Sunteți pe pagina 1din 55

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VASLUI


* CASA CORPULUI DIDACTIC *
Strada Ştefan cel Mare, nr. 37, Vaslui, Cod 730178
Telefon: 0235/317279
Fax : 0335/419048
e-mail: ccdvs@yahoo.com, ccd@ccdvaslui.ro
http://www.ccdvaslui.ro

Avizat,
Inspector Şcolar General,
Prof. GABRIELA PLĂCINTĂ
Director,
Casa Corpului Didactic Vaslui
Prof. CRISTINEL POPA

 
organizate pentru personalul didactic şi 
didactic auxiliar din învăţământul 
preuniversitar 
Casa Corpului Didactic este unitate conexă a
învăţământului preuniversitar, cu sediu, patrimoniu, siglă şi
sigiliu, subordonată metodologic Direcţiei Generale
Management Preuniversitar (DGMP) din cadrul Ministerului
Educaţiei Naţionale.
Casele Corpului Didactic sunt centre de resurse şi
asistenţă educaţională şi managerială pentru cadrele
didactice şi didactice auxiliare şi se pot acredita ca
furnizori de formare continuă. Dezvoltarea profesională a
personalului didactic presupune actualizarea şi dezvoltarea
competenţelor în domeniul de specializare corespunzător
funcţiei didactice ocupate, precum şi în domeniul
psihopedagogic şi metodic. (Legea Educaţiei Naţionale,
art.244,alin.4 şi 5).

Funcţiile Casei Corpului Didactic:

organizator de programe de formare continuă pentru personalul didactic şi didactic


auxiliar din învăţământul preuniversitar;
centru de resurse, inovaţie şi expertiză în formarea continuă a personalului didactic şi a
managerilor educaţionali;
centru de informare - documentare şi consultanţă pentru personalul din învăţământul
preuniversitar;
centru de iniţiere şi de organizare de activităţi ştiinţifice, metodice şi culturale;
editare şi difuzare de carte şi publicaţii;
consiliere în managementul proceselor de dezvoltare personală şi organizaţională;
centru metodologic pentru bibliotecarii şi documentariştii din învăţământul preuniversitar;
marketing educaţional: analiza nevoilor de formare, definirea produselor şi serviciilor
oferite (oferta de programe de formare continuă), promovarea şi furnizarea acestora;
bancă de date pentru resursele umane cu statut de formator în principalele domenii
(curriculum, evaluare, management, etc), inspectori şcolari responsabili cu formarea
continuă, consultanţi şi experţi;
centru de organizare a activităţilor de petrecere a timpului liber (excursii tematice, şcoli de
CERCURI PEDAGOGICE ANUL ŞCOLAR 2019-2020
I. CONSFĂTUIRI
I.1. CONSFĂTUIRILE CADRELOR DIDACTICE
septembrie – octombrie 2019 (Pe specialităţi, în structura cercurilor pedagogice)

II. CERCURI PEDAGOGICE


II.1. CADRE DIDACTICE

ZZO
ONNA AV VAASSLLUUII Ş
ŞII N
NEEGGR REEŞ ŞTTII
S
Seem ull II:: 1
meessttrru 199n
nooiieem
mbbrriiee 2
2001199 // SSeem ull aall IIII--lleeaa:: 2
meessttrru 244m
maarrttiiee 2
2002
200

II.1.1. ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR


Cercul nr. 1 – responsabil ed. Ileana-Magdalena Buză
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Educatoarele grădiniţelor nr. 3, 12, 13, 18 din
Abordarea Curriculumului Grădiniţa cu Grădiniţa cu municipiul Vaslui şi din localităţile Costeşti,
revizuit pentru Educația Program Prelungit Program Normal Lipovăţ, Roşieşti, Ştefan cel Mare.
timpurie prin activități Nr. 18 Vaslui Lipovă
integrate
Cercul nr. 2 – responsabil ed. Diana Miron
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Educatoarele grădiniţelor nr. 4, 5, 10, 17,
Abordarea Curriculumului Grădiniţa cu Grădiniţa cu Moara Grecilor din municipiul Vaslui şi din
revizuit pentru Educația Program Normal Program Normal localităţile Bălteni, Dragomireşti, Micleşti,
timpurie prin activități Rebricea Dragomirești Rebricea, Vutcani.
integrate
Cercul nr. 3 – responsabil ed. Cecilia Brînză
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Educatoarele grădiniţelor nr. 6, 8, 14 din
Abordarea Curriculumului Grădiniţa cu Grădiniţa cu municipiul Vaslui şi din localităţile Deleni,
revizuit pentru Educația Program Normal Program Prelungit Gârceni, Oşeşti, Soleşti, Zăpodeni.
timpurie prin activități Zăpodeni Nr. 6 Vaslui
integrate

3
Cercul nr. 4 – responsabil ed. Dorinela Turbatu-Balan
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Educatoarele grădiniţelor nr. 19, 21, Brodoc,
Abordarea Curriculumului Grădiniţa cu Grădiniţa cu Rediu, Grădiniţa particulară „Castelul
revizuit pentru Educația Program Prelungit Program Normal Copiilor” Gura Bustei din municipiul Vaslui şi
timpurie prin activități Nr. 21 Vaslui Crsana - Albești din localităţile Albeşti, Bogdana, Codăeşti,
integrate Deleşti, Muntenii de Jos, Muntenii de Sus,
Puşcaşi.
Cercul nr. 5 – responsabil ed. Luminița Pascal
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Educatoarele grădiniţelor nr. 1, 9, 11, 22 din
Abordarea Curriculumului Grădiniţa cu Grădiniţa cu municipiul Vaslui şi din localităţile Cozmeşti,
revizuit pentru Educația Program Prelungit Program Normal Ivăneşti, Laza, Poieneşti, Pungeşti,
timpurie prin activități Nr. 9 Vaslui Ivănești
integrate
Cercul nr. 6 – responsabil ed. Tatiana Pârcălabu
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Educatoarele grădiniţei nr. 15 din municipiul
Abordarea Curriculumului Grădiniţa cu Grădiniţa cu Vaslui şi din localităţile Dăneşti, Fereşti,
revizuit pentru Educația Program Prelungit Program Normal Tanacu, Tăcuta, Văleni,
timpurie prin activități Nr. 15 Vaslui Ferești
integrate
Cercul nr. 7 – responsabil ed. Mirela Iacob
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Educatoarele grădiniţelor 1, 2, 3 din oraşul
Abordarea Curriculumului Grădiniţa cu Grădiniţa cu Negreşti şi din localităţile Poiana, Cioatele,
revizuit pentru Educația Program Normal Program Prelungit Valea Mare, Parpaniţa, Căzăneşti, Glodeni,
timpurie prin activități Dumești „Norocel” Negrești Băceşti, Dumeşti, Rafaila, Todireşti,
integrate Vultureşti.

II.1.2. ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR – CLASA PREGĂTITOARE


Cercul nr. 1 – responsabil înv. Adriana Ştefăniţă
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor pregătitoare de la Şcoala
Tehnici şi instrumente de Şcoala Gimnazială Orientarea pozitivă a Şcoala Gimnazială Gimnazială „Al. I. Cuza”, Şcoala Gimnazială
monitorizare a „Ionel Miron” relaţiilor dintre membrii „Dimitrie Cantemir” „Dimitrie Cantemir” şi Şcoala Gimnazială
„Ştefan cel Mare” din municipiul Vaslui şi de
4
progresului şcolar Ivănești grupului şcolar în vederea Vaslui la şcolile din localităţile. Laza, Puşcaşi,
(individual şi colectiv) creşterii eficienţei activităţii Poieneşti, Ivăneşti, Pungeşti, Gârceni,
didactice Dragomireşti, Ştefan cel Mare, Zăpodeni.
Cercul nr. 2 – responsabil înv. Alina Diaconu
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor pregătitoare de la Şcoala
Tehnici şi instrumente de Şcoala Gimnazială Orientarea pozitivă a Şcoala Gimnazială Gimnazială „Elena Cuza”, Şcoala Gimnazială
monitorizare a „Elena Cuza” relaţiilor dintre membrii „Mihai Eminescu” „Mihai Eminescu”, Şcoala Gimnazială
progresului şcolar Vaslui grupului şcolar în vederea Vaslui „Constantin Motaş” și Şcoala Gimnazială
(individual şi colectiv) creşterii eficienţei activităţii „Vasile Alecsandri” din municipiul Vaslui şi de
didactice la şcolile din localităţile: Muntenii de Jos,
Albeşti, Deleni, Lipovăţ, Bogdana, Costeşti,
Roşieşti, Vutcani, Bălteni, Deleşti, Oşeşti,
Cozmeşti.
Cercul nr. 3 – responsabil înv. Silvia Obreja
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor pregătitoare de la Şcoala
Tehnici şi instrumente de Şcoala Gimnazială Orientarea pozitivă a Liceul „Ştefan cel Gimnazială „Constantin Parfene”, Şcoala
monitorizare a „Constantin relaţiilor dintre membrii Mare” Codăeşti Gimnazială „Al. Nechita” şi Şcoala Gimnazială
progresului şcolar Parfene” Vaslui grupului şcolar în vederea „Mihail Sadoveanu” din municipiul Vaslui şi
(individual şi colectiv) creşterii eficienţei activităţii de la şcolile din localităţile: Muntenii de Sus,
didactice Tanacu, Văleni, Fereşti, Soleşti, Micleşti,
Codăeşti, Dăneşti, Tăcuta.
Cercul nr. 4 – responsabil înv. Oana-Mădălina Miler
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor pregătitoare de la Şcoala
Tehnici şi instrumente de Şcoala Gimnazială Orientarea pozitivă a Şcoala Gimnazială Gimnazială “Mihai David” Negreşti şi Şcoala
monitorizare a „Mihai David” relaţiilor dintre membrii Nr. 1 Parpanița Gimnazială Nr. 1 Parpaniţa şi de la şcolile din
progresului şcolar Negreşti grupului şcolar în vederea localităţile: Băceşti, Dumeşti, Rafaila,
(individual şi colectiv) creşterii eficienţei activităţii Todireşti, Vultureşti, Rebricea.
didactice
ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR – CLASA I
Cercul nr. 5 – responsabil înv. Emil-Cătălin Mîndru
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor I de la Şcoala Gimnazială
Tehnici şi instrumente de Şcoala Gimnazială Orientarea pozitivă a Şcoala Gimnazială “Al. I. Cuza”, Şcoala Gimnazială “Constantin
monitorizare a „Constantin relaţiilor dintre membrii Nr. 1 Gârceni Parfene” şi Şcoala Gimnazială “Mihai
progresului şcolar Parfene” Vaslui grupului şcolar în vederea Eminescu” din municipiul Vaslui şi de la

5
(individual şi colectiv) creşterii eficienţei activităţii şcolile din localităţile: Laza, Poieneşti, Puşcaşi,
didactice Ivăneşti, Pungeşti, Gârceni, Dragomireşti.
Cercul nr. 6 – responsabil înv. Cristina Verman
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor I de la Şcoala Gimnazială
Tehnici şi instrumente de Şcoala Gimnazială Orientarea pozitivă a Şcoala Gimnazială “Elena Cuza”, Şcoala Gimnazială “Vasile
monitorizare a „Vasile Alecsandri” relaţiilor dintre membrii „Ştefan Alecsandri” şi Şcoala Gimnazială “Mihail
progresului şcolar Vaslui grupului şcolar în vederea Ciobotăraşu” Sadoveanu”din municipiul Vaslui şi de la
(individual şi colectiv) creşterii eficienţei activităţii Lipovăţ şcolile din localităţile: Muntenii de Jos,
didactice Albeşti, Deleni, Lipovăţ, Bogdana, Costeşti,
Roşieşti, Vutcani, Muntenii de Sus, Văleni,
Tanacu, Fereşti, Soleşti.
Cercul nr. 7 – responsabil înv. Loredana Juverdeanu
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor I de la Şcoala Gimnazială
Tehnici şi instrumente de Şcoala Gimnazială Orientarea pozitivă a Şcoala Gimnazială “Dimitrie Cantemir”, Şcoala Gimnazială
monitorizare a „Ștefan ce Mare” relaţiilor dintre membrii „Mihai Eminescu” “Ştefan cel Mare”, Şcoala Gimnazială
progresului şcolar Vaslui grupului şcolar în vederea Zăpodeni “Constantin Motaş” şi Şcoala Gimnazială
(individual şi colectiv) creşterii eficienţei activităţii “Alexandra Nechita” din municipiul Vaslui şi
didactice de la şcolile din localităţile: Ştefan cel Mare,
Bălteni, Zăpodeni, Deleşti, Oşeşti, Cozmeşti,
Micleşti, Codăeşti, Dăneşti, Tăcuta.
Cercul nr. 8 – responsabil înv. Mirabela Chiriluță
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor I de la Şcoala Gimnazială
Tehnici şi instrumente de Şcoala Gimnazială Orientarea pozitivă a Şcoala Gimnazială “Mihai David” Negreşti şi Şcoala Gimnazială
monitorizare a „Mihai David” relaţiilor dintre membrii „Nicolae Ciubotaru” Nr. 1 Parpaniţa şi de la şcolile din localităţile:
progresului şcolar Negreşti grupului şcolar în vederea Vultureşti Băceşti, Dumeşti, Rafaila, Todireşti,
(individual şi colectiv) creşterii eficienţei activităţii Vultureşti, Rebricea.
didactice
ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR – CLASA a II-a
Cercul nr. 9 – responsabil înv. Mariana Huiban
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor a II-a de la Şcoala
Tehnici şi instrumente de Şcoala Gimnazială Orientarea pozitivă a Şcoala Gimnazială Gimnazială “Al. I. Cuza”, Şcoala Gimnazială
monitorizare a „Mihai Eminescu” relaţiilor dintre membrii „Mihail Sadoveanu” “Dimitrie Cantemir”, Şcoala Gimnazială “Vasile
progresului şcolar Oșești grupului şcolar în vederea Vaslui Alecsandri” şi Şcoala Gimnazială “Mihail
(individual şi colectiv) creşterii eficienţei activităţii Sadoveanu” din municipiul Vaslui şi de la

6
didactice şcolile din localităţile: Ştefan cel Mare, Bălteni,
Zăpodeni, Deleşti, Oşeşti, Cozmeşti, Deleni,
Costeşti, Roşieşti, Vutcani.
Cercul nr. 10 – responsabil înv. Luminiţa Popa
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor a II-a de la Şcoala
Tehnici şi instrumente de Şcoala Gimnazială Orientarea pozitivă a Şcoala Gimnazială Gimnazială “Elena Cuza”, Şcoala Gimnazială
monitorizare a „Mihai Eminescu” relaţiilor dintre membrii „Alexandra “Mihai Eminescu” şi Şcoala Gimnazială
progresului şcolar Vaslui grupului şcolar în vederea Nechita” Vaslui “Alexandra Nechita” din municipiul Vaslui şi
(individual şi colectiv) creşterii eficienţei activităţii de la şcolile din localităţile: Albeşti, Lipovăţ,
didactice Munteni de Jos, Bogdana, Laza, Puşcaşi,
Poieneşti, Ivăneşti, Pungeşti, Gârceni,
Dragomireşti.
Cercul nr. 11 – responsabil înv. Nastica Olaru
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor a II-a de la Şcoala
Tehnici şi instrumente de Şcoala Gimnazială Orientarea pozitivă a Şcoala Gimnazială Gimnazială “Constantin Parfene”, Şcoala
monitorizare a „Ștefan ce Mare” relaţiilor dintre membrii „Ștefan ce Mare” Gimnazială “Ştefan cel Mare” şi Şcoala
progresului şcolar Vaslui grupului şcolar în vederea Vaslui Gimnazială “Constantin Motaş” din municipiul
(individual şi colectiv) creşterii eficienţei activităţii Vaslui şi de la şcolile din localităţile: Munteni
didactice de Sus, Tanacu, Văleni, Fereşti, Soleşti,
Micleşti, Codăeşti, Dăneşti, Tăcuta.
Cercul nr. 12 – responsabil înv. Laura Iordache
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor a II-a de la Şcoala
Tehnici şi instrumente de Şcoala Gimnazială Orientarea pozitivă a Şcoala Gimnazială Gimnazială “Mihai David” Negreşti şi Şcoala
monitorizare a „Mihai David” relaţiilor dintre membrii Nr. 1 Draxeni – Gimnazială Nr. 1 Parpaniţa şi de la şcolile din
progresului şcolar Negreşti grupului şcolar în vederea Rebricea localităţile: Băceşti, Dumeşti, Rafaila,
(individual şi colectiv) creşterii eficienţei activităţii Todireşti, Vultureşti, Rebricea.
didactice
ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR – CLASA a III-a
Cercul nr. 13 – responsabil înv. Alina Pascu
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor a III-a de la Şcoala
Tehnici şi instrumente de Şcoala Gimnazială Orientarea pozitivă a Liceul „Ştefan cel Gimnazială “Constantin Parfene”, Şcoala
monitorizare a „Constantin relaţiilor dintre membrii Mare” Codăeşti Gimnazială “Constantin Motaş” şi Şcoala
progresului şcolar Parfene” Vaslui grupului şcolar în vederea Gimnazială “Vasile Alecsandri” din municipiul
(individual şi colectiv) creşterii eficienţei activităţii Vaslui şi de la şcolile din localităţile: Muntenii

