Sunteți pe pagina 1din 15

International Scientific Conference

“The contemporary issues of the socio-humanistic sciences”


Xth Edition
December 5-6, 2019

Conferintă Știintifică Internatională


„Preocupări contemporane ale stiințelor socioumane"
Editia a X-a
5-6 decembrie, 2019

X-я Международная Научная Конференция


«Современные исследования социально-гуманитарных проблем»
5-6 декабря 2019 г.

Program (DRAFT)

5 DECEMBRIE 2019 / 5 DECEMBER 2019

08.30:09.00 ÎNREGISTRAREA PARTICIPANȚILOR / PARTICIPANTS REGISTRATION


09:00-11:00 ŞEDINȚĂ ÎN PLEN / PLENNARY SESSION
Aula Magnifica, 4 floor

Moderator: HARAZ Svetlana, MA , Chief of the Department of Social Work and Sociology ”Nicolae
Sali”, Free International University of Moldova

Welcome speech:
PRUS Elena, PhD, university professor, Vice-rector for Scientific Research and Doctoral Studies, Free
International University of Moldova
ROBU Elena, PhD, associate professor, Free International University of Moldova, Director of the
Doctoral School of Economic, Social and Informational Technologies Sciences

Plenary communications
RUSNAC Svetlana, PhD, Dean of the Faculty of Social and Educational Sciences, Free International
University of Moldova
Faculty of Social and Educational Science - 20 years of achievements
ВАСЮТИНСКИЙ Вадим, доктор психологических наук, главный научный сотрудник,
Инcтитут coциaльнoй и пoлитичecкoй пcихoлoгии НAПН Укpaины.
Молдаване как психологический объект исторических обвинений в сознании украинской
молодежи
ГОСТЕВ Андрей Андреевич, доктор психологических наук, ведущий научный сотрудник
лаборатории истории психологии и исторической психологии Институт психологии
Российской академии наук РАН
Личность перед лицом психологических и духовно-нравственных проблем глобализации
BRICEAG Silvia, doctor in psihologie, conferentiar universitar, Universitatea de Stat ,,Alecu Russo”
din Balti
Strategii de consilere psihologica a adolescentilor cu tentative de suicid
The counseling psychological strategies of adolescents attempt suicide

11:00-11:30 Coffee break

SECTION
METHODOLOGICAL CHALLENGES IN THE CONTEMPORARY PSYCHOLOGICAL RESEARCH
room 344
11:30-13:30

Moderator: CALANCEA Angela, PhD, associate professor, Free International University of Moldova

