Sunteți pe pagina 1din 30

Ministerul Educaţiei şi Cercetării

FORMULAR DE APLICAŢIE

PROGRAMUL DE GRANTURI PENTRU DEZVOLTAREA ŞCOLARĂ

1
A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT

Numele unităţii de Şcoala cu clasele I-VIII ,,Alexandru Vechiu,, -


învăţământ care Com.Zăvoaia;Jud.Brăila
aplică
Adresa completă Com.Zăvoaia ; Jud.Brăila ; Cod.817220
Nr. de telefon/fax 0239-663441 / 0239-663441
Adresă poştă zav@yahoo.com
electronică/Pagină de
Internet

PERSOANĂ DE CONTACT
Dl/ TILIHOI RADU
Nume, Prenume Dna
Adresa completă Com.Zăvoaia ; Jud.Brăila ; Cod.817220
Nr. de telefon/fax 0239-663441 / 0239-663441
Adresă poştă
electronică

B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT

B.1. Titlul proiectului ,,Eu , tu , noi şi viaţa şcolii prin radio-info,,


B.2. Categoria în care A. Proiecte care sprijină îmbunătăţirea calităţii educaţiei
se încadrează prin formarea profesională şi oferirea de oportunităţi de
proiectul: dezvoltare în carieră a cadrelor didactice
(bifaţi categoria în
care se încadrează B. Proiecte care sprijină ameliorarea decalajului existent
proiectul la nivelul accesului informaţiei şi la metodele moderne
dumneavoastră) de predare-învaţare

C. Proiecte care sprijină îmbunătăţirea procesului de


predare - învăţare prin activităţi extracurriculare

D. Proiecte care sprijină integrarea şcolară şi


profesională a copiilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale
speciale şi a celor din sistemul de protecţie socială

B.3. Durata Nr luni 7 luni


proiectului: (durata se
va exprima în număr
de luni)

2
C. REZUMATUL PROIECTULUI

Prezentaţi următoarele elemente ale proiectului dumneavoastră:

Obiectivul general al proiectului

Dezvoltarea la elevi a competenţelor de comunicare prin staţia de radio-


amplificare.

Activităţile propuse, în ordinea în care se vor desfăşura

1. Revista săptămânală ,,Radio-info,,


2. Şcoala pe uliţă
3. Revista literară ,,Muguraşii Zăvoieni,,
4. Sănătate da , droguri nu.
5. Mediul curat în care trăiesc , mă joc şi trăiesc şi mă joc.
6. Activităţi portret ,,Foşti elevi , foşti dascăli,,
7. Concurs de cultură generală ,, Cine ştie câştigă,,
Rezultate aşteptate

 În urma implementării ne aşteptăm ca elevii să deprindă şi să –şi


însuşească un vocabular specific , corect , să fie eleminate elementele de
argou , să participe la acţiuni organizate în colectiv , să aibă încredere în
capacitatea lor de afirmare în forţele proprii , să-şi îmbunătăţească situaţia
la învăţătură.
 Aşteptăm ca cei mai mulţi dintre ei să-şi schimbe comportamentul în
şcoală cât şi în afara ei , să cunoască şi să înţeleagă importanţa sănătăţii şi
eliminarea din timp a tentaţiilor de orice fel , să contribuie la crearea unui
ambient specific nepoluant , acasă , pe stradă la şcoală.

Indicatori şi modalităţi de monitorizare şi evaluare ale rezultatelor proiectului

- 200 de elevi reprezentând 80% din 250 elevi vor participa la desfăşurarea
activităţilor din cadrul proiectului;
- 37 de elevi reprezentând 15% din 250 elevi îşi vor îmbunătăţi vercvenţa la
cursuri;
- 5 elevi reprezentând 3 % din 250 elevi nu vor mai abandona şcoala;
- 20 de cadre didactice reprezentând 66% din 30 cadre vor îndruma şi coordona
activităţile din cadrul proiectului;

 Elevii vor fi îndrumaţi şi urmăriţi pe parcursul implementării


activităţilor.Vor fi organizate mici şedinţe de lucru .
 Va fi amenajată şi amplasată într-un loc special ,,Căsuţa poştală cu sugestii
radio,, în care elevii vor depune plicuri cu propuneri pentru îmbunătăţirea
activităţii emisiunilor .
 Se va avea în vedere corectarea cu ajutorul eleviolr a unor situaţii de
exprimare şi interpretare.
 Vor fi angrenaţi în realizarea micilor concursuri , solicitaţi în jurizarea
corectă , în realizarea de propuneri pentru stimularea câştigătorilor .
 Se va pune accent pe dezvoltarea spiritului de echipă şi dezvoltarea
3
valenţelor educative a activităţiilor

D. PREZENTAREA PROIECTULUI

D.1. Scrieţi obiectivul general ale proiectului. Precizaţi ţinta strategică a Planului
de Dezvoltare a Şcolii din care derivă obiectivul general al proiectului
Obiectivul general:
Dezvoltarea la elevi a competenţelor de comunicare prin mijloace moderne.
Ţinta strategică:
Formarea deprinderilor de comunicare şi dezvoltare a unui limbaj specific mass-
media.