7
didactice de Sus, Tanacu, Văleni, Fereşti, Soleşti,
Micleşti, Codăeşti, Dăneşti, Tăcuta, Zăpodeni,
Deleşti.
Cercul nr. 14 – responsabil înv. Mihaela Flueraş
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor a III-a de la Şcoala
Tehnici şi instrumente de Şcoala Gimnazială Orientarea pozitivă a Liceul Tehnologic Gimnazială “Mihai Eminescu”, Şcoala
monitorizare a „Ionel Miron” relaţiilor dintre membrii Vladia Gimnazială “Al. I. Cuza” şi Şcoala Gimnazială
progresului şcolar Ivănești grupului şcolar în vederea “Mihail Sadoveanu” din municipiul Vaslui şi
(individual şi colectiv) creşterii eficienţei activităţii de la şcolile din localităţile: Laza, Puşcaşi,
didactice Poieneşti, Ivăneşti, Pungeşti, Gârceni,
Dragomireşti, Bălteni, Ştefan cel Mare.
Cercul nr. 15 – responsabil înv. Cerasela-Cătălina Moraru
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor a III-a de la Şcoala
Tehnici şi instrumente de Şcoala Gimnazială Orientarea pozitivă a Şcoala Gimnazială Gimnazială „Elena Cuza”, Şcoala Gimnazială
monitorizare a „Elena Cuza” relaţiilor dintre membrii „Alexandra „Dimitrie Cantemir”, Şcoala Gimnazială
progresului şcolar Vaslui grupului şcolar în vederea Nechita” Vaslui „Alexandra Nechita” şi Şcoala Gimnazială
(individual şi colectiv) creşterii eficienţei activităţii „Ştefan cel Mare” din municipiul Vaslui şi de
didactice la şcolile din localităţile: Muntenii de Jos,
Albeşti, Deleni, Lipovăţ, Bogdana, Costeşti,
Roşieşti, Vutcani, Oşeşti, Cozmeşti.
Cercul nr. 16 – responsabil înv. Cornelia-Cristina Bîrzu
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor a III-a de la Şcoala
Tehnici şi instrumente de Şcoala Gimnazială Orientarea pozitivă a Şcoala Gimnazială Gimnazială “Mihai David” Negreşti şi Şcoala
monitorizare a „Theodor Juncu” relaţiilor dintre membrii „Mareșal Gimnazială Nr. 1 Parpaniţa şi de la şcolile din
progresului şcolar Băceşti grupului şcolar în vederea Constantin Prezan” localităţile: Băceşti, Dumeşti, Rafaila,
(individual şi colectiv) creşterii eficienţei activităţii Dumeşti Todireşti, Vultureşti, Rebricea.
didactice
ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR – CLASA a IV-a
Cercul nr. 17 – responsabil înv. Costică Mihai
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor a IV-a de la Şcoala
Tehnici şi instrumente de Şcoala Gimnazială Orientarea pozitivă a Şcoala Gimnazială Gimnazială „Constantin Parfene”, Şcoala
monitorizare a „Alexandra relaţiilor dintre membrii „Veniamin Gimnazială „Constantin Motaş” şi Şcoala
progresului şcolar Nechita” Vaslui grupului şcolar în vederea Costachi” Roșieiști Gimnazială „Alexandra Nechita” din
(individual şi colectiv) creşterii eficienţei activităţii municipiul Vaslui şi de la şcolile din

8
didactice localităţile: Albeşti, Deleni, Lipovăţ, Bogdana,
Costeşti, Roşieşti, Vutcani, Deleşti, Oşeşti,
Cozmeşti.
Cercul nr. 18 – responsabil înv. Cristina Tăbăcaru
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor a IV-a de la Şcoala
Tehnici şi instrumente de Şcoala Gimnazială Orientarea pozitivă a Şcoala Gimnazială Gimnazială „Al. I. Cuza”, Şcoala Gimnazială
monitorizare a Nr. 1 Pușcași relaţiilor dintre membrii „Mihail Sadoveanu” “Elena Cuza” şi Şcoala Gimnazială “Mihail
progresului şcolar grupului şcolar în vederea Vaslui Sadoveanu” din municipiul Vaslui şi de la
(individual şi colectiv) creşterii eficienţei activităţii şcolile din localităţile: Muntenii de Jos,
didactice Muntenii de Sus, Tanacu, Văleni, Puşcaşi,
Laza, Poieneşti, Dragomireşti, Ştefan cel Mare,
Bălteni, Zăpodeni.
Cercul nr. 19 – responsabil înv. Camelia Lupu
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor a IV-a de la Şcoala
Tehnici şi instrumente de Şcoala Gimnazială Orientarea pozitivă a Liceul „Ştefan cel Gimnazială „Dimitrie Cantemir”, Şcoala
monitorizare a Nr. 1 Pungești relaţiilor dintre membrii Mare” Codăeşti Gimnazială “Ştefan cel Mare”, Şcoala
progresului şcolar grupului şcolar în vederea Gimnazială „Mihai Eminescu” şi Şcoala
(individual şi colectiv) creşterii eficienţei activităţii Gimnazială “Vasile Alecsandri”din municipiul
didactice Vaslui şi de la şcolile din localităţile: Fereşti,
Soleşti, Micleşti, Codăeşti, Dăneşti, Tăcuta,
Pungeşti, Gârceni, Ivăneşti.
Cercul nr. 20 – responsabil înv. Monica Calciu
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor a IV-a de la Şcoala
Tehnici şi instrumente de Şcoala Gimnazială Orientarea pozitivă a Şcoala Gimnazială Gimnazială „Mihai David” Negreşti şi Şcoala
monitorizare a „Mihai David” relaţiilor dintre membrii „Nicolae Ciubotaru” Gimnazială Nr. 1 Parpaniţa şi de la şcolile din
progresului şcolar Negreşti grupului şcolar în vederea Vultureşti localităţile: Băceşti, Dumeşti, Rafaila,
(individual şi colectiv) creşterii eficienţei activităţii Todireşti, Vultureşti, Rebricea.
didactice

II.1.3. ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


Cercul nr. 1 (profesori liceu) – responsabil prof. Pavel Toma
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba şi literatura română de la
Rolul activităților Liceul Tehnologic Înțelegerea operei scriitorului Colegiul Economic liceele teoretice, tehnologice şi colegiile din

9
extracurriculare specifice „Ion Mincu” Vaslui prin cunoașterea biografiei „Anghe Rugină” municipiul Vaslui, Negreşti şi Codăeşti.
disciplinei limba și literatura Vaslui
română
Cercul nr. 2 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Aniţa Avram-Rusu
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba şi literatura română de la
Imaginea satului românesc Şcoala Gimnazială Utilizarea corectă, adecvată Școala Gimnazială Şcolile Gimnaziale „Al. I. Cuza” şi „Elena Cuza”
oglindită în literatură „Elena Cuza” şi eficientă a limbii în „Sf. Andrei” Tăcuta din municipiul Vaslui şi din localităţile
Vaslui procesul comunicării orale și – Protopopești Bogdana, Codăeşti (gimnaziu), Dăneşti,
scrise Gârceni, Lipovăţ, Pungeşti, Tăcuta, Negreşti
(gimnaziu).
Cercul nr. 3 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Doina-Lauriana Cocuz
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba şi literatura română de la
Transdisciplinaritatea în Şcoala Gimnazială Utilizarea corectă, adecvată Şcoala Gimnazială Şcolile Gimnaziale „Mihai Eminescu”,
predarea orelor de limba și Nr. 1 Poienești şi eficientă a limbii în ”Adrian „Alexandra Nechita” şi „Vasile Alecsandri” din
literatura română procesul comunicării orale și Porumboiu” municipiul Vaslui şi din localităţile Ivăneşti,
scrise Munteni de Jos Laza, Micleşti, Muntenii de Jos, Muntenii de
Sus, Poieneşti, Puşcaşi, Soleşti, Ştefan cel
Mare, Tanacu, Zăpodeni.
Cercul nr. 4 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Alina Baciu
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba şi literatura română de la
Provocările schimbărilor din Şcoala Gimnazială Evaluarea Națională – Şcoala Gimnazială Şcolile Gimaziale „Dimitrie Cantemir”,
programa de clasa a VII-a „Mihail schimbări și reformă Nr. 1 Rebricea „Constantin Motaş” şi „Mihail Sadoveanu” din
Sadoveanu” Vaslui municipiul Vaslui şi din localităţile Băceşti,
Costeşti, Deleni, Rebricea, Rafaila, Roşieşti,
Todireşti, Vutcani.
Cercul nr. 5 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Rodica Mihalache
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba şi literatura română de la
Eficiența metodelor moderne Teatrul Național Tratarea diferențiată a Şcoala Gimnazială Şcolile Gimnaziale „Constantin Parfene” şi
în cadrul orelor de literatură Iași elevilor, problemă de ”Mihai Eminescu” „Ştefan cel Mare” din municipiul Vaslui şi din
actualitate a învățământului Oşeşti localităţile Albeşti, Bălteni, Cozmeşti, Deleşti,
modern Dragomireşti, Dumeşti, Fereşti, Oşeşti, Văleni,
Vultureşti.

10
ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN LIMBILE MINORITĂŢILOR NAŢIONALE
Cerc la nivel de judeţ (profesori, mediatori şcolari, responsabili cu înv. pentru rromi) – responsabil prof. Sorinel Trufia
SEMESTRUL I – 23.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 28.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii care predau limba rromani în
Noutăți în domeniu și Şcoala Gimnazială Cunoașterea comunității de Şcoala Gimnazială învăţământul gimnazial şi liceal din judeţ,
participare la concursurile „Teodor Juncu” rromi din zona apropiată „Principesa Elena mediatorii şcolari, responsabilii cu
școlare Băcești școlii Bibescu” Bârlad învăţământul pentru rromi.

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – LIMBA LATINĂ


Cerc la nivel de judeţ (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Anca Anuşcă-Popa
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 26.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba latină din învăţământul
Secvențe didactice atractive Liceul Tehnologic Importanța studierii Şcoala Gimnazială gimnazial şi liceal din judeţ.
pentru programa Elemente ”Nicolae Iorga” disciplinei Elemente de limbă „Mihail Sadoveanu”
de limbă latină și cultură Negrești latină și de cultură romanică Huși
romanică

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – LIMBA ŞI LITERATURA FRANCEZĂ


Cercul nr. 1 (profesori liceu) – responsabil prof. Amalia-Giorgiana Cazacu
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba şi literatura franceză şi
Pantins dans Liceul Teoretic Stratégies d’apprentissage Liceul Teoretic celelalte limbi romanice (limba spaniolă şi
l’apprentissage du FLE. „Mihail du français avec les pantins „Emil Racoviţă” limba italiană) de la liceele şi colegiile din
Ecriture créative Kogălniceanu” Vaslui municipiul Vaslui, de la Negreşti şi Codăeşti.
Vaslui
Cercul nr. 2 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Alina-Emanuela Moraru
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba şi literatura franceză şi
Pantins dans Şcoala Gimnazială Stratégies d’apprentissage Şcoala Gimnazială celelalte limbi romanice (limba spaniolă şi
l’apprentissage du FLE. „Mareșal du français avec les pantins Nr. 1 Rebricea limba italiană) de la Şcolile Gimnaziale
Ecriture créative Constantin Prezan” „Dimitrie Cantemir”, „Elena Cuza”, „Ştefan cel
Dumeşti Mare”, „Alexandra Nechita” şi „Mihail
Sadoveanu” din municipiul Vaslui şi din
localităţile Băceşti, Codăeşti, Dăneşti,
Dumeşti, Gârceni, Micleşti, Muntenii de Jos,
Poieneşti, Pungeşti, Soleşti, Rebricea, Vutcani,
Vultureşti, Zăpodeni.

11
Cercul nr. 3 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Ecaterina-Camelia Badea
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba şi literatura franceză şi
Pantins dans Şcoala Gimnazială Stratégies d’apprentissage Şcoala Gimnazială celelalte limbi romanice (limba spaniolă şi
l’apprentissage du FLE. „Vasile Alecsandri” du français avec les pantins „Mihai Eminescu” limba italiană) de la Şcolile Gimnaziale „Al. I.
Ecriture créative Vaslui Oșești Cuza”, „Constantin Parfene”, „Mihai
Eminescu”, „Constantin Motaş” şi „Vasile
Alecsandri” din municipiul Vaslui şi din
localităţile Brodoc, Gura Bustei, Albeşti,
Bălteni, Bogdana, Costeşti, Cozmeşti, Deleni,
Deleşti, Dragomireşti, Fereşti, Ivăneşti, Laza,
Lipovăţ, Muntenii de Sus, Oşeşti, Puşcaşi,
Rafaila, Roşieşti, Ştefan cel Mare, Tanacu,
Tăcuta, Todireşti, Văleni.

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – LIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZĂ


Cercul nr. 1 (profesori liceu) – responsabil prof. Virginia Pracsiu
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba engleză şi limba germană
Puppets in teaching Liceul Tehnologic Strategies of Teaching Liceul „Ştefan de la liceele şi colegiile din municipiul Vaslui,
English. Creative writing „Ion Mincu” Vaslui English with Puppets Procopiu” Vaslui de la Negreşti şi Codăeşti.

Cercul nr. 2 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Corina Velişcu


SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba şi literatura engleză şi
Puppets in teaching Şcoala Gimnazială Strategies of Teaching Şcoala Gimnazială limba germană de la Şcolile Gimnaziale
English. Creative writing „Dimitrie English with Puppets „Teodor Juncu” „Dimitrie Cantemir”, „Constantin Parfene”,
Cantemir” Vaslui Băcești „Elena Cuza”, „Ştefan cel Mare” şi „Mihail
Sadoveanu” din municipiul Vaslui şi din
localităţile Băceşti, Codăeşti, Dăneşti,
Dumeşti, Gârceni, Micleşti, Muntenii de Jos,
zona Negreşti, Poieneşti, Pungeşti, Soleşti,
Rebricea, Vutcani, Vultureşti, Zăpodeni.
Cercul nr. 3 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Camelia Bojescu
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba şi literatura engleză şi
Puppets in teaching Şcoala Gimnazială Strategies of Teaching Şcoala Gimnazială limba germană de la Şcolile Gimnaziale „Al. I.
English. Creative writing Nr. 1 Pușcași English with Puppets „Ionel Miron” Cuza”, „Mihai Eminescu”, „Constantin Motaş”,

12
Ivăneşti „Alexandra Nechita” şi „Vasile Alecsandri” din
municipiul Vaslui şi din localităţile Brodoc,
Gura Bustei, Albeşti, Bălteni, Bogdana,
Costeşti, Cozmeşti, Deleni, Deleşti,
Dragomireşti, Fereşti, Ivăneşti, Laza, Lipovăţ,
Muntenii de Sus, Oşeşti, Puşcaşi, Rafaila,
Roşieşti, Ştefan cel Mare, Tanacu, Tăcuta,
Todireşti, Văleni.

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – MATEMATICĂ


Cercul nr. 1 (profesori liceu) – responsabil prof. Manuela Furtună
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de matematică de la liceele din
Oportunitățile oferite de Liceul Teoretic Curriculumul la decizia școlii Liceul Tehnologic Vaslui, Negreşti şi Codăeşti.
utilizarea softurilor „Mihail – o provocare pentru studiul „Ion Mincu” Vaslui
educaționale (GeoGebra, Kogălniceanu” matematicii printr-o altă
Wiris etc.) în studiul Vaslui abordare
matematicii de nivel liceal
Cercul nr. 2 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Gianina Busuioc
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de matematică de la Şcolile
Adaptarea demersului Şcoala Gimnazială Dificultăți și aspecte Şcoala Gimnazială Gimnaziale „Elena Cuza”, „Mihai Eminescu”,
didactic pentru atingerea Nr. 1 Pribești metodologice, privind Nr. 1 Focșeasca Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă
competențelor la matema- actualele programe de „Elisabeta Polihroniade” din municipiul Vaslui
tică, conform actualei matematică pentru clasele şi din localităţile Codăeşti, Tanacu, Văleni,
programe de matematică aV-a, aVI-a și aVII-a Fereşti, Soleşti, Micleşti, Tăcuta, Dăneşti,
pentru clasa aVII-a Muntenii de Sus.

Cercul nr. 3 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Mirela Obreja


SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de matematică de la Şcolile
Adaptarea demersului Şcoala Gimnazială Dificultăți și aspecte Şcoala Gimnazială Gimnaziale „Ştefan cel Mare” şi „Constantin
didactic pentru atingerea „Constantin Motaş” metodologice, privind „Ştefan cel Mare” Motaş” din municipiul Vaslui şi din localităţile
competențelor la matema- Vaslui actualele programe de com. Ștefan cel Gura Bustei, Ivăneşti, Dragomireşti, Puşcaşi,
tică, conform actualei matematică pentru clasele Mare Poieneşti, Gârceni, Ştefan cel Mare, Zăpodeni,
programe de matematică aV-a, aVI-a și aVII-a Pungeşti.
pentru clasa aVII-a

13
Cercul nr. 4 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Liliana Lupaşcu
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de matematică de la Şcolile
Adaptarea demersului Şcoala Gimnazială Dificultăți și aspecte Şcoala Gimnazială Gimnaziale „Dimitrie Cantemir”, „Constantin
didactic pentru atingerea „Mihail metodologice, privind Nr. 1 Draxeni - Parfene”, „Mihail Sadoveanu” şi Centrul Şcolar
competențelor la matema- Sadoveanu” Vaslui actualele programe de Rebricea pentru Educaţie Incluzivă „Constantin Pufan”
tică, conform actualei matematică pentru clasele din municipiul Vaslui, din oraşul şi zona
programe de matematică aV-a, aVI-a și aVII-a Negreşti, C.Ş.E.I. Negreşti şi din localităţile
pentru clasa aVII-a Bălteni, Deleşti, Cozmeşti, Oşeşti, Băceşti,
Dumeşti, Vultureşti, Todireşti, Rafaila,
Rebricea.
Cercul nr. 5 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Dorina Baban
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de matematică de la Şcolile
Adaptarea demersului Şcoala Gimnazială Dificultăți și aspecte Şcoala Gimnazială Gimnaziale” „Al. I. Cuza”, „Alexandra Nechita”
didactic pentru atingerea „Alexandru Ioan metodologice, privind Nr. 1 Vutcani şi „Vasile Alecsandri”din municipiul Vaslui şi
competențelor la matema- Cuza” Vaslui actualele programe de din localităţile Brodoc, Muntenii de Jos,
tică, conform actualei matematică pentru clasele Lipovăţ, Bogdana, Roşieşti, Deleni, Costeşti,
programe de matematică aV-a, aVI-a și aVII-a Albeşti, Vutcani.
pentru clasa aVII-a

