Sunteți pe pagina 1din 4

Anexa nr.

2
COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA

Filiala_____________________
Nr.______Din______________

Secretariatul C.D.
Nr.______Din______________

CONȚINUT DOSAR ATESTARE PROFESIONALĂ


NIVELUL I DE SPECIALIZARE – PRACTICANT
Regim exercitare: autonom

1. Opis cu documentele din dosar – exemplar original (se completează un document –


tehnoredactat sau scris de mână, care să cuprindă toate actele depuse în dosarul de atestare
profesională);
2. Cerere pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare – practicant,
regim exercitare: autonom, adresată Comitetului director – exemplar original (cererea tip se
regăsește pe site-ul www.alegericpr.ro, secțiunea Dosare);
3. Carte de identitate – copie, în conformitate cu originalul;
4. Certificat de căsătorie / divorț (dacă este cazul) - copie, în conformitate cu originalul;
5. Diplomele de studii sau documentele echivalente (certificate de recunoaștere pentru studiile
făcute în străinătate) și foaia matricolă – copie, în conformitate cu originalul*;
a. pentru absolvenți ai studiilor de licență înainte de anul 1990, atestați în baza Legii 213/2004,
diploma de licență;
Specialitatea/Competența generală în psihoterapie și specialitatea consiliere psihologică presupun
o pregătire suplimentară în cadrul unor programe de formare de lungă durată avizate de către
Colegiul Psihologilor din România – pentru specialitățile menționate anterior dosarul trebuie să
conțină certificatul / diploma care atestă pregătirea în vederea obținerii atestării profesionale la
nivel de practicant, regim de exercitare autonom, urmare a absolvirii unui program de formare
profesională avizat de către Colegiul Psihologilor din România;

b. pentru absolvenții de programe de licență pre-Bologna de minim 4 ani în psihologie, inclusiv cu


dublă specializare, diploma de licență;
Specialitatea/Competența generală în psihoterapie și specialitatea consiliere psihologică presupun
o pregătire suplimentară în cadrul unor programe de formare de lungă durată avizate de către
Colegiul Psihologilor din România – pentru specilitățile menționate anterior dosarul trebuie să
conțină certificatul / diploma care atestă pregătirea în vederea obținerii atestării profesionale la
nivel de practicant, regim de exercitare autonom, urmare a absolvirii unui program de formare
profesională avizat de către Colegiul Psihologilor din România;

c. pentru absolvenții de programe de licență de 3 ani în sistem Bologna în psihologie, inclusiv cu


dublă specializare, care, la data de 05.03.2019, se aflau pe treapta de practicant, regim de exercitare
supervizare sau care, la data de 05.03.2019, se aflau înscriși într-un program de formare
complementară - diploma de master în psihologie într-un domeniu larg de specializare (clinic,
organizațional, educațional), relevant pentru specialitatea pentru care se solicită atestatul de liberă
practică – treapta practicant, regim de exercitare autonom, cu mențiunea ca programul de master să
fie avizat de către Colegiul Psihologilor din România sau diploma de doctor în psihologie sau
certificatul / diploma care atestă pregătirea în vederea obținerii atestării profesionale la nivel de
practicant, regim de exercitare autonom, urmare a absolvirii unui program de formare
profesională avizat de către Colegiul Psihologilor din România;
Specialitatea/Competența generală în psihoterapie și specialitatea consiliere psihologică presupun
o pregătire suplimentară în cadrul unor programe de formare de lungă durată avizate de către
Colegiul Psihologilor din România (pentru absolvenții de master, se completează formarea derulată
în cadrul programelor de master) – pentru specialitățile menționate anterior dosarul trebuie să
conțină certificatul / diploma care atestă pregătirea în vederea obținerii atestării profesionale la
nivel de practicant, regim de exercitare autonom, urmare a absolvirii unui program de formare
profesională avizat de către Colegiul Psihologilor din România;