D.2. Scrieţi obiectivele specifice ale proiectului


 Formarea deprinderilor de exprimare corectă
 Dezvoltarea aptitudinilor şi înclinaţiile elevilor prin activităţile desfăşurate
 Dezvoltarea simţului pentru frumos
 Stimularea spiritului critic şi autocritic
 Dezvoltarea spiritului civic

D.3. Descrieţi grupul ţintă căruia i se adresează proiectul


 250 de elevi cu vârste cuprinse între 7 şi 15 ani
 20 de cadre didactice
 50 de persoane (părinţi)

D.4. Descrieţi activităţile utilizând pentru fiecare activitate fişa de mai jos
Activitatea nr.:1

Titlul activităţii: Revista săptămânală ,,Radio-info,,


Tipul activităţii:practic-aplicativă
Data/perioada de desfăşurare: 7 luni
Locul desfăşurării: în şcoală
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, parinti,
reprezentanti ai comunitatii etc): 30 de elevi , 5 cadre didactice
Responsabil: Prof. Rusu Gheorghe
Beneficiari: elevi , cadre didactice
Mijloace:staţie de radio-amplificare,difuzoare,cablaj,reportofon(din dotare),dulapuri ,
mese , scaune,birouri
Modalităţi de evaluare:ghiduri pentru interviuri,fişe de apreciere
,chestionare,înregistrări
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:
 Elevii constituiţi într-un comitet de redacţie cu reprezentanţi aleşi de către
colectivele claselor vor stabili un program săptămânal care să cuprindă
culegerea de date şi informaţii privind activitatea fiecărei clase , realizarea
unor buletine de ştiri informative zilnice ,anunţuri scurte etc.
 Elevii se vor implica direct în realizarea unui desfăşurător de activităţi pe
zile şi ore.

4
Activitatea nr.:2

Titlul activităţii:Şcoala pe uliţă.


Tipul activităţii:creativ-civică.
Data/perioada de desfăşurare:7 luni.
Locul desfăşurării:comunitatea locală.
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, parinti,
reprezentanti ai comunitatii etc): 30 de elevi , 5 cadre didactice.
Responsabil:Înv.Tilihoi Sergiu
Beneficiari:elevi , cadre didactice , părinţi.
Mijloace:staţia radio, reportofon(din dotare) , cameră video(din dotare) ,aparat
foto(din dotare) , mini-DVD , DVD
Modalităţi de evaluare:fotografii , înregistrări audio-video , chestionare
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:
 Elevii organizaţi în grupe de câte 5 ,coordonaţi de cadrul didactic ,vor face
deplasări sub formă de vizite la elevi , în comunitate cu scopul de a
surprinde aspecte pozitive sau negative din viaţa şi comportamentul
elevilor în afara şcolii.
 Aceste aspecte vor fi popularizate prin staţia de radio-amplificare al şcolii
în cadrul rubricii,,Aşa da, aşa nu,,

Activitatea nr.:3

Titlul activităţii: Revista literară ,,Muguraşii Zăvoieni,,.


Tipul activităţii:creativ-educativă.
Data/perioada de desfăşurare:7 luni.
Locul desfăşurării: scoală , bibliotecă.
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, parinti,
reprezentanti ai comunitatii etc): 50 de elevi , 10 cadre didactice.
Responsabil:Prof.Grosu Georgeta , Înv.Pavel Nicoleta.
Beneficiari: elevi ,cadre didactice
Mijloace:staţie radio-amplificare,calculator,imprimantă multifuncţională color ,
tonere negre , tonere color , hârtie xerox format A4 şi A3 , hârtie colorată A4
Modalităţi de evaluare:editarea revistei cu mijloace proprii , prezentarea creaţiilor
elevilor în cadrul unui cerc literar , fişe, chestionare.
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:
 Elevii selectaţi în funcţie de aptitudini vor fi îndrumaţi în scrierea de mici
încercări literare (poezie şi proză).Vor avea ca suport informaţii privind
evenimente din viaţa cotidiană , evenimente cu impact naţional şi
internaţional , natura, familia , şcoala. Lucrările realizate vor fi corectate
în cadrul cercului de creaţie literară şi apoi vor fi editate în revista şcolii.

5
Activitatea nr.:4

Titlul activităţii:Sănătate da! Droguri nu!


Tipul activităţii:creativ-educaţională.
Data/perioada de desfăşurare: 7 luni
Locul desfăşurării: şcoală
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, parinti,
reprezentanti ai comunitatii etc): 40 de elevi , 10 cadre didactice , un medic, un
asistent medical.
Responsabil:Prof.Grosu Fănel
Beneficiari:250 de elevi
Mijloace:staţie de radio-amplificare, difuzoare , reportofon (din dotarea şcolii)
Modalităţi de evaluare: ghiduri educaţionale, pliante , înregistrări.
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:
 Elevii vor fi organizaţi în grupe de câte 4 ce vor prezenta rolul nefast al
drogurilor , alcoolului şi fumatului pentru adolescenţi şi tineri .
 Informaţiile for fi prezentate la staţia de radio-amplificare iar pentru
clarificarea unor probleme specifice vor fi invitaţi medicul de familie sau
asistentul medical

Activitatea nr.:5

Titlul activităţii:Mediul curat în care mă joc, trăiesc şi învăţ.


