Sunteți pe pagina 1din 18

Lista de lucrări, Mihaela Cernuşcă-Miţariu

LISTA DE LUCRĂRI

MARIA-MIHAELA CERNUŞCĂ-MIŢARIU,
Doctor din anul 2010, domeniul de doctorat Medicină Dentară.

a) Teza de doctorat

“Posibilităţi şi mijloace de reconstrucţie în pierderile limitate de substanţă osoasă ale


maxilarelor”. Conducător Ştiinţific: Prof. Univ Dr. Med. Dan Gogălniceanu; Doctorand Maria Mihaela
Cernuşcă-Miţariu; 2010

b) Lucrări care pun în evidenţă activitatea didactică:


– cursuri universitare publicate;
– îndrumare publicate;
– culegeri publicate;
– materiale didactice realizate;
– comunicări prezentate la activităţi de perfecţionare a personalului didactic.

Curs (manual) universitar


1. Tratat de chirurgie oro-maxilo-facială. ISBN 978-606-12-0522-6. Cernuşcă-
Miţariu Maria Mihaela, Miţariu Mihai Ioan, Morar Silviu. Editura Universităţii
„Lucian Blaga“ din Sibiu, 2013 (364 pag.)
2. Reabilitarea orală. Curs. ISBN (10) 973-731-353-8, (13) 978-973-739-353-1
Miţariu Mihai, Miţariu Gabriela, Cernuşcă M. Mihaela, Dădârlat Dragoş. Editura
Universităţii „Lucian Blaga“ din Sibiu, 2007 (113 pag.)
3. Urgenţa în medicina dentară. Curs. ISBN (10) 973-739-351-1, (13) 978-973-
739-351-7. Cernuşcă Mihaela, Miţariu Mihai, Silivăşan Simona, Cernuşcă
Sebastian. Editura Universităţii „Lucian Blaga“ din Sibiu, 2007 (51 pag.)
4. Curs de Stomatologie generală pentru studenţii anului V Medicină Generală.
ISBN 973-739-168-3. Miţaru Mircea, Miţaru Mihai, Cernuşcă-Miţaru Mihaela.
Editura Universităţii „Lucian Blaga“ din Sibiu, 2005 (79 pag.)
Culegere, îndrumar etc.
1. Anestezia locală şi loco-regională în medicina dentară: îndrumar de lucrări
practice. Bibliogr. ISBN 978-606-12-0442-7. Cernuşcă-Miţariu Maria Mihaela,
Miţariu Mihai Ioan, Cernuşcă-Miţariu Sebastian. Editura Universităţii „Lucian
Blaga“ din Sibiu, 2013 (101 pag.)

c) Lucrări care pun în evidenţă activitatea de cercetare:


– proiecte în cadrul unor programe de cercetare internaţionale;
– proiecte în cadrul unor programe de cercetare naţionale;
– proiecte de cercetare pe bază de contract/granturi internaţionale;
– proiecte de cercetare pe bază de contract/granturi naţionale;
– lucrări de cercetare finalizate prin raport de cercetare;
– acte normative ce reglementează activitatea universitară.

Proiecte în cadrul unui program de cercetare internaţional


a. Membru echipă de cercetare – Proiecte câştigate prin competiţie
1. Membru în Proiectul FP 7 POPLR-2012-IRSES NR. 318946 „NUTRILAB”,
perioada 2013-2016, valoare proiect 484,500 mii Euro

1
Lista de lucrări, Mihaela Cernuşcă-Miţariu

Proiecte în cadrul unui program de cercetare naţional


a. Membru echipă de cercetare – Proiecte câştigate prin competiţie
1. Membru proiect POSDRU/156/1.2/G/142145 FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa
Prioritară 1 ”Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi
dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere „Domeniul major de intervenţie 1.2
”Calitate în învăţământul superior” Titlul proiectului: Învăţământ superior medical
orientat către aplicarea unui tratament nediscriminatoriu al pacienţilor
2. Membru proiect POSDRU/86/1.2/S/63951 FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa
Prioritară 1 ”Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi
dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1.2
”Calitate în învăţământul superior” Titlul proiectului: Dezvoltarea şi
implementarea unui program-pilot integrat pentru creşterea accesului la
învăţământ superior pentru persoane cu dizabiităţi.
3. Membru în cadrul Proiectului POSDRU/86/1.2/S/60720, „Dezvoltarea şi
implementarea unui sistem de monitorizare, îmbunătăţire continuă şi evaluare a
calităţii în învăţământul superior deschis la distanţă pe baza indicatorilor de
performanţă şi standardelor internaţionale de calitate”. Axa Prioritară: 1 „Educaţia
şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii
bazate pe cunoaştere”. Domeniul Major de Intervenţie: 1.2. „Calitatea în
învăţământul superior”. Am absolvit „Programul de formare şi conştientizare în
asigurarea calităţii în Învăţământul la distanţă – ID”.
4. Membru – responsabil ştiinţific în coordonarea activităţilor de cercetare şi
elaborarea materialelor electronice în domeniul tehnică dentară, discipline
chirurgicale, în cadrul Proiectului POSDRU/87/1.3/S/60891, intitulat “Şcoală
universitară de formare iniţială şi continuă a personal ului didactic şi a trainerilor
din domeniul specializărilor tehnice şi inginereşti – DidaTec”. Coordonator
proiect: Prof.dr.ing. Aurel Vlaicu. Axa Prioritară: 1 „Educaţia şi formarea
profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe
cunoaştere”. Domeniul Major de Intervenţie: 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane
în educaţie şi dezvoltare profesională”.
5. Membru al Proiectului POSDRU/84/6.1/S/49774, intitulat „Economia socială –
şanse reale pentru o viaţă mai bună!”, cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa
prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de interventie 6.1
„Dezvoltarea economiei sociale”, program care face parte din Fondul Social
European (POSDRU). Contract nr. 298.
6. Membru-responsabil cu activitatea de cercetare clinic-medicală în cadrul
Proiectului POSDRU / CPP 107 / DM 1.5 / S / 76851 – „Armonizarea valenţelor
academice româneşti cu cele ale Comunităţii Europene”, în valuare de
11.673.245,00 lei (2010-2013). Beneficiar Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.
Responsabil ştiinţific cu evaluarea cazurilor clinico-medicale a studenţilor
doctoranzi, cu teme de cercetare în domeniul Medicinii Dentare.
7. Membru în Proiectul POSDRU/86/1.2/S/64124, cu titlul „Formarea şi
dezvoltarea aptitudinilor şi interesului pentru cercetarea ştiinţifică teoretică şi
aplicată la nivelul studiilor de masterat în domeniul ştiinţelor medicale”. Axa
Prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi
dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”. Domeniul Major de Intervenţie: 1.2.
„Calitatea în învăţământul superior”. Beneficiar: Institutul Naţional de Boli
Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş”.
b. Membru echipă de cercetare – Proiecte depuse în competiţie
1. Membru-Coordonator în proiectul PN-II-PT-PCCA-2013-4-2059 denumit
“Matricea valorilor concurenţiale în sistemul medical românesc: analiză, design,
implementare, impact”. Proiectul va fi derulat în cadrul unui parteneriat între
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS), în calitate de coordonator, şi
S.C. Polisano S.R.L (Polisano), ca partener-întreprindere.
2. Membru – responsabil achiziţii, investigator analgezie, în echipa de cercetare
a proiectului "Elaborarea, caracterizarea şi testarea de forme farmaceutice
moderne cu cedare modificată pentru ibuprofen, propifenazona, olanzapina şi
pramipexol". Codul de inregistrare al proiectului este: PN-II-PT-PCCA-2013-4-
2
Lista de lucrări, Mihaela Cernuşcă-Miţariu

0752. Acronim: ELFIPOP. Înregistrat în competiţia lansata de UEFISCDI -


Program PARTENERIATE.
3. Membru în proiectul PN-II-PT-PCCA-2013-4-1952 cu tilul "Modelul relaţiilor
eco-bio-economice al sănătăţii organizaţionale pentru dezvoltare durabilă".
Manager proiect: prof.univ.dr.ing. Ioan Bondrea. Valoare proiect: 2.500.000 lei.
Partener: S.C. POLISANO S.R.L.
4. Membru-Coordinator în cadrul proiectului PN-II-PT-PCCA-2013-4-0963 cu
titlul “Îmbunătăţirea cunoştinţelor, abilităţilor şi responsabilităţilor din educaţia
studenţilor de la medicină dentară utilizând tehnologii moderne” - IKAR DENT.
5. Membru în proiectul PN-II-ID-SSA-2012-2-049 cu titlul “Medicina dentară
incluzivă - premisă a creşterii calităţii vieţii persoanelor cu CES”.
Prin implementarea proiectului elaborat intenţionăm să realizăm un pas
important în procesul de creştere a calităţii vieţii persoanelor cu CES, prin
asistenţa medicală dentară, şcolară şi socio-culturală a acestora.
6. Membru în proiectul PN-II-PT-PCCA-2013-4-0913 cu titlul” Simularea,
modelarea, testarea si implementarea unor tehnici reconstructive dentare
inovatoare pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii” director proiect Universitatea
Transilvania din Brasov, Universitatea Lucian Blaga partener.

Proiecte de cercetare pe bază de contract/grant naţional


Director
1. Director proiect nr. 342/10.02.2014 „Studiu comparativ clinic şi radioimagistic
al pacienţilor cu leziuni osoase în traumatismele oro-maxilo-faciale trataţi prin
sisteme de osteosinteză şi sisteme ortopedice” ca proiect specific din cadrul
proectului major „Îmbunătăţirea calităţii vieţii vârstnicilor prin servicii
stomatologice inovative/moderne”. Prestator ULB Sibiu, Facultatea de Medicină,
Departamentul de Medicină Dentară; Beneficiar S.C. C&M Consulting S.R.L.,
valoare 10.000 RON, perioada 2014-2017, competiție internă ULBS.
2. Director proiect nr. 1274/2013 „Studiu comparativ clinic, radio-imagistic al
pacientului vârstnic edentat total reabilitat prin: proteza totală mobilizabilă / prin
proteza tip overdenture, utilizând structuri implanto-protetice / lucrări implanto-
protetice fixe” ca proiect specific din cadrul proectului major „Îmbunătăţirea
calităţii vieţii vârstnicilor prin servicii stomatologice inovative/moderne”. Prestator
ULB Sibiu, Facultatea de Medicină, Departamentul de Medicină Dentară;
Beneficiar SC TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY SRL, valoare 85472
RON, perioada desfășurare 2013-2016, prin competiție internă ULBS.
3. Director proiect nr. 1275/2013 „Evaluarea clinică şi radio-imagistică
comparativă a structurilor implanto-protetice tip overdenture în edentaţiile totale
maxilare şi mandibulare la pacientul vârstnic” ca proiect specific din cadrul
proectului major „Îmbunătăţirea calităţii vieţii vârstnicilor prin servicii
stomatologice inovative/moderne”. Prestator ULB Sibiu, Facultatea de Medicină,
Departamentul de Medicină Dentară; Beneficiar ARIAM HEALTH Int., valoare
48565 RON, perioada desfășurare 2013-2016, prin competiție internă ULBS.
4. Director proiect nr. 1535/06.2013 „Studiu comparativ clinic radio-imagistic al
pacientului edentat total reabilitat prin: proteze totale mobilizabile versus diferite
tipuri de proteze tip overdenture” ca proiect specific din cadrul proectului major
„Îmbunătăţirea calităţii vieţii vârstnicilor prin servicii stomatologice inovative /
moderne”. Prestator ULB Sibiu, Facultatea de Medicină, Departamentul de
Medicină Dentară; Beneficiar YTS DENTAL S.R.L., valoare 45357 RON,
perioada desfășurare 2013-2016, prin competiție internă ULBS.
Membru echipă de cercetare
1. Membru pe baza de contract, în echipa de implementare a proiectului
“Educaţie pentru nediscriminare în Universităţile de Medicină şi Farmacie din
România”, implementat de către Asociaţia pentru Dezvoltare şi Incluziunie
Socială (ADIS) în perioada octombrie 2013 – iulie 2014.
2. Membru în 7 proiecte – Sistemul de Control Intern Managerial conform OMFP
nr. 946/2005 privind Codul Controlului Intern, întocmirea documentelor şi a
înregistrărilor. Proiectele au ca obiect realizarea de activităţi de consultaţă şi
proiectare a sistemului de control intern managerial conform contractelor cu: 1.
Primăria Comunei Merghindeal, judeţul Sibiu; 2. Primăria Comunei Băişoara,
judeţul Cluj; 3. Direcţia Sanitar-veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Sibiu;
4. Primăria Comunei Săcuieu, judeţul Cluj; 5. Primăria Oraşului Sântana, judeţul
3
Lista de lucrări, Mihaela Cernuşcă-Miţariu