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – FIZICĂ


Cercul nr. 1 (profesori liceu) – responsabil prof. dr. Zîna-Violeta Mocanu
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de fizică de la liceele teoretice,
Modalități de atragere a Liceul Teoretic Tehnici eficiente de lucru cu Liceul Teoretic tehnologice şi colegii din municipiul Vaslui,
elevilor spre studiul fizicii „Emil Racoviţă” elevii capabili de performanță „Mihail oraşul Negreşti şi de la Codăeşti.
Vaslui Kogălniceanu”
Vaslui
Cercul nr. 2 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Elena Bădărău
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de fizică de la şcolile gimnaziale din
Transdisciplinaritatea - Liceul „Ştefan cel Instruirea interactivă, Şcoala Gimnazială municipiul Vaslui, oraşul Negreşti şi din
calea spre înţelegerea lumii Mare” Codăeşti centrată pe elev, dozarea „Ştefan cel Mare” localităţile din zonele Vaslui, Negreşti,
prezente (gimnaziu) echilibrată şi diferenţiată a Vaslui Codăeşti.
sarcinilor de lucru de la
simplu la complex

14
ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – CHIMIE
Cercul nr. 1 (profesori liceu) – responsabil prof. Doina-Elena Gosav
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de chimie de la liceele şi colegiile din
Învăţarea prin descoperire şi Vizită la UAIC Iaşi Rolul învăţământului pentru Liceul Teoretic municipiul Vaslui, din oraşul Negreşti şi de la
rolul experimentului de excelenţă în formarea „Mihail Codăeşti.
laborator în cadrul lecţiilor tinerilor capabili de Kogălniceanu”
de chimie performanţe înalte Vaslui
Cercul nr. 2 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Pavelina Tăune
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de chimie de la şcolile gimnaziale din
Experimentul didactic între Şcoala Gimnazială Utilizarea auxiliarelor Şcoala municipiul Vaslui, din zonele Vaslui, Negreşti,
real și virtual Nr. 1 Draxeni didactice în predarea- Gimnazială Nr. 1 Codăeşti.
învățarea chimiei Pungești

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – BIOLOGIE


Cercul nr. 1 (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Gianina Romaşcu
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de biologie de la Liceul Teoretic „M.
Elemente de noutate Şcoala Gimnazială Interdisciplinaritate şi Şcoala Gimnazială Kogălniceanu” Vaslui, Liceul „Şt. Procopiu”
relevante pentru noile Nr. 1 Văleni transdisciplinaritate, în „Nicolae Ciubotaru” Vaslui, Liceul Tehnologic „I. Mincu” Vaslui,
programe de biologie pentru scopul dezvoltării abilităţilor Vultureşti Liceul cu Program Sportiv Vaslui, şcolile din
gimnaziu, modalităţi de practice ale elevilor de Negreşti, Parpaniţa şi Codăeşti, Şcolile
abordare a programei de gimnaziu şi liceu Gimnaziale „Al. I. Cuza”, „Constantin Parfene”,
biologie pentru clasa a VII-a „Ştefan cel Mare”, „Constantin Motaş” şi
„Mihail Sadoveanu” din municipiul Vaslui şi
din localităţile Băceşti, Brodoc, Gura Bustei,
Albeşti, Bălteni, Deleni, Deleşti, Dragomireşti,
Fereşti, Rafaila, Roşieşti, Tăcuta, Todireşti,
Văleni, Vutcani, Vultureşti.
Cercul nr. 2 (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Elena Maxim
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de biologie de la Liceul Teoretic
Elemente de noutate Şcoala Gimnazială Interdisciplinaritate şi Şcoala Gimnazială „Emil Racoviţă” Vaslui, Colegiul Economic
relevante pentru noile „Elena Cuza” transdisciplinaritate, în Nr. 1 Draxeni „Anghel Rugină” Vaslui, Liceul Tehnologic
programe de biologie pentru Vaslui scopul dezvoltării abilităţilor „Nicolae Iorga” Negreşti, Şcolile Gimnaziale
gimnaziu, modalităţi de practice ale elevilor de „Dimitrie Cantemir”, „Elena Cuza”, „Mihai
15
abordare a programei de gimnaziu şi liceu Eminescu”, „Alexandra Nechita” şi „Vasile
biologie pentru clasa a VII-a Alecsandri” din municipiul Vaslui şi din
localităţile Bogdana, Costeşti, Cozmeşti,
Dăneşti, Dumeşti, Gârceni, Ivăneşti, Laza,
Lipovăţ, Micleşti, Munteni de Sus, Munteni de
Jos, Ştefan cel Mare, Oşeşti, Poieneşti,
Pungeşti, Puşcaşi, Rebricea, Soleşti, Tanacu,
Zăpodeni.

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – GEOGRAFIE


Cercul nr. 1 (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Marius Baciu
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de geografie de la şcolile gimnaziale
Formarea, dezvoltarea şi Şcoala Gimnazială Aplicație practică în orizontul Liceul Tehnologic “Dimitrie Cantemir”, “Constantin Parfene”,
evaluarea competenţelor „Nicolae local „Ion Mincu” Vaslui “Mihai Eminescu”, “Constantin Motaş”,
specifice la geografie, la Ciubotaru” “Alexandra Nechita”, “Vasile Alecsandri”,
clasa a VII-a, în concordanţă Vultureşti “Mihail Sadoveanu” din Vaslui, de la Colegiul
cu cerinţele noului Economic “Anghel Rugină”, Liceul cu Program
curriculum Sportiv, Liceul Tehnologic “Ion Mincu”, Liceul
Teoretic “Emil Racoviţă” din Vaslui, Liceul
“Ştefan cel Mare” Codăeşti şi din localităţile
Bălteni, Bogdana, Cozmeşti, Deleni, Deleşti,
Laza, Fereşti, Muntenii de Jos, Oşeşti,
Poieneşti, Pungeşti, Puşcaşi, Rebricea,
Roşieşti, Văleni, Vultureşti, Zăpodeni.
Cercul nr. 2 (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Lucica Carp
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de geografie de la şcolile gimnaziale
Formarea, dezvoltarea şi Şcoala Gimnazială Aplicație practică în orizontul Şcoala Gimnazială “Al. I. Cuza”, “Elena Cuza”, “Ştefan cel Mare”
evaluarea competenţelor „Dimitrie local „Elena Cuza” din Vaslui, din suburbiile Gura Bustei,
specifice la geografie, la Cantemir” Vaslui Vaslui Brodoc, de la Liceul “Ştefan Procopiu” Vaslui,
clasa a VII-a, în concordanţă Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu” Vaslui,
cu cerinţele noului Liceul Tehnologic “Nicolae Iorga” Negreşti,
curriculum Şcoala “Mihai David” Negreşti şi din localităţile
Albeşti, Băceşti, Dumeşti, Costeşti, Dăneşti,
Dragomireşti, Gârceni, Ivăneşti, Lipovăţ,
Micleşti, Muntenii de Sus, Parpaniţa-Valea
Mare, Soleşti, Ştefan cel Mare, Tăcuta,
Vutcani.
16
ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – ISTORIE
Cercul nr. 1 (profesori liceu) – responsabil prof. Ovidiu Lisievici
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de istorie de la Colegiul Economic
Utilizarea critică şi reflexivă Liceul Teoretic Aplicarea unor tehnici de Liceul „Ştefan cel „Anghel Rugină” Vaslui, Liceul Tehnologic „Ion
a limbajului de specialitate „Mihail evaluare bazate pe Mare” Codăeşti Mincu” Vaslui, Liceul Teoretic „Mihail
centrat pe activitatea Kogălniceanu” competenţe la istorie-ştiinţe Kogălnicenu” Vaslui, Liceul „Ştefan Procopiu”
diferenţiată cu elevii la Vaslui sociale Vaslui, Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” Vaslui,
istorie–ştiinţe sociale Liceul cu Program Sportiv Vaslui, Liceul
Tehnologic Codăeşti şi Liceul Tehnologic
„Nicolae Iorga” Negreşti.
Cercul nr. 2 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Livia Spiridon
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de istorie de la şcolile gimnaziale „Al.
Utilizarea critică şi reflexivă Şcoala Gimnazială Aplicarea unor tehnici de Şcoala Gimnazială I. Cuza”, „Constantin Parfene”, „Ştefan cel
a limbajului de specialitate „Constantin evaluare bazate pe „Nicolae Ciubotaru” Mare”, „Constantin Motaş”, „Mihail
centrat pe activitatea Parfene” Vaslui competenţe la istorie-ştiinţe Vultureşti Sadoveanu” din municipiul Vaslui, Şcoala
diferenţiată cu elevii la sociale „Mihai David” Negreşti şi din localităţile
istorie–ştiinţe sociale Băceşti, Costeşti, Deleşti, Dăneşti, Deleni,
Dumeşti, Fereşti, Oşeşti, Laza, Munteni de
Sus, Puşcaşi, Rebricea, Tanacu, Tăcuta,
Văleni, Vultureşti, Zăpodeni.
Cercul nr. 3 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. dr. Vasile Sprâncenatu
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de istorie de la şcolile gimnaziale
Utilizarea critică şi reflexivă Şcoala Gimnazială Aplicarea unor tehnici de Şcoala Gimnazială „Dimitrie Cantemir”, „Elena Cuza”, „Mihai
a limbajului de specialitate „Alexandra evaluare bazate pe Nr. 1 Albeşti Eminescu”, „Alexandra Nechita”, „Vasile
centrat pe activitatea Nechita” Vaslui competenţe la istorie-ştiinţe Alecsandri” din municipiul Vaslui şi din
diferenţiată cu elevii la sociale localităţile Albeşti, Bălteni, Bogdana, Codăeşti,
istorie–ştiinţe sociale Cozmeşti, Dragomireşti, Gârceni, Lipovăţ,
Micleşti, Munteni de Jos, Ivăneşti, Pungeşti,
Poieneşti, Rafaila, Roşieşti, Soleşti, Ştefan cel
Mare, Todireşti, Vutcani.

17
ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – ŞTIINŢE SOCIO-UMANE
Cerc la nivel de zonă (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Diana Loghin
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de ştiinţe socio-umane de la
Utilizarea critică şi reflexivă Liceul Teoretic Aplicarea unor tehnici de Liceul Tehnologic unităţile de învăţământ din zonele Vaslui,
a limbajului de specialitate „Emil Racoviţă” evaluare bazate pe “Nicolae Iorga” Negreşti, Codăeşti.
centrat pe activitatea Vaslui competenţe la istorie-ştiinţe Negreşti
diferenţiată cu elevii la sociale
istorie–ştiinţe sociale

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – RELIGIE


Cerc la nivel de zonă (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Irina Matcaşu
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de religie de la unităţile de
Rolul profesorilor de religie Şcoala Gimnazială Implicațiile educative ale Şcoala Gimnazială învăţământ din zonele Vaslui, Negreşti,
în formarea și educația Nr. 1 Pungeşti colaborării dintre școală și „Teodor Juncu” Codăeşti.
tinerilor, în contextul actual Biserică – tinerii, școala și Băcești
Biserica

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – EDUCAŢIE MUZICALĂ


MUZICĂ VOCALĂ
Cerc zonele Vaslui, Huşi şi Negreşti (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Constantin Fodor
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de muzică de la unităţile de
Metode moderne în predarea Liceul Tehnologic Adudiția muzicală în cadrul Liceul „Ştefan învăţământ din zonele Vaslui, Huşi şi
educației muzicale “Nicolae Iorga” lecției de muzică Procopiu” Vaslui Negreşti.
Negreşti
MUZICĂ INSTRUMENTALĂ
Cerc zona Vaslui (profesori gimnaziu de la şcolile cu clase de artă) – responsabil prof. Renata Fodor
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de muzică instrumentală de la
Tehnici de articulație în Şcoala Gimnazială Dezvoltarea abilităților Şcoala Gimnazială unităţile de învăţământ din zona Vaslui.
muzica pianistică „Vasile Alecsandri” practice și interpretarea „Vasile Alecsandri”
Vaslui instrumental a stilurilor Vaslui
clasic și romantic

18
ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – EDUCAŢIE PLASTICĂ
Cerc zonele Vaslui, Huşi şi Negreşti (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Elena-Carla-Monalisa Prelipcean
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de educaţie plastică de la unităţile
Reprezentări ale artei Şcoala Gimnazială Modernitatea în costum Şcoala Gimnazială de învăţământ din zonele Vaslui, Huşi şi
religioase contemporane, „Ștefan cel Mare” „Mareşal Negreşti.
folosind ca suport și mijloc Vaslui Constantin Prezan”
de expresie sticla Dumeşti

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT


Cercul nr. 1 (profesori liceu) – responsabil prof. Florin Cucu
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de educaţie fizică şi sport de la
Joc sportiv fotbal. Jocuri de Liceul cu Program Fitness antrenament cardio - Liceul „Ştefan cel liceele teoretice, cu program sportiv, colegii şi
mișcare pentru dezvoltarea Sportiv Vaslui un stil de viață sănătos Mare” Codăeşti licee tehnologice din municipiul Vaslui, oraşul
vitezei- consolidare Negreşti şi Codăeşti.
Cercul nr. 2 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Mircea Scripcaru
SEMESTRUL I – 19.19.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de educaţie fizică şi sport de la
Joc sportiv minihandbal. Şcoala Gimnazială Joc sportiv fotbal. Conduce- Școala Gimnazială şcolile gimnaziale din municipiul Vaslui,
Driblingul și aruncarea la „Mihai Eminescu” rea mingii în relații cu „Ștefan cel Mare” oraşul Negreşti şi din localităţile afiliate
poartă cu pas adăugat - Vaslui adversarul și șutul la poartă sat Ștefan cel Mare Centrului Metodic Vaslui.
consolidare din deplasare -perfecționare

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – TEHNOLOGII


INFORMATICĂ/TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR
Cercul nr. 1 – responsabil prof. Florica Ciurescu
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de informatică/tehnologia
Disciplina INFORMATICĂ Liceul Tehnologic Pregătirea privind participa- Liceul Tehnologic informaţiei şi a comunicaţiilor de la unităţile
SI TIC clasa V-a “Nicolae Iorga” rea elevilor la olimpiade și „Ion Mincu” Vaslui de învăţământ din zona Vaslui.
Negreşti concursuri de specialitate

19
EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ
Cercul nr. 2 – responsabil prof. Mihaela Şteoboranu
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Cadrele didactice care predau educaţie
Schimburi de bune practici Şcoala Gimnazială E-learning – tehnica viitoru- Şcoala Gimnazială tehnologică la unităţile de învăţământ din
şi exemple de activități de „Vasile Alecsandri” lui sau cum transformăm Nr. 1 Bălteni zonele Vaslui şi Negreşti.
învățare pentru disciplina Vaslui actul educațional într-o
educaţie tehnologică şi experiență interactivă și
aplicaţii practice – proiecte interesantă pentru elevi
ale elevilor
TEHNOLOGII
Cercul nr. 3 – responsabil prof. Silvia Bârcă
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Cadrele didactice din domeniile Mecanică,
Motivarea elevilor din Liceul „Ştefan Liceul Tehnologic Agricultură, Mecanică agricolă,
Utilizarea în procesul de Transporturi de la unităţile de învăţământ din
învăţământul profesional şi Procopiu” Vaslui predare-învăţare-evaluare a “Nicolae Iorga”
tehnic pentru învătare activă Negreşti zonele Vaslui şi Negreşti.
tehnologiilor moderne şi a
şi dezvoltarea aptitudinilor platformelor educaţionale în
necesare pregătirii învăţământul profesional şi
profesionale – modele de tehnic
bună practică
Cercul nr. 4 – responsabil prof. Ionel Cucoranu
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Cadrele didactice din domeniile Electric,
Motivarea elevilor din Liceul Tehnologic Liceul Tehnologic Electronică, Electromecanică, Construcţii,
Utilizarea în procesul de Industrie textilă, Industrie alimentară,
învăţământul profesional şi „Ion Mincu” Vaslui predare-învăţare-evaluare a “Nicolae Iorga”
tehnic pentru învătare activă Negreşti Protecţia mediului de la unităţile de
tehnologiilor moderne şi a
şi dezvoltarea aptitudinilor învăţământ din zonele Vaslui şi Negreşti.
platformelor educaţionale în
necesare pregătirii învăţământul profesional şi
profesionale – modele de tehnic
bună practică
Cercul nr. 5 – responsabil prof. Daniela-Tinca Pracsiu
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Cadrele didactice din domeniile Turism şi

20
Motivarea elevilor din Liceul Tehnologic Utilizarea în procesul de Colegiul Economic alimentaţie (tehnician în turism, geografia
învăţământul profesional şi “Nicolae Iorga” predare-învăţare-evaluare a „Anghe Rugină” turismului), Economic-Administrativ-Poştă,
tehnic pentru învătare activă Negreşti tehnologiilor moderne şi a Vaslui Estetica şi îngrijirea corpului omenesc de la
şi dezvoltarea aptitudinilor platformelor educaţionale în unităţile de învăţământ din zonele Vaslui şi
necesare pregătirii învăţământul profesional şi Negreşti.
profesionale – modele de tehnic
bună practică

 NOTĂ : Toate cercurile pedagogice îşi încep activitatea, în ziua programată, la orele 9.30.

ZZOONNAABBÂÂRRLLA
ADD
S
Seem
meessttrru
ull II:: 2
200n mbbrriiee 2
nooiieem 20 0119
9 // S
Seem
meessttrru 25
ull aall IIII--lleeaa:: 2 5m
maarrttiiee 2
2002
200

II.1.1. ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR


Cercul nr. 1 – responsabil ed. Corina Zota
SEMESTRUL I – 20.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 25.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Educatoarele grădiniţelor nr. 9, 15, 16 din
Abordarea Curriculumului Grădiniţa cu Grădiniţa cu municipiul Bârlad şi din localităţile Fălciu,
revizuit pentru Educația Program Prelungit Program Normal Iveşti, Murgeni (Sărăţeni, Floreni, Raiu),
timpurie prin activități Nr. 9 Bârlad Murgeni Perieni, Tutova, Zorleni.
integrate
Cercul nr. 2 – responsabil ed. Roxana-Iulia Marin
SEMESTRUL I – 20.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 25.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Educatoarele grădiniţelor nr. 4, 5, 13, 20 din
Abordarea Curriculumului Grădiniţa cu Grădiniţa cu municipiul Bârlad şi din localităţile Alexandru
revizuit pentru Educația Program Normal Program Normal Vlahuţă, Ghergheşti, Ibăneşti, Pogana,
timpurie prin activități Ibănești Puiești Pogoneşti, Puieşti, Şuletea, Viişoara, Dodeşti.
integrate
Cercul nr. 3 – responsabil ed. Geanina-Alina Bleoju
SEMESTRUL I – 20.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 25.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Educatoarele grădiniţelor nr. 1, 3, 7, 8, 11, 12,
Abordarea Curriculumului Grădiniţa cu Grădiniţa cu 17 şi grădiniţa de la Liceul Pedagogic din
revizuit pentru Educația Program Normal Program Normal municipiul Bârlad şi din localităţile Blăgeşti,
timpurie prin activități Docani - Vinderei Găgești Coroieşti, Găgeşti, Iana, Măluşteni, Vinderei.
integrate

21
Cercul nr. 4 – responsabil ed. Cati Slavu
SEMESTRUL I – 20.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 25.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Educatoarele grădiniţelor nr. 2, 6, 18, 19, 23
Abordarea Curriculumului Grădiniţa cu Grădiniţa cu din municipiul Bârlad şi din localităţile Banca,
revizuit pentru Educația Program Normal Program Prelungit Băcani, Bogdăniţa, Bogdăneşti, Ciocani,
timpurie prin activități Grivița Nr. 2 Bârlad Epureni, Fruntişeni, Griviţa, Pochidia, Popeni,
integrate Voineşti.

