Sunteți pe pagina 1din 9

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

B-dul Mamaia 124 RO-900527 Constanţa ROMANIA


Tel. / Fax ++ 40-41-511524

STANDARDE MINIME PENTRU ELABORAREA LUCRĂRII DE


DISERTAŢIE

Lucrarea de disertaţie va fi împărţită pe trei sau patru capitole şi mai multe


subcapitole şi paragrafe, dar nu mai mult de trei-patru grade de titluri şi se va întinde pe 40 de
pagini –abatere maximă +/-10% - redactate cu caractere Times New Roman de 12 la un rând
şi jumătate.
Orice titlu se va scrie centrat, cu caracter de 14 şi va fi precedat de un simbol numeric
în care prima cifră semnifică capitolul, cea de-a doua subcapitolul, cea de-a treia paragraful.
Formatul paginii rezultă din lăsarea unor margini uniforme sus, jos şi lateral (de 2,5
cm, marginea din stânga fiind de 3 cm, pentru ca manuscrisul să poată fi legat).
Elementele componente ale lucrării de disertaţie sunt:
Cuprinsul organizat pe capitole, subcapitole, paragrafe, cu indicarea paginii, care se
va plasa la începutul lucrării, imediat după subcopertă (cuprinsul devine pagina numărul 1).
Introducerea va pune în evidenţă importanţa şi actualitatea temei abordate şi eventual
va fi justificată opţiunea pentru tema respectivă (1-2 pagini).
Capitolul 1 va prezenta abordarea teoretico-metodologică a temei cercetate în
cuprinsul a maxim 10 pagini şi are ca obiectiv analiza stadiului cunoaşterii în domeniul
cercetat.
Capitolul 2 cuprinde maxim 10 pagini în care se prezintă după caz:
 Agentul economic unde se realizează studiul de caz;
 Baza de date pe care se efectuează studiul de caz / la nivel microeconomic,
mezoeconomic și macroeconomic.
Capitolul 3 şi capitolul 4 vor avea caracter aplicativ şi vor conţine aproximativ 20 de
pagini. În raport cu tema abordată aceste capitole se vor constitui într-un studiu de caz pe
exemplul unui agent economic/instituţie financiară sau pe baza de date prezentată în capitolul
doi. Capitolele 3 şi 4 vor conţine puncte de vedere personale, interpretări ale teoriilor şi a
conceptelor abordate în lucrare, analize critice ale fenomenelor şi proceselor studiate,

  1  
propuneri de măsuri şi direcţii de acţiune pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniul
cercetat. Vor fi reliefate contribuţiile originale în dezvoltarea sau soluţionarea temei, precum
şi modalităţile de validare ştiinţifică a acestora.
Concluzii (2-3 pagini) în care, vor fi puse în evidenţă cele mai semnificative aspecte
reieşite din studiul efectuat.
Bibliografia studiată în vederea elaborării lucrării de disertaţie şi eventualele anexe.
Observaţii:
1. Materialul tabelar. Se va evita, pe cât posibil, întocmirea unor tabele mari care
depăşesc în lăţime formatul paginii de text. Dacă acest lucru nu este posibil, tabelele se vor
prezenta în format landscape (eventual în anexe).
Tabelele dintr-o lucrare trebuie să aibă o prezentare unitară. Fiecare tabel trebuie să
fie numerotat şi să aibă un titlu. Titlul se scrie drept şi centrat deasupra tabelului.
Numerotarea tabelului se face în partea stângă, deasupra titlului, cu două cifre, prima
semnificând numărul capitolului, iar cea de-a doua numărul de ordine al tabelului.
Fiecare tabel va avea la subsol înscrisă sursa datelor cuprinse în acesta, tehnoredactată
cu corp mic (10). Trimiterile din text la tabele se vor face scriind cuvântul „Tabelul”, urmat
de numărul acestuia.
2. Materialul ilustrativ. Figurile trebuie să aibă un contrast bun, fiind de preferat ca
ele să nu depăşească formatul de text al paginii în care sunt tipărite. Figurile au titlu şi se
numerotează pe capitole, cu două cifre, prima semnificând numărul capitolului, iar cea de-a
doua numărul de ordine al figurii. Dacă figurile sunt preluate sau adaptate după alte lucrări
publicate se va specifica sursa în acelaşi mod ca şi în cazul tabelelor.
3. Bibliografia Lucrarea de disertaţie trebuie să conţină lista materialelor
bibliografice consultate de student: cel puţin 10 titluri, între care să se regăsească şi apariţii
recente.
Titlurile bibliografice se scriu în ordinea alfabetică a numelor autorilor, numerotându-
se cu cifre arabe urmate de punct. Când sunt doi sau mai mulţi autori pentru o lucrare regula
la ordinea alfabetică este valabilă doar pentru primul autor.
La sfârşitul bibliografiei se vor trece revistele consultate, precum şi resursele web.
Bibliografia se plasează la sfârşitul lucrării, înainte de anexe. Aceasta va include
numai titluri studiate efectiv de către student.
4. Anexele Dacă lucrarea de disertaţie conţine anexe, acestea se vor amplasa
obligatoriu la sfârşitul lucrării şi nu vor fi incluse în paginaţia acesteia. Anexele trebuie să
aibă titlu şi vor fi numerotate, iar trimiterile din text la anexe se vor face ca şi în cazul