d. pentru absolvenții de programe de studii de master derulate în alte țări, diploma echivalentă,
recunoscută în condițiile legii;
Specialitatea/Competența generală în psihoterapie și specialitatea consiliere psihologică presupun
o pregătire suplimentară în cadrul unor programe de formare de lungă durată avizate de către
Colegiul Psihologilor din România (pentru absolvenții de master, se completează formarea derulată
în cadrul programelor de master) – pentru specialitățile menționate anterior dosarul trebuie să
conțină certificatul / diploma care atestă pregătirea în vederea obținerii atestării profesionale la
nivel de practicant, regim de exercitare autonom, urmare a absolvirii unui program de formare
profesională avizat de către Colegiul Psihologilor din România;

e. pentru absolvenții de programe de licență de 3 ani în sistem Bologna în psihologie, inclusiv cu


dublă specializare, care, la data de 05.03.2019, nu se aflau pe treapta de practicant, regim de
exercitare supervizare sau care, la data de 05.03.2019, nu se aflau înscriși într-un program de
formare complementară - diploma de master în psihologie într-un domeniu larg de specializare
(clinic, organizațional, educațional), relevant pentru specialitatea pentru care se solicită atestatul de
liberă practică – treapta practicant, regim de exercitare autonom, cu mențiunea ca programul de
master să fie avizat de către Colegiul Psihologilor din România sau diploma de doctor în psihologie;
Specialitatea/Competența generală în psihoterapie și specialitatea consiliere psihologică presupun
o pregătire suplimentară în cadrul unor programe de formare de lungă durată avizate de către
Colegiul Psihologilor din România (pentru absolvenții de master, se completează formarea derulată
în cadrul programelor de master) – pentru specialitățile menționate anterior dosarul trebuie să
conțină certificatul / diploma care atestă pregătirea în vederea obținerii atestării profesionale la
nivel de practicant, regim de exercitare autonom, urmare a absolvirii unui program de formare
profesională avizat de către Colegiul Psihologilor din România;
f. pentru absolvenții studiilor de licență în psihopedagogie specială (competență în specialitatea
psihopedagogie specială), absolvenții studiilor de licență în medicină, filosofie, teologie, asistență
socială, psihopedagogie (competență în specialitatea psihoterapie) și absolvenții studiilor de licență
în drept (competență în specialitatea psihologie judiciară evaluarea comportamentului simulat prin
tehnica poligraf) care, la data de 05.03.2019, se aflau pe treapta de practicant, regim de exercitare
supervizare sau care, la data de 05.03.2019, se aflau înscriși într-un program de formare
complementară - diploma de master în psihologie într-un domeniu larg de specializare (clinic,
organizațional, educațional), relevant pentru specialitatea pentru care se solicită atestatul de liberă
practică – treapta practicant, regim de exercitare autonom, cu mențiunea ca programul de master să
fie avizat de către Colegiul Psihologilor din România sau diploma de doctor în psihologie sau
certificatul / diploma care atestă pregătirea în vederea obținerii atestării profesionale la nivel de
practicant, regim de exercitare autonom, urmare a absolvirii unui program de formare
profesională avizat de către Colegiul Psihologilor din România;
Specialitatea/Competența generală în psihoterapie și specialitatea consiliere psihologică presupun
o pregătire suplimentară în cadrul unor programe de formare de lungă durată avizate de către
Colegiul Psihologilor din România (pentru absolvenții de master, se completează formarea derulată
în cadrul programelor de master) – pentru specialitățile menționate anterior dosarul trebuie să
conțină certificatul / diploma care atestă pregătirea în vederea obținerii atestării profesionale la
nivel de practicant, regim de exercitare autonom, urmare a absolvirii unui program de formare
profesională avizat de către Colegiul Psihologilor din România;

g. pentru absolvenții studiilor de licență în psihopedagogie specială (competență în specialitatea


