Sunteți pe pagina 1din 275

/fl;J / 'l.

Institutul National
• al Monumentelor Istorice

·-- - Anul XII-XVI Nr. 1 http://patrimoniu.gov.ro Bucureşti, 2005


institutul N aţ ion a l al Monumentelor Istorice
BULETINUL COMISIEI
MONUM ENTELOR ISTORICE
2001-2005

http://patrimoniu.gov.ro
Coperta I: Grupul statuar "Samson în luptă cu leul" de la fosta Mănăstire
"Adormirea Maicii Domnului" din Râmn icu Sărat , după Vasile Drăguţ ,
Arta românească, voi. I, coperta ediţiei 1982

Coperta IV: Sec. al XIV-iea, imagini din Expoziţia Monumentele României


fotografiate de Vasile Drăguţ, l.N .M.I. - 2003

COLEGIUL DE REDACŢIE :

dr. Gheorghe CANTACUZINO


dr. Dana MIHAI
dr. Corina POPA
prof. dr. Marius PORUMB -
- membru corespondent al Academiei Române
dr. Voica PUŞCAŞU
prof. univ. dr. Tereza SINIGALIA- director general l.N .M.I.
arh. Gheorghe SION

REDACŢ IE :
Responsabil număr: ist. artă lozefina POSTĂVA RU
Tehno reda ctare co mpute ri zată
şi prelucrare imagini: Ruxandra ŞERBAN

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


VASILE DRĂGUŢ - 75 DE ANI DE LA NAŞTERE.
SIMPOZION (2003 ; Bucureşti)
Buletinul Comisiei monumentelor istorice 2001-
2005 : simpozion Vasile Drăguţ - 75 de ani de la
naştere : Bucureşti , 15 decembrie, 2003 I Institutul
Naţional al Monumentelor Istorice. - Bu c ureşti : Daim,
2005
ISBN 973-87004-1-8
I. Institutul Naţional al Monumentelor Istorice ( Bu c ureşt i)
719 .672(063)

© Copyrig ht 2005 ,
Autorii textelor şi i lu st raţi i lor şi l.N.M. I. deţin toate drepturile asupra ediţiei de faţă .
Reproducerea integrală sau parţia l ă a textului din această lucrare este posibilă numai cu
acordu l scris al 1.N .M.I.

Adresa Redacţi ei
B.C.M.I. : Institutul Na ţiona l al Monumentelor Istorice - Serviciul
Cercetare-Evidenţă , str. Zossima Demarat nr. 8, sector 3, Bu cu reşti , tel. 0213270917;
021 3270918 ; fax 021 3270919 .

Editat de l.N .M .I. - Serviciu l de evidenţă - cerce tare

Tipar: Editura DAIM • www.daimph .ro

http://patrimoniu.gov.ro
Institutul Naţiona l
al Monumentelor Istorice

BULETINUL
COMISIEI MONUMENTELOR ISTORICE

2001-2005

In memoriam
VASILE DRĂGUŢ

Anul XII -XVJ

http://patrimoniu.gov.ro
tr"·- ...
! -"~"'ti"fi<t&
·----
j-tJT\J, 1c.~
i J • i
~ ;~tt«;0M t1'"° 1 q
\ A":i OU....,i

http://patrimoniu.gov.ro
SUMAR

I. LUCRĂRILE SIMPOZIONULUI LIA BĂTRÂNA, ADRIAN BĂTRÂNA


VASILE DRĂGUT Despre acoperământu/ de mormânt '
, - 75 DE ANI
al Episcopului Leontie de la Rădăuti „. 80
DE LA NAŞTERE - 2003 ..... ..... 9 MIRA DORDEA, Pictura exterioară' a
EVOCĂRI .... ................. ........ ..... .. „ 11 monumentelor de arhitectură din Moldova
MIRCEA ILIESCU, Vasile Drăguţ­ - o ip oteză asupra influenţei picturii
câteva lecţii de atitudine şi de ţinută .. 11 exterioare a monumentelor civile şi
IOAN OPRIŞ - Vasile Drăguţ, religioase din Germania şi
fondator de sistem cultural ... ......... ..... 16 Transilvania ... ... ..... ..... .... ... .„ „ ..... . „ .... 84
PETRE OPREA, Amintiri despre DANA JENEI, Imaginea Fecioarei cu
Vasile Drăguţ .... .. „ „ .. . .....•...... . .. . . „ .. .. . 19 Pruncul intre Sfinte de la Biserica
CEZARA MUCENIC, Domnul rector Neagră din Braşov „ „ ... „ .. „ „ . „ „ „ •• „ „ 86
Vasile Drăguţ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ . „ .. „ . . „ „ 21 LIANA TUGEARU, O reprezentare
BARBU CIOCULESCU , Vasile Drăguţ, iconografică aparte ilustrată de două
camaradul de la colegiul "Sf Sava" şi manuscrise ruseşti din colectia Muzeului
prietenul de o viaţă„. „. „.„„„ „. „.„„ „„ 24 Naţional de Artă al României „ „ . . . „ . „ . 95
CONSTANTIN BLENDEA, Mărturisiri ADRIAN-SILVAN IONESCU, Pictori
despre Vasile Drăguţ „~ . „„ „ „ . .. „ „ „ „ „ 27 in slujba principelui Carol I .. „ „ . „ .. .... . . . 99
GHEORGHE LEAHU, ln memoria TEREZA SINIGALIA, Pridvoare cu
profesorului Vasile Drăguţ „„„„„„„. „ . 30 clopotnită in arhitectura Tării
SORIN DUMITRESCU, Testamentul Român~şti din secolul ai XVI /-/ea .. .. . 107
iconografic al ~ui Vasile Drăguţ . „ ... „ „. 32 RESTAU RARE .. ............. .. „ „ „ .. „ 110
GABRIELA PATULEA DRAGUT, DAN MOHANU, Vasile Drăguţ, creator
Cuvânt de mulţumire„„„ „ „ „„. „'.. „„„ . 36
sau purtător de doctrină in domeniul
ISTORIA PROTECTIEI restaurării operei de artă? . „.„„ . „„ .. „ 11 O

MONUMENTELOR ISTORICE. „ .. 37 IRINA MARDARE, Restaurare -


ştiinţă - artă „ „ „ „ „ . . . . . „ „ ....... „ . „ „ „ . „ 117
OLIVER VELESCU, 1945, un an
dramatic din istoria CM/ „ „ „ „ „ . . „ „ „ „ . 37 DAN D. IONESCU, Biserica ~Sfintii
VIRGILIU Z. TEODORESCU, Vasile Voievozi" a mănăstirii Hotărani: date
Drăguţ şi ansamblul istoric "Mihai preliminare in vederea reconstituirii
Vodă " din Bucureşti „ „ „ . „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ . „ 39
turlei de pe pronaos şi a restaurării
PETER DERER, Atelierul de Integrare pridvorului ... .„ ... .... . ... . ... . „ ........ „ .... . .. 124
din Institutu/ de arte plastice ŞERBAN POPESCU DOLJ, Odiseea

"Nicolae Grigorescu" - Bucureşti „ „ „ „ 48 unei biserici de lemn ... ... .. „ . . ... . . „ ..... 138
SERGIU IOSIPESCU, Discuţii şi HANNA DERER, Biserica fortificată
controverse privitoare la monumentele din Moşna I Meschen. Certitudini şi
istorice in ultimii treizeci de ani„ „ .. „„. 51 ipoteze .... .... ...... .. ........ .. .. .. .. ... ...... .... . 141
MIHAI OPREANU, Moşna - Biserica
COMUNICĂRI ŞI RAPOARTE evanghelică fortificată . Probleme de
DE CERCETARE„ .. .. „ „ „ „„ .. „ „ „„ 55 conservare şi restaurare „ . „ „ „ „ „ „ „ • . 148
GHEORGHE CANTACUZINO, Observatii
arheologice privind pridvorul bisericii '
CONEXIUNI INTERNATIONALE 155
LIVIU BRĂTULEANU, Et fn Athos
"Radu Vodă " din Bucureşti .„ .. „ „„ .„ „. 55
ego .. . ... „ ... „ .. . „ „ „ . „ . „ . „ „ „ „ „ „ „ . „ . „ 155
INICOLAE PUSCAŞUI VOICA PUŞCAŞU, KOVACS IOSEF, Monitorizarea
Prima biserică a mânăstirii " Sfântul Sava" monumentelor UNESCO ...„ „ „ „ . „ . •• . .. 163
din laşi „„ „ „ „ .. „ .. . „ .„„. „ „„ „„„ „ .. „„„ 64

http://patrimoniu.gov.ro
VASILE DRĂGUT . REPERE Ediculu l care adăposteşte izvoru l de
BIOGRAFICE . OPERA (lozefina ochi (Adria na Stroe ).„ „„ .. „ .... „ . „„ ... „ .. „ 226
Postăvaru) ...... „ ... „ .. „.„ ... „„.„„„„„„ „ .. 168 Ediculul care adăposteşte izvorul de
sto mac (Adriana Stroe) „ „. „. „. „ .. „ . „ „. „. 229
li.REZULTATE ALE ACTIVITĂTll Baia Apol lo (Ruxandra N e m ţea n u )„.„„. 232
B ă i le Neptun (Ruxandra N e m ţea n u) „ ... 237
DE INVENTARIERE ŞI EVIDENTĂ Pavil ionul de hidroterapie, cu bazinu l
ALE SERVICIULUI CERCETARE- terma l des_chis (Ruxa ndra N emţea nu ) .„ 248
EVIDENŢĂ AL 1.N.M.I. „ „ „ „ „. „ „ 191 LIVIU BRATULEANU , B ăile 1 Mai „„„. 255
Fişă analitică de evidenţă a
I T E R (ITinerari TERmali), monumentelor istorice :
INVENTARIEREA PATRIMONIULUI Bazinul terma l cu va luri (Liviu
ARHITECTURAL TERMAL „ „ „ „ „ „ 193 B răt ul ea n ~. Ruxandra N e m ţeanu)„ „„.„ 256

RUXANDRA NEMTEANU , ITER - LIVIU BRATULEANU , B ăile Felix „„„„ „261


Fişă analitică de evidentă a
Metodă operativă de abordare a zonelor
cu potenţial balnear. Studiu pilot: traditie monumentelor istorice :'
şi dezvoltare durabilă pentru statiuni ' Ştra n d ul Apo ll o (Liviu B răt u leanu ,

termale ................. ...... ... .. .. .. ... ... '. ..... .. .... 193 Ruxa ndra Nemjeanu) „„„„„„„„ „ .„ „„„. 262
RUXANDRA NEMTEANU , B ăile CRISTINA CRACIUN , O fortificaţie
necunoscută din judeţul l aşi „ „. „. „ „„ .. „ 266
Herculane .. „.„ .... ...'........ „ ........... „. „ .... ... 195
Fişe analitice de evidentă a
DANA MIHAI, Evidenta monumentelor
monumentelor istorice: ' istorice, bilanţ şi perspective .„ „ . „. „ .. „ „269
Baia Hebe (Ruxa ndra N e m ţea n u) „ „.„ „ 199 CRONICĂ INTERNĂ „„ „ „ „„„„ .274
Casinoul (Adriana Stroe , Aurelian Simpozionu l Drumul înaintaşilor -
Stroe) „„„„„„.„.„„„„.„„„„„„„„ „ „„ .... „203
Săptămâna arhitecturii - 1-8 oct. 2003
Baia Diana (Adriana Stroe) „„„.„„„ .„.„.211 (D.D. Ionescu) „„„ .„„.„.„.„„. „„ ..„„„„. 274
Gara CFR (Adriana Stroe) „„.„„„ .. „.„„.2 15
Simpozionul Vasile Drăguţ, 75 de ani
Hotel Roma n (Liviu B rătuleanu , de la naştere - 19-20 dec. 2003
Ruxand ra N emţea nu ) .. .. .. .. .. .. .... ... ...... .... 221 (I. P os t ăva r u) „.„„„„ .. „ .. „„„„ .. „.„ .... „„27 5

http://patrimoniu.gov.ro
SOMMAIRE

1. LES TRAVAUX DU INICOLAE PUSCASUI VOICA PUŞCAŞU ,


SYMPOSIUM VASILE DRĂGUŢ La premiere eglise du monastere
" St. Sava ", de laşi „ „ „ „ „ .. „ .. „ •. . .. „ „ „ „ . 64
-75 ANNEES DEPUIS SA LIA BĂTRÂNA, ADRIAN BĂTRÂNA,
NAISSANCE - 2003 .. .. ... ... .. „ .. .. . . . . 9 Dates concemant la couverture de tombeau
de l'Eveque Leontie de Rădăuţi ... „„ ... „ .. 80
EVOCATION „ . .. .. ... .•. . . . . . . . . . . . „ . . . . . . . . . .. 11 MIRA DORDEA, Les peintures
MIRCEA ILIESCU , Vasile Drăguţ­ exterieures des monuments
quelques ler;ons d'attitude et de tenue .. 11 architecturaux de Moldavie - Une
IOAN OPRIŞ Vasile Drăguţ, fondateur hypothese sur /'inf/uence des peintures
de systeme cu/turei .............. „ . . ... ... „ . ...... „ 16 exterieures des monuments civils et
PETRE OPREA, Souvenirs de Vasile religieux d'Al/emagne et de
Drăguţ ... .. .... ...... .. ... ... ..... ................ ..... ... 19 Transylvanie .. „ „ „ ... „ .. „ „ . „ . . „ . . ... „ .. . „ „ „ 84
CEZARA MUCENIC , Monsieur le recteur DANA JENEI, L'image de la Vierge avec
Vasile Drăguţ .. .. .. .. „ . . . . . . . . . . . . . .. ..... . „ . . . ... . 21 l'Enfant entre Ies saintes de L 'eglise
BARBU CIOCULESCU , Vasile Drăguţ, Noire (Biserica Neagră), de Braşov „ . „ . 86
/'ami et le camarade du co/lege LIANA TUGEARU, Une representation
"St. Sa va" „„„„ „ „„„ „ „„„„„„„„„ ........ „. 24 iconographique particuliere illustree par
CONSTANTIN BLENDEA, Confession deux manuscrits russes du Musee
sur Vasile Drăguţ „ .. „ .. „„ .... „„.„ „ ... „ .„„. 27 National d'Art de la Roumanie . „ „ „ „ „ „ .. 95
GHEORGHE LEAHU , En memoire du ADRIAN-SILVAN IONESCU, Peintres au
professeur Vasile Drăguţ .... ... ....... „ .. ...... 30 service du prince Carol I„ .. „„ ........ „ .... . „ 99
SORIN DUMITRESCU, Le testament TEREZA SINIGALIA, Des porches avec
iconographique de Vasile Drăgut ...... .... . 32 des clochers dans /'architecture de la
GABRIELA PĂTULEA DRĂGUT, Un mot Valachie au 1rme siecle „ „ „ ...... „ .... . . . . 107
de remerciement .. „ . ..... . . „ . „ .. . „ . ' „ . .. .. .. •.. 36
RESTAURATION ... ... .... .. ..... .. ..... .. .. 110
HISTOIRE DE LA PROTECTION DES DAN MOHANU, Vasile Drăguţ, createur
MONUMENTS HISTORIQUES ..... ... 37 ou porteur de doctrine dans le domaine
OLIVER VELESCU, 1945, une annee de la restauration d'ceuvres d'art ? ....... 11 O
dramatique dans /'histoire de la CM/ .... .. 37 IRINA MARDARE, Restauration -
VIRGILIU Z . TEODORESCU, Vasile Science-Art „ . „ „ .. „ ... „ . „ . ..... „ .. . .. „ ... . „ . 117
Drăguţ et /'ensemble historique "'Mihai DAN D. IONESCU, L'eglise "Sfinţii
Vodă " de Bucarest ........... .... .. „„ ... ...... „ . 39 Voievozi" du monastere Hotărani: dates
PETER DERER, L'atelier d'/ntegration preliminaires en vue de reconstituer la
de /'Institut "Nicolae Grigorescu" - taur situee au-dessus du pronaos et de
Bucarest„„ „„„ ..... „ „.„ .. „ „ .... „ ... „„ „„„ .. 48 restaurer le porche de l'eglise ... .. .. „ „ . . 124
SERGIU IOSIPESCU, Discussion et ŞERBAN POPESCU DOLJ, Odyssee
controverse au regard des trente demieres d'une eglise en bois „ „ . „ . ... . „ „ . „ .. „ „ . „ 138
annees des monuments historiques ..... „ 51 HANNA DERER, L'eg/ise fortifiee de
Moşna!Meschen. Certitudes et
COMMUNICATIONS ET hypotheses . „ . „ „ „ „ „ „ „ ... „ „ „ „ „ . „ „ „ „ „ 141
RAPPORTS DE RECHERCHE ... „ „ 55 MIHAI OPREANU, Moşna - eglise
GHEORGHE CANTACUZINO, evangelique fortifiee. Problemes de
Observations archeologiques concemant conservation et de restauration .. .. „ „ . . . 148
le porche de /'eglise "Radu Vodă " de
Bucarest ... .... ....... .... .. .. .. .................. ...... 55 CONNEXIONS INTERNATIONALES. „ 155

http://patrimoniu.gov.ro
LIVIU BRĂTULEANU , Et in Athos ego Hâtel Roman (Liviu B răt ulea n u ,
. . .. „ .... . .. .. .... . . . . . . . . .. . . .. . ... . ....... . . . .. ...... . .. . ... 155 Ruxandra N emţea n u) .. .... . ....... ...... .... ... 221
KOVACS IOSEF , La surveillance L 'edicule qui abrite la source thermale
des monuments de /' UNESCO .. ... ........ 163 pour Ies yeux (Adriana Stroe) .. ... .. ......... 226
VASILE DRĂGUT. REPERES L'edicule qui abrite la source thermale
BIOGRAPHIQUE's . OEUVRE pour /'estomac (Adriana Stroe) ... ..... ... ...229
(lozefina Postăvaru) ........... .. .. ............. 168 Les thermes Apoi/o (Ru xandra
Nem ţeanu) .. ..... ... .. .......... ... .. ...... .... .. ...... 232

li. RESULTATS DE L'ACTIVITE Les thermes Neptun (Ruxandra Nemţeanu ) ... 237
Le pavillion de hydrotherapie, avec la
D'INVENTORISATION ET piscine thermale en plein air
REGISTRATION DU SERVICE (Ruxandra Nemteanu) .......... .... ............. 248
RECHERCHE-REGISTRATION LIVIU BRĂTULEANU , Băile 1 Mai .... ...255
DE l.N.M.I. .. .. ....... ..... ..... .. ... .. .. .... 191 Fiche analytique d'inventaire des
monuments historiques :
I T E R (ITinerari TERmali) La piscine thermale flots (Liviu a
B rătuleanu , Ru xandra Nemteanu) ... .... 256
L'INVENTAIRE DU PATRIMOINE
LIVIU BRĂTULEANU , Băii~ Felix .... ...261
ARCHITECTURAL THERMAL ..... .. 193
Fiches analytiques d'inventaire des
RUXANDRA NEMTEANU , ITER - La
monuments historiques:
methode de recher~he des zones avec
La piscine Apoi/o (Liviu Bră tu l eanu ,
potentiel thermal. Projet pilote: tradition
Ru xa ndra Nemjeanu ) ... ...... .... ... ....... ... .262
et developpement durable pour Ies
CRISTINA CRACIUN , Un e fortification
stations thermales ..... ................. ..... ..... 193
inconnue de district de laşi ... .. .. ........ ... ..266
RUXANDRA NEMTEANU , B ăile
DANA MIHAI , Evidence des monuments
Herculane .... .... .. ... '. .. ............ .... .. .. ... .... ... 195
historiques, bi/an ce et perspectives ...... .269
Fiches analytiques d 'inventaire des
monuments historiques: CRONIQUE INTERNE .... ............ .... 274
Les thermes Hebe (Ruxandra Le programme evocations, "La route des
N emţea nu ) ................. . . .. . .. . . . ... .... 199 precurseurs - La semaine de /'Architecture "
Le casino (Adriana Stroe, Aurelian 1-8 Octobre 2003 (O.O. lonescu) .... ... ...274
Stroe) .......... ........ .. ..... ... ... ... .. ... .. ..... ....... 203 Le symposium "Vasile Dră guţ, 75 annees
Les thermes Diana (Ad riana Stroe ) .... ... 211 depuis sa naissance ", 19-20 Decembre
La gare (Adriana Stroe) ........... ... .. .. .... ... 21 5 2003 (I. P os tă v a ru ) ....................... ..... ... .275

http://patrimoniu.gov.ro
I. LUCRĂRILE SIMPOZIONULUI
VASILE DRĂGUT ,
75 DE ANI DE LA NAŞTERE
2003

http://patrimoniu.gov.ro
EVOCĂRI

Vasile Drăguţ - câteva lecţii de atitudine şi de. ţinută

Mircea Iliescu
încerc să mă întorc de aici - de la
µeste 3.000 de kilometri de dumneavoastră
_ la anii primelor mele întâlniri cu domnul
profesor Vasile Drăgu1 , dar . spre ~urpri~a
mea mă regăsesc in primul rand 1n
încăperea mica de lângă cabinetul
directorului , în fostul local al Direcţiei
Monumentelor Istorice. Sunt convins că
"Directia" este şi pentru cei mai mulţi dintre
dumneavoastră locul cel mai potrivit de
unde putem porni în evocarea lui Vasile
D~g~ . - .
Şi asta cu toate ca prima mea
în tâlnire cu "domnul profesor" ( aşa m-am
adresat totdeauna domnului Vasile Drăguţ ) ,
a avut loc mult înai nte, încă de când - în
întunericul sălii de curs - ne călăuzea cu
discretă abilitate didactică prin labirintul de
forme ale artei medievale europene şi
româneşti. Dar iată, deşi am considerat
întotdeauna ca o datorie de onoare să
evidenţ ie z impo rtanţa covârşitoare pe care
a avut-o domnul Vasile Drăguţ în anii de
început ai carierei mele ştiinţifice , amintirile
prime şi lecţiile de atitudine în momente de
cumpănă , sunt legate - poate mai întâi de
toate sentimental - de mica încăpere
intelectual suprapopulată , aflată în imediata Biserica romano- catolică din Ghelinţa, jud.
apropiere a biroului directorial din strada Covasna; detaliu pictură murală 1330; "Pa timi";
lenăchiţă Văcărescu nr. 16. Acolo am ansamblu restaurat 1972; fotografii Vasile Drăguţ,
început să înţe leg convingerea cu care Fototeca !NMI, fond OM/, 1961
profesorul îşi impunea ideile în pofida
tuturor dificultăţilor , precum şi tenacitatea cu stud iasem timp de mai bine de două
care le urmărea realizarea . Acolo am înţeles săptămâni bisericile din apropierea Sucevei
şi felul discret în care domnul profesor mă şi ne mutasem la laş i, unde urma să ne
„ câştigase " în cele din urmă printre studenţii „examineze" domnul profesor Vasile Drăguţ.
medievişti şi - mai ales - răspunderea Cum spuneam , era o zi caldă şi pe colinele
morală pe care o simţea faţă de fiecare din apropierea laşului , pe drumul spre
dintre foştii lui studenţi. Mănăstirea Cetăţuia , ne-am înşirat , după
Ca şi pentru mulţ i dintre colegii de ritmul fiecăruia , toţi cei paisprezece studenţi
facultate , totul a început într-o vară caldă , ai anului III (după sesiune ne consideram
într-o perioadă de studenţie fără griji deja anul IV) de la Facultatea de Istoria şi
aparente. Petrecusem deja o bună parte din Teoria Artei . Domnul profesor avea pasul
„practica de documentare" care se organiza larg şi ritmul susţinut al olteanului căruia îi
anual pentru studentii Institutului de Arte plăcea să se afle în frunte. Oltean la rândul
Plastice "Nicolae Grigorescu" din Bucureşti meu , i-am urmat exemplul şi în scurt timp
în diferite oraşe din Ţară. În anul acela ne-am depărtat apreciabil de restul grupului.

11

http://patrimoniu.gov.ro
Convers aţia începuse, cu m era ş i firesc, de ar putea constitui subiectul unui studiu
la profesor la student. Curând am găsit mai monografic nu foarte întins , dar de mare
multe puncte comune : profesorul făcuse interes pentru o viitoare cercetare apro-
liceul în Craiova, oraşul meu natal , chiar la fundată a raporturilor artistice dintre
şcoala unde eu urmasem cursuri le Moldova şi Ţara Românească " .
primare ... Sigur că o asemenea prezentare mi-a
Discuţ ia ne-a trezit amândurora stârn it interesul dar, văzută de pe col ina pe
amintiri vag nostalgice şi - cum se î ntâmplă care mă aştepta profesorul , mănăstirea nu
de obicei - ne-am povestit reciproc o seamă părea să-i confirme spusele. Nu avea nimic
de şotii jucate aceloraş i profesori, deşi la o din grandoarea mănăstiri lor din nordul
distanţă apreciabilă în timp . Nu-mi amintesc Moldovei - Dragomirna , Moldoviţa sau
exact cam cât a durat călătoria , ştiu însă că Suceviţa. Incinta avea dimensiuni mici iar
am apucat să povestim destule şi am ajuns zidul de apărare nimic impresionant. Părea
la Cetăţuia cu mult înaintea celorlalţi. Acolo, un monument "mutat" şi uitat curând după
în foişorul mănăstirii , cu vedere deschisă aceea. Un câine lup legat de-un lanţ a lătrat
spre peisajul molcom, moldovenesc, am îndelung până când , dintr-o căsută
ajuns la problema lu cră rilor de d i plomă şi dărăpănată - tot ce mai rămăsese din ce
l-am întrebat pe profesor cum erau odinioară trebuie să fi fost o chilie,
formulate subiectele unor asemenea lucrări . trapezăria şi arhondaricul - a ieşit un bătrân
Mă întreb dacă nu cumva chiar "domnul să ne întrebe ce dorim . Părea un tăran
profesor" n-a călăuz it discuţia intenţionat în oarecare şi lăsa impresia că se ocup'ă de
această direcţie ... Nu mă gândisem prea biserică din proprie iniţiativă ( pe atunci nu
serios până atunci că mă apropiam de ştiam despre avatarurile vieţii călugărilor în
ultimul an de studii care urma să se încheie anii 1950-60).
cu o asemenea lucrare. Totul îmi era Nu ştiu de ce, dar, dând ocol bisericii,
necunoscut, atât alegerea temei , selecţia am simţit o senzaţie dulce-amară, de milă şi
materialului dar şi criteriile de evaluare a de dragoste în acelaşi timp . O senzaţie de
rezultatului , un aspect deosebit de important acelaşi fel cu cea care m-a încercat uneori
pentru obţinerea unei "repart iţi i bune". când am întâlnit un om drag după o lungă
Profesorul a trecut în revistă , pe perioadă de timp şi am remarcat semnele
măsură ce ni se alăturau şi colegii rămaşi în unei străluciri apuse. Am încheiat vizita
urmă , câteva subiecte posibile, desigur mănăstirii, apoi practica întreagă, ne-am
toate ancorate în arta medievală româ- început vacanţa binemeritată de vară . În
nească . Discutia a luat o turnură serioasă , ianuarie anul următor i-am prezentat
fiecare dintre noi întrebând despre profesorului studiul monografic al Mănăstirii
subiectele care i se păreau interesante. Ca Hlincea cu gândul că - pentru prima dată în
să fiu sincer, nu simţeam pe atunci o viaţă terminasem ceva înainte de termen!
atracţie deosebită pentru arta medievală . Aveam o senzaţie de uşurare egoistă :
Scriam literatură , încercam să-mi găsesc un aveam deja lucrarea de diplomă! Privind
"stil" şi eram convins că voi alege un subiect înapoi mi se pare acum că trebuie să fi
de critică de artă şi voi continua apoi în lucrat zi şi noapte. Dar n-a fost aşa. Am
jurnalistică . Ne-am terminat cafeaua - lucrat susţinut dar, am făcut-o mai mult ca
servită cu discreţie de un călugăr, la să-mi "încerc forţele " decât ca o datorie „de
rugămintea stareţulu i mânăst i rii - am onoare" fată de biserica mănăstirii Hlincea.
încheiat studiul bisericii şi ne-am îndreptat Avusesem ·multe altele de făcut. În toamna
apoi spre cealaltă destinaţie , Mănăstirea aceluiaşi an am debutat cu o scurtă nuvelă
Hlincea . Nici măcar nu ştiam că ex i stă . Pe în săptămânalul „Luceafărul" şi am început
drum , din nou în frunte, profesorul s-a oprit, să public cronici de artă în revistele
m-a aşteptat ,(plecase de la Cetăţuia „Contemporanul" şi „Amfiteatru". '
antrenat într-o discuţie cu doamna Corina Pe când scoteam din servietă studiul
Popa) şi mi-a spus: „Uite, domnule Iliescu , despre Hlincea am încercat - cu naivitate
am uitat să menţionez mănăstirea Hlincea stângace - să-i descriu domnului profesor
printre subiectele interesante despre care satisfacţia pe care o încercam în clipa în
m-ai întrebat. În special arhitectura bisericii care deschideam ziarul cumpărat de la

12

http://patrimoniu.gov.ro
chioşcul din colţul străzi i şi-mi citeam precizare suplimentară . . .
Fraza următoare
numele tipărit. Părea că- mi înţelege m ă a ş eza direct alături de domnul profesor
sentimentele ş i chiar că le aprobă. După ce care - în calitate de director al Direcţiei
entuziasmul mi s-a mai potolit s-a întors Monumentelor şi Muzelor din cadrul faimo-
metodic la teancul de hârtii pe care i-l sului Consiliu al Culturii , însoţ it de un
dădusem şi - după ce a parcurs rapid prima inspector „de la Consiliu" - într-un IMS de
pagină - a făcut un . coment~riu 9e-_şi protocol, îndreptându-ne spre biserica
păstrează actua_ litatea ş1 _a~ f!le~1ta s~ f1: medievală din Ghelinţa . Întâlnirea fusese
transmis studenţ i lor de astaz1 : „lm1 permit sa î ntâmplătoare : eu eram "pe teren", repre-
cred totuşi că nici un articol de ziar nu zentant al Directiei Monumentelor Istorice,
aduce autorului o satisfacţie atât de mare ca în centrul oraş~ l ui Miercurea Ciuc şi mă
publicarea rezultatelor unei cercetări îndreptam în grabă către o staţie de
şti intifice serioase". autobus ce urma să mă ducă spre biserica
' Impresionat poate şi de promp- din Ghelinta - una dintre bisericile ce
.titudinea cu care i-am prezentat studiul, trebuiau să fie „inspectate".
domnul Vasile Drăguţ l-a citit (cum spunea Domnul profesor şi inspectorul de la
dânsul , l-a „pigulit") şi i s-a pă rut excelent. Consiliu o figură pergamentoasă
DAR! Acum am convingerea că a căutat o exprimând sufe r inţe continui, voit stângaci,
formulă să mă antreneze definitiv în studiul pentru a stârni compasiunea superiorilor -
artei medievale. Subiectul propus la Hlincea se îndreptau către maşina ce-i aştepta în
i s-a părut dintr-o dată prea restrâns - faţa Muzeului regional. După banalităţile de
"dumneata ai nevoie să zbori mai înalt, îţi rigoare , am fost martorul unei schimbări de
trebuie un subiect mai generos, de s i nteză ". program care mă avantaja în mod deosebit,
Măgulit , am acceptat să "mă gândesc" la o un exemplu tipic „ drăguţian " de adaptare din
altă temă . Dânsul, ca din întâmplare , a mers: prezenţa mea i-a oferit ar.gumentele
formulat câteva subiecte care , în mod necesare să amâne o şedinţă oficială şi -
straniu , aveau toate , o legătură mai mult spre disperarea inspectorului a cărui funcţie
sau mai puţin clară , cu pridvorul bisericilor. reală aveam s-o aflu mai târziu - să mă
Formularea titlului i-a aparţinut întru totul: ajute să-mi îndeplinesc sarcinile de
"Pridvorul în arhitectura Tării Româneşti , serviciu ...
secolele XIV-XVl "1 . ' Impresionat de această sch imbare
Cu detaşarea de acum îmi dau favorabilă , am participat cu reţ i nere la
seama că pentru domnul profesor eram în d i scuţia purtată , în timpul călători ei , între
acel moment doar unul dintre studen ţ ii care profesor şi inspectorul î nsoţ itor. Subiectele
"trebuiau câşt i gaţi ". Ş i în felul acesta a erau administrative, iar tonul profesorului
câştigat - atunci şi timp îndt;'.lungat după avea o notă evident ofi c ială , vag
aceea - multi tineri ezitanti. lmi place să condes cendentă . Odată ajunşi în faţa
cred că ~ulti dintre aceştia , acum bisericii î nsă , am asistat la o schimbare
cercetători cu ' renume - retrăiesc prin tulburătoare . Niciodată de atunci nu am fost
spusele mele aventurile alegerii carierei şi martorul unei metamorfoze atât de complete
că , în faţa lor se află - ca şi în faţa mea şi rapide. În interiorul bisericii din Ghelinţa
atunci - acelaşi domn profesor cu aparenţă numai inspectorul, în pardesiul său de
(voit?) napoleoniană , pe care în absenţă dar uniformă şi stingher ca o pană î ntunecată
acceptat îl numeam , cu simplitate - Joii. înfiptă în podea , se încăpăţâna să nu
În carnetul suedez din care am renunte la aerul oficial pe care şi - l câştigase
preluat relatarea de mai sus, scrisesem întâi cu gr~u . În mâinile profesorului apăruseră -
într-un colţ al paginii: "noiembrie 1987, ora ca prin minune - câteva dintre fişele de
7.30 dim i neaţa , în metroul de Sundbyberg". monument pe care cu tenacitate discretă ,
Ştiam că nu voi mai avea nevoie de nici o ba chiar - aş spune - cu conştiinciozitate
1
Mircea Iliescu va publica, la Stokholm , ampla lucrare Exonartex - form och funktion i ortodox
kyrkobyggnadskonst, Eidos nr. 2 - Skrifter ut givna av Konstvetenskapliga institutionen vid _?tockholms
Univeritet, 2001 , ca rezultat al cercetăril or sale asupra pridvorului bisericilor ortodoxe. ln Cuvântul
înainte , numele profesorului Vasile Drăguţ este men ţionat în primele rânduri. (n. red. )

13

http://patrimoniu.gov.ro
şcolărească şi la „aducea la zi" cu fiecare cu spatele în uşă începuse deja să împingă
ocazie. Din tribuna bisericii îl vedeam vajnic, înroşindu-se treptat. Nu-mi venea să
căţărat pe suporturi nesigure, mângâind cu cred că-l văd aşa, cu pardesiul bleumarin şi
delicateţe porţiuni de pictură , notând apoi pălăria mică cenuşie, căţărat pe parapetul
febril , cu diferite culori cu semnificaţii numai unei scări , în mijlocul oraşului . "Stati
de dânsul ştiute, rezultatul acelei cercetări domnule ..." n-am apucat să termin.
tactile care m-a surprins. Şi cercetarea a Balamalele au cedat brusc, uşa s-a trântit la
continuat metodic. În timp ce inspectorul perete şi, proiectat de forţa propriilor
părea din ce în ce mai neliniştit în compania picioare, profesorul a ţâşnit înăuntru şi a
sfinţilor pictaţi în urmă cu mai bine de o dispărut instantaneu din raza mea vizuală ...
jumătate de mileniu, profesorul - trecând cu Când, cu oarecare jenă şi făcând eforturi
agilitate de felină de la un personaj la altul, disperate să-mi stăpânesc râsul am trecut
de la un detaliu fizionomic la unul de costum pragul uşii buclucaşe, profesorul era încă
- părea să se fi aşezat la dreapta pictorului întins pe podea, pălăria-i sărise cât acolo şi
medieval. .. poalele pardesiului i se strânseseră sub
În rafturile bibliotecii mele de la bărbie. l-am întins mâna bălmăjind ceva dar
Stockholm, ascunse în aceleaşi cutii de s-a ridicat singur drăcuind cu zăduf şi-atunci
carton „Clujana" în care au fost transportate i-am ridicat doar pălăria încercând să-l
în urmă cu mai bine de douăzeci de ani, se consolez: „suntem totuşi înăuntrul bisericii
află rezultatul lecţiei de atitudine profe- deşi la o primă privire nu pare să fi meritat
sională la care am participat în acea efortul". .Am bănuit - replică profesorul
dimineaţă de toamnă la Ghelinţa : peste trei aruncând o privire în jur în timp ce continua
sute de plicuri cu fişele monumentelor să-şi scuture poalele prăfuite ale pardesiului
vizitate în timpul deplasărilor „pe teren''. Dar - am bănuit dar nu puteam pleca şi de data
lecţia de la Ghelinţa nu se terminase încă! asta fără să mă conving".
La ieşirea din biserică , profesorul Întâmplarea a rămas între noi fără să
luase deja decizia de a mă însoţi la Târgu mai fie amintită sau relatată până acum, din
Secuiesc unde se afla o biserică reformată teama de a nu fi greşit interpretată de către
pe care nu avusese încă ocazia s-o viziteze! răuvoitori. După aceea însă am avut ocazii
Coşmarul inspectorului însoţitor ar fi urmat nenumărate să-l asist sau numai să-l simt
deci să continue dacă n-ar fi luat, spre pe domnul profesor împingând din greu în
uşurarea tuturor, hotărârea să ne aştepte multe alte uşi nevăzute, închise cu marile
într-o cafenea din centrul oraşului. Şi iată­ lacăte ale tăcerii speriate sau numai
mă alături de Joii, doi istorici de artă confortabile, cu lacătele incompetenţei sau
anonimi într-un oraş în care limba de ale prostiei ... Uneori le deschidea prin
comunicare era (şi probabil este încă) manevre tactice, alteori cu falsă brutalitate.
maghiara! Şi coşmarul dintotdeauna al Indiferent dacă era vorba despre salvarea
deplasărilor pe teren: biserica era închisă! unei picturi, despre un proiect "grandios" (de
Încercările noastre repetate de a afla unde genul catastrofalului proiect de siste-
locuia preotul sau cantorul (două personaje matizare a oraşului Târgu Jiu , din 1977)
cheie), au rămas fără rezultat, spre despre topirea unui număr al revistei .Arta"
dezamăgirea din ce în ce mai greu al cărei conţinut contravenea ideilor poli-
stăpânită a profesorului . Am dat târcoale ticienilor de conjunctură sau chiar despre
bisericii de câteva ori, am urcat câteva salvarea unui coleg din mâinile „maiorului
trepte care dădeau către o uşă laterală , Iosif', profesorul - cu convingerea specia-
închisă şi aceasta. Pe măsură ce-şi dădea listului - dădea dovadă de o tenacitate
seama că va trebui să renunţăm , îndârjită care-mi retrezea amintirea acelui
dezamăgirea profesorului se transforma în moment de la Târgu Secuiesc pe care-l
furie : "N-o să plecăm de aici fără să putem ştiam numai noi . ·
intra nici de data asta! Ţine-mi , te rog o În paginile carnetului suedez, între
clipă cortelul (umbrela) şi geanta! " notările consemnate în momente itinerante
Până să-i înţeleg intenţiile , profesorul şi grupate simplu „noiembrie 1987" găsesc
se şi căţărase pe parapetul scării şi, proptit acum descrierea altor lecţii "drăguţiste",

14

http://patrimoniu.gov.ro
lectii de modestie naturală (îl văd pe domnul citise deja cartea şi replica n-a întârziat:
profesor împingând vajn_ic, în plin bul:vard „Dar nu la drum lung!" Ş i iată, s-a dovedit
Magheru , micul meu _F iat a_lbastru ~amas c-a avut dreptate!
într-o pană incomoda la intersecţia cu Această replică ar putea constitui - în
strada Bati şte i), de şef înţelegător (într-o economia spuselor mele de până acum -
dim i neată m-a chemat în birou l directorial un final de efect. De altfel, cu această
spunându-m i: „Domnule Iliescu, te rog din replică iau sfârşit însemnările mele suedeze
suflet să-m i faci plăcerea şi să vii la serviciu din luna noiembrie 1987. Urmează un
măcar cu o jumătate de oră înaintea singur cuvânt: "Scrisoarea!" Semnul de
directorului! ") sau de animator al unora al exclamaţie aşezat atunci încheie încă o
unora dintre agapele colegiale - ca generos lecţ i e de înaltă atitudine morală - o lecţie pe
sustinător al bunei dispoziţii şi chiar ca care atunci n-am avut puterea să o aştern
interpret de melodii populare de o pe hârtie. Este vorba de prima şi singura
autenticitate nostalgică . Pe acestea le scrisoare pe care am primit-o de la domnul
culesese cu grij ă dintr-un repertoriu numai profesor aici , în Stockholm. Îl vizitasem în
de dânsul ştiut şi care pe atunci îmi trezeau primăvara aceluiaşi an , aflasem de
comentarii ironice .. . aventurile ciudate care-i subminaseră
Cu nostalgia depărtărilor , îmi dau sănătatea şi chiar asistasem la o şedinţă de
seama că acest repertoriu muzical îl acupunctură pe care subiectul o comenta cu
adunase în timp ş i reprezenta în fond o o autoironie aparentă. Rămăsesem însă cu
declaraţi e personală de dragoste, declaraţia convingerea nestrămutată că profesorul va
omului de cultură care nu se jenează să-şi ieşi din criza nefericită în care, probabil,
cânte iubirea faţă de tradiţ ia ş i faptele de fusese "ajutat" să intre. Fiind prima,
cultură ale ţării sale. Şi î nţeleg mai bine scrisoarea m-a emoţionat. Emoţionant era şi
rostu l rugăm in ţii pe care , în biroul de rector conţinutul ; după câteva rânduri care-mi
al Institutului Nicolae Grigorescu, mi-a relatau evoluţia sănătăţii , urmate de alte ştiri
adresat-o înaintea plecării mele din ţară , în de convenienţă , profesorul îmi explica
ianuarie 1982: „Domnule Iliescu ai puţin starea economică precară a revistei ,Arta" şi
timp să facem o plimbare împreună?" Odată mă ruga să asigur câteva abonamente care,
ieşiţi din biroul - probabil foarte "ascultat" - plătite în valută , ar fi putut contribui la
tăcerea s-a prelungit până în stradă unde continuarea apariţiei revistei. Bineînţeles că
profesorul mi-a pus o s i ngură întrebare: "Şi am dat curs rugăminţii cât am putut de
totuş i, domnule Iliescu , de ce pleci?" Am repede. Abia după aceea am aflat că
scos din buzunarul hainei cadoul pe care i-l rugămintea îmi sosise de pe un alt tărâm -
adusesem , o carte în ediţia Livre de poche profesorul Vasile Drăguţ trecuse din viaţă ...
ş i i-am spus: "V-am adus-o aşa , fără
dedicaţie , pentru că - citez - prostia este
mai puternică . De aceea plec!" Volumul pe Odihnească-se in pace!
care i-l adusesem era renumitul roman al lui
George Orwell, "1984". Dar domul profesor Stckholm 17 decembrie 2003

15

http://patrimoniu.gov.ro
Vasile Drăguţ - fondator de sistem cultural

Ioan Opriş

Încercări l e de reformare în c ultură cultural naţional şi Laboratoarele zonale de


sunt întâmpinate, în mod obi ş nuit , de restaurare .
reticenţe şi rezistenţe , orice sistem nou Dintr-o mai largă perspect i vă, care
deranjând practici şi opţiuni care par sunt meritele lui Vasile Drăguţ ?
sacrosancte şi definitive. Ni se pare acum că el a văzut - mult
Nici domeniul patrimoniului cultu ral nu mai profund ca alţii integralitatea
face excepţ i e de la aceste reacţii , aici moştenirii culturale (de care se făcea doar
acţionând un important grup specializat de caz!), în numeroasele ei forme de
profesionişti : arheologi, istorici , istorici de exprimare. În acest sens, a promovat un
artă, arhitecţi , ingineri, restauratori , muzeo- altfel de raport între patrimoniul istoric
grafi , conservatori, fizicieni, c himi ş ti , biologi construit şi cel mobil , două componente ce
ş . a . La rândul său , fiecare subgrup cuprinde vor face „ carieră '', în limbajul de specialitate:
specialităţi distincte, care aduc un aport un raport de complementaritate logică, de
specific la actul cultural. unitate în abordare şi tratare , lipsit de
Dacă vom ad ă uga ex p e rienţe l e şi discriminări elitare, îndeosebi de factură
performanţele individuale, susţinute de estetizantă . Desigur au contribuit şi
personalitatea şi chiar de orgol iul fiecăruia , experienţele Profesorului, de cercetător , de
vom înţelege mai bine ce respingeri şi ce documentarist (livresc dar ş i -direct, pe
dificultăţi poate întâmpina orice ini ţ iativă monument), de lector al obiectului muzeal.
nouă . Ele l-au marcat pentru a promova nu numai
La o reacţ i e s-a aşteptat , o nouă viziune, ci şi elementele care să o
neîndoielnic, Vasile Drăguţ în remarcabila articuleze prin instituţii şi specialişti .
schimbare de sistem pe care a iniţiat-o şi O atare filozofie culturală s-a dovec:lit
condus-o la mijlocul deceniului opt al modernă abia mai târziu , mulţi rămânând
veacului trecut. Şi pe care a susţinut-o cu cantonaţi în sfera unei pregătiri profesionale
argumente şi soluţii . prea încorsetate în norme prestabilite şi
Cum Profesorul era un luptător , trecut prea legate de rigorile practicilor vechi . În
deja prin mari confruntări profesionale şi de acest sens, chiar Lista Monumentelor
viaţă , şi-a asumat cu tărie încercarea de a Istorice în vigoare în acei ani stătea ca o
moderniza sistemul. Evident că s-a însoţit mărturie a lipsei de viziune reieşită din
de câţiva colaboratori (între care , principalul dominaţia absolută pe care criteriile
colaborator Şi artizanul lucrării a fost tradiţionaliste au configurat-o, iar în special
prietenul său , arheologul Radu Florescu). arh i tecţii , cu câteva excepţii , au impus-o.
La acea vreme, marc a tă de coman- Ce a adus nou Vasile Drăgut? Multe!
damente ideologice şi de presiuni ale Între acestea vom include dezvolta~ea rela-
sistemului politic, cele dirijate de Vasile ţiilor dintre arheologia monumentelor
Drăguţ pot fi considerate î ndrăzneţe . Deşi istorice şi arhitectura lor având ca prim
schimbarea decurgea din chiar ·Actul de la obiectiv cercetarea interdisciplinară
Helsinki (1971 ), a opera în domeniul culturii aprofundată . A deschis astfel calea spre
majore - cea care priveşte avuţia culturală obligativitatea unor cercetării complexe , de
dobând i t ă prin moşteni re şi configurată în obiectiv şi de context, în urma cărora
mo.numente, situri , muzee, colecţii - nimic arheologia (antică şi îndeosebi cea
nu garanta reuş i ta. Cu atât mai mult cu cât medievală) a venit cu contribuţii importante,
s-au introdus nu numai noi concepte , dar şi putem spune esenţiale . Cercetarea
o nouă legislaţie î nsoţită de instituţiile arheolog ică - mai ales a oraşelor , a forti-
capabile a o impune în pra c t i că : Com isia ficaţi i lor , a reşed i nţelor şi curţilor nobiliare, a
Centra l ă de Stat a Patrimoniului Cultu ral aşezămintelor de cult - şi-a sporit influenţa
Naţional , D i re cţi a Patrimoniului Cultural asupra cunoaşterii istorice dar şi asupra
Naţional, oficiile judeţene pentru patrimoniul lucrărilor de restaurare , prin grupul central

16

http://patrimoniu.gov.ro
de specialişti şi prin aportul substanţ ial al contribuţia sa - ca nivel înalt de înţelegere -
muzeelor. la lectura proiectelor şi în definitivarea
Fotografia aeriană şi fotogrammetria avizelor. Atelierele de proiectare s-au
au avut în Vasile Drăguţ un adept şi un î mbogăţit cu un grup de tineri extrem de
sustinător , deciziile sale vizând o ataşaţi domeniului. Este desigur de
doc~mentaţie topografică sub formele c_ ele remarcat climatul de bună factură
mai moderne asupra monumentelor ş1 a intelectuală, generos pentru dezbateri, care
siturilor arheologice. a fost întreţinut prin contribuţiile unor
Alt demers nou a fost dezvoltarea remarcabili arhitecţii : Ştefan Balş , Eugenia
cercetării istorice şi mai ales a celei de Greceanu , Eugen Chefneaux, Andrei
istoria artei în documentarea ce premerge Pănoiu , Cristian Moisescu.
restaurarea monumentelor istorice. Studiile Comisia Centrală de Stat a
remarcabile asupra documentelor, Patrimoniului Cultural Naţional - pe care a
inscripţiilor pe mobilier sau obiecte de coordonat-o exemplar - a avut în Vasile
inventar au sporit spectaculos, la îndemnul Drăguţ un adevărat mentor. Atâta vreme cât
Profesorului, cunoştinţele despre aceasta a funcţionat , deciziile i-au fost
monumente, permiţând conexiuni între înlesnite de pregătirea documentaţiei prin
moşten irea culturală propriu zisa şi secretariatul pe care Profesorul l-a dirijat.
semnificat ia ei istorică . Totodată , Comisia în cauză - până la decizia politică
încurajarea specialiştilor în carte veche şi care i-a anulat practic rolul (coincizând cu
rară a generat o specializare de care era primele lucrări de demolare justificate de
mare nevoie. cerinţele „ sistematizării " în urma cutre-
Promov ând muzeificarea unor murului din martie 1977) - a fost susţinută
monumente şi recuperarea muzeelor şi a ca de un pilon în politica şi strategia pentru
inventarului lor, Vasile Drăguţ a întărit salvgardarea patrimoniul cultural. De altfel,
legăturile dintre muzee şi angajaţii de adversităţile politice pe care Vasile Drăguţ
diverse specializăr i ai acestora. le-a resimţit dramatic au avut, ca una din
Adăugăm - esenţial pentru zestrea cauze, tocmai felul în care a tratat
picturală - dezvoltarea studiilor pe pictură problematica patrimoniului cultural national
murală , susţinute cu multă tărie de Vasile în respectivul organism. În acest cadru' s-au
Drăguţ . Grupul de restauratori de pictură , pe pregătit protestele împotriva demolării unor
care l-a corelat cu ceilalţi specialişti a excepţionale monumente istorice, adresate
dobândit în anii '70 o poziţie privilegiată , autorităţilor, fiind semnate de către Radu
rolul lor fiind explicit şi dovedit în decursul Popa, Răzvan Theodorescu, Grigore
unei activităţi de mare eficienţă . Şcoala de Ionescu , Dinu C. Giurescu, Vasile Drăguţ.
restaurare de profil s-a impus de altfel pe Specialist de talie europeană, el a
plan i nternaţ i onal.! performanţele ei fiind fost recunoscut ca atare şi dorit să conducă
foarte apreciate. ln unicul laborator de la destinele unor importante organisme inter-
Directia Patrimoniului Cultural National , ca naţionale de profil. Dotat pentru cultivarea
şi în ' marile laboratoare zonale 'din tară , relaţiilor de specialitate, Vasile Drăguţ a
impuse odată cu legislaţia din 1974, întreţinut legături prieteneşti cu cei mai de
analizele şi i nvestigaţiile complexe erau seamă specialişti ai domeniului: Paolo şi
considerate cruciale iar profesorul le Laura Mora, Manolis Chatzidakis, Leandros
urmărea atent, folosindu-le în studiile sale Vranousis, Dinu 1Adameşteanu etc.
şi respectându-i pe profesionişt i. AGeastă largă cunoaştere i-a permis
Constru ind o institutie' modernă, să impună în România un model de
Vasile Drăguţ a preluat multiple rezolvări restaurare foarte bine fundamentat pe
pozitive din experienţele autohtone şi priorităţi izvorâte din importanţa , starea de
străine în restaurarea monumentelor conservare şi, mai ales, din folosinţa
istorice. Este aici de evocat importanţa pe monumentului vizat. Viziune şi claritate a
care a acordat-o Comisiei de specialitate, a dovedit Profesorul şi atunci când, după
c~rei autoritate a crescut simţitor, ca şi desfiinţarea DPCN , a dezvoltat activitatea
sistemului de avizare. E de neuitat românească de restaurare în cadrul

17

http://patrimoniu.gov.ro
Institutului de Arte Plastice „N . Grigorescu" vizionarilor dar şi al învăţaţilor care au
pe care l-a condus. A introdus aici, în cadrul promovat practici salvatoare.
unui atelier specializat, propuneri de noi Savant de bună aducere aminte, prin
ansambluri pentru restaurare, propuneri de lucrări de înaltă ţinută - unele chiar de
evidenţă, de evaluare a operei de artă . Dar, pionierat, Vezi Dicţionarul monumentelor
mai ales a oferit un model pentru mulţi istorice şi de artă - autor cu operă
discipoli care şi-au făcut o carieră legată de rezistentă , dar şi coordonator de energii
patrimoniul cultural. Aceleaşi servicii le-a intelectuale în elaborarea cercetării - Vezi
făcut la Institutul de Istoria Artei , unde "Studii şi Cercetări de Istoria Artei" -
Profesorul Vasile Drăguţ a cerut mai multă Vasile Drăguţ rămâne în memoria culturală
exigenţă, lucrări fundamentale de reper- a ultimului secol o categorică referinţă .
toriere şi catalogare, abordarea modernă a Repertoriul lucrărilor sale ne arată un spirit
investigaţiilor . preocupat de o mare varietate de subiecte:
Spirit novator şi dispus dialogului, de la mozaicuri şi picturi murale la
Vasile Drăguţ a perceput foarte bine monumentele romanice şi gotice; de la
legăturile dintre patrimoniul tradiţional şi fresca medievală la artişti contemporani ; de
formele arhitecturale recente sau noi. A fost la icoanele vechi , la pisanii şi inscripţii.
astfel un adept al spargerii monopolismului Mereu în căutare, iscoditor şi de un
fundamentat exclusiv pe vechime . Pentru el, dinamism debordant, Vasile Drăguţ a
arta şi arhitectura contemporană s-au impus parcurs şantierele arheologice şi cele de
ca un domeniu firesc, ceea ce l-a restaurare într-un ritm cadenţat de
determinat să promoveze numeroşi artişti interesele sale ştiinţifice . A „citit" şi „recitit"
Şi creatori de forme noi. Descoperim acum de nenumărate ori un monument, nu a
că pentru el, valoarea monumentelor şi cea ostenit în a participa la sesiunii şi colocvii -
a operei de artă nu consta exclusiv în el însuşi introducând în practica instituţiilor
vechimea acestora, ci şi în soluţiile , formele pe care le-a condus obligativitatea
şi calitatea demersului creator. În această comunicării rezultatelor ca pe o practică
directie sunt de remarcat contributiile de obligatorie - nu s-a ferit de contraopinii şi
autor' sau de coordonator atât la "Revista nici nu a răspuns cu vehemenţă celor ce
Monumentelor Istorice", cât şi la Revista i-au atacat tezele. A fost şi în această
.Arta". direcţie un model, personaj de un fin
Nu de puţine ori , vocea şi opinia sa intelectualism, în respectul opiniei celorlalţi .
s-au făcut auzite atunci când trebuia apărat Vasile Drăguţ rămâne deopotrivă şi
un monument sau o anume expresie ca reformator al sistemului operaţional
etnografică tradiţională . Auzite şi ascultate, pentru componentele patrimoniului cultural.
mai mult: respectate! Ideile pe care le-a promovat aici şi au
Astfel , Vasile Drăguţ a fost printre cei dovedit valabilitatea şi ne arată o viziune
care au stimulat crearea primului muzeu de realistă conformă cu evoluţia sistemului
artă contemporană - l-am numit pe cel de european de cercetare şi protejare a
la Galaţi - considerându-l ca pe o categorică bunurilor culturale.
necesitate. În România de acum, avem de a
În acest sens marile muzee recupera de la generaţia lui Vasile Drăguţ ,
etnografice în aer liber din România îi ca şi de la ideile acestuia preocuparea de
datorează lui Vasile Drăguţ foarte mult, el a repoziţiona instituţiile de patrimoniu
sprijinind dezvoltarea lor, ca o soluţie de cultural, consolidându-le şi asigurându-le
recuperare a construcţiilor reprezentative un loc de frunte în ierarhiile ocupaţionale .
din mediul rural. Concepţia în cauză a dus Astfel , cele pentru care a militat şi a lucrat
la salvarea unui fond valoros de arhitectură Vasile Drăguţ se vor putea impune în
tradiţională , care altfel s-ar fi pierdut în practicile culturale noi, iar imaginea şi rolul
condiţiile transformărilor rapide şi gândirii său se conturează ca acelea ale unui
discriminatorii care le-au însoţit. Exemplele spiritus rector al identităţii naţionale şi de
de la Sighetu Marmaţiei , Bujoreni - Vâlcea, stimulator al intereselor comunitare şi al
Goleşti, Negreşti-Oaş îl aşează în rândul promovării valorilor.

18

http://patrimoniu.gov.ro
Amintiri despre Vasile Drăguţ

Petre Oprea

Vasile Drăguţ , Joii - cum îi spuneau secţia de Artă feudală a Institutului de


alintându-l prietenii şi unii dintre cunoscutii Istoria Artei, ministerul a refuzat să-mi
mai apropiaţi - era o fire optimistă, dar aprobe transferul, l-am îndemnat să încerce
ponderată şi un pasionat al artei medievale. să obţină postul, eu dându-i o reco-
Era politicos şi scurt la vorbă , dar mandare.
devenea un conviv entuziast când discutia A reuşit să se încadreze, până la
avea drept obiect vestigiile trecutuiui urmă, pe post şi , din acel moment, Vasile
românesc. Drăguţ şi-a concentrat toată pasiunea spre
Constatai că este un cercetător cercetarea artei feudale, dar preocupându-
avizat în domeniu , prezentându-şi clar şi se, totodată, şi de arta contemporană,
metodic, pe un ton pledant părerile , opiniile ajungând un condei prob şi în acest
şi îndoielile, pentru a fi mai convingător . domeniu.
L-am cunoscut mai îndeaproape din 1958 Dacă am pomenit despre începu-
când, proaspăt absolvent al secţiei de turile neprielnice în biografia profesională a
Istoria şi teoria artei a Institutului de Arte lui Vasile Drăguţ am făcut-o spre a arăta că
Plastice „N. Grigorescu" a fost repartizat pe s-a zbătut din greu pentru a se împlini ca
funcţia de inspector la Direcţia Generală a cercetător de elită şi a căpăta prestigiul
Artelor din Ministerul Culturii, unde deve- unei personalităţi apreciate şi ascultate în
neam colegi, eu având vechime de un an. domeniul artei feudale.
În cadrul Direcţiei Artelor Plastice a Perseverent şi tenace, şi-a fixat
fost un inspector activ, ducându-şi obiective de cercetare viabile, atât pe
însărcinările de serviciu la parametrii optimi, termen scurt, cât şi de perspectivă . Pentru
drept care a fost propus să însoţească o îndeplinirea acestora, trebuie să subliniez
expoziţie de artă în Occident. Cadrele că avea o putere de muncă neobişnuită.
au scormonit adânc în biografia lui şi drept Patriot lucid, a început să trateze teme
urmare a fost scos din minister şi după care să dezvăluie trecutul patrimoniului
puţin timp , fiind un cadru capabil , a fost naţional. Articolele sale bine documentate
angajat ca simplu salariat la Fondul au întâmpinat deseori reţineri, amânări , la
plastic. Năpăstuit de soartă, ne-am întâlnit diverse nivele, dar până la urmă,
mai des, discutând asupra artei feudale prezentarea cu obiectivitate a dus la
româneşti . Dintotdeauna îmi solicita publicarea lor. Dorinta lui era ca în viitor
asamblate, să prezinte coerent istoria arte i
0

informaţii asupra unor monumente


religioase pe care eu le studiasem în feudale româneşti de-a lungul secolelor XV-
deplasările colectivului de Artă feudală a XIX, ceea ce a reuşit.
Institutului de Istoria Artei, unde lucram ca În 1958, a initiat realizarea unui
cercetător cu jumătate de normă. dictionar de termen°i folositi în arta
Jinduia şi dorea să lucreze în această religioasă, cee:_a ce câţiva ani mai târziu a şi
instituţie spre a se specializa în arta concretizat. ln timpul elaborării, mi-a
feudală. sugerat, de mai multe ori să lucrăm
Cât am lucrat împreună în minister împreună dar eu, de fiecare dată, tot evaziv
cocheta mai mult cu arta contemporană , i-am dat să înţeleagă că nu mă
fiind prieten cu numeroşi colegi de la secţia interesează o atare muncă de anonimat.
de pictură a Institutului, în special Lucra scrupulos, conform unui plan
Mărginean, Blendea, Vasile Celmare. desfăşurat pe etape de la care nu se
Duminicile făcea pe ghidul la ONT ca să abătea. Conştiincios , metodic realiza fişe,
aibă posibilitatea să studieze monumente fotografia el însuşi şi nu ezita să se
istorice. deplaseze la monumente pe orice vreme,
Când , în urma trecerii examenului cât de neprielnică sau să meargă noaptea
pentru ocuparea unui post de cercetător la cu trenul fără a dormi, pentru a verifica un

19

http://patrimoniu.gov.ro
amănunt la o biserică la care mai fusese de În concluzie, ţin să subliniez că lu-
nenumărate ori înainte. crările lui Vasile Drăguţ contribu ie încă
Rezultatul? O vastă bibl iografie de foarte mult la cunoaşterea patrimoniului
specialitate de referinţă , într-o vreme când artistic din România şi rămân un îndreptar
alţi cercetători s-au mulţumit să se rea- pentru cercetătorii tineri din domeniul artei
lizeze mai puţin sau deloc, invocând că nu feudale dar şi a artei moderne şi contempo-
se pot exprima liber din cauza opresiunilor rane. fiind un exemplu de muncă şi dăruire .
ideologice. Idealul lui de a prezenta cum se
Retipărirea cărţilor lui Joii stă cuvine arta feudală în contextul european a
mărturie că atunci când ai competenţă în fost atins în cea mai mare parte şi rămâne
specialitate, opreliştile sunt zadarnice, pot cercetătorilor tineri să ducă mai departe
doar amâna rezultatele strădaniei. strădania lui.

La biserica "Adormirea Maicii Domnului" din Călineşti, jud. Prahova. Foto arhiva personală Vasile
Drăguţ, 1982

20

http://patrimoniu.gov.ro
Domnul rector Vasile Drăguţ

Cezara Mucenic

Omul de cultură adâncit în studiile ş i


cercetările sale, cu privirea deasupra mă­
runţişurilor practice ale vieţii şi ignorând
faptele aparent comune ale vieţii de zi cu zi
este un model frecvent. Nu poţi cerceta şi
administra în acelaşi timp , deci nu merită să
încerci alăturarea celor două direcţii întrucât
ele se opun până la excludere. Această
regulă devenise aproape o axiomă în do-
meniul umanistic; un adevărat silitor pe
tărâmul descifrării tainelor domeniului, ca şi
creatorul de artă nu putea cunoaşte plicti-
coasele detalii administrative. La Sesiunea extraordinară a Adunării Generale
Pe de altă parte acei oameni mărunţi , ICCROM, 7-9 mai 1984. Foto arhiva personală
siliţi să se ocupe de gestionarea activităţilor Vasile Drăguţ
gospodăreşti ajunseseră la fireasca con-
cluzie că sunt stăpânii unui domeniu în care Tot astfel, mai recent un alt rector
pot manevra cum doresc limitatele lor accepta hotărârile evident aberante ale
resurse , căci tot nu se cunoaşte ce fac şi contabilului sau directorului administrativ,
oricând pot invoca existenţa unor miste- sub ameninţarea mereu repetată deşi nejus-
rioase dispoziţii , ordine, legi care le permit tificată: Dumneavoastră veti plăti!
să nu acţioneze , sau să o facă, dar aşa cum În acest context, în 'urma concursului
ei o doresc. din toamna anului 1976, postul de rector a
Într-o instituţie cu profil de învăţământ fost ocupat de profesorul Vasile Drăguţ.
artistic, cu discipline de o mare varietate, Reputaţia îl precedase. La nivelul serviciilor
legate uneori doar prin intenţia fundamen- administrative se aflase deja că nu poate fi
tală - descoperirea şi realizarea obiectivului „dus" sau condus . Din prima şedinţă în care
expresiv - unde teoreticieni şi practicieni a anunţat: Eu cunosc administraţie, am
sunt chemaţi să ofere experienţa lor tinerei lucrat şi ştiu atribuţiile serviciilor. Vă rog,
generaţii în formare, cezura dintre creaţie , până la următoarea Întâlnire să-mi pre-
studiu , cercetare şi adm inistrare s-a ac- zentaţi: activitatea, modul de organizare,
centuat major în anii postbelici. Au contribuit problemele specifice serviciului, compe-
la aceasta pe de o parte criteriile de selecţie tenţele colectivului, s-a impus un alt raport
a conducătorilor (şefi de catedră , decani şi de forţe , confirmat de altfel cu totul la a
în cele din urmă rectori) , între care com- doua întâlnire. Atunci stupoarea determi-
petenţa în administrarea domeniului nu intra nată de obligativitatea de a se lua în
nici măcar cu un punctaj minim, iar pe de discuţie în termeni conceptuali o activitate
altă parte, menţinerea în funcţie a aceluiaşi niciodată abordată în acest fel, l-a deter-
aparat administrativ, îmbătrân i t în incom- minat pe noul rector să mă apeleze în
petenta sa. calitatea pe care o aveam atunci de şef al
Aşa s-a ajuns la situaţia paradoxală în Bibliotecii Institutului. Am purtat atunci o
care un rector de prin ani i '60 să ceară discuţie interesantă şi benefică asupra mo-
unicului bibliotecar angajat al Institutului de dului de organizare al bibliotecii, sistemului
Arte Plastice din Bucureşti , pentru a nu se de sistematizare a informaţiilor , posibilităţilor
mai bârfi pe seama plecărilor aceluia de la de regăsire , modului de selecţie a achiziţiilor
serviciu , plecări pe deplin motivate întrucât şi aşa mai departe, dialog care-i uimea pe
se făceau cu scopul achiziţionării de colegii şefi de compartimente administrative
publicaţii: Ştiţi ce, ca să fie linişte, mai bine ca şi cum s-ar fi vorbit o limbă necunoscută .
nu mai cumpăraţi cărţi. Era prima dată când biblioteca devenea

21

http://patrimoniu.gov.ro
ţinta interesului ştiinţific al conducerii Insti- Răspunsul era de cele mai multe ori
tutului şi se detaşa ca activitate de celelalte muţen i a , venită din incapacitatea de a
servicii administrative atât prin atribuţiile ce justifica refuzul. Şi astfel nu mai dădea
îi erau conferite cât şi prin specializarea roade bătrânul şi bunul principiu cine nu
bibliotecarilor acelei epoci. A fost de altfel, munceşte nu greşeşte, formulă mult
ultima şedinţă comună a bibliotecii cu restul liniştitoare dar mult păguboasă pentru
administraţiei. De atunci, deşi titulatura de instituţia în care era aplicat.
cadru didactic ajutător, recâştigată de Limpezimea raporturilor administra-
curând de către bibliotecarii din învăţământ tive, cu efecte benefice asupra activităţilor
nu fusese încă acordată , biblioteca Institu- curente şi mai ales aprecierea muncii de
tului a devenit o extensie a catedrelor. Asta calitate a avut un efect pozitiv asupra
nu însemna că încetaseră raidurile disci- functionării Bibliotecii Institutului „Nicolae
plinatoare şi criticile mai mult sau mai puţin Grig~rescu". Încă din anul I studenţii erau
voalate ale altor şefi de serviciu admi- informaţi asupra fondului de carte şi tipului
nistrativ îndreptate în special spre eternul de sistematizare a acestuia ; fondurile de
subiect al orei de venire la program. Am ?chiziţii pentru publicaţii erau semnificative.
văzut destui oameni venind la 8 şi plecând ln cadrul consiliului ştiinţific al Institutului,
la 4 fără a face nimic În acest interval. Mie cadre didactice de prestigiu contribuiau la
să-mi comunicaţi ce activitate este stabilirea politicii acestui sector integrându-l
nesatisfăcătoare, care dintre obligaţiile sistemului de învăţământ. Un moment de
serviciului nu a fost realizată. Drept care în apogeu în activitatea de atunci a Bibliotecii
mod constant, în analiza muncii zonei a fost organizarea Simpozionului naţional
auxiliare ştiinţifice şi a celei administrative, Rolul ştiinţific al informaţiilor stocate pe alt
biblioteca a fost menţionată favorabil. suport decât hârtia (filme, diapozitive,
Dar, trebuie să precizez, nu era uşor discuri), la care au participat reprezentanţi
să colaborezi cu domnul rector Vasile ai instituţiilor ce deţineau astfel de fonduri
Drăguţ . Prins în multiple activităţi : cadru din toată ţara .
didactic, membru activ al unor prestigioase Meritorie era şi atitudinea pe care o
instituţii internaţionale , cercetăto r cu insufla oamen ilor de cultură din subordinea
participare la evenimente ştiinţifice , autor de sa, indiferent de profesiunea acestora
cărţi şi articole îşi drămuia cu rigurozitate (funcţionari sau cadre didactice), aceea de
timpul şi refuza să-l piardă cu mărunţişuri . profesionist pe tărâmul activităţii ştiinţifice .
Uneori , pentru a-l aborda în rezolvarea unei Aşa cum altădată , la binecunoscutele micro-
probleme, trebuia să te înarmezi cu multă , sesiuni ale Direcţiei Monumentelor Istorice
foarte multă răbdare , să faci anticameră cu îndemna tinerii să participe cu comunicări ,
stăruinţă , nu pentru că voia să-şi arate aşa a făcut- o şi în Institut, apreciind
puterea ci doar pentru că , efectiv era preocuparea ştiinţifică acolo unde o
ocupat. Dar răbdarea era întotdeauna identifica şi susţinând-o . S-a micşorat astfel
răsplătită . Odată abordat, fiindu-i explicată distanţa falsă între diferitele sectoare de
clar doleanţa , soluţia venea rapid , clar, activitate, realizându-se că un bibliotecar
precis. bun contează tot atât cât un profesor bun şi
Ipostaza aceasta de conducător care că valoarea umană şi nivelul profesional
îşi exercită cu deplină cunoştinţă de cauză sînt cele care contează. Asupra carierei
autoritatea devenea şi mai pregnantă atunci mele această atitudine a avut un impact
când era pus în situaţia de a media între definitoriu. Deş i eram doar bibliotecar, am
şefii mai multor servicii administrative. avut parte de un acces excepţional la
Formula sa, imbatabilă de altfel , era Arhivele municipiului Bucureşti în timpul
solicitarea celor care refuzau unui coleg o pregătirii tezei de doctorat (cu un subiect
cerere din sfera lor de competenţă , deci fără legătură cu sfera biblioteconomiei),
solicitarea de a-şi exprima punctul lor de doar datorită călduroasei recomandări fă­
vedere strict profesional: Domnule jurist- cute de domnul rector Vasile Drăguţ către
consult, de ce nu se poate face, din punct generalul Gali , directorul general al
de vedere juridic, angajarea solicitată ? Arhivelor Statului. Se dovedea astfel că

22

http://patrimoniu.gov.ro
planurile se pot suprapune fără a se Italia şi Republica Federală Germania, a
confunda . C ă a te ocupa bine şi eficient de căror valoare întrecea cu mult ceea ce s-ar
administraţie nu exclude capacitatea de a fi fi putut obţine prin achiziţia curentă . Noile
om de ştiinţă, în timp ce excelenţa ştiinţifică achiziţii au prilejuit, ca într-o societate
nu te face un bun administrator. normală , organizarea unor expoziţii cu
Timp de opt ani, activitatea Institutului participare diplomatică la cel mai înalt nivel.
de arte plastice "Nicolae Grigorescu", deci Tot ca un semn al normalităţii , rectorul
implicit a serviciilor sale, a stat sub semnul Drăguţ a mijlocit participarea personalului
Vasi le Drăguţ . Au fost ani grei , înneguraţi de din bibliotecile reunite ale institutelor de arte
cutremurul din 1977, când 80% dintre plastice şi de istoria artei să participe, în
clădirile instituţiei au fost afectate, au fost timpul serviciului, la un curs de învăţare a
anii în care rectorul trebuia să se ocupe de limbii germane la Goethe Institut, în
barba şi de mustăţile studenţilor - incom- condiţiile în care astfel de perfecţionări erau
patibile cu statutul de student comunist - ani văzute ca subversive.
în care au dispărut cu totul achizi ţ iile de Cei opt ani de rectorat Vasile Drăguţ
carte străină din totală lipsă de valută , când la Institutul de Arte Plastice "Nicolae
orice întâlnire cu un cetăţean străin trebuia Grigorescu" din Bucureşti au reprezentat o
raportată organelor iar cine nu era cu epocă normală într-o lume întoarsă cu susul
partidul era împotriva lui. în jos, o epocă în care merita să munceşti
în aceste condiţii , rectorul Vasile pentru preţuirea reală ce se acorda muncii
Drăguţ a obţinut , datorită prestigiului fiecăruia şi în care profesionismul avea
personal , două donaţii de carte de artă din valoare, oriunde se manifesta.

23

http://patrimoniu.gov.ro
Vasile Drăguţ, camaradul de la colegiul „Sf. Sava" şi prietenul de-o viaţă
1

Barbu Cioculescu

Multă tristeţe să aşterni pe hârtie înalte pe care le-a ocupat au fost pentru
gânduri despre un prieten , în loc să ridici dânsul reflexul unor şi mai grele răspunderi,
receptorul , spre a-i forma numărul telefonic! iar acestora le-a făcut faţă cu poftă, fără
Nu ne vedeam din cale afară de des, preget. Cine, având ceva de spus şi de
solicitat cum era de multiplele activităţi care- făcut , a avut parte de o existenţă fără
i luminau existenţa, dându-i senzaţia , cu adversităţi şi ciocniri? Joii avea în ochi
totul reală , de atletism intelectual şi fizic. sclipirile dure ale luptătorului , iar în grai
Profesor, cu grija formaţiei studenţilor săi , replica scurtă - fără replică . Tip napo-
apoi cu aceea a destinului lor profesional, leonian? Dacă-i acordăm prototipului far-
după ce ieşeau de sub pulpana Institutului, mecul omenesc, umorul şi omenia lui Joii -
implicit a sa; cercetător , în permanentă da! Da, de asemenea, dacă ţinem seama
documentare, lacom până la insaţietate de de democratismul profund al firii acestui om
sinteze, ca unul care, ca să-şi cunoască mai de elită!
bine arta naţională stud iase arta tuturor Aşa spun nevolnicii memorialişti : "Să
continentelor; istoric, rece în căutarea fi pus pe hârtie cele ce mi le-a spus în
argumentelor, fierbinte în susţ i nerea cutare şi cutare împrejurare , despre isihaşti,
concluziilor; administrator, cum s-ar zice, cu despre epoca lui Matei Basarab, despre
grămada de chei la brâu , întorcând pe baroc, ce document v-aş înfăţişa acum!".
amândouă feţele banul , cac1 era al Neuitate, acele conversaţii pretind vocea,
societăţii ; artist, căci creaţia sa cumpănea tăcerile, schimbul de arme, râsul şi tonul
spiritualitatea unui popor prin ceea ce mai ridicat ori mai pierdut, cer documentul
acesta izbutise mai înalt întru frumos , complet, pe care tehnica nu ni-l pune la
armonie ş i echilibru , Joii făcea parte dintre îndemână şi nici nu ni-l va pune. Ne
semenii care te privesc drept în ochi . Un om întindeam curse în conversaţie, ca lupii
de acţ i une : fiecare monument istoric tineri, şi ca bătrâne vulpi , mai pe urmă, ne
restaurant prin grija sa, salvat de la ruină , întindeam punţi , iar când mă credeam mai
era un triumf personal , pe care mi-l vestea şiret , a-l fi determinat să se " producă'', Joii
cu jubilaţie de muşchetar , după cum ş i întorcea foaia, îmi trecea serviciul. Din acest
amărăciunea îi era mare când avizul său nu exerciţiu rezulta o extraordinară relaxare, pe
operase. care o simţeam reciprocă. Ne treceam
Scria cu voluptoasă tenacitate şi cunoştinţele: în casa lui am întâlnit
firească împrospătare , invidiind geometriile inteligenţe de seamă, în mai multe domenii
delirului din stăpânirea poeţilor , dar nu ale ştiinţelor , la mine l-a cunoscut pe poetul
peste măsură, fiindcă el însuşi ştia că este Constant Tonegaru, cu peste patruzeci de
un poet al simetriilor şi al frumuseţilor ani în urmă ...
exacte, mai ascunse câteodată decât În fapt, ne-au pus la un loc în clasa a
delirul. Fie că a scris despre pictorul patra a Colegiului Naţional Sfântul Sava, în
Luchian , despre pictorul Dărăscu , fie că a anii războiului , un potop de ani, un noian de
realizat istorii ale artei medievale româneşti , file . În acel an i-a pus lui Vasile Drăguţ
fie că , drumeţind , ca expert internaţional în porecla Joii profesorul nostru de franceză,
restaurări , prin pietrişurile Saharei, a un hâtru care prefera să ne dea el porecle
descoperit jalea frescelor din Tassili , spălate decât să-i dăm noi lui, încât a rămas cu
spre a fi fotografiate şi apoi lăsate paraginii numele semnat pe tezele noastre: Eugen
în noua lor gingăşie , din toate izbucnea Ionescu . Joii însemna traducerea literară a
devotamentul celui ce se pusese numelui său de oltean de prin părţile
necondiţionat în serviciul unei cauze , de Craiovei şi a marcat una din loviturile fericite
cum ieşise de pe băncile liceului. Funcţii l e ale profesorului care sălta printre bănci ,
Textu l, publicat în noiembrie 1987 în "Vi aţa Românească", ne-a fost pus la dispoziţie de către autor.
1

24

http://patrimoniu.gov.ro
vorbindu-ne despre Franc;:ois Villon , nu studenţii Institutului pe care îl păstorea să
numai pentru că porecla a prins, ceea ce împodobească pereţi i holului liceului care
se putea întâmpla şi cu alta, ci fiindcă după ce purtase numele unui sfânt purta
răspundea unui "ce" mai adânc. Frumos nu acum numele unui martir, cu o vastă frescă ,
era colegul nostru, în un iforma-i de postav - a cărturarilor de sorginte sav i stă , de-a
era intern şi bursier - şi cu figura de pe lungul vremurilor. Pe coloniţa cu numele
atunci matură după cum nici noi ceştilanţi executanţilor s-a trecut şi pe sine, ctitor, şi
nu eram , la vârsta ing rată a tuleielor. Dar bine a făcut , odată ce astfel , numele său e
personalitatea lui Joii avea ceva colocvial , tot timpul în inima şco lii pe care o ţinea la
ini mă .
La 40 de ani de la absolvirea liceului
(termenul sună cumva penal!), băieţii au
scăpat cu desăvârşire de aspectul hirsut şi
arată cu mult mai respectabil decât cvadra-
genarii pe care, pe atunci, îi consideram
sărmane epave! Aşezaţi în bănci cam
scunde, ei se bâlbâie la întrebările absolut
binevoitoare ale profesorului longeviv de la
catedră - Edgar Papu, Şerban Cioculescu ,
Ion Zamfirescu. Pe un scaun lateral stă Joii,
strigând catalogul - unii absenţi sunt tare
departe, alţii nu mai sînt de loc - făcând
legătura între catedră şi clasă. E posesorul
catalogului, monitorul nostru, pe întreaga
dimineată de 5 decembrie. Păstrează
liniştea 'unei clase zumzăitoare , ba chiar
niţel insolente, lămureşte profesoral despre
starea clasei.
Ne vom revedea în 1988 ? Iar dacă o
vom face, nu ne vom mai prăbuşi în regatul
regretelor? Duhul pământului a plecat dintre
noi, şcoala care ne recunoaşte printr-însul
ne va deschide numai pe jumătate porţile .. .
Fig . 1. În timpul unei conferinţe la Muzeul de Artă Pierderea unui prieten e prilejul cel
Medieva lă de la Palatul Mogoşoaia. Foto arhiva mai potrivit al înstrăinării de tine însuţi . A nu
personală Vasile Drăguţ, 1976 te mai vedea în ochii lui , a nu-ti mai auzi
numele din gura sa, a ţi se răpi s{guranţa că
comunicativ, scormonitor, o pregnanţă de orice năpastă te-ar ajunge, undeva fiinţează
soiul mirodeniilor, iar fizionomia, acea conştiinţa fraternă căreia vei putea să-i ceri
mobilitate ce scăpăra simpatie, prin consonanta , iată tot atâtea trepte
in teligenţă , participare, comprehensiune. coborâtoa re în beznă! Joii nu credea în
Şi-a iubit cu fanatism şcoala , aceea care ravagi ile timpului, pe care îl considera o
la să celor mai mulţi amintiri amestecate de categorie istorică, nici în încăpăţânarea
constrângeri şi parţ i ale succese. Mândria bolii. Cea din urmă, maladia s-a înfăţişat
şcolii prin care trecuse îl însufleţea de parcă deosebit de pregătită , până la ultimul amă­
ar fi absolvit cel mai aristocratic colegiu din nunt. Joii se afla la Roma când a simţit
insula Colegiilor. În acest cult ne-a atras pe întâia oară aripa morţi i. Se alarmase, la
toţi foştii " savişt i" , convinşi cum suntem că gândul de a-şi da suflarea printre străini.
am stat pe băncile unei şcoli în care se Refăcut , cu convingerea deplinei vindecări ,
învăţa carte şi se forjau caractere. mai întâi a călători t la Roma , nu numai
Astfel , Joii ne aducea în fiecare an , fiindcă iubea cu patimă cetatea, ci ş i ca să
pe mai sus-num itele bănc i sau în jurul certifice izbânda destinului. În răstimpul
mesei agapiale, tot el luase ini ţiativa ca bolii, scrisese o carte. De abia pus pe

25

http://patrimoniu.gov.ro
picioare, invita acasă studenţii, ca să le ţină ultima dată , l-am fotografiat stând de vorbă
cursurile , schiţa planul unei noi cărţi. Nu cu părintele meu. Mari umbre întunecate ,
proceda astfel din eroism, faţa de care era , deasupra celor două capete indicau, pe
poate, sceptic, ci din necesitatea muncii poze, reaua aşezare a luminilor, iar chipul
văzută ca o libertate. Reşuta l-a uimit, nici n-a lui Joii era palid şi încercănat , încât m-am
crezut că e o recădere - dacă cumva teatrul întrebat dacă nu cumva e surmenat. În
pe care ni l-a jucat a fost mai autentic decât timpul bolii , i-am învederat, ca pe o
cel pe care i-l jucam noi. Oricum, ultima încurajare, că avem obligaţia să onorăm şi
dimineaţă l-a găsit scriind , făurind proiecte. cea de-a cincizecea aniversare a absolvirii
Nu-i voi mai cerceta frumoasa lui liceului şi observaţia l-a încântat.
locuinţă, ornată cu icoane pe sticlă , Pe catafalc, trupul împuţinat înecat în
înzestrată cu una din cele mai notabile coroane , părăsit sieşi, ne-a făcut să
biblioteci, luminată de tapiseria făcută de înţelegem, în cazul în care n-o ştiam
soţia sa , Gabriela, de care tapiserie se arăta dinainte, ce imensă şi luminoasă energie îl
atât de mândru , de parcă ar fi fost opera lui . punea în acţiune pe când duhul nu se
Nu-l voi mai întâmpina acasă la mine unde, desprinsese - şi câtă dragoste.

26

http://patrimoniu.gov.ro
Mărturii despre Vasile Drăguţ

Constantin Blendea

Foarte de timpuriu , încă de la


începutul studiilor, Vasile Drăguţ s-a dovedit
a fi un cercetător de excepţie, înzestrat cu o
mare capacitate de a pătrunde în domeniul
istoriei artelor, al monumentelor dar ş i cu
deschidere spre creaţia artistică a
contemporanilor săi . Am avut prilejul de a fi
alături de el, încă din anii '57 atunci când
starea de conservare a numeroase
monumente se afla într-un semnificativ
proces de deteriorare. Ne aflam la puţini ani
de la sfârşitul celui de-al doilea război
mondial ş i în pl in proces de instalare a
noului regim. În această atmosferă grea şi
apăsătoare din toate punctele de vedere,
lipsuri de tot felul şi multă sărăcie, aveam
să-l cunosc mai bine pe Vasile Drăguţ . Un
tânăr vioi , înflăcărat de dorinţa de a
cunoaşte în realitatea lor zonele istorice şi
folclorice ale ţării, drumeţind o bună parte
din an pe la acestea. Ştia să citească
mesajul obiectului de artă , fie că era vorba
de un mare ansamblu arhitectonic, fie că
era vorba despre o frumoasă casă
tărănească , de pictura unei biserici, de o
icoană din secolul al XV-iea sau de un
obiect de artă populară, de o scoarţă
ţărănească , sau de o nu mai puţin expresivă Fig . 1. Biserica bolniţei Coziei. Pictura murală a
ceramică de Horezu.
fost restaurată în 1969 de către Constantin
Blendea, la îndemnul şi îndrumarea lui Vasile
Şi astfel, la Tismana , pe când întregul
Drăguţ. Foto Vasile Drăguţ, Fototeca l.N.M.I.,
ansamblu era supus unor ample lucrări de fond OM/, 1961
restaurare, am avut, cu prietenul meu,
Vasile Drăguţ un dialog pe care îl consider asemenea situaţii, în care dialogam în
semnificativ şi azi în definirea portretului său prezenţa operei de artă , aveam să descopăr
de intelectual bine cultivat, de bun noi şi nebănuite laturi ale personalităţii sale,
cunoscător al istoriei şi al artei . Privind un patriot incontestabil, de o vastă cultură, ce
detaliu dintr-o frescă distrusă parţial dar în învăţase mult de la celebri săi înaintaşi ,
care se putea citi cu claritate valoarea ei Vasile Pârvan, Nicolae Iorga , I.O.
estetică şi exteriorizând un firesc sentiment Ştefănescu şi Horia Teodoru . El a susţinut ,
de bucurie el mă întrebă : Ce zici Costică, iţi cu argumentele ştiinţei, politica de
place? Priveşte ce expresie are acest conservare şi păstrare a monumentelor în
detaliu şi cât rafinament coloristic! (era un autenticitatea lor firească şi niciodată
detaliu din portretul unui sfânt). Oa, i-am umbrite de intervenţia unor restaurări
răspuns . Ai observat bine, pictura are stil, nefaste.
meşterul a fost un zugrav desăvârşit. Iar el În perioada anilor '50 -'70, ne aflam
a continuat să-mi îmbogăţească sufletul cu într-o accentuată lipsă de restauratori
un noian de date despre monument, despre specializaţi pentru pictură . Se căutau soluţii
meşterii zidari, zugravi sau călugări , ştiute eficiente şi în cor.icordanţă cu ceea ce se
mai bine de el din documente şi cărţi . În practica în domeniul restaurării de pictură

27

http://patrimoniu.gov.ro
murală în vestul Europei , cu precădere în constat de câtă cons i deraţie se bucura el în
Italia. La propunerea lui Vasile Drăgu ţ , în compan ia unei elite intelectuale de nivel
anul 1969 se organizează un şa n t i er la internaţ i ona l. Datorită acestei recunoaşteri ,
Bolniţa Coziei , pe care l-am condus el a reuş i t să trezească un interes major
nemijlocit şi unde, la îndemnul lui, am pentru cunoaşterea culturi i şi artei
încercat o restaurare decentă a picturii româneşt i, pentru protejarea şi conservarea
orig inale, intervenind , mai degrabă , în ei aşa cum se cuvine . Organizarea în
sensul conservării şi nu al refacerii zonelor acelaşi an a unui şantier de restaurare la
distruse parţial , în scurgerea timpu lui. biserica mănăstirii Humor, cu participarea
Acolo, pe şant i er , în prezenţa a numeroşi unor specialişti din afara ţării şi a numeroşi

Fig . 2. Vasile Drăguţ, Cevat Erder şi Jukka Jokilehto, pe un şantier de restaurare din Roma cu
ocazia Sesiunii Adunării Generale ICCROM, 7-9 mai 1984. Foto arhiva personală Vasile Drăguţ

specialişti români şi străini , istorici, arhitecţi , tineri din ţară, abia ieşiţi din atelierele
restauratori, bine cunoscuţi i profesori Paolo institutului de artă, avea să confirme
şi Laura Mora au ţinut să sublinieze atât necesitatea dezvoltării unei şcoli de
valoarea conceptulu i de restaurare cât ş i restaurare puternice, capabilă să preia
fineţea tehnică a intervenţiilor , sugerând tot întreaga problematică referitoare la
odată , extinderea metodei de restaurare. conservarea şi restaurarea picturilor murale
În vara anului următor, în perioada existente în mai toate marile şi micile ctitorii
unor cursuri de specializare la Roma şi din ţară .
Sermoneta , unde mă aflam împreună cu Pe tot parcursul v i eţii sale, profesorul
colegul Cristian Moisescu, l-am întâlnit pe Vasile Drăguţ a încurajat activitatea
Vasile Drăguţ , ven it acolo în calitate de nemijlocită a tinerilor specialişt i pe
membru al comitetului de conducere al şantierele de restaurare; datorită acestui
l.C.O.M.O.S. Cu acest prilej, aveam să mod de a vedea cerinţele domeniului, avem

28

http://patrimoniu.gov.ro
astăzi un valoros grup de resta expresivitatea cursurilor lui să deschidă în
în zestraţi cu o bună cunoaştere nu r umai a conşt ii nţa studenţilor o fe reastră luminoasă ,
tehnologiilor complexe ci şi posesori ai unor orientată obsesiv spre cercetare, c unoaş­
concepte ştiinţifice privi nd interven ţ iile asu- tere ş i adevăr . Ca rector, Vasi le Drăgu ţ a
pra op_erei de artă. susţ i nut ş i încurajat dezvoltarea şcoli i
ln cond i ţii grele, el a continuat să superioare de artă , un loc aparte în acest
su sţi nă ş i să promoveze realizarea unor cadru fiind acordat secţiei de artă monu-
inte rvenţii de urgenţă la monumentele mentală-restaurare , ai căre i absolvenţ i erau
expuse inevitabil distrugerii. Au fost însă şi sol i citaţ i imperios să se implice în procesul
situatii în care vocea de revoltă a national de restaurare.
profe sorulu i Drăguţ nu a mai fost auzită , ' Îm i amintesc cu plăcere de nivelul
0

asemenea multor voci care cereau cu profesional de excepţ i e la care se purtau


in s i stenţă oprirea campaniei distructive discu ţ iile pe marginea lucrări lor real izate de
î nd reptate dramatic asupra unor studenţ i ş i de rolul de dirijor pe care îl
monumente ş i întreg i ansambluri civice. exercita profesorul Drăguţ în acest focar al
Rememorând cu luciditate acele formări i artistice.
vremuri nefaste, în care Vasile Drăguţ a El şi-a construit întreaga sa operă
continuat să lupte împotriva abuzurilor de i storică şi crit i că precum constru cţia unui
tot felul, printr-o politică neîndoielnică de cerc în jurul razei sale în care punctul
s u sţinere a act i vităţii pe şantierele de central era setea lui de cunoaştere şi iubirea
restaurare - nu puţine la vremea aceea - înch i nată culturii ţării sale. A scris mult, cu
îmi vi n în minte mii de metri pătraţi de veche discernământul celui care cunoaşte , a scris
pi ct ură bisericească restaurată corect de remarcabile monografii despre artişti intraţi
mâini iscusite, ale unor profesionişti mai de multă vreme în conştiinţa noastră , Ştefan
mult sau mai puţ i n cunoscuţi . L-am însoţit la Luchian , Nicolae Dărăscu , Catul Bogdan şi
acea vreme, în cadrul unor comisii , pe numeroase scrieri dedicate unor artişti din
Vasile Drăguţ la Horezu şi Cozia, la generaţia sa, cărora cu grandoare şi
Polovragi şi Tismana , la Târgovişte şi generozitate le trecuse pragul atelierului.
Curtea de Argeş, la Densuş şi Râmeţ ş i Este de datoria celor care l-am
en umerarea ar putea continua , căci pe cunoscut şi care ne-am bucurat de apre-
harta şant i erelor desfăşurate în timp de cierea ş i prietenia lui, a celor care l-am
câteva decenii se înscrie , central , efigia lui însoţit în momentele de izbândă ale v i eţ ii lui
Vasi le Drăguţ , mai puţin umbrită de ca şi în cele a unor nereuşite în lupta sa
atmosfera grea a acelor vremuri. pentru salvarea patrimoniului naţional, să nu
Personalitate complexă, profesor şi lăsăm ca timpul să aştearnă pe imaginea lui
rector al Institutului de artă "Nicolae umbrele reci ale uităr i i , pentru că Vasile
Grigorescu", umanist recunoscut, critic de Drăguţ trăieş t e în conştiinţa noastră prin
a rtă incisiv, Vasile Drăgu ţ a reuşit , prin faptele şi cărţile sale.

