Sunteți pe pagina 1din 8

Aprobat Senat 27.04.

2017
______________________________________________________________________________

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE


UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA
SENATUL UNIVERSITAR

METODOLOGIA ELABORĂRII TEZEI DE DOCTORAT


ÎN DOMENIUL ISTORIE

COD: M-D-8 Ediția: 1


UNIVERSITATEA
„1 DECEMBRIE 1918” Revizia: 0
METODOLOGIA ELABORĂRII TEZEI DE
DIN ALBA IULIA DOCTORAT ÎN DOMENIUL ISTORIE Aprobat SENAT
Data: 27.04.2017

Nume și
Funcția Data Semnătura
prenume
Conf. univ. dr. Director Școala 11.04.2017
ELABORAT
Valer Moga Doctorală de Istorie
Conf. univ. dr. 12.04.2017
Director CSUD
Gligor Mihai
Președinte Comisia pentru
Conf. univ. dr. învățământ, evaluarea
AVIZAT Scheau Ioan calității, strategii, dezvoltare și
promovare instituțională
Conf. univ. dr.
Președinte Comisia juridică
Hurbean Ada

INDICATORUL APROBĂRILOR ȘI AL REVIZIILOR

Nr.
Ediția Revizia Data aprobării în Senat
crt.
1. 1 0 27.04.2017

Page 1 of 8
Aprobat Senat 27.04.2017
______________________________________________________________________________

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia


Facultatea de Istorie și Filologie
Școala Doctorală de Istorie

Metodologia elaborării tezei de doctorat în domeniul Istorie


Anexă la Regulamentul Școlii Doctorale de Istorie

1. Structura tezei:
- Coperta ‒ vezi infra modelul copertei
- Pagina de titlu ‒ vezi infra modelul paginii de titlu
- Cuprinsul
- Introducerea
- Stadiul actual al cunoașterii
- Contribuțiile originale; conținutul; structura pe capitole
- Concluziile
- Bibliografia
- Anexele

2. Recomandări de fond:
a) Cuprinsul
- Conține structura pe capitole și subcapitole a tezei, însoțită de paginația aferentă.
b) Introducerea
Se poate extinde la 10-15 pagini și se recomandă să conțină:
- Motivația alegerii temei: importanța, elementele de inovație sub aspectul surselor, interpretării și
metodologiei.
- Ipoteza cercetării, teza lucrării și obiectivele principale.
c) Stadiul actual al cunoașterii în domeniul de referință al tezei
- Secțiunea va cuprinde o prezentare critică a celor mai recente lucrări și experiențe de cercetare
specifice, în plan intern și internațional.
d) Contribuțiile originale; conținutul; structura pe capitole
- Conținutul tezei de doctorat este stabilit de studentul-doctorand prin consultarea conducătorului de
doctorat.
- Titlul tezei trebuie să reflecte conținutul cercetării. Titlul poate fi modificat la libera alegere a
studentului-doctorand până în momentul finalizării acesteia în vederea susținerii publice.
- Teza va fi structurată pe 3-5 capitole, împărțite în subcapitole. Fiecare capitol va fi dimensionat la
30 până la 50 de pagini, în funcție de importanța sa în lucrare, de sursele utilizate și de exigențele
impuse de conținut. Studentul-doctorand va opta pentru o formă de numerotare corectă și consacrată
a capitolelor și a subcapitolelor.
- Fiecare capitol va trebui să reflecte fundamentarea concepției, interpretarea critică a surselor,
existența unui demers personal de cercetare și obținerea unor rezultate originale.
- Prezentarea stadiului cunoașterii și a metodologiei de cercetare nu trebuie să depășească 1/3 din
lucrare, iar cercetarea proprie și concluziile, minimum 2/3.

Page 2 of 8
Aprobat Senat 27.04.2017
______________________________________________________________________________

