Sunteți pe pagina 1din 32

BCR Chișinău S.A.

- parte a grupului BCR, Erste Group Austria

CONDIȚII GENERALE BANCARE


PENTRU PERSOANE FIZICE
Condiții Generale Bancare pentru
Persoane Fizice au fost aprobate prin
Hotărârea Comitetului Executiv al BCR
Chișinău S.A. din 03.07.2018 (proces-
verbal nr.41) și au intrat în vigoare la
data de 16.07.2018
BCR Chișinău S.A. este înregistrată în
calitate de operator cu date de cara-
cter personal identificatorul 0000065,
care va proteja datele cu caracter
personal, în condițiile Legii nr.133 din
08.07.2011 privind prote-cția datelor
cu caracter personal.

Banca Comercială Română Chișinău S.A.


str. A. Pușkin, nr. 60/2, mun. Chișinău
Republica Moldova, MD-2005
IDNO (cod fiscal) 1003600021533
Capital Social 728.130.000 MDL
SWIFT RNCBMD2X
Tel: +373 22 85 20 00/ +373 22 26 50 00
Fax: +373 22 26 50 02/ +373 22 85 20 02
e-mail: office@bcr.md
site: www.bcr.md
CUPRINS

4 TITLUL I. DISPOZIȚII GENERALE CAPITOLUL 1. INTRODUCERE


CAPITOLUL 2. CUNOAȘTEREA CLIENTULUI. PREVENIREA
SPĂLĂRII BANILOR. ANTICORUPȚIE
CAPITOLUL 3. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL
CAPITOLUL 4. COMUNICARE CLIENT-BANCĂ
CAPITOLUL 5. ACTE DE ÎMPUTERNICIRE
12 TITLUL II. PRODUSE BANCARE CAPITOLUL 6. CONTUL CURENT
CAPITOLUL 7. CARDUL DE PLATĂ
CAPITOLUL 8. CONTUL DE DEPOZIT

20 TITLUL III. SERVICII BANCARE CAPITOLUL 9. SISTEMUL DE DESERVIRE BANCARĂ


LA DISTANȚĂ „24 BANKING”
CAPITOLUL 10. SERVICIUL INFOCONT
CAPITOLUL 11. SERVICIUL SMS NOTIFICARE

25 TITLUL IV. RESPONSABILITĂȚI,


DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

30 TITLUL V. GARANTAREA
SOLDURILOR CONTURILOR
BANCARE

31 TITLUL VI. TARIFE ȘI COMISIOANE

3
TITLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

„Contracte Specifice”).
CAPITOLUL 1. INTRODUCERE 1.2.2. Pentru a beneficia de servicii și
produse bancare prestate de Bancă,
1.1. DESPRE BANCĂ Clientul urmează să depună cereri de
solicitare a Serviciilor Bancare și/sau să
1.1.1. Banca Comercială Română Chișinău semneze Contracte Specifice aferente
S.A. a fost înregistrată în Registrul de stat al unor Servicii Bancare.
persoanelor juridice la data de 31.05.2001 1.2.3. Raporturile sunt reglementate de
cu numărul de identificare de stat – codul actele normative în vigoare, inclusiv ale
fiscal (IDNO) 1003600021533 și își Băncii Naționale a Moldovei, precum și de
desfășoară activitatea în baza licenței seria uzanțele și practicile bancare naționale și
A MMII nr. 004501, eliberată de către Banca internaționale.
N a ț i o n a l ă a M o l d ove i l a d a t a d e 1.2.4. Condițiile Generale Bancare,
05.02.2018 pe un termen nedeterminat. modificările și completările ulterioare,
1.1.2. Unica autoritate publică care sunt elaborate și aprobate de Bancă.
efectuează licențierea, supravegherea și Modificările și completările Condițiilor
reglementarea activității băncilor este Generale Bancare sunt puse la dispoziția
Banca Națională a Moldovei, cu sediul în Clientului prin plasarea pe pagina web
mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru, nr. 1, (site) a Băncii www.bcr.md cu cel puțin 2
MD-2005. (două) luni înainte de data intrării în
vigoare. Clientul are dreptul de a rezilia
1.2. REGLEMENTARE Contractul imediat și în mod gratuit (sau
să renunțe la un anumit Serviciu Bancar),
1.2.1. Raporturile (relațiile) juridice dintre înainte de data intrării în vigoare a
Banca Comercială Română Chișinău S.A. și modificărilor. Modificările și completările
c l i e n ț i i să i p e rs o a n e fi z i ce su n t Condițiilor Generale Bancare se consideră
reglementate de Contractul-cadru care acceptate de către Client dacă acesta,
include următoarele părți componente: (i) înainte de data intrării în vigoare, nu
Contractul de servicii bancare prestate informează Banca în formă scrisă că nu le
persoanelor fi zice ( în continuare acceptă.
„Contract”) semnat între Client și Bancă; 1.2.5. Rezilierea sau încetarea unuia din
(ii) prezentele Condiții Generale Bancare Contractele Specifice se realizează în
pentru Persoane Fizice (în continuare condițiile prevăzute de acestea și nu
„Condiții Generale Bancare”) și (iii) afectează valabilitatea celorlalte
Contractele/acordurile specifice Serviciilor Contracte Specifice, Condițiilor Generale
Bancare semnate între Client și Bancă, Bancare sau a Contractului.
dacă sunt solicitate de Bancă pentru 1.2.6. Toate contractele și documentele
Serviciul Bancar respectiv (în continuare menționate la p. 1.2.1.-1.2.2. sunt

4
TITLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

întocmite în limba română. Cu acordul clienților.


ambelor Părți, pot fi semnate/furnizate și Consimțământul de executare a
versiuni în alte limbi (engleză, rusă), operațiunilor de plată - reprezintă
precum și versiuni bilingve. acordul Clientului – titularul Contului
bancar sau reprezentantului său – pentru
1.3. APLICABILITATE executarea unei operațiuni de plată, care
poate fi exprimat în următoarele moduri:
1.3.1. Prezentele Condiții Generale Bancare - prin aplicarea semnăturii pe
se aplică raporturilor juridice inițiate între documentele pe suport de hârtie,
Bancă care se obligă să presteze Servicii prezentate pentru executare la Bancă
Bancare și Client care se obligă să achite o (ordine de plată);
remunerație (comisioane și alte plăți) - prin introducerea codului PIN la
pentru a beneficia de Serviciile Bancare operațiunile efectuate prin intermediul
prestate de Bancă, și anume orice Cardului de plată;
produse și servicii oferite la solicitarea - prin indicarea datelor cardului la
Clientului de către Bancă, cu excepția operațiunile efectuate pe internet prin
produselor de tip credit și similare intermediul Cardului de plată;
acestora care sunt oferite în temeiul - prin indicarea parolei de unică folosință,
contractelor distincte. pri m ită pri n S MS / ema i l conform
1.3.2. În caz de conflict între prevederile contactelor indicate de Client;
Co n d i ț i i l o r G e n e ra l e B a n c a re ș i - alte modalități în dependență de
prevederile Contractelor specifice specificul Serviciului Bancar oferit de
încheiate la aceiași dată sau ulterior Bancă.
intrării în vigoare a prezentelor Condiții Cont bancar (sau cont) - contul curent,
Generale Bancare, vor fi aplicate precum și contul atașat unui Card de plată
prevederile Contractelor Specifice. (cont de card), deschis de Bancă la
solicitarea Clientului, în care se reflectă
1.4. DEFINIȚII toate operațiunile efectuate, inclusiv prin
intermediul Cardului de plată.
1.4.1. În sensul prezentelor Condiții Contract-cadru - sunt numite împreună
Generale Bancare, se aplică următoarele (i) Contractul de servicii bancare prestate
definiții: persoanelor fizice semnat între Client și
Noțiuni generale aplicabile pentru Bancă (ii) Condiții Generale Bancare
pentru Persoane Fizice și (iii)
Serviciile Bancare: Co n t ra c te l e / a co rd u ri l e S p e c i fi ce
Bancă - reprezintă Banca Comercială Serviciilor Bancare semnate între Client și
Română Chișinău S.A. (BCR Chișinău Bancă.
S.A.), iar orice referire făcută la Bancă în Instrument de plată dispoziție /instru-
contextul Condițiilor Generale Bancare cțiune din partea Clientului sau utilizarea
include și oricare dintre unitățile sale de către Client a unei modalități/unui
teritoriale (sucursale, agenții). dispozitiv care permite transferul
Client - orice persoană fizică (rezident, mijloacelor bănești către orice beneficiar.
nerezident, apatrid) care beneficiază sau Secret bancar - toate faptele, datele și
a beneficiat de Serviciile Bancare oferite informațiile referitoare la activitatea
de Bancă. Băncii, precum și oricare fapte, date sau
Cod IBAN - reprezintă un șir din 24 de informații, aflate la dispoziția Băncii,
caractere ce identifică în mod unic Contul referitoare la persoana, bunurile, acti-
bancar al unui Client în orice tip de vitatea, afacerea, relațiile personale sau
monedă, deschis în cadrul Băncii. de afaceri ale clienților Băncii ori infor-
Consilier - salariat al BCR Chișinău S.A. mațiile referitoare la Conturile bancare ale
din cadrul unităților teritoriale, cu atribuții clienților (solduri, rulaje, operațiuni
în domeniul vânzării de Servicii Bancare derulate),

5
TITLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

tranzacțiile încheiate de clienți, precum și Carduri de plată, ce permite acestora


alte informații despre clienți care i-au retragerea mijloacelor bănești în numerar
devenit cunoscute Băncii. din conturile de card, transferuri de
Serviciu Bancar - orice produs sau mijloace bănești, depunerea mijloacelor
serviciu prestat de Bancă în favoarea bănești în conturi și informarea privind
Clientului în baza cererii de solicitare a soldul conturilor și a operațiunilor
acestuia și/sau Contractului specific efectuate prin intermediul cardurilor de
aferent. plată;
Tarife (sau Tarifele Băncii) - documentele b ) i m p ri nte r , d esti n a t d ese rv i ri i
aprobate unilateral de Bancă, în care sunt deținătorilor de Carduri de plată, aflat la
stabilite tarifele și comisioanele aplicate prestatorul de servicii de plată sau la un
de Bancă pentru Serviciile Bancare. comerciant, care permite transpunerea
Zi operațională - o parte din ziua amprentei datelor reliefate ale unui Card
lucrătoare , în decursul căreia se de plată pe un formular standardizat al
efectuează primirea Ordinelor de plată de chitanței;
la Clienți pentru executarea acestora în c) terminal (denumit prescurtat conform
aceeași zi. Programul zilei operaționale se uzanțelor internaționale – POS terminal),
menționează în prezentele Condiții destinat deservirii deținătorilor de Carduri
Generale Bancare la fiecare Serviciu de plată, aflat la un prestator de servicii de
Bancar corespunzător și este plasat plată sau la un comerciant, care permite
pentru informarea Clienților în toate citirea datelor de pe banda magnetică
unitățile Băncii. și/sau de pe microprocesorul Cardului de
Zi lucrătoare sau bancară - o zi (alta decât plată, procesarea acestor date și a altor
sâmbătă sau duminică și zilele de date referitoare la operațiunea inițiată.
sărbătoare nelucrătoare) în care Banca Numărul personal de identificare a Deți-
nătorului de Card de plată (denumit
desfășoară activitatea pentru prestarea prescurtat conform uzan țelor
Serviciilor Bancare în cadrul programului internaționale – PIN) - un cod personal
de lucru cu clienții afișat în cadrul atribuit de către prestatorul emitent unui
unităților teritoriale. Deținător de Card de plată și care
Noțiuni aplicabile pentru cardul de plată: reprezintă un element de securitate
personalizat care permite identificarea
Card de plată - un suport de informație Deținătorului de card la efectuarea
standardizat și, după caz, personalizat anumitor operațiuni cu utilizarea cardului.
prin intermediul căruia Deținătorul, de Utilizator - persoana fizică autorizată
regulă, cu utilizarea numărului personal (desemnată) de către Deținător să
de identificare al său și/sau a unor alte acceseze ( utilizeze ) resursele
coduri care permit identificarea sa, în financiare/mijloace bănești din Contul de
funcție de tipul Cardului de plată, are card prin intermediul unui card de plată
acces la distanță la contul de card la care distinct emis pe numele său (Card
este atașat Cardul de plată în vederea suplimentar).
efectuării operațiunilor de plată. Noțiuni aplicabile pentru Sistemul de
Card adițional (suplimentar) - este un deservire bancară la distanță „24
card atașat la un cont de card pentru care Banking”:
deja a fost emis un Card de plată principal. Alias - identificator atribuit de către Client
Deținător - persoana fizică titular al pentru un Cont bancar deținut, care
Cardului de plată și al contului de card.
Dispozitivul special - un dispozitiv prin contribuie la identificarea mai ușoară în
intermediul căruia se efectuează Sistemul “24 Banking” a conturilor
operațiuni cu utilizarea fizică a Cardurilor deținute.
de plată, care poate fi: Autentificare electronică - proces de
a) bancomat (denumit prescurtat verificare a identității Clientului și a aute-
conform uzanțelor internaționale – ATM),
destinat autoservirii deținătorilor de