Arad; 6. Primăria Comunei Recea, judeţul Braşov; 7. Primăria Comunei Apateu,


judeţul Arad. Prestator: S.C. C&M Consulting S.R.L., Sibiu, Str. Aviaţiei nr. 2, jud.
Sibiu, Telefon/Fax: 0757.101.557 / 0369.814.888; Nr. de Înreg. Reg. Com.:
J32/937/2003, Cod Fiscal: 15623350; Reprezentat prin: Corman Georgeta
Sorina.
Act normativ ce reglementează activitatea universitară
1. Contract financiar pentru granturi de formare a personalului ERASMUS pentru
cadre diactice şi alte categorii de personal în cadrul Programului de Învăţare pe
tot Parcursul Vieţii nr. 10 din 15.04.2013 între Universitatea “Lucian Blaga” din
Sibiu şi beneficiar Maria-Mihaela Cernuşcă-Miţariu.

d) Lucrări care pun în evidenţă contribuţia ştiinţifică:


– cărţi (monografii, tratate), publicate în edituri de prestigiu din străinătate;
– cărţi (monografii, tratate) publicate în edituri din ţară, recunoscute de CNCSIS;
– cărţi (monografii, tratate), cu ISBN, publicate într-o editură din ţară;
– articole publicate în reviste de circulaţie internaţională, specifice domeniului, cotate
I.S.I. sau indexate în baze de date internaţionale;
– articole publicate în reviste din ţară, specifice domeniului, recunoscute de CNCSIS;
– articole publicate în reviste din străinătate, specifice domeniului, necotate I.S.I. sau
care nu se află în baze de date internaţionale;
– articole publicate în reviste din ţară, nerecunoscute de CNCSIS;
– lucrări (studii, creaţii artistice etc.) publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice
(sesiuni de comunicări, conferinţe etc.) internaţionale recunoscute (cu ISSN sau ISBN);
– lucrări (studii, creaţii artistice etc.) publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice
(sesiuni de comunicări, conferinţe etc.) naţionale recunoscute (cu ISSN sau ISBN);
– lucrări (studii, creaţii artistice etc.) publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice
(sesiuni de comunicări, conferinţe etc.) naţionale (fără ISSN sau ISBN);
– brevete de invenţie.

Carte publicată într-o editură din ţară, recunoscută CNCSIS


Coordonare Carte
CC.1. Tendinţe şi progrese în medicina sibiană. Colecţie de carte didactică.
ISBN 978-606-12-0537-0. Coordonatori volum: Morar Silviu, Cernuşcă-Miţariu
Mihaela, Burlibaşa Mihai. Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, Vol. 6,
Gligor Felicia, Hașegan Adrian, Atasie Diter, Ognean Livia, Dahm Tătaru
Cristina, Resiga Andrei, 2016 ISBN 978-606-12-1277-4 (200 pag.)
CC.2. Tendinţe şi progrese în medicina sibiană. Colecţie de carte didactică.
ISBN 978-606-12-1247-7. Coordonatori volum: Morar Silviu, Cernuşcă-Miţariu
Mihaela, Burlibaşa Mihai. Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, Vol. 5,
Cipăian Călin, Chicea Liana, Popa Maria, Ştef Laura, Pumnea Manuela, 2016
ISBN 978-606-12-1247-7 (251 pag.)
CC.3. Tendinţe şi progrese în medicina sibiană. Colecţie de carte didactică.
Coordonatori volum: Morar Silviu, Cernuşcă-Miţariu Mihaela, Burlibaşa Mihai,
Sibiu: Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, ISBN 978-606-12-0537-0,
Vol. 4, Ionaş Mona, Steţiu Andreea, Tănăsescu Ciprian, Domnariu Carmen,
2015. ISBN 978-606-12-1217-0 (259 pag.)
CC.4. Tendinţe şi progrese în medicina sibiană. Colecţie de carte didactică.
Coordonatori volum: Morar Silviu, Cernuşcă-Miţariu Mihaela, Burlibaşa Mihai
Sibiu Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, ISBN 978-606-12-0537-0.
Vol. 3: Tendinţe şi progrese în medicina sibiană. Chicea Radu, Roman Mihai,
Şerb Bogdan, Mureşan Iris. 2015. ISBN 978-606-12-1216-3 (249 pag.)
CC.5. Tendinţe şi progrese în medicina sibiană. Colecţie de carte didactică. Vol.
2. ISBN 978-606-12-0537-0. Mihăilă Romeo, Bîrluţiu Victoria, Cernuşcă-Miţariu
Maria Mihaela, Porr Corina. Bibliogr. ISBN 978-606-12-0643-8, Editura
Universităţii „Lucian Blaga“ din Sibiu, 2014. (201 pag.)
CC.6. Tendinţe şi progrese în medicina sibiană. Vol. 1. ISBN 978-606-12-0537-0.
Morar Silviu, Cernuşcă-Miţariu Maria Mihaela, Burlibaşa Mihai, Ştef Laura,
Şteţiu Andreea, Boţa Gabriela. Bibliogr. ISBN 978-606-12-0538-7, Editura
Universităţii „Lucian Blaga“ din Sibiu, 2013. (201 pag.)
4
Lista de lucrări, Mihaela Cernuşcă-Miţariu

CC.7. Progrese în medicina dentară, vol. IX, colecţie de carte didactică. ISBN
978-973-558-555-6. Coordonatori: Cernuşcă-Miţariu Mihaela, Boitor Cornel,
Miţariu Mihai, Cernuşcă-Miţariu Sebastian. Bibliogr. ISBN 978-973-558-677-5.
Editura Ars Docendi Bucureşti, 2013. (Prim Coordonator) (306 pag.)
CC.8. Progrese în medicina dentară, vol. X, colecţie de carte didactică. ISBN
978-973-558-555-6. Coordonatori: Sfeatcu Ruxandra Ionela, Cernuşcă-Miţariu
Mihaela, Ionescu Camelia, Maliţa Mădălina Adriana. Bibliogr. ISBN 978-973-
558-682-9. Editura Ars Docendi Bucureşti, 2013. (Coordonator) (311 pag.)
CC.9. Teste grilă pentru examenul de licenţă, specializarea Medicină Dentară.
ISBN 978-606-12-0444-1. Coordonatori: Cernuşcă-Miţariu Maria Mihaela,
Mârza Diana Maria, Şteţiu Andreea Angela. Editura Universităţii „Lucian Blaga“
din Sibiu, 2013 (Prim Coordonator). (166 pag.)
CC.10. Teste grilă pentru examenul de licenţă, specializarea Tehnică Dentară.
ISBN 978-606-12-0476-2. Coordonatori: Cernuşcă-Miţariu Mihaela, Frăţilă
Anca, Boitor Cornel. Editura Universităţii „Lucian Blaga“ din Sibiu, 2013 (Prim
Coordonator) (186 pag.)
CC.11. Tratat pentru urgenţe medico-chirurgicale. ISBN 978-606-12-0519-6.
Coordonatori: Cernuşcă-Miţariu Mihaela, Miţariu Mihai. Vol. 1: Urgenţa în
medicina dentară şi chirurgia oro-maxilo-facială. ISBN 978-606-12-0520-2.
Autori: Cernuşcă-Miţariu Mihaela, Miţariu Mihai, Cernuşcă-Miţariu Sebastian,
Morar Silviu, Ţânţar Cristian. Editura Universităţii „Lucian Blaga“ din Sibiu, 2013.
(Prim Coordonator) (247 pag.)
CC.12. Tratat pentru urgenţe medico-chirurgicale. ISBN 978-606-12-0519-6.
Coordonatori: Cernuşcă-Miţariu Mihaela, Miţariu Mihai. Vol. 2: Urgenţa în
medicina dentară. ISBN 978-606-12-0521-9. Autori: Cernuşcă-Miţariu Mihaela,
Miţariu Mihai, Cernuşcă-Miţariu Sebastian, Ţânţar Cristian, Ştef Laura, Dădârlat
Dragoş, Boţa Gabriela, Şteţiu Andreea. Editura Universităţii „Lucian Blaga“ din
Sibiu, 2013. (Prim Coordonator) (255 pag.)
CC.13. Tehnologia protezei chirurgicale. ISBN 978-606-12-0523-3. Cernuşcă-
Miţariu Maria Mihaela, Cernuşcă-Miţariu Sebastian, Miţariu Mihai Ioan, Ţânţar
Cristian, Dădârlat Dragoş. Editura Universităţii „Lucian Blaga“ din Sibiu, 2013.
(Prim Coordonator) (117 pag.)
Autor Carte
AC.1. Limfaticele cervicale. Miţaru Mircea, Cernuşcă-Miţariu Mihaela, Bran
Simion, ISBN 978-973-693-660-9, Ed. Medicală „Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca,
2016 (240 pag.)
AC.2. Actualităţi în chirurgia orală. ISBN 978-606-12-1238-5. Făgeţan Iulian,
Cernuşcă-Miţariu Mihaela, Miţariu Mihai - Sibiu: Editura Universităţii "Lucian
Blaga" din Sibiu, 2016 (208 pag.)
AC.3. Teste grilă pentru examenul de licenţă, specializarea Medicină Dentară.
ISBN 978-606-12-0666-7. Autor: Cernuşcă-Miţariu Maria Mihaela, Editura
Universităţii „Lucian Blaga“ din Sibiu, 2015 (258 pag.)
AC.4. Teste grilă pentru examenul de licenţă, specializarea Medicină Dentară.
ISBN 978-606-12-0666-7. Autor: Cernuşcă-Miţariu Maria Mihaela, Editura
Universităţii „Lucian Blaga“ din Sibiu, 2014 (258 pag.)
AC.5. Teste grilă pentru examenul de licenţă, specializarea Tehnică Dentară.
ISBN 978-606-12-0665-0. Autor: Cernuşcă-Miţariu Maria Mihaela, Editura
Universităţii „Lucian Blaga“ din Sibiu, 2014 (214 pag.)
AC.6. Anestezia în medicina dentară şi chirurgia oro-maxilo-facială. ISBN 978-606-12-
0443-4. Cernuşcă-Miţariu Maria Mihaela, Miţariu Mihai Ioan, Cernuşcă-Miţariu
Sebastian. Editura Universităţii „Lucian Blaga“ din Sibiu, 2013 (107 pag.)
AC.7. Anestezia locală şi loco-regională în medicina dentară. ISBN 978-606-12-
0441-0. Cernuşcă-Miţariu Maria Mihaela, Miţariu Mihai Ioan, Cernuşcă-Miţariu
Sebastian. Editura Universităţii „Lucian Blaga“ din Sibiu, 2013 (226 pag.)
AC.8. Conceptul compasului ocluzal în modelajul aditiv. ISBN 978-606-12-0570-
7, ONLINE ISBN 978-973-0-12816-1. Gligor Mihaela Romaniţa, Cernuşcă-
Miţariu Mihaela. Editura Universităţii „Lucian Blaga“ din Sibiu, 2012 (120 pag.)
AC.9. Imunologie generală şi oro-facială. Sub redacţia Cristea Victor, Crişan
Monica, Miţariu Mircea. Ediţia a II-a. ISBN 978-973-693-445-2. Colectivul de
autori: Cristea Victor, Crişan Monica, Miţariu Mircea, Miron Nicolae, Bran Simion,
Cernuşcă-Miţariu Mihaela. Editura Medicală Universitară „Iuliu Haţieganu” Cluj-
Napoca, 2011 (605 pag.)
5
Lista de lucrări, Mihaela Cernuşcă-Miţariu