Tipul activităţii:practic-aplicativă
Data/perioada de desfăşurare:9 luni
Locul desfăşurării:şcoală şi grădiniţa din faţa şcolii
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, parinti,
reprezentanti ai comunitatii etc):70 de elevi ,10 cadre didactice,invitat de la
protecţia mediului , invitat de la Romsilva
Responsabil: Prof.biologie Grosu Fănel
Beneficiari:250 elevi
Mijloace:staţia radio-amplificate, difuzoare, reportofon(din dotare) , cameră
video(din dotare) ,aparat foto(din dotare)
Modalităţi de evaluare: ghiduri , portofolii , activităţi practice de plantare de
trandafiri
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:
 Elevii îndrumaţi de profesorul de biologie şi organizaţi în grupe de câte 10
vor întocmi documentare pe teme de protecţia mediului ce vor fi
prezentate la staţia radio , vor realiza un program de curăţenie ecologică
(strângerea de deşeuri de plastic , maculatură ce va fi valorificate iar din
fondurile obţinute să se achiziţioneze cărţi pentru bibliotecă sau
organizarea unei excursii), această activitate va fi popularizată prin staţia
de radio-amplificare al şcolii şi se va desfăşura sub formă unui concurs
între clase.
 Se va lansa prin staţia de radio-amplificare concursul
,,Un copil-un trandafir,, care are ca scop plantarea de trandafiri în
grădiniţa din faţa şcolii .
 Elevii vor avea ca invitat la una dintr-e emisiuni un invitat de la protecţia
mediului şi de la Romsilva care vor prezenta probleme specifice
domeniilor.

6
Activitatea nr.:6

Titlul activităţii: Amintiri portret ,,Foşti elevi , foşti dascăli,,


Tipul activităţii: creativ-documentară.
Data/perioada de desfăşurare: 9 luni
Locul desfăşurării: şcoală
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, parinti,
reprezentanti ai comunitatii etc):25 de elevi , 3 cadre didactice , 5 părinţi , 40 foşti
dascăli , 50 foşti elevi
Responsabil:Prof. Tilihoi Radu
Beneficiari:elevi , cadre didactice şi comunitatea locală
Mijloace: staţia radio-amplificate,difuzoare, reportofon(din dotare) , cameră
video(din dotare) ,aparat foto(din dotare) arhiva şcolii, monografia şcolii
Modalităţi de evaluare:interviuri, înregistrări audio-video ,chestionare
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:
 Grupuri de elevi conduşi de cadre didactice vor selecta din monografia
şcolii date despre foşti elevi şi cadre didactice care vor fi evocaţi în scurte
emisiuni stil ,,Medalion,,(date biografice ,studii , realizări)

Activitatea nr.:7

Titlul activităţii: Concurs de cultură generală,,Cine ştie câştigă,,


Tipul activităţii: creativ-educaţională
Data/perioada de desfăşurare: 9 luni
Locul desfăşurării:şcoală
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, parinti,
reprezentanti ai comunitatii etc):30 de elevi , 8 cadre didactice
Responsabil:Prof.Grosu Georgeta , Înv.Dumitrana Margareta
Beneficiari:elevi , cadre didactice
Mijloace: staţia radio-amplificate,difuzoare , albume foto, bibliografie cu o anumită
tematică,avizier
Modalităţi de evaluare:chestionare , fişe de evaluare, diplome
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:
 Vor fi selectate echipajele , elevii vor cunoaşte din timp tematica
concursului şi bibliografia. Activitatea va fi cuprinsă în desfăşurătorul de
programe şi va fi popularizată prin staţia de radio-amplificare şi la un
avizier.
 Va fi stabilit un juriu format din elevi care vor acorda notele sau
punctajele
 Pentru câştigători vor fi stabilite stimulente în diplome, cărţi şi CD-uri

7
D.5. Descrieţi rezultatele aşteptate ca urmare a implementarii proiectului
În urma implementării proiectului ne aşteptăm ca elevii să deprindă şi să-şi însuşească
un vocabular corect , să fie eliminate elementele de argou , să participe la acţiuni
organizate în colectiv , să aibă încredere în capacitatea lor de afirmare în forţele
proprii. Aşteptăm ca cei mai mulţi dintre ei să-şi schimbe comportamentul în şcoală
cât şi în afara ei , să cunoască şi să înţeleagă importanţa sănătăţii şi eliminarea din
timp a tentaţiilor de orice fel , să contribuie la crearea uni ambient nepoluant acasă ,
pe stradă, la şcoală

