Sunteți pe pagina 1din 17

An şcolar: 2017-2018

PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT

A. DATE DE IDENTIFICARE

Nume şi prenume elev/ elevă


Date de contact
Nume şi prenume părinte/tutore Mama:
Tata:
Date de contact
Instituţia de învăţământ Şcoala Gimnazială „L. Blaga” Fărcaşa
Domiciliul elevei:
Localitatea
Clasa a IV-a B
Profesor diriginte/ Prof.pentru înv. primar: Drăgan Diana
Date de contact
Profesor psiholog/ Tel.:
Date de contact
Echipa cadrelor didactice 
Perioada de reevaluare Observaţii
semestru/an
Se lucrează atât în clasă la nivelul grupului de elevi, în cadrul
programului CRS care cuprinde activităţi de sprijin şi
recuperare, cât şi individual în cadrul şedinţelor de consiliere
şcolară pe parcursul întregului semestru, perioada de
reevaluare fiind stabilită a fi la începutul semestrului II.

B. PROFILUL ELEVULUI
1. Profilul elevului, aşa cum se vede el (secvenţă completată de către psihologul şcolar, împreună cu elevul)

Resursele mele Dificultăţile mele


- Îmi place să decupez, să asamblez
- Îmi este greu să scriu frumos și corect;
- Îmi place să mă joc cu colegii;
- Nu știu să înmulțesc și să fac împărțiri,
- Îmi place să vin la şcoală;
decât cu ajutor;
- Îmi place să fac sport.
- Nu ştiu să rezolv probleme;
- Nu ştiu să citesc prea bine.
_____________________________________________________________________________________ 1
© 2011 Autori,echipa CJAP MM

Baia Mare, Str. Petofi Sandor , nr. 12-14


Tel.0784209383, fax. 0262211228
e-mail:cjapp_mm@yahoo.com
Un băiat liniștit, plăcut
de colegi, care vine
zilnic la școală, dar
care întâmpină
dificultăţi în procesul
de învăţare

Obiectivele mele
- Să ştiu să citesc mai bine,să Îndoielile şi temerile mele
înmulțesc și să fac împărțiri fără - nu ştie să îşi definească temerile (nu se
sprijin și să rezolv probleme; teme de nimic).
- Să învăţ mai bine; să iau note
mari;
- Să pot răspunde la întrebările
doamnei învăţătoare.

- Secvenţă completată de către psihologul şcolar împreună cu doamna învăţătoare:

Resursele elevului Dificultăţile elevului


- este un elev cu probleme - anul trecut nu ştia să facă adunări și
educative speciale ; scăderi numai fără trecere peste ordin;
- dă dovadă de perseverenţă în - nu recunoştea imagini ale
realizarea sarcinilor de lucru; obiectelor/lucrurilor mai puţin uzuale
- îşi doreşte să obţină rezultate mai (ex: xilofon, șalău etc.)
bune la învăţătură; - are dificultăţi în citirea cuvintelor și
- poate opera cu noţiuni simple; propozițiilor, citește sacadat;
- poate face adunări și scăderi cu și - nu ştie să scrie toate literele (mari de
fără trecere peste ordin, poate mână- K, J, W,Y);
face înmulțiri și împărțiri simple, - concentrarea pe o anumită sarcină de
numai cu sprijin; lucru este deficitară, dacă se
- ştie numerația în concentrul 0- concentrează pre mult timp în
1000 , compara și ordona rezolvarea unui exercițiu sau problemă,
numere. îl doare capul;

Un elev care a venit la


Școala Gimnazială
,,Lucian Blaga”Fărcașa
_____________________________________________________________________________________ 2
© 2011 Autori,echipa CJAP MM
de la Școala
Gimnazială Oarța,cu
Baia Mare, Str. Petofi Sandor , nr. 12-14 rezultate foarte slabe,
Tel.0784209383, fax. 0262211228
e-mail:cjapp_mm@yahoo.com în anul anterior.
Obiectivele elevului
- Formarea abilităţilor de comunicare;
- Formarea abilităţilor de participare la
lecţii; Îndoielile şi temerile elevului
- Se teme să nu fie certat de către
- Dezvoltarea capacităţilor de scriere;
cadrele didactice;
- Dezvoltarea capacităţilor de
- Se teme de faptul că nu ştie să
numărare ,de efectuare a calculului
răspundă la întrebările adresate.
matematic, oral şi în scris, de
rezolvare de probleme;
- Descoperirea şi folosirea
potenţialului psihic de învăţare şi a
ritmului propriu de achiziţie;
- Dezvoltarea exprimării orale,
înţelegerea şi utilizarea corectă a
semnificaţiilor structurilor
gramaticale;
- Dezvoltarea expresivităţii şi a
creativităţii.