AC.10. Chirurgia exodontică actuală (La chirurgie exodontique au quotidien,


autori: Martineau Christian, Lesclous Philippe). ISBN 978-973-739-922-9 / 978-
973-739-842-0. Tradusă şi revizuita de: Cernuşcă-Miţariu Mihaela (trad.),
Miţariu Mihai (trad).Editura Universităţii „Lucian Blaga“ din Sibiu, 2010 (103 pag.)
AC.11. Imunologia oro-facială. ISBN 978-973-739-669-3. Cernuşcă-Miţariu
Mihaela, Miţariu Mihai, Bran Simion, Miţariu Mircea. Editura Universităţii „Lucian
Blaga“ din Sibiu, 2008 (213 pag.)
AC.12. Aliaje de aur în protetica dentară. Ediţie revizuită. ISBN 978-973-739-519-1.
Miţariu Gabriela, Miţariu Mihai, Cernuşcă-Miţariu Mihaela, Cernuşcă-Miţariu
Sebastian. Editura Universităţii „Lucian Blaga“ din Sibiu, 2007 (123 pag.)
AC.13. Imunologia mucoaselor şi cea oro-facială. ISBN (10) 973-739-350-3, (13)
978-973-739-350-0. Miţariu Mircea, Olinescu Andrei, Cernuşcă M. Mihaela,
Miţariu Mihai, Bran Simion. Editura Universităţii „Lucian Blaga“ din Sibiu, 2007
(199 pag.)
AC.14. Morfologia dinţilor permanenţi. ISBN 973-739-352-X, 978-973-739-352-4.
Oprea Bogdan, Cernuşcă M. Mihaela, Miţariu Mihai, Cernuşcă M. Sebastian.
Editura Universităţii „Lucian Blaga“ din Sibiu, 2006 (85 pag.)
AC.15. Anestezia în medicina dentară. ISBN 973-739-169-1. Miţariu Mihai,
Cernuşcă-Miţaru Mihaela, Miţaru Mircea. Editura Universităţii „Lucian Blaga“
din Sibiu, 2005 (30 pag.)
Autor Capitol Carte
ACC.1. Capitol de carte - Principii de tratament ale cancerului renal. Autori:
Laura Ștef, Elena-Mihaela Mărgărit, Sonia-Daciana Dinea, Adrian Șanta,
Mihaela Cernuşcă-Miţariu, Tendinţe şi progrese în medicina sibiană. Editura
Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. ISBN 978-606-12-0537-0, Vol. 5 - 2016.
Bibliogr. ISBN 978-606-12-1247-7 (12 pag.)
ACC.2. Capitol de carte - Actualități privind etiopatogenia, clinica, posibilitatea de
diagnostic, stadializarea și diagnosticul diferențial al cancerului renal. Autori:
Elena-Mihaela Mărgărit, Sonia-Daciana Dinea, Adrian Șanta, Mihaela
Cernuşcă-Miţariu, Laura Ștef, Tendinţe şi progrese în medicina sibiană. Editura
Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. ISBN 978-606-12-0537-0, Vol. 5 - 2016.
Bibliogr. ISBN 978-606-12-1247-7 (10 pag.)
ACC.3. Capitol de carte - Anatomia și metodele imagistice de diagnostic în
tumorile renale. Tehnica examinării CT. Autori: Elena-Mihaela Mărgărit, Sonia-
Daciana Dinea, Adrian Șanta, Mihaela Cernuşcă-Miţariu, Laura Ștef, Tendinţe
şi progrese în medicina sibiană. Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.
ISBN 978-606-12-0537-0,Vol.5-2016. Bibliogr. ISBN 978-606-12-1247-7 (8 pag.)
ACC.4. Capitol de carte-Antibioterapie în tratamentul infecţiilor din sfera oro-
maxilo-facială. Autori: Dinea Sonia-Daciana, Mărgărit Elena-Mihaela, Cernuşcă-
Miţariu Mihaela, Tendinţe şi progrese în medicina sibiană. Editura Universităţii
"Lucian Blaga" din Sibiu.ISBN,Vol.4-2015.Bibl. ISBN978-606-12-1217-0(14 pag.)
ACC.5. Imunitatea şi infecţiile oro-maxilo-faciale. Dinea Sonia-Daciana, Mărgărit
Elena-Mihaela, Cernuşcă-Miţariu Mihaela. Tendinţe şi progrese în medicina
sibiană. Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2013- ISBN 978-606-12-
0537-0, Vol. 4- 2015. Bibliogr. ISBN 978-606-12-1217-0 (10 pag.)
ACC.6. Infecţiile oro-maxilo-faciale. abcesul de groapă zigomatică. Dinea Sonia-
Daciana, Mărgărit Elena-Mihaela, Cernuşcă-Miţariu Mihaela, pag 142. Tendinţe
şi progrese în medicina sibiană. Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu,
ISBN 978-606-12-0537-0, Vol.4-2015.Bibliogr.ISBN 978-606-12-1217-0(13 pag.)
ACC.7.Tratamentul minim invaziv al pungilor parodontale prin laserterapie.
Mihaela Romaniţa Gligor, Mihaela Cernusca-Miţariu, Laura. Tendinţe şi
progrese în medicina sibiană. ISBN 978-606-12-0537-0, Vol. 4- 2015. Bibliogr.
ISBN 978-606-12-1217-0 (11 pag.)
ACC.8. Valoarea materialelor de adiţie în pierderile osoase limitate. Mihai
Miţariu, Mihaela Cernuşcă-Miţariu, Sebastian Cernuscă-Miţariu, Ciprian
Beldean, pag.222. Tendinţe şi progrese în medicina sibiană ISBN 978-606-12-
0537-0 Vol. 4- 2015. Bibliogr. ISBN 978-606-12-1217-0 (18 pag.)
ACC.9. Capitol de Carte – Esenţialul în imunologie orală. Autori: Mihaela
Cernuşcă Miţariu, Mihai Ioan Miţariu, Sebastian Cernuşcă Miţariu, Silviu Morar,
Bogdan Şerb, Laura Ştef. Tendinţe şi progrese în medicina sibiană. Vol. 2. ISBN
978-606-12-0537-0. Bibliogr. ISBN 978-606-12-0643-8, Editura Universităţii
„Lucian Blaga“ din Sibiu, 2014. (40 pag.)
6
Lista de lucrări, Mihaela Cernuşcă-Miţariu

ACC.10. Capitol de Carte – Managementul retratamentului endodontic non-


chirurgical. Importanţa microsccopiei optice dentare. Autori: Gabriela Boţa, Alina
Cristian, Mihai Miţariu, Mihaela Cernuşcă Miţariu, Laura Ştef. Tendinţe şi
progrese în medicina sibiană. Vol. 1. 978-606-12-0537-0. Bibliogr. ISBN 978-
606-12-0538-7, Editura Universităţii „Lucian Blaga“ din Sibiu, 2013. (35 pag.)
ACC.11. Capitol de Carte – Aspecte etiologice şi morfologice utile în
diagnosticul clinic al leziunilor cu potenţial de malignizare. Autori: Laura Ştef,
Adreea Şteţiu Gabriela Boţa, Maria Popa, Mihaela Cernuşcă Miţariu, Sebastian
Cernuşcă Miţariu, Cornel Boitor. Tendinţe şi progrese în medicina sibiană. Vol. 1.
978-606-12-0537-0. Bibliogr. ISBN 978-606-12-0538-7, Editura Universităţii
„Lucian Blaga“ din Sibiu, 2013. (21 pag.)
ACC.12. Capitol de Carte – Diabetul zaharat – factor de risc şi indicator de risc
în boala parodontală. Importanţa igienei orale. Autori: Adreea Şteţiu, Laura Ştef,
Mircea Şteţiu, Mihai Burlibaşa, Ileana Ionescu, Mihaela Cernuşcă Miţariu.
Tendinţe şi progrese în medicina sibiană. Vol. 1. 978-606-12-0537-0. Bibliogr.
ISBN 978-606-12-0538-7, Editura Universităţii „Lucian Blaga“ din Sibiu, 2013.
(30 pag.)
ACC.13. Capitol de Carte – Actualităţi în etiopatogenia şi diagnosticul cariei
dentare. (Actualităţi în Asistenţa Medicală, vol. III, colecţie de carte didactică,
ISBN 978-973-558-662-1). ISBN 978-973-558-720-8. Cristian Alina, Boţa
Gabriela, Miţariu Mihai, Cernuşcă-Miţariu Mihaela, Ştef Laura. Editura Ars
Docendi Bucureşti, 2013 (pag. 24-49) (25 pag.)
ACC.14. Capitol de Carte – Coordonate actuale ale deontologiei medico-dentare.
(Actualităţi în Asistenţa Medicală, vol. III, colecţie de carte didactică, ISBN 978-
973-558-662-1). ISBN 978-973-558-720-8. Morar Silviu, Dura Horaţiu,
Cernuşcă-Miţariu Mihaela, Cristian Adrian. Editura Ars Docendi Bucureşti, 2013
(pag. 152-184) (32 pag.)
ACC.15. Capitol de Carte – Traumatologie buco-maxilo-facială. Implicaţii
medico-legale. (Actualităţi în Asistenţa Medicală, vol. III, colecţie de carte
didactică, ISBN 978-973-558-662-1). ISBN 978-973-558-720-8. Dura Horaţiu,
Cristian Adrian, Cristian Alina, Morar Silviu, Cernuşcă-Miţariu Mihaela. Editura
Ars Docendi Bucureşti, 2013 (pag. 267-285) (18 pag.)
ACC.16. Capitol de Carte – Bioterapia în medicina dentară. (Actualităţi în
Asistenţa Medicală, vol. III, colecţie de carte didactică, ISBN 978-973-558-662-
1). ISBN 978-973-558-720-8. Bodnar Traian, Bodnar Cristina Dana, Burlibaşa
Liliana, Cernuşcă-Miţariu Mihaela. Editura Ars Docendi Bucureşti, 2013 (pag.
316-322) (6 pag.)
ACC.17. Capitol de Carte – Conceptul compasului ocluzal în modelajul aditiv
(Progrese în medicina dentară, vol. VII, colecţie de carte didactică, ISBN 978-
973-558-555-6). Bibliogr.-ISBN 978-973-558-656-0. Gligor Mihaela Romaniţa,
Cernuşcă-Miţariu Mihaela. Editura Ars Docendi Bucureşti, 2012, (pag. 11-61)
(50 pag.)
ACC.18. Capitol de Carte – Noţiuni radio-imagistice utile în reabilitarea implanto-
protetică. (Progrese în medicina dentară, vol. IX, colecţie de carte didactică,
ISBN 978-973-558-555-6). Bibliogr.-ISBN 978-973-558-677-5. Cernuşcă-Miţariu
Mihaela, Cernuşcă-Miţariu Sebastian, Miţariu Mihai, Boitor Gh. Cornel, Şteţiu
Andreea Angela. Editura Ars Docendi Bucureşti, 2013 (pag.107-147) (40 pag.)
ACC.19. Capitol de Carte – Metode practice de utilizare a instrumentaţiei virtuale
în interpretarea electromiografică a eficienţei masticatorii (Progrese în medicina
dentară, vol. IX, colecţie de carte didactică, ISBN 978-973-558-555-6). Bibliogr.-
ISBN 978-973-558-677-5. Şteţiu Mircea, Ştef Laura, Şteţiu Andreea Angela,
Cernuşcă-Miţariu Mihaela. Editura Ars Docendi Bucureşti, 2013 (pag. 176-204)
(28 pag.)
ACC.20. Capitol de Carte – Impactul social al bolilor oro-dentare. Metode şi
perspective actuale de apreciere. (Progrese în medicina dentară, vol. IX, colecţie
de carte didactică, ISBN 978-973-558-555-6). Bibliogr.-ISBN 978-973-558-677-5.
Boitor Gh. Cornel, Cernuşcă-Miţariu Mihaela, Ştef Laura. Editura Ars Docendi
Bucureşti, 2013 (pag. 90-107) (17 pag.)
ACC.21. Capitol de Carte – Noţiuni de anatomie şi histologie utile în evaluarea
defectelor osoase în sfera maxilo-facială. (Progrese în medicina dentară, vol. X,
colecţie de carte didactică, ISBN 978-973-558-555-6). Bibliogr.-ISBN 978-973-
558-682-9. Cernuşcă-Miţariu Sebastian, Cernuşcă-Miţariu Mihaela, Miţariu
7
Lista de lucrări, Mihaela Cernuşcă-Miţariu

