Sunteți pe pagina 1din 6

Proiectare de lungă durată – dezvoltarea personală cl X profesor: Galbură Ludmila, grad didactic II

Administrarea disciplinei

Statutul disciplinei Aria curriculară clasa Nr. de ore pe săptămână Nr. de ore pe an
Obligatorie Consiliere școlară și X 1 34
dezvoltare personală

Repartizarea orientativă a orelor pe unități de învățare

Unități de învățare( module) Nr. de ore


1. Identitatea personală și relaționarea armonioasă 7
2. Asigurarea calității vieții 7
3. Modul de viață sănătos 7
4. Proiectarea carierei și dezvoltarea spiritului antreprenorial 7
5. Securitatea personală 6
Proiectare de lungă durată – dezvoltarea personală cl X profesor: Galbură Ludmila, grad didactic II

Competenţe specifice:
1. Valorificarea identității personale în relaționarea armonioasă cu familia și comunitatea,prin autoevaluarea critică și selectivă a sinelui și a
resurselor sociale;
2. Manifestarea unui comportament pro-activ, axat pe integritate și gestionare eficientă a resurselor, orientat spre sporirea calității vieții;
3. Adoptarea unui mod de viață activ, în vederea protecției sănătății proprii și a celor din jur, prin asumarea responsabilă a consecințelor
deciziilor luate;
4. Proiectarea responsabilă a carierei prin valorificarea potențialului individual și a oportunităților pieței muncii;
5. Manifestarea comportamentului constructiv și responsabil în acțiuni de protecție personală și protecție a celor din jur, axat pe cunoștințe
acumulate și atitudini social pozitive.

Unități de învățare Conținuturi Nr Data Strategii de predare/ învățare


de
ore
Unitatea de învățare 1 Identitatea personală şi relaţionarea 7
armonioasă
1.1 Identificarea factorilor Școala/Comunitatea 1 Lucru în perechi/Discuție dirijată/Lucru în grupuri
care influențează O școală preitenoasă începe cu Mine, cu Completarea regulilor clasei
autoeficacitatea în Noi
evoluția personală;
1.2 Compararea Autoeficacitatea – calea de utilizare a 1 Asalt de idei/Lucru în grupuri
percepțiilor despre resurselor personale Discuție dirijată/Exercițiu/Prezentare
tradițional și modern profilul persoanei cu sentimentul autoeficacității.
în relațiile de cuplu și Fișa de lucru completată individual.
familie; Tipuri de comunicare Factori implicați 1 Lucru în perechi/Discuție dirijată/Lucru în grupuri
1.3 Explicarea impactului în procesul de comunicare. Bariere ale Completarea fișei de observație „Stilul de
stereotipurilor şi comunicării. comunicare”
prejudecăţilor asupra Stereotipuri și prejudecăţi de gen 1 Lucru în grupuri/Activitate frontal/Dezbateri
comportamentului și Întrebări reflexive./Colecție de imagini.
relaţiilor Familia 2 Vreau să știu – Știu – Am învățat
interpersonale, Valori, tradiții, viziuni. Roluri și Lucrul în grup/Joc de rol/ simulare
inclusiv de gen. responsabilități de gen în familie – Set de întrebări pentru intervoiu
tradițional vs modern.
Prezentarea produsului. Sinteză și 1 Întrebări reflexive/Autoevaluare. Prezentare și auto-
evaluare. evaluarea /evaluarea reciprocă a produselor.
Proiectare de lungă durată – dezvoltarea personală cl X profesor: Galbură Ludmila, grad didactic II