II.1.2. ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR – CLASA PREGĂTITOARE


Cercul nr. 1 – responsabil înv. Nela Ganea
SEMESTRUL I – 20.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 25.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor pregătitoare ai Şcolilor
Tehnici şi instrumente de Şcoala Gimnazială Orientarea pozitivă a relaţii- Şcoala Gimnazială Gimnaziale „Manolache Costache Epureanu”,
monitorizare a progresului Nr. 1 Măluşteni lor dintre membrii grupului „Stroe S. Belloescu” „Stroe S. Belloescu” şi „George Tutoveanu” din
şcolar (individual şi colectiv) şcolar în vederea creşterii Bârlad municipiul Bârlad, de la Liceul Tehnologic
eficienţei activităţii didactice „Petru Rareş” Bârlad (primar) şi din localităţile
Blăgeşti, Epureni, Fălciu, Fruntişeni, Griviţa,
Măluşteni, Murgeni, Sărăţeni, Vinderei şi
Zorleni.
Cercul nr. 2 – responsabil înv. Alina-Mariana Roşca
SEMESTRUL I – 20.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 25.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor pregătitoare ai Şcolilor
Tehnici şi instrumente de Şcoala Gimnazială Orientarea pozitivă a relaţii- Şcoala Gimnazială Gimnaziale „Iorgu Radu”, „Vasile Pârvan” şi
monitorizare a progresului Nr. 1 Ghergheşti lor dintre membrii grupului Nr. 1 Voineşti Şcolii de Arte „N. N. Tonitza” din municipiul
şcolar (individual şi colectiv) şcolar în vederea creşterii Bârlad şi din localităţile Pochidia, Tutova,
eficienţei activităţii didactice Pogoneşti, Iveşti, Coroieşti, Ciocani, Perieni,
Pogana, Iana, Puieşti, Voineşti, Ghergheşti.

Cercul nr. 3 – responsabil înv. Roxana Nacu


SEMESTRUL I – 20.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 25.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor pregătitoare ai Şcolilor
Tehnici şi instrumente de Şcoala Gimnazială Orientarea pozitivă a relaţii- Şcoala Gimnazială Gimnaziale „Principesa Elena Bibescu”, „V. I.
monitorizare a progresului „Horia Stamatin” lor dintre membrii grupului Nr. 1 Gara Banca Popa” şi „Ep. Iacov Antonovici” din municipiul
şcolar (individual şi colectiv) Bogdăneşti şcolar în vederea creşterii Bârlad şi din localităţile Băcani, Ibăneşti,
eficienţei activităţii didactice Alexandru Vlahuţă, Bogdăniţa, Bogdăneşti,
Banca, Viişoara, Dodeşti, Şuletea, Găgeşti.
22
ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR – CLASA I
Cercul nr. 4 – responsabil înv. Monica Vîrlan
SEMESTRUL I – 20.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 25.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor I ai Şcolilor Gimnaziale
Tehnici şi instrumente de Liceul Tehnologic Orientarea pozitivă a relaţii- Şcoala Gimnazială „Manolache Costache Epureanu”, „Stroe S.
monitorizare a progresului „Ghenuţă Coman” lor dintre membrii grupului „George Tutoveanu” Belloescu” şi „George Tutoveanu” din
şcolar (individual şi colectiv) Murgeni şcolar în vederea creşterii Bârlad municipiul Bârlad şi din localităţile Blăgeşti,
eficienţei activităţii didactice Epureni, Fălciu, Fruntişeni, Griviţa,
Măluşteni, Murgeni, Sărăţeni, Vinderei şi
Zorleni.
Cercul nr. 5 – responsabil înv. Georgeta Ilie
SEMESTRUL I – 20.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 25.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor I ai Şcolilor Gimnaziale
Tehnici şi instrumente de Şcoala Gimnazială Orientarea pozitivă a relaţii- Şcoala Gimnazială „Iorgu Radu”, „Vasile Pârvan” şi Şcolii de Arte
monitorizare a progresului „Iorgu Radu” lor dintre membrii grupului „Teodor „N. N. Tonitza” din municipiul Bârlad şi din
şcolar (individual şi colectiv) Bârlad şcolar în vederea creşterii Medeleanu” Ciocani localităţile Pochidia, Tutova, Pogoneşti, Iveşti,
eficienţei activităţii didactice Coroieşti, Ciocani, Perieni, Pogana, Iana,
Puieşti, Voineşti, Ghergheşti.
Cercul nr. 6 – responsabil înv. Loredana Ioniţă
SEMESTRUL I – 20.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 25.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor I ai Şcolilor Gimnaziale
Tehnici şi instrumente de Şcoala Gimnazială Orientarea pozitivă a relaţii- Şcoala Gimnazială „Principesa Elena Bibescu”, „V. I. Popa” şi „Ep.
monitorizare a progresului „Principesa Elena lor dintre membrii grupului „Virgil Caraivan” Iacov Antonovici” din municipiul Bârlad, de la
şcolar (individual şi colectiv) Bibescu” Bârlad şcolar în vederea creşterii Şuletea Liceul Tehnologic „Petru Rareş” Bârlad
eficienţei activităţii didactice (primar) şi din localităţile Băcani, Ibăneşti,
Alexandru Vlahuţă, Bogdăniţa, Bogdăneşti,
Banca, Viişoara, Dodeşti, Şuletea, Găgeşti.

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR – CLASA a II-a


Cercul nr. 7 – responsabil înv. Adina Stratulat
SEMESTRUL I – 20.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 25.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor a II-a ai Şcolilor Gimnaziale
Tehnici şi instrumente de Şcoala Gimnazială Orientarea pozitivă a relaţii- Şcoala Gimnazială „Manolache Costache Epureanu”, „Stroe S.
monitorizare a progresului Popeni – Zorleni lor dintre membrii grupului „Stroe S. Belloescu” Belloescu” şi „George Tutoveanu” din
şcolar (individual şi colectiv) şcolar în vederea creşterii Bârlad municipiul Bârlad şi din localităţile Blăgeşti,
eficienţei activităţii didactice Epureni, Fălciu, Fruntişeni, Griviţa,

23
Măluşteni, Murgeni, Sărăţeni, Vinderei,
Zorleni.
Cercul nr. 8 – responsabil înv. Mariana Cotoroiu
SEMESTRUL I – 20.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 25.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor a II-a ai Şcolilor Gimnaziale
Tehnici şi instrumente de Şcoala Gimnazială Orientarea pozitivă a relaţii- Școala Gimnazială „Iorgu Radu”, „Vasile Pârvan” şi Şcolii de Arte
monitorizare a progresului „Vasile Pârvan” lor dintre membrii grupului Nr. 1 Voinești „N. N. Tonitza” din municipiul Bârlad şi din
şcolar (individual şi colectiv) Bârlad şcolar în vederea creşterii localităţile Pochidia, Tutova, Pogoneşti, Iveşti,
eficienţei activităţii didactice Coroieşti, Ciocani, Perieni, Pogana, Iana,
Puieşti, Voineşti, Ghergheşti.
Cercul nr. 9 – responsabil înv. Lucia Păun
SEMESTRUL I – 20.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 25.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor a II-a ai Şcolilor Gimnaziale
Tehnici şi instrumente de Școala Gimnazială Orientarea pozitivă a relaţii- Şcoala Gimnazială „Principesa Elena Bibescu”, „V. I. Popa” şi „Ep.
monitorizare a progresului Nr. 1 Ibănești lor dintre membrii grupului „Episcop Iacov Iacov Antonovici” din municipiul Bârlad , de la
şcolar (individual şi colectiv) şcolar în vederea creşterii Antonovici” Bârlad Liceul Tehnologic „Petru Rareş” Bârlad
eficienţei activităţii didactice (primar) şi din localităţile Băcani, Ibăneşti,
Alexandru Vlahuţă, Bogdăniţa, Bogdăneşti,
Banca, Viişoara, Dodeşti, Şuletea, Găgeşti.

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR – CLASA a III-a


Cercul nr. 10 – responsabil înv. Gabriela Dorofte
SEMESTRUL I – 20.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 25.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor a III-a ai Şcolilor Gimnaziale
Tehnici şi instrumente de Şcoala Gimnazială Orientarea pozitivă a relaţii- Şcoala Gimnazială „Manolache Costache Epureanu”, „Stroe S.
monitorizare a progresului „Ion Murgeanu” lor dintre membrii grupului „Stroe S. Belloescu” Belloescu” şi „George Tutoveanu” din munici-
şcolar (individual şi colectiv) Zorleni şcolar în vederea creşterii Bârlad piul Bârlad şi din localităţile Blăgeşti, Epureni,
eficienţei activităţii didactice Fălciu, Fruntişeni, Griviţa, Măluşteni,
Murgeni, Sărăţeni, Vinderei, Zorleni.
Cercul nr. 11 – responsabil înv. Monica Jacotă
SEMESTRUL I – 20.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 25.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor a III-a ai Şcolilor Gimnaziale
Tehnici şi instrumente de Şcoala Gimnazială Orientarea pozitivă a relaţii- Școala Gimnazială „Iorgu Radu”, „Vasile Pârvan” şi Şcolii de Arte
monitorizare a progresului „Teodor lor dintre membrii grupului Nr. 1 Iana „N. N. Tonitza” din municipiul Bârlad şi din
şcolar (individual şi colectiv) Medeleanu” şcolar în vederea creşterii localităţile Pochidia, Tutova, Pogoneşti, Iveşti,
Ciocani eficienţei activităţii didactice Coroieşti, Ciocani, Perieni, Pogana, Iana,
Puieşti, Voineşti, Ghergheşti.

24
Cercul nr. 12 – responsabil înv. Iuliana Focşa
SEMESTRUL I – 20.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 25.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor a III-a ai Şcolilor Gimnaziale
Tehnici şi instrumente de Şcoala Gimnazială Orientarea pozitivă a relaţii- Școala Gimnazială „Principesa Elena Bibescu”, „V. I. Popa” şi „Ep.
monitorizare a progresului „Episcop Iacov lor dintre membrii grupului Nr. 1 Băcani Iacov Antonovici” din municipiul Bârlad, de la
şcolar (individual şi colectiv) Antonovici” Bârlad şcolar în vederea creşterii Liceul Tehnologic „Petru Rareş” Bârlad
eficienţei activităţii didactice (primar) şi din localităţile Băcani, Ibăneşti,
Alexandru Vlahuţă, Bogdăniţa, Bogdăneşti,
Banca, Viişoara, Dodeşti, Şuletea, Găgeşti.

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR – CLASA a IV-a


Cercul nr. 13 – responsabil înv. Maria Porumb
SEMESTRUL I – 20.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 25.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor a IV-a ai Şcolilor Gimnaziale
Tehnici şi instrumente de Şcoala Gimnazială Orientarea pozitivă a relaţii- Şcoala Gimnazială „Manolache Costache Epureanu”, „Stroe S.
monitorizare a progresului „George lor dintre membrii grupului „General Aviator Belloescu” şi „George Tutoveanu” din
şcolar (individual şi colectiv) Tutoveanu” Bârlad şcolar în vederea creşterii Ing. Gh. Negrescu” municipiul Bârlad şi din localităţile Blăgeşti,
eficienţei activităţii didactice Fruntișeni Epureni, Fălciu, Fruntişeni, Griviţa, Iveşti,
Murgeni, Sărăţeni, Vinderei şi Zorleni.
Cercul nr. 14 – responsabil înv. Daniela Anea
SEMESTRUL I – 20.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 25.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor a IV-a ai Şcolilor Gimnaziale
Tehnici şi instrumente de Şcoala Gimnazială Orientarea pozitivă a relaţii- Școala Gimnazială „Iorgu Radu”, „Vasile Pârvan” şi Şcolii de Arte
monitorizare a progresului „Iorgu Radu” lor dintre membrii grupului Nr. 1 Iana „N. N. Tonitza” din municipiul Bârlad şi din
şcolar (individual şi colectiv) Bârlad şcolar în vederea creşterii localităţile Pochidia, Tutova, Pogoneşti,
eficienţei activităţii didactice Coroieşti, Ciocani, Măluşteni, Perieni, Pogana,
Iana, Puieşti, Voineşti, Ghergheşti.
Cercul nr. 15 – responsabil înv. Carmen Mihaela Mihu
SEMESTRUL I – 20.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 25.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor a IV-a ai Şcolilor Gimnaziale
Tehnici şi instrumente de Şcoala Gimnazială Orientarea pozitivă a relaţii- Școala Gimnazială „Principesa Elena Bibescu”, „V. I. Popa” şi „Ep.
monitorizare a progresului Nr. 1 Gara Banca lor dintre membrii grupului Nr. 1 Ibănești Iacov Antonovici” din municipiul Bârlad, de la
şcolar (individual şi colectiv) şcolar în vederea creşterii Liceul Tehnologic „Petru Rareş” Bârlad
eficienţei activităţii didactice (primar) şi din localităţile Ibăneşti, Alexandru
Vlahuţă, Băcani, Bogdăniţa, Bogdăneşti,
Banca, Viişoara, Dodeşti, Şuletea, Găgeşti.

II.1.3. ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


25
Cercul nr. 1 (profesori liceu) – responsabil prof. Mihaela Oportov
SEMESTRUL I – 20.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 25.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba şi literatura română de la
Transdisciplinaritatea în Liceul Tehnologic De la modelul biblic originar Liceul Teoretic licee şi colegii din municipiul Bârlad, de la
predarea orelor de limba și Puiești la poezia psalmică în „Mihai Eminescuˮ liceeele tehnologice din Murgeni, Zorleni şi
literatura română literatura română Bârlad Puieşti.
Cercul nr. 2 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Carolina Boroş
SEMESTRUL I – 20.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 25.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba şi literatura română de la
Elemente de Centrul „Mihai Utilizarea corectă, adecvată Şcoala Gimnazială Şcolile Gimnaziale „Stroe S. Belloescu” şi
interculturalitate şi Eminescu” Bârlad şi eficientă a limbii în „Episcop Iacov „Episcop Iacov Antonovici” din municipiul
inserarea lor în orele de procesul comunicării orale și Antonovici” Bârlad Bârlad şi din localităţile Băcani, Bogdăniţa,
limba şi literatura română scrise Ciocani, Coroieşti, Ghergheşti, Iveşti, Murgeni,
Perieni, Pogoneşti.
Cercul nr. 3 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Elena Dumitriu-Broştic
SEMESTRUL I – 20.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 25.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba şi literatura română de la
Elemente de Şcoala Gimnazială Cum utilizăm 25% la Şcoala Gimnazială Şcolile Gimnaziale „Principesa Elena Bibescu”,
interculturalitate şi Sârbi, com. Banca dispoziţia profesorului, la Alexandru Vlahuţă „V. I. Popa” şi „George Tutoveanu” din
inserarea lor în orele de clasele a V-a, a VI-a și a VII-a municipiul Bârlad şi din localităţile Alexandru
limba şi literatura română Vlahuţă, Banca, Găgeşti, Ibăneşti, Puieşti,
Vinderei, Voineşti.
Cercul nr. 4 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Maria Mihaela Popa
SEMESTRUL I – 20.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 25.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba şi literatura română de la
Noua programă școlară Şcoala Gimnazială Receptarea textului literar la Școala Gimnazială Şcolile Gimnaziale „Iorgu Radu” şi „Vasile
„Iorgu Radu” gimnaziu Sălceni Pârvan” din municipiul Bârlad, Liceul
Bârlad Tehnologic „Petru Rareş” Bârlad şi din
localităţile Blăgeşti, Bogdăneşti, Dodeşti,
Măluşteni, Pochidia, Pogana,Tutova, Viişoara.
Cercul nr. 5 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Denisa Pleşu
SEMESTRUL I – 20.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 25.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba şi literatura română de la
Programa școlară și Școala Gimnazială Confluențe culturale - Şcoala Gimnazială Şcoala Gimnazială „Manolache Costache
manualele pentru clasa a Rânzești – com. excursia tematică „Manolache Epureanu” şi Şcoala de Arte „N. N. Tonitza”
VII-a Fălciu Costache din municipiul Bârlad şi din localităţile
Epureanu” Bârlad Epureni, Fălciu, Fruntişeni (+ Grăjdeni),
Griviţa, Iana, Şuletea, Zorleni (+ Popeni).

26
ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN LIMBILE MINORITĂŢILOR
Cerc la nivel de judeţ (profesori, mediatori şcolari, responsabili cu înv. pentru rromi) – responsabil prof. Sorinel Trufia
SEMESTRUL I – 23.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 28.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii care predau limba rromani în
Noutăți în domeniu și Şcoala Gimnazială Cunoașterea comunității de Şcoala Gimnazială învăţământul gimnazial şi liceal din judeţ,
participare la concursurile „Teodor Juncu” rromi din zona apropiată „Principesa Elena mediatorii şcolari, responsabilii cu
școlare Băcești școlii Bibescu” Bârlad învăţământul pentru rromi.

