Sunteți pe pagina 1din 6

COLEGIUL NAŢIONAL CATEDRA DE ŞTIINŢE SOCIO – UMANE

,,NICU GANE” FĂLTICENI ŞI RELIGIE

Nr. Înregistrare: Avizat director,

PLANUL MANAGERIAL
AL COMISIEI METODICE DE ŞTIINŢE SOCIO -
UMANE ŞI RELIGIE
ANUL ŞCOLAR 2019 – 2020

Membrii comisiei:
1. Cristina Nechifor (SU)
2. Ioan Caulea (SU)
3. Laura Niță (SU)
4. Luiza Nica (Psiholog școlar)
5. Luminița Corbu (Discipline economice)
6. Otilia Grădinaru (R)
7. Tudorel Neculau (R)
COLEGIUL NAŢIONAL CATEDRA DE ŞTIINŢE SOCIO – UMANE
,,NICU GANE” FĂLTICENI ŞI RELIGIE

DOMENIUL OBIECTIVE OBIECTIVE ALE COMISIEI INDICATORI DE


GENERALE REALIZARE
(ale instituţiei)
1. DEZVOLTARE 1. 1. Proiectarea 1.1.1. Adaptarea documentelor - existenţa în baza de date a
CURRICULARĂ curriculară de proiectare curriculară la comisiei a câte două
nevoile reale ale fiecărui cadru modele de planificare
didactic şi la particularităţile calendaristică anuală, de
grupului de elevi proiectare a unei unităţi de
1.1.2. Accentuarea caracterului învăţare, de proiectare a
inter- şi transcurricular al lecţiei (scenariu didactic al
activităţii de predare-învăţare lecţiei) şi a testelor iniţiale
1.1.3. Flexibilizarea proiectării administrate la toate
didactice în raport cu exigenţele disciplinele socio-umane
învăţării centrate pe elev şi ale - elaborarea unei mape de
formării competenţelor specifice portofolii ale elevului
învăţării de-a lungul întregii vieţi (structurate pe două teme
interdisciplinare şi
transcurriculare) pentru
fiecare disciplină socio-
umană

1.2. Îndrumare şi 1.2.1. Consolidarea deprinderilor - efectuarea a câte două


control printr-un set specifice şi a atitudinii pozitive asistenţe la ore de către
de inspecţii faţă de activitatea de inter- fiecare membru al comisiei
evaluare (conform planificării
1.2.2. Consolidarea capacităţii de interasistenţelor)
preluare şi integrare în
activitatea la clasă a feed-back-
ului primit prin evaluare
COLEGIUL NAŢIONAL CATEDRA DE ŞTIINŢE SOCIO – UMANE
,,NICU GANE” FĂLTICENI ŞI RELIGIE
1.3. Oferta de 1.3.1. Asigurarea coerenţei ,,pe - elaborarea Portofoliului
Curriculum la decizia verticală” (de la un an de studiu de discipline opţionale al
şcolii (CDŞ) la altul) şi ,,pe orizontală” (de la comisiei
o disciplină la alta) a ofertei de (lista de discipline, note de
opţionale fundamentare, obiective,
1.3.2. Creşterea eficienţei (în resurse, produse)
sensul reducerii ,,distanţei” - corelarea explicită a
dintre curricular, co-curricular şi conţinuturilor disciplinelor
extracurricular) activităţilor de opţionale propuse cu
pregătire şi de realizare a activităţile (concursuri,
produselor didactice elaborate de proiecte judeţene, naţionale
elevi în vederea participării la şi internaţionale) incluse în
concursuri / proiecte judeţene, Calendarul anual al
naţionale şi internaţionale olimpiadelor şi
concursurilor şcolare
(M.E.C.T.S.), în oferta altor
instituţii locale, naţionale şi
internaţionale
2. MANAGEMENTUL 2.1. Susţinerea 2.1.1. Creşterea gradului de - organizarea unei sesiuni
RESURSELOR dezvoltării valorificare a expertizei proprii a de comunicări în care
UMANE profesionale a fiecărui membru al comisiei membrii comisiei să îşi
fiecărui profesor 2.1.2. Eficientizarea comunicării prezinte rezultatele
şi transferului de experienţă între activităţii de dezvoltare
membrii comisiei profesională
2.1.3. Iniţierea (sau continuarea,
după caz) unui proiect personal
de dezvoltare profesională
COLEGIUL NAŢIONAL CATEDRA DE ŞTIINŢE SOCIO – UMANE
,,NICU GANE” FĂLTICENI ŞI RELIGIE
2.2. Promovarea 2.2.1. Accentuarea caracterului - identificarea, în
relaţiilor de interdisciplinar al activităţilor Pogramele şcolare ale
parteneriat între didactice disciplinelor socio-umane
catedre şi religie, a elementelor de
conţinut şi a competenţelor
specifice care permit
elaborarea de conţinuturi
interdisciplinare
- elaborarea unei mape de
Portofolii ale elevului
(structurate pe două teme
interdisciplinare şi
transcurriculare) pentru
fiecare disciplină socio-
umană, respectiv religie
- organizarea
Simpozionului Naţional
,,Întâlniri culturale”
- reluarea apariţiei revistei
comisiei metodice -
,,Repere pe drumul
gândirii” (2 apariţii anuale)