29

http://patrimoniu.gov.ro
În memoria profesorului Vasile Drăguţ

Gheorghe Leahu

Cu cât înai ntăm în vârstă , ni se răresc zona Lipscanilor, i-am cerut adesea sfatul
rândurile. Am trăit printre mulţi oameni , i-am privind modul în care puteam să abordăm
cunoscut, i-am respectat, dar atât de mulţi oficial salvarea de la distrugere a zonei
dintre ei au trecut prea devreme dincolo. centrulu i istoric al Bucureştilor, din
Profesorul Vasile D răguţ - "Joii" cum îi perimetrul Lipscani - Bărăţie - Sf. Gheorghe.
spuneau cei apropiaţi, ne-a părăsit la numai 59 După cum se şt i e , cutremurul din 1977 a
de ani , la 1 noiembrie 1987, cu doi ani înainte dărâmat şi a şubrezit multe clădiri vechi ale
să vină acel decembrie 1989, al spe ranţelor ş i capitalei , iar Lipscanii au fost o victimă de
al neîmplinirilor noastre. amploare a calamităţii. De atunci au rămas
Născut în Cetatea Băn i ei , la Craiova, la cele 14 terenuri libere transformate până azi
9 ianuarie 1928, Vasile D răguţ a urmat studii în maidane sau parcaje improvizate. Toate
strălucite şi a devenit cu fiecare an al v i eţii sale machetele şi planşele prezentate lui
un cercetător pasionat în cunoaşterea Ceauşescu timp de mai mulţi ani, n-au avut
patrimoniulu i artistic şi arhitectural. nici un rezultat. Acum centrul istoric al
Fiinţa sa de o generozitate, discreţi e şi Bucureştiulu i este practic abandonat -
modestie rară găzduia marea sa personalitate rarele intervenţii, modernizări şi reparaţii nu-
i schimbă aspectul părăginit şi nici calitatea
ocupanţilor .
Pe măsură ce am înaintat în vârstă ,
sarcinile mele profesionale şi-au lărgit
perimetrul. Alături de clădiri şi ansambluri
noi, de care răspundeam , mă loveam tot
mai intens de conflictul pe care noul centru
civic iniţiat de dictator îl provoca faţă de
patrimoniul arhitectural, faţă de cartierele şi
străzile vechi ale Bucureştiului , ameninţate
cu demolarea.
Cei tineri nu ştiu , iar cei ce au fost şi
atunci şi acum complici indiferenţi la ce se
întâmpla în România , şi mai ales în
Bucureşti n-au trăit dramatismul frămân­
Fig . 1. Vasile Drăguţ la Curtea Arsă. Foto arhiva
tărilor prin care trecea un număr restrâns de
personală Vasile Drăguţ, 1981
oameni verticali. Aceştia încercau să- şi
de aleasă erudiţie , închinată dragostei sale exprime cu disperare, prin toate mijloacele,
pentru istoria, arta şi monumentele Român iei. punctele de vedere corecte împotriva
În ani i aceia negri prin care am trecut, în tăvălugului in dicaţiilor lui Ceauşescu, urmă­
anii de comunism şi dictatură , Vasile Drăguţ rite cu străşnicie de slujitorii săi devotaţi .
răspândea prin prezenţa sa lumina rară a Profesorul Vasile Drăguţ a fost unul
omului inteligent, moral şi vertical , pe care dintre stâlpii rezistenţei spirituale şi morale
doreai să-l cunoşti şi să ţi -l apropii. Aşa l-am ai intelectualităţi i româneşti , iar sutele sale
cunoscut şi eu prin 1975. Mi-a acordat de articole, studii , luări de poziţie , îi
prietenia sa din primul moment, amintire care- onorează memoria.
mi este foarte dragă. El a considerat că La 2 decembrie 1984 o ştire cutre-
acuarelele mele vor reprezenta în viitor murătoare s-a răspândit în lumea arhitecţilor
adevărate documente ale Bucureştiului şi ale şi a păstrătorilor monumentelor ţării.
României acestei perioade istorice. Ceauşescu hotărâse demolarea mănăstirii
Mai târziu eu , fiind promovat arhitect şef Văcăreşti.
al unui important colectiv de proiectanţi din Pe 4 decembrie 1984, am primit
Institutul "Proiect Bucureşt i " şi răspunzând de personal de la Primăria Generală a capitalei

30

http://patrimoniu.gov.ro
sarcina de a co ncepe proiectul unui nou În albumul pe care l-am editat în 1997
palat de justiţie, al unui nou tribunal , ce intitulat "Distrugerea Mănăstirii Văcăreşt i" am
urma să fie amplasat pe locul strălucitei descris în detaliu demersurile făcute .
ctitorii a lui Nicolae Mavrocordat Între 1986 şi 1989 am fost cooptat
Mănăstirea Văcăreşti. membru în Comisia Naţională a Monumentelor
Atunci , disperat în faţa aflării acestei Istorice din Ministerul Culturii. Atunci şi acolo
crime puse la cale de dictator, am contactat am cunoscut direct limpezimea şi probitatea
în taină , telefonic , apoi prin întâlniri discrete profesională a poziţiilor pe care regretatul
la ei acasă sau în maş i na mea, o seamă de profesor Vasile Drăguţ le avea în faţa
mari pers ona l ităţ i ale culturii noastre: pe fărădelegilor comuniste .
profesorul emerit Grigore Ionescu (fostul Un alt moment important al vieţii mele
meu dascăl la Arhitectură ) şi pe profesorii legat de memoria profesorului Vasile Drăguţ a
Dinu Giurescu , Răzvan Theodorescu şi fost că , în 1987, el mi-a redactat într-un gest de
Vasi le Drăguţ . prietenie, prefaţa la primul meu album închinat
Pe 5 decembrie 1984, mă pri meşte la Bucureştiului, cu 100 de acuarele reproduse
el acasă profesorul Vasile Drăguţ de care color sub titlul "Bucureşti, arhitectură şi
mă leagă o aleasă prietenie. Trecem în culoare".
rev istă ore în şir duritatea prin care Între timp, la 1 noiembrie 1987 Vasile
dictatorul şi slujitorii săi au pus la cale Drăguţ a trecut în nefiinţă .
distrugerea Mănăstirii Văcăreşti. Profesorul ln 1988, albumul prefaţat de profesorul
Vasile Drăgu ţ mi-a înmânat atunci două Vasile Drăguţ a fost tipărit, într-un tiraj de 3500
exemplare dintr-o broşură editată în 1974 de exemplare la "Casa Scânteii". Printr-un act
de Institutul de Studii Balcanice din Salonic de vigilenţă stupidă , deşi fusese aprobată
(Grecia) în care era inclus şi un amplu pentru tipărire şi tipărită integral, cartea a fost
referat al său , privind valoarea de interzisă de la difuzare. Se descoperise că
patrimoni u a Mănăstirii Văcăreşti. Şi acest autorul, Gheorghe Leahu , arhitect de profesie,
material , aparent subversiv în acel moment, n-a scris în anul de vârf al demolărilor -1988 -
mi-a folosit la argumentarea demersurilor nici un cuvânt de laudă pentru Nicolae
insistente pe care le-am făcut ulterior, timp Ceauşescu, marele arhitect, ctitor sau
de doi ani , la toate nivelurile , pentru "cârmaciul" cum îl adula atunci un actual
salvarea de la demolare a strălucitului senator.
complex domnesc şi mănăstiresc . Acest prim album al meu a provocat un
Între 1984 şi 1986, împreună cu scandal în lumea editorilor, a fost dat la topit cu
colectivul de arhitecţi cu demnitate întregul său tiraj , iar directorul editurii a fost
profesională şi morală pe care l-am condus , sancţionat. Muncitorii tipografi au subtilizat
am întârziat cât a fost posibil - prin câteva exemplare şi astfel am primit şi eu un
i ntervenţii, memorii , machete şi studii - exemplar - martor.
demolarea monumentului . *
Cu toate demersurile făcute , pe 15 La cei 71 de ani pe care-i port acum pe
decembrie 1986 ultimele ziduri au fost rase umeri, am învăţat că verticalitatea , cinstea ,
de pe faţa pământului. moralitatea şi consecvenţa în opinii şi atitudini,
Profesorul Vasile Drăguţ şi alţi câţiva sunt calităţi principale ale oamenilor superiori.
oameni de cultură , pe care-i numeri pe Profesorul Vasile Drăguţ a fost unul dintre
degetele de la o singură mână , încercaseră aceşti oameni şi mă simt onorat · să-i cinstesc
şi ei , prin proteste curajoase adresate memoria, cu aceste câteva gânduri.
conducătorilor comunişti să salveze de la
demolare Mănăstirile Văcăreşti şi Mihai Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Vodă . 1O decembrie 2003

31

http://patrimoniu.gov.ro
Testamentul ştiinţific al profesorului Vasile Drăguţ sau despre
eficacitatea metodologică a „gândului neîntrerupt la propria moarte"

Sorin Dumitrescu

rală şi recapitulativă îl recomandă de acum


înainte drept veritabil testament ştiinţific al
autorului. Prin redactarea acestei teze finale,
Vasile Drăguţ dovedeşte nu numai curajul
exemplar - şi să nu ne ferim să o spunem,
singular - de a renunţa, fie şi în al doi-
sprezecelea ceas , la o opinie ştiinţifică a cărei
acreditare ştiinţifică îl costase o viaţă de om
ci , în primul rând , acea probitate rară care, în
numele adevărului, l-a determinat să execute
o surprinzătoare voltă conceptuală şi meto-
dologică.
Lucrarea, formată din două părţi care,
laolaltă , însumează cca . 43 de pagini
dactilografiate, poartă titlul „Din nou despre
pictura murală exterioară din Moldova.
Consideraţii istorice şi iconografice " şi a
constituit subiectul comunicării din 5 mai
1986, făcută de autor la Institutul de Istoria
Artei. Versiunea franceză a aceluiaşi text a
apărut în nr. 24/1987, al revistei de
specialitate "Revue Roumaine d'Histoire de
l'Art", seria "Beaux Arts", paginile 49-84.
Cititorului , specialist sau nespecialist,
care parcurge prima parte a studiului nu-i
poate scăpa pletora îmbunătăţirilor
hermeneutice, adăugiri şi nuanţări de ultimă
Fig . 1. Biserica mănăstirii Humor, jud. Suceava - oră livrate torenţial , pe care medievistul, gonit
Detaliu frescă exterioară . "Arhanghel". Foto probabil din urmă de presimţirea morţii
Vasile Drăguţ, Fototeca INMI, fond OM/, 1961 curânde, încearcă să le aducă rapid tezelor
sale deja formulate, privind organizarea şi
În ultimele luni de viaţă , cu puţin timp semnificaţia ansamblurilor iconografice ale
înainte de a fi răpus de boala necruţătoare naosului , cupolei sau altarului bisericii
care, ca orice pacoste, se abătuse subit şi ştefaniene a Sfintei Mănăstiri Voroneţ .
inexorabil asupra sa, profesorului Vasile Dincolo de interesul pe care îl suscită noile
Drăguţ i s-a dăruit răgazul de a opera o intervenţii ale profesorului, ceea ce izbeşte
schimbare de proporţii a punctului său de este însăşi orientarea structurii expozitive a
vedere privind originea şi motivaţ i a discursului, de această dată eminamente
misteriosului program iconografic al duhovnicească , ale cărei concluzii mizează
bisericilor din nordul Moldovei . Faptul ni se pentru prima dată exclusiv pe fundamentul
pare ieşit din comun, mai ales dacă luăm în religios al iconografiilor. Fiecare corecţie
considerare locul deosebit pe care îl ocupă adusă lecturii semnificaţiilor documentului
această temă în contextul operei reputatului iconografic trădează o insolită fervoare
medievist. Textul la care ne referim are teologică, total neaşteptată pentru un tip de
aspectul unui studiu iconografic elaborat discurs ştiinţific care decolase întotdeauna , în
parcă în regim de urgenţă , cu sufletul la mod predilect şi cu un brio devenit notoriu,
gură , aproape telegrafiat cititorului , a cărui mai cu seamă de pe palierul percepţiei
concepţie metodologică deopotrivă inaugu- estetice.

32

http://patrimoniu.gov.ro
Abia după încheierea avalanşei de la originea iconografiilor exterioare din
puneri la punct'', cu care debutează nordul Moldovei se află intentia blocării
i'ucrarea ş i care ocupă peste jumătate din prozelitismului şi iconoclastiei cultelor
întinderea ei, începe să se zărească relieful reformate, proaspăt ivite şi aflate în plină
adevăratei i nten ţ ii polemice care o ascensiune în vremea lui Petru Rareş, şi
prilejuise: schimbarea cheii de decriptare implicit menţinerea şi afirmarea unităţii
ale originii şi motivaţiei programului credinţei.
iconografic rareşian , început în vremea lui Din capul locului ţinem să subliniem
Ştefan cel Mare. În acest context, surprinde că nu validitatea noii teze iconografice
imediat faptul că , diferit de modul cum formulată de Vasile Drăguţ face obiectul
proceda de obicei , cu această ocazie comentariului nostru. Destule detalii o pot
documentele scrise convocate sunt puţine şi infirma sau confirma . Bunăoară , cu ani în
firave, ca ş i cum pledoaria acestora nu l-ar urmă , ignorând pe atunci exi stenţa acestui
mai fi preocupat pe medievist în aceeaşi studiu, am fost şi noi o vreme preocupaţi -
măsură şi nici nu i s-ar mai fi părut nu în mod direct - de anticalvinismul acestei
determinantă pentru garantarea justeţii iconografii prin simpla amplasare a
ipotezei . La fel se întâmplă şi cu bisericilor împodobite cu fresce exterioare
documentele iconografice : în mod evident, din nordul Moldovei. Înainte chiar de a fi
nici în acest caz autorul nu şi-a elaborat căutat vreo motivaţie, excepţionala coerenţă
noul punct de vedere folosindu-le elocinţa a programului arhitectonic şi iconografic
vizuală , ci le-a mobilizat abia ulterior şi doar rareşian ne-a determinat să bănuim că
ca probe aduse în sprijinul unei teze distribuirea lor spaţială n-a fost făcută de
preexistente. ctitori la întâmplare , că formula extremei lor
În fine, spre deosebire de prima parte a concizii catehetice a fost deliberat orientată
studiului, cea de a doua parte deduce să urmeze conturul unui proiect topografic,
aspectul şi semnificaţiile iconografiei rareşiene pe cât de precis pe atât de dorit. Ipoteza
direct din apologetica ortodoxiei răsăritene , noastră a devenit destul de plauzibilă în
adică dinspre dogmele şi principiile care clipa în care, privind topografia detaliată a
organizează strategiile de apărare şi modului în care bisericile respective ocupă
proslăvire a credinţei dreptmăritoare . Limbajul teritoriul Bucovinei, am observat că mai mult
discursului foloseşte aserţiuni răspicat sau mai puţin , toate sunt aşezate , ca nişte
doctrinare care nu se sfiesc să definească baricade ale dreptei credinţe , în imediata
morfologiile sau secvenţele iconografice ca vecinătate a principalelor centre ale
ilustrări ale fundamentelor credinţei creştine în prozelitismului calvin , începând cu nordul
icoane, mai exact, ca răspunsuri iconodule ţinuturilor băcăuane şi sfârşind cu ţinuturile
aduse iconoclastiei calvine. Pe traseele estice ale Transilvaniei, fapt rămas necu-
acestei strategii metodologice prezenţele noscut profesorului Vasile Drăguţ dar care,
parietale ale Acatistului Bunei Vestiri şi în mod tacit, i-ar confirma oarecum teza cea
Arborelui lui lesei, redactarea uriaşului nouă .
panteon de sfinţi ai Bisericii Nedespărţite, Dar la fel de bine se poate obiecta că
zugrăvirea momentelor excelente din noua teză nu reuşeşte totuşi să globalizeze
hagiografiile Sfântului Mare Ierarh al Myrei, multiplele mesaje, majoritatea vădit colorate
Nicolae, Sfântului Antonie cel Mare, Sfântului ecumenic, pe care le emit arhitecturile şi
Gherasim , Sfinţiilor Ostaşi Mucenici iconografiile bisericilor din nordul Moldovei.
Gheorghe, Dimitrie, Mercurie, Nestor, ajung lată de ce descrierea ecumenismului
pe rând să fie motivate ca replici iconodule la eshatologic al acestor edificii ecleziale,
refuzul şi reprimarea cultului mariologic, gândit de cititori ca posibil restaurator al
cultului sfinţilor, a tradiţiilor ortodoxiei sau a politicilor ecumenice ale vremii în lumina
monahismului , de către creştinismul ecumenismului Bisericii Nedespărţite , .este
protestant. conceptul ecumenic în jurul căruia
După tragerea liniei dedesubtul pivotează întreg discursul lucrării noastre
acestor constatări , totalul concluziilor este „Chivotele ecumenice ale lui Petru Rareş şi
rezumat de medievist prin următorul verdict: modelul lor ceresc".

33

http://patrimoniu.gov.ro
Dincolo de aceste precizări spo- La urma urmei, ce ar putea însemna,
radice , ceea ce ne justifică esenţial inter- pentru cercetătorul de astăzi, propunerea
venţia este intenţia de a consfinţi public de a birui ştiinţific - cu ajutorul evlaviei -
unicitatea şi valoarea spirituală a impre- necunoscutul sau semnificaţia ascunsă a
sionantului salt calitativ săvârşit de con- obiectului cercetat? Ar fi o eroare să se
cepţia metodologică a profesorului Vasile considere că prin acest mod de a pune
Drăguţ . Cititorul observă încă de la primele întrebarea am pleda indirect pentru acea
pagini ale studiului că are de a face cu o vedere oarbă care activează frisonul mitic şi
ideaţie iconografică atipică , ale care1 intuiţiile „metodei" Schliemann. Dimpotrivă ,
strategie şi orizont investigatoriu par să fi ceea ce credem că dăruie şi adaugă
înregistrat o neîndoielnică şi nu mai puţin cercetării ştiinţifice evlavia cultă nu este
ciudată „metanoia ştiinţifică" . Pe toată nimic de ordin „extatic" sau iraţional, ci
întinderea lucrării , iconografia este cugetată rebranşarea cugetului care investighează la
de o gândire miraculos înviorată herme- inepuizabilele şi ireductibilele recomandări
neutic, căreia îi reuşeşte performanţa de a ale raţiunilor dumnezeieşti. La rândul lui,
plăsmui o decriptare originală a textul lui Vasile Drăguţ ne confirmă şi el
ansamblurilor şi secvenţelor iconografice, indirect, sugerând , că din punct de vedere
orientată radical diferit în raport cu direcţiile procedural, factual , a te folosi în cercetare
urmate în mod ob i şnuit de comentariul de simţirea înţelegătoare a evlaviei culte
istoricilor artei medievale. Ca urmare, nu se înseamnă înainte de toate ca formularea
putea ca şi dispozitivul verbal - lexic şi tezei să preceadă întotdeauna locvacitatea
sintaxă - să nu fie şi el recalibrat conform specifică a documentului, fie el scris sau
noilor exigenţe cerute de înseşi raţiunile zugrăvit. Cu alte cuvinte , documentului
„schimbate la faţă " ale metodologiei trebuie să se micşoreze sensibil
autorului. Astfel , chiar dacă termenii autoritatea în cadrul investigaţiei , să
teologici sunt manevraţi pe alocuri încă înceteze de a mai dicta ivirea sau
stângaci sau dacă sintagmele citatelor sunt redactarea ipotezei iconografice sau
preluate uneori rudimentar sau defectuos, istoriografice, în aşa fel încât nu documentul
peste toată lucrarea, cu neîmplinirile ei cu să inducă teza ci să fie convocat doar
tot, luminează ca o auroră salvatoare pentru a sluji probatoriu la validarea
energia unei forţe productive absolut noi, pe acesteia. Eficacitatea acestei reorientări
care am putea-o numi putere a gândului metodologice a şi fost imediat şi pe deplin
ştiinţific cucernic. Cu acest text reper Vasile confirmată de însăşi anvergura originalităţii
Drăguţ extinde asupra cercetării iconografice noului punct de vedere al autorului.
şi istoriografice româneşti ipostaza savantului Trebuie subliniat cât se poate de
cucernic inaugurată glorios în disciplinele apăsat că, înainte de orice amendament
ştiinţelor medicale de marele profesor care ar putea fi adus acestui text final ,
Paulescu. Oricât de desuet sau de bigot ar folosirea unei grile teologice de analiză
suna în urechile unora, sintagma savant istorică şi iconografică cu vast şi, pentru
cucernic reprezintă o postura ştiinţifică aflată . mulţi , deconcertant ecou religios, reprezintă
în perfectă filiaţie spirituală , academică şi un eveniment de primă mărime în istoria
procedurală cu cea a sublimilor ştiutori ai cercetării iconografice din România şi, mai
Evului Mediu european. Caracteristic acestui larg , poate chiar pentru întreaga lume
tip de învăţat şi hermeneut cucernic este faptul ştiinţifică a respectivului domeniu. Lui Vasile
că înţelege să investigheze şi să biruie Drăguţ nu i s-a dat să moară înainte de a
ştiinţific, folosind traiectoriile credinţei sau mai mărturisi criteriul teologic ca dreptar
precis, pornind formularea tezei sau metodologic al domeniului hermeneuticii
dezvăluirea semnificaţiilor ascunse nu dinspre artei medievale. Prin recul , acest text
relieful vizual al documentului sau al testamentar, care la vremea apariţiei lui a
fenomenului istoric şi stilistic, ci dinspre trecut aproape neobservat, demască
convingerile şi ipotezele pe care le furnizează absurdul tuturor cercetărilor în domeniu
cercetării credinţa care ascultă de evlavia care - dornice mai mult din narcisism
cultă a „ simţirii înţelegătoare". ştiinţific decât din raţiuni metodologice să-şi

34

http://patrimoniu.gov.ro
exhibe „puritatea" ştiinţifică şi să-ş i menţină Peste tot, în felul lor în aceeaşi
cu orice preţ „incoloră " obiectivitatea şi măsură şi sfânt şi inconfundabil, Sfinţii
echidistanţa ideologică sau confesională - Părinţi recomandă „gândul la moarte" ca
fac tot ce le stă în putinţă . pentru a ocoli principal instrument al dobândirii adevărului
tocmai palierul teologic, singurul, la urma şi vieţii veşnice . Însă , atenţie, nu oricare
urmei, compatibil sută la sută cu obiectul "gând la moarte în general" ci numai acel
scrutat, adică singurul capabil să adreseze gând atintit fără întrerupere asupra propriei
obiectului sau fenomenului cercetat morţi . În pofida prestigiului tradiţiei patristice
întrebarea justă , necesară şi urgentă" . Or, care a propus-o pentru a fi practicată,
Însăşi logica elementară ne somează să asceza „gândului neîntrerupt la propria
admitem că semnificaţiile unei arte produsă moarte" li s-a părut multora o practică fie
în sânul Bisericii nu vor putea fi în veci obsesiv-lugubră fie dificil de preluat. Şi
scoase la iveală , interpretate şi comentate acestora, aceiaşi Sfinţi Părinţi le-au lăsat
corect din afara Bisericii, de mintea moştenire definiţia teologică a unui alt
secularizată şi obiectivitatea indiferentă paleativ duhovnicesc, pe care l-au numit
religios ale specialistului liber-cugetător ci „sfredelul lui Dumnezeu" - o sculă divină pe
numai din interior, de cugetul îmbisericit al cât de năprasnică, pe atât de benefică în
savantului proxim Bisericii, bun cunoscător consecinţe , manevrată de Pronie tocmai
al cultului şi doctrinei. lată axioma care pentru a penetra, la cei aleşi , suprafaţa
tutelează emblematic textul lăsat moştenire ţestoasă a prejudecăţilor şi înţepeneala
confraţilor săi de profesorul Vasile Drăguţ . poncifelor minţii şi inimii noastre. Sfântul
Abia acum putem afirma că noul Ioan-Gură-de-Aur nu se teme chiar să
punct de vedere al regretatului medievist, adauge că majoritatea oamenilor se
fără să facă abstracţie sau să dispreţuiască grăbesc să califice lucrarea dumne-
cumva documentul scris sau iconografic, a zeiescului „sfredel" ca pacoste sau ca
luat fi i nţă nu la presiunea ivirii vreunui stoc sancţiune divină , când, în realitate, menirea
de informaţii de ultimă oră , ci în urma unei ei este de fapt tocmai aceea de a răstigni
profunde şi dramatice puneri în criză a moartea sufletului şi astfel, de a însufleţi şi
fundamentelor medievisticii, a însăşi reda vieţii zonele necrozate ale bietei
definiţiei metodologice a actului de noastre umanităţi. Lipsiţi de perspicacitate
investigare ştiinţifică. Ce anume a putut duhovnicească, întocmai „sufletelor
prilejui, în cazul lui Vasile Drăguţ , adoptarea moarte", nu facem decât să paralizăm de
acestui comportament ştiinţific limită, făcut oroare la vederea acţiunii directe abătute
manifest printr-un îndrăzneţ act asupra vreunuia dintre noi a acestui
metodologic, limită şi el, prin care înfricoşat şi neîndurător picamer divin. lată
investigaţiei de tip fenomenologic - bazată de ce credem că noua ipostază metodo-
pe prestigiul absolut al documentului, care logică pe care Vasile Drăguţ a propus-o,
încă mai guvernează metodologiile aproape muribund, istoriografiei artei medie-
medievisticii europene - i se substituie vale nu s-a putut zămisli decât în cadrele
dispoziţia dogmatică a unei hermeneutici teribilului dialog interior provocat de „gândul
iconografice de factură doctrinară, bazată neîncetat la propria moarte", singurul gând
pe sacramentele şi rânduiala Bisericii? în stare să întrebe până la capăt. ...

35

http://patrimoniu.gov.ro
Cuvânt de mulţumire

Gabriela Pătulea-Drăgu

În tabăra de sculptură de la Măgura. Foto Mihai Oroveanu, arhiva


personală Vasile Drăguţ, 1985

În aceste momente de emoţie , când întâlnirea noastră


capătă contur în transcendent. .. pentru că a comemora
înseamnă legătura cu dincolo ... eu, Gabriela Drăguţ, înclin
capul în faţa dumneavoastră , cei care cu iubire, emoţie şi
minuţie aţi venit să-l omagiaţi pe soţul meu, pe omul de
suflet, pe cărturarul Vasile Drăguţ, dăruit întru cultură şi
artă .
Mulţumesc în numele meu şi al lui. .. pentru că
urma pasiunilor lui, a strădaniilor lui pe acest pământ nu
este uitată.
Mulţumesc din suflet tuturor acelora care i-aţi
elogiat munca, i-aţi preţuit amintirea.
Trăim vremuri tulburi ş i grele dar am ferma convingere
că marile .energii nu se pierd în neant şi adevăratele valori
vor avea locul lor într-o adevărată cultură .
Şi dumneavoastră , astăzi, prin prezenţa dumnea-
voastră , mă convingeţi încă o dată , că am dreptate.

36

http://patrimoniu.gov.ro
ISTORIA PROTECŢIEI MONUMENTELOR ISTORICE

1945, un an dramatic din istoria Comisiunii Monumentelor Istorice


Oliver Velescu

La 6 martie 1945, în urma presiunilor Oprescu , Virgil Drăghiceanu , Aurelian


sovietice, exercitate prin Andrei lanuarevici Sacerdoţeanu , Scarlat Lambrino , I.O .
Vâşinschi , s-a instalat la Bucureşti guvernul Ştefănescu , Ştefan Ciobanu şi Theofil
Petru Groza, începutul cârmuirii comuniste Sauciuc - Săveanu.
în România . Autointitulat "guvern de largă În primele zece zile de la instaurarea
concentrare democratică" , prin măsurile pe noii guvernări , secretarul-director al
care le-a întreprins chiar din primele zile , Com isiunii , Victor Brătulescu a aflat de
era vădit că se aplica în toate domeniile de intenţia ocupării clădirii - sediul instituţiei -
activitate programul "revoluţionar" al de către noul Minister al Artelor proaspăt
partidului comunist din România. creat. Brătulescu redactează un memoriu
Desigur, nu toate măsurile luate pe argumentat, prin care cere să se păstreze
plan administrativ erau făcute cunoscute vechile funcţii, inclusiv cea de Muzeu de
opiniei publice dar nici măcar cei chemaţi să Artă Religioasă .
le aplice nu puteau sesiza de multe ori La 16 martie 1945 are loc o şedinţă a
inte n ţiile guvernanţilor . Ministru la nou Comisiunii , în care pe ordinea de zi se afla
creatul Minister al Artelor fusese numit un singur punct, anume referatul lui Victor
filosoful Mihai Ralea. Brătulescu . În şedinţă se menţionează sus
În alegerea sediului noului minister, amintitul "Jurnal al Consiliului de Miniştri "
privirile s-au îndreptat spre palatul din 1931 , şi este invocat articolul 15 din
Kretzulescu din strada Ştirbei-Vodă nr. 39. Legea Muzeelor, atunci în vigoare , în care
Această binecunoscută clădire reprezentativă era stipu lat că : "nici o instituţie, nici chiar de
a Bucureştiului a fost construită de arhitectul stat, nu se poate instala în localul unui
Petre Antonescu între anii 1902-19041 . muzeu nici chiar pro vizoriu". Raţiunea
Clădirea a fost cumpărată de stat în 1927 de acestu i articol - scria V. Brătulescu , în
la Elena Kretzulescu . În timpul guvernării N. referatul amintit - a fost aceea de a se
Iorga s-a întocmit "Jurnalul Consiliului de asigura păstrarea în siguranţă a obiectelor
Miniştri" nr. 1525 din 20 octombrie 1931 în de mare preţ pentru trecutul nostru istoric.
care se poate citi: "În baza referatului Com isiunea î şi însuşeşte acest punct de
domnului Preşedinte al Consiliului şi Ministru vedere şi " roagă pe dl. Ministru al Artelor să
al Instrucţiunii, Cultelor şi Artelor (N. Iorga) se bine voias că a face să se păstreze imobilul
aprobă ca folosinţa imobilului Kretzulescu să din str. Ştirbei Vodă nr 39 pentru destinaţia
fie cedată Comisiunii Monumentelor Istorice care i s-a dat prin lege, destinaţie pe care
pentru instalarea serviciilor sale, urmând a fi o are de atâţia ani, adică cea de muzeu al
folosit şi pentru nevoile Muzeului de Artă Comisiuni Monumentelor Istorice. Trecerea
Veche Bisericească " . "Jurnalul Consiliului de obiectelor acestui muzeu în seama altui
Miniştri" devine lege , fiind aprobat prin muzeu este nepotrivită şi primejdioasă în
Decretul Regal nr.3455 din 22 Octombrie actualele împrejurări". În încheiere se
1931 2 • recomandă alte imobile pentru a servi ca
Revenim la anul 1945. Comisiunea sediu noului minister.
era condusă la aceea dată de Al. Lepădatu , Opoziţia Comisiunii, ş i mai ales a
iar membri erau : arhitectul Petre Antonescu , secretarului ei , Victor Brătulescu este în cele
preotul Nae Ionescu , pictorul Arthur Verona , din urmă îngenunchiată . La 7 aprilie 1945 are
arhitectul Victor Stephănescu , şi istoricii G. loc o memorabilă şedinţă a C.M.I. la care

1
Pentru istoricul palatulu i a se vedea : Leland Conley Barrows, Cezara Mucenic, Oliver Velescu, The
Kretzulescu Pa/ace and its Surroundings. Yesterday and Today, Bucharest, UNESCO-CEPES, 2002
2
Arhiva l.N .M.I., fond C.M.I., dos. Muzeul de Artă Re lig ioasă , fi lele 84 şi 85

37

http://patrimoniu.gov.ro
participă şi ministrul Mihai Ralea . În cere, în continuare, o încăpere pentru labo-
deschiderea şedinţei , preşedintele Al. ratorul foto şi negativele de sticlă, adunate cu
Lapedatu prezintă un istoric al C.M.I. grijă timp de cincizeci de ani de Comisiune4 .
începând din 1860. "Pentru continuarea Practic, între 7 şi 27 aprilie 1945,
lucrărilor de restaurare se cere sprijinul Muzeul de Artă Religioasă a fost desfiinţat ,
înţelegător al ministrului de resort, pe care palatul Kretzulescu devenind de aici înainte
Comisiunea speră să-l aibe şi de acum sediu al Ministerului Artelor, fapt consacrat
încolo''. Cităm , în continuare din procesul- prin "Jurnalul Consiliului de Miniştri "
verbal: "Dl. Ministru Ralea mulţumind pentru nr.829 /1945 prin care imobilul din str.
cuvintele de salutare rostite de dl. Preşedinte, Ştirbei Vodă nr. 39 trece în proprietatea
arată că se simte fericit de această colaborare Ministerului Artelor5 .
cu o instituţie aşa de veche, a cărei tradiţie o După mai bine de un an, la 24 iulie
va păstra dar" - şi aici începe duplicitatea - "că 1946, C.M.I este anunţată că "ministerul
în chip provizoriu şi numai fiindcă ministerul organizează o cantină în subsolul fostului
Cultelor şi Artelor s-a despărţit în două a Muzeu de Artă Religioasă". Mai aflăm din
trebuit să recurgă la instalarea Ministerului aceeaşi adresă că lucrările de amenajare a
Artelor în localul Muzeului de Artă Religioasă cantinei sunt gata "în afară de pivniţă care
care aparţine C.M.I. Localul va fi astfel este încuiată şi în care se mai află o parte
temporar utilizat pentru o parte din direcţiile ce din colecţiile muzeului. Întrucât această
alcătuiesc noul minister între care şi C.M.I„ pivniţă este absolut necesară existenţei
căreia i se va rezerva un număr de încăperi". cantinei , vă rugăm să binevoiţi a dispune să
Procesul Verbal al şedinţei continuă se ia de îndată măsuri pentru transportarea
astfel: "Dl George Oprescu, luând cuvântul colecţiilor ce eventual s-ar mai găsi în
declară că în calitate de coleg la Facultatea această pivniţă la Muzeul Naţional Carol I-ul
de Litere cu dl. ministru Ralea, nu se şi să se predea cheia pivnitei".
îndoieşte de sprijinul făgăduit de d-sa În 25 iulie 1946, ~biectele au fost
Comisiunii Monumentelor Istorice". mutate în subsolul Ministerului Cultelor, iar
Tot odată, „se ia act şi nu se mai un alt act din 4 februarie 1947 aminteşte de
discută referatul d-lui Victor Brătulescu , dat transportarea a 46 de lăzi cu obiecte la
fiind înţelegerea cu dl. Ministru al Artelor Curtea de Argeş .
asupra încăperilor cuvenite Comisiunii".3 Aşadar, cantină în loc de muzeu,
Ceea ce s-a întâmplat în realitate după birouri în loc de exponate şi o Comisie a
această şedinţă - dincolo de vorbele frumoase Monumentelor tot mai paralizată în
ale ministrului Ralea - se ştie dintr-un memoriu activitatea ei. Prin Legea nr. 80/1946 de
din 27 aprilie 1945: "Pentru moment s-au organizare a muzeelor6 , Muzeul de Artă
rezervat Comisiei numai două încăperi din Religioasă a fost desfiinţat. Comisia
cele nereparate şi anume: camera tezaurului, Monumentelor Istorice a fost transformată
de la parter şi o cameră la etaj suprapusă într-un serviciu pentru monumente istorice
celei dintâi în care s-au depozitat o parte din al nou înfiintatului Minister al Artelor şi
obiectele care odinioară împodobeau pereţii Informaţilor (r,'.,inistru Ion Pas). În fapt a fost
muzeului. Direcţiile şi serviciile ministerului au preluat doar serviciul tehnic, Comisiunea
dispus de toate celelalte încăperi ale localului, propriu zisă a încetat să se mai întrunească .
fără a mai întreba Comisiunea de nevoile Ea a fost de altfel desfiinţată prin Decretul
sale". Cităm în continuare: "Pietrele cu nr. 46 din 15 martie 1951 7 şi înlocuită cu
inscripţii s-au aşezat astfel încât să nu se "Comisia ştiinţifică a muzeelor şi
vateme caracterele, iar sculpturile în lemn şi conservarea monumentelor istorice şi
alte obiecte au fost depozitate la Stavropoleos artistice" ce a funcţionat după modelul
şi la Muzeul Naţional de Artă de la Şosea ''. Se sovietic în cadrul Academiei R.P .R.
Arhivele Naţionale , filiala Municipiului Bucureşti , fond C.M.I. , dos .270/1945 , fila4 .
3

Arhiva D.M.I„ fond C.M.I. Dos. Muzeul de Artă Religioasă , fila 172.
4
5
Monitorul Oficial nr. 121 din 31 mai 1945
6
Monitorul Oficial nr, 238 din 14 octombrie 1946.
7
Buletinul Oficial nr. 35 din 19 martie 1951 .

38

http://patrimoniu.gov.ro
Vasile Drăguţ şi Ansamblul istoric "Mihai Vodă"
1

Virgiliu Z. Teodorescu

Prezenta comunicare 2 evocă momente pregătire , experienţa dobândită, funcţiile


petrecute de omul de ştiinţă Vasile Drăguţ care l-au situat evolutiv până la cea de
în incinta acestui important vestigiu de la conducător al Directiei Monumentelor
finalul veacului al XVI-iea şi atitudinea sa Istorice (D.M.1.)3 , a fost una din aceste
fată de preconizata organizare a Centrului persoane, iar dialogul purtat în mai multe
National de cinstire a Bravului Erou în care împrejurări m-a ajutat să enunţ un punct de
urmau să fie reunite mărturiile referitoare la vedere care a fost acceptat la timpul
Mihai Voievod şi faptele sale. respectiv, pentru a fi anihilat însă în ziua
Preocuparea pentru soarta viitoare a fatidică în care s-a hotărât distrugerea
Ansamblului istoric Mihai Vodă a fost în acestui ansamblu . Translatarea 4 bisericii şi
deceniile şapte şi opt ale secolului al XX-iea a clopotniţei - mult trâmbiţată de propa-
în atenţia multor persoane care, prin ganda vremii - era oferită drept formulă
pregătirea profesională sau încadrare în liniştitoare pentru opinia publică, dar s-a
funcţii menite a contribui la protejarea dovedit a fi o acţiune premeditată de
patrimoniul arhitectural moştenit de la subminare a ctitoriei lui Mihai Viteazul.
înaintaşi erau capabile a-i conferi atât o În diverse împrejurări am avut prilejul
bună conservare , cât şi funcţionalităţi care de a-l cunoaşte, relaţiile limitându-se la
să evidenţieze calităţile de relicvă istorică, protocolare saluturi iar în alte împrejurări -
demnă de a fi transmisă către generaţiile un schimb de scurte fraze menite a rezolva
viitoare. Vasile Drăguţ, prin gradul de o problemă sau alta. Desfăşurându-mi
1
H.C.M. nr. 1160, 23 aprilie 1955, p. 9, poziţia 112 conferea Bisericii Mihai Vodă (cu întregul complex
de clădiri al Arhivelor Statului), Bucureşti, str. Arhivelor nr. 2, calitatea de monument istoric.
Bibliografie: Florentina Dumitrescu , Biserica Mihai Vodă , Editura Meridiane , Bucureşti , 1969; Virgiliu Z.
Teodorescu , Ansamblu/ monumental istoric şi de arhitectură Mihai Vodă, în: „Revista Arhivelor",
Bucureşti , anul XVII , voi. Lll , nr. 1/1990, p. 3-13; Virgiliu Z. Teodorescu , Arhitectura - Ansamblu/ Mihai
Vodă , în : „Democraţia ", Bucureşti, anul I, nr. 26, 16 iulie 1990, p. 4; Ana Prosan , Bucuresciul cel cu
două dealuri, în : „Arhitect design'', Bucureşti , nr. 4, aprilie 1993, p. 3; Lidia Anania , Cecilia Luminea,
Ana Nina Prosan , Lucia Stoica, Neculai Ionescu - Ghinea , Bisericile osândite de Ceauşescu -
Bucureşti, 1977-1989, Editura Anastasia, Buc., 1995; Gheorghe Leahu , Bucureştiul dispărut, Editura
„Arta Grafică ", Bucureşt i, 1995; Virgiliu Z. Teodorescu, Cultură şi religie - Biserica Sf. Nicolae (Mihai
Vodă), în: „ Colecţia Pro Patria'', Bucureşti, nr. 15, februarie 1998, p. 30-31 ; Virgiliu Z. Teodorescu ,
Popina de la Mihai Vodă, vatră de istorie milenară, în : „ Bucureşti - Materiale de istorie şi
muzeografie", voi. 13, Bucureşti , 1999, p. 245-260.
2
Publicăm o fonTia rezumată a amplei comunicări prezentată de către dl. Virgil Z. Todorescu la
Simpozionul ,,Vasile Drăguţ , 75 de ani de la naştere", 2003 , o adevărată monografie a Arhivelor
Statului , conţinând fişe biografice ale personalităţilor implicate în istoria instituţiei, ample referiri la
organizaţii şi instituţii conexe şi bibliografia aferentă . (n. red .).
D.M.I. a constituit o etapă a ceea ce a fost până la 1948 Comisiunea Monumentelor Istorice. Trecând
3

printr-o etapă tranzitorie la C.S.C.A.S. „noua" direcţie a fost permanent supusă unui proces de
„primenire" a cadrelor, de diminuare a fondurilor alocate cercetărilor şi restaurărilor. Cu toate aceste
neajunsuri , până la 1977, a realizat o serie de meritorii lucrări de restaurare şi mai ales a format o
nouă generaţie de restauratori. La momentul crucial de după cutremur s-a dispus ca activitatea să fie
descentralizată , lăsându-se în grija fiecărui judeţ problema patrimoniului cultural. Din acel moment,
liberul arbitru a acţi onat pozitiv sau negativ asupra monumentelor istorice, cel mai adesea neglijate
sau conferindu-li-se funcţiuni incompatibile.
Translatarea coordonată de inginerul Eugeniu I. lordăchescu a fost, la timpul respectiv, considerată ca o
4

perfonTianţă deosebită prin lungimea traseului, unghiul de pantă şi greutatea obiectivului. Bibliografie:
Eugeniu I. lordăchescu , Translaţia construcţiilor, Editura Tehnică, Bucureşti , 1986, Vera Maria Neagu,
Anvergura rezidirii. În 7-8 luni de execuţie, Biserica „Mihai Vodă " poate fi din nou pe Jocul ei, în: „România
liberă ", Bucureşti, nr. 1237, 22 aprilie 1994, p. 10 text şi schiţa sumară a retranslării .

39

http://patrimoniu.gov.ro
activitatea în cadrul Muzeului Arhivelor Coabitând iniţial
cu mănăstirea Mihai
Statului 5 , i-am putut remarca prezenţa în Vodă, instituţia avea să devină, la 31
curtea ansamblului pe când însoţea octombrie 1862, Directia Generală a
persoane de diverse vârste cărora le pre- Arhivelor Statului 7 . Directo~ul general, Cezar
zenta elementele de arhitectură ale bisericii Bolliac, 8 direct implicat în aplicarea
şi ale celorlalte construcţii . A fost să fie ca ,
prevederilor "Legii secularizării averilor
în timpul unui ghidaj , Vasile Drăguţ să se
mănăstireşti" 9 a acţionat pentru preluarea
alăture celor cu care pornisem turul ansam-
tuturor construcţiilor cu excepţia bisericii şi a
blului . La momentul finalizării expunerii , spre
clopotniţei . Starea de ruină a clădirilor era
deosebire de alte împrejurări , a adresat
celor care-l însoţeau câteva cuvinte, urmarea totalei neglijări de către ocupanţii
motivându-şi despărţirea prin nevoia de a lor, care aveau un singur obiectiv, cel al
mai rămâne în incinta ansamblului . Şi a preluării veniturilor fabuloaselor proprietăţi
rămas preţ de zeci de minute, practic ale „mihailoţilor'' 10 , pentru a le transmite la
descompunând expunerea mea care abor- locul de închinare a mănăstirii, respectiv la
dase problema perspectivelor folosirii Muntele Athos. Procesul de degradare a
spaţiilor din acest ansamblu . Este necesar construcţiilor accentuându-se, s-a impus
să precizez că cele pe care le relatez se dispersarea unora din depozite 11 în alte
petreceau în anul 1976, an în care reuşisem spaţii din oraş cu speranţa că în deceniile
să organizez sărbătorirea a 50 de ani de la
următoare construcţia proiectată , avizată
12

începerea activităţii cu publicul a Muzeului


dar de fiecare dată amânată , se va realiza .
Arhivelor Statului 6 , întrucât, în 1 mai 1975,
data înfiinţării , nu fusese posibilă o mani- Restaurarea şi amenajarea clădirilor fostei
festare corespunzătoare. mănăstiri a însemnat pentru scrupulosul
Discuţia cu Vasile Drăguţ a început de fapt Dimitre Onciul 13 un scop precis pe care
cu un monolog în care am prezentat - în avea să-l îndeplinească prin munca
eşalonată în funcţie de fondurile modeste
14
extenso - istoricul funcţionării Arhivelor Statului.

Încadrat la 23 martie 1964 pentru a asigura activitatea expoziţiei permanente în ceea ce fusese
5

Muzeul Arhivelor Statului în perioada interbelică .


Placa de marmură a dăinuit până la 4 martie 1977 când s-a spart. La operaţiunea de părăsire contra
6

cronometru a ansamblului , petrecută pe viscolul primelor zile ale lunii ianuarie 1985 fragmentele , din
dispoziţiuni superioare, n-au fost recuperate.
Procesul de unificare a instituţiilor din fostele Principate a fost realizat prin aplicarea Decretului
7

semnat de domnitorul Alexandru Ioan I. Cuza prin care era reglementată funcţionarea în continuare a
arhivelor din România.
Cezar Bolliac (1813 - 1881) a fost unul din primii cercetători ai trecutului care a folosit documentul
8

fotografic pentru a ilustra s i tuaţia unor monumente, anexând-le la rapoartele întocmite.


Legea secularizării averilor mănăstireşti , înch inate la ,,locurile sfinte" a fost sancţionată de domnul
9

Alexandru Ioan I Cuza la 17/29 decembrie 1863.


Denumirea de „ mihailoţi" exprima oprobriul la adresa comportamentului rapace al călugărilor
10

alogeni.
11
Înfiinţate în conformitate cu prevederile Regulamentului Organic, Arhivele Statului au fost în situaţia
de a prelua arhivele instituţiilor desfiinţate fără a primi şi spaţiile necesare, astfel că în secolul al XIX-
iea le regăsim găzduite necorespunzător în mănăsti ri ca Antim , Văcăreşti , Mihai Vodă, dar şi în case
particulare, plătind chirie.
La timpul respectiv au fost întocmite proiecte în concordanţă cu ceea ce erau arhivele în statele
12

europene, efective palate având spaţii de preluare, prelucrare, tratamente pentru asigurarea
conservării , depozitare, birouri , bibliotecă , muzeu ş . a ., dar frumoasele intenţii au rămas în stadiu de
proiecte.
13
Dimitre Onciul (1856-1923), membru şi preşedinte al Comisiunii Monumentelor Istorice, preşedinte al
Academiei Române (1920 -1923), director general al Arhivelor Statului (1900-1923).
14
Grigore Ionescu, Bucureşti şi monumentele sale, Bucureşti , 1957, p. 42 .

40

http://patrimoniu.gov.ro
care îi erau atribuite anual. Concomitent şi legătura între străzile Mihai Vodă şi Alexandru
Comisiunea Monumentelor Istorice 15 mani- Odobescu 19 . Concepţia lui Dimitre Onciul,
festa o preocupare înd reptată prioritar spre conjugată cu sprijinul primit de la Spiru C.
elementul central al ansamblului, biserica şi Haret, ministrul Instrucţiunii Publice şi Cultelor
clopotniţa fostei mănăstiri 16 . Ca atare, Dimitrie şi al arhitecţilor Alexandru Băicoianu 20 ,
Onciul a procedat la antrenarea a o serie de Nicolae Gabrielescu, Cristofi Cerchez2 1 şi
valoroşi arhitecţi la acţiunea de proiectare a Petre Antonescu , proiectanţii lucrărilor , a
lucrărilor de renovare şi adaptare a condus ca, în decurs de aproape două decenii
construcţiilor pentru a servi la adăpost i rea construcţia aflată deja pe o poziţie dominantă
tezaurului arhivistic, amenajarea unor spaţi i de a Capitalei, să devină reprezentativă prin noul
lucru pentru personal, bibliotecă ş i sală de aspect dobândit de lucrările întreprinse. La
studii. Treptat, aceste lucrări au condus la o momentul de maximă solicitare umană şi
efectivă metamorfoză a tuturor laturilor materială din primul război mondial, o mare
patrulaterului - inelul cel mic - care încadra parte din lucrări erau finalizate: palatul
biserica (restaurată mai târziu, în perioada muzeului era construit, urmând a mai primi
interbelică , după proiectul arhitectului Emanoil finisajele interioare22 , dotarea cu mobilierul
Costescu)17 . Pe latura de sud , vechea adecvat, şi amenajarea expoziţională , inclusiv
construcţie a trapezei mănăsti rii era atât de depozitele-demonstrative de la demisol. Nu
afectată încă! a impus înlăturarea ei pentru a fi fusese rezolvată problema spaţiului de pe
construit un nou local care să servească latura estică, dintre clădirea muzeului şi
pentru amenajarea muzeistică . Tot pe această clopotniţă . Peste decenii, în anii celui de al
latură sudică a fost realizată o nouă intrare a doilea război mondial, a fost construită aici, din
ansamblului 18 - renunţându-se la accesul de fondurile Ministerului Apărării Naţionale , casa
pe cea estică - în concordanţă cu noua relaţie parohială şi o extindere a construcţiei în
stradală , apariţia străzii Arhivelor asigurând relaţie cu cea de a doua scară a muzeului.

Ioan Opriş , Comisiunea Monumentelor Istorice la sfârşitul primului război mondial, în "Argessis",
15

Piteşti , voi. Vil , 1999, p. 449-459; Virg iliu Z. Teodorescu , Documentele elaborate de Comisiunea
Monumentelor Istorice, izvor de informaţii cu caracter naţional, în "Arhivele Prahovei", Ploieşti , nr. 3.
16
După secularizare, biserica fostei mănăstiri a funcţionat ca biserică de cartier. În 1919 devine Jocul
de reuniune spiritua l ă a purtătorilor Ordinului Militar Mihai Viteazul. Prin grija C.M.I. , cu abnegaţia
arhitectului Emanai! Costescu ş i neostoita participare a preotului capelan Emil Păsculescu-Orlea, s-a
reuş i t ca, spre finalul deceniului patru , l ucrările să fie finalizate . Cutremurul din 1940 a impus refaceri la
turle. V. Virgiliu Z. Teodorescu , Emil Pă scu/eseu-Or/ea, un portret de înaltă conştiinţă cetăţenească, în
„Biserica Ortodo xă Română" Bucureşti , anul CXIX, nr. 1-6, ianuarie-iunie 2001 , p. 194-205.
Em . Costescu , Restaurarea bisericii Mihai Vodă din Bucureşti, în B.C.M.I„ Bucureşti, anul XXXVI ,
17

1943, fascicolele 115-11 8 p. 49-74 .


18
Pe această cale s-a asigurat un acces mai lesnicios, intrarea fi ind situată în zona înaltă a străzilor
Mihai Vodă ş i Arhivelor.
19
Stradă cu o concludentă denumire anterioară pentru funcţionalitatea avută în ,,Între gârle''.
2
° Constantin Băicoianu (1859 - 1929), arhitect diriginte la construcţia Ateneului Român şi a fostei
Curţi de Conturi din str. N. Iorga ; contri buţii la refacerea ansamblului Mihai Vodă .
21
Cristofi Cerchez (1872-1955) a valorificat stilul nearomânesc la restaurarea unor ansambluri
arhitectonice printre care şi cel de la Mihai Vodă. V. : AN . D.A.l.C„ fond D.G.A.S. dosarele: 78111904;
78711905; 79311906; Arhivele Statului 125, Bucureşti , 1957, p. 78. Bibliografie: Lucian Predescu,
Enciclopedia Cugetarea - material românesc - oameni şi înfăptuiri, Ed. Cugetarea - Georgescu
Delafras, Bucureşti , 1940, p. 184; G. Bezviconi, Necropola Capitalei, Bucureşti , 1972, p. 89; Ana Maria
Orăşeanu , Vechi zidiri bucureş tene, creatori şi opera lor: Cristofi Cerchez (1872-1955), în „Biblioteca
Bucureştiului ", Bucureşti , anul 111, nr. 8, 2000 , p.7. •
Era preconizată pictarea cu elemente decorative inspirate de miniaturile unor documente, lucrare
22

rea li zată de un pictor danez înainte de război şi comandarea de vitralii în care să fie tratată istoria
cancelariei domneşti , preocuparea pentru păstrarea documentelor, obiectiv nerealizat în toţi anii de
ex isten ţă ai edificiului.

41

http://patrimoniu.gov.ro
După război au fost reluate lucrările servind la numeroase reuniuni, constituiri de
necesare la clădirea muzeului, s i tuaţia viitoare instituţii culturale cu preocupări
financiară a anilor de refacere a ţării pentru istorie. Amintim selectiv în acest
impunând un ritm lent de finanţare. La sens şedinţele lunare, expoziţiile Societăţii
moartea lui Dimitrie Onciul, care s-a dovedit Numismatice Române 28 şi ale Societăţii
a fi un bun gospodar, lucrările erau aproape Prietenii Muzeului Municipiului Bucureşti 2 9 .
încheiate, astfel că în 1924, anticipând A venit momentul 193530 , benefic
inaugurarea muzeului , spaţ i ile au servit la pentru tezaurul arhivistic al României , când,
organizarea unei ample expoziţii cu prin stăruinţa diplomatului Nicolae Titulescu ,
materiale relevând prezenta culturii au fost recuperate şi aduse la Mihai Vodă
bizantine pe teritoriul românesc 23 . La 1 mai cele 1455 lăzi cu arhive evacuate în anii
1925, s-a desfăşurat o solemnitate care a războiului la Moscova. Spaţiile arhivelor
marcat inaugurarea Muzeului Arh ivelor fiind ocupate cu alte fonduri şi colecţii , s-a
Statului. A fost , la timpul r~spectiv , prilejul impus o ,,temporară" depozitare în localul
de a fi etalate, din martie 192624 , valori atât muzeului. Au trebuit două decenii pentru a
din propriul tezaur cât şi predilect, cele din se trece la o dezafectare parţială a acestor
colecţia George Olszevschi 25 , directorul spaţii , în condiţiile când se apropia
onorific, secondat de Mihai Regleanu 26 şi sărbătorirea , în 1957, a 125 de ani de
Virgil Arbore 27 , angajaţii Arhivelor Statului. A activitate a Arhivelor Statului. Atunci a fost
fost un deceniu de realizări multiple, spaţiile organizată în două săli o expoziţie

Era o contribuţie pe care Arhivele Statului , C.M.I. şi colecţionarii o aduceau la susţinerea acţiunilor
23

din cadrul Congresului Internaţional de Bizantinologie găzduit de România prin strădania şi


competenţa lui Nicolae Iorga
La 26 martie 1926 a fost deschisă în incinta Muzeului Arh ivelor Statului prima expoziţie pentru public
24

~rezentând valori din patrimoniul arhivistic al Arhivelor Statului şi colecţionarilor particulari.


5
George Olsevschi (1889 - 1943); la propunerea lui Constantin Moisil a fost numit de la 15 iunie 1925
director onorific al Muzeului Arhivelor Statului ; şi-a pus la dispoziţie propriile colecţi i pentru
diversificarea începutului activităţii. Experienţa dobândită i-a fost utilă în comisiile în care a fost cooptat
pentru evaluarea bunurilor de patrimoniu cultural. vezi: A.N. - D.A.l.C ., fond D.G.A.S„ dosar 936/ 1925,
f. 92.; A.N . - D.A.l.C „ fond Casa Şcoalelor , dosar 880/1926, f. 7; A.N .-0.M.B„ fond Ateneul Român,
dosar 3/1935, f. 1. Luna Bucureştilor mai 1935 - Salonul Ateneului Român 18 mai-18 iunie 1935
expoziţia a inclus şi Chipuri şi vederi din trecutul Capitalei, piese din colecţia George Olszewski. 28
pozi ţiuni constând din tablouri ulei , gravuri colorate, planuri, acuarele. „Anuarul Ateneului Român pe
anul 1943", Bucureşti , 1944, p. 17; Virgiliu Z. Teodorescu , Contribuţii la un portret de muzeograf:
George Olszewski, manuscris în curs de publicare în : „ Bucureşti - Materiale de istorie şi muzeografie".
Mihai Regleanu , angajat la Arh ivele Statului între 1926 şi 1968, a desfăşurat o bogată activitate ca
26

paleograf vezi: cererea din 29 octombrie 1926; A.N.-0.A.l.C „ fond D.G.A.S „ dosar 945/1925, f. 233,
290; Mihai Regleanu la 60 de ani, în „Revista Arhivelor'', anul VIII, nr. 2/1965, p. 338-339; Damaschin
Mioc, în Enciclopedia istoriografiei româneşti, p. 281 .
Colecţia V. Z. Teodorescu: prof. Virgil P. Arbore, primul custode al Muzeului Arhivelor Statului în anii
27

1925-1927.
Societatea Numismatică Română (S .N.R.) înfiinţată la 28 decembrie 1903 în Bucureşti ; vezi. Virgiliu
28

Z. Teodorescu , Un secol de numismatică românească , în „ Dim i neaţa ", Bucureşti , anul XV, nr. 3733, 6
ianuarie 2004, p. 9; Pe urmele istoriei, în „ Naţiunea ", Bucureşti , anul XV, nr. 232 (698), 7-13 ianuarie
2004, p. 8. Evocare a S.N.R. la centenarul existentei.0

Societatea „Prietenii Muzeului Municipiului Bu cureşti". George Olsevschi şi Constantin Moisil au


29

încurajat desfăşurarea manifestărilor societăţii în incinta Muzeului Arhivelor. Aici s-au conturat viitoarele
donaţii către noul Muzeu al Municipiului Bucureşti , inaugurat la 22 noiembrie 1931 , în casa Moruzi de
pe Calea Victoriei nr. 117 a. vezi : Constantin Moisil, Contribuţii la istoria Bucureştilor - I - Bucureştii şi
împrejurimile la mijlocul veacului al X VII-iea , Tip. Curţii Regale, 1935, p. 3.
În contextul declanşării unei noi runde de tratative între România şi U.R.S .S„ ca o prealabilă condiţie
30

a fost cererea României de a ne fi restituit tezaurul arhivistic evacuat de statul Român în timpul primului
război mondial la Moscova şi care prin schimbarea de regim statal în Rusia a fost blocat de sovietici.

42

http://patrimoniu.gov.ro
permanentă 3 1 . Ca student a fost pentru că în 1960 a fost acordat Arhivelor Statului
mine prilejul de a pătrunde pentru prima un nou spaţiu , vizavi de grădina Cişmigiu,
dată în spaţiile respective . cel al Monitorului Oficial 35 şi al Imprimeriilor
Au trecut anii şi în 196'4, am fost Statului mutate în alte spaţii (str. Aurora,
angajat la Arhivele Statului în luna martie ş.a.). Mutarea Arhivelor Statului - Direcţia
având ca misiune să răspund de expoziţia Generală şi depozitele Arhivei Istorice - a
permanentă . Ar fi putut să fie un loc liniştit. constituit pentru ansamblul de la Mihai Vodă
Dialogurile cu persoane care într-un mod o degajare şi chiar posibilităţi de extindere a
sau altul avuseseră tangenţă cu conducerea spaţiilor pentru Muzeul Arhivelor, fie în
instituţiei , cu muzeul, cu Şcoala de exclusivitate, fie în coabitare cu alte
Arhivistică 32 în postură de cadre didactice funcţionalităţi . Astfel a fost preluat spaţiul de
sau cursanţi mi-au consolidat impresia la etajul întâi de pe latura estică, fosta
primară din 1957 că locurile de la „Mihai bibliotecă , unde am organizat, printre altele,
Vodă ", reclamau un alt fel de tratament în o expoziţie temporară „Mihail
relatie cu publicul, cu efectiva şi cores- Kogălniceanu '', pivniţa de pe latura vestică 36
puniătoarea educaţie patriotică . Ca atare, a în care am reunit lucrări de artă plastică ,
urmat o perioadă de intensă documentare, camere de pe latura nordică , unde am
ca apoi să revendic dreptul de a organiza organizat o expoziţie „Mihail Eminescu" şi
expoziţii temporare , începutul făcându-l în sala de conferinţe unde am organizat în anii
decembrie 1964 cu expoziţia „Ion '70 o serie de manifestări publice. După
Creangă" 33 , urmată de cea dedicată lui preluarea spaţiilor de pe latura nordică de
Nicolae lorga 34 , în 1965. către Şcoala de perfecţionare arhivistică 3 7
Este necesar să revin pentru a aminti asemenea manifestări le-am organizat în
31
E xpoziţia permanentă a dăinu it în formula concepută până în anul 1964 când am reuşit să introduc
noi documente, ca apoi să trec la organizarea numai de expoziţii temporare de mare anvergură .
32
Bibliografie în „Revista Arhivelor" , Bucureşti , anul XII , nr. 1, 1969, p. 350; Ioana Burlacu, Constantin
Moisil şi Şcoala de Arhivistică, în „Revista Arhivelor", Bucureşti , anul LIV, voi. XXXIX, nr. 111977, p. 85-
87; Revista „Hrisovul'', Bucureşti, buletin al şcolii , azi apariţia a fost reluată în cadrul Facultăţii de
Arhivisti că
33
Expoziţia temporară „Ion Creangă" (decembrie 1964 - august 1965).
34
Expoziţi a temporară „Nicolae Iorga" (5 iunie 1965) a fost realizată în condiţiile depăşirii deceniilor
anterioare de tăcere sau formulări eronate. La 27 nov. 1965 a fost inaugurată casa memorială „Nicolae
Iorga" de la Vă l enii de Munte.
35
În 1931 , la momentul sărbătoririi centenarului Monitorului Oficial, era construită atât clădirea
administrativă cât şi corpurile de clădire ale tipografiei. Noul Palat al Monitorului Oficial şi Imprimeriilor
Statului au fost proiectate de arhitectul Statie Ciortan , avându-i ca realizatori pe ing . loanovici pentru
clădirea administrativă şi ing . Pedratzolli pentru clădirea atelierelor. Din vechile construcţii a mai rămas
fostul grajd cu fânar transformat în garaj , punct de alimentare cu energie electrică şi corpul
administrativ. Localul devenise în anii '60 impropriu deoarece nu permitea o retehnologizare şi ca
atare i-au fost repartizate alte spaţii . Cum şi Arhivele Statului , începând de la 1944, se găseau în
imposibilitatea de a prelua documente conform prevederilor legislatiei în vigoare, s-a cedat localul
Monitorului Oficial din bd . 6 Martie nr. 27 (azi b-dul Elisabta , nr. 49). î'n compunerea acestui ansamblu
colectivul arhitectului Statie Ciortan a realizat tronsonul-faţadă spre bulevard unde era intrarea la
directia Monitorului Oficial având la parter servicii cu publicul. A doua clădire , cu deschidere spre
străz{le Elie Radu şi Gutenberg a fost proiectată pentru tipografie. În curte se mai află şi fostele grajduri
modificate şi adaptate acum pentru garaje şi servicii gospodăreşt i. Vezi: Statie Ciortan, Studii şi
realizări in arhitectura românească - din activitatea unui profesionist, Institutul de arte grafice Marvan ,
Bucureşti , 1940
36
Trad iţia menţiona prezenţa p ivn iţelor la întreg ansamblul ; după 1900 a fost păstrată numai cea de
pe latura vestică . Sondajul arheologic realizat cu asistenţa amabilă a doamnei dr. Voica Puşcaşu a
evidenţiat că respectiva construcţi e călca pe un strat gros de cenuşă . Pivniţa impresiona prin proporţia
spaţiilor, al arcelor, modul de rea lizare a boltirii , nişele laterale.
Şcoala de perfecţionare arh ivistică a fost creată pentru instruirea personalului din instituţii şi
3

întreprinderi ce are misiunea de a administra arhiva unităţii respective .

43

http://patrimoniu.gov.ro
sala mare a muzeului al cărui spaţiu l-am Cele enunţate mai sus, într-un monolog
valorificat în funcţie de situaţie. aud iat cu o incredibilă răbdare de Vasile
Dominant era interesul de viitor, mai Drăguţ au fost urmat de un viu dialog , sau
ales că eram conştient că se apropiau mai corect de o interogare din parte-i pentru
aniversările „Mihai Viteazul 400"38 , în anii a detalia proiectele de viitor. l-am prezentat
1989, 1991 şi 1995 ce urmau să marcheze situaţia plecând de la ceea ce, din nou,
începerea şi terminarea lucrărilor de după un secol, devenea o promisiune
construcţie 39 şi de refacere după distrugerile pentru un mâine, care însă n-a venit. La
din 159540 ale ansamblului. Preocuparea a timpul respectiv era considerată o certitu-
survenit după momentul 1969, atunci când dine - la 4 martie 1977 la orele prânzului au
Arhivele Statului au găzduit o importantă fost acordate chiar fondurile pentru declan-
43
manifestare internaţională . Între congresele şarea construcţiilor - ca la orele 21 :20
care aveau loc la patru ani se desfăşura cutremurul să năruie şi această speranţă .
câte o „ masă rotundă " cu participarea Revin la dialog amintind că preconizam
directorilor generali. În 1969 i-a revenit ca, în condiţiile degajării spaţiilor, Muzeul
României rolul de gazdă 4 1 , majoritatea Arhivelor să-şi continue misiunea de carte
dezbaterilor s-au desfăşurat în incinta de vizită a patrimoniului de documente
Muzeului care a găzduit şi o concludentă istorice iar restul spaţiilor să fie gazda unui
expoziţie 42 . Interesul manifestat de a cu- Centru Naţional de evocare şi cinstire a lui
noaşte istoricul ansamblului şi persona- Mihai Viteazul. La rându-i , Vasile Drăguţ a
litatea ctitorului mi-au consolidat crezul că venit cu noi sugestii , predilect referitoare la
pentru viitor prioritar este să acordăm în artele plastice 44 , care să completeze
spaţiile respective atenţie „momentului" această gamă de informaţii spre
Mihai Viteazul , dar şi a modului cum , în cunoaşterea celor moştenite, dar şi să
timp , această moştenire sacră a fost traseze necesarul de contribuţii noi.
receptată gradual de la o epocă la alta, de Reamintesc, eram în anii '70 când problema
la un secol la altul. Al doilea moment l-a informaţională era mult trâmbiţată ca o
constituit, după cum aminteam şi mai sus, necesitate a interdisciplinarului dar multe se
sărbătorirea muzeului la împlinirea a 50 de opreau la stadiul de bune intenţii. Pentru
ani de la intrarea în circuitul expoziţional. A mine convingerea a fost că am câştigat un
fost şi un prilej de valorificare atât a spaţiilor preţios sprijinitor în persoana lui Vasile
construite cât şi a curţii , într-un grandios Drăguţ în bătălia care urma să dea conturul
spectacol de sunet şi lumină . realităţii acestor năzuinţe.

38
Aniversarea „Mihai Viteazul 400", am anticipat-o din momentul preluării funcţiei considerându-o
obiectiv prioritar. Pe parcursul anilor modul de a o marca mi-a devenit de la an la an mai concludent,
mai fam iliar.
Edificarea construcţiilor i n iţiale , constituind „inelul mic", împrejmuitor al bisericii s-a realizat în anii
39

1589-1591 . Lucrările cu caracter gospodăresc distribuite în exteriorul ansamblului au fost continuate şi


amplificate în primii ani ai domniei ctitorului , apoi au urmat cele de refacere dictate de precipitata şi
distrugăt9area retragere a otomanilor din octombrie 1595.
În perioada post 23 august - octombrie 1595 trupele otomane instalate în mănăstire au realizat
40

lucrări genistice constând din trasarea de şanţuri şi realizarea din pari de lemn a unor băşti (bastioane)
împotriva atacurilor inopinate ale un i tăţilor din subordinea voievodului Mihai .
Pentru Muzeul Arh ivelor Statului a constituit prilejul unei radicale intervenţii prealabile de renovare,
41

înzestrare cu mobilier nou , lansarea real i zării colecţiei de facsimile ş . a. Fiecare participant a avut
surpriza să recunoască , în câte o vitrină , documente emanate din cancelaria ţării sale, sau evidenţi au
momente importante ale relaţiilor cu România .
Fiecare participant a avut surpriza să recunoască , în câte o vitrină , documente emanate din
42

cancelaria ţării sale, sau evidenţiau momente importante ale relaţiilor cu România .
Vezi Jurnalul şedinţei ministeriale din ziua de 4 martie 1977, unde s-a hotărât declanşarea lucrărilor
43

viitoarei cl ădiri a muzeului.


Preconiza o colecţie de reprezentări ale monumentelor de for public: imagini , foto , diapozitive, film
44

dar şi miniaturi turnate în bronz.

44

http://patrimoniu.gov.ro
A urmat, nu după mult timp , fatidica zi puţin s-a întreprins în acest sens. La un
de 9 martie 1977 când , în curtea de la Mihai moment dat relaţia cu arhitecţii s-a întrerupt
Vodă , la orele după amiezii - spre seară , a dar am pus fenomenul pe seama schimbării
poposit, pret de câteva secunde, cuplul locului lor de întrunire. A urmat ceva
prezidenţ i al. ln momentul în care au intrat, alarmant în propria gospodărie . Banalele
,,tovarăşul " a aruncat o privire fugitivă care cheltuieli gospodăreşti pentru localul
a putut remarca rezervaţia arheologică cu muzeului nu mai erau finanţate . Deci
vatra de cult getică, crucile mormintelor, undeva se ştia ceva ce eu nu trebuia să
biserica cu al ei paroh în faţa uşii , grupul de ştiu . A urmat o temporară îndepărtare a
persoane civile avându-l în prim plan pe mea de la conducerea muzeului, perioadă
directorul general în uniforma-i de general. în care, în 1984 o nouă vizită a ,,tovarăşului"
A urmat o un i că întrebare care viza în fapt, s-a soldat cu un „răspuns" incredibil al
mai multe timpuri istorice: „Ce a fost, ce vicepreşedintelui Consiliului Popular al
este aici ?" Am considerat că e firească şi Capitalei la repetarea ad-literam a întrebării
că reclamă o prezentare edificatoare pentru din 1977: .A. tovarăşe Ceauşescu , aici a
prezent şi benefică pentru viitor. Fusesem fost o mănăstire de maici !" De unde avea
mobilizat telefonic pentru a fi amfitrionul acest fripturist o asemenea informaţie este
inopinatei vizite . În ultima secundă apăruse, greu de spus. Nu-l văzusem şi nu-mi
anticipând sosirea oaspeţilor, directorul adresase vreo întrebare de-a lungul ultimilor
general care , la auzul întrebării m-a oprit cu 20 de ani ca să poată formula categorica
un gest al mâinii drepte şi ieşind la raport s- afirmaţie . Presupun că de la cei aflaţi în
a adresat prin tăcerea unui blocaj anturajul preşedintelui s-ar fi putut afla şi un
emotional. Reactia a fost concludentă din răspuns cât de cât corespunzător . Dar
partea „tovarăŞei": „Hai , Nicule să „prompta" intervenţie a determinat reacţia
mergem !" Au făcut stânga împrejur şi au categorică care a condus la demolarea
plecat. A fost astfel ratată o posibilă şansă ansamblului .
de a salva de la distrugere acest chivot al A venit şi ziua de 9 ianuarie 1990
Capitalei , sacră moştenire de la Mihai când am primit misiunea de a participa
Viteazul. recuperator la salvarea a ceea ce fusese
Au trecut alţi ani, fuseseră declanşate răvăşit, distrus de către cei care, în avântul
lucrările de metamorfozare a zonei viitorului distructiv căutau să distrugă mărturiile care,
centru civic al capitalei . Sâmbăta , incinta la ceasul judecăţii , s-ar fi constituit în
muzeului găzduia grupul arhitecţilor element probatoriu . Am ajuns astfel şi la
antrenaţi în „opera" de sistematizare a zonei cabinetul fostului prim ministru Constantin
Uranus - Sf. Apostoli - Cazărmii - 13 Dăscălescu . Toate fişetele şi birourile erau
Septembrie vatra viitoarei Case a golite, ceea ce mai rămăsese era o
Republicii. Veneau după „procitania" grămadă pe coridor. Astfel am recuperat un
săptămânală când primeau ultimele mare album cu fotografii 45 , care constituia o
directive de a da jos şi reface, după alte concludentă trecere în revistă a etapelor
idei, costisitoarele finisaje . Îndrăznisem să care căpătaseră acceptul sau modificările
le adresez o firească întrebare: care era cuplulu i prezidenţial. Aşa am căpătat
soarta ansamblului? Primisem de mai multe răspuns la întrebările adresate arhitectilor
ori un răspuns liniştitor . Le semnalasem înainte de 1984. În primele 5 etape e'rau
case care în preziua tăvălugului reclamau reunite , într-o fericită coabitare, Casa
preluarea unor componente care , cel puţin Republicii şi colina cu ansamblul istoric
pentru muzee şi cinematografie, puteau fi o Mihai Vodă ca apoi acesta din urmă să
zestre inestimabilă . Fie că erau vitralii , dispară . Cele două componente ale
şemineuri , sobe, lambriuri , feronerie, ansamblului au ajuns înghesuite între
acestea puteau să fie „recuperate" de blocuri, cu o nefirească distribuţie a
oameni de specialitate. Din păcate prea clopotniţei în raport cu absida altarului. La
45
Arhivele Naţionale, Direcţia Arhivelor Istorice Centrale, Fototeca.

45

http://patrimoniu.gov.ro
46
timpul respectiv s-a vorbit, s-a scris despre unei note care să funcţioneze ca o placă
o impozantă piaţă care urma să încadreze Pro memoria şi care să definească o
aceste relicve . Formulare gratuită menită a clădire, sau orice obiect. M-a întrebat dacă
diminua reacţia mocnită din interior şi cea am văzut aşa ceva . l-am relatat că am
externă formulată prin diverse organisme apreciat iniţiativa preotului de la biserica
internaţionale ca act de condamnare a „ Batişte " care, pe o pagină dactilografiată , a
demolărilor . găsit cu cale ca o parte din text să evoce
Într-o epocă care , după consfătuirea de istoricul bisericii, al parohiei iar restul să
la Bucureşti , din august 1966, a condu- prezinte personalităţi din respectiva
cătorilor partidelor „frăţeşt i" încerca să parohie. L-am incitat, şi cu alt prilej mi-a
demonstreze „ tovarăşilor" cât de eficient s-a relatat chiar dialogul purtat cu autorul acelei
întronat ateismul 47 în procesul de „socializare" prezentări . Era entuziast dar neîncrezător
a societăţii româneşti , de formare a „omului că în acei ani se vor găsi mulţi care să
nou", Vasile Drăguţ , omul chemat a acorda parcurgă drumul respectiv.
cuvenita şi fireasca atenţie la tot ceea ce era La un asemenea moment când, la 75
relicvă a trecutulu i, care se preocupase de de ani de la naştere , ar fi fost normal să-l
formarea , pe diverse trepte de competenţă , a avem printre noi la această manifestare
unei şcoli de restauratori , se găsea , după întru cinstirea omului şi faptelor sale, cele
1977 în situaţia de a constata că ,,îngheţul " relatate mai sus, venite din partea unuia
intervenit ducea la o perpetuă amânare a care nu s-a aflat decât tangenţial în
finalizării lucrărilor de restaurare la obiectivele preajmă - i , sper să constituie prilej de
abordate, unele prinse chiar în diverse stadii evocare a portretului moral al omului de
de decopertare, altele aproape gata să fie conduită , responsabil către sine şi faţă de
terminate şi integrate cu diverse func- societate pentru cele pe care le-a
ţionalităţi , nu odată cele mai fericite, dar totuşi înfăptuit. După cum afirma, în preajma
salvatoare la timpul respectiv. anului 1940, sociologul Henri Stahl, pentru
Reveneam în discuţiile cu Vasile Drăguţ definirea unei personalităţi sunt necesari
la problema demolărilor , a siturilor dove- anii decantărilor , care să permită separarea
ditoare ale evoluţiei oraşului în decursul şi justa cântărire a celor bune şi a celor
anilor, deceniilor, secolelor. Conversaţia mai puţin bune astfel ca, după circa 30 de
evidenţia conceptul că avem datoria de a ani să i se poată atribui locul ce i se cuvine
transmite viitorimii eşantioane din toate în Panteonul oamenilor care, prin faptele
timpurile şi ca atare, decizia demolatoare lor, merită a primi de la Patrie eterna
reclama un atent studiu de caz pentru a se recunoştinţă . Personal consider că pentru
ajunge la cea mai bună soluţie în procesul de Vasile Drăguţ o asemenea recunoaştere
selecţie a ceea ce trebuie păstrat sau este legitimă şi mai ales necesară într-o
îndepărtat. Admitea că intervin multe epocă când prioritar este să ne dezmeticim
argumente subiective şi tocmai de aceea era pentru a afla calea cea dreaptă de urmat,
duşmanul grabei , a deciziei nejustificate inclusiv pentru a da viitorimii un Patrimoniu
temeinic . Relatându-i episodul evocat c;le Cultural neştirbit cu care să aflăm
Timotei Cipariu petrecut în localul de dinainte corespunzătoarea apreciere a lumii
de restaurarea î ntreprinsă după 1900, pe prezentului şi viitorului .
timpul când la conducerea Arhivelor Statului Avem totodată obligaţia morală a
se afla Bogdan Petriceicu Hasdeu i-am reflectării şi adoptării cuvenitelor măsuri
exprimat crezul că se va ajunge la întocmirea pentru salvarea etapizată a ceea ce a fost

Corneliu Vadim Tudor, Minciuna are picioare scurte , în „ Săptămâna", Bucureşti , 10 ianuarie 1986,
46

text şi fotografii în care autorul , „ combătând " reacţiile interne şi externe la adresa demolăril or , afirmă că
în cazul bisericii şi clopotniţei fostei mănăstiri Mihai Vodă urma ca , în noul amplasament, să fie
încadrată de o p i a ţă ca re să-i pună în evidenţă valoarea .
Ca şi în alte multe domenii, propaganda era părtaşe la actul formal , afişând asemenea măsuri , de
47

multe ori frizând absurdul. Cărţile de turism , pliantele , programele agenţiilor de turism , nu mai
pomeneau de "biserici" ci de "monumente".

46

http://patrimoniu.gov.ro
cândva ansamblul istoric Mihai Vodă 4 8 . anul Centenarului Marii Uniri, şi-o poate
Pentru început trebuie salvat terenul care a asuma. Astfel unul din obiectivele pentru
fost vatra mănăstirii, ca apoi, când resursele care Vasile Drăguţ a militat va fi o demnă
materiale o vor permite, să readucem la prezenţă în Capitala României, va înceta
Jocul cuvenit biserica şi clopotniţa şi, în cele silnica ostracizare impusă de ignoranţa
din urmă să fie reconstituite şi celelalte vrăşmaşilor şi vom crea 49 o fericită triadă:
clădiri ale ansamblului Mihai Vodă . O astfel Ansamblul Mihai Vodă, Palatul Parla-
de misiune onorantă, generaţia anului 2018, mentului României şi Academia Română.

~ ~ "'-e_: l\..t I+'~


v.':y1·~ T~Q~~ )
"""'"'" c:.....-ed „ ~ '~<.. J '- Nv..:. r(_

~.

Dedicaţia lui Vasile Drăguţ pe un exemplar din Dicţionarul de artă medievală


românească .

Virgiliu Z. Teodorescu , Apel! Domnului Emil Constantinescu, preşedintele României, Doamnelor şi


48

Domnilor senatori şi deputaţi din Parlamentul României, în "Republica", Bucureşti , anul li, nr. 150, 19
martie 1998, p. 7. Text menit a convinge autorităţile să prezerve zona amenajată ca parc pentru
readucerea pe vechiul amplasament construcţiile translate şi a permite viitorimii să refacă Ansamblul
istoric "Mihai Vodă " pentru a putea deveni un demn Centru Naţional al cinstirii bravului înaintaş.
Virgiliu Z. Teodorescu , Catedrala Neamului, în „Cronica Română'', Bucureşti , anul X, nr. 3.139, joi 15
49

mai 2003, p. 4. Text menit a prezenta valoarea terenului fostei vetre a Ansamblului istoric "Mihai Vodă"
unde, prin realizarea catedralei secolului al XXl-lea, şi-ar găsi o fericită amplasare şi ctitoria lui Mihai
Viteazul.