6
TITLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

nticității tranzacțiilor electronice tran- prelucrată, păstrată și transmisă prin


smise /recepționate prin intermediul intermediul Sistemului „24 Banking” cu
Sistemului 24 Banking”. ajutorul calculatorului, a altor dispozitive
Beneficiar Bugetar - cont beneficiar al electronice sau mijloace tehnice și de
tranzacției, deschis la Trezoreria de Stat a program.
Republicii Moldova. Identificatorii Clientului - ID utilizator și
Beneficiar Extern - persoană care este parolă, utilizate pentru identificarea
destinatarul mijloacelor bănești ce au Clientului la accesarea Sistemului „24
făcut obiectul unei operațiuni de plată, Banking”.
care deține conturi în valută străină în alte Instrucțiunea de instalare a certificatului
bănci. - document tehnic, pus la dispoziția
Beneficiar Ordinar - persoană care este Clientului prin mijloace electronice
destinatarul mijloacelor bănești ce au (pagină web, e-mail, etc.), privind
făcut obiectul unei operațiuni de plată, descărcarea certificatului pe calculatorul
care deține Conturi bancare la Banca Clientului.
Comercială Română Chișinău S.A. sau alte One-Time Password (OTP) - cod unic,
bănci. generat de Sistemul „24 Banking”, care
Certificat digital - o „carte de identitate” permite identificarea Clientului la logarea
virtuală, care poate permite crearea de
semnătură electronică cu aceeași valoare în sistemul „24 Banking” și autorizarea
juridică ca și semnătura olografă, documentelor electronice (după caz).
permițând identificarea fără echivoc în Ordin de plată - dispoziție dată de Client
mediul electronic. Prin semnătură Băncii, prin care se solicită executarea
electronică se garantează trasabilitatea unei operațiuni de plată.
modificării documentelor (integritatea), Sistemul „24 Banking” - sistem de
originea lor (autenticitatea), precum și deservire bancară la distanță, oferit
răspunderea legală a semnatarului Clientului de către Banca Comercială
(nerepudierea). Română Chișinău S.A., ce permite
Cod unic de identificare - combinație de utilizatorului de a accesa
litere, cifre ori simboluri specificate de la distanță Conturile bancare deschise
utilizatorului serviciilor de plată de către în Bancă, în scopul utilizării serviciilor de
prestatorul de servicii de plată (codul tip tranzacțional și informațional.
IBAN, codul BIC, numărul cardului etc.) și Tranzacție electronică - operațiune
care urmează să fie furnizată de efectuată în formă de document
utilizatorul serviciilor de plată pentru electronic prin intermediul Sistemului „24
identificarea, fără ambiguitate, a altui Banking” și protejată printr-un mecanism
utilizator al serviciilor de plată și/sau a ce permite verificarea autenticității,
contului pentru o operațiune de plată. integrității și imposibilității negării
Comision executare ordine de plată - acesteia (nerepudierea).
comision pentru executarea ordinelor de 1.4.2.Folosirea la singular a noțiunilor
plată, perceput de către Bancă din Contul presupune și referirea la pluralul acestora
bancar al Clientului, valoarea căruia se și viceversa.
stabilește conform Tarifelor Băncii în
vigoare. CAPITOLUL 2. CUNOAȘTEREA
Comision lunar - comision lunar de CLIENTULUI. PREVENIREA SPĂ-
administrare al sistemului „24 Banking”, LĂRII BANILOR. ANTICORUPȚIE
perceput de către Bancă din contul curent
al Clientului, valoarea căruia se stabilește 2.1. Banca aplică practici de acceptare a
conform Tarifelor Băncii în vigoare. c l i e n ț i l o r ba z a te p e p ri n c i p i i d e
Document electronic - informație în prudențialitate menite să prevină inițierea
formă electronică, creată, structurată, și continuitatea relațiilor de afaceri

7
TITLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

cu persoane sau entități implicate în susține din punct de vedere politic sau
activități de spălare de bani, supuse finanța o astfel de organizație;
sancțiunilor internaționale în domeniul d) nu furnizează informații sau documente
spălării banilor, finanțării actelor de care să permită îndeplinirea cerințelor
terorism sau care sunt considerate standard de identificare;
inacceptabile din punct de vedere al e) este dintr-o țară considerată cu risc
riscului de spălare a banilor. inacceptabil sau țară pentru care au fost
2.2. La inițierea relației între Client și Bancă, impuse măsuri restrictive/embargouri de
p re cu m și p e ntru d e te rm i n a rea către autoritățile internaționale sau locale;
circumstanțelor, scopului operațiunilor și f)prezintă risc de spălare de
sursei fondurilor (mijloacelor bănești), bani/finanțarea terorismului pe care
Banca poate solicita Clientului sau Banca îi consideră inacceptabili;
persoanei împuternicite documente g)împotriva acestuia a fost pronunțată
suplimentare pentru verificarea identității sentință de condamnare pentru spălare de
acestora, justificarea tranzacției dispuse bani, finanțarea terorismului, trafic de
d e a c e ș t i a ș i / s a u d e t e r m i n a re a droguri, corupție, utilizarea contrar
beneficiarilor efectivi ai acestor tranzacții.
2.3. Banca își rezervă dreptul de a destinației a mijloacelor din împrumuturile
su sp e n d a sa u re fu z a e fe c t u a rea interne sau din fondurile externe și alte
tranzacțiilor (operațiunilor) dispuse de infracțiuni economice;
Client/persoană împuternicită și/sau de a h)alte situații prevăzute de legislația în
înceta relațiile cu Clientul în cazul vigoare și actele normative interne ale
neprezentării informațiilor și Băncii.
documentelor solicitate, prezentării unor Banca nu efectuează operațiuni în care
declarații false sau dacă are suspiciuni cu sunt implicate bunuri în sensul legislației
privire la realitatea celor declarate de privind sancțiunile internaționale de
Client/persoană împuternicită, inclusiv în blocare a fondurilor.
cazul în care aceștia prezintă Băncii 2 . 5 . FAT C A ( Fo re i g n A cco u n t Ta x
instrumente de plată care pot fi suspectate Compliance Act) este un acord ce cuprinde
ca având potențial fraudulos, producând un set de măsuri legislative emise de SUA
riscuri de plată, inclusiv acele instrumente pentru a preveni și reduce evaziunea
care pot afecta finalitatea decontării, fi s c a l ă g e n e ra t ă d e a c ti v i t a tea
acestea intrând sub incidența sancțiunilor transfrontalieră a rezidenților americani și
prevăzute de legislația în vigoare. se aplică instituțiilor financiare (băncilor)
2.4. Banca își rezervă dreptul de a înceta din toată lumea. Prin Legea nr. 234 din
imediat relația dacă Clientul se află în una 10.12.2015, Parlamentul Republicii
din următoarele situații: Moldova a ratificat Acordul de cooperare
a ) este sa u a fost su b i n c i d e n ta dintre Guvernul Republicii Moldova și
sancțiunilor internaționale de blocare a Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru
fondurilor sau tranzacțiile acestuia implică facilitarea implementării prevederilor
bunuri în sensul legislației privind Actului privind îndeplinirea obligațiilor
sancțiunile internaționale de blocare a fiscale cu privire la conturile străine
fondurilor, conform informației primite de (FATCA), semnat la Chișinău la 26
Bancă de la autoritățile publice, precum și noiembrie 2014. Prin FATCA se solicită
listei oficiale plasate pe adresa web a ONU instituțiilor financiare non-americane, în
și OFAC; baza unui acord interguvernamental sau
b) figurează pe listele interne ale Băncii ca în mod independent, să identifice și să
fiind persoane cu risc inacceptabil; furnizeze Serviciului Fiscal al SUA
c) există suspiciuni că ar putea fi sau este informații referitoare la clienții cu
implicat în activități infracționale, sau că ar cetățenie americană sau cu obligații
putea face parte dintr-o organizație fiscale față de SUA și informații referitoare
infracțională sau teroristă, sau că ar la conturile acestora, privind titulari,

8
TITLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

adrese, solduri sau operațiuni efectuate. Clientului completarea tuturor


De asemenea, în situația în care aceste documentelor aferente FATCA specificate
persoane nu își îndeplinesc obligațiile mai sus, iar în cazul refuzului Clientului,
fiscale, instituțiile financiare au posi- Banca își rezervă dreptul de încetare a
bilitatea de a efectua rețineri la sursă în relației de afaceri cu acesta.
favoarea Serviciului Fiscal al SUA. Refuzul 2.8.Banca manifestă toleranta ZERO în
de a comunica aceste informații specifice raport cu orice faptă sau suspiciune de
despre rezidenții americani se san- corupție. Unul dintre principiile Băncii se
cționează conform legii americane, prin referă la conformarea la prevederile
aplicarea unei rețineri la sursă de 30% legislației naționale și internaționale în
asupra oricăror plăți de natura dobânzilor, ceea ce privește anticorupția.
dividendelor, chiriilor, primelor,anu- 2.9.Managementul și salariații Băncii nu
ităților, compensărilor, remunerațiilor, solicită și nu oferă mita sau alte avantaje
onorariilor și altor câștiguri anuale sau materiale de orice natură. Banca nu
periodice,fixe sau determinabile, cu sursa urmărește și nu dorește avertizarea,
SUA. sancționarea sau penalizarea oricărui
2.6.În contextul FATCA, Banca are salariat, Client sau partener al Băncii
următoarele obligații: pentru luarea măsurilor de prevenire și
-să aplice măsuri de identificare a clienților combatere a corupției.
cu rezidență în SUA; 2.10.Orice încălcare a legislației naționale
-să raporteze anual informații cu privire la referitoare la prevenirea și combaterea
clienții rezidenți în SUA autorităților corupției este considerată abatere gravă și
competente; conduce la încetarea oricărei relații
-să deducă și să rețină o taxă de 30% din co n tra c tu a l e / d e co l a b o ra re și
plățile specifice menționate mai sus; restricționarea ulterioară a accesului la
-să respecte solicitările de informații orice Servicii Bancare oferite de BCR
suplimentare cu privire la clienții persoane Chișinău S.A.
fizice rezidente în SUA, făcute de 2.11.Banca pune la dispoziție următoarele
autoritățile competente. canale de raportare a oricărei suspiciuni
2.7.La solicitarea Băncii, Clientul va sau îngrijorări pe care o are Clientul în
completa formularele FATCA (W9, W8BEN, legătură cu un posibil caz de corupție:
W8BENE, etc.) și o declarație pe proprie a)post telefonic 022-85-25-29;
răspundere care să permită stabilirea b)adresa de e-mail: sesizare@bcr.md;
rezidenței fiscale în SUA (în acest scop, un
cetățean al Statelor Unite este considerat a CAPITOLUL 3. PROTECȚIA DATE-
fi rezident al Statelor Unite în scopuri LOR CU CARACTER PERSONAL
fiscale chiar dacă titularul de cont este
rezident fiscal și în altă jurisdicție) și să 3.1. Banca este înregistrată în Registrul de
confirme rezonabilitatea unei astfel de evidență a operatorilor de date cu caracter
declarații pe propria răspundere în baza personal în calitate de operator de date cu
informațiilor obținute de Bancă cu ocazia caracter personal cu identificatorul
deschiderii Contului bancar (sau orice altă 0000065.
documenta ție colectată în cadrul 3.2. Banca colectează datele cu caracter
procedurilor de cunoaștere a clientelei). În personal aferente Clientului direct de la
cazul refuzului Clientului de a completa, la Client. Totodată, Banca își rezervă dreptul
solicitarea Băncii, formularele FATCA de a verifica autenticitatea, integralitatea
specificate mai sus și a declarației pe și veridicitatea datelor prin intermediul
altor surse, în condițiile legii.
proprie răspundere de furnizare date, nu 3.3. Banca este în drept să prelucreze
se va iniția relația de afaceri cu Clientul. datele cu caracter personal ale Clientului
Totodată, în cazul unei relații de afaceri fără consimțământul acestuia, în scopul
existente, în urma identificării post factum încheierii, executării și încetării Contractu-
a indiciilor FATCA, Banca va solicita