  2  
figurilor şi tabelelor indicând numărul.
Lucrările care nu îndeplinesc standardele de mai sus vor fi respinse de comisia de
disertaţie, care se întruneşte cu 3-5 zile inainte de începerea acesteia.

  3  
Anexa 1

DECLARAŢIE DE ONESTITATE

Subsemnatul (a)
.............................................................................................................., fiul lui
............................... şi al ....................................., identificat cu BI / CI seria.......
nr..............., eliberat de .................................., la data de ...........................,CNP
..................................................., declar pe proprie răspundere că lucrarea de
disertaţie cu titlul ...................................................................................
sub coordonarea ştiinţifică a .................................................... îmi aparţine în
întregime, că în elaborarea acesteia nu am folosit alte surse decât cele menţionate
în bibliografie şi că am redactat-o respectând întocmai standardele minime
prevăzute de regulamentul privind oraganizarea studiilor de masterat.

Data

Absolvent,
NUME PRENUME

  4  
Anexa 2

Formular copertă lucrare disertaţie

UNIVERSITATEA “OVIDIUS” CONSTANŢA


FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
MASTERAT…

LUCRARE DE DISERTAŢIE

COORDONATOR STIINŢIFIC
(TITLUL STIINŢIFIC SI NUMELE)

ABSOLVENT
(NUMELE ABSOLVENTULUI)

CONSTANŢA
(ANUL)

  5  
Anexa 3

Formular subcopertă disertaţie

UNIVERSITATEA “OVIDIUS” CONSTANŢA


FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Avizat
Semnătură coordonator
Data

TITLUL LUCRĂRII

COORDONATOR STIINŢIFIC
(TITLUL STIINŢIFIC SI NUMELE)

ABSOLVENT
(NUMELE ABSOLVENTULUI)

CONSTANŢA
(ANUL)

  6  
Anexa 4

Formular “Cerere înscriere la Examenul de Disertaţie”

UNIVERSITATEA “OVIDIUS” CONSTANŢA


FACULTATEA DE …

VIZAT
Coordonator stiinţific
Nr. __________ din ___________

DATE PERSONALE ALE CANDIDATULUI

1. Date privind identitatea persoanei


Numele:_______________________________________________________
Numele anterior:________________________________________________
Prenumele: ____________________________________________________

2. Sexul: FEMININ/MASCULIN

3. Data şi locul naşterii:


Ziua / luna / anul __________ / __________ / __________
Locul (localitate, judeţ) _________________________________

4. Prenumele părinţilor:
Tata: _____________________________________
Mama:____________________________________

5. Stare civilă: Căsătorit(ă) Necăsătorit(ă)

6. Domiciliul permanent: (str., nr., localitate, judeţ, cod


postal,)_____________________________________________________
Telefon______________________

  7  
Email________________________________

7. Sunt absolvent(ă) promoţia: ______ / ______

8. Masteratul absolvit
este___________________________________________________________

9. Solicit înscrierea la examenul de disertaţie:


Sesiunea ________________________________ anul _____________

10. Lucrarea de disertaţie pe care o susţin are următorul titlu:


_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

11. Coordonator stiinţific:


_______________________________________________________________

12. Menţionez că susţin examenul de disertaţie (pentru prima oară, a


doua oară după caz) _________________________________

SEMNĂTURA
_________________________________

  8  
Anexa 5

REFERAT JUSTIFICATIV PRIVIND MAJORAREA/DIMINUAREA


NOTEI OBŢINUTĂ LA LUCRAREA DE DISERTAŢIE

A ABSOLVENTULUI/ABSOLVENTEI…………………………………..
SPECIALIZAREA ………………………………………..
PROMOŢIA …………………….

1. Titlul lucrării …………………………………….………………………………...


…………………………………………………………………………………………

2. Motivaţia acordării unei note mai mari cu 2 puncte/mai mici cu 0,5 puncte
decât media anilor de studiu.........................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Data

Preşedintele comisiei ______________________


Membru comisie___________________________
Membru comisie___________________________
Membru comisie___________________________
Membru comisie___________________________
Membru comisie___________________________

  9