47

http://patrimoniu.gov.ro
Atelierul de Integrare din Institutul de Arte Plastice
"Nicolae Grigorescu"-Bucureşti

Peter Derer

Desfiinţarea Direcţiei Monumentelor vorbi de normele anexate) relevă


Istorice (DPCN din 1974) în 1977 a fost preocuparea aproape exclusivă pentru
explicată în fel şi chip. O reacţie emoţională problematica patrimoniului mobil, omiterea
- reflex al traiului sub dictatură - susţinea că sau expedierea chestiunilor specifice
s-a datorat unor disfuncţii de protocol în monumentelor istorice, în ciuda ponderii lor
cadrul unei vizite oficiale. Ipoteza poate în avuţia naţională. Nu e de mirare atunci
căpăta consistenţă în contextul disputelor că, încă din primul capitol , se vorbeşte
dintre practicieni şi teoreticieni , exacerbate despre înfiinţarea în cadrul Consiliului
sub directoratul profesorului Vasile Drăguţ . Culturii şi Educaţiei Socialiste a Direcţiei
Nu este exclus ca ele să fi fost speculate la Patrimoniului Cultural Naţional (prin
nivelul conducerii de partid şi de stat de reorganizarea Direcţiei Monumentelor
ambiţiile Elenei Ceauşescu , doritoare de a Istorice şi de Artă) şi a Oficiilor Judeţene
lărgi domeniul culturii pe care şi-l aroga. O pentru Patrimoniul Cultural Naţional.
altă variantă se referea la modul de Ar merita cercetate pierderile rezultate
gospodărire a fondurilor puse la dispoziţie din (a doua) desfiinţare a DMI : o marcă
pentru restaurarea monumentelor. S-a prestigioasă de tradiţie, relaţia cu reţeaua
reproşat ponderea mare a cheltuielilor de instituţională din arhitectură , construcţii şi
transport, cazare , diurnă , studii etc. sistematizare, beneficiile financiare aferente
comparativ cu ceea ce se investea în unui domeniu în care se vehiculează fonduri
lucrările propriu-zise. De aici poate decurge mari, contactul cu industria materialelor de
o altă explicaţie legată de defectele de construcţii , antrepriza cu acces de cale
funcţionare ale unei structuri centralizate ferată pentru depozite de materiale şi
desfăşurând activităţi într-un teritoriu extins, remize de utilaje, sediul (refăcut din bugetul
departe de sediu . propriu) cu baza materială (mobilier,
Oricare ar fi explicaţiile , desfiinţarea instrumentar, deplasarea arhivei şi a
DMI părea hotărâtă odată cu renuvelarea fototecii etc.), personalul de specialitate cu
cadrului legal în domeniul urbanismului şi , expertiza adecvată , o parte din relaţiile cu
ulterior, al patrimoniului cultural. Legea nr. instituţii similare din străinătate şa .
58/197 4 privind sistematizarea teritoriului şi Este de presupus că profesorul Vasile
localităţilor urbane şi rurale punea accent pe Drăguţ nu a participat la redactarea textului
creşterea densităţii construcţiilor prin de lege, deşi nu este exclus să-l fi cunoscut.
restrângerea perimetrului localităţilor (pentru Va fi realizat amploarea efectelor ce ar fi
extinderea teritoriului destinat agriculturii). In decurs din aplicarea lui? Va fi încercat să-l
interiorul perimetrului restrâns se anvizaja influenteze dacă nu putea să împiedice
restructurarea fondului moştenit dinspre. intrarea lui în vigoare? întrebare fără
centru (unde se concentrau clădirile cu răspuns deşi din poziţiile ulterioare
valoare culturală , majoritatea absente din exprimate (în scrisoarea colectivă către
Lista monumentelor istorice) către zonele preşedintele Republicii Socialiste România
marginale. Reconstrucţia socialistă a privind stoparea demolării Mănăstirii
localităţilor presupunea sacrificarea unei Văcăreşti , în prefeţe la diverse lucrări de
părţi din patrimoniul clădit care putea face specialitate unde sublinia obligaţia păstrării
obiectul activităţii DMI. Poate pentru a patrimoniului urban, probabil şi la întrunirile
anihila sau restrânge o eventuală opoziţie s- specialiştilor din ICOMOS la care a luat
a luat în considerare restructurarea acesteia parte) reiese punctul propriu de vedere . Nu
şi subaprecierea domeniului de activitate, s-a mulţumit numai cu declaraţiile, mai mult
cum rezultă din Legea nr. 63/1974 a ocrotirii sau mai puţin publice, prin care lua poziţie
patrimoniului cultural naţional al Republicii vis-a-vis de restructurarea oraşelor şi
Socialiste România. O lectură atentă (fără a pierderile de substanţă istorică . Profesorul

48

http://patrimoniu.gov.ro
Vasile Drăguţ a acţionat ş i practic, restaurare. DGDAL a beneficiat de aportul
constituind , în cadrul Institutulu i de Arte unor foşti lucrători din DMI , dispunea de
Plastice "Nicolae Grigorescu" {IAPGN) din a rhitecţi , ingineri de rezisten ţă , de instalaţii ,
Bucure şti , un atelier de restaurare, poate ca devizişti etc. cu practică în domeniu. Pe
răspuns la desfiinţarea DM I. deasupra coopera cu Şantierul de
Nu a fost singura reacţie de acest fel restaurare de pe lângă ICRAL Vitan
din Bucureşti , poate ş i din ţară , la decizia (răspunzător de luc rările din sectorul 3 în
nefon da tă de a înlocu i o instituţie complexă , care se află ş i centrul istoric), dotat cu
relativ a utonom ă (cu rol de inventariere, pe rsonal muncitor de spec ial itate ,

La Curtea de Argeş, Împreun ă cu Valentin Fotino, Grigore Ionescu, Alexandru Ouţu şi Tatiana
Pogonat. Foto arhiva personală Vasile Drăguţ, 1984.

fina nţare , proiectare şi execuţie) cu un dispunând de maşini şi utilaje de construcţ ii.


serviciu administrativ într-o unitate de rang Prin conlucrarea atelierului DGDAL cu
secund din administraţia centrală . ln cadrul Şantierul de restaurare Vitan au fost iniţiate
D irecţiei gen era le pentru dezvoltarea - şi în parte terminate - lucrări de restaurare
co nstrucţ iei de locuinţe ş i administrare la imobile monumente istorice aflate în
locativă (DGDAL) din Sfatul popular al administrarea Sfatului popular (Casa " Miţa
municipiului Bucure ş ti (director general Biciclista", Arcul de triumf, Casa Toma
inginer Corneliu Velicu) a funcţionat un Stelian, Villa Matilda etc.) Concluzii ale
colectiv de restaurare. Colectivul , consiliat activităţii sale au fost prezentate la sesiuni
de arhitect Emil Ionescu, fost salariat al de comun i cări şti i nţifice sau publicate în
DMJ , şi condus temporar de inginer Victor reviste de specialitate.
Soare, s-a grefat pe structura existentă a Noua unitate înfiinţată la IAPNG de
atelierului de proiectare al DGDAL. Ulterior, către rectorul Vasile Drăguţ şi arhitectul
au funcţio nat mai multe colective care, pe Aurel Teodorescu (decedat zilele acestea)
lângă documentaţii de reparaţii curente şi era dedicată integrării dintre învăţământ ,
capitale , au elaborat ş i proiecte de cercetare şi producţ i e în domeniul

49

http://patrimoniu.gov.ro
patrimoniului cultural. Era un răspuns la protecţia pilaştrilor podului roman de la
desfiinţarea DMI , preluând unii specialişti şi Drobeta-Turnu Severin, pentru restaurarea
comenzi din domeniu , desfăşurând în Casei domneşti de la Râmnicu Sărat, a
continuare o activitate prezentă în orice Villei Albatros din Buzău şi a Cazinoului din
societate care îşi respectă biografia . Şansa Vatra Dornei, pentru refacerea unei porţiuni
a constituit-o formula integrării dintre din castrul roman de la Drobeta-Turnu
învăţământ , cercetare ş i producţie , lansată Severin , pentru amenajări la Complexul
de conducerea ţăr i i câţiva an i înainte , Arhiepiscopiei romano-catolice din
urmând ca în cadrul atelierului să Bucureşti , pentru organizarea unei
colaboreze cadrele didactice, proiectanţii şi , necropole domneşti la biserica Ghica-Tei
eventual , restauratorii pe şantier . Specificul etc. O parte dintre lucrări au fost publicate
atelierulu i, încadrat iniţial cu arh i tecţi , în reviste de specialitate, prezentate la
tehnicieni , dactilografă (prea puţini din fosta sesiuni ştiinţifice sau expuse în cadrul unor
DMI), la care , ulterior, s-a adăugat un expoziţii (precum cea dedicată "Tradiţiilor
inginer constructor, consta în sistemul de de construcţie urbană " organizată în vara lui
autofinanţare , salariile încasându-se în 1982 la Institutul de Arhitectură "Ion Mincu"
urma plăţii contravalorii pe lucrările din Bucureşti)
contractate. Contribuţia învăţământului (de Contribuţia profesorului Vasile Drăguţ
artă şi arhitectură) s-a concretizat în la constituirea şi funcţionarea Atelierului de
lucrările fotografice, în cercetările istorice, integrare a IAPNG s-a plasat pe mai multe
mai rar, în lucrările privind componentele paliere. Mai întâi , este reacţia de
artistice ale monumentelor, în asistenta pe constructor vis-a-vis de desfiinţarea DMl 1 .
probleme de rezistenţă . În replică , saÎariaţi Se cuvine amintită , apoi, soluţia ingenioasă
ai atelierului au prezentat prelegeri sau au (paravanul integrării dintre învăţământ,
participat la activitatea practică a studenţilor cercetare şi producţie) la care s-a recurs
din IAPNG . pentru a trece de piedicile birocratice ale
Astfel constituit, Atelierul de integrare sistemului autoritar. Este de presupus, de
din IAPNG a funcţionat peste un deceniu, asemenea , sprijinul său în găsirea de
până la începutul anului 1990, când noua contracte în condiţiile în care nu exista piaţa
conducere a cerut transferul său la recent adecvată. Nu în ultimul rând trebuie
reînfiinţata DMI , sub denumirea DMASI. În menţionat suportul ştiinţific acordat, fără
această perioadă s-au întocmit multe îndoială, cel puţin în perioada de început,
documentatii, dar, din cauza dificultătilor când încă mai deţinea funcţia de rector al
legate de 'autofinanţare , s-au numărat şi IAPNG . Oricum, scurta istorie a Atelierului
lucrări noi (în manieră clasică) . Pentru de integrare din Institutul de arte plastice
acoperirea planului de proiectare au trebuit "Nicolae Grigorescu" din Bucureşti, se
acceptate şi lucrări de decoraţii interioare la înscrie (alături de existenţa altor structuri
fosta Casa Poporului (detalii clasice pentru similare) în perioada dramatică, neîncheiată
decorarea uşilor, detalii în stil pentru încă , a conservării monumentelor istorice
feronerii de bronz etc.). Cele mai multe după dispariţia DMI, în anul marelui
lucrări au fost însă legate de patrimoniul cutremur, 1977.
clădit. S-au inventariat case reprezentative
din Bucureşti , s-au elaborat proiecte pentru 15 dec. 2003

Se retrăsese de la direcţia DMIA (devenită DPCN prin legea 63/1974) în 1976, când a fost numit
1

rector al Institutului de Arte Plastice "Nicolae Grigorescu" (n. reci .).

50

http://patrimoniu.gov.ro
Discuţii şi controverse privitoare la monumentele istorice
în ultimii treizeci de ani

Sergiu losipescu

Sunt câţiva ani de când un vechi Momentelor Istorice, a precursorilor ei, în tot
amic, pers onalitate compl ex ă , de o mare ceea ce am făcut în anii 1990-1992, în
intel ige nţă , m-a întrebat da că mai ex istă un chinuita zidire a Direcţiei Monumentelor,
"front istoric românesc" a ş a cum se Ansamblurilor şi Siturilor Istorice. Viziunea
întâmplase înainte de Revoluţie . În faţa noastră răzbătea şi în alcătuirea numărului
î ncurcă turi i mele s-a grăbit să-m i explice că pe anul 1992 a Revistei Monumentelor
ş i în România vechiului regim din anii 1948- Istorice apărut , simptomatic, abia în 1998.
1989 acesta fusese tot un slogan Viziune aniversară, desigur, preţuitoare a
propagandistic al puterii comuniste. O contribuţiilor celor ce osteniseră în domeniul
ad evărată istoriografie trăi se doar prin "monumentalisticii", cuvânt ce evocă mai
cont ri buţi i le , unele cu totu l remarcabile, ale bine activitatea iniţiată de marele precursor
unor p e rsonal i tăţ i izolate. Cazul , poate cel Alexandru Odobescu.
mai interesant , era al regretatului Şi totuşi , începuturile Comisiunii
academician David Prodan , intelectual de Monumentelor Istorice fuseseră puse sub
stânga în c ă dinainte de război complet semnul unei grave controverse asupra
înstră i nat de "frontul istoric" oficial. principiilor şcoalei lui Viollet-le-Duc ,
Slogan sau nu , "frontul istoric" creat reprezentate şi aplicate în principatul şi apoi
de noua putere zdrobise , ca şi în atâtea alte vechiul regat al României de elevul acestuia
cazuri şi anteriorul sistem "burghez" de Lecomte-du-Nouy. Controversă depăşită pe
ocrotire, conservare-restaurare şi punere în plan mondial de evoluţia conceptelor de
valoare a monumentelor istorice. Noua conservare şi restaurare mai apropiate de
Academie a RPR "î nsărcinase " pe unul sensul dat lor de John Ruskin decât de
dintre noii săi titulari să lichideze trecutul Viollet-le-Duc. Dar memoriile - de dincolo
reprezentat de nici măcar sexagenara de mormânt - ale unicului urmaş al lui
Comisiune a Monumentelor Istorice. Cu Odobescu, Alexandru Tzigara-Samurcaş
ultimul său p reşedinte Alexandru Lapedatu (1872-1952), memorii apărute abia după
- dus deja pe drumul fără întoarcere al Revoluţie, aruncă o lumină nouă asupra
temniţei Sighetului - compus ă din oameni unui dosar aparent închis. Serviciul de
de înaltă valoare , numiţ i prin înaltul Decret restaurare condus de Lecomte-du-Nouy nu
regal din 29 decembrie 1947, între cele de pare să fi creat numai monştri izvorâţi din
pe urmă ale majestăţii sale, regele Mihai I, intuiţia arhitectului asupra a ceea ce ar fi
Comisiunea Monumentelor Istorice avea să voit să facă - mai bine - vechii ziditori ai
fie "escamotată" prin noua organizare a monumentelor. Înfiinţarea acestui serviciu a
Academiei în vara anului 1948. De altfel apărut din acţiunea conjugată a principelui
metoda suprimărilor în lunile calde ale verii Carol I şi a lui Alexandru Odobescu.
a rămas până mai ieri o pract i că încununată Principele, cu studii de istoria artei, a fost
totdeauna de succes, î nsăşi Com isiei impresionat de Viollet-le-Duc, întâlnit la una
Naţionale a Monumentelor, Ansamblurilor şi dintre recepţiile imperiale de la Compiegne,
Siturilor Istorice şi Direcţiei sale operative unde Napoleon al III-iea şi împărăteasa
aplicându-i-se lovitura de graţie în vara Eugenia invitau personajele de marcă ale
anului 1994. ştiinţelor , tehnicii şi artelor. Atunci când
În entuziasmul revoluţio nar al iernii chestiunea monumentelor istorice româ-
1989/1990 şi în dorinţa reînnodării unei neşti , treptat cunoscute şi apreciate de
legături organice între preschimbarea tânărul principe, a devenit presantă şi
revoluţionară şi România de drept a posibilităţile financiare au permis-o, la
părinţilor sau bunicilor unora dintre noi, am cererea suveranului , savantul profesor de
resuscitat imaginea vechii Comisiuni a arheologie de la Universitatea bucureştea-

51

http://patrimoniu.gov.ro
nă, Alexandru Odobescu a apelat la Viollet- şi apoi al Comisiunii Monumentelor Istorice.
le-Duc. Şi trebuie remarcat, între altele, că printre
În pofida unor principii enunţate primele proiecte ale lui Nicolae Ghica-
peremptoriu ş i a unor lucrări unde Budeşti - viitorul şef al acestui serviciu, s-a
reconstrucţia dacă nu chiar construirea din numărat replica bisericii Sf. Nicolae
nou păreau să precumpănească asupra Domnesc din laşi , reconstruită de Lecomte-
restaurării , în vremurile din urmă se poate du-Nouy, proiect materializat cu prilejul
observa un adevărat reviriment în expozitiei jubiliare din 1906, deasupra
aprecierea operei lui Eugene-Emmanuel parcului Carol , la Filaret. înalta pregătire de
Viollet-le-Duc (1814-1879). Caracterizat specialitate, adesea făcută sau completată
drept arhitect-arheolog încă mai de mult, el în străinătate, în Franţa cel mai adesea,
ilustrează , în primul rând , strălucitor , frecventarea atâtor monumente ale
cercetarea istorico-arheologică a monu- României - şi Evoluţia arhitecturii în
mentelor. În direcţia schiţată de Prosper Muntenia şi Oltenia (1927-1936) a aceluiaşi
Merimee, Viollet-le-Duc a creat mai cu Nicolae Ghika-Budeşti este o dovadă -,
seamă prin al său Dictionnaire raisonee „. o înlesnirea considerabilă creată de
uriaşă bază de date, indispensabilă oricărei conducerea Comisiunii Monumentelor
conservări sau restaurări a monumentelor Istorice de către Nicolae Iorga, au dat
istorice. Aplicarea rezultatelor cercetării în arhitecţilor restauratori activi sau formaţi în
conservarea-restaurarea monumentelor, etapa dintre cele două războaie mondiale
efectuată chiar de către marele arhitect este atuul important al cunoaşterii , profunde
înfăţişată , pilduitor, într-o sală - cam prăfuită atunci, a istoriei monumentelor istorice
- a castelului din Carcassonne. precum şi a marilor curente de idei
Un recent popas la Blois mi-a dat europene în acest domeniu. Cu arhitecţii
prilejul de a constata generala emulaţie din Ştefan Balş şi Virgil Antonescu această
Franţa vremurilor lui Louis Philippe şi pleiadă românească a restaurării s-a stins
Napoleon al III-iea pentru cercetarea sub ochii noştri.
temeinică a monumentelor înaintea
restaurării . Castelul din Blois a fost res-
taurat, sub direcţia lui Felix Duban (1797- Fără îndoială aceste prime pagini ar
1870), din 1845 şi până la sfârşitul vieţii putea părea destul de îndepărtate de etapa
acestui arhitect. Simptomatic pentru modul ultimilor treizeci de ani "before presen!" a
său de abordare a restaurării castelului , subiectului comunicării mele. Personalitatea
proiectele dintâi ale lui Felix Duban - primul lui Vasile Drăguţ dă însă cheia acestei
mare premiu de arhitectură la Ecâle des legături. Când , în 1968, pe atunci tânărul
Beaux-Arts (1832) - au fost restaurarea licenţiat în filozofie şi istoria artei Vasile
porticului Octaviei şi al unei case din Drăguţ devenea directorul Direcţiei Muzee
Pompei . Cercetările arheologice, de şi Monumente apoi a Direcţiei Monu-
parament , privitoare la materialele mentelor Istorice şi de Artă şi , în cele din
construcţiei şi decoraţiei au conferit urmă al Direcţiei Patrimoniului Cultural
restaurării castelului din Blois un caracter Naţional el era primul „civil'', sunt tentat a
exemplar. spune, ce succeda liniei de arhitecti -
Revenind în România ultimului pătrar Bilciurescu, Bordenache, Grigore Ionescu -
al secolului al XIX-iea, trebuie spus că , ce diriguise până atunci restaurarea
măcar din punctul de vedere al calităţii , monumentelor istorice în România
valoarea lucrărilor executate sub comunistă.
conducerea arhitectului Lecomte-du-Nouy - Venirea sa în fruntea Direcţiei
susţinut neprecupeţit, până la capăt de Monumentelor Istorice şi apariţia, din 1970,
regele Carol I - a fost recunoscută de a Buletinului Monumentelor Istorice (ulterior
specialiştii români şi străini. Revista Muzeelor şi Monumentelor) făceau,
Din experienţa acestor prime în scurta etapă de relativă liberalizare a
restaurări , în România au fost începute regimului comunist, atât de necesara
lucrările Serviciului Tehnic al Casei Bisericii racordare cu tradiţia , cu lumea europeană,

52

http://patrimoniu.gov.ro
cât şi o cotitură în cercetarea monumentelor de lupta, "încununată de succes", pentru
istorice. Rezultatele aveau să se arate atât suprimarea termenului din titulatura
prin însăşi opera lui Vasile Drăguţ şi a Comisiei Naţionale şi a Direcţiei Monu-
apropiaţilor săi colaboratori istorici de artă , mentelor Istorice. Apoi ciudata rezervă faţă
prin monografia domnului Gheorghe de denumirea de inventariere care1a i se
Cantacuzino asupra fortificaţiilor medievale preferă termenul , cu alt sens, împrumutat
ale Tării Româneşti şi , în domeniul atât de din limba rusă , de evidenţă .
spe~ial al istoriei urbanismului, de studiile Am relevat cu alt prilej, evocând un
doamnei arhitect Eugenia Greceanu privi- ilustru şi drag dispărut, efortul pentru
toare la Piteşti , Botoşani şi Roman . impunerea în 1990 a limitei de 50 de ani
Ca şi în alte ţări - cazul Franţei îmi înainte de prezent pentru declararea calităţii
este mai bine cunoscut - rolul şi ponderea de posiqil monument istoric, câtă vreme
cercetării istorico-arheologice şi de istoria eram întrebat, cu toată seriozitatea dacă
artei în cadrul conservării-restaurării monu- după anul 1800 se mai putea vorbi de
mentelor au făcut nu o dată obiectul unor monumente istorice.
dezbateri. În ultimul deceniu la noi - de mai În aceste condiţii nu este de mirare că
bine de un sfert de veac în Franţa - Lista oficială legală a monumentelor,
chestiunea s-a pus foarte concret în ansamblurilor şi siturilor istorice, elaborată
repartiţia fondurilor, în procentele acordate şi promulgată în 1990-1991 (pentru oraşul
din proiectare sau execuţie cercetării . Or Bucureşti în 1992), a suscitat numeroase
necesitatea cercetării era firească odată cu discuţii. A fost criticată în primul rând pentru
o mai profundă specializare şi organizare a prea marele număr de monumente istorice
muncii în echipă pe şantierele de clasate. Trecând peste consideraţiile extra-
restaurare, cu atât mai mult cu cât, în monumentalistice - politico-economice -
ultimul deceniu al regimului comunist , istoria gravă mi s-a părut ideea includerii în liste a
arhitecturii româneşti fusese aproape unor capete de serie, idee care prezidase în
suprimată din învătământul superior. ultimul deceniu al regimului comunist distru-
Începutul, î~ decembrie 1989, al gerea a numeroase monumente care nu
Revoluţiei în România a marcat şi începutul avuseseră şansa să fie trecute la răbojul
unei noi etape în organizarea cercetării , cutărui arhitect oltean sau muntean -
inventarierii , protecţiei , conservării , capete de serie.
restaurării şi punerii în valoare a Controversat este şi rolul arheologiei
monumentelor istorice. Patru tendinţe s-au în cadrul proiectelor de protecţie, con-
confruntat încă de la început. servare şi restaurare a monumentelor isto-
Mai întâi aceea provenind din spiritul rice. O veche obişnuinţă cerea arheologului
legislaţiei adoptate în 1974 şi care , implicat în proiectele de restaurare să ofere
inspirându-se poate şi din funcţionarea în doar cota nivelului de călcare al con-
Italia a unui Minister al Bunurilor Culturale structorilor monumentului pentru eventuala
ar fi dorit o lege comună a muzeelor şi sistematizare verticală . Restul nu putea fi
monumentelor. Celelalte trei tendinţe se decât un impediment pentru finalizarea
refereau direct la modalitatea de abordare a proiectului. De altfel, unei arheologii căreia i
monumentelor istorice, inspirându-se fie din se admitea doar lucrul în subteran, fără
felul cum funcţionase Direcţia Monu- necesara corelare cu cercetările de
mentelor Istorice înainte de 1968, fie între parament, cu studiile istorice şi mai ales cu
1968 şi 1977, fie , în sfârşit după experienţa cercetarea de planuri vechi şi catagrafii, nu i
anilor 1901-1948, îmbogăţită cu aceea a se putea permite să modifice nici măcar
ţărilor europene cu o organizare adminis- parţial un proiect.
trativă şi o problematică patrimonială com- Erau în schimb cercetările arhe-
parabilă cu a României . ologice, mai ales în mediul urban sau în
Nu puţine erau controversele zone de mari amenajări teritoriale, chemate
terminologice , între cele mai grave mi se să producă descărcarea de sarcină istorică.
pare opoziţia faţă de introducerea Nu este astfel de mirare - şi trebuie să
conceptulu i de sit - şi să ne aducem aminte o mărturisesc cu tristeţe - că niciuna dintre

53

http://patrimoniu.gov.ro
campaniile arheologice pe care le-am Pe temeiul unor legi clare şi a unor studii
condus sau la care am colaborat în cadrul temeinice , pentru care se găseau totdeauna
unor proiecte de restaurare la monumente fonduri , compromisurile onorabile erau de
istorice nu a fost încheiată în ultimii 14 ani . regulă încheiate.
Un caz limită este cel al săpăturilor Sub alte orizonturi, între intransigenţă
arheologice de la mănăstirea Aninoasa- şi tranzacţi e s-a strecurat, se strecoară
Muscel , unde după descoperirea fundaţiilor insidioasă , cedarea.
unui nou turn al zidulu i de incintă, ale unui Am lăsat la urmă chestiunea finalităţii
rezervor circular cu calotă emisferică pentru proiectelor de restaurare la monumente şi
o instalaţie hidraulică, a bazei unui turn situri arheologice, domeniul celei de-a doua
pentru scara de acces la casele specializări a mea. Am văzut mai toate
metropolitane - fără a mai vorbi de vechiul marile şi vechile şantiere arheologice din
cimitir, anterior mănăstirii - toate vestigiile ţară, cu edificiile excepţionale în momentul
au fost cu grijă acoperite pentru a nu atât de căutatei descoperiri. Azi zidurile lor
complica şi modifica proiectul de restaurare se risipesc sub şapele de beton puse
deja avizat. cândva . Trebuinţa de a conserva şi restaura
în acelaşi registru se înscrie şi cazul monumente arheologice în condiţiile
Geamiei Gazi Al i paşa din Babadag din climatului excesiv al ţării noastre, a unui
1639 şi a ş antierului arheologic deschis patrimoniu peste măsură şi din atâtea locuri
acolo. agresat, fac foarte actuală discuţia lui
De la aceste cazuri punctuale să Viollet-le-Duc despre calitatea materialelor
trecem la controversata chestiune a şi iscus i nţa arhitectului şi constructorului
rezervaţiilor arheologice urbane - a vechilor restaurator. S-a bătut mult moneda pe
cetăţi pontice greceşti Tomis/Tomoi şi păstrarea substanţei originare fără a lua în
Callatis. Efortul întreprins încă din 1990 de considerare că azi analizele geologice şi ale
a declara părţi din vechiul oraş antic Tomis materialelor de construcţie au ajuns
şi în întregime Callatida zonă non- îndeajuns de precise pentru a determina nu
aedificandi s-au lovit de opoziţia ireductibilă numai carierele, ci şi straturile, varietăţile ,
a unor specialişti locali pentru care a stăvili compoziţia, până şi calitatea şi provenienţa
proliferarea blocurilor şi a construcţiilor apei , nisipului utilizate odinioară , astfel că
arhitecturale în aceste situri însemna la problema păstrării substanţei originare îşi
început, în 1990, înfometarea muncitorilor pierde o bună parte din sensul de altă dată.
din fabricile de prefabricate, iar acum Evocarea aici, în faţa dumneavoastră, a
atentarea la dreptul sacru de proprietate câtorva dintre chestiunile dezbătute şi mereu
asupra terenului . actuale în ultimele trei decenii nu trebuie să ne
Am participat acum mai bine de un facă să uităm atâtea răni monumentale pe
deceniu la negocierile dintre conducerile trupul României de azi şi , dincolo de ceea ce
direcţiilor locale franceze de antichităţi , ne desparte, să ne concentrăm eforturile spre
autorităţile locale, investitori şi proprietari. patrimoniul în suferinţă.

54

http://patrimoniu.gov.ro
COMUNICĂRI I RAPOARTE DE CERCETARE

Observaţii arheologice privind pridvorul bisericii "Radu Vodă " din Bucureşti

Gheorghe I. Cantacuzino

Pe unul din dealurile de pe malul drept al Cu mai bine de o jumătate de secol în


Dâmboviţei, unde se aflase un locaş de lemn u rm ă ,în anii 1953 ş i 1954, s-au desfăşurat , în
în secolele XV - XVI, a fost ct itorită în anii cadrul marelui Şantier arheologic Bucureşti,
1575-1577 mânăstirea cu hramul Sfintei ample săpături arheologice pe dealul Rad u
Treimi , de căt re Alexandru Mircea voievod Vodă , sub conducerea profesorului Ion
(1568-1574, 1574-1577), terminată de fiul I onaşcu şi a cercetătorului Vlad Zirra .
său Mihnea (1577-1583 , 1585-1591 ). S ăpătu ril e au acoperit în mare parte aria
Mânăstirea Sfânta Troită , în forma pe care ansamblului vechii mănăstiri cu extinderi în
i-au dat-o ctitorii , a avut ' o existenţă scurtă . În zona în conju rătoa re , fiind cercetat şi interiorul
1595 dealul a fost folosit de oştile otomane bisericii. Principalele rezu ltate au fost
care au întărit ansamblul, constru ind o publicate 3 . S-au descoperit, în afara urmelor
„ palancă " . La revenirea lui Mihai Viteazul, în de locuire din a doua epocă a fieru lui şi din
octombrie 1595, turcii s-au retras aruncând în secolul IV p. Chr. , urme care indi că ex i stenţa
aer fortificaţiile şi c lădirile mânăstireşti. Pentru unui l ocaş anterior din lemn de la sfârş itul
aproape trei decenii, că l ugă ri i s-au mutat la secolului al XV-iea - începutul secolului al
mânăstirea Mihai Vodă. În 1613, Radu vodă XVI-iea. S-a constatat că , după incendierea sa
Mihnea (1601-1602, 1611 , 1611-1616, în 1595, biserica din 1575-1577 a fost
refăcută integral după 1613 . Cele două
4
1620- 162 3) a refăcut mânăstirea ,
reconstruind biserica pe vech ile temelii1 . De la edificii au avut acelaşi plan , cea mai veche
acest al doilea ctitor ş i-a luat mânăstirea fiind de dimensiuni cu puţin mai restrânse,
numele sub care a rămas cunoscută. În după cum au dovedit mai târziu cercetările de
secolul al XVIII-iea s-a u executat anumite arhitectură , care au dus la descoperirea, pe
lu c rări , în timpul lui Ştefan Cantacuzino întreg perimetrul interi or, în spaţiul dintre
(1714-171 6), reprezentat în tabloul votiv, primele două pardoseli, a restu rilor peretelui
precum şi în 1794 , când a fost consolidat initial, retras cu circa 15 cm fată de cel
turnul-clopotniţă 2 . Grave avarii au suferit refăcut5 . Resta urarea bisericii s-a desfăşurat
clăd iril e mânăstirii şi biserica din cauza în două mari etape. În prima au fost readu se
cutremurulu i din octombrie 1802. În 1830, ca la aspectul originar fa ţade le , după proiectu l
urmare a acestor avarii, au fost dărâmate condus de arh. Sanda Voicu lescu, în cea de a
turlele şi pridvorul bisericii. Pe la 1860 lăcaşul doua, în anii 1970-1973, au fost restaurate
a fost transformat în stil neo-gotic, faţad ele interiorul ş i partea superioară a bisericii, sub
fiind înălţate şi îmbrăcate cu un strat de z i dărie conducerea arh . Ştefan Balş. Restaurarea s-a
ş i tencuială. efectuat pe baza unei minuţi oase cercetări a

Ion Ionaşcu - Vlad Zirra , Mănăstirea Radu Vodă şi biserica Bucur, în volumul " Bucureşti i de odinioară
1

în lumina cercetărilor arheologice", Bucureşti , 1959, p. 59- 68.


2
1bidem , p. 75.
1on Ionaşcu , Vlad Zirra , Dumiru Berciu, Margareta Tudor, Săpăturile arheologice din sectorul Radu
3

Vodă , în Bucureşi. Rezultatele săpăturilor arheologice şi a cercetărilor istorice din anul 1953, Bucureşti ,
1954, extras din volumul Studii şi referate privind istoria Rom ă niei, p. 132 - 172; Ion I onaşcu , Vlad Zirra ,
Măn ăstirea Radu Vodă şi biserica Bucur, în vo lumu l Bucureştii de odinioară în lumina cercetărilor
arheologice, Bu cureşti , 1959, p. 51 - 78 . Un raport amănunţit privind săpăturile din biserică semnat de
Vlad Zirra se află în dosaru l de restaurare, Arhiva INMI , fond DM I, dosa r 2285 .
Vlad Zirra , Raport privind săpăturile în biserica Radu Vodă, 1953 - 1954, în dosarul de restaurare
4

~Arh iv a INMI , fond DMI , dosar 2285).


Urmele au fost descoperite în naos şi pronaos cu prilejul restaurări i , vezi Ştefan Balş , Restaurarea
bisericii Radu Vodă din Bucureşti, în RMM, MIA , an XLI V, nr. 1, 1975, p. 51.

55

http://patrimoniu.gov.ro
l CI .9 f1 n d .i
s„,. .rrx ,f M" r.-.
!iili.\\J :•;::·'tf:··-· ······ 0 ···
( ) l/•ttr
1111·.„
~,
.f...: XVIII
....... .Ϋ lf · ~· Jr
f) (,,.,„,
A

()'--- o -····
S<" : n'IT
l2:] lf ''"N „,_,..., .•1•10'1.> /,'

„.,.• oc.l•k~ ...


~ ~:~·;;.„~- Î! ••

L\D ~:""M,~ ·,-r·,. .......,,,,... .


,:.J .:1··.rt~ t-,•

;;fSi/.i,::::_.~~::..;~""t. 1''"' ~ •• u,
„,:„ t r"\ 1n . 1• '-.·r...,•1Ar:1'" nr -' """""
Str .l rt
lf...l'i!il ' ._.... . , -._...
„, . ~ ll'J ,, ,.,
~ '.:.~':•. „„:, •;-. ;.;_ r • / „.. „.- ,/

rr11~
/ / r' / ,-'
OO<> D ofr.i . •• ~··.•,;: J :.J•-· •• •„ ./ .I' „ /• ,/'
'•:; .<. /; ~.:/ / ,
:::= '""""'· ''·' .... u•.·- ~>: ':.'f

· ··o~";" ,.~„~ •.,.•„J. N•.·'""'

CJ1 C ') :f...Jc•' ""':.__


O)
,,
C::: I L•~.~-1 „
~- ,~ <;i

~--"
~

L •911 nd .1 r' 6,,„„.~ , J


..:.:. ..
css
IT
','~\,'-~'-
cm!! ~;:::;,;,. ~:::;;;/;.,. ~J!/f..,.,..,-„_, •.„ '
'
l,_,...,,,u~•""'"'>'':"'"'···...,•"" ·"'''•"' '
l „ .~
' '
, ~ ,„..,,,~„r'1• fl--' :i;J"':" '"' J5:J1'
lt !l"QI M • • • • „ ~• J"J•"' ' ':: ~' '\~,~ ...·.
CJ ,.,...„„~ ... ,,.„~·-·"';. '~~~~~--
[li[] -
raillil - „....,.,.,„„'1);,,„,,.. ,J4,,.„,,,„.„ <,, ,. ,//J 1'.'J
m MM~ </rtflJfJ• Tf

Q t„NJ•• l•lf•.,..J,:i,111'JUft"' l l~ „I'

B"'~"" ";: ·"':·'":::::::-"'""'~'


J · .
..„•. ::;,-:.';.~-~· "' ...,., ,,..~„ ,,.,, ....,.,
,,., _,,,.1.-~ .
0
•·
)
, _
IO I}
I
t011>
· """i
."'1t1· "'-'"" f1'1„,.,... i-.„.„.„„„ ..,,11 ,, •• 1)

Fig. 1. Planul general al săpături/or făcute în 1953 - 1954 la biserica Radu Vodă (sus în dreapta, acest sector reprodus
din Planul Borroczin). Reproducere dup ă Ion Ionaşcu, Vlad Zirra, "Mănăstirea Radu Vodă şi biserica Bucur': în volumul
"Bucureştii de odinioară în lumina cercetărilor arheologice ': Bucureşti, 1959, fig. 12.

http://patrimoniu.gov.ro
... -;.. , ?
o- ·-- -
.... ~... ~
-::, "'
o.,)~·„ J?
;sv : o ... O··\"'o:=::
o::::: o>'~ 3:1 >~··
c.-'°o-_ o.P ~ · o~
'ii i ...__ N '- ~ )$ ..... .....
'" - - '"'-o::."'"__+• L
t, z
"
o..."0... o-;:
b_ ....
~ o
-- o-
a.. - cc= - s
-
,#5
)8
o-:. -
r o~
•• .
o:

ci

c.n
-.j

. )-
' .
C:=J Sondaje 1965 I .
k,_-..,1 Funda ti e latita
~ Zidarie masiva de caramida
o 5 10 15 2.0
f I j I I f t I I I f I l I I ' ! I : j

Fig. 2. Amplasarea sondajelor arheologice din 1965, pe planul publicat după săpăturile din 1953 - 1954 (Ion Ionaşcu, Vlad Zirra,
"Mănăstirea Radu Vodă şi biserica Bucur", în volumul "Bucureştii de odinioară în lumina cercetărilor arheologice'?.

http://patrimoniu.gov.ro
RADU VODĂ-196 5
S I - pr on a o s
profil vest i c

Fig . 3 . Profilul peretelui vestic al sondajului I I 1965, perpendicular pe latura nordică a pronaosului.
Legenda: 1, sol galben steril; 2, pământ cenuşiu gălbui; 3, pământ negru cenuşiu; 4, groapă mormânt;
5, pământ cenuşiu amestecat cu castaniu, cărămidă spartă, moloz; 5a, moloz, cărămidă spartă; 6,
pământ cenuşiu granulos; 7, pământ cenuşiu granulos cu urme de moloz; 8, pământ cenuşiu castaniu,
pigmen ţi de moloz, pietriş; 9, pământ cenuşiu; 10, pământ castaniu, urme de cărămidă (nivelare
modern ă) ; 11, pietriş, urme de mortar; 12, nisip, pietriş .

RADU VODĂ· 1965


s li - pridvo r
profi l vest ic

o
--===-- -==--
1m
®

Fig . 4. Profilul peretelui vestic al sondajului li I 1965, perpendicular pe latura nordică a pridvorului.
Legenda: 1, sol galben steril; 2, pământ cenuşiu gălbui; 3, pământ negru cenuşiu; 4, moloz, bucăţi de
cărămidă; 5, groapă modernă; 6, nivelare cu cărămidă sub treptele intrării în pridvor (sec. XIX) ; 7,
pietriş, nivelare mo dern ă .

58

http://patrimoniu.gov.ro
primul rând obţinerea de date care să arate
dacă biserica a avut pridvor încă de la sfârşitul
secolului al XVI-iea . În această problemă
trebu ie tinut seama de mentiunile
documentelor din 5 iulie 1626 8 şi din ' 5 mai
1629 9, în care se aminteşte că Mihail
postelnic, fiul lui Dobromir banul , „s-a îngropat
în pridvorul bisericii , încă de mai înainte
vreme , din vechime , când a fost cursul anilor
7095" (1586 - 1587).
Sondajele au fost amplasate în dreptul
pronaosului şi pridvorului , pe laturile de nord
şi de vest ale edificiului 10 .

Fig . 5. Tabloul votiv din 1714 - 1716, în desenul


realizat în 1864 de C. Lecca (reprodus după Ion
Ionaşcu şi Vlad Zirra, în "Bucureştii de odinioară
în lumina cercetărilor arheologice", planşa LI/, 2).

arhitecturii monumentului, care a beneficiat şi


de rezultatele săpăturilor arheologice din 1953-
1954. Rezultatele cercetării legate de prima
fază de restaurare au fost prezentate de arh.
Sanda Voiculescu într-o comunicare la
sesiunea ştiinţifică a Direcţiei Monumentelor
Istorice din mai 19686 , iar cele din a doua
etapă , într-un riguros studiu publicat de arh.
Ştefan Balş în 19757 .
Una dintre problemele interesante ridicată
de cercetarea şi de restaurarea bisericii a fost cea
a pridvorului. La ea s-au făcut referiri în
menţionatele studii ale arhitecţilor care au condus
remarcabilele lucrări de restaurare. Pentru
obţinerea unor date suplimentare asupra acestui
compartiment au fost efectuate unele sondaje în
anul 1965, într-o zonă neatinsă de cercetările din Fig . 6. Biserica Radu Vodă, în miniatura lui
1953-1954. Observaţiile prilejuite de aceste Dionisie Ec/esiarhu/ din Condica mănăstirii Radu
sondaje vor fi prezentate în cele ce unnează. Vodă din 1794 (reprodus după Ion Ionaşcu şi
Sondajele arheologice efectuate la Vlad Zirra, în "Bucureştii de odinioară în lumina
biserica Radu Vodă în iunie 1965 au urmărit în cercetări/or arheologice", planşa LXXII, 1).

Textul comun i cări i se păstrează în arhiva INMI, fond DMI , dosar 2290
6
7
Ştefan Balş , op. cit„ p. 45 - 52.
8
DRH B, XXI, nr. 103.
9
DRH, B, XXII , nr. 262.
10
Au fost trasate două sondaje cu lungimea de 5 m şi lăţimea de 1,25 m, perpendiculare pe latura de
nord a pronaosului şi respectiv a pridvorului, la o distanţă de 3,60 m, unite apoi printr-o săpătură cu
lăţimea de 1,60 m, şi două sondaje de 4 x 1 m ş i 3,60 x 1 m, în partea de vest a pridvorului.

59

http://patrimoniu.gov.ro
În sondajul din dreptul pronaosului a În sondajul dispus perpendicular pe
apărut vechea fundaţie a bisericii, care latura de nord a pridvorului, sub stratul
fusese cercetată în alte puncte prin subţire de pietriş şi nisip ce susţinea pavajul
săpăturile din 1953-1954. Fundaţia din modern şi sub un strat de circa 20 cm de
piatră , având pe alocuri fragmente de moloz cu bucăţi de cărămidă spartă , a
cărămidă , este mai lată cu 0,70 m în apărut un bloc masiv de zidărie de
raport cu zidul bisericii. Cu o adâncime de cărămidă, consolidat la bază cu bârne de
1, 70 m, ea era situată imediat sub stratul lemn dispuse orizontal ; este vizibil locaşul
de pietriş şi nisip care susţinea pavajul, la unei astfel de bârne, orientate est-vest.
aproape 1O cm sub suprafaţa· terenului . Blocul de zidărie depăşeşte cu aproape 3 m
Deasupra solului galben steril se aflau un limita nordică a pridvorului şi are o
strat de pământ cenuşiu gălbui şi altul adâncime de 1,40-1,50 m în partea de nord
negru cenuşiu, vag delimitate între ele, cu şi circa 1,70 m în partea de nord-vest.
grosimea totală de circa 0,70 m, Această masă de z i dărie , a cărei limită
reprezentând depuneri anterioare vestică a fost delimitată în cele două
bisericii. În cursul săpăturilor din sondaje din zona respectivă , înconjoară
1953-1954 în aceste depuneri au fost actualul pridvor.
descoperite urme din a doua perioadă a Succesiunea stratigrafică a depunerilor
fierului şi din secolul IV. Câteva în dreptul pridvorului actual este
fragmente din a doua epocă a fierului au următoarea: deasupra solului galben steril
fost găsite şi în sondajele din 1965. se află stratul de pământ cenuşiu gălbui şi
Deasupra lor se găsea un strat de pământ cel negru cenuşiu , având în total o grosime
cu moloz şi bucăţi de cărămidă spartă . La de aproape 0,60 m. Deasupra lor urmează
circa 0,70 m de fundaţia bisericii s-a imediat, la o adâncime de circa 0,30 m,
descoperit un mormânt. Groapa acestuia , stratul modern cu moloz şi bucăţi de
adâncită până la circa 0,75 m de la nivelul cărămidă spartă , depunerile
de săpare (circa 1 m sub suprafaţa corespunzătoare diferitelor etape ale
terenului) , străbate straturile de pământ existenţei edificiului, ce trebuie să
negru cenuşiu şi cenuşiu gălbui , presupunem că au existat, fiind răzuite cu
pătrunzând puţin în solul galben. Ea ta ie prilejul lucrărilor de reparaţii din a doua
şi un strat subţire de 5 - 6 cm de pământ jumătate a secolului al XIX-iea.
cenuşiu deschis, ce se poate observa, Datele stratigrafice nefiind concludente
deasupra stratului negru cenuşiu , doar în în ceea ce priveşte datarea zidăriei masive
apropierea gropii, nu şi în vecinătatea de cărămidă, indiciile mai sigure pot fi date
fundaţiei sau spre partea de nord a de raportul între aceasta şi vechea fundaţie
fundaţiei , şi care poate să reprezinte a bisericii pe de o parte, între ea şi zidăria
restul unei depuneri corespunzătoare
primei perioade de existenţă a bisericii ,
răzuită de nivelările moderne. Nu s-au
păstrat urme de sicriu , dar existenţa lui
poate fi presupusă după mai multe cuie
de fier descoperite. Scheletul era orientat
est-vest, având îngrămădite în apropierea
craniului alte oseminte provenite de la o
reînhumare . Inventarul descoperit - un
cercel de alamă cu mărgeluşe, ace de văl
şi o încheietoare din acelaşi material ,
resturi de fir de la îmbrăcăminte şi un inel
sigilar din aliaj de argint cu inscripţie în
caractere chirilice - ANKA - arată că e
vorba de un mormânt de femeie , care Fig . 7. Funda ţia laturii de nord a pronaosului şi
poate fi datat în a doua parte a secolului limita estică a blocului masiv de zidărie de
al XVII-iea . cărămidă.

60

http://patrimoniu.gov.ro
similară descoperită în cursul cercetărilor din
1954 în interiorul pridvorului, în partea de
nord a acestuia . Blocurile de piatră făţuită de
la baza pilastrului menţionat şi din partea
inferioară a paramentului zidului laturii
nordice a pridvorului se sprijină pe zidăria
masivă de cărămidă. Totodată trei rânduri de
cărămizi li se alipesc, ceea ce indică o
contemporaneitate a masivului de zidărie de

Fig . 8. Zidăria masivă de cărămidă şi fundaţia


laturii de nord a pronaosului.

pridvorului refăcut în 1859-1863 pe de


alta 11 .
Zidăria masiva de cărămidă
depăşeşte spre est limita pridvorulu i cu
1,03 m. Ea este alipită , în dreptul
pronaosului , fundaţiei de piatră, lărgită, a
bisericii refăcute de Radu Mihnea . Fundaţia
pronaosului poate fi urmărită spre vest
numai până în dreptul limitei exterioare
a pridvorului, partea ei superioară fiind
aici parţial demolată , în dreptul pilastrului
modern din partea de nord est a
pridvorului, care se sprijină parţial pe ea.
Din aceasta ar rezulta că planul bisericii la
origine nu cuprindea un pridvor, sau cel
puţin un pridvor de aceeaşi lăţime cu
pronaosul. S-a sondat şi masivul de zidărie
de cărămidă, în dreptul intrării nordice a
actualului pridvor, pe o mică porţiune , până
la o adâncime de circa 60 cm , fără să se
găsească o altă urmă de fundaţie . Zidăria
de cărămidă face corp comun cu zidăria

Fig . 10. Fundaţia pronaosului (colţul de nord-


vest) şi partea superioară a blocului masiv de
zidărie de cărămidă .

cărămidă cu construcţia pridvorului din a


doua jumătate a secolului al XIX-iea, fiind
mai greu de crezut că rândurile de cărămidă
din partea superioară a masei de zidărie ar fi
fost adăugate mai târziu. Rostul zidăriei
masive de cărămidă trebuie să fi fost cel de
Fig . 9. Sondajul I - pronaos, profilul vestic, a susţine construcţia ce avea să se ridice
mormânt din sec. X VII în apropierea fundaţiei. deasupra sa.
Dimensiunile cărăm izi lor sunt destul de variate, lungimea între 25,5-27 cm , lăţimea între 12,5-14,3 cm
11

şi grosimea între 3,5 - 5 cm , ele fiind probabil refolosite .

61

http://patrimoniu.gov.ro
arheologice în raport cu cele istorice şi
reprezentările cunoscute, precizând datele
suplimentare aduse de cercetările de
arhitectură , nici ele nu îndeajuns de
concludente 15 . Vechea cornişă , descoperită
în pod , după dărâmarea părţii superioare a
pridvorulu i din secolul al XIX-iea, era
întoarsă pe toată latura de vest a
pronaosului, infirmând indicaţiile repre-
zentărilor amintite privind un pridvor cu
aceeaş i înălţime ca restul bisericii. Faptul că
Fig . 11 . Latura de nord a pridvorului - partea sub cornişă paramentul zidăriei este neted,
superioară a blocului masiv de zidărie de fără firidele existente pe faţadele laterale,
cărămidă.
care ar fi trebuit să existe în cazul lipsei
pridvorului, şi prezenţa unei îngroşări cu 20
Întrebarea dacă pridvorul făcea parte cm a părţii inferioare faţă de cea superioară
din biser ică în timpul lui Alexandru Mircea au fost considerate pe drept cuvânt ca
sau al lui Radu Mihnea s-a aflat între indicând existenţa unui pridvor de înălţime
problemele urmărite prin cercetările din redusă, ca la Mitropolie sau Cotroceni, cu
1953-1954, când s-a urmărit în mod special bolţile rezemate pe îngroşarea men-
identificarea a ceea ce s-a păstrat din
biserica din ultimul sfert al veacului al
XVI-iea , a unor eventuale urme ale unui
locaş mai vechi şi determinarea mormintelor
din secolele XVI şi XVII. În această privinţă ,
s-a constatat că fundaţia bisericii se termina
la uşa pronaosului , pridvorul având o
fundaţie proprie, din bolovani şi mortar,
deosebită de cea din temeliile secolului XVI
sau XVII , cu liant mai puţi n rezistent. În
partea centrală a pridvorului, în axul
bisericii, se afla pământ , iar în părţile
laterale o masă compactă de cărămizi
legate relativ neglijent cu mortar, cu
grosimea de circa 1 m. S-a presupus că
adaosul datează din secolul al XVIII-iea ,
poate din 1714-1716 12 . S-a remarcat că
biserica este înfăţişată cu pridvor atât în
tabloul votiv din 1714-1716, cunoscut din
copia făcută în 1864 de C. Lecca, cât şi în .
miniatura din condica mânăstirii Radu Vodă
din 1794, datorată lui Dionisie Eclesiarhul 13
sau în medalionul pictat pe o făcl i e de lemn
aflată lângă mormântul ctitorului . Pridvorul
14

este reprezentat având aceeaş i înălţime cu


corpul bisericii , cu câte două arcade
sprij inite pe coloane în părţi l e laterale şi trei
Fig . 12. Sondajul li - pridvor, blocul masiv de
pe faţada de vest. Arh . Ştefan Balş a
zidă riede cărămidă pe latura de nord.
remarcat caracterul contradictoriu al datelor
12
Bucureştii de odinioară .. „ p. 75.
1bidem , pl anşele Lll, LXXll/1
13
14
Ştefan Balş , op. cit„ p. 48
15
1bidem, p. 51 - 52.

62

http://patrimoniu.gov.ro
tionată 16 . Ţinând seama de imprecizia date-
ior existente şi de necesitatea funcţională a
păstrăr ii compartimentului , soluţia de
restaurare adoptată a menţinut pridvorul, cu
înălţim ea micşorată prin desfiinţarea fron-
tonului, pentru o mai bună armonizare cu
volumul pronaosului.
Recapitulând toate aceste date, cred
că poate fi formulată încă o ipoteză privind
pridvorul bisericii Radu Vodă . Zidăria de
cărămidă care înconjoară pridvorul din a
doua jumătate a secolului al XIX-iea, aşa
cum este construită , a putut să distrugă
eventuale alte urme de zidărie. Se poate
presupune, ţinând seama de urmele de
fundatie ale pridvorului găsite în 1954, că
biserica va fi avut încă din prima fază , din
ultimul sfert al secolului al XVI-iea , un
pridvor ridicat pe fundaţii separate de ale
restului bisericii, ale căror eventuale urme
să fie mai retrase decât linia faţadelor
bisericii refăcute la 1613. De altfel, ţinând
seama de urmele descoperite în interior ale
vechilor pereţi, se poate presupune că şi Fig . 14. Sondajul din nord-vestul pridvorului din
fatadele laterale ale pronaosului din ultima sec. XIX. Limita vestică a masivului de zidărie
p~rte a secolului al XVI-iea vor fi fost puţin de cărămidă.
mai retrase. Acest pridvor poate fi cel în
care a fost înmormântat Mihail postelnic, fiul reprezentat în tabloul votiv din 1714 - 1716
lui Dobromir banul, în 1586 - 1587. Se şi în miniatura lui Dionisie Eclesiarhul, cu
poate presupune că el a fost păstrat în arcade sprijinite pe coloane şi cornişa
biserica refăcută la începutul secolului al ajungând la nivelul cornişei pronaosului. În
XVII-iea, având o înălţime mai mică decât a doua jumătate a secolului al XIX-iea ,
cea a pronaosului . Aceasta ar explica refacerea pridvorului pe un plan şi în forme
particularităţile faţadei de vest remarcate de diferite, de proporţii amplificate faţă de cel
arh. Ştefan Balş . Este posibil ca în al doilea anterior, a putut duce la construirea
deceniu al secolului al XVIII-iea pridvorul să masivului radier de zidărie de cărămidă care
fi fost transformat, în forma în care este să-l susţină. Ipoteza existenţei unui pridvor
al bisericii încă din ultimul sfert al veacului al
XVI-iea , în pofida unor date arheologice
care aparent ar contrazice-o, ar putea totuşi
pune de acord dovezile arheologice cu
datele cercetării de arhitectură, cu mărturiile
documentare şi cu vechile reprezentări ale
lăcaşului. Biserica Sfânta Troiţă ar fi astfel
primul edificiu din grupul - inaugurat de
ctitoria lui Neagoe Basarab de la Curtea. de
Argeş - al bisericilor de plan treflat cu
pronaos supralărgit , cu turla sprijinită pe
coloane, care să fi fost prevăzut cu pridvor,
Fig . 13. Sondajul li - pridvor, limita nordică a premergând cu câteva decenii biserica
blocului masiv de zidărie de cărămidă . Mitropoliei din Bucureşti.
16
1bidem, p. 52 .

63

http://patrimoniu.gov.ro
Prima biserică a fostei mănăstiri „Sf. Sava" din laşi 1

JNicolae N. Puşcaşul şi Voica Maria Puşcaşu


La 4august 1583, Petru Vodă Mănăstirii „Sf. Sava" de lângă lerusalim6 .
Şchiopul făcea danie călugărilor de la Trei pisanii montate pe faţadele
mănăstirea „Sf. Sava" de lângă Ierusalim , la monumentului şi acum în fiinţă menţionează
rugămintea acestora, un loc în târgul laşilor, explicit că biserica actuală a fost înnoită din
pentru ca aceştia să-şi ridice biserică 2 . temelii 7 şi - respectiv - zidită şi înnoită în
Dania consta în " nişte case făcute de anul 16258 . Mai mult, tot din amintitele texte
domnia noastră în târgul laşilor şi cu locul epigrafice reiese că biserica a fost ctitorită
acestor case, ca să locuiască acolo rugătorii de Ion (Enache, lanachi) "nepotul cinstitului
noştri şi să-şi facă biserică "3 . Locul în domn Scarlatos din Constantinopol"9 ,
cauză, fusese cumpărat, la o dată refacerea bisericii din temelie fiind făcută
anterioară , de către Petru Vodă Şchiopul de sub conducerea "protomaistrului" Gheorghe
la femeia lui Borcea din laşi, în călugărie cu din Constantinopol, în vremea păstoriei
numele de Macrina, şi de la fiica acesteia, egumenului leroteiu, ieromonah venit din
cne~~hina lui Corpaci, pentru 7000 de Cipru.
aspri . Datele de mai sus impuneau
Nu cunoaştem momentul exact în rezolvarea unei probleme majore şi anume
care biserica cu hramul "Adormirea Maicii obţinerea constatărilor de specialitate care
Domnului" a mănăstirii „Sf. Sava" a fost să demonstreze: fie că biserica construită
construită efectiv; cert este însă că lucrările imediat după anul 1583 a fiinţat ca un
de construcţie erau cel puţin aproape edificiu distinct, la folosirea căruia s-a
finalizate înainte de 26 noiembrie 1587 renunţat înainte de anul 1625; fie că
când, un anume Lucoci a fost deja îngropat structura bisericii - şi acum în funcţiune -
"în sfânta biserică" 5 . include zidăriile unui edificiu anterior
Cât priveşte statutul aşezământului construit. Problema a fost deplin soluţionată
monahal nou înfiinţat, acesta era - în fapt şi prin rezultatele cercetărilor arheologice 10 ,
încă de la început - acela de metoh al dovedindu-se reală prima ipoteză amintită:

Articolul de faţă - susţinut sub formă de comunicare în decembrie 2003 - face parte din volumul „Biserica Sf. Sava
1

gin laşi. Monografie arheologică " , cu aceiaş i autori , acum sub tipar la editura Trinitas din laşi.
DIR, A, veacul XVI , voi. III , doc.277 , p.224-225.
Ibidem , loc cit. Sintagma "rugătorii noştri" folosită pentru desemnarea călugărilor mănăstirii „Sf. Sava" de lânga
3

Ierusalim se explică prin existenţa unei danii acordată înainte de anul 1583 în beneficiul mănăstirii mai sus amintite,
prin intermediul căreia acelaş i voievod al Moldovei devenise, acolo, ctitor.
4
DIR, A, veacul XVI, voi. II I, doc.277 , p.224-225.
5
Ibidem, doc.456, p.369-370.
6
Aşa cum şi este numit în mod curent, după 7 iunie 1600, dată la care apare pri ma oară această calitate explicit
exprimată (Documente privind istoria oraşului laşi, editat de Ion Caproşu , voi. I - III, Ed. Dosoftei, laşi , 2000 (în
continuare DIOI , voi. I. doc.50, p.73-74).
Pisania în limba greacă aşezată deasupra portalului laturii vestice de intrare în pronaos consemnează că "Minunata
7

această şi vredn i că de laudă biserica s-a înnoit din temelii de către prea cucernicul boier Ioan postelnicul, nepotul
cinstitului domn Scarlatos din Constantinopol , fiind egumen leroteiu ieromonahul din prea vestitul ostrov al Ciprului,
iar căpetenie a meşter il or Gheorghe din Constantinopol , în anul 7133 mai s-a săvă rş it" (N . Iorga, Inscripţii din
bisericile României, li , p.1 37).
8
Pisania în limba slavonă aflată la vest de portalul de intrare în pronaos, pe faţada sudică a corpului bisericii (şi la
interioru l turnului) ne informează : "Cu voia Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu săvârşirea Sfântului Duh a început a se
zid i şi a se înoi acest sfânt hram de dumnealui lanachie, fost mare postelnic şi .„ nepot al dumnealui Scarlatos întru
numele Adormirii Maicii Mântuitorului nostru Stăpâne i Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria ,pentru
rugăc i un e a sa şi părinţ ilor săi în zilele binecinstitorului stăpânitor Io Radu voievod , domn al Ţării Moldovei, sub
Mitropolitul chir Anastasie Crimcovici al Mitropoliei Sucevei şi Athanasie episcop de Roman în anul 7133 (1625) luna
lui mai s-a săvârşit" (N . Iorga, op.cit.).
9
N. Stoicescu, Dicţionarul marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova, secolele XIV-XVII, Ed. Enciclopedică ,
1971 , p.368-369, identificat cu lanache Caragea, acelaşi care face mănăstirii substan ţi a le danii.
°
1
Campaniile de cercetare arheologică s-au desfăşurat în anii 1976-1981 , sub conducerea autorilor.

64

http://patrimoniu.gov.ro
I
o
\o
~ \
! -m \
î I
IJJPLC.
III
o
r: -
C~..:.
I»•
~=
ts01

'"·- - -\
_\
o

l rs:g- -
- - ,;..,.-.;;o.:-·- -jtf--- -- -- -::,::-....:.=--- -
'I :&; \
~-)2i:,L'.: ' ~18 ~a;a
11&05 1- -, o
\\\1
---=! ~
I
r-1
5 23
- - 111

o
- - --
s.19
--
1i iL
I 504 I
_i_
1-
'J
o
L.J III IS.W i1 i i
o - !j ! o
(j) III I __ .li-, I !I
(.]1 o I j I o
III ~~J Ii ~
\ - . - _ ____ _~ i ! ~I
lllSY.RIC \ t"OSrt"fl MĂNĂJ.""flRI
M•llltl•looll•1I
Jli1.\N'ru &\Vi\ I !I
.
oii

II I.
t-
,.,...„ .."'''"" .
~.„r~~1i\'l.'.::ll:lr.l· o
\
o ~ -··~'""'''"'
"'~·;~•·""'"""
...o - ···"' 'I .
i ~III
\~ bl1tt1d/ i97!1: ·i

O . . . - '"''- .,...,~,.., - I teren aP"iiiărd ~


\ ---------- _ „ ,m„„ „.,.,~.., N I j cornxiit:'lpi armene I
o I' -j ~- O
- ·- - 1rastu1uc11urllorGt c1ru1.-1
wtc11••,,76.,,„l I .
~- terenuldespo0" al liceului ' Q!Wl ""'1il
9 rm
j I
19m i ! ~
''Vasile Alecsandn" =..,....ool1%a ·I -j 11\
W n
====5!o~oii55iiio~o~o ...... o~oe;!E90 E!l53 0~ ---oif3ES!I'
.„ „ ... „ .. ..... . . „ .. .- - - - - - - pietonal - - - - - - - -.
carosabilul străzi COSTACHE NEGRI

Fig . 1. Biserica fo stei mănăstiri "Sf. Sava ", mun. laşi. Plan de situaţie cu amplasarea secţiunilor
arheologice.

http://patrimoniu.gov.ro
''

I
~J>%.~?
m
m ~-:~~a-··,-~:;
\l'.\11',

·

1
..
\ :?Z .
'1$1R~· 1"~. ~7~
V

{<"'1l=~.J
1 • • . . . . , ..,
i
Hm'·„.........
,/!i1:~ t
:.~;{~•·m•m
~J'"Ţ''O•.,;.r.;1.<-::... , W·290cm

!I
~-
.. .::.(o;ţ).?'f::~·:~,:.m N

{~::::~'.) ~W~m
11 „.....
„ ..„„ .. , DIUIUCA lfĂl'i'TUl.AVA
,., .... ifllol h il •
'c~::: }i!ii.lllw-mcm ~

:i ·..... „ ····· "!'


lllttll<• l 1 t-olrl•W lllri

I ........... ..,... ~... ......„. l ·f.

>Î=~{if;~:
... to! . bi.rldfldllll• .

;iI
~
~
-

-
şOrUbrwndlt1
u~ llu~ri\ar loţilo­
~ - pardow U DIHritU h
~-11)1'11potlJcll011-.,
I'I CJ - ?1'&1d91"opiarde l!"3rm~
[ j ] - (ll~Jd!~~t
, I 6J -plWtli•~~i.
w;\l!, U~
.~ă:=:-=r;.:~= O Sm

Fig . 2. Planul descoperirilor arheologice la W±O =100 cm faţă de pragul portalului vestic al bisericii actuale.

http://patrimoniu.gov.ro
î ,,
l

r
~

r (ij
„ ~:::i
l
___L i " -~
Ol
c::
Q
ii::
Q
e
c-0
O>
u:::

l I
I
f i
Î ~ I
8 --;---l~W~
l! I
-=--~=-- '
I

67

http://patrimoniu.gov.ro
SECTIUNEA S 10 SECTIUNEA S 07 - -- - -- - - - -
P'?fiL!t malului estic >111 11111 1
profilul ma!WI es llc

W±Q ·]Z_· .Jffit l±lt___sL.W±Q „- .„ - „ .- „ .- „. - „ .;_ SUD

O)
CXl

9 r
ffi§3 _ funda\ lile şi eleva-
~ ITIIIIlil -
jllle blserl<M l!'; -hum.JS1 lf~&!:*~ - ~~r;:;t;~~e': cHrpt. ump\utur!i fngrop'1J UIS~IUCA FOSTEI M1\Ni\STJRI SFANTU S/\\IA
Mum cipiullaşl
~· _ fundatill!ţi el"'a -
plallormă de ~ ar
dette<t nve!at Profil 1n1n1vtrsal
ţiile bisericii f1 - - lut1 - detile..<nlvolalal
- blser\cll 21 - bi seficli Î.J
~
-
zidirii adosate
bisericii:(, M . - mortan ~
-
nivelare -sup:irt a
pardoselii bisericiiZ.1
~_demolare; 00 - ni"'!\tlrt recente i

D "' V

~ - so l vl r_gin; I J _ u~caşuri de lerm;


-
sd râ!mllt de h"nor-
mantari succesive, Kf'\:;."I _ oomus actual; I J _ dU!;LJmea.

Fig . 4. Profil transversal

http://patrimoniu.gov.ro
Fig. 5. Biserica actuala a fostei Mănăstiri "Sf. Sava".
în cele ce urmează ne vom referi la A.2. - stratul de humus, suprapus
vestigiile bisericii 1 - cea care a fiinţat între direct la faţa stratului precedent, cu o
anii 1583 şi 1625. grosime de cca. 30 - 50 cm , cu nuante brun
Stratigrafia generală a sitului roşcate ; faţa acestui strat a constitu it 'tocmai
investigat (Fig. 3, 4) prezintă - în ordinea acea platformă naturală la suprafata căreia
cro nologică a depunerii sau formării au intervenit, în timp, stratificările 'datorate
respectivelor straturi - următoarea alcătuire : locu irii şi act i vităţii omeneşti ;
A. - stratificările datorate proceselor B. - un nivel de vestigii caracterizat
geologice ş i pedologice şi care ţin de prin răspând irea sporadică de fragmente
alcătuirea părţ i i superioare a depozitului ceramice de tip Cucuteni (intervenite fie
terasei inferioare a Bahluiului . direct la faţa stratulu i de humus, fie uşor
A.1. - stratul de argilă sedimentară , cu cufundate în partea super ioară a masei
masa compactă , de culoare galbenă până acestuia); prezenţa numitelor fragmente
la ruginie; faţa acestui strat se afla la cca. ceramice probează existenta - în vecinătate
1,30 - 1,50 m adâncime faţă de nivelul - a vetrei de locuire a unei foste aşezări
actual de călcare, iar masa stratulu i neolitice 11 .
coboară în profunzimea solulu i (în măsura C. - un substanţial grupaj de stratificări,
în care această adâncime a putut fi corespondent unei locuiri civile de epocă
verificată) până la 4 - 5 m; medievală , constând în instalaţiile şi

11
întrucât în raza terenului cercetat de noi la .Sf. Sava" nu au mai fost descoperite şi alte categorii de
vestigii ale unei locuiri neolitice , prezenţa sus menţio nate l or fragmente de vase ceramice se datorează
cu mare probabilitate fiinţării uneia dintre aşezăril e cucuteniene identificate prin cercetările de
specialitate efectuate în ultimii 50 de ani în zona cartierului Târgu Cucului ş i , respectiv, pe terasa
infe ri oară a Bah luiului în sectorul delimitat acum de edificiul Palatu lui Culturii şi frontul sudic al străzi i
Anastasie Panu , spre est de hotelul Moldova.

69

http://patrimoniu.gov.ro
amenajăr i le necesare funcţionării unui superficială operaţie de nivelare 13 , numai în
atelier de olă r ie , activ în decursul secolului acele zone în care se aflau încă in situ,
al XV-iea , distrus prin incendiu la începutul prăbuşite , resturile amintitelor amenajări .
secolulu i următor . Pentru tot traseul care delimita planul
D. - un grupaj de stratifi c ări generat de viitorului edificiu, şa nţurile de fundaţie au
fundarea ş i funcţionarea aşezământului fost excavate simultan şi unitar (Fig. 1, 2).
monahal al mănăstirii „Sf. Sava". Amintim Adâncite cu 165-170 cm în profu n-
acum faptul că aşezământul a avut, zimea solului (în raport de nivelul de călcare
succesiv, două edificii de cult, în condiţia în atunci existent); şanţurile de fundaţie , cu o
care după demolarea primei biserici, lă ţime de 160-170 cm au fost realizate în
construcţia celei de a doua suprapune doar aşa fel , încât în momentul turnării tălpii
jumă tatea nordică a vestigiilor rămase din fundaţiilor acestea să fie înscrise în masa
locaşul preexistent (Fig. 2) solului virgin . Pe zone strict limitate şi numai
Toate vestigiile şi stratificările acolo unde gabaritul respectivelor şanţuri
enumerate succint mai sus au fost traversa prin masa umpluturilor unor gropi
suprapuse, deranjate şi uneori dislocate de anterioare, unele surpări ale malurilor au
intervenţii moderne şi contemporane fost obturate de zisele zidării de fundaţie
datorate execuţiei unor lucrări de care, astfel şi în acele puncte, dau impresia
amenajare şi amplasare a elementelor unor neregularităţi de trasaj. Într-un singur
ţinând de utilităţile urbane. caz - ce este drept, dintre cele mai grave -
constructorii au gândit şi au pus în practică
După data de 4 august 1583 ,
12
o soluţie deosebită de consolidare a
intervin operaţiile necesare fundării bisericii terenului. La fundul şanţului de fundaţie au
iniţiale (biserica 1) a mănăstirii „Sf. Sava". fost plantaţi , în mod expres, şi pe toată
Respectivele lucrări au fost executate în ş i suprafaţa acelei zone, reţe le de stâlpi de
pe acelaşi teren unde fiinţaseră insta laţ iile ş i lemn. Aceştia au fost bătuţi cu maiul în
amenajările atelierului de olărie . Slăbită din profunzimea solului viu , pe o adâncime de
punct de vedere al omogenităţii de tasare , 100-120 cm , în aşa fel încât stâlpii de lemn
suprafaţa de teren în care au fost săpate (groşi de 6-12 cm şi dispuşi la distanţă de
şanţurile de fundaţie ale bisericii s-a dovedit 12-15cm) să bureze umplutura respectivelor
in ap tă să răspundă solicitărilor statice gropi. Manifeşti doar sub forma unor goluri
cerute de construirea unui edificiu de mari verticale cilindrice păstrate în masa solului
proporţii . (după ce structura lor lemnoasă a putrezit şi
Numitele condiţii improprii unei s-a transformat într-un rumeguş friabil),
fundări ar fi putut fi - desigur - ameliorate asemenea stâlpi au fost observaţi la baza
prin întreprinderea unor măsuri de consoli- fundaţiei tronsonului sud-estic al absidei
dare globală , ceea ce însă nu s-a întâmplat. altarului , acolo unde aceasta intersecta
Sol uţii în acest sens au fost adoptate strict umplutura unei gropi 14 .
local - deci constructorii au conştientizat Procedeul descris nu a fost aplicat cu
faptul că şanţurile de fundaţie traversau un consecvenţă ; în alte cazuri similare nu au
teren cu consistenţă inegală - dar nu au mai fost luate măsuri asemănătoare şi,
intuit pericolul real , aşa cum putem deduce drept conseci nţă , tocmai în apropierea unor
din măsurile pe care le-au luat. asemenea zone fundaţiile bisericii prezintă
Săparea şanţului de fundaţie a fost fracturi , pe toată grosimea masei zidăriilor.
executată de la faţa stratului generat de La încheierea lucrărilor de săpare a
incendierea şi distrugerea atelierului de şanţur i lor de fundare , debleul rezultat a fost
olărie . Constructorii au executat o sumară şi depozitat direct la faţ a solului şi a fost
12
Ibidem, nota 3.
13
Din cuprinsul acestei nivelări superficiale au fost recoltate manetele 216, 229 , 283 , 324 etc.
14
O atare soluţionare pare să nu mai fi fost repetată , cu toate că gropile intersectate de traseul funda-
ţiilor aveau suprafeţe şi adâncim i considerabile. Probabil că - în acel moment - gradul de tasare
efectivă a umpluturilor am intitelor gropi a părut suficient ş i asigurator constructorilor bisericii 1.

70

http://patrimoniu.gov.ro
Ele erau ancorate între ele, din loc în loc,
prin grinzi similare dispuse deasupra şi
transversal ; întregul sistem a fost încheiat -
pentru o mai bună rigidizare - cu piroane de
fier bătute în zonele de intersectare a
grinzilor. Imediat după terminarea acestei
operaţiuni, s-a continuat cu punerea în
operă a agregatelor, în straturi alternative
(de mortar şi rânduri de moloane de piatră ,
aşa cum am arătat) , până când s-a realizat
umplerea a cca. 3/4 din volumul şanţurilor ;
în acel moment, constructorii au repetat,
aidoma, procedeul de amplasare al unui al
doilea rând de grinzi de lemn (Fig. 6), după
care s-a continuat umplerea totală a

Fig. 6. Sistemul de amplasare a tiranţilor în


fundaţiile bisericii 1

lopătat , progresiv, atât către interiorul


bisericii în construcţie , cât şi către exteriorul
acesteia. Masa debleului a fost nivelată -
apoi şi compresată în toată aria
corespunzătore interiorului bisericii, spre a
constitui stratul suport al pardoselilor.
Debleul depozitat către exteriorul bisericii a
fost nivelat imediat după construirea unei
bune porţiuni din zidăria elevaţiilor şi folosit
cu funcţiile de ecran orizontalizat, izolator şi
strat suport pentru un prim pavaj din lespezi
de piatră .
Operaţiunea de fundare a fost
efectu ată în suita directă a celei de săpare a
şanţu ri l or , în cadrul uneia şi aceleiaşi Fig. 7. Zone păstrate în aria naosului bisericii
acţ iu ni 15 . A fost folosit procedeul turnării 2 din pardosea/a bisericii 1
directe în şanţuri , cu respectarea
urmă to arelor etape de execuţie : în primul şanţurilor.
rând , la fundul şanţurilor s-a turnat un Mortarul folosit pentru execuţia
abundent strat de mortar, voit mai fluid , în operaţiilor de fundare era compus din var şi
masa căruia a fost înecată prin aruncare o nisip, primul predominant cantitativ. Date
primă " asiză" de moloane de piatră . Apoi , fiind abundenţa şi fluiditatea pastei de
pe toată desfăşurarea efectivă a şanţur i lor , mortar, întreaga masă de material de
constructorii au amenajat un prim şir de construcţie turnată în şanţurile de fundaţie
câte două grinzi de lemn , dispuse în lungul (atât timp cât această masă nu făcuse încă
traseul ui fundaţiilor şi la 18-30 cm către priză) s-a mulat perfect sub propria-i
interior de "fata" verticală a acestora. greutate în cavitatea şanţurilor de fundaţie ,
Grinzile erau fasonate sumar prin cioplire , constituindu-se (prin solidificare lentă) într-o
aj ungân du-se la secţiuni individuale masă monolitică.
rectangu lare (cu dimensiuni de 25 x 20 cm) . Elevaţia a fost construită din moloane

Menţionăm că în şan ţul de fundare al bisericii 1 a apărut o monetă em i să în anul 1549 (M.189) şi
15

alta emisă în anul 1577 (M.127), amândouă cu valoare cronologică de terminus post quem.

71

http://patrimoniu.gov.ro
Fig . 8. Traseul altarului bisericii 1 (zona aflată
la exteriorul bisericii 2)

de piatră (uşor fasonate, de această dată)


dispuse în asize legate cu mortar de var/
nisip, uniform pastefiat şi întins cu grijă .
Excedentul de mortar a fost îndepărtat încă Fig. 9. Naosul bisericii 2 cu zidul nordic al
naosului bisericii 1
în momentul zidirii, restul fiind netezit la faţa
respectivelor zidării , obţinându-se un fel de
"pre-tencuire". grosime de 4-5 cm , sclivisirea pardoselii a
Zidăria elevaţiei bisericii s-a păstrat funcţionat ca atare până în momentul
pe o înălţime de cca. 35-40 cm , în dezafectării bisericii. Atunci , demolarea
corespondenţa înălţimii primelor două sau construcţiei s-a făcut până la faţa acestei
chiar trei asize însumate ; prezintă o lăţime pardoseli - rămasă astfel in situ. ln acest fel,
uniformă pe tot traseul său de desfăşurare zidăriile fostei biserici - atât cât ele se mai
(de 125-130 cm) marcând - pe ambele feţe aflau sub cota de nivel a pardoselii - au
verticale - retrageri de 15-20 cm în raport de rămas în teren , dimpreună cu structurile
lăţimea fundaţiilor . Către interiorul fostului materiale care marcau fiecare dintre
edificiu , pe înălţimea elevaţiei păstrate şi amenajările datorate constructorilor bisericii
pornind de la decroşul fundaţiei , a fost iniţiale , precum şi a tuturor celor care au
nivelat şi compactat debleul extras prin
săparea cavităţii şanţurilor ; la faţa acestei
16

nivelări fiind amenajată pardoseala


edificiului , în desfăşurare continuă şi la
acelaş i nivel.
Pardoseala a fost executată dintr-un
strat de mortar din var/nisip, cu grosimea de
10-12 cm; la faţa căruia au fost, apoi ,
aşezate lespezi de piatră de carieră de mici
dimensiuni şi forme neregulate, uşor
presate în masa stratului suport (Fig. 7).
Împreună cu stratul de mortar în care au
fost înglobate , aceste lespezi constituiau o
placă rigidă a cărei faţă (situată la W - 196
până la W-203 cm) a îndeplinit - fără alte Fig. 1O. Secţiunea 10, profilul estic: zidul nordic
amenajări - funcţia de pardoseală la al bisericii 1 (suprapus parţial de construcţia
interiorul bisericii. O reparaţie a pardoselii s- criptei 1O) şi pilonul nord-estic al naosului
a făcut prin sclivisirea zonelor vizate cu un bisericii 1. În profil sunt vizibile lespezi şi
strat de mortar de culoare alb-gălbuie . Cu o straturile suport ale pardoselii bisericii 1.

16
Din acest strat au fost recoltate monetele 130 şi 196, am intite şi anterior (M.130 şi M.196).

72

http://patrimoniu.gov.ro
operat intervenţii asupra acesteia, pe timpul exterioare) cuprindea următoarele încăperi
functionării sale .
17
distincte:
' Se poate preciza acum că din - un altar semicircular, atât la interior
structura primei biserici s-au păstrat: cât şi la exterior, cu raza de 4,00 m (Fig. 8);
a. întreaga masă a zidăriilor de fundaţie; - un naos drept, fără abside laterale,
b. o porţiune încă păstrată din fosta cu laturile de dimensiuni sensibil
elevaţie ; echivalente (la interiorul edificiului, acestea
c. porţiuniconsiderabile din fosta măsurau 11 ,50 m, pe direcţia E-V şi 11,25
desfăşurare în suprafaţă a pardoselii m pe direcţia N-S), deci de plan pătrat (Fig.
încăperilor bisericii: în jumătatea nordică a 9, 15);
naosului şi, parţial , în aria nordică a - un pronaos, cu dimensiunile de 6,30
pronaosului; m pe direcţia E-V şi 7,10 m pe direcţia N-S.
d. porţiuni mari din desfăşurarea - la faţa Traseul .absidei altarului se articula
şi în profunzimea solului - a tuturor laturii estice a naosului prin decroşuri de
amenajărilor funcţionale practicate în 1,50-1,75 m, în condiţia în care între cele
terenul imediat învecinat bisericii; două încăperi nu intervenea diafragma unui
e. o însemnată cantitate din masa zid despărţitor. Aşa cum vom vedea la
molozului generat de acţiunea de demolare momentul potrivit, elemente distincte, mate-
a biserici, moloz nivelat şi stratificat la sol, rializate acolo, configurau o modalitate
după recuperarea deliberată a materialului specială de despărţire a celor două
de construcţie reutilizabil. încăperi .
În zona centrală a ariei naosului au
fost găsite patru volume de zidărie
independente şi echidistante unul de celălalt
şi faţă de zidurile laterale (Fig. 2, 9). Aceste
mase prismatice, cu secţiune orizontală
aproape pătrată, aveau un regim de fundare
identic - din punct de vedere stratigrafic şi
sub raportul tehnicii de exec uţie - cu cel
constatat în cazul zidurilor întregului edificiu.
La nivelul de impostare a reţelei de grinzi-
tiranţi de la partea superioară a fundaţiilor
zidurilor perimetrice, volumele de zidărie
acum în discutie, erau ancorate - la rândul
lor - fiecare cu câte două asemenea grinzi
(atât între ele cât şi cu zidurile laterale ale
naosului). Peste masa zidăriilor de fundaţie
a fiecăruia dintre cele patru volume
prismatice a fost amplasată câte o lespede
de piatră de dimensiuni mari, cu vădit
caracter de egalizare şi orizontalizare. Şi în
cazul ziselor volume de zidărie elevaţia s-a
Fig. 11. Ceramică decorativă smălţuită care păstrat doar până la faţa pardoselii
împodobea faţadele bisericii 1
naosului; suficient însă pentru a se putea
Analiza tuturor acestor date a condus observa - că anume - de la faţa respectivei
la următoareleconcluzii: pardoseli în sus, se dezvoltau stâlpi de
Planul bisericii iniţiale al fostei secţiune octogonală, construiţi - cu mare
mănăstiri „Sf. Sava" (cu o lungime de probabilitate - din asize alternative de piatră
26, 1O m şi o lăţime de 14,00 m - dimensiuni şi cărămidă. Această situaţie s-a putut

Toate observaţiile stratigrafice menţionate au fost posibile numai în zonele cercetate la interiorul
17

biserici i 1. Terenul din jurul acesteia a fost perforat în repetate rânduri de gropile mormintelor
necropolei - dar şi de alte intervenţii ulterioare - făcând practic imposibilă orice constatare stratigrafică.

73

http://patrimoniu.gov.ro
constata cu claritate în cazul stâlpilor vestici info rmaţi i privind modul în care fuseseră
ai naosului (Fig. 9). finisate faţadele bisericii 1.
Toate cele de mai sus demonstrează Pe lângă "pretencuirea" deja amintită
că fundarea celor patru stâlpi a fost ş i anume la faţa acesteia, a fost întins un
exec utată concomitent cu fundarea strat gros de pastă de var având în amestec
celorlalte ziduri care marcau planimetria tocătură de câlţi. După netezirea deosebit
bisericii . Prezen ţa şi felul dispunerii de îngrijită a acestui strat, încă în momentul
respectivilor patru stâlpi în aria naosului, în care acesta mai era umed, la faţa astfel
determină tipul constructiv arhitectonic al pregătită a fost pictată cu pensula
biserici i iniţiale , ş i anume tipul cruce greacă (folosindu-se o tinctură de culoare roşu­
înscrisă .
18
rubinie) o reţea de linii care desenau - cel
Pronaosul se distinge printr-o anume puţin pe anumite zone ale câmpului fostelor
particularitate . În vreme ce zidul său nordic elevaţii , dacă nu chiar pe întreaga suprafaţă
se continua rectiliniar cu zidul nordic al a acestora - un pseudo-parament de zidărie
naosului , zid ul sudic al pronaosului avea de cărămidă. Suprafeţe l e mult prea reduse
traseul său individual , retras cu 3,90 m către ale fragmentelor păstrate nu ne permit
nord fată de ductul zidului sudic al naosului observaţii mai detaliate cu privire la
(Fig . 2). Drept consecinţă a unei asemenea ordonarea respectivului decor sau cu
solu ţionări planimetrice, aspectul global al referire la fosta lui extensiune. Aceste
edificiului - atunci când acesta va fi fost observaţii au fost perm ise numai în mod
privit dinspre sud - oferea percepţiei vizuale indirect, şi anume, pe acele fragmente din
trei volume distincte: altarul, naosul şi zidăria bisericii 1 care au fost încorporate
pronaosul. Subliniem că toate zidăriile care în structura bisericii construite în anul 1625
configurau o atare poziţionare a pronaosulu i şi care aveau la vedere - în momentul
erau organic legate, în toate punctele lor de cercetării noastre - finisajul fostelor faţade.
racord , cu zidăriile naosului , dovedindu-se Totuşi, se mai poate preciza că până în
construite simultan cu acestea. momentul demolării lor, elevaţiile biserici
Cât pr iveşte zidul despărţitor între iniţiale nu au mai primit nici o altă tencuială .
încăperile naosului şi pronaosului, starea O atenţie specială comportă
acestuia de conservare ne-a îngăduit numai descoperirea unor fragmente de plăci
constatarea prezentei lui indubitabile, ca ceramice decorative. Acestea erau realizate
element tinând de structu ra initială a din ceramică şi erau acoperite cu smalţ,
întregului edificiu. Log ic vorbi nd , acea zonă purtând resturi evidente de pastă de mortar
din elevaţia zidului despărţito r care perfect aderente la reversul şi la feţele
depăşea , spre sud , lăţim ea fostului pronaos laterale ale fragmentelor aici în discuţie . Au
a avut calitatea de zid exterior al bisericii şi, fost identificate mai multe tipuri de discuri
respectiv, de faţadă - pentru tronsonul în
cauză. Am intita stare de conservare ne-a
împiedicat să putem surprinde date
doveditore care să permită clasarea
respectivului zid (şi numai pentru zona în
care acesta îndeplinea efectiv funcţia de
diafragmă despărţitoare ) drept zid plin sau
drept structură străpu nsă de goluri.
Elemente le descoperite în masa
stratului de moloz rezultat în timpu l
demolări i biserici iniţiale (atât cât acest nivel
s-a mai păstrat stratificat la sol) împreună Fig. 12. Resturile păstrate din colonetele fostului
cu alte categorii de observaţii au furnizat templon (Secţiunea 9, profilul estic)
18
O eventuală structură de tip basilical numai pentru spaţiul naosului este - după părerea noastră -
de neadm is .

74

http://patrimoniu.gov.ro
Fig. 13. Vedere generală asupra necropolei din pronaosu/ bisericii 1
decorative - prevăzute cu picior de fixare în de pardoseala bisericii 1, pardoseală care
zidărie: plăci în formă de stea (cu cinci sau se alipea la partea inferioară a celor două
şase colţuri , de două mări mi ), ca şi o altă fusuri . Nu a existat nici un fel de diafragmă
formă de placă decorativă, oricum lobată , (fie ea realizată din z i dărie , fie realizată din
care nu a putut fi însă total reconst it uită. Se grinzi de lemn) care să fi legat fundaţiile
constată şi o relativă varietate a smalţului celor două colonete; stratificările surprinse
folosit, cu mai multe nuanţe de verde - de la în jurul fundaţiilor acestora - dar şi între ele -
verde-oliv până la verde foarte închis (Fig. fi ind nederanjate, perfect continue , inclusiv
11) Şi de această dată , stări le de fapt pânza pardoselii amenajate la interiorul
descoperite nu ne-au permis nici o altă edificiului.
posibilitate de interpretare privind modul de Prima colonetă - cea nordică - se afla
dispunere a plăc i lor decorative în câmpul la o distanţă de 87 cm sud de faţa interioară
fostelor faţade .
19
a zidulu i nordic iar cea de a doua, la o
Către interiorul bisericii, completarea distanţă de 160 cm spre sud de prima.
datelor planimetrice cunoscute a fost Prezenţa celor două colonete (din
posibilă şi în baza unei alte descoperiri . fusul cărora s-a păstrat doar o înălţime de
Este cazul vestigiilor unor colonete, cu 25-33 cm) pe aliniamentul menţionat şi în
fusurile de secţiune octogonală (cu latura de condiţiile stratigrafice descrise, permit
20 cm), dăltuite monobloc în piatră de următoarele concluzii :
carieră (calcar alb-gălbu i , cu grenul fin) şi - încăperea altarului era despărţită de
îngrijit finisate (Fig. 12). Fiecare dintre cele cea a naosului printr-o diafragmă manifestă
dou ă colonete păstrate in situ, dar doar în elevaţie şi care era sprijinită pe
fragmentar, avea o fundaţie i ndividuală , fiind structuri individuale; cunoscută fiind
dispuse pe un aliniament orientat nord-sud, deschiderea spaţiului interior în zona în care
la extremitatea estică a încăperii naosului, intervine aliniamentul colonetelor, un calcul
imediat în faţa deschiderii spa ţiu lui altarului. simplu demonstrează fosta existenţa a unui
Fundaţiile colonetelor erau acoperite direct număr total de 6 colonete 20 ; ele delimitau,
19
Menţionă~ că singurul loc în care au fost descoperite fragmente de plăci decorative - acum discutate
- a fost în apropierea stâlpului nord-vestic al naosului. Acolo, o denivelare relativ accentuată a pardoselii
bisericii 1, a permis acumularea molozurilor în timpul demolării edificiului, molozuri care nu au mai fost
evacuate în măsura în care acestea asigu rau acolo orizontal izarea terenului.
Traseul pe care vor fi fost amplasate celelalte colonete - ca şi eventualele resturi ale acestora - a fost
20

suprapus, mai târziu , de z i dării le bisericii 2.