Mihai Ioan, Gligor Romaniţa, Teodoru Adrian. Editura Ars Docendi Bucureşti,
2013 (pag. 252-297) (45 pag.)
ACC.22. Capitol de Carte – Aspecte generale privind patologia orbitei. Interfaţa
oftalmologie/chirurgie oro-maxilo-facială. (Progrese în medicina dentară, vol. X,
colecţie de carte didactică, ISBN 978-973-558-555-6). Bibliogr.-ISBN 978-973-
558-682-9. Teodoru Adrian, Cernuşcă-Miţariu Mihaela, Miţariu Mihai Ioan.
Editura Ars Docendi Bucureşti, 2013 (pag. 229-252) (23 pag.)
ACC.23. Capitol de Carte – Esenţialul în imunologia orală. (Progrese în medicina
dentară, vol. X, colecţie de carte didactică, ISBN 978-973-558-555-6). Bibliogr.-
ISBN 978-973-558-682-9. Cernuşcă-Miţariu Mihaela, Miţariu Mihai Ioan,
Cernuşcă-Miţariu Sebastian, Morar Silviu, Şerb Bogdan, Dădârlat Dragoş.
Editura Ars Docendi Bucureşti, 2013 (pag. 140-168) (28 pag.)
ACC.24. Capitol de Carte – Patologia leziunilor de suprafaţă ale mucoasei orale.
(Actualităţi în Asistenţa Medicală, vol. II, colecţie de carte didactică, ISBN 978-
973-558-662-1). ISBN 978-973-558-688-1. Miţariu Mihai Ioan, Cernuşcă-Miţariu
Mihaela, Cernuşcă-Miţariu Sebastian, Dădârlat Dragoş, Boţa Gabriela, Ştef
Laura, Cristian Alina. Editura Ars Docendi Bucureşti, 2013 (32 pag.)

Articol publicat într-o revistă de circulaţie internaţională, specifică


domeniului, cotată I.S.I. sau indexată într-o bază de date internaţională
Articole publicate (inclusiv cele în curs de publicare), cu F.I. la momentul
publicării. Dintre acestea:
 Într-o revistă cotată I.S.I. 23-în revistele cotate ISI, 18 autor principal
(3 prim autor, 8 autor corespondent, 3 ultim autor, 4 autori cu
contribuție egală) cât și 5 co-autor. De la ultima promovare – 12
articole: Metalurgia International (www.metalurgia.ro), F.I. 0,134;
European Journal of Science and Theology (http://www.ejst.tuiasi.ro/),
F.I. 0,389; Revista Chirurgia (www.revistachirurgia.ro), F.I. 0,777;
International Journal of Computers Communications & Control
(http://www.journal.univagora.ro/), F.I. 0,441; Revista de Cercetare şi
Intervenţie Socială (http://www.rcis.ro), F.I. 1.354; Optoelectronics and
Advanced Materials-Rapid Communications (http://oam-rc.inoe.ro/), F.I.
0.402; Romanian Journal of Legal Medicine (http://www.rjlm.ro), F.I.
0.208, Romanian Journal of Morphology and
Embryology(http://www.rjme.ro/ ),F.I. 0.620, Romanian Biotechnological
Letters, F.I. 0.351 (www. rombio.eu ) Neurologia I neurochirurgia polska
(http://www.sciencedirect.com/science/journal/00283843) F.I. 0.641.
Revista de Chimie ( http://www.revistadechimie.ro/) F.I.0,810, Materiale
plastice (http://www.revmaterialeplastice.ro/), F.I.0,824, Farmacia
(www.revistafarmacia.ro), F.I. 1,005
 Într-o revistă cotată B.D.I. – 53, din care de la ultima promovare – 26
articole: Acta Medica Transilvanica (http://www.amtsibiu.ro/), African
Journal of Biotechnology
(http://www.academicjournals.org/ajb/index.htm), Revista de chirurgie
oro-maxilo-facială şi implantologie (www.revistaomf.ro), International
Journal of Medical Dentistry (formerly Journal of Romanian Medical
Dentistry – JRMD) (http://www.ijmd.ro), Romanian Journal of Oral
Rehabilitation (http://www.rjor.ro/), The Medical-Surgical Journal
(http://www.revmedchir.ro), Bulletin of the Transilvania University of
Brasov (http://webbut.unitbv.ro), Scholars Journal of Medical Case
Reports (http://saspjournals.com/sjmcr)
 În alte reviste din ţară, specifice domeniului, recunoscute de
CNCSIS – 6 articole
Articol publicat într-o revistă cotată I.S.I.
ISI. 1. Oprea Bogdan, Cernuşcă-Miţariu Sebastian, Cernuşcă-Miţariu Mihaela,
Boitan Minerva, Bodog Florian, Domnariu Carmen Daniela, „Use of a
computerized system for completing the occlusal analysis and equilibration”.
International Journal of Computers Communications & Control, (2016),
ISSN-L 1841-9836 – Autor corespondent

8
Lista de lucrări, Mihaela Cernuşcă-Miţariu

ISI. 2. Bogdan Horatiu Serb, Alina Ormenisan, Vlad Preluca, Mihaela Cernușcă-
Mițariu, Mihai Ioan Mitariu, “Geranylgeranylacetone reduces radiation-induced
degeneration of seminiferous epithelium in mice”, Farmacia 2016, ISSN: 0014-
8237. Autor corespondent
ISI. 3. Boitor Gh. C., Cormoș Gabriela, Ștețiu Andreea, Ștef Laura, Ormenișan
Alina, Mariș Marius, Comăneanu Raluca Monica, Cernușcă-Mițariu Mihaela,
“Associating certain salivary parameters with oral health for a group of patients
with type II diabetes mellitus”, Revista de chimie, Revista Materiale Plastice,
2016, vol.67, nr.11, ISSN: 0034-7752. Toți autori au avut contribuție egală
ISI. 4. Raluca Monica Comaneanu, Iulia Diana Hancu, Costin Coman, Violeta
Hancu, Horia Mihail Barbu, Cosmin Mihai Cotrut, Mihaela Cernușcă-Mițariu,
”Comparative study on the corrosion of Ni-Cr and Co-Cr alloys in the presence of
Ti6A14V implant abutments”, Revista de chimie, Revista Materiale Plastice,
2016, vol. 67, nr. 10, ISSN: 0034-7752. Toți autori au avut contribuție egală
ISI. 5. Gabriela Cormoș, Mona Ionaș, Gabriela Boța, Laura Ștef, Gheorghe
Cornel Boitor, Alina |Ormenișan, Marius Maris, Mihaela Cernușcă-Mițariu “The
contribution of salivary pH in periodontal health assessment”, Revista de
chimie, Revista Materiale Plastice, 2016, vol. 67, nr. 9, ISSN: 0034-7752. Toți
autori au avut contribuție egală
ISI. 6. Andreea Angela Ștețiu, Adela Dăncilă, Mihai Mițariu, Bogdan Șerb,
Mihaela Cernușcă-Mițariu, Alina Ormenișan, Horia Mihail Barbu, Raluca
Monica Comaneanu, Mircea Ștețiu, “The influence of the chemical composition
of the saliva, buffer capacity and the salivary pH on children with diabetes
compared to non-diabetics”, Revista de chimie, Revista Materiale Plastice,
2016, vol. 67, nr. 10, ISSN: 0034-7752. Toți autori au avut contribuție egală
ISI. 7. Corina Roman-Filip, Aurelian Ungureanu, Mihaela Cernuşcă-Miţaru,
“Painful tonic spasms and brainstem involvement in a patient with neuromyelitis
optica spectrum disorder “ Neurologia I neurochirurgia polska, 2016, vol. 50,
nr. 1, ISSN: 0028-3843, (pag.55–58)-Co-autor
ISI. 8. Andreea Şteţiu, Valentin Oleksik, Mircea Şteţiu, Radu Petruse, Mihai
Burlibaşa, Mihaela Cernuşcă Miţariu, Ileana Ionescu „Dimensioning initial
preparation for dental incisal reconstruction with biomaterials” Romanian
Biotechnological Letters, 2014, vol. 19, nr. 5, ISSN 1224-5984 (pag. 9792-
9800)-Co-autor
ISI. 9. Viorel Ibric Cioranu, Vasile Nicolae, Daniel Iorgulescu, Iulian Mihai
Făgeţan, Vlad Petrescu Seceleanu, Mihaela Cernuşcă-Miţariu, Silviu Nicolae,
Sorin Ibric Cioranu ”Histological patterns in orbital malignant tumors“ Romanian
Journal of Morphology and Embriology, 2014, vol.55 (2 Suppl), ISSN print 1220-
0522, ISSN on-line 2066-8279, (pag. 703-706)-Co-autor
ISI. 10. Fleacă Radu, Oleksisk Valentin, Pascu Adrian, Cernuşcă Miţariu
Mihaela, Roman Mihai “Propertries and Behaviour of Distal Femur to Axial
Loading in Osteochondral Autologous Transplantation” Romanian
Biotechnological Letters, 2014, vol. 19, nr. 2, ISSN 1224-5984 (pag. 9141-
9147)-Co-autor
ISI. 11. Morar Silviu, Dura Horaţiu, Cristian Adrian, Perju-Dumbravă Dan,
Boicean Adrian, Cernuşcă-Miţariu Mihaela, Mihăilă Romeo, „Hydatic cyst – a
rare etiology of sudden death. Case report and literature review”. Romanian
Journal of Legal Medicine, 2014, vol. XXII, no. 1, ISSN 1221-8618 (print) ISSN
1844-8585 (online) (pag. 31 - 34)-Co-autor
ISI. 12. Ionaş M., Oancea S., Cernuscă-Miţariu M.M., „Pilot study assessing the
ability of the dental spectrophotometer to measure the colour changes induced
by natural pigments”. Optoelectronics and advanced materials – rapid
communications, Vol. 7, No. 11-12, November - December 2013, ISSN 1842-
6573 (pag. 922-926)-Ultim autor
ISI.13. Burlibaşa M., Cernuşcă-Miţariu Mihaela, Burcea Claudia-Camelia,
Miţariu M., Ferechide D. „Halogen compounds – theoretical, physiological and
practical aspects regarding the decontamination, disinfection and sterilisation of
instruments and biomaterials in dental medicine practice”. Metalurgia
International. Materials Science and Engineering, Special Issue, vol. XVIII, no. 3
(2013). ISSN 1582-2214 (pag. 54-57) – Autor corespondent
9
Lista de lucrări, Mihaela Cernuşcă-Miţariu

