Sunteți pe pagina 1din 2

Proiectarea unităţii tematice: ,, Natura”

Perioada: 4 saă ptaă maâ ni


Săpt. XIV-XVII ( 05.01.2015- 31.01.2015)
Ziua
Competenţe Competenţe Activităţidiscipline;
Activităţi integrate/pe integrate/pe discipline;
Detalii de Detalii de Resurse Evaluare
Ziua specifice organizarea colectivului de elevi conţinutResurse Evaluare
specifice organizarea colectivului de elevi conţinut
Luni Activităţi integrate Activităţi integrate
26 ian. – citirea
CLR în forme – citirea în forme
variate variate a enunţurilor
a enunţurilor şi şi  Textul liric.  Recapitulare
textelor  Resurse  Resurse Observare  Observare
materiale:sistematică a sistematică a
3.1.;
textelor scurte:
3.2. ; scurte: citire cu voce tare,
3.4. citire cu voce tare, în şoaptă, în şoaptă, în gând; în lanţ, în
Lectura textului – Textul liric manualul tipărit/digital,
materiale: manualul calităţii actuluicalităţii citirii:actului citirii:
în gând;
4.1. în lanţ,ştafetă, în pereche
în ştafetă, (3.1)
în pereche (3.1); – Sunetele limbii
tipărit/digital, imagini, text suport:
Lista  Lista de verificare:
de verificare:
– citirea selectivă în funcţie de anumite repere (un române. Vocale şi Fel de fel de răspunsuri – citirea corectă şi clară
– citirea selectivă în funcţie de anumite repere
detaliu sau o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
imagini, text suport: – citirea corectă şi clară
consoane de Daniela Crăsnaru (articulează corect sunetele,
(un detaliu sau(3.1)
o idee din text; joc: „Găseşte şi – Poezii Iarna
despre pe uliţăCapcana
după de – citirea
Nina fluentă silabele, cuvintele din textul
citeşte”) (3.1);– formularea orală a mesajului/ învăţăturii desprinse universulGeorge
copilărieiCoşbucCassian – citirea cu intonaţiacitit) .
– recitarea poeziei
dintr-un(2.1.);
text citit (3.2) Resurse
– Scrierea corectă a Zece mâţeadecvată
de Tudor – citirea fluentă (cuprinde în
CLR
– memorare, din proprie iniţiativă,
– formularea a poeziei
unor întrebări şi răspunsuri pe baza cuvintelorprocedurale:
care conţin lectura
Arghezi câmpul vizual cel puţin două
2.1. ; 3.1.; textului citit (3.2) consoanaexplicativă,
m înainte de  Resurse
(3.4.); cuvinte, astfel încât lectura
3.2.; 3.4; 4.1.
– redarea prin –cuvinte
formularea unor răspunsuri
proprii, cu sprijin,laaîntrebări, în legătură b şi p conversaţia, procedurale: lectura să fie curgătoare,
cu un scurt text citit (3.2) – Cuvinte care au explicativă, conversaţia, inteligibilă)
unui fragment dintr-un text citit (3.2); explicaţia,
– memorare, din proprie iniţiativă, a unor poezii şi aceeaşi formă şi explicaţia, – citirea cu intonaţie
– formularea de enunţuri după ilustraţii sau
ghicitori (3.4.)
procedee de citire
înţeles diferit procedee de citire adecvată (intonează
folosind cuvinte date (2.1); activă, selectivă, activă, selectivă, enunţurile potrivit semnelor
– transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr- conttientă, conştientă de punctuaţie)
un scurt text pe teme cunoscute (4.1); cadranele, lectura
MEM – gruparea unei varietăţi de plante şi animale  Proiectcreativa  Resurse materiale:  Observare
3.2.; 4.1. pe criteriul apartenenţei la un mediu de viaţă Protejăm mediul manualul tipărit/digital, sistematică: participarea la
– adunarea
5.1 cardinalelor
şi înregistrareaunor mulţimi
rezultatelorcareîntr-un
au Adunarea
organizator repetată  Resurse enciclopedii,
 internet,
Temă de lucruderularea
în proiectului
acelaşi număr de elemente fişe de dezvoltare tematic:
grafic (5.1); (1.5); de termeni egali materiale: manualul clasă:
 Resurse procedurale: o Listă de verificare (da, nu):
– jocuri de extragere repetată consecinţelor
– identificarea a unui anumitunor acţiuni ale tipărit/digital, – adunarea cardinalelor
conversaţia, explicaţia – respectarea instrucţiunilor
număr de elemente dintr-o mulţime dată
omului asupra mediilor de viaţă explorate(1.5); mulţimi de obiecte unor mulţimi care au
de lucru;
– evidenţierea (3.2);
mai multor modalităţi de (jucării-animale, acelaşi număr de – cooperarea în stabilirea
grupare a elementelor
– realizarea uneiunor
mulţimidesenepentrureferitoare la regulile pietre, scoici etc.) elemente; rolurilor fiecăruia;
Luni
determinarea cardinalului
ce trebuie acesteia (1.5);
respectate în pădure/la locul de fişe de lucru, – jocuri cu numere
– cooperarae cu colegii în
05 ian. MEM
– aflarea unei sume de termeni egali prin
picnic/în deltă, la mare etc. (3.2); caietul elevului derularea proiectului;
pentru aflarea unei
1.5; 1.6. ; – culegerea
rezolvarea unor– probleme
comunicarea practice (1.5); sau verbal a unor
prin desen Resurse sume de termeni egali de informaţii
– compunerea efecte
de probleme conform rolurilor asumate;
pe carecu le tematică
au fenomene dată, ale naturii procedurale:
– utilizarea informaţiilor
în care se utilizează
asupraterminologia matematică:
mediului înconjurător (4.1); conversaţia
conform sarcinilor de lucru;
termeni, sumă –(1.6).prezentarea proiectului (4.1). euristică, explicaţia, – cooperarea în rezolvarea
– compunerea de probleme cu tematică dată demonstraţia, sarcinilor;
(Medii de viaţă), în care se utilizează exerciţiul – finalizarea activităţii;
terminologia matematică: termeni, sumă – contribuţia la pregătirea
(1.6.). prezentării proiectului
Activităţi
Activităţi pe discipline- Religie pe discipline- Religie
MM: 1.1 - mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de
Improvizaţia a. materiale: a. materiale: Observarea sistematică
Observarea sistematică
2.1 înălţimi diferite; ritmică spontană Cântarea vocală cd-uri,
casetofon, casetofon, cd-uri,
a elevilor a elevilor
3.1 - audiţie interioară (un vers cântat cu vocea, -Poziţia, emisia
laptopul, laptop
- jocul ”Mergi un cum se –cântă!”
vers în gând) însoţite de dirijat intuitive naturală, b. dicţia
procedurale:b. procedurale:
- selectarea şi organizarea unor sunete pentru
sau cu acompaniamentul jucăriilor muzicale conversaţia, conversaţia,