75

http://patrimoniu.gov.ro
desigur, diafragma unui fost templon al
că rui aspect global nu mai poate fi astăzi
reconstitu it.
- amenajarea acestui templon s-a făcut
simultan cu lucrările de constru ire a bisericii
iniţi ale , fiind gândit şi real izat ca atare.
- detaliul că pardoseala bisericii iniţiale
aflată în zona naosului continua în pânză
neîntreruptă şi la acelaş i nivel şi în zona
dintre cele două colonete demonstrează că
spaţiu l altaru lui nu prezenta o modificare de
nivel a pardoselii.
Pe toată durata funcţion ări i sale,
prima biserică a mănă st ir i i "Sf. Sava" a
adăpostit la interiorul pronaosului o serie de
înmormântări (Fig . 13). Necropola
organ i zată atât la interiorul cât şi la
exteriorul edificiului - nu ne va reţine acum Fig . 15. Vedere de ansamblu a săpăturilor
efectuate pe latura sudică a bisericii actuale

Am amintit mai sus că în aria


pronaosului s-a păstrat - pe zone limitate şi
întreruptă de multe discontinuităţi
pardoseala initial amenajată la interiorul
bisericii. În condiţiile specificate, pardoseala
păstra fragmentele unor foste lespezi
funerare anepigrafe. De format uşor
trapezoidal, cu faţa perfect netezită ,
fragmentele celor patru lespezi identificate,
au fost încorporate pardoselii şi la acelaşi
nivel cu aceasta. De fiecare dată , muchiile
încă păstrate ale acestor lespezi au fost
atent racordate, prin tivire , creând aparenţa
unei integrări organice în structura
pardoselii - deşi montarea lor acolo a
interven it, evident, succesiv în timp.
Elementele materiale păstrate din
Fig. 14. Secţiunea 22: contrafortul 6 adosat structura biserici i ni ţi ale , observaţiile
zidului sudic al pronaosului bisericii 1; zidul efectuate asupra acestora ca şi
estic al construcţiei adosate pronaosului
interpretarea lor conduc - toate însumate -
bisericii 1 peste care face şea zidul sudic al
pridvorului actual.
la cuno aşterea multora dintre caracteristicile
con structiv-arh itectonice ale edificiului care
atenţia. St ăruim numai asupra unui singur ne preocupă . În aceeaşi măsură, o
aspect - aflat în strânsă legătură cu multitudine de alte aspecte rămân, practic,
economia şi organizarea spaţiului de la necunoscute21
interiorul bisericii. După toate cele prezentate mai sus,
este momentul să stăruim şi asupra
D i spoziţia şi mod ul de real izare a golurilor de acces şi de iluminat, boltirea fiecăreia dintre încăperile
21

bisericii , precum ş i interpretarea funcţiei efectiv îndeplinite de spaţiul pronaosului. Tot în domeni ul
supoziţii lor rămânem şi în ceea ce priveşte alcătuirea fostei învelitori. Inexistenţa probelor materiale
acesteia , care în mod necesar ar fi trebuit să se găsească sub stratul de moloz generat pe timpul
demol ării zi dării lor - duc la concluzia că resturile învelitori i în cauză au fost în mod deliberat evacuate.
Ar putea fi acesta - eventual - un indiciu că fosta învelitoare fusese realizată dintr-un material
recuperabil : fie el material lemnos, fie el folii metalice sau - de ce nu - olane smălţuite .
76

http://patrimoniu.gov.ro
probelor materiale care au determinat a determinat previzibile urmăr i. Considera-
plasa re~ . cron.alogică . . a ~~me~tulu i bila masă a z i dări i lor de elevaţ ie - inclusiv
construim pnme1 b1senc11 a manast1rn „Sf. sistemele de boltire şi învelitoarea - sprijinite
Sava": pe fundaţii plantate într-un teren neomogen
a. în timpul extragerii unor probe de !asabii, prin presiunea exercitată de propria-
mortar din fundaţia edificiului, în pasta i greutate - şi receptată , implicit, neomogen
liantului de var-n isip din const i tuţ i a fu ndaţ i ei , la sol - a provocat fisurarea şi chiar frac-
a fost găsită o monetă emisă sub turarea z i dăriilor , pe toată grosimea lor, de
Maximilian de Habsburg la 1577 (M. 127); la talpa fundaţiei în sus 24 .
l ipită de decroşul de fundare , a fost Considerând situaţia remediabilă - şi
recu perată o altă monetă , emisă în 1549 nicidecum atât de gravă pe cât era aceasta
(M. 189), iar în nivelarea amenajată la în realitate - beneficiarii lăcaşulu i au iniţiat
exteriorul edificiului o monetă emisă în anul şi , respectiv , au pus în operă o serie de
1579 (M. 320): toate aceste descoperiri lucrări de reparare menite să stopeze
monetare - în poz i ţii iniţ i ale concludente - procesul de degradare a bisericii .
rep rez i n t ă tot atâtea date ante quem non O pr i mă încercare este făcută prin
pentru momentul ridicării bisericii 1; adosarea unor contraforturi care să sprijine
b. numeroase manete descoperite in zidurile de nord ş i de sud (Fig . 1, 2, 14, 15).
situ, ca inventar funerar, în mormintele Acestea au fost construite în terenul din
necropolei organizate la interiorul , dar mai imediata veci nătate a faţadelor bisericii la o
ales, la exteriorul bisericii - toate datate la dată la care, în cuprinsul respectivului teren ,
sfâ rş it u l secolului al XVI-iea şi primele 3 i nterveniseră deja o serie de înmormântări
decenii ale celui următor; practicate în cuprinsul necropolei organizate
c. cele de mai sus confirmă pe deplin la exteriorul lăcaşului. Cercetările au
informaţia documentară conform căreia la identificat şase asemenea contraforturi
26 noiembrie 1587 se practicase cel puţin o plasate astfel încât două dintre acestea
înmormântare la interiorul bisericii 22 • sprijineau zidul nordic ş i alte patru pe cel
Avem astfel , deplin confirmat sudic.
documentar şi arheologic, intervalul în care Masa zidăriilor lor de fundare a fost
s-a construit biserica iniţială a mănăst i rii „Sf. realizată prin turnarea agregatelor în
Sava" şi anume, în intervalul cuprins după şanţurile corespunzătoare , operaţie exe-
data de 4 august 158323 şi înainte de 26 cutată cu mai puţină pricepere şi grijă ,
noiembrie 1587. comparativ cu modul de execuţie al
După terminarea lucrărilor de lucrărilor de aceeaşi factură comportate de
construire a edificiului şi după execuţia zidirea corpului bisericii . Deşi în stare
n i ve l ării exterioare finale , s-a amenajat un proastă de conservare , contraforturile par
pavaj din dale de piatră . Însă datorită să fi avut zidăriile de elevaţie cu volum
intensei folosiri a aceluiaşi teren perimetric prismatic - cel puţin pe o anumită înălţime -
bisericii pentru înmormântări , acest pavaj s- impostat direct la faţa zidăriilor de fundaţie
a păstrat doar pe zone limitate, concentrate prevăzute , tocmai la această cotă , cu o
- cu precădere - în partea vestică a reţea din grinzi de lemn ale căror lăcaşuri
edificiului . mai sunt parţial păstrate .
Am atras atenţ i a asupra măsurn in Revenind acum la locul de amplasare
care locuirea din secolul al XV-iea a afectat a contraforturilor, se remarcă poz i ţia corectă
omogenitatea solului prin numeroasele şi a celor adosate faţade i nordice: dispuse în
substanţialele intervenţii practicate în dreptul fiecăru i a dintre cele două elemente
profunzimea acestuia. Constru irea pe un nordice independente de sprijin ale boltirii
asemenea teren a edificiului primei bisericii naosului , contraforturile în cauză preluau
22
DIR, A, XVI , III , doc.456, p.369-370
23
Ibidem. doc. 277, p.224-225.
24
Amintim aici că trei dintre cei patru stâlpi din naos erau parţial fundaţi în umplutura a trei gropi ţinând
de orizontul de funcţionare a atelierului de producere a pieselor ceramice , pentru a nu da decât un
singur exemplu.

77

http://patrimoniu.gov.ro
împingerile generate de descărcarea împingerile cât de cât contracarate de
sistemului de boltire (contraforturile 1 şi 2 ). prezenţa celorlalte contraforturi , au debuşat
Fa ţada sudică - probabil, aparent, cel tocmai în această zonă , ca singura
mai grav afectată - a fost prevăzută cu patru neîntărită , agravând deformarea întregii
contraforturi ; motivarea amplasării lor - structuri a bisericii. Mai mult - după cum
privită strict local , şi pentru fiecare caz în vom vedea în cele ce urmează imediat -
parte - s-a dovedit pe cât de inconsecventă există indicii clare conform cărora s-a
ca procedeu tehnico-co nstructiv, pe atât de renunţat şi la funcţia de sprijin a
discutabi l ă din punct de vedere al eficienţei contrafortului 6, la o dată anterioară anului
real obţinute (Fig. 15). 1601 .
Două dintre contraforturile adosate Într-o a doua etapă de interventii
faţade i sudice (3 şi 4) respectă, simetric, constructive are ioc ridicarea încăperii
modul de dispunere a celor doi adosaţ i adosate faţadei sudice a pronaosului. Cu
faţadei nordice şi corespund , întru totul , plan rectangular, cu zidul vestic trasat în
funcţiei de sprijin pe ca re urmau să o prelungirea faţadei vestice a pronaosului,
îndeplinească . Potrivit ce lor constatate , î ncăperea nu depăşea către sud şi est
contrafortul 4 urma să consolideze, în plus, dimensiunile turnului clopotniţă al bisericii
tocma i acea zon ă afectată de o puternică actuale. Zidurile de fundaţie ale ultim
fracturare a zidăriilor - vizib i lă astăzi până la menţionatului turn înglobează (fără
talpa fundaţiei zidulu i sudic. O fractură de posibilitatea observării arheologice directe)
gravitate similară apare ş i în zona fundaţiilor fostele zidării ale încăperii acum în discuţie .
absidei altarului , în apropierea punctului de Construirea acestei încăperi a
racordare la zidul sudic al edifici ului. Situaţia determinat renu nţarea ia folosirea
în cauză a determinat desigur - co ntrafortului 6 şi, implicit, la funcţiile de
amplasarea contrafortului 5 imediat la vest sprijin pe ca re acesta le va fi îndeplinit.
de rezalitarea zidului sudic al naosului. Întreaga elevaţie a acestui contrafort - ca şi
Posibila existenţă a unui alt contrafort cu o bună parte din zidăriile fundaţiilor sale - au
aceiaşi poziţionare, situat î nsă pe latura fost demantelate; ceea ce s-a mai păstrat
nordică , deşi nu poate fi exclusă , pare puţin din structura fundaţiilor se află inclus în aria
probabil ă 25 . interioară a încăperii adosate. Construirea
Contrafortul 6 a fost amplasat în acesteia din urmă se datorează - poate - şi
extremitatea estică a zidului sudic al încercării de contracarare a instabilităţii
pronaosu lui, exact în colţul format prin monumentului în întregimea sa: traseul
decroşarea , tot spre sud, a zidului naosului. fundaţiilor acestei încăperi rezalitează
Dar, pe timpul desfă ş urării lucrărilor puternic (cu cel puţin 350 cm) spre sud faţă
de construire a contraforturilor - şi după de traseul zidului sudic al naosului,
încheierea operaţiunilor de fundare - s-a devenind astfel - privită ca volum global - un
renunţat la finalizarea contrafortului 4, ale fel de macro-contrafort al întregului edificiu.
cărui zidări i de elevaţie , în mod surprinzător , Pe de altă parte, trebuie semnalată şi
nu au mai fost niciodată rid icate. Fundaţ ia observaţia conform căreia primul nivel al
încă păstrată a contrafortului 4 a fost efectiv construcţie i adosate îndeplinea - probabil -
sfârte cată de gropile î nmormântărilor ş i funcţia de spaţiu care preceda intrarea în
survenite în această zonă , pe timpul fii nţă rii biserică. Spre o asemenea concluzie ne
necropolei organizate la exteriorul bisericii î ndreaptă observaţiile privind prezenţa (în
1. Soluţia adoptată din mers - de renunţare colţul NV al zisei încăperi) a unui volum
la construirea contrafortului 4 - a condus prismatic din zidărie de cărămidă (Fig. 14),
rapid la accentuarea degradării edificiului: adosat faţadei sudice a pronaosului care -
25
Zona ce rcetată de noi în curpinsul alta rulu i bisericii actuale depăşeşte , spre vest, punctul în care ar
fi trebuit să se producă adosarea simetrică a unui eventual contrafort. Dar cum nu se poate vorbi de o
simetrie perfectă , între laturile de sud ş i de nord , cu pri vire la punctele de adosare a contrafortilor
identificaţi, nu excludem prezenţa zidăriilo r unui asemenea element de sprijin între secţiunile 01 . şi 'og,
arie inaccesib ilă în acea etapă de cercetare.

78

http://patrimoniu.gov.ro
în acel punct - fusese deja acoperită cu Recapitulând, putem preciza că:
tencuială . Păstrat pe o înălţime de cca. 40 tehnica de construcţie a
cm . cu dimensiunile de 100 x 125 cm în contraforturilor, modalitatea în care acestea
sectiune orizontală , volumul prismatic de au fost amplasate în raport cu zonele de
zidărie , cu feţele finisate , demonstrează deteriorare ale bisericii precum şi
prezenta în acel loc a bazei unei foste nejustificata renunţare la terminarea
coloane sau stâlp 26 . Deducem, de aici , că contrafortului 4 sunt tot atâtea argumente
primul nivel al încăperii adosate era, în fapt, care pun serios la îndoială cunoştinţele
un spaţiu cel puţin parţial deschis, acoperit tehnice şi abilitatea de execuţie a celor care
la partea sa superioară de un sistem sprijinit le-au realizat (sau comandat?);
pe arcade descărcate - la rândul lor - pe - în sensul celor de mai sus - şi în
stâlpi sau coloane. sprijinul îndoielilor formulate - se înscrie şi
Spaţiul interior al încăperii a fost constatarea privind adosarea încăperii la
folosit şi ca spaţiu funerar. Dintre latura sudică a pronaosului; ineficienţa
mormintele identificate aici (şi ţinând de constructivă a contraforturilor, dovedită şi de
acest orizont de utilizare), unul se remarcă uşurinţa cu care s-a renunţat la funcţiile de
în mod deosebit. Este vorba de o sprijin îndeplinite de contrafortul 6, nu a
amenajare funerară acoperită - la faţa fostei reuşit să fie compensată de ridicarea
pardoseli a încăperii - printr-o lespede acestei noi structuri - chiar dacă aparent
epigrafă , evident adosată şi plasată în mult mai voluminoasă . Construirea ei pare
functie de traseul zidului vestic al încăperii . însă a fi fost dictată de cerinţa funcţională a
Textul i nscripţiei , zgâriat la faţa unei lespezi unui spaţiu introductiv care să preceadă,
de piatră îngrijit netezită, ne informează că efectiv, intrarea în biserică .
a fost pusă prin grija lui lonaşco Cujbulet în Accelerarea degradării construcţiei
27 '
anul 1601 . primei biserici a fostei mănăstiri "Sf.
Termenul ante quem reprezentat de Sava" - atenuată poate , un timp , ca
anul 1601 , îngustează la maximum - din rezultat al lucrărilor mai sus enumerate -
punct de vedere al trăiniciei unui edificiu - nu a putut fi, în nici un caz, stopată . Cea
etapa de accentuare a degradării mai convingătoare dovadă în acest sens
construcţiei bisericii iniţiale, dacă ţinem este reprezentată de acţiunea de
seama de faptul că într-un interval de cca . demantelare deliberată a întregului
15 ani au fost necesare două intervenţii edificiu , şi aceasta numai după 42 de ani
majore de consolidare . de la construirea sa .

26
Locul celorlalte trei asemenea baze este acum suprapus de zidurile bisericii 2.
27
Conform informaţiilor documentare de care dispunem , familia Cujbă deţinea propietăţi în imediata
apropiere a locului pe care se ridicase mănăstirea Sf. Sava . La 2 ianuarie 1692 sunt amintite casele
care aparţinuseră lui Cârste Cujbă , iar la 11 iulie ace l aşi an cele ale lui Cujbă vornicul - prevăzute cu
pivniţe de piatră şi dughene - toate situate pe Podul Vechi lângă i ntersecţia cu Uliţa Strâmbă (O/O/, III,
doc.27, respectiv, 34 şi 69).

79

http://patrimoniu.gov.ro
Despre acoperământul de mormânt al Episcopului Leontie de la Rădăuţi

Lia Bătrâna şi Adrian Bătrâna

cărui scânduri nu erau complet putrezite, şi


scheletul unui bărbat adult - cu antebraţele
uşor îndoite din coate şi aşezate pe bazin -
aflat in situ.
Inventarul funerar al mormântului
constă din doi năsturaşi şi un acoperământ
1

2
de sicriu .
Năsturaşii, lucraţi din argint prin
procedeul cerii pierdute (a cire perdue) şi
apoi auriţi, au o formă globulară cu
diametrul de 6,5 mm şi o tortiţă realizată
dintr-o bandă plată , cu două şenţuiri
longitudinale, sudată de corpul propriu-zis.
Fig . 1. Năsturaşi din argint din mormântul Se aflau sub bărbia înhumatului şi aveau
Episcopului Leontie de la Rădăuţi rolul de a închide o cămaşă (Fig.1 ). Din
punct de vedere tipologic, ei aparţin
În contextul lucrărilor de cercetare secolelor XIV-XV3 .
efectuate între anii 1974 - 1977 la biserica Acoperământul de sicriu a fost
Sf. Nicolae din Rădăuţi au putut fi surprinse descoperit deasupra scândurilor capacului.
situaţii şi materiale arheologice de excepţie După restaurare , s-a putut constata că
din rândul cărora ne propunem să piesa a fost confecţionată din mătase vişinie
prezentăm inventarul funerar conţinut de şi bordată de o lizieră de dantelă lucrată din
mormântul nr. 72. fir de argint aurit, aceasta din urmă fiind şi
Atât din punct de vedere stratigrafic cea care s-a păstrat (Fig. 2). Dimensiuni:
cât şi cronologic, el nu face parte din rândul 187,5 x 53 cm . Concepută pentru a încadra
acelora pentru care Ştefan cel Mare a un medalion central , dantela a fost lucrată
aşezat inscrip ţ ii , deşi este amplasat în zona dintr-o singură bucată , fără înnădituri, sub
de sud-vest a naosului. De formă forma unui entre deux. Materialul utilizat
rectangulară , cu lungimea de 180 cm şi este firul de argint aurit obţinut prin
lăţimea de 75 cm, faţa gropii se taie chiar înfăşurarea în spirală a benzii metalice pe
de sub nivelul ultimei pardoseli. Mormântul firul - suport din mătase sau din lână fină .
a conţinut resturile unui sicriu de lemn , ale Tehnica în care apare lucrată piesa este
Piesele se află în patrimoniul Muzeului Naţional al Bucovinei din Suceava.
1

Piesa se află în patrimoniul Muzeului Naţional de Artă al României sub nr. 299 I 93490.
2

Pentru analogii a se vedea : Victor Spinei, MarLUS Alexianu şi Viorel Butnaru , Săpăturile arheologice de
3

la Doina Girov din 1982-1983, în Memoria Antiquitatis, IX - XI , Piatra Neamţ , 1985, p. 234 şip . 258,
fig. 15/9-14; Lia Bătrâna şi Adriana Bătrâna , Reşedinţa feudală de la Netezi (jud. Neamţ), în SC/VA , 4,
1985, p. 303, fi g. 3/15; Lia Bătrâna , Adrian Bătrâna , Ion Vătămanu ş i Ştefan Scorţanu , Ansamblu/
reşedinţei feudale de la Giuleşti (jud. Suceava) , în CA , VI , 1983, p. 82; Al. Artimon , Câteva consideraţii
istorico-arheologice asupra bisericii din secolul al XIV-iea descoperită la Vo/ovăţ (jud. Suceava) , în
SC/VA, 3, 1981, p. 395; Idem, Cronologia mormintelor şi a descoperirilor monetare din complexul
arheologic de la biserica Sf. Dumitru din Suceava, în "Studii şi materiale, Istorie", III , Suceava , 1973, p.
141 ş i fig . 2/1-4; Lia Bătrâna ş i Adrian Bătrâna , Contribuţii arheologice la cunoaşterea primului lăcaş al
Mitropoliei Moldovei, biserica Mirăuţilor de la Suceava , în CA, V, 1982 , p. 218, Victor Spinei şi Rodica
Popovici-Baltă , Principalele rezultate ale săpă turi/or de la Hudum - Botoşani din anii 1970-1972, în voi.
„Din trecutul Jude ţului Botoşani" , I, Botoşani, 1974, p. 128 ş i fig . 6/4, 5; I. Ioniţă , Săpăturile de salvare
de la Trifeşti, în MCA , VIII , 1962, p. 738 şi fig . 712 .
Piesa a fost restau rată cu un înalt profesionalism de către Olga Birman şi Rodica Roman , în cadrul
4

Laboratorului de restaurare -textile al MNAR.

80

http://patrimoniu.gov.ro
Fig . 2. Acoperământul de mormânt al Episcopului Leontie de la Rădăuţi

cea cu bobine (aux fuseaux) , de fapt Perimetrul interior şi exterior al


singura modalitate în care se poate dantelei este mărginit de o tresă de
confecţiona din fir metalic . Spre deosebire
5
pasmanterie în formă de entre/acs obţinut
de dantela lucrată cu acul (a /'aiguil/e) , care prin împletirea a patru fuioare, fiecare dintre
foloseşte un singur fir, cea aux fuseaux , acestea fiind alcătuit din câte trei fire.
născută în Flandra , utilizează concomitent,
6
Marginile longitudinale sunt ornamentate la
cu ajutorul unui instrument destul de simplu , exterior cu o succesiune deasă de colţişori
un număr sporit de fire ce poate ajunge în prinşi de tresa de pasmanterie. Cât priveşte
unele cazuri până la 12007 . laturile transversale, acestea au prinse la
Banda de dantelă are lăţimea de 150 exterior, de aceeaşi tresă de pasmanterie,
mm în zona laturilor transversale şi de 50 franjuri lungi de 30 mm.
mm în cea a laturilor longitudinale. Motivul ornamental propriu-zis - foarte

I
I
'
•'
.
'' '

Fig . 3. Detaliu din acoperământul de mormânt al Episcopului Leontie de la Rădăuţi

5
Ch . Mague, Les dentelles anciennes, Paris, 1930, p 81 .
6
Mathilde Pierre Paraf, La Denie/le et La Broderie , Paris, 1927, p. 35.
7
Ch . Mague, op. cit., p. 78-79.

81

http://patrimoniu.gov.ro
dens şielaborat, realizat din lănţişoare şi Unică până în momentul descoperirii
reţele prinse între ele cu ajutorul unor rotiţe pe teritoriul Moldovei şi una din puţinele
festonate - este dispus în şiruri, pe piese de acest fel păstrate în lume, dantela
d i agonală (Fig . 3). din mormântul nr. 72 de la Rădăuti se
Caracteristicile tehnice şi stilistice ale constituie într-un document de o autentieă
piesei, precum şi analogiile ce se pot stabili valoare pentru istoria artei şi civilizatiei
cu o dantelă s im ilară , descoperită în cripta medievale româneşti . '
bisericii reformate din Losoncz (Ungaria) şi Din prezentarea pieselor de inventar
datată în secolul al XVl-lea 8 ne îndreptăţesc funerar descoperite în mormântul nr. 72
să încadrăm acoperământul de la Rădăuţi rezultă constatarea certă că înhumatul se
dacă nu în secolul al XVI-iea cel mai târziu afla in situ şi poseda accesorii vestimentare
în cel următor. specifice secolelor XIV-XV- este vorba de
Apărută în ambianţa Renaşterii , la mai sus amintiţii năsturaşi globulari - iar
cumpăna dintre secolele XV-XVI , după unii sicriul era acoperit cu o dantelă folosită în
autori în ltalia 9 , după alţi în Flandra 10 , secolele XVI-XVII. Aceste realităţi ne
dantela îşi va cuceri cu rapiditate un loc conduc la concluzia că personajul a decedat
aparte în moda europeană . Deşi lucrată şi a fost aşezat în sicriu într-o perioadă -
preponderent din fir foarte fin de lână , cea a secolelor XIV-XV - iar sicriul a fost
dantela din fir metalic, de aur sau de argint, depus în groapa de pe latura de sud-vest a
este folosită cu predilecţie în secolele XVI- naosului şi acoperit cu amintita dantelă abia
XVII cu rolul de a înfrumuseta vesti- într-o epocă mai târzie - cea a secolelor
mentaţia 11 cât şi cu scopu I de a decora XVI-XVII. Precizăm că nu s-au constatat
unele tesături de factură laică sau intervenţii ulterioare asupra gropii de
ecleziastică 12 . mormânt, aceasta fiind săpată în secolele
Calitatea desăvârşită a dantelei, ce XVI-XVII .
denotă o iscusintă conferită de o Ţinând cont de aceste observaţii,
îndelungată experien'ţă, precum şi absenţa precum şi de izvoarele scrise şi de tradiţia
unor informaţii cu privire la practicarea artei locală, vom încerca să găsim o explicaţie
dantelăriei pe teritoriul Moldovei, în secolele acestei situaţii neobişnuite şi să procedăm
XVI-XVII, ne îndreptăţesc să considerăm la identificarea înhumatului.
piesa descoperită la Rădăuţi ca provenind Dintr-un manuscris slavon din secolul
dintr-unul din atelierele Europei centrale sau al XVI-iea aflăm că ,,în Rădăuţi, în
occidentale 13 . Episcopie, sfântul Leonte făcătorul de
Vehiculate de negustorii autohtoni sau minuni zace cu trupul întreg" 14 • La rândul ei,
străini , piese de acest gen vor fi solicitate şi de tradiţia locală ne informează că acest sfânt
unii reprezentanţi ai feudalităţii laice sau a fost episcop de Rădăuţi, iar moaştele sale
ecleziastice de la răsărit de Carpaţi , au stat în biserică, în naos, pe partea
confinnând încă o dată faptul că moda dreaptă , sub tabloul ctitoricesc (subl. ns.),
europeană nu ocolea Ţările Române. din secolul al XIV-iea până în cel de al

8
Maria Csernyanszky, L'arl de le dentelle en Hongrie, Budapesta , 1962, p. 18-20.
9
Ch. Mague, op. cit„ p. 19.
10
Genevieve van Bever, La dentelle, Bruxelles, 1945, p.8.
Maria Csernyanszky, op. cit., loc. cit. O ştire din 1577 menţionează că regele Franţei , Henric al II-iea,
11

folosea pentru veşmintele sale 4000 „aunes" (1 aune = 1,88m) de dantelă de aur, cifră evident mult
exagerată (Cf. Mathilde Pierre Parat, op.cit„ p. 41),
12
Genevieve van Bever, op.cit.,loc.cit.
13
Ungaria era una din ţările vecine cu o mare producţie de dantelă cerută , de altfel, de anumite
caracteristici ale costumului bărbătesc în special. Acesta era şi explicaţia importului masiv de fir de aur
de la Viena , în tot cursul secolului al XVII-iea (cf. Maria Csemyanszky, op.cit. , p. 14-16).
14
A. Gorski, K. Nevostruev, Opisanie s/avianskih rukopisei Moskovskoi sinodalnoi biblioteki, Otdia/
vtorâi, Pisaniia sviatâh otţev, 3. Raznâia bogoslovskiia socineniia (Privavlenie) , Moscova, 1862, p. 339
şi urm.

82

http://patrimoniu.gov.ro
XVII-iea când au dispărut în învălmăşagul amplasamentul monnântului nr. 72 şi locul
de războaie şi prădăciuni .
15
în care se aflau moaştele Sf. Leontie potrivit
Aceste date , coroborate cu tradiţiei , ne îngăduie să apreciem că racla
constatările de ord in arheologic, ne-au acestuia a stat în faţa tabloului ctitoricesc
permis să opinăm că monnântul nr. 72 până în prima jumătate a secolului al XVII-
cantine osemintele celui dântâi episcop de iea, când în contextul unor vremuri tulburi 17 ,
Rădăuţi , pe numele său Leonte sau pentru a fi ferit de profanare, doar sicriul,
Levrentie, amintit şi de pomelnicul bisericii a acoperit de o ţesătură cu dantelă , a fost
fi fost în rândul celor dintâi ierarhi ai îngropat în suprafaţă ocupată odinioară de
Moldovei 16 . El va fi păstorit în vremea lui raclă . Astfel credem că s-a putut ajunge la
Alexandru cel Bun când se pare că a şi situaţia , aparent inexplicabilă, ca un înhu-
decedat. Cu acest prilej, trupul său mat, beneficiarul de accesorii vestimentare
îmbălsămat a fost depus într-un sicriu ş i specifice epocii în care a decedat, să se afle
închis mai apoi într-o raclă ce este posibil într-un sicriu acoperit cu o dantelă realizată
să fi fost din argint. Co i ncidenţa dintre cu cel puţin 200 de ani mai târziu .

15
Petru Rezuş , Sfântul Leontie de la Rădăuţi, în MMS, 5-6, 1964, p. 286-287.
16
1dem, Contribuţii la istoria oraşului Rădăuţi, Bucureşti , 1975, p„ 57 .
T. Bălan , Documente bucovinene , voi.l i ( 1519-1662), Cernăuţi , 1954, p. 107-111 .
17

83

http://patrimoniu.gov.ro
Pictura exterioară a monumentelor de arhitectură din Moldova - o ipoteză
asupra influenţei picturii exterioare a monumentelor civile şi religioase din
Germania şi Transilvania
Mira Dordea

Prezentarea noastră care tratează domnia lui Ştefan cel Mare o epocă de
pictura exterioară a bisericilor din fostul glorie şi ch iar la începutul secolului 16, în
Principat al Moldovei - pictura figurativă - nu timpul domniei fiului său , Petru Rareş , tot ce
trebuie considerată ca un studiu complet. aparţinea activităţilor culturale era într-o
Această prezentare este mai degrabă o poziţie favorabilă . Este tocmai perioada în
introducere în dificilul domeniu al cercetării care faţadele clădirilor mai vechi sau cele
şi tinde , mergând pe un drum empiric, să ale construcţiilor noi au început să fie
stabilească un răspuns la tema aleasă. De pictate cu scene figurative .
la început plecăm de la o ipoteză de lucru şi Din punct de vedere militar şi politic,
de aceea î ncercăm să ne continuăm ideile Principatul a fost totuşi într-o situaţie grea.
pe baze logice. Acest lucru ar putea să Căderea Imperiului Bizantin, presiunile de
apară ca o aventură ş i ar putea să nu dea ordin militar la care era supus în
rezultatele aşteptate . Totuşi suntem de permanenţă - agresiunile otomane, luptele
părere că numai un cât de mic rezultat ar interne între pretendenţii la tron - au
putea să merite continuarea eforturilor favorizat o apropiere de activ ităţile culturale
noastre de până acum. ale spaţiului de limbă germană şi în special
Legătura între goticul moldovenesc şi de Transilvania.
stilul gotic internaţional - şi prin aceasta o Elementele de gotic târziu pur apar la
legătură para-arhitectonică a i nfluenţelor ferestrele, portalurile şi balustradele
spirituale , geopolitice , diplomatice ş i bisericilor şi cetăţilor . Ele vor fi putut apărea
economice - a stat la baza cercetărilor mele şi la clădiri civile, acum dispărute din oraşe
pe cursul a mai bine de 30 de ani. sau conace boiereşti din Moldova. Toate
Principala preocupare a acestor studii s-a acestea provin din secolele 15-16, formele
referit la arhitectură şi lucrări de pietrărie . lor fiind interpretate mai târziu şi în Ţara
Prin această prezentare privind pictura Românească .
exterioară a monumentelor din Principatul Semnele de pietrari cercetate de
Moldovei , depăşesc gran i ţa cercetărilor Gheorghe Balş şi Adrienne Van Oe Winckel
mele de până acum . demonstrează or191nea gotică a
Pictura exterioară moldovenească elementelor monumentelor arhitectonice din
aparţine acele i categorii de artă Moldova. Aceste semne de pietrari se
monumentală care este l egată inseparabil regăsesc şi în construcţii din Transilvania şi
de plastica arhitectonică şi de volumetrie . din alte părţi din Europa unde stilul gotic
Sunt cunoscute în total douăsprezece este mult mai răspândit. Despre sursele
biserici din fostul Principat al Moldovei ai influenţelor gotice care au fost preluate din
căror pereţi exteriori au fost prevăzuţi cu . Transilvan ia voi mai vorbi şi în partea
lucrări de pictură figurative. La cinci din expunerii mele despre pictura exterioară a
acestea (Arbore, Voroneţ , Humor, Moldoviţa faţadelor.
şi Suceviţa) picturile au fost relativ bine Apariţia picturilor figurative exterioare
păstrate . La celelalte biserici aceste picturi ale construcţiilor secolului 16 în fostul
exterioare au fost parţial pierdute în Principat al Moldovei, este de o mare
decursul timpului . importanţă . Picturile care acopereau toate
Chiar de la început aş dori să faţadele construcţiilor bisericeşti sunt
accentuez o temă cercetată , respectiv cea realizate în mai multe scheme. Pornind de
a stilului moldovenesc de construcţie . la compoziţ i i ritmice şi până la scene
Tratarea acestui stil a fost în cea de a doua alegorice, zidurile exterioare sunt pictate în
jumătate a secolulu i 19 foarte d i versă dar în mod original. Exemplul cel mar tipic este
prezent se pare că problematica a fost faţada de vest a bisericii de la Voroneţ . Ca
clarificată . Principatul Moldovei a trăit sub şi în cazul elementelor de piatră gotice, este

84

http://patrimoniu.gov.ro
posibil c.a ~i?tura exterioa~ă să fi împod_obit
şi clădiri c1v1le care, dupa cum am aratat,
sunt complet dispărute .
Tematica religioasă este bizantină ,
dar maniera desenului şi a culorii se
delimitează de stilul bizantin. Este
binecunoscut că pictura exterioară a
bisericilor răspundea necesităţii extinderii în
exterior a spaţiului liturgic în c~drul celor
mai importante slujbe religioase. ln sprijinul
ipotezei că ideea de pictura exterioară
provine din spaţiul de cultură germană , vin
şi descoperirile făcute de Eugenia Mănăstirea Râşca . Foto Vasile Drăguţ, Fototeca
Greceanu , Hermann Fabini şi alţii la INMI, fond OM/ 1961.
monumente din Transilvania.
Pictura pereţilor exteriori, în special la germane unde au luat contact cu maniera
monumente laice, este curentă în statele de a picta în exterior, maniera pe care şi-au
germane din Sud , în Austria etc. Sunt însuşit-o şi, întorcându-se în ţară, au
cunoscute exemplele de la Primăria din adaptat-o la cerinţele locului . Aceasta - cea
Ulm, din Bolzano, Calmar etc. Spre de a doua ipoteză - a fost susţinută şi de
deosebire de Moldova - unde pictarea în regretatul Vasile Drăguţ .
exterior are o strălucire relativ scurtă Continuarea studiilor asupra
(secolul 16) - în statele germane pictura pătrunderii picturii exterioare a
exterioară trece de stilul Goticului şi monumentelor din fostul Principat al
Renaşterii, fiind frecventă în perioada Moldovei depinde şi de cercetările privind
barocă , uzitându-se chiar şi în cea statele medievale cu populaţie germană,
contemporană . care din păcate nu prezintă o preocupare
Încerc să fac o legătură între tratarea stringentă pentru cercetarea din lumea vest-
gotică a partalelor, ferestrelor şi europeană. Pentru cercetătorii din România,
balustradelor din Moldova, realizate de elucidarea acestui fenomen devine astfel
meşteri pietrari germani din lojele dificilă .
occidentale. Ei au ajuns în Moldova - prin Pentru cultura românească , cunoaş­
Transilvania - au fost poate chiar saşi - şi terea precisă a problemei, în sensul originii
au receptat şi necesitatea pictării exterioare ideii de a picta în exterior monumente
a bisericilor, aducând, prin contactele cu ecleziastice dar şi civile , mi se pare
pictorii din zonele germane, moda picturii importantă deoarece astfel se poate dovedi
exterioare a construcţiilor laice din spaţiul - şi pe această cale - apartenenţa euro-
de origine. Este posibil ca însăşi pictorii din peană a statelor româneşti încă din perioa-
occident să fi venit în Moldova pentru a da medievală .
executa picturi exterioare în spiritul local Pe de altă parte, continuarea studiilor
care era de tip bizantin . Este o variantă a poate demonstra că Europa Evului Mediu
ipotezei manierei de a picta în exterior în era "o mare ţară " în care atât circulaţia
Moldova. persoanelor cât şi a ideilor nu avea graniţe
A doua variantă - poate valabilă - şi în care spiritualitatea, cultura şi tehnica
este aceea că pictorii români, în contact cu puteau să depăşească deosebirile etnice şi
meşterii pietrari străini , au plecat în ţările religioase ale timpului .

85

http://patrimoniu.gov.ro
Imaginea Fecioarei cu Pruncul între Sfinte de la Biserica Neagră din Braşov

Dana Jenei

Colaborarea desfăşurată în anii locuitorii Braşovului cu fiul lui Ioan de


2
1971-1977 între Direcţia Monumentelor Hunedoara . În momente cruciale pentru
Istorice din România , condusă de profesorul domnia sa, " braşovenii nu s-au abătut de la
Vasile Drăguţ şi Institutul Central de calea fidelităţii adevărate ", după cum regele
Restaurare din Roma (JCCROM), care a însuşi avea să mentioneze într-un
dus la restaurarea bisericilor cu pictură document din 1471 3 . În '1467, în timpul
murală exter io ară din nordul Moldovei , avea revoltei nobiliare, la care au aderat şi unele
să restituie artei europene şi una dintre oraşe transilvănene, urmând sfatul
capodoperele sale păstrate pe teritoriul parohului Johann Reude!, Braşovul a rămas
Transilvaniei : imaginea Fecioarei cu Pruncul de partea lui Matia4 , în timp ce la sfârşitul
între sfinte, pictată pe timpanul portalului aceluiaşi an, după campania eşuată din
principal de sud al Bisericii parohiale din Moldova, regele, rănit , împreună cu restul
Braşov la sfârşitul secolului al XV-iea . armatei sale găseşte adăpost în Cetate,
Lucrările de restaurare conduse de Laura unde poposeşte între 31 decembrie 1467 şi
Mora au recuperat pictura grav afectată de 4 ianuarie 1468. Recunoscător, Matia
marele incendiu care pustiise Cetatea acordă locuitorilor din Braşov de-a lungul
Braşovului în 1689 1 (fig. 1). întregii sale domnii încheiate în anul 1490
nenumărate privilegii ce contribuie la
Stemele regelui Malia CoNinul şi a dezvoltarea economică a oraşului 5 , iar în
soţiei sale Beatrix de Argon , figurate într-o 1486 Braşovul şi întreaga Tară a Bârsei
specifică tramă pictată de vrejuri vegetale şi devin parte a "Universităţii ' Săseşti"6 . în
frunziş gotic târziu în colţurile inferioare ale acest context, imaginea pictată pe timpanul
imaginii, permit o datare între 15 octombrie portalului de sud-est al bisericii parohiale,
1476 - data căsătoriei lor - şi 6 aprilie 1490, care sub aspect stilistic pledează pentru o
reflectând legăturile privilegiate avute de datare în anii '80 ai secolului al XV-lea 7 ,

*Documentarea pentru acest studiu a fost finalizată în timpul stagiului efectuat la Central Institut fOr
Kunstgesch ichte in MOnchen , în anul 2001 , ca Getty-Junior Fellow al "Colegiului Noua Europă" din
Bucureşti. Adresez mulţum iri şi pe această cale prof. univ. dr. Andrei Pleşu , rector al colegiului şi prof.
univ. dr. Anca Oroveanu , director ştiinţific .
1
Raporl de restaurare a panoului Fecioarei din Biserica Neagră din Braşov, în BMI, 1972, p. 61 .
Şantierul a fost organizat de ICROM intre 17 iulie-19 septembrie 1971 , din grupul de lucru , făcând
parte Laura Mora (director de lucrări ) , Carmen del Valle (ajutor al directorului), Jacqueline Burckhardt,
Claudia Cornaggia, Maria Pia Gazzola (restauratori), iar din partea DMIA Tatiana Pogonat şi Ioan
lstudor. Raportul arată că tehnica artistică este tempera cu ou pe tencuială uscată , pictura fiind
realizată într-o etapă ulterioară execuţiei şi decorării portalului. "Zona decorativă în bandă , pictată pe
un strat subţire de preparaţie întins direct pe p i atră , e în mod evident anterioară picturii de care ne
ocupăm ''.
2
Pictura este adăpostită de pridvorul atribuit munificenţei acel u iaşi donator regal. Anul 1477 înscris pe
canatul porţii de lemn a accesulu i exterior este considerat anul încheierii lucrărilor de pe şantierul
Bisericii parohiale Sf. Maria din Braşov , în cepute cu un secol mai devreme, în 1383.
3
Gernot Nussbăcher, "Malia Corvinul şi Braşovu l'', în Astra, 4/1990, p. 6 .
4
K. G. Gondisch , Parliciparea saşilor la răzvrătirea din 1467 a transilvănenilor împotriva lui Matei
Corvin , în "Studia Universitatis Babeş-Bol yai " , seria "Historia", 2/1972, p. 25-27.
5
Cel mai important privilegiu este dreptul de depozit pentru mărfuri din Ţara Românească şi Moldova,
acordat la 28 septembrie 1468, imediat după aceste evenimente, în Nussbăcher, op. cit„ p. 6.
6
Saşi i din Braşov primesc privilegiile acordate de regalitatea maghiară (" libertăţile sibienilor") cuprinse
în Diploma "Andreanum", em is ă în 1224. Ibidem. Vezi şi Sipos lbolya , Transilvania în timpul domniei
lui Matei Corvin (1 458-1490), în "Corviniana". "Acta Musei Corviniensis", I, Hunedoara, 1/1995, p. 78.
7
Aceeaşi opinie pentru datare şi la Maria Prokopp, Italian Trecento lnfluence on Murals in East-Central
Europe, parlicularfy Hungary, Budapest, 1983, p. 144.

86

http://patrimoniu.gov.ro
Fig . 1. Bra şov, Biserica Neagră . "Fecioara cu Pruncul între sfinte ", pictură murală în timpanul
portalului principal de sud, cca .1485. Foto Dana Jenei

vine să marcheze în plan artistic drepturile subiect predilect al picturii europene din
extinse ale saşilor din Braşov prin secolul al XV-lea 9 , provenit din literatura
generozitatea plină de gratitudine a regelui. claustrală ce dezvoltă la infinit acest motiv
Pictura o înfăţişează pe Maria al Cântării Cântărilor (4,12)10 - se conjugă la
glorificată , tronând între sfintele Barbara şi Braşov cu celelalte teme ce o înfăţişează pe
Ecaterina - virgo inter virgines - într-o Sf. Fecioară în Evul Mediu târziu: Maria,
grădină închisă - hortus conclusus 8 , având, regina cerului încorona tă de îngeri, Maria
după textul Apoca lipsei lui Ioan (12 , 1), luna citind scripturile, Fecioara Apocalipsei. În
sub picioare şi o cunună de douăsprezece lumina misticii mariale şi a simbolismului
stele deasupra capului . Reprezentarea paradisiac, Sf. Fecioară este ea însăşi o
Mariei cu pruncul în Grădina Paradisului - floare a Duhului Sfânt - rasa mystica, ale

Zidurile grădinii închid scena doar în partea din spate, privitorul fiind astfel inclus în imagine.
8
9
Alături de Grădiniţa Paradisului de la Frankfurt (1 420), cele mai cunoscute imagini ale Mariei cu
Pruncul de acest tip din prima jumătate a secolului al XV-iea sunt pictate de Maestrul Sfintei Veronica
(1420), Stephan Lochner, Robert Campin, Maître de feuillage en broderie, tema fiind reluată la sfârşitul
secolului de maeştri i anonimi ai Şcolii din Kăln. Mirella Levi d' Ancona citează unsprezece opere
consacrate "acelui hortus conclusus marial" realizate în Peninsulă în secolele al XV-iea şi al XVI-iea
(Jean Delumeau , Grădina desfătărilor. O istorie a paradisului, Bucureşti , 1997, p. 109), cele mai
importante aparţinând reprezentanţilor stilu lui gotic internaţional din Italia (v. Stefano da Zevio şi
Pisanello . Leandro Ventura , Pisanello , Arte Dossier, Firenze, 1996, p. 7-8).
10
Delumeau , op. cit., p. 107; The Bride in the Enclosed Garden , Praga , 1995, p. 68; Martin
Schongauer. Ma ître de la gravure rhenane vers 1450-1491 . Paris, Musee du Petit Palais, 14
novembre 1991 -16 fevrier 1992, p. 47.

87

http://patrimoniu.gov.ro
Fig. 2.a. Braşov, Biserica Neagră . "Fecioara cu Fig . 2.b. Martin Schongauer, "Madona cu
Pruncul între sfinte" - detaliu. Foto Dana Jenei papagal",_ gravură, cca. 1473 (după "Le beau
Martin. Etudes et mises au point. " Actes du
colloque. Musee d' Unter/inden, Co/mar, 1991,
fig. 6)
cărei virtuţi îşi găsesc un rapel metaforic în această succesiune de conotaţii simbolice
tot ceea ce o înconjoară 1 1 - flori şi i lustrează
motivul preferat al literaturii şi
fecioare 12 . Pruncul Isus ţine în mână, la iconografiei misticii renane, le9at de
rândul său , un trandafir sălbatic . Toată curentul spiritual Devotio moderna 3 şi, în
11
După Sf. leronim , hortus conclusus, în sine, este o imagine ce o evocă pe „Maria, mamă şi fecioară",
paradisul terestru simbolizând totodată neprihănirea ei (Delumeau , op. cit. p. 109). Imaginile Fecioarei
cu pruncul în Grădina Paradisului abundă în reprezentarea florilor - figuri ş i atribute ale Mariei ce au ca
sursă Cântarea Cântărilor. La Braşov , între alte flori , figurează trandafiri şi lăcrămioare . Vezi şi Flore en
/talie. Symbolique et representation de la flore dans la peinture ita/ienne du Moyen-âge et de la
Renaissance, Avignon , 1991 , p. 68 .
12
Ecaterina şi Barbara sunt sfintele ce o însoţesc frecvent pe Maria în reprezentările epocii, cel mai
apropiat exemplu fiind păstrat pe bolta capelei Bisericii parohiale din Hărman . La Braşov , Sf. Ecaterina
- logodnica mistică a lui Isus, figurează cu atributele caracteristice roata , sabia şi o carte închisă pe
genunchi , iar Sf. Barbara ţine în mâna dreaptă simbolul său , un mic turn cu trei ferestre ce evocă
Trinitatea .
13
Martin Schongauer. Maître ... 1991-1992, p. 88 şi "La vie religieuse en Alsace", în Le beau Martin.
Etudes et mises au point. Actes du colloque. Musee d' Unterlinden, Calmar, 1991, p. 18.

88

http://patrimoniu.gov.ro
Fig . 3.a. Martin Schongauer, "Fecioara Fig . 3.b. Martin Schongauer, "Încoronarea
Apocalipsei", gravură, cca. 1473 (Ibidem, Fecioarei", gravură, detaliu (Ibidem, fig. 101)
fig . 40)

ultimele decenii ale secolului al XV-iea , de secolulu i al XV-iea 15 , figura dominantă a


devoţiunea Rozariului Mariei .
14
artei germane între 1470 şi 149016 , "care
Imaginile corelate devoţiunii au fost încarnează ultima înflorire a goticului
răspândite la sfârşitul secolului al XV-iea în târziu"17 . Cercetătorii datează în anul 147318
special prin intermediul gravurii germane, primele sale lucrări cunoscute, realizate la
relevantă în ce priveşte reprezentarea de la întoarcerea sa la Calmar, oraşul său natal,
Braşov , fiind opera lui Martin Schongauer, după ce studiase în principal lucrările
cel mai important artist al ultimei treimi a maeştrilor Rogier van der Weyden şi Dierk

Originea iconografiei Madonei i ntre trandafiri, se afl ă în textele Sf. Ambrozie, după care, în paradis,
14

trandafirul nu are spini, iar acest trandafir fără spini o reprezintă pe Maria neatinsă de păcatul originar,
vezi Delumeau , op. cit. p. 11 O. Keith Moxey arată că există o legătură nem ij locită între simbolismul
floral al picturii şi mărgelele ce formează şiragul rugăciunii Rozariului : "În ambele cazuri trandafirul este
folosit pentru a invoca statutul paradisiac al Mariei şi libertatea ei de păcat. Trandafirii pot fi număraţi
îm preună cu mărge l e l e ca ajutor al repet iţi e i rugăciun ilo r" , vezi "Seeing through Schongauer", în Le
beau Martin .. . 1991 , p. 93. Devoţiunea Rozariului Mariei era totodată în zestrată cu numeroase
ind u l genţe , ~ i chael Baxendall , The Limewood Sculptors of the Renaissance in Germany, London,
1980, p. 58. ln scrierile mistice , trandafirul roşu cules este un simbol al carităţii Sf. Fecioare, dar şi al
patimilor lui Isus, evocate de misterele de durere ale rugăci uni i Rozariului. La o atare semn ificaţie ar
trimite şi şervetul alb pe care stă pruncul ce prefigurează , după unii autori , l i nţoliul îngropării. Richard
Cavendish , Visions of Hea ven and Hei/, London , 1977, p. 59.
15
Alan Schestack, MasterE.S. Five Hundredth anniversaryexhibition , Philadelphia , 1967.
15
Martin Schongauer. Maître .. „ 1992, p. 72 .
17
Ibidem, p. 92 .
18
Ibidem , p. 90.

89

http://patrimoniu.gov.ro
Bouts în timpul călătoriei de calfă în Ţările
de Jos rn Este vorba de Madona În rozariu ,
considerată opera sa de meşter
(Meisterstuck), pictată pentru mănăstirea
augustină din lsenheim şi gravurile ce o
reprezintă pe Maria cu Pruncul, în care
"spiritul flamand este încă prezent"20 .
În ce priveşte pictura de la Braşov ,
partea sa centrală decalchiază gravura lui
Schongauer cunoscută în literatura de
specialitate sub titlul de Madona cu papagal
{fig . 2 a, b). Fecioara meditează răsfo i nd
cartea de rugăciuni , în timp ce pruncul Isus
din braţele sale ţine în mâna dreaptă , la fel Fig. 4.a. Monogramistul IE, "Madona aşezată în
ca în gravura lui Schongauer, o smochină - grădină ", gravură, după
1480, (Ibidem, p. 121)
reprezentare rară a fructului oprit
considerată în secolul al XVI-iea, de
istoriograful Carei van Mander ca semn de
mare erudiţie pentru un artist, ce ar dovedi
astfel cunoaşterea scrierilor Sf. Augustin 21 .
Restul reprezentării pare să reproducă şi
alte elemente preluate din opera lui
Schongauer. Doi îngeri ţin deasupra capului
Mariei, redată "cu luna sub picioare", o
"coroană de douăsprezece stele", la fel ca
în gravura Fecioarei Apocalipsei (fig. 3a)
sau picturile ce ilustrează aceeaşi temă , în
timp ce figurile sfintelor îngenu ncheate,
precum şi alte detalii , cum ar fi decorul
bratelor tronului ar putea fi preluate din
gra~ura Încoronării Fecioarei (fig. 3b). Ştiind
că opera lui Schongauer s-a răspândit atât
prin intermediul gravurilor sale, cât şi prin Fig . 4.b. Kutna Hora, Biserica Sf. Barbara,
copii realizate de contemporan i, este greu Capela Smisek. "Regina din Saba", pictură
de stabilit dacă pictorul de la Biserica murală, 148~1492, detaliu.
Neagră a folosit nemijlocit gravurile
19
în 1469 copiază Judecata de apoi pictată Rogier la Beaunne, călătorind ulterior la Brugges,
Middleburg en Zeeland ş i - după unii autori - la Louvain , oraşul lui Dirk Bouts (1420 - 1475). Ibidem, p.
70 şi Alan Shestack, The complete engravings of Marlin Schongauer, New York, 1969, p. IX, unde se
consideră că Închinarea magilor pictată de Schongauer este o variantă a Altarului Columba al lui Van
der Weyden . Influenţa lui Rog ier a fost subliniată de toţi exegeţ ii operei lui Schongauer, vezi Le beau
Martin, p.134, Shestack, The complete engravings, p. IX, Charles llsley Minott, Marlin Schongauer,
New York, 1971 , p. 44. După Panofsky, "spiritul lui Rogier a renăscut în solul german prin Martin
Schongauer'', ibidem, p. 20.
20
Marlin Schongauer. Maitre .. „ 1992, p. 98 . În secolul al XV-iea nici o ascendenţă asupra artei
figurative europene nu poate fi comparată cu cea exercitată de Rogier van der Weyden (139911400 -
1464), "creator de tipuri mai mult decât orice pictor din epoca sa". Fecioara cu Pruncul imaginată de
Rogier, "gând itoare şi reculeasă , este imaginea de devoţiune perfectă încărcată de un nou conţinut
afectiv, ridicând contemplarea la nivel de meditaţie ". Schongauer, preia în arta sa tipul Madonei create
de Rogier. Ibidem , p. 60-61 .
21
Carei van Mander, comentând Altarul Mielului Mistic pictat de fraţii van Eyck, în Cartea pictorilor,
Bucureşti , 1977, p. 64. Smochina ca fruct al păcatului originar nu este singurul element preluat de
Schongauer din pictura lui Van Eyck.

90

http://patrimoniu.gov.ro
Maestrului sau a recu rs la pastişe realizate fortificaţiilor oraşului pluteşte o barcă, la fel
de continuatori. În 1505, umanistul alsacian ca în gravura Monogramistului IE; la orizont
Jacques Whimpel ing nota că gravurile lui se î1Jtrevăd dealurile ce mărginesc Ţara
Schongauer au fost mult mai copiate în Bârsei spre nord-est, iar în partea opusă ,
Europa decât orice alte depictae tabulae, iar apare capela "Sf. Barbara" din suburbia
faptu l că autorul lor era cunoscut a estică a oraşului , Blumăna .
2
contribuit la celebritatea lor2 . Gravurile În ansamblul ei , imaginea de la
Monogramistul IE, de pildă , identificat de Braşov trimite în acelaşi timp , la compoziţiile
exegeza de specialitate cu ucenicul simetrice ale Madonei cu pruncul între sfinţi
atelierului din Calmar care term i nă anumite şi donatori, pictate în Ţările de Jos în
lucrări ale Maestrului după moartea sa , sunt ultimele decenii ale secolului al XV-iea, pe
considerate veritabile "compendii de motive linia traditiei lui Jan van Eyck şi Robert
din variate gravuri ale lui Schong auer"23 . În Campin, de Hans Memling sau de maeştri
lucrarea sa Madona cu pruncul aşezată În anonimi ai şcoli i din Koln , întru totul aservită
grădină (fig . 4 a) au fost identificate cu picturi i neerlandeze26 , în această epocă a
" regot icizării generale a stilului" . O
27
precizie elemente preluate din mai multe
gravuri ale Maestrului24 ; în plan îndepărtat , legătură s-ar putea stabili cu panoul
în spatele Mariei redată figură î ntreagă , se Logodnei mistice a sfintei Ecaterina , pictat
văd zidurile crenelate ale unui oraş . În de Hans Memling în 1479, lucrare care însă
pictura de la Biserica Neagră , fundalul este trimite înapoi la gravura lui Schongauer din
tratat similar, detaliile fiind adaptate pentru a 1473, întrucât figurile centrale par să o
reda Braşovul în ultima parte a secolului al reproducă în oglindă (fig. 5 a, b), fără a-i
XV-iea . Alături de sfintele Ecaterina şi reda , la fel ca la Braşov, toate detaliile.
Barbara, apar edificii ale oraşului văzute Comentatorii operei lui Schongauer,
dinspre vest, între care şi capelele ce le amintesc fără excepţie popasul făcut la
erau dedicate. Este cea mai veche Brugges din timpul călătoriei sale de calfă în
reprezentare veridică a Braşovului şi a unor Ţările de Jos, oraş în care Memling activa
construcţi i de mult dispărute din partea sa ca pictor oficial, fără să menţioneze însă
ap usean ă : în partea dreaptă a Mariei, în raportu l dintre operele celor doi maeştri ,
spatele zidurilor de inc i ntă şi vechii porţi a astfel încât este greu de stabilit în ce
Cetătii este reprezentată capela "Sf. d irecţie a avut loc împrumutul formal ; în
Ecaterina"25 . Pe iazurile din afara acest sens este de avut în vedere şi faptul

22
După Geisberg , Meckenen , de pildă , a reali zat copii exacte după Schongauer până la monog ramă
încă din anii 1469- 1474, deci din prim a perioadă de realizare a originalelor, vezi Le Beau Martin, p.
315.
23
Dintre gravurile care îi sunt atribuite Monogramistului IE (activ între 1480 şi 1500) treizecişiuna sunt
copii după lucrările lui Schongauer - majoritatea în oglindă , iar cincisprezece se presupune că sunt
făcute după desene sau picturi dispărute ale Maestrului . Ibidem , p. 120 ş i "Schongauer Graveur. La
~ravure en Allem agne au XVem e siecle," în Martin Schongauer_Maître „ „ 1992, p. 84.
4
Le Beau Martin , p. 120.
Capela "Sf. Ecaterina" a ordinului cistercian , ale cărei vestigii se păstrează la subsolul Liceului ger-
25

man din curtea Bisericii Negre , a fost demolată în timpul Reformei religioase, în 1559, acelaşi an în
care este ridicată noua poartă de vest a Cetăţii B raşovulu i , Poarta Ecaterinei , păstrată ş i astăz i. Vezi
Dana Jenei, " Construcţi i succesive pe locul Licelului "Johannes Honterus" din B raşov . Capela Sf. Eca-
terina", în ln honorem Gemat Nussbacher, Braşo v , 2004 , p. 405.
26
Hans Martin Schmidt, Meister des Marienlebens und sein Kreis, Dlisseldorf, 1978, p. 13. În literatura de
specialitate, cel mai ilnportant pictor al şcolii din Koln este considerat Maestrul Vieţii Mariei , probabil elev al
lui Van der Weyden şi Bouts, căruia i se atribuie totodată o experienţă italiană . În paralel este cunoscută
activitatea mai multor maeştrii anonimi cum ar fi Maestrul Patimilor din Lyversberg, Maestrul Sf. Gheorghe,
Maestrul Dipticului din Bonn , cât şi a unor pictori din anturajul acestora, activi în perioada 1470 - 1490. În
raportul de restaurare al picturii de la Braş ov se precizează că decorurile în relief ale veşmintelor
personajelor, "realizate prin decupări separate, lipite pe pictură , argintate şi voalate cu verde, constituie o
teh n ică curentă în Germania începând cu secolul al XV-iea.", "Raport", p. 61 .
27
Schmidt, op. cit„ p. 56 .

91

http://patrimoniu.gov.ro
că această compoziţie apare la Fecioara cu Pruncul încoronată de
Schongauer, deşi mai tânăr , cu şase ani îngeri , având ca sursă gravura germană a
înainte de Memling 28 . epocii, este totodată motivul preferat al
Cert este că pictorul imaginii Mariei picturii murale boemiene din ultimele
de la Braşov a folosit elemente preluate din decenii ale secolului al XV-iea, fiind
gravurile lui Schongauer şi aceasta nu este comandată de marii nobili cehi conducători
singura situaţie în care artiştii din ambianţa ai partidei catolice care susţineau
curtii regale de la Buda au folosit ca model candidatura lui Matia la tronul Boemiei 33.
lucrările Maestrului din Calmar. În Legături stilistice ale picturii de la Braşov
miniaturile cărţii de rugăciuni a Benignei pot fi stabilite în primul rând cu ansamblul
Magyar, soţia lu i Pavel Chinezul , capelei Smisek a Bisericii Sf. Barbara din
comandant general al armatelor regale Kutna Hora 34 (fig. 4b), unde regăsim firescul
până în 149429 , recunoaştem modelul şi graţia atitudinilor personajelor, coerenţa
Fecioarei Apocalipsei a lui Schongauer, la internă a manierei ce păstrează intactă
gâtul Pruncului , apărând la fel ca la Braşov , poezia picturii nordice gotice târzii , depăşind
colierul de coral - element de factură rigiditatea pictorilor din Kăln, aflaţi în
italiană 30 . În acelaşi timp, tipul compoziţional imediata descendenţă a lui Dierk Bouts.
simetric al Madonei cu Pruncul încoronată Picturile capelei Smisek, datate între anii
de îngeri între sfinţi este reiterat în gravura 1485 şi 1492, au provocat numeroase
ce o reprezintă pe MARIA PATRONA dezbateri în literatura de specialitate
HUNGARIAE 31 sau în imaginea de hram a internaţională, considerându-se că autorul
Capelei Catolicilor din Biertan 32 . lor face parte din generaţia lui Martin

28
Logodna mistică a Sf. Ecaterina , păstrată astăzi la Brugges , a fost pictată în 1479. Hans Memling,
elevul lui Rogier van der Weyden , se stabileşte la Brugges în 1465, la mai puţin de un an după moartea
maestrului său , unde va deţine postul de pictor al oraşului până în 1494. O situaţie similară prezintă
raportul operei lui Schongauer cu cea a lui Hugo van der Goes, unde dezbaterea se poartă în jurul
compoziţiei Adormirea Fecioarei.
29
E. Kovacs Peter, Mathias Corvinus , Budapest, 1990, fig . 36 şi Ilona Bercovits, 11/uminated
Manuscripts in Hungary. XI - XVI Centuries, Budapest, 1969, p. 79-80.
3
° Coralul este figurat la gâtul pruncului Isus în numeroase lucrări de la sud de Alpi din secolele XIV şi
XV. Apartenenţa sa la trei regnuri - animal , vegetal şi mineral - îi atribuie încă din Antichitate puteri
magice şi apotropaice , Flore en /talie , p 44.
31
Tarn6c Mârton , Matyas Kyraly es a magyarorszagi Reneszansz (1450-1541) , Budapest, 1994, p.
221 .
32
Dana Jenei , Biertan. Picturile murale din Turnul Catolici/or, în "Arhitectura medievală religioasă din
Transilvania", 111 , Satu Mare , 2004 , p. 271. Imaginea foarte deteriorată nu a mai fost menţionată în
literatura de specialitate anterioară ş i pare să dateze, împ reună cu pictura din interiorul capelei, din
ultimii ani ai secolului al XV-iea . Frecvenţa reprezentărilor Mariei în arta figurativă t ransilvăneană a
ultimei părţi a secolului al XV-iea reflectă , la fel ca pretutindeni în Europa catolică, fervoarea cultului
Mariei şi a devoţiunilor ce-i sunt asociate, Biserica încurajând venerarea Sfintei Fecioare prin rugăciuni
şi imagini . Un document din 17 septembrie· 1384, em is de Demetrius, arhiepiscop de Esztergom,
pentru confreria Corporis Christi din Sibiu , artă că , între alte devoţiuni , recitarea rugăciunii Salve
Regina, Mater Misericordiae, "spre lauda şi onoarea glorioasei Fecioare Maria" era prevăzută de
Biserică cu indulgenţe , Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenburgen , Hermannstadt,
1897, li , doc. 1194, p. 593.
33
Jindrich al IV-iea rămâne în preajma reginei , facilitându-i lui Vladislav Jagello, regele Poloniei,
obţinerea tronului Ungariei , prin căsătoria cu Beatrix. Capela dedicată Fecioarei din castelul său de la
Jindrichuv Hradec este decorată în 1492 cu imag inea Mariei cu Pruncul în ipostaza Fecioarei
Apocalipsei de un pictor cu o manieră asemănătoare celei de la Braşov . Acelaşi tip de imagine apare şi
în capela castelului Zirovnice , unde cercetătorii consideră că a lucrat pictorul de la Jindrichuv Hradec,
vezi: Jaromir Homol ka , Josef Krasa , Vâcl av Mencl , Jaroslav Pesina , Josef Petrân , Pzdne Goticke
umeni v Cechna ch, 1471 - 1526, Praha , 1985, p. 297 . Îi mulţumesc şi pe această cale arh . Eva
Vyletova , specialist al Direcţiei Monumentelor Istorice din Praga, pentru traducerea textelor din limba
cehă şi pentru sprijinul acordat în cercetarea monumentelor medievale din Cehia.
34
Dejni Ceskeho vytvameho umeni, Academia Pra ha , 1984, p. 572-57 4.

92

http://patrimoniu.gov.ro
Schongauer (n . 1450?)35 , fiind un artist
de curte sosit la curtea regală de la Buda
după 149036 . Stilul său în care se
întâlnesc pictura Ţărilor de Jos, arta
grafică a lui Schongauer şi experienţa
Quattrocento-ului Umbrian 37 , este
considerat "fără concurenţă în centrul
Europei", fiind pus în legătură cu Rogier
van der Weyden şi Dirk Bouts (Jaroslav
Pesina), Schongauer şi altarul mănăstirii
din Lilienthal (Stange), Justus din Gand
şi Italia (Dvofak), Urbino - Studiolo
Montefeltro (Vackova şi Seiferlova),
Ferrara (Mencl), Pinturicchio (Krasa).
Fig. 5. a. Braşo v, Biserica Neagră . "Fecioara cu Cercetătorii cehi apreciază că pictorul de
Pruncul între sfinte". Foto Dana Jenei la Kutna Hora "încheie capitolul de
pictură neerlandeză în Centrul Europei şi
deschide epoca Quattrocento-ului"38 , iar
Charles Sterling atribuie ansamblul
boemian înrudit stilistic cu pictura de la
Braşov , unui autor din ambianţa
pictorului regal Romanus Vlachus da
Florencya 39 , artist invitat la curtea lui
Vladislav al II-iea, menţionat documentar
la Kutna Hora şi în cartea breslei
pictorilor din Praga 40 .
Imaginea Fecioarei cu Pruncul
între sfinte, păstrată la Braşov este o
repr_ezentare simbolică prin excelenţă, în
care Maria - noua Evă, este încoronată
de îngeri ca regină a cerului şi a
Fig . 5.b. Hans Memling, "Logodna mistică a Sf. pământului în Grădina ei - al doilea
Ecaterina", panou pictat, 1479 (după Paul Eden , "un paradis de trandafiri". Pictura,
Fierens, "Memling", Paris, 1935, fig . 29)
35
Alan Shestack, The complete engravings, p. V.
36
Pzdne Goticke umeni v Cechnach, 1471 - 1526, p. 529 _
37
Arta de la curtea ducelui Federigo Montefeltro ş i a soţiei sale Battista Sforza , unde a lucrat Piero
delia Francesca , dar şi Justus din Gand oglindeşte orientarea ambivalentă existentă în însăşi patria
Renaşterii unde sunt extrem de preţuiţi pictorii nordici, alături de maeştrii Quattrocento-ului italian.
Studiolo da Montefeltro păstrat în interiorul Palatului Ducal din Urbino este celebru pentru intarsiile şi
portretele ce decorează partea superioară a pereţilor, reflectând acelaşi stil în care se întâlnesc
pictura neerlandeză ş i Renaşterea italiană . Prin alianţa d in astică cu casa de Aragon, stăpână a
ducatului de Neapole, şi preconizata căsătorie a fiului său Ioan Corvinul cu Bianca Maria Sforza, fiica
ducelui de Milano, regele Matia are contacte nemijlocite cu marile familii nobiliare italiene ce se
reflectă şi în plan artistic. Apare astfel firesc , de pildă , faptul că portretul de logodnic al lui Ioan
Corvinul , din 1487, păstrat astăz i la Munchen , este pictat de un artist căruia îi aparţi n probabil şi
frescele păstrate fragmentar la parterul castelului din Urbino.
38
Pzdne Goticke umeni v Cechnach, 1471- 1526, p. 267
39
Charles Sterling , Natura moartă din antichitate până în zilele noastre, Bucureşti , 1970, p. 22 _ Lui
Romanus Vlachus ii su nt atribuite frescele din interiorul Castelului de la Praga , astăzi pierdute sau
picturile din Casa Sankturin din Kutna Hora, extrem de deteriorate, Pzdne Goticke umeni v
Cechnach, 1471 - 1526, p. 275 .
°
4
Karel Chytil, Malifstovo Pratske X V a XVI Veku. A Jeho cechovni Knika starome stska y let 1490-
1582, Pra ha , 1906. Roman Vlach nu · figurează , în schimb, apare în cartea breslei pictorilor din
F lo ren ţ a (cercetare personală , 2001 ).

93

http://patrimoniu.gov.ro
donată prin tradiţie de rege le Matia Corvinul ş i pictor de primă mărime , aflat la curent atât
soţi a sa Beatrix de Arago n Bisericii parohiale cu gravurile lui Schongauer, cât şi cu
din B raş ov , se înscrie sub toate aspectele compoziţiile lui Memling pe care este
între rea lizările importante ale picturii posibil să le fi cunoscut nemijlocit, într-o
europene de la sfârşitul secolului al XV-iea , epocă în care circulaţ i a artiştilor conferă
fiind foarte probabil legată de centrele stilurilor un caracter internaţional, iar marii
artistice din Germania şi Boemia, puternic comanditari manifestă un gust estetic
i nfluen ţate de arta neerlandeză , dar şi de cea deschis deopotrivă spre Europa de Nord şi
din Pen i nsulă . Autorul ei, se man ifes tă ca un Renaşterea italiană.

94

http://patrimoniu.gov.ro
o prezentare iconografică aparte ilustrată de două manuscrise ruseşti
din colecţia Muzeului Naţional de Artă al României

Liana Tugearu

intitulat Miniatura şi ornamentu/ manus-


crise/or din colecţia de Artă Medievală
Românească care va cuprinde toate
manuscrisele slavone, aşa cum primul
volum apărut în 1996, a cuprins toate
codicele greceşti, din co lecţia Muzeului
Naţional de Artă al României.
Din grupul de manuscrise slavone,
cele două luate acum în discuţ i e sunt Ms 31
MNAR care conţine Omiliile Sfântului Ioan
Gură de Aur, după Evanghelia de la Ioan ,
copiat cu puţin înainte de 158 1, an înscris
pe coperta sa originală , copierea făcându­
se probabil în atelierele Schitului mare de
lângă Lw6w (fig . 1) şi Ms 18 MNAR ,
Tâlcuire la Apocalipsa Sfântului Ioan
Teologul, copie realizată în jurul anulu i

Fig . 1. Manuscrisu/ "Omiliile Sfântului Ioan Gură


de Aur"; pagina de titlu a celei de-a doua
povestiri "Povestire despre Sfântul
Evanghelist Ioan Teologul". Ms 31 , MNAR

În colectia sectiei de Artă Medievală


Românească aMuzeului National de Artă al
României se află şi două ' manuscrise în
limba slavonă de redactie ruso-ucrainiană ,
amândouă împodob ite cu miniaturi. Textul
lor a fost publicat în Catalogul
manuscrise/or slavo-române din Bucureşti,
editat în 1981 de către un grup de
cercetători , de manuscrisele de la Muzeul
de Artă ocupându-se d-na conferenţiar
Fig. 2. Manuscrisu/ "Tâlcuire la Apocalipsa
doctor Lucia Djamo-Oiaconiţă.
Sfântului Ioan Teologul", 1775. Pagina de titlu
Pictura acestor manuscrise nu a fost la "Viziunea Sfântului Ioan Teologul cu Domnul
însă studiată până în prezent, ea urmând a Savaot intre cele patru Fiinţe înaripate şi în
fi publicată în ce l de al doilea volum al jurul său cu 24 de Bătrâni", Ms 18 MNAR, fila
catalogu lui de patrimoniu al subsemnatei, 37v

95

http://patrimoniu.gov.ro
1775, după o t i pări tură din 1625 (fig . 2).
Copierea celu i de al doilea codice a avut
loc, probabil, în atelierele Lavrei Pecerska
din Kiev, und e fusese editată şi tipăritura din
1625. Datarea făcută de noi acestui ma-
nuscris în funcţie de filigranul hârtiei , diferă
de cea a Lu ciei Djamo-Diaconiţă , dar acest
aspect nu intr ă în prezenta analiză .
Dintr-o serie de probleme pe ca re le
ridică ilustraţia pictată a acestor două
codi ce ne vo m opri acum asupra unui singur
aspect iconografic şi anume asupra modului
cum sunt atribu ite simbolurile celor patru
evangh elişt i, altfel decât este făcută această
atribuire în aria de cultură teologică medi-
evală românească sau în cea vest
europeană .
Ca în toate codicele religioase , ş1 in
aceste două manuscrise există o strânsă
rela ţie între text şi ilu straţia lui.
Cea de a doua scenă istor iată din
Omiliile Sfântului Ioan Gură de Aur, unde
titlul menţionat continuă astfel: Povestire
despre Sfântul Evanghelist Ioan Teologul
(fig. 1 ), este un frontispiciu , în care este Fig. 3. Manuscrisu/ "Tâlcuire la Apocalipsa
reprezentat acest eva nghelist, în timp ce Sfântului Ioan Teologul". Pagina de titlu la
dictează ucenicului său , Prohor, Evanghelia "Viziunea Sfântului Ioan Teologul, cu Domnul
sa , sub i nspiraţ ia Sfântului Duh (î nfăţişat Savaot ţinând cartea cu şapte peceţi. cu Mielul
plastic printr-un m ăn un ch i de raze auri i cel înjunghiat, cu cele patru Fiinţe şi cu cei 24
care pătrund printr-o fereastră , în încăperea de Bătrâni, purtând tiare şi potire" Ms 18
unde se află evanghelistul). Lângă Sfântul
Ioan Teologul se află ş i un leu, unul dintre simbolul prudenţei , avizate şi clarvă­
cele patru sim boluri ale evangheliştilor , zătoare2 . Aceste patru fiinţe sunt înaripate
conforme cu viziunea lui lezechil 1, 5-1 O, în deoarece reprezintă principii spirituale, "o
care ni se vorbeşte de patru fiinţe înaripate, revelare a lui Dumnezeu sub aspectul său
una cu chip de om, alta cu chip de leu, alta cre ato r" 3 .
de taur şi alta de vultu r. Aceste patru fiinţe Viziunea lui lezechil a fost reluată de
sunt, conform lui Pierre Dumoulin , patru creş t ini , care au atribuit simbolurile acestor
aspecte ale lui Dumnezeu, care pot fi patru fiinţe , evangheliştilor. În spaţiul cultu-
percepute de om , "patru fiind cifra lumii ral şi religios al provinciilor româneşti şi în
create , cu patru elemente, patru vânturi , general în cel european , simbolurile au fost
patru puncte ca rdina le" 1 . Conform atribuite astfel : omul înaripat, adică îngerul,
aceluiaşi teolog , leul reprezintă forţa regală , evanghelistul Matei, leul lui Marcu , taurul lui
taurul este semnul fe cu ndităţii şi al dreptă ţii Lu ca şi vulturul lui Ioan . Dar nu în tot spaţiul
neclintite , omul este stăpânul , guvernator şi creştin şi în toate secolele atribuirea acestor
ordonator al cosmosului , semn al cum- simboluri a fost aceeaşi . Primul care a văzut
pătării un iversa le şi , în fine , vulturul, a cărui în cele patru creaturi din viziunea lui iezechil
privire scrutează în profunzime, este simbolurile celor patru evanghel i şt i a fost

1
Pierre Dumoulin , Apocalipsa. Bucureşti , 2003 , p. 38-39.
2
Idem, p 39.
3
Ibidem

96

http://patrimoniu.gov.ro
Dar cel de al doilea manuscris din
colecţia secţiei de Artă Medievală
Românească, Ms 18 MNAR, Tâlcuire la
Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul ,
dovedeşte , prin iconografia miniaturilor sale
că în Rusia s-a perpetuat tradiţia iniţiată de
Sfântul lrineu şi încetăţenită în spaţiul
religios rusesc, cât şi în zonele limitrofe în
care acesta îşi exercită influenţa eclezială ,
până la sfârşitul secolului al XVIII-iea . Este
probabil ca renumiţii cercetători ruşi să nu fi
avut la îndemână exemplele necesare care
să-i conducă spre concluzia pe care o
evidenţiază manuscrisul nostru , Ms 18
MNAR. Această Tâlcuire la Apocalipsa
Sfântului Ioan Teologul are 61 de miniaturi
pe întreaga pagină , fiecare ilustrând tema
cuprinsă în versetul alăturat ei, din
Apocalipsa.
În trei dintre aceste miniaturi sunt
reprezentaţi şi cei patru evanghelişti prin
simbolurile lor aşa cum sunt ele descrise în
Apocalipsa 4,6: "Şi în mijlocul tronului şi
Fig. 4. Manuscrisul "Tâlcuire la Apocalipsa
împrejurul tronului , patru Fiinţe ... Şi Fiinţa
Sfântului Ioa n Te ologul". Pagina de titlu "Cei cea dintâi asemenea leului; a doua Fiinţă
24 de Bătrâni şi cele patru Fiin ţe înaripate care asemenea juncului; a treia Fiinţă are faţa ,
se în chin ă Domnului Savaot", Ms. 18, MNAR, ca de om; iar a patra Fiinţă asemenea
fila 188v vulturului care zboară . Şi cele patru Fiinţe
au fiecare câte şase aripi .. ."
Sfântul lrineu din Lyon, mort în anul 202 4 . În prima miniatură (fig. 2) în care apar
Dar în ceea ce îi priveşte pe doi dintre aceste reprezentări , cele patru Fiinţe îi dau
evanghelişti , Ioan şi Marcu , el atribu ia "slava, cinste şi mulţumită Celui ce şade pe
simbolul leului Sfântului Ioan şi simbolul tron" şi aştern cununiile înaintea tronului lui
vulturului Sfântului Marcu . După un timp Dumnezeu . Fără a lua în discuţie celelalte
însă , a fost adoptată o atribuire inversă a semnificaţii ale scenei, ne vom opri numai
simbolurilor celor doi evanghelişti . Această asupra acelui element iconografic care ne
formulă inversată a fost cea care s-a interesează în discuţia de faţă , acela al
conservat până astăzi în aproape toată modului cum sunt atribuite simbolurile
Europa, cu excepţia Rusiei, unde au evangheliştilor Ioan şi Marcu şi anume
coexistat ambele tradiţ i i , până la sfârşitul conform cu străvechea atribuire făcută de
secolului al XVI-iea , când , aşa cum ne Sfântul lrineu din Lyon şi cu tradiţia păstrată
arată Leonid Ouspenski şi Vladimi r Lossky, până târziu în Rusia: lângă simbolul leului
s-ar fi adoptat şi acolo trad iţi a apuseană 5 . este scris în limba slavonă , cu cerneală
Frontispiciul din Ms 31 MNAR, neagră , Ioan , iar lângă simbolul vulturului,
aparţinând unui codice scris către sfârşitul Marcu. Deci , repetăm , invers decât în
secolu lui XVI , respectiv 1581 , în care spaţiul medieval românesc sau în cel
Sfântului Evanghelist Ioan îi este atribuit occidental.
simbolul leului, confirmă cele spuse de A doua miniatură în care sunt repre-
Ouspenskişi Lossky. zentate simbolurile evangheliştilor este la

A. Vlad imir Lossky, Vedere a lui Dumnezeu. Bucureşti , 1995 , p 26.


4
5
Leonid Ouspensky, Vladimir Lossky, The meaning of icons. New York, 1988, p 113. Pentru
semnalarea acestei că rţi îi datorăm mu lte m ul ţ um i ri istoricului de artă Ioana lancovescu.

97

http://patrimoniu.gov.ro
fila 44v (fig. 3) şi înfăţişează Viziunea vechi testamentare celor patru evanghelişti ai
Sfântului Ioan Teologul, cu Domnul Savaot Noului Testament, încercând să limpezim
ţinând cartea cu şapte peceţi, cu Mielul cel etapele în care s-a realizat acest transfer
Înjunghiat, cu cele patru Fiinţe şi cu cei 24 simbolic, pentru a putea explica diferentele
de Bătrâni, purtând titre şi potire. Şi de astă care apar între diferitele spaţii spirituale
dată lângă leul înaripat scrie Ioan , iar lângă creştine, diferenţe care, în necunoştinţă de
vultur Marcu. cauză , pot conduce la părerea că este vorba
În fine , în miniatura de la fila 188v (fig. de o greşeală a pictorului sau , în cazul tipăritu­
4) apar Cei 24 de Bătrâni şi cele patru Fiinţe rilor, a gravorului, care a realizat imaginile
Înaripate care se Închină Domnului Savaot, respective.
lângă leu scriind , şi de astă dată dar cu În plus , cel de al doilea manuscris luat
cerneală roşie , Ioan , iar lângă vultur Marcu. în discuţie, Ms 18 MNAR, Tâlcuire la
Pictura celor două manuscrise din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul, ne-a dat
colecţia secţiei de Artă Medievală posibilitatea să constatăm că vechea tradiţie
Românească , Ms 31 MNAR şi Ms 18 MNAR, creştină din spaţiul rusesc s-a perpetuat şi
este deosebit de i nteresantă şi sub dincolo de limitele menţionate anterior în
numeroase alte aspecte, atât iconografice cât literatura de specialitate, adică până către
şi stilistice. Ne-am oprit însă de astă dată anul 1775, dovedind încă o dată,
asupra unui singur element iconografic, acela ataşamentul acestui spaţiu eclezial pentru
al modului cum sunt repartizate simbolurile reprezentările lui străvechi .