CAZACU Daniela, doctor in psihologie, lector universitar, Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din
Balti
Terapia cognitiv-comportamentală în cazul crizelor generale de tulburările sexuale
Cognitive-behavioral therapy in case of common sexual disorder crises
CORCEVOI Maria, doctor în psihologie, lector universitar, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din
Bălți
Considerații cu privire la rolul inteligenței emoționale asupra dezvoltării personalității
adolescenților
Considerations regarding the role of emotional intelligence on the development of the adolescent
personality
FROLOV Angela, studentă-master Free International University of Moldova, AO Centrul de
Informații GENDERDOC-M, ȘTEFÂRȚA Adelina, doctor în pedagogie, conferențiar universitar
Factorii care influențează eradicarea homofobiei în rândul utilizatorilor rețelei Facebook din
Republica Moldova
Факторы, влияющие на искоренение гомофобии у пользователей сети Facebook из
Республики Молдова
Factors influencing the eradication of homophobia in the Facebook users of the Republic of Moldova
GARBUZ Vasile, asistent univeristar, student-doctorand, Univeristatea de Stat ,,Alecu Russo” din
Bălți
Influența comportamentului managerial asupra motivației și eficienței profesionale în mediul
educațional.
The influence of managerial behavior on professional motivation and efficiency in the educational
environment.
SIMION Simion Dănuț, lector universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei, student-doctorand,
Free International University of Moldova
Latura întunecată a stării de bine spre o creștere pozitivă.
The dark side of the well-being towards a positive growth.
ГОДОРОЗЯ Дина, lector universitar, master, Free International University of Moldova
Концептуальные основы системы типирования эниостиля
Conceptual bases of eniostyl typing system
ХОРОЗОВА Лариса, Доктор психологии, старший преподаватель кафедры педагогики,
Комратский государственный унивeрситет
Развитие этнокультурной компетентности у студенческой молодёжи гагаузов и болгар в
транзитивном обществе
Developing the ethno-cultural competence of Gagauz and Bulgarian students in a transitional society
BACIU Inga, asistent universitar, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
Corelația dintre stilul de comunicare și satisfacția în muncă a angajaților din domeniul judiciar
Correlation between communication style and job satisfaction of judicial employees
CUMPĂNĂȘOIU Teodor-Sorin, profesor Liceul Preda Buzescu Berbești, doctorand Free
International University of Moldova
Percepţia insuccesului şcolar de către familia elevului
Family perception of student’s failure in school
NACAI Lilia, lector universitar, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
Succesul profesional al cadrului didactic universitar: de la factori determinanți la evaluare
MUSIENCO Natalia, lector universitar, Free International University of Moldova
Calitatea vieții- conținut și aspecte de formare
Quality of life - content and training aspects
MIHAI Aurelia, psiholog, studentă-doctorandă, Free International University of Moldova
Femei care au schimbat istoria
PODBORSCHI Angela, psiholog, SRL Cosmosat-Impex, studentă-doctorandă Free International
University of Moldova
Современные тенденции исследования семьи в транзитивном обществе в социальной
психологии.
Modern tendencies in the reaserch of the family in a transitive society in social psychology
IAMBOGLO Ecaterina, lector universitar, Universitatea de Stat din Comrat
Факторы, определяющие профессиональные ценностные ориентации
Factors determining professional value orientations
BALODE Neli, university lecturer, Faculty of Social and Educational Sciences, Free International
University of Moldova, SENATOROV Daria, psychologist, Chisinau
The feeling of loneliness and perceived wellbeing in contemporary youth

SECTION
MODERNIZATION OF THE SOCIAL PROTECTION SYSTEM TO ASSURE THE PEOPLE WELFARE
room 341
11:30-13:30
Moderator:
CUCEREANU Mihai, PhD, associate professor, Free International University of Moldova
PAVLENCU Mariana, conferențiar universitar, doctor în drept, Academia, „Ştefan cel Mare” a MAI.
Accesul persoanelor cu dizabilităţi la bunuri şi servicii publice
Access for people with disabilities to public goods and services
GAȘPER Lucia, cercetător științific superior, doctor în psihologie, Centrul de Sociologie și
Psihologie Socială, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Preferințele valorice ale adolescenților cu părinți migranți și non-migranți din zona rurală
Value preferences of adolescents with migrant and non-migrant parents in rural areas
REDLICH Alexander, PhD, University of Hamburg, Institute for Psychology, Germany, HARAZ
Svetlana, MA, lector universitar
Dezvoltarea culturii medierii prin formate informaționale
TOIA Maria, studentă-doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”
Paradigme interpretative ale rezilienței
The interpretive paradigms of the resilience
FOCȘA Tatiana, doctor în drept, conferențiar universitar interimar, Free International University of
Moldova
Aspect teoretico-practice ale protecției persoanelor în căutarea unui loc de muncă în Republica
Moldova
Theoretical-practical aspect of the protection of people looking for a job in the Republic of Moldova
OCERETNÎI Sergiu, student-doctorand USM
Rolurile și sarcinile supervizării în asistență socială
Roles and tasks of supervision in social work
OCERETNÎI Anastasia, doctor, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova,
Departamentul Sociologie și Asistență Socială
Flexibilizarea programelor de muncă – mecanism de diminuare a presiunii pe sistemul de protecție
socială
Flexible Work Program – Mechanism to Reduce the Pressure on Social Protection System
LUNGU Viorelia, doctor, conferențiar universitar, Universitatea Tehnică din Moldova, Free
International University of Moldova, GNACIUC Valentina, profesor, Liceului Teoretic ,, George
Meniuc”, mun. Chișinău
Influența hipertutelării părinților asupra adaptării la școlarii mici
The influence of parents' hyper-protection on the adaptation to small schoolchildren
LUNGU Viorelia, doctor, conferențiar universitar, Universitatea Tehnică din Moldova, Free
International University of Moldova, LÎSOV Diana, profesor, Liceului Teoretic ,, George Meniuc”,
mun. Chișinău
Lungu Viorelia
Influența modelului parental asupra relației de cuplu
The influence of the parental model on the couple relationship
MARGINEANU Elena, university lecturer, PhD student, Free International University of Moldova
The legitimacy of international governance - alignment of social and environmental protection
interests
SECTION
DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL AND HUMANISTIC SCIENCES IN THE ERA OF KNOWLEDGE
AND INFORMATION
room 339
11:30-13:30