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – LIMBA LATINĂ


Cerc la nivel de judeţ (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Anca Anuşcă-Popa
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 26.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba latină din învăţământul
Secvențe didactice atractive Liceul Tehnologic Importanța studierii Şcoala Gimnazială gimnazial şi liceal din judeţ.
pentru programa Elemente ”Nicolae Iorga” disciplinei Elemente de limbă „Mihail Sadoveanu”
de limbă latină și cultură Negrești latină și de cultură romanică Huși
romanică

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – LIMBA ŞI LITERATURA FRANCEZĂ


Cercul nr. 1 (profesori liceu) – responsabil prof. Corina Macovei
SEMESTRUL I – 20.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 25.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba şi literatura franceză şi
Pantins dans Liceul Tehnologic Stratégies d’apprentissage Liceul Tehnologic celelalte limbi romanice (limba spaniolă şi
l’apprentissage du FLE. „Marcel Guguianu” du français avec les pantins Puieşti limba italiană) de la liceele şi colegiile din
Ecriture créative Zorleni municipiul Bârlad, de la liceele tehnologice din
Murgeni, Puieşti, Zorleni.
Cercul nr. 2 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Andreea-Denisa Scîntee
SEMESTRUL I – 20.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 25.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba şi literatura franceză şi
Pantins dans Şcoala Gimnazială Stratégies d’apprentissage Şcoala Gimnazială celelalte limbi romanice (limba spaniolă şi
l’apprentissage du FLE. Nr. 1 Băcani du français avec les pantins „Spiru C. Haret” limba italiană) de la Şcolile Gimnaziale
Ecriture créative Viișoara „Principesa Elena Bibescu”, „V. I. Popa”,
„Episcop Iacov Antonovici” şi „Stroe S.
Belloescu” din municipiul Bârlad şi din
localităţile Blăgeşti, Bogdăniţa, Epureni,
Bursuci, Fălciu, Rânzeşti, Iveşti, Pogoneşti,
Măluşteni, Perieni, Ciocani, Şuletea, Vinderei,
Docani, Obârşeni-Vinderei, Voineşti, Zorleni 1,
Zorleni 2, Popeni.
27
Cercul nr. 3 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Carmelina Barbălată-Bularda
SEMESTRUL I – 20.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 25.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba şi literatura franceză şi
Pantins dans Şcoala Gimnazială Stratégies d’apprentissage Şcoala Gimnazială celelalte limbi romanice (limba spaniolă şi
l’apprentissage du FLE. Nr. 1 Băcani du français avec les pantins „Spiru C. Haret” limba italiană) de la Şcolile Gimnaziale „Iorgu
Ecriture créative Viișoara Radu”, „Vasile Pârvan”, „Manolache Costache
Epureanu” şi „George Tutoveanu” din
municipiul Bârlad şi din localităţile Al.
Vlahuţă, Ibăneşti, Banca Sat, Banca Gară,
Bogdăneşti, Coroieşti, Mireni, Griviţa,
Fruntişeni, Iana, Recea, Murgeni, Pogana,
Tomeşti, Măscurei, Tutova, Bădeana, Sălceni,
Viişoara, Dodeşti, Ghergheşti, Chetrosu.

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – LIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZĂ


Cercul nr. 1 (profesori liceu) – responsabil prof. Cristina Nistor
SEMESTRUL I – 20.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 25.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba engleză şi limba germană
Puppets in teaching Liceul Tehnologic Strategies of Teaching Liceul Tehnologic de la liceele şi colegiile din municipiul Bârlad,
English. Creative writing „Marcel Guguianu” English with Puppets Puieşti de la liceele tehnologice din Murgeni, Puieşti,
Zorleni Zorleni.
Cercul nr. 2 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Carmen-Jana Ifrim
SEMESTRUL I – 20.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 25.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba engleză şi limba germană
Puppets in teaching Şcoala Gimnazială Strategies of Teaching Şcoala Gimnazială de la şcolile gimnaziale din municipiul Bârlad,
English. Creative writing Nr. 1 Tutova English with Puppets „Episcop Iacov de la şcolile gimnaziale din rural din zonele
Antonovici” Bârlad Bârlad, Zorleni, Murgeni, Puieşti.

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – MATEMATICĂ


Cercul nr. 1 (profesori liceu) – responsabil prof. Valeriu Braşoveanu
SEMESTRUL I – 20.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 25.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de matematică de la liceele din
Oportunitățile oferite de Liceul Teoretic Curriculumul la decizia școlii Colegiul Naţional Bârlad, Murgeni, Puieşti, Zorleni.
utilizarea softurilor „Mihai Eminescuˮ – o provocare pentru studiul „Gheorghe Roşca
educaționale (GeoGebra, Bârlad matematicii printr-o altă Codreanu” Bârlad
Wiris etc.) în studiul abordare
matematicii de nivel liceal
28
Cercul nr. 2 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Liliana Spânu
SEMESTRUL I – 20.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 25.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de matematică de la Şcolile
Adaptarea demersului Liceul Tehnologic Dificultăți și aspecte Şcoala Gimnazială Gimnaziale „Vasile Pârvan”, „Stroe S.
didactic pentru atingerea „Dimitrie metodologice, privind Nr. 1 Vinderei Belloescu” şi „George Tutoveanu” din
competențelor la matema- Cantemir” Fălciu actualele programe de municipiul Bârlad şi din localităţile Blăgeşti ,
tică, conform actualei (gimnaziu) matematică pentru clasele Fălciu, Murgeni, Griviţa, Epureni, Zorleni,
programe de matematică aV-a, aVI-a și aVII-a Şuletea, Vinderei.
pentru clasa aVII-a
Cercul nr. 3 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Cristina Chiriţescu
SEMESTRUL I – 20.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 25.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de matematică de la Şcolile
Adaptarea demersului Şcoala Gimnazială Dificultăți și aspecte Şcoala Gimnazială Gimnaziale „Iorgu Radu”, „Principesa Elena
didactic pentru atingerea „Teodor metodologice, privind „General Aviator Bibescu” şi „V. I. Popa” din municipiul Bârlad
competențelor la matema- Medeleanu” actualele programe de Gh. Negrescu” şi din localităţile Iveşti, Pogoneşti, Tutova,
tică, conform actualei Ciocani matematică pentru clasele Fruntișeni Pochidia, Măluşteni, Fruntişeni, Banca,
programe de matematică aV-a, aVI-a și aVII-a Viişoara, Dodeşti, Perieni, Ciocani.
pentru clasa aVII-a
Cercul nr. 4 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Aurica Deliu
SEMESTRUL I – 20.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 25.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de matematică de la Şcolile
Adaptarea demersului Şcoala Gimnazială Dificultăți și aspecte Școala Gimnazială Gimnaziale „Episcop Iacov Antonovici”,
didactic pentru atingerea „Episcop Iacov metodologice, privind ,,Horia Stamatin” „Manolache Costache Epureanu” şi Şcoala de
competențelor la matema- Antonovici” Bârlad actualele programe de Bogdănești Arte “N. N. Tonitza” din municipiul Bârlad şi
tică, conform actualei matematică pentru clasele din localităţile Iana, Pogana, Al. Vlahuţă,
programe de matematică aV-a, aVI-a și aVII-a Ibăneşti, Ghergheşti, Puieşti, Voineşti,
pentru clasa aVII-a Bogdăniţa, Băcani, Bogdăneşti.

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – FIZICĂ


Cercul nr. 1 (profesori liceu) – responsabil prof. dr. Ecaterina-Aurica Angheluţă
SEMESTRUL I – 20.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 25.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de fizică de la liceele din Bârlad,
Dezvoltarea caracterului Colegiul Naţional Strategii didactice eficiente Liceul Tehnologic Murgeni, Puieşti, Zorleni.
aplicativ al fizicii prin „Gheorghe Roşca utilizate în predarea fizicii „Petru Rareş”
activităţi curriculare şi Codreanu” Bârlad Bârlad
extracurriculare

29
Cercul nr. 2 (profesori gimnaziu Fizică/Chimie) – responsabil prof. Rodica Lipşa
SEMESTRUL I – 20.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 25.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de fizică și profesorii de chimie de la
Abordarea transdisciplinară Şcoala Gimnazială Tehnici de dezvoltare a Liceul Tehnologic şcolile gimnaziale din municipiul Bârlad, de la
a învăţării unor noţiuni şi „Iorgu Radu“ gândirii critice a elevilor în Puiești şcolile gimnaziale din zonele Bârlad, Murgeni,
concepte în lecţiile de chimie Bârlad lecţiile de fizică şi chimie Puieşti, Zorleni.

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – CHIMIE


Cercul nr. 1 (profesori liceu) – responsabil prof. Aura-Maricica Tilibaşa
SEMESTRUL I – 20.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 25.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de chimie de la liceele din Bârlad,
Metode şi mijloace didactice Liceul Tehnologic Relaţia teorie-practică în Liceul Tehnologic Murgeni, Puieşti, Zorleni.
utilizate în vederea creşterii „Dimitrie procesul de învăţare a „Marcel Guguianu”
gradului de atractivitate a Cantemir” Fălciu noţiunilor de chimie Zorleni
orelor de chimie
Cercul nr. 2 (profesori gimnaziu Fizică/Chimie) – responsabil prof. Gabriela Ionescu
SEMESTRUL I – 20.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 25.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de fizică și profesorii de chimie de la
Abordarea transdisciplinară Şcoala Gimnazială Tehnici de dezvoltare a Liceul Tehnologic şcolile gimnaziale din municipiul Bârlad, de la
a învăţării unor noţiuni şi „Iorgu Radu“ gândirii critice a elevilor în Puiești şcolile gimnaziale din zonele Bârlad, Murgeni,
concepte în lecţiile de chimie Bârlad lecţiile de fizică şi chimie Puieşti, Zorleni.

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – BIOLOGIE


Cercul nr. 1 (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Ionela Robu
SEMESTRUL I – 20.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 25.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de biologie de la Liceul Teoretic „M.
Elemente de noutate Şcoala Gimnazială Interdisciplinaritate şi Excursie didactică Eminescu” Bârlad, Liceul Tehnologic Puieşti,
relevante pentru noile Nr. 1 Vinderei transdisciplinaritate, în la Complexul Şcolile Gimnaziale „Iorgu Radu”, „Vasile
programe de biologie pentru scopul dezvoltării abilităţilor Muzeal Galaţi Pârvan”, „Tudor Pamfile”, „Cpt. Grigore Ignat”,
gimnaziu, modalităţi de practice ale elevilor de „Stroe S. Belloescu”, „George Tutoveanu” şi
abordare a programei de gimnaziu şi liceu Şcoala de Arte „N.N. Tonitza” din municipiul
biologie pentru clasa a VII-a Bârlad şi din localităţile Alexandru Vlahuţă,
Banca, Coroieşti, Dodeşti, Epureni, Fălciu,
Găgeşti, Ibăneşti, Iveşti, Murgeni, Şuletea,
Pogoneşti, Puieşti, Viişoara, Vinderei, Voineşti.

30
Cercul nr. 2 (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Cristina Gînju
SEMESTRUL I – 20.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 25.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de biologie de la Colegiul Naţional
Elemente de noutate Şcoala Gimnazială Interdisciplinaritate şi Excursie didactică „Gh. R. Codreanu” Bârlad, Liceul Pedagogic
relevante pentru noile „Manolache transdisciplinaritate, în la Complexul „Ioan Popescu” Bârlad, Colegiul Tehnic „Al. I.
programe de biologie pentru Costache scopul dezvoltării abilităţilor Muzeal Galaţi Cuza” Bârlad, Liceul Tehnologic „Ghenuţă
gimnaziu, modalităţi de Epureanu” Bârlad practice ale elevilor de Coman” Murgeni, Colegiul Tehnic „Marcel
abordare a programei de gimnaziu şi liceu Guguianu” Zorleni, Liceul Tehnologic „Petru
biologie pentru clasa a VII-a Rareş” Bârlad, Şcolile Gimnaziale „Principesa
Elena Bibescu”, „V.I. Popa”, „Ep. Iacov
Antonovici”, şi „Manolache Costache
Epureanu” din municipiul Bârlad şi din
localităţile Băcani, Blăgeşti, Bogdăneşti,
Ciocani, Fruntişeni, Ghergheşti, Griviţa, Iana,
Măluşteni, Perieni, Pochidia, Pogana, Tutova,
Zorleni.

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – GEOGRAFIE


Cercul nr. 1 (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Georgel Bradu
SEMESTRUL I – 20.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 25.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de geografie de la Liceul Pedagogic
Formarea, dezvoltarea şi Şcoala Gimnazială Aplicație practică în orizontul Şcoala Gimnazială „Ioan Popescu”, Liceul Teoretic „Mihai
evaluarea competenţelor „George local „Episcop Iacov Eminescu”, Liceul Tehnologic „Petru Rareş”,
specifice la geografie, la Tutoveanu” Bârlad Antonovici” Bârlad Şcolile Gimnaziale „Vasile Pârvan”, „Episcop
clasa a VII-a, în concordanţă Iacov Antonovici” şi „George Tutoveanu” din
cu cerinţele noului municipiul Bârlad şi din localităţile Alexandru
curriculum Vlahuţă, Banca, Băcani, Bogdăniţa,
Bogdăneşti, Coroieşti, Fruntişeni, Găgeşti,
Griviţa, Ibăneşti, Iveşti, Măluşteni, Pogoneşti,
Puieşti, Vinderei.
Cercul nr. 2 (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Cristina Oprea
SEMESTRUL I – 20.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 25.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de geografie de la Colegiul Naţional
Formarea, dezvoltarea şi Şcoala Gimnazială Aplicație practică în orizontul Şcoala Gimnazială „Gh. Roşca Codreanu”, Şcoala de Arte „N. N.
evaluarea competenţelor „George local „Episcop Iacov Tonitza”, Colegiul Tehnic „Al. I. Cuza”, Liceul
specifice la geografie, la Tutoveanu” Bârlad Antonovici” Bârlad Tehnologic „Ghenuţă Coman” Murgeni,
clasa a VII-a, în concordanţă Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu” Zorleni, de
cu cerinţele noului la Şcolile Gimnaziale „Iorgu Radu”, „Principesa
curriculum Elena Bibescu”, „V. I. Popa”, „Manolache
31
Costache Epureanu” şi „Stroe S. Belloescu”
din municipiul Bârlad şi din localităţile
Blăgeşti, Ciocani, Dodeşti, Epureni, Fălciu,
Ghergheşti, Iana, Perieni, Pochidia, Pogana,
Şuletea, Tutova, Viişoara, Voineşti, Zorleni.

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – ISTORIE


Cercul nr. 1 (profesori liceu) – responsabil prof. Loredana Stegaru
SEMESTRUL I – 20.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 25.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de istorie de la liceul pedagogic, de
Utilizarea critică şi reflexivă Liceul Teoretic Aplicarea unor tehnici de Liceul Tehnologic la liceele teoretice şi colegiile din municipiul
a limbajului de specialitate „Mihai Eminescuˮ evaluare bazate pe Puieşti Bârlad, de la liceele tehnologice Murgeni,
centrat pe activitatea Bârlad competenţe la istorie-ştiinţe Puieşti, Zorleni.
diferenţiată cu elevii la sociale
istorie–ştiinţe sociale
Cercul nr. 2 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Fănică Ursu
SEMESTRUL I – 20.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 25.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de istorie de la şcolile gimnaziale
Utilizarea critică şi reflexivă Şcoala Gimnazială Aplicarea unor tehnici de Şcoala Gimnazială „Vasile Pârvan”, „Tudor Panfile”, „V. I. Popa”,
a limbajului de specialitate „Stroe S. evaluare bazate pe Floreni - Murgeni „Episcop Iacov Antonovici”, „Stroe S.
centrat pe activitatea Belloescu” Bârlad competenţe la istorie-ştiinţe Belloescu” din municipiul Bârlad şi din
diferenţiată cu elevii la sociale localităţile Băcani, Blăgeşti, Ciocani, Coroieşti,
istorie–ştiinţe sociale Ghergheşti, Iana, Iveşti, Murgeni, Perieni,
Pochidia, Pogana, Pogoneşti, Tutova, Vinderei,
Voineşti.
Cercul nr. 3 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Mariana Mamalaucă
SEMESTRUL I – 20.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 25.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de istorie de la şcolile gimnaziale
Utilizarea critică şi reflexivă Şcoala Gimnazială Aplicarea unor tehnici de Şcoala Gimnazială „Iorgu Radu”, „Principesa Elena Bibescu”,
a limbajului de specialitate „George evaluare bazate pe „Victor Ion Popa” „Cpt. Grigore Ignat”, „Manolache Costache
centrat pe activitatea Tutoveanu” Bârlad competenţe la istorie-ştiinţe Dodeşti Epureanu”, „George Tutoveanu” şi Şcoala de
diferenţiată cu elevii la sociale Arte „N.N. Tonitza” din municipiul Bârlad şi
istorie–ştiinţe sociale din localităţile Al. Vlahuţă, Banca, Bogdăneşti,
Dodeşti, Fălciu, Epureni, Fruntişeni, Găgeşti,
Griviţa, Ibăneşti, Măluşteni, Puieşti, Şuletea,
Viişoara, Zorleni.