98

http://patrimoniu.gov.ro
Pictori în serviciul principelui Carol I al României

Adrian - Silvan Ionescu

în prima jumătate a domniei lui Carol


I (1839 - 1914), principe (1866 - 1881) şi
apoi rege (1881 - 1914) al României, au
activat la curtea sa, constant ori au fost
invitaţi temporar, artişti care puteau să -i
satisfacă nevoile estetice şi propagan-
distice. Principelui Carol I de Hohenzollern îi
plăceau peisajele şi tipurile de oameni din
popor, compoziţi i le militare ş i bataill iste:
toate aceste subiecte răspundeau gustului
său dar slujeau şi preocupărilor sale de
reprezentare fie prin panotarea cadrelor
respective în reşedinţele de iarnă sau de
vară , din Bu cureşti sau Cotroceni şi, mai
târziu, Sinaia - unde, adesea primea
oaspeţi cu sânge albastru sau oficia l ităţi din
propriul guvern ori din guvernele ţărilor cu
care în treţinea legături diplomatice - fie prin
multiplicarea l itog rafică şi răspând i rea în
rândul maselor, ca mijloc de formare şi
consolidare a sentimentelor patriotice şi
estetice.
Dornic să - şi cu n oască ţara peste care
fusese chemat să domnească , tânărul prinţ
făcea dese călătorii ca re să-l familiarizeze
-- --- ·--...u....~
cu peisajel e, resursele economice,
potenţialul uman , tradiţiile , obiceiurile şi Fig . 1. Carol Pop de Szathmari - "Principele
monumentele istorice locale. Şi, pentru ca Carol /", ulei pe pânză, c. 1869, MNAR
am intirea acestor excurs ii să fie păstrată în
imagini expresive , adesea îşi lua în s u ită locuri istorice, ruine de cetăţi , mănăstiri şi
câte un pictor, autohton sau stră in . Cel mai biserici , odoarele acestora şi pe călugării ce
des era invitat să-l însoţească CARO L le aveau în grijă. Din vastul material adunat,
SZATHMARI (1812 - 1887), transilvănean Szathmari a elaborat picturi în ulei pentru
prin naştere dar stabilit în Valahia încă din co le cţ ia princiară sau albume litografiate -
1840, unde s-a pus în slujba domnitorilor precum Vues et costumes de la Roumanie
succesivi ai ţăr i i până când , în 1863, a (1868, 1870) şi fotografice - precum
primit de la prinţul Alexa ndru Ioan I râvnitul Episcopia Curtea de Argeş (1866) şi
titlu de „pictor şi fotograf al Curţii ". Aceeaşi România (1869).
ca litate şi-a păst rat- o şi după abdica rea La invitaţia prinţului domnitor, contele
acestuia , în 1866, şi urcarea pe tron a AMEDEO PREZIOSI (1816 - 1882), pictor
prinţului Carol I de Hohenzollern- de origine malteză , dar stabilit şi activ la
Sigmaringen (Fig . 1). Bun observator al Istanbul , capitala Imperiului Otoman, vine în
peisajului , al fizionomiilor umane şi al Român ia în două veri succesive, 1868 şi
decoraţiil or variate ale costumelor purtate 1869. Acuarelist sensibil şi bine cotat,
de locuitorii diverselor regiuni , Szathmari bucurându-se de o exce lentă reputaţie în
era prin excelenţă ceea ce se n umeşte un rândul vizitatorilor europeni ai oraşului , ca şi
artist documentarist. ln timpul excursiilor al protipendadei musulmane sau franceze
pri nciare, el a schiţat în carnet peisajele şi din oraşul de pe malurile Bosforului cărora
chipuri le oamenilor î ntâln iţ i , a fotografiat le putea oferi luc rări cu imagini minunate din

99

http://patrimoniu.gov.ro
spaţiul oriental , Preziosi se recomanda prin
opere de largă respiraţie ce includeau
peisaje vaste şi compozi ţ ii cu personaje
surprinse în acţiuni specifi ce. Ajuns la
Bucureşti , capitala României, el cu t reieră
străzile , se amestecă prin lume, observă
totul şi schiţează totul. Îl însoţeşte apoi pe
domnitor în excursiile estivale ale acestuia
prin ţară , pe Valea Prahovei, în Munţii
Carpaţi şi la Buzău , unde se desfăşura , în
acel sezon importantul târg de Drăgaică .
Apoi , întors la Stambul , în liniştea
atelierului, artistul îşi dezvoltă schiţele pe Fig . 3. Amedeo Preziosi - "Vizita Domnitorului
planşe de mari dimensiuni pe care le expe- Carol I la Mănăstirea Pasărea ", acuarelă,
diază domnitorului României: Panorama Muzeul Na ţional Peleş
Bucureştilor din Dealul Fi/aretului, Vedere
din Turnul Gaiţei, Piaţă din Bucureşti, ultima , artistul s-a autoportretizat în coltul
Strada Bărăţiei, Biserica Stavropoleos, din stânga al compoziţiei, desenând - de~a­
Schitul Măgureanu, Cotroceni, Domnitorul ncălare - cu caietul sprijinit de şa. Alături, tot
Carol I primit intr-un sat din Carpaţi (fig . 2), călare , se află confratele şi amicul său,
Vizita Domnitorului Carol I la Mănăstirea pictorul Curtii, Carol Szathmari.
Pasărea (fig . 3), Vizita domnitorului Carol I În 18,69, următoarea vară petrecută
la Schitul Sf. Gheorghe din Buzău, Primirea pe tărâm românesc, Preziosi îl însoţeşte pe
domnitorului Carol I la Slănic Prahova . În pri nţul domnitor într-o croazieră pe Dunăre ,
de la Giurgiu la Porţile de Fier, prilej pentru
a executa 11 peisaje cu malurile bătrânului
fluviu văzute de la bordul yahtului princiar
„ Ştefan cel Mare". Din păcate, aceste
peisaje foarte frumoase, pline de trans-
parenţă , nu au fost mărite ci au rămas doar
în caietul de schiţe al artistului, aflat azi în
colecţia Muzeului Municipiului Bucureşti .
Alte compoziţii vor fi selectate ca lucrări
finisate pentru princiarul său patron, în
special peisaje de la mănăstirile din
Muntenia şi Oltenia sau scene de la Târgul
Moşilor sau din alte pieţe bucureştene,
amuzante prin mulţimea pestriţă a
negustorilor şi cumpărătorilor: Lunca
Argeşului, Biserica Episcopiei Curtea de
Argeş, Trecerea Oltului, Mănstirea Cozia,
Mă năstirea Surpatele, Mănăstirea Hurez,
Măn ă stirea Dintr-un Lemn, Bărăţia din
Câmpulung, Mănăstirea Sf. Gheorghe din
Buzău, Piaţă din Râmnicu Vâlcea, Pod
peste Dâmbovicioara, Dâmboviţa la Radu
Vodă, „ Dâmboviţă, apă dulce ... ", Piaţa de
peşte din Bucureşti, Obor, Târgul Moşilor,
precum şi o suită de ţărani şi ţărănci în
costume de lucru sau de sărbătoare .
Fig . 2. Amedeo Preziosi - "Domnitorul Carol I Toate aceste acuarele au fost foarte
primit într-un sat din Carpaţi", a cuarelă, Muzeul apreciate de domnitor - mai ales că le
Naţional Peleş achiziţionase cu sume apreciabile fiindcă

100

http://patrimoniu.gov.ro
artistul avea o cotă destul de înaltă - şi , pentru ciuperci cu o ţărăncuţă nurlie, sătenii
pentru . a forma _gustul publicului şi _ a-l care au băut adălmaşul la cârciuma „Fritz
famil iariza cu lucranle de valoare inspirate cel Mare" şi se îndepărtează sprijinindu-se
de frumuseţile ţării şi de portul popular unul de altul, clătinându-se şi râzând la o
tradiţional , le-a prezentat în două expoziţii : amintire, călugăriţele ce şi-au sumes
în 1869, la Muzeul Naţional din Palatul veşmintele pentru a trece râul prin vad,
Universităţii şi în 1873, la Hotelul Herdan , în muşteriul nedecis asupra mărfii în piaţa de
cadrul manifestării organizate de Societatea peşte , „naiadele" valahe care se scaldă
Arnicilor Belelor Arte . Prima dintre aceste complet goale în Dâmboviţa cea cu „ apă
expuneri a avut loc chiar în intervalul când dulce" la doi paşi de sacagiii ce-şi umplu
Preziosi se afla în ţară şi a reprezentat un hârdaiele din aceeaşi apă ce urmau să o
gest de mare curtoazie faţă de autor. De comercializeze orăşenilor, surugiii fercheşi
altfel , domnitorul i-a arătat mereu artistului şi detaşaţi ca nişte „muschetari cu armele la
de spiţă nobilă o deosebită consideraţie, îndemână " - aşa cum îi caracterizase un
invitându-l să prânzească împreună , la călător străin -, ţiganii rufoşi şi cu priviri
palat. viclene, soldaţii cu figuri placide şi uniforme
Pentru a avea totdeauna la îndemână prea elegante pentru alura lor lipsită de
un portofoliu cu imagini reprezentative din marţialitate, domnii şi doamnele din înalta
tară pe care să le poată dărui oaspetilor săi societate care, prin eleganţa lor, par străini
ori să le ofere atunci când el însuşi făcea în acest furnicar specific „ porţilor Orientului".
vizite la curţile europene, principele Carol I Un alt artist care a lucrat o perioadă
şi-a pus pictorul oficial să copieze mai îndelungată pentru prinţul Carol I a fost
acuarelele lui Preziosi. Aşa se explică suita germanul EMIL VOLKERS (1831 - 1905),
de copii fidele realizate de Szathmari după cunoscut pictor animalier. Şi acesta a făcut
unele lucrări ale artistului maltez. Tot din câteva scurte vizite în România, cam în
ord inul principelui fusese litografiată , la acelaşi timp cu Preziosi, între 1867 şi 1869,
Paris , compoziţia Secerătorii, în anul 1871 şi 1872 şi, poate, 1877 şi 1878. Mai
1870. Preziosi a desenat-o personal pe întâi a executat „portretele" cailor preferaţi ai
piatră în atelierele Lemercier după care , domnitorului - Aprath , Coma şi Don Juan -
Szathmari a urmărit procesul tehnologic şi ce sunt astăzi expuse în Castelul Peleş.
livrarea în bune condiţiuni a tirajului de Apoi a făcut mai multe picturi în ulei ce-l
129 exemplare. aveau ca personaj principal pe Carol I
Marea calitate a lui Amedeo Preziosi precum două portrete ecvestre ale acestuia
era că nu îşi romanţa compoz i ţiile şi nu - unul în uniformă prusacă , altul în uniformă
căuta pitorescul cu orice preţ , accentuându-l românească - apoi Intrarea prinţului Carol
sau inventându-l acolo unde nu exista. El În ţară (1868), Vizita prin ţară a domnitorului
era un observator atent şi corect , cu och i Carol (1869), Vânătoarea regală (1878),
ager şi mână exersată , care ştia să-şi Carol I la manevre (1880). Dar, a fost atras
selecteze modelele şi să le redea în toată şi de scenele cu ţărani , în special în zilele
splendoarea lor firească, needulcorată sub de târg când avea prilejul să-şi fructifice
imperiul preceptelor esteticii occidentale. El marile calităţi de pictor animalier prin
era un admirabil povestitor în imagini şi în includerea în compoziţii a cailor, boilor,
toate compoziţiile încerca să găsească bivolilor şi celorlalte vite ce se puteau afla la
motivul naraţiunii care să le facă vii şi un iarmaroc: Haltă de poştalion (1869),
atractive nu doar prin exotism şi culoare . Popas În câmp (1869), Târg (1872), Popas
Om cu mult umor, el imortaliza mici la fântână (1872), Ţărancă călare (1878),
anecdote care să descreţească frunţile Ţărani Români În drum spre târg (1878).
privitorilor: ţăran i i cu figuri toropite de Emil Volkers şi-a publicat câteva
căldură şi năucite de agitaţia şi zgomotul dintre compoziţiile cu tematică românească
târgului , tineri care şuguiesc pe lângă fetele în periodicele ilustrate ale vremii. Astfel, în
ruşinoase, ştrengarul bucureştean cu un „L'lllustration" No.1372 din 12 iunie 1869,
cărucior la care a legat un câine spre a-i p.380, apare reprodusă lucrarea Le prince
trage povara, călugărul care se tocmeşte Charles de Roumanie en voyage. În

101

http://patrimoniu.gov.ro
tabloul Ţărani români în drum spre târg,
etnograful ar putea distinge tipul de
cusătură , numărul împunsăturilor de ac
firele metalice şi de lână folosite la deco~
precum şi trama ornamentală ce ar putea fi
decalcată cu uşurinţă în vederea recon-
stituirii modelului .
În timpul războiului ruso-româno-turc
din 1877-1878 care a adus Independenta
Român iei, Volkers execută două acuareie
de mici dimensiuni ce-l reprezentau pe
principele Carol I pe front. Una îl arată pe
Fig . 4. Emil Volkers - "Prin ţul Carol I în comandantul Armatei de Vest în mijlocul
campania din 1877'', acuarelă, BA R unui dezolant peisaj de iarnă, călare, în
plină viforniţă , cercetând câmpul de luptă
revistele germane îşi î nsoţea ilustraţia şi cu (fig . 4). Domnitorul este îmbrăcat în ţinută
articole ample în care descria peisajul , de campanie , cu manta. Ofiţerii adjutanţi şi
oamenii şi atmosfera specifică ţinuturilor gărzile sunt în planul al doilea, obturate de
româneşti , aşa cum a procedat atunci când rafalele îngheţate ale vârtejului de nea. În
a semnat imaginea şi corespondenţa Der cealaltă acuarelă - schiţă preliminară pentru
Markt zu Riureni in der Kleine Walachei din un tablou în ulei de mari dimensiuni aflat la
„lllustrierte Zeitung" No.1601 , 7 Mărz 1874, Muzeul Militar Naţional - principele poartă
p.172, sau Aus Bukarest. Zigeunertoilette o un iformă de mare ţinută de general de
am Sonntag Vormittag, din „Ueber Land und cavalerie şi se află în fruntea unui regiment
Meer" No.9 din 1876, p.164 şi 166, şi, de că l ăraşi care se pregătesc să şarjeze
probabil, Die Zigeuner Siebenburgens, text (fig. 5). Această ţinută este destul de
însoţit de ilustraţia intitulată Eine ciudată pentru domnitor care, în mod
Wanderzigeunertruppe in Siebenburgen, obişnuit purta uniforma de general de
nesemnată dar atribuibilă lui din punct de infanterie, cu tunica şi chipiul din postav
vedere stilistic, apărută în „lllustrierte bleuma rin , cu galoane de aur. Însă, din
Zeitung " No.170 din 17 Juni 1876, p.471 şi motive încă necunoscute, la începutul
476. anului 1877, el a pozat fotografului Franz
La fel ca Preziosi , şi Volkers se Duschek îmbrăcat în uniforma de cavalerie.
dovedeşte un observator atent, dar el duce Carol Szathmari avea să folosească acea
detaliul până la obositoare rigurozitate . imagine fotografică pentru un portret oficial,
Totul este tratat cu egală intensitate figură întreagă , pe care l-a pictat urmând
indiferent de planul în care se află , fapt ce tipul de impostare al precedentului
produce un echilibru fastidios. Elementele
constitutive nu sunt evidenţiate în mod
gradat, iar personajele au toate aceeaşi
importanţă. Din această cauză nu există
accente şi lipseşte profunzimea: totul se
desfăşoară, fără excepţie , în prim plan , iar
planul secund nu există . Cucerit de
frumuseţea şi bogăţia portului naţional ,
începe o intensă muncă de documentare.
Redarea ornamentelor de pe costume este
foarte minuţioasă ch iar cu riscul de a rea liza
compoziţii reci , lipsite de vervă , din cauza
finisajului detaliilor ce concurează fotografia :
pe altiţa cămăşii ţărăncii care c ălăreşte
bărbăteşte pe căluţul ei alb sau pe aceea a
Fig . 5. Emil Volkers - "Prinţul Carol I în fruntea
unui regiment de călăra şi", acuarelă, BAR
suratei sale ce toarce , cocoţată în car, din

102

http://patrimoniu.gov.ro
domnitor, Alexandru Ioan I: modelul este la Bucureşti, Intrarea lui Carol I în Plevna,
plasat în axul cadrului , cu mantia albă , Primirea lui Carol I în satul Debova, Carol I
domnească pe umeri şi căciula de sa mur cu la biserica dintr-un sat bulgă resc, Carol I
surguci de pietre p reţioase şi egretă albă defilând în fruntea Trupelor în Bulgaria,
aşezată alătur i de un buzdugan pe masa pe Carol I întorcându-se din campania 1877.
care îşi sprij i n ă mâna . Toate acestea - Fotografiile realizate de Szathmari în
pelerina cu guler lat de samur şi timpul ostilităţilor au fost adunate în albumul
brandemburguri de fir auriu , căci u la Suvenir din Resbelul 1877-1878. Ele
împăunată şi buzd ug anu l - erau elemente reprezintă bateriile de artilerie de pe malul
ale investiturii pentru domnitorii Principatelor Dun ări i , trupe în bivuac sau aşteptând să fie
Române care ieşiseră demult din uz şi pe trecute în revistă de un comandant, cartierul
care Carol I nu le folosise vreodată . Însăşi general al domnitorului la Poiana , în
compunerea era demodată şi neinspirată . Român ia , sau la Paradim, în Bulgaria,
Un alt portret, în mărime naturală , ce-l ofiţerii săi de stat major şi ataşaţii militari
prez in tă pe domn itor în aceeaşi uniformă de străin i , prinţul Carol în faţa cortului său de
cavalerie , profilându-se pe un peisaj monta n campa nie sau pe prispa casei ce-i slujea de
cu o zare luminoasă - poate la Sinaia - a locuinţă , înconjurat de aghiotanţ i.
semnat , în 1881 , pictorul american După încheierea ostilităţilor , doi alţi
GEORGE PETER ALEXANDER HEALY picto ri au fost solicitaţi să furnizeze
(1808 - 1894 ), lu crare ce se a fl ă în domnitorului lu c rări cu scene din campanie.
patrimoniul Castelului P e l eş din Sinaia. Unul dintre ei era JOHANN NEPOMUK
În timpul campa niei din 1877, Carol SCHONBERG (1838-1913), artist austriac
Szathmari , în ciuda vârstei înaintate (65 de asim ilat englez datorită lungii sale colaborări
ani) , şi-a î nsoţit patronul pe front pentru a la „The lllustrated London News" şi
executa desene, acuarele ş i fotografii. D eşi petrecerii timpului în compania cores-
nu s-a aflat în prima linie, el a elaborat pondentilor de presă şi artiştilor speciali
diverse co mp oziţii cu lupte folosind britanic(. În a doua parte a vieţii chiar a
informaţiile culese de la combatanţi . ln acea locuit o bună parte din timp la Londra , unde-
perioada , artistul român colabora constant şi avea şi atelierul. În timpul conflictului
la revistele ilustrate din ţară şi străinătate armat din Bulgaria, el trimitea la redacţiile
tri mi ţând u-şi desenele care erau reproduse revistelor atât desene cât şi articole de la
în „Resboiul" de la Bucureşti , în teatrul luptelor. Deşi la începutul războiului
„L'lllustration" de la Pari s, în „The lllustrated trimisese articole şi desene defavorabile şi
London News" din capita la britanică ş i , mai defăimătoare pentru armata română , în
ales, în „lllustrierte Zeitung " de la Leipzig. timpul campaniei a fost martor ocular la
Pentru colecţia princiară a făcut câteva câteva bătălii în care soldaţii români s-au
acuarele de mari dimensiuni ce se a flă azi purtat cu mult ă vitejie şi atunci artistul şi-a
la Castelul P e l eş : Vizita ţarului Alexandru li schimbat opiniile. În lungul răstimp de 25 de

Fig . Johann Nepomuk Sch6nberg -


Fig . 6. Johann Nepomuk Sch6nberg - "Trecerea "Principele Carol I în reduta Griviţa ",
ulei pe
Dunării ", ulei pe pânză, MNAR pânză, MNAR

103

http://patrimoniu.gov.ro
abia încheiat, ca reprezentant al pictorului
Schănberg . Aceste picturi de mari
dimensiuni (125 x 185 cm) au fost mândria
Palatului Regal din Bucureşti. Proaspăt
sosită în Capitală , în 1893, ca soţie a
prinţului moştenitor Ferdinand (1865-1927),
tânăra principesă Maria (1875-1938) se
simţea străină şi singura m noua sa
locuinţă . Pentru a o smulge din apatie,
regele - „Unchiul", cum obişnuia ea să-l
Fig . 8. Friedrich Kaiser - "Maiorul Candiano- numească - a iniţiat întâlniri , la ceai, cu
Popescu prezentând Principelui Carol I şi doamne din înalta societate, de obicei mult
Marelui Duce Nicolae drapelul otoman, capturat mai bătrâne decât proaspăta mireasă.
la Griviţa ", ulei pe pânzâ, MNAR Efectul a fost exact contrar celui scontat
căci principesa se plictisea şi mai mult î~
compania unor femei ce nu erau de aceeaşi
vârstă cu ea şi în atmosfera apăsătoare a
unui salon pe ai cărui pereţi erau panotate,
fără îndoială , picturile lui Schonberg , aşa
cum reiese din descrierea, uşor ironică,
făcută de însăşi principesa, viitoarea regină
de mai târziu , în memoriile sale intitulate
Povestea vieţii mele: „Aşadar, se organizară
câteva primiri unde se servea ceai într-un
salon cu o înfăţişare nemaipomenit de
Fig . 9. Friedrich Kaiser - "Principele Carol I mohorâtă , cu pereţii tapetaţi în roşu
defilând în fruntea trupelor româneşti, în faţa
Ţarului Alexandru al II-iea şi a Marelui Duce
Nicolae ", ulei pe pânzâ, MNAR

ani, Schonberg a elaborat 6 picturi de mari


dimensiuni pentru colecţia princiară :
Trecerea Dunării (1893) {fig . 6) ,
Bombardarea Vidinu!ui sau „Asta e muzica
ce-mi place!" (1891 ), Atacul asupra redutei
Griviţa (1891 ), Vizita domnitorului la reduta
Griviţa (1893) (fig . 7), Carol I la bătălia de la
Plevna (1903), Prima întâlnire a dom-
nitorului Carol I cu Osman Paşa (1896).
Pentru realizarea acestor ample compoziţi i
artistului i s-a cerut cât mai mare fidelitate în
realizarea chipurilor personajelor; de aceea
i s-au pus la dispoziţie portretele fotografice
ale principalilor protagonişti ai momentului
istoric descris, nu numai ale comandantilor
implicaţi direct în acţiune, ci şi ale ofiţerilor
inferiori şi a unei părţi din combatanţii de
rând , aşa cum se stipulase chiar în
contractul încheiat pe 10/22 iulie 1878, la
Sinaia, şi semnat de Martin Stohr, maestrul Fig . 1O. Tadeusz von Ajdukiewicz - "Principesa
ebenist al Curţii , ca reprezentant al Maria, comandant onorific al Regimentului 4
domnitorului Carol , şi Friedrich Lachmann , Roşiori, la defilarea de 10 Mai", dupâ albumul
fost reporter de front în timpul războiului „Armata Română "

104

http://patrimoniu.gov.ro
turcesc capturat la Griviţa (fig . 8), Prinţul
Carol I în fruntea trupelor române defilând
prin faţa ţarului Alexandru al II-iea şi a
Marelui Duce Nicolae cu statul lor major (fig.
9) şi Întâlnirea principelui Carol I cu Osman
Paşa . Mai există o pictură, de dimensiuni
mai reduse (42 ,2 x 34,8 cm) ce-l reprezintă
pe domnitor însoţit de generalul Alexandru
Cerna! şi de colonelul Victor Creţianu, toţi
călări , trecând în revistă trupele de
dorobanţi . Nici una dintre aceste pânze nu
este datată şi nici nu există vreo dovadă că
autorul a fost pe front şi a asistat la mo-
mentele pe care le-a descris cu penelul.
În 1896, când împăratul Franz Joseph
. ...f face o vizită în România la invitaţia regelui
Carol I, oaspetele îi recomandă gazdei un
priceput pictor polonez de scene militare, pe
--=·-· ~· J1• „ „„ ..„ . TADEUSZ von AJUDKIEWICZ (1852-
I ~.!
1915). Artistul se va stabili, din 1897, la
Bucureşti , iar ulterior îşi va cumpăra o casă
la Zizin , într-o frumoasă zonă de munte. El
Fig. 11 . Tadeusz von Ajdukiewicz - "Principele va imortaliza Parada în cinstea împăratului
Carol I în campania din Bulgaria", după albumul
Franz Joseph condusă de regele Carol I la
„Armata Română "
Cotroceni precum şi două portrete ecvestre
pompeian şi cu scaune urâte, exagerat ale celor doi suverani , cele din urmă aflate
poleite. Ca podoabă , o serie de tablouri actualmente în patrimoniul Castelului Peleş .
reprezentând pe regele Carol în timpul În 1903 a fost publicat la Editura l.V.Socec,
campaniei din 1877: Unchiul în bătaia un elegant album Armata Română, cu o
gloanţelor, Unchiul pe metereze, Unchiul versiune în franceză, în care sunt
trecând Dunărea pe un pod de vase , reproduse, color, picturi de Ajdukiewicz cu
Unchiul pe un cal jucăuş , Unchiul în mijlocul ofiţeri şi soldaţi de diverse arme şi în
viscolului, Unchiu l primind sabia lui Osman diverse uniforme. Albumul se deschide cu
Paşa . Şi sub aceste tablouri patriotice sta portretele ecvestre ale regelui Carol I,
mica şi trista exilată , primind doamne slabe prinţului moştenitor Ferdinand şi principesei
şi doamne grase , doamne blajine şi doamne Maria , îmbrăcată în uniformă de cavalerie,
îngâmfate, doamne elegante şi doamne în calitatea sa de colonel onorific al
ponosite, doamne zbârcite şi doamne Regimentului 4 Roşiori (fig. 1O). Este
fardate , doamne guralive şi doamne inserată apoi o compoziţie din campania din
aproape tot atât de sfioase ca şi mica 1877 la care Ajdukiewicz nu participase şi,
străină" .
1
în consecinţă , se inspirase din acuarela lui
Celălalt artist care a executat Volkers şi , poate, din fotografiile lui
compoziţii inspirate de Războiul de Szathmari: domnitorul (fig. 11) apare
Independentă a fost pictorul german reprezentat în manta, cu gluga ridicată
FRIEDRICH KAISER (1815- 1890) , peste chipiu , înaintând călare prin nămeţii
specializat în compoziţii cu tematică Bulgariei şi urmat de câţiva aghiotanţi; de
bataillistă . Trei lucrări de dimensiuni identice sub stratul gros de zăpadă se iţesc trupuri
(64 x 109 cm) fac parte dintr-o suită clar îngheţate de turci doborâţi în luptă, arme şi
legată de campania 1877: Maiorul ech ipament pierdut de duşmanii înfrânţi.
Candiano-Popescu prezentând Prinţului Domnitorul priveşte în depărtare, cu o
Carol I şi Marelui Duce Nicolae steagul expresie concentrată şi sigură , specifică

Maria, Reg ina României - Povestea vieţii mele, Ed itura Eminescu , Bucureşti, 1991, voi.li , p.43
1

105

http://patrimoniu.gov.ro
chiar o experienţă personală pe front, aşa
cum aveau reporterii şi artiştii speciali. Tot
în acest album se află şi o planşă intitulată
Regina în campania din 1877-1878, ce o
reprezenta pe sensibila regină Elisabeta ca
„ mamă a răniţilor" (fig. 12), îngrijind un
soldat într-un spital. Şi pentru această
lucrare autorul a folosit desene preexistente
din perioada războiului , posibil chiar unul de
Szathmari căci seamănă cu unul publicat de
acesta în ziarul ilustrat „Resboiul" No. 95 din
26 octombrie 1877. Subiectul se preta mai
mult la grafică şi la dialogul dintre alb şi
negru decât la culoare, fapt simţit şi de
Fig . 12. Ta deusz von Ajdukiewicz - "Principesa Ajudkiewicz care, contrar obişnuinţei sale
Elisabeta, „mama răniţilor", in timpul Războiului de a folosi nuanţe strălucitoare, în acest
de Independenţă ", după albumul „Armata
tablou a folosit o paletă sobră dominată de
Română "
gri şi brun .
Majoritatea picturilor originale ce au
învingătorului precaut şi stăpân pe forţele stat la baza acestui album se află astăzi la
sale. Lucrarea este bine exec utată dar îi Muzeul Militar Naţional din Bucureşti . Dar
lipseşte nervul specific unei scene de luptă . artistul executase mult mai multe pânze
Se impune specificarea că Ajud kiewicz nu decât cele reproduse în album, lucrări care
era autor de scene batail liste ci un excelent şi -au găsit locul în colecţii particulare, iar
pictor militar ce era mai în largul lui când câteva şi-au făcut apariţia, în ultimul timp, în
trata imagini calme, cu militari în repaus , magazine de antichităţi şi la licitaţii de artă,
pozând în uniforme de mare ţi nută , atrăgâ n d interesul publicului contemporan .
pregătindu-se pentru o paradă sau o revistă Principele Carol I a ştiut să atragă la
a trupelor, decât atunci când i se impuneau Curtea României artiştii potriviţi să creeze
subiecte cu manevre sau lupte sângeroase opere cu mare forţă evocatoare şi cu
ce-i solicitau cu totul alte c uno şt in ţe de valoare perenă pentru patrimoniul naţional
compunere a personajelor şi, eventual , şi universal.

106

http://patrimoniu.gov.ro
pridvoare cu clopotniţă în arhitectura Ţării Româneşti din secolul al XVII-iea

Tereza Sinigalia

în 1983, profesorul Vasile Drăguţ îmi Înainte de restaurarea din 1875,


semnala un monument - care îi trezise care i-a mutilat total aspectul originar,
interesul într-o comisie de avizare - partea din biserica „Sf. Gheorghe" din
surprinzător prin prezenţa, într-un tablou Piteşti , care ne interesează aici era
votiv, a imaginii unei biserici prevăzute cu descrisă astfel într-o "Catagrafie" a
un pridvor cu două niveluri , cel superior lăcaşului , din 1864, transcrisă de preotul
având aspectul evident al unei camere a Marin M. Branişte : "Intrarea dintâi se află
clopotelor. Era biserica "Sf. Paraschiva" din tindă, unde şăd femeile, cu trei ferestre
Domneşti , sat aflat acum în judeţul Ilfov, pe de piatră, cu cercevele cu geamuri, să
care am cercetat-o imediat, rezultatele află zugrăvită peste tot marmură şi patru
investigaţiei fiind făcute publice într-o icoane zugrăvite pe părete, pardosită cu
sesiune de comunicări din acelaşi an , dar lespezi de piatră , toate acestea din nou
pe care am publicat-o abia recent 1 . făcute după arderea oraşului în leat 1848,
Ceea ce este într-adevăr special la avgust [. .. ] Deasupra aceştii tinzi se află
clopotniţă cu două clopote" . Tinda "unde
4
această biserică, mutilată de restaurări
succesive exact în partea sa cea mai şăd femeile" este de fapt pridvorul iniţial,
interesantă, este pridvorul care, la origine - devenit pronaos, prin desfiinţarea zidului
aşa cum ne permite încă observarea atentă dintre naosul şi pronaosul bisericii din
a clădirii existente şi coroborarea datelor cu 1656.
ceea ce oferă imaginea bisericii din tabloul Deasupra pridvorului originar, în 1875
votiv, ţinut în mână de o primă pereche de a fost rid icat un turn-clopotniţă înalt, de
ctitori, pe care i-am identificat a fi fost ce i ai factură neogotică , la care s-a renunţat la
zidirii , respectiv Petru Ciorogârleanu vei restaurarea din anii '60.
sluger şi soţia sa Ancuţa 2 - era deschis pe Regăs i nd pe pereţii perimetrali ai
ambele niveluri , cel superior prezentând o fostului spaţiu pentru clopote locurile
serie de goluri în plin cintru pe toate cele trei golurilor şi amprentele fostelor bolţi,
laturi, probabil descărcate pe stâlpi de arhitectul Ştefan Balş a reconstituit integral
zidărie . De la început am pus acest pridvor pridvorul, mai puţin sistemul de boltire,
în relaţie cu două monumente majore din conform Avizului nr. 6 din 10 martie 19645 .
arhitectura Ţării Româneşti din secolul al Aspectul actual al bisericii îndrep-
XVII-iea , cu care are unele trăsături tăţeşte apropierea celei de la Domneşti de
comune: biserica „Sf. Gheorghe" din Piteşti , ea, iar considerarea lăc aşului piteştean ca
ctitoria din 1656 a domnitorului Constantin model ar putea fi susţinută prin două serii
Şerban, ale cărei forme iniţiale au fost de fapte :
reconstituite şi puse în valoare prin a. Noutatea de netăgăduit a bisericii Sf.
restaurarea arhitectului Ştefan Balş , din Gheorghe, care ar fi putut incita la imitaţii
1963-1968 3 şi biserica „Sf. Treime" din mai mult sau mai puţin reuşite;
F ili peştii de Pădure , ctitoria familiei lui Matei b. Ctitorul biserici i din Domneşti este
Cantacuzino, datată prin pisanie 1688. Petru , la origine negustor domnesc din

Tereza Sinigalia , Un monument mai puţin cunoscut din preajma Bucureştilor, în "Muzeul Municipiului
1

Bucureşti. Cercetări arheologice în Bucureşt i" , VI , Buc u reşt i , 2005, p. 379-400.


2
1bidem, p. 383-384, 385-386.
3
Ştefan Balş , Biserica Sf Gheorghe din Piteşti, în RMM, MIA, 1976, nr. 2, p. 62-66, având la bază
Proiectul DMI M40 963/68 din Arhiva INMI , Dosar 7042 .
4
Arhiva INMI , Dosa r nr. 7042 , file nenumerotate.
5
1bidem.

107

http://patrimoniu.gov.ro
Fig . 1. Biserica "Sf Paraschiva" din Domneşti, cam Domneşti, jud. Ilfov. Tabloul votiv - detaliu. Foto
arhiva INMI.

Piteşti , care î mbogă ţindu -se , accede la Ea trece drept o ctitorie spătarului Toma
funcţii până la dregători a de mare sluger6 , Cantacuzino din anul 1688, deşi este
calitate menţionată şi în tabloul votiv al plauzibil ca edificiul să fi fost măcar început
bisericii „Sf. Paraschiva"7 . Noua şi anterior de către ta tăl acestuia, Matei, cam
impozanta b ise rică din oraşul său de în acelaşi timp cu ridicarea impozantului
baştină era în măsură să îl impresioneze pe conac ce adăpostea familia, aflat în
"omul nou" care era Petru, cel care, în apropierea sa 8 .
momentul în care comandă o ctitorie proprie Princip iul planimetric şi structiv este
cere meşterului să realizeze o transpunere asem ănăto r : lăcaşul este compus din altar,
simplificată (de plan dreptunghiular, de naos cu abside laterale surmontat de o
dimensiuni mai mici şi fără turle pe naos şi turlă, pronaos, pridvor deschis cu două
pe pronaos ), dar păstrând noutatea niveluri, cel superior depăşind cu peste 1m
pridvorului deschis surmontat de clopotniţa înălţim ea restului bisericii . Tot pridvorul este
neadăposti tă într-un turn , ci într-un volum ce l care înregistrează noutăţile : acesta este
paralelipipedic ocupând aceeaşi suprafaţă decroşat faţă de pronaos, având un plan
cu spaţiul de intrare. poligonal la ambele niveluri, cu un număr de
Al treilea monument care intră în goluri care nu îşi răspund pe verticală,
această discuţie este biserica „Sf. Treime" fiecare nivel fiind acoperit cu o câte o
din satul F ilipeştii de Pădure Uud. Prahova). calotă, cea i nferioară s trăpun să de
Arh ivele Statului Buc ureşti. Catalogul documentelor din Ţara Românească, voi. IV, V, VI, passim ;
6

Nicolae Stoicescu , Dicţionar al marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova. Sec. XIV-XVII,
Bucureşti , 1971, p_ 149.
7
Vezi supra , nota 1.
Tereza Sinigalia , Repertoriul arhitecturii din Ţara Românească. 1600-1680, li , Bucureşti , 2004, p.
8

312-3 13.

108

http://patrimoniu.gov.ro
penetraţii corespunzătoare celor 7 arcade. cuzinilor, datată, în lipsa pisan iei, în jur de
o scară practicată în grosimea zidulu i 1680 11 . Biserica prezintă, cel puţin în zona
nordic al pronaosului, care debuşează vestică, cea care ne i nteresează aici,
printr-o uşă tăiată în peretele său vestic la asemănări semnificative cu cea de la
nivelul etajului pridvoru lui, constituie dovada F i lipeşti i de Pădure : pridvor poligonal decro-
de netăgăduit a contemporaneităţii corpului şat cu 7 deschideri, acoperit cu o calotă .
bisericii cu spaţii le deschise de la vest - Ceea ce o diferenţiază este lipsa unui foişor
realitate negată de unii autori 9 - , chiar dacă superior. Un turn-clopotniţă din lemn , cu
soluţia acestora va fi apărut pe parcursu l acces din exterior se ridică deasupra. Şi aici
lucrări lor . Faptul că scara debuşează în o cercetare arheolog ică şi una de parament
foişorul superior ş i nu în spa ţi ul de deasupra ar putea aduce noi lumini, monumentul
bolţilor pronaosulu i, cum ar fi fost normal în având mai mult decât un aer comun cu
cazul unui turn-clopotn iţă dispus iniţi al pe câteva dintre ctitoriile cantacuzine.
a ceastă încăpere , este un argument în plus Întrebarea cea mai firească priveşte
în favoarea existenţei de la început a motivaţia unor asemenea inovaţii. Primele
acestuia în zona vestică a lăcaşului . Numai două monumente se înscriu în sfera
o cercetare arheolog ică ar putea proba căutărilor care au marcat deceniile 4-6 ale
eventualul decalaj în timp - foarte scurt de secolului al XVII-iea. Prestig iul bisericii
altfel - întrucât, în 1691, la data pictării de domneşti din P i teşt i a putut determina
către Pârvu Mutu , biserica avea deja acest calitatea sa de model de bază , care nu a
pridvor cu foi~or , după cum remarca şi fost copiat, ci interpretat. Preluarea ideii la o
Ghika-Budeşti 1 . Funcţia de clopotniţă este ctitorie cantacuzină , într-o variantă înnoită,
mai curând bănuită, întrucât astăzi nu mai este dovada creativităţii meşterilor din Ţara
exi stă nici o amenajare în foişor care să o Românească , care răspund solicitării
probeze. comanditarilor prin soluţii originale, iar
Pentru a contura mai bine discuţia , ar regăs i rea ei la biserica ridicată de unul
putea să fie luată în consideraţie şi situaţia dintre apropiaţ ii fam iliei reimpune nevoia
bisericii din L udeşti , ctitoria logofătului reevaluării conceptului de model şi a relaţ i ei
Stoica Ludescu , omul de casă al Canta- noilor constr u cţii cu originalul.

9
Nicolae Gh ika-Budeşti , Evoluţia arhitecturii în Muntenia şi Oltenia. Partea IV-a. Veacul al XVII-iea , în
BCMI, 1932, fasc 71-74 , B ucureşti , 1933, p. 38 , 68.
10
/bidem, p. 68.
Tereza Sinigalia, Repertoriu/ arhitecturii din Ţara Românească. 1600- 1680, I, Bucureşti , 2002 , p.
11

184-1 90.

109

http://patrimoniu.gov.ro
RESTAURARE
Vasile Drăguţ, creatorul sau purtătorul unei doctrine în domeniul
conservării şi restaurării operei de artă ?

Dan Mohanu

Răspunsul îl gas1m mai mult în înaintea sfârşit ului său , deopotrivă


fizionomia faptelor sale, în istoria unei nea şteptat şi abrupt, purtând în acelaşi timp
exemplare administraţi i a mon umentelor toată drama, repetată la nesfârşit , a celui ce
istorice, decât în sinteza textelor pe care ni trebuie să accepte a nu mai fi profet în tara
le-a transmis . Cel puţin pentru tânăra lui. Ne aflam la aproape un deceniu d~ la
generaţie de restauratori muralişti a anilor catastrofa cutrem urului din 4 martie şi de la
'70, profesorul , mai mult decât pragmaticul cu mult mai cru nta replică ce avea să-i
administrator, a fost un respectat şi temut urmeze: perioada demolărilor „epocii de
pater, apărător , în cadrul Dire cţiei aur"2 . Punctul culminant al tragediei fusese
Monumentelor, a unui mod de a gândi atins în 1985 prin distrugerea Mănăstirii
consecvent principiu lui interdisciplinarităţii. Vă că reşti . În aceste împreju ră ri , textul lui
Mă voi mărgini să schiţez arhitectura Vasile Drăgu ţ , împreună cu întreaga apariţie
concepţiei sale despre restaurarea a că rţii dedicate co nservării picturilor
patrimon iului artistic aşa cum s-a reflectat în murale, se constituia într-un fel de alegorie
evoluţia tinerei echipe de restauratori de a rezis tenţei . O rezistenţă pe care
pictură murală , al că rei destin a în cercat, cu profesorul, devenit rector al Institutului
obstinaţia sa de om al pământului , a-l salva "Nicolae Grigorescu", o organizase în felul
chiar şi după samavolnica distrugere, în său , de încăpăţânat şi bun gospodar.
1977, a instituţiei ce dobândise o frumoasă Profitând de „strategia" reg imului comunist,
tradiţie în cercetarea şi protejarea monu- vizând „integrarea învăţământului cu
mentelor noastre. cercetarea ş i producţia ", a creat în interiorul
În acelaş i timp, mi se pare folositor Institutului pe ca re îl conducea cu aceeaşi
exerciţ iul de a confru nta gândirea de acum iubire, fermitate ş i largă deschidere, cum o
mai bine de două decenii a profeso rulu i fă cuse în cazu l monumentelor istorice, un
Drăgu ţ cu mentalitatea ş i evenimentele atelier de cercetare-proiectare, capabil să
contemporane , întrebându-ne cum ar fi adăpostească ostracizata activitate de
reacţionat ferventul apărător şi iubitor al co nse rvare-restaurare a patrimoniului
monumentelor la ceea ce trăim noi astăzi. construit. În acelaşi timp , î ngăduise
În 1986, Vasile Drăg uţ prefaţa ver- ampl ificarea în interiorul secţiei de Artă
siunea românească a tratatului soţilor Mora monumentală a discipline i conse rvării şi
şi a lui Paul Ph ilippot dedicat co nservării re s t aurări i picturilor murale, transferând ,
picturilor murale 1 , ce rezistă pân ă astăzi ca prin supravieţuitorii tinerei echipe de
o complexă co n str u cţ i e teore t ică ce de- restauratori , afirmată ca o autoritate în chiar
păşeşte frontierele domeniului căruia îi este în tragicul an 19773 , a experienţei dobândite
consacrat , devenind o erminie a restaurării pe parcursul a numai câţ iva ani în cadrul
în general. Profesorul se afla cu puţin Direcţiei Monumentelor Istorice.

Paolo şi Laura Mora şi Paul Philippot, ConseNarea picturilor murale, Ed . Meridiane, Bucureşti , 1986.
1
2
A se vedea bilanţul acestei epoci în lucrarea profesorului Dinu C. Giurescu , Distrugerea trecutului
României, Ed . Museion , Bucureşti , 1994.
În anu l an ihilări i Direcţiei Patrimoniului Cultural Naţional a avut loc (2-7 iulie 1977), la Suceava,
3

colocviul internaţional dedicat experienţe i tinerei echipe de restauratori români privind conservarea şi
restaurarea picturilor murale . Lucră r ile colocviului au fost publicate în 1980 sub auspiciile Consiliului
Culturii şi E ducaţiei Socialiste, cu participarea Comitetului Român pentru ICOMOS : Col/oque sur la
conseNation el la restaura/ion des peintures murales. Sucea va, Roumanie, Juillet, 1977.

11 o

http://patrimoniu.gov.ro
Fig . 1. Biserica mănăstirii Humor. Detaliu pictură murală exterioară, "Procesiunea tuturor Sfinţilor". Foto
Vasile Drăguţ, Fototeca INMI, Fond OM!, 1961 .

Textul invocat al profesorului Drăguţ peratorie a reconstrucţiei , căreia


îi găsea un
debuta , pentru cei ce aveau urechi să audă s urprinzătorargument. Atât cât putea
şi minte să înţeleagă , cu anamneza unei exprima, dincolo de ochiul vigilent al
Europe devastate de catastrofele celor două ce nzurii, argumentarea reconstrucţiei,
răz boaie mondiale, autorul văzând în „cazul destinată unor timpuri de pace şi de dreaptă
polonez", al reconstrucţiilor ample, „nobilul c umpănire , se baza pe dualitatea
efort de recuperare a monumentelor şi patrimoniu fizic patrimoniu spiritual.
valorilor patrimoniale deteriorate sau uneori „Recuperarea, recurgând deseori la
de-a dreptul nimicite. " Cine îşi mai reconstituirea pe bază de documente,
amin te şte astăz i , câ nd individualismul cinic , devenea În asemenea cazuri cu atât mai
acompaniat de o devastatoare ignoran ţă, necesară, cu cât ceea ce se cerea a fi
invadează conştiinţa publică , de modul în păstra t nu era În primul rând condiţia
care rezonau cuvi ntele lui Drăguţ în materială a obiectului, cât Încărcă tura lui
sufletele celor care văzuseră căzând , morală şi istorică, sensul de semnificant al
împreună cu expresiva arhite ctură ver- unui Întreg trecut naţionat5. 'Mergând mai
nacu l ară din centrul istoric al Bucureşt i lor , departe, putem fără dificultate sau îndoială
monumente precum Biserica lenei sau deduce ce gândea Vasile Drăguţ a cărei
Văcăreştii ? În trista alego rie a patrimoniulu i
4
u lti mă exegeză dedicată picturii moldo-
româ nesc, Dr ăguţ întrevedea soluţ ia recu- veneşti vădea o abordare teo logică de o

4
Spre neuitare a se vedea lucrarea Arh . Lidia Anan ia, Arh. Cecilia Luminea , Arh . Livia Melinte, Arh.
Ana-N ina Prosan , Arh . Lucia Stoica , Arh . Neculai lonescu-Ghinea Bisericile osândite de Ceauşescu.
B ucureşti 1977-1989, Ed . Anastasia, 1995.
V. Drăguţ, P refaţa citată , pag . 5.
5

111

http://patrimoniu.gov.ro
surprinzătoare adâncime. Duhul unei ctitorii , clădiri aparţinând unei zone protejate
ar fi spus profesorul , nu moare odată cu căzând sub loviturile proprietarilor
anihilarea sa fizică , ceea ce dă speranţă şi demolatori , alte clădiri aparţinând
legitimitate gestului reconstrucţiei. patrimoniului construit mutilate prin
Drăguţ ar fi găsit cuvenită recu- intervenţii de reamenajare sau adaptare, tot
perarea urgentă a spaţiului monastic al ce aparţine detaliului arhitectonic coborât în
Văcăreştilor, într-un sens care nu î nseamnă sfera minorului şi suprimat sau înlocuit fără
nici o penibilă pastişe a unei forme mate- drept de apel. O abundentă producţie de
riale ireversibil distruse, nici o formă proiecte este lansată în spaţiu fără nici o
secularizată de a „glosa" pe tema ruinei supraveghere metodologică , lăsând un
unui monument eclezial. A opera în mod teren generos arbitrariului . Imperiul hârtiilor
licenţios cu formele unei biserici distruse, îl substituie pe cel al faptelor, abilitatea şi
compunând o scenografie suprarealistă rigoarea devizelor acoperind cu scenografia
este ceea ce a reuşit , de pildă , să realizeze ei intervenţia propriu-zisă asupra
reconstituirea bisericii mănăstirii Cotroceni , patrimoniului . Tutela , cum ar spune italienii,
stârnind, mai de curând , nedumerirea unui se manifestă astăz i extrem de relaxat,
beneficiar ezitant. Fenomenul este degajată de responsabilităţi faţă de tot ce nu
caracteristic unor vremuri lipsite de claritate aparţine orizontului său de interese.
doctrinară , nestatornice şi marcate de Calea pe care Vasile Drăguţ o oferea
cameleonism, cărora profesorul şi iubitorul celor dedicaţi ocrotirii monumentelor
monumentelor li s-ar fi opus. istorice, între care se afla şi tânăra echipă
Experienţa sa de administrator al de restauratori de pictură murală, era croită
activităţii de protecţie a monumentelor în principal pornind de la experienţa şcolii
istorice l-a făcut să creadă în misiunea italiene, aflată sub autoritatea gândirii lui
instituţiilor dedicate ocrotirii patrimoniului , Cesare Brandi . Arhitectura teoriei
sperând în prezenţa sa lvatoare a instituţiilor brandiene, în care subtilitatea şi
cu caracter internaţional „apte să adâncimea gândirii estetico-filozofice are
preîntâmpine confuzi ile de restaurare sau în acelaşi timp virtuţile construcţiei logice
intervenţiile periculoase , capabile să aducă de tip juridic, o fac uşor convertibilă într-o
daune mai mari chiar decât cele existente"6 . structură normativă de tipul Cartei de la
În aceeaşi măsură ca structurile ins- Veneţia , ce îşi confirmă de mai multe
tituţionale supra-naţionale , instituţiile decen ii viabilitatea . Internaţionalizarea ei
naţionale ar fi trebuit să
stimuleze cris- văde ş te efortul comun , în spiritul
talizarea doctrinară şi să fundamenteze patrimoniului universal , ce urmăreşte,
metodologia de conservare-restaurare . conform afirmaţiilor profesorului Drăguţ,
Este exact opusul a ceea ce trăim noi „ să evite accidentalul, modul unilateral de
astăzi, într-o devălmăşie a restaurărilor de abordare, propunându-şi stabilirea unei
tot soiul, în care plătitorul , cel căruia banul îi metodologii ştiinţifice , o responsabilitate
conferă în mod nescris puteri discreţionare în perspectivă istorică , cu înţelegerea
decide linia de urmat. Acesta este însă âdevărului că un act de restaurare trebuie
numai efectul a ceva mult mai grav şi care să fie el însuşi un reper al atitudinii
aparţine autorităţii investite cu respon- culturale în general."
sabilitatea menţinerii în viaţă a cadrului Metodologia pe care Drăguţ a impus-o
legislativ în interiorul căruia se produce pornea de la principiul pe care îl transfera
ocrotirea patrimoniulu i. Este trist să vezi din medicină , fără o falsă retorică: Primum
cum acea stare doctrinară cristalină , în a non nocere. Ne aflam , de fapt, din nou,
cărei fermitate şi limpezime nădăjduia înaintea unei construcţii alegorice, în care
Drăguţ , a devenit o existenţă amorfă , lipsită opera de artă se bucura de fiecare dată de
de orice statornicie, în care totul este atenţia şi privilegiile unui pacient fragil ,
posibil. Este posibil să vezi monumente sau pândit deopotrivă de toate „ suferinţele " şi de

V. Drăguţ , op . cit , pag .6.


6

112

http://patrimoniu.gov.ro
Fig . 2. Biserica mănăstirii Moldo viţa , Detaliu pictură murală exterioară, "Asediul Constantinopolelui".
Foto Vasile Drăguţ, Fototeca INMI, Fond OM/, 1961 .

pericolul unor terapi i nefaste 7 . Asimilarea printre cei dintâi special izaţ i prin cursurile
fără emfază a monumentului istoric cu un ICCROM de la Roma , iar activitatea sa de
organism viu , făcea mult mai inteligibilă restau rator devenise deja exemplară prin
întreaga fenomenol og ie a intervenţiei de restaurarea picturi lor murale din interiorul
restaurare . ameninţată de ,.fenomene de B olniţei Coziei. Profesorul Blendea a avut,
respingere", urmate de o irev ersibi lă de altfel, în primii ani ai campaniei de la
degradare a unei întregi structuri ce ar fi Hu mo r responsabilitatea coordonării
trebuit salvată . Consecinţa acestui mod de echipelor de restauratori 8 .
a gândi a fost organizarea nou creatului Ceea ce s-a consacrat, începând cu
serviciu de conservare a pictu rilor mural e pe lu crările din anii '70 de la Humor. a fost
alte temeiuri decât cele ca re fun cţio na se ră politica inte rvenţ iilo r urgente, bazată la
până atunci. Aceasta pres upunea , înainte rândul ei pe principiul minimei intervenţii .
de toate , o specializare a celor care aveau Este locul să pre ciză m deopotrivă pentru cei
să int ervină la monumentele istorice, care îi păstrează o bună memorie
devenind la rândul lor îndrum ăto ri ai tinerilor profesorului Drăguţ şi pentru detractorii săi
lor colegi. O formaţie de cu totul alt tip avea că lu cră rile de la Humor au beneficiat. atât
să facă opo z iţi e vechiului sistem compus cât se putea la acea vreme , nu numai de o
din întreprinzători pe care Brandi i-ar fi ri guroasă documentare şi organizare a
trecut în aceeaşi categorie de „pittori falliti" şa nt ie rului ci şi de o asiste nţă din partea
pe care o contraca rase în an ii treizeci nou laboratorului de chimie prin persoana
î nfiinţatul lstituto Centrale del Restaura . inginerului Ioan lstud or. devotat şi statornic
Profesorul Constantin Blendea fuse se cercetă t or al monumentelor noastre
7
Ibidem , pag . 7.
8
Prof. Constantin Blendea , L'Organisation du chantier de Humor, p. 40-44, în culegerea citată a
luc rărilor Colocviului de la Suceava din 2-7 iulie 1977.

113

http://patrimoniu.gov.ro
istorice 9 . Picturile murale de la Humor restaurarea arhitecturii şi a structurii
reprezentau, de altfel , una din realele cazuri acesteia. În acelaşi timp , investigaţiile de
urgente , pe care cercetarea îndeaproape l-a laborator reprezentau o etapă obligatorie în
pus în evidenţă . Îndeosebi picturile prelim inariile oncare1 intervenţii asupra
exterioare se aflau într-un proces evolutiv picturilor murale , oferind în puţini ani şi cu
de pierdere a coeziunii stratului de culoare. mijloacele pe care le puteam avea la
Dezastrul exfolierilor, în creştere , de altfel, dispoziţie , o preţioasă „ bază de date" de
pe toate faţadele pictate ale bisericilor care cred că ne vom putea folosi în viitor,
moldoveneşti, a fost descoperit pentru întocmai cum utilizăm astăzi sintezele lui
prima dată la Humor, în urma unei Gh . Balş sau N. Ghika-Budeşti.
sistematice examinări în lumină razantă . În intervalul 1972-77, sub autoritatea
Intervenţiile de consolidare , dublate lui Drăguţ, echipa de restauratori de pictură
de o cercetare sistematică a cauzelor murală ajunsese să fie bine sudată,
degradărilor , deveniseră aspectul dominant acoperind o largă problematică a
al activităţii tinerei echipe de restauratori de monumentelor ţării. Disciplina ei izvora
pictură murală. Rămâne exemplară dintr-un principiu fundamental pe care
· cercetarea multidisciplinară efectuată
la profesorul îl exprima astfel: „ Monumentul,
Moldoviţa 10 , în care intervenţia de respectiv opera de artă, este factorul prim,
conservare întreprinsă în registrul inferior al determinant, iar restauratoru/ este un factor
pereţilor a fost însoţită de investigarea secund, auxiliar şi subordonat cu
umidităţii zidurilor şi de determinarea devotament ideii de ocrotire a patrimoniului
structurii terenului de fundaţie , cu cultura/"12 . În acest spirit a fost adoptată
detectarea pânzei de apă freatică ce politica intervenţiilor de urgenţă şi caracterul
interfera temelia bisericii,,_ În acelaşi timp, restrictiv al operatiunilor, limitate în general
prudenţa impusă de condiţia inevitabilă a la pura conservare. În mod deliberat erau
experienţei limitate pe care o dobândisem şi excluse operaţiunile de reintegrare a
de sărăcia mijloacelor de care puteam lacunelor, iar extragerea picturilor murale
dispune, a condus la restrângerea era considerată o intervenţie in extremis ce
intervenţiilor restauratorilor la ceea ce era nu putea fi acceptată decât în situaţii
absolut necesar pentru a împiedica catastrofale, când posibilitatea conservării in
pierderea iminentă a unor suprafeţe de situ se dovedea definitiv compromisă.
pictură murală. Principiile compatibilităţii şi Să nu uităm de asemenea că
reversibilităţii ne conduceau la utilizarea problema complexă a conservam
unor materiale simple, tradiţionale , de monumentelor era legată de obligatoriile
aceeaşi natură cu cele conţinute în suportul etape preliminare ce privesc în primul rând
şi stratul pictural original. recunoaşterea patrimoniului ca atare,
Cercetarea constituia la rândul ei însoţ i tă de un act de o importanţă capitală:
unul din temeiurile activităţii restauratorilor inventarul. Drăguţ a fost iniţiatorul unui
de pictură murală pe care o patrona Drăguţ. rep ertoriu al monumentelor istorice, care din
Investigaţia stratigrafică , convertită într-o nefericire, ca atâtea alte lucrări la români,
veritabilă arheologie a suprafeţei murale, nu a putut fi finalizat, alcătuit pentru prima
devenise sursa unor notabile descoperiri , dată de o echipă pluridisciplinară în care
reprezentând totodată un sprijin în istoricilor de artă li se alăturau paleograful şi

Unele din primele observaţii de sinteză privind tehn ica picturilor murale din Nordul Moldovei şi
9

fenomenele de alterare ale stratului pictural au fost comun icate de Ion lstudor în lucrări l e Colocviului de
la Suceava : Alterations de la couleur observees sur Ies peintures murales des eglises de Bucovine, p.
21-25.
Marius Rădulescu , lntervention de Moldoviţa, 1974-1975-1976. Aspects interdisciplinaires de la
10

methodologie utilisee, în Colloque ..., p. 26-34.


11
1ng . Mircea Surugiu , ing . Aurel Predescu , Etudes pour combattre le phenomene d'humidite excessive
de f'ensemble de Moldoviţa , în Colloque... , p. 35-39.
V . Drăguţ, op. cit. , p. 1 O
12

114

http://patrimoniu.gov.ro
chimistul specializat în analiza operei de monument ca Biserica Domnească a
artă. Argeşului , cu paramentul ireversibil
Ce subzistă astăzi din toată această compromis , cu un şantier supravieţuind
gândire ce a guvernat, datorită profesorului între sărăcie şi mistificarea instrumentată cu
Drăguţ , activitatea din anii '70 de ocrotire a obstinaţie de forţe ştiute şi neştiute , sub
monumentelor istorice? indiferenţa protectoare a Tutelei? Cum ar fi
Un plan naţional bazat pe o întâmpinat Drăguţ uitarea unor monumente
judicioasă politică a urgenţelor a dispărut cu transilvane , pe care le iubea atât de mult,
totul , iar etapa preliminară a cunoaşterii prin precum Leşnicul , Sântă Mărie Orlea, sau
inventar a modului cum sunt răspândite îri Cetatea Colţului? Cum ar fi calificat cel care
tară monumentele afectate de diferite a realizat pentru noi prima sinteză
categorii de degradări este la rândul ei substanţială a picturii gotice din Transilvania
inexistentă. În felul acesta o strategie a absenta oricărei strategii de salvare a unor
priorităţilor nu poate să funcţioneze, un ansa.mbluri valoroase pentru întreaga lume
păgubitor dezechilibru produ cându-se între medievală a Europei Occidentale, cum ar fi
zone, precum Nordul Moldovei, al căror pictura exterioară de la Dârlos?
interes este adâncit prea mult în conştiinţa Anii din urmă au accentuat în mod
publică pentru a dispărea într-un moment exasperant fenomene de multă vreme
sau altul al istoriei, în vreme ce ţinuturi cu o cronicizate. Este cazul şirului amplu şi
tot atât de inestimabi l ă încărcătură incontrolabil al monumentelor „minore" în
patrimonială , pentru a invoca numai numele sfera cărora sunt introduse de-a valma
Hategului, se află de decenii în postura de ctitorii voievodale şi ţărăneşti. Într-un sistem
surori vitregite. În acelaşi timp , în chiar valoric haotic, în care secolele XVIII-XIX
interiorul zonelor privileg iate s-au instalat reprezintă un ocean prea vast pentru a
discriminări inadmisibile , monumente putea fi controlat, monumentele sunt
precum Baia sau Părhăuţii fiind condamnate condamnate la balansul între abandon, de
la condiţia rudei sărace care poate să mai felu l ansamblului monastic de la Costeşti -
aştepte , deşi urgenţele pe care le reclamă Vâlcea, sau biserica în ruină de la Ocnele
ar trebui să le împingă în condiţia prioritară . Mari, la restaurarea arbitrară supusă
O autonomie proclamată ca un convertit gustului devastator al beneficiarului sau al
slogan al unor vremi de tristă amintire aduc sponsorului ce îşi arogă puteri discreţionare .
monumente de prim ordin la cheremul unor Un exemplu trist, ce cuprinde o întreagă
forţe locale pe cât de lipsite de pricepere pe zonă românească , cu vechi şi bine
atât de pline de îndrăzneală . A ş a a fost întemeiate tradiţii , sunt ctitoriile mocăneşti
posibilă , în afara ori c ărui conclav al celor din Săcelele Braşovului , barbar repictate de
î nzestraţi cu darul picturii şi al înţelegerii echipe lipsite de orice calificare.
imag inii creştine , zugrăvirea spaţiului sacru În acest mediu de ineficienţă
al Putnei, astfel s-a putut tolera restaurarea legi s lativă şi de democratică diseminare a
marcată de incisive retuşuri de la Biserica ignoranţei , o maladie în creştere este
Sf. Dumitru din Suceava , astfel s-au putut anihilarea monumentului istoric prin
comite repictările mutilante de la biserica suprimarea sau măsluirea detaliului, supus
Târgului din Horezu sau din frumoasa la condiţia insignifiantă a firului de iarbă . O
ctitorie monahală din apropierea intrării în asemenea dramă ar fi trăit- o Drăguţ în
Mănăstirea Hurezi. Sighişoara medievală. Ar fi suferit zilnic
Mă întreb , în acest rapid bilanţ , cum văz â nd cum dispar elemente autentice de
ar fi reacţionat Drăguţ la bâlbâiala s i nistră , feronerie, anonimele produse ale dulgherilor
generată de o profundă ne c unoaştere a şi tâmplarilor, zidarilor sau pietrarilor
principiilor de bază ale restaurării , din jurul medievali. Şi ar fi reacţionat , desigur, la
Coloanei lui Brâncuşi , eşuată într-o penibilele artefacte ce transformă faţadele
lamentabilă prezentare finală , asim i labilă ora ş elor transilvane într-o aseptică înşiruire
unei caroserii metalizate. Cum ar fi suportat de decoruri.
Drăguţ drama în care a alunecat pe Există în toată această stare
parcursul a mai bine de un deceniu un maladivă , generată de fenomene ce se

115

http://patrimoniu.gov.ro
cuprind unul pe celălalt ca într-o respe ctată în rolul ei de sporire a valorii
„ matrioşcă " , ajungând toate la identitatea arti stice şi istorice a monumentelor. De aici
finală - puterea discreţionară a banulu i - o convingerile lui Drăguţ se extind asupra
lipsă de comunicare ce contravin e specificului tratamentulu i modern de
principiului „ porţilor deschise" pe care Vasile restaurare, ieşit de sub autoritatea doctrinei
Drăguţ îl punea la temelia activităţii de puriste şi sa lvat în concepţ i a tratamentului
ocrotire a patrimoniului. Considerând unitar , înţeles ca o intervenţie
exemplare analizele de şantier realizate în nediscrimina torie, ramificată spre toate
1973 de restauratorii romani şi de componentele unui monument istoric în
specialiştii Institutului Central de Restaurare care nu mai poate functiona suprematia
de la Roma şi ai ICCROM , Dră gu ţ enunţa unu ia sau a altuia dintre do.menii . '
principiul care avea să guverneze p â nă la Destinul patrimoniului românesc, pe
desfiinţarea ei, în 1977, activitatea echipei ca re fără îndoială Drăguţ îl trăia în toată
de muralişti a Direcţiei Monumentelor: ,,În tragica ipostază a anilor '80, i-a rezervat în
opoziţie cu tradiţio n alul secret cu care ultimii să i ani o tristă perspectivă . Suferinta
restauratorii îşi în vă luiau opera ţiile, discuţia pe ca re o provocase îndeosebi distrugerea
din iulie 1973 urm ă re a instalarea unei p oziţii patrimoniului Capitalei transpare în frazele
a „porţilor deschise", fa vora b ilă disc uţiilo r fără o aparentă ţintă , ce ocoleau detectorul
analitice în m ă sură s ă stim uleze critica ce nzurii, e x pedi i ndu-şi mesajul: „ Căci să nu
profesională şi să p ăs tre ze inta cte uităm , răspunderea faţă de operele trecute
raporturile interdisciplinare. "13 nu re vine doar specialiştilor, ci întregii
Interdisciplinaritatea decurgea , în societă ţi, tuturor indivizilor care o compun.
accepţia lui Drăgut , din „calitatea de întreg a Abia din momentul în care acest adevăr va
unui monument"14 , aceasta presupunând, fi cunoscut şi recunoscut ca atare, vom
într-un vizibil ata ş a m ent faţă de gândirea putea spera că omenirea s-a lepădat de
brandiană , includerea în procesul de unul dintre cele mai grele vicii ale sale:
restaurare a operei de artă împreun ă cu devorarea vin qvată a propriilor creaţii, în
toate urmele trecerii sale prin timp . Este o fapt ş tergerea memoriei proprii, reducerea
referire la categoria adaosuri lor care trebuie la nimic a propriei personalităţi. " 15

13
Ibidem , p. 9, 1 O.
14
Ibidem , p. 7.
15
1bidem , p. 19.

116

http://patrimoniu.gov.ro
Restaurare - Ştiinţă - Artă

Irina lgnat-Mardare

Una din definiţiile restaurări i date de specialişti din domenii care, în teritoriul
fostul nostru director de la D.M.1. , Vasile conservării şi restaurării se întrepătrund într-
Drăgu ţ (noi îi spuneam „enciclopedie atât încât de multe ori nu le putem despărţi .
ambulantă " ) era: restaurarea este totalitatea Documentaţia se poate completa şi
lucrărilor menite să readucă o operă de artă în funcţie de apariţia unor noi colaboratori şi
plastică sau de arhitectură cât mai aproape implicit, a unor noi metode de investigare.
de înfăţişarea originară . Restaurarea Colaborarea cu colegi de la alte com-
implică şi lucrările destinate să actualizeze partimente poate duce la completarea
fun cţiunile unui monument, introducându-/ datelor privitoare la un anumit monument.
în circuitul vieţii contemporane. La Bârsău-Hârău , jud . Hunedoara,
Domnul inginer-chimist Ioan lstudor (pictură din sec. XV-XVI) colaborarea cu
completa : conservarea este ansamblu/ de Oficiul judeţean şi cu dna Ileana Burnicioiu
măsuri tehniceşti-organizatorice necesare m-a ajutat să completez prima parte a
cercetării . Poate obţinem date importante
1
pentru a asigura integritatea unei opere de
artă prin înlăturarea sau oprirea procesului şi după ce vom studia "Istoria Sârbilor din
de degradare . Voivodina" .
În conservare şi restaurare , susţi nea Restaurarea, în 1997 a bisericii
Vasile Drăguţ , ca şi în medicină, sunt sârbeşti din Cetatea Timişoara a fost făcută
neîncetat experimentate materiale şi cu finanţare şi specialişti de la Institutul de
procedee noi ... , restabilindu-se astfel la Novi-Sad iar rezultatele au fost publicate.
rezistenţa şi sănătatea operei de artă , Partea română n-a avut însă nici un aport în
pregătită să înfrunte mai departe timpul. afară de avizul Ministerul Culturii , obţinut
Consolidarea materialelor inerte înainte de1996. Nici solicitarea colaborării la
ridică probleme dintre cele mai complicate restaurarea bisericii sârbeşti de la Bezdin
şi frecventa comparaţie cu medicina nu este nu a avut mai mult succes.
exagerată . Restauratorul profesionist, Cercetarea atentă şi experienţa
conştient de înalta sa răspundere ca agent îndelungată dezvoltă intuiţia restauratorului.
de cultură evită intervenţiile cu caracter La biser ica voievodală din
ireversibil, lăsând posterităţii posibilitatea de Hălmagiu , jud . Arad , cercetarea stratigrafică
a corecta greşelile. O altă chestiune este a condus la găsirea portretelor ctitorilor şi a
aceea de a interveni asupra cauzei şi nu a confirmat supoziţia mea că biserica a fost
efectului. Orice intervenţie a restauratorului supraînălţată . Tabloul votiv face parte din
trebuie minuţios pregătită printr-o cercetare stratul al doilea de pictură . Cercetarea a dus
complexă . Pentru a ne uşura munca de la punerea în valoare a stratului I de pictură
cercetare şi i ntervenţie la monumentele din altar, peste care mai erau m1c1
istorice dl. prof. Drăguţ şi un colectiv de fragmente din stratul 11 şi 111 de pictură . Pe
specialişti au elaborat un repertoriu al stratul de pictură din altar este incizat un
picturilor murale. Repertoriul a devenit un text cu litere chirilice în care se anunţă
instrument de lucru care îşi păstrează sosirea unui preot la 1600 şi apoi moartea
nealterată valoarea informativă , facilitând sa după 161 O; limba este curat
noile întreprinderi ale cercetării . Echipa care românească, deci la acea dată cei de aici
a organizat elaborarea repertoriului a fost vorbeau româneşte . Tot în altarul pictat în
formată din istorici . de artă , chimist, frescă şi tehnică mixtă am remarcat, alături
spec i alişti de la laboratorul de criminalistică de scenele iconografiei obişnuite, scene
ca şi un specialist slavist-paleograf, atipice, cum ar fi scena Sacrificiu/
Desenele din sec. 19 reprezentând biserica din Bârs âu-Hărău , aduse dintr-o bibliotecă din Ungaria
1

de către colega Ileana Burniciuoiu

117

http://patrimoniu.gov.ro
Fig . 1.a, b. Biserica "Adormirea Maicii Domnului" - Olari din Curtea de Argeş. Icoane impă răteşti. Foto
Irina Mardare

pelicanului, pe sud , Sacrificiu/ Sf. deasupra portalului de sud . Intervenţia


Bartolomeu pe nord iar în axul altarului rap i dă a muncitorilor a dus la pierderea unor
apare Iisus Cristos, în haine albe, încadrat date despre acest monument. În curte mai
de doi îngeri . În naos, pe arcul triumfal este era „Piatra Cezarului", pe care , prin tradiţie,
reprezentată Judecata de apoi. Parte din era u bătuţi cu cnutul ce i ce refuzau să
primul strat se poate regăsi şi în naos şi în treacă la catolicism , în secolele XVII şi
zona de sub turn. S-a presup us că este o XVIII.
pictură din sec. XIV, dar poate fi mai veche . La Leşnic am scos la i veală icoana
Al doilea strat de pictură este din sec. XV. vechiului hram „Fecioara cu pru n-
Costumele ctitorilor sunt veneţiene (în sec. cul" (Glycophilusa) iar pe peretele de sud , în
XII, în zonă , este atestat episcopul Gerhart naos pe o tencuială care acum are funcţi a
originar din Veneţia). Ultimul strat este din de arriccio, reprezentarea unui personaj
sec. XVII-XVIII. Diferenţierea straturilor, laic.
observată cu ochiul liber, a fost confi rmat ă Cerceta rea atentă a dus la găsirea a
de analize de laborator. Un mic fragment patru icoane executate în tehnica frescă la
din scena Adormirea Maicii Domnului altarul bisericii Olari din Curtea de Argeş ca
descoperit pe faţada turnului a putut fi salvat şi prezenţa altor straturi de pictură din
doar prin extragere şi se află la muzeul diferite epoci (fig .1.a-d ).
bisericii parohiale. Pe faţada de sud biserica Tot printr-o cercetare atentă am scos
avea un strat de preparaţie care imită la i veală o frumoasă reprezentare florală şi
cărămida aparentă. Peste acest strat se mai geometrică pe plafonu l şi stâlpi i din biserica
puteau vedea fragmente mici de pictură pe "Sf. Arh. Mihail" din Bră i la (fosta clădire a
un strat foarte subţire , cu text chiar Medjid[!lui - casa de rugăciuni musulmană) ,

118

http://patrimoniu.gov.ro
sub şipcile şi mortarul noii tencuieli. Plafonul După aceste constatări urmează
acestui monument, din scânduri de diferite primele intervenţii , acelea de îndepărtare a
dimensiuni , se păstra 98%. Atac xilofag cauzelor degradărilor .
aveau doar două coloane , în poziţii diferite Umiditatea de condensaţie este una
ca plasament. Cercetarea a fost întreruptă dintre problemele cu care ne-am confruntat
de graba şi superficial itatea executanţi l or la la monumente unde zidurile sunt construite
partea de construcţie , ducând la aruncarea din piatră şi menţin şi vara temperaturi joase
scândurilor plafonului. (biserica mănăstirii Humor vezi
Amintesc că tot datorită analizării documentatie foto 1971-1975, M-rea
atente a suprafeţei pictate am descoperit Săraca , jud. Timiş, etc.). Condensul apare
î nsemnări sau reprezentări ale ctitorilor în în timpul ceremoniilor religioase deoarece
zone ascunse privirii. Aşa am găsit la se produce o saturaţie a atmosferei cu
Bărbuleţ, în altar, lângă proscomidie , un vapori de apă ce cad sau se preling pe
cantacuzin (fiind prigonit, nu trebuia să suprafaţa pictată . Locurile unde s-a produs
apară ca ctitor). La Breasta, jud. Dolj, condensul sunt acoperite cu un voal albicios
ctitorul cu familia sunt reprezentaţi pe calota de eflorescenţe saline sau pete sub formă
de nord a pridvorului (ascunşi sistemului de picături. Umiditatea de infiltraţie apare
fiscal austriac). datori tă defectelor învelitorilor, expunerea
La biserica "Sf. Troiţă " din Bodeşti - peretelui în ploaie sau canalizarea
Bărbăteşti , jud. Vâlcea , reprezentarea Sf. defectuoasă.
Sinoe, lângă scara turnului indică accesul, Ciuperca merulius /acrimans a fost
printr-o scară în grosimea zidului , la un depistatăla Săraca şi s-au folosit toate
spaţiu subteran . Arheologii mi-ar fi putut metodele chimice, biologice şi mecanice
confirma observaţia dacă tocmai în zona
scării din perete nu s-ar fi practicat un stâlp
de beton pentru consolidare , în ciuda
avertismentelor mele.
La Ocnele Mari , judeţul Vâlcea
reprezentarea unui Crist bin ecuvântând ,
în jumătatea de sud a peretelui vestic a
naosului m-a dus la descoperirea unei
ascunzători practicată în grosimea zidului
iar la Săraca , jud . Tim iş , o mână scrijelită
pe pictură era îndreptată către partea
und e a existat o scară în grosimea zidului
de vest. Observaţi i ca acestea sunt nqme-
roa se .

Fig. 1.c, d. Biserica "Adormirea Maicii Domnului" - Olari din Curtea de Argeş. Fragmente de pictură
murală pe fa ţa dele turnului clopotniţă, rele vate în timpul restaurării. Foto Irina Mardare

119

http://patrimoniu.gov.ro
pentru îndepărtarea sa , încă din anul 1980. Biserica „Sf. Dumitru " din oraşul Râmnicu
Lupta a fost rapidă , în două să ptămâni am Vâlcea , neglijată în cercetare şi aceasta.
îndepărtat şi ars scândura a fe ctată şi am Nu existau documentaţii de şantier·
întocmit documentaţia pentru îndepărtarea de abia în 1982 am făcut rost de o parte di~
cauzelor umidităţii . Am ţinut în permanenţă cele consemnate la monument. Într-un
legătura cu comisia de specialitate ce proces verbal de recepţionare a lucrărilor
supraveghea atunci toate şantierele (şi nu efectuate de dl. Gheorghe Ciobanu era
ca în perioada 1997-2000, când aceasta s-a menţionat faptul că nu se pot continua
ocupat doar de şantierele din planul de lucrările pentru că mortarul este friabil
restaurare a OPPCN , ale firm elor angajate datorită umidităţii. Zona cea mai degradată
la bugetul statului). era altarul unde partea inferioară a picturii în
Despre Biserica măn ăs tirii Săraca , frescă era desprinsă de zid . Peretii
jud. Timiş cu hramul actual „Schimbarea la prezentau toate formele de umiditate, iar În
faţă" (în 1771 „Intrarea în bi se rică a Maicii zonele unde se chituise cu mortar în
Domnului"), Vasile Drăguţ scria: cu totul compoziţia căruia era şi aracet totul apărea
remarcabil este ansamblu/ pictat la 1730 de ca nişte pete pe zonele de intervenţie .
către Andrei zugravul cu fiul său Andrei, Biserica nu avea ferestre, în unele goluri era
meşteri care par a fi originari din Ţara montat calc sau plastic, în altele erau libere.
Românească , stilul lor fiind Îndatorat celui al Apa pătrundea peste tot, temperatura era
şcolii de la Hurezi. La Săraca , in pisania de între 12 şi 14 grade. Umiditatea era de
la proscomidie sunt menţionaţi şi pictorii 100% sau 87%. Am încercat metoda
lovan şi Kiriac. Pe Andrei fiul îl găsim şi în colegilor (Angelescu şi Lătărescu, care au
biserica „Sf. Ioan Bote z ătorul " din lucrat în 1978), să pun aeroterma către zid
Caransebeş. Aceşti pictori au sosit aici şi dar am renunţat rapid pentru . că am
datorită legăturilor religioase cu sârbii din observat că este o metodă distructivă; după
zonă, care erau la rândul lor strâns legaţi de ce îndepărtam aeroterma, la scurt timp se
episcopul de Râmnic, lgnatie Sârbul (zis forma un condens mai puternic şi zona
Grecul). lgnatie Sârbul a fost mitropolit în afectată se mărea .
timpul lui Matei Basarab, în perioada 1653- Prima comisie care a sosit la
1655. Pentru că a participat la răscoala monument a fost formată din DL Drăguţ, dl.
Seimenilor a fost scos din scaun, fiind Opri şa şi Luminiţa Munteanu . Apoi a sosit
nevoit să pribegească în Ardeal. La Arad se dl. lstudor şi un inginer constructor. Prima
înfiinţase în 1705 o episcopie. reşedinţa lui parte a fost partea organizatorică , apoi
lasia Diaconovici care a favorizat aducerea intervenţia de urgenţă, înlăturarea
cărţilor din Ţara Românea scă. Aşa au mortarelor necorespunzătoare , ancoran,
început şi schimburile de pictori în chituiri , împingeri la zid, îndepărtarea
Transilvania , Maramureş şi Banat. pământului din jurul monumentului,
La Săraca exista o şco a lă de sat şi o proiectarea unor şanţuri de colectare a apei
tipografie; stareţul , Ion Popovici era din pluviale, procurarea varului , nisipului, câlţilor
Valahia , vorbea şi scria ro mâneşte şi şi a laptelui bun pentru caseină .
sârbeşte şi era pictor. Partea a doua, cea care a luat două
Am sosit la Săra c a , biserică săptămâni, a fost cea mai dificilă -
monument istoric, aşezată în pustiu . Prima scoaterea şi arderea scândurilor cu
casă din satul aproape părăsi t se găsea la 1 merulius. Am scos până la pământul crud,
km mai sus de c.imitirul satul ui. În est râul am tratat suprafeţele cu CATIOTIM preparat
Morava, la cca . 4 km iar în nord, la 8 km de un laborator din Timişoara , special
drumul spre Gătaia . To a tă această pentru Săraca . La intrarea în biserică şi în
pustietate şi liniştea apăsăto a re întreruptă casă foloseam preşuri îmbibate în acel
din când în când de bufniţe ş i huhurezi era preparat.
ceva nou pentru mine iar pentru alţii nu era În vara anului 1982 am creat o
un loc atrăgător . M-a atras a c e astă biserică pardoseală în patru pante cu înclinaţia către
ciudată , una singură mai s eamănă ca exterior, desfiintând pragul de ciment ce
împărţire a pronaosului şi naosului - bara apa să i~să. În altar, după ce am

120

http://patrimoniu.gov.ro
consolidat toată pictura, am efectuat şi aceasta sticloasă. Nu mă opresc asupra
consolidările stratului suport, atât cât să-mi tratamentului stratului de culoare şi a
permită să împing pictura la zid, pe toată extragerii sărurilor , acestea fiind explicate
lungimea altarului , ln zona fisurilor, după de foarte multe ori de dl. ing. lstudor a cărui
unele măsuri de protecţie , am fixat benzi metodologie am folosit-o la multe
transversale de hârtie pelu1·, având ca monumente. Modul interdisciplinar de a
adeziv cleiul de CMC (carboxil metil de lucra era împământenit la echipa care se
celuloză) . Amintesc că altarul avea cele mai formase şi care avea ca mentori pe dl.
complexe probleme, începând de la felul de Drăguţ , dl. lstudor, dl. Efremov şi d-na
zidire, fisurile ce s-au produs în timp , Laura Mora .
datorate tasării solului , prădăciunilor şi chiar Operaţiile de extragere a sărurilor
luptelor religioase. La bază , zidăria este de s-au desfăşurat mai uşor după ce s-a
tip "emplecton" caracterist i că monumentelor rezolvat problema umidităţii , sărurile
până în sec. XIV aşa cum susţinea Dl. solubile fiind mai uşor îndepărtate , fără
Drăguţ , numai că aici conţine ş i cărămizi de riscul de a afecta stratul de culoare dar
dimensiuni foarte mari (romane ?) şi un tratamentul lor s-a efectuat cu mare atenţie
mortar argilos în care am gă s it tot felul de şi s-a repetat după o săptămână pentru a
resturi ceramice , bucăţi de marmură şi nu antrena stratul de culoare din zona
piatră . Alte cărămizi, folosite în partea respectivă . Au fost zone unde sărurile au
superioară a zidului , unde el se îngustează fost solubile, altele cu săruri insolubile.
ca grosime sunt de diferite compoziţii ale Tratamentul a fost chimic şi mecanic. În
pământului, unele dând tenta unei unele zone am folosit şi creionul din fibră de
suprafeţe smălţuite . Foarte curios cum a sticlă , dar este periculos pentru cel ce-l
rezistat această zidărie până acum . foloseşte datorită fineţei fibrelor de sticlă pe
După decaparea mortarului de care le poate inhala.
reparaţie în exterior s-a observat că Cert este că dacă stai lângă
umezeala era mai puternic ă în zonele cu monument şi nu eşti un restaurator "de
cărămizi de culoare mai în c h i să . În zona duminică" poţi pătrunde mult în intimitatea
altarului multe cărămizi nu au mortar între monumentului . Săraca încă nu este scoasă
ele, sunt montate a ş a de aproape una de la adevărata lumină , cu toate că s-au făcut
alta încât unele au încli natii şi sunt paşi mari în aducerea sa aproape de
fracturate . În alta r, nişa aflată între adevăr . Astfel arhitectul Cristian Moisescu a
reprezentarea "Sf. Nicolae" ş i Sf. Grigorie" plasat-o în sec. XIV; pictorul restaurator
şi cea de lângă proscomidie. obturate cu Dan Căceu a efectuat operaţii dificile atât
ciment şi cărămizi , întreţin us eră în mod legate de stratul de cu loare, săruri , cât şi
deosebit umiditatea. Dup ă eliminarea extrageri şi replantări . A reuşit să elibereze
zidăriei am observat că fresca mergea pân ă pictura din exterior, din pridvor, adică
la cca . 23 cm sub nivelul de călcare . Peste peretele de vest al pronaosului; Tereza
stratul originar de frescă mai era un strat de Sinigalia a completat cu unele constatări.
frescă care cobora încă câtiva centimetri Specific că biserica Mănăstirii
sub pământ denotând o refacere a absidei. Săraca mai are surprize şi cred că , după
Zidul , având multă umezea l ă a favorizat cercetarea zidului bisericii sub nivelul de
migrarea sărurilor spre exterior şi călcare se va renunţa la ideea că a fost
macerarea mortarului rosturil or zidăriei - el "fără temelie" . Trebuie să ţinem cont că în
fiind nisipos ş i argilos . Săruril e migrând şi în 1934, cei care au intervenit au umblat mult
interior spre suprafaţă a făcu t ca pigmentul sub nivelul de călcare . Atunci când am
exfoliat, pulverulent sau solzi! să devină efectuat sondaje în câteva locuri din zona
sticlos , fiind înglobat în sarea formată , nordică a naosului , în exterior, am putut
insolubilă . Unde pigmentul a fost dat în strat observa că era o z i dărie din cărămidă care
gros şi în special unde au fost folosiţi se afunda peste 80 cm adâncime.
pigmenţii pe bază de oxizi de pămâ n t , La Săraca am folosit la fixarea
suprafaţa s-a ridicat degradându-se sub pigmentului pulverulent din conca altarului
formă de cuib de viespe , devenind ş i două preparate care se consideră că nu

121

http://patrimoniu.gov.ro
Fig . 2. Biserica "Schimbarea la Faţă " a mănăstirii Săraca, jud. Timiş . Pictură murală 1730, "Naşterea
Maicii Domnului". Foto Vasile Dră g uţ. Fototeca /NMI, Fond OM/ 1961

sunt compatibile. În situaţia de la Săraca , în aplicat pe zone restrânse evitându-se


condi ţiile de umiditate, pe m ăsu ră ce se zonele cu absorb ţie m ică. Excesul pe
făcea aerisirea naturală prin crea rea aceste zone se poate scurge sau poate
golurilor pentru hidroizolaţie am reuşit să duce la formarea unor sup ra feţe lucioase.
fixez uşor stratul de culoare degradat cu Pentru î ndepărtarea eflorescenţelor s-au
Para loid B 72 în concent raţie de 4% în ales metode mecanice şi chim ice cum am
toluen sau 5% în benzen. Uş oara fixare s-a mai amintit.
făcut prin pulve rizare a Paraloidului spre Metodele ch imice s-au bazat pe o
suprafaţa pictată , pig mentul absorbind serie de substanţe capabi le să reacţion eze
cantitatea care să permită fixarea . După un cu sulfatul de calciu şi cu carbonatul de
timp am putut folosi casein atul de calciu calciu, pentru a forma săruri solubile în apă .
transparent , care a variat în co ncentraţie şi Pentru stabilirea metodelor de lucru am ales
număr de aplicaţii. Aceste ap li caţii prin zone cu eflorescenţe mai groase şi mai
pensu lare sau pulverizare le stabileşte dure. Printre substa n ţele folosite au fost şi
restauratorul în funcţie de su prafaţa pe bicarbonatul de amoniu 5% şi carbonatul de
care lucre ază . Fenomenul de exfoliere a amoniu 10%. După analizele la faţa locului
apărut şi ca urmare a cristalizăr i i sărurilor la transm ise de dl. ing . lstudor, s-a constatat
inte rfaţa dintre stratul de culoare şi că sulfatul de calciu este transformat în
preparaţia de var distrugându-se coeziu nea sulfat de amon iu solubil şi carbonat de
dintre pigment şi preparaţ ie , producându-se calciu ce răm âne în porii suprafeţei trebuie
dislocări ale stratului de culoare. La acest î ndepărtat mecanic. Pentru menţine rea
fenomen contribu ie şi tehnica de lucru a soluţ i ilor de săruri mai mult pe suprafaţa de
picturii . Dispersia de caseinat de calciu s-a contact s-a folosit un gel de CMC, produs
folosit sub formă de soluţii concentrate între austriac, (ca rboximetil celuloza produs ă la
5-6% sau 3,5-4%. Dispersia de caseinat s-a Brăila având din start altă destinaţie , nu se

122

http://patrimoniu.gov.ro
putea folosi din cauza alcal inităţ i i şi a unui chimist şi chiar cu biologul Ioniţă care a
conţinut puternic de săruri). Suprafeţele de răspuns deseori sol icită rilor noastre.
lucru au avut cea mai mare dimensiune de Am intrat puţin în intimitatea unor
cca . 20x20 cm . Timpul de aplicaţie a fost în operaţii de restau rare ca să se poată
functie de · grosimea st ratului de observa că un pictor restaurator sau în
eflorescenţe. în apa de lucru am folosit general un restaurator nu este un executant
CATIOTIM (produs atunci de Fabrica de ci şi un cercetător , un practician cu
detergenţi din Tim i şoara), substanţă răspunderea de a educa ech ipa cu care
tensioactivă ce avea şi propr i etăţi lucrează . Are răspundere pe termen lung
antiseptice, acţionând asupra bacteriilor şi asupra acţiunilor sa le la monument. El nu a
fungilor. Catiotimul s-a folosit în terminat legătura cu monumentul atunci
concentraţia de 5% în apă (livrarea de când a plecat de pe şantier ci trebuie să
obicei era de 40% substanţă activă), urmărească acel monument cât trăieşte .
concentraţia era micşorată dacă se Aceasta ar fi şi misiunea unei direcţii a
revenea. Pentru blocarea urmelor de ioni monumentelor istorice.
sulfat din perete (sulfatul de amoniu format Am spus art ă pentru că un restau-
de reacţie şi neîndepărtat la spălare ) s-a rator lucrează cu m u ltă fineţe ca şi un medic
tratat suprafaţa cu o soluţie de hidroxid de de chirurgie p l asti că, numai că zidul şi
bariu 5% care duce la formarea sulfatului de pictura nu ţipă şi îşi arată în timp efectele
bariu, o substanţă ins olubi lă , ce nu intervenţiilor benefice sau mai puţin
mig re ază , cristal i zează în pori şi determină benefice.
manrea coeziunii stratulu i de pictură. Se Pentru că un restaurator trebu ie să
mai poate forma carbonatul de bariu din fie iniţiat în unele taine ale unor specialităţi
hidroxi dul de bariu în exces ce conexe ar trebu i să existe şi la noi un liceu
carbonatează şi astfel format , ca rbonatul se de restaurare de un de poţi să iei tehnicienii
bariu cristalizat contribuie şi acesta la iar cei dotaţi s ă fie spec i alizaţi ca
mărire a coeziunii stratului de culoare. După restauratori speciali şti.
acest tratament s-a continuat tratarea cu Închei aceste rânduri cu mulţumiri
apă în care este adăugat CATIOTIM CB. celor ce au organ izat simpozionul şi cu
Aceste testări şi apoi tratări a multă recunoştinţă tuturor celor de la care
suprafeţei pictate au fost posibile datorită am î nvăţat foarte multe lucruri legate de
unor colaborări foarte bune cu inginerul taina restaurării-conservării.

123

http://patrimoniu.gov.ro
Restaurarea bisericii "Sfintii Voievozi" din satul Hotărani, judetul Olt. 1
Date preliminare în vederea' reconstituirii turlei de pe pronaos '
şi a restaurării pridvorului
Dan Ionescu, Florin Dobrescu

Aşezare Istoricul moşiei, satului şi mănăstirii


Satul Hotărani din comuna Fărcaşele , Din cele cunoscute până în clipa de
judeţul Olt (fost jud . Roman aţ i ) se găseşte fa ţ ă reies următoarele :
la cca . 5 km de malul drept al Oltului, la 16 Moşia Hotăranilor suprapune, în
km vest de Drăgăneşti-Olt , la 1O km nord parte sau aproape în totalitate, suprafaţa
de Caracal , la cca. 5 km est de satul Reşca oraşului Romula Malva (municipium daco-
şi cca . 1O km sud de Cra iova. roman) ale cărei ruine se află astăzi pe
Biserica „ Sfinţii Voievozi" şi Turnul teritoriul satului Reşca {la cca. 4 km . nord
clopotniţă se găsesc pe malul pârâului de biserica "Sf. Voievozi"). Aşezarea este
Teslui, mai exact în gura unei vâlcele largi, legată de amintirea legendarului Ler
ce porneşte din lunca acestuia (fig . 1). împărat , identificat de unii cercetători cu
Accesul la monument se face din drumul împăratul roman Galeriu , persecutor al
comunal printr-un drum secu ndar cu direcţia creştinilor , a cărui mamă era născută şi a
V-E fiind lărgit peste ruin ele zidurilor celei trăit în Romula .
de a doua incinte, din dreptul biserici i. Cu foarte mare probabilitate, moşia
Ansamblul a fost declarat Monument Hotărani suprapune teritoriul cnezatului lui
Istoric în anul 1954, fiind incl us în Lista Farcaş , amintit în Diploma Cavalerilor Ioaniţi
Monumentelor de Cultură din R.P .R./1955, (1247), acordată acestora de către regele
la Nr. 1061 (ulterior Nr.7595-7597). Ungariei Bela al IV-iea.
Biserica este în prezent în cult , Pe temeiul reconstituirii succesiunii
proprietate a Parohiei Ortod oxe Hotărani. moşiilor în sânul urmaşilor lui Farcaş
Biserica şi turnul clop otniţă 2 (fig. (cercetare î ntreprin să de regretatul istoric
2.a.,b.) sunt singurele elemente păstrat e ş i genealogist Dan Pleşia) , a rezultat că
dintr-un amplu ansamblu de clă diri (S=cca . boierii din Hotărani , din Caracal şi din
6000 mp) organizat în dou ă incinte. Prima Brâncoveni erau rude de sânge , poate
(S; nci ntă 1 = 2860 mp) conţin e biserica, zidul ramuri ale acelu i a ş i neam de boieri , cu
de incintă - astăzi pă strat fragmentar - t oţii strâns înrudiţi cu boierii Craioveşti şi cu
chiliile , casele egumene şti , trapeza ş i dinastia Basarabilor (sau Demetrianilor).
anexele gospodăreşti - azi d is pă rute. Zidul Astfel Hotăr a ni i erau moşia de
celei de a doua in ci nte ( S ;ncintă 11 = cca. 3200 ba ş tină a Doamnei Neaga, soţia după fire
mp), distrus complet între 1922-1924 a lui Basarab III Ţe peluş şi mamă a lui
înconjura casele ctitorilor, as t ă z i dispărute , Naeagoe Basarab (mai apoi Neaga devine
turnul clopotniţă al mănă sti ri i (aflat la soţ i a legitimă a marelui ban Neagoe
cca .150 m vest , pe platoul de deasupra Străhăianul) şi a necunoscutei (încă)
bisericii), chiliile , cuhnia alte anexe - azi doamne "din Hot ă rani " una din soţiile
dispărute . principelui-domnitor Radu cel Mare.
Din toate compon entele dispărute Precizăm aici că Neagoe Basarab reface
se mai păstreaz ă fragment e de ziduri şi Curtea Domnească din Caracal, reparând
pivniţe , care sunt surprin se de s ăpături aici Casele Domne ş ti ş i paraclisul acesteia,
ocazionale. cu hramul „Sf. Nicolae".
Biserica "Sf. Voievozi" din H otă ra n i a fost su biectul unuia dintre primele articole dedicate arhitecturii
1

medievale publicate de către Va sile Drăgu ţ : Pridvorul bisericii fostului schit Ho tărani, în "Omagiu lui
Petre Constantinescu-laş i ", 1958, p. 65 1-659 .
Mănă s tirea Hotăra n i - Olt. Proiect construire (cu releveu ): Anexa " O bl i gaţia de folosinţă a
2

Monumentului ... ", cap. Inventarul zonei de prote c ţ i e I 21 Apr. 1964, Arh iva D.M.I. , fondul D.M.l.A. ,
Dos . 5411 /196 1- 1967. Ioan Pa scu, Turn ul din Hotă ra n i, jud. Olt în "Cronica Cercetărilor
arheolog ice. Ca mpan ia 1998 ., , Raport nr. 65.

124

http://patrimoniu.gov.ro
Apoi nenumita Doam nă o transmite Hotărani , căreia Mitrea îi dăruieşte moşiile :
fiilor ei , Bădica ş i Stroe; cel dintâi - după Fundul Vornicului , Hotărani, Reşcuţa ,
apelativ, de bună seamă întâiul născut al Frunzarul (toate în judeţul Olt) , Plosca
acelei neştiute domniţe - este cunoscut de (jud . Dolj), Pădurea Hotărani (1250
traditia locală ca Danciul Voievod , iar pogoane) , pomi şi vii (..Viile Călugărilor") . 5
documentar drept Radu VI Bădica-Voievod . În acelaşi an 1588, Mitrea (zis şi
Aceeaşi trad iţ ie locală arată că Danciul Mitrea Fălcoianu) a ctitorit (după tradiţia
Bădica îşi avea curţile boiereşti aici, locală) , biserica Curţii Fălcoianu-Jianu din
undeva în preajma bisericii. El domneşte satul Fălcoiu , jud . Olt (fig . 4.e.), moştenită
în două rânduri în 1523 şi 1524, întrerupând de nepoţii săi , boierii Fălcoieni , fiind
domnia fratelui său vitreg Radu V de la refăcută în 171 O de Matei Căpitanul
Afumati . În cele din urmă este ucis Fălcoianul şi de tatăl sau Gheorghe
m işeleŞte de turci la Giurgiu iar trupul îi este Vornicu1 6 . La scurtă vreme , în 1596, Mitrea
înmormântat creştineşte , la Mănăstirea fu decapitat, pentru înalta trădare
Dealu , de către Radu de la Afumaţi. („hiclenie") la porunca lui Mihai Viteazul.
Moşia şi curtea sunt moştenite apoi
de Badea clucerul şi de către Crăciun din Mănăstirea
Hotărani , care între 1545-1554 primesc mai Cea mai veche atestare a mănăstirii
multe hrisoave domneşti de întăr ire a este din 1612 (indirect), când se spune că
proprietăţii lor. Acest Badea era fus ese jefuită şi arsă de tătari şi turci; în
căsătorit cu Muşa , sora lui Tudor din actul respectiv este numită Mănăstirea
Li icen i, Văleni şi Dobrosl oveni, num i tă "Sfântul Arhanghel Mihail''.
în acte Bădeasa de la Ho tăr ani (ultimii Către 1620 a fost închinată
atestati în 1570 Noiembri e 27) . Un fin Mănăstirii Dionisiou de la Sfântul Muntele
al acestuia , Badea Dumitru (Mitrea Athos , de către nepotii lui Mitrea Vornicul.
din Hotărani moşteneşt e moşi a şi se În anul 1624 documentele arată că
însoară cu Neaga din Cislău şi mănăst i rea era condusă de egumenul
Rumceni (toate în judeţul Buzău), zisă Doratei , singurul cunoscut din această
Doamna Neaga , fiica marelui vistier Vlaicu pe rioadă .
din Rumceni şi Cislău .
3
Până la 1707 nu mai avem
Mitrea şi Neaga sunt cei care , în informatii cuprinzătoaredespre mănăstire .
jurul anilor 1575-1578 rectitoresc Biserica În acel an , marele căpitan Matei
„Sf. Gheorghe-Vechi" din Bu cureşti , ca rude Fălcoianu , descendent din nepoţii lui
ale întâiului ctitor cunoscut al acesteia , Mitrea Vornicul din Hotărani , începe
Nedelco Bălăceanu ; un act din această refacerea aşezământului. Lucrările se
perioadă a fost scris de Stan Gramaticul în încheie în 1708; atunci a fost aşternută pe
Cetatea de Scaun Bu c ur e ş ti , /a Sfânta pereţii interiori minunata frescă ce o
Mănăstire a Marelui Mucenic al lui vedem şi azi . Atunci este construit (poate
Hristos, Gheorghe . În această perioadă , reconstru it) pridvorul bisericii, este ridicată
tradiţia ne spune că Mănăstirea "Sf. turla clopotniţa de peste pronaos şi este
Gheorghe Vech i" a fost vreme de 30 de ani , refăcut turnul străjii de pe cornişa
4
scaunul Mitropoliei Ungro-Vlahiei . Tesluiului.
Aceiaşi sunt, în anul 1588, ctitorii Dar în 1719 întreg ansamblul este
actualei biserici „ Sfin ţi i Voievozi" din din nou prădat şi ars de turci ; avariile sunt
3
Dan Pleşia , Neagoe Basarab. Originea, familia şi o scurtă privire asupra politicii Ţării Româneşti la
începutul veacului al XVI-iea (/) , în „Valahica ", voi. I, 1969, p. 45-60 şi idem, „ (li), în "Studia
.