Unitatea de învățare 2 Asigurarea calității vieții 7


2.1. Analiza oportunităților Idealul vieții: viziuni și strategii de 1 Implicarea în dezbateri academice: „Idealul vieții:
și beneficiilor unei persoane realizare. Ideal, factorii de influență. capriciu personal sau necesitate vitală?”;
integre, din perspectiva Rolul modelelor. Modalități de atingere a
relaționării cu mediul său de idealului: posibilități și limite.
viață; Dimensiuni ale unei vieți de calitate. 2 Discuție-Panel Beneficiile și riscurile schimbării;
2.2. Argumentarea Viața personală: viziuni și tendințe de Atitudinea tânărului modern față de schimbare;
posibilității de realizare. Viața profesională, realizarea în
obținere a unor dimensiuni carieră, caracteristici. Echilibrarea vieții
ale vieții de calitate, prin personale și a carierei.
deschiderea spre schimbare Profilul persoanei integre. Valorile 1 Analiza diferitor relatări despre percepția cetățenilor
și gestionarea resurselor; morale și integritatea persoanei. din comunitate cu referire la cazurile de corupție
2.3. Luarea unor decizii Beneficiile unei persoane integre. identificate;
privind strategiile de Posibilități ale manifestării integrității.
atingere a idealului vieții, Provocările și schimbarea: acțiuni și 1 Elaborarea unor reguli privind selectarea și consumul
prin valorificarea riscuri. Schimbarea ca fenomen echilibrat al produselor de calitate.
resurselor și prin implicare constant. Necesitatea schimbării. Produs
activă. Beneficiile schimbării. Dezvoltarea Realizarea posterului/ dezbateri Ce înseamnă să fii un
socială și personală. Deschiderea spre bun gospodar; Buna gospodărire între tradiție,
schimbare, comportamentul adecvat. stereotipuri și abordări rezonabile;
Tipurile de resurse pentru o bună 1 Dezbateri „Idealul vieții: capriciu personal sau
gospodărire. Reprezentări despre buna necesitate vitală?”;
gospodărire. Prioritățile vieții și buna Organizarea unor concursuri ale erudiților despre cele
gospodărire. Mentalitatea ca resursă mai reușite strategii de învățare și afirmare a
principală a bunei gospodăriri. Utilizarea persoanei;
rațională a resurselor în raport cu
sistemul de valori. Familia și copiii.
Necesitatea investirii în educația copiilor.
Căminul familial.
Pentru o viață de calitate, consum 1 Prezentarea unor secvențe de film despre idealuri și
produse de calitate. Calitatea reușita unor personalități.
produselor. Criterii de apreciere.
Consumul echilibrat. Influența socială
asupra consumului.
Proiectare de lungă durată – dezvoltarea personală cl X profesor: Galbură Ludmila, grad didactic II

Unitatea de învăţare 3 Modul de viață sănătos 7

3.1.Analiza impactului Conceptul – modul de viaţă sănătos. 1 Aplicaţie: Acordarea primului ajutor în diferite
relațiilor sexuale Bazele cunoştinţelor medicale cu situaţii.
neprotejate, din perspectiva referință la modul de viață sănătos.
riscului pentru sănătate și a Curba fiziologică a capacităţii de muncă 1 Realizarea sondajelor despre factorii ce influenţează
consecințelor de ordin intelectuală. Durata activităţii dezvoltarea capacităţii de muncă intelectuală.
social; intelectuale. Efortul intelectual.
3.2.Stabilirea relației dintre Repartizarea sarcinilor în timp.
modul de viață și
consecințele asupra Modalităţile de diminuare a stresului şi 1 Elaborarea unor sugestii pentru colegul de bancă,
sănătății: oboseală, oboselii. Cauze ale stresului. Mod de privind diminuarea stresului și oboselii.
extenuare, obezitate etc.; manifestare. Modalităţi de diminuare a
3.3.Aprecierea rolului oboselii şi extenuării.
imunității și imunizării
asupra sănătății proprii și a Tulburările de nutriţie. Obezitatea: 1 Analiza cazurilor de obezitate, bulimie, anorexie și a
celor din jur. atitudine faţă de oamenii obezi. Bulimia. modalităților de diminuare a lor.
Anorexia. Modalităţi de depăşire și de
prevenire.

Relaţiile sexuale neprotejate. 1 Redactarea unor fişe informaţionale referitoare la


Responsabilitatea partenerilor. Riscuri pericolul relaţiilor sexuale neprotejate.
de ordin psihofiziologic şi social.
Consecinţe.

Imunizarea şi imunitatea. Imunizarea, 1 Redactarea referatelor ce vizează imunizarea pentru


proces natural şi artificial. Atitudinea față prevenirea maladiilor infecţioase.
de imunizarea artificială. Mituri şi
beneficii. Modul de viaţă şi imunitatea.

Exemplu de produs 1 Activitate în grup. Elaborarea unui Pliant: Imunizare


(prezentat în cadrul orei de sinteză/ de şi imunitate – impact asupra sănătății
autoevaluare )
Proiectare de lungă durată – dezvoltarea personală cl X profesor: Galbură Ludmila, grad didactic II