9
TITLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

lui și /sau în scopul realizării unui interes 4.5.Actele oficiale care au fost întocmite pe
legitim al său (al Băncii) sau al terțului teritoriul altor state sunt acceptate de
căruia îi sunt dezvăluite datele cu caracter Bancă doar în una din formele în care sunt
personal, cu condiția ca acest interes să nu recunoscute pe teritoriul Republicii
prejudicieze interesele sau drepturile și Moldova, după cum urmează (vă rugăm
libertățile fundamentale ale Clientului. să consulta ți suplimentar site - ul
3.4. Datele cu caracter personal ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării
Clientului pot fi prelucrate de către Banca în E u r o p e n e a l R M
orice modalitate prevăzută de lege, Banca http://www.mfa.gov.md):
având dreptul de a le dezvălui către -fără supralegalizare sau apostilă,
persoanele sale afiliate, entitățile abilitate conform tratatelor în vigoare (state
cu supravegherea activității Băncii, precum România, Ucraina, Rusia, Ungaria,
precum și orice alți subiecți, inclusiv prin Cehia, Slovacia etc.);
transmitere transfrontalieră către oricare -prin aplicarea apostilei, conform
din țările autorizate de Centrul pentru Convenției de la Haga cu privire la
Protecția Datelor cu Caracter Personal suprimarea cerinței supralegalizării
(vezi http://registru.datepersonale.md/) actelor oficiale străine, încheiată la 5
octombrie 1961 (state precum Austria,
CAPITOLUL 4. COMUNICAREA Elveția, Italia, Portugalia, Regatul Unit
etc.);
CLIENT-BANCĂ -prin procedura de supralegalizare (state
precum Germania, Canada etc.).
4.1. Orice notificare înaintată de către o 4.6.Clientul acceptă utilizarea informației
Parte celeilalte Părți va avea efect juridic furnizate Băncii pentru a primi notificări
doar dacă va fi întocmită în formă scrisă, prin telefon, e-mail, poștă despre
semnată, ștampilată după caz și va fi promoțiile, produsele și serviciile Băncii,
comunicată prin una din următoarele precum și participarea în cadrul sondajelor
modalități (cu excepția cazurilor în care o realizate la inițiativa Băncii.
anumită modalitate de comunicare a 4.7.Banca și Clientul se obligă reciproc să
notificării se solicită conform legislației respecte confidențialitatea asupra tuturor
sau Contractelor Specifice): (i) înmânarea faptelor, datelor, actelor și informațiilor ce
directă sau (ii) transmiterea, prin decurg din relația Client-Bancă, cu
intermediul unui furnizor autorizat de
servicii poștale , la ultima adresă excepția cazurilor prevăzute de lege.
comunicată, prin scrisoare recomandată 4.8.Banca este obligată să păstreze
cu aviz de recepție sau (iii) scanarea confidențialitatea asupra oricăror
notificării și expedierea acesteia prin poșta informații care constituie Secret bancar.
electronică (e-mail) ca fișier atașat. 4.9.Furnizarea informației care constituie
secret bancar, inclusiv către autoritățile
4 . 2 . Prin „ noti fi care " se în țeleg e : publice abilitate prin legi speciale să
transmiterea oricărui înscris, adrese, solicite informații de la persoanele fizice și
comunicări, înștiințări, înaintarea cererilor,
preavizelor, pretențiilor, avizelor, j u ri d i ce , se e fe c tu ea ză î n stri c tă
răspunsurilor referitoare la raporturile conformitate cu legea.
juridice dintre Client și Bancă.
CAPITOLUL 5. ACTE DE ÎMPUTERNI-
4.3. Clientul se va asigura întotdeauna ca CIRE
notificările sale transmise Băncii vor
ajunge la destinație în termenul prevăzut
p e n t ru a fi l u a te î n co n si d e ra re . 5.1. Clientul Băncii poate împuternici
4.4.Notificările, precum și orice alte persoane terțe (reprezentant, mandatar,
documente și acte întocmite în limbi persoană împuternicită) pentru a-i
străine vor fi prezentate, la solicitarea. reprezenta interesele în relațiile cu Banca.
Băncii, împreună cu traducerea legalizată Utilizarea termenului „Client” include și
notarial în limba română. „persoane terțe împuternicite de Client”,

10
TITLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

dacă altceva nu este stabilit expres. împuternicite în ceea ce privește


5.2. Banca acceptă reprezentarea desemnarea, limitele sau revocarea
intereselor Clientului doar în baza procurii acesteia, Banca poate bloca\limita accesul
autentificate notarial sau acelei echivalate, persoanei împuternicite la Contul bancar al
conform legislației în vigoare, cu procura Clientului până la soluționarea disputei,
autentificată notarial. Reprezentantul d ove d i tă p ri n p re ze nta rea u n o r
poate efectua orice operațiune bancară documente satisfăcătoare pentru Bancă.
permisă de Client, cu condiția ca o astfel de 5.7.În scopul facilitării acceptării de Bancă a
operațiune să fie expres prevăzută în unei procuri pentru reprezentarea
procură. Banca nu acceptă ridicarea de intereselor unui Client, Banca recomandă
către reprezentant a Cardului de plată și a formularea unor împuterniciri clare, cum
codului PIN. ar fi:
5.3. În toate cazurile în care obligațiile sau a)în cazul acordării împuternicirilor
drepturile sunt îndeplinite/exercitate de generale de inițiere a relației cu Banca și
către Client prin reprezentant, procura va fi gestionarea ulterioară a Conturilor
prezentată Băncii și păstrată de către bancare, atunci textul oportun ar fi:„… de a
Bancă în original sau în copie legalizată de reprezenta interesele mele la Banca
un notar sau persoană împuternicită cu Comercială Română Chișinău S.A. (sau
asemenea drepturi, în conformitate cu BCR Chișinău S.A.) în vederea inițierii
legislația în vigoare. relației, deschiderii, gestionării și închiderii
5 . 4 . Banca va accepta efectuarea oricărui tip de cont bancar, inclusiv, dar
operațiunilor bancare prin reprezentant fără a se limita la depunerea și retragerea
până la data: n u m e ra ru l u i ( i n c l u s i v d o b â n z i ) ,
a)expirării termenului procurii; efectuarea transferului de credit și altor
b)recepționării de către Bancă a înștiințării operațiuni, solicitarea și utilizarea oricăror
în scris despre anularea/revocarea de servicii aferente conturilor bancare,
către Client a procurii; inclusiv sistemului de deservire bancară la
c)recepționării de către Bancă a înștiințării distanță. În scopul executării acestor
în scris despre renunțarea reprezen- împuterniciri, reprezentantul va avea
tantului căruia îi este eliberată procura; dreptul ca în numele și pe contul meu să
d)recepționării de către Bancă a înștiințării încheie și să modifice orice
în scris despre decesul Clientului care a contracte/acorduri, să semneze orice
eliberat procura, declarării lui drept cerere, formular și oricare alte acte și
dispărut fără de veste ori instituirea în documente solicitate de Bancă…”
privința lui a unei măsuri de ocrotire b) în cazul acordării împuternicirilor cu
conform legislației în vigoare; privire la anumite tipuri de operațiuni
e)recepționării de către Bancă a înștiințării bancare, Banca recomandă formularea
în scris despre decesul reprezentantului unor texte ale împuternicirilor care să fie
căruia îi este eliberată procura, declarării lui clare și detaliate, inclusiv cu referire la
drept dispărut fără de veste ori instituirea denumirea Băncii, serviciul/produsul
în privința lui a unei măsuri de ocrotire oferit de Bancă și/sau codul IBAN.
conform legislației în vigoare.
5.5. Clientul răspunde față de Bancă pentru
orice prejudiciu cauzat, ca urmare a
neaducerii la cunoștința Băncii a oricărei
restricții sau limitări în ceea ce privește
persoana împuternicită.
5.6. În cazul în care apare o dispută sau o
situație conflictuală sau potențial
conflictuală de orice natură care, în opinia
Băncii, împiedică stabilirea persoanei

11
TITLUL II. PRODUSE BANCARE

al Băncii și se execută, în limita soldului din


CAPITOLUL 6. CONTUL CURENT Contul bancar al Clientului, cu data zilei
curente în cazul în care Ordinele de plată
6.1 DESCHIDEREA ȘI FUNCȚIONAREA sunt prezentate:
CONTULUI -în monedă națională (lei moldovenești)
6.1.1.Deschiderea contului se efectuează la până la ora limită 16:00;
prezentarea de către Client a documentelor -în dolari SUA până la ora limită 15:00;
și informațiilor prevăzute în legislația în -în euro și alte valute străine până la ora
vigoare și reglementăril interne ale Băncii, limită 12:00.
simultan cu completarea și semnarea Ordinele de plată în valută străină,
cererii conform unui formular standard al
Băncii. p re z e n t a te d u p ă o ra l i m i t ă su s -
6.1.2. Înainte de executarea unei operațiuni menționată, se vor executa cu data
de transfer de mijloace bănești inițiată de valutării a următoarei Zile bancare.
Client, Banca va oferi Clientului, la cererea 6.1.5. Pe documentele prezentate Băncii pe
acestuia, informații explicite cu privire la suport de hârtie trebuie să fie aplicată, în
termenul maxim de executare , mod obligatoriu, semnătura Clientului, în
comisioanele ce trebuie achitate de către conformitate cu semnătura din actul de
plătitor/Client și cursul valutar, dacă este identitate prezentat Băncii. Executând
cazul. instrucțiunile Clientului, Banca se bazează
6.1.3. Decontarea mijloacelor bănești din pe caracterul real, corect și original al
Conturile bancare ale Clientului la semnăturilor care apar pe instrucțiunile
executarea transferurilor dispuse de Client transmise Băncii în orice mod și nu are nici
se efectuează în baza Ordinului de plată un fel de răspundere în legătură cu
emis de acesta, cu excepția cazurilor de consecințele care ar putea apărea ca
percepere în mod incontestabil a urmare a folosirii frauduloase sau abuzive
mijloacelor bănești din Conturile bancare a acestor semnături.
ale Clientului, stabilite de actele normative 6.1.6. Înregistrarea în Contul bancar a
în vigoare. Banca nu procesează Ordinele mijloacelor bănești încasate de Client prin
de plată completate incorect. virament se face necondiționat de nivelul
Responsabilitatea privind veridicitatea și sumei, în valuta respectivă, în ziua primirii
corectitudinea informației indicate în documentelor de plată corespunzătoare,
Ordinul de plată îi revine Clientului. pentru cazurile în care data valutării este
6.1.4. Documentele de plată pe suport de data zilei curente. În cazul în care în
hârtie privind transferul mijloacelor Ordinul de plată recepționat de Bancă este
bănești din contul Clientului se primesc de indicat greșit contul și/sau IDNP al
către Bancă conform programului de lucru Clientului, Banca va restitui Băncii

12
TITLUL II. PRODUSE BANCARE

plătitoare suma respectivă sau Clientului 6.1.13. Banca nu este responsabilă față de
Ordinul de plată, în cazul unui transfer în Client pentru instrucțiunile eronate date de
interiorul Băncii. acesta privind operațiunile efectuate prin
6.1.7.Sumele primite prin virament în Co n t u ri l e b a n c a re . Î n c a z u l u n o r
favoarea Clientului în altă valută decât instrucțiuni eronate care au determinat
valuta contului vor fi înregistrate într-un retrageri sau transferuri de mijloace
cont de tranzit al Băncii până la primirea bănești din cont, Banca va încerca, la
instrucțiunilor prin cerere din partea cererea Clientului, recuperarea sumelor
Clientului (înregistrarea în contul nou respective, fără ca prin aceasta să-și
deschis în valuta transferului sau creeze o obligație față de Client. Costurile
returnarea mijloacelor bănești). suplimentare g enerate din cau za
6.1.8. Depunerea și eliberarea mijloacelor instrucțiunilor eronate ale Clientului sunt
bănești în numerar din contul Clientului se achitate integral de Client.
efectuează în baza documentelor de casă 6.1.14 În situația înregistrării de către
stabilite de actele normative în vigoare. Bancă, în Contul bancar al Clientului a unor
6.1.9. La depunerea numerarului de către sume ce nu aparțin acestuia, Banca va
Client la casieria Băncii, acesta are proceda la stornarea sumelor respective.
obligația de a aștepta până la finalizarea În acest sens, Clientul autorizează în mod
operațiunilor de verificare a numerarului expres Banca să corecteze/ retragă, din
de către Consilierul din casierie. În cazul în proprie inițiativă, fără acordul prealabil al
care Clientul nu respectă această obligație Clientului, sumele înregistrate eronat.
și se constată eventuale diferențe, acesta
se obligă să recunoască suma rezultată în 6.2.DOVADA EFECTUĂRII OPERAȚIUNILOR
urma verificării de către casieria unității
teritoriale a Băncii. Orice bancnotă sau 6 . 2 . 1 . B a n c a co n fi rm ă e fe c t u a rea
monedă falsă prezentată la ghișeele Băncii operațiunilor prin extrasul de cont, prin
va fi reținută în baza unui proces-verbal și care se prezintă informații privind data de
ulterior predată autorităților abilitate. înregistrare a operațiunilor în sistemul
6.1.10. Clientul anunță în scris Banca cu 2 informa țional al Băncii , valoarea
(două) zile lucrătoare înainte în cazul în operațiunilor, dobânzile și comisioanele
aferente operațiunilor efectuate, etc.
care dorește: 6.2.2.Extrasul de cont este pus la dispoziția
- să ridice în numerar sume ce depășesc Clientului în format electronic. Extrasul de
l i m i t a d e 1 0 0 ( u n a su t ă ) m i i l e i cont în format electronic va conține
moldovenești, sau echivalentul acestora în semnătura digitală a Băncii. Pentru
alte valute străine; accesarea extraselor de cont în format
- să transfere prin virament sume ce electronic, Clientul va completa și semna o
depășesc limita de 1 (unu) milion lei cerere – formular standard al Băncii.
moldovenești sau echivalentul acesteia. Extrasele în format electronic vor fi
6.1.11. Orice solicitare a Clientului pentru accesate de Client, gratuit și nelimitat, prin
schimb valutar, materializată prin intermediul serviciului InfoCont disponibil
semnarea cererii de conversie, este pe pagina web a Băncii www.bcr.md.
irevocabilă. Toate costurile provenind din 6.2.3.La cererea Clientului, Banca va emite
diferențele de curs valutar vor fi suportate extrase de cont pe suport de hârtie contra
de Client. plată conform Tarifelor în vigoare ale
6.1.12. În cazul în care Clientul solicită Băncii la momentul eliberării extraselor. Pe
retragerea din cont a sumelor în valută extrasul de cont pe suport de hârtie se
străină cu valoarea de până la 5 (cinci) aplică semnătura și ștampila executorului.
Euro sau 1 (unu) dolar SUA, acestea vor fi 6.2.4.Extrasele pe suport de hârtie se
schimbate în lei moldovenești la cursul eliberează de către unitatea teritorială a
Băncii din ziua respectivă și eliberate în lei Băncii în cadrul căreia Clientul are contul
moldovenești. deschis.