Valahica'', voi.li , 1970, p. 113-141 .


Atlas-Ghid. Biserici Ortodoxe , voi. 11 , Ed . ERGOROM '79, Bucureşti , 2000 , p. 219 .
4
5
Corespondenţă privind restaurarea bisericii de către Episcopia Râmnicului şi Argeşului. Arhiva
D.M. I„ Dos. 5413-5414/1979 (releveu + deviz, file nenumerotate).
Biserica din cam. Fă/coiu "Sf Nicolae", jud. Romanaţi. Anii 1921-1946. Chestionar, f. 1, 2, 24; Arhiva
6

D.M.I„ fond C.M . I .; Biserica "Sf. Nicolae " din Fă/coiu - Olt. Proiect de restaurare a picturii, Fond
D.P .C .N„ Dos. 1586/1946. file neumerotate).

125

http://patrimoniu.gov.ro
126

http://patrimoniu.gov.ro
Aceste consolidări s-au dovedit
eficiente pentru cutremurul din 4 Martie
1977. Atunci „au apărut în ziduri fisuri mici,
au căzut porţiuni din cornişă şi din brâul
initia1"8 . Tot atunci (cca. 1945) extensia
proscomidiei e:te. acorerită cu o placă din
beton (existenta ş1 azi) .
ca urmare a degradărilor constatate
între 1940-1960, D.M.I„ prin arh. Iancu
Atanasescu , întocmeşte proiectul de
restaurare al bisericii , propunând
dărâmarea cornişei supraînălţate a bisericii,
Fig. 2. a. Biserica şi relaţia cu turnul clopo tnită . restaurarea faţadelor şi refacerea şarpantei ,
Foto I. Postă varu, 1998 ' astfel încât raportul dintre înălţimea acesteia
şi nava bisericii sa fie de. aproape 1: 1. Nu se
remedJate de către călugă r i .
ln 1750 este atestată iarăşi
păstrează d.a!~o despre 1nt~nţ1a r:c?~stituirii
turlei clopotniţa . De atunci ş1 pana in anul
î n chi n~rea la Mănăstirea Dionisiou .
1999, nu s-au mai făcut alte lucrări la
ln 1801 , pazvangii , întorcându-se
biserică, cel puţin din datele cunoscute de
dintr-o expediţie de jaf, ard mănăstirea .
noi până în momentul de faţă . Datorită
„ Cutremurul din 1802 îi produce
avansării degradărilor structurale, Parohia
avam ; la fel cele din 1828 şi 1838; în
Sf. Voievozi" din Hotărani , prin forurile
urma unuia dintre aceste cutremu re se
~parhia l e şi .culturale locale, a în.ai.ntat, în
prăbuşeşte turla clopotnită de peste
cursul anului 1999, o cerere Ministerului
pronaos, căci în catagrafii le ~lterioare anului
Culturii , pentru finanţarea lucrărilor de
1840, 9ceastă turlă nu mai este mentionată .
restaurare şi consolidare a bisericii; astfel în
ln 1812 îi este adosată pros~omidia
Planul Naţional de Restaurare/1999 a fost
pe latura nordică a absidei sfântulu i altar. '
inclusă şi această biserică , proiectarea de
Secularizarea îi taie cea mai mare
specialitate urmând să .fie asigurată ~e
parte a veniturilor, astfel încât clădirile
către C.P.P .C.N , prin arh. Florin
mănăstirii decad cu repeziciune.
Do brescu , ca şef de proiect, ing. expert
Pustiită de oameni şi zdruncinată de
s~ihiHe naturii , mănăstirea se deşartă de
v1eţu1tori până în 1888. în acest an
autorităţile eparhiale hotărăsc - la cererea
credincioşilor din sat să o atribuie ca
biseri~ă de mir parohiei satului Hotărani.
Intre 1922-1924, primarul din
Hotărani are ideea transformării întinsului
zid de incintă al fostei mănăstiri în ca rieră
de cărămidă : astfel împarte zidul în sectiuni
de câte 6 metri , pe care le vinde locuito'ri lor
pentru a-şi scoate cărămida necesară
construirii caselor7. Cutremurul din 1940 îi
pr?v?acă avarii importante apărând
crapatun ca re străbăteau zidurile . Atunci Fig . z. b. Biserica, faţada sud. Foto I. Postăvaru,
zid.unie au fost legate cu tiranii metalici şi
1998
buiandrugi din beton armat. ·
7
Arh : D.M.1„ Fond D.M.l.A, Dos. 5411 /1961 -1 967, v. mai jos.
R:ro1ect C .P.P .C .N . O 104/2000. Biserica „ Sf Voie vozi " a fostei mănăstiri Hotărani. Consolidare
5

staurare . Piese scri se arhitectură de arh. Florin Dobre s cu , p. 1-2 ).


9

to10 Manasttrea Hotărani - Olt. Obligaţia de folosinţă a Mon u mentului şi Memoriul Istoric, Arhiva D.M.I,
Ct~ r:latării dlui consilier parohial Drăgan .

nd . D.M.l.A , Dos . 5411 / 1961 - 1967/ şi Dos. 5413 _541411 9 79 , f ile nenumeroatate .

127

http://patrimoniu.gov.ro
Laurenţ i u Sp o ială , colabo rator pentru arhitectură în treprinse în ultimii 50 de ani
expertizarea construcţiei şi restaurarea sa a reie şi t că acest tip de biserică din zidări~
structurală , ing . Constantin Mehedinţeanu , era destul de răspândit în veacurile III I IV_
ca expert topograf, Raluca şi Sergiu V I VI d. Hr. Astfel de biserici de plan drept
losipescu ca expert şi respectiv specialist au fost identificate la Tibiscum (sec. IV),
pentru cercetare arheologică şi arh. Dan Gornea (sec. IVN); Slăveni (miji. sec. IV);
Ionescu ca asistent pentru restaurarea Porolissum (sec. IV I VI) ; Sucidava 11 . Nu
arhitecturală (din anul 2000). În momentul de există însă , deocamdată , descoperiri
faţă se lucrează la finalizarea proiectului de arheologice care să documenteze
restaurare arhitecturală. continuitatea folosirii acestui tip de plan
Tipologie până în secolele XII-XIII , când este datat
Caracteristici şi aspecte genetice paraclisul din Cetatea Severinului.
Biserica din Hotărani este alcătuită O verigă importantă (pentru stadiul
din (fig . 3. a. b.): actual al cercetărilor dar foarte putin
- Pridvor (acoperit cu două calote cunoscută) a difuzării acestui tip de
descărcate pe zidurile de contur şi pe un biserică , îl reprezintă vechiul lăcaş al
arc median ; arcele şi bolţile descarcă Curţii Domneşti din Caracal , închinat Sf.
către exterior pe şase coloane poligonale Ierarh Nicolae (fig.4.b}.
de zidărie un ite prin arce în plin cintru - Cercetările asupra acestei biserici
uşor turtite datorită împingerilor masei de întreprinse de că tre D.M.l.A. (apoi
zidărie pe care o susţin; D P.C.N.) în anii 70-80 prin dl. Mircea
- Pronaos cu boltă în leagăn , dispusă Iliescu au dus la concluzia preliminară,
transversal , o situaţie rar întâlnită la biserici că această biserică datează cel mai
de acest tip ; devreme de la sfârşitul veacului al XV-iea
- Naos despărţit de pronaos printr- şi cel mai târziu la începutul veacului al
un zid masiv; boltit la fel , dar bolta XVl-lea 12 . Ulterior , acelaşi cercetător, în
dispusă normal , de-a lungul bisericii ; teza sa doctorat asupra Pridvorului
- Sf. Altar închis cu o concă , aflată în bisericilor, susţinuta şi publicată în
prelungirea bolţii Naosului. Suedia , în prima jumătate a anu lui 2001 13 ,
Prin urmare, actuala biserică face susţine că biserica datează din secolul al
parte din seria bisericilor de plan drept, X I V - Ie a fără însă a preciza intervalul de
încadrate de către arh. N. Ghica Budeşti , timp . Luăm ca atare această afirmaţie,
în prima categorie , având socotite drept cap mai ales că între această biserică şi
de serie, bisericile din zidărie ale cetăţii din biserica mausoleu din Boiana (refăc uta în
Turnu-Severin, datate în secolele XII I XIII veacul al XII-iea) există asemanan
- XIII I XIV. Bisericile din această categorie frapante : ambele au paramentul realizat
se caracterizează prin lipsa absidelor din asize de cărămidă alternând cu asize
laterale şi compartimentarea în altar, naos, de piatră fasonată (parte din acestea fiind
pronaos şi, uneori , pridvor (generalizat din spolii romane) , ambele au două încăperi de
sec. al XVII-iea) . .cult (naos şi altar) cu deosebirea că la
Acest tip de structură a fost frecvent Boiana mai există şi un mausoleu sub
folosit pentru construirea paracliselor din biserica propriu-zisă), ambele au pridvor
cadrul curţilor boiereşti şi din incinta scurt, delimitat de coloane scunde din
mănăstirilor creştin-ortodoxe (i ndiferent de zidărie , nu mai păstrează turlele de la
mărime , de loc ori apartenenţă etnică) . origine (dacă le-au avut) şi au o siluetă
Datorită cercetărilor arheologice şi de apropiată.

Doina Benea. Dacia Sud- Vestică în secolele III, IV, voi. li , Ed itura de Vest, 1999, p. 111-155, 218
11

şi planşele 20, 21 , 23 , 25, 28 .


Proiect de restaurare Biserica Domnească din Caracal /faza PE , Studiul istoric; arh . Mircea
12

Iliescu . Arh iva D .M .I, Fond D.P .C .N . Dos . 2809/1973/ file nenumerotate .
13
Mircea Iliescu , Exonartex-form och funktion i ortodox kyrkobyggnadskonst, Eidos nr.2- Skrifter ul
givna av Konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms Univeritet, 2001.

128

http://patrimoniu.gov.ro
Caracteristicile înşirate mai sus sunt Menţionăm că toate aceste biserici
prezente şi la biserica „Sf. Voievozi " din au fost paraclise ale unor curţi boiereşti
Hotăran i, mai puţin aceea a turlelor, care (la "Şelari" rămâne încă de precizat
este mult mai limpede decât în cazul amplasarea exactă a Curţii lui Şerban li
celorlalte două biserici. Cantacuzino).
Etape de construcţie Toate cele şase biserici sunt, unele
Probabil la refacerea radicală din identice - precum la Strehaia , unde
1707-1708 i se adaugă turnuleţul de turnuleţul scării e aşezat pe latura sudică -
acces la turnul clopo tniţă pe latura sudică altele asemănătoare ca plan cu biserica
şi ca urmare este spart zidul sudic al din Hotărani , mai puţin dispunerea
pronaosului; tot atunci este ridicat (sau turnuleţului scării , care la "Slobozia",
refăcut?) turnul clopotniţă . "Dintr-o Zi ", "Răzvan" şi Reşca este
Datorită acestor transformări , aşezat pe latura nord ică ; î nsă toate (mai
biserica poate fi încadrată în categoria puţin "Şelarii") au în fiinţă turnul clopotniţă :
celor de plan drept cu pridvor, turn la Reşca din zidărie (refăcut în 1924, după
clopotniţă pe pronaos şi turnuleţ de acces ce fusese doborâtă de o furtună) 14 - la fel la
pe latura sudi că. "Slobozia" (turn restaurat de către D.M .1, în
Astfel , se înrudea direct cu biserici 1969, după un proiect al arh . P. Em .
precum cele din : Miclescu) 15 iar la "Dintr-o Zi" turla este din
- "Sf. Treime" a Mănăstirii Strehaia , lemn, îmbrăcat cu tablă galvanizată
jud. Mehedinţ i, (1645, rectitorită de Matei (datorată restaurării întreprinsă de către
Basarab pe locul Curţii Craioveştilor­ C.M.I. în 1915, prin arh. Gheorghe Lupu).
Basarabi) (fig.4.c. ); Turnuleţele scărilor acestor biserici însă nu
- „Sf. M. Mc. Dumitru" - „Slobozia", au fost afectate decât în măsură mică de
Bucureşti (1664-1 665, ctitor Radu Leon intervenţiile ulterioare construirii lor.
Voievod şi Luchia Doamna) dar în prezent Noi credem că acestea ar fi cele mai
de plan triconc; potrivite repere pentru restaurarea turnului-
-„Sf. Nicolae" - "Şelari" , Bu cureşti clopotniţă şi a turnuleţului aferent al scării
(1700, rectitori tă de către Şerban ( 11) bisericii din Hotărani, desigur dacă noi
Cantacuzino fost mare paharnic , informaţii, documentare şi de teren nu vor
împreună cu Iorgu Starostele şi cu marele apare între timp.
neguţător Apostol Laz ăr); Degradările
„Sf. Nicolae" "Dintr-o Zi ", Starea actuală a zidăriei bisericii (fig .
Bucureşti (1701 , ctitoria Maricăi Doamna 5. a. b.) este caracterizată de:
Brâncoveanca , vară de cumnat cu Matei - fisuri longitudinale pe intradosul
Fălco ia nu); tuturor bolţilor;
- ,,Adormirea Maicii Domnului " - - fisuri transversale pe bolţi ;
"Răzvan" , Bu cureşti (1705-1706, - fisuri foarte puternice apar între
rectitorită de marele agă lanache pridvor şi pronaos, poate datorită construirii
Văcărescu , soţia sa Stanca, fiii lor şi ulterioare a celui dintâi sau , poate, datorită
jupâneasa Vlădaia din Cojeşti cu familia ei); fundaţiilor executate defectuos;
- „Sf. Nicolae" şi „ Sfinţii Apostoli Petru - zidul dintre naos şi altar este
şi Pavel" din satul Reşca (corn . complet desprins de zidurile laterale, lungi,
Dobrosloven i) (fig . 4.d.), la cca. 3 km . vest ale bisericii ;
de Hotărani) , ctitorită la 1781 de către Ilinca - din cele două regi stre de centuri
Dobrosloveanca , o strănepoată a lui Mitrea din lemn ,,în prezent n-au rămas decât în
16
Vornicul din Hotărani şi a lui Matei , marele mod parţial golurile [„.]" , buiand ru gii din
căpitan din Fălcoiu ( F ă lcoianu) , etc. zidărie de deasupra ferestrelor bisericii
14
Bis. "Sf. Nicolae" şi „Sf Ap. Petru şi Pavel" - Reşca , Arhiva D.M.L, Fond D.M.I. , Dos. 7593/1965/, pag .
nenumerotate).
15
Atlas Ghid .. / Biserici Ortodoxe, voi. 2, Bucureşti , p 183.
Proiect C.P.P.CN . nr. 04 104 /Faza I - Cercetare I E xpertiză tehnică , 1999 de ing . Lauren ţiu Tudor
16

Spoială , p. 2-3 ;

129

http://patrimoniu.gov.ro
...... •6,3 3
~

·"··"' "·,~
·~

~·· ···.,~·\ ~ s.ES

-=-~

-~
· 3.9~
-~ - "'=--
~ -~
-~

[(] ·~-
~
(,...)
o
)

" 125
....:s:7 ·~
[QJ „i.93

h
-1.... „:'11.J& b -' o, 01J .1. Jţr,u.r
,/ ..... "'•''-#"'
'--~)'. 7~u.

~,O':o 1' ;,".l(,


~»... · ..J•c r>t. o.i7,; · /A.~·v.JC el:: ?-_..Ic. :.:l..&
hh,_ </..),.,, «..r< ~ · fJ.;:' ~ · c.-..i- • , > /J,.;.-d,.,,_.._ dr.'/.)

Fig . 3.a. Releveu de arhitectură. Proiect C.P.P.C.N . O 104/2000. Biserica „Sf. Voievozi " a fostei mănăstiri Hotărani. Consolidare Restaurare . a.
Secţiune longitudinală

http://patrimoniu.gov.ro
"J~
·1 ---- - ~!>.9:!>
- ----•~o, .,.,, --J..f!..... ~ ~
- - ---- - -~-t~- , --. - ·-~" -" /J
~ '\"7

-.- 1,"5 I I/
~
1 . 2.' • • 1 „:::„
·\G7 .:. .... 1 '

(;.)

L - - - : - - - t - - - - ---+I ~:j : ~ ~-
~e~,l'l"lf1

--+----·------ - -- ·- \
~ ~
„ \

\
I

\
"' 'll. -no•

\._ ...+~<

,~,Lz.::.
_ I

I
/ /
I

~.i:o.z.o t
' ....

I
.
....5"!
~i'
I

2.,i<; 1 '·'°
:
'I
'-- L... •• • >M

Fig . 3. b. Releveu de arhitectură . Proiect C.P.P.C.N. O 104/2000. Biserica „Sf. Voievozi " a fostei mănăstiri
Hotărani. Consolidare Restaurare . b. Plan (cu s chiţa amprentei turnuleţului de pe faţada sud).

http://patrimoniu.gov.ro
- fisuri ale stratului suport şi ale
stratului de culoare (fisuri de contracţie);
- desprinderi ale stratului suport
(unele accentuate la partea superioară a
boltilor), datorate în primul rând infiltratiilor
şi ~ işcă rilor seismice repetate ; '
- lacune ale stratului suport şi ale
stratu lui de culoare ;
fen o mene de friabil iza re
(decoeziune ) a stratului suport şi culoare,
vizibile în zonele excesiv umede (bolti
zona i nferioară ) uneori însoţite d~
desprinderi ale stratului suport;
fenome ne de exfoliere şi
pul v erulenţă ale stratulu i de culoare , mai
ales la bolta pronaosului ;
- eflorescente saline la bo l ţi şi în
zona super i oară afectată de umiditatea de
cap ilaritate, care produc exfolieri active ;
- depuneri de fum şi praf; rep ic tă r i "a
secco" şi ulei ;
- depuneri de ceară şi ulei de
c andelă ;
- atac biologic;
- suprapuneri 18
Originea stării actuale a bisericii
Foarte probabil în urma marelui
Fig . 4.a. Chivotul bisericii din tabloul votiv de la
cutremur din 1802 turla de pe pronaos este
1708
înlăturată , cărămida recuperată fiind folosită
prezintă mai multe fisuri , care se continuă , pentru zidirea întinsei cornişe a bisericii,
parţial , de-a lungul unora dintre înaltă de cca . 1.00 m. Din turlă se păstrează
ancadramentele lor de pia tră ; butucul său , fără alte alterări decât acelea
- tencuiala exterioară (din mortar de menţionate .
var) este căzută aproape în întregime , pe Atunci (sau ulterior) este înlăturat şi
o înălţime de cca . 1-1 .50 m; turnuleţul scării ,
fostul gol de acces dinspre
- de-a lungu l laturii nordice , mai
ales în zona soclu lui , au apărut colonii de
licheni şi mucegai combi nate cu săruri
cristalizate - datorate, în parte , completării
nepotri vite a rosturilor cărămizilor , cu
mortar din cimen t şi a contactului acestu ia
cu apa în exces provenită din capilaritate
(bise rica foarte probabil nu are
hidroizolaţie);
- de-a lungul faţadelor bisericii sunt
porţiuni mari cu lacu ne ale st ratului
suport , ale stratului de cu loare, precum şi
Fig . 4.b. Biserica "Sf. Nicolae" - Domnească din
cu cărăm iz ii erodate 17
Caracal.
Pictura prezintă :
Ib idem , Piese scrise arh itectură , p. 2-3 şi o bserva ţi i proprii.
17

ibidem , Raport de exa mina re p relimin a ră asup ra picturii murale I 1999, p .1-2 ; pictor
18

restaurator Elena Murariu .

132

http://patrimoniu.gov.ro
Dim itrie" - „Slobozia ", ultimele două din
Bucureşti . Un alt argument pentru
restabilirea volumetriei turlei îl constitu ie
silueta biseri cii din tabloul votiv (fig. 4 .a .).
Prec izăm că această imagine este
mărturie din epoca refacerii bisericii de
către Matei Fălcoianu , sub care , se pare
că se afla o alta , anterioară , poate d in
timpul lui Mitrea Vornicul.
De asemenea subliniem că turla din
tablou l votiv este un reper foarte important
dar nu definitiv, Pentru soluţia de
restaurare .
Cu alte cuvinte, urmând atât cutuma
în restaurare specifică Şcolii româneşti de
~l restaurare dar şi recomandarea cartelor
'
I internationale (cu deosebire cele de la
Atena 'şi Veneţia ), mai ales cele privind
''
'
reversibilitatea restaurărilor bisericii „Sf.
r
Voievozi" din Hotărani i, se propune
reconstitui rea turlei de pe pronaos şi a
;

turnu letului scă ri i aferente urmând modelul


acelora' de la bisericile ' ami ntite; pentru
.L
rezolvarea arhitecturală a turnuletului scării
se poate apela la una dintre 'variantele
menţionate , ori ca pasti ş ă ori printr-o tratare
neutră , dar în ambele cazuri , tinând cont de
caracterul sacru al bisericii ,:st. Voievozi'',
"'""
: :..._~ consacrată şi folosită ca lăcaş creştin­
I
' .:' ortodox ; precizăm că în etapa actuală a
'' ' proiectului , datorită neexecutării cercetări i
l~i~~l-1_~-~~(~ arheologice (cu excepţia unei periegheze),
nu cunoaştem dimensiunile exacte ale
fundaţi ei turnuleţului, ca şi alte date ce pot
apărea în urma cercetării respective iar ca
F.19. 4 .c . Biserica "Sf
. Treime ". din Strehaia, jud. urmare propunerile noastre sunt doar
Mehedinţi; după Ghtka Budeşti. variante de lucru.
pronaos către acesta fiind umplut cu zidărie În ceea ce priveşte turla aceasta va
şi repictat. - · t fi i nspirată după turlele me~tionate mai
Termenul reper al acestor l ucrar~ es e sus , dar o analiză suplimentar~ se va fa ce
anul 1812, când este ate~tată - z!d1re~ pe parcursul fazei D.D.E. În tot cazul turla
ex tens1e1 Proscom idiei , din caram1da va fi executată din materiale uşoare , de
specifică anilor 1800. __ preferat lemn_ul~ aşa cum recomandă şi
Atunci biserica capa ta aspectul expertiza tehnica , deja menţionată.
păstrat aproape neschimbat până în ::11.ele Considerente structurale asupra
noas t re (c u e xceptia
. degradarllor variantelor de restaurare
mentionate mai sus). . . _ I. Varianta minimală :
, În urma studiului a re 1eş_1t. ca _?e le Păstrarea bisericii sub forma în care
mai apropiate variante de bisenc1 :aţa de o vedem (fără turlă sau turn - clopotniţă ),
cea de la Hotărani sunt b1senclle „Sf. dar cu realizarea unei consolidări
N. lae" din Reşca , corn . Dobrosloven1 , conforme cu Normativul P1 00/9 6.
ico „, . Sf M Mc Amp lasamentul bisericii este încadrat în
„Sf. Nicolae" - „Dintr-o Z1 ş1 " . . .
zona D, clasa li de impo rtanţă . În urma

133

http://patrimoniu.gov.ro
- Se propune , într-o a doua etapă,
introducerea a 4 sâmburi de b.a . şi
numai după ce se va urmări comportarea
zidăriei fără aportul acestora (dat fiind că şi
execuţia este dificilă).
La bolţi (fig . 6 a.):
- Injectarea fisurilor şi crăpăturilor
numai cu asistenţa unui pictor restaurator.
O atenţie sporită trebuie acordată
crăpăturii longitudinale a bolţii de peste
naos, care indică deficiente de executie
congenitale. În acest rost, pe lângă
injectarea de rigoare trebuie bătute pene
metalice şi suprabetonată zona ;
- Executarea unor centuri generale la
partea superioară a zidurilor, la cornişă.
Acestea se vor întoarce pe perete până la
naşterea bolţilor , extinzându-se cca. 50 cm.
şi peste bolţi ;
- Executarea unor suprabetonări
parţiale a tuturor bolţilor , legarea prin
beton armat a celo r de peste naos şi
pronaos , dispuse pe direcţii diferite şi în
prezent prost legate între ele;
Fig . 4.d. Biserica "Sf Nicolae", "Sf Apostoli
Petru şi Pa vel" din Reşca, jud. Olt.

calculelor a reieşit 19 că ar fi necesară o


şaibă rigidă la partea superioară a
zidurilor, ceea ce la ora actuală lipseşte.
Biserica dispune totuşi de suficiente rezerve
în această variantă deşi valorile R calculate
sunt foarte apropiate de cele cerute de nor-
me. Masele sunt relativ uniform răspândite
şi nu se creează momente importa nte de
torsiune. Calculul efectuat după metodo-
logia Institutului de Arhitectură , arată că
ar fi suficientă adăugarea a 4 sâmburi de
beton armat de 25x50 cm, pe care ne
propunem să-i realizăm în a li-a etapă. Ca
atare se vor executa următoarele lucrări :
La ziduri (fig . 6 a.):
- Injectarea şi ţeserea tuturor fisurilor,
cele din zonele pictate neapărat sub
supravegherea unui pictor-restaurator;
- Turnarea de b.a. în canalele fostelor
centuri de lemn ;
- Ranforsarea coloanelor de zidărie ale
pridvorului cu sâmburi din b.a. , în urma
înlăturării umpluturii de zidărie dintre acestea;
- Teserea , întărită cu ancore metalice Fig . 4.e. Biserica "Sf Nicolae" din Fă/coiu, jud.
a rostul~i care s-a creat împrejurul zidăriei Olt. Fototeca JNMI, 1987
catapetezmei;

134

http://patrimoniu.gov.ro
- Pentru o mai bună legare a descărcare directă , care să scutească
pridvorului de pronaos se propune un al bolta de sarcina unei jumătăţi din
doilea registru de b.a. la nivelul corn i şei sub greutatea turlei , pe care o suportă în
forma unei pasarele de cca. 1 m pe zona prezent (mai precis butucul acesteia). La
centrală. partea super i oară a butucului se va
li. Variantele medie şi maximală (fig . prevedea o centură puternică de legare, din
7 a,b. ) care va pleca turla de lemn , permiţând o
Expertiza tehnică (deja citată) , bună ancorare a acesteia .
p recizează că datorită poziţiei excentrice a Turla de lemn se va realiza din 8
turlei faţă de nava bisericii pot apărea şi pereţ i plani de lemn , care pot fi
momente de torsiune , care pot fi prefabricaţi (pe fiecare latură a
contracarate prin introducerea a 6 lame octogonului de bază câte unul). Pere ţii vor
de beton armat de 20x80 cm „ care se vor fi legaţi între ei cu platbande metali ce .
dispune la intersecţiile celor 3 ziduri Panourile se vor placa la exterior cu
transversale cu cele longitudinale iar scânduri de lemn la 45°, prinse în cuie . La
butucul turlei va fi consolidat prin interior scânduri le vor fi verticale . La partea
introd ucerea unor sâmburi de 20x20 cm. lor superioară se leagă prin bare
din beton armat în zona de trecere dintre transversale şi o şarpantă alcătuită pe
secţiunea pătrată şi cea octogonală principiul elementelor triu nghiulare , deci
înscrisă în aceasta. La baza ei se vor rigide . Din pun ctul de vedere al structurii
prevedea ce nturi putern ice de legare de nu sunt diferenţe între variantele maximală
zidu rile bisericii , precum şi 2 juguri de şi medie .

-·-·-·-
' 'm l!Lil!1l1lilllD p·'~

Fig . 5.a,b. Releveu avarii. Proiect C.P.P.C .N. O 10412000. Biserica „ Sf. Voievo zi" a fostei mănăstiri
Hotărani. Consolidare Restaurare. a. Faţada est. b. Faţada vest.

Proiect C.P.P.C.N. nr. 04 104 I Faza I - Cercetare I Expertiză tehnică , 1999 de ing . Laurenţi u
19

Tudor Spo i a l ă , p. 5-6.

135

http://patrimoniu.gov.ro
1il ..,.„~;...._~u HJV.flv.,u·si11Eolc O<Jlt,.CLll.TVRLEÎlf!!.
V.t fi~ CI <J::WS OUDAT ASlt'EJ. :
- W . ·..i.'6 u ~-(llEZi F: . >H)
-s;~Dt>t~ .
• OU.~U~ ::.Vl'T. ~ ~ ~ ­
Tl.l,;:c..s ,..,. ~w· ,;.11,„„;"':..uw(s r~~- ~
1Ae2~ ~P..U{i..fno "IT;";..>-~~)

~ 11\I '< 11 fC\I -\

Fig . 6.a. Propunere restaurare structurală . Proiect C.P P.C.N. O 104/2000 . Biserica „Sf.
Voievozi" a fostei mănăstiri Hotărani. Consolidare Re staurare . Secţiune longitudinală .

~ î I
-~1~.~~l ~~~~~~~~~-·7~·-~--=~

I
T

I
. I
.41
0
Fig . 6.b. Propunere restaurare structurală. Pro iect C.P.P.C.N. O 104/2000. Biserica „Sf
Voievozi " a fostei mănăstiri Hotăran i. Consolidare Restaurare . Plan bolţi.

136

http://patrimoniu.gov.ro
I
I r===11,
I'I ~

.
....:
CI)

o
o
o
N
~
o
o

137

http://patrimoniu.gov.ro
Odiseea unei biserici de lemn

Şerban Popescu Dolj

Fig. 1. Biserica de lemn "Buna Vestire " după restaurare şi montarea pe amplasamentul presupus al
vechiului schit de pe Valea Cormă ii, jud. Bistriţa Năsăud f2003). Foto Şerban Popescu-Dolj

Biserica de lemn cu hramul „Buna Prin planimetrie şi elementele


Vestire", reaşezată pe Valea Cormăii 1 în decorative monumentul se înscrie în seria
anul 2003 pentru a sluji ca b i serică pentru de biserici de lemn de la mijlocul secolului al
aşezământul monahal rânduit în acest loc XVIII-iea care cuprind un altar decroşat , cu
(fig . 1), face parte din şirul de „biserici trei laturi îmbinate în unghi drept, un naos
umblătoare " care, după tre i strămutări cu boltă semicilindrică şi un turn cu o galerie
succesive revine la rostul şi locul deţinut deschisă şi coif octogonal. Acoperişul în
dintru început. Documentele de arhivă şi o patru ape, unitar, se sprijină pe doi stâlpi la
inscripţie aflată deasupra uşi lor împărăteşti colţurile altarului. Ulterior, cu ocazia
consemnează târnosirea ei ca mănăstire, penultimei strămutări, biserica a primit un
pe Valea Mărului , între 1749 - 1751. ,,Acest pridvor închis pe latura vestică .
lucru - spune inscripţia - l-am isprăvit cu Scăpată din campania d i strugătoare
popa Constantin cu ctitorul popa Iacob şi ordonată de către generalul Bucow căreia i-
popa Grigore în anul naşterii lui Hristos au căzut pradă cele mai multe din
1751 ". Din ancheta magistratului Bistriţei din mănăstirile ortodoxe din Transilvania , în
anul 1752 ·aflăm că mănăstirea au ridicat-o anul 1761, mănăstirea de pe Valea Cormăii
popa Constantin zis „Tinău " împreună cu un rămâne fără călugări . Sângeorzenii, la
fost episcop de Rădăuţi , Vlădica Misail, ce îndemnul călugărului Macarie, aduc biserica
este ctitorul bisericii . Actuala constructie în localitate şi o montează în Grădina lui
înlocuia un mai vechi locaş de cult pe ca're Malin, o colină din vecinătatea satului. În
tradiţia îl am i n teşte încă la începutul 1820 biserica este trasă pe tălpi şi mutată
veacului al XVII-iea. pe malul stâng al Someşului slujind ca
Biseri ca de lemn a m ă năstirii "Buna Vestire" din satul Cormaia (aparţinător oraşului Sângeorz-Băi),
1

jud. B i striţa N ă s ăud

138

http://patrimoniu.gov.ro
pe Maica Domnului cu Pruncul şi Pocrovul
Maicii Domnului, care deşi nu sunt semnate,
aparţin stilistic acelu i aşi pictor.
Epitaful reprezentând Punerea în
mormânt poartă in s cri pţ i a .Zugrav Toader
Cherleanu. Z ugrăv it în Sângiorz. Anul 1783,
meseţa în 24 martie"; acest pictor, originar
din Tiha Bârgăului a activat în Tara
Năsă udului între 1778 şi 1804. '
Alte două icoane, În vierea şi Sfântul
Nicolae poartă data 1784, fiind opera unui
pictor necunoscut.
Cercetarea - efectuată odată cu
releve ul bisericii în vederea reamplasării - a
evi d enţiat planimetria ş i structu ra i ni t ială .
Perechea puternicelor grinzi cu con~ole .
sprijinite pe peretele vestic şi pe două alte
grinzi transversale, având rolul de a sustine
turnu l şi prelungirea acoperişului (cu drca
un metru pe latura de vest), demo nstrează
că i n iţi a l , biserica a avut doar altar ş i naos
cu o un i că intrare pe latura de sud. De
asemenea , prelungi rea spaţiului spre vest
se vede cu uşurinţă la nivelul tavanului , în
pridvor, datorită neîndemâ nă ri i cu care a
fost făcută . Odată cu aceste transformări se
Fig. 2. Amplasamentul primit în 1994, în
Sângiorz-Bâi, dup ă translatare a în vederea taie în mijlocul peretelui vestic un acces
construirii noii biserici parohiale. Foto Şerban larg , scoţându-se din uz intrarea de pe
Popescu-Dolj latura sudică .
Şarpanta transformată şi cârpită nu a
biserică parohia lă până la ridicarea actualei mai permis sesizarea formei originale a
biserici, în anul 1999. În anul 1994 biserica acoperişulu i.
fu sese translată cu câtiva metri, într-un colt În consecinţă conceptul de restaurare
al incintei, spre a face loc noului edificiu : (fig. 3a,b) a prevăzut i niţial păstrarea
(fig. 2) iar în anul 2003 a fost demontată şi planimetriei şi volumetriei , sch imbând doar
rep usă pe amplasamentul iniţi a l. tipul de închidere a pridvorului şi
Biserica păs trează cu sfinţenie termoizolarea parapetului, remontarea pe o
valoroase opere de artă între care fundaţie adecvată ş i recondiţionarea sau
rem arcăm mai multe icoane ale pictorului înlocuirea pieselor deteriorate.
Tudor Zugravul, personal itate artistică cu În urma d i scuţiilor avute cu
remarcabile cal ităti , form at probabil în una utilizatoarele lăcaşului (aşezământul este
din mănăstirile ' năsăudene, în prima astăzi un schit de maici), s-a renuntat la
ju mătate a secolului al XVII I-iea. Icoana închiderea pridvorului iar golul din peietele
împărătească Deisis având pe margini vestic al naosului a primit o uşâ nouă .
apostoli i are în partea de jos următoarea Studiul istoric a fost întocmit de dr.
inscripţi e : .Ace astă icoană Domnul Hristos arheolog Cornel Gaiu .
împreună cu icoana Maicii Preciste le-au Execuţia. în regie proprie, a fost
făcut popa Ion dempre ună cu femeia lui coordonată de S.A. Creativ Grup din
Anuţa , ca să le fie lor şi feciorilor lor Bistriţa, prin persoana domnului Viorel
pomenire în veci. Ş i acest po pă Ion iaste Someşan . încheind cu bine istoria
fecioru popii lui Matei din Lăpuş u . Tudor zbuciumată a acestui modest dar valoros
Zugravu." Celelalte două icoane înfăţişează lăcaş de cult.

139

http://patrimoniu.gov.ro
-1:.'.,!'5

.; ,a=::_..
.1.1: _

Fig. 3 a . b. Propunere de restaurare. a faţada sud, b. secţiun e longitudinală.

140

http://patrimoniu.gov.ro
Biserica fortificată din Moşna I Meschen
Certitudini şi ipoteze
1

Hanna Derer

" Moşna ... Biserica evanghelică, una menite să evidenţieze şi/sau să exp lice
din cele mai frumoase biserici gotice târzii , elementele care au generat procesul însuş i
co nstruită ... de către meş te rul Andreas din de protecţie . Din acest punct de vedere , un
Sibiu .... " aspect interesant îl reprezintă cazurile în
Vasile Drăguţ 2 care anumite valori evidente, încorporate
într-un obiect sau într-un ansamblu de
Dincolo de scopu l prim al prezervării - arhitectură sunt rezultatele dificil de
asigurarea condiţi il or necesare pentru ierarhizat ale unei evoluţii istorice mai puţin
mentinerea optimă a valorilor identificate clare.
pentru a fi predate generaţii l or viitoare - Unitatea potenţială a unei com-
demersul numit „co nservare" îşi propune - ponente de patrimoniu cultural nu este
sa u ar trebui să îşi propună - intervenţii întotdeauna l izibilă direct în substanţa

Fig . 1. Ansamblul bisericii fortificate din Moşna!Meschen, jud. Sibiu; reconstituire propusă de arh. Radu
Nicolae
1
Sub titlul "Studiul de arhitectură şi investigaţi a arheologică în cercetarea pentru conservare. Studiu de
ca z - biserica din Moşna I Meschen", textu l de fată a constituit comunicarea sustinută de autoare la
simpozionul "Arhitectură. Restaurare. Arheologie" ' din anul 2001 , la Institutul de' Arheologie "Vasile
Pârvan" din Bucureşti.
2
Vasi le Drăgu ţ , Dicţionar enciclopedic de artă medievală românească , Bucureşti , 1976, pag . 21 O.
141

http://patrimoniu.gov.ro
Un astfel de caz este constituit de
studiile relativ recente 4 la care a fost supus,
în vederea conservării , ansamblul bisericii
fortificate din M oş na /Meschen (fig . 15 ) ,
:_, I
situat în judeţul Sibiu . Dintre diferitele
probleme referitoare la punerea în valoare
şi , implicit, explicarea anumitor elemente
prezente la acest monument istoric, una
dintre cele mai incitante este reprezentată
de înclinaţia pilaştrilor care sepa ră cele trei
nave ale bisericii - hală (fig. 2). "Acestea
[navele] , în interiorul bisericii , sînt despărtite
între ele prin cite trei coloane , torse unele,
altele ca nelate, şi nu toate exact
perpendiculare." - remarca în anul 1956
George Oprescu 6 .
În literatura de specialitate actuală
este acceptată ipoteza avansată de dr.
Hermann Fabini , conform căreia explicaţia
Fig . 2. Secţiune transversală prin biserica-hală stării de fapt menţionată rez idă în modul în
din Moşna/Meschen, jud. Sibiu; imagine care a fost etapizată executia acoperirilor
prelucrată, în baza rele veului, de arh. Radu curbe. În prima fază ar fi fost ~ealizate bolţile
Nicolae navelor laterale generatoare de împingeri
originară şi/sau originală depusă în straturile orizontale care ar fi putut cauza răsturnarea
caracterizate prin autenticitate ale timpului unor pilaştrii verticali . În consecinţă , aceştia
istoric. În astfel de situaţii , înţelegerea şi , în au fost construiţi cu înc linaţia vizibilă şi în
consecinţă , punerea în valoare a resursei prezent 7 . Această ipoteză , caracterizată
culturale intrinseci3 proprii obiectului sau printr-o coerenţă intrinsecă , nu ia însă în
ansamblului în cauză este posibilă numai co nsiderare reacţia structurii de rezistenţă la
prin aplicarea mai multor instrumente de împingerile orizontale generate de boltirea
lectură. Dintre acestea se detaşează cuplul navei principale , cu o deschidere superioară
format din studiul de arhitectură şi celor din colaterale , împingeri care
investigaţia arheologică , cuplu în care acţionează în sensul în care este orientată
deseori este posibilă susţinerea reciprocă a şi înclinatia pilaştrilor.
ipotezelor construite prin mijloace În aceste condiţii şi din dorinţa de a
independente. pregă ti pentru o prezentare viitoare a

Despre conceptele „unitate potenţială", „ substanţa originară/originală ", „auten ticitate", „timp istoric" şi
3

,,resursa cultu ra lă in trinsecă ", în Hanna Derer, Evaluarea patrimoniului arhitectural - studiu de caz:
Bucureşti, în "Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice", nr. 1-2, 1995, Bucure şti , f.a ..
Stud iile de arh itectură dedicate bisericii fortificate din Moşna I Meschen , judeţu l Sibiu , au fost
4

efectuate în an ii 1998 - 2000, sub conducerea dr. arh . Hanna Derer (Biserica evanghelică fortificată
din Moşna, judeţul Sibiu. Proiect de conservare, re staurare, protejare şi punere în valoare. Studiu
preliminar de a rhitectură , f.I. , 1998-2001 ). In ve st i ga ţiile arheologice au fost efectuate de către dr.
arhg . Daniela Marcu - Biserica evanghelică Moşna , judeţul Sibiu. Cercetări arheologice , 1999 fi.-
căre i a îi mu l ţumim pentru acceptul publ ic ări i extraselor (prelucrate) din documentaţ i e .
Reconstitu ire a bisericii fortificate din Moşna I Meschen realizată de arh . Radu Nicolae pentru
5

lucrarea de absol vire a master-ului în domeniul conservării patrimoniului "Restoration of the ensemble
of the fortified church in M oş na I Meschen , Romania" la Raymond Lemaire Centre for Conservation ,
Katholieke Universite it Leu ven , Bucureşti I Leuven , 2000.
George Oprescu , Bisericile cetăţi ale saşilor din Ardeal, Bucureşti , 1956 , pag . 34.
6

Hermann Fabini , Atlas der siebenburgisch -săchsischen Kirchenburgen und Dorfkirchen , vo i. 1,


7

Sibiu , 1999, pag . 476 - 477 . Ipoteza în c auză este prezentată şi în alte lucrări , ca de exemplu Al ida
Fa bini , Hermann Fa bini , Kirchenburgen in Siebenburgen Leipzig, 1985, prima din cel e citate
reprezentînd î nsă sursa cea mai recentă .
142

http://patrimoniu.gov.ro
--'- o ·················· ------· ··o -· ---· ···

143

http://patrimoniu.gov.ro
Fig . 4 . Sondajele arheologice efectuate în prima etapă de cercetare; imagine prelucrată, în baza
planşei elaborate de arhg. Daniela Marcu, de arh. Radu Nicolae

1,65 1 o

-1 ,15

-1,66 -1,15

Fig. 5. Planul sondajului arheologic destinat pilastrului din dreptul accesului de sud; imagine prelu-
crată , în baza plan şei elaborate de arhg. Daniela Marcu, de arh. Radu Nicolae

144

http://patrimoniu.gov.ro
-2. 2 0 *

BR()
~8DC1
EJOD -„
• cntl'll' <le niwl sint raportate la cotii ±0.00
n roo•li:' eului de nrhi l ~c t ură.

Fig . 6_ Vederile celor trei pardoseli identificate in situ prin sondajul arheologic la pilastru/ din dreptul
accesului de sud; imagine prelucrată , în baza planşei elaborate de arhg. Daniela Marcu, de arh.
Radu Nicolae

PRO FI L VEST PROFIL NORD

-1 ,80 •lllliiiiiiiiiiii
-2,oo lliîiiiiiii
-2,20 · · ·
-2,30*--------
-2,40

Pă m i n t negru de mormin te

• - cota nivelu lui de c.'ilc;.ire c:o nt emporan· - pardoseli identificnte moloz


peretelu i de sud al bisericii actuale
pămînt tasat

nisip

Fig . 7 . Pro filefe sondajului arheologic destinat pilastrului din dreptul accesului de sud şi cota
nivelului de călcare contemporan peretelui de sud al bisericii actuale. Imagine prelu crată, în baza
p lan şei elaborate de arhg. Daniela Marcu, de arh. Radu Nicolae ·

145

http://patrimoniu.gov.ro
monumentului o explicaţie mai co mpletă , în afectată de lipsa de coliniaritate a pilaştrilor,
urma studiului preliminar de arhitectură a mai ales dacă era constituită de un planşeu
fost elaborată o altă ipoteză. Aceasta se de lemn, prevăzut cel puţin deasupra zonei
bazează pe faptul că pilaştrii ce separă centrale , zona cu deschidere maximă .
nava centrală de cele două laterale nu sunt Ipoteza referitoare la erorile de
dispuşi în lungul unor axe rectil inii (fig . 3). În trasare ale fundaţiei şi la suprapunerea pe
consecinţă , se poate presupune că poziţia acelaşi amplasament a cel puţin două
în plan a elementelor portante verticale edificii de cult succesive 12 a fost verificată
punctuale este rezultatul unei erori de prin investigaţia arheologică efectuată în
trasare 8 . paralel cu studiul preliminar de arhitectură
Documentele de arhivă prezentate în (fig . 4).
literatura de specialitate arată că biserica - Sondajul realizat pentru pilastrul situat
hală actuală este opera lui Andreas în dreptul accesului de sud în biserica
Lapicida care , în jurul anului 1485, a actuală a pus în evidenţă existenţa unei
conceput şi realizat edificiul actual , preluând fundaţ ii punctuale (fig. 5), de formă circulară
componente ale unei biserici anterioare 9 , în plan , a cărei faţă superioară se află la
probabil o bazilică, datînd de la sfîrşitul cota - 2,60 m faţă de waagris-ul utilizat la
secolului al 14-lea 10 . De la aceasta provin , real izarea releveului de arhitectură. Absenţa
probabil , diferite elemente vizibile în unei fundaţii continue pentru fila de pilaştrii
prezent, ca portalul de vest, părţi ale ce sepa ră nava centrală de colateral ul de
zidurilor perimetrale şi piese de piatră din sud constituie un argument pentru existenţa
perechea de pilaştrii din est. Este deci de unor erori de trasare care au putut genera
presupus că erorile de trasare care poziţiile relativ aleatorii în plan ale
determină poziţia în plan a elementelor elementelor portante verticale punctuale.
portante verticale punctuale se datorează Investigaţia arheologică a pus în
nu lui Andreas Lapicida , ci edificiului de cult evidenţă , sub pardoseala actuală din lemn
construit cu un secol înainte. Acesta , la aflată la - 1,50 m, patru niveluri de călcare
rîndul lui a fost probabil precedat de un materializate sub forma unor pardoseli (fig .
altul, deoarece prima atestare documentară 6) diferite sau a unor straturi de poză
a aşezării se situează în anul 1283 11 şi încă specifice: o pardoseală din că rămidă
de atunci Moşna este menţionată drept una aproximativ pătrată , aşezată paralel cu
dintre cele mai importante localităti din zona axele de simetrie ale bisericii la - 2,40 m, o
Mediaş. În baza principiului de~umit „loc alta , din cărămidă dreptunghiulară dispusă
sacru", această biseri că trebuie să se fi aflat neregulat la - 2,20 m, o a treia pardoseală ,
pe acelaşi amplasament cu cele două care din cără m i dă dreptunghiulară pusă în operă
i-au urmat şi deci ero ril e de trasare în sistemul numit „ace de brad " la - 2,00 m
menţionate se pot datora de fapt acestui şi un strat de poză din nisip pentru o
prim edificiu de cult. Datând deci din secolul pardoseală din lemn sau din cărămidă la -
al 13-lea , acesta a fost probabil tot o 1,80 m. Corelând aceste cote cu cele
bazilică şi deci acoperirea spaţiului interior, referitoare la delimitarea dintre fundaţie şi
fragmentată pe ce le trei nave, nu a fost zid obţin ute din sondajul arheologic dedicat
8
Această ipoteză a rezultat în timpul unei discuţii purtată de autoare cu arh . Mihai Opreanu , şeful de
proiect al întregii operaţiuni dedicată bisericii fortificate din Moşna I Meschen , discuţie la care a asistat şi
ing. Dan Ionescu , autoru l conceptul ui de consolid are elaborat în paralel cu studiul de arhitectură şi
investigaţiile arheolog ice menţ i onate anterior (nota 4) .
9
Hermann Fabini , Andreas Lapicida - ein siebenburgischer Steinmetz und Baumeister der Spătgotik, i.i
"Osterreichische Zeitschrift tor Kunst und Denkmalpflege", XXXI , Viena , 1977.
10
Herma nn Fabini - Atlas ... voi. 1, Sibiu , 1999, pag . 476 - 477 .
11
Gernot Nussbăcher, Aus der Geschichte der Marktgemeinde Meschen , in „Aus Urkunden und
Chroniken'', voi. 2, Bucureşti , 1985, pag. 80; Erich Waldemar Lingner (ed .), Meschen. Beitrăge zu
seiner Geschichte , Sibiu , 1936.
Investigaţia arheologică a pus în evidenţă şi indicii referitoare la existenţa celui de-al treilea edificiu de
12

cult, dar cantitatea şi cal itatea acestora este ins uficientă pentru definitivarea unor concluzii .

146

http://patrimoniu.gov.ro
peretelui de sud al bisericii se co n s tată că toate traveile din cele două tipuri de
cea mai ad â ncă dintre pardoselile interioare nave .
identificate se situa , probabil , sub nivelul de Probab il ca această geometrie
călca re exterior corespunzător realizării regulată putea fi obţinută şi dacă dintre cele
acestuia , aflat la cota - 2,30 m. Este deci patru perechi de pilaştri cel puţin una ar fi
posibil ca această pardoseală să aparţină fost formată din pilaştri verticali . În acest caz
edificiului de cult anterior ce lui actual (fig . însă , prin compa ra ţie, ceilalţi ar fi fost
7). percepuţi încl in aţi în mod potenţat şi ar fi
Confirmarea - cel puţin punctua l ă - putut fi interpretaţi ca o greşeală de
prin investigaţii arheologice a ipotezelor execuţie. Pentru a elimina acest risc, este
privind erorile de trasare ale fundaţiilor şi a posibil ca Andreas Lapicida să fi optat
exis tenţei succesive în timp a minim două pentru varianta în care toţi pilaştrii au fost
biserici pe acelaşi amp lasament permite înclinaţi.
dezvoltarea în continuare a raţionamentului Această ipoteză nece sită , desigur, şi
referitor la înc lin aţia p i laştrilor ce separă alte metode de verificare - verificări de altfel
cele trei nave ale bisericii actuale. Astfel, efectuate ulterior momentului în care au
dacă erorile de trasare nu afectau în trebuit încheiate cercetările de arhitectură yi
măsură mare acoperirea spaţ iilor interioare de arheologie. Pe baza unui releveu exact 3
în cazul unei I unor bazilici anterioare, acest care reprezintă poziţia pilaştrilor atît la
lucru nu mai era valabil pentru biserica - nivelul de călcare , cît ş i în planul de na ştere
ha lă actuală conce pută şi realizată de al boltilor a fost elaborat un model
Andreas Lapicida la sfîrşitul secolului al 15- tridimeAsional 14 care , prin eliminarea
lea. Dacă pilaştrii , ridi caţi pe fundaţi i le deformărilor produse în timp , ar fi putut
edificiu lui anterior, ar fi fost verticali , erori le indica în ce măsură a existat geometria
de trasare ale fundaţiei ar fi fost translatate regulată presupus crea tă de Andreas
în planul orizontal de la naşterea bo lţil or Lapicida În să, probabil datorită gradului
peste cele trei nave. În consecinţă, pentru ridicat de complexitate care caracterizează
fiecare nervură şi pentru fiecare pînză de starea actuală de echi libru static a
boltă ar fi fost necesar un cintru propriu cu o bisericii 15 , rezu ltatele obţinute prin această
geometrie dife r ită de cea a celorlalte. De metodă nu pot fi co nsiderate un ivoce.
asemenea, o geometrie neregulată a bolţilor Înclinaţia pilaştrilor de la Moşna , în cl i naţie
ar fi generat scurgerea necontrolată a care constituie un aspect cu valoare de
efortur ilor, situaţie pe care Andreas unicat pentru patrimon iul arhitectural din
Lapicida a dorit probabil să o evite. Este Transilvania , rămâ·ne astfel o necunoscută
deci posibil ca Andreas Lapicida să fi care va fascina alte generaţii de cercetători
proiectat pilaştri înclinaţi pe ntru a obţine chiar ş i atunci cînd misterul ei va fi
la cota de naştere a bolţilor o geometrie dezvăluit. Pentru aceasta î nsă generaţiile
regulată care i-ar fi permis realizarea şi prezente trebuie să se achite de scopul prim
uti lizarea unuia ş i aceluiaşi cintru pentru al prezervării .

13
Elaborat de arh . Josef Kovacs .
De către ech ipa arh. Mihai Opreanu.
14
15
Rod al unei evoluţii - de presupus lentă dar - continuă printr-un număr important de stări de echilibru
temporare.

147

http://patrimoniu.gov.ro
Mo ş na - Biserica eva n g h el i c ă fo rti ficat ă . Probleme de
conservare şi restaurare
Mihai Opreanu

Releveul electronic realizat de arh. cu plumb , din toate punctele accesibile, deşi
Josef Kovacs a pus în evidenţă cu mare asta se fă c use deja ; eram sigur de
precizie co nfiguraţia de ansamblu şi de măsurătorile electronice, dar simteam
detaliu a bisericii. S-au confirmat ş i precizat nevoia să văd cu ochii mei . '
deformările bolţilor şi ale pereţilor laterali , pe Deja era evident, în urma efectuăr i i
lângă cele ale stâlpi lor (acestea din urmă , releve ului „ tradiţional ", că pereţii latera li, la
demult observate şi comentate). nivelul corn i şe lor , sunt curbaţi în pla n
Bolţile navei ce ntrale au împins spre orizontal că tre exterior, precum bordu rile
exterior mai puternic decât bolţile unei bărci .
colaterale lor; acestea din urma sunt, Faţada de vest şi arcul de triumf au
dimpotrivă , îngustate şi împinse în sus. rezistat împingerilor, dar la mijlocul lungimii

Fig . 1. Ansamblu/ bisericii fortificate din Moşna, jud. Sibiu, vedere nord

Cutremurul de la 1919 a determinat la navelor, deplasările sunt evidente. Turnurile


rându l său deformări majore; turnul lateral laterale au fost real izate tocmai în i ntenţ i a
de nord s-a prăbuşit aproape în întregime, de a contracara deversările , ca nişte
pe retele lateral de nord este deversat cu co ntraforturi - dar au cedat la rândul lor,
aprox. 40 cm (faţă de cel de sud , cu o datorita terenului slab de fundare.
deplasare de doar aprox. 15 cm). Bolţ ile prezintă deformări asimetrice.
Am coborât din nou câ teva zeci de fire Porţiuni din pânzele bolţilor su nt parţial

148

http://patrimoniu.gov.ro
1001
BISERICA EVANGHELICA FORTIFICATA DIN MOSNA
PLANUL BOLTILOR

012345m 10 m 15 m 20 rll 25 m

-=- -
Fig . 2.a. Plan schematic al defo rmă rilo r la nivelul cornişei.

/
/

/
/

THE FORTIFIEO EVANGELIC CHURCH OF MOSNA I SIBIU COUNTY : GROUND FLOOR PLAN

Fig . 2.b. Plan intra dos bolţi. Releveu electronic.

149

http://patrimoniu.gov.ro
Fig. 3.a. Sistem boltire; nava centrală Fig. 3.b. Sistem boltire; traveele vest -
colaterala sud

Fig . 3.c. Bolţile navei centrale Fig . 3.d. Bolţile navei centrale; detaliu
deformări şi intervenţii 1919

150

http://patrimoniu.gov.ro
~
1
I
-- -7 n

Ul
-~~ „
1
r>-:-~-:z--:-

l
s_us s_, N
----- _L
BISER ICA EVANGHELICA FORT IFICATA DIN MOS NA
SECTIUNE SCHEMATICA

O 1 2 3 4 5m 10 m 15 m 20 m 25 m
s_rs S_IN
„~ .„-===--====:=i„„„„._
Fig . 4.b. Profite bolţi in traveele 111, li şi I. Fig . 4.a. Secţiune schematică; de fo rmări profite bolţi: releveu tradiţional
Releveu electronic

http://patrimoniu.gov.ro
"'

Ul
N
~~ l
n

O 1 ? 3 4 ;·'ni 10 m
o~23<l:i m lUm
L::L:LLJ --'------~ L J T r:i· r ·-1
SECTIUNE 6·6' SC1150 sccttunc 4-4' SC .11100

Fig. 5.b. Secţiune transversală, traveea li Fig . 5.a. Secţiun e tran sversală în dreptul turnurilor

http://patrimoniu.gov.ro
surpate (ieşite din formă) ; nervurile sunt Supraînălţarea prin « umflare » a
deformate la rândul lor, unele sunt reprezentat şi o rezervă de stabilitate la
fracturate şi l ăsate în jos co n st rucţia bolţilor , dacă acestea au fost
Cele două coloane dinspre cor sunt rea lizate fără cofraje , deasupra golului , aşa
din tamburi de piatră (probabil recuperaţi de cum avem motive să presupunem . Nervurile
la bazilica anterioara, conf. prof. Paul erau însă puse în operă pe cintre .
Niedermaier); prezintă cea mai
spectacu loasă deversare dar, în plus , sunt Nu este simplu de tras o concluzie
şi deformaţi ax ial (c urbaţi ) , deci aproape de sigură despre configuraţ ia bisericii.
flambaj. Am verificat abaterile de la linia Am încercat reconstituirea v irtu ală a
dreaptă cu raza de laser (împreu nă cu arh . configuraţiei , fără defo rmăril e evidente. Se
Ştefan Mănciulescu , cu ca re am putut să pare că stâlp ii erau înclinaţi într-o anumită
mă consu lt pe teren în două rânduri) . măsură de la început ; aceasta , deoarece
Sacristia prezintă , la rândul ei, o arhitectul a vrut să realizeze , la nivelul
deversare importantă , ca şi bolţile corului . naşterii bolţilor , o co nfi guraţie regulată ,
D efo rmări le se datorează unui pornind de la o implantare neregulată la
complex de cauze: împingerile laterale ale nivelul solu lui . Nu a vrut să în clin e stâ lpii
bolţilo r , curgerea lentă a materialului, diferit, ci i-a inclinat pe toţi spre exterior,
terenul slab de fundare , imprecizia trasării pentru a nu realiza o imagine prea
infrastru cturilor ( mo ş tenită de la bazilica dezordonată . De ce nu i-a înclinat spre
anterioară - se pare că Andreas Lapicida a interior, mai ales că nava centrală este
ales să implanteze coloanele pe blocurile de deosebit de largă faţă de colaterale?
fundaţie existente deşi nu su nt alin iate, Proba bil pentru a evita un efect de
decât să le implanteze dezaxat); în sfârşit , perspectivă care să facă să pară nava mai
mişcările seismice au agravat deformările , scundă decât este de fapt. Dacă stâlpii sunt
mai cu seamă în 1919. divergenţi în sus , nava pare mai înaltă .
O multitudine de etrieri meta lici au fost Desigur, a existat şi un motiv de ordin
introduşi după 191-9 ; ei leagă nervurile de tehnic pentru a avea bolţile riguros
pânzele bol ţilor; mulţi dintre ei sunt configurate şi anume ce l de a construi pe
suspendaţi , prin intermediu l un or baterii de cintre egale.
tiranţ i şi a unor juguri din lemn , de grinzile Suntem încă în domeniul ipotezelor. În
majore ale şa rpantei . S-au introdus tiranţi curând vom avea eşafodaje care ne vor
metalici la nivelu l na şteri i bolţilor şi s-a permite să ne apropiem fizic de bolţi (s unt
refăcut turnul de nord , cu cărămidă deja realizate în primele două travee
indus trială . dinspre vest) ; sperăm că vom găsi informaţii
De remarcat ca bolţile sunt extrem de care să ne ajute să înţelegem mai comp let
uşoare , în grosime de numai o jumătate de acest monument de excepţie .
cără midă ; nervurile profilate din ceramică Consolidarea se va realiza în principal
nu sunt ţesute cu pânzele de boltă; acestea printr-un sistem de diafragme pe feţele
din urma sunt zidite deasupra nervurilor. interioa re ale pereţilor , deasupra
Sunt suprafeţe cu dublă c urbură , umflate în extradosului bolţilor şi o reţea de nervuri
sus, aşa cu m sunt multe bolţi gotice târzii. zvelte din beton armat (12 x 12 cm
Această particularitate este greu, dacă nu secţiune) tot pe extrados, ce vor dubla
imposibil de observat cu ochiul liber, din nervurile existente şi vor fi conectate cu
interiorul bisericii dar este evidentă în pod, acestea. Structura existentă va fi ajutată de
la nivelul extradosu lui (în Franţa , de elementele introduse, care vor constitui
exemplu , am avut ocazia să văd multe doar un suport suplimentar (auto rul soluţiei
asemenea exemp le in situ şi în documente). de consolidare este inginerul Dan Ionescu).
Curbura în sus (umflarea ) pânzelor de boltă Biserica se va conso lida în forma în care se
le dă o rezervă suplimentară de stabilitate în află ; nu se poate pune problema ca masele
caz de deformare ; ele ies mai greu dintr-o construite sa fie redresate . Se vor reţese
fo rmă stabilă. Acesta este unul dintre moti- sau rezidi probabil câteva porţiuni restrânse
vele datorită cărora bolţ il e au rămas pe loc. din bolţi , dintre cele foarte surpate.

153

http://patrimoniu.gov.ro
Până acum s-au realizat unele lucrări Colectiv de elaborare a proiectului de
parţiale ; ritmul şi amploarea lor au fost restaurare :
determinate de tranşele de finanţare prof. dr. arh . Marius SMIGELSCHI ,
succesive {din împrumutul de la Banca consultant ştiinţific
Mondială) şi anume: 1) consolidări provizorii lect. drd.arh . Mihai OPREANU , şef de
şi asanare; 2) drumul de strajă şi turnul de proiect complex şi arhitectură
sud ; 3) turnul principal şi „ Primăria veche". conf. dr. arh . Hanna DERER, studiu,
Consolidarea bisericii a început în 2004, analiza de arhitectură şi releveu
cu fonduri de la Inspectoratul de Stat pentru arhitectii : dr. Gabriel NEGOESCU , Silviu
GOGU LESCU , Aurora TÂRŞOAGĂ ,
0

Construcţii (suficient pentru jumătate din


lucrările de consolidare). Există speranţe de Antonia CÎRCIUMĂRESCU , Radu
cofinanţare de la World Monuments Fund din NICOLAE , Oana MACIUCA, Monica
USA, precum şi din Germania, de la GHEORGHIŢĂ , Codina . DUSOIU ,
organizaţii independente. Pentru acest scop , Mihaela BOGATEANU , Ana BOTEZ,
vor trebui continuate demersurile necesare. stud . arh. Ana Maria GILCA, Laura
NĂSTASE , Ioana POMARLEANU şi alţii.
Proiectant general Şef de proiect structură:
Universitatea de Arhitectura si Urbanism lng . Dan IONESCU
"Ion Mincu" Bucureşti lnstalatii electrice:
CCPEC : Centrul de Cercetare , lng. ,G PĂUNESCU
Proiectare, Expertiză şi Consulting

154

http://patrimoniu.gov.ro
CONEXIUNI INTERNAŢIONALE

Et in Athos ego. Scurtă notiţă asupra sitului şi arhitecturii Sfântului Munte

Liviu Brătuleanu

Muntele Athos , Sfeta Gora cum îl catacombele Romei .


numeau înai nta şii noştri mi s-a părut până Ca niciodată mai înainte , am plecat
de curând , un loc dorit dar de neatins, aproape în necunoscut, fără acele informaţii
aseme ni unui tărâm de basm . Pân ă în acest minime pe care le pot da ghidurile Michelin
an a fost doar o dorinţă ascunsă , sau publicaţii l e de specialitate. F aţă de
nemă rturisită , de a pleca în hagealâc la importanţa ansamblului pentru lumea
Locuri le Sfinte - ca un pelerinaj la Ierusalim ortodoxiei, despre arhitectura Muntelui
( aşa cum făceau înaintaşii sau , aşa cum Athos, la noi, s-a scris extrem de puţin. Am
visează musulmanii să mearg ă măcar o în vedere pub li caţii ca re să dea o imagine
dată la Mecca). După cum bine se şt ie în de ansamblu : planuri ale mănăstirilor , ale
peninsu l ă , pe teritoriul Muntelui Athos se c lădir ilor compo nente, etape de construcţie
accede greu , restricţionat; permisul de etc. Studiul publicat de Gheorghe Bal ş în
intrare - Diamonoterion- obţ inându-se mai BCMI îna intea primului ră zboi mondial
greu decât o plecare în Vest îna inte de rămâ n e deocamdată singura lucrare care
1990. Au fost mai uşor de atins, cel puţin oferă elem ente concrete - planuri ale
pentru mine, locurile sacre mai depărtate : catolicoanelor şi ale unor clădiri anexe:
sănctuarul de la Delfi, Valea Regilor, siturile cuhnii, trapeze , etc. cât şi o scurtă referire la
rupestre din Capadochia , Tarsus , Damasc, organizarea funcţională a ansambluri lor şi

Fig . 1. Mănăstirile de pe Muntele Athos. Carte poştală , 2003

155

http://patrimoniu.gov.ro
mentionarea clădirilor făcute cu contributia
dom 'ni tori lor român i. Balş numeş'te
cons tru cţii l e mănăstireşti , constr u cţiile
portuare , aducţ iunile de apă , etc. făcute sau
doar finanţate de voievozii moldoveni şi
munteni ; la fel fac Virgil Cândea 1 şi Marcu
Beza . Nu ştim ce se mai păstrează , în
prezent din acele etape de construcţie ,
deoarece de atunci s-a intervenit de
nenumărate ori . Cele afi rmate mai sus , de ş i
par exagerate, pot fi probate de cel ce cau t ă
să identifice, sp re exemplu , contribuţia
principatelor ro mân e la sporirea
patrimoniului construit pe Athos . S-a
reconstruit şi în ce proporţie , sau doar s-a
reparat? S-a lucrat cu meşteri din
principate, sau autohtoni? Doar cu o cotă
parte de finanţare , sau integral ? Ce se mai
păstrează în prezent din ctitoriile lui Ştefan ,
Rareş , Neagoe Basarab? Care etap ă putea
constitui o sursă- m ode l de alcătuire a
primelor biserici în perioada de cristalizare a
unui „stil" naţional în · principatele române
(am în vedere cti tori ile din Ţara
R omânească Snagovul şi biserica
mi tropo l itană din Târgovişte ). lată , un
aspect incitant pentru un român care Fig. 2. Mă năstirea Oocheariou. Foto Liviu
doreşte a fi mai mult decât un si mplu Brătuleanu, 2003
peleri n.
Neînd oios că există planuri şi Teritoriul co munit ăţii athonite aflat azi
rel evee, studii de a rtă ş i de arhitectură sau sub jurisdicţia Greciei , ocupat de o
publicaţii ce l pu ţ in în limba greacă - multele comu nitate plurietnică 2 , un loc liniştit de
şa nt iere de restaurare probează exist e n ţa r ugăc iun e şi recul~gere este un peisaj
acestora. Aceste su rse nu sunt accesibile natural şi cultural parte a Patrimoniului
îns ă unor persoa ne fizice, nu pot fi mondial. Astfel era pe timpul imperiului
procurate de la un stand de cărţi - o Bizantin, la fel a rămas ş i pe ti mpul
explicatie poate fi ş i aceea că Muntele sultanilor care au ocrotit încă de la început
Athos ~u este obiectiv turistic. În afară de aşezămintele monahale de la Athos -
dificultatea găsirii unor materiale pământul unde numele Domnului este
docum entare depăşind nivelul unor glorificat ziua şi noaptea - aspect, de altfel,
modeste pliante sa u ilustrate, î n săşi mai puţin cun oscut. Mahomed al II-iea a
vizitarea este dificilă şi limitată . Pentru că la protejat aşezămintele de pe Muntele Athos
Sfântul Munte nu debarci ca turi st ci ca imediat după căderea Constantinopolului iar
pe lerin ; odată acceptat ca oaspete, eşti Selim l-a finanţat chiar refacerea unor
îndemnat a te încadra în- ciclul diurn al mănăstiri ruina te , în pri mu l rând
co munită ţii (este utilizat ca lend arul iu lian - Xeropotamou , care arsese la 1507; proba bi l
pe stil vechi , zi ua este divizată în ore că toleranţa otoman ilor se datora şi femeilor
bizantine şi se sfârşeşte la apusul soarelui c reşti n e aflate în haremul sultanului , precum
etc). a fost galiţ i a na Roxelana , influenta soţ i e a

Vi rg il Când ea, Co nstantin Simionescu, Mont Athos , în „ Presences Roum aines", B uc ureşti , 1979
1

Re p ublică m o nastică ; 20 m ănăsti ri din care: 17 greceşti , 1 · ru să , 1 bu lg a ră , 1 sârbă şi 12 schituri (3


2

rom âneş ti - Prodromu l, Calciu, Lacu ); centrul puterii este la Kari es (S inodul)

156

http://patrimoniu.gov.ro
lui Soliman Magnificul. La fel şi astăzi , se prezent doar Hilandariou , Zog rafou , Ag.
doreşte a se păstra caracterul ecumenic, Panteleimonos (Russicon). Românii , deşi s-
plurietnic şi multicultural. Tendinţa de au implicat finan cia r seco le de-a rândul , au
greciza re manifestată în ultimul secol câ nd , întemeiat aşezăminte proprii abia în
după primul război mondial, din teritoriu perioada modernă ; acestea sunt Lacu şi
autonom , Athosul devine grecesc conform Prodromul schituri subordonate
cu Constituţiile Greciei din 1926 (ceeace a măn ăs tir i lor Ag . Pavlou şi respectiv Megiste
condus la o vădită tendinţă de elenizare în Lavra.
detrimentul spiritului interordoxiei şi în Pe lângă traiul în obşte organizat
detrimentul că lugărilor de altă etnie care după modelul instituit de Sf. Athanasie , se
devin automat cetăţeni greci, odată stabiliţi păstrează, mai ales sp re extremitatea
în peninsulă) a determinat ceea ce se penin su lei, în locuri aride ş i aproape
numeşte Criza Sfântului Munte. Anularea inaccesibile, cea de a doua manifestare a
statutu lui autonom ce fusese ocrotit de spiritualităţii ortodoxiei modelul
împă raţii Bizanţulu i şi de către sultanii anahoretic. Acest segment este cel mai
otomani, cu toate consecinţele ce decurg conservator (în bunul înţeles al cuvântului)
din aceasta, este principala nemulţumire a mai ales în contextul actual şi , din aceste
monahilor proveniţi din alte zone ale pricini Sfântul Munte Athos este considerat
ortodoxiei pentru care Athosul reprezintă a fi ultimul punct de conservare al ortodoxiei
mai mult decât un munte. ecumenice şi de rezistenţă contra
Sfântul Munte Athos a fost un centru procesului de globalizare, a societăţii de
religios important, cu numeroşi eremiţi şi consum , a secularizării societăţii şi ofensivei
mici mănăstiri (Monydria ) încă înainte de catoli cismului şi a cultelor neoprotestante
anul 963 dH . când Sf. Athanasie Athonitul (i nteresant este că nu islamul este
î ntemeiază cu sprijin imperial primul considerat ca o ameninţare pentru viitorul
aşe zământ monahal Marea Lavră , ortodoxiei şi a omenirii).
org an izat după regulile statutate mai târziu Exceptând partea dinspre continent
prin primul Typicon - semnat la 972 de spre Ouranoupoli (ca re este ultima aşezare
către toţi egumenii mănăst i rilor , o chartă civilă accesibilă fără permis special), unde
(n umită Tragos) care reglementa modul de relieful este blând ca în zona Muscelului ,
organizare şi administrare a teritoriului şi a cea mai mare parte a peninsulei are un
com unităţilor monastice. relief muntos, din ce în ce mai accidentat
Typicoanele ce au urmat de fiecare către extremitatea estică unde se înalţă
dată când au fost necesare noi reglementări muntele Athos cu cei peste 2000 m
au stab ilit modul de stăpânire a teritoriu lui î nălţime . Relieful muntos îngreunează mult
athonit, administrat în prezent de 20 deplasarea de la un punct la altul , chia r şi
mănăstiri între care cea mai importantă este pe vreme bună, accesul principal la
Marea Lavră (p rintr-un asemenea act s-a mănăstirile aflate pe cei doi versanţi
interzis accesul femeilor). De-a lungul făcându-se mai lesne chiar şi în prezent pe
timpului au fost fluctuaţii în ceea ce priveşte apă , în locuril e prielnice acostării
numărul , ierarh izarea şi modul de (co nstruirea de drumuri este î n că la început ,
organizare a mănăstirilor . Pe teritoriul şi sub ele deservind în primul rând mănăst i rile
ascultarea celor 20 mari măn ăs t iri (cu aflate în şa ntier ) . În aceste zone accesibile
organizare cenobită şi id iorit mi că) se află 12 de pe mare au fost construite „arsanele"
sch ituri (sketes) - din care Prodromu l, şi celor 20 de mănăstiri - unele, precum
Lacu sunt române şti. Acestora li se adaugă arsana m ă năstirilor lviron şi Megiste Lavra ,
o sumedenie de chilii , colibe şi adăposturi fiind veritabile fortăreţe cu ziduri crenelate şi
ale eremiţilor aflate în subordinea pirguri.
mănăstirilor : kellia , kalyves , La sud-vest sunt situate:
isyhastrion (asketraria). În afară de împăraţii Konstamonitou , Docheiariou , Xenofontos ,
Bizanţului, şi alţi monarhi î ntemeiază Xeropotamou, Ag . Panteleimonos
mănăstiri în secolele X-XIII (georgieni , (Russicon), Simonopetra , Oss iou Grigoriou,
sârbi, bulgari, ruş i), ne-greceşti rămânând în Ag . Dionysiou , Ag . Pavlou . La nord-est:

157

http://patrimoniu.gov.ro
Esphigmenou , Vatopediou , Pantocrator, fără voie urmele lă sate de cei ce au ctitorit _
Stavronikita , lviron , Philotheou , Karacalou , domnitorii şi marea boierime română (nu e
Megiste Lavra (fig .1). Aproape toate cele 20 vorba aici de che ltuielile curente, importante
mănăstiri se situează pe cei doi versanţi ai şi acestea ci de actul de ctitorire ca atare).
peninsulei aproa pe de ţărm , altele mai Ele fiind semnalate la modul descriptiv, nu
depărtate (Koutloumousiou Hilandariou, permit o identificare, cu atât mai mult cu
Zografou) , - deservite de porturile de pe cât, cu rare excepţii , pietrele cu inscripţii au
coasta sudică . În linii generale, pe ţărmul dispărut sau nu se poate ştii cât se
nord-estic se situează cele mai vechi , mai păstrează din substanţa originală (spre
mari şi mai bine fortificate mănăstiri ; aici se exemplu placa cu inscripţionare a pirgului
află şi cete dintâi în ordinea ierarhiei : de la Kouttoumousiou) . Sunt etape de
Megiste Lavra , Vatopediou , tviron şi construcţie . etape de parcurs , care se pot
Hilandariou . percepe doar prin vizualizare , pe

Fig . 3. Mănăstirea Grigoriou. Foto Liviu Brătuleanu, 2003.

Desigur o scurtă notiţă nu poate instrumente grafice - planuri , elevaţii,


cuprinde decât o punctare sumară şi secţ iuni .
Altfel , totul nu este decât literatură.
trunchiată a ceea ce poate fi văzut şi ar legendă , album fotografic. Slaba percepere
putea fi cercetat în tr-un univers fab ulos în România a spaţiului arh itecturat şi
precum este Sfântul Munte Athos. Imaginile spiritual al Sfântulu i Munte Athos,
prezentate de către subsemnatul. atât din puţinătatea şi stereotipul info rm aţiilor se
larg , de la cheiu l de acostare sau de pe datorează şi numărului extrem de mic de
solu l athonit - incinte, clădiri , prim planuri , români care au păşit pe peninsulă . Şi , în
sau elemente de peisaj , pot da o mi că afară de pelerinaj pe cont propriu aşa cum a
măsură a varietăţii ş i dimensiunii sitului făcut subsemnatul , este necesară şi o
despre care ştim extrem de puţin. abordare tematică cu acces la materiale
Parcurgând teritoriul athonit , cauţi documentare ce nu se găsesc în librării şi

158

http://patrimoniu.gov.ro
pe tarabe. Mai trebuie atras atenţia că nu monumentalitate a componentelor ansam-
grecii - care au alte priorităţi - ne vor blurilor - deşi catolicoanele sunt mari, iar
semnala clădirile şi părţile de clădire ce corpurile de chilii au între 3 şi 7 niveluri.
reprezintă aportul voievozilor români. Este o arhitectură vernaculară , vizibilă la
Totul la Athos este la o „ scară " marile mănăstiri , la schituri şi la chilii , sau în
grandioasă - relieful , clădirile , incintele centrul administrativ al Comunităţii athonite
mănăstirilor şi ale marilor schituri , totul Karyes. Mă refer la elemente de
amplificat prin incredibila densitate şi morfologie arhitecturală ce se regăsesc în
diversitate a aşezărilor (în evul mediu în zona peninsulei balcanice , topite într-o
peninsula Athos erau cca . 30 OOO monahi) . sinteză proprie teritoriului athonit (excepţie
Din această cauză este greu a te orienta în făcând aşezămintele ruseşti unde
cadrul incintelor, adevărate oraşe arhitectura balcanic-otomană este asociată
intramuros care adăposteau la începutul arhitecturii slavilor de răsărit) . Din cauza
secolului XX, fiecare, sute de călugări: deselor intervenţii şi din alte motive ce ţin de
Megiste Lavra (1187) , Vatopediou (966) , particularităţile Sfântului Munte, la faţadele
Ag . Panteleimonos-Russicon (1928 ), catolicoanelor, lipsa preocupam pentru
schitul Ag. Andreiou (cca.1 OOO) , etc componenta estetică este evidentă (tencuite
Clădirile sunt pe măsură - catoliconul , şi zugrăvite în roşu , acolo unde nu este
trapeza , magherionul , pirgul, corpurile de lăsat apareiajul ). Chiliile etajate, scoase în
chilii . afară pe console de lemn , dispuse
Această arhitectură , cea care apare perimetral spre exteriorul zidurilor de
în faţa vizitatorului (pelerinului) , este relativ incintă , nu pot fi decât recente; ele s-au
recentă, ansamblurile au suferit numeroase generalizat într-o perioadă de relativă
extinderi, reparaţii , refaceri , greu sesizate linişte, cu mijloace financiare şi cu materiale
de ochiul neavizat. Principalul inamic al modeste. La Athos materialul de învelitoare
mănăstirilor athonite (care a cauzat predilect, omniprezent, este piatra. Cu plăci
distrugeri repetate ce nu au ocolit nici un de piatră sunt învelite calotele sau
ansamblu) a fost mai degrabă focul decât acoperişurile în pantă ale bisericilor,
cutremurele sau duşmanul din afară ; un paradiselor şi ch iliilor. Dacă exteriorul
incendiu recent, în 1990, a afectat catolicoanelor este auster, cu foarte puţine
Simonopetra şi pădurea învecinată elemente preţioase ca detaliu (un astfel de
ameninţând şi aşezămintele vecine de pe exemplu îl oferă catoliconul de la lviron),
coasta sud-estică a peninsulei. După cum interiorul este exact contrar: pardoselile de
amintisem anterior patrimoniul construit la catoliconul şi paraclisul Koukouzelisa de
athonit a fost reînnoit în cadrul unor la Megiste Lavra , pictura murală a bisericilor
campanii de reabilitare , ca parte a şi a trapezelor - cum sunt cele de la
programului de perspectivă lansat de statul Vatopediou sau Megiste Lavra - se întind pe
elen şi sub patronajul UNESCO. Sunt încă sute de metri pătraţi . Fiala (aghiazmatarul),
în şantier lviron , Vatopediou, Xeropotamou , aşezată între catolicon şi trapeză poate fi
Ag. Dionysiou , Russicon , schitul Ag . veche şi preţioasă, o piesă de muzeu , ca
Andreiou dar lucrări de mai mică amploare cele de la Megiste Lavra şi Vatopediou.
se fac peste tot. Mai puţin are nevoie de Obiectele de tezaur ca cele expuse la
restaurare pictura, care în mod surprinzător Thessaloniki (care a fost Capitala Culturală
pentru un român, nu este afumată şi în a Europei în anul 1997), în prima mare
consecinţă se prezintă relativ proaspătă expoziţie de artă athonită sunt ascunse
(acolo unde nu a fost atinsă de flăcări) ; din privitorului ; ele au supravieţuit datorită
acest motiv aşa cum afirmase şi G. Balş , fortificării ansamblurilor şi trăiniciei
pictura poate fi un element de datare demn pirgurilor, care au oferit totdeauna o
de luat în seamă (evident pentru acele protecţie sigură contra focului sau hoţilor.
clădiri ce au fost pictate - catolicoane , Pe munte, amintirea Sfântului
paradise, trapeze) . Ce atrage atenţia la Athanasie este prezentă la peştera şi izvorul
Athos , cu toate dimensiunile mari ale ce-i poartă numele. La Megiste Lavra
clădirilor , este discreţia , modestia şi lipsa de crucea de fier a lui Athanasie înconjurată de

159

http://patrimoniu.gov.ro
chiparoşii din faţa trapezei , Aspidinera (apă co nstruit un garaj-atelier auto la ca re s-au
sfinţită cu limbă de aspidă - în amintirea utilizat materialele locului în perfectă
unei minuni săvârşite de Athanasie ) este armonie cu situl (chiar dacă ex istă uşi
ofer i tă drept suvenir. glisante). Involuntar am fă cut comparatia
Căutând unele filiaţii cu bisericile prin co ntrast, cu noile amenajări făc~t~
ridicate în principatele române , cu greu poţi după anul 1990 la noi, în inci ntele
observa asemanar1 planimetrice , m ănăst iril or sau în apropierea acestora: la
volumetrice sau de detaliu între biserici le Dintr-un Lemn (i ncinta n ouă , latura s udică)
athonite şi bisericile din Ţa ra R omâ n ească - sau Polovrag i (garaje-magazii exterioare
în afară de tipul planimetric de cruce greacă incintei care obturează elementul de peisaj
înscrisă şi cu două capele absidate ce cel mai valoros - intrarea în chei), unde
flanchează absida altarului de la Snagov şi prezenţa noilor utilităţi m o difi că în mod
Târgovişte (î ncăperi ce vor deveni ulterior, nefericit calitatea ansamblului şi a sitului .
generalizându-se în cazul triconcului - Nu trebu ie să ne mire prea mult, Muntele
nişele proscomidiei şi ale diaconiconului) şi , Athos a fost clasat ca sit şi monument de
de pridvorul deschis. Căutând filiaţii şi interes cultural universal din anul 1988 şi,
posibile amprente ale ctitorilor români ce se sub patronajul UNESCO , supus unui amplu
ştie că au finanţat refacerile si reparaţiile , pe program de reabilitare demarat încă din
durata a mai multor secole la Sfântul Munte, 1981 cu sprijinul Europei Unite. În anul
mi-a atras atenţ i a un element de detaliu - 1997, câ nd Salonicul a fost Capita la
registrul de cără midă zimţată comun şi culturală a Europe i, tezaurele adăpost i te la
bisericilor româneşti . La bisericile athonite Sfântul Munte au părăsit pentru prima dată
(ca şi la cele din Salonic) sunt doar două peninsula - subsem natul având privilegiul
rânduri de cărămizi zimţate , întocmai ca la de a vizita expoziţia o rga nizat ă în toamna
Snagov de exemplu. Cu trei rânduri , detaliu acelui an ; atunci fu sese ră prezentate
generalizat la noi , am văzut însă la fotografii şi machete ale câ torva de
construcţiile otomane: co rni şele geamiilor şi ansa mbluri .
hammam-urilor din Salonic. Cele observate Dup ă desprinderea de cheiul din
nu sunt rezultatul unui studiu organizat. ci Ouranoupoli , clăd irea arsanalei (o clădire
simple observaţii făcute din mers. impozantă, o veritabilă fortăreaţă ce
Se spune că la Athos timpul stă pe aminteşte cu lele de p iatră de la sud de
loc, orele şi calendarul decurgând după Dunăre ) rămâne vizibilă o bună parte din
vechiul tipic bizantin ; ceea ce resimte drum ca o promisiune pentru locuri
pelerinul , poate cel mai pregnant de cum n ema i văzute ce vor apărea rând pe rând,
păşeşte în acele locuri este reîntoarcerea în cresce nd o până la acostarea în portul
spre trecut. Cu toate acestea şi Athosul este Comunităţii athonite - Dafni. Până în dreptul
în pas cu teh nologiile actuale. Înnoirile sunt arsanei mănăstirii bu lgare Zografou se
discrete, reduse la un minim cerut de peri ndă o sumedenie de ke/lia risipite pe
siguranţa aşezământului - fie telefoanele cu pantele blânde şi înverzite. De abia după ce
cartelă de la intrarea în incinte, fie apare în faţa ochilor Konstamonitou, mai
instalaţiile de telefonie-fax , iluminatul de apoi Docheariou (fig .2) şi Xenofontos ,
veghe , avertizare , bateriile solare , apare în t oată măreţia imensa mănăstire
i n s tal aţi ile sanitare chiar şi hidranţii de Agios Pantele im onos (Ru ssicon) . De la
incendiu dispuşi pe versanţii împăduriţi . Ce micul port Dafni se urcă oco lind
este de remarcat printre altele, este Xero potamou (acope rit în prezent de
calitatea lucrăril or făcute (n.b. - aici lu c reaz ă schelele şa nti e ru lui de restaurare) până la
un număr în semnat de români). La Megiste cumpăna de ape între ce i doi versanţi ai
Lavra s-a amenajat o platformă circulabilă peninsulei la „capita la" Sfintei Comunităţi -
de jur împrejur şi au fost demolate unele Karyes. Dup ă Dafni continuă drumul pe
adăugiri târzi i degajându-se astfel zidurile mare acostând în porturile următoarelor
exterioare ce pot fi acum percepute în mănăstiri de pe coasta s udi că Simonopetra,
ansamblu , din orice di recţ i e . S-a amenajat Ossiou Grigoriou (fig .3) , Ag . Dionysiou , Ag .
un heliport. în vecinătate; tot acolo s-a Pavlou , un eori ocolind extremitatea

160

http://patrimoniu.gov.ro
pen insulei . Este porţi unea de ţărm cea mai incendiu. Ansamblul a fost de curând
spectaculoasă ce debutează cu apariţia restaurat , proiectu l de reabilitare a fost făcut
aproape ireală a mănăstirii Simonopetra şi de către un arhitect din Salonic, şcolit în
se încheie la Ag. Pavlou de unde se înalţă România . Remarcabil este modul în ca re s-
până la nori alb şi imens muntele Athos - a intervenit (beneficiind de o mână de lucru
un perete de 2000 m de calcar (sau califica t ă ş i materiale bune) fără a se
ma rm o ră ?) . Karyes este un orăşe l ce modifica caracteru l tradiţiona l - sursele de
adăposteş t e Sediul Sfintei Comunităţ i (cu iluminare, materialele de construcţie ,
organismele de conduce re Kinotita (Sinaxa ) volumetria s.a.
cu rol administrati v şi legislativ- A emite opinii drept judecăti de
judecăto resc şi , Epistasia organul valoare asupra unor ansambluri
executiv) alipit de pirgul "Sf. Sava" şi pe mănăstireşti şi a unui sit de amploarea şi
care este arborat alături de drapelul Greciei complexitatea Muntelui Athos , este superflu .
cel al Bizanţului cu vulturul bicefal , catedrala Pot face câteva remarci de suprafaţă , ca
Protaton (cea mai veche, singura de la urmare a unui scurt şi prim contact cu situl
Athos cu alcă t uire bazilicală) , locuinţe ale şi comunităţile athonite (Karyes , mănăstirile
reprezentanţilor celo r douăzeci de Megiste Lavra , Vatopediou , lviron ,
mănăstiri , magazine, poliţia , poşta ş.a. Pe Koutloum ousiou , Karacalou , Philotheou , Ag .
colinele învecinate sunt un număr imens de Pavlou ; sch iturile Timiou Prodrom ou, chi lia
kellia şi sketes unele părăsite , ruinate , sau Ca lciu , Ag . Andreiou ).
arse aşa cum este marele schit rusesc Ag. O primă descindere la Sfântul Munte,
Andreiou. Nu departe de Karyes este pe cont propriu, este pri lejul acumulării unor
mănăstirea Koutloumousiou î nt emeiată în impresii copleşitoare ; abia după ce se va fi
secolul al XII I-iea , fortificată , cu un rând de încheiat , ea te îndeam nă la o revenire mai
ch il ii pe trei-patru caturi , cea făcută de către în tihnă , mai temeinică .
Neagoe Basarab dar din care se mai
păstrează turnul de veghe - Pirgul ( pisanie Glosar:
din 1508). De la Karyes se poate accede Anacchoreţi - sihaştri , (tră itor i izolat)
spre ţărmul nordic la marile ansambluri Archontarion - c lădire destinată oaspeţilor
Megiste Lavra , lviron, Vatopediou şi la (arhondaricul )
cele lalte ma i mici Philotheou , Karacalou, Arsana - construcţie portuară ce deserveşte
Pantocrator, Stavronikita (ultimele două le- o mănăstire , fortificată , uneori având un pirg
am văzut de la distanţă ). Arsanele Catolicon - biserica principală (catedrala
acestora , mai rar folosite în prezent sunt mănăstirii)
cele mai puternic fortificate, în special cele Fiala - aghiazmatarul (fântâna )
aferente mănăstirilor: Megiste Lavra , lviron , Girovagi - călugări vagabonzi
Nu departe de Marea L avră şi subordonat Kellia - clădire pentru mici com unităţi (4 - 6
acesteia la 2-3 ore de mers se află monahi ) având încorporat propriul paraclis
principa lul schit românesc Timiou Kalyves - clădire mică , izolată (1 monah)
Prodromou (mai mare decât mănăsti ri le Kathismata - căsuţă a unui monah , primită
Hurezi sau N eamţ). Este o co nstrucţie spre folosinţă pe viaţă
relativ nouă de la mijlocul secolului al XIX- lera Epi stasia (Sfânta Comunitate )
iea, situat la 2-300 m deasupra nivelului organul permanent ales , cu rol executiv, cu
mării pe un picior de munte ce duce spre sediul în Karyes la care participă
vâ rful muntelui Athos . Are arsana proprie conducătorii celor 20 mănăstiri
într-o zonă în care malul este greu accesibil , lera Kinotita (Sinaxa ) - organu l permanent
fără pirg , având doar o mare încăpere ales , cu rol legislativ-judiciar, cu sediul în
boltită und e putea fi adăpostit caiacul Karyes ; Sinaxa Dublă Extraordinară
schitului. La arsană se ajunge pe o potecă organul suprem , legislativ şi judecătoresc -
abr up tă ce străbate un crâng cu mărăcin iş, se întruneşte de două ori pe an
dafini , stejari pitici, măslini ; ici-colo se lsyhastrion (asketraria ) - co l ibă sau grotă
zăresc în po i eniţe grupuri de brânduş e şi , individuală izolată sau greu a cc esibilă
lucru de mirare, printre arbori - hidranţi de

161

http://patrimoniu.gov.ro
Magherniţă (magh erion) - cuhnie Simonos Petras,
Magopie - brutărie Dionisiou ,
Mănăstire Cenobită - mănăstire organizată Grigoriou ,
cu viaţă în comun (de obşte/ chinovie) Pantokrator
Mănăstire ldior itmictă cu mănăstire
activitate individuală ; în
comu n se Ctitorii româneşti la Muntele Athos
(după Virgil Cândea )
3
desfăşoară numai rugăciunea şi munca ,
monahii trăiesc după propriile nevoi şi Caracalu (sec. XV), iniţial mănăstire
posib i lităţi albaneză , reconstruită de Petru Rareş după
Pirgos - turn de apărare, de tip donjon ce fusese arsă la 1530, arsana - Petru
Sarabaiţi - trăitori izolaţi (2 - 3 pustnici) Rareş
Trapeza - sala de mese (refectori ul), vis a Cutlumus/Coutloumousiou (sec. XIV), ctitor:
vis de catolicon şi cu orientare inv e rsă Vlaicu Vladislav ; construieşte biserica
(d iscutabil) , trapeza, chiliile, turnul de veghe
Mănăstiri athonite în ordinea vechimii (pirgul - pisanie din 1508)
întemeierii: Dionisiou (sec. XIV)
Dochiariou
SEC X Esfigmen
Esphigmenou Zoqraphou (sec. XIII) , ctitori : împăratii
lviron , iniţial georgiană , azi greacă despoţi sârbi, ţarii bulgari, domnii români;
Megiste Lavra pirgul are pisanie de la Bogdan al III-iea, cel
Vatopediou Orb, de la 1517, arsana co nstruită de
Xenofontou (Xenophontos) Ştefan cel Mare şi Bogdan al III-iea.
Xiropota mou - subsidii: Alexandru cel Bun , Ştefan cel
SEC XI Mare, Radu cel Mare, Neagoe Basarab,
Docheiariou (Dohiari ou) prinţesa Roxana (soţia lui Alexandru
Karakalou Lăpuşneanu ), Ieremia Movilă
Agiou (St. ) Pavlou - în tablouri votive : Ştefan cel Mare, Miron
Panteleimonos (Russicon) , rusească Barnovschi , Vasile Lupu , Antioh Cantemir
SEC XII Dochiariu (sec. XI), subsidii (sec XVI):
Chilandari (Hilandariou ), sârbească Bogdan , Neagoe Basarab , Alexandru
SEC XIII Lăpuşneanu refăcută cu cheltu iala lui
Stavronikita Alexandru L ăpuşneanu.
Zografou , bulgărească
Koutloumoushou (Kou ltoumousiu)
SEC XIV

3
Virgil Cândea , Constantin Sim io nescu , Mont Athos, în „Presences Roumaines", Bucureşti , 1979

162

http://patrimoniu.gov.ro
Monitorizarea monumentelor istorice înscrise pe Lista Pat rimoniului Mondial

Josef Kovacs

În urma aderării - în 1990 - a 564/2001 de aproba re a Ordo n anţei


României la Convenţia privind protecţia Guvernului nr. 47/2000 , privind m ăsuri de
patrimoniului mondial, cultural şi naţional , protecţie a monumentelor istorice , care fac
adoptată de Con ferinţa generală a pa rte din Lista Patrimo niului Mondial (L PM).
Organizaţiei N aţiun i lor Unite pentru M ăsu ri le speciale de p rotecţie a
Educaţie , Şt i i n ţă şi Cultură (UNESCO), la monumentelor istorice care fac parte din
16 noiembrie 1972 şi în urma Lista Patrimoniu l ui Mond ial sunt
propunerilo r Co mis iei N aţiona l e a reg lementate de u rmătoare l e acte normative:
Monumentelor, Ansambluri lor şi Siturilor Convenţia pentru protejarea
Istorice, România a prezentat Lista patrimoniului mondial, cultural şi natural
in dicativă a monumentelor istorice - adoptată de Conferinţa Generală a
propuse a fi ana lizate de Comitetu l UN ESCO, 16 noiembrie 1972
Patrimoniului Mondial în vederea Decretul nr. 187/1990 pentru acceptarea
înscrierii lor pe Lista Patrimoniului Convenţiei pentru protejarea
Mondial. patrimoniului mondial, cultural şi natural,
Promotor al e l aborării Listei adoptată de Conferinţa Generală a
indicative fusese , încă din 1972, Organizaţiei Naţiuni l o r Unite pe ntru
directorul Di recţiei Monumentelor Istorice, E ducaţie , Şti i nţă şi Cultură la 16
Vasile Drăguţ . noiembrie 1972
Legea nr. 564/2001 de aprobare a
În anul 1993 au fost acceptate Ordonanţei nr.4 7/2000 privind stabilirea
dosarele de înscriere pentru Bisericile cu un or măsuri de protecţie a
p ictură exterioară din Moldova , monumentelor istorice ca re fac parte din
Ansamblul fortificat de la Biertan şi Lista Patrimoniului Mondial
Mănăstirea Hurezi. Legea nr. 422/2001 privind protejarea
În anul 1999, au fost acceptate, monu mentelor istorice
în urma prezentă r ii documentaţiilor Conform Legii 564/2001 , Ministerul
aferente, Centrul istoric al oraşului Culturii şi Cultelor a elaborat Programul de
Sighişoara, extinderea poziţiei Biertan protecţie şi gestiune a monumentelor
prin includerea altor aşeză ri cu bise ri ci istorice înscrise în Lista Patrimoniului
fortificate din Transilvania (Prejmer, Mondial acesta fiind în prezent în ana l iză la
Viscri , Saschiz, Dârjiu, Valea Viilor, min isterele de resort, în vederea aprobării lui
Câinie), Biserici de lemn din Maramureş prin H otărâ re de Guvern .
(Bârsana, D eseşti , leud - Deal , P lopiş, Progra mul cuprinde atât Metodo-
Po ienile lzei , Rogoz , Şurdeşti) , Cetăţile logia de monitorizare a monumentelor
dacice din munţii Orăştiei. istorice înscrise în Lista Patrimoniului
Conform Regulamentu lui de Mondial cât şi Metodologia de elaborare şi
organiza re şi funcţiona re aprobat prin conţinutul-cadru al planurilor de protecţie
Ordin al Ministrului Cu lturii şi Cultelor, şi gestiune.
Institutul Naţional al Monumentelor
Istorice are ca obiect de activitate ATRIBUTIA INMI - MONITORIZAREA
asigurarea desfăşu rării unor activităţi din Programul propus de Ministerul
domen iul strategiei naţio n a l e a protejă r ii Cu lturii şi Culte lor prevede, în cadrul
monumentelor istorice . act i vităţii de monitorizare, u r mătoarele:
Printre at r ibuţii l e sale se numără 1. Analize periodice fixe (de două ori pe an) şi
şi monitorizarea monumentelor înscrise analize excepţionale , când este cazul, atât
în Lista Patrimoniului Mondial , în pentru monumente istorice cât şi pentru zonele
conform itate cu prevederi le Legii nr. lor de protecţie şi pentru zona protejată .