Moderator: STOIANOVA Inga, PhD, associate professor, Free International University of Moldova

NASTASIU Silvia, doctor în științe ale educației, asistent universitar, IP USMF „Nicolae Testemițanu”.
Elemente primordiale de formare a competenţei de comunicare interpersonală medic-pacient prin
limbajul specializat
Primordial elements of training the competence of interpersonal communication physician-patient
through specialized language
CIOBANU Valentina, decan, droctor, conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion
Creangă”
Valorificarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale în formarea inițială a cadrelor
didactice pentru nivelul primar de învățământ
COJOCARI Lidia, doctor, conferențiar universitar, IORDACHE Ioana Roxana, studentă-doctorandă,
Sandu Mihaela, studentă-doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Aspecte socio-pedagogice privind formarea culturii sănătății la copii
Socio-pedagogical aspects of forming health culture at children
GARȘTEA Nina, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion
Creangă” din Chișinău, STEGĂRESCU Lilia, studentă-doctorandă, director adjunct IPLT „Orizont”,
mun. Chișinău
Managementul consilierii educaționale la nivelul învățământului primar
Management of educational counseling at the primary education level
GHEORGHIŞENCO Tatiana, asistent universitar Free International University of Moldova, studentă-
doctorandă, STOIANOVA Inga, doctor, conferențiar universitar, Free International University of
Moldova
Metafora ca un proces de gândire cognitivă
Metaphor as a Process of Cognitive Thinking
GÎNJU Stela, doctor, conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” din
Chișinău, IFTIMIA Brîndușa-Lenuța, coordonator educativ Grădiniţa cu Program Prelungit “Floare
de Colţ”, Școala Gimnazială ”Daniela Cuciuc”, Piatra Neamț, România, studentă-doctorandă,
Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău,
Mediul natural- asociat al parentalității.
The natural environment - associate of parenting
HAHEU-MUNTEANU Efrosinia, doctor, conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat
”Ion Creangă, TOIA Maria, studentă-doctorandă Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”
Gestionarea și depășirea adversităților abuzului la copii
Managing and overcoming the adversities of child abuse
IVANIUC Corina, asistent universitar, studentă-doctorandă, Free International University of
Moldova, STOIANOVA Inga, doctor, conferențiar universitar, Free International University of
Moldova
Particularitățile limbajului din domeniul psihologiei
Particulatities of the Language in the Field of Psychology
OHRIMENCO Aliona, doctor în știițe pedagogice, conferențiar universitar interimar, Universitatea
Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă”
Dezvoltarea abilităților cadrului didactic de a crește competența socială și emoțională a copiilor
Teacher's skills in increasing the social and emotional competence of children
RATCOVA Inga, lector universitar, doctorandă, STOIANOVA Inga, doctor, conferențiar universitar,
Free International University of Moldova
Актуальные аспекты изучения синонимии в терминологии.
Contemporary Aspects of Terminological Synonymy Study.
STOIANOVA Inga, conferențiar universitar, doctor, conferențiar universitar, Free International
University of Moldova
Issues and Strategies in Translation of the International Trade Terms
Проблемы и способы перевода терминов в сфере внешней торговли
CÎRLAN Lilia, lector universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Valorificarea strategiilor didactice interactive în cadrul lecțiilor de matematică în clasele primare
Valuing interactive teaching strategies within the mathematics lessons in the primary classes
DORONIN Natalia, asistent universitar, IP USMF „Nicolae Testemițanu”, studentă-doctorandă,
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Emergența, dezvoltarea și utilizarea conceptului de metacogniție
Metacognition concept emergence, development and use
TALPĂ Svetlana, lector universitar, studentă-doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion
Creangă”
Metodica predării dansului clasic în sistemul pregătirii studenților pedagogi
Methodics of teaching classical dance in the training system of pedagogue students