13
TITLUL II. PRODUSE BANCARE

6.3.ÎNCHIDEREA CONTULUI transfera soldul rămas după achitarea


tuturor comisioanelor și a altor obligații
6.3.1. Contul curent poate fi închis de către datorate Băncii într-un cont centralizat
Bancă: deschis în evidențele Băncii. Clientul are
-la solicitarea scrisă a Clientului, prin dreptul să dispună de mijloacele bănești
depunerea unei cereri rămase disponibile după închiderea
–formular standard al Băncii; contului transferate în contul provizoriu,
Clientul nu poate solicita închiderea prin depunerea cererii de transfer a acestui
contului în cazul în care asupra acestuia a sold într-un cont al său deschis în altă
fost aplicată cel puțin o măsură de bancă sau prin ridicarea în numerar la
suspendare/sechestrare în condițiile legii. casieriile Băncii, achitând comisioanele
Închiderea contului la cererea Clientului va corespunzătoare.
fi efectuată numai după achitarea de către 6.3.4.În cazul decesului Clientului, sumele
acesta a tuturor sumelor/comisioanelor aflate în cont pot fi eliberate numai
datorate Băncii. persoanelor nominalizate în certificatul de
-în conformitate cu hotărârea instanței de moștenitor (legal sau testamentar) și doar
judecată; în limitele sumelor prevăzute în acesta. La
-dacă, în decurs a 12 (douăsprezece) luni prezentarea certificatului de moștenitor se
consecutive, în cont nu a fost înregistrată anexează certificatul de deces al Clientului
nici o mișcare și operațiunile nu sunt și actul de identitate al moștenitorului. În
suspendate/sechestrate de persoane cazul în care Banca este informată despre
/autorități abilitate prin lege; decesul Clientului, prin prezentarea de către
-în cazul constatării de către Bancă a orice persoană interesată a certificatului de
deces, Banca are dreptul de a suspenda
faptului că datele și informațiile obținute la contul până la îndeplinirea condițiilor
identificarea și verificarea identității menționate mai sus.
Clientului, și oricare alte date prezentate 6.4.Prevederile prezentului Capitol se aplică
Băncii, sunt neautentice sau neveridice;
și altor conturi bancare deschise de Client,
-în cazul refuzului de a reînnoi sau cu excepțiile stabilite.
neprezentării, în termenul solicitat de
Bancă a informației privind identitatea
Clientului; CAPITOLUL 7.CARDUL DE PLATĂ
-în cazul neprezentării de către Client la
solicitarea Băncii a informației privind 7.1.CONSIDERAȚII GENERALE
scopul tranzacțiilor, beneficiarul efectiv al
tra n z a c ți i l o r sa u a o ri că ro r a l to r 7.1.1.Banca oferă Clienților săi carduri de
documente solicitate de Bancă, privind debit atașate conturilor de card în lei
tranzacțiile și relațiile aferente tranzacțiilor moldovenești (MDL), euro (EUR), dolari
efectuate prin intermediul Băncii; SUA (USD). Perioada de valabilitate a
-concomitent cu rezilierea Contractului; cardului constituie 36 (treizeci și șase) de
luni, data expirării fiind ultima zi a lunii de
-în alte cazuri prevăzute de legislația în expirare a cardului indicată pe card.
vigoare. 7.1.2.Banca emite următoarele tipuri de
6.3.2. Până la închiderea contului, Clientul carduri de plată:
are obligația de a lua măsurile necesare a)Cardul VISA Electron BCR - un card de
pentru încetarea acțiunii produselor și debit emis sub sigla VISA Int., neembosat,
serviciilor atașate contului respectiv, cu tehnologie cip încorporată care asigură
inclusiv va dispune transferarea sumelor Deținătorului posibilitatea efectuării
aflate în respectivul cont într-un alt cont tranzacțiilor în mediul electronic prin
sau retragerea lor în numerar. terminale POS și/sau ATM-uri, atât în țară
6.3.3. La închiderea contului, în alte cazuri
decât la solicitarea Clientului, Banca va

14
TITLUL II. PRODUSE BANCARE

cât și în străinătate, în locațiile în care este este afișată sigla VISA;


afișată sigla VISA, oferind posibilitatea c)efectuarea tranzacțiilor prin Internet (E-
utilizării cardului în domeniul E - commerce) pe paginile web oficiale unde
commerce; este acceptat pentru plată;
b)Cardul VISA Classic BCR - un card de
debit emis sub sigla VISA Int., embosat, cu d)utilizarea în sistemele mecanice pe bază
tehnologie cip încorporată care asigură de hârtie, cum ar fi la efectuarea
Deținătorului posibilitatea efectuării operațiunilor prin intermediul telefonului,
tranzacțiilor în mediul electronic prin Mail, Order/Telefon, Order, Internet sau
terminale POS și/sau ATM-uri, atât în țară imprinter (aplicabil exclusiv pentru cardul
cât și în străinătate, în locațiile în care este VISA Gold BCR).
afișată sigla VISA, oferind posibilitatea 7.1.4.Fără utilizarea cardului (plasticului),
utilizării cardului în domeniul E - Clienții pot executa aceleași operațiuni ca și
commerce; prin contul curent, inclusiv retragerea de
c)Cardul VISA Gold BCR - un card de debit numerar din contul de card la ghișeele
emis sub sigla VISA Int., embosat, cu Băncii.
tehnologie cip încorporată care asigură
deținătorului posibilitatea efectuării 7.2.REGULI GENERALE DE UTILIZARE A
tranzacțiilor în mediu electronic prin CARDULUI DE PLATĂ
terminale POS și/sau ATM-uri, cât și
manual imprintere ZIP-ZAP. Cardul poate fi
utilizat atât în țară cât și în străinătate, în 7.2.1.Cardul de plată poate fi utilizat numai
locațiile în care este afișată sigla VISA, de cătreDeținător/Utilizator, în limita
oferind posibilitatea utilizării cardului în mijloacelor bănești disponibile
domeniul E-commerce. Acest tip de card din cont.
oferă Deținătorului posibilitatea de a 7.2.2.Deținătorul/Utilizatorul trebuie să
pro fi ta de bene fi cii și reduceri semneze cardul pe verso, în locul indicat,
suplimentare în timpul achitării mărfurilor cu pix cu mină, la recepționarea Cardului de
și serviciilor, oferte avantajoase la plată.
rezervare în hotel și a biletelor de avion, 7.2.3.Deținătorul/Utilizatorul trebuie să
chiria automobilului în majoritatea distrugă plicul cu codul PIN primit de la
hotelurilor, magazine, companii aeriene în Bancă după ce l-a memorat. Se interzice
toată lumea. Deținătorului/Utilizatorului scrierea
d)Cardul de plată salarial SMART BCR - un c o d u l u i P I N p e s p a te l e c a rd u l u i ,
card de debit VISA Electron emis sub sigla introducerea pe site-uri de internet sau
V I S A I n t . Pro d u su l e ste d e st i n a t divulgarea unei persoane terțe.
persoanelor fizice rezidente și nerezidente 7.2.4.Cardul este proprietatea Băncii și
ca re nu p ra c ti că a c ti v i ta te d e trebuie restituit imediat Băncii la cererea
antreprenoriat, care sunt salariați, în baza acesteia , în cazurile prevăzute în
unui contract de muncă, ai companiilor Contractul-cadru.
care nu dețin proiecte salariale în cadrul 7.2.5.Cardul de plată nu este transmisibil. El
Băncii și care solicită transferarea p oate fi u ti l i zat nu m a i d e către
mijloacelor bănești provenite din plăți Deținător/Utilizator pe numele căruia a
salariale pe acest Card de plată. fost emis.
7.1.3.Clienții pot efectua următoarele 7.2.6.Deținătorul/Utilizatorul trebuie să
o p e ra ți u n i c u u ti l i z a rea c a rd u l u i păstreze cu grijă Cardul, să nu dezvăluie
(plasticului), în limita soldului: informațiile specifice de identificare
a)achiziționarea de bunuri/servicii de la (număr card, data expirării, nume, CVV,
comercianți care au afișată sigla VISA; etc.) și să acționeze cu maximă prudență
când sunt telefonați de alte persoane, chiar
b)retragerea de numerar în rețeaua de dacă acestea sunt sau se prezintă drept
terminale electronice și bancomate unde angajați ai Băncii.
7.2.7.Deținătorul/Utilizatorul trebuie să se

15
TITLUL II. PRODUSE BANCARE

asigure că în cursul tranzacțiilor comerci- În cazul tranzacțiilor de retragere de


ale, cardul rămâne sub atenta sa supra- numerar efectuate în străinătate, suma
veghere. maximă ce poate fi retrasă lunar este de
7.2.8.Riscul pierderii sau furtului Cardului 10.000 EUR/lună (sau echivalentul în
de plată este al Deținătorului /Utiliza- valuta contului de card a sumei de 10.000
torului, Banca neavând nici o răspundere. EUR). În situația existenței unui (unor)
7.2.9.Cardul de plată poate fi utilizat atât în card(uri) suplimentar(e), suma totală a
țară cât și în străinătate. Tranzacțiile operațiunilor de retragere numerar
efectuate în străinătate sunt supuse efectuate în străinătate prin intermediul
reglementărilor valutare în vigoare din tuturor cardurilor este de 10.000 EUR/lună
Republica Moldova. (sau echivalentul lor) per cont.
7.2.10.Cardul de plată poate fi utilizat la 7.2.15.Pentru tranzacțiile on-line, de
co m e rc i a n ți , g h i ș e e l e ba n c a re și cumpărare bunuri/servicii efectuate cu
bancomatele care au afișată sigla VISA. utilizarea cardului nu există limita de
7.2.11.Pentru tranzacțiile efectuate în valoare/zi/card.
străinătate (cash/retail) în valută diferită 7.2.16. Nici o clauză nu va putea fi
decât cea a contului de card, conversia interpretată în sensul că Banca ar răspunde
valutară se realizează la cursul comercial pentru utilizarea Cardului de către alte
USD raportat la valuta de referință a persoane decât Deținătorul/Utilizatorul.
contului de card pentru operațiunile cu
carduri al BCR Chișinău S.A. stabilit la data
procesării tranzacției. Valuta de referință, 7.3.DREPTURILE BĂNCII
în sistemul interna țional de plă ți
electronice, pentru tranzacțiile enunțate 7.3.1.Banca are dreptul să facă investigații în
este dolarul american (USD). legătură cu datele completate în cereri, în
7.2.12.Cursurile valutare stabilite pentru condițiile legii.
tranzacțiile cu utilizarea cardurilor sunt 7.3.2.Banca are dreptul să refuze cererea de
afișate pe site-ul oficial al Băncii emitere/ reemitere Card, fără a indica
www.bcr.md. motivele care au stat la baza refuzului.
7 . 2 . 1 3 . I n f o rm a ț i i l e p ri v i n d s u m a 7.3.3.Banca are dreptul să dispună blocarea
disponibilă existentă în contul de card pot fi Cardului de plată, fără îndeplinirea vreunei
obținute de către Deținătorul/Utilizatorul formalități juridice, în situația nerespectării
cardului prin următoarele căi: serviciul obligațiilor asumate conform Contractului-
InfoCont, serviciul de deservire la distanță cadru.
24Banking, interogarea soldului la 7.3.4.Banca are dreptul să ia următoarele
bancomatele Băncii, obținerea mini măsuri, în cazul în care consideră ca s-au
extrasului de cont prin bancomatele efectuat tranzacții frauduloase, fără o
Băncii, obținerea extrasului de cont de la noti fi care prealabilă a
ghișeele Băncii, obținerea extrasului de Deținătorului/Utilizatorului:
cont prin e-mail, în baza unei cereri depuse
personal de către Deținător la Bancă, i.să refuze autorizarea unei tranzacții cu
solicitarea de informații de la Serviciul Cardul;
Asistență Carduri, la numerele de telefon ii.să anuleze sau sa blocheze accesul
indicate pe verso-ul cardului de plată. Cardului la contul de card;
7.2.14.În scopul securității mijloacelor iii.să refuze emiterea unui nou Card sau
bănești ale Deținătorului/Utilizatorului înlocuirea Cardului, fără ca prin aceasta
pentru tranzacțiile de retragere Deținătorul/Utilizatorul să fie exonerat de
de numerar de la bancomate, numărul răspunderea financiară pentru tranzacțiile
maxim de tranzacții pe zi/card este limitat efectuate deja cu Cardul de plată;
la 10, iar limita zilnică pe zi per card este 7.3.5.Banca are dreptul să acționeze potrivit
stabilită pentru fiecare produs în parte, dispozițiilor legale pentru recuperarea
informația dată fiind accesibilă pe pagubelor provocate de utilizarea abuzivă
www.bcr.md în informațiile aferente sau frauduloasă a cardului de plată.
Tarifelor Băncii.