D.6. Prezentaţi modalitatea de monitorizare


şi de evaluare a rezultatelor proiectului
Elevii vor fi îndrumaţi şi urmăriţi pe parcursul implementării activităţilor .Vor fi
organizate mici şedinţe de lucru , va fi amenajată şi amplasată într-un loc special
,,cutia de sugestii radio,, în care elevii vor depune plicuri cu propuneri pentru
îmbunătăţirea activităţii emisiunilor radio . Se va avea în vedre corectarea cu ajutorul
elevilor a unor situaţii de exprimare şi interpretare .Vor fi angrenaţi în realizarea
micilor concursuri , solicitaţi în jurizarea corectă , în realizarea de propuneri pentru
stimularea câştigătorilor.Se va pune accent pe dezvoltarea spiritului de echipă,respect
şi valenţa educativă a activităţilor

D.7. Prezentaţi indicatorii proiectului


- 200 de elevi reprezentând 80% din 250 elevi vor participa la desfăşurarea
activităţilor din cadrul proiectului;
- 37 de elevi reprezentând 15% din 250 elevi îşi vor îmbunătăţi vergvenţa la
cursuri;
- 5 elevi reprezentând 3 % din 250 elevi nu vor mai abandona şcoala;
- 20 de cadre didactice reprezentând 66% din 30 cadre vor îndruma şi coordona
activităţile din cadrul proiectului;

Elevii vor fi îndrumaţi şi urmăriţi pe parcursul implementării activităţilor.Vor fi


organizate mici şedinţe de lucru .Va fi amenajată şi amplasată într-un loc
special ,,Căsuţa poştală cu sugestii radio,, în care elevii vor depune plicuri cu
propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii emisiunilor .Se va avea în vedere
corectarea cu ajutorul eleviolr a unor situaţii de exprimare şi interpretare.
Vor fi angrenaţi în realizarea micilor concursuri , solicitaţi în jurijarea corectă ,
în realizarea de propuneri pentru stimularea câştigătorlor .Se va pune accent pr
dezvoltarea spiritului de echipă şi dezvoltarea valenţelor educative a
activităţiilor

8
D.8. Arătaţi care sunt beneficiarii direcţi şi indirecţi ai proiectului
 250 de elevi cu vârste cuprinse între 7 şi 15 ani
 20 de cadre didactice
 50 de persoane (părinţi)
 40 foşti profesori şi învăţători
 50 foşti elevi

D.9. Descrieţi impactul estimat al implementării proiectului asupra grupului


ţintă (elevi, cadre didactice, autorităţi locale, comunitatea locală etc), asupra
şcolii şi asupra partenerilor
Grupul ţintă şi ceilalţi beneficiari ai proiectului vor regăsi în derularea emisiunilor
aspecte din viaţa de elev pozitive şi negative , vor descoperi că au colegi cu înclinaţii
literare , talent comic şi îşi vor îmbunătăţi cunoştinţele de cultură generală prin
receptarea informaţiilor transmise.
Însuşirea anumitor cunoştinţe , exemplele pozitive enumerate , acţiunile de
investigare şi rezolvarea unor situaţii problemă vor contribui la îmbunătăţirea
comportării civice , la dezvoltarea unor relaţii de prietenie pozitive , la creşterea
capacităţii care asigură autocontrolul personal.

D.10. Arătaţi cum veţi asigura continuitatea după încheierea proiectului


Continuitatea activităţii proiectului va fi realizată prin:
-programe săptămânale de ştiri;
-colaborarea cu un post de radio local
-instruirea periodică ai membrilor redacţiei
-realizarea unui desfăşurător care să conţină concursuri pe diferite teme

D.11. Menţionaţi activităţile de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care


intenţionaţi să le realizaţi în timpul implementării proiectului şi după încheierea
acestuia
- broşuri şi pliate realizate de elevi în laboratorul de informatică al şcolii
- seminar la nivelul şcolii
- diplome acordate câştigătorilor anumitor concursuri care sunt difuzate la staţia de
radio
- avizier în care să fie afişat programul săptămânal al staţiei radio

D.12. Specificaţi care sunt partenerii implicaţi în proiect şi arătaţi în ce constă


parteneriatul cu comunitatea locală, cu altă şcoală şi/sau cu o firmă/companie
locală sau organizaţie, dacă este cazul (cel mult o pagină)
- primăria –oferă sprijin în conservarea , păstrarea şi îmbunătăţirea bazei materiale
- poliţia – va fi prezentă prin acţiuni de consiliere pe probleme specifice în cadrul
emisiunilor radio
- dispensarul uman prin reprezentanţii săi va consilia acţiuni specifice privind
sănătatea individuală şi colectivă
- biserica – va participa la realizarea emisiunilor moral civice
- familia – părinţii vor participa în mod direct şi indirect la toate acţiunile din cadrul
proiectului

9
E.DEVIZ ESTIMAT DE CHELTUIELI
Finanţare Total
Nr. Fonduri solicitată sumă
Cheltuieli eligibile proprii Descrierea cheltuielilor
crt. RON RON