2. Valorile după care se ghidează în viaţă eleva ( secvenţă completată de către psiholog, împreună cu eleva)

Dreptate +
Ajutorarea celorlalţi +
Independenţă -
Învăţare -
Sănătate +
Apartenenţă ( nevoia de a face parte dintr-un grup) +
Siguranţă -
Autoritate -
Familie +
Adevăr +
Disciplină +
Creativitate -
Libertate -
Cooperare -
Stabilitate -
_____________________________________________________________________________________ 3
© 2011 Autori,echipa CJAP MM

Baia Mare, Str. Petofi Sandor , nr. 12-14


Tel.0784209383, fax. 0262211228
e-mail:cjapp_mm@yahoo.com
Senzaţii tari, risc -
Banii -
Prietenie +
Poziţie socială -
Dezvoltare personală -
Competiţie -
Toleranţă +
Respect faţă de semeni +
Succes -
Muncă +
Iubire -
Ordine +
Armonie +

3. Interesele mele personale sunt… 3*. Interesele copilului meu sunt….

 îmi place să o ajut pe mama -îi place să se joace pe tabletă


 îmi place să confecționez - îi place să mă ajute la curățenie
 îmi place să mă joc

* Această secvenţă este completată de către părinte

4. Precizează care sunt activităţile pe care le realizezi în vederea dezvoltării tale personale (secvenţă
completată de către psihologul şcolii)
Familia este puțin interesată de educaţia copiilor, mama a fost invitată de către consilierul şcolar
să vină la diferite şedinţe de consiliere, dar datorită programului ( lucrează pe mai multe schimburi), a
participat de puține ori la ședințe și trece foarte rar pe la școală, tatăl fiind șofer pe tir, este puțin timp
acasă. În anul şcolar în curs, elevul nu a absentat.

5. Completează următoarea frază! ( aspiraţii)

Aş dori ca în viitor să pot să învăţ mai bine.


Aş dori ca în viitor să pot să citesc mai bine.
Aş dori ca în viitor să pot să am lucrurile pe care mi le doresc.

5*. Aş dori ca în viitor, copilul meu să se descurce mai bine la școală


Aş dori ca în viitor, copilul meu să fie mai independent.
Aş dori ca în viitor, copilul meu să fie un copil cuminte

_____________________________________________________________________________________ 4
© 2011 Autori,echipa CJAP MM

Baia Mare, Str. Petofi Sandor , nr. 12-14


Tel.0784209383, fax. 0262211228
e-mail:cjapp_mm@yahoo.com
* Această secvenţă este completată de către părinte

6. Completează următoarele propoziţii după cum îşi sugerează începutul:

Când învăţ îmi este uşor să stau la masa de lucru.


Când învăţ îmi este greu să mă concentrez.

7. Consecinţe, implicaţii la nivelul demersului pedagogic:

a. Modalităţi recomandate de învăţare: să exerseze cât mai mult acasă lectura şi


socotitul; să scrie după dictare şi să fie sprijinit în exerciţii precum despărțirea
cuvintelor în silabe, alcătuire de enunțuri, recunoașterea părților de vorbire şi în
exerciţii simple de adunare, scădere, înmulțire și împărțire; să explice unui membru
al familiei ce lucruri noi a învăţat la şcoală
b. Nevoi de dezvoltare: dezvoltarea competenţelor de igienă şi de îngrijire personală;
dezvoltarea competenţelor de organizare eficientă a timpului de lucru şi a timpului
de joacă; dezvoltarea perseverenţei şi a motivaţiei pentru învăţare.
* Această secvenţă este completată de către cadrul didactic cu sprijinul psihologului şcolar

C. SITUAŢIA ELEVULUI CORELATĂ CU OBIECTIVELE DE REFERINŢĂ/ OPERAŢIONALE

Indicaţii privind completarea graficelor pe ariile curriculare. Aceste grafice corespund activităţilor
educaţionale desfăşurate pe parcursul unui semestru.
Calificativele utilizate de către fiecare cadru didactic vor fi evidenţiate prin 4 nivele (I=insuficient; S=
satisfăcător; B= bine şi FB= foarte bine). Aceste nivele se evaluează în conformitate cu următorii parametri:
Efort/ implicare (E) reprezentând timpul necesar efectuării sarcinii de lucru şi dorinţa de implicare;
Achiziţionarea competenţelor (C) reprezentând abilităţile identificate/dobândite/ exersate în cadrul
procesului de învăţământ;
 Atingerea obiectivelor educaţionale (O) reprezentând îndeplinirea standardelor propuse.