32
ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – ŞTIINŢE SOCIO-UMANE
Cerc la nivel de zonă (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Andrei Huiban
SEMESTRUL I – 20.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 25.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de ştiinţe socio-umane de la
Utilizarea critică şi reflexivă Liceul Tehnologic Aplicarea unor tehnici de Liceul Teoretic unităţile de învăţământ din municipiul Bârlad,
a limbajului de specialitate „Marcel Guguianu” evaluare bazate pe „Mihai Eminescu” din zonele Bârlad, Murgeni, Puieşti, Zorleni.
centrat pe activitatea Zorleni competenţe la istorie-ştiinţe Bârlad
diferenţiată cu elevii la sociale
istorie–ştiinţe sociale

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – RELIGIE


Cerc la nivel de zonă (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Adrian Matu
SEMESTRUL I – 20.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 25.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de religie de la unităţile de
Implicațiile educative ale Școala Gimnazială Rolul profesorilor de religie Liceul Tehnologic învăţământ din municipiul Bârlad, din zonele
colaborării dintre școală și „Manolache în formarea și educația „Marcel Guguianu” Bârlad, Murgeni, Puieşti, Zorleni.
Biserică – tinerii, școala și Costache tinerilor, în contextul actual Zorleni
Biserica Epureanu” Bârlad

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – EDUCAŢIE MUZICALĂ


MUZICĂ VOCALĂ
Cerc la nivel de zonă (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Mihaela Oprea
SEMESTRUL I – 20.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 25.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de muzică de la unităţile de
Tradiție și contemporaneitate Liceul Pedagogic Tradiții și obiceiuri Pascale Excursie de învăţământ din municipiul Bârlad, din zonele
în muzica corală „Ioan Popescu” documentare în Bârlad, Murgeni, Puieşti.
românească Bârlad județ
MUZICĂ INSTRUMENTALĂ
Cerc la nivel de zonă (profesori gimnaziu de la şcolile cu clase de artă) – responsabil prof. Mariana Bogos
SEMESTRUL I – 20.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 25.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de muzică instrumentală de la
Opera Barocă în Liceul Pedagogic Pregătirea psihopedagogică a Şcoala Gimnazială unităţile de învăţământ din zona Bârlad.
contemporaneitate „Ioan Popescu” elevilor pentru audiții, de Arte „N. N.
Bârlad concursuri și examene Tonitza” Bârlad

33
ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – EDUCAŢIE PLASTICĂ
Cerc la nivel de zonă (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Dorinel Filiche
SEMESTRUL I – 20.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 25.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de educaţie plastică de la unităţile
Aspecte specifice ale Şcoala Gimnazială Elemente de limbaj plastic Liceul Pedagogic de învăţământ din municipiul Bârlad, de la
desenelor pentru copii pe „Episcop Iacov specifice în studiul sculpturii „Ioan Popescu” şcolile din zonele Bârlad, Murgeni, Puieşti.
perioade de vârstă Antonovici” Bârlad Bârlad

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT


Cercul nr. 1 (profesori liceu) – responsabil prof. Costel Reclaru
SEMESTRUL I – 20.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 25.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de educaţie fizică şi sport de la
Joc sportiv fotbal. Sisteme Liceul Tehnologic Tehnici eficiente de Liceul Teoretic Liceul Pedagogic „Ioan Popescu”, Liceul
de atac în jocul de fotbal - ,,Marcel autoapărare folosite în viața „Mihai Eminescu” Teoretic „Mihai Eminescu”, Colegiul Naţional
consolidare Guguianu” Zorleni cotidiană Bârlad „Gh. R. Codreanu”, Colegiul Tehnic „Al. I.
Cuza”, Liceul Tehnologic „Petru Rareş” şi
Clubul Sportiv Şcolar din municipiul Bârlad
de la liceele tehnologice Murgeni, Puieşti,
Zorleni.
Cercul nr. 2 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Bogdan-Sorin Jora
SEMESTRUL I – 20.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 25.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de educaţie fizică şi sport de la
Joc sportiv handbal.Pasa și Şcoala Gimnazială Joc sportiv fotbal. Acțiuni Școala Gimnazială şcolile gimnaziale din municipiul Bârlad şi de
aruncarea la poartă din Nr. 1 Sălceni tactice colective în jocul de ,,Gen. Av. Ing. Ghe. la şcolile gimnaziale din localităţile arondate
alergare-consolidare fotbal - perfecționare Negrescu” Centrului Metodic Bârlad (zonele Bârlad,
Fruntișeni Murgeni, Puieşti).

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – TEHNOLOGII


INFORMATICĂ/TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR
Cercul nr. 1 – responsabil prof. Bogdan Mocanu
SEMESTRUL I – 20.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 25.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de informatică/tehnologia
Disciplina INFORMATICĂ Colegiul Naţional Pregătirea privind participa- Liceul Tehnologic informaţiei şi a comunicaţiilor de la unităţile
SI TIC clasa V-a „Gheorghe Roşca rea elevilor la olimpiade și „Al. I. Cuza” Bârlad de învăţământ din zona Bârlad.
Codreanu” Bârlad concursuri de specialitate

34
EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ
Cercul nr. 2 – responsabil prof. Camelia Toderaşc
SEMESTRUL I – 20.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 25.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Cadrele didactice care predau educaţie
Schimburi de bune practici Şcoala Gimnazială E-learning – tehnica viitoru- Liceul Tehnologic tehnologică de la unităţile de învăţământ din
şi exemple de activități de Nr. 1 Gara Banca lui sau cum transformăm „Ghenuţă Coman” zonele Bârlad, Zorleni, Murgeni, Puieşti,
învățare pentru disciplina actul educațional într-o Murgeni Fălciu.
educaţie tehnologică şi experiență interactivă și
aplicaţii practice – proiecte interesantă pentru elevi
ale elevilor
TEHNOLOGII
Cercul nr. 3 – responsabil prof. Iuliana-Creola Stoica
SEMESTRUL I – 20.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 25.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Cadrele didactice din domeniile Mecanică,
Motivarea elevilor din Liceul Tehnologic Liceul Tehnologic Mecanică/Transporturi, Mecanică agricolă
Utilizarea în procesul de de la unităţile de învăţământ din zona Bârlad.
învăţământul profesional şi Puieşti predare-învăţare-evaluare a „Al. I. Cuza” Bârlad
tehnic pentru învătare activă tehnologiilor moderne şi a
şi dezvoltarea aptitudinilor platformelor educaţionale în
necesare pregătirii învăţământul profesional şi
profesionale – modele de tehnic
bună practică
Cercul nr. 4 – responsabil prof. Mihaela Ilie
SEMESTRUL I – 20.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 25.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Cadrele didactice din domeniile Construcţii,
Motivarea elevilor din Liceul Tehnologic Liceul Tehnologic Electric, Electrotehnică, Electronică,
Utilizarea în procesul de Industrie textilă de la unităţile de învăţământ
învăţământul profesional şi „Petru Rareş” predare-învăţare-evaluare a „Al. I. Cuza” Bârlad
tehnic pentru învătare activă Bârlad din zona Bârlad.
tehnologiilor moderne şi a
şi dezvoltarea aptitudinilor platformelor educaţionale în
necesare pregătirii învăţământul profesional şi
profesionale – modele de tehnic
bună practică
Cercul nr. 5 – responsabil prof. Lili Căpraru
SEMESTRUL I – 20.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 25.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Cadrele didactice din domeniile Agricultură,

35
Motivarea elevilor din Liceul Tehnologic Utilizarea în procesul de Liceul Tehnologic Protecţia mediului, Turism şi alimentaţie
învăţământul profesional şi „Petru Rareş” predare-învăţare-evaluare a Puieşti publică, Industrie alimentară, Estetică şi
tehnic pentru învătare activă Bârlad tehnologiilor moderne şi a igiena corpului omenesc de la unităţile de
şi dezvoltarea aptitudinilor platformelor educaţionale în învăţământ din zona Bârlad.
necesare pregătirii învăţământul profesional şi
profesionale – modele de tehnic
bună practică
Cercul nr. 6 – responsabil prof. Carmen Filiche
SEMESTRUL I – 20.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 25.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Cadrele didactice din domeniul Economic-
Motivarea elevilor din Liceul Tehnologic Liceul Teoretic Administrativ-Poştă de la unităţile de
Utilizarea în procesul de învăţământ din zona Bârlad.
învăţământul profesional şi „Petru Rareş” predare-învăţare-evaluare a „Mihai Eminescu”
tehnic pentru învătare activă Bârlad tehnologiilor moderne şi a Bârlad
şi dezvoltarea aptitudinilor platformelor educaţionale în
necesare pregătirii învăţământul profesional şi
profesionale – modele de tehnic
bună practică

 NOTĂ : Toate cercurile pedagogice îşi încep activitatea, în ziua programată, la orele 9.30.

ZZO
ONNAAH HU
UŞŞII
S
Seem
meessttrru
ull II:: 2
211n mbbrriiee 2
nooiieem 200119
9 // S
Seem
meessttrru
ull aall IIII--lleeaa:: 2
266m
maarrttiiee 2
2002
200

II.1.1. ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR


Cercul nr. 1 – responsabil ed. Valerica Munteanu
SEMESTRUL I – 21.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 26.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Educatoarele grădiniţelor nr. 4, 7, 8, 10, 12,
Abordarea Curriculumului Grădiniţa cu Grădiniţa cu 13 din municipiul Huşi şi din localităţile
revizuit pentru Educația Program Normal Program Normal Boţeşti, Buneşti-Avereşti, Creţeşti, Lunca
timpurie prin activități Vetrișoaia Lunca Banului Banului, Olteneşti, Stănileşti, Tătărăni,
integrate Vetrişoaia.
Cercul nr. 2 – responsabil ed. Liliana Pascal
SEMESTRUL I – 21.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 26.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Educatoarele grădiniţelor nr. 1, 2, 3, 5, 6, 9
Abordarea Curriculumului Grădiniţa cu Grădiniţa cu din municipiul Huşi şi din localităţile Arsura,
36
revizuit pentru Educația Program Normal Program Normal Berezeni, Dimitrie Cantemir, Drânceni, Duda
timpurie prin activități Gușiței – Dimitrie Nr. 9 Huși Epureni, Hoceni, Pădureni.
integrate Cantemir

II.1.2. ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR – CLASA PREGĂTITOARE


Cercul nr. 1 – responsabil înv. Otilia-Raluca Cuceanu
SEMESTRUL I – 21.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 26.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor pregătitoare de la Şcoala
Tehnici şi instrumente de Şcoala Gimnazială Orientarea pozitivă a relaţii- Şcoala Gimnazială Gimnazială „Anastasie Panu” din municipiul
monitorizare a progresului Nr. 1 Buneşti- lor dintre membrii grupului „Anastasie Panu” Huşi şi din localităţile Arsura, Creţeşti,
şcolar (individual şi colectiv) Avereşti şcolar în vederea creşterii Huşi Dimitrie Cantemir, Duda Epureni, Hoceni,
eficienţei activităţii didactice Olteneşti, Pădureni, Târzii, Giurgeşti, Buneşti,
Hurdugi, Valea Grecului, Plopi, Avereşti,
Văleni-Pădureni, Rusca-Pădureni, Ivăneşti-
Pădureni, Bălţaţi.
Cercul nr. 2 – responsabil înv. Nela-Diana Radu
SEMESTRUL I – 21.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 26.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor pregătitoare de la Şcolile
Tehnici şi instrumente de Şcoala Gimnazială Orientarea pozitivă a relaţii- Şcoala Gimnazială Gimnaziale „Mihail Sadoveanu” şi „Ion
monitorizare a progresului „Mihail lor dintre membrii grupului Nr. 1 Bălţaţi – Creangă” din municipiul Huşi şi din localităţile
şcolar (individual şi colectiv) Sadoveanu” Huși şcolar în vederea creşterii Tătărăni Boţeşti, Berezeni, Drânceni, Lunca Banului,
eficienţei activităţii didactice Stănileşti, Tătărăni, Vetrişoaia, Râşeşti,
Ghermăneşti.

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR – CLASA I


Cercul nr. 3 – responsabil înv. Florentina Tudose
SEMESTRUL I – 21.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 26.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor I de la Şcolile Gimnaziale
Tehnici şi instrumente de Şcoala Gimnazială Orientarea pozitivă a relaţii- Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” şi „Anastasie Panu” din
monitorizare a progresului „Anastasie Panu” lor dintre membrii grupului Nr. 1 Pădureni municipiul Huşi şi din localităţile Pădureni,
şcolar (individual şi colectiv) Huşi şcolar în vederea creşterii Bălţaţi, Duda Epureni, Tătărăni, Hurdugi,
eficienţei activităţii didactice Hoceni, Valea Grecului.
Cercul nr. 4 – responsabil înv. Daniela Bejan
SEMESTRUL I – 21.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 26.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor I de la Şcoala Gimnazială
Tehnici şi instrumente de Liceul Tehnologic Orientarea pozitivă a relaţii- Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” din municipiul Huşi şi din
localităţile Buneşti-Avereşti, Berezeni,
37
monitorizare a progresului „Petru Rareş” lor dintre membrii grupului „Ion Creangă” Huşi Drânceni, Lunca Banului, Stănileşti,
şcolar (individual şi colectiv) Vetrişoaia şcolar în vederea creşterii Vetrişoaia, Budu Cantemir, Lunca Banului-
eficienţei activităţii didactice Oţetoaia, Râşeşti, Ghermăneşti, Gugeşti,
Pogăneşti, Stănileşti

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR – CLASA a II-a


Cercul nr. 5 – responsabil înv. Tamara Chetran
SEMESTRUL I – 21.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 26.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor a II-a de la şcolile din
Tehnici şi instrumente de Școala Gimnazială Orientarea pozitivă a relaţii- Şcoala Gimnazială municipiul Huşi şi din localităţile din zona
monitorizare a progresului Nr. 1 Ghermănești lor dintre membrii grupului „Mihail Sadoveanu” Huşi.
şcolar (individual şi colectiv) şcolar în vederea creşterii Huși
eficienţei activităţii didactice

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR – CLASA a III-a


Cercul nr. 6 – responsabil înv. Maria Mihăilescu
SEMESTRUL I – 21.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 26.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor a III-a de la Şcolile
Tehnici şi instrumente de Școala Gimnazială Orientarea pozitivă a relaţii- Şcoala Gimnazială Gimnaziale „Mihail Sadoveanu” şi „Ion
monitorizare a progresului Nr. 1 Ghermănești lor dintre membrii grupului Nr. 1 Pădureni Creangă” din municipiul Huşi şi din localităţile
şcolar (individual şi colectiv) şcolar în vederea creşterii Gugeşti, Pogăneşti, Stănileşti, Lunca Banului,
eficienţei activităţii didactice Oţetoaia, Creţeşti, Dimitrie Cantemir, Hoceni,
Stănileşti, Târzii, Vetrişoaia, Berezeni,
Ghermăneşti, Pădureni, Valea-Grecului,
Epureni, Duda, Râşeşti.
Cercul nr. 7 – responsabil înv. Constanţa-Elena Busuioc
SEMESTRUL I – 21.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 26.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor a III-a de la Şcoala
Tehnici şi instrumente de Şcoala Gimnazială Orientarea pozitivă a relaţii- Şcoala Gimnazială Gimnazială „Anastasie Panu” din municipiul
monitorizare a progresului „Anastasie Panu” lor dintre membrii grupului Nr. 1 Hurdugi Huşi şi din localităţile Arsura, Olteneşti,
şcolar (individual şi colectiv) Huşi şcolar în vederea creşterii Buneşti-Avereşti, Pâhneşti, Podu-Oprii,
eficienţei activităţii didactice Hurdugi, Urlaţi, Grumezoaia, Vineţeşti,
Boţeşti, Curteni- Târzii.

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR – CLASA a IV-a


Cercul nr. 8 – responsabil înv. Nicoleta Hoha
SEMESTRUL I – 21.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 26.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
38
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor a IV-a de la şcolile din
Tehnici şi instrumente de Şcoala Gimnazială Orientarea pozitivă a relaţii- Şcoala Gimnazială municipiul Huşi şi din localităţile din zona
monitorizare a progresului Nr. 1 Bălţaţi – lor dintre membrii grupului Nr. 1 Creţeştii de Huşi.
şcolar (individual şi colectiv) Tătărăni şcolar în vederea creşterii Sus
eficienţei activităţii didactice

II.1.3. ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


Cercul nr. 1 (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Carmen Hodea
SEMESTRUL I – 21.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 26.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba şi literatura română de la
Strategii de proiectare și de Şcoala Gimnazială Modalităţi de realizare a Şcoala Gimnazială Colegiul Naţional „Cuza Vodă” Huşi, Liceul
predare-învățare Nr.1 Vinețești dialogului intercultural în Nr.1 Boțești Tehnologic Special „Sf. Ecaterna” Huşi,
lecţia de limba şi literatura Seminarul Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur”
română Huşi, Şcolile Gimnaziale „Mihail Sadoveanu”,
„Ion Creangă” şi „Mihai Eminescu” din Huşi şi
din localităţile Arsura, Boţeşti, Buneşti-
Avereşti, Creţeşti, Drânceni, Duda-Epureni,
Olteneşti, Tătărăni.
Cercul nr. 2 (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Cerasela Cristea
SEMESTRUL I – 21.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 26.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba şi literatura română de la
Lectura şi biblioteca şcolară Şcoala Gimnazială Metode interactive de Liceul Tehnologic Colegiul Agricol „D. Cantemir” Huşi, Liceul
în contextul exploziei ”Anastasie Fătu” studiere a literaturii „Ioan Corivan” Huşi Tehnologic „Ioan Corivan” Huşi, Şcoala
informaţionale Berezeni – Școala Gimnazială „Anastasie Panu” Huşi şi din
Rânceni localităţile Berezeni, Dimitrie Cantemir,
Hoceni, Lunca Banului, Pădureni, Stănileşti,
Vetrişoaia.

ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN LIMBILE MINORITĂŢILOR


Cerc la nivel de judeţ (profesori, mediatori şcolari, responsabili cu înv. pentru rromi) – responsabil prof. Sorinel Trufia
SEMESTRUL I – 23.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 28.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii care predau limba rromani în
Noutăți în domeniu și Şcoala Gimnazială Cunoașterea comunității de Şcoala Gimnazială învăţământul gimnazial şi liceal din judeţ,
participare la concursurile „Teodor Juncu” rromi din zona apropiată „Principesa Elena mediatorii şcolari, responsabilii cu
școlare Băcești școlii Bibescu” Bârlad învăţământul pentru rromi.

39
ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – LIMBA LATINĂ
Cerc la nivel de judeţ (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Anca Anuşcă-Popa
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 26.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba latină din învăţământul
Secvențe didactice atractive Liceul Tehnologic Importanța studierii Şcoala Gimnazială gimnazial şi liceal din judeţ.
pentru programa Elemente ”Nicolae Iorga” disciplinei Elemente de limbă „Mihail Sadoveanu”
de limbă latină și cultură Negrești latină și de cultură romanică Huși
romanică

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – LIMBA ŞI LITERATURA FRANCEZĂ


Cercul nr. 1 (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Elena Talașman
SEMESTRUL I – 21.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 26.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba şi literatura franceză şi
Pantins dans Colegiul Naţional Stratégies d’apprentissage Colegiul Naţional celelalte limbi romanice (limba spaniolă şi
l’apprentissage du FLE. „Cuza-Vodă” Huşi du français avec les pantins „Cuza-Vodă” Huşi limba italiană) de la liceele şi şcolile gimnaziale
Ecriture créative din municipiul şi zona Huşi.