Echipamente
- boxe interior-11buc
920 necesare pentru redarea 920
mesajelor în sălile de clasă
- boxe exterior(tip goarnă)
-3buc necesare pentru
550 550
redarea mesajelor în curtea
şcolii şi pe holuri
- microfon dinamic negru-
100 2buc pentru transmiterea 100
1 Staţie de radio- - mesajelor
amplificare 1 buc -staţie de amplificare
2X100W necesară pentru
800 800
realizarea întregului sistem
de radio-amplşificare a şcolii
-mixer audio cu patru canale-
necesar pentru mixarea
500 500
sunetelor ce se transmit prin
staţia radio
TOTAL 2870
-CPU ATHLON 64 3000 +
290 290
SK AM2 ORLEANS
-MB SK AM2 NFORCE
300 300
ASUS (M2N)
-VGA 256MX1650PRO
400 400
ASUS (EAX1650PRO/HTD)
-DDR2 512 M/533
300 300
KNGMAX
HDD320G7200 SEAGATE
Calculator Pentium IV 400 400
2 - SATA II NCQ 16M
1 buc
DVD 16X/52X LG IDE
60 60
BULK BLACK (8164RBB)
30 DDD NEC 3,5” BLAK 30
CASE 450W MIDI ATX P4
80 80
MAXIN 5500B/S
850 MONITOR 17” LCD LG 850
KIT TASTATURĂ +
150 150
MOUSE MICROSOFT
TOTAL 2860
Imprimantă laser color
Imprimantă laser color 2000 1600HP – necesară pentru 2000
3 -
1600HP 1 Buc editarea revistei literare
TOTAL 2000
Bunuri
Cablu audio-necesar pentru
4 Cablu audio 300m - 500 500
realizarea instalaţiei
10
Canalet 300m-necesar
5 Canalet 300m - 800 800
pentru realizarea instalaţiei
Alte Alte accesorii(holşuruburi ,
6 accesorii(holşuruburi , - 100 dibluri etc)-necesar pentru 100
dibluri etc) realizarea instalaţiei
Dulapuri – 2 buc-(unul
pentru depozitarea
documentelor şi materialelor
redacţiei şi unul pentru
7 Dulapuri – 2 buc - 600 600
depozitare de CD-uri ,
mapele cu portofolii ,
bibliorafturi , lucrări ale
copiilor , albume foto etc)
Mese – 3 buc(masă de lucru
pentru staţie, masă tip birou
pentru calculator şi
8 Mese – 3 buc - 1500 imprimantă, masă pentru 1500
şedinţe ale comitetului de
redacţie

Scaune 15 buc(2 buc masa


de lucru staţie, 1 buc masa de
9 Scaune 15 buc - 900 lucru calculator, 12 buc masa 900
pentru şedinţe ale
comitetului de redacţie)
Butaşi trandafiri-100buc
activitate practică de plantare a
acestora de către copii în
10 Butaşi trandafiri-150 buc - 1500 1500
grădiniţa şcolii în cadrul
concursului ,,Un copil, un
trandafir”
Avizier -1 buc necesar pentru
popularizarea desfăşurătorului
11 Avizier -1 buc - 200 de programe ,anunţarea 200
diferitelor concursuri şi
activităţi etc
Albume foto-10 buc necesare
pentru păstrarea fotografiilor
surprinse în timpul
Albume foto-10 buc
12 - 20 desfăşurării activităţilor 20
proiectului cât şi după
terminarea acestuia

Mini DVD-uri -5 buc necesare


pentru filmarea diferitelor
Mini DVD-uri -5 buc
13 - 50 activităţi în timpul desfăşurării 50
proiectului cât şi după
terminarea acestuia
DVD-uri-50buc necesare pentru
înregistrarea si arhivarea tuturor
14 DVD-uri-50buc - 100 activităţilor ce se vor desfăşura 100
în cadrul acestui proiect

11
Hârtie fotografică – necesară
pentru a scoate fotografiile
Hârtie fotografică -2 ce se vor face pe timpul
15 topuri - 200 desfăşurării activităţilor din 200
cadrul acestui proiect cât şi
după finalizarea acestuia

Hârtie format A4 - Hârtie format A4 xerox-10


xerox-10 topuri topuri necesară pentru
diseminarea rezultatelor
16 100 proiectului , pentru editarea 100
de broşuri , pliante ,
chestionare , fişe ,ghiduri ,
portofolii etc
Hârtie format A3 xerox-10
topuri necesară pentru
Hârtie format A3
17 - 200 diseminarea rezultatelor 200
xerox-10 topuri
proiectului , pentru editarea
revistei şcoli
Hârtie diferite culori format
A4-4 topuri necesară editării
de diplome ce vor fi acordate
Hârtie diferite culori
elevilor cu diferite prilejuri
18 format A4-4 topuri - 100 100
pe parcursul desfăşurării
proiectului şi după
finalizarea cestuia

