Sunteți pe pagina 1din 4

Şcoala Gimnazială, Comuna Măgurele

Responsabil Comisie S.S.M/S.U. Prof. Chirobocea Nicolae Fanurie

COMISIA PENTRU SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ / SITUAȚII


DE URGENȚĂ
Anul şcolar 2018-2019

S.U.

OBIECTIVE:
- Păstrarea în bune condiţiuni a căilor de evacuare şi folosirea corectă de
către persoanele abilitate a mijloacelor din
dotare (stingătoare, surse de apă, lăzi cu nisip);
- Verificarea şi întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor utilitare;
- Planificarea şi realizarea controlului intern periodic
- Reactualizarea şi afişarea planurilor de evacuare a şcolilor;
- Instruirea elevilor şi a cadrelor didactice privind comportamentul în caz de
incendiu;
- Organizarea şi desfăşurarea unor concursuri pe teme de S.U.

Nr. ACTIVITĂŢI RESURSE COLABORATORI TERMEN


crt.
1. Constituirea Comisiei de securitate la incendiu Directorul şcolii Consiliul de
12.09.2018

administraţie
2. Întocmirea / reactualizarea documentelor de organizare şi Directorul şcolii
Secretariatul şcolii 24.09.2018

desfăşurare a activităţii (program de măsuri, planuri de Responsabil S.U.


protecţie (de evacuare, de intervenţie), procurarea şi
completarea fişelor de instructaj pentru personalul şcolii

3. Elaborarea planului managerial al activităţilor S.U. Responsabil S.U.


24.09.2018
4. Asigurarea condiţiilor de securitate la incendiu pentru Directorul şcolii
Secretariatul şcolii Permanent

localurile şcolii şi ale grădiniţelor. Responsabil S.U.


Verificarea mijloacelor de primă intervenţie la incendiu
(stingătoarele portative);

- Verificarea şi întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor Directorul şcolii


Permanent
utilitare (electrice, de încălzire) Îngrijitorii

- Marcarea căilor de evacuare prin indicatoare de Responsabil S.U. 1.10.2018


securitate.

5. Reactualizarea şi afişarea planurilor de evacuare a şcolilor Responsabil S.U.


1.10.2018
6. Instruirea elevilor din şcoli prin procese-verbale privind Responsabil S.U.
Învăţătorii 1.10.2018
regulile de S.U. Diriginţii
7. Prezentarea în cadrul orelor de dirigenţie a unor teme de Diriginţii Consilierul
educativ Semestrial

educaţie puse la dispoziţie de ISU Prahova Responsabil S.U.


8. Organizarea unor exerciţii de alarmare cu evacuarea Responsabil S.U. Cadrele
didactice Semestrial

elevilor Directorul şcolii


Profesorii
coordonatori

9. Planificarea şi organizarea controalelor interne periodice Responsabil S.U.


Semestrial
Membrii
comisiei

10. Amenajarea de panouri cu materiale legate de activitatea Responsabil S.U.


Diriginţii Semestrial
S.U.

S.S.M.

Obiective

 Prevenirea accidentelor de orice tip şi protecţia tuturor lucrătorilor şi a


elevilor, atât în incinta şcolii, cât şi în afara
acesteia;

 Evaluarea riscurilor de accidentare sau îmbolnăvire profesională pentru toate


locurile de muncă;
 Instruire anuală, respectându-se tematica de instruire;
 Instruirea semestrială privind probleme de securitate şi sănătate în muncă a
tuturor elevilor;
 Profesorii de fizică-chimie, educaţie tehnologică, educaţie fizică vor efectua
instruirea semestrială privind

probleme de securitate şi sănătate în muncă în laboratoare şi săli de sport a


tuturor elevilor care participă la
activităţi desfăşurate în astfel de spaţii şi vor completa fişele colective de
instruire.

Nr. Activitatea Responsabil Termen


crt.
1. Emiterea deciziilor de nominalizare a lucrătorilor Directorul unităţii
Septembrie
responsabili cu acordarea primului-ajutor, a comisiei de
identificare a zonelor cu risc specific şi ridicat

2. Realizarea informării privind riscurile de accidentare şi Membru comisie


Septembrie
îmbolnăvire profesională specifice locului de muncă Aldescu Petruța

3. Efectuarea instructajului individual privind securitatea şi Membru comisie


Septembrie
sănătatea în muncă pentru personalul didactic şi Aldescu Petruța Februarie
nedidactic şi consemnarea în fişele de instruire
individuală

4. Efectuarea instructajului individual privind securitatea şi Membru comisie O


dată la trei luni
sănătatea în muncă pentru personalul auxiliar şi Aldescu Petruța
consemnarea în fişele de instruire individuală

5. Efectuarea instructajului privind securitatea şi sănătatea Învăţătorii şi


Septembrie
în muncă pentru elevi şi semnarea fişelor colective de diriginţii Februarie
instructaj

6. Efectuarea instructajului propriu de prevenire a Profesorii de fizică-


Septembrie
accidentelor în laboratorul de fizică-chimie, în sala de chimie, ed. fizică,
Februarie
sport şi în cadrul orelor de educaţie tehnologică şi ed. tehnologică
semnarea fişelor colective de instructaj

7. Testarea lucrătorilor privind însuşirea normelor SSM Membrii SSM Decembrie


8. Efectuarea instructajului individual privind securitatea şi Membru comisie
Atunci când este

sănătatea în muncă pentru personalul didactic, nedidactic Aldescu Petruța necesar


şi auxiliar în cazul în care acesta a lipsit peste 30 de zile
lucrătoare sau pentru persoane transferate de la altă
unitate pentru o perioadă de timp şi consemnarea în
fişele de instruire individuală

9. Monitorizarea gradului de respectare a normelor privind Membrii comisiei


Permanent
protecţia şi sănătatea în muncă atât de către elevi, cât şi
de către personalul şcolii

10. Asigurarea protecţiei împotriva accidentelor în timpul Cadrul didactic La data


realizării
deplasării în excursii şi drumeţii, precum şi realizarea organizator acţiunii
instructajului privind securitatea în astfel de acţiuni
Responsabil,
Prof. Chirobocea Nicolae Fanurie