e) Concluziile
- Vor avea o extindere de 5 până la 15 pagini, în funcție de dimensiunea tezei și de exigențele impuse
de conținut.
- Studentul-doctorand trebuie să evite situația în care pretinsele concluzii nu constau decât în
rezumarea conținutului lucrării.
- Concluziile trebuie să aibă un caracter critic și să constea într-o confruntare a proiectului inițial al
tezei cu rezultatele obținute în final. Ele trebuie să evalueze eficiența metodologiei aplicate, nivelul
valorificării surselor și poziționarea lucrării realizate în seria contribuțiilor analoge.
f) Bibliografia
- Bibliografia (consemnarea surselor) poate reflecta variații morfologice în funcție de natura și de
conținutul lucrării.
- O primă distribuire în cadrul bibliografiei este aceea între sursele inedite și sursele edite.
- Sursele inedite constau în fondurile documentare păstrate de serviciile Arhivelor Naționale,
biblioteci documentare, instituții sau aparținând unor persoane private, în rezultatele consemnate ale
campaniilor arheologice.
- Sursele edite se pot conforma următorului model de distribuire: colecții de presă; dicționare,
enciclopedii; lucrări generale; lucrări de specialitate.
- Bibliografia mai poate cuprinde o secțiune cu informațiile obținute pe internet, intitulată, eventual,
Surse online/webografie. Documentarea pe Internet trebuie să aibă o pondere redusă în cadrul
documentării generale a tezei.
g) Anexele
- Vor fi introduse în lucrare numai dacă contribuie la valoarea științifică a acesteia.
- Anexele se vor constitui într-o secțiune aparte și se va opta în privința lor pentru o numerotare
corectă și consacrată.
- Doctorandul va putea alege între redactarea unei liste a anexelor și introducerea unei note
explicative sub fiecare dintre anexe.
- În privința tezelor de doctorat din domeniul Istorie, anexele pot consta în documente, fotografii,
hărți, desene, planșe, tabele, grafice etc.
- Dacă teza cuprinde un număr limitat de imagini (reproduceri), 10-15, acestea pot fi inserate în text,
având fiecare dedesubt numerotarea și o scurtă prezentare. Dacă numărul lor este mai mare, ele se vor
constitui în secțiuni ale anexelor, sau vor fi grupate distinct în planșe, la finalul tezei de doctorat.
Planșele vor fi numerotate și însoțite, fie de lista planșelor, fie de legenda explicativă a fiecăreia
dintre ele. Unde se impune (ex. arheologie) planșele trebuie sa aibă scara de mărime și se vor realiza
folosindu-se soft-uri de tipul Corel, Photoshop, Photo Paint etc.

3. Recomandări de formă și tehnoredactare:


a) Dimensiunea tezei (cu anexe și bibliografie): 200-300 de pagini. Se admit unele variații peste
această limită, însă trebuie să fie bine fundamentate și să aibă acordul conducătorului de doctorat. Nu
se admite o teză cu dimensiuni inferioare limitei minime a numărului de pagini.
b) Formatul tezei: A4; spațierea: 1,5 linii; font: Times New Roman de 12 puncte; margini: stânga ‒
3 cm, dreapta ‒ 2,5 cm, sus ‒ 2,5 cm, jos ‒ 2,5 cm.
c) Formatul titlurilor; se recomandă:
- Titlul de capitol: font TNR, 14 puncte, bold, majuscule, aliniere centrală.
- Subtitlul și titlul de subcapitol: font TNR, 12 puncte, bold, aliniere centrală.
d) În text, de regulă, se folosește paranteza rotundă ( ). Părțile omise ale unui text, sau textele
intercalate în textele citate sau reproduse se pun în paranteză dreaptă: [ ].
Page 3 of 8
Aprobat Senat 27.04.2017
______________________________________________________________________________

e) În text, de regulă, se folosesc ghilimele obișnuite: „...”. Citările din interiorul citatelor sunt marcate
în felul următor: ,…’.
f) Numerotarea paginilor:
- Se face începând cu pagina de titlu, până la ultima pagină a lucrării, dar numărul paginii nu apare pe
pagina de titlu și nici pe prima pagină a fiecărui capitol.
- Numărul se inserează în subsolul paginii, centrat.
- Imprimarea tuturor paginilor tezei se va realiza doar pe o față a fiecărei foi.
- Fiecare capitol va începe pe o pagină nouă.
g) Antetul paginii (este facultativ) apare începând cu introducerea și va conține numele studentului-
doctorand (în stânga) și titlul capitolului (în dreapta).

4. Citările:
- Pasajele aparținând altui autor se citează prin reproducerea corectă, textul în cauză fiind cuprins
între ghilimele. Se indică în note de subsol coordonatele lucrărilor din care au fost preluate citatele.
- Citatele din lucrări scrise în alte limbi vor fi traduse în limba în care este redactată teza.
- Se cere preluarea unor citate cât mai scurte, în număr mic, numai atunci când logica textului o
impune.

5. Notele de subsol:
- Referințele bibliografice și explicațiile suplimentare intră în notele de subsol.
- Notele de subsol sunt create cu funcția references, insert footnote (font TNR de 10 puncte).

6. Referințe bibliografice:
În întocmirea referințelor bibliografice autorul tezei poate opta între trei soluții:
- Normele Academiei Române.
- Chicago Manual of Style.
- Oxford Manual of Style.