Disciplina Calificative obținute

Limba și literatura română S

Matematică S

Științe ale naturii S

Istorie S

_____________________________________________________________________________________ 5
© 2011 Autori,echipa CJAP MM

Baia Mare, Str. Petofi Sandor , nr. 12-14


Tel.0784209383, fax. 0262211228
e-mail:cjapp_mm@yahoo.com
Geografie S

Educație civică S

Arte vizuale și abilități practice FB

Muzică și mișcare B

Joc și mișcare FB

C. PLAN DE ACŢIUNE
Indicaţii:
Socio-afectiv-emoțional
Obiectivele Metode și mijloace Criterii de evaluare Metode și instrumente
didactice de evaluare

Să colaboreze cu colegii Încadrarea elevului într- Desenează, lipește, Activitate practică


în rezolvarea unor sarcini un grup de lucru asamblează,
de grup (periodic) și
încredințarea unor
sarcini pe măsură; Colaborează, discută
Să-și exprime părerea în
Exprimarea unei opinii,
legătură cu un fapt Evaluări orale
păreri asupra unor
lucruri cunoscute
elevului

1. Competenţe cognitive achiziţionate până în prezent ( în urma testului de evaluare iniţială)

Înţelege
x transpune □ interpretează □ explică □ rezumă □ parafrazează □descrie □ ilustrează
Cunoaşte
x recunoaşte x reproduce x scrie x numeşte □exprimă □ defineşte
Analizează
x distinge □ clasifică □ relaţionează □ face presupuneri □ formulează întrebări
_____________________________________________________________________________________ 6
© 2011 Autori,echipa CJAP MM

Baia Mare, Str. Petofi Sandor , nr. 12-14


Tel.0784209383, fax. 0262211228
e-mail:cjapp_mm@yahoo.com
□ categoriseşte x compară x distinge x separă

Sintetizează
x integrează □ creează □ combină □ concepe □ presupune □ inventează □ dezvoltă
Evaluează
x apreciază □foloseşte □ judecă □ recomandă □ critică □ argumentează

2. Competenţe afectiv motivaţionale achiziţionate


Abilităţi de receptare a informaţiei
□ învaţă deliberat şi conştient x manifestă voinţa de a recepta informaţia x manifestă atenţie preferenţială
x receptează imagini □ receptează sunete faţă de anumite teme
□ receptează evenimente □ receptează intenţii x ascultă activ
□ alege x acceptă □ receptează selectiv
x răspunde corporal (prin gestică, mimică, postură)
Elevul este atent la ce se explică în clasă, face eforturi pentru a participa la activitate, are impresia că ştie
răspunsul corect şi doreşte să intervină, dar fără susţinerea cadrului didactic nu poate duce la bun sfârşit
sarcina de lucru. Dă dovadă de cooperare, docilitate, dorinţa de a ştii mai mult.

Abilităţi de răspuns în faţa sarcinii sau a opiniei celuilalt


x ştie să-şi manifeste asentimentul posedă dorinţa de a se exprima x ştie să-şi exprime satisfacţia,
(aprobă, se conformează, respectă ( discută, se joacă, imită) mulţumirea, bucuria
instrucţia)
Elevul posedă dorinţa de a se exprima, se grăbeşte în formularea unui răspuns care se dovedeşte a fi greşit,
este cooperant atât cu cadrele didactice cât şi cu colegii. Încearcă să respecte cerinţele de lucru, dar sarcinile
pe care le are de rezolvat întreaga clasă se dovedesc a fi dificile pentru el şi nu poate să ţină ritmul cu colegii.
Prin intermediul mimicii, şi nu numai, îşi exprimă sentimentele cu privire la sarcina de lucru, colegi sau cadre
didactice. Ascultă părerile colegilor, modul în care aceştia îşi prezintă punctul de vedere fără să intervină,
decât atunci când este solicitat în mod direct.

