Sunteți pe pagina 1din 12

Sisteme Informatice de Gestiune

Note de curs
UML
• Universal Modeling Language urmareste o
definire uniforma, unanim acceptata a
conceptelor specifice modelarii orientate
obiect.
Clasificarea metodologiilor de
realizare a sistemelor informatice
• metodologii cu model în cascadă – etapele se parcurg succesiv, la
terminarea unei etape se poate reveni la o etapă anterioară ;
• metodologii care folosesc modelul prototipului – se elaborează o primă
versiune simplificată cu funcţionare minimă care este urmată de versiuni
succesive îmbunătăţite până se atinge funcţionarea completă conform
cerinţelor beneficiarului ;
• metodologii incrementale – se folosesc când sistemele informatice se pot
pune în funcţiune modular prin realizarea subsistemelor. Etapele acestor
metodologii sunt cele ale modelului în cascadă cu deosebirea că
proiectarea, implementarea, testarea şi utilizarea şi întreţinerea se
realizează separat, pentru fiecare subsistem în parte;
• metodologii evolutive – se folosesc în cazul realizării sistemelor complexe;
se face o descompunere în subsisteme de complexitate redusă şi pentru
fiecare subsistem se realizează un sistem informatic. În finalul procesului
toate subsistemele informatice se asamblează.
Informaţiile contabile trebuie să
îndeplinească următoarele caracteristici:
• inteligibilitatea (informaţiile pot fi uşor de
înţeles şi de interpretat);
• relevanţa (sublinierea aspectelor care pot
influenţa luarea deciziilor);
• credibilitatea (informaţiile nu conţin erori
semnificative, nu sunt tendenţioase, nici
părtinitoare);
• comparabilitatea (informaţiile să poată fi
comparate prin elemente comune şi de aceeaşi
semnificaţie).
Ciclul de viaţă al sistemului informatic
• Definit de intervalul de timp CV = [T1, T2] unde
T1 reprezintă momentul în care s-a decis
elaborarea sistemului iar T2 reprezintă
abandonarea sistemului.
• Acest interval este abordat metodic în etape ca
analiza, modelarea, dezvoltarea, testarea,
utilizarea, mentenanţa până la retragerea
sistemului.
• Din punctul de vedere al utilizatorului final cele
mai importante etape sunt utilizarea şi
mentenanţa.
Diagramele UML utilizate in
proiectarea sistemelor informatice
• Diagrama cazurilor de utilizare
• Diagramele de stare
• Diagramele de activitate
• Diagramele de secvenţă
• Diagramele de colaborare
Piramida informaţională
• reflectă modul în care datele, informaţiile şi
cunoştinţele colaborează într-un proces permanent, în
care datele pot fi folosite pentru a obţine informaţii şi
cunoştinţe, iar cunoştinţele, la rândul lor, pot fi folosite
pentru a obţine informaţii şi date.
Fazele distincte ale funcţionării unui
sistem
Componentele unui sistem informatic
de contabilitate
• hardware;
• software;
• comunicaţie;
• baza ştiinţifică şi metodologică (metodele,
procedeele şi mijloacele de prelucrare a datelor);
• baza informaţională, fluxurile informaţionale şi
suporturile de informaţii;
• utilizatorii;
• cadrul organizatoric.
Evaluarea sistemului informatic de
contabilitate presupune următoarele:
1. performanţele şi limitările sistemului:
a. îndeplinirea obiectivelor, funcţiilor, sarcinilor de bază şi de exercitare a
conducerii;
b. oportunitatea, completitudinea şi suficienţa informaţiilor destinate conducerii;
c. timpul de răspuns al sistemului – intervalul de timp din momentul transmiterii
unei cereri din partea conducerii până la momentul primirii răspunsului
trebuie să fie scurt;
d. calitatea şi precizia informaţiilor obţinute;
e. calitatea şi siguranţa fluxurilor informaţionale;
f. posibilităţile de control;
g. timpii optimi privind reacţia la apariţia unor erori şi corecţia acestora;
h. gradul de integrare a sistemului informaţional în corelaţie directă cu gradul de
automatizare a prelucrărilor;
2. gradul de pregătire a unităţii economice pentru implementarea sistemului
informatic de contabilitate nou:
a. existenţa cunoştinţelor şi disciplinei tehnologice;
b. posibilităţile de instruire şi autoinstruire în ceea ce priveşte utilizarea
computerelor şi a produselor informatice etc.
Ghid de bune practici in dezvoltarea
sistemelor informatice
1. Abordarea globală a problemei de rezolvat;
2. Utilizarea unei metodologii unitare în proiectarea şi realizarea sistemului informatic;
3. Aplicarea celor mai moderne soluţii şi metode de proiectare şi realizare a sistemului
informatic;
4. Structurarea sistemului informatic ţinând seama de structura organizatorică din
cadrul firmei.
5. Participarea nemijlocită a viitorului beneficiar la activităţile de analiză, proiectare şi
implementare a sistemului informatic. O astfel de participare asigură formularea
clară a specificaţiilor necesare proiectării şi validarea eşalonată a soluţiilor propuse
de proiectant toate acestea asigurând în final un produs care să corespundă deplin
cerinţelor utilizatorului;
6. Respectarea cadrului legislativ. Fiind vorba de sisteme informatice de gestiune
devine obligatorie realizarea evidenţelor, calcularea indicatorilor şi întocmirea
lucrărilor de sinteză în conformitate cu reglementările aflate în vigoare.
7. Realizarea unor sisteme informatice corespunzătoare resurselor disponibile la
utilizator;
8. Întrucât prin natura sa software-ul este supus schimbării, această schimbare trebuie
anticipată şi controlată;
9. Compromisurile sunt inerente în dezvoltarea de software şi ele trebuie explicitate şi
documentate.
Multumesc!

S-ar putea să vă placă și