Sunteți pe pagina 1din 6

CADRUL DE ASIGURARE A CALITĂŢII

Obiectivul 5: Monitorizarea procesului educaţional

In grupe de 5 decideţi câte din cele 36 de criterii de observare au fost îndeplinite de


acest profesor şi conveniţi o notare generală a lecţiei. Ca echipă, conveniţi un mod
general de notare şi prezentaţi motivele acestei decizii.

____________________

Locul: Data:

Profesor/Instructor: Elevi: 30

Observator: Rolul funcţiei:

Obiectul: Anatomia plantelor horticole Nivelul/Anul : Nota 10

Comentarii generale (tipul grupului de elevi, dificultăţile, obiectul, dosarele de lucru


ale elevilor, etc.)

A fost prezentat un plan oficial pentru această lecţie, dar acesta nu are o structură
clară de dezvoltare şi nu a arătat cum vor participa elevii la activităţi. Activităţile
profesorului domină planul. Planul încearcă să se structureze pe rezultatele lecţiilor
anterioare dar nu se alocă timp pentru recapitularea conţinutului şi pentru învăţarea
din lecţiile anterioare.
2 elevi cu dizabilităţi de vedere/acustice – 1 cursant în scaun cu rotile
17 elevi de sex feminin / 13 elevi de sex bărbătesc
20 dosare de activitate verificate – toate au fost în regulă şi erau păstrate de elevi; cei
care au fost întrebaţi despre conţinut au putut descrie bine ceea ce au învăţat
Pregătire DA NU Exemple
Folosiţi exemple relevante care identifică
global punctele tari şi punctele slabe
1. A fost locaţia/ sala Camera este luminoasă şi curată, dar
adecvată? spaţiul este limitat; modul de aranjare fixă
a băncilor face dificil pentru profesor să
2. A fost tot echipamentul aibă acces direct la fiecare cursant –
adecvat disponibil şi în scaunul pe rotile nu se potriveşte sub
stare de funcţionare? bancă deloc – aceste probleme de acces
nu au fost recunoscute de profesor,
3. Au fost toate elementele deoarece el a ieşit rar de la catedră –
ajutatoare/resursele camera este situată lângă atelier, ceea ce
disponibile? presupune zgomot permanent –
temperaturile mari pe timpul verii fac
4. Ce considerente necesar ca ferestrele să fie deschise şi
speciale au fost luate în nivelul de zgomot să crească dramatic
calcul
Profesorul/Instructoru DA NU Example
Folosiţi exemple relevante care identifică
punctele forte şi punctele slabe globale
5. a explicat clar scopul, Scop şi obiective
metodele şi obiectivele Scopul este identificat clar în planul de
lecţiei/ sesiunii? lecţie; trei obiective sunt stabilite şi sunt
6. a explicat corect explicate elevilor – două din obiective sunt
procesul de evaluare, interpretate incorect, ele nu identifică ce
acolo unde a fost cazul? ar putea elevii să facă, identifică mai ales
predarea de către professor mai curând
7. a dat informaţii pentru a decât rezultatele procesului de învăţare
evita dubiile şi pentru a
promova egalitatea Strategiile şi conţinutul lecţiei
sanselor pentru elevi? Aceasta este o lecţie intensivă în care
profesorul şi elevii muncesc din greu dar
8. a identificat şi a luat în au fost folosite doar trei metode didactice:
considerare cunoştinţele demonstraţia, practica şi cursul, elevii sunt
şi experienţa anterioară? menţinuţi activi dar ocaziile pentru lucrul
9. a luat în considerare în grupuri mici nu sunt folosite – elevii au
structura/ nevoile/ petrecut mult timp ascultându-l pe profesor
abilităţile grupului/ şi copiind de pe tablă. Cei doi elevi cu
elevilor? dizabilităţi de vedere/auz sunt în spatele
10. a adaptat lecţia/ clasei şi le este greu să participe –
sesiune ca răspuns la dimensiunea mare a grupului nu a
nevoile elevilor? compromis rezultatele, insa a generat
probleme la nivelul resurselor, care au fost
insuficiente;
11. a stabilit obiective clasa s-a conformat cu timpul şi
educaţionale individuale comportamentul elevilor a fost bun;
acolo unde era cazul? ocaziile pentru o implicare mai mare au fost
pierdute – sesiunile practice ale elevilor
12. a asigurat obţinerea de cer doar observarea şi imitarea acţiunilor
rezultate prin etape profesorilor şi nu angajarea în sarcini într-un
mici? mod independent – planul nu arată că
profesorul a intenţionat să monitorizeze
13. a încurajat progresul individual al elevilor şi aceasta
productivitatea, nu s-a întâmplat – sesiunile plenare au
angajamentul, fost în sprijinul scurtelor sesiuni practice
concentrarea şi eforturile
elevilor? Elemente educaţionale ajutătoare
14. a încurajat învăţarea Acestea au fost folosite corect şi eficient –
independentă, centrată modele de plante sunt de buna calitate –
pe elev, învăţarea în modelele au circulat în clasă şi elevii le-au
grup şi în diferite putut privi cu atenţie, dar este necesar un