POSTER SESSION
Aula Magnifica
11:30-13:30

POPESCU Ofelia, profesor-logoped, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, Târgu-


Jiu, Județul Gorj, România, RUSNAC Svetlana, doctor în psihologie, conferențiar universitar, Free
International University of Moldova
Manifestarea reticenței sociale și statutul copilului cu tulburări de limbaj în grupul de egali
Demonstration of social reticence and the status of the child with language disorders in the peer
group
MREISAT Ammar, psychologist, Primary school Tamra, Israel, PhD student Free International
University of Moldova
Concepts of social inclusion management for students with disabilities
HAMMUD Samir, psychologist, School Dier Haana, Israel, PhD student Free International University
of Moldova
The violence against teenagers and young people in the contemporary society
MASHAL Lama, Israel, PhD Student, Moldova Institute of International Relation (IRIM)
Knowledge economics and education policy in Israel in the context of globalization
DAN Pinhas Dinner, Israel, PhD Student, Moldova Institute of International Relation (IRIM)
Emigration process influence on development of social and labor relations in Israel
BEN Hamoo Miriam, Israel, PhD Student, Moldova Institute of International Relation (IRIM)
The influence of emigration process on the Israeli education system development: historical and
political approach
MUTALAP (SEPTAR) Ghiulnaz, C.Ș.E.I. „Delfinul”, Constanța, Romania, RUSNAC Svetlana, doctor în
psihologie, conferențiar universitar, Free International University of Moldova
Autoaprecierea și viziunea asupra perspectivei de dezvoltare personal a adolescenților cu CES
Self-assessment and vision on the personal development perspective of adolescents with SEN
BICAN Ovidiu, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, Târgu-Jiu, Județul Gorj
Cauzele macro- și microsociale ale mobbingului în grupul de adolescenți
KHORY Johny, psychologist, Israel, RUSNAC Svetlana, doctor în psihologie, conferențiar universitar,
Free International University of Moldova
Adaptarea studenților internaționali la mediul social și solicitările academice
MICU Marieta, High School ”Lucian Blaga”, Constanţa, România, RUSNAC Svetlana, doctor în
psihologie, conferențiar universitar, Free International University of Moldova
Influența calității integrării în mediul familial asupra stabilității psihice și comunicativității
adolescentului cu CES
LEVKOVICH-LAVAN Limor, Israel, PhD Student, Moldova Institute of International Relation (IRIM)
Competitiveness of education services in the international markets: Israeli experience in varius
sectors
EL-FAHEL Dasman, Israel, PhD Student, Moldova Institute of International Relation (IRIM)
Finland and Israel: a comparative analysis of strategic educational policy
ALVAKILI Noha, Israel
The educational system as an integration factor of national minorities in Israeli society
SIROTA Iulia, PhD, academic assistant and coordinator, Carmel College, Israel, BHOTI Sakher, ,
Carmel College, Israel
Влияние моделей интеракции родителей-детей на социальные навыки детей в возрасте
начальной школы
AKULOV Boris, MA, PhD student, self-employed, Republic of Moldova, RUSNAC Svetlana, PhD,
associate professor, Free International University of Moldova,
Media on the Internet as a factor in the political socialization of students
13:30-14:30 Lunch Break

14:30-16:00 Workshops

Sala de lectură Filologie romano-germanică, et.4


Workshop 1
Современный метод типирования личности или как понять и принять человека и его
особенности
Formator: GODOROZEA Dina, MA, lector universitar, Free International University of Moldova
Aula 344 (blocul 2, etajul 3)
Workshop 2
„Analiza tematică după modelul "grounded theory" cu ajutorul programului NVivo"
Formator: NEGURĂ Petru , doctor, conferențiar universitar interimar, Free International University
of Moldova
Aula 341 (blocul 2, etajul 3)
Workshop 3
Nevoia de afiliere
Formator: GRĂDINARU Camelia, studentă la programul de psihologie, Free International University
of Moldova
Aula 339 (blocul 2, etajul 3)
Workshop 4
Educaţia parentală - repere şi practici actuale
Formatori: HAHEU-MUNTEANU Efrosinia, , Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creanga”; TOIA
Maria, student-doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creanga”