7. Bibliografia:
- Bibliografia conține în cazul fiecărei cărți consemnate: numele și prenumele autorului, titlul lucrării,
locul apariției, editura, anul apariției.
- Pe listele bibliografice numele autorilor apar în felul următor: nume, prenume (separate prin
virgulă) (ex. Giurescu, Dinu C.; Deletant, Dennis).
- În cazul volumelor colective sau al volumelor de studii se consemnează numele editorilor.
- Sursele cuprinse în bibliografie vor fi înșirate în ordinea alfabetică a autorilor, sau, după caz, a
titlurilor și în ordinea apariției lor.
- În cazul surselor online, după adresa web se va indica data consultării site-lui.

8. Condiții de etică profesională:


- Preluarea unor idei și enunțuri care aparțin altui autor, indiferent de sursă, se face în următoarele
forme:
a) Prin citare (vezi art. 4 al acestei metodologii).
b) Prin parafrazare. În ambele cazuri se vor indica datele bibliografice ale sursei.
c) Și preluarea unor imagini (fotografii, hărți, desene, planșe, tabele, grafice etc) fără indicarea sursei
sau fără acordul deținătorului dreptului de proprietate intelectuală constituie acte de plagiat și sunt
sancționate ca atare.

Page 4 of 8
Aprobat Senat 27.04.2017
______________________________________________________________________________

d) Dreptul de proprietate intelectuală expiră, conform art. 24 al Legii nr. 9, din 1996, după 70 de ani.
Epuizarea acestui interval aduce cu sine posibilitatea preluării libere a imaginilor. În privința textelor
însă, se impune în continuare citarea sau parafrazarea și indicarea sursei printr-o notă de subsol.
e) În cazul în care un membru al comisiei de doctorat identifică în cadrul evaluării tezei abateri grave
de la buna conduită în cercetarea științifică și în activitatea universitară, inclusiv plagierea
rezultatelor sau publicațiilor altor autori, confecționarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu
date fictive, membrul comisiei de doctorat este obligat să ia următoarele măsuri:
- să sesizeze comisia de etică a instituției de învățământ superior în care este înmatriculat studentul-
doctorand și comisia de etică a instituției în care este angajat conducătorul de doctorat pentru analiza
și soluționarea cazului, inclusiv prin exmatricularea studentului-doctorand, potrivit art. 306-310 și art.
318-322 din Legea educației naționale, nr. 1 din 2011 și prevederilor Legii nr. 206 din 2004 privind
buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, cu modificările ulterioare;
- să notifice abaterile tuturor membrilor comisiei de doctorat și să propună acordarea calificativului
„nesatisfăcător”.

9. Structura rezumatului tezei de doctorat:


- Pagina de titlu (vezi infra modelul).
- Cuprins (cuprinsul tezei).
- Cuvinte-cheie (10-20 de termeni sau enunțuri).
- Sinteza ideilor principale (teza lucrării de doctorat, prezentarea surselor, obiectivele, metodologia,
sublinierea contribuțiilor personale, sinteza capitolelor, concluziile).
- Rezumatul va fi redactat în 10-20 de pagini, în două versiuni: una în limba română și una într-o
limbă de largă circulație, de preferință în engleză.
- Bibliografia selectivă.

Aprobat în Ședința Senatului Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia din …………….

PREȘEDINTE
Conf. univ. dr. Lucian Marina

AVIZAT
Oficiul Juridic
Consilier juridic Claudia Rotar

Page 5 of 8
Aprobat Senat 27.04.2017
______________________________________________________________________________

[Modelul copertei]

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE


UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA
FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOLOGIE
ȘCOALA DOCTORALĂ DE ISTORIE

TEZĂ DE DOCTORAT

Conducător de doctorat:
Prof. univ. dr. PRENUME NUME

Student-doctorand:
PRENUME NUME

ALBA IULIA
2017

Page 6 of 8
Aprobat Senat 27.04.2017
______________________________________________________________________________

[Modelul paginii de titlu]


MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA
FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOLOGIE
ȘCOALA DOCTORALĂ DE ISTORIE

TITLUL TEZEI

Conducător de doctorat:
Prof. univ. dr. PRENUME NUME

Student-doctorand:
PRENUME NUME

ALBA IULIA
2017

Page 7 of 8
Aprobat Senat 27.04.2017
______________________________________________________________________________

[Modelul paginii de titlu a rezumatului]


MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA
FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOLOGIE
ȘCOALA DOCTORALĂ DE ISTORIE

REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT

TITLUL TEZEI

Conducător de doctorat:
Prof. univ. dr. prenume nume
Student-doctorand:
prenume nume

ALBA IULIA
2017

Page 8 of 8

S-ar putea să vă placă și