Abilităţi de valorizare

_____________________________________________________________________________________ 7
© 2011 Autori,echipa CJAP MM

Baia Mare, Str. Petofi Sandor , nr. 12-14


Tel.0784209383, fax. 0262211228
e-mail:cjapp_mm@yahoo.com
x acceptă □ neagă □ protestează □ refuză x îşi exprimă preferinţa acceptă diversitatea
Elevul acceptă să fie valorizat de către cadrele didactice, valorizarea reprezentând un stimul de întărire
pentru comportamentele pozitive şi chiar fiind recomandată ca modalitate de motivare extrinsecă a elevului.
Îşi exprimă preferinţele în ceea ce priveşte derularea sarcinilor extracurriculare şi de petrecere a timpului
liber într-un mod relaxant.

Abilităţi motivaţionale
x iniţiază are obiective, scopuri x perseverează □ se automotivează x se mobilizează
Elevul are scopuri şi obiective definite, iniţiază demersuri pentru realizarea acestora, dar are nevoie de
sprijin pentru a duce lucrurile la bun sfârşit. Îi este dificil să se mobilizeze pentru atingerea obiectivelor cu
caracter şcolar, fiind distras de activităţi cu conţinut recreativ.

Abilităţi sociale
x ajută □ încurajează x cooperează □ interrelaţionează
Stabileşte relaţii de prietenie cu colegii, este o prezenţă plăcută, dar uneori colegii îl izolează datorită
situației la învățătură.

3. Competenţe practice - instrumentale


x selectează □ transferă x foloseşte □ rezolvă □ calculează □ demonstrează □ aplică
x construieşte
Elevul se grăbeşte uneori în formularea unui răspuns, dar este îndemânatic, îi place să coloreze, să
deseneze, să decupeze, să lipească, să realizeze obiecte din hârtie şi carton. Activităţile practice îi fac o
mai mare plăcere decât cele cu conţinut strict intelectual.

4. Competenţe atitudinal – comportamentale


x atitudinea pozitivă faţă de şcoală x atitudinea pozitivă faţă de anumite materii (care?): desen,
educaţie fizică
Alexandru nu a absentat în anul şcolar anterior și mărturiseşte că îi place la şcoală şi că doreşte să fie
prezent la activităţi.
□ atitudine pro-activă în faţa vieţii (atitudine în virtutea căreia persoana caută soluţii, alternative
existenţiale şi nu se lasă copleşită de situaţiile problematice)
Alexandru s-a confruntat cu probleme care îl copleșesc ( limba engleză) și uneori este descurajat de
dificultăţile pe care le întâmpină în procesul de învăţare.

_____________________________________________________________________________________ 8
© 2011 Autori,echipa CJAP MM

Baia Mare, Str. Petofi Sandor , nr. 12-14


Tel.0784209383, fax. 0262211228
e-mail:cjapp_mm@yahoo.com
I. Obiective educaţionale personalizate în funcţie de diagnoza pedagogică:

OB 1: Dezvoltarea abilităţilor de citire şi de înţelegere a mesajului transmis de textul lecturat;


OB 2: Recuperarea lacunelor pe care le are în aria curriculară Matematică şi științe;
OB 3: Antrenarea elevului în activităţi plăcute pentru creşterea interesului legat de cunoaştere;
OB 4: Dezvoltarea competenţelor sociale şi de relaţionare la nivelul grupului;
OB 5: Gestionarea eficientă a emoţiilor şi dezvoltarea unui comportament proactiv.