contexte? timp mai indelungat ca un singur model să
fie studiat de 30 de elevi
Profesorul/Instructoru DA NU Example
Folosiţi exemple relevante care identifică
punctele forte şi punctele slabe globale
15. a folosit o gamă de Modelele de plante vii sunt foarte bune
strategii pentru a fi în calitativ
concordanţă cu stilurile Încercările de a-i face pe elevi să reflecte la
individuale de învăţare implicaţiile de mediu în răspunsurile lor i-au
şi cu nevoile elevilor? ajutat să asimileze noţiunile în această arie
16. a redus la minimum curiculară importantă
acolo unde a fost posibil Filmul video este bine ales pentru partea de
distragerea atenţiei şi mijloc a lecţiei, dar ecranul TV este prea
întreruperile? mic şi claritatea imaginii este afectată de
17. a comunicat eficient lumina soarelui
(ton, ritm, stil) cu elevii Din cauza aranjamentului băncilor în sala
venind astfel în de clasă unii elevi se află la 5 m depărtare
întâmpiunarea de ecran
diverselor lor nevoi? OHP a avut de suferit în acelaşi mod
18. a prezentat informaţii, Aplicaţia şi efortul cursantului sunt positive
fapte şi idei clare, exacte în toate părţile lecţiei – elevii profită de
şi relevante? ocaziile de a învăţa care sunt oferite aici şi
19. a verificat înţelegerea şi pun mare valoare pe experienţa
întrebările au fost clar profesională a profesorului, dar nu au
formulate? curajul să se exprime chiar cu riscul de a
20. a luat măsuri pentru ca face greşeli şi să înveţe unii de la alţii
materialul să fie clar,
lizibil şi să mărească Comunicare
astfel claritatea Este relaxată şi la obiect – limbajul
informaţiilor? profesorului este pozitiv şi el face eforturi
21. a selectat o diversitate să păstreze contactul visual cu elevii din
de materiale şi de toate locurile din clasă - unii elevi se
resurse pentru a veni în remarcă mai uşor, dar profesorul a înţeles
sprijinul elevilor? intervenţiile tuturor şi toate întrebările de la
22. i-a încurajat pe elevi să bun început
pună întrebări? Scrisul la tablă este slab, litere mici şi puţin
23. i-a încurajat pe elevii să vizibile pe o suprafaţă necorespunzătoare –
participe activ la lecţie/ folosirea creionului roz pe tabla albă face
sesiune? lectura dificilă
24. a răspuns la întrebările Scrierea numelor plantelor; numele latine
suplimentare ale elevilor sunt uneori ilizibile –se pierde prea mult
cu informaţii timp cu dictarea; vocea profesorului este
suplimentare exacte? clară, cu un ritm bine dozat şi cu un ton
25. a explicat scopurile şi corect – sintaxa sa şi vocabularul său sunt
rezultatele scontate ale adecvate acestui grup şi el se străduieşte
exerciţiilor şi să adopte expresiile corecte pentru a defini
activităţilor? şi a explica conceptele şi problemele
26. a asigurat feedback la dificile
timp şi constructiv în
procesul educaţional?
Profesorul/Instructoru DA NU Example
Folosiţi exemple relevante care identifică
punctele forte şi punctele slabe globale
27. i-a implicat pe elevi în
evaluarea şi feedback-ul
progresului lor?
28. a asigurat o evaluare
formativă regulată care
este adecvată,
riguroasă, corectă şi
exactă?
29. a asigurat pentru elevi
diverse tipuri de activităţi
de evaluare, în
concordanţă cu nevoile
lor?
30. i-a încurajat pe elevi să- Evaluare
şi asume Verificarea înţelegerii de către elevi se
responsabilitatea face regulat şi insistent, dar exerciţiile nu
pentru propriul lor mod sunt monitorizate atent
de a învăţa? Recunoaşterea de către profesor a
31. a acordat suficient timp realizărilor elevilor nu este în concordanţă
pentru discutarea altor cu explicarea de către profesor a
probleme, preocupări răspunsurilor corecte
sau nevoi? Prea multe întrebări sunt închise (de tip
32. a folosit temele de da/nu), dar invitaţia profesorului ca alţi elevi
acasă pentru a să vină în ajutor funcţionează foarte bine
consolida şi extinde Testarea este regulată deşi este uşor
efectiv procesul de repetitivă ca format – profesorul nu
învăţare? explorează diferitele tipuri de evaluări
formative
33. a îndeplinit scopurile şi Elevii nu sunt încurajaţi să lucreze cu
obiectivele lecţiei/ materialul pentru a ajunge ei înşişi la
sesiunii? rezultate, ei trebuie să se bazeze pe ceea
ce îşi amintesc
34. a demonstrat o buna
cunoastere a materiei şi
cunoştinţele sale au fost
actuale?
35. a obţinut feedback
pentru propria
dezvoltare şi în scopuri
de evaluare?
36. a completat şi a semnat
documentaţia şi
înregistrările în mod
corect?
Listă Strategii/Materiale/Elemente Vizuale
Vă rugăm să bifaţi materialele/ strategiile folosite în timpul acestei lecţii.