ISI. 14. Burcea Claudia-Camelia, Cernuşcă-Miţariu Mihaela, Miţariu M.,


Ferechide D. „Aspects regarding the lower limb recovey and functionality
following trochanteric fractures depending on the used implants and
biomaterials”. Metalurgia International. Materials Science and Engineering,
Special Issue, vol. XVIII, no. 3 (2013). ISSN 1582-2214 (pag. 58-61) – Autor
corespondent
ISI. 15. Burlibaşa M., Cernuşcă-Miţariu Mihaela, Cernuşcă-Miţariu S., Miţariu
M., Maliţa Mădălina “Theoretical and practical aspects related to biomaterials
decontamination in dental medicine (with reference to dental prosthetics)”.
Metalurgia International. Materials Science and Engineering, vol. XVIII, no.4
(2013). ISSN 1582-2214 (pag. 261-267) – Autor corespondent
ISI. 16. Cernuşcă-Miţariu Mihaela, Cernuşcă-Miţariu S., Miţariu M., Tănase
Gabriela, Armean Petru „Some general and particular aspects regarding the
dental laboratory management”. Metalurgia International. Materials Science
and Engineering, vol. XVIII, no. 4 (2013). ISSN 1582-2214 (pag. 276-278) – Prim
autor
ISI. 17. Cernuşcă-Miţariu Mihaela, Ştef Laura, Pavel Florin Alexandru, Morar
Silviu „The importance of socio-economic factors in analyzing the dento-
periodontal status of children from poverty-stricken families in Sibiu
Archdiocese”. European Journal of Science and Theology, Iaşi, April 2013,
vol. 9, nr. 2, 1-256, ISSN 1841-0464 (pag. 65-70) - Prim autor.
ISI. 18. Bodnar Dana Cristina, Bodnar Traian, Cernuşcă-Miţariu Mihaela,
Miţariu Mihai, Muntianu Ligia, Burlibaşa Mihai “The dentist’s role in preserving the
elderly patients’ dignity”. European Journal of Science and Theology, June
2013, Vol. 9, nr. 3, 1-217, ISSN 1841-0464 (pag. 129-137) – Autor corespondent.
ISI. 19. Miţariu Mihai, Dumitriu Anca Silvia, Cernuşcă-Miţariu Mihaela
„Ecological chemical desifectans compounds versus nonecological chemicals in
Dentistry. Advantages and disavantages”. Metalurgia International. Materials
Science and Engineering, vol. XVIII, Special Issue no. 7 (2013). ISSN 1582-2214
(pag. 308-310) – Ultim autor.
ISI. 20. Cernuşcă-Miţariu Mihaela, Mocuţa Dorina, Domnariu Carmen,
Cernuşcă-Miţariu Sebastian, Armean Petru and Burlibaşa Mihai, „Quality of life
as source of happiness”. European Journal of Science and Theology Iaşi,
August 2013 vol. 9, nr. 4, ISSN 1841-0464 (pag. 177-182) – Prim autor
ISI. 21. Corman Georgeta Sorina, Cernuşcă-Miţariu Mihaela, Miţariu Mihai,
Pavel Florin Alexandru, Ştef Laura and Morar Silviu, “Ethics, objectivity and value
distortion in social and medical services”. European Journal of Science and
Theology Iaşi, August 2013 vol. 9, nr. 4, ISSN 1841-0464 (pag. 193-199) –
Autor corespondent
ISI. 22. Cernuşcă-Miţariu Mihaela, Pop Ioan (Irineu), Corman Sorina Georgeta,
Mitariu Mihai, Pavel Florin Alexandru, Bobic Viorica, Dădârlat Dragoş, Ţiplic
Marian, „Axiological fundamentation of the principles in social and medical
assistance”. European Journal of Science and Theology, 2013, vol. 9, no. 5,
ISSN 1841-0464 (pag. 237-242) – Prim autor
ISI. 23. Roman-Filip Corina, Prodan Liiana, Dumitriu Anca, Cernuşcă-Miţariu
Mihaela, Roceanu Adina, Miţariu Mihai, Boitor Cornel “Sociodemographic risk
factors in patients with mild cognitive impairment converted to dementia”.
European Journal of Science and Theology, 2013, Vol. 9, no. 6 , ISSN 1841-
0464 (pag. 43-49) – Autor corespondent

Articol publicat într-o revistă cotată B.D.I.


BDI. 1. Mihaela Cernuşcă Miţariu, Mihai Miţariu, Rareş Buiga, Eugen Radu,
“Peculiarities of the lymphatic vessels distribution in normal and affected oral
mucosa”, AMT, june 2015, vol. 20, no. 2, ISSN 1453-1968, (pag. 139-140)
BDI. 2. Cernuşcă-Miţariu Mihaela, Dragomir Raluca, Bran Simion, Rotaru
Horaţiu, Miţariu Mihai, „A clinical and radio-imaging study of bone reconstruction
in implant-prosthetic rehabilitations of the complex edentulous patients”. Revista
Chirurgia (2014), ISSN 1221-9118 – Prim autor
BDI. 3. Ştef Laura, Bobic Viorica, Corman Sorina, Bucuţă Mihaela, Dumitriu
Anca, Cernuşcă-Miţariu Mihaela, Oprea Bogdan, Şerb Bogdan, Morar Silviu,
„Teenage Drug Consumption”. European Journal of Science and Theology,
10
Lista de lucrări, Mihaela Cernuşcă-Miţariu

February 2014, vol. 10, no. 1, ISSN 1841-0464 (pag. 167-178) - Autori cu o
contributie egala
BDI. 4. Cernuşcă-Miţariu Sebastian, Mocuţa Dorina, Burlibaşa Liliana, Bodnar
Dana Cristina, Oancea Luminiţa, Chicea Radu, Cernuşcă-Miţariu Mihaela,
Mihăilă Romeo, „Human health evaluation by scientific indicators”. European
Journal of Science and Theology, February 2014, vol. 10, no. 1, ISSN 1841-
0464 (pag. 117-124)-Autori cu o contributie egala
BDI. 5. Pop Ioan (Irineu), Cernuşcă-Miţariu Mihaela, „Medically assisted
procreation”. European Journal of Science and Theology, February 2014, vol.
10, no. 1, ISSN 1841-0464 (pag. 199-211) - Ultim autor
BDI. 6. Mihăilă RG, Cipăian RC, Morar S, Cernuşcă Miţariu M, Marchian S,
Sabău D „Severe persistent primary immune thrombocytopenia, refractory to
multiple drugs, including eltrombopag”, Scholars Journal of Medical Case
Reports, 2014, 2 (I), ISSN 2347-6559 (on-line), ISSN 2347-9507 (print), pag.
(24-27)
BDI. 7. Mihăilă RG, Cipăian RC, Marchian S, Morar S, Cernuşcă Miţariu M,
„The role of inflammation in essential thrombocythemia associated with ischemic
heart disease”, Scholars Journal of Medical Case Reports, 2014, 2 (I), ISSN
2347-6559 (on-line), ISSN 2347-9507 (print), pag. (19-21)
BDI. 8. Mihăilă RG, Morar S, Marchian S, Cernuşcă Miţariu M, Mihăilă R.
„Acanthosis nigricans – a clinical manifestation of a gastric cancer”, Scholars
Journal of Medical Case Reports, 2014, 2 (4), ISSN 2347-6559 (on-line), ISSN
2347-9507 (print), pag. (255-257)
BDI. 9. Mihăilă RG, Catana C. Vecerzan L, Morar S, Marchian S, Cernuşcă
Miţariu M, „The coexistence of a Nonhodgkin with a Hodgkin’s Lymphoma or a
single disease? ”, Scholars Journal of Medical Case Reports, 2014, 2 (4), ISSN
2347-6559 (on-line), ISSN 2347-9507 (print), pag. (258-260)
BDI. 10. Victor Trăistaru, Mihai Burlibaşa, Mihai David, Mihai Bogdan Bucur,
Mihaela Cernuşcă Miţariu, Gabriela Tănase, Cristian Andrei Comeş, Claudia
Camelia Burcea “Considerations over the features of the bone in the mandibular
first molar area, extracted and unrestored using X-ray computed tomography”
Acta Medica Transilvanica, nr. 1, 2014. ISSN 1453-1968 (pag. 130-132)
BDI. 11. Bogdan Oprea, Dan Lazăr, Sebastian Cernuşcă Miţariu, Laura Ştef,
Romaniţa Gligor, Cristian Ţânţar, Mihaela Cernuşcă Miţariu “ The photography
– a diagnostic tool in dentistry” Acta Medica Transilvanica, nr. 2, 2014. ISSN
1453-1968 (pag. 279-282)
BDI. 12. Mihai Burlibaşa, Corina Marilena Cristache, Dana Cristina Botnar,
Traian Botnar, Mihaela Cernuşcă Miţariu, Luminiţa Oancea, Mihai David,
Victor Trăistariu“ Clinical-statistical study of the long-time behavior of cervical
restorations” Acta Medica Transilvanica, nr. 2, 2014. ISSN 1453-1968 (pag.
293-298)
BDI. 13. Bogdan Oprea, Sebastian Cernuşcă Miţariu, Raluca Dragomir, Minerva
Boitan, Radu Fleacă, Mihaela Cernuşcă Miţariu “ Computer assistance
harnessed in modern dentistry treatments” Acta Medica Transilvanica, nr. 2,
2014. ISSN 1453-1968 (pag. 298-301)
BDI. 14. Silviu Morar, Horaţiu Dura, Sebastian Cernuşcă Miţariu, Adrian Cristian,
Marius Milcu, Mihaela Bucuţă, Boicean Adrian, Mihaela Cernuşcă-Miţariu
„Could cremation represent an acceptable alternative to burial?”, European
Journal of Science and Theology, June 2014, vol. 10, no. 3, ISSN 1841-0464
(pag. 89-94)-Autori cu o contributie egala
BDI. 15. Anamaria Grecu, Adrian T. Brate, Mihaela Bucuţă, Marius Milcu,
Mihaela Cernuşcă-Miţariu „The role of individual differences as predicators in
the process of occupational stress for romanian teachers”, European Journal of
Science and Theology, June 2014, vol. 10, no. 3, ISSN 1841-0464 (pag. 179-
184)-Autori cu o contributie egala
BDI. 16. Liliana Burlibaşa, Dorina Mocuţă, Andreea Angela Şteţiu, Ciprian
Tănăsescu, Mihaela Cernuşcă-Miţariu, Camelia Claudia Burcea, Sebastian
Cernuşcă Miţariu „The quality of life major resource of family health”, European
Journal of Science and Theology, August 2014, vol. 10, no. 4, ISSN 1841-
0464 (pag. 59-67)-Autori cu o contributie egala
BDI. 17. Dana Cristina Bodnar, Mihaela Cernuşcă-Miţariu, Sebastian Cernuşcă
Miţariu, Camelia Ionescu, Camelia Claudia Burcea, Maria Popa, Gabriela Boţa,
11
Lista de lucrări, Mihaela Cernuşcă-Miţariu