16
TITLUL II. PRODUSE BANCARE

7.3.6. Să închidă contul de card la care este Cardului în cazul pierderii, furtului sau
atașat Cardul de plată salarial SMART BCR, deteriorării acestuia.
dacă , în decursul a 6 ( șase ) luni 7.5.2.Deținătorul, ca titular al contului de
consecutive, în acest cont nu au fost card, poate obține de la Bancă, lunar
înregistrate mijloace bănești provenite din (gratis) sau la cerere, informații privind
plăți salariale, iar operațiunile nu sunt situația contului și tranzacțiile efectuate cu
suspendate de organe abilitate prin lege, cu cardul sau/și cu cardurile Utilizatorilor
respectarea termenului de preaviz de cel desemnați. Utilizatorii pot obține numai
puțin 60 (șaizeci) de zile calendaristice. informații privind situația contului și
tranzacțiile efectuate cu cardurile
7.4.OBLIGAȚIILE BĂNCII suplimentare.

7.4.1.Banca are obligația să emită/reemită 7.6.OBLIGAȚIILE DEȚINĂTORULUI


Cardul Deținătorului/Utilizatorului (după /UTILIZATORULUI
caz) în baza unei cereri în scris și numai
după aprobarea cererii menționate de 7.6.1.Deținătorul/Utilizatorul are obligația
către Bancă. să utilizeze cardul în conformitate cu
7.4.2.Banca are obligația să păstreze prevederile Contractului-cadru și să
evidențele contabile aferente contului de păstreze cardul în condiții ce ar exclude
c a rd p e n t r u o p e r i o a d ă d e t i m p deteriorarea, pierderea sau furtul acestuia.
d e te rm i n a t ă , î n c o n fo rm i t a te c u 7.6.2.Deținătorul/Utilizatorul are obligația
prevederile legale în materie, astfel încât să înștiințeze Banca imediat ce constată:
tranzacțiile să poată fi urmărite, iar erorile (i) pierderea, furtul, distrugerea sau
să poată fi rectificate.
7.4.3.Banca are obligația să asigure blocarea Cardului; (ii) înregistrarea în
mijloacele adecvate și suficiente de co n t u l d e c a rd a u n o r t ra n z a c ț i i
comunicare pentru ca Deținătorul neautorizate de către Deținător/Utilizator;
/Utilizatorul să poată efectua comunicările (iii) orice eroare sau neregulă apărută în
stipulate în Contract-cadru. urma gestionării contului de către Bancă;
7.4.4.Banca are obligația să dovedească, în (iv) elemente ce creează suspiciuni cu
cazul în care Deținătorul/Utilizatorul privire la posibilitatea copierii (clonării)
contestă o tranzacție inițiată prin Cardului și posibilitatea cunoașterii codului
intermediul unui Card de plată, faptul că PIN al Cardului de către o persoană terță.
tranzacția respectivă a fost corect 7.6.3.Deținătorul/Utilizatorul are obligația
înregistrată în conturi. să anunțe telefonic Banca la numerele de
7.4.5.Banca are obligația să execute telefon 22-210-202, 22-852-030, 22-
întocmai și în termenele stabilite prin 265-030, 22-852-555, 22-265-555
Contract-cadru operațiunile ordonate de (Serviciul Asistență Carduri), imediat ce
Deținător/Utilizator. constată pierderea/furtul cardului. Banca
7.4.6.Banca are obligația să pună la va bloca Cardul imediat după primirea
dispoziția Deținătorului /Utilizatorului, la apelului telefonic de pierdere/furt al
cererea expresă a acestuia, evidențele Cardului. Dacă Deținătorul/Utilizatorul
aferente tranzacțiilor efectuate de către recuperează Cardul pierdut sau furat după
acesta cu Cardul. informarea telefonică a Băncii, el este
7.4.7.Banca are obligația să îndeplinească obligat să contacteze imediat Banca
alte obligații în conformitate cu prevederile pentru instrucțiuni ulterioare. Diferite alte
Contract-cadru. comunicări pot fi realizate și prin e-mail la
adresa cards@bcr.md.
7.5.DREPTURILE DEȚINĂTORULUI 7.6.4.Deținătorul/Utilizatorul are obligația
/UTILIZATORULUI să se prezinte, în cazul în care se află în
țară, în termen de maxim 3 (trei) zile
7.5.1.Deținătorul/Utilizatorul are dreptul lucrătoare de la data comunicării
să solicite Băncii personal reemiterea pierderii/furtului, la cea mai apropiată

17
TITLUL II. PRODUSE BANCARE

unitate teritorială a Băncii, pentru a să achite Băncii penalitatea pentru


confirma în scris evenimentul respectiv și nereturnarea cardului în mărimea stabilită
pentru a solicita emiterea unui nou Card conform Tarifelor Băncii.
(după caz). În situația în care se află în 7.6.8.Deținătorul/Utilizatorul are obligația
străinătate, cererea va fi întocmită să anunțe Banca în cazul modificării
imediat după revenirea în țară. Banca va datelor declarate în Cererea de emitere, în
e m i te u n n o u C a rd n u m a i d u p ă termen de 5 zile lucrătoare de la data
recepționarea cererii în scris de la producerii acestora.
Deținător/Utilizator. 7.6.9.Nerespectarea de către
7.6.5.Să ia toate măsurile pe care le Deținător/Utilizator a prevederilor din p.
consideră necesare și suficiente pentru a 7.6.5. și 7.6.6. (i) – (viii) se consideră
menține în secret codul PIN al Cardului de neglijență gravă în utilizarea Cardului de
plată. plată.
7 . 6.6 . De ținătorul /Utilizatorul are 7.6.10.Deținătorul are obligația de a aduce
obligația să protejeze integritatea la cunoștința Utilizatorului desemnat de
propriului cont prin: către el prevederile prezentelor Condiții
i.tastarea codului PIN al cardului de plată la Generale Bancare.
terminal sau bancomat, astfel încât acesta
să nu fie văzut de persoane terțe; 7.7.FUNCȚIONAREA CONTULUI DE CARD
ii.evitarea dezvăluirii codului PIN al
Cardului unei persoane terțe; 7.7.1.Banca va deschide în evidența proprie,
Introducerea codului PIN al Cardului de în numele Deținătorului, un cont de card în
plată reprezintă acordul irevocabil al valuta solicitată.
Deținătorului/Utilizatorului privind 7.7.2.Suma minimă pentru deschiderea
efectuarea tranzacției. contului de card este specifică fiecărui tip
iii.solicitarea chitanței (sau un alt de Card. Deținătorul are obligația de a
document similar) aferente tranzacției și menține în contul de card un sold minim,
verificarea cu atenție a informației
imprimate în aceasta (data, cuantumul acestuia fiind stabilit de Bancă
numele/prenumele, suma tranzacției, pentru acest tip de card în Tarifele Băncii.
etc.); 7.7.3.Fiecare tranzacție efectuată cu
i v . ev i ta rea d i vu l g ă ri i i n fo rm a ți ei utilizarea Cardului de plată va conduce
confidențiale prin telefon și alte modalități automat la debitarea contului de card.
de comunicare; 7.7.4.Dacă, în mod accidental, soldul
v.verificarea urgentă a soldului contului în contului de card devine debitor (tranzacții
cazul eșuării tranzacției; sub limita de autorizare, comisioane de la
v i . p ă s t ra re a t u t u ro r c h i t a n ț e l o r alte bănci, etc.), Banca se obligă să aducă la
tranzacțiilor și verificarea datelor din cunoștința Deținătorului cauza debitului,
acestea cu tranzacțiile indicate în extrasul iar acesta se obligă să acopere debitul
de cont; creat, în cel mai scurt timp.
vii.utilizarea Cardului pentru tranzacții pe 7.7.5.Banca asigură Deținătorului /Utiliza-
Internet numai pe site-uri torului autorizarea tranzacțiilor 24 de ore pe
securizate/reputate; zi, 7 (șapte) zile pe săptămână, în limita
v i i i . e f e c t u a r e a o p e ra ț i u n i l o r l a mijloacelor financiare disponibile din cont.
comerciant/ghișeul Băncii doar personal 7.7.6.Banca este autorizată în mod
și supravegherea cardului în timpul irevocabil de către Deținător/Utilizator să
efectuării operațiunii; debiteze automat contul de card cu sumele
ix.urmărirea și respectarea instrucțiunilor care reprezintă:
afișate pe ecranul bancomatului; i.valoarea tranzacțiilor de cumpărare sau
x.preluarea cardului și a chitanței după de eliberare de numerar valabile (pentru
fiecare tranzacție efectuată la un terminal care a fost utilizat codul PIN al cardului de
(bancomat, POS-terminal, Imprinter); plată sau semnătura sa) efectuate cu
7.6.7.Deținătorul/Utilizatorul are obligația

18
TITLUL II. PRODUSE BANCARE

cardul Deținătorului/Utilizatorului; 7.7.12.Banca va credita contul Deținătorului cu


ii.contravaloarea taxelor, comisioanelor, contravaloarea acestor tranzacții numai după
dobânzilor și penalităților datorate Băncii; finalizarea procedurilor prevăzute de
iii.contravaloarea cheltuielilor efectuate de regulamentele în vigoare privind tranzacțiile
Bancă (telefon, fax, taxe, etc.) pentru în dispută și numai în cazul în care contestația
soluționarea tranzacțiilor contestate a fost soluționată favorabil.
conform Tarifelor Băncii. 7.7.13. În cazul în care pierderea rezultă din
7.7.7.Banca pune la dispoziția Deținătoru- fraudă ori din nerespectarea intenționată, sau
lui/Utilizatorului gratis un extras de cont din neglijență gravă a uneia sau a mai multor
lunar, sau suplimentar la cerere contra unei obligații care îi revin Deținătorului/
taxe, care poate fi ridicat de la unitatea Utilizatorului, limita de sumă indicată în
teritorială prin care s-a emis cardul sau punctul 12.1.2. nu se aplică.
recepționat lunar prin e-mail conform cererii
depuse personal la Bancă și va cuprinde
următoarele informații: CAPITOLUL 8. CONTUL
i.o referință care să îi permită Deținătoru- DE DEPOZIT
lui/Utilizatorului să identifice tranzacția,
incluzând informații referitoare la banca
acceptantă, comerciantul acceptant sau 8.1.CONSIDERAȚII GENERALE
bancomatul la care s - a desfășurat
tranzacția, precum și data tranzacției; 8.1.1.Banca acceptă următoarele tipuri de
ii.valoarea tranzacției; depozite de la Clienți persoane fizice:
iii.valoarea oricăror taxe sau comisioane -la vedere;
aplicate pentru anumite tipuri particulare de -la termen.
tranzacții. 8.1.2.Pentru mijloacele bănești din conturile
7.7.8.Dacă Deținătorul/Utilizatorul constată de depozit la vedere, Banca nu plătește
apariția unor eventuale tranzacții pe care nu dobândă.
le recunoaște, are dreptul să conteste în scris 8.1.3.Pentru mijloacele bănești disponibile în
tranzacțiile respective, în termen de 13 conturile de depozit la termen, Banca
(treisprezece) luni calendaristice din data calculează și înregistrează dobânda flotantă,
debitării contului cu contravaloarea acestora. conform caracteristicilor individuale ale
7.7.9.Pentru tranzacțiile contestate după fiecărui produs.
acest termen, Banca va încerca soluționarea 8.1.4.Dobânda se calculează zilnic, începând
contestațiilor sub rezerva refuzului imediat al cu ziua următoare constituirii depozitului,
băncii acceptatoare pe motiv de depășire a aplicată la soldul acestuia, potrivit bazei de
termenului prevăzut de reglementările
internaționale. calcul a dobânzii al anului cu 365/366 zile.
7 . 7 . 1 0 . D u p ă 1 3 ( t re i s p re z e c e ) l u n i Dobânda se transferă lunar în ziua următoare
calendaristice nici o tranzacție nu mai poate fi zilei constituirii depozitului:
co n testa tă , c h i a r d a că -în contul curent/de depozit la vedere/de
Deținătorul/Utilizatorul invocă faptul că nu a card, pentru depozit fără capitalizarea
ridicat extrasul de cont și nu a avut dobânzii;
cunoștință de sumele apărute în mod -în contul de depozit la termen, pentru depozit
nejustificat. cu capitalizarea dobânzii.
7.7.11.Contestațiile adresate în scris Băncii vor 8.1.5. Formula de calcul a dobânzii:
fi examinate și investigate de către Bancă în Dobânda transferată = [(SD*rd%)/365 sau
termen de maxim 30 (treizeci) de zile 366] * n, unde:
calendaristice de la primirea contestației și SD – suma depozitului;
Banca va informa Deținătorul/Utilizatorul rd% – rata dobânzii anuală (în procente);
asupra etapelor rezolvării acesteia. n – numărul de zile efective în lună.
Rezultatele finale ale investigațiilor vor fi
comunicate Deținătorului/Utilizatorului 8.2.CONSTITUIREA DEPOZITULUI
(telefonic, letric – după caz), iar costurile
aferente fiind suportate de către acesta, cu
excepția situației când contestația se Contul de depozit se deschide în baza cererii
dovedește a fi întemeiată, caz în care Clientului, precum și semnarea Contractului
costurile sunt suportate de Bancă. specific.