16:00-16:30 Coffee break

16:30-18:00 Workshops

Sala de lectură Filologie romano-germanică, et.4


Workshop 5
Психологические исследования в современном мире (с участием студентов магистерских и
докторальных программ)
Formatori: Гостев Андрей Андреевич. доктор психологических наук, ведущий научный
сотрудник лаборатории истории психологии и исторической психологии Институт
психологии Российской академии наук РАН; Кауненко Ирина, доктор психологических наук,
ведущий научный сотрудник, Центр Этнологии, Институт Культурного Наследия АНМ
Aula 344 (blocul 2, etajul 3)
Workshop 6
Abordarea holistică în activitatea asistentului social: evaluarea factorilor de mediu
(facilitatori/bariere) conform Clasificării Internaționale a Funcționării, Dizabilității și Sănătății (CIF)
prin intermediul Anchetei Sociale
Formator: ISRAFILOV Marina, doctor, conferențiar universitar interimar, specialist principal
Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă
Aula 341 (blocul 2, etajul 3)
Workshop 7
Educația sexuală pentru viața de cuplu și familie
Formator: COJOCARI Lilia, studentă-master, Free International University of Moldova
Aula 339 (blocul 2, etajul 3)
Workshop 8
Comunicarea și corpul
Formator: BARAN Marina, studentă la programul de psihologie, Free International University of
Moldova

6 DECEMBRIE 2019 / 6 DECEMBER 2019

08.30:09.00 ÎNREGISTRAREA PARTICIPANȚILOR / PARTICIPANTS REGISTRATION


09:00-11:00 ŞEDINȚĂ ÎN PLEN / PLENNARY SESSION
Aula Magnifica, 4 floor

Moderator:
Neli BALODE, MA , Chief of the Department of Psychology and Educational Schences, Free
International University of Moldova
MITROFANOVA Anastasia, Doctor of Political Sciences, Senior Research Fellow, Department of
investigation of social and political relations at the Institute of Sociology of the Russian Academy of
Sciences
Social work of religious organizations in a contemporary state (the case of Russia)
КАУНЕНКО Ирина, доктор психологических наук, ведущий научный сотрудник, Центр
Этнологии, Институт Культурного Наследия АНМ
Вариативность восприятия этническими группами социокультурных изменений в
Республике Молдова.
Variability of the ethnic groups’ perception related to social and cultural changes occurring in the
Republic of Moldova
NEGURĂ Petru, doctor, conferențiar universitar interimar, Free International University of Moldova
Penitenciarele din Republica Moldova: un sistem de penalizare a săracilor
The Prison System in the Republic of Moldova: Penalising The Poor
RUSNAC Svetlana, doctor, conferențiar universitar Free International University of Moldova,
CARANFIL Narcisa Gianina, studentă-doctorandă, Free International University of Moldova, ROBU
Viorel, doctor, lector universitar, Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacău, România
Măsurarea atitudinii față de domeniul activității școlare în rândul adolescenților: proprietăți
psihometrice ale versiunii în limba română pentru School Attitude Assessment Survey-Revised
Measuring adolescents’ attitude toward school: Psychometric properties of the Romanian version of
the School Attitude Assessment Survey-Revised
11:00-11:30 Coffee break

SECTION
METHODOLOGICAL CHALLENGES IN THE CONTEMPORARY PSYCHOLOGICAL RESEARCH
room 344
11:30-13:30
Moderator:
BÎTCA Lucia, psychologist, MA, PhD student Free International University of Moldova

