Sunteți pe pagina 1din 2

PLAN MANAGERIAL

COMISIA PENTRU CURRICULUM


An şcolar 2017-2018
Nr.
Aprobat in sedinta CA din ..../..............

Obiective strategice:
- Adaptarea curricumului şcolar la nevoile de dezvoltare personală ale elevilor şi la cerinţele
agenţilor economici
- Utilizarea de soft educaţional adecvat curricumului şcolar .
- Selecţionarea furnizorilor de curriculum pentru metodici de predare ale diferitelor discipline
care răspund cel mai bine nevoilor de dezvoltare
ale organizaţiei.
- Alegerea si urmărirea unor indicatori sintetici si obiectivi pentru activitatea didactică si
nedidactică.
- Crearea unei baze de teste de evaluare pentru elevi, în concordanţă cu standardele naţionale
care să ofere o radiografie obiectivă progresului
şcolar.
- Creşterea gradului de consultare al părinţilor în alegerea disciplinelor opţionale şi acordarea
conţinuturilor acestora la nevoile concrete ale
partenerilor sociali
- Introducerea în CDS a unor tematici de cunoaştere a rolului şi tendinţelor de dezvoltare ale
Uniunii Europene
- Dezvoltarea unui curriculum specific adaptat nevoilor de calificare, recalificare şi perfecţionare
a partenerilor sociali.

Domenii Nr. Acţiuni Termen Responsabili Materiale/documente


crt elaborate
1.PROIECTARE 1. Elaborarea proiectului CDS tinand cont de Ianuarie 2018 Director Corespondenta dintre
optiunile elevilor. Responsabilii optiunile elevilor si CDS-
comisiilor metodice urile acordate
2. Elqaborarea graficului de desfasurare a Noiembrie Coordonatorul Graficele pregatorilor
pregatirilor pentru examenul de bacalaureat . 2017 pentru proiecte si pentru examenul de
programe educative bacalaureat
Responsabilii
comisiilor metodice
2.ORGANIZARE 1. Procurarea programelor scolare la toate Septembrie Director Programele valabile,
disciplinele din planurile de invatamant. 2017 Coordonatorul aprobate pentru anul scolar
pentru proiecte si 2017/2018
programe educative
2. Popularizarea planurilor de invatamant pentru Februarie Director Utilizarea si aplicarea
anul scolar 2018/2019. 2018 Responsabilii corecta a planurilor cadru
comisiilor metodice
3. Informarea elevilor din clasele terminale cu Octombrie Director Programe aprobate pentru
privire la Metodologia pentru sustinerea 2017 Profesorii diriginti Evaluarea Nationala si
examenelor . Bacalaureat
4. Organizarea comisiilor metodice pe arii Septembrie Director Dosarele comisiilor
curriculare si a comisiei pentru curriculum. 2017 Consiliul profesoral metodice
5. Repatizarea orelor CDS pentru anul scolar Ianuarie 2018 Director Oferta CDS in anul scolar
2018/2019 in conformitate cu solicitarile Profesorii diriginti 2018/2019
elevilor.
6. Intocmirea planificarilor, planurilor de activitate Octombrie Director Dosarele comisiilor
a comisiilor metodice conform legislatiei in 2017 Responsabilii metodice
vigoare comisiilor metodice
3.CONDUCEREA 1. Intocmirea documentatiei necesare pentru Permanent Profesorii Respectarea recomandarilor
OPERATIONALA sustinerea orelor optionale. psihopedagogice

2. Permanent Director Plan de asistente la ore


Monitorizarea parcurgerii curriculumului TC si Responsabilii
CDS. comisiilor metodice
3. Organizarea si desfasurarea concursurilor Lunar Coordonatorul Participarea elevilor la
scolare si extracurriculare conform calendarului pentru proiecte si aceste concursuri
. programe educative
Responsabilii
comisiilor metodice
4. Monitorizarea testarii initiale si monitorizarea Lunar Director Rapoartele comisiilor de
testarilor pe parcurs, pentru urmarirea Responsabilii catedra privind progresul
progresului scolar. comisiilor metodice scolar
4.ANALIZA 1. Analiza ritmicitatii notarii si a frecventei Lunar Director Numar de note in catalog in
elevilor. conformitate cu
regulamentele in vigoare
2. Analiza semestriala si anuala a intregii Inceputul Director Materiale de analiza ale
activitati. semestrului si Consiliul de Consiliului profesoral si ale
inceputul administratie Consiliului de administratie
anului scolar
5.MOTIVARE 1. Consultarea parintilor si elevilor in vederea Ianuarie 2018 Director Formulare de optiuni cu
repartizarii orelor din CDS. Comisia pentru semnaturile elevilor si
curriculum parintilor
Dirigintii
6.IMPLICARE/ 1. Participarea tuturor cadrelor didactice la Permanent Director Certificate / adeverinte care
PARTICIPARE activitatile desfasurate de CCD in cadrul Responsabil cu atesta participarea la aceste
programului de formare continua: formarea continua strategii
-pregatire grade didactice
-formatori
-metodisti
-evaluare de manuale
7.FORMAREA/ 1. Promovarea examenelor de grad de catre toate Conform Director Atestatele de obtinere a
DEZVOLTAREA cadrele didactice graficului de Responsabilii gradelor didactice
PROFESIONALA desfasurare a comisiei de
SI PERSONALA gradelor monitorizare a
activitatilor de
formare continua
8.FORMAREA 1. Organizarea comisiilor de lucru, a comisiilor Septembrie Director Componenta comisiilor de
GRUPURILOR/ metodice, a comisiilor pentru organizarea 2017 Consiliul de lucru in anul scolar
DEZVOLTAREA examenelor de evaluare nationala si admitere administratie 2017/2018
ECHIPELOR Consiliul profesoral -functionarea
corespunzatoare a
comisiilor
9.NEGOCIEREA/ 1. Rezolvarea conflictului de „prioritate” intre Permanent Director Rezolvarea conflictelor
REZOLVAREA disciplinele din planul cadru de invatamant Consiliul profesoral conform documentelor
CONFLICTELOR plan-cadru si a optiunilor
CDS

S-ar putea să vă placă și