163

http://patrimoniu.gov.ro
2. Realizarea Dosarului de monitorizare monumente istorice înscrise în Lista
prin fişe speciale. Patrimoniului Mondial , care cuprinde
3. Realiza rea unei baze de date şi următoarele capitole:
gestionarea acesteia - sarcina INMI. 1. PLANURI URBAN ISTICE
4. Planuri de măsuri care stabilesc 2 . LUCRĂRI DE CONSERVAR E
termene , responsabilităţi şi resurse RESTAURARE
financiare pentru remedierea disfun cţ iilor . 3. AMENAJĂR I
4 . SEMNALAREA MONUMENTELOR LPM
Monitorizarea este definită ca o 5. DEZBATERI , SIMPOZIOANE
acţiune prin care se evaluează periodic 6.DEZVOL TAREA MES E RII L OR
rezultatele activităţilor de protecţie, TRADIŢIONALE
prioritatea fiind acordată stării . de. 7. PREVEDERI PENTRU ANI I 2004 - 2006
conserva re şi măsur i lor luate pen1ru 8. ACŢIUN I ALE ONG
remedierea disfuncţiilor. 9. PERSOAN E RESPONSAB ILE
Monitoriza rea şi gestionarea D. BAZĂ DE DATE DIG I TALĂ - formare şi
Prog ramului se vor real iza de o echipă introducere date
interministerială coo rdonată de Ministeruf E. STUD II: de prefezabilitate , istorico-
Culturii şi Cultelor, prin Serviciul arhitecturale şi de valorificare cultu ral-
Monumente Istorice . turistică - ansambluri şi aşezări.
Organizarea activităţii de F. DISEMINAREA INFORMATl lL O R
monitorizare, stabilirea graficelor de simpozioane , expoziţii, site web , CD , etc.
monitorizare, a programelor de protecţie şi
gestiune , precum şi a fişelor speciale , În baza acestei strategii , în cursul perioadei
componente ale Dosarulu i de 2002-2003 , s-au realizat următoa rele :
monitorizare, se vor realiza după
aprobarea "Programului cadru " şi A. PROGRAM DE DEPLASĂRI PE T EREN -
instituirea comisiei de mon ito rizare, pentru constatarea stării de co nservare. a
gestionarea datelor urmând a se realiza monumentelor.
de INM I. Centrul istori c al ora ş ului Sighiş oara - poz.
De la formarea sa , INMI şi-a 902.
propus să realizeze o strategie proprie de Deplasări pentru monitorizarea ansamblului în
monitorizare, strateg ie care să permită vederea realizării următoarelor :
adunarea de date şi informaţii preliminare. - Raportul României că tre UNESCO
Acţiuni l e întreprinse în cadrul acestei - Cere rea de aplicaţie pentru finanţarea de
strateg ii au fost realizate în cadrul alocaţiei asistenţă tehnică
bugetare şi din venituri extrabugetare. - Studiul de prefezabilitate
A ş ez ă ri cu biserici forti fic ate din
STRATEGIA INMI DE MONITORIZARE Transilvania - poz. 596 b is
A. PROGRAM DE DEPLASĂRI PE Deplasări pentru monitorizarea a trei aşeză ri :
TEREN - pentru constatarea stării de . Viscri , Biertan şi Saschiz , cu realizarea de fişe
conservare a monumentelor. de evidenţă.
B. PROGRAM DE COMUN ICARE - cu Cetă ţile dacice din munţii Orăş tiei - poz. 906
D irecţiile pentru Cultură Culte şi Participarea INM I la deplasarea orga nizată de
Patrimoniu Cultural Naţional , cu MCC la Cetăţile dacice din Munţi i Orăştiei .
Consiliile Judeţene , cu Administraţia B. PROGRAM DE COMUNICARE - cu
P ublică L ocală , pentru identificarea Direcţiile pentru Cultură Culte şi Patrimoniu
persoanelor responsabile, a acţ iu nilor Cultural Naţional , cu Consiliile Judeţene ,
întreprinse până în prezent şi pentru cu Administraţia Publ ică Locală , pentru
stabilirea intervenţiilor necesare identificarea persoanelor responsabile , a
protejării monumentelor istorice acţiunilor întreprinse până în prezent şi
înscrise pe lista Patrim oniului pentru stabilirea intervenţiilor necesare
Mond ial. protejării monumentelor istorice înscrise pe
C. FISA MINIMALĂ a grupelor de Lista Patrimoniului Mondial.

164

http://patrimoniu.gov.ro
PERSOANE RESPONSABILE : Consiliul judeţean (arh. şef Doru Du nca ,
1. Aşezări cu biserici fortificate din cons . sup. Camelia Pojan Draga),
Transilvania - poz. 596 bis DJCCPCN (a rh . Petru Gheo rgh ia),
Satul Câinie, corn. Câinie , jud. Alba - Primăria Sighişoara (arh. Antonina Creţu ,
consi liul judeţean (cons. Hogman Gheorghe) şef Serv. Urbanism , ing. Victor Moldovan ,
şi INMI (a rh. Corina Lucescu , Director responsabil Serv. In vestiţ i i) şi INM I (a rh .
Programe). Iosef Kovacs).
Satul Prejmer, corn. Prejmer, jud. Braşov şi 5. Biserici de lemn din Maramureş
satul Viscri , corn . Buneşti , jud. Braşov - - poz. 904
Consiliul judeţean (arh. Alice Rădulescu ) ş i Biserica „ Intrarea în biserică a Maicii
INMI. Domnului " din sat Bârsana, corn.
Satul Dârjiu, corn Dârjiu , jud Harghita - Bârsana,
Consiliul jud eţe an (co ns. Zita Marton ) şi INMI. Biserica „ Sf. Nicolae" din sat Budeşti ,
Satul Saschiz, corn . Saschiz, jud Mureş - corn. Budeşti ,
Consiliu l judeţean (a rh . şe f Doru Dunca , cons. Biserica „ Sf. Paraschiva " din sat
sup. Came lia Pojan Draga ), DJCCPCN (arh . Deseşti , corn. Deseşti ,
Petru Gheorghia) şi INMI. Biserica „ Naşterea Maicii Domnului "
Satul Biertan , corn. Biertan, jud. Sibiu şi din sat leuci - Deal , corn . leuci,
satul Valea Viilor, corn. Valea Viilor, jud Biserica Sf. Arhangheli din sat Plopiş ,
Sibiu - Consiliul judeţean (arh. şe f Corneliu corn. Siseşti ,
D răga n , arh. Viorel Cârstea , Compartimentul Biserica „ Sf. Paraschiva " din sat
de Urbanism şi Amenajarea Teritoriu lui) ş i Poienile lzei, corn. Botiza,
INMI. Biserica „ Sf. Arhangheli " din sat
2. Mănăstirea Hurezi - poz. 597 Rogoz, oraş Târgu-Lăpuş,
INMI (arh. Ruxandra Nemţeanu) , DJCCPCN Biserica „ Sf. Arhangheli " din sat
(co nsilier Elena Rizea) . Şurdeşti, corn. Siseşti , INMI (ist. artă
3. Biserici cu picturi murale exterioare Adriana Stroe) , DJCCPCN (co nsilier Ana
din Moldova - poz. 598 Mojolic).
Biserica " Tăierea capului Sf. Ioan 6. Cetătile dacice din muntii
Botezătorul " din sat Arbore, corn . Arbore, Orăştiei - poz. 906
jud. Suceava. Grădiştea Muncelului , Piatra Roşie ,
Biserica „ Adormirea Maicii Domnului " din Băniţa , Căpâlna , Blidaru , Consiliul
sat Mănăstirea Humorului, oraş Gura judeţean (dr. Adriana Pesca ru , Director
Humorului ,jud. Suceava. Muzeul Civil i zaţiei Daci ce şi Romane ,
Biserica " !nălţarea Sf. Cruci " din sat Deva ), DJCCPCN (prof. Octavian Ioan
Pătrăuţi , corn. Pătrăuţi , jud. Suceava. Rudeanu ), MCC (dr. Mircea Angelescu,
Mănăstirea Probota cu biserica " Sf. Director DMIM ), INMI (d r. Oana Mihai ,
Nicolae" din sat Probota , corn . Dolhasca , Director Ştiinţific).
jud. Suceava. Nominalizarea persoanelor responsabile
Biserica " Sf. Gheorghe" a mănăstirii " Sf. cu monitorizarea , din cadrul MCC şi
Ioan cel Nou " din municipiu Suceava, jud. INMI , a fost adusă la cunoştinţa INMI pe
Suceava. data de 16 septembrie 2003.
Mănăstirea Moldoviţa cu biserica · ACŢ IUNI ŞI INTERVENŢII :
„ Bunavestire " din sat Vatra Moldoviţei , S-au realizat contacte telefonice ş i
corn. Vatra Moldoviţei , jud Suceava. co respondenţă cu Direcţiile pentru
Mănăstirea Voroneţ , cu biserica " Sf. Cultură Culte şi Patrimoniu Cultural
Gheorghe " din sat Voroneţ , oraş Gura Naţional , Consiliile Judeţene ,
Humorului , jud . Suceava - Consiliul judeţean Administraţia Publ ică Locală pentru
(cons. Ilie Schipor), DJCCPCN (a rh . Gh . identificarea acţiun i lor întreprin se până în
Blănaru) şi INMI (prof. univ. dr. Tereza prezent şi pentru stabilirea i nt e rvenţ iilor
Sinigalia , Director general). necesare protejării monumentelor istorice
4. Centrul istoric al oraşului înscrise pe Lista Patrimoniului Mondial.
Sighişoara - poz. 902

165

http://patrimoniu.gov.ro
Datele şi informaţiile obţinute au fost 1. Centrul istoric al oraşu/!!J.
centralizate în cuprinsul Fişelor minimale Sighişoara - poz. 902
rea lizate. Raportul României că tre UNESCO
C. FISA MINIMALĂ a grupelor de monumente În conformitate cu decizia Comitetului
istorice înscrise în Lista Patrimoniului pentru Patrimoniu Mondial din iunie 2002
Mondial: Ministerul Culturii şi Cu ltelor, prin lnstitutu'1
S-au realizat Fişe minimale pentru toate Naţional al Monumentelor Istorice, a
cele şase pozitii din Lista Patrimoniului întocmit un Raport privind protectia
Mondial În faza' fişelor minimale, INMI a restaurarea şi gestiunea sitului isto~ic
întocmit , în luna octombrie 2003, un Sighişoara .
Raport .preliminar privi nd monumentele Raportul a fost întocmit de INMI în
istorice înscrise în Lista Patrimoniului luna martie 2003 şi a fost analizat în
Mondial - tradus în limba engleză. şedinţa Comitetului din 29 06 2003 -
Raportul cuprinde date privind: 05.07.2003 .
introducerea în planurile urbanistice Raportul cuprinde date privind:
general e şi în planurile urbanistice zonale a. Sta rea a ctuală de conse rvare
a zonelor protejate ş i a zonelor de - situaţia privind conforma rea
p rotecţie aferente monumentelor istorice geologică a terenului
menţionate şi întocmirea de regulamente - starea infrastructurii (reţele de apă ,
pentru aceste zone, canaliza re, drumuri)
- lucrări de conservare-restaurare, - starea fondului construit
- amenajări de drumuri de acces şi alte b. Măsuri de conservare a sitului
amenajă ri , - lucrări executate sau în cu rs de
- semnalarea monumentelor menţionate ca execuţie
monumente înscrise în Lista Patrimoniului - lucrări propuse pentru perioada
Mondial, 2004 - 2005
- dezbateri , simpozioa ne care au avut c. Prezentarea legislaţiei privind
subiecte legate de aceste monumente, protecţia monumentelor istorice din
- preocupări privind dezvoltarea meseri ilor Rom ânia (Legea 422/2001 , Legea
tradiţionale necesare monumentelor 564/2001 , Proiectul de HG privind
istorice, Programul de p rotecţie şi gestiune a
- prevederi pentru anii 2004 - 2006, monumentelor istorice înscrise pe Lista
- acţiuni ale ONG în relaţie cu Patrimoniului Mondial - în curs de
monumentele menţionate, aprobare.
- numele persoanei (persoanelor) din d. Pentru restau rarea şi gestionarea
cadru l Direcţiilor pe ntru Cultură Culte şi situlu i s-au prezentat propu nerile privind
Patrimoniu Cu ltural Naţional , Consiliilor activităţile de cercetare, precum şi
Ju deţene responsabile cu aceste lucrările de execuţie necesare în perioada
monumente înscrise în Lista Patrimoniului 2003-2005.
Mondial. e. Prezentarea echipei care va
Raportul a fost transmis către UNESCO asig ura coordonarea pentru pregăti rea
- fiind bine apreciat. Planului anual de gestiune ca parte a
D. BAZA DE DATE DIGITALĂ - formare şi Planului global, precum şi pentru
introducere date monitorizarea sitului.
În cadrul Programului CERES - Satele Concluziile analizei Raportului în
săseşti Înscrise În Lista Patrimoniului Mondial; cadrul şedinţe i Comitetului Patrimoniului
Studiu istoric şi valorificare cultural-turistică s-a Mondial nu au fost aduse la cunoştinţa
iniţiat realiza rea unei baze de date digitale INMI până la data prezentu lui raport
privind monumentele istorice din România noiembrie 2003 .
înscrise în Lista Patrimoniu/ Mondial. Cererea de ap licatie pentru finantarea
E. STUDII DE PREFEZABILITATE de asistentă tehnică
ansamblu ri şi aşezări În cadrul Programului de revital izare a

166

http://patrimoniu.gov.ro
centrulu i Istoric al Sighişoarei , iniţiat de Viscri, Saschiz, Biertan , Valea Viilor
MCC , INMI a în tocm it o aplicaţie în Program CERES - Satele săseşti
vede rea solicitării asistenţei internaţionale înscrise în Lista Patrimoniului Mondial;
(U NESCO) în vederea rea l izării unor Studiu istoric şi valorificare cultural-
lucrării de cercetare: turistică.
- actualiza rea planului topografic al În luna noiembrie 2002, INMI ,
Centrului istoric îm preună cu doi parteneri , a câştigat
- studii urbanistice Li citaţ ia privind realizarea acestui
- studii istorice şi de arhitectură program , care durează până în 2005.
Aplicaţia elaborată în luna martie S-au predat până acum două faze, la
2003 a fost analizată de ICOMOS care a 30.11.2002 şi la 30.05.2003, următoarea
formu lat un set de întrebări pentru fază având termen la 30.11.2003.
clarificarea activităţilor propuse în cadrul În cadrul acestui program s-au iniţiat
asistenţei internaţionale. ghiduri metodologice, studii istorice,
INMI a tran smis răspunsurile la strategii de valorificare cultural-
întrebări l e ICOMOS în luna octombrie turistică.
2003. F. DISEMINAREA INFORMATllLOR -
Din informarea transmisă la INMI de simpozioane , expoziţii , site web , CD , etc.
către Centrul UNESCO pentru Patrimoniul În cadrul Programului CERES - Satele
Mondial , condiţia aco rdării de asistenţă săseşti Înscrise În Lista Patrimoniului
i nternaţională pentru Sighişoara , este Mondial ; Studiu istoric şi valorificare
onora rea de către România a contribuţiei cultural- turistică s-au rea lizat :
pe anul 2003 la Fondul Patrimoniu lui o expoziţie cu monumentele istorice
Mondial. din România în scrise în Lista
Studiul de prefezabilitate Patrimoniul Mondial - expoziţie care a
În cadrul acelu i aşi Program de fost deschisă cu ocazia punerii în
revi tal izare a Centrului Istoric al funcţiune a noului sediu al MCC -
Sighişoa rei , INMI elaborează un studiu de 03.11.2003 şi itinerat ă .
prefezabi litate , finanţat în cadrul unui Un site web cu satele săseşti înscrise
parteneriat de către MCC şi Primăria în Lista Patrimoniu lui Mondial, site
Sighişoara. cuprins în site-ul INM I la poziţia
Studiul este în curs de elaborare. Programe Prioritare; site-ul va fi
2. Aşezări cu biserici fortificate din operaţional în cad rul Fazei 3 de
Transilvania , poz . 596 bis predare - 30.11.2003.
Satele săse ş ti : Câinie, Prejmer,

167

http://patrimoniu.gov.ro
VASILE DRĂGUŢ. REPERE BIOGRAFICE. OPERA

lozefina Postăvaru
1
REPERE BIOGRAFICE

9 ianuarie 1928: se naşte la Craiova.


1946: absolvă Colegiul naţional "Sf. Sava " din Bucure şti . Profesorul de franceză , Eugen
Ionescu este autorul supranumelui său consacrat: Joii.
1946-1949: urmează cursurile Fa cu ltăţii de Litere şi Filozofie din Bu cureş ti (întrerupte în
1949); fre cv en tează predilect cursurile de este tică ale profesorului Tudor Vianu .
194 7-1951: lucreaz ă ca împiegat, apoi referent la Direcţia Construcţiilor C.F.R.
1949-1951: serviciul militar; brigadă de cava lerie, grad sublocotene nt.
1951-1953: co ntabil la Imprimeria CFR - „Filaret" .
1953-19 57 : urmează cursurile Institutului de Arte Plastice "Nico lae Grigorescu" din Bucu-
reşti , secţia Istoria ş i Teoria Artei . Lucrarea de diplomă: „ Contribuţii privind istoria
arhitecturii din Ţara Românească în sec. XV I".
1956-1957: lucrează ca asistent muzeograf la Muzeul de Artă al R.P .R. (coleg cu Radu
Popa şi Dinu C. Giurescu , sub co ndu ce rea Corinei Nicolescu )
1957-1958: lucrează ca inspector de creaţie la Direcţia Generală a Artelor din Ministerul
Culturii
1960-1961 : după ce fusese înlă t urat , pe motive ideolog ice, din Ministeru l Culturii,
lucrează temporar ca dispecer de artă apoi şef se rvi ciu propagandă la Fondul
Plastic.
1960, 26 martie: se căsă toreşte cu Gabriela Pătulea , artist plastic.

*
Activitate în institute de cercetare :
1961-1968: lucreaz ă ca ce rce tător stagiar (3 ani), apoi ca cerce tător şti in ţific în cadrul
In stitutului de Istoria Artei al Academiei R.P .R. , secţia de Artă m ed i e vală .
1976-1987: director al Institutului de Istoria Artei (trecu t în subo rdinea Ministerului
E ducaţiei şi Învăţă mântului ) , funcţie implicată de ocuparea postului de rector al
Institutului de .A.rte Plastice „Nicolae Grigorescu " (1976-1984 ).

Activitate didactică
1965-1987: predă la Institutul de Arte Plastice "Nico lae Grigorescu " din Bucureşti :
1965: lector universitar, susţine cursul Arta medievală pe teritoriul României.
1971-1978: co nferenţ ia r titular; susţine cursurile Arta veche românească, Tipologia
artei vechi româneşti şi Probleme de conservare şi de restaura re.
1978, 15 septembrie: obţine titlul de profesor universitar
1976- 1984: rector (două mandate)
1985-1987: şe f de ca tedră
Vezi şi Vasile Drăgu ţ , Memoriu de activitate în specialitate . 1957-1977. 1977 şi Rapoarte anuale
1

de activitate, 1970-1987, în manuscris , prin amabilitatea d-nei Gabriela Pătulea Drăguţ , Radu
Flore scu , Energiile unei vocaţii, în RMM - seria MIA 2-1987 , p. 94-96; Tereza Sinigalia, Vasile
Drăguţ, 1928-1987 în SC/A, seria AP, 1988, p. 93-96; Tereza Sinigalia , Necrologie, Vasile Drăguţ
1928-1987, în RRHA-serie BA, 1988, p 103-105; Dinu C. Giurescu , Distruge re a trecutului
Romăniei, Ed . Museion , Bucureşt i , 1994. p.81-85; Tereza Siniga lia , Unitate şi continuitate în Arta
Românească. 70 de ani de la na şterea profesorului Vasile Drăguţ (1928- 1987), în ARS
TRANSSIL VANIAE, VII I-IX, 1998-1999, Ed . Academiei Române , p. 5-12 . Christoph Machat, Vasile
Drăguţ und die Konzeption des Rumănische Denkmalamtes vor 1977, în ibidem , p.17-20; Radu
Greceanu , Premiul ICCROM post-mortem pentru Vasile Drăguţ, în BCMI, I, nr. 1-2, 1990. Carte de
muncă , în registratu ra IAPNG, prin amabilitatea d-nei Lia Bujor .

168

http://patrimoniu.gov.ro
1983-1985: prelegeri în cad rul cursurilor ICCROM de la Sermoneta
1985-1987: profesor asociat la Facultatea de Conservare - Restau rare din Cetinje,
Iugoslavia

Activitate în instituţii spec ializate în domeniul ocrotirii patrimon iul ui cultural :


1968-1971: director al Direcţiei Muzee din C.S.CA (Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă) .
1971-1974 director al Direcţiei Monumentelor Istorice şi de Artă (D.M.IA) din cadrul
Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste (C.C.E.S); preşedinte l e Consiliului Tehnico-
Ştiinţific (C TS .) pentru Monumente Istorice şi de Artă.
1974-1976: în urma reorganizăr ii instituţiilor de profil prin Legea ocrotirii patrimoniului
cultural naţional al R. S.R. nr. 6311974, devine directorul Direcţiei Patrimoniului
Cultural Naţional (D.P.C. N.) din cadrul C.C.E.S. (fosta D.M. IA ), funcţie pe care o
exe rcită până la numirea sa în fun cţ ia de rector al Institutului de Arte Plastice "N.
Grigorescu ", în 30 iunie 1976.
1974-1977: preşedinte al Comisiei de avizare a Direcţie i Patrimoniului Cultural Naţional
până la desfiinţarea acesteia (1 decembrie 1977).
1974-1987: secretar al Comisiei Centra le de Stat a Patrimoniului Cultural Naţional.
1978: după desfiinţarea D.P.C.N. (2 5 noiembrie 1977), organizează în cadrul Institutului de
Arte plastice "Nicolae Grigorescu" din Bucureşti , un atelier de proiectare pentru
monumente istorice - „Atelierul de integrare"- care va funcţiona până în 1990 şi care
va constitui nucleul Direcţiei Monumentelor Ansamblurilor şi Siturilor Istorice
(denumirea sub care a fost reînfiinţată D.M I , în 1990).

Teoretician şi practician în domeniul cons e rv ă r i i bunurilor culturale


Legi şi reg l ement ă ri :
1972: în urma adoptării de către UNESCO , în 1972, a Convenţiei privind protecţia
patrimoniului mondial, cultural şi naţional, iniţiază elaborarea unei Liste indicative de
monumente din România propuse pentru includerea în Patrimoniul Mondial.
1974: a contribuit direct la elaborarea Legii ocrotirii patrimoniului cultural naţional precum şi
la organizarea instituţiilor şi activ i tăţilor decurgând din acest act normativ (Legea
ocrotirii patrimoniului cultural naţional al R.S .R. nr. 63/1974).
1977: a proiectat organizarea de studii şi schimburi de experienţă pe plan internaţional în
domeniul protecţiei antiseismice a monumentelor.
Preocupări pentru digitizarea ce rce tării pe monument şi a proiectării pentru
restaurare.

Restaurare :
1971-1977: coordonator şi mentor al cele i mai efervescente campanii postbelice de
cercetare , conservare şi restaurare a monumentelor istorice din România , susţinător
al abordării pluridiscipl inare a domeniului.
1971-1977: a organ izat , sub egida ICCROM primul atelier - şco ală internaţional de
restaurare a picturilor murale ( mănă s tirea Humor), încheiat cu Colocviul Conservarea
şi restaurarea picturilor murale , desfăşurat la Suceava, 2-7 iulie 1977, şi prima
şcoa l ă naţională de restaurare a picturii murale, cu rezultate recunoscute pe plan
internaţional (1976, în cadrul secţiei „Artă monumentală " a Institutului de Arte Plastice
"Nicolae Grigorescu" - Bucureşti) .
1977-1987: După desfiinţarea D.P .C.N . (25 noiembrie 1977) şi derobarea de autoritate reală
a Comisiei Centrale de Stat a Patrimoniului Cultural Naţi o na l , duce o luptă inegală
pentru continuarea unor şantiere de restaurare şi chiar pentru supravieţuirea fizi că a
unor monumente în condiţiile campan iei comunis te de distrugere a patrimoniului
construit din România .
1985: 'în calitatea sa de secretar al Comisiei Centrale de Stat a Patrimoniului Cultural
Naţional semnează , împreună cu Dinu C. Giurescu , Dionisie Pippidi , Radu Popa ,

169

http://patrimoniu.gov.ro
Răzvan Theodorescu, Au relian Trişcu, Virgil Câ ndea , scrisori de protest adresa e
auto rităţi l or
comuniste împotriva distrugerii patrimoniului istoric co nstruit din Roma 1a
mai cu seamă a ansamb lurilor Mihai Vodă , Văcăreşti şi a bisericilor "Enei", ş1 Sf
Vineri".
Acestei cauze îi dedică şi audienţe riscante, în nume personal.

Funcţii în organisme culturale interne şi internaţionale :


1957: devine membru al Uniunii Artiştilor Plastici (UAP) a R.S. R. , secţia critică de artă;
secretar al secţiei de critică a UAP (1978-1980).
1966: devine membru Asociaţ i a Internaţională a Criticilor de Artă (AICA).
1968: devine membru ICOM (lnternational Council of Museums) - membru în Comitetu l
Naţional Român ICOM până în 1987.
1968 devine membru al ICOMOS (lnternationa l Council of Monuments and Sites); în 1971
este ales preşedinte al Comitetului Naţional Româ n ICOMOS . În 1973 devine membru
al Consiliulu i executiv internaţional ICOMOS iar din 1975 preşed i nte al Comitetu lui
pentru program şi buget ICOMOS; reconfirmat preşedinte în 1977.
1973: devine membru al Consiliului de conduce re al Centru lui Int e rnaţiona l pentru Co nser-
varea ş i Resta urarea Monumentelor (ICCROM), vicepreşedi n te (1979-1980-1981 ),
membru în comitetul director (1983). Între 1984-1986 este preşedintele Adună rii
Generale a ICCROM iar în 1986 este reales vicep reşedinte.
1973: devine membru în consiliul de conducere al Departamentului Cultelor.
1973: devine membru al Comisiei mixte româno-iugoslave pentru cercetarea monumentelor
istorice de interes reciproc ( Timişoara , Vrsac , Beograd ); preşedinte al părţii române
între 1977-1987.
1973: devine membru al comisiei mixte rom âno-bulgare pentru cercetarea monumentelor
istorice de interes reciproc (Sofia , Rila) şi vic epreşedin t e al părţii române.

Titluri şi Dist i ncţii


1968: Premiul pentru critică al Uniunii Artiştilor Plastici.
1968: Ordinul "Meritul Cultu ral" clasa a 11 1-a.
1969: membru P.C.R.
1970: doctor în istoria artei la Academia R.S .R. ; teza "Pictura murală din Transilvania
secolele XIV-XVI ", pub l icată în acelaşi an .
1979: Ordinul Muncii , clasa a II I-a .
1981: Premiul "Ion Andreescu" al Academiei R.S. R, pentru lucrarea Arta gotică in România,
publicată în 1979.
1983: Medalia "V Centenario di Raffae llo", Roma .
1983: Premiul pentru critică al Uniunii Artiştilor Plastici pentru lucrarea Arta românească,
împreună cu Vasile Florea (autorul volumului li ).
1985: Premiul "Minerva d'Oro'', acordat de către Academia Internaţională de Artă şi Cultură ,
(CIDAE), Roma .
1987, 30 octombrie: membru de onoare al Societăţii Elene de Arheo logie.
1990, 9 mai : i se acordă Premiul ICCROM post-mortem pentru întreaga activitate.

Activitate p u blic i stică şi de editor


1965: numit membru în Consiliul de redactie de artă plastică şi monografii istorice al Editurii
Merid iane. În 1986 devine preşedintele colegiului de redacţie.
1965-1967: redactor (cu jumătate de normă) la Editura Po l itică .
1966: numit membru al Colegiu lui de redacţie al revistei "Arta Plastică " (din 1968-"ARTA" ) a
Uniunii Artişti l or Plastici.
1_970 : iniţiază reluarea publicării „Buletinului Monumentelor Istorice" sub eg ida C.S.C.A.
(membru al Colegiul de redacţie) , care apare din 1974 sub denumirea „Revista

170

http://patrimoniu.gov.ro
Muzeelor şi Monumentelor'', seria „Monumente Istorice ş i de Artă " sub egida C.C.E.S.
1978-1987: Redactor şef al revistei "ARTA" a Uniunii Artiştilor Plastici a R.S.R .
1984- 1986: Redactor şef adjunct al revistelor "Studii şi Cercetări de Istoria Artei , seria Arta
Plastică " şi "Revue Roumaine d'Histoire de l'Art, serie Beaux Arts" ale Academiei
de Ştiinţe Sociale şi Politice; redactor şef 1986-1987.
Contribuţii constante la publicaţiile sus menţionate , dar şi la „Manuscriptum", „Secolul 20",
"Revue Romaine", "Revista Comisiei Naţionale UNESCO", „ Viaţa Românească " ,
„Contempora nul ", "Scînteia", "România L iberă" , "România Lit era ră" , "Astra" ş.a .
A impulsionat reluarea seriei "Materiale şi Cercetări Arheologice " sub egida C.C.E.S.
A sprijinit organizarea simpozioanelo r muzeului de arheologie din Turnu Severin şi a iniţiat
apariţia periodicului "Drobeta".
Promotor avizat al traducerii în limba română a unor lucrări din literatura universală de
specialitate.

1 noiembrie 1987: moare la Bucureşti , în urma unei forme rare de maladie a sângelui . Este
înmormântat în cimitirul mănăstirii Râmeţ , jud . Alba.

171

http://patrimoniu.gov.ro
VASILE DRĂGUŢ . OPERA (Monumente istorice ş i artă medieva l ă )
1

BIBLIOGRAFIE

Volume
Ghibeni (1378-1455) , Ed . de stat pentru literatură şi artă , 1959.
Stilurile Greciei antice, Ed. Meridiane, Bu c ureşti, 1962.
Sighişoara . Oraş muzeu, Ed. Meridiane , Bucureşti , 1966.
Cetatea Sighişoara, Ed. Meridiane, Bucureşti , 1968.
Vechi monumente hunedorene , Ed . Meridiane , Bucureşt i , 1968.
Dragoş Coman, maestrul frescelor de la Arbore [Album]. editat şi în limba germană, Ed .
Meridiane, Bucureşti , 1969.
Pictura murală din Transilvania (seco lele . XIV-XV) , Ed . Meridiane , Bu cu re ş ti , 1970.
Pictura românească În imagini. 1111 reproduceri, (în colaborare cu Vasile Florea , Dan
Grigorescu şi Marin Mihalache), capito lul Pictura veche, editat şi în limbile franceză ,
engleză , germană , rusă , Ed. Merid iane, Bucureşti , 1970 , p. 7-104. Reeditat în varian t ă
revăzută ş i adăugită , Ed . Meridiane , Bucureşti , 1976; în limba engleză 1977.

Ana brâncovenească [Album]. (în co laborare cu Nicolae Săndulescu) , editat şi în limba


franceză , Ed. Meridiane , Bucureşti , 1971 .
Istoria României În date (în colaborare cu colectiv coordonat de C.C Giurescu), termen ii de
artă med i evală,
Ed. Enciclopedică , 1971.
Humor [Album] , editat şi în limbile e n gleză , franceză , germană , Ed . Meridiane, Bucureş t i ,
1973.
Dicţiona r enciclopedic de ană medievală românească , Ed . Ştiinţifică şi E ncic l opedică,
Bucureşti , 1976. Reeditat în varian t ă revăzută , Ed . Vremea , Bucureşti , 2000 .
Dobrogea , (în colaborare cu un colectiv coordonat de Emil Condurachi) , Ed . Sport-Turism,
Bucureşti , 1978.

Ana gotică În România , Ed. Meridiane, B ucureşt i , 1979.


Pictura murală din Nordul Moldovei (în limba jaRoneză ), Ed . Kodansha , Tokio , 1980.

Vezi şi Vasile Drăguţ , Memoriu de activitate in specialitate. 1957-1977 şi Rapoarte anuale de


1

activitate, 1970-1987 , în manuscris , prin amabilitatea d-nei Gabriela Pătulea Drăguţ ; Bibliografia
Istorică a României, I, 1944-1969, Ed . Academiei R.S.R. , Bucureşti , 1970; Idem. IV, 1969-1974. Ed .
A.R.S .R. , Buc. 1975; Idem, V, 1974-1979, , Ed . A.R.S.R. , Buc. 1980; Idem , VI , 1979-1984, Ed.
A.R.S.R. , Buc. 1985; Idem , VII , 1984-1989, Editura Academiei Române, Buc. 1990; Idem , VIII , 1989-
1994, Ed . A. R. , Buc. 1996; Bibliografie selectivă a lucrărilor de istoria artei medievale din România
publicate intre 1945-1970, în BMI , Supliment, 1971 ; Edmond-Rene Labande , Bernadette Leplant,
Repertoire international des Medievistes, Centre d'Etudes Superieurs de Civilisation Medievale,
Poitiers. V, 1971 , p. 209; Index al autorilor de articole apărute in .,Monumente Istorice şi de Artă ", 1974-
1978, în RMM, seria MIA, 1978, 2, p 94-95 ; Radu Florescu , Energiile unei vocaţii. în RMM - seria MIA
2-1987 , p. 94-96; Tereza Sinigalia , Bibliografie selectivă a operei profesorului Vasile Drăguţ, în ARS
TRANSSILVANIAE, VIII-IX. 1998-1999, Ed . Acad emiei Române, 1999, p. 13-15.

172

http://patrimoniu.gov.ro
• olum~: Studii şi articole

Pictura murală din Moldova. Sec. XV-XVI [Album), editat şi în limba engleză , germană , rusă ,
franceză , spaniolă , Ed . Meridiane, Bucureşt i, 1982.
Arta creştină În România, Secolul XV (Studiu introductiv şi prezentarea planşelor) , IV, editat
şi în limba engleză , Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române ,
Bucureşti , 1985.

Arta românească. Voi. I, Preistorie, Antichitate, Ev. Mediu, Renaştere, Baroc , Ed . Meridiane,
Bucureşti , 1982; editată şi în limbile franceză şi engleză (1984 ). Reeditată , în variantă
revăzută , Ed . Vremea , Bucureşti , 2000.
Fata Morgana la Tassili, Ed . Sport - Turism , Bucureşti, 1983.
Dobrovăţ [Album], Ed . Meridiane, Bucureşti , 1984.
Medalioane În cerneală, [antologie de texte] , Ed. Meridiane, Bucureşti , 1988.
Arta creştină În România, Secolul XVI (Studiu introductiv şi prezentarea planşelor) , V, editat
şi în limba engleză , Ed . Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române ,
Bucureşti , 1989.

History of Romanian Arts, (coautor) , Ed. Enciclopedică , Bucureşti , 1990.

Studii şi articole
O biserică cu gropniţă din Oltenia, din secolul al XVI-iea . Biserica schitului Dobruşa , în
"Monumente şi muzee", I, 1958, p. 175-184.
Datarea picturilor murale ctitoriceşti din biserica de la Cepturoaia , în SC/A , 1962, p 189-192.
Însemnări despre pictura murală a bisericii fortificate din Drăuşeni, în SC/A , 1962, 1, p
181-188.
O pictură murală laică de la Sibiu. la 1631, în SC/A, 1962, 2, p. 398-403.
O pictură de prerenaştere În Transilvania , în "Arta Plastică" , 1963, nr. 9, p. 506-508.
Probleme comune ale picturii murale medievale din Transilvania şi din Cehoslo vacia, aşa
cum rezultă din materialele publicate În revista "Umeni", în SC/A, 1963, 1, p. 263-266.
Biserica din Leşnic, în SC/A , 1963, 2, p. 423-433.
Despre picturile murale ale bisericii fortificate din Homorod, în SC/A , seria AP, 1964, 1, p.
102-109.
Despre picturile murale ale bisericii reformate din Mugeni, în SC/A, seria AP, 1964, 2, p.
307-320.
Pridvorul bisericii fostului schit Hotărani, în "Omagiul lui Petre Constantinescu-laşi " , Ed .
Academiei R.S .R„ 1965, p. 651-659.
Picturi murale exterioare din Transilvania medievală , în SC/A , seria AP, 1965, 1, p. 75-101 .
Biserica din Strei, în SC/A , seria AP, 1965, 2, p. 299-317 .
Zugravul Mihu şi epoca sa , în SC/A , seria AP, 1966, 1, p. 39-4 7.
Un zugrav din Transilvania secolului al XV-iea . Ştefan de la Densuş , în SC/A , seria AP,
1966, 2, p. 233-245 .
173

http://patrimoniu.gov.ro
Vechi picturi murale româneşti din Transilvania , I, în "Arta Plasti că ", 1966 , 4, p. 19-24.
Vechi picturi murale româneşti din Transilvania , li, în "Arta Plasti că ", 1966, 9, p. 10-17.
Picturile murale din biserica evanghelică din Mălîncrav , în SC/A , seria AP, 1967, 1, p. 79-93.
Les peintures murales de l'eg/ise evangelique de Mă/incrav, în RRHA , serie BA , 1968, p.
61-71.
Contribuţii privind arhitectura goticului timpuriu în Transilvania , în SC/A, seria AP, 1968, 1,
p. 41-49 .
Monumentele şi muzeele , în BM/, 1970, 2, p. 51-52 .
Considerations sur l'iconographie des peintures murales gothiques de la Transylvanie , în
"Les actes du XVI I-e Congres lnternational d'histoire de l'art - Budapest, 1969", Budapesta,
1969.
Consideraţii asupra iconografiei picturilor murale gotice din Transilvania, în BMI , 1970, 3, p.
15-26.
Pictura murală din Ţara Românească şi din Moldova şi raporturile sale cu pictura Europei de
sud-est în cursul secolului al XVI-iea , în BMI , 1970, 4, p. 17-32.
Polipticu/ de la Bruiu , în BMI , 1971 , 1, p. 62.
Mănăstirea Văcăreşti şi locul ei în contextul artei din Ţara Românească , în BM/ , 1971 , 2, p.
30-39.
Picturile bisericii din Sîntă Mărie Or/ea - cel mai vechi ansamblu mural din ţara noastră , în
BMI , 1971 , 3, p. 61-74 .
Un capitol unic al artei universale. bisericile cu pictură exterioară din Moldova , în "Mitropolia
Moldovei şi Sucevei", 1971 , 47 , nr. 9-12 , p. 675-678 şi în "Syntheses" (Belg ia), nr. 229/mai
1971 .
O precizare cu privire la o grindă din colecţia muzeului din Sfîntu Gheorghe, în RM, 1971 , 5,
p. 470-471.
Un spaţiu omogen: arta brâncovenească, în „Arta", 1971 , nr. 4-5 , p. 38-45.
Repere medievale, în Măgura , tradiţie şi artă , în „Secolul XX" , 1972 , nr. 9-12 , p.11-18
/conografia picturii murale gotice în Transilvania (Consideraţii generale şi repertoriu pe
teme), în "Pagini de veche artă românească'', tom 11, Ed. Academiei R.S.R , 1972, Bu c ureşti,
p. 7- 83.
Date noi cu privire la picturile murale medievale din Transilvania. Picturile murale ale
bisericii fortificate din Nemşa . Picturile murale ale bisericii ortodoxe din Bistriţa , în SC/A,
seriaAP1 , 1972, p.116-122.
Picturile bisericii din Gurasada , în BM/, 1972, 2, p. 63-66.
Un portret necunoscut al lui Mihai Viteazul. Însemnări privind biserica din Ocna Sibiului, în
BMI , 1972, 4, p. 60-62.
O epocă artistică uitată: epoca lui Miron Bamo vschi, în BM/, 1973, 1, p. 15-24.
Din nou despre picturile bisericii din Strei, în BMI, 1973, 2, p. 19-26.

174

http://patrimoniu.gov.ro
Şantierul pilot de restaurare pictură de la biserica fostei mănăstiri Humor Însemnări
marginale la campania anului 19 72 , în BM/ , 1973, 3, p. 53-54.
Restaurarea picturilor murale de la Ghelinţa , în BM/, 1973, 4, p. 45-54.
Miron Barnovschi, ctitor la Sucea va, în RMM, seria MIA 1974, 1, p. 91-92 .
Restaurarea monumentelor istorice În perspectiva a trei decenii de activitate , în SC/A, seria
AP, 1974, tom .12, p. 11-28.
La restauration des monuments historiques dans la perspective de trois decennies
d'activite, în RRHA , serie BA , XI , 1974, p. 11-36.
Le monastere de Văcăreşti; expression des relations artistiques roumaines - grecques , în
„Symposium , l'epoque phanariote. Thessaloniki , In stitute for Balkan Studies , 1974", p. 295-
300.
Trei decenii În activitatea de restaurare a monumentelor istorice , în RMM, seria MIA , 1974,
1, p. 3-4.
Legenda "eroului de frontieră " În pictura murală din Transilvania , în RMM, seria MIA , 1974,
2, p. 21-38 .
La legende du „heros de frontiere" dans la peinture medie vale de la Transylvanie , în RRH ,
serie BA , 1975, p. 11-40.
O pictură murală exterioară regăsită la Baia , în RMM, seria MIA , 1975, 1, p. 59-60 .
Mihai Viteazul protector al artelor, în "Secolul 20", 1975, nr. 9, p. 43-48 .
Brâncuşi la Târgu Jiu , în "Arta", nr. 3, 1975.
Anul european al patrimoniului arhitectural. Monumentele şi centrele istorice din Romănia ,
în RMM, seria MIA , 1975, 2, p. 3-11 .
Historische Oenkmăler in Siebenburgen aus der Perspektive der Restaurierungsarbeiten , în
"Siebenburgische Archiv" ( Kă ln -Wien) , 12, 1975.
Monumentele de arhitectură considerate ca documente complexe ale istoriei patriei. în
„Memoriile Secţiei de ştiinţe istorice. Academia R.S.R ", 1975-1976, 1, p. 9-19 .
Monumentele istorice, martori ai epopeei naţionale , în "Arta", 1976, nr. 2-3 , p. 21-25 .
Centrele istorice şi monumentele de arhitectură - documente complexe ale so cietătii umane ,
în „Arhitectura ", nr. 4/ 1976. '
Granitul dintre ape, în "Secolul 20", nr.4-5/1976.
Ceramica monumentală din Moldova, operă de inspirată sinteză , în RMM, seria MIA , 1976,
1, p. 33-38 .
Picturile murale de la Mediaş : o importantă recuperare pentru istoria artei transilvănene , în
RMM, seria MIA , 1976, 2, p. 11-22.
Monumentele istorice, parte integrantă a patrimoniului cultural naţional, În RMM, seri a M,
1976, 2, p. 9-1 2.
Biserica domnească din CÎmpulung. o nouă ipoteză , în RMM, seria MIA , 1977, 1, p. 45-50 .
Monumentele de arhitectură considerate ca documente complexe ale istoriei patriei, în

175

http://patrimoniu.gov.ro
::HUUlf ':>I df tt'-OIC:

„Memoriile secţiei de ştiinţe istorice", Academia R.S .R. , seria IV, tom I, Bucureşti , 1978, p. 9-18.
O vatră de străveche cultură românească . În „Monumente istorice şi b ise ri ceşti din eparhia
Oradiei" , Oradea , 1978, p. 16-17.
Streisîngiorgiu. Observaţii preliminare privind picturile murale, în RMM, seria MIA , 1978, 1, p.
39-42.
Peintres italiens en Transylvanie, Crişana et Banat au long de XV!eme et XVeme siecle , în
RRHA , serie BA, 1978, p. 3- 18 .
Medieval Romanian Art, în "Art and Artists", April , 1978, London , p. 30-35.
Cetatea Ba/aga (note preliminarii) , în RMM, seria MIA , 1978, 2, p. 43-45 .
Conservarea şi restaurarea picturilor murale în România, în „Revista Comisiei Na ţi onale
pentru UNESCO", 1978, nr. 3, p. 28-32.
Cercetări cu privire la arta medie va lă românească , în "Istoria ştiinţelor în România .
Istoriografia de artă ", Ed . Academie i R.S .R. , 1979, p. 114-126.
Une forme representative de /'architecture vernaculaire: Ies fortifications populaires du Moyen
Age, în RMM, seria MIA , 1979, 1, p. 60-75.
Un capitol unic al artei universale: bisericile cu pictură exterioară din Moldova , în "Revista
Comisiei Nationale Române UNESCO", 1979, 21 , nr. 1-2, p. 71-75.
Baroque and specific assimilations in the art of the Romanian principalities in the 1lth-1 Bth
centuries , în „Synthesis", VI , 1979, p. 125-130.
Les eg/ises en bois chez Ies Roumains. Problemes d'histoire, de typologie et de
conservation , în "Compte renciu du 2-eme colloque sur Ies problemes de la reanimation des
villages historiques et de typo logie de l'architecture populaire", Athenes , 1979, p. 115-136.
L'historiographie de /'art en Rouman ie - problemes et rea!isations, (cu versiune engleză ,
germană şi rusă ) ,
în "Revue Rouma ine", nr, 4, 1979, p. 107-125.
Consonanţe artistice şi literare în anii revoluţiei de la patruzecişiopt, în "Revista Comisiei
Naţionale Române UNESCO'', 1979, 21 , nr. 3-4, p. 201-205.
Arta veche românească în perspectiva culturii europene , în "Secolu l 20", 1980, nr. 4-5, p.
121-128.
Biserica-culă din Cerneţi, în "Drobeta", 4, 1980, p. 17-26.
Lăcaşurile româneşti de zid din nord-vestul ţării şi însemnătatea lor istorică , în volumul
"Trepte noi şi vechi de istorie , cultură şi viaţă bisericească în Eparhia Oradiei. Mărtur i i ,
evocăr i ", Oradea , 1980, p. 229-249.

Creaţia artistică în epoca întemeietorilor de ţa ră , în "Constituirea statelor feudale româneşti '',


Ed. Academiei R.S .R. , Bucureşti , 1980, p. 261-324.
Considerations generales concernant la conservation et la restauration des peintures mura/es
medievales de la Roumanie, în "Colloque sur la conservation et la restauration des pei ntures
murales . Suceava , Roumanie , ju illet 1977", Bu c ureşti , 1980, p.7-20 .
Tresar artistique medieval, în "Revue Roumaine", 1980, nr. 9-1 O, p. 111-119.
Jose Puig y Cadafalch et /'art roumain , în RRHA , serie BA , 1982, p. 49-56.

176

http://patrimoniu.gov.ro
Tezaure artistice medievale - pictura murală , broderiile şi miniaturile , în "Trepte de c i vi li zaţie
româ n ească ",Ed. P ol i tică , B ucureşti , 1982 , p. 123-130.
Monumentele de arhitectură : cronica clădită a istoriei, în "Drobeta", 1982, 5, p. 79-92 .
Despre relaţiile artistice româno-polone În secolele XIII-XVII, în „ Relaţii cultu rale româno-
po lone", Universitatea din B ucureşti , 1982, p. 111-118.
Schitul Ostrov - valoare istorică şi arhitectonică , în RMM, seria MIA , 1982, 2, p. 15-17.
Tradiţiile ctitoriceşti la Întorsura Carpaţilor, în "Spiritua litate şi istorie la În torsura Carpaţilor" ,
voi. 11 , B uzău, 1983, p. 147-187.
Trăsături majore ale artei româneşti din epoca lui Matei Basarab , în "Matei Basarab şi
Bucureş ti i " ,M uzeu l de Istorie al Mun icipiului Bucureşti , 1983, p. 71-79 .
G/osse pe marginea unui tablou votiv (Mănăstirea Dobrovăţ) , în "Noi cercetări în domeniul
istoriei artei româneşti ", Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice , Bucureşti , 1983, p. 15-24.
Polipticul de la Dupuş, în "Arta", 1983, 2, p.12.
L'architecture dans Ies Pays Roumains au XV/eme siecle dans la perspective des relations
avec le monde ottoman , în RRHA , serie BA, 1986, p. 3-20.
Un ansamblu de sculptură decorativă din vremea lui Alexandru cel Bun, în "Arta", 1986, nr.
7, p. 22.
Restaurarea picturilor Sixtinei sau redescoperirea lui Michelangelo , în ,,Arta", 1986, 8, p. 26-27.
Pictura exterioară din Ţara Românească , în „Arta", 1986, 1O, p. 36 .
Între arhitectul Ion Mincu şi Manea, vătaful de zidari, în SC/A , seria AP, 1986, tom 33 ,
p. 43-52.
Redescoperirea lui Masaccio, În „Arta", 1986, 12, p. 24.
Ceramica. Un capitol puţin cunoscut de artă medievală din ţara noastră , în „Arta ", 1987, 11 ,
p. 36-38.
De nouveau sur Ies peintures mura/es exterieures de Moldavie. Considerations historiques
et iconographiques, în RRH , 1987, 1-2, p. 49-84.
Portretul lui Mihai Viteazul din Ocna Sibiului, în „Arta ", 1987, 1, p. 37.
Anastasie Crimca şi unele aspecte ale confluenţelor artistice româneşti, în „Arta", 1987, 10,
p. 30-32.
O „recitire " brâncovenească , în „Arta", 1987, 2. p. 34-35.
Marc Aureliu. Dosarul unei statui ecvestre, în „Arta", 1987, nr. 5, p. 3 1-34 .
Gema/te Bibel. Die Fresken der Mo/dauk/oster, în „Dacoromania", 1988, p. 313-330.
Un prog ramme architectonique non comme nte de la Moldavie des XVeme-XV leme siecles ,
în RRHA, serie BA, 1988, p. 3-20.
Biserica D omnească din Câmpulung , în SC/A, seria AP, 1988, 35, p. 3-16 .

177

http://patrimoniu.gov.ro
Studii şi articole I ::>tudii introductive, prefete

Studii introductive, prefeţe

Prefaţă ş i coordonator la Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al localităţilor şi


monumentelor medievale din Moldova, DPCN - Biblioteca Monumentelor Istorice din
Român ia , Bu c ureş ti , 1974.
Introducere, la ***Monumentele istorice bisericeşti din Mitropolia Moldovei şi Sucevei
[M onografie], în colaborare cu Corina Nicolescu, Ed . Mitropoliei Moldove i şi Sucevei , 1974,
p. 9-22.
Prefaţă la Paul Phil ippot, Pictura flamandă şi ren aşterea italiană , Ed . Merid iane, 1975.
Cuvânt înainte, la Andrei Cornea , De la portulan la vederea turistică. Ilustratori străini şi
rea lităţi româneşti
în secolele XVIII-XIX, Ed . Sport - Turism, Bucureşti , 1977.
Prefaţă la C. Benedict, C. Nicolescu , D. Grigorescu, B ucureşti. Muzee de artă [Album], editat
şi în limbil e francez ă , engleză, germană , Ed . Merid iane , Bu c ure ş t i , 1977.
Prefaţă şi note la Charles Delvoye, Arta bizantină , Ed. Meridiane, Bucureşt i , 1976.
Studiu introductiv, la Ion Godea , Ioana Cristache Panait, Aurel Chiriac şi Marin I. Mălinaş ,
Monumente istorice bisericeşti din Eparh ia Oradiei. Judeţele Bihor, Sălaj şi Satu Mare .
Bisericile de lemn . Ed . Epi scop iei Ortodoxe Româ ne a Oradiei , Oradea , 1978, p. 16-33.
Prefaţă la catalogu l ex p oziţie i itin erante UNESCO , "Un chapitre unique de !'art universel: Ies
eg lises a peinture murale exterieure de la Moldavie", 1979.
Cuvânt înainte la Dionisie din Fum a, Carte de pictură , Ed. Meridiane, Bu cureşt i , 1979.
Prefaţă la Ruth & Max Seyd ewitz, Operaţiunea Linz, Ed . Meridiane, Bu c ure ş ti , 1979.
Avant-propos şi coordonator la volu mul "Colloque sur la conservation et la restauration des
peintures murales . Su cea va , Rouman ie, 2-7 juil let 1977", C C. E.S., Bu c ureşti, 1980.
Prefaţă la Viklor Lazarev, Istoria picturii bizantine, Ed. Meridian e, 1980.
Cuvânt înain te la Anca Bratu Pop, Pictura murală maramureşeană . Meşteri zugravi şi
interferenţe
stilistice, Ed . Meridian e, Bu c ure ş t i , 1982.
Prefaţă şi note la Paul Henry, Bisericile din Nordul Moldovei, Ed Meridiane, 1984.
Cuvânt înainte la Maria Ana Muzicescu şi Ana Dobjan schi, Brode ria veche românească, Ed .
Meridiane, 1985.
Studiu introductiv la W. Podlacha şi Grigore Nandri ş , Umanismu/ picturii murale
postbizantine , Ed . Merid iane, 1985, voi. I, p. 5-27 .
Cuvânt înainte ş i coo rdonator la Anca Bratu , Monica Breazu, Ion lstud or, Maria Mocanu ,
Maria Irina Popescu, Liana Tugearu Repertoriul picturilor medievale din România, sec. XIV-
1450, în "Pagini de veche artă românească ", Voi V, Ed . Academiei RSR , 1985 (lu cra rea a
primit premiul "Ion Andreescu" al Acade miei R.S.R. în 1985.
Prefaţă, la Paolo ş i Laura Mora , Paul Philippot, Conservarea picturilor murale , Ed .
Meridiane, Bu c ureş t i , 1986.
Prefaţă la Ioan Opriş , Ocrotirea patrimoniului cultural , Ed . Meridiane, Bu cu reşt i , 1986.
Prefaţă la Meline Ghenea Poladian , Arta preistorică şi antică din regiunea caucaziană,
Bucureşti , 1988.

178

http://patrimoniu.gov.ro
Studiu introductiv, la Ioana Cristache-Panait, Bisericile de lemn. Monumente istorice din
Episcopia Alba Iuliei, mărturii de continuitate şi_ creaţie românească , Ed . Episcopiei
Ortodoxe Române a Alba Iuliei , 1987, p. 14-30.
Prefată la Gheorghe Leahu , Bucureşti, arhitectură şi culoare, 1988, ediţie suprimată.

Cronici , recenzii , evocări

Recenzie la Branko Fuscic, lstarske freske, în SC/A, 1966, 1, p. 148-149.


Note de lectură la Vlasta Dvorakova şi Dobroslava Menclova , Karlstejn , în SC/A, 1967, 1, p.
131-132.
Recenzie la Nicolae Stoicescu , Bibliografia localităţilor şi monumentelor feudale din
România, I, Ţara Românească , în BM/, 1971 , 3, p. 111 .
Al XIV-iea Congres internaţional de Studii Bizantine , în BMI , 1971 , 4, p. 73-7 4.
Prima perioadă din activitatea restauratorilor UNESCO În ţara noastră s-a încheiat, în BM/,
1971 , 4 , p. 74-75.
Recenzie la Otto Demus şi Max Hirmer, Romanische Wandmalerei, în BM/, 1972, 1, p. 76.
Note de drum din Bulgaria, în BM/, 1972, 1, p. 77-79.
Răspunderea unei aniversări, în BM/ , 1972, 3, p. 3-6.
Cea de-a VII-a adunare generală a Centrului Internaţional de Studii pentru Conservarea şi
Restaurarea Bunurilor Culturale, în BM/, 1973, 2, p.78.
Recenzie la Repertoriul internaţional al medievişti/or, Poitiers, 1971, în BMI, 1973, 2, p. 78 .
Proiecte şi perspective în activitatea de restaurare , (interviu realizat de Tereza Sinigalia), în
BMJ, 1973, 4, p. 73.
Conferinţa de la Zurich pentru "Anul european al patrimoniului arhitectural", în BM/, 1973, 4,
p.73-74 .
Colocviul J.C.O.M.O.S. Salonic, 1973, în BM/, 1973, 4, p. 74.
Cea de-a IV-a adunare generală a J.C.O.M.O.S., Rothenburg ob der Tauber, mai 1975, în
RMM , seria MIA , 1975, 1, p. 93.
Adunarea generală a Centrului internaţional de studii pentru conservarea şi restaurarea
bunurilor culturale, Roma 1975, în RMM, seria MIA, 1975, 1, p. 93.
Horia Teodoru , în RMM, seria MIA , 1976, 1, p. 94.
Simion Jucan, în RMM, seria MIA , 1976, 1, p. 94.
Patrimoniul naţional şi sistematizarea (masă rotundă) , în „Arta", nr. 7, 1977, material
suprimat
Profil. Ştefan Balş , în RMM, seria MIA , 1977, 2, p. 89.
Cea de-a V-a adunare generală l.C.O.M.O.S , în RMM, seria MIA , 1978, 2, p. 93 .
Muzeele şi monumentele - 35 de ani de realizări, în RMM, seria M, 1979, 7, p. 14-19.

179

http://patrimoniu.gov.ro
Sesiunea arheologică - Tulcea 1980, în "Arta ", 1980, 6, p. 36 .
Maria Ana Musicescu, în SC/A, seria AP, 1980, tom 27 , p. 191-192 .
Recenzie la Tresors Transylvains , în "Revue Roumaine", 1980, nr. 6, p. 169-171 .
O invitaţie la drumeţie - Recenzie la Juliana Fabritius Dan cu , Cetăţile ţărăneşti săseşti din
Transilvania , în "Arta", 1981 , 12, p. 39.
Omagiu lui Virgil Vătăşianu , în "Arta" , 1982, 3, p 13.
Recenzie la Grigore Ionescu, Arhitectura pe teritoriul României de -a lungul veacurilor, în
RRHA , serie BA , 1983, p. 68-70 .
ICCROM, une organisation internationale , în "Bulletin europeen '', XXXVI , 1985, 5, p. 12-14
Recenzie la N. K. Moutsopoulos şi G. Dimitrokall is , Geraki, Centre d'etudes byzantines,
Sa lonique, 1981 , în RRHA , serie BA , 1985, p. 79-82.
Recenzie la Andrei Paleolog , Pictura exterioară din Ţara Românească, în "Arta" , 1986,
10 , p. 36.
Un dicţionar indispensabil (Recenzie la Georgeta Stoica , Paul Petrescu, Maria Bocşe ,
Dicţionar de artă populară) ,
în "Arta", 1986, 11 , p. 36.
O binemeritată recuperare (Recenzie la Alexandru Tzigara Samurcaş , Scrieri despre arta
românească) , în „Arta ", 1987, 10, p. 33 .
Note de l ectură (la articole semnate de Pau l Mylonas , N.K. Moutsopoulos şi Maria
Theoharis ), în SC/A , seria AP, 1987, p. 94-98 ; şi în limba franceză în RRHA , serie BA , 1987,
p. 101-106.

CONTR I BUŢII MEDIA


Articole de pres ă

Cetatea Târgovişte , în "Apărarea Patrie i", nr.1 /1958.


Ars monumentalis rediviva , în "Viaţa Român ească ", nr. 3/1959, p. 181-183.
Cunoaştem monumentele noastre istorice? , în "Scînteia ", 4 mai 1966.
Îmbogăţirea izvoarelor de documente în cercetarea istoriei culturii româneşti, în „Scînteia", 5
martie 1968. -
Divizarea răspunderilor prejudiciază patrimoniul unic al monumentelor istorice , în „Scînteia",
18 iunie 1968.
Monumente puţin cunoscute din Ţara Bârsei, în „Astra ", 1968, III , nr. 2.
Picturi brâncoveneşti pe Oltul transilvan, în „Astra ", 1968, nr.1O.
Fresce medievale în sala Da/Ies, în "Scânteia Tineretului", nr. 6041 , 22 octombrie 1968.
Maeştri uitaţi ai artei româneşti, în "România literară " , 6 februarie 1969.
Problemele modernizării şi urbanizării satelor, în "Contemporanul ", 5 februarie 1971 .
Pârvu Mutu sau tributul greu al uitării, în "Astra '', nr.1/ 1971.

180

http://patrimoniu.gov.ro
P.rt1co1e ae presa

Restaurarea monumente/or istorice, în "Co ntemporanul ", 17 martie 1972.


Historical travel through Romania , în colaborare cu Iulian Antonescu , în "The Times",
29 decembrie1972 .
80 de ani de la Înfiinţarea Comisiei Monumentelor Istorice, în "România literară ",

1 februarie1973 .
Monumentele istorice şi actualitatea, în "România liberă ", 8 februarie1973.
Un viitor pentru trecutul nostru, în "Contemporanul", 20 iulie 1973.
Protecţia şi restaurarea zonelor istorice, în "România liberă ", 23 noiembrie 1973.
Un mare artist popular: Picu Pătruţ din Sălişte , în "România l ite rară ", 6 decembrie 1973.
Din nou despre "CÎmpia română ", în "Contemporanul", 6 ianuarie 1974.
Frumuseţea fîntînilor, în "Contemporanul ", 5 aprilie 1974.
Monumente istorice şi de artă , în "Contemporanul", 1 noiembrie 1974.
Restaurarea monumentelor istorice, în "Contemporanul", 31 ianuarie 1975.
Urbanistica modernă şi ocrotirea patrimoniului arhitectura/, în "România liberă ", 8 februarie 1975.
O valoroasă descoperire arheologică , în "Scînteia", 27 iulie 1975.
Monumentul istoric şi educaţia patriotică, în "Scînteia", 17 ianuarie 1976.
Smtem Îndatoraţi faţă de istorie printr-o neabătută grijă faţă de vestigiile arheologice, în
"Contemporanul", 13 februarie1976 .
Vestigiile şi monumentele istorice, o mare şcoală a educaţiei patriotice, în "România liberă" ,
24 martie1976.
S-a făcut prea puţin pentru introducerea marilor valori ale artei româneşti În circuitul
universal, în "Contemporanul", 9 iulie 1976.
Restaurarea picturilor murale din Moldova , în "România pitorească " , August, 1977.
Şcoala românească de restaurare , în "Îndrumătorul cultural", August, 1977.

Mozaicuri antice şi de artă din Tunisia, în "Scînteia", 12 martie 1975.


Pledoarie pentru arta medievală românească , în " Viaţa Româneas că ", nr.1-2, 1978.
Străvechile tradiţii ale originalităţii, în "Co ntemporanu l ", 4 august 1978.
Repertoriul monumentelor istorice din România, în "Scînteia", 19 iulie 1979.
Noi mărturii ale vechimii românilor În vatra strămoşească, în "Scînteia'', 11 februarie 1979.
Umbrele trecutului, în "Contemporanul", 29 februarie 1980.
Az Erdely szel!emiseg a kălcsănhatasok szellenisege în „ A Het", 19 iunie1981 .
Creaţia artistică şi istoriografia de artă , discuţie cu Boris Buzilă , în "România liberă ", 15 mai 1981.
Starea e veghe asupra monumentelor istorice, atestate ale fiinţei noastre istorice în
"Flacăra '',
28 februarie 1981 .

181

http://patrimoniu.gov.ro
Em1s1uni rad1ofct11ce ~; de televiziune

Emi siuni radiofon ice şi de televiziune


Vechi monumente de at1ă din Transilvania , conferinţă radiofonică , 15 februarie 1966.
Biserica din Densuş , conferinţă radiofonică , 18 octombrie 1966.
Biserica din Sîntă Mărie Or/ea , co n ferinţă radiofonică , 15 septembrie 1967.
Mănăstirea Gura Motrului, conferinţă radiofonică , rubrica "Itinerar turistic românesc",
program 2, 12 februarie 1968.
Un monument de pe valea Mureşului: biserica din Leşnic , conferinţă radiofonică , rubrica
"Itinerar turistic românesc", program 2, 18 martie 1968.
Mănăstirea Strehaia , conferinţă radiofonică , rubrica "Itinerar turistic românesc", program 2,
11 mai 1968.
Monumente şi construcţii celebre , emisiune de televiziune "Mai aveţi o întrebare ?" , în
colaborare cu Cezar Lăzărescu şi Radu Priscu , 16 octombrie 1970.
Costumul de cut1e în Ţările Române , emisiune radiofonică , 2 februarie 1971 .
Rememorări artistice în peisajul dealurilor buzoiene , emisiune radiofonică , 27 martie 1972.
Congresu/ de bizantologie , emisiune radiofonică , 20 noiembrie1971.
Muzeul de Artă din Ploieşti , emisiune de televiziune , 31 mai 1972.
Bucureştiul necunoscut; Curtea Veche - sistematizare sau reconstrucţie , emisiune
radiofonică , împreunăcu prof. univ. Grigore Ionescu , arh. Constantin Joja , arh. Paul
Bortnovschi , Panait I. Panait, ş . a. , 1972.
Călătorind la monumente: pe plaiuri buzoiene , emisiune radiofonică, 1 martie 1974.
Călătorind la monumente: în câmpia Dunării, emisiune radiofonică , 29 martie 1974.
Călătorind la monumente: în voevodatul lui Farc aş , emisiune radiofonică , 26 aprilie 1974.
Cum să privim un monument, emisiune radiofonică , 1 noiembrie 1974.
Cum să privim un monument. Poposind la cetăţile lui Ştefan cel Mare , emisiune radiofonică,
15 noiembrie 1974.
Cum să privim un monument. Putna , emisiune radiofonică , 6 decembrie 1974.
Cum să privim un monument; biserica mauzo/eu din Războieni, emisiune radiofonică , 20
decembrie 1974.
Ctitoria Mavrocordaţilor, emisiune de televiziune , 8 februarie 1975.
Mănăstirea Hurez, emisiune radiofonică , 21februarie1975.
Rezonanţele contemporane ale baladei meşterului Manole, emisiune radiofonică , 7 martie 1975.
Monumentele patriei in peisajul contemporan , emisiune radiofonică , 11 martie 1975.
Cetatea Sighişoara , emisiune radiofonică , 21 martie 1975.
Monumentele istorice azi, emisiune radiofonică , 25 martie 1975.
A cţiuni UNESCO pentru ocrotirea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural, emisiune
radiofonică , 2 august 1975.

182

http://patrimoniu.gov.ro
Monumentele de arhitectură - efigii ale spiritualităţii româneşti în permanentă actualitate ,
emisiune de televiziune, împreună cu Grigore Ionescu , Virgil Cândea , Lucian Roşu , 1O
august 1975
A cţiuni pentru restaurarea monumentelor istorice , emisiune radiofonică , 7 octombrie 1975.
Anul internaţional al patrimoniului arhitectural, emis iune radiofonică , 23 octombrie 1975.
La zi despre restaurarea monumentelor istorice , emisiune radio , 4 noiembrie 1975.
Monumentele arhitecturale româneşti în perspectiva anului european pentru protejarea
monumentelor, emisiune radiofonică , cu prof. Angelis D'Ossat (Roma ), Ernest Martin
(Geneva) şi Norman Bromelle (Londra) , 29 noiembrie 1975.
Ctitoria şi necropola Buzeşti/or de la Că/uiu , emisiune radiofonică , 2 martie 1976.
Oensuşul ctitorilor cnezi, emisiune de televiziune, 11 aprilie1976.
Arheologie şi restaurarea de monumente istorice, emisiu ne radiofon ică , 15 iunie 1976.
Monumentele patriei, şcoală a educaţiei patriotice , emisiune radiofonică , 17 iun ie 1976.
Restituiri istorice, emisiune televiziun e, 28 iunie 1976.
Monumente ale continuităţii la Alba Julia , emisiune radiofonică , 5 aprilie 1977.
Monumentele patriei în peisajul contemporan , emisiune radiofonică , 14 octombrie 1976.
Monumentele în pericol, emisiune de televiziune, 27 octomb ri e 1976.
Restaurarea picturilor murale din Moldova , emisiune de televiziune , 1Ooctombrie1977.
Cetatea Sarmisegetusei, emisiune radiofonică , 18 aprilie 1980.
Monumentul de la Adamclisi, emisiune radiofoni că, 16 mai 1980.
Podul lui Apoi/odor, emisiune radiofonică , 23 mai 1980.
Streisîngiorgiu - ctitorie voievodală , emisiune radiofonică , 1980.
Medalion Gorge Oprescu , emisiune radiofonică , 27 mai 1981.

Filme documentare
Turnuri şi cetăţi haţegane , scenariu şi come ntariu , 1972.
Priviri şi umbre , consultanţă , 19 noiembrie 1975.
Popas de artă la Hurez (regie Olga Zisu) - scenariu şi comentariu , 1976.
Atelierul internaţional ICCROM de restaurare a picturilor murale de la biserica mănăstirii
Humor, coordonator, Fototeca INMI , fond DMI , 1973.
Hurez (regie D. Dăd îrlat) - scenariu şi comentariu , 1975.
Mogoşoaia (regie D. Dădîrlat ) - scenariu şi comentariu , 1976.
Restaurarea - act de cultură, comentariu , Studioul Alexandru Sahia , 1980.

183

http://patrimoniu.gov.ro
Conferinţe s• corn inicar

CONFERINŢE ŞI COMUNICĂRI
Arta feudală În Ţările Române, Universitatea P opulară de Artă (U PA ) - sala Dalles ,
3 ianuarie 1962.
Monumente medievale din Transilvania , Clubul Uniunii Artiştilor Plastici (UAP),
26 februarie1962 .
Monumente de artă medievală din Ţara Româneas că , Club UAP , 12 martie 1962.
Monumentele Moldovei, Club UAP , 20 aprilie 1962.
Arta medievală În Moldova , Galeriile UAP , 30 septembrie 1962.
Arta medievală pe teritoriul României, UPA - sala Dalles, 9 ianuarie 1963.
Monumente medievale moldoveneşti, UPA - sala Dalles , 14 ianuarie 1963.
Monumente medievale transilvănene, Casa Oamen'ilor de Ştiinţă (COŞ) , 12 martie 1963.
Arta medie vală În Ţara Românească , UPA - sala Dalles, 21 mai 1963.
Monumente de artă medievală În R.P. Bulgaria , Club UAP, 16 octombrie 1963.
Monumente de artă medievală din Ţara Românească , Club UAP , 14 noiembrie1963.
Arta bizantină , UPA - sala Dalles , 25 decembrie1963
Contribuţii pentru cunoaşterea picturii româneşti din Transilvania În secolul al XV-iea ,
sesiunea ştiinţifică a Institutului de Istoria Artei al Academiei Române , 19 februarie1964.
Probleme stilistice şi iconogra fice ale picturii româneşti din Transilvania În secolele XIV-XV,
Sesiunea ştiinţifică a Institutul de Istoria Artei al Academiei Române , 1 iulie 1964.
Picturile bisericii din Densuş, Sesiunea ştiinţifică jubiliară dedicată centena rului Academiei
Române, 1964.
Arta veche românească , ciclu de confer inţ e , Universitatea " Ştefan Gheorghiu" - Bu c ureşti ,
noiembrie 1964 - mai 1965.
Arta bizantină , UPA - sa la Dalles, 13 ianuarie 1963.
Arta gotică , Universitatea P opulară Sibiu, 23 februarie 1965.
Arta popoarelor slave din sud, UPA - sala Dalles , 1O martie 1965.
Monumente medievale din ţara noastră, club ICECHIM - Bucureşti , 18 martie 1965.
Arta veche românească , ciclu de conferinţe în cad rul cursurilor pentru ghizii specializaţi pe
monumente istorice , Curtea de Argeş , martie 1965.
Arta veche românească , ciclu de conferinţe Academia Militară , februarie - mai 1966.
Arta medievală din Moldova , conferinţă , UPA - sala Dalles, Bucureşti , 1O aprilie 1966.
Valoarea artei româneşti şi rolul ei În contextu/ artei plastice universale , Universitatea
Populară Sibiu, 13 mai 1966.
La peinture murale exterieure en Molda vie, Univ ersităţile din Ljubljan a şi Belgrad , octombrie
1966.

184

http://patrimoniu.gov.ro
·;on•i;i 1nte s1 comunicări

Arta veche românească din Moldova şi Transilvania , Muzeul de Artă , Craiova ,


24 noiembrie 1966.
Arta veche românească din Muntenia şi Oltenia, Muzeul de Artă , Craiova , 1 decembrie
1966.
Contribuţii privind arhitectura gotică timpurie din Transilvania , Sesiunea ştiinţifică a Institutul
de Istoria Artei al Academiei R.S .R. , Bucureşti , 24 martie 1967.
Arta popoarelor slave În evul mediu, co nferinţă , UPA - sala Dalles , 18 ianuarie1967.
Arta veche românească , ciclu de conferinţe în cadrul cursurilor speciale pentru monumente
istorice , martie 1967, Curtea de Argeş .
Aspecte inedite din istoria picturii murale româneşti, Casa Arhitectului , B ucu reşti , noiembrie, 1957.
Arta medievală din Ţara Româneas că şi din Transilvania , ciclu de conferinţe în cadrul
cursurilor speciale cu ghizii pentru monumente istorice, laşi , 27-29 ianuarie 1968 .
Arta medievală din Transilvania , 1-11, ciclu de co nferinţe în cadrul cursurilor specia le cu ghizii
pentru monumente istorice, Bucure şt i , Sala Ateneului , martie, 1968.
Arhitectura medievală din Moldova - ciclu de conferinţe , laşi , 16-18 ianuarie1969 .
L 'architecture medievale en Roumanie , Casa de cultură "lbu Khaldum", Tun is, 13 martie 1969.
La peinture medievale en Roumanie , Institutul Naţional de Arheologie şi Artă , Tunis , 14
martie 1969.
Judeţul Vâlcea , vatră de cultură şi artă medievală, Râmnicu Vâlcea, 11 mai 1969.
Picturile bisericii din Criscior, Sesiunea ştiinţifică la In stitutulu i de Istoria Artei al Academiei
R.S .R., 12 mai 1969.
Momente reprezentative din istoria artei vechi româneşti, ciclu de conferinţe la Tekirghiol ,
15-17 mai 1969.
Tunisia - 3 milenii de artă , sala IRRCS , 26 mai 1969.
Contribuţii privind unitatea de tehnică şi tipologie În arhitectura religioasă de lemn din
România, Sesiunea jubiliară a Institutului de Istoria Artei al Academiei R.S.R ., Bucureşti , 14
iunie1969.
Arta medievală În Ţările române, ciclu de conferinţe pentru ghizii de monumente istorice ,
laşi , 20-25 ianuarie 1970.
La peinture murale en Valachie et en Moldavie et ses rapports avec la peinture sud-est
europeene au cours du XV-e siecle , la Congresul li de Studii Sud-Est Europene , Atena , 8
mai 1970.
Mănăstirea Văcăreşti, expresie a colaborării artistice româno-greceşti . comu nica re la
Simpozionul "Epoca fanariotă" ,Sa lonic, 23 octombrie 1970.
Arta bizantină , Universitatea Populară Braşov , 3 decembrie 1971 .
Sculptura medievală În zona Buzăului, Colocviul " Măgura'', sala UAP, 17 februarie 1972.
Pagini de istorie artistică buzoiană, colocviul "De la cioplitorii în piatră ai Bădenilor la tabăra
de sculptură Măgura-Buzău", 5 aprilie 1971 .

185

http://patrimoniu.gov.ro
Conferinţe şi comunicări

Muzee şi monumente, Sesiunea ştiinţifică a muzeelor bucureştene , 26 mai 1972.


L'at1e monumentale de/la Transilvania . Due epoche representative, Accadem ia di Romania ,
Roma , 27 noiembrie 1972.
Cronica cercetării ştiinţifice din Direcţia Monumentelor Istorice şi de At1ă în anul 1972,
Muzeul de Istorie al Municipiului Bucureşti , 21decembrie1972 .
Aspecte semnificative ale at1ei vechi româneşti, 2 conferinţe pentru ghizii monumentelor
istorice, l aşi , 19-20 ianuarie1973.
Din nou despre picturile bisericeşti din Strei, Sesiunea jubiliară a Dire cţ iei Monumentelor
Istori ce şi de Artă (DMIA) , 23 ianuarie 1973.
Legenda eroului de frontieră în pictura medie vală din Transilvania , Sesiunea ştiinţifică a
catedrei de Istoria Artei din Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu ", Bucureşti , 1973.
Bisericile de lemn la români. Probleme de istorie, de tipologie şi de conservare , Colocviu l
ICOMOS , Salonic, 8 octomb rie 1973.
Monumentele istorice din Transilvania în perspectiva activităţii de restaurare , Simpozionul
de studii privind Transilvania , Stuttgart, 1-4 noiembrie 1973.
Picu Pătruţ din Săliştea Sibiului, meşter între meşteri, Simpozion la UPA - sala Da lles , 3
decembrie 1973
Monumente puţin cunoscute din România , 3 conferinţe pentru ghizii de monumente istorice
din Moldova, laşi , 6-8 februarie1974 .
Ceramica monumentală moldovenească - o nouă ipoteză - Sesiu nea anuală a Direcţiei
Monumentelor Istorice şi de Artă (DMIA), 14 mai 1974.
La legende du heros de frontiere dans la peinture medievale de la Transylvanie , comunicare
la Congresul III I nternaţiona l de Studii Sud-Est Europene, Bucureşti , 7 septembrie1974.
Un capitol al relaţiilor at1istice româno-bulgare: ctitoriile subdunărene ale lui Matei Basarab,
Muzeul de Istorie al RS R, 16 decembrie 1974.
Un Bucureşti necunoscut, dezbatere organizată de UA P ş i Direcţ ia Patrimoniului Cultural
Naţ i o n a l (DPCN), 29 ianuarie 1975.
Brâncuşi la Târgu Jiu. Perspective urbanistice , dezbatere organizată de UAP şi DPCN , 1O
februarie1975.
Mozaicul, o at1ă mereu vie . Itinerar în lumea mozaicurilor tunisiene , dezbatere la sa la
Dalles, cu participarea lui Dan Grigorescu şi Dan Hăulică , 7 aprilie 1975.
Picturile murale din Mediaş, impot1antă recuperare pentru istoria at1ei medievale
transilvănene , Sesiunea ştiinţifică a DPCN , 16 mai 1975.
La protection des petites vi/Ies historiques en Roumanie , colocviul ICOMOS , Rothenburg ob
der Tauber, 30 mai 1975.
Confluences stylistiques dans /'architecture religieuse post-byzantine dans Ies pays
roumains , colocviul Asociaţiei de Studii Sud-Est Europene, Suceava , 12 iulie 1975.
Cuvânt de deschidere la expoziţia Monumente istorice din România - conservare,
restaurare , sala IRRCS , 7 octombrie 1975.

186

http://patrimoniu.gov.ro
Mihai Viteazul, protector al at1elor, Sesiunea ştiinţifică a DPCN, 24 octombrie 1975.
Ultimele descoperiri privind vechile ctitorii domneşti, Sesiunea secţiei de Ştiinţe Istorice a
Academiei RSR , 31 octombrie 1975.
Valorile istorico-at1istice ale ansamblului arhitectural Vă c ăreşti, Muzeul de Istorie al
Municipiului Bucureşti , 13 noiembrie 1975.
Ctitoriile lui Matei Basarab din Sudul Dunării, Sesiunea DPCN , 23 ianuarie 1976.
Cum să privim un monument, cursuri pentru gh izii de monumente istorice din Moldova , laşi ,
27 ianuarie 1976.
Sistematizarea centrelor istorice , Uniunea Arhitecţilor , în cadru l unei seri dedicate DPCN , 24
februarie 1976.
Cetatea Albă ln contextul fot1ificaţiilor epocii lui Ştefan cel Mare , Sesiunea DPCN , 26 martie
1976.
Monumentele istorice din ţara noa s tră şi perspectiva restaurărilor din ultimii ani, Uniunea
Arhitecţilor ,
13 aprilie1976.
Restaurarea picturilor murale În România, Centrul Internaţional UNESCO - Roma , 29 aprilie
1976.
Solia unui monument, Sesiunea DPCN , 11 mai 1976.
Confluenţe romanice În arta medie vală româneas că În lumina noilor cerc etări, colocviul
"Romanitatea orientală - continuitate şi civilizaţie ", Suceava , 25 septembrie 1976.
Epoca brânco vene a scă şi rădăcinile at1ei româneşti moderne, Muzeu l Mogoşoaia , 1O
octombrie 1976.
Capacitatea de sinteză şi originalitatea universală a at1ei vechi româneşti, Simpozionul
„ Vocaţia universală a culturii româneşti ", Curtea de Argeş , 11 octombrie 1976.
Biserica domnească din Câmpulung. o nouă ipoteză , Sesiunea ştiinţ ifi că a DPCN , 28
ianuarie 1977.
Elemente ale luptei de independenţă În ana medie vală românească , Simpozionul dedicat
Centenarului Independenţei de stat a României organizat de Universitatea din laşi şi
Universitatea din Freiburg , laşi , 8 aprilie 1977.
Relaţii at1istice româno-turce În secolele XVI-XVIII , Colocviu dedicat Centenarului
Independenţei de stat a României organizat de Societatea de Istorie din Ankara, 1977.
Considerations generales sur la conservation el la restauration des peintures murales
medievales en Roumanie, Colocviu internaţiona l „Conservarea şi restaurarea picturilor
murale" organizat de Comitetul Naţional Român al ICOMOS (lnternational Council of
Monuments and Sites), Suceava , 5 iulie 1977.
Probleme ale restaurării picturilor murale medievale În România , sediul Centrului
Internaţional
de Studii pentru Conservarea şi Restaurarea Bunurilor Culturale (ICCROM ) -
Roma, 8 mai 1978.
Rapot1uri specifice Între stil şi tehnică ln pictura medievală din România, la lnstituto Centrale
del Restaura , Roma , 9 mai 1978.