POPA Ecaterina, PhD student, university assistant, Uniersity Danubius, Galati, Romania,
Penitentiary of high security fo Galati, Romania.
Comportamentul deținuților în mediul penitenciar
Detainee’s behavior in the penitentiary environment
BÎTCA Lucia, psiholog, studentă-doctorandă, Free International University of Moldova
Dimensiuni psihologice ale comunicării manageriale
Psychological dimensions of managerial communication
CHIRIȚA Olga, asistent universitar, Academia „Ștefan ce Mare” a MAI, studentă-doctorandă Free
International University of Moldova
Natura psiho-socială și esența conștiinței patriotice
The psycho-social nature and the essence of patriotic consciousness
TIMOFEI Pașa, profesor educator învățământ special gimnazial, Școașa Gimnazială Specială Nr. 14
Tulcea, România, studentă-doctorandă, Free International University of Moldova, CALANGEA
Angela, doctor, conferențiar universitar, Free International University of Moldova
Diferentierea si individualizarea invatarii in invatamantul special
Differentiation and individualization of learning in special education
COJOCARU Ecaterina, profesor, grad didactic II, Centrul de Excelență în Energetică și Electronică
Efectele psihologice ale stresului, asupra performanței școlare
The psychological effects of stress on school performance
ROȘCA Tatiana, studentă-doctorandă, Free International University of Moldova
Imaginea psihologică a dificultăților identitare în cazul adolescenților imigranți
Psychological image of identity difficulties in the case of migrant adolescents
POPOVICI Adriana, studentă-doctorandă Free International University of Moldova, RUSNAC
Svetlana, doctor în psihologie, conferențiar universitar, Free International University of Moldova
Maturitatea socială prin prisma psihologiei
MATCAN-LISENCO Inga, lector universitar, UTM, Free International University of Moldova
Rolul si influenta culorilor la realizarea spatiilor interioare contemporane.
The influence and the role of colors in modern interior spaces.
TEODOROVICI Cristina, profesor, CSEI Suceava
Abordarea problemei satisfactiei cu munca in literature psihologica contemporana
RUSANOVSCHI Valeria, lector universitar, studentă-doctorandă, Free International University of
Moldova
Cercetarea experimentală: interpretarea și evaluarea semnificațiilor componentelor aspectului
exterior
Experimental research interpretation and evaluation of the external appearance components
meanings
JOMANA Khalaila, Israel, PhD student of Ion Creangă Pedagogical State University
Attitudes of significant Adults (Educational Counselors, Parents, Teachers) in the Lives of Youth
Regarding Issues of and Sexual Education and Development in the Arab Sector in Israel
CHISACOV Roman Mihail (Kysakov Roman), Докторант, Директор Департамента Молодежи
Церкви Адвентистов Седьмого Дня (Youth Department Director, Seventh Day Adventist Church),
Адаскалицэ Виорика, доктор психологии, доцент, КГПУ им.Крянгэ
Relațiile copil-părinte ca factor în dezvoltarea personalității copilului
LUPEA Crina Stefania, psychotherapist, Romania, PhD student, Free International University of
Moldova, CALANCEA Angela, PhD, associate professor, Free International University of Moldova
Dependența
The addiction

SECTION
MODERNIZATION OF THE SOCIAL PROTECTION SYSTEM TO ASSURE THE PEOPLE WELFARE
room 341
11:30-13:30
Moderator:
FOCȘA Tatiana, PhD, associate professor, Free International University of Moldova