II. Paşii de urmat în vederea atingerii obiectivelor educaţionale ( cum îndeplinim obiectivele)

Metode și Criterii minimale


Obiective operaţionale Activităţi de învăţare mijloace de pentru evaluarea
realizare progresului
- să înţeleagă semnificaţia -exercitii de delimitare a Evaluarea orală şi - înţelege
globală a mesajului oral; cuvintelor în enunţuri; scrisă semnificaţia globală a
- să sesizeze intuitiv -exercitii de stabilire a Aprecieri unui text scurt, după
corectitudinea unei propoziţii pozitiei unui cuvant stimulative ascultarea acestuia,
ascultate; intr-o propozitie; Evaluare cu mai sau după lămuriri
- să sesizeze sensul cuvintelor -identificarea sensului
multe reveniri suplimentare;
într-un enunţ dat: unui cuvânt, în funcție Planse, fișe de -formulează enunțuri
- să formuleze clar şi corect de contextul dat; lucru verbale potrivite
enunţuri verbale potrivite unor -jocuri de punere in unor situații date, cu
situaţii date; corespondenta a unui imprecizie, dar
- să integreze cuvintele noi în cuvant auzit cu imaginea corectându-se la
enunţuri; corespunzatoare; sugestiaînvățătorului;
- să sesizeze legătura dintre -alcătuire de enunțuri - formulează
enunţuri şi imaginile care le care au legătură cu o răspunsuri la
însoţesc; anumită imagine; întrebările puse,
- să desprindă semnificaţia -ordonare logică a uneori cu imprecizii,
globală a unui text citit, de mică enunțurilor alcătuite, Evaluări curente corectate la
întindere; pentru a crea un text și a formative solicitarea
- să citească corect și cursiv un evita repetarea acelorași Probe scrise, fişe învăţătorului;
text cunoscut; cuvinte; de lucru - citeşte fluent şi
- să scrie corect după dictare un -răspuns corect la corect enunţuri
text scurt; întrebările care au cunoscute, cu ezitări
- să scrie corect, lizibil şi îngrijit legătură cu textul citit; sau pauze mai lungi,
propoziţii și texte; - completare de atunci când
_____________________________________________________________________________________ 9
© 2011 Autori,echipa CJAP MM

Baia Mare, Str. Petofi Sandor , nr. 12-14


Tel.0784209383, fax. 0262211228
e-mail:cjapp_mm@yahoo.com
- să recunoască părțile de propoziții lacunare, pe întâlneşte cuvinte
vorbire învățate, făcând baza textului citit; care conţin
deosebirea dintre ele ( -exercitii de despartire a aglomerări de
substantiv, adjectiv, pronume, cuvintelor in silabe; consoane, grupuri de
verb); - exerciții de scriere litere etc.;
- să recunoască părțile principale corectă a cuvintelor, - copiază, transcrie şi
de propoziție ( subiectul și propozițiilor și a unor scrie după dictare
predicatul); texte scurte; propoziții și texte
- să dezvolte o propoziție simplă; - exerciţii de încadrare scurte cu abateri de
-să-și exprime părerea în corecta în pagina a la regulile grafice,
legătură cu un fapt; textului (data, alineat); ortografice şi de
-să folosească formule de - exerciţii de apreciere punctuaţie, corectate
solicitare potrivite, în funcție de corecta a spaţiului dintre la intervenţia
situația dată; cuvinte; învăţătorului;
- dictări de cuvinte, -copiază/ transcrie/
propoziţii, texte scurte; scrie după dictare, cu
-exerciții de unele omosiuni,
recunoaștere a părților inversiuni de litere,
de vorbire învățate și a uneori cu abateri de
părților de propoziție la normele de
învățate; aşezare în pagină,
- exerciții- joc de sau de la folosirea
dezvoltare a unor corectă a semnelor
propoziții simple; de punctuaţie;
-joc de rol- solicitarea - recunoaște părțile
unui obiect, a unei de vorbire și de
informații; propoziție, fiind
- exerciții de exprimare a dirijat prin întrebări
propriei păreri în de către cadrul
legătură cu o situație didactic;
cunoscută. - folosește formule
de solicitare,
atenționat de cadrul
didactic să fie atent
la interlocutor (coleg,
învățător..)
-își exprimă părerea
și este ajutat prin
întrebări să
argumenteze
alegerea făcută.