187

http://patrimoniu.gov.ro
Conferinte şi comunică•i

Raporturi de colaborare Între istoria de artă şi arheologie, „Colocviul balcanic de


arheologie" organizat de L'Association lnternationale d'Etudes Du Sud-Est Eu ropee n
(AIESEE), Tulcea , 3 iulie1978.
Coroziunea eoliană a picturilor exterioare, la Seminarul internaţional pentru co nserva rea
picturilor de la Tassili , Zeralda , Algeria, 29 octomb ri e 1978.
Picturile murale medievale din România, probleme de ordin istoric, artistic şi de
conservare, ICCROM , Roma , 23 aprilie 1979.
Picturile murale din bisericile de lemn româneşti, ICCROM , Roma , 24 apri lie1979 .
Monumentele transilvănene şi importanţa lor pentru istoria patriei, Tekirghiol, 26 septembrie
1979.
Locul artei româneşti În contextu/ artei universale, Tekirghiol , 27 septembrie 1979.
Valori plastice reprezentative În arhitectura românească a secolului al XIX-iea, Muzeul de
Istori e al Municipiului Bucureşti, 12 decembrie 1979.
L 'histoire des tremblements de terre en Roumanie a
travers Ies dommages subis par Ies
monuments, Colocviul "Le patrimoine cultural balkanique face au probleme seism ique'',
organizat de AIESEE ş i Comitetul Român ICOMOS , Bucureşti , 25 septembrie 1980.
Relaţii artistice româno-polone În secolele XIV-XVI , simpozionul " Relaţii culturale româno-
polo ne", Univers itatea Bucureşti , 28 octombrie1980 .
Elemente de arhitectură În controversă, Colocviul "Monumente de arhitectur ă ", Târgu
Mureş , 12 decembrie1980.

Şcoala de la "Sf. Sava" şi rolul său pentru istoriografia de artă românească, Colocvi ul
aniversar al Liceu lu i "N. Bălcescu " ("Sf. Sava"), la 300 de ani de la întemeiere, 13
decembrie 1980.
Originalitatea whitecturii şi picturii vechi româneşti, două conferi n ţe la Mitropolia Moldovei,
4-5 martie 1981.
Posibila reconstituire a capodoperei, cuvânt de deschidere a expoziţiei cu acelaşi titlu la
sala Kalinderu , 27 april ie 1981.
Referiri documentare conţinute de documentele istorice din judeţul Mureş , Sesiunea
DPCN , "Dezvo ltarea patrimoniului'', 1981 .
Confluences baroques dans l'architecture de - Molda vie aux XV/1-eme-XVlll-eme siecles,
Colocviu l AIESEE - ICOMOS , Bucureşti, 30 octombrie 1981.
lnsemnări privind arhitectura românească de zid din Transilvania , Banat, Craiova, În
secolul al XVIII-iea , Colocviu Câmpulung-Muscel , 11 decembrie 1981 .
A existat o şcoală de arhitectură la Craiova În secolele XVI-XVIII ? , Muzeul Olteniei ,
Craiova, 15 ianuarie 1982.
Consideraţii generale privind organizarea şi rezultatele primei etape a repertorierii picturilor
murale medievale din România (sec.XJV-1450) , Institutul de Istoria Artei , 28 ianuarie 1982.
Particularităţi stilistice În arhitectura şi decoraţia monumentelor din Ţările Române În
secolul al XVI-iea , Sesiunea şti in ţifică a Comitetului Naţional Român al CIHA (Com ite
lnternational d'Histoire de l'Art) , 1O martie 1982.

188

http://patrimoniu.gov.ro
Conferinţe si comunicări

Prispă - ceardac - pridvor În arhitectura românească din Transilvania , Muzeul Porţilor de


Fier din Drobeta -Turnu Severin , 20 aprilie 1982.
Bref aperqu sur Ies prob!emes de conservation des peintures murales en Roumanie ,
ICCROM , 7 mai 1982.
Considerations sur /'histoire de /'art medieval en Roumanie, Fa cu ltatea de conservare
Cetinije, 14 mai 1982.
Impact romanic În arhitectura românească din Transilvania , Muzeul de Istorie al
Transilvaniei , Cluj-Napoca , 27 mai 1982.
Spaţiul Dunării de Jos În epoca lui Matei Basarab, Muzeul de Istorie Călăraşi, 4 iunie 1982.
Tradiţii de construcţie urbană , Institutu l de Arh itectu ră " Ion Mincu" - Bu c ureşti , 5 iulie 1982.
Trăsături majore ale artei româneşti -în epoca lui Matei Basarab , Muzeul de Istorie din
Slobozia , 20 octombrie 1982.
Monumentul de arhitectură - document complex al istoriei, Uniunea Arhitecţilor ,

30 noiembrie 1982.
Evolution dans !'art medie val du sud-est europeen: succession, surprises el convergences ,
AICA - AIESEE , 9 decembrie 1982.
Glosse la un tablou votiv, sesiunea anuală a CIHA (Comite lnternati onal d'Histoire de l'Art),
21februarie1983.
Cum se citeşte un monument, cursuri pentru ghizii de monumente istorice din Moldova, laşi ,
16 martie 1983.
Repere pentru o monografie artistică a epocii lui Matei Basarab , Muzeul de Artă B ucu reşti ,
14 aprilie 1983.
Probleme ale restaurării monumentelor istorice În România , Sermoneta , 13 mai 1983.
Aspecte privind restaurarea picturilor murale din România , Officio delie pietre dure , Flore nţa ,
17 mai 1983.
Probleme privind restaurarea picturilor murale din România , lnstituto Centrale del Restau ro ,
Roma , 19 mai 1983.
Fondul unitar al artei vechi româneşti, Sesiunea Institutului de Istoria Artei , „Unitate şi
continuitatea în arta românească " , Bucureşti , 30 septembrie 1983.
Reşedin ţelevoievodale ocazionale, particularitate a feudalismului românesc, Sesiunea
„ Reşedinţevoievodale pe teritoriul patrie i", Muzeul de Istorie al Municipiului Bu cureşti , 12
decembrie 1983.
Bisericile de lemn la români, Sibiu , 16 ianuarie 1984.
Arta românească în Transilvania , Sibiu , 17 ianuarie 1984.
Pictura exterioară din Moldova, Sibiu , 18 ianuarie 1984.
Le patrimoine cu/turei face au danger seismique , ICCROM , 9 mai 1984 .
Un capitalo del/'arte universale .· I dipinti murali di Moldavia (le fasciate affrescate) , Semina ru l
de Studii Bizantine, Universitatea din Roma, 14 mai 1984.

189

http://patrimoniu.gov.ro
Problemi di restaura ai monumenti storici di Roman ia, Facultatea de Arhitectură din Roma ,
25 mai 1984.
La conservazione e ii restaura dei dipinti murali in Romania , ICCROM , Sermoneta, 16 mai 1984.
Muzee şi monumente din R.D. Germană , Muzeul de istori e al R.S. România , 11 decembrie
1984.
Între arhitectul Ion Mincu şi Manea, vătaful de zidari, Sesiunea anua lă a Comitetului
N aţ ional Româ n al CIHA, 26 april ie 1985.

Arta bizantină; premise, sferă , perioadă de formare , conferi n ţă la In stitutu l Teo log ic din
Sibiu , 14 noiembrie 1985 .
Epoca de aur a artei bizantine , Institutul Teologic din Sibiu , 15 noiembrie 1985.
Crepusculul artei bizantine, con feri nţ ă la In stitutul Teologic din Sibiu , 16 noiembrie 1985.
Grecia între clasicismul antic şi bizantinismu/ medieval, confe rinţă la In stitutul Politehnic din
Bu cureşti , 19 decembrie 1985.

Problemi di conservazione e di restaura dei dipinti murali medievali di Romania , co nferin ţă


la Fondazio ne cultu rale Castani, Sermoneta, 22 mai 1985.
Un monument de sculptură decorativă din epoca lui Alexandru cel Bun . comunica re la
sesiunea Comitetu lui naţional român de istoria artei, 26 mai1986 .
Din nou despre picturile murale din Moldova . Consideraţii de ordin istoric şi iconografic,
In stitutul de Istoria Artei, 5 mai 1986.
Grecia între clasic şi bizantin , Muzeul de Artă din Craiova , 16-17 ianuarie 1986 .
Probleme privind restaurarea picturilor murale medievale din România , co nfe r i n ţă - lecţie la
cu rsurile de specia lizare ICCROM , Sermoneta , 9 mai 1986.

În pregătire în 198~ : Pictura murală gotică din Transilvania , Arhitectura religioasă de lemn la
români, Arta romanică în Transilvania , Destinul artei gotice în România.

190

http://patrimoniu.gov.ro
li. REZULTATE ALE ACTIVITĂTll DE INVENTARIERE ŞI
EVIDENTĂ A SERVICIULUI CERCETARE-EVIDENŢA
' V

' AL l.N.M.I.

http://patrimoniu.gov.ro
ITER (ITinerari TERmali)
INVENTARIEREA PATRIMONIULUI ARHITECTURAL TERMAL

ITER - Metodă operativă de abordare a zonelor cu potential balnear


Studiu pilot: tradiţie şi dezvoltare durabilă pentru staţiun'i termale

Ruxandra Nemţeanu

Context internaţional şi naţional proiect arh. Aurelia Catană ), la proiectu l ITER


Staţiunile termale au apărut, initial , în (ITinerari TERmali ) din cadrul Programu lui
Anglia , apoi în Franţa , iar, după 1B70 , în INTERREG III B, program specific pentru
toată Europa.
domeniul dezvoltării spaţ i ale integrate a
Exploatarea resurse lor termale şi
teritoriului european .
infrastructura specifică acestora au o Ea cuprinde studiul a două zone cu resurse
tradiţ ie milenară în Europa , statiunile mai
termale valoroase (zona Băile Herculane-
recente încorporând şi dezv~ltând , în Mehadia şi zona Băile Felix-1 Mai) , în
numeroase cazuri , co nstru ctii antice vederea ide ntifi cări i eleme ntelor urbanistice
ş i arhitecturale specifice statiunilor termale
racordate la reţeaua de drumuri' din fostul
Imperiu roman. istorice din Rom ânia şi a particularitătilor de
Rezolvăr i l e urbanistice , sti lurile şi
dezvoltare a acestora , în raport cu 'cadrul
programele arhitecturale sau peisagere ale natural şi peisajul cu ltura l înconjurător.
staţiu n ilor termale tradiţionale aparţin , cu
Studiul pilot a avut în vedere , de
precădere , secolului XIX şi începutului
asemenea , şi semnalarea probleme lor de
seco lului XX , prezentând importante profil privind inventarierea , gestionarea şi
protecţia patrimoniul natural şi construit din
modificări în perioada de după primul
local ităţile respective , iden tifica rea şi
război mondial , câ nd se impune stilul
modern international. inventarierea a noi clăd iri şi ansambluri
Teritori ul actual al României , ale cărui valoroase în con textul natural şi/sau urban
izvoare termale reprezintă ci rca o treime specific, precum şi identificarea posibilităţilor
di n resursele de acest fel din Eu ropa , a de ame liorare/dezvoltare a activitătii turistice
suferit influenţe culturale multiple. El în zonele analizate, prin măsuri arhitectural-
co nţin e, încă din Antichitate , vestigii ca re
urbanistice şi de management urban .
atestă exploata rea izvoarelor terma le Lucra rea se înscrie pe linia preocupăril o r
( Băile Herculane , Băile Geoagiu etc). D eşi
Uniunii Europene de promovare ş i protejare
aceste resurse s-au bucurat apoi de a patrimoniu lui natural şi cu ltural.
preţuire în Imperiul otoman şi/sau în cel Necesitatea şi oportunitatea lucrării
habsburgic, majoritatea statiunilor termale
româ neşti sunt de factură re'lativ recentă (a Valorificarea resurselor balneare , în general ,
şi a celor termale , în particular, rep rezi ntă o
doua jumă t ate a secolului XIX, secolul XX) ,
şansă reală de relansare a turismului
dezvoltându-se relationat cu evolutia
statului naţional româ'n şi a sistemulu i de românesc şi de dezvoltare economică a
căi ferate ca re legau provinciile istorice
zo nelor şi l oca l ităţilor ce conţin respective le
româneşt i între ele sa u cu restul Eu ropei.
resurse .
Corelarea acestor eforturi cu ce le simi lare
Conţinutul lucrării din ţări l e europene poate determina o mai
bună c unoaştere şi integrare a acestor zone
Lu crarea de fată prezintă contributia
Institutului National al Monumentel or
0
în circu itul turistic european , susţinâ nd ,
tot odată , aspiratiile României de aderare la
Istorice, alătu~i de Institutul INCD-
Uniunea Europe ană .
0

URBANPROIECT (proiectant general; şef

193

http://patrimoniu.gov.ro
Colectivul Institutului Naţional al Developpement territorial durable du
Monumentelor Serviciul Cercetare- Continent europeen , Hanovra, 2000
Evidentă participant la campania de • VISION PLANET - Strategies for
inventa'riere (2003) lntegrated Spatia! Development of the
Central European, Danubian and
Şef proiect: arh . Ruxand ra N e m ţean u
Adriatic Aria, Background Report, April
Şef specialitate: ist. Au relia n Stroe
2000
ist. a rt ă Adriana Stroe
arh . Liviu B ră t ulea n u • Convenţia pentru salvgardarea
fotog raf George Dumitriu patrimoniului arhitectural al Europei,
operator Ruxandra Şerban Granada , 1985, în B.C.M.I ., Anul IX,
Nr. 1-2/1998; Carta de la To!edo
Bibliografie privind conservarea oraş e lor şi zonelor
istorice, ICOMOS 1986, în B.C.M .I.,
• Ştefan Negrea, Alexandri na Neg rea ,
Anul IX, Nr. 1-2/1998; Co n ven ţia
Ad Aquas Herculi Sacras, Editura
europeană pent ru prot e cţia
Timpul , Reş iţa , 2002
patrimoniului arheologic, La Valetta ,
• Agenda 21 - Rio de Janei ro, 1992
1992, în B.C.M.1., Anul IX, Nr. 1-
• Agenda Habitat - Istanbu l, 1996 2/1998 ; Carta revizu ită a turismului
• SDEC - Schema de Developpement de cultural, ICOMOS , 1999; Con venţia
l'Espace Communautaire, Potsdam, 1999 europeană a peisajului, Fl o re nţa,
• Prin cip es directeurs pour le 2000.

194

http://patrimoniu.gov.ro
ĂILE HERCULANE

Ruxandra Nemţeanu

Băile Herculane se num ără printre


cele mai vechi băi termale din România . În
2003, băile au serbat 1850 de ani de
existenţă .
Localitatea beneficiază de cinci grupe
de izvoare termo-minerale care au un debit
constant şi temperaturi între 35°-62°.
Ansamblurile balneare pot fi grupate în patru
mari perioade istorice: prima - antică , a
doua - începutul secolului XVIII , a treia -
secolul XIX , a patra - secolul XX.
Perioada antică (romană)
Legiunile romane au descoperit
izvoarele termo-minerale când au construit
castrul Ad Mediane (Mehadia) . Ca şi alte
izvoare termo-minerale din imperiu şi
acestea au fost dedicate lui Hercule. După
retragerea administraţiei imperiale aureliene
în 271 , izvoarele au fost abandonate.

Secolul XVIII
La începutul secolului XVIII , izvoarele ,
deşi nu erau captate în construcţii durabile,
Băile Herculane - vedere veche
erau , totuşi , frecventate de către loca lnici şi
de către străini (administraţie , armată , etc.) A doua fază a construcţiilor , alătu­
pentru tratarea diverselor afecţiuni . După rate , acum , vech iului nucleu , este caracte-
războiul turco-ruso-austiac din 1716-1718, rizată prin adoptarea noilor programe de
când regiunea Banatului devine parte a arh i tectură de vilegiatură sub îndrumarea
Imperiului habsburgic, austriecii redescoperă sau chiar proiectarea arhitectului Wilhelm
ruinele romane şi reconstruiesc, din lemn , von Doderer, autorul proiectului Palatului
diverse stabilimente. Acestea vor arde în Peleş de la Sinaia . Aceste noi stabilimente
timpul războiului turco-ruso-austriac din anii - cazinoul , marile hoteluri şi parcul public
1737-1739. central - au fost începute ca urmare a
vizitei din 1852 a împăratului Franz
Secolul XIX Joseph , care , ca şi predecesorul său , a
După acest ultim război , un regiment apreciat cal i tătile curative ale izvoare lor
format numai din soldaţi români a fost plasat termale. În 18S6 se construieşte clădirea
la gra~iţa Imperiului habsburgic. B ăilo r Neptun după planurile arhitectului
ln 1801 încep construcţiile durabile ale Alpar, bă i care, la acea vreme, erau
stabilimentelor pentru tratament, majoritatea considerate unele din cele mai moderne
existând şi în prezent. Aceasta este prima din Europa.
fază de construcţii , când apar sanatoriile Gara local ităţii a fost construită în
militare, când se construieşte primul nucleu 1886 pe linia ferată ce făcea legătura dintre
al localităţii de azi . În 1810, băile sunt Timişoara şi Orşova .
vizitate de î mpăratul Francisc I, care
apreciază , în mod deosebit, calitătile Secolul XX
curative ale apelor. În 1817, loca litatea 'îşi După Unire , băile au intrat sub
schimbă denumirea din Băile Mehadiei în administrarea Ministerului Sănătăţii şi
Băile Herculane. Prote cţiei Sociale.

195

http://patrimoniu.gov.ro
UZIN A ELECTRIC A I·
str Uzin ei- nr .!î
BAIA ROMAN ,i>., So .
XVIII str Romana ·
YESTIGJI AP EDUC
ROMAN , str Rorna1
EDICUL IZVOR llYGE:
. SEC~ XVIII , sll l~om o

.
o LUC RĂ RI
fos tă str Ullne1
DE AR!Ă. 1t
- zid de s pnJ ln ,
\Bl~!~C.ATOL!~A "SF. regulariza re, drum uri
MARI A" ŞI TIJRN ULl 181 1. spre Holel Rom•
C LOPOT N I ŢĂ , 183 8. Piaţa\ . . Q
,'\ Herculcs nr. 5 '-..... ~ 'I ,
PA VILION DE TRU PĂ ŞI / ·~'
\„ / ,___s_u_aQ F [ŢERI _ \ ' 9' I
(hote l do111oglcd -
p avili onul 5) P1::ita
fos~'. ,I
1
'•\ /
(;'
" \ li.
;,
I, '
'\ (
Hei cules nr 4
, HO fE.b_D_!'!C IA - (fost \
,
li '
J}' l 1
.
•I I l

,AD~RA f!L' BĂILOR,


\ pav 1l 1onul 6) Pia~
'· '\ i, 'I: ' I '
\
\
\ .... •
< _
Hercules 11r .~ '
,
I ./
1· J j
1
H
\
\
\ \ " '
.
'
. .,.....
"
"-_\
\ .(I\
','
. '\.. 1 ~ I
..,c- I

\
\
\"•
'\\-.
\
..._/...
• \. '
• \.
• .---)


181 1 P1a1a He1c~!es "' 2
,t!OT~.
r ERDINAr'j D -
V enus , (pavll10 u/V) , P!~ \i)
~sl ~~
· ~.!.
·

',
·
o
'

/1.11?
/
I
„ ·
/ )

/
/
r'

-~\ . ':. ' ' \;. . '".. \


l lercules 11 ,
J3AIA DIAN~. 1_!!_1_0 , 1929 \,' /i. 1 , · _""'.;,::; . / . 1, 1
CD
(J) '
\~ ~ GENERALĂ),Haţeg
V ILĂ , 1897 \ŞCOALA
\
r\ (losf •vilio.n ul
IZVORUL DIANA. SI
p. 12)\ \ . .
1
\ , o
-
-„„
'
Nicolae de
sir Slor;i \
nr 2
/
. \ ·~
\'
1i..
'
~~ ·:-.:~ l ~yo1ulu1 nr 1
.
.\ .
• , ··• - - - .. ' - • YIL1'\..DO RA Ş I VILEI- ' · -~.. I
\ ' TR ANSI LV ANI A (locuinţe \ "'·
'-, 1 r de se rv iciu) , sir Stoica I\ " '
0 ' .... ... )._
0
Nicolae de Haţeg nr 3 şi 11 t ~, '· '
\"', / H C li I lf· I

-~~ cultură Şt 5-~


1
~ LOC U I N ŢE ELISA B ET.&.1,~Ş
\
\ ... " f - \ „\ VILA _,. 5,
• (casa de A Rltlf; Pl §..C OPIA \"\ ·• ' ' µ „ ..... 1. li

~\ CARANS E,B EŞULUI (fos


\ \ '- .• ' ' < ,
'. _ ' ' .., · fa nna c1eJ st r Cerne1 nr
-·· , \"
-\
· ·-\ I \ ' µav ll1011ul 10 ), • \, .BAI A NEPl UN 1883
w (bă ile /1IJf(.· ,,,
lf.1 t

' \" \ \ .\ 1 1 , sir Slolca Mcolao r.e >iateg - \Sliîiliroa se), Izvorului\ I \
nr. 5 \ \ nr 3 • 0

"t ..',tlLA._\IĂLU~SCU
• ) u _
-~-------.:;,--<. „ , VILA BEL VE DERE ': \. Q~
PODU_L DE FOSTĂ FOf:!~,_SEC Y
,J ş1
I
)
/ c. ,,'
• 0 I

.{ 1
V'
\
....

•!.
or_ )'•~ "'-"'-"'
~
'
~ o9~.Q-~ .~
~
'

_,. ;. •// ~
", ',
c ,
~ ·' \.~'·( ~'o
•.
•.
i1
'' '- ·

, '' \ · ..
0
(fostpav!lion ul 9),

Stoica Nicolae tie Ha1eg ,


nr 7
_ '

SF. SEC .XIX-INC. SEC.XX, ,-..,, '

':_o .
• \ "-
·?1
: , '·' \\.. '\.....
· x 1x Intre cir Cerne1 str/

, , '· "'"""'.
·- ~l~ ;_ ~str.
·\ '· '
i.
_
--..
. / "
· '
.;i

··~,~
lzv.orinfaţaBâ1lor Nep~un
~ j,
-~··
- „_°.}' ' /„ 0·i "'; n ,• -......; r~ "'• ••• „ • VILA BELVEDERE ·~.p ' ~ \ ' -~- .
~ ·· ~' FOSTĂ "•~ -~h'
1

„r
~ ...·.'- ., . . ' „„
J ·L )) .~„' ~; ~-
, :;;"" , : / : 1
1'• ' /·' • • VILA ..., • I
• • "a+' <•··~
._CRACIUNESCU (fost - "', ,.. • •• .... ,,,'<..
, ". I

.l
• , / • ' 1 ?\o J o 1 ~ . „ ~ ' • pa vi honu l 8) , sir St01ca •• f '· :> . '. \ ,
11
• • • / • \ • 11• „ „• •, ••••„ • ·1 „N1c o1ae d e 11 a\eo_ nr B „• 1 , • • ~ · , ('' \ \.~\ \ \ '
. • .•
"~ • " ' . ' „ .. , '~
·
rl • • ...
, , .. I\ ' • I· ,.,._ ""- • • ~
• • ,, •. • /-' . • /.~, ~ • J \
\ \" ' . ;!: ~
.„
l*'-:. _ „·J"-\~ _' • • ~.,. ~ '\ ,fi Vil.A.FUNCŢIONARILOR ~ ~~ .~~':_'.
- - - .
o . ·„ .~ '= I „ :." . " . „ •' ,· ·.I .„. ,,. I ......., • • - t..'"' \.' ~..- flll'!I,~ ~ -~ .

,„„ •l- '. ' ~o-.t. „o ~„ · .-;I. ' " :1{1" ...
-~J ., r7~-p;
,i?L ;- '( '\' -
-~.
.- HOTEL TRAIA·

o~„~„ <~- -. ~ ',„0, /~~~


u\„ . „...... , L (pavll 1o nul 11 ), SEC . XIX • (Victoria - fos tp 1
,_.„'1,.1:~: :•""""• " ~ ~ "L. ·~\ „ ~ 1 2) ,scrCt;rri1
I I t •••
'
..' , 1 ' 0
• o •-.t slr lzvorulu1nr 1
ti • '
r" ·"' <V- .
_ _,.,., , • „'
• ~'\
I o ... • \
v'1
' #';
• "
. •
' •"
. .
. \
1,1
·" (
EDICUL IZVOR NEPTU N I c" ~
!
, „ .~..
. ,, „• ' .... ·- \..._) LUCRARI DE ARTA .
I 1 (pentru oc hi) , sir lzvo1t rlu1 ° _,/ r , P"' /
.~\ „;, ,'IN...~ ~t ,; Ji 0 d\~ Ă
c. ind/gu irea malurilor
-?'j I 1•• ,· „ , ,
,„ A
" ,,Î ;
„ • """
„ •
-..::. _ _,, ,
E Qlf;!)L
• '
IZV.PR

f:.' EPTUN Jl l ,_ ,.--fl/
/!ii::f,. . ·_...• ; .,.„ ,., o c. W, . 1• \ C Prn roi 1,rrnq

http://patrimoniu.gov.ro
·,

, .r\'
~ /'

.. ~~ //'

'o
i
I
/
/
·/ I
/ i I
,,,1
./ ,·< ,·
I
<.O o I I
--!

de la podul de piatr ă pes te Cern a


C
® pâna la izvorul Neptun
- Zonă istorică; sec. XIX

intre pod ul de piatr ă pes te Cerna


(Q' şi Podul Roşu nr. 1-20.
""' Zo n ă isto ri că; sec . XIX
I zona cuprinsă intre Biserica
I
ortodoxă şi str. Cerna
Zonă istorică ; sec. XIX
':),:-'. „,,.~~.
··„ „ o
zona c uprins ă intre Dornu l
~P;: . r @
Catoli c ş i Pi a ţ a Hercul es
Zo n ă isto ri că (etapa
I / ,
grăn i cereas c ă); sec . XVIII
·' I
zo na c up rinsă intre res taurantul
Grota Haidu cilor ş i podul de
piatră de peste Cern a
Zo nă istoric ă; sec. XIX
190'l
~-;\' - ..
---···~·L?~~...!..'..2... ~ .. d _ L~ „ str. Uzinei, de la Restaurantu l
Grota Ha iducilor la Uzina
© e l ec tri c ă
Zo n ă istori că; sec. XIX
Planul staţiunii Băile Hercu lane (1.N.M.I.)

http://patrimoniu.gov.ro
Începând cu 1950 s-a construit un nou Vechea U zină electrică , din str. Uzinei
complex de clăd iri în afara celor două nuclee isto- nr. 3, nu mai are plăcuţa comemo rat ivă cu
rice. anul de înfiinţare , plăcuţă consem nată în
Rezultatele campaniei de inventariere Lista 1992. Imposibilitatea de a discuta cu
„Cartarea c lădiril or şi amenajărilor cu cineva din conducerea uzinei a făcut ca
valoare arhitectural-istorică şi/sau peisagistică împrejurăr il e în care aceasta a dispărut să
din statiunea termală Băile Herculan e. judeţul rămână nelămurite .
Caraş-Severin " s-a realizat prin verificarea , În afara ediculu lui izvorului Hygeea,
corec t a rea şi reactualizarea Listei care figurează ca monument de arhitectură,
Monumentelor Istorice din 1992, precum şi s-au mai cartat edicule le izvoarelor „de
prin reperarea unor noi posibile obiective stomac şi de ochi ", care nu figurează în Listă ,
susceptibi le de a fi clasate ca monumente precum şi ed iculu l neoclasic al staţiei de
istorice , a unor amenaj ări cu valoare pompare. Acestea din urmă figurează pe str.
arhitectural-istorică şi peisagistică. Izvorul ui , fără număr .
Din 46 obiective de arhitectură , înscrise în Monumentele istorice din categori ile de
Lista Monumentelor Istorice din 1992, 36 de artă plastică şi cu valoare memorială, în
obiective au adresa poştală modificată atât prin număr de şase obiective (statui), au fost
schimbarea denumirii străzi l or, cât ş i prin identificate conform înregistrării în Listă .
renumerotarea poşta l ă a imobilelor de câtre Monumentele istorice din categoria
Serviciul Cadastru din cadrul Prim ăriei Băile arheologie au fost mai puţin abordate,
Herculane. întrucât sunt greu de reperat fizic.
Prin privatizarea complexelor hoteliere Ruinele apeductului roman . deşi
şi balneare , denumirile consacrate ale figurează la monumente de arhitectură , cu
obiectivelor fie au fost radical schimbate , fie greu au putut fi regă site , plăcuţa de
au fost încrucişate (de exemplu, Hotelul semnalizare fiind dispărută , iar ruinele fiind
Ferdinand din str. Cernei nr. 20 a devenit în înglobate în stâ n că şi beton .
prezent Hotel Decebal , iar Hotelul Venus din Zona protejată (catego ria de rezervaţie
Pi ata Hercu les nr. 1 a devenit actualul Hotel de arhitectură în Lista din 1992) este
Ferdinand) , schimbările putând duce la grave î mp ărţită pe şase poziţii , începând de la
erori de identificare. Podul Roşu din dreptul Vilei Băn c ii (str.
Actualul Hotel Apollo cuprinde în Lista Zăvoiului nr. 38) până la Uzina electrică
1992, la o singură poziţie , patru obiective , aşezată în amonte de Pia ţa Hercu les. pe râul
care, în prezent, au adrese poştale diferite - Cerna. Este corect trasată ca limite maxime.
Piata Hercules nr. 6, 7, 8 şi 9 - . fiind, de fapt, În afara ei au mai rămas câte va clădiri
imobile independente cu denumiri istorice izolate , înşirate de-a lungul drumului principal
diferite - Baia Apollo , Sanatoriul ofiţe resc , ce străbate o raşu l nou , în aval de oraşu l
Hote l Severin , Baia Hebe. La această poziţie vechi, pe strada Castanilor, construcţii
figurează şi porticul acoperit ce leagă Baia
apărute în genera l după 1900.
Hebe de Hote lu l Deceba l, deşi acesta face În fapt , o ra şul istoric este reprezentat
parte din suprastructura podului din piatră , de două mari nuclee urbanistic închega te ,
care are propria sa poziţie . Piata Hercules - cu nucleul de clădiri de
Cazinoul cu colonada şi parcul tratament pentru armata austriacă , ante 1864,
î n conju rător figurează în prezent între şi piaţa parcului cazi noului , înconjurată de
numerele 6-1 8, pe strada Cerna , iar în Lista clădiri l e hotelurilor pentru vilegiatură şi cură
1992 numai la nr. 6. În parc există şi în
balneară , circa 1880. Din perioada romană se
prezent un monument al naturii, un sequoia regăsesc vestigii in situ , în şi l ângă clădirea
uriaş , care ar trebui să figureze în planurile şi
Hotelului Roman şi în subso luril e B ăi i Apollo.
regulamentul de urbanism.
Întreg materialul fotografic este grupat
L ocuinţele grăn i cereşti cu grajdurile,
pe monumente istorice. începând cu imagini
Baia Venera , Casa Săraci l or , actualmente
vech i (cărţi poştale 1900-1920), urmând
figurând pe strada Casta nilor între numerele
imag ini de ansamb lu , de obiect , de deta~1u :
33 a, b, c şi 35, au fost cu greu depistate în
Obiectivele cartate sunt figurate pe harţ1
teren , întrucât figurau la alte adrese , fără
actuale , la scara 1/2000.
numere poşta l e .
Din documentatia elaborată am
Biserica catolică cu turnul are în
selectat spre exemplifica're 1 O fişe analitice de
prezent două adrese poştale: Piaţa Hercules
e videnţă , în sotite de material ilustrativ.
nr. 5 şi str. Liliacului nr. 2.

198

http://patrimoniu.gov.ro
FIŞA ANALITICĂ
de evidenţă a monumentelor istorice*

1 IDENTIFICARE
1.1. Cod
1.1 1. Lista 1955
1.1 .2. Lista 1991 - 1992 11 B 0087
1.1.3. Lista 2004 CS-1 1-m-B-11013.01
1.2. Categorie
1.2.1. Monument Monument
1.2.2. Ansamblu Ansamblu l balnear Apollo li
1.2.3 Sit
1.3. Denumire actua l ă BAIA HEBE
1.4. Denumire orig i nară BAIA HEBE/ Baia de friguri şi de umf l ături/Baia pentru dureri
de încheieturi , Karolinenbad , Dragalina
1.5. Denumire anterioară BAIA HEBE/Baia de friguri şi de umflături/ B ai a pentru dureri
de încheieturi , Karolinenbad , Draga lina

A/1- Baia Hebe - faţada spre piaţă

5/21- Hotel fost "Severin", actual Hotel Apoi Io - faţada 3/34- Baia Hebe - chioşc şi corpul
spre pia ţ ă scării

* F işa analitică de evidenţă a Bă ii Hebe conţine toate rubricile prevăzute de O.M. 2682/2003 .
Pentru următoarele fişe analitice de evidenţă publicăm numai rubricile care au putut fi completate
la momentul inventarierii.

199

http://patrimoniu.gov.ro
2 LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ I AMPLASAMENT
2.1. Stat RO
2.2. Judeţ/nume/indicativ/ Caraş-Severin
număr
2.3. Oraş ;sat, - comună Băile Herculane
actuale
2.4. Cod poştal 325 200
2.5 . Stradă , număr actuale Piata Hercules nr.8
2.6. Oraş ; sat - comună Băile Mehadiei
oriqinare/ anterioare
2.7. Stradă , număr anterioa re
2.8. Referinţe cartografice/ X=295721 ,37 ; Y=379301 ,08
toponime
2.9. Referinte cadastrale
2.10. Referinţe privitoare la
zona de protectie
2.11 . Categoria de arhitectură Arhitectură balneară şi turistică
2.12. Tipul de folosinţă sau Clădire băi de tratament, cu cabine individuale şi pavilion
functiunea cazare
2.13. Folosinta actuală Clădire băi de tratament, cu cabine individuale
2.14. Folosinţa iniţială Clădire băi de tratament, cu cabine individuale
2.15. Folosinta anterioară Clădire băi de tratament, cu cabine individuale
2.1 6. Reglementările
urbanistice în care se
înscrie
3. STATUT PROPRIETATE
3.1. Actualul proprietar SC Hercules SA - Arg irom lnternati onal SA
3.2 . Proprietar originar
3.3. Proprietari anteriori
3.4. Utilizator

4. DATARE
4.1. Datare prin perioaide I
secole
4.2 . Datare prin intervale de
date
4.3. Datare precisă 1826, ref. 1864, o dată cu Podu l de P i atră, rep. 1926
4.4. Justificarea datării

5. PERSOANE ŞI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI


5.1. Ctitor/ finanţator
5.2. Autor/ meşter
5.3 . Istoric Clădirea actuală s-a ridicat în 1826, pe locul unei băi de
scânduri consemnată în 1792. În 1864 clădirea actuală este
refăcută ş i este legată de Podul de Piatră de peste râul
Cerna printr-o galerie acoperită supraterană ce asigura
trecerea între baie şi Hotelul Decebal.

6 DESCRIERE
6.1. Zona şi aşezarea Baia Hebe se află în Piaţa Hercules , între Hotelul Apollo şi
Galeria de Anti chităţi de pe Podul de P ia tră (podul acoperit)
pod care leagă Baia Hebe de Hotelul Decebal.
6.2. Descriere obiectiv Baia Hebe se află în Pia ţa Hercules; face legătura între
individual Hotelul Apollo , fost Severin , prin Galeria de antichităţi de
pe Podul de P i atră (podul acoperit) cu Hotelu l Decebal.

200

http://patrimoniu.gov.ro
Prin interm ediul ei toate pavilioanele actualului hotel Apoll o
şi Baia Apo llo au legăt ura interioară cu Hotelu l Deceba l ş i
Casinoul. Se a s ig u ră o c i rc u l aţie înch i să continuă , de-a
lungul flancului stâng al cl ădirilor din P i aţa Hercules şi de-a
lungu l malulu i stâng al Cernei .
Clăd i rea actua l ă are cabinele de bă i la subsol , cab inetele
medicale la parter, iar la etaj , deasupra bă i i , este o terasă
de heliocură , cu un c h i oşc octogonal pen tru fanfară , din
elemente structurale din fo ntă , deco ra t în stil Seccesion,
vienez. La subsol con ţi n e 8 cabine şi un bazin comun, toate
din marmură albă ş i ro ş ie . Din pa rter se coboară la b ă i
printr-o scară interi oară , circ ulară amp l asată sub ch i oşcu l
de la etaj. Subsolul este acoperit cu bo lţ i "a vela " ş i în cheia
de boltă exi s t ă o hotă de aerisire . Arhite ctura faţade lo r se
î nca d re az ă în curentul ecl ectic, de şcoa l ă a c a de m ică .
Elementele clasiciza nte sobre sunt atenuate de volumetria
chioşcul u i a căru i de coraţ i e dante l ată con t rastează puternic
cu restul fa ţ ade l or clăd i r i i.
6.6 . Componente artistice
6.7. Mobilier
6.8. I n s cri pţ i i
6.9. Încad rare st ilist ică Arh itectura fa ţadelor se î nca dre ază în cure ntu l eclectic, de
şcoa l ă a ca d em ică .
6.10. Patrimoniu mobil

7 CONSERVAR E RESTA URARE PREZE NTARE


7.1. Starea g eneral ă de Proastă , de gradă ri din ca uza ema nărilor sulfuroase ale apei.
conservare
7.2. L uc ră ri anterioare de
restau rare
7. 3. Propuneri resta urare,
reabi litare , re co nversie

8 DOCUM ENTARE I REFER INTE


8.1. Bibliografie Negrea Ştefan , Negrea Alexandrina . Ad Agua s Herculi
Sacras , Ed . Timpul , Reşi ta , 2002
8. 2. Dosare şi rapoarte , în
arh ive
8.3. H ă rt i , planuri, desene Harta local i tă ţii la sca ra 1:2000
84. Fotografii 3/34 - Baia Hebe - chioşc şi corpu l scă rii - Stroe Aurel ian
5/37 - Baia Hebe - interio r parter, casa scă rii - Stroe
Aure lia n
5/21 - Hotel fost "Severin", actual Hotel A pollo - fa ţa da spre
pi a ţă - Stroe Au rel ian
A/1 - Ba ia Hebe - fa ţ a d a spre p iaţă - Brăt u lean u Liviu
B/20 - Ba ia Hebe - interio r, pa rter, casa s cări i spre băile de
la suosol , detali i - B răt uleanu Liviu
B/21 - Baia Hebe - ch i oşc , vedere din fostul Hotel Severin -
B rătuleanu Li vi u
B/34 - Baia Hebe - ch i oşc de e pocă din st ructură m etal i că -
Bră t u l ean u Liviu
8.5. Al te informalii

201

http://patrimoniu.gov.ro
5/37- Ba ia Hebe - interior pa rter, casa B/20- Baia Hebe - interior, parter, casa scării spre băile
scării de la subsol, deta lii

9 NIV ELUL DE INTERES/ CLASARE


9.1. Grupa v a lorică : A , B A
9.2. Categoria după natura 11 - Ar hite ctură
obiectivului : I, li , III , IV
9.3. Criterii de evaluare Criteriul vechime = mare
globală Criteriul valori i arhitecturale/ artistică / urbanistică =
excepţ ional
=
Criteriul frecvenţa/ raritate şi unicitate ex c epţ ional
Criteriul memoria l -simbolică = exceptional
94. Data şi documentul LMl-1992
protectiei
9.5. Codul primit prin
respectivu l act

B/34 - Baia Hebe - c hioşc de epocă din B/21 - Baia Hebe - chioşc ,
vedere din fostul Hotel
structură metalică Severin

10. SISTEMATIZAR EA EV IDENTEI


10.1. Data redactă rii fi şei 2003/09
10.2. Instituţ i a în cadrul căreia INMI - Institutul Naţ ion al al Monumentelor Istorice
s-a reda ctat fişa
10.3. Autorul fişei şi calitatea Arh. Ru xa ndra Nemţeanu
acestuia

202

http://patrimoniu.gov.ro
FIŞA ANALIT I CĂ
de eviden ţă a monumentelor istori ce

1 IDENTIFI CARE
1.1 Cod
1.1.1. Lista 1955
1.1.2. Lista 1991 1992 11 B 0076
1.1.3. Lista 2004 CS-11-m-A-11 004 01
1.2. Categorie
1.2.1. Monument
1.2.2. Ansamblu Ansamblul Casinoului
1.2.3 Sit
1.3. Denumire actuală CASINOU
1.4. Denumire originară Casa de Cură (KURHAUS )

GD6/22 - Casinou - vedere generală

2 LOCALI ZAR E AD MINISTRATIVĂ I AM PLASAMENT


2.1. Stat RO
2.2. Judeţ/nume/indicativ/ Caraş Severin
nu m ăr
2.3. Oraş ,sat, comună Bă i le Herculane
actuale
2.4 . Cod poştal
2.5. Stradă , numă r actuale str. Cernei, nr. 6 18, pe malu l stâng al râul .
în centrul
statiunii ; mărgineşte pe trei latu ri Parcul central Ul ,
2.6. O raş ; sat - comună Băile Mehadia ·
origina re/ anterioare
2.7. Stradă , număr
anterioare
2.8. Referinţe cartografice/ X 295721 , 37
topon ime Y=379301 , 08

203

http://patrimoniu.gov.ro
2.9. Referinte cadastrale
2.10. Referinţe privitoare la
zona de protectie
2.11 . Categoria de Arhitectură balneară şi turist ică
arhitectură
2.12. Tipul de folosinţă sau
funcţiunea Casinou
2.13. Fo losinţa actuală Casinou , numit anterior "Casa de cură ", azi muzeu , sală de
spectacole şi spaţii comerciale
2.14. Fol osinţa iniţială Casinou
2.15. Folosinta anterioară Casinou

6/16A - Casinou - nivelurile superioare ale


6/18A - Casinoul - pasaj aripă dreaptă
corpului median

6/15A - Casinoul - corp median ş i chioşc 6/17 A - Casinoul - corp de legătură aripa stăngă

3. STATUT PROPRIETATE
3.1. J Actualu l proprietar Pri măria Oraşului Băile Herculane

204

http://patrimoniu.gov.ro
4. DATARE
4.1. Datare prin perioade I
secole
4.2. Datare prin intervale 1862-1864
de date

5 PERSOANE Ş I EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUM ENTULUI


5.1. Ctitor/ finanţator
5.2. Autor/ meşter Arh . W . Doderer
5.3. Istoric Aparţine fazei a doua de extindere a staţiunii (2/3 sec. XIX),
când arhitectul W . Doderer, la cererea împăratului Franz
Joseph I, a coordonat construirea unor noi edificii menite să
sporească gradul de confort şi atractivitate a acesteia .
Casinoul şi pa rcul construite cu acest prilej contrapun un
accent perpendicular pe direcţia general long i tud inală de
extindere a statiunii.

6/13A - Casinou l - corp median

6/35A - Casinoul - corp median , vedere


7/1 - Casinoul - corp articuaţie , aripa dreaptă
laterală

6. DESCRIERE
6.1. Zona şi aşezarea Clădirea comunică prin colonadă cu cele două hotelu ri care
o încadrează spre stânga şi dreapta , ş i care sunt construite
în aceeaşi peri oadă şi în acelaşi stil. Parcul aflat în faţa
clădirii - Parcul central - este contemporan acesteia (1862)

205

http://patrimoniu.gov.ro
şi păstrează parţial , planul iniţial , pe la începutul sec. XX
fiind adăuoat chioşcul.
6.2. Descriere obiectiv Clădire plan în Y, parter, cu excepţia corpului median - în
individual rezalit , cu 3 niveluri în retrageri succesive. Spre parc
colonadă cu coloane şi parapet din fontă , cu excepţia
corpului median , cu pilieri de zid şi arcade în mâner de coş .
În jurul desch iderilor trigeminate, semicirculare la partea
superioară ale corpu lui median . decoraţie clasicizantă . De
remarcat decoraţia sgrafitto pe fond roşu englez - siluete
antichizante , de pe tambururile cupo lelor corpurilor laterale.
Colonada păstrează decoraţia pictată a pereţilor şi a
plafoanelor, reproducere a celei origina re - medalioane şi
reţele de motive vegetale stilizate ; paviment originar, cu
motive geometrice. Plan cu încăpe ri în filă , cu accese
directe din colonadă, cu excepţia corpului median . cu plan
compactat. Decoraţia interioară modificată , cu excepţ i a
încăperilor din corpul median care adăpostesc muzeul şi
care păstrează pictură murală - panouri cu subiecte
alegorice, ş i a restaurantului. Clădire parţial denivelată faţă
de parc, acces prin scară mediană monume nta lă, din piatră ,
şi scări laterale.
6.6 . Componente artistice
6.7. Mobilier
6.8 . Inscripţii
6.9. Încadrare stil i stică Eclectic cu accente clasicizante

3/20 - Casinoul - exteriorul decorat al tamburului


6/14A- Casinoul - chioşc metalic
unei cupole

7 CONS ERVAR E RESTAURARE PREZENTARE


7.1 Starea generală de Medie , infiltraţii de ape pluviale, igrasie . Multitudinea
conservare deţinătorilor face dificilă coordonarea lucrărilor de
conservare şi restaura re .
7.2. Lucrări anterioare de Sala de spectacole a fost modernizată în 2/2 sec. XX, în
restaurare aceeaşi perioadă se pare că a fost recondiţionată pictura de
pe plafonul ~aleriei.

8. DOCUMENTARE I REFERINTE
8.1. Bibliografie Negrea Ştefan , Negrea Alexandrina . Ad Aguas Herculi
Sacras, Ed . Timpul, Reşita , 2002
8.2. Dosare şi rapoarte , în
arhive

206

http://patrimoniu.gov.ro
8.3. Hărti .
planuri , desene Harta localitătii la scara 1:2000
8.4. Fotografii GO 6/22 - Casinou - vedere generală - Dumitriu George
3/18 - Casinou - Detalii acoperiş - Stroe Aure lian
3/20 - Casinou - exteriorul decorat al tamburului unei cupole
- Stroe Aurelian
6/13A - Casinou - corp median - Stroe Aurelian
6/14A- Casinou - chioşc metalic - Stroe Aurelian
6/15A - Casinoul - corp median şi chioşc - Stroe Aurelian
6/16A - Casinou - nivelurile superioare ale corpu lui median
- Stroe Aurelian
6/17 A - Casinoul - corpul de legătură aripa stângă - Stroe
Aurelian
6/18A - Casinoul - pasaj aripa dreaptă - Stroe Aurelian
6/19A - Casinoul - colonadă - Stroe A urelian
6/21A - Casinoul - colonada - Stroe Aurelian
6/22A - Casinoul - cupo la stângă - Stroe Aure lian
6/23A - Casinoul - absidă stânga - Stroe Aurelian
6/26A -Casinou - detaliu pictură cupolă dreapta - Stroe
Aurelian
6/27 A - Casinoul - cupola dreaptă - Stroe Aurelian
6/28A - Casinoul - Pasaj aripa dreaptă detalii - Stroe
Aurelian
6/29A - Casinoul - colonetă detaliu - Stroe Au rel ian
6/30A - Casinoul - colonada , plafon - Stroe Aure lian
6/31A- Casinoul - consolă colonadă - Stroe Aurelian
6/33A - Casinoul - interiorul salonului (restaurant) - Stroe
Aurelian
6/35A - Casinoul - corp median , vedere laterală - Stroe
Aurelian
7/1 - Casinoul - corp articulaţie , aripa dreaptă - Stroe
Aurelian
7/1 O - Casinou l - detaliu decoraţie , nişă cu urnă - Stroe
Aurelian
7/3 - Casin oul - interior sală muzeu - Stroe Aurelian
714 - Casinoul - interior sală muzeu - Stroe Aure lian
715 - Casinoul - interior sală muzeu - Stroe Aurelian
7/6 - Casin oul - Ta van interior sală muzeu - Stroe Aurelian
718 - Casin oul - interior sală expoziţii - Stroe Aurelia n
7/9A - Casinou l - paviment - Stroe Aurelian
7/3A - Casinoul - bolţi galerii - Stroe Aurelian
8128 - Casinoul - corpul central - Stroe Aureli an

6/28A - Casinoul - Pasaj aripa dreaptă - 6/33A - Casinoul - interiorul sa lonu lui
detaliu (restaurant )

207

http://patrimoniu.gov.ro
6/21A - Casinoul - colonada

6/22A - Casinoul - cupola stângă 6/23A - Casinoul - absida stângă

9 NIVELUL DE INTERES/ CLASARE


9_1 _ Grupa valori că : A , B A
9.2 _ Categoria după natura li - Arhitectură
obiectivului : I, li , III , IV
9_3_ Criterii de evaluare Criteriul vechime= medie
globală Criteriul valorii arhitecturale/ artistică/ urbanistică = mare
Criteriu l frecvenţa / raritate şi unicitate = mare
C riteriul memori a l -simbolică= mare
Criteriu valoare si mboli că= medie

208

http://patrimoniu.gov.ro
.,

--
6/26A - Casinoul - detaliu pictură cupolă
6/27 A - Casinoul - cupola dreaptă
dreapta

6/29A - Casi noul - co l onetă deta liu

1O S ISTEMATI ZAREA EVID ENTEI


10.1. Data red actării fişei 2003/09
10.2. Instituţia în cadrul INMI - Institutul Naţional al Monumentelor Istorice
căreia s-a redactat fiş a
10.3. Autorul fi şei şi ca litatea Ist. artă Ad riana Stroe / Ist. Aurelia n Stroe
acestuia

209

http://patrimoniu.gov.ro
10.4. Trimiterea la Fondul fototecii INMI
documentaţia
fotoqrafică aferentă

7/3 - Casinoul - interior sală muzeu

715 - Casinoul - interior sală muzeu

7/10 - Casinoul - detaliu decoraţie - nişă cu urnă 6/30A - Casinoul - colon ada , plafon

210

http://patrimoniu.gov.ro
FIŞA ANALITICĂ
de evidenţă a monumentelor istorice

1. ID ENTI FI CARE
1.1. Cod
1.1.1. Lista 1955
1.1.2. Lista 1991 - 1992 11 B 0091
1.1.3. Lista 2004 CS-ll-m-B-11014
1.2. Categorie
1.2.1. Monument Monument
1.2.2. Ansamblu
1.2.3. Sit
1.3. Denumire actuală BAIA DIANA
1 A. Denumire ori~inară Baia pentru dureri de oase
1.5. Denumire anterioară Baia Ferdinand , Baia Elisabeta , Baia Cloşca

2/11 - Baia Diana - faţada princ i pală şi faţada


212 - Baia Diana - vedere de pe str. Cernei
laterală stânga

215 - Baia Diana - fostul bazin , azi discotecă

2. LOCALIZARE ADM INI STRATIVĂ I AM PLASAMEN T


2.1. Stat RO
2.2. Judeţ/nume/indicativ/ Caraş-Severin
număr
2.3. O raş ;sat, - comună Bă i le Herculane
actua le
24. Cod poş t al 325200
2.5. Stradă , număr actuale Str. Izvorului , nr. 1, pe frontul stâng al străzii , şi pe malul
drept al râului , în imediata apropiere a Hotelului Ferdinand ,

211

http://patrimoniu.gov.ro
cu care are legătură d i rect ă .
2.6. Oraş ; sat - comună Băile Mehadiei
oriqinare/ anterioare
2.7. Stradă , număr
anterioa re
2.8. Referinţe cartografice/ X=29572 1, 37
toponime Y=379301 , 08
2.9. Referinţe cadastrale
2.10. Referinţe privitoare la
zona de protectie
2.11 . Categoria de Arhitectură balneară şi turi stică
a rhitectură
2 .12. Tipul de folosinţă sau
funcţiunea Sanatoriu cu băi publice cu cabine individuale
2.13. Folosinta actuală Baie
2.14. Folosinta iniţială Baie
2.15. Folosinta anterioară Baie

2/6 - Baia Diana - statuia lui Hercule 2n - Baia Diana - statuie pe acoperi şul fostei
anexe

3. STATUT PROPRIETATE
3.1. I
Actualul proprietar S C. Hercules SA - Argirom Interna ţional SA

4. DATARE
4.1. Datare prin perioade I
secole
4.2. Datare prin intervale
de date

212

http://patrimoniu.gov.ro
I 4.3. Data re p recisă 181 O, cu mod e rnizări 1859 şi refaceri 1929

5. PERSOAN E Ş I EVENIMENTE ASOCIATE ISTOR IEI MONUMENTULUI


5.1. Ctitor/ finantator
5.2. Autor/ meşter
5.3. Istoric Anterior aici se afla , se pare, o baie romană . ulterior
abandonată . Izvorul a fost redescoperit în sec. XVIII , dar
construcţiile din lemn ale acelei perioade au dispărut. La
începutul sec. XIX a fost construită prima clădire din
materiale perene , refăcută şi amplificată în 1859. În 1929
baia a fost modernizată fiind adusă la standarde europene ,
atât din punct de vedere al condiţii l or de cură cât şi din
punct de vedere al confortului vizitatorilor. Modernizări
ulterioare au fost înregistrate în 1970 şi după 2000.

6 DESCRIER E
6.1. Zona şi aşezarea Baia are legătură directă , prin culoar acoperit, cu Hotelul
Ferdinand (miji. sec. XIX, recent restaurat , modernizat) şi se
găseşte la cca 50 m distanţă de Băile Neptun , cel mai amplu
pavilion de băi din staţiune .
6.2 . Descriere obiectiv Clădire parter, de plan dreptunghiula r cu latura lungă la
individual stradă şi rezalit median . Acoperiş cu terasă , reza litul
subliniat de cupolă aplatizată , cu bază poligonală , streaşină
subliniată registru de arcaturi şi lanternou . Ferestrele ,
semicirculare la partea superioară , păstrează parţial
subîmpărţirea originară . Faţada este decorată cu registre în
tencuială . Accesul este protejat de portic cu arcade
semicirculare pe pilaştri de zidări e . Ferestrele faţadei
principale şi arcadele porticului sunt subliniate de registre
decorative cu reţele geometrice . Terasa are parapet cu
panouri pline în a lternanţă cu cele traforate, pe balustradă
urne, la colţuri statui , dintre care se păstrează cea a lui
Hercule. Culoar longitudinal , din culoar acces spre cabinele
de baie, individuale , modernizate şi acces acoperit spre
hotelul alăturat (Hotel Ferdinand ).
În stânga clădirii băii , fostă anexă poligonală , acoperiş
aplatizat, în coamă statuie - personaj femin in antichizant, pe
coloană scundă , cu capitel cubic. La interior co l onadă cu
coloane din fontă , în jurul unui spatiu central (fost bazin?).
În hol , încast rată în perete piatră cu transcrierea unei
inscriptii votive antice.
6.6. Componente artistice
6.7. Mobilier
6.8. lnscriptii
6.9. lncadrare stilistică Stil clasicizant, elemente istoriciste

7. CONSERVAR E, RESTAURAR E, PR EZENTAR E


7.1. Starea genera lă de Bună , interior recent modernizat
conservare

8. DOCUM ENTARE I REFERINT E


8.1. Bibliog rafie Negrea Ştefan , Negrea Alexandrina . Ad Aguas Herculi
Sacras , Ed . Timpul , Reşita 2002
8.2. Dosare şi rapoarte , în
arhive
8.3. Hărţi , planuri , desene Harta loca li tăţ i i la scara 1 :2000

213

http://patrimoniu.gov.ro
8.4 . Fotografii 212 - Baia Diana - Vedere de pe strada Cernei - Stroe
Aurelian
215 - Baia Diana - Fostul bazin al Bă ii Diana , azi discotecă
- Stroe Aurelian
216 - Baia Diana - Statuie Hercu le - Stroe Aurelian
217 - Baia Diana - Statuie pe acoperişul fostei anexe - Stroe
Aurelian
2/11 - Baia Diana - faţada principală şi faţada laterală
stânga - Stroe Aurelian
2/12 - Baia Diana - Vedere din spatele băii - Stroe Aurelian

9. NIVELUL DE INTER ES/ CLASARE


9.1. Grupa va lorică : A, B B
9.2. Categoria după natura li - Arhitectura
obiectivului : I, 11 , III , IV
9.3. Criterii de evalua re Criteriul vechime = medie
globală Criteriul valorii arhitecturale/ artistică / urbanistică= med ie
Criteriul frecvenţa/ raritate şi unicitate= m i c ă

10 SISTEMATIZAREA EVIDENTEI
10.1. Data redactării fişei 2003/09
10.2. Inst ituţia în cadrul INMI - Institutul Naţional al Monumentelor Istorice
căreia s-a redactat fişa
10.3. Autoru l fişei şi ca litatea Ist. artă . Adriana Stroe
acestuia

214

http://patrimoniu.gov.ro
FIŞA ANALITICĂ
de evidenţăa monumentelor istorice

1 IDENTIFICARE
1. 1. Cod
1.1.1. Lista 1955
1.1.2. Lista 1991 - 1992 1180114
1 1.3. Lista 2004 CS-1 1-m-A-11025
1.2. Categorie
1.2.1. Monument Monument
1.2.2. Ansamblu
1.2.3. Sit
1.3. Denumire actuală GARA CFR

Gara - Vedere veche

4128 - Gara - faţad a principa l ă

215

http://patrimoniu.gov.ro
2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ I AMP LASAMENT
2.1. Stat RO
2.2. JudeVnume/indicativ/ Caraş-Severin
număr
2.3. Oraş ;sat, comună Băile Herculane
actuale
24. Cod poştal 325200
2.5. Stradă , număr actuale Str. Trandafirilor 101 , la cca. 5 km vest de staţiune , având
l egătură auto cu aceasta
2.6. Oraş ; sat - comună Băile Mehadiei
originare/ anterioare
2.7. Stradă , număr
anterioare
2.8. Referinţe cartografice/ X=295721 , 37; Y=379301,08
toponime
2.9. Referinţe cadastrale
2.10. Referinţe privitoare la
zona de protectie
2.11 . Categoria de Arhitectură transporturi şi comunicaţii
arh itectură
2.12. Tipul de folosinţă sau
funcţiunea Gara CFR
2.13. Folosinţa actuală Gară
2.14. Folosinţa iniţială Gară

3. STATUT PROPRIETATE
3.1. I
Actualul proprietar Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismu lui :=J
4. DATAR E
4.1. Datare prin perioade I
secole
4.2. Datare prin intervale 1878-1886
de date

5. PERSOANE ŞI EVENIM ENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI


5.1. Ctitor/ finanţator
5.2. Autor/ meşter A D. Serres
5.3. Istoric Construcţia gării face parte din proiectul de conectare a
staţiunii la căi de comun i caţie mai ieftine şi mai rapide ,
aceasta conducând la creşterea afluxului de vizitatori şi la
mai buna cunoaştere a staţiunii pe plan european .

4/2 0 - Gara - faţada secundară

216

http://patrimoniu.gov.ro
4/34 - Gara - intrarea principală dinspre peron

4/24 - Gara - faţada secundară , detaliu 4/21 - Gara - Poliţia trafic feroviar

6. DESCR IERE
6.1. Zona şi aşezarea Aşezată la cca . 5 Km de staţiunea balneară , cu care are
legături auto .
6.2. Descriere obiectiv Clădire parter, plan dreptunghiular cu latura lungă spre
individual calea ferată , acoperiş-terasă şi cupolă mediană , cu tambur
scund şi învelitoare din tab lă , policromată , cu decoraţie
geometrică . Faţada p rincipală , spre calea ferată , are
colţuri l e subliniate bosaje, rezalit median plat, supraînălţat ,
cu pilaştri plaţi şi capiteluri profi late, 3 uşi vitrate ,
semicirculare la partea superioară , cu două canaturi. Faţada
secundară , spre stradă , are colţurile marcate de bosaje ,
rezalit median , pronunţat , poligonal , cu colţuri le sublin iate
coloane angajate , pe fiecare latură câte o deschidere

217

http://patrimoniu.gov.ro
sem i ci rculară la partea superioară. Faţada este precedată
de peron cu parapet din fontă ; peronul este denivelat cu
cca . 2 m faţă de stradă , acces prin scară frontală , din piatră .
Holul caselor de bilete , marcat la exterior prin rezaliţi şi
cupolă , are la interior p il aştri plaţi ş i două coloane cu socluri
înalte, prismatice şi baze şi capiteluri inelare . Păstrează
lampadare , ceas şi barometru originare.
În dreapta gării , clădire anexă , clasicizantă , 2 niveluri .
Pe peron colonete din fontă , vas de majol i că şi pergole
originare.
6.9. Încadrare stili sti că Stil clasicizant

(
I

4/25 - Gara - vas de majolică amplasat pe


4/31 - Gara - holul case lor de bilete
peronul secundar

4127 - Gara - soclu din fontă pe peronul


4/26 - Gara - peronul secundar
principal

218

http://patrimoniu.gov.ro
7. CONS ERVARE , RESTAURARE , PREZENTARE
7.1. I Starea generală de Bună I
. conservare .

4/22 - Gara - pergola 8132 - Gara - termometru originar

4/33 - Gara - lampadar originar 4/35 - Gara - ceas originar „Paul Garnier"

8 DOCUM ENTAR E I REFERINTE


8.1. Bibliografie Negrea Ştefan , Negrea Alexandrina . Ad Aguas Hercu li
Sacras, Ed. Timpul , Reşita , 2002
8.2. Dosare şi rapoarte, în
arhive
8.3. Hărţi , planuri , desene Harta local i tăţi i la scara 1:2000
84. Fotografii 4/20 - Gara - faţada secundară - Stroe Aurelian
4/21 - Gara - Poliţia trafic feroviar - faţada principală -
Stroe Aurelia n
4/22 - Gara - pergola - Stroe Aurelian
4/24 - Gara - fatada secundară , detaliu - Stroe Aurelian

219

http://patrimoniu.gov.ro
4/25 - Gara - Vas din majolică amplasat pe peronu l
secundar - Stroe Aurelian
4/26 - Gara - peronul secundar - Stroe Aurelian
4/27 - Gara - Soclu din fontă pe peronul principal - Stroe
Au relian
4/28 - Gara - F aţada principală - Stroe Aurelian
4/3 1 - Gara - Holul caselor de bilete - Stroe Aurelian
4/33 - Gara - Lampadar originar - Stroe Aure lian
4/34 - Gara - intrarea principală dinspre peron - Stroe
Au re lian
4/35 - Gara - Ceas originar "Paul Garnier" - Stroe Aurelian
8132 - Gara - Termometru oriqinar - Stroe Aurelian

9. NIVELUL DE INTERES/ CLASAR E


9.1. Grupa valorică : A, B A
9.2 . Categoria după natura 11 - A rh itectură
obiectivului : I, li , III , IV
9.3. Criterii de evaluare Criteriul vechime = mare
globală Criteriul valorii arhitecturale/ artistică/ urbanistică =mare
Criteriul frecvenţa/ raritate şi unicitate= medie

10. SISTEMATIZAR EA EV IDENTEI


10.1. Data redactării fişe i 2003/09
10.2. Ins ti tuţia în cadrul INMI - Institutul Naţional al Monumentelor Istorice
căreia s-a redactat fişa
10.3. Autoru l fiş e i şi calitatea Ist. artă Adriana Stroe
acestuia
104. Trimiterea la Fond fototeca INM l-2003
documen t aţia
foto g rafică aferentă

220

http://patrimoniu.gov.ro
FIŞA ANALITICĂ
de evidenţă a monumentelor istorice

1 IDENTIFICAR E
1.1. Cod
1.1.1. Lista 1955
1.1.2. Lista 1991 - 1992 11 B 0095
1.1.3. Lista 2004 CS -11-m-B-11018
1.2. Cateaorie
1.2.1. Monument monument
1.2.2. Ansamblu
1.2.3. Sit
1.3. Denumire actuală HOTEL ROMAN
1 A. Denumire o ri g i nară Băile de putere.
1.5. Denumire anteri oară Herculesbad (1'817), Latronum (Baia Hoţilor) , Baia lui
Iorgovan , Băile de putere.

2 LOCALIZAR E ADM INISTRATIVĂ I AMPLASAM ENT


2.1. Stat RO
2.2. JudeVnume/indicativ/ Caraş-Severin
număr
2.3. Oraş ;sat, - comună Băile Herculane
actuale
24. Cod poştal 325200
2.5. Stradă , număr actuale Str. Romană nr.1
2.6 . Oraş ; sat - comună Băile Mehadia
oriainare/ anterioare
2.7. Stradă , număr
anterioare

E/19 - Hotelul Roman - vedere din str. Romană

221

http://patrimoniu.gov.ro
2.8. Referinţe cartografice/ X=295721 ,37 ; Y=379301 ,08
toponime
2.9. Referinţe cadastrale
2.10. Referinţe privitoare la
zona de orotecţie
2.11 . Categoria de Arhitectură balneară şi turistică
arhitectură
2.12. T ipul de folosinţă sau
funcţiunea Complex balneao-turistic, hotel cu băi pentru tratamente
2.13. Folosinţa actuală Complex balneao-turistic, hotel cu băi pentru tratamente
2.14. Folosinţa iniţială Băi pentru tratament
2.15. Folosinţa anterioară Băi pentru tratament
2.16. Reglementări l e PUG-ul oraşulu i Bă il e Herculane
urbanistice în care se
înscrie

Băile Romane înainte de construcţia


Băile Romane înainte de construcţia Hotelului Roman
Hotelul ui Roma n şi îngloba rea lor în el
şi înglobarea lor în el (vedere veche)
(vedere veche)

3. STATUT PROPR IETATE


3.1. I
Actualul proprietar SC HERCULES SA-ARGIROM INTERNATIONAL SA

4. DATAR E
4.1. Datare prin perioade I Epocă romană , sec. XVII I
secole

5 PE RSOAN E ŞI EVENIME NTE ASOC IATE ISTORI EI MONUM ENTU LUI


5.1. Ctitor/ fina n ţator
5.2. Autor/ meşter Nu se cunoaste
5.3. Istoric Este cea mai veche baie din staţ i une , iniţial construită ş i
folosită de romani. Inscripţia care atestă existenţa bă i i
datează din 153 a.Ch „ din perioada împăratului Antoninus
Pius . Cu orileiul restaurării statiunii Herculane în prima parte

222

http://patrimoniu.gov.ro
a secolului al 18-lea, s-au descoperit aici vestigii romane . În
timpul Imperiul austriac, în 1792 a fost ridicată o construcţie
din lemn . În 1838, aceasta a fost înlocuită cu o altă clădire
având un „orologiu bătător" pe frontispiciu. Din toate acestea
s-au mai păstrat doar 3 cabine ş i 4 bazine. În bazinu l sudic
se mai păstrează statuia lui Hercules sculptată în stânca
muntelui de către romani. Simultan cu Baia Romană s-a
construit în apropiere o fântână cunoscută , pe atunci , sub
numele de Izvorul Tămăduirii „Ad Aquas Herculi Sacras" ş i
care adăposteşte izvoarele Hercules li şi Hygeia pentru cură
internă .
Clădirea actuală a complexului Roman , ce înglobează 3
cabine şi
4 bazine rămase din vechea Baie Romană , a fost
terminată şi dată în exploatare în 1975.

6. DESCRI ERE
6.1. Zona şi aşezarea Pe malul drept al râului Cerna in amonte de Piaţa Hercules,
la nordul localităţii.
6.2. Descriere obiectiv Clădirea Hotelului Roman , c l ădire nou construită ,
individual incorporează în parter vechi le corpuri ale aşa - ziselor Bă i
Romane din care s-au mai păstrat 3 cabine cu baie
individuală şi 4 bazine comune , de marmură roş i e şi albă .
Este cea mai veche baie din staţiune .
În bazinul sudic se mai păstrează basorelieful lui Hercules,
scu lptat de romani , în stanca muntelui .
Baia Romană deserveşte complexul hotelier in care este
îng lobat. Intrarea la băi se face prin interiorul hotelului .
Pereţii interiori ai băilor sunt trataţi în cărămidă aparentă . În
exterior, în apropierea hotelului se află două izvoare ,
Hercu les li şi Hygeia.
Cunoscute şi sub numele de Izvorul tămăduiri i sau Izvorul
Carol. Pe frontispiciul ediculului neoclasic ce adăposteşte
gura de captare , se află inscripţia : „Ad Aquas Herculi
Sacras".
6.6. Componente artistice Basorelieful lui Hercules, epocă romană
6.9. Încadrare stilistică Arhitectură contemporană

7. CONSERVAR E, RESTAURARE, PREZENTAR E


7.1. I Starea generală de bună I
. conservare .
8 DOCUM ENTAR E I REFER INTE
8.1. Bibliografie Negrea Ştefan , Negrea Alexandrina . Ad Aguas Herculi
Sacras, Ed . Timpul , Reşita 2002
8.2. Dosare şi rapoarte , în
arhive
8.3. Hărt i , planuri, desene
84. Fotografii E/19 - Hotelul Roman - vedere din strada Romană -
Brătuleanu Liviu
E/22 - Hotelul Roman , porticul de la intrare - Brăt ul eanu
Liviu
E/23 - Clădirea băii romane - clădirea înglobată în Hotelul
Roman - Brătuleanu Liviu
E/24 - C l ă d irea băi i romane - bazin - Brătuleanu Liviu
E/25 - C l ădi rea bă ii romane - holul de distribuţie al
în căperilor - Brătuleanu Liviu
E/26 - Clăd i rea băii romane - Basorelieful lui Hercule , epocă
romană - Brătuleanu Liviu

223

http://patrimoniu.gov.ro
E/26 - clădirea Bă ii romane - basorelieful lui
E/24 - clădirea Băii romane - bazin
Hercule , epocă romană

E/2 5 - clădirea Bă ii romane - holul de d ist ribuţi e al încăperilor

9. NIVELUL DE INTERES/ C LASARE


9.1. Grupa va lorică : A , B A
9.2. Categoria după natura li - Arhi tectură
obiectivului : I, li, III , IV
9.3. Criterii de evaluare Criteriul vechime= mare
globală Criteriul valorii arhitecturale/ art i stică/ urb a nistică= mare
Criteriul frecvenţa/ raritate şi unicitate = f. mare
Criteriul memorial-simbolică = mare

224

http://patrimoniu.gov.ro
E/23 - clădirea Băii romane , îngloba tă în Hotelul
E/22 - Hote l Roman - porticul de la intrare
Roman

10. SISTEMATIZAREA EVI DENTEI


10.1. Data redactări i fişei 2003/09
10.2. I nstituţia în cadrul INMI - Institutul Naţiona l al Monumentelor Istorice
căre i a s-a redactat fişa

10.3. Autorul fişei şi cal itatea Arh. Ruxandra Nemţeanu /Arh . Liviu Brătuleanu
acestuia

225

http://patrimoniu.gov.ro
FIŞA ANALITICĂ
de evidenţă a monumentelor istorice

1. IDENTIFI CAR E
1.1. Cod
1.1.1. Lista 1955
1.1.2. Lista 1991 - 1992
1.1.3. Lista 2004
1.2. Cateqorie
1.2.1. Monument
1.2.2. A nsamblu
1.2.3. Sit
1.3. Denumire actua lă EDICULUL CARE ADAPOSTEŞTE IZVORUL DE OCHI
1.4. Denumire oriqina ră Ed iculul care adăposteşte izvorul de ochi
1.5. Denumire anterioară Edicu lul care adăposteşte izvorul de ochi

3/1 O - Ediculul care adăposteşte izvorul de ochi

2. LOCALI ZARE ADMINISTRATIVĂ I AMPLASAM ENT


2.1. Stat RO
2.2. Judeţ/nume/ind icativ/n Caraş-Severin
umăr
2.3. Oraş ;sat, - comună Băi l e Herculane
actuale
2.4 . Cod poştal 325200

226

http://patrimoniu.gov.ro
2.5. Stradă , număr actuale Izvorului , pe frontul stâng al străzi i , pe malul râulu i, vis-a-vis
de izvorul de stomac şi la cca 20 m faţă de podul de la fosta
piaţă , lângă hotelul şi baza de tratament Hercules
2.6. Oraş ; sat - comună Băile Mehadiei
originare/ anterioare
2.7 . Stradă , număr
anterioare
2.8. Referinţe cartografice/ X=295721 , 37; Y=379301 , 08
toponime
2.9. Referinţe cadastrale
2.10. Referi nţe privitoare la
zona de protecţie
2.11 . Categoria de
arhitectură
2.12. Tipul de folosinţă sau
funcţiunea Ediculul care protejează izvorul de ochi
2.13. Folosinţa actuală Gură de captare izvor
2.14. Folos i nţa iniţială Gură de captare izvor
2.15. Folos i nţa anterioară Gură de captare izvor

3. STATUT PROPRIETATE
3.1. I
Actualul proprietar Pri măria oraşulu i Bă i le Herculane

4. DATARE
4.1. Datare prin perioade I 214 sec. XX
secole

5. PERSOANE ŞI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI


5.1. Ctitor/ finanţator
5.2. Autor/ meşter Necunoscut
5.3. Istoric Apa izvorului a fost folosită în scop curativ încă din sec.
XVIII , gura de captare fiind probabil protejată cu o structură
din lem n. După 1920, în arhitectura staţiun i i şi-au făcut
apariţia primele elemente decorative în stil naţ i onal
românesc , ediculul de protecţie a izvorului de ochi fi ind unul
dintre acestea .
6. DESCR IE RE
6.1. Zona şi aşezarea Pe malul drept al Cernei , lângă complexul hotelier Hercule.
6.2. Descriere obiectiv Izvorul , denivelat cu cca . 1,5 m faţă de nivelul străzi i , este
individual protejat de un edicul de plan dreptunghiular, care are spre
stradă m i că galerie cu parapet cu ba l uştri pătraţi , coloane
canelate , în torsadă şi capite luri cubice, pe care se sprijină
arcade în arc treflat Acoperiş piramidal , din ţiglă , cu
streaşină festonată , din lemn , Lângă izvor placă din piatră
cu inscr i pţie privitoare la compoziţ i a şi proprietăţile curative
ale acestu ia. Acces la izvor prin două rampe laterale .
6.9. Încadrare stilistică Stil national românesc
7. CONS ERVAR E, RESTAURAR E, PREZENTARE
7.1. IStarea generală de Bună I
. conservare .

8. DOCUM ENTARE I REFERINT E


8.1. Bibliografie Negrea Ştefan , Negrea Alexandrina . Ad Aquas Herculi
Sacras , Ed . Timpul , Re i ţa 2002

227

http://patrimoniu.gov.ro
8.2 . Dosare şi rapoarte , în
arhive
8.3. Hărţi , planuri , desene Harta local i tă t ii la scara 1:2000
84. Fotografii 3/1 O - Ediculul ca re adăposteşte izvorul de och i - Stroe
Aurelian

9 NIVELUL DE INTERES/ CLASAR E


9.1. Grupa va l orică : A , B B
9.2. Categoria după natura li - a rh i tectură
obiectivului : I, li, III , IV
9.3. Criterii de eva lua re Criteriul vechime = mică
globa l ă Criteriul valorii arhitecturale/ artistică/ urba n istică = medie
Criteriul frecvenţa/ raritate şi unicitate = medie

10 SISTEMAT IZAREA EVID ENTE I


10.1. Data redactării fişei 2003/09
10.2. Institu ţi a în cadrul INMI - Institutul Naţional al Monumentelor Istorice
căreia s-a redactat fiş a
10.3. Autorul fişei şi calitatea Ist artă Adriana Stroe
acestuia

228

http://patrimoniu.gov.ro
F I ŞA ANALITICĂ
de evidenţă a monumentelor istorice

1 IDENTIFI CAR E
1.1. Cod
1.1.1. Lista 1955
1.1.2. Lista 1991 - 1992
1.1.3. Lista 2004
1.2. Cateqorie
1.2.1. Monument
1.2.2. Ansamblu
1.2.3. Sit
1.3. Denumire actuală EDICULUL CARE ADAPOSTEŞTE IZVORUL DE
STOMAC
1.4. Denumire orig in ară
1.5. Denumire ante ri oară

2. LOCALIZARE ADM I N I STRATIVĂ I AMP LASAM ENT


2.1. Stat RO
2.2. JudeVnume/indicativ/ Caraş-Severi n
număr
2.3. Oraş ; sat, - com ună Băi le Hercula ne
actuale
2.4. Cod poştal 325200
2.5. Stradă , număr actuale Izvorului , pe frontul stâng al străzii , pe malul râulu i, vis-a-vis
de izvorul de ochi şi la cca 20 m fa ţă de podul de la fosta
piaţă şi hotelul şi baza de tratament Hercules
2.6. Oraş ; sat - comună Băile Mehadiei
originare/ anterioare
2.7. Stradă , număr
anterioare
2.8. Referinţe cartografice/ X=295721 , 37
toponime Y=379301 , 08
2.9. Referinţe cadastrale
2.10. R eferin ţ e privitoare la
zona de protectie
2.11 . Categoria de Arhitectură balneară şi tu rist i că
arhi tectură
2.12 . Tipul de folosinţă sau
funcţiunea Edicu lul care protejează izvorul de stomac
2.13 . Folosinta actuală Gură de captare izvor
2.14. Folos inţa iniţia lă Edicul de captare izvor
2.15. Folos inţa anterioară Ed icul de captare izvor

3. STATUT PR OPRIETATE
3.1. I
Actualul proprietar Primăria oraşului Băile Hercula ne

4. DATARE
1 4·1· I ~:~~~= prin perioade I I Sec. XX

229

http://patrimoniu.gov.ro
3/7 - Ediculul care adăposteşte izvorul de stomac

2/29 - Statuia din apropierea izvorului de stomac

5. PERSOANE ŞI EVENI MENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI


5.1. Ctitor/ finanţator
5.2. Autor/ me Ier Necunoscut

6 DESCRI ERE
6.1. Zona şi aşezarea
6.2. Descriere obiectiv Ed icu l de plan circular, cu parapet cu baluştri pătraţi ,
individual coloa ne scunde , cu capiteluri cubice, acoperiş conic, din
ciment. Spre râu soclu înalt, din piatră de carieră , şi cu
pilaştri plaţi , decroşat faţă de planul zidului de sprijin . Izvorul
se află la cca . 3 m sub nivelul străzii şi este accesibil printr-o
scară din p i atră , cu două rampe. Lânqă izvor, placă din

230

http://patrimoniu.gov.ro
piatră care menţionează proprietăţile minera le şi curative ale
acestuia .

7. CONS ERVARE , RESTAURAR E, PREZENTAR E


7.1. I
Starea generală de Medie I
. conservare .

8 DOCUM ENTARE I REFERINTE


8.1. Bibliografie Negrea Ştefan , Negrea Alexandrina . Ad Aguas Herculi
Sacras, Ed . Timpul , Reşita 2002
8.2. Dosare şi rapoarte , în
arhive
8.3. Hărţ i , planuri , desene Harta locali tăţ i i la scara 1:2000
84. Fotografii 3/7 - Edicul care adăposteşte izvorul de stomac - Stroe
Aurelian
2129 - Statuie din apropierea izvorului de stomac - Stroe
Aurelian

9. NIVE LUL DE INTERES/ CLASARE


9.1. Grupa valorică : A, B
9.2. Categoria după natu ra li - Arhitect ură
obiectivu lui : I, 11 , III , IV
9.3. Criterii de evaluare Criteriul vechime = medie
globală Criteriul valo rii arhitecturale/ artistică/ urbanistică= mică
Criteriul frecvenţa/ raritate şi unicitate= mică

10 SISTE MATIZAREA EVIDENTEI


10.1. Data redactării fişei 2003/09
10.2. In stituţia în cadrul INMI - Institutul Naţional al Monumentelor Istorice
căreia s-a redactat fişa
10.3. Autorul fişei şi calitatea Ist. artă Adriana Stroe
acestuia

23 1

http://patrimoniu.gov.ro
F I ŞA ANALITICĂ
de e v i dentă a monumentelor istorice

1 IDENTI FICARE
1.1. Cod
1.1 .1. Lista 1955
1.1.2. Lista 1991 - 1992 11-B-0086
1 1.3. Lista 2004 CS-ll-m-B-11012 .01
1.2. Categorie
1.2 .1. Monument monument
1.2.2. Ansamblu Ansamblul balnear Apollo I
1.2.3. Sit
1.3. Denumire actuală BAIA APOLLO
1.4. Denumi re originară Baia comună , Baia cea mare , Baia principală , Baia de
şindrilă , Ludwigsbad , Ileana , Crişan .
1.5. Denumire anterioară Baia legată de fostul Hotel Dunărea , fostul Sanatoriu
Ofiţeresc , fost Pavilionul nr. 4 din Piaţa Hercules nr.7,
Baia comună , Baia cea mare, Baia principală , Baia de
şindrilă , Ludwigsbad , Ileana , Crişan .

E 12 - Ba ia Apoi Io - vedere de pe scările bisericii


E/15 - Baia Apollo - vedere din str. Romană
catolice

8/26 - Piaţa Hercules - vedere dinspre biserica C/20 - Baia Apollo - faţada secundară , spre
catolică, în stânga Baia Apollo râul Cerna
2 LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ I AMPLASAMENT
2.1. Stat RO
2.2 . JudeVnume/indicativ/ Caraş-Severin
număr

232

http://patrimoniu.gov.ro
2.3. Oraş , sat, comună Bă ile Herculane (din 1817 )
actua le
24. Cod poştal 325200
2.5. Stradă , număr actual P i aţa Hercu les nr.6
2.6. Oraş ; sat - comună Băi l e Mehad iei
oriqinare/ anterioare
2.7. Stradă , număr
anterioare
2.8. Refe ri nţe cartografice/ X = 295721 ,37 ; Y = 379301 ,08
toponime
2.9. Referinţe cadastrale
2.10. Refe rinţe privitoare la
zona de protecţie
2.11 . Categoria de Arhitectură ba l neară ş i turistică
arhitectură
2.12. Tip ul de folosinţă sau Sanatoriu cu bă i publice cu cabine individua le şi bazine
funcţ iun ea comune
2.13. Folosinta actuală Clădire a băilor d ezafecta tă
2.14. F olos i nţa iniţială Băi de tra ta ment
2.15. F olosinţa an terioară Băi de tratament
2.16. Reg lem entările An samblu l balnear pi aţa Hercules
urban istice în ca re se
înscrie

C/21 - Baia Apollo - detaliu fereastră biforă , E/29 - Ba ia Apollo - detaliu fe reast ră biforă ,
faţad a secundară faţada din Piaţa Hercules

3. STATUT PROPR IETATE


3.1. I
Actualul proprietar S.C. Hercules SA - Argi rom lnternatio na l SA

4. DATAR E
I 4.1. I
Datare prin perioade I I Sec. XVI II , modif. 1926

233

http://patrimoniu.gov.ro
secole
4.3. Datare precisă în forma actuală din 1852

C/14 - Baia Apollo - statuia zeiţei Hebe , C/15 - Baia Apol lo - detaliu ferestre
Maternitate supralumină la cabinele de baie individuale

C/17 - Ba ia Apo llo - detaliu picior de altar încastrat

5. PERSOANE ŞI EVEN IMENTE ASOC IATE ISTORI EI MONUMENTULUI


5.1. Ctitor/ finantator
5.2. Au tor/ meşter
5.3. Istoric Este una din cele mai vechi băi din staţiune . Aici s-au
descoperit terme romane şi un templu al lui Hercules. După
romani , grănicerii austrieci au fost cei care, prin 1724, au
ridicat lângă cazarma lor o construcţie balneară , căreia i-au
zis Baia comu nă ; cu acest prilej s-au găs i t numeroase

234

http://patrimoniu.gov.ro
ant i chităţ i romane. A rsă de tu rci în 1737, a fost re c lăd i t ă
între 1758 şi 1760 sub numele de Baia cea Mare. Refăcută
prin 1792 şi-a schimbat numele în Baia de şindril ă , după
materialul din acoperi şul ei. Abia în anul 1852 a fost
construită în forma actuală ; de atunci a mai suportat o
refacere în 1866 şi o modernizare în 1970. Azi este
nefuncţională , fi ind închisă .

C/18 - Baia Apollo - detaliu boltă cu aerisire, C/19 - Ba ia Apollo - coridorul boltit de legătură
de la bazinele comune între bazinele comune şi cabinele individuale

6. DESCRI ERE I
6.1. Zona ş i aşezarea
Baia Apollo este aşezată în capătul Pieţei Hercules, ultimul
corp de clădire din flancul stâng al Pieţei Hercules . Ea are
legătură directă şi în piaţă ş i comunică , prin interior, ş i cu
actualul Hotelul Apollo (fost Hotelul Dunărea , fost Sanatoriul
Ofiţeresc , fost Pavilionul nr. 4 din Piaţa Hercules nr.7)
Până la ultimul război mondial comunica , pe sub p i aţa
Hercules, şi cu Spitalul militar - Pavilionul nr.5.
Azi din construcţia de la 1852 au rămas 3 bazine pentru
răcire , 32 cabine şi 3 bazine comune din marmură roşie şi
albă , câte unul pentru militari , bărbaţi şi femei. Acestea sunt
acoperite cu bolţi semicilindrice la sala băilor individuale şi
Descriere obiectiv
6.2. bolţi cu muchii intrate la bazinele comune , cu o aerisire în
individual
cheia de boltă .
Clăd i rea băii este detaşată de clădirea fostului Sanatoriu
Ofiţeresc , de care este lipită pe laturile de nord ş i vest.
Planul cl ă d iri i este dreptungh iular, dezvoltat pe subsol şi
parter, cu acoperiş în 3 ape . Pe faţada de sud are 5 ferestre
bifore , neoromanice ş i cu rozetă deasupra golului de
fereastră , cu 6 ochiuri circulare. Faţada coboară în pantă
spre Piaţa Hercules. Pe faţada est se af l ă o singură
fereastră b iforă . Mai este lipit un corp parter, cu o intrare
direct din stradă . Arh itectura faţadelor se încadrează în
curentul eclectic, de şcoală academică .

8. DOCUM ENTAR E I REFERINTE


8.1. Bibliografie Negrea Ştefan , Negrea Alexand rina . Ad Aguas Hercul i
Sacras , Ed . Timpul , Reşita 2002
8.2. Dosare şi rapoarte , în
arhive

235

http://patrimoniu.gov.ro
8.3. Hărti , planuri , desene Harta localitătii la scara 1:2000
8.4. Fotografii 8/26 - Piaţa Hercules - vedere dinspre Biserica cato l ică , în
stânga Ba ia Apollo - Stroe Aurelian
C/14 - Baia Apollo - statuia zeiţe i Hebe , Maternitate -
Brătu l eanu Liviu
C/15 - Baia Apollo - detaliu ferestre supralumina la cabi nele
de baie individuale - Brătu l eanu Li vi u
C/17 - Ba ia Apoll o - detaliu picior de altar încastrat -
Brătuleanu Liviu
C/18 - Baia Apollo - deta liu boltă cu aerisire, de la bazinele
comune - Brâtuleanu Liviu
C/19 - Baia Apollo - coridorul boltit de legătură între bazinele
comune ş i cabinele individuale - Brătuleanu Liviu
C/20 - Baia Apollo - faţada secundară , spre râul Cerna -
Brătuleanu Liviu
C/21 - Baia Apollo - detaliu fereastră biforă , faţada
secundară - Brătu l eanu Liviu
E/12 - Baia Apollo - vedere de pe scările bisericii catolice -
Brătuleanu Li viu
E/15 - Baia Apollo - vedere din strada Romană - Brătuleanu
Liviu
E/29 - Baia Apollo - detaliu fereastră b iforă , faţada din P iaţa
Hercules - Brătuleanu Liviu

9. NIVELU L DE INTERES/ CLASAR E


9.