HARAZ Svetlana, MA, lector universitar, Free International University of Moldova, BOBOESCU
Constantin, masterand an I, Programul „Managementul serviciilor sociale și de sănătate”, Free
International University of Moldova
Impactul parteneriatelor sociale la nivel de comunitate în asistența complexă a copiilor în situații de
risc
CONSTANTIN Genoveca, asistent social, Primaria comunei Valu lui Traian, judeţul Constanţa,
România, studentă-doctorandă Free International University of Moldova
Conținutul psihosocial al provocărilor și vulnerabilității familiei contemporane din România
(abordări în constituirea familiei)
Psychosocial content of the challenges and vulnerability of the contemporary family in Romania
(approaches to the family estblishment)
MACOVEI Vera, ofiter de urmarire penala, CNA, studentă-doctorandă Free International University
of Moldova, masterandă USPEE C. Stere
Forma vinovăţiei subiectului infracţiunii de activitatea mercenarilor prevăzută la art.141 CP RM
HARAZ Svetlana, MA, lector universitar, Free International University of Moldova, AFRIM Diana-
Mihaela, masterandă, Free International University of Moldova
Dezvoltarea personală ca element al formării profesionale
HARAZ Svetlana, lector universitar, MA, Free International University of Moldova, ALSUTO M.
Anas, Turcia, masterand Free International University of Moldova
Politicile incluzive și măsurile întreprinse la nivel regional pentru asigurarea mediului incluziv
FOCȘA Tatiana, doctor în drept, conferențiar universitar interimar, SEIMEANU Cristian, asistent
social, județul Gorj, România, student-master Free International University of Moldova
Managementul calității serviciilor de asistență socială
Quality management of social assistance services
ИЕВЛЕВА Ольга, Докторант UPSC, Științe ale educației, МОУ «Детский сад общеразвивающего
вида №12 «Стелуца» г. Дубоссары
Основные направления формирования первоначальных представлений о себе у
дошкольников с психомоторными нарушениями в условиях инклюзивной среды
The main directions of the formation of initial self-beliefs in preschool children with psychomotor
disorders in an inclusive environment
ROTARU-SÎRBU Natalia, lector universitar, ULIM, drd., BOTA Alexandra-Vasilena, masterandă
ULIM.
Cauzele disciplinării abuzive.
The causes of abusive discipline
BUȚĂ Dorica, profesor, Școala Gimnazială „George Călinescu” Onești, Bacău, România, studentă-
doctorandă Free International University of Moldova
Dificultăți în adaptarea socială a școlarilor mici proveniți din familiile dezintegrate temporar
JENUNCHI Elena, studentă-doctorandă USPEE ,,Constantin Stere”
Infracțiunea de constrângere de a face declarații - atentat la înfăptuirea justiției și drepturile omului
The offense of compelling statements - an attempt to enforce justice and human rights

SECTION
DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL AND HUMANISTIC SCIENCES IN THE ERA OF KNOWLEDGE
AND INFORMATION
room 339
11:30-13:30