Mona Ionaş „The connection between dentistry and religion over the ages”,
European Journal of Science and Theology, August 2014, vol. 10, no. 4, ISSN
1841-0464 (pag. 89-97)-Autori cu o contributie egala
BDI. 18. Ruxandra Sfeatcu, Mihaela Cernuşcă-Miţariu, Camelia Ionescu, Mihai
Roman, Sebastian Cernuşcă Miţariu, Liliana Coldea, Gabriela Boţa, Claudia
Camelia Burcea, „The concept of wellbeing in the relation to health and quality of
life”, European Journal of Science and Theology, August 2014, vol. 10, no. 4,
ISSN 1841-0464 (pag. 123-128)-Autori cu o contributie egala
BDI. 19. Bogdan Horaţiu Şerb, Silvana Elena Şerb, Mihaela Cernuşcă-Miţariu,
Silviu Morar, Laura Ştef, Sebastian Cernuşcă Miţariu „Support methods in the
development of children with mental retardation and autistic elements”,
European Journal of Science and Theology, October 2014, vol. 10, no. 5,
ISSN 1841-0464 (pag. 55-62)-Autori cu o contributie egala
BDI. 20. Dorina Mocuţă, Claudia Camelia Burcea, Mihaela Cernuşcă-Miţariu,
Gabriela Cormoş, Radu Fleacă, Cristian Comănescu, Adrian Haşegan, Adrian
Boicean „Theoretical and practical indicators of life quality”, European Journal
of Science and Theology, October 2014, vol. 10, no. 5, ISSN 1841-0464 (pag.
63-69)-Autori cu o contributie egala
BDI. 21. Laura Ştef, Daniel Mara, Bogdan Oprea, Mona Ionaş, Anca Dumitriu,
Gabriela Boţa, Ileana Ionescu, Radu Fleacă, Mihaela Cernuşcă-Miţariu,
„Training strategies for developing psycho-pedagigical skills in inclusive
dentistry”, European Journal of Science and Theology, October 2014, vol. 10,
no. 5, ISSN 1841-0464 (pag. 91-99)-Autori cu o contributie egala
BDI. 22. Gligor Mihaela Romaniţa, Cernuşcă-Miţariu Mihaela, Cernuşcă-Miţariu
Sebastian, Dădârlat Dragoş, Ştef Laura, Oprea Bogdan, „Oroprothetic
rehabilitation in gerontotherapy. Clinical case”. Acta Medica Transilvanica, nr.
4, 2013. ISSN 1453-1968 (pag. 130-132)
BDI. 23. Mihăilă R.G., Marchian S., Cernuşcă-Miţariu M., Cipăian R.C.,
„Difficulties in the treatment of essential thrombocythemia”. Bulletin of the
Transilvania University of Brasov, Series VI, Vol.6, (55), nr. 2, 2013- Medical
Sciences, ISSN 2065-2216 (Print), ISSN 2065-2224 (CD-ROM) (pag. 35-37)
BDI. 24. Şteţiu Andreea Angela, Şteţiu Mircea, Cernuşcă-Miţariu Mihaela,
Miţariu Mihai, Dumitriu Anca Silvia „Using home computer in the follow-up
process of periodontal disease”. Metalurgia International. Materials Science
and Engineering, vol. XVIII, no. 6 (2013). ISSN 1582-2214 (pag. 316-320) -
Autor corespondent.
BDI. 25. Şteţiu Mircea, Şteţiu Andreea Angela, Cernuşcă-Miţariu Mihaela,
Stanca Muntianu Ligia Adriana, Miţariu Mihai „Virtual management of prosthetic
restoration therapy by electromyographical interpretation of occlusion”.
Metalurgia International. Materials Science and Engineering, vol. XVIII, Special
Issue no. 7, 2013, ISSN 1582-2214 (pag. 228-235) – Autor corespondent
BDI. 26. Cernuşcă-Miţariu Mihaela, Cernuşcă-Miţariu Sebastian, Miţariu Mihai,
Armean Petru, Chivu Răzvan Daniel „General and particular aspects related to
the dental office Management”. Metalurgia International. Materials Science and
Engineering, vol. XVIII, Special Issue no. 7 (2013). ISSN 1582-2214 (pag. 236-
238) – Prim autor
BDI. 27. Cernuşcă-Miţariu Mihaela, Miţariu Mihai, Cernuşcă-Miţariu Sebastian,
Ţânţar Cristian, Dădârlat Dragoş, „A comparative clinical and radiologic-imaging
study of the implant-prosthetic rehabilitations of the total and the subtotal
edentulous patient”. Romanian Journal of Oral Rehabilitation, Vol. 5, No. 2,
2013, ISSN 2066-7000 (pag. xx-xx)
BDI. 28. Cernuşcă-Miţariu Mihaela, Dragomir Raluca, Oprea Bogdan, Ţânţar
Cristian, Cristian Alina, Dahm-Tătaru Cristina, „Conservative treatment of dental
trauma: case presentation – direct adhesive restoration techniques of the 4
upper incisors with different types of fractures on the coronal level”. The
Medical-Surgical Journal, Vol. 117, No. 2/2013, ISSN-L 2286-2560 (pag. 515-
519)
BDI. 29. Ionescu Ileana, Burlibaşa Mihai, Dumitru Simion Gheorghe, Cernuşcă-
Miţariu Mihaela, Miţariu Mihai, Ferechide Dumitru „Theoretical and practical
aspects of the conduct of medical teams when faced with iatrogenic disorders in
dental medicine”. Acta Medica Transilvanica, vol. II, nr. 3, 2013. ISSN 1453-
1968 (pag. 380-382)
12
Lista de lucrări, Mihaela Cernuşcă-Miţariu

BDI. 30. Bodnar Dana Cristina, Bodnar Traian, Cernuşcă-Miţariu Mihaela,


Ferechide Dumitru, Miţariu Mihai, Burlibaşa Liliana, „Dental management o
patients with allergic manifestations”. Acta Medica Transilvanica, vol. II, nr. 3,
2013. ISSN 1453-1968 (pag. 375-379) – Autor corespondent
BDI. 31. Cernuşcă-Miţariu Mihaela, Cernuşcă-Miţariu Sebastian, Dahm-Tătaru
Cristina, Cristian Alina, „The total crown bridge restoration of a dental arch”. Acta
Medica Transilvanica, vol. II, nr. 3, 2013. ISSN 1453-1968 (pag. 342-344) –
Autor prim şi corespondent
BDI. 32. Domnariu Carmen Daniela, Cernuşcă-Miţariu Mihaela, Boitan Minerva
“Organizational culture – important factor in delivering high quality health care”.
Metalurgia International. Materials Science and Engineering, vol. XVIII, Special
Issue no. 8, (2013). ISSN 1582-2214 (pag. 5-8) – Autor corespondent
BDI. 33. Boţa Gabriela, Ştetiu Andreea Angela, Ştetiu Mircea, Cernuşcă-
Miţariu Mihaela „Behavior of photo-polymerisable composite’s surfaces, used in
restoration odontotherapy”. Metalurgia International. Materials Science and
Engineering, vol. XVIII, Special Issue no. 8, (2013). ISSN 1582-2214 (pag. 8-12)
– Ultim autor
BDI. 34. Domnariu Carmen Daniela, Cernuşcă-Miţariu Mihaela, Boitan Minerva
“Health Tehnology assessment-science based decision making”. Metalurgia
International. Materials Science and Engineering, vol. XVIII, Special Issue no. 8,
(2013). ISSN 1582-2214 (pag. 340-342) – Autor corespondent
BDI. 35. Boţa Gabriela, Şteţiu Andreea Angela, Ştef Laura, Popa Maria, Ştetiu
Mircea, Cernuşcă-Miţariu Mihaela “The in time reliability of the amalgam
obturations and of composite diacrylic resin (RDC)”. Metalurgia International.
Materials Science and Engineering, vol. XVIII, Special Issue no. 8, (2013). ISSN
1582-2214 (pag. 343-346) – Ultim autor
BDI. 36. Boţa Gabriela, Şteţiu Andreea Angela, Popa Maria, Ştef Laura, Ştetiu
Mircea, Cernuşcă-Miţariu Mihaela, „Aspects of polymerization deepness in the
case of photopolymrrisable compoites used in Dental Medicine”. Metalurgia
International. Materials Science and Engineering, vol. XVIII, Special Issue no. 8,
(2013). ISSN 1582-2214 (pag. 347-350) – Ultim autor
BDI. 37. Morar Silviu, Popa Maria, Dura Horaţiu, Tănăsescu Ciprian, Boicean
Adrian, Cernuşcă-Miţariu Mihaela, „General aspects related to dental services
marketing”. Metalurgia International. Materials Science and Engineering, vol.
XVIII, no. 8, (2013). ISSN 1582-2214 (pag. 271-273) – Ultim autor
BDI. 38. Burcea Claudia Camelia, Armean Petru, Burlibaşa Liliana, Popa Maria,
Ionescu Ileana, Cernuşcă-Miţariu Mihaela, „Alcohols and phenols: theoretical
and practical aspects related to their use in medical practice”. Metalurgia
International. Materials Science and Engineering, vol. XVIII, no. 8, (2013). ISSN
1582-2214 (pag. 267-270) – Ultim autor
BDI. 39. Ionescu Ileana, Chicea Radu, Oprea Bogdan, Dura Horaţiu, Fleacă
Radu, Cernuşcă-Miţariu Mihaela, „Strontium chloride used in the treatment of
dental pain”. Metalurgia International. Materials Science and Engineering, vol.
XVIII, no. 8, (2013). ISSN 1582-2214 (pag. 294-295) – Ultim autor
BDI. 40. Popa Maria, Miţariu Mihai Ioan, Ionescu Ileana, Tănase Gabriela, Boţa
Gabriela, Cernuşcă-Miţariu Mihaela, „Aspects regarding titanium processing for
the manufacture of medical devices pertaining to dentistry”. Metalurgia
International. Materials Science and Engineering, vol. XVIII, no. 8, (2013). ISSN
1582-2214 (pag. 289-290) – Ultim autor
BDI. 41. Cernuşcă-Miţariu Mihaela, Ionescu Ileana, Tănase Gabriela, Boţa
Gabriela, Fleacă Radu, Miţariu Mihai, „The use of ultrasound for the cleaning of
titanium and titanium alloy elements in dentistry”. Metalurgia International.
Materials Science and Engineering, vol. XVIII, no. 8, (2013). ISSN 1582-2214
(pag. 291-293) – Prim autor
BDI. 42. Boitor Cornel Gh., Stoica Florin, Cernuşcă-Miţariu Mihaela, Burlibaşa
Mihai, Ştef Laura, „In vitro influence of chlorhexidine on links established at the
hybrid layer between collagen fibers and nano adhesive used in the adhesive
system”. African Journal of Biotechnology, vol.12 (12) (pag. 1438-1442), 20
Martie 2013, ISSN 1684-5315 @ 2013 Academic Journals
BDI. 43. Cernuşcă-Miţariu Mihaela, Tătaru Dahm Cristina, Cristian Alina, „Oral
rehabilitation using overdenture on dental implants”. Acta Medica
Transilvanica, vol. II, nr. 2, 2013. ISSN 1453-1968 (pag. 267-268)
13
Lista de lucrări, Mihaela Cernuşcă-Miţariu

BDI. 44. Cernuşcă-Miţariu Mihaela, Gligor Romaniţa Mihaela, Miţariu Mihai


Ioan, “Execution and breathing techniques employed by professional wind
instrument players – as cause of dishomeostasis in the dento-maxillary system
with implications in implantology”. Acta Medica Transilvanica, vol. II, nr. 2,
2013. ISSN 1453-1968 (pag. 275-277)
BDI. 45. Cernuşcă-Miţariu Mihaela, Cristian Alina, Dahm Tătaru Cristina, „The
Optimization of intermaxillary relations at the maximum intercuspation with the
help of the Gerber set no. 105. Acta Medica Transilvanica, vol. II, nr. 2, 2013.
ISSN 1453-1968 (pag. 278-280)
BDI. 46. Bodnar Traian, Bodnar Dana Cristina, Ferechide Dumitru, Burlibaşa
Liliana, Miţariu Mihai, Cernuşcă-Miţariu Mihaela – Biotherapy in dentistry. Acta
Medica Transilvanica, vol. II, nr. 2, 2013. ISSN 1453-1968 (pag. 312-314)
BDI. 47. Dahm-Tătaru Cristina, Cernuşcă-Miţariu Mihaela, Miţariu Mihai,
Cernuşcă-Miţariu Sebastian, „Means of cross-investigation in the case of
temporo-mandibular joint biomechanics. Overdenture on natural teeth versus
implants”. Acta Medica Transilvanica, vol. II, nr. 1, 2013. ISSN 1453-1968 (pag.
307-308)
BDI. 48. Cernuşcă-Miţariu Mihaela, Miţariu Mihai, Beldean Adrian Ciprian,
Dezdrobitu Cristian, Cernuşcă-Miţariu Sebastian, „Oral Immune Responses”.
Acta Medica Transilvanica, vol. II, nr. 1, 2013. ISSN 1453-1968 (pag. 319-320)
BDI. 49. Roman Alexandru, Cernuşcă-Miţariu Mihaela, Miţariu Mihai, „Palatul
dur – la graniţa dintre patologia tumorală şi cea infecţioasă”. Revista de
chirurgie oro-maxilo-facială şi implantologie, vol. 3, no. 2, 2012. ISSN 2069-
3850 (pag. 14-17) http://www.revistaomf.ro/
BDI. 50. Dahm Tătaru Cristina, Cernuşcă-Miţariu Mihaela, Miţariu Mihai,
Cernuşcă-Miţariu Sebastian, „Radio-imaging investigations algorithm of the
temporo-mandibular joint”. Acta Medica Transilvanica, vol. II, no. 4, 2012, ISSN
1453-1968 (pag. 306-307)
BDI. 51. Cernuşcă-Miţariu Mihaela, Burlui V., Trandafir Daniela, Gogălniceanu
D., Stadoleanu Carmen, Trandafir Violeta, Gogălniceanu P. „Reconstruction of
alveolar defects for implants”. International Journal of Medical Dentistry
(formerly Journal of Romanian Medical Dentistry – JRMD), nr. 3, vol. 14,
September 2010, ISSN 2066-6063 (pag. 247-251)
BDI. 52. Cernuşcă-Miţariu Mihaela, Mihăilă Romeo, Miţariu Mihai, Miţariu
Mircea, „Andrews pustular bacterid caused by sensitisation to heavy metals in
dentalworks in a patient with suspected systemic lupus erythematosus – case
presentation”. Acta Medica Transilvanica, vol II, nr. 4, 2010, ISSN 1453-1968,
(pag. 292-293, 134-135)
BDI. 53. Cernuşcă-Miţariu Mihaela, Miţariu Mihai Ioan, Miţariu Mircea,
„Ceragraft, biomaterial pentru stimularea creşterii osoase. Prezentare de caz”.
Acta Medica Transilvanica, vol. II, nr. 3, 2010, ISSN 1453-1968 (pag. 158-159)