19
TITLUL III. SERVICII BANCARE

CAPITOLUL 9. SISTEMUL site-ul www.bcr.md, oferind, după caz,


DE DESERVIRE BANCARĂ informații privind instalarea și utilizarea
LA DISTANȚĂ „24 BANKING” aplicației.
9.2.4.Pentru conectarea la Sistemul „24
9.1. CONSIDERAȚII GENERALE Banking” Clientul se va conforma cerințelor
pentru tehnica de calcul, stabilite la p.
9.1.1.Pentru a beneficia de Sistemul „24 9.5.1. al prezentului Capitol. Calculatorul
Banking”, Clientul urmează să completeze Clientului se conectează la serverul
și să semneze cererea de conectare – Sistemului „24 Banking” printr-o conexiune
formular standard al Băncii. securizată.
9.1.2.Pentru accesarea sistemului și 9.2.5.Nici o prevedere din Contractul-cadru
autorizarea plăților se va genera One-Time nu poate fi interpretată în sensul că Banca
Password (OTP), după cum urmează: poartă răspundere pentru utilizarea
a)de către sistem este generat codul unic serviciului de către o altă persoană decât
OTP – o parolă de unică utilizare; titularul Serviciului „24 Banking”.
b)codurile OTP sunt valabile 30 minute din
momentul generării. 9.3.ASIGURAREA SECURITĂȚII TRANZA-
CȚIILOR ELECTRONICE
9.2.DECLARAȚII ȘI GARANȚII
9.3.1.Clientul va înștiința imediat Banca
9.2.1.Clientul și Banca declară că recunosc despre orice tentativă de acces neautorizat
reciproc semnăturile digitale utilizate în Sistemul „24 Banking”. La rândul ei,
pentru realizarea tranzacției electronice și Banca, va suspenda accesul Clientului la
executarea de către Bancă a documentelor profilul său în Sistemul „24 Banking”.
electronice. Documentul electronic 9.3.2.Clientul va înștiința imediat Banca
prevăzut cu semnătura digitală produce despre pierderea controlului asupra
aceleași efecte juridice ca și documentul Sistemului „24 Banking” sau Semnăturii
analogic pe suport de hârtie autentificat cu electronice și despre orice caz de utilizare
semnătură olografă. neautorizată a identificatorilor săi. La
9.2.2.Clientul și Banca declară că orice rândul ei, Banca, va suspenda accesul
modificare neautorizată a documentului Clientului în Sistemul „24 Banking”.
electronic semnat cu semnătura digitală 9.3.3.În scopul diminuării riscului accesului
este detectată de procedura de confirmare neautorizat la Sistemul „24 Banking”,
a autenticității semnăturii digitale. menținerii Sistemului în stare funcțională,
9.2.3.Clientul garantează că va utiliza C l i e n t u l e ste o b l i g a t să re s p e c te
Sistemul „24 Banking” conform condițiilor următoarele reguli de bază:
de securitate și altor cerințe prevăzute de a)să utilizeze Sistemul „24 Banking”
Contractul-cadru și Ghidul de utilizare a conform instrucțiunilor de lucru prevăzute
Sistemului „24 Banking”, oferit Clientului pe în Ghidul de utilizare;

20
TITLUL III. SERVICII BANCARE

b)să nu divulge persoanelor terțe tranzacțiile electronice efectuate prin


metodele de protejare a informației intermediul Sistemului „24 Banking”.
utilizate în Sistemul „24 Banking”. În cazul 9.4.7.Banca se obligă să suspende
deconectării Sistemului „24 Banking”, utilizarea de către Client a Sistemului „24
Clientul este obligat să distrugă datele Banking” în cazurile specificate în p. 9.4.10.
confidențiale și să nu le transmită Reactivarea serviciului în cazul suspendării
persoanelor terțe; din motivul acumulării restanțelor la
c)să asigure confidențialitate comisionul de administrare lunară se va
identificatorilor personali, certificatelor efectua după achitarea integrală a
digitale și parolelor, să nu le transmită comisionului restant.
persoanelor terțe. 9.4.8.Banca se obligă să informeze Clientul
9.3.4.În cazul în care pierderea rezultă din prin intermediul Sistemului „24 Banking” în
fraudă ori din nerespectarea intenționată, cazul apariției unor defecțiuni tehnice, cu
sau din neglijență gravă a uneia sau a mai i n fo rm a re a c o n c o m i te n t ă a s u p ra
multor obligații care îi revin Clientului, termenului înlăturării acestora.
limita de sumă indicată în p. 12.1.2. nu se 9.4.9.Banca se obligă să înlăture gratis
aplică. orice defecțiune a Sistemului „24 Banking”,
care nu se datorează culpei Clientului, cu
9.4.DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE BĂNCII condiția că mijloacele tehnice și Sistemul au
fost exploatate corect, iar defectele nu sunt
9.4.1.Banca se obligă să pună la dispoziția cauzate de impactul produs de viruși
Clientului Certificatele digitale ale Clientului electronici sau de scăderea tensiunii în
prin intermediul Serviciului „24 Banking” și rețeaua Clientului.
Ghidul de utilizare ale serviciului pe site-ul 9.4.10.Banca va suspenda temporar
www.bcr.md. utilizarea de către Client a Sistemului „24
9 . 4 . 2 . Ba n ca se o b l i g ă să asi g u re Banking” în următoarele cazuri:
executarea tranzacțiilor electronice în a)la notificarea Băncii de către Client, în
strictă corespundere cu informația indicată formă scrisă sau prin e-mail la adresa
de Client în Cererea de conectare la helpdesk@24banking.md, sau telefonic la
Sistemul „24 Banking”. În cazul în care serviciul Asistență Internet Banking, tel.
Clientul dorește să modifice informația (373)(22)852-040, (373)(22)265-040,
indicată inițial în Cererea de conectare, (373)(22) 852-555, (373)(22) 265-555
acesta este obligat să depună o Cerere de privind pierderea controlului asupra
modificare profil la Sistemul „24 Banking”. Semnăturilor electronice sau
9 . 4 . 3 . Ba n ca se o b l i g ă să asi g u re identificatorilor;
con fi den ția l itatea , autenticitatea , b)în cazul introducerii incorecte a parolei de
integritatea tranzacțiilor electronice și a logare a Utilizatorilor autorizați de trei ori
informației transmise/primite prin consecutiv, accesul la Sistem va fi blocat;
intermediul Sistemului „24 Banking”. c)în alte cazuri prevăzute de legislația în
9.4.4.Banca se obligă să dispună de vigoare.
echipament și soluții soft necesare pentru d)în cazul neachitării comisionului de
buna funcționare a Sistemului „24 deservire lunară, pe o perioadă de 3 (trei)
Banking” și să asigure securitatea și luni.
siguranța operațională a acestora. 9.4.11.Banca are dreptul să deconecteze
9.4.5.Banca se obligă să asigure stocarea și Clientul de la Sistemul „24 Banking”, în
păstrarea documentelor justificative următoarele cazuri:
aferente realizării tranzacțiilor electronice a)la închiderea contului(rilor) curent(e)
conform actelor normative în vigoare, al(e) Clientului;
pentru o perioadă de nu mai puțin de 5 b)în cazul neachitării comisionului lunar pe
(cinci) ani. o perioadă de 6 (șase) luni.
9.4.6.Banca se obligă să furnizeze la 9.4.12.Banca este în drept de a efectua
solicitarea Clientului informații referitor la unele modificări în Sistemul „24 Banking”

21
TITLUL III. SERVICII BANCARE

fără a înștiința Clientul, cu condiția ca conform Legii privind reglementarea


modificările să nu contravină prevederilor valutară nr. 62-XVI din 21.03.2008 și
prezentului Capitol. Regulamentului privind condițiile și modul
de efectuare a operațiunilor valutare
(Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr.
9.5.DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CLIENTULUI 29 din 13.02.2018).
9 . 5 . 6 . Clientul este responsabil de
9.5.1.Clientul se obligă să asigure veridicitatea și corectitudinea informației
următoarele cerințe față de tehnica de transmise prin intermediul Sistemului „24
calcul pentru a accesa și utiliza Sistemul Banking”.
„24 Banking”: 9.5.7.Clientul poate iniția și transmite la
-un calculator cu sistem de operare Bancă ordinele de plată în lei moldovenești
Microsoft Windows și valută străină 24/24 ore, 7/7 zile,
respectând următoarele reguli:
minimum versiunea 7; a)pentru intervalul de timp 17:15 – 23:59
-conexiune la Internet cu viteza minimă documentele de plată vor fi întocmite cu
1024 kb/s pentru fiecare Utilizator al data următoarei zilei de lucru bancară;
Sistemului;
-browser Internet Explorer minimum b)pentru zilele de sâmbătă, duminică și în
versiunea 7, Firefox minimum versiunea zilele de sărbătoare nelucrătoare prevăzute
3.6 sau GoogleChrome. de legislație, plățile vor fi întocmite cu data
următoarei zilei de lucru bancară;
9.5.2.Clientul se obligă să mențină tehnica
de calcul în stare funcțională și să asigure c)ordinele de plată în lei moldovenești se
execută de către Bancă în Zilele lucrătoare
utilizarea Sistemului conform cerințelor de ale Băncii în intervalul de timp 09:00 –
exploatare a acestuia, indicate în Ghidul de 17:30 a zilei respective;
utilizare a Sistemului „24 Banking”.
d)ordinele de plată în USD recepționate
9.5.3.Clientul se obligă să asigure până la ora limită 15:00, ordinele de plată în
confidențialitatea numelui de acces și a EUR/alte valute recepționate până la ora
parolei, semnăturilor digitale și să nu le limită 12:00, se vor executa în aceiași zi de
transmită persoanelor terțe, să le lucru bancară. Ordinele de plată în valută
protejeze de modificări ale conținutului străină recepționate după ora limită
sau alte compromiteri. indicată vor fi executate în următoarea Zi
9.5.4.Clientul se obligă să informeze lucrătoare bancară;
operativ Banca la adresa de e-mail e)Cererile valutare pot fi întocmite și
helpdesk@24banking.md sau telefonic la executate doar în zilele lucrătoare, în
serviciul Asistență Internet Banking, tel. intervalul de timp 09:00 – 17.00.
(373)(22)852-040, (373)(22)265-040, f)Achitarea serviciilor pentru utilități de
(373)(22) 852-555, (373)(22) 265-555 către utilizatori persoane fizice poate fi
privind: executată 24/24 ore, 7/7 zile.
a)tentativele persoanelor terțe de obținere g)plățile programate vor fi executate
a accesului la Sistemul „24 Banking” în a u to m a t d e c ă t re S i ste m l a d a t a
scopul efectuării tranzacțiilor electronice programată. Clientul trebuie să se asigure
neautorizate; că la data la care este programat ordinul de
b)orice pierdere, inclusiv de scurtă durată, plată inițiat, există suficiente mijloace
a controlului asupra Certificatului digital, bănești în cont încât să permită efectuarea
numelor de acces și parolelor. tranzacției și că data respectivă este o zi
9.5.5.Clientul se obligă să atașeze la lucrătoare bancară.
ordinele de plată în valută străină 9.5.8.Clientul se obligă să schimbe
expediate spre executare prin intermediul certificatul digital și/sau Identificatorii
Sistemului „24 Banking” documentele Deținătorilor în următoarele cazuri:
confirmative aferente tranzacțiilor date,