2.3. Dezvoltarea unei 2.3.1. Dezvoltarea unei baze de - realizarea unei baze de
baze de documentare documentare în format electronic documentare în format
în format electronic pentru îmbunătăţirea gradului de electronic, pentru fiecare
pentru îmbunătăţirea transferabilitate a experienţelor disciplină socio-umană şi
gradului de de bună practică pentru religie a produselor
transferabilitate a realizate de elevi în cadrul
experienţelor de bună proiectelor şi concursurilor
practică şcolare - inclusiv a Revistei
Repere pe drumul gândirii”
– şi instalarea acestora pe
site-ul şcolii
COLEGIUL NAŢIONAL CATEDRA DE ŞTIINŢE SOCIO – UMANE
,,NICU GANE” FĂLTICENI ŞI RELIGIE
3. MANAGEMENTUL 3.1. Includerea în 3.1.1. Cunoaşterea de către - elaborarea unui material
CALITĂŢII planul de activitate al fiecare membru al comisiei a informativ referitor la
comisiei metodice a Standardelor de calitate şi a obiectivele activităţii de
activităţilor şi Procedurilor de evaluare evaluare continuă a
procedurilor de continuă a calităţii calităţii, la Standardele de
evaluare continuă 3.1.2. Identificarea nevoilor calitate şi la Procedurile de
proprii şi a nevoilor comisiei evaluare continuă a calităţii
referitoare la aplicarea (pe baza documentelor
procedurilor de evaluare ARACIP), distribuirea lui
continuă şi de îmbunătăţire a tuturor membrilor comisiei
calităţii şi discutarea lui în şedinţă a
3.1.3. Stabilirea priorităţilor comisiei
activităţii de evaluare internă şi - stabilirea Planului de
îmbunătăţire a calităţii activitate al comisiei prin
negocierea priorităţilor
identificate
- operaţionalizarea
Procedurilor de evaluare în
raport cu specificul
disciplinelor socio-umane,
respective religie

3.2. Actualizarea 3.2.1. Actualizarea permanentă a - publicarea lunară, pe site-


permanentă a informaţiilor referitoare la ul colegiului, a rezultatelor
informaţiilor rezultatele evaluării interne activităţii de evaluare
referitoare la continuă (interasistenţe,
rezultatele evaluării portofoliile profesionale ale
interne membrilor comisiei,
produsele rezultate din
aplicarea procedurilor de
evaluare)

4. BAZA MATERIALĂ 4.1. Dotarea cu 4.1.1 Îmbunătăţirea şi - achiziţionarea de cărţi,


mijloace de diversificarea fondului de atlase, dicţionare, culegeri
învăţământ şi cu materiale didactice la dispoziţia albume ş.a. ,materiale
auxiliare curriculare cadrelor didactice şi a elevilor didactice pe suport
4.1.2 Creşterea eficienţei compact disc,
utilizării mijloacelor de conform priorităţilor
învăţământ şi a materialelor identificate în şedinţă de
didactice în activitatea la clasă comisie şi în limita sumelor
4.1.3. Stimularea creativităţii disponibile
membrilor catedrei pentru - efectuarea, de către
realizarea de materiale didactice fiecare membru al comisiei
cu conţinut intra- şi a cel puţin două lecţii AeL /
interdisciplinar INSAM în fiecare semestru
COLEGIUL NAŢIONAL CATEDRA DE ŞTIINŢE SOCIO – UMANE
,,NICU GANE” FĂLTICENI ŞI RELIGIE

Responsabil catedră Științe socio umane - Religie,


Prof. Ioan Caulea