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – LIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZĂ


Cercul nr. 2 (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Mariela-Aurora Profir
SEMESTRUL I – 21.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 26.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba engleză şi limba germană
Puppets in teaching Seminarul Teologic Strategies of Teaching Liceul Tehnologic de la liceele şi şcolile gimnaziale din
English. Creative writing "Sf. Ioan Gură de English with Puppets „Ioan Corivan” Huşi municipiul şi zona Huşi.
Aur" Huși

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – MATEMATICĂ


Cercul nr. 1 (profesori liceu) – responsabil prof. Adeluţa Baltag
SEMESTRUL I – 21.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 26.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de matematică de la liceele din
Oportunitățile oferite de Colegiul Naţional Curriculumul la decizia școlii Şcoala Gimnazială municipiul Huşi.
utilizarea softurilor „Cuza-Vodă” Huşi – o provocare pentru studiul Nr. 1 Lunca
educaționale (GeoGebra, matematicii printr-o altă Banului
Wiris etc.) în studiul abordare
matematicii de nivel liceal

40
Cercul nr. 2 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Maria Mihăilă
SEMESTRUL I – 21.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 26.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de matematică de la şcolile
Adaptarea demersului Şcoala Gimnazială Dificultăți și aspecte Şcoala Gimnazială gimnaziale din Huşi şi din comunele Arsura,
didactic pentru atingerea „Ion Creangă” Huşi metodologice, privind Nr. 1 Lunca Berezeni, Lunca Banului, Stănileşti, Pădureni,
competențelor la matema- actualele programe de Banului Dimitrie Cantemir, Creţeşti, Olteneşti, Hoceni,
tică, conform actualei matematică pentru clasele Boţeşti, Tătărăni, Drânceni, Buneşti-Avereşti,
programe de matematică aV-a, aVI-a și aVII-a Duda – Epureni, Vetrişoaia.
pentru clasa aVII-a

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – FIZICĂ


Cerc la nivel de zonă (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Tatiana Pleşu
SEMESTRUL I – 21.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 26.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de fizică de la colegiile şi şcolile
Experimentul real și Colegiul Naţional Cinci descoperiri științifice Şcoala Gimnazială gimnaziale din municipiul şi zona Huşi.
experimentul virtual, „Cuza-Vodă” Huşi care au schimbat lumea „Anastasie Panu”
strategii și metode de Huşi
integrare în lecția de fizică

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – CHIMIE


Cerc la nivel de zonă (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Ştefan Asandei
SEMESTRUL I – 21.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 26.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de chimie de la liceele şi şcolile
Experimentul de laborator Colegiul Agricol Farmacia naturistă- Colegiul Naţional gimnaziale din municipiul şi zona Huşi.
real/virtual –avantaje/ „Dimitrie întoarcere la tradiţie „Cuza-Vodă” Huşi
dezavantaje Cantemir” Huşi

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – BIOLOGIE


Cerc la nivel de zonă (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Ana Maria Sîrbu
SEMESTRUL I – 21.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 26.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de biologie de la şcolile gimnaziale
Elemente de noutate Școala Gimnazială Interdisciplinaritate şi Colegiul Agricol din municipiul şi zona Huşi, de la liceele şi
relevante pentru noile Nr. 1 Ghermănești transdisciplinaritate, în „Dimitrie Cantemir” colegiile din municipiul Huşi.
programe de biologie pentru scopul dezvoltării abilităţilor Huşi
gimnaziu, modalităţi de practice ale elevilor de
abordare a programei de gimnaziu şi liceu
biologie pentru clasa a VII-a
41
ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – GEOGRAFIE
Cerc la nivel de zonă (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Florin Mantea
SEMESTRUL I – 21.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 26.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de geografie de la liceele şi şcolile
Formarea, dezvoltarea şi Colegiul Agricol Aplicație practică în orizontul Colegiul Naţional gimnaziale din municipiul şi zona Huşi.
evaluarea competenţelor „Dimitrie Cantemir” local „Cuza-Vodă” Huşi
specifice la geografie, la Huşi
clasa a VII-a, în concordanţă
cu cerinţele noului
curriculum

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – ISTORIE ŞI ŞTIINŢE SOCIO-UMANE


Cerc la nivel de zonă (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Gabriela Matei
SEMESTRUL I – 21.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 26.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de istorie, socio-umane şi cultură
Utilizarea critică şi reflexivă Școala Gimnazială Aplicarea unor tehnici de Colegiul Naţional civică de la colegiile, şcolile profesionale şi
a limbajului de specialitate Nr. 1 Stănilești evaluare bazate pe „Cuza-Vodă” Huşi gimnaziale din municipiul şi zona Huşi.
centrat pe activitatea competenţe la istorie-ştiinţe
diferenţiată cu elevii la sociale
istorie–ştiinţe sociale

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – RELIGIE


Cerc la nivel de zonă (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Marian Coman
SEMESTRUL I – 21.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 26.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de religie de la unităţile de
Implicațiile educative ale Seminarul Teologic Rolul profesorilor de religie Școala Gimnazială învăţământ din municipiul şi zona Huşi.
colaborării dintre școală și „Sfântul Ioan Gură în formarea și educația „Anastasie Fătu”
Biserică – tinerii, școala și de Aur” Huși tinerilor, în contextul actual Berezeni
Biserica

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – EDUCAŢIE MUZICALĂ


MUZICĂ VOCALĂ
Cerc zonele Vaslui, Huşi şi Negreşti (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Constantin Fodor
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de muzică de la unităţile de
Metode moderne în predarea Liceul Tehnologic Adudiția muzicală în cadrul Liceul „Ştefan învăţământ din zonele Vaslui, Huşi şi
42
educației muzicale “Nicolae Iorga” lecției de muzică Procopiu” Vaslui Negreşti.
Negreşti

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – EDUCAŢIE PLASTICĂ


Cerc zonele Vaslui, Huşi şi Negreşti (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Elena-Carla-Monalisa Prelipcean
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de educaţie plastică de la unităţile
Reprezentări ale artei Şcoala Gimnazială Modernitatea în costum Şcoala Gimnazială de învăţământ din zonele Vaslui, Huşi şi
religioase contemporane, „Ștefan cel Mare” „Mareşal Negreşti.
folosind ca suport și mijloc Vaslui Constantin Prezan”
de expresie sticla Dumeşti

ÎVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT


Cerc la nivel de zonă (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Costel Săcăleanu
SEMESTRUL I – 21.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 26.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de educaţie fizică şi sport de la
Joc sportiv fotbal. Procedee Liceul Tehnologic Joc sportiv handbal. Şcoala Gimnazială Colegiul Naţional „Cuza-Vodă”, Colegiul
tehnice folosite în atac, „Ioan Corivan” Driblingul simplu și multiplu Nr. 1 Lunca Agricol „D. Cantemir”, Liceul Tehnologic „Ioan
conducerea mingii liber și în Huşi cu variații de ritm, schimbări Banului Corivan”, Liceul Tehnologic Special „Sf.
prezența adversarului - de direcție și aruncarea la Ecaterina”, şcolile gimnaziale din municipiul
consolidare poartă din săritură - Huşi şi din localităţile Berezeni, Boţeşti,
perfecționare Buneşti-Avereşti, Creţeşti, Dimitrie Cantemir,
Ghermăneşti, Hoceni, Lunca Banului,
Stănileşti, Tătărăni, Vetrişoaia.

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – TEHNOLOGII


INFORMATICĂ/TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR
Cercul nr. 1 – responsabil prof. Rodica Daisa
SEMESTRUL I – 21.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 26.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de informatică/tehnologia
Disciplina INFORMATICĂ Colegiul Naţional Pregătirea privind participa- Colegiul Agricol informaţiei şi a comunicaţiilor de la unităţile
SI TIC clasa V-a „Cuza-Vodă” Huşi rea elevilor la olimpiade și „Dimitrie Cantemir” de învăţământ din zona Huşi.
concursuri de specialitate Huşi

43
EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ
Cercul nr. 2 – responsabil prof. Gabriela-Liliana Pricop
SEMESTRUL I – 21.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 26.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Cadrele didactice care predau educaţie
Schimburi de bune practici Şcoala Gimnazială E-learning – tehnica viitoru- Şcoala Gimnazială tehnologică de la unităţile de învăţământ din
şi exemple de activități de Nr. 1 Lunca lui sau cum transformăm „Anastasie Fătu” zona Huşi.
învățare pentru disciplina Banului actul educațional într-o Berezeni
educaţie tehnologică şi experiență interactivă și
aplicaţii practice – proiecte interesantă pentru elevi
ale elevilor
TEHNOLOGII
Cercul nr. 3 – responsabil prof. Teodor Botezatu
SEMESTRUL I – 21.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 26.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Cadrele didactice din domeniile Agricultură,
Motivarea elevilor din Colegiul Agricol Colegiul Agricol Industrie alimentară, Protecţia mediului şi
Utilizarea în procesul de Servicii de la unităţile de învăţământ din zona
învăţământul profesional şi „Dimitrie Cantemir” predare-învăţare-evaluare a „Dimitrie Cantemir”
tehnic pentru învătare activă Huşi Huşi Huşi.
tehnologiilor moderne şi a
şi dezvoltarea aptitudinilor platformelor educaţionale în
necesare pregătirii învăţământul profesional şi
profesionale – modele de tehnic
bună practică
Cercul nr. 4 – responsabil prof. Tincuţa Petrescu
SEMESTRUL I – 21.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 26.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Cadrele didactice din domeniile Mecanică,
Motivarea elevilor din Şcoala Profesională Liceul Tehnologic Construcţii, Electric, Electromecanică şi
Utilizarea în procesul de Textile de la unităţile de învăţământ din zona
învăţământul profesional şi Specială „Sfânta predare-învăţare-evaluare a „Ioan Corivan” Huşi
tehnic pentru învătare activă Ecaterina” Huşi Huşi.
tehnologiilor moderne şi a
şi dezvoltarea aptitudinilor platformelor educaţionale în
necesare pregătirii învăţământul profesional şi
profesionale – modele de tehnic
bună practică

 NOTĂ : Toate cercurile pedagogice îşi încep activitatea, în ziua programată, la orele 9.30.

44
II.2. ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL

CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ „CONSTANTIN PUFAN” VASLUI


Cerc la nivel de unitate de învăţământ – responsabil prof. Dorina Leuştean
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Personalul didactic din unitate.
Modalități psihoeducaționale Centrul Şcolar de Arta decorativă cu rol în Centrul Şcolar de
specifice de intervenție Educaţie Incluzivă dezvoltarea abilităților Educaţie Incluzivă
pentru elevii cu CES „Constantin Pufan” practice la elevii cu CES „Constantin Pufan”
Vaslui Vaslui

ÎNVĂŢĂTORI, PROFESORI ŞI EDUCATORI DIN CENTRELE ŞCOLARE DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ


Cerc la nivel de unităţi de învăţământ – responsabil prof. Mirela Manolache
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Personalul didactic de la Centrul Şcolar de
Jocul didactic – modalitate Centrul Şcolar de Modalități de valorificare a Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă “Elisabeta Polihroniade”
de învățare și terapie la elevii Educaţie Incluzivă cunoștințelor din aria Educaţie Incluzivă Vaslui şi Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă
cu cerințe educative speciale “E. Polihroniade” curriculară Om și societate Negreşti Negreşti.
Vaslui în activitățile cu elevii cu
cerințe educative speciale
Activităţile se vor desfăşura pe secţiuni după cum urmează:
Secţiunea 1 – coordonator prof. Ioan Ştefăniţă
COMPONENŢA CERCULUI: învăţători şi profesori de psihopedagogie specială – DMS (clase care şcolarizează elevi cu deficienţe grave, severe, profunde
sau asociate)
Secţiunea 2 – coordonator prof. Elvira Grigora
COMPONENŢA CERCULUI: învăţători şi profesori de psihopedagogie specială – DMM (clase care şcolarizează elevi cu deficienţe moderate sau uşoare)
Secţiunea 3 – coordonator prof. Maricica Baboi
COMPONENŢA CERCULUI: profesori de terapie educaţională complexă şi integrată – DMS (clase care şcolarizează elevi cu deficienţe grave, severe,
profunde sau asociate)
Secţiunea 4 – coordonator prof. Andreea-Mihaela Leuștean
COMPONENŢA CERCULUI: profesori de terapie educaţională complexă şi integrată – DMM (clase care şcolarizează elevi cu deficienţe moderate sau
uşoare)

45
PROFESORI LOGOPEZI
Cerc la nivel judeţean – responsabil prof. Irina Popa
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii logopezi, psihodiagnosticieni şi
Jocuri și exerciții pentru Şcoala Gimnazială Tipuri de exerciții și valențele Centrul Şcolar de kinetoterapeuţi de la Centrul Şcolar de
stimularea motricității fine la „Vasile Alecsandri” lor terapeutice pentru Educaţie Incluzivă Educaţie Incluzivă „Elisabeta Polihroniade”
preșcolarii cu tulburări de Vaslui formarea abilităților de citit- „Elisabeta Vaslui, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă
limbaj scris la școlarii deficienți Polihroniade” Negreşti, Cabinetele logopedice interşcolare
mintal Vaslui din Vaslui, Bârlad, Şcoala Gimnazială „Mihail
Sadoveanu” Huşi şi Şcoala Gimnazială „Mihai
David” Negreşti.

INSTRUCTORI DE EDUCAŢIE ȘI PEDAGOGI ŞCOLARI


Cerc la nivel judeţean – coordonator instructor de educaţie Niculița Bercea
SEMESTRUL I – 26.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – __.05.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Instructorii de educaţie şi pedagogii şcolari din
Natura, cu transformările ei Şcoala Profesională Activităţile sportive – mijloc Centrul Şcolar de învăţământul special.
- izvor de cunoştinţe în Specială „Sfânta de comunicare şi dezvoltare Educaţie Incluzivă
procesul educativ al elevilor Ecaterina” Huşi a personalităţii copilului cu „Constantin Pufan”
CES Vaslui

II.3. PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR

II.3.1. BIBLIOTECARI
Cerc la nivel judeţean – responsabil bibliotecar Liviu Munteanu
SEMESTRUL I – 14.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 15.05.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Bibliotecarii şcolari (cu normă întreagă şi cu
Promovarea activităților Liceul Tehnologic Rolul bibliotecilor școlare Şcoala Gimnazială jumătate de normă), de la toate unităţile de
extrașcolare „Marcel Guguianu” „Manolache Costache învăţământ din judeţ.
Zorleni Epureanu” Bârlad

46
II.3.2. LABORANŢI
Cerc la nivel judeţean – responsabil prof. dr. Leonaş Dumitraşcu
SEMESTRUL I – 28.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 27.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Laboranţii şcolari (cu normă întreagă şi cu
Experimentul integrat şi Liceul Tehnologic Utilizarea tehnologiei Liceul Tehnologic jumătate de normă), de la toate unităţile de
metodele interactive utilizate „Nicolae Iorga” informaţiei în procesul „Ion Mincu” Vaslui învăţământ din judeţ.
în stimularea interesului Negreşti instructiv – educativ de
pentru activitatea de predare a fizicii, chimiei şi
învăţare la fizică, chimie şi biologiei, între nevoie şi
biologie ofertă, prezentare de softuri
educaţionale şi auxiliare
didactice eficiente

II.3.3. INFORMATICIENI, INGINERI SISTEM, OPERATORI DATE


Cerc la nivel judeţean – responsabil inf. Florin-Constantin Gherman
SEMESTRUL I – 15.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 24.04.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Informaticieni, laboranţi informatică, operatori
Organizarea activității în Liceul „Ștefan Examene naţionale 2020 Colegiul Naţional date, ingineri de sistem, analişti programatori
laboratorul de informatică Procopiu” Vaslui „Gheorghe Roşca de la unităţile de învăţământ din judeţ.
Codreanu” Bârlad

II.4. ACTIVITĂŢI METODICO-ŞTIINŢIFICE CU DIRECTORII

II.4.1. ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR


Cerc la nivel judeţean – coordonator prof. învăţământ preprimar Anişoara Munteanu
SEMESTRUL I – 3.12.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 12.05.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Directorii unităţilor de învăţământ de nivel
Managementul Grădiniţa cu Administraţie, management Grădiniţa cu preşcolar cu personalitate juridică din judeţul
curriculumului preşcolar Program Prelungit şi leadership în învăţământul Program Prelungit Vaslui.
Nr. 5 Bârlad preşcolar Nr. 18 Vaslui