Unitatea de învățare 4 Proiectarea carierei profesionale si 7


dezvoltarea spiritului antreprenorial
4.1. Identificarea ofertelor Preferințele profesionale și 1
educaționale existente în dezvoltarea carierei. Cariera. Informarea, din diverse surse, despre ofertele
RM, relevante preferințelor Planificarea carierei. Scopuri/Obiective. educaționale existente în RM și solicitările pieței
și aptitudinilor proprii; Studii, profesie, ocupație. muncii;
4.2. Valorificarea
abilităților conexe profesiei Ofertele educaționale ale sistemului de 1 Selectarea studiilor care se potrivesc cel mai bine cu
alese, prin activități învățământ din RM . Sistemul de interesele/preferințele elevilor;
antreprenoriale și de învățământ. Trasee și oferte educaționale.
voluntariat utile Preferințe, interese și studii
comunității în care trăiește; Aptitudinile, aspirațiile, scopurile în 1 Aplicarea testului „Harta Intereselor”;
4.3. Proiectarea cu proiectarea carierei. Aptitudini și tipuri
responsabilitate a acțiunilor de abilități. Valoarea aptitudinilor,
de întreprins pentru abilităților și atitudinilor pentru
dezvoltarea unei cariere de proiectarea carierei.
succes. Rețelele sociale (networking). Noțiunea 1 Analiza listelor de prieteni virtuali și reali din
de networking social. Tehnici de perspectiva acumulării informațiilor, cu referire la
menținere și dezvoltare a rețelei sociale. domeniile profesionale de interes;
Persoane-resursă. CV electronic.
Voluntariatul și traseele paralele. 1 Formularea unor argumente cu referință la decizia de a
Domenii și activități de voluntariat. deveni voluntar
Voluntariat pentru mediu, pentru oameni
nevoiași și persoane în etate etc.

Antreprenoriatul - opțiune în carieră. 1 Întocmirea unor liste cu experiențe personale care ar


Activitatea de antreprenoriat. Beneficii și putea fi valoroase pentru CV;
riscuri. Oportunități antreprenoriale în
comunitate.

Proiectarea carierei. Interesele și 1 Completarea profilului personal pe rețelele de


dezvoltarea carierei. Stiluri decizionale și socializare, accentuând punctele forte, ce merită a fi
carieră. văzute de un posibil angajator care ar putea să
vizualizeze pagina de profil;
Proiectare de lungă durată – dezvoltarea personală cl X profesor: Galbură Ludmila, grad didactic II

Unitatea de învățare 5 Securitatea personală 6

1
5.1. Descrierea explicită a Concepte generale de pericol și situații Elaborarea reprezentărilor grafice (tabele, scheme),
comportamentelor de urgență. Definire, consecințe nefaste conceptual cu referire la pericolele și situațiile de
recomandate în cazul posibile, modalități de acțiune. urgență;
stărilor de urgență, pericol,
accidente; Protecția omului la locul de muncă. 1 Discuții dirijate despre protecția omului la locul de
5.2. Respectarea regulilor de muncă: prevenirea accidentelor de muncă prin
circulație rutieră, cu Situații de risc și pericole. Reguli de respectarea instrucțiunilor cu privire la securitatea
asumarea responsabilității comportament. Surse de informare. locului muncii; echipamente personale de protecție
pentru securitatea proprie și necesare pentru activitatea de muncă; responsabilitățile
a celor din jur; angajaților în prevenirea accidentelor de muncă;
5.3. Manifestarea unui Riscurile asociate perioadei reci a 1 Studiu de caz: Situație de risc și pericol general;
comportament regulamentar anului. Protejarea în cazul utilizării
în locuri cu risc social, în bazinelor acvatice înghețate. Pericol de
mediul virtual, centrat pe înec. Prim ajutor. Acțiuni întreprinse în
cunoașterea și respectarea cazul întroienirilor. Prim ajutor în caz de
recomandărilor normative. îngheț. Regimul de apărare împotriva
incendiilor în timpul desfășurării
activităților culturale în masă.
Comportamentul sigur în locuri cu risc 1 Elaborarea și discutarea asupra subiectului Harta
și grad înalt de criminalitate. locurilor periculoase, cu grad înalt de criminalitate în
Caracteristici. Cauze. Mod de evitare. comunitate;
Modalități de acțiune.
Regulile de circulație rutieră. Drepturi și 1 Atelier de discuție Drumurile publice. Drepturi și
responsabilități. responsabilități;
Vizionarea filmelor educative despre prevenirea
accidentelor;
Grooming-ul – tehnici de contact on-line 1 Proiect de cercetare cu referire la Grooming și impactul
periculoase. Esența fenomenului. Mod de acestuia.
manifestare. Situații posibile. Modalități Produs
deprevenire și acțiuni. Organizarea și desfășurarea protecției civile la nivel
de instituție (evacuarea).

S-ar putea să vă placă și