_____________________________________________________________________________________ 1
© 2011 Autori,echipa CJAP MM

Baia Mare, Str. Petofi Sandor , nr. 12-14


Tel.0784209383, fax. 0262211228
e-mail:cjapp_mm@yahoo.com
-scrierea cu cifre / litere a
unor numere din -scrie și citește
intervalul 0 – 1 000 000 ; numere în intervalul
- să scrie, să citească numerele - identificarea cifrelor 0- 1 000 000, cu
naturale de la 0 la 1 000 000; unităţilor/ zecilor / ajutorul numărătorii
sutelor / miilor / zecilor cu bile;
de mii/sutelor de mii - identifică cifra
dintr-un număr ;
zecilor, cifra
-comparare și ordonare
unităţilor , a sutelor,
de numere,
a miilor,în scrierea
- să compare două numere în - numărare cu pas dat, în unui număr de 5-6
intervalul 0 -1 000 000; ordine crescătoare şi cifre;
descrescătoare, cu - compară numere
precizarea limitelor două câte două în
- să completeze un şir de intervalului (de la ... până intervalul 0 -1 000
numere; la ..., mai mic decât ... 000;
- să scrie vecinii numerelor; dar mai mare decât ...); -continuă corect,
-să scrie cu cifre romane/arabe - formarea, scrierea şi crescător şi
numere date; citirea numerelor descrescător, din 1 în
folosind cifrele romane ; 1, șiruri de numere
- transcrierea cu cifre date;
-să scrie cu cifre romane numere romane a unor numere - scrie cu cifre
date; scrise cu cifre arabe; romane numere
-adunări, scăderi, fără și
ajutându-se de
cu trecere peste ordin, în
- să efectueze operaţii de simbolurile:I, V, X;
intervalul 0- 10 000;
adunare şi de scădere cu numere -efectuează adunări
naturale de la 0 la 10 000 fără și şi scăderi în
cu trecere peste ordin ; - înmulțiri și împărțiri, concentrul 0-10 000,
folosind diferite fără trecere peste
reprezentări, pentru a-i ordin, utilizănd
-să efectueze înmulțiri și ajuta în obținerea simbolurile +, -, = în
împărțiri în concentrul 0 - rezultatului; scrierea unui
10 000; -identificarea şi analiza exerciţiu;
datelor din ipoteza unei - rezolvă înmulțiri și
probleme; împărțiri, folosindu-
- să rezolve probleme care - identificarea se de reprezentări;
presupun una- două operaţii cuvintelor/sintagmelor în -rezolvă probleme cu
dintre cele învăţate; enunţurile problemelor date numerice şi
care sugerează operaţiile enunţ sintetic, care
aritmetice studiate (a dat,
-să organizeze datele unei presupun una- două
a primit, a distribuit în
probleme în tabele, cu sprijin din operaţii, cu numere
mod egal, de două ori
partea cadrului didactic. mai mici decât 10
_____________________________________________________________________________________ 1
© 2011 Autori,echipa CJAP MM

Baia Mare, Str. Petofi Sandor , nr. 12-14


Tel.0784209383, fax. 0262211228
e-mail:cjapp_mm@yahoo.com
mai mult etc.); 000, recurgând la
-asocierea rezolvării modelarea figurală a
unei probleme cu o datelor problemei;
reprezentare - execută, parţial
grafică/desen sau cu o corect, în ritm
expresie numerică dată; propriu, comanda
-marcarea, prin pliere, a dată, după lămuriri
1/2, respectiv 1/4; 3/4;
suplimentare;
0,50; 0,25; 50%; 25%;
75% din suprafaţa unei
-să scrie fracții pornind de la figuri geometrice, cu -scrie fracții
situații familiare; ajutorul unor exerciții ajutându-se plierea
- să reprezinte grafic o fracție, practice; diferitelor figuri
utilizțnd desene, hașurare, -identificarea şi geometrice;
decupare, pornind de la denumirea figurilor
experiența cotidiană; plane;
- recunoaşterea în situaţii -asociază denumirea
familiare/în reprezentări unei figuri/ corp
-să identifice formele plane și a unor obiecte cu formă geometric cu desenul
câteva elemente componente geometrică (cub, corespunzător;
ale acestora ( vârf, unghi, latură); paralelipiped, piramidă,
- să recunoască corpurile cilindru, sferă, con);
geometrice: cib, paralelipiped, - identificarea -identifică
con sferă,cilindru piramidă; elementelor componente elementele
ale unei figuri plane:
componente ale unei
unghi, latură, vârf;
-să recunoască instrumentele și figuri plane, cu
-selectarea şi utilizarea
unitățile de măsură adecvate instrumentelor şi a sprijin;
pentru efectuarea unor unităţilor de măsură
măsurători în cadrul unor adecvate pentru
activități practice; efectuarea unor - recunoaște unităţile
măsurători în cadrul unor și instrumentele de
investigaţii. măsură pentru
lungime, masă,
capacitate (volum),
unităţile monetare;

DERULAREA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE PSIHOPEDAGOGICĂ:


OBIECTIVE GENERALE:
 Stimularea elevului in vederea reducerii dificultatilor de invatare prin exersarea si dezvotarea proceselor
psihice (memorie, atentie, motivatie), a unor trasaturi pozitive de personalitate din domeniul afectiv si
motivational, a deprinderilor de munca individuala;