psihopedagogie specială), absolvenții studiilor de licență în medicină, filosofie, teologie, asistență
socială, psihopedagogie (competență în specialitatea psihoterapie) și absolvenții studiilor de licență
în drept (competență în specialitatea psihologie judiciară evaluarea comportamentului simulat prin
tehnica poligraf) care, la data de 05.03.2019, nu se aflau pe treapta de practicant, regim de
exercitare supervizare sau care, la data de 05.03.2019, nu se aflau înscriși într-un program de
formare complementară - diploma de master în psihologie într-un domeniu larg de specializare
(clinic, organizațional, educațional), relevant pentru specialitatea pentru care se solicită atestatul de
liberă practică – treapta practicant, regim de exercitare autonom, cu mențiunea ca programul de
master să fie avizat de către Colegiul Psihologilor din România sau diploma de doctor în psihologie;
Specialitatea/Competența generală în psihoterapie și specialitatea consiliere psihologică presupun
o pregătire suplimentară în cadrul unor programe de formare de lungă durată avizate de către
Colegiul Psihologilor din România (pentru absolvenții de master, se completează formarea derulată
în cadrul programelor de master) – pentru specialitățile menționate anterior dosarul trebuie să
conțină certificatul / diploma care atestă pregătirea în vederea obținerii atestării profesionale la
nivel de practicant, regim de exercitare autonom, urmare a absolvirii unui program de formare
profesională avizat de către Colegiul Psihologilor din România;

*Conformitatea cu originalul – diplomele de studii / documentele echivalente, foaia matricolă și,


dacă este cazul, certificatul / diploma de formare profesională se prezintă în original la depunerea
dosarului pentru a fi verificată conformitatea cu originalul a documentelor din dosar depuse în
copie.

6. Contract/e de supervizare profesională în specialitatea pentru care se solicită obținerea


atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare – practicant, regim exercitare: autonom,
înregistrat/e la Colegiul Psihologilor din România – copie, în conformitate cu originalul (în cazul
în care activitatea de supervizare profesională s-a derulat cu mai mulți supervizori, dosarul va
conține toate contractele de supervizare profesională);

7. Raportul final de supervizare profesională (în cazul în care activitatea de supervizare


profesională s-a derulat cu mai mulți supervizori, aceștia vor semna raportul final de supervizare
și pot face mențiuni în cadrul acestuia sau fiecare supervizor poate întocmi un raport de
supervizare separat);

8. Dovada practicării profesiei în specialitatea pentru care se solicită obținerea atestatului de


liberă practică, nivelul I de specializare – practicant, regim exercitare: autonom (certificat de
înregistrare formă de exercitare + anexă certificat / contract individual de muncă, alte
documente considerate relevante de către deponent pentru a atesta vechimea în specialitate) –
copie, în conformitate cu originalul;

9. Dovada formării profesionale continue în specialitatea pentru care se solicită obținerea


atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare – practicant, regim exercitare: autonom,
pentru perioada scursă de la obținerea atestatului de practicant – regim exercitare supervizare,
(participarea la conferințe, workshop-uri, cursuri, seminarii, școli de vară, etc. organizate de
furnizori de formare profesională continuă avizați de Colegiul Psihologilor din România) – copie,
în conformitate cu originalul (modalitatea de calcul a creditelor profesionale – 2006 – aprilie
2010, 10 credite în specialitate / an; mai 2010 – 2013, 20 de credite în specialitate / an; 2014 –
2018, 10 credite în specialitate / an, martie 2019 – prezent – 10 credite în profesie / an);

10. Ultima filă din dosar (se regăsește pe site-ul www.alegericpr.ro, secțiunea Dosare – se
numerotează fiecare pagină din dosar, pe ultima filă se notează numărul de pagini și se
semnează olograf de către deponent);

11. CD-ul/DVD-ul/stick-ul (cu actele scanate în formă continuă – un singur document în format
pdf).

*Observație: Pentru „Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională"
se depune în dosar și declarația pe propria răspundere prin care deponentul declară că nu se află
sub incidența art. 20 şi 21 din Legea 213/2004.