Moderator:
GRIBINCEA Zinaida, MA, university lector, Free International University of Moldova
CIUBOTARU Galina, asistent universitar, IP USMF „Nicolae Testemițanu”, LOPATIUC Alina, asistent
universitar, IP USMF „Nicolae Testemițanu”
Enantiosemia- o universalie lingvistică
Enantiosemia - a linguistic universality
LOPATIUC Alina, asistent universitar, studentă-doctorandă, CIUBOTARU Galina, asistent
universitar, studentă-doctorandă, IP USMF „Nicolae Testemițanu”.
Abordarea afectivă a discursului didactic
Affective approaches of didactic discourse
BRAILA Maxim. Î.S. Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducția Animalelor, student-
doctorand, USEM.
Delimitarea zonei economice exclusive
Delimitation of the exclusive economic zone
BRUJA Carmen-Vasilca, profesor în învățământ preşcolar, Şcoala Gimnazială Frumoasa, Bacău,
România, studentă-doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă’’, Chişinău,
Importanţa implicării grădiniţei în procesul de socializare al preşcolarilor
The importance of involving kindergarten in the socialization process of preschoolers
BURCĂ Anișoara, profesor în învățământul preşcolar, Școala Gimnazială Nr.1 Turluianu, com.
Berești-Tazlău, Bacău, România, studentă-doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion
Creangă”
Teoria inteligențelor multiple
The theory of multiple intelligences
CÎRLAN Florentina, profesor învățământ preșcolar special, Școala Gimnazială Specială Nr.14 Tulcea,
România, studentă-doctorandă Free International University of Moldova
Povestirea ca metodă de învățare folosită în activitățile de limbă și comunicare la preșcolari
Story as a method of learning used in language and communication activities in preschoolers
DODENCIU Gabriela Adriana, profesor, Colegiul Auto ”Traian Vuia”,Târgu-Jiu, România
Frumusetea umană prin ochii marilor romantici Wordsworth şi Byron
The Human Beauty through the Eyes of the Great Romantics Wordsworth and Byron
DRIGA Ina, asistent universitar, IP USMF „Nicolae Testemițanu”, studentă-doctoranda USM, Chiriac
Argentina, doctor, conferențiar, IP USMF „Nicolae Testemițanu”.
Titlul interogativ – o invitație la lectura textului
FILIPSKI Tatiana, lector asistent, UTM Chișinău
Sporirea culturii adulților și copiilor prin intermediul parteneriatului familie-școală-muzeu
Increasing the cultural level of adults and children under family-school-museum partnership
FOLTEA Inesa, studentă-doctorandă, USM
Practical recommendations for conference interpreting
Recomandări practice pentru interpreți de conferință
GAVRILUȚ Roxana, Școala Gimnazială Daniela Cuciuc-Piatra Neamț, Județul Neamț, România,
studentă-doctorandă Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”
Modalități de realizare a educației ecologice a preșcolarilor
UNGUREANU Nicoleta Alexandra, profesor învățământ preșcolar, Grădinita cu Program Normal
Pănătău, Buzău, România, studentă-doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”,
Chişinău
Influenta mediului natural asupra dezvoltarii personalitatii copiilor de varsta timpurie
The influence of the natural environment on the development of the personality of the children of
early age
FAIRUZ Khateeb, Israel, PhD-student of Ion Creangă Pedagogical State University
A social and professional role of assessment coordinator as a pivot in implementing the culture of
assessment in elementary school.
HODA Abuo Afash, Israel, PhD-student of Ion Creangă Pedagogical State University
Values in children's literature as a tool for early childhood values education. Comparative research
between the Jewish (secular and religious) and the Arab sectors in Israel
HADJI-BANDALAC Mariana, student-doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”,
lector universitar, UTM, Chișinău, Moldova
Aspecte privind dezvoltarea și funcționalitatea limbajului vizual în comunicarea și formarea estetică
TÎRSÎNĂ Daniela, Centrul de Excelență în Economie și Finanțe, profesor limba engleză, Grad Didactic
Superior, BAGRIN Diana, IPL „Da Vinci”, profesor de informatică, Grad Didactic Întâi
The Development of Communicative and Digital Skills Through a Transdisciplinary Approach
CENUȘĂ Elena Ramona, profesor Limba şi literatura română, Scoala Gimnaziala Nr.1 Novaci, județul
Gorj, Romănia, drd UPS „Ion Creangă”
Metode interactive eficiente utilizate în cadrul orelor de limbă și literatură română (la gimnaziu)

13:30-14:30 Lunch Break

14:30-16:00 Workshops

Sala de lectură Filologie romano-germanică, et.4


Workshop 9
Stilul motivațional – resursă cheie pentru succesul școlar al adolescenților: aplicații formative
Formator: Narcisa Gianina CARANFIL, drd., Free International University of Moldova
Aula 344 (blocul 2, etajul 3)
Workshop 10
Antreprenoriatul social ce metodologie pentru dezvoltarea comunității rurale
Formatori: Asociația Națională a Asistenților și Experților Sociali din Moldova și Project „Casa Mare„
Aula 341 (blocul 2, etajul 3)
Workshop 11
Fanteziile sexuale
Formator: GROSU Anastasia, studentă-master, Free International University of Moldova
Aula 341 (blocul 2, etajul 3)
Workshop 12
Metode și tehnici de învățare eficientă pentru studenți
Formator: MOHAMMADIFARD Gholamali, dr., conferențiar universitar inter.;

16:00-16:30 Coffee break

16:30-18:00 Workshops

Sala de lectură Filologie romano-germanică, et.4


Workshop 13
Dialogul socratic ca tehnică în terapia cognitiv-comportamentală
Formator: BALODE Neli, dr., lect. univ.
Aula 344 (blocul 2, etajul 3)
Workshop 14
Psihodiagnosticul tulburărilor de personalitate
Formator: BANARI Corina, studentă-master, Free International University of Moldova
Aula 341 (blocul 2, etajul 3)
Workshop 15
Tulburările alimentare
Formator: FEDORENCO-GUMENNAIA Ecaterina, studentă la programul de psihologie, Free
International University of Moldova

18:00-18:30 CONCLUDING PART, AWARDING CERTIFICATES