Articol publicat într-o revistă din ţară, specifică domeniului, recunoscută de


CNCSIS
1. Miţariu Mircea, Oprea Bogdan, Miţariu Gabriela, Miţariu Mihai, Cernuşcă-
Miţariu Mihaela, Cernuşcă-Miţariu Sebastian, „Bariere de apărare ale orga-
nismului”. Revista Dento-Medica, nr. 2-3, 2001, ISSN 1453-2476 (pag. 102-106)
2. Miţariu Mircea, Oprea Bogdan, Miţariu Gabriela, Miţariu Mihai, Cernuşcă-
Miţariu Mihaela, Cernuşcă-Miţariu Sebastian, „Un caz de litiază parotidiană”.
Revista Dento-Medica, nr. 2-3, 2001, ISSN 1453-2476 (pag. 42-45)
3. Miţariu Mircea, Oprea Bogdan, Miţariu Mihai, Cernuşcă-Miţariu Mihaela,
“Bariere de apărare ale organismului”. Revista Sibiul Medical, nr. 3, 2000, ISSN
1221-4990 (pag. 332)
4. Miţariu Mircea, Oprea Bogdan, Miţariu Gabriela, Miţariu Mihai, Miţariu
Mihaela, Cernuşcă Sebastian, „Contribuţia vegetaţiilor şi amigdalelor palatine la
răspunsul imuno-salivar”. Revista Sibiul Medical, nr. 3, 2000, ISSN 1221-4990
(pag. 332)
5. Miţariu Mircea, Oprea Bogdan, Miţariu Mihai, Miţariu Gabriela, Cernuşcă-
Miţariu Mihaela, Cernuşcă-Miţariu Sebastian, „Chintesenţa imunităţii mucoasei
orale”. Revista Dento-Medica, nr. 3, 2000, ISSN 1453-2476 (pag. 12-13)

14
Lista de lucrări, Mihaela Cernuşcă-Miţariu

6. Deac Valeriu, Dumitru Mariana, Miţariu Mircea, Miţariu Mihaela, “Aplicaţii ale
titanului şi aliajelor sale în protetica medicală”. Revista Dento-Medica, nr. 3,
2000, ISSN 1453-2476 (pag. 37-38)

Lucrare (studiu, creaţie artistică) publicat în volumul unei manifestări


ştiinţifice (sesiune de comunicări, conferinţă) internaţională recunoscută
(cu ISSN sau ISBN)
1. Mihaela Romaniţa Gligor, Laura Ştef, Mihaela Cernuşcă Miţariu- Complex
orodental rehabilitation in erderly pacients with occlusal attachement
overdenture- The 20th Congress of the Balkan Stomatological Society BaSS
2015, Bucharest, 23-26 April. ISBN 978-606-544-304-4
2. Făgeţan Iulian, Mihaela Mărgărit, Cernuşcă-Miţariu Mihaela, Sorin Ibric
Cioranu, Viorel Ibric Cioranu,– „Primary reconstruction of the orbit in the facial
trauma management”. The 22nd Congress of the Eurpoean Association for
Cranio-Maxillofacial Surgey”, Prague, 22-24 septembrie 2014, ISSN
3. Laura Ştef, Silviu Morar, Mihaela Cernuşcă Miţariu, “Psychosocial issues in
the case of patients with oro-maxillofacial cancers” la “The XVI International
Conference of Young Scientists. Problemes of identity in modern science:
Research results and prospects”, 03-04 april 2014, Kiev, Ucraina, pag. 109-110.
4. Cernuşcă-Miţariu Mihaela – „Indicaţiile terapiei implanto-protetice în scopul
prevenirii accidentelor şi complicaţiilor”. Al XXI-lea Congres Româno-Francez de
Stomatologie cu tema “Succesul estetic prin interdisciplinaritate”, Sibiu, 02-04
octombrie 2014, ISSN 2343-8312 (pag. 17-19)
5. Cernuşcă-Miţariu Mihaela, Miţariu Mihai, Cernuşcă-Miţariu Sebastian,
Dădârlat Dragoş, Ştef Laura, Morar Silviu, Oprea Bogdan – „Riscuri, dificultăţi şi
complicaţii în implantologie”. Al XX-lea Congres Româno-Francez de
Stomatologie cu tema “Pacientul şi abordarea sa de către medicul dentist în
funcţie de starea de sănătate”, Sibiu, 11-12 octombrie 2013, ISSN 2343-8312
(pag. 34-37)
6. Ştef Laura, Cernuşcă-Miţariu Mihaela, Boţa Gabriela, Morar Silviu, Oprea
Bogdan – „Aspecte clinice determinate de raspunsul structurilor cavitatii orale la
administrarea de medicamente”. Al XX-lea Congres Româno-Francez de
Stomatologie cu tema “Pacientul şi abordarea sa de către medicul dentist în
funcţie de starea de sănătate”, Sibiu, 11-12 octombrie 2013, ISSN 2343-8312
(pag. 38-39)
7. Morar Silviu, Dura Horaţiu, Cernuşcă-Miţariu Mihaela, Cristian Adrian,
„Reflectarea drepturilor pacienţilor în noile coduri deontologice din domeniul
medical”. Congresul Internaţional „Reformele Legislative, Judiciare şi
Administrative în Lumea Contemporană”, 13-15 iunie 2013, Sibiu. Acta
Universitatis Lucian Blaga, Nr. 1/2013, anul XII, ISSN 1582-4608 (pag. 25-35)
8. Cernuşcă-Miţariu Mihaela, Miţariu Mihai, Ştef Laura, Dădârlat Dragoş, Morar
Silviu, Cernuşcă-Miţariu Sebastian – Valoarea reconstrucţiilor osoase
preimplantare. Al 5-lea Congres Internaţional al Asociaţiei Dentare Române
pentru Educaţie. 21 – 23 martie 2013, Iaşi, România. Romanian Journal of Oral
Rehabilitation. ISSN 2066-7000, Congres Iaşi (pag. 10)
9. Ştef Laura, Cernuşcă-Miţariu Mihaela, Morar Silviu – Particularităţi în
reabilitarea orală complexă a pacientului cu hemopatii maligne. Al 5-lea Congres
Internaţional al Asociaţiei Dentare Române pentru Educaţie. 21 – 23 martie
2013, Iaşi, România, Romanian Journal of Oral Rehabilitation. ISSN 2066-7000
Congres Iaşi (pag. 10)
10. Mihaela Cernuşcă-Miţariu, M. Miţariu, S. Cernuşcă-Miţariu, Gabriela
Miţariu, D. Dădârlat – „Valoarea reconstrucţiilor osoase preimplantare”.
Congresul Aniversar al A.O.S.R.F. cu tema „Noi concepte şi noi tehnologii în
practica cotidiană. Clinic şi laborator”, vol. XIX, Sibiu, 11-13 octombrie 2012.
ISSN 2343 – 8312 (pag. 13)
11. Laura Ştef, Mihaela Cernuşcă-Miţariu – “Managementul stomatologic al
pacientului cu hemopatii maligne”. Congresul Aniversar al A.O.S.R.F. cu tema
„Noi concepte şi noi tehnologii în practica cotidiană. Clinic şi laborator”, vol. XIX,
Sibiu, 11-13 octombrie 2012. ISSN 2343 – 8312 (pag. 14)
15
Lista de lucrări, Mihaela Cernuşcă-Miţariu

12. Mihaela Cernuşcă-Miţariu – „Hiperplazia gingivală parodontală într-un caz


de leucemie”. Congresul Aniversar al A.O.S.R.F. cu tema „Noi concepte şi noi
tehnologii în practica cotidiană. Clinic şi laborator”, Sibiu, 11-13 octombrie 2012
ISSN 2343 – 8312 (pag. 14)
13. Mihaela Cernuşcă-Miţariu, Mihai Miţariu, Sebastian Cernuşcă-Miţariu –
„Reconstrucţii ale crestei alveolare”. Congresul Naţional cu participare
Internaţională al A.O.S.R.F. cu tema „Managementul terapiei pre- şi postimplan-
tare”, vol. XVIII, 14-15 octombrie 2011, Sibiu. ISSN 2343 – 8312 (pag. 18)
14. Mihai Miţariu, Mihaela Cernuşcă-Miţariu, Gabriela Miţariu, Ciprian Beldean
– „Amputaţia radiculară, o alternativă conservativă în restaurările fixe”. Congresul
Naţional cu participare Internaţională al A.O.S.R.F. cu tema „Managementul
terapiei pre- şi postimplantare”, vol. XVIII, 14-15 octombrie 2011, Sibiu. ISSN
2343 – 8312 (pag. 20)
15. Mihaela Cernuşcă, M. Miţariu, S. Cernuşcă – „Corectarea defectelor osoase
după rezecţii apicale.” Al XVI-lea Congres A.O.S.R.F. Sibiu, 8-9 octombrie 2010.
ISSN 2343 – 8312 (pag. 7)
16. Mihaela Cernuşcă, Gabriela Miţariu, E. Radu, M. Miţariu – „Leucoplazia –
caz clinic”. Al XVI-lea Congres A.O.S.R.F. Sibiu, 8-9 octombrie 2010. ISSN 2343
– 8312 (pag. 7)
17. Mihaela Cernuşcă-Miţariu, Mihai Miţariu, Mircea Miţariu – „Limfadenitele
odontogene”. Congresul Naţional cu participare Internaţională al A.O.S.R.F., vol.
XVI, Sibiu, 8-10 octombrie 2009. ISSN 2343 – 8312 (pag. 18)
18. Mihaela Cernuşcă-Miţariu, Mihai Miţariu, Sebastian Cernuşcă-Miţariu,
Simion Bran, Cristian Ţânţar, Alexandru Severin – „Posibilităţi de reconstrucţie a
defectelor tumorale mandibulare cu biomateriale autohtone”. Congresul Naţional
cu participare Internaţională al A.O.S.R.F., vol. XVI, Sibiu, 8-10 octombrie 2009.
ISSN 2343 – 8312 (pag. 19)
19. Mihai Miţariu, Mihaela Cernuşcă-Miţariu, Gabriela Miţariu, Horaţiu Rotaru,
Dragoş Dădârlat, Mihaiţă Secu – „Infecţiile odontogene în contextul leziunilor
endocardice valvulare”. Congresul Naţional cu participare Internaţională al
A.O.S.R.F., vol. XVI, Sibiu, 8-10 octombrie 2009. ISSN 2343 – 8312 (pag. 20)