x folii transparente  exerciţii scrise  altele


x video x lucrări practice
 PowerPoint  ICT __demonstraţie_________
 flipchart  cărţi, articole, etc.
x tablă  întrebări elevi ___curs______________
 fişe de lucru  activităţi de grup
 studii de caz activitaţi în perechi _______________________
 proiecte x catalog
 joc de roluri x evaluare/notare _______________________

Alte observaţii

Elevii mai slab pregătiţi au fost vizibil extenuaţi de faptul că ei au încercat să plaseze
conţinutul acestei lecţii în contextul lucrărilor efectuate în lecţiile anterioare
Nu a existat timp la sfârşitul lecţiei pentru a se revizui ceea ce s-a învăţat şi pentru a
se face o trecere către lecţia următoare, ceea ce le-ar fi permis elevilor să se
pregătească pentru noua lecţie chiar de la lecţia în curs
Aceasta a fost clar o lecţie bazată mai mult pe predare/prezentare, ceea ce profesorul
a făcut cu bune rezultate – totuşi, resursele educaţionale (e.g. materialul viu,
modelul plantelor) ar fi putut să fie mai bine folosite în munca de grup – aceasta ar fi
încurajat de asemenea o participare individuală a elevilor

Interviurile cu elevii şi verificarea înţelegerii de către ei confirmă faptul că obiectivele


lecţiei au fost îndeplinite

 Numele profesorului/instructorului:
_______________________________________ Data: ____________

Rezumat & Discuţii & Feedback – la opţiunea profesorului/ instructorului


Puncte forte Puncte slabe

3 = excelent; rezultate peste nivelul scontat


NOTA: 2 = bun; rezultate satisfăcătoare în îndeplinirea cerinţelor
1 = satisfăcător; predare insuficientă fără rezultate notabile

Plan de măsuri Acţiune


finalizată
Inseraţi data

Semnături
Profesor/ instructor Observator Inspector
(dacă este cazul)

Data : ________

S-ar putea să vă placă și