22
TITLUL III. SERVICII BANCARE

-schimbarea persoanelor autorizate să b ) Autori za rea : toate do cu mentele


semneze documentele de plată (eliberarea electronice transmise de către Client la
din funcție, privarea de dreptul de a semna Bancă se autorizează (semnează) prin
documentele de plată, etc.); intermediul OTP sau certificat digital.
-pierderea controlului, inclusiv de scurtă c ) Tr a n s m i t e r e a : d u p ă s e m n a r e a
durată, asupra certificatului digital și/sau documentului de plată electronic și
Identificatorilor Deținătorilor; verificarea lui de către Sistemul „24
Banking”, datele introduse de către Client
-la expirarea termenului de valabilitate a se transferă către Bancă. Banca va asigura
certificatului eliberat de Bancă; primirea și transferul informației între
-la cererea Băncii. centrul de comunicații al Băncii și
9.5.9.Clientul se obligă să prezinte Băncii în calculatorul Clientului, inclusiv executarea
scris, în formă liberă, o cerere de plăților conform informației incluse în
deconectare de la Sistemul „24 Banking” în documentul electronic (în decursul Zilei
cazul închiderii contului/rilor curent/e în operaționale a Băncii).
Bancă. d)Anularea: anularea documentului de
9.5.10.Clientul este în drept să solicite de la plată electronic deja transmis la Bancă se
Bancă informații despre executarea va efectua cu succes de către Client în cazul
tranzacțiilor electronice prin intermediul în care documentul de plată electronic încă
Sistemului „24 Banking”. nu a fost executat de către Bancă. Anularea
9.5.11.Clientul se obligă să acceseze poate fi solicitată prin intermediul adresei
mesajele transmise prin intermediul de e-mail helpdesk@24banking.md sau
Sistemului pentru a se informa cu privire la prin depunerea unei cereri la Bancă.
m o d i fi că ri p ro g ra m d e l u c ru a l e ) Ve ri fi ca re a : d u pă re ce p ți o n a rea
Băncii/Sistemului, eventuale defecțiuni documentului electronic expediat de către
tehnice ale Sistemului, lansare produse Client, Banca verifică corectitudinea datelor
noi, implementare servicii noi in Sistem, introduse de către Client în document. În
Tarifele aplicate de Bancă etc. cazul în care nu există cauze de refuz a
documentului electronic, acesta se
9.6.CIRCUITUL DOCUMENTELOR ELECTRONICE consideră primit spre executare, fapt
despre care Clientul va fi notificat prin
9.6.1.Sistemul „24 Banking” permite intermediul canalului indicat în Cererea de
procesarea în formă electronică a conectare la Sistem (e-mail sau sms).
următoarelor tipuri de documente f)Respingerea: în cazul depistării unor
electronice: greșeli în datele introduse în documentul
a)ordin de plată în lei moldovenești; electronic, sau din alte cauze prevăzute de
b)ordin de plată în valută; legislația în vigoare, documentul electronic
c)cerere de cumpărare/vânzare/conversie nu se acceptă spre executare de către
a valutei; Bancă, fapt despre care Clientul va fi
d)achitarea facturilor pentru utilități notificat prin intermediul canalului indicat
e)alimentări/retrageri parțiale în/din în Cererea de conectare la Sistem.
depozit. Documentele electronice ce conțin erori nu
9.6.2.Toate documentele electronice care sunt acceptate spre executare și Clientul
circulă între Client și Bancă vor urma o este obligat să genereze și autorizeze un
consecutivitate de etape: document nou cu indicarea datelor corecte
a)Generarea: documentele electronice se în caz că dorește ca transferul să fie
întocmesc de către Client în Sistemul „24 e xe c u t a t . D o c u m e n t u l e l e c t ro n i c
Banking” conform Ghidului de utilizare ale recepționat repetat de către Bancă spre
Sistemului. Documentul de plată electronic executare se consideră ca un document
se g enerează de către Client prin nou.
completarea formularului-tip propus de g)Executarea: Banca execută documentul
către Bancă prin Sistemul „24 Banking”. electronic recepționat de la

23
TITLUL III. SERVICII BANCARE

Client în decursul zilei bancare, cu condiția CAPITOLUL 11. SERVICIUL


că a fost recepționat conform p. 9.5.7. al SMS NOTIFICARE
prezentului Capitol. Documentele remise
spre executare cu regimul selectat
”normal” se vor executa de Bancă în 11.1.Serviciul SMS Notificare oferă:
termen de maxim 80 minute, iar cele cu -notificare imediată la efectuarea
regim ”urgent” în maxim 60 minute din operațiunilor de retragere numerar,
momentul recepționării, cu condiția ca achitare în rețeaua de magazine, plată prin
toate datele indicate și atașate în/la Internet, alimentare de card, transfer
documentul electronic sunt corecte și salariu;
complete, exista disponibil în cont și nu -vizualizarea soldului disponibil în cont
sunt aplicate suspendări/sechestrări la după efectuarea tranzacției
cont. 11.2.Abonarea la Serviciul SMS Notificare,
h)Confirmarea executării: după executarea se poate face simultan cu deschiderea
documentului electronic de către Bancă, Contului bancar, prin bifarea solicitării
Clientul poate să se informeze prin respective în cererea de deschidere a
intermediul Sistemului „24 Banking” contului.
privind statutul documentului, examinând
extrasul de cont sau lista documentelor,
verificând statutul documentului, care
confirmă executarea documentului
electronic.

CAPITOLUL 10. SERVICIUL


INFOCONT

10.1.Serviciul InfoCont oferă:


-vizualizarea soldurilor conturilor Clienților
în regim online;
-accesarea online a extraselor din cont, în
format electronic și semnate digital;
10.2.Aderarea la serviciul InfoCont, se
poate face simultan cu deschiderea
Contului bancar, prin bifarea solicitării
respective în cererea de deschidere a
contului, sau ulterior prin completarea și
semnarea cererii pentru accesarea online
a extraselor de cont – formular standard al
Băncii. Accesarea Sistemului este gratuită.
Sistemul are la bază tehnologia SSL, care
asigură un nivel înalt de securitate.
10.3.Banca pune la dispoziția Clientului
Ghidul de utilizare al serviciului pe site-ul
https://www.infocont.md/. În cazul
aderării la serviciul InfoCont, Clientul se
obligă să respecte prevederile Ghidului de
utilizare.

24
TITLUL IV. RESPONSABILITĂȚI,
DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

12.1.RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR beneficiarului/plătitorului sau a băncii


corespondente), precum și pentru
12.1.1.Pentru neexecutarea sau executarea consecințele legate de situația lor
necorespun-zătoare a obligațiilor, Partea financiară.
vinovată compensează pagubele cauzate 12.1.5.Banca nu își asumă nici o
în conformitate cu legislația în vigoare. responsabilitate în ceea ce privește
12.1.2.În cazul în care Clientul nu a asigurat consecințele întârzierilor și/sau pierderilor
siguranța elementelor de securitate de documente sau corespondență și nici în
personalizate ale instrumentului de plată ceea ce privește deteriorarea sau alte erori
utilizat, el suportă pierderile legate de orice ce se pot produce in timpul
operațiune de plată neautorizată, care transportului/transmisiei.
rezultă din producerea unei situații de 1 2 . 1 . 6 . B a n c a n u î și a su m ă n i c i o
urgență (pierderea, furtul sau însușirea responsabilitate pentru pierderile sau
instrumentului de plată), până la suma profiturile ratate de către Client ca urmare a
maximă de 2500 (două mii cinci sute) lei. imposibilității Băncii de a furniza Servicii
12.1.3.Clientul suportă toate pierderile bancare ca urmare a unor cazuri de forță
legate de orice operațiune neautorizată majoră.
dacă aceste pierderi rezultă din fraudă ori 12.1.7.Banca nu este responsabilă pentru
din nerespectarea intenționată, sau din pierderile sau veniturile ratate, pe care le-ar
neglijența gravă a uneia sau a mai multor putea suporta Clientul din cauza acțiunilor
obligații care îi revin: (i) să utilizeze terțelor părți beneficiare ale unor informații
instrumentul de plată în conformitate cu puse la dispoziție de Bancă cu respectarea
condițiile de emitere și de utilizare a legislației și cerințelor secretului bancar.
acestuia; (ii) să informeze Banca, de îndată 12.1.8.Banca nu este responsabilă de
ce ia cunoștință, despre cazurile de securitatea echipamentului Clientului
pierdere, furt, însușire a instrumentului său pentru utilizarea Sistemul „24 Banking”.
de plată sau de orice altă utilizare Banca nu oferă sprijin pentru sistemele
neautorizată a acestuia; (iii) îndată ce soft/hard ale Clientului.
primește un instrument de plată , 12.1.9.Banca nu este responsabilă de
întreprinde toate măsurile rezonabile pierderile suportate de Client provenite din
pentru a păstra în siguranță elementele de întreruperea sau oprirea Sistemului „24
securitate personalizate. În astfel de cazuri, Banking” din cauza problemelor tehnice ale
suma maximă menționată la pct. 12.1.2. nu canalelor de comunicație pe care Banca nu
se aplică. le controlează.
12.1.4.Banca nu este responsabilă pentru 12.1.10.Clientul poartă răspundere pentru
reținerea plăților din/în contul Clientului, toate pierderile, apărute ca urmare a unui
dacă aceasta s-a produs din vina Clientului transfer neautorizat ca rezultat al încălcării
sau a terțelor persoane (inclusiv a băncii de către el a condițiilor Contractului-cadru.

25
TITLUL IV. RESPONSABILITĂȚI, DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

12.1.11.În cazul neconformării Clientului cu Alimentările se efectuează cu condiția


clauzele stabilite în p. 9.5.4. și p. 9.5.8. ale respectării legislației în vigoare.
prezentelor Condiții Generale Bancare, 12.2.3.Clientul are dreptul să obțină
Banca nu poartă responsabilitate pentru corectarea unei operațiuni de plată din
imposibilitatea utilizării Sistemului „24 partea Băncii numai dacă informează
Banking” sau pentru eventualele riscuri. Banca în cel mai scurt timp posibil, dar nu
12.1.12.În cazul când Banca nu suspendă mai târziu de 13 (treisprezece) luni de la
executarea operațiunile electronice de data debitării contului, despre faptul că a
plată din conturile Clientului după ce a fost constatat o operațiune de plată neauto-
informată de Client conform p. 9.5.4 despre rizată sau executată necorespun-zător.
pierderea controlului asupra certificatelor 12.2.4.Clientul are dreptul să solicite
digitale, parolelor sau tentative de produse și/sau servicii pentru a fi atașate
efectuare a transferurilor neautorizate sau contului, în condițiile stabilite de Bancă.
alte acțiuni care presupun eventuale 12.2.5.Clientul are dreptul să primească pe
deturnări de fonduri ale Clientului, Banca suport de hârtie, la cerere și în orice
poate fi obligată de a acoperi pierderile moment, informațiile stabilite prin art. 42
suportate de Client, dacă nu dovedește că alin. (1), 43 din Legea nr. 114 din 18.05.2012
neexecutarea acestei obligații nu-i este cu privire la serviciile de plată și monedă
imputabilă. electronică.
12.1.13.Banca nu poartă responsabilitate
pentru neexecutarea tranzac țiilor 12.3.OBLIGAȚIILE CLIENTULUI
electronice la ordinul Clientului în
următoarele cazuri: 12.3.1.Clientul se obligă să prezinte Băncii
a)operațiunea solicitată este interzisă de toate documentele, necesare pentru
legislația Republicii Moldova; deschiderea și administrarea contului, în
b)detaliile/informațiile plății sunt indicate conformitate cu cerințele prevăzute de
incorect sau incomplet; prezentele Condiții Generale Bancare,
c)documentele confirmative la o plată legislația în vigoare, precum și de
externă sunt incorecte sau incomplete; standardele entităților la care Banca este
parte despre care Clientul este informat
d)suma operațiunii (inclusiv comisionul corespunzător, în original sau copie
bancar) depășește soldul contului legalizată, sau după caz în forma solicitată
Clientului; de Bancă.
e)conturile bancare ale Clientului au 12.3.2.Clientul se obligă să respecte
aplicate suspendări /sechestrări; reglementările Băncii, legislația în vigoare
f)în alte cazuri, când culpa Băncii lipsește. a RM și să acționeze cu bună credință în
relațiile cu Banca și să nu antreneze Banca
î n s c h e m e fra u d u l oas e , p i ra m i d e
12.2.DREPTURILE CLIENTULUI financiare și alte activități interzise prin
lege.
12.2.1.Clientul are dreptul să gestioneze 12.3.3.Clientul se obligă să asigure
liber mijloacele bănești în limita soldului existența mijloacelor bănești în cont
din cont, cu respectarea prevederilor suficiente pentru efectuarea operațiunilor,
Contractului-cadru și a legislației în în conformitate și cu respectarea legislației
vigoare. RM inclusiv în domeniul valutar, și
12.2.2.Clientul are dreptul să alimenteze achitarea comisioanelor și tarifelor
contul prin transfer din alte conturi aferente administrării contului și executării
deschise la Bancă sau la alte bănci și/sau operațiunilor dispuse de Client.
prin depuneri de numerar la unitățile
teritoriale ale Băncii. 12.3.4.Clientul se obligă să respecte
programul de lucru al Băncii cu publicul,
care este afișat în cadrul unităților