Lucrare (studiu, creaţie artistică etc.) publicat în volumul unei manifestări


ştiinţifice (sesiune de comunicări, conferinţă etc.) naţională recunoscută
(cu ISSN sau ISBN)
1. Tratamentul minim invaziv al pungilor parodontale cu laser YSGG, M. R.
Gligor, L. Ştef, M. Cernuşcă Miţariu, Simpozionul „Zilele Medicale Sibiene”, 21-
22 noiembrie 2015, Sibiu , ISSN 2344 – 259X, ISSN-L 2344 – 259X, pag 35
2. Influenţa antocianilor vinului asupra culorii materialelor compozite, M. Ionaş, L.
Ştef, M. Cernuşcă Miţariu. Simpozionul „Zilele Medicale Sibiene”, 21-22
noiembrie 2015, Sibiu , ISSN 2344 – 259X, ISSN-L 2344 – 259X, pag 36
3. Oportunitatea reconstrucţiilor osoase maxilare prin sinus lift extern în
reabilitarea orală implanto-protetică. Prezentare de caz M. Cernuşcă-Miţariu, D.
Dădârlat, L. Ştef, M. Ionaş, S. D. Dinea, Simpozionul „Zilele Medicale Sibiene”,
21-22 noiembrie 2015, Sibiu , ISSN 2344 – 259X, ISSN-L 2344 – 259X, pag 38
4. Managementul fracturilor sinusului frontaI. Făgeţan, M. Cernuşcă-Miţariu, E.
Tâlvan, C. Radu, Simpozionul „Zilele Medicale Sibiene”, 21-22 noiembrie 2015,
Sibiu , ISSN 2344 – 259X, ISSN-L 2344 – 259X, pag 40
5. Chistul dermoid al planşeului oral anterior în legătură cu
un caz clinic E. M. Mărgărit, M. I. Făgeţan, M. Cernuşcă-Miţariu, Simpozionul
„Zilele Medicale Sibiene”, 21-22 noiembrie 2015, Sibiu, ISSN 2344 – 259X,
ISSN-L 2344 – 259X, pag. 41
6. Morar S., Dura H., Cristian A., Cernuşcă-Miţariu Mihaela – Poate fi
incinerarea o alternativă acceptabilă a înhumării? – Simpozionul „Zilele Medicale
Sibiene”, 21-22 noiembrie 2013, Sibiu , ISSN 2344 – 259X, ISSN-L 2344 – 259X,
pag. 20-21
7. Oprea B., Oprea Angelica, Cernuşcă-Miţariu Mihaela, Ştef Laura – Utilizarea
unui sistem informatic pentru analiza şi echilibrarea ocluzală. – Simpozionul
„Zilele Medicale Sibiene”, 21-22 noiembrie 2013, Sibiu, ISSN 2344 – 259X,
ISSN-L 2344 – 259X, pag. 58-60
16
Lista de lucrări, Mihaela Cernuşcă-Miţariu

8. B. Oprea, D. Herschbach (München), Mihaela Cernuşcă-Miţariu, Laura Ştef


– Tratamentul conservativ al leziunilor carioase cu ajutorul restaurărilor directe
din răşini compozite sau al restaurărilor directe din ceramică realizate cu
sisteme CAD CAM. Analiză comparativă – Simpozionul „Zilele Medicale
Sibiene”, 21-22 noiembrie 2013, Sibiu, ISSN 2344 – 259X, ISSN-L 2344 – 259X,
pag. 60-61
9. Ştef Laura, Cătană Alina, Şteţiu Andreea, Cernuşcă-Miţariu Mihaela, Boţa
Gabriela, Ionaş Mona, Oprea B. – Interdisciplinaritate şi particularităţi în
abordarea stomatologică a pacientului cu hemopatii maligne – Simpozionul
„Zilele Medicale Sibiene”, 21-22 noiembrie 2013, Sibiu, ISSN 2344 – 259X,
ISSN-L 2344 – 259X, pag. 61-62
10. Gabriela Boţa, Mihaela Cernuşcă-Miţariu – Microscopul optic dentar în
terapia endodontică – Simpozionul „Zilele Medicale Sibiene”, 21-22 noiembrie
2013, Sibiu, ISSN 2344 – 259X, ISSN-L 2344 – 259X, pag. 63-64
11. Mona Ionaş, Mihaela Cernuşcă-Miţariu, Laura Ştef, Gabriela Boţa, A.
Coman – Cheile de culori în determinarea culorii dentare – Simpozionul „Zilele
Medicale Sibiene”, 21-22 noiembrie 2013, Sibiu, ISSN 2344 – 259X, ISSN-L
2344 – 259X, pag. 64-65
12. Mihaela Mărgărit, Mihaela Cernuşcă-Miţariu, I. Făgeţan, M. Miţariu, Mona
Ionaş, C. Ţânţar – Tehnici şi abordări chirurgicale în fracturile totale de os malar
– Simpozionul „Zilele Medicale Sibiene”, 21-22 noiembrie 2013, Sibiu, ISSN
2344 – 259X, ISSN-L 2344 – 259X, pag. 72-74
13. Mihaela Cernuşcă-Miţariu, D. Dădârlat, S. Cernuşcă, M. Miţariu, Laura Ştef,
B. Oprea, S. Morar, C. Ţânţar – Posibile dificultăţi şi complicaţii în tratamentele
implanto-protetice – Simpozionul „Zilele Medicale Sibiene”, 21-22 noiembrie
2013, Sibiu, ISSN 2344 – 259X, ISSN-L 2344 – 259X, pag.66-67
14. C. Ţânţar, Mihaela Cernuşcă-Miţariu, I. Făgeţan, M. Miţariu, D. Dădârlat,
Mihaela Mărgărit – Replantarea dentară tardivă - prezentare de caz –
Simpozionul „Zilele Medicale Sibiene”, 21-22 noiembrie 2013, Sibiu, ISSN 2344
– 259X, ISSN-L 2344 – 259X, pag. 67-68
15. I. Făgeţan, Mihaela Cernuşcă-Miţariu, Mihaela Mărgărit – Aspecte ale
reconstrucţiei posttraumatice a orbitei – Simpozionul „Zilele Medicale Sibiene”,
21-22 noiembrie 2013, Sibiu, ISSN 2344 – 259X, ISSN-L 2344 – 259X, pag. 69
16. Ştef Laura, Cernuşcă-Miţariu Mihaela, Boitor Cornel – Aspecte clinice
determinate de răspunsul structurilor cavităţii orale la administrarea de
medicamente. Simpozionul „Zilele Medicale Sibiene”, 17-18 noiembrie 2012,
Sibiu, ISSN 2344 – 259X, ISSN-L 2344 – 259X, pag. 38-39
17. Cernuşcă-Miţariu Mihaela, Boitor Cornel, Ştef Laura, Gligor Romaniţa,
Roman Alexandru – Valoarea reconstrucţiilor osoase în teritoriul oro-maxilo-
facial. Simpozionul „Zilele Medicale Sibiene”, 17-18 noiembrie 2012, Sibiu, ISSN
2344 – 259X, ISSN-L 2344 – 259X, pag. 39-40
18. Cernuşcă-Miţariu Mihaela, Miţariu Mihai, Cernuşcă-Miţariu Sebastian,
Miţariu Gabriela, Dădârlat Dragoş – Modalităţi terapeutice implanto-protetice.
Simpozionul „Zilele Medicale Sibiene”, 17-18 noiembrie 2012, Sibiu, ISSN 2344
– 259X, ISSN-L 2344 – 259X, pag. 41
19. Mihaela Mărgărit, Mihaela Cernuşcă-Miţariu, M. Miţariu, A. Roman –
„Chirurgul oro-maxilo-facial: medic generalist; medic dentist; de ce oare?”.
Simpozionul „Zilele Medicale Sibiene”, 17-18 noiembrie 2012, Sibiu, ISSN 2344
– 259X, ISSN-L 2344 – 259X, pag. 42-43
20. C. Boitor, F. Stoica, Mihaela Cernuşcă-Miţariu, M. Burlibaşa, Laura Ştef
(Sibiu, Bucureşti) – „Studiul in vitro a capacităţii de adeziune a unui adeziv
nanohibrid folosit în sistemele dentare adezive”. Simpozionul „Zilele Medicale
Sibiene”, 17-18 noiembrie 2012, Sibiu, ISSN 2344 – 259X, ISSN-L 2344 – 259X,
pag. 46-47
21. Băciuţ G., Băciuţ Mihaela, Hurubeanu Lucia, Câmpian S.R., Bran S., Rotaru
H., Dinu C., Şerbănescu A., Corega Claudia, Corega M., Cernuşcă-Miţariu
Mihaela, Miţariu M., Almăşan H. – Dismorfism craniofacial complex reabilitat prin
osteogeniză prin elongare osoasă dirijată multidimensională. Zilele
Stomatologice Mureşene, ediţia a V-a, Al VIII-lea Congres naţional de chirurgie
orală şi maxilo-facială, Târgu-Mureş, 4-6 mai 2006. Revista de Medicină şi
Farmacie (Acta Medica Marisiensis), vol. 32, 2006, ISSN 2068 - 3324 (pag. 37)

17
Lista de lucrări, Mihaela Cernuşcă-Miţariu

22. Oprea Bogdan, Miţariu Mircea, Sebeşan Voicu, Miţariu Mihaela, Vigdorovici
Bogdan – “Edentaţia unidentară rezolvată prin tehnica adezivă mixtă”; lucrare
comunicată în cadrul Congresului Internaţional cu tema “Stomatologia: dinamism
şi interdisciplinari-tate”, Bucureşti, martie 2002, publicată în Revista “Viaţa
Stomatologică “ nr.2/2002 (pag. 20-22) ISSN 1454-5772

Lucrare (studiu, creaţie artistică etc.) publicat în volumul unei manifestări


ştiinţifice (sesiune de comunicări, conferinţă etc.) naţională (fără ISSN sau
ISBN)
1. Ştef Laura, Morar Silviu, Cernuşcă-Miţariu Mihaela – Aspecte etice şi sociale
în depistarea precoce a leziunilor maligne din cavitatea orală – Conferinţa
Anuală a Cercetării în Sociologie şi Asistenţă Socială, ediţia a XII-a, Sibiu, 11-12
octombrie 2013, pag. 10.
2. Mihaela Cernuşcă, M. Miţariu, D.Dădârlat – “Diagnosticul de lichen plan”. Al
II-lea congres naţional “Zilele medicinei dentare craiovene”, Craiova, 24-28
martie 2010
3. Mihaela Cernuşcă, M. Miţariu – “Imunitatea orală”. Al II-lea congres naţional
“Zilele medicinei dentare craiovene”, Craiova, 24-28 martie 2010
4. Mihaela Cernuşcă, M. Miţariu, D. Dădârlat, Gabriela Miţariu, S. Cernuşcă –
“Funcţia imună a aparatului dento-maxilar”. Congres Internaţional – „Zilele
Medicinei Dentare Ieşene”, 13-15 Martie 2008, Iaşi
5. Miţariu Mircea, Cernuşcă Mihaela, Miţariu Mihai – “Tumoră chistică de
planşeu”, Al X-lea Congres stomatologic Româno-Francez, Sibiu, 2004.
6. Miţariu M., Oprea B., Miţariu M., Miţariu Gabriela, Cernuşcă Mihaela,
Cernuşcă S. – “Sistemul imun oral”; lucrare comunicată la Al IX- lea Congres
Româno-Francez de Stomatologie, Sibiu, 11-13.X.2002.
7. Miţariu M., Oprea B., Miţariu Mihai, Miţariu Gabriela, Cernuşcă Mihaela,
Cernuşcă Sebastian – ,,Un caz clinic de litiaza salivară”; lucrare comunicată la Al
IX-lea Congres Româno-Francez de Stomatologie, 11-13.X.2002, Sibiu.
8. Miţariu M., Oprea B., Miţariu Mihai, Miţariu Gabriela, Cernuşcă Mihaela,
Cernuşcă Sebastian – ,,Implantele endodontice – caz clinic”, lucrare comunicată
la Al IX-lea Congres Româno-Francez de Stomalologie, Sibiu, 11-13.X.2002.
9. Oprea Bogdan, Miţariu Mihai, Miţariu Mihaela – “Glandele salivare organe
efectoare ale imunităţii orale”. Congresul “Zilele Bănăţene de Stomatologie “,
Timişoara, mai 2000
10. Miţariu Mircea, Oprea Bogdan, Miţariu Mihai, Miţariu Mihaela –
“Imunoglobuline serice şi salivare"; lucrare comunicată la Al VII-lea Congres
Româno-Francez de Stomatologie, Sibiu, 2000.
11. Miţariu Mircea, Oprea Bogdan, Miţariu Mihai, Miţariu Mihaela – “Fractura
patologică de mandibulă (caz clinic)”; lucrare comunicată la Al VII-lea Congres
Româno-Francez de Stomatologie, Sibiu, 2000.
12. Miţariu Mircea, Oprea Bogdan, Miţariu Mihai, Miţariu Mihaela – “Chist
maxilar cu interesarea sinusului (caz clinic)”; lucrare comunicată la Al VII-lea
Congres Româno-Francez de Stomatologie, Sibiu, 2000.

Brevet de invenţie
2010 – Brevet de invenţie – Implant osteointegrat pentru construcţii protetice fixe

10 iunie 2016 Conf. Univ. Dr. Med.


MARIA-MIHAELA CERNUŞCĂ-MIŢARIU

18