Sunteți pe pagina 1din 2

Tipul documentului Tipologia întrebărilor și sarcinilor

1. Documente oficiale: 1. Când, unde, de ce a apărut acest document? (descrieți


hrisoave, edicte, ordine, condițiile istorice a creării lui.)
legi, discursurile 2. Cine este autorul documentului? Ce se cunoaște despre
funcționarilor de stat, acest om, viața și activitatea lui?
protocoale de stat etc. 3. Explicați principalele noțiuni utilizate în textul
documentului.
4. Interesele căror grupuri sociale reprezintă articolele
acestui document sau documentul în general?
5. Prin ce se deosebește acest document sau prevederile lui
separate de un alt document similar, existent anterior sau
în alte state?
6. Care au fost rezultatele, schimbările din stat și societate la
care a condus sau ar putea conduce acest document?
7. Inventați o istorie concretă, care descrie impactul acestui
document: caz judiciar, manifestația opoziției etc.
2. Documente cu caracter 1. Indicați pe hartă statele care au participat la elaborarea
diplomatic: tratate, acestui document.
acorduri, protocoale, 2. Caracterizați condițiile istorice ale creării documentului.
corespondențe etc. 3. Indicați prevederile de bază a documentului. Apreciați
beneficiile și prejudiciile pentru fiecare parte semnatară a
documentului, pentru alte state și situația internațională în
general.
4. Explicați, de ce și pentru ce a fost alcătuit în asemenea
condiții (în folosul unora și în defavoarea altora, pe bază
de egalitate).
5. Ce schimbări politice, economice, teritoriale au avut loc
sau erau preconizate în baza aplicării acestui document?
6. Ce caracter avea acest document: deschis sau secret - și de
ce?
7. Acordați un calificativ general acestui document.
8. Meditați, în ce circumstanțe un astfel de document putea
fi întocmit cu un alt raport de forțe.
3. Documentele ce vizează 1. Cine este autorul documentului? Ce viziuni politice are
lupta politică: autorul?
programe, adresări, 2. Care sunt condițiile istorice ale creării documentului?
cuvântările Unde și când a apărut?
politicienilor, 3. La ce îndeamnă și ce condamnă autorul?
proclamații, declarații 4. Interesele cărei pături sociale exprimă autorul?
etc. 5. Cum discrursurile politice ale autorului corelează cu
starea lui socială și adevăratele interese?
6. Care sunt consecințele: reale sau previzibile, ale
implementării acestui document?
7. Oferiți un calificativ istoric acestui document.
4. Documente cu caracter 1. Ce fapte istorice se descriu în document?
istoric: cronici, anale, 2. Arătați pe hartă locul în care au avut loc evnimentele
letopisețe etc. descrise.
3. Determinați timpul, în care au avut loc evenimentele
descrise, dacă nu este indicat în document sau este indicat
în alt sistem cronologic.
4. Cum autorul explică cauzele, stabilește mersul
evenimentelor și determină importanța lor?
5. Având documentul la bază, determinați care este
atitudinea autorului față de evenimentele descrise. Cum
poziția autorului este legată cu caracterul documentului în
cauză și cu circumstanțele creării lui?
6. Prin ce poziția autorului coincide / nu coincide cu
viziunea contemporană asupra evenimentelor petrecute?
Prin ce se explică această coincidență / necoincidență?
7. Evaluați importanța acestui document în raport cu alte
lucrări istorice similare din această perioadă sau
consacrate acelorași evenimente.
5. Documente cu caracter 1. Cine este autorul documentului? Care este starea lui
personal: memorii, socială? Postul? Ocupațiile? Implicarea în evenimentele
jurnale, scrisori, descrise?
relatările martorilor 2. Ce a văzut autorul documentului? Ce atitudine are față de
oculari. evenimentele descrise? Confirmați viziunea voastră prin
textul din sursă.
3. Prin se explică atitudinea autorului față de evenimentele
descrise? Față de oamenii care au participat la aceste
evenimente?
4. Prin ce coincid sau prin ce se deosebesc relatările acestui
autor de alte surse refritoare la faptul istoric în cauză?
5. Aveți încredere în relatările autorului acestui document?
De ce?
6. Împărtășiți opiniile, judecățile, calificativele și concluziile
autorului acestui document?
6. Documente de ordin 1. Arătați pe hartă regiunea, unde are loc acțiunea acestei
literar ca monumente opere literare.
istorice ale epocii sale: 2. După detaliile cotidianului, vestimentației,
proză, poezie, dramă, comportamentului oamenilor etc. determinați aproximativ
epopee, mituri, cântece, timpul acțiunii sau scrierii lucrării. Găsiți indicii care
satiră. confirmă că această operă literară a fost creată în epoca ...
3. Ce imagini ale personajelor și evenimentelor istorice
crează autorul? Ce în acest portret vă pare exagerat,
denaturat, tendențios? Cum credeți, cu ce scop autorul a
procedat în așa mod?
4. Cum autorul operei literare explică faptele personajelor
sale? Sunteți deacord cu argumentele autorului?
5. Din ce pătură socială, grup etnic făcea parte autorul? Cât e
de obiectiv și imparțial în redarea evenimentelor sau
autorul nu tindea spre asta?
6. În care opere literare poate fi întâlnit un subiect
asemănător? Prin ce poate fi explicată răspândirea lui?

S-ar putea să vă placă și