_____________________________________________________________________________________ 1
© 2011 Autori,echipa CJAP MM

Baia Mare, Str. Petofi Sandor , nr. 12-14


Tel.0784209383, fax. 0262211228
e-mail:cjapp_mm@yahoo.com
 Implicarea părinţilor pentru a-i ajuta sa lucreze cu copilul in asimilarea unor cunostinte esentiale:
cunoasterea mediului, coordonare spatio-temporala, dezvoltarea limbajului si a vocabularului, abilitati
de relationare sociala.

OBIECTIVE METODE SI TEHNICI MATERIALE UTILIZATE


- efectuarea unor exercitii de - convorbirea - planse
relaxare, pentru concentrarea - povestirea - fise de lucru
atentiei si dezvoltarea memoriei; - problematizarea - jocuri de constructie
- exercitiul de relaxare - plastilina
- carti
- puzzle
- educarea atentiei vizuale, a - exercitii pentru formarea priceperilor si - planse
analizei auditive si imbogatirea deprinderilor de pronuntie corecta a - fise de lucru
vocabularului; silabelor si cuvintelor; - jocuri
- exercitii de formulare a unor propozitiiși - carti
texte scurte cu cuvinte date;
- povestiri dupa imagini, planse;
- demonstratia;
- stapanirea si motivarea - exercitii de autocunoastere; -fise de lucru
personala prin gestionarea - exercitii pentru cresterea stimei de sine si a -desene
adecvata a trairilor afective increderii in fortele proprii; -minge antistres
negative; - exercitii pentru managementul emotiilor -joc de rol
negative;
- convorbirea;
- problematizarea;
- lauda, incurajerea;
- explicarea si formarea unor - efectuarea temelor si invatarea pentru -carti, caiete;
deprinderi eficiente de studiu; oferirea unui model de lucru; -fise de lucru si
- efectuarea temelor la cabinet - explicatia; cartonase
cand este posibil; - exercitiul
- organizarea locului de invatare - convorbirea;
cu eliminarea elementelor - exercitul;
distractoare; - incurajarea

_____________________________________________________________________________________ 1
© 2011 Autori,echipa CJAP MM

Baia Mare, Str. Petofi Sandor , nr. 12-14


Tel.0784209383, fax. 0262211228
e-mail:cjapp_mm@yahoo.com
- sprijinirea copilului in - tratarea diferentiata; -planse
parcurgerea materiei in ritm - relatie empatica invatator-elev, consilier- -jocuri
propriu si ajutor la cererea elev; -casete
doamnei invatatoare; - activitati ajutatoare -carti
- construirea unui orar si - convorbirea; -cartonase cu sarcini
respecterea lui astfel incat elevul - exercitiul expuse in camera
sa isi faca temele, oferirea de
recompense de catre familie;
- masuri unitare de sustinere a - consultarea; -monitorizarea
copilului de catre familie; - informarea succesului prin
- empatia acordarea de fete
vesele

Portofoliul personal al elevului:


 Discuţii: au avut loc discuţii între cadrul didactic şi elev, precum şi între cadrul didactic şi mama
elevului;
 Consiliere: Alexandru este inclus în procesul de consiliere şcolară; părinţii au participat la şedinţe de
consiliere;
 Lectură: Elevului i-au fost recomandate săptămânal lecturi de mică întindere pentru a-ți exersa cititul
 Activităţi practice (exerciţii, probleme…): cu Alexandru se lucrează individual în cadrul programului
CRS, în vederea conștientizări modul de rezolvare a unor exerciții și probleme.
 Completarea unor fişe de lucru: în cadrul activităților de consiliere școlară s-a lucrat și pe baza fișelor
care sunt în portofoliul copilului, dar confidențiale
 Teme pentru acasă : în fiecare săptămână, Alexandru are teme care vizează atingerea obiectivelor
menționate.
 Sarcini suplimentare ___________________________________________
 Activităţi de laborator____________________________________________________
 Lecţii în AEL: Alexandru a participat la MAI MULTE lecții în Ael, pe parcursul semestrului I și II: la
științe ale naturii, geografie, limba și literatura română, matematică: ,,Mișcările Pământului” și
,,Formele de relief din țara noastră”, ,, Amintiri din copilărie- La scăldat”, ,, Figuri și corpuri
geometrice.

_____________________________________________________________________________________ 1
© 2011 Autori,echipa CJAP MM

Baia Mare, Str. Petofi Sandor , nr. 12-14


Tel.0784209383, fax. 0262211228
e-mail:cjapp_mm@yahoo.com
 Ateliere artistice: confecționare de mărțișoare și felicitări cu tema pascală
 Activităţi extraşcolare: elevul a participat la activitățile extrașcolare care au avut loc în semestrul I și
II:de 1 Decembrie, 24 Ianuarie, 1 martie, în cadrul săptămânii Școala altfel ( excursii, vizite), de 1 Iunie
 Altele ________________________________________________
E. Evaluarea planului pedagogic

Discuţie între învăţătoare – elev:

 Învăţătoarea comunică elevului aspectele esenţiale care vizează atât comportamentul acestuia cât şi
situaţia sa educaţională.

Cine a convocat Ce s-a discutat… Recomandări Data/ locaţia


discuţia…
Învățătoarea -relația lui Alexandru -participarea lui Școala Gimnazială
cu ceilalți colegi de Alexandru la jocuri de ,,Lucian Blaga”
clasă; grup, la întreceri și Fărcașa, pe
-exprimarea și competiții între colegi; parcursul
argumentarea -curajul de a-și spune ședințelor de
propriei păreri în părerea, arătându-i-se consiliere
legătură cu un fapt că și părerea lui derulate.
cunoscut; contează;
-interpretarea corect -participarea la jocuri
a propriilor emoții și a de identificare cu
emoțiilor celor din jur; ajutorul mimicii a
-nevoia de muncă stărilor emoționale;
suplimentară, pe -exersarea cititului
măsura posibilităților acasă, a calculului
lui,în vederea matematic oral și scris
înregistrării unui sub supravegherea
progres la învățătură. părinților.

Discuţie între învăţătoare – părinte:

_____________________________________________________________________________________ 1
© 2011 Autori,echipa CJAP MM

Baia Mare, Str. Petofi Sandor , nr. 12-14


Tel.0784209383, fax. 0262211228
e-mail:cjapp_mm@yahoo.com
 Învăţătoarea transmite părintelui elementele cheie privind comportamentul elevului şi situaţia
educaţională

Cine a convocat Ce s-a discutat… Recomandări Data/ locaţia


discuţia…
Învățătoarea -istoricul cazului -participarea elevului la Școala Gimnazială
-evoluția observată de ședințele de consiliere ,,Lucian Blaga”
părinți pe parcursul individuală; Fărcașa, pe
unor intervale de -participarea părinților parcursul
timp; la ședințele de ședințelor de
-manifestările tipice consiliere individuală. consiliere derulate
ale lui Alexandru în cu mama lui
diferite situații; Alexandru.
-activitățile care îi fac
plăcere și care îi
displac;
Discuţie între profesorul psiholog - părinte:

 Profesorul psiholog convoacă părinţii pentru consiliere cu scopul stabilirii unui plan comun de acţiune

Cine a convocat Ce s-a discutat… Recomandări Data/ locaţia


discuţia…
Consilierul școlar-Anamneza: -participarea elevului la Școala Gimnazială
Învățătoarea documentele care ședințele de consiliere ,,Lucian Blaga”
certifică diagnosticul individuală; Fărcașa, pe
de copil cu cerințe -participarea părinților parcursul
educaționale speciale; la ședințele de ședințelor de
raportul psihologic consiliere individuală și consiliere derulate
care a rezultat în urma de grup; cu mama lui
evaluării copilului; - lucrul individual cu Alexandru.
istoricul cazului; elevul;
evoluția observată de
părinți pe parcursul
unor intervale de
timp;
Manifestările tipice ale
copilului în diferite
situații; activitățile
care îi fac plăcere și
cele care îi displac.
_____________________________________________________________________________________ 1
© 2011 Autori,echipa CJAP MM

Baia Mare, Str. Petofi Sandor , nr. 12-14


Tel.0784209383, fax. 0262211228
e-mail:cjapp_mm@yahoo.com
_____________________________________________________________________________________ 1
© 2011 Autori,echipa CJAP MM

Baia Mare, Str. Petofi Sandor , nr. 12-14


Tel.0784209383, fax. 0262211228
e-mail:cjapp_mm@yahoo.com