Sunteți pe pagina 1din 1

CABINETUL DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ

Unitatea de învățământ .................................................................................................


Prof. consilier școlar: .....................................................................................................

Acordul părinților/tutorilor
pentru consilierea individuală a copiilor/elevilor

Subsemnatul/a..........................................................................., părinte/tutore
al/a copilului/elevului/ei........................................................................................din
grupa/clasa.............,Grădinița/Școala/Liceul................................................................
........, sunt de acord ca fiul meu /fiica mea să participe la orele de consiliere
individuală/de grup, desfă șurate în cabinetul de asistenţă psihopedagogică, în anul
școlar 2019-2020.

Data, Semnătura părintelui/ tutorelui legal,

Informare GDPR

Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională ( CJRAE) Ilfov prin cabinetele școlare de
asistență psihopedagogică vă informează că datele personale pe care ni le furnizați și cele colectate în
procesul de consiliere sunt prelucrate cu scopul realizarii activității de consiliere psihopedagogică.
Prelucrăm datele de identificare, datele de contact, informațiile privind istoricul medical și personal prin:
colectare, înregistrare, organizare, stocare, structurare, consultare, utilizare, extragere și le folosim în
intervenția psihopedagogică și realizarea documentelor specifice activității de consiliere, asigurând
confidențialitatea.
Datele personale colectate le utilizăm pentru îndeplinirea obligațiilor legale, inclusiv pentru a le transmite
autorităților sau instituțiilor publice abilitate, asigurându-ne întodeauna că înstituim garanții adecvate
pentru protejarea datelor.
Profesorul consilier școlar este direct răspunzător de păstrarea confidențialității datelor primite pe
parcursul procesului de consiliere.

□ SUNT/ □ NU SUNT de acord ca ca CJRAE Ilfov prin cabinetul de consiliere din școală să colecteze și
să prelucreze datele furnizate prin acest formular și colectate pe parcursul procesului de consiliere.

Data, Semnătura părintelui/ tutorelui lega