Toner color -5 buc necesare


pentru editarea revistei şcolii
şi a fotografiilor ce se for
19 Kit cartuşe color -5buc - 3000 3000
face pe parcursul desfăşurării
proiectului şi după
finalizarea acestuia
Toner negru -5 buc necesare
pentru diseminarea
rezultatelor proiectului ,
Toner alb negru-5 buc 1500
20 - 1500 pentru editarea de broşuri ,
pliante , chestionare , fişe
,ghiduri , portofolii etc
Total 11370
Alte servicii
Manoperă montaj – montarea
staţiei de radio-amplificare în 2000
21 Manoperă montaj - 2000
clădirea şcolii
Total 2000
TOTAL RON 21100

12
E.1. Descrieţi, dacă este cazul, pe cel mult o pagină sursa/sursele contribuţiei
comunităţii locale (10% din suma solicitată, în numerar sau în natură)
Nu este cazul

F. INFORMAŢII DESPRE UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT


F.1. Descrierea unităţii de învăţământ
Tipul unităţii de învăţământ Şcoală cu clasele I-VIII

Numărul cadrelor didactice Total : 30 Femei: 27 Bărbaţi:3


Numărul elevilor înmatriculaţi Total : 250 Fete: 130 Băieţi: 120
F.2. Cadre didactice şi elevi care participă la proiect
Numărul cadrelor didactice Total : 20 Femei: 17 Bărbaţi:3
participante la proiect
Numărul elevilor participanţi la Total : 200 Fete: 120 Băieţi: 80
proiect
Numărul claselor participante la 16 clase –tipul mixt
proiect şi tipul acestora
F.3. Participări anterioare la alte programe/proiecte
X
DA ( în acest caz, completaţi tabelul de mai jos)

NU
An Finanţat Titlul proiectului
de către
2006 Banca ,,Educaţia dincolo de şcoală prin activităţi creativ-
Mondială educaţionale,,

G. INFORMAŢII DESPRE POTENŢIALI PARTENERI

G.1. Instituţia Nu este cazul


parteneră, dacă o altă
unitate de învăţământ
este implicată în
proiect
Adresa completă -

Nr. de telefon/fax -
Adresă poştă -
electronică /Pagină
Internet
Numele şi funcţia -
persoanei de contact:
Adresa completă -
Nr. de telefon/fax -
Adresă poştă -
electronică

13
G.2. Numele Ne este cazul
firmei/companiei,
organizaţiei sau
instituţie (se
completează numai
dacă o firmă/companie
locală, organizaţie sau
instituţie este parteneră
în proiect)
Domeniul de activitate
Adresa completă

Nr. de telefon/fax
Adresă poştă
electronică/Pagină de
Internet
Numele şi funcţia
persoanei de contact
Adresa completă
Nr. de telefon/fax
Adresă poştă
electronică

ATENŢIE!
Dacă aveţi o unitate de învăţământ parteneră (aceasta va completa şi secţiunea F-
„Informaţii despre unitatea de învăţământ”) în întregime, pe pagină separată.

Anexaţi Planul de Dezvoltare a Şcolii la Formularul de Aplicaţie

Anexaţi Chestionarul de Mediu

Anexaţi Declaraţia/Declaraţiile de Parteneriat (dacă este cazul)

14
DECLARAŢIE

Subsemnatul, declar pe propria răspundere că toate informaţiile din acest formular


sunt corecte.

Loc:Şcoala cu clasele I-VIII,,Alexandru Vechiu-Com.Zăvoaia Data :30.03.2007

Director
Nume, prenume:
Prof. Manole Atena

Semnătura: Ştampila instituţiei:

Aviz primar Data :30.03.2007

Nume, prenume: Ştampila instituţiei:

Manole Neculai

15
DOVADĂ DE PRIMIRE

Se depun trei exemplare originale ale Formularului de Aplicatie la ISJ.


După înregistrarea formularului de aplicaţie la ISJ, această pagină va fi returnată aplicantului ca
dovadă a depunerii proiectului. Vă rugăm să completaţi informaţiile de mai jos cu atenţie.

Titlul proiectului: ,,Eu, tu, noi şi viaţa şcolii prin radio-info ,,

Numele şi adresa completă a unităţii de învăţământ: Şcoala cu clasele I-VIII


,,Alexandru Vechiu”-Com.Zăvoaia

Numele persoanei de contact: Prof. Tilihoi Radu

Data înaintării Formularului de Aplicaţie pentru proiect: 30.03.2007

REZERVAT PENTRU INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN (ISJ)

Vă confirmăm primirea formularului de aplicaţie pentru proiect

Nr. de înregistrare şi data:

Locul:

Numele:

Semnătură:

16
Anexa 1: Chestionar de mediu

Acest chestionar face parte din Formularul de Aplicaţie din cadrul Programului de Granturi
pentru Dezvoltare Şcolară.

Fiecare propunere de proiect trebuie depusă la ISJ împreună cu un set de documente anexe,
Planul de Dezvoltare Şcolară şi Chestionarul de Mediu. ISJ verifică Formularele de Aplicaţie
depuse şi, dacă Chestionarul de Mediu nu este completat în totalitate, va cere informaţii
suplimentare de la instituţia aplicantă. Dacă Chestionarul nu este completat şi trimis în termen de
zece zile de la data notificării din partea ISJ, formularul de aplicaţie este respins.