26
TITLUL IV. RESPONSABILITĂȚI, DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

teritoriale ale acesteia. Până la data primirii de către Bancă a


12.3.5.Clientul se obligă să prezinte Băncii acestor modificări din partea Clientului,
informații și documente veridice pentru Banca este îndreptățită să considere
deschiderea contului și efectuarea informațiile și datele de identificare aflate
operațiunilor prin cont. în posesia sa ca fiind valide. Banca nu
12.3.6.Clientul se obligă să perfecteze poartă răspundere pentru eventualele
corect documentele necesare pentru prejudicii cauzate ca urmare a
efectuarea operațiunilor cu mijloacele necomunicării în timp util și în condiții de
bănești din cont și să prezinte Băncii siguranță a modificărilor/completărilor
documentele de plată semnate în apărute sau în cazul în care acestea au fost
conformitate cu specimenul de semnătură comunicate Băncii de către Client fără a fi
din actul de identitate și cu respectarea urmate de înscrisuri doveditoare.
regulamentelor /instrucțiunilor în vigoare 12.3.12.În cazul în care nu au avut loc
ale Băncii Naționale a Moldovei. modificări menționate în p. 12.3.10.-12.3.11,
12.3.7.Clientul se obligă să utilizeze Clientul se obligă să prezinte anual Băncii
formularele/cererile standard ale Băncii Declarația solicitantului actualizată.
pentru efectuarea operațiunilor. 12.3.13.Clientul se obligă să despăgu-
12.3.8.Clientul se obligă să achite bească Banca pentru orice prejudicii,
comisioane pentru serviciile prestate de pierderi, cheltuieli sau sancțiuni aplicate
Bancă stabilite în conformitate cu Tarifele Băncii sau administratorilor Băncii de către
în vigoare ale Băncii, concomitent cu autorități abilitate care rezultă din
efectuarea operațiunilor solicitate de neîndeplinirea/încălcarea Contractului-
Client și executate de Bancă. cadru, neprezentarea documentelor
12.3.9.Clientul se obligă să se informeze specificate în Contract-cadru, precum și din
personal periodic despre modificările culpa Clientului care a rezultat din
aplicate la Tarifele Băncii de pe pagina încălcarea legislației cu privire la
oficială web a Băncii sau din comunicatele prevenirea și combaterea spălării banilor și
afișate la ghișeele Băncii. finanțării terorismului precum și a altor
12.3.10.Clientul se obligă să prezinte Băncii reglementări legale.
informația privind datele de contact
personale (domiciliu, numere de telefon, 12.4.DREPTURILE BĂNCII
telex, fax, e-mail). Banca nu este
responsabilă pentru eventualele prejudicii 12.4.1.Banca are dreptul să refuze
cauzate ca rezultat al nerecepționării de deschiderea de conturi sau efectuarea de
către Client a informațiilor furnizate de operațiuni dispuse de Client, respectând
Bancă conform datelor de contact legislația RM în vigoare și reglementările
prezentate. La solicitarea Clientului și în interne ale Băncii în domeniul de
alte cazuri prevăzute, Banca poate expedia cunoaștere a clientului, prevenirea spălării
informa ții / documente prin poșta banilor și finanțării terorismului.
electronică la adresa indicată de Client la 12.4.2.La deschiderea conturilor și/sau
deschiderea contului. oferirea Serviciilor Bancare, precum și
12.3.11.Clientul se obligă să anunțe Banca pentru a determina circumstanțele, scopul
în cazul intervenirii oricăror modificări ale și natura tranzacțiilor, Banca are dreptul să
informațiilor furnizate Băncii (ex. referitor solicite de la Client prezentarea de
la date de identificare Client și/sau d o c u m e n t e s u p l i m e n t a re p e n t r u
persoana împuternicită, revocarea verificarea identității Clientului și a
împuternicirii, schimbarea rezidenței, persoanelor mandatate, justificarea
domiciliului etc.) și să înlocuiască în mod scopului și naturii tranzacțiilor dispuse de
corespunzător actele prezentate inițial, în aceștia și determinarea beneficiarilor reali
termen de până la 5 (cinci) zile lucrătoare ai acestor tranzacții. Banca este în drept să
de la data modificării respective.

27
TITLUL IV. RESPONSABILITĂȚI, DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

re fu z e d e s c h i d e rea co n t u l u i sa u natura suspiciunii sau să aducă careva dovezi


efectuarea operațiunilor solicitate de Clientului la exercitarea dreptului de refuz
Client, în cazul în care acesta nu prezintă speci fi cat în p . 1 2 . 4 . 3 . la efec tuarea
actele solicitate de Bancă. tranzacțiilor în sau din contul Clientului.
12.4.3.Banca are dreptul să refuze Clientul nu are dreptul de a cere compensații,
executarea operațiunilor prin contul iar Banca nu are obligația de a achita
Clientului în cazul în care documentele de despăgubiri aferente exercitării dreptului
plată prezentate contravin sau nu Băncii de refuz specificat în p. 12.4.3. la
corespund cerințelor legislației în vigoare. efectuarea tranzacțiilor în/sau din contul
Banca are dreptul să refuze efectuarea Clientului.
tranzacțiilor ordonate de Client sau 12.4.5.Banca are dreptul să efectueze
recepționate în contul Clientului, de a operațiuni prin contul Clientului fără acordul
acestuia în baza actelor obligatorii emise de
înceta relațiile cu Clientul prin rezilierea instanțe de judecată, executori judecătorești,
Contractului-cadru în cazul: lServiciul Fiscal de Stat și alte autorități
a)unor declarații false sau dacă are abilitate prin lege.
suspiciuni cu privire la 12.4.6.Banca are dreptul să perceapă din
realitatea celor declarate de Client; toate conturile Clientului deschise în cadrul
b ) î n c a re a ce st a p re z i n t ă B ă n c i i Băncii, la momentul executării operațiunilor
instrumente de plată și/sau bancare sau cu o periodicitate indicată în
documente confirmative care pot fi Tarifele Băncii, comisioane conform Tarifelor
suspecte de fraudă; în vigoare.
c)în care natura tranzacției sau operațiunii 12.4.7.Banca are dreptul să retragă prin
prezintă suspiciuni; dispoziții proprii din contul Clientului sumele
d)în care Clientul nu furnizează Băncii înregistrate greșit, care nu-i aparțin acestuia.
informațiile solicitate 12.4.8.Banca are dreptul să raporteze, în
conform normelor legale în domeniul conformitate cu prevederile legislației și a
prevenirii și combaterii tratatelor internaționale la care Republica
spălării banilor, inclusiv neprezentării Moldova este parte, autorităților competente
informațiilor și informația ce tine de conturile deschise,
documentelor care să ateste beneficiarul soldul disponibil al mijloacelor financiare și
efectiv inclusiv operațiunile derulate în contul Clientului, fără
a fi obligată să anunțe/informeze despre
beneficiarul final al tranzacțiilor; acest fapt Clientul.
e)în care Clientul nu prezintă sau prezintă 12.4.9.Banca are dreptul să suspende dreptul
Băncii informații de dispoziție al Clientului asupra mijloacelor
incomplete, neautentice sau neveridice bănești sau operațiunile în/din conturi la
aferente identificării primirea documentului privind suspendarea
sale; operațiunilor prin Conturile bancare ale
f)în cazul expirării termenului de Clientului emis de către organele fiscale și alte
valabilitate a actului de autorități împuternicite în conformitate cu
identitate al Clientului și/sau persoanei legislația, precum și în alte cazuri prevăzute
împuternicite, sau de legislație și actele interne ale Băncii.
expirării împuternicirilor; 12.4.10.Banca are dreptul să execute
g)există suspiciuni că contul deschis la documentele privind aplicarea sechestrului
Bancă este folosit de sau altor restricții asupra mijloacelor bănești
Client sau reprezentantul acestuia în din contul Clientului emise de către instanța
scopul realizării unor de judecată, executorul judecătoresc, precum
activități ilegale; și de alte autorități împuternicite în
h)în care Banca are suspiciuni cu privire la conformitate cu legislația, precum și în alte
persoanele cazuri prevăzute de legislație și actele interne
împuternicite. ale Băncii.
12.4.11.În cazul în care mijloacele bănești
12.4.4.Banca nu este obligată să justifice aflate în contul Clientului vor face obiectul

28
TITLUL IV. RESPONSABILITĂȚI, DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

unui ordin incaso emis conform cerințelor 12.5.5.Banca se obligă să elibereze, la


legislației în vigoare, solicitarea Clientului, duplicate extrasului
Banca va fi în drept să execute în aceeași zi de cont, si/sau certificate, cu perceperea
ordinul incaso și să rețină eventualele comisionului aferent acestui Serviciu
comisioane aferente. În cazul insuficienței Bancar conform Tarifelor Băncii.
mijloacelor bănești din conturile în valuta
ordinului incaso, Banca va executa
echivalentul acestora din Conturile bancare
în altă valută, efectuând convertirea valutei
în valuta necesară la cursul comercial al
Băncii la data tranzacției, dacă legea nu
prevede altfel.
12.4.12.Banca are dreptul în cazul
implementării tehnologiilor
informaționale noi sau apariției unor
modificări legislative, să modifice
unilateral codul numeric al contului
Clientului.
12.5.OBLIGAȚIILE BĂNCII
12.5.1.Banca se obligă să deschidă conturi
în lei moldovenești și/sau valută străină la
cererea Clientului cu condiția prezentării de
către acesta a documentelor solicitate de
Bancă, în conformitate cu cerințele
legislației RM în vigoare și a prezentelor
Condiții Generale Bancare.
12.5.2.Banca se obligă să execute în limita
soldului disponibil din cont operațiuni
privind transferul mijloacelor bănești către
alte persoane, retrageri de numerar,
precum și alte operațiuni prin cont dispuse
de Client și efectuate în conformitate cu
dispozițiile scrise ale acestuia, exigențele
legislației și cerințele Băncii.
12.5.3.Banca se obligă să înregistreze în
contul Clientului sumele bănești depuse de
acesta sau de un terț în numerar sau prin
virament din conturile altor persoane, fără
l i m i t a rea su m e i , î n z i u a p ri m i ri i
documentelor de plată corespunzătoare,
care respectă exigențele legislației și
cerințele Băncii.
12.5.4.Banca se obligă ca în eventualitatea
modificării codului numeric al contului, de
a informa Clientul cu 15 (cincisprezece) zile
înainte de intrarea lui în vigoare, la unitățile
Băncii, prin extrasul de cont și/sau prin
site-ul Băncii.

29
TITLUL V. GARANTAREA
SOLDURILOR CONTURILOR BANCARE

13.1.Soldurile Conturilor bancare sunt


garantate în conformitate cu Legea
Republicii Moldova nr. 575-XV din
26.12.2003 privind garantarea depozitelor
persoanelor fizice în sistemul bancar.

30
TITLUL VI. TARIFE ȘI COMISIOANE

14.1.Clientul remunerează Banca pentru documente interne de plată) din conturile


produse si serviciile bancare acordate și Clientului (curente, de depozit, de card,
operațiunile efectuate în baza Tarifelor în ș.a.), deschise în cadrul Băncii, în lei
vigoare aplicabile persoanelor fizice, care moldovenești și/sau valută străină
sunt plasate pe pagina web a Băncii (cheltuielile de convertire fiind atribuite
(http://www.bcr.md). Clientului) a comisioanelor și altor obligații
14.2.Clientul va fi informat despre de plată datorate de acesta. În cazul
modificarea Tarifelor prin plasarea insuficienței fondurilor în conturile în
acestora în incinta unităților teritoriale valuta plății, Clientul împuternicește și
(sucursale, agenții) ale Băncii și pe pagina transmite Băncii dreptul de a încasa
web a Băncii (http://www.bcr.md), cu cel echivalentul acestora din conturile bancare
puțin 2 (două) luni înainte de intrarea în în altă valută, efectuând convertirea
vigoare a modificărilor. Clientul are valutei în valuta necesară la cursul
obligația de a se informa periodic de sine comercial al Băncii la data tranzacției.
stătător despre Tarifele Băncii în vigoare. 14.7.În cazul în care data de plată nu este o
14.3.Banca nu plătește dobândă pentru zi nelucrătoare, contul bancar se va debita
sumele înregistrate în conturile bancare în următoarea zi lucrătoare.
ale Clientului, cu excepția conturilor
atașate cardurilor de plată. Mărimea
dobânzilor aplicate soldului conturilor
atașate cardurilor de plată sunt stabilite și
modificate conform Tarifelor Băncii.
14.4.Comisioanele de administrare lunară
a serviciilor sunt achitate de către Client
pentru perioada de utilizare a serviciilor.
14.5.Comisionul bancar se percepe în lei
moldovenești sau în valută străină, în
funcție de caracterul operațiunii efectuate.
În cazul lipsei mijloacelor bănești pentru
a c h i t a rea co m i si o n u l u i î n va l u t a
operațiunii efectuate, suma comisionului
poate fi percepută de către Bancă din alte
conturi bancare ale Clientului, fiind
convertită în valuta operațiunii conform
cursului stabilit de Banca Națională a
Moldovei la data efectuării operațiunii.
14.6.Clientul împuternicește Banca, în mod
irevocabil și necondiționat, să efectueze
perceperea prin dispoziție proprie (prin

31