47
II.4.2. ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL
Activităţile se vor desfăşura la nivelul centrelor metodice, după cum urmează :
Centrul nr. 1 Bârlad – coordonator prof. Cristian-Constantin Pleşu
SEMESTRUL I – 26.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 5.05.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Directorii şcolilor gimnaziale „Iorgu Radu”, „V.
Influenţa stilului managerial Şcoala Gimnazială Rolul comunicării Şcoala Gimnazială I. Popa”, „Manolache C. Epureanu”, „George
asupra culturii „Manolache C. manageriale în asigurarea „Emil Juvara” Tutoveanu” din municipiul Bârlad şi din
organizaţionale a şcolii Epureanu” unui climat educațional Sărățeni – Murgeni localităţile Alexandru Vlahuţă, Bogdăneşti,
Epureni adecvat Bogdăniţa, Pochidia, Pogoneşti, Vinderei,
Dodeşti, Epureni, Găgeşti, Măluşteni, Blăgeşti,
Şuletea, Viişoara, Zorleni, Popeni.
Centrul nr. 2 Bârlad – coordonator prof. Mariana Balan
SEMESTRUL I – 3.12.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 19.05.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Directorii şcolilor gimnaziale „Vasile Pârvan”,
Eficientizarea controlului Şcoala Gimnazială Directorul şi managementul Şcoala Gimnazială „Episcop Iacov Antonovici”, „Principesa E.
calitatii actului didactic de de Arte „N. N. conflictelor „Episcop Iacov Bibescu”, „Stroe S. Belloescu”, „N.N. Tonitza”
catre director Tonitza” Bârlad Antonovici” Bârlad din municipiul Bârlad şi din localităţile
Ghergheşti, Iana, Perieni, Pogana, Voineşti,
Coroieşti, Ciocani, Băcani, Ibăneşti, Banca,
Griviţa, Fruntişeni, Tutova, Iveşti.
Centrul nr. 1 Vaslui şi Negreşti – coordonator prof. Daniela-Crizantema Nane
SEMESTRUL I – 26.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 28.04.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Directorii şcolilor gimnaziale „Al. I. Cuza”,
Educaţia de calitate Şcoala Gimnazială Managementul eficient al Şcoala Gimnazială „Constantin Parfene”, „Ştefan cel Mare”,
promovată de parteneriatul Nr. 1 Todirești resurselor umane şi Nr. 1 Tăcuta „Constantin Motaş”, „Vasile Alecsandri” din
social şi dialogul educaţional materiale în instituţiile de municipiul Vaslui, Şcoala Gimnazială „Mihai
învăţământ David” Negreşti şi din localităţile Băceşti,
Dumeşti, Rafaila, Parpaniţa, Rebricea,
Todireşti, Vultureşti, Deleşti, Fereşti, Munteni
de Jos, Munteni de Sus, Oşeşti, Stefan cel
Mare, Tanacu, Tăcuta, Zăpodeni.
Centrul nr. 2 Vaslui – coordonator prof. Anda Ştefănică
SEMESTRUL I – 10.12.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 5.05.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Directorii şcolilor gimnaziale „Dimitrie
Probleme curente in Şcoala Gimnazială Finanțarea prin proiecte, o Şcoala Gimnazială Cantemir”, „Elena Cuza”, Mihai Eminescu”,
managementul educaţional “Theodor Rosetti” șansă pentru școlile din Nr. 1 Bălteni „Alexandra Nechita”, „Mihail Sadoveanu” din
la început de an şcolar Solești mediul rural! municipiul Vaslui şi din localităţile Albeşti,
Bălteni, Bogdana, Costeşti, Dăneşti, Deleni,
Gârceni, Ivăneşti, Laza, Lipovăţ, Micleşti,
48
Poieneşti, Pungeşti, Puşcaşi, Roşieşti, Soleşti,
Văleni, Vutcani.
Centrul Huşi – coordonator prof. Mihaela Antici
SEMESTRUL I – 3.12.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 28.04.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Directorii de şcoli gimnaziale din mediul urban
Promovarea imaginii şcolii Şcoala Gimnazială Relația dintre stilul Şcoala Gimnazială şi rural din zona Huşi.
prin simboluri şi cultura “Anastasie Panu” managerial şi calitatea “Anastasie Fătu”
organizaţională Huşi climatului şcolar Berezeni

II.4.3. ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL


Cerc la nivel judeţean – coordonator prof. Cătălin Ignat
SEMESTRUL I – 10.12.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 12.05.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Directorii de licee şi colegii din mediul urban şi
Mecanisme de motivare a Liceul Tehnologic Specificul, rolul şi Liceul Tehnologic rural.
elevilor din învăţământul Puiești responsabilităţile „Dimitrie Cantemir”
profesional și tehnic pentru directorului de liceu Fălciu
dezvoltarea aptitudinilor si tehnologic
pentru invatarea activă

II.5. PROFESORI DIRIGINŢI

II.5.1. ZONA VASLUI

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL
Centrul nr. 1 – responsabil prof. Mihaela Niţică
SEMESTRUL I – 12.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 17.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Responsabilii comisiilor metodice ale
Educația nonformală - între Liceul cu Program Creativitatea – provocare a Liceul Tehnologic profesorilor diriginţi de la Liceul Teoretic
realitate și perspective Sportiv Vaslui profesorilor diriginți Vladia „Mihail Kogălniceanu” Vaslui, Liceul Teoretic
„Emil Racoviţă” Vaslui, Liceul cu Program
Sportiv Vaslui, Colegiul Economic „Anghel
Rugină” Vaslui, Liceul „Ştefan Procopiu”
Vaslui, Liceul Tehnologic „Ion Mincu” Vaslui,
Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti,
Liceul „Ştefan cel Mare” Codăeşti şi Liceul
Tehnologic Vladia.
49
ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL
Centrul nr. 2 – responsabil prof. Rodica Mihalache
SEMESTRUL I – 12.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 17.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Responsabilii comisiilor metodice ale
Educația nonformală - între Şcoala Gimnazială Creativitatea – provocare a Şcoala Gimnazială profesorilor diriginţi de la Şcolile Gimnaziale
realitate și perspective „Elena Cuza” profesorilor diriginți Nr. 1 Bogdana „Alexandru Ioan Cuza”, „Dimitrie Cantemir”,
Vaslui „Constantin Parfene” şi „Elena Cuza” din
municipiul Vaslui şi din localităţile Albeşti,
Roşieşti, Costeşti, Deleni, Bogdana, Lipovăţ,
Poieneşti, Muntenii de Jos, Laza, Puşcaşi,
Ivăneşti, Deleşti, Tanacu, Muntenii de Sus,
Bălteni, Văleni, Cozmeşti, Soleşti, Rădeni.
Centrul nr. 3 – responsabil prof. Luminița Vîrlan
SEMESTRUL I – 12.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 17.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Responsabilii comisiilor metodice ale
Educația nonformală - între Şcoala Gimnazială Creativitatea – provocare a Şcoala Gimnazială profesorilor diriginţi de la Şcolile Gimnaziale
realitate și perspective „Constantin Motaș” profesorilor diriginți „Ștefan ce Mare” „Ştefan cel Mare”, „Mihai Eminescu”,
Vaslui Miclești „Constantin Motaş”, „Alexandra Nechita”,
„Vasile Alecsandri”, „Mihail Sadoveanu”,
C.Ş.E.I. „E. Polihroniade” şi C.Ş.E.I. „C. Pufan”
din municipiul Vaslui, Liceul „Ştefan cel Mare”
Codăeşti (gimnaziu) şi din localităţile Dăneşti,
Fereşti, Gârceni, Micleşti, Oşeşti, Pungeşti,
Ştefan cel Mare, Tăcuta, Vutcani, Zăpodeni.
Centrul nr. 4 – responsabil prof. Petronela Ignat
SEMESTRUL I – 12.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 17.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Responsabilii comisiilor metodice ale
Educația nonformală - între Şcoala Gimnazială Creativitatea – provocare a Şcoala Gimnazială profesorilor diriginţi de la Şcoala „Mihai David”
realitate și perspective „Mihai David” profesorilor diriginți „Andone şi C.Ş.E.I. din oraşul Negreşti şi din
Negreşti Cumpătescu” localităţile Băceşti, Dumeşti, Rafaila, Rebricea,
Rafaila Todireşti, Vultureşti, Parpaniţa.

II.5.2. ZONA BÂRLAD


ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL
Centrul nr. 1 – responsabil prof. Aurora Huluţă
SEMESTRUL I – 13.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 18.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Responsabilii comisiilor metodice ale

50
Educația nonformală - între Liceul Pedagogic Creativitatea – provocare a Liceul Tehnologic profesorilor diriginţi de la Colegiul Naţional
realitate și perspective „Ioan Popescu” profesorilor diriginți „Petru Rareş” „Gheorghe Roşca Codreanu” Bârlad, Liceul
Bârlad Bârlad Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad, Liceul
Pedagogic „Ioan Popescu” Bârlad, Colegiul
Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Bârlad, Liceul
Tehnologic „Petru Rareş” Bârlad, Colegiul
Tehnic „Marcel Guguianu” Zorleni, Liceul
Tehnologic Puieşti, Liceul Tehnologic „Ghenuţă
Coman” Murgeni, Liceul Tehnologic „Dimitrie
Cantemir” Fălciu.
ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL
Centrul nr. 2 – responsabil prof. Alina Coman
SEMESTRUL I – 13.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 18.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Responsabilii comisiilor metodice ale
Educația nonformală - între Şcoala Gimnazială Creativitatea – provocare a Şcoala Gimnazială profesorilor diriginţi de la Şcolile Gimnaziale
realitate și perspective de Arte „N. N. profesorilor diriginți Nr. 1 Vinderei „Iorgu Radu”, „Vasile Pârvan”, „Principesa
Tonitza” Bârlad Elena Bibescu”, „George Tutoveanu” şi Şcoala
Gimnazială de Arte „N. N. Tonitza” din
municipiul Bârlad şi din localităţile Sărăţeni,
Epureni, Măluşteni, Şuletea, Popeni, Zorleni
(gimnaziu), Vinderei, Fruntişeni, Dodeşti,
Griviţa, Blăgeşti, Murgeni (gimnaziu), Fălciu
(gimnaziu), Viişoara, Găgeşti, Gara Banca.

Centrul nr. 3 – responsabil prof. Niculina-Liliana Arteni


SEMESTRUL I – 13.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 18.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Responsabilii comisiilor metodice ale
Educația nonformală - între Şcoala Gimnazială Creativitatea – provocare a Şcoala Gimnazială profesorilor diriginţi de la Şcolile Gimnaziale
realitate și perspective Nr. 1 Ibănești profesorilor diriginți Nr. 1 Coroiești „V. I. Popa”, „Episcp Iacov Antonovici”,
„Manolache Costache Epureanu” şi „Stroe S.
Belloescu” din municipiul Bârlad şi din
localităţile Ibăneşti, Iveşti, Perieni, Pochidia,
Pogana, Pogoneşti, Puieşti (gimnaziu), Tutova,
Voineşti, Iana, Alexandru Vlahuţă, Băcani,
Bogdăneşti, Bogdăniţa, Ciocani, Coroieşti (de
Tutova), Ghergheşti.

51
II.5.3. ZONA HUŞI
ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL
Centrul nr. 1 – responsabil prof. Elena Talaşman
SEMESTRUL I – 14.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 19.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Responsabilii comisiilor metodice ale
Educația nonformală - între Şcoala Gimnazială Creativitatea – provocare a Şcoala Gimnazială profesorilor diriginţi de la liceele şi şcolile
realitate și perspective „Constantin profesorilor diriginți „Nicolae Gh. Lupu” gimnaziale afiliate Centrului Metodic Huşi.
Rotaru” Oltenești Arsura

II.6. RESPONSABILI CENTRE DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE (C.D.I.)

Cerc la nivel judeţean – responsabil bibliotecar Liviu Munteanu


SEMESTRUL I – 14.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 22.05.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Responsabilii Centrelor de Documentare şi
Promovarea activităților Liceul Tehnologic Importanţa cărţii şi a lecturii Şcoala Gimnazială Informare din instituţiile de învăţământ din
extrașcolare „Marcel Guguianu” în viaţa copiilor şi a tinerilor Nr. 1 Ghergheşti zonele Bârlad, Vaslui, Negreşti şi Huşi.
Zorleni

II.7. RESPONSABILI CU FORMAREA CONTINUĂ

Cerc zona Vaslui şi Negreşti


SEMESTRUL I – 19.11.2019, ora 1300 SEMESTRUL II – 24.03.2020, ora 1300 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Responsabilii cu dezvoltarea profesională şi
Rolul responsabilului cu Casa Corpului Analiza nevoilor de formare – Casa Corpului formarea continuă din instituţiile de
formarea continuă în învăță- Didactic Vaslui premiză a dezvoltării Didactic Vaslui învăţământ din zonele Vaslui şi Negreşti.
mântul preuniversitar. instituționale
Exemple de bune practici în
activitatea Comisiei pentru
perfecționare și formare
continuă
Cerc zona Bârlad
SEMESTRUL I – 20.11.2019, ora 1300 SEMESTRUL II – 25.03.2020, ora 1300 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Responsabilii cu dezvoltarea profesională şi
Rolul responsabilului cu Colegiul Naţional Analiza nevoilor de formare – Colegiul Naţional formarea continuă din instituţiile de
formarea continuă în învăță- „Gheorghe Roşca premiză a dezvoltării „Gheorghe Roşca învăţământ din zona Bârlad.
mântul preuniversitar. Codreanu” Bârlad instituționale Codreanu” Bârlad
Exemple de bune practici în
52
activitatea Comisiei pentru
perfecționare și formare
continuă
Cerc zona Huşi
SEMESTRUL I – 21.11.2019, ora 1300 SEMESTRUL II – 26.03.2020, ora 1300 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Responsabilii cu dezvoltarea profesională şi
Rolul responsabilului cu Colegiul Naţional Analiza nevoilor de formare – Colegiul Naţional formarea continuă din instituţiile de
formarea continuă în învăță- „Cuza-Vodă” Huşi premiză a dezvoltării „Cuza-Vodă” Huşi, învăţământ din zona Huşi.
mântul preuniversitar. instituționale
Exemple de bune practici în
activitatea Comisiei pentru
perfecționare și formare
continuă

II.8. PALATUL COPIILOR ŞI CLUBURILE ELEVILOR

Cerc la nivel judeţean – responsabil prof. Mirela Nistoroschi


SEMESTRUL I – 22.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 27.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Cadrele didactice de la toate unităţile şcolare
Valorificarea tradițiilor Clubul Copiilor Sănătate, echilibru, viață. Palatul Copiilor care desfăşoară activităţi extraşcolare (Palatul
românești prin activitățile „Spiru Haret” Importanța cunoașterii și Vaslui Copiilor Vaslui şi Clubul Copiilor „Spiru Haret”
specifice din palatele și Bârlad aplicării măsurilor de prim Bârlad cu Filiala Huşi).
cluburile copiilor ajutor de bază în activitatea
didactică – prof. Valeriu
Caragață

III. ACTIVITĂŢILE METODICE ALE CENTRULUI JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ VASLUI

Cerc pedagogic al profesorilor consilieri şcolari din reţeaua de cabinete ale Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Vaslui
Cerc la nivel judeţean – responsabil prof. Ramona Sagadin-Butnaru
SEMESTRUL I – 19.11.2019 SEMESTRUL AL II-LEA – 25.03.2020 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii consilieri şcolari din reţeaua de
„Toleranţa” – activitate Centrul Judeţean „Metacogniţie, cogniţie și Liceul Tehnologic cabinete ale Centrului Judeţean de Resurse şi
demonstrativă, prof. de Resurse şi comportament emoţional” „Marcel Guguianu” Asistenţă Educaţională Vaslui.
consilier-şcolar Daniela Asistenţă – activitate demonstrativă, Zorleni
Maftei Educaţională prof. consilier-şcolar John
„Toleranţa şi stima de sine Vaslui Andronic
53
contingentă” – referat de „Metode de modificare a
specialitate, prof. consilier- comportamentelor
şcolar Iuliana Boțu problematice la copii şi
Informare de specialitate – adolescenţi” – referat de
prof. consilier-şcolar Iuliana specialitate, prof. consilier-
Boțu şcolar Beatrice Anton
Informare de specialitate –
prof. consilier-şcolar Oana
Dominteanu

IV. ACTIVITĂŢI METODICO-ŞTIINŢIFICE ŞI CULTURAL-ARTISTICE ALE CASEI CORPULUI DIDACTIC VASLUI

 5 Octombrie 2019 – „ZIUA EDUCAŢIEI – ZIUA PORŢILOR DESCHISE” (lansarea Ofertei de activităţi, expoziţie de fotografie, activităţi de
succes ale şcolii vasluiene);
 „Holocaustul între memorie și istorie” – seminar, octombrie 2019;
 „Săptămâna mondială a spațiului cosmic” – simpozion, octombrie 2019;
 Activitatea metodică semestrială a responsabililor cu formarea continuă din unitățile școlare vasluiene – sesiuni, noiembrie 2019, martie
2020;
 „Mândria de a fi român” – expoziție, program artistic, decembrie 2019;
 „Crăciunul la români – sărbătoare și tradiție” – expoziţie de măşti şi felicitări, decembrie 2019;
 „Echilibrul dintre drepturile elevilor, părinților și cadrelor didactice”– seminar, ianuarie 2020;
 „24 Ianuarie – primul pas spre marea unire” – seminar, ianuarie 2020;
 „Rolul complementarităţii educaţiei formale-nonformale în dezvoltarea personală a elevului” - simpozion regional, februarie 2020,
parteneri : Liceul Tehnologic „Marcel Guguianu” - (C.D.I. „Ion Murgeanu”) Zorleni;
 „Bullyngul și victimele – metode de abordare” – schimb de experiență, martie 2020;
 „Mărţișorul –simbololul primăverii” – expoziție, program artistic, martie 2020;
 „Copiii, prietenii naturii” – simpozion în parteneriat cu Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Constantin Pufan” Vaslui, aprilie 2020;
 „Istorie, cultură și identitate românească” – simpozion și concurs, aprilie 2020;
 „Calitate şi performanţă în şcoala vasluiană” - Revista CCD Vaslui nr. 9, iunie 2020;
 Salonul Creativităţii Didactice – lunar, CCD Vaslui şi filiale.

54
CUPRINS

Activităţile metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice 2019 / 2020


I. Consfătuiri
1. Consfătuirile cadrelor didactice pag.3

II. Cercuri pedagogice


1. Cadre didactice
1.1 Învăţământ preşcolar - Centrul Vaslui şi Negreşti pag.3
- Centrul Bârlad pag.21
- Centrul Huşi pag.36
1.2 Învăţământ primar - Centrul Vaslui şi Negreşti pag.4
- Centrul Bârlad pag.22
- Centrul Huşi pag.37
1.3 Învăţământ gimnazial şi liceal - Centrul Vaslui şi Negreşti pag.9
- Centrul Bârlad pag.26
- Centrul Huşi pag.39
2. Învăţământ special pag.45
3. Personal didactic auxiliar
3.1 Bibliotecari pag.46
3.2 Laboranţi pag.47
3.3 Informaticieni, ingineri sistem, operatori date pag.47
4. Activităţi metodico-ştiinţifice cu directorii
4.1 Învăţământ preşcolar pag.47
4.2 Învăţământ gimnazial pag.48
4.3 Învăţământ liceal pag.49
5. Profesori diriginţi pag.49
6. Responsabili C.D.I. pag.52
7. Responsabili cu formarea continuă pag.52
8. Palatul Copiilor şi Cluburile Elevilor pag.53

III. Activităţile metodice ale Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui pag.53

IV. Activităţi metodico-ştiinţifice şi cultural-artistice pag.54

55