17
Vă rugăm să răspundeţi la următorul chestionar. Marcaţi căsuţa corespunzătoare răspunsului
(“A” sau “B”).

1. Proiectul intenţionează să folosească materiale periculoase care vor fi utilizate ca materie


primă, în schema operaţională, sau vor fi prelucrate ca produse? (Dacă DA, descrieţi
modul în care vor fi depozitate, împachetate şi/sau transportate).

A DA B X NU

2. Descrieţi tipul deşeurilor rezultate în urma derulării activităţilor proiectului, dacă este
cazul.

A DA B X NU

3. Proiectul cuprinde acţiuni întreprinse împreună de şcoală şi comunitate pentru a reabilita


mediul local.

A X DA B NU

4. Instituţia aplicantă este situată în zone sau locuri cu o valoare ecologică unică (parcuri
naţionale, rezervaţii naturale protejate, mlaştini, plante sau animale rare sau pe cale de
dispariţie) sau protejate în mod oficial prin lege? (dacă da, descrieţi).

A DA B X NU

5. Sunt implicate anumite riscuri sau condiţii periculoase pentru comunitatea locală, măsuri
luate pentru a proteja sănătatea şi siguranţa în cadrul proiectului şcolar? Dacă da, descrieţi
măsurile luate în vederea protejării sănătăţii şi siguranţei.

A DA B X NU

5. Descrieţi, pe cel mult o pagină, dacă este cazul, contactele sau discuţiile despre
problemele de mediu ale proiectului cu oamenii care locuiesc în zonă, cu oficialităţile
locale, grupuri implicate în protecţia mediului etc

Nu este cazul

18
Anexa 2: Parteneri ai solicitantului implicaţi în proiect

Titlul proiectului ,,Eu, tu, noi şi viaţa şcolii prin radio-info ,,


Unitatea de învăţământ : Şcoala cu clasele I-VIII,,Alexandru Vechiu,,
Localitatea: Zăvoaia
Judeţ: Brăila

1. Descrierea partenerilor
Această secţiune trebuie completată pentru fiecare organizaţie parteneră în parte.

Partener 1
Denumirea oficială completă Primăria Comunei Zăvoaia
(numele organizaţiei)
Statut juridic Primăria Comunei
Adresa oficială Comuna Zăvoaia ; Judeţul Brăila ; Cod 817220
Persoana de contact Primar Manole Neculai
Nr. telefon: 0239-638790
Nr. fax: 0239-638790
Adresa e-mail -
Rolul şi implicarea în pregătirea - nu este cazul
proiectului propus

Rolul şi implicarea în - sprijin în conservarea şi consolidarea bazei


implementarea proiectului materiale după finalizarea proiectului
propus

Rolul si implicarea in etapa de - cunoaşterea şi consilierea în desfăşurarea


monitorizare şi evaluare a proiectului
proiectului propus - diplome date de primărie

19
2. Parteneriat

Parteneriatul este o relaţie cu baze reale între două sau mai multe organizaţii, ce presupune
împărţirea responsabilităţilor în derularea proiectului finanţat de către Autoritatea Contractantă.
Pentru a asigura buna desfăşurare a proiectului, Autoritatea Contractantă solicită tuturor
partenerilor (inclusiv solicitantului principal care semnează contractul) să recunoască aceasta
împărţire a sarcinilor, consimţind la principiile de bună practică a parteneriatului, stipulate mai
jos:

Principiile de bună practică ale parteneriatului

1. Toţi partenerii trebuie să citească Formularul de Aplicaţie şi să înţeleagă care va fi rolul lor
în cadrul proiectului.

2. Toţi partenerii trebuie să citească Acordul de Grant - Contractul de finanţare nerambursabilă


şi să înţeleagă care vor fi obligaţiile lor contractuale în cazul acordării finanţării
nerambursabile. Partenerii autorizează solicitantul principal (beneficiarul grantului) să
semneze contractul cu Autoritatea Contractantă şi să-i reprezinte în toate relaţiile cu
Autoritatea Contractantă în contextul implementării proiectului.

3. Solicitantul/beneficiarul trebuie să se consulte în mod regulat cu partenerii săi şi să-i


informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluţia proiectului.

4. Toţi partenerii trebuie să primească copii ale rapoartelor – narative şi financiare – înaintate
Autorităţii Contractante şi să participe în toate etapele proiectului (proiectare, implementare,
monitorizare şi evaluare).

5. Propunerile de modificări majore ale proiectului (de exemplu: activităţi, parteneri, etc.)
trebuie să fie consimţite de parteneri, anterior înaintării acestora către Autoritatea
Contractantă. În cazul în care nu se poate ajunge la o înţelegere, solicitantul trebuie să
informeze Autoritatea Contractantă asupra acestui aspect în momentul înaintării spre
aprobare a propunerii de modificare.

6. Partenerii nu pot fi remuneraţi şi nu pot fi contractaţi pentru prestarea de servicii de


consultanta in cadrul proiectului.

20
Declaraţie de parteneriat*

Am citit şi aprobat conţinutul propunerii de proiect înaintate către Autoritatea Contractantă. Ne


angajăm să respectăm principiile de bună practică ale parteneriatului.

Nume: Manole Neculai

Organizaţie: Primăria Comunei Zăvoaia

Funcţie: Primar

Semnătura şi ştampila
reprezentantului organizaţiei:

Dată şi loc: 30.03.2007 / Zăvoaia

21
Anexa 2: Parteneri ai solicitantului implicaţi în proiect

Titlul proiectului ,,Eu, tu, noi şi viaţa şcolii prin radio-info ,,


Unitatea de învăţământ : Şcoala cu clasele I-VIII,,Alexandru Vechiu,,
Localitatea: Zăvoaia
Judeţ: Brăila

1. Descrierea partenerilor
Această secţiune trebuie completată pentru fiecare organizaţie parteneră în parte.

Partener 2
Denumirea oficială completă Inspectoratul Judeţean Brăila
(numele organizaţiei) Post Poliţie Comuna Zăvoaia

Statut juridic Post Poliţie Comuna Zăvoaia


Adresa oficială Comuna Zăvoaia ; Judeţul Brăila ; Cod 817220
Persoana de contact Agent şef Lupu Neculai
Nr. telefon: 112; 0239-638796
Nr. fax: -
Adresa e-mail -
Rolul şi implicarea în pregătirea - nu este cazul
proiectului propus

Rolul şi implicarea în - consilierea emisiunilor difuzate la staţia de radio-


implementarea proiectului amplificare a şcolii pe teme de circulaţie , consum
propus de droguri , delincvenţă juvenilă

Rolul si implicarea in etapa de - cunoaşterea tematicii din desfăşurătorul


monitorizare şi evaluare a programului staţiei radio
proiectului propus - concursuri , chestionare , diplome

22
2. Parteneriat

Parteneriatul este o relaţie cu baze reale între două sau mai multe organizaţii, ce presupune
împărţirea responsabilităţilor în derularea proiectului finanţat de către Autoritatea Contractantă.
Pentru a asigura buna desfăşurare a proiectului, Autoritatea Contractantă solicită tuturor
partenerilor (inclusiv solicitantului principal care semnează contractul) să recunoască aceasta
împărţire a sarcinilor, consimţind la principiile de bună practică a parteneriatului, stipulate mai
jos:

Principiile de bună practică ale parteneriatului

7. Toţi partenerii trebuie să citească Formularul de Aplicaţie şi să înţeleagă care va fi rolul lor
în cadrul proiectului.

8. Toţi partenerii trebuie să citească Acordul de Grant - Contractul de finanţare nerambursabilă


şi să înţeleagă care vor fi obligaţiile lor contractuale în cazul acordării finanţării
nerambursabile. Partenerii autorizează solicitantul principal (beneficiarul grantului) să
semneze contractul cu Autoritatea Contractantă şi să-i reprezinte în toate relaţiile cu
Autoritatea Contractantă în contextul implementării proiectului.

9. Solicitantul/beneficiarul trebuie să se consulte în mod regulat cu partenerii săi şi să-i


informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluţia proiectului.

10. Toţi partenerii trebuie să primească copii ale rapoartelor – narative şi financiare – înaintate
Autorităţii Contractante şi să participe în toate etapele proiectului (proiectare, implementare,
monitorizare şi evaluare).

11. Propunerile de modificări majore ale proiectului (de exemplu: activităţi, parteneri, etc.)
trebuie să fie consimţite de parteneri, anterior înaintării acestora către Autoritatea
Contractantă. În cazul în care nu se poate ajunge la o înţelegere, solicitantul trebuie să
informeze Autoritatea Contractantă asupra acestui aspect în momentul înaintării spre
aprobare a propunerii de modificare.

12. Partenerii nu pot fi remuneraţi şi nu pot fi contractaţi pentru prestarea de servicii de


consultanta in cadrul proiectului.

23
Declaraţie de parteneriat*

Am citit şi aprobat conţinutul propunerii de proiect înaintate către Autoritatea Contractantă. Ne


angajăm să respectăm principiile de bună practică ale parteneriatului.

Nume: Lupu Neculai

Inspectoratul Judeţean Brăila


Organizaţie:
Post Poliţie Comuna Zăvoaia

Funcţie: Agent şef

Semnătura şi ştampila
reprezentantului organizaţiei:

Dată şi loc: 30.03.2007 / Zăvoaia

*
Declaraţia va fi făcută de către solicitant şi de către fiecare partener în parte, în cazul în care există un parteneriat.
Vă rugăm să păstraţi formatul acestei pagini şi să completaţi câte un exemplar pentru fiecare organizaţie semnatară.
Semnătura şi ştampila trebuie să fie în original.

24
Anexa 2: Parteneri ai solicitantului implicaţi în proiect

Titlul proiectului ,,Eu, tu, noