Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect de lectie

Motto:
„Copiii au dreptul să crească alături de părinţii lor (art. 30). Ambii părinţi sunt
responsabili pentru creşterea copiilor lor (art.31). „

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: .........................


DATA: 28 mai 2017
CLASA: a IV-a C
PROPUNĂTOR: prof. Cîrstoi Livia
ARIA CURRICULARĂ: transcurricular
DISCIPLINA: Hai să dăm mână cu mână!
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Familia
SUBIECTUL LECŢIEI: Familia, micul meu Univers!
TIPUL LECŢIEI: de recapitulare-sistematizare
COMPETENŢE URMĂRITE:
 Recunoaşterea numărului membrilor din care este formată familia fiecăruia, a
numelor acestora şi calităţii pe care o îndeplinesc în cadrul familiei: copiii, tata,
mama, etc
 Evidenţierea sarcinilor pe care le au de îndeplinit fiecare dintre ei;
 Recunoaşterea lucrurilor plăcute pe care le fac împreună;
 Îmbunătăţirea imaginii de sine şi a familiei;
 Dezvoltarea relaţiilor din interiorul familiei.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 : să identifice elementele care dau specificul unei familii (asemănările şi deosebirile
între cele două tipuri de familii);
O2 : să interpreteze corect rolurile pe care le-au primit ;
O3 : să cunoască funcţiile pe care familia, membrii familiei le îndeplinesc;
O4 : să –şi dezvolte aptitudini de analiză a informaţiilor şi de a lega informaţiile de
experienţele zilnice;
O5 : să conştientizeze şi să promoveze dreptul de asociere intr-o lume interculturală;
O6: să asocieze cuvântul ,.familie”cu diferiţi termeni care le vin în minte, realizând un
ciorchine (membri, sentimente, locuinţă, activităţi) şi un diamant la tema ,,Familia”;
O7: să enumere unele obiceiuri specifice familiei proprii.
RESURSE:
A) Metodologice:
1) strategia didactică: semialgoritmică
2) metode şi procedee:
- conversaţia, explicaţia, discuţia liberă şi dirijată, exerciţiul , munca independentă,
fişe de lucru, jocul de rol, ciorchinele, metoda diamant, interviul (microfonul magic),
brainstorming.
3) mijloace didactice:
- coli flipp-chart, markere, fişe de lucru, planşe de lucru, postit-uri, casetofon, costume
de tradiţionale rrome şi romanesti, recuzită.
d) forme de organizare:
- frontală, individuală, în echipă.
B) Bibliografice:
 *** “Curriculum national pentru clasele primare”, Bucuresti, 1998
 *** “Culegere de texte literare pentru clasele I – IV”, Ed. I. Creanga, Bucuresti,1987
 Penes Marcela, Popa Mioara, Balan Anastasia, “Culegere de cantece pentru copii”,
Ed. Ana, Bucuresti, 2005
 Simona-Elena Bernat, “Educatie multiculturala”, Ghid metodologic, Cluj, 2006
 Simona-Elena Bernat, “Manual de educatie multiculturala- clasa aIII-a si a IV-a”,
Cluj, 2006
 Gabriela Alexandrescu, “Traditii ale rromilor din spatiul romanesc”, Bucuresti, 2004
 “EURROM Integrarea culturii rromilor in educatia scolara si extrascolara”- ghid
metodologic pentru cadrele didactice care lucreaza cu copiii rromi; Institutul
Intercultural Timisoara, 2000
C) Temporale:
- durata lecţiei: 50 minute;
D) Umane:
- colectiv - 17 elevi, cadrul didactic;
Mediul de instruire: - organizat în instituţie şcolară;
- sala de clasă.
SECVENŢELE OB. CONŢINUT ŞTIINŢIFIC, SARCINI DE STRATEGII DIDACTICE EVALUA
LECŢIEI/ OP ÎNVĂŢARE, MODALITĂŢI DE REALIZARE RESURSE METODE FORME DE RE
TIMP METODICE ORGANIZARE
ŞI
PROCEDUR
ALE
1. O1 -Se asigura condiţii optime pentru buna Costume Joc de rol În echipe
Organizarea desfăşurare a lecţiei: pregătirea materialelor tradiţionale
şi captarea O2 didactice, a scenetelor;
atenţiei 8 O4 - Se prezintă cele două scenete „În
min. familie...de rromi şi de români” pregătite de Frontală Orală
elevi;
2. Enunţarea - Se anunţă titlul lecţiei şi obiectivele; Conversaţia Frontală Observare
obiectivelor - Se orientează atenţia elevilor, făcând sistematică
2 min. următoarele recomandări: „vor descoperi Explicaţia Desfăşurată
asemănări şi deosebiri între cele două tipuri de cadrul
de familii, vor lucra în echipă pentru a face didactic
descoperiri noi legate de temă, etc”.
- Care credeţi că sunt cuvintele-cheie care Planşă Conversaţia Frontală Orală
3. Dirijarea caracterizează o familie?Ataşaţi cuvinte care „Familia”
învăţării O3 să răspundă la întrebarea pusă. Pe fllip-chart Ciorchinele Dirijată de Continuă
30 min. este scris cuvântul FAMILIE. Postit-uri structurat cadrul Observare
O4 Se lucrează individual. Copiii vor evidenţia didactic sistemati-că
acele cuvinte care exprimă stările/relaţiile pe Coala flipp- Observaţia Discutia
care ei doresc să le trăiască în familiile lor, chart dirijata
O7 dintr-o listă de cuvinte: unitate, iubire, Frontală
ceartă, înţelegere, risipire, ajutor, pedepsire, In echipa
responsabilitate, colaborare, nepăsare,
şiretenie, respect, ocrotire, răutate,
încredere, siguranţă, fericire, companie, etc.
* Se vor scrie pe postit-uri si aşeza pe fllip-
chart cuvintele descoperite.
- Se discută, prin comparaţie –fam rromi, Microfon
fam romani-, cuvintele găsite. Interviul
MICROFONUL MAGIC:
- Răspundeţi la întrebarea propusă, Organizatorul
folosindu-vă de microfonul care se va grafic de tip
deplasa prin clasa: „Cand sunt comparativ
veseli/tristi rromii? Dar romanii?”
- Să vorbim despre părinţi!- se discută în
paralel despre mama românca/rromă şi
tatăl român şi rrom; se completează
tabelele. Metoda
- Dar copilul?!- este completată piramida diamant
O1 după cerinţele date
7. Feedback- O4 - Scrieti cuvinte frumoase ce-ar trebui să Planşa cu Conversaţia Individuală Continuă
ul 4 min caracterizeze relaţiile dintre familiile de castelul Explicaţia Frontală
O5 români şi familiile de rromi şi lipiţi-le pe Observaţia
castel! Ce denumire aţi da acestui castel? Este Postit-uri Aprecierea Reciprocă
ceva real sau ireal? verbală

9. Retenţia O1 Se revine asupra temei şi prin metoda Fise cu Munca Individuala Orală
5 min. O4 „Harta inimii” se cere să completeze fiecare HARTA independenta Dirijată de
harta cu 2 calităţi ale familiei sale, în stânga, INIMII cadrul
O7 şi 2 lucruri pe care le-ar schimba la familia sa, didactic
în dreapta.
Se interpretează un cântec, „Familia mea”.
Se fac aprecieri asupra lecţiei.
10. Sugerez ca temă pentru acasă realizarea Conversaţia Frontală Temă de
Transferul unei poezii cu titlul Familia. lucru acasă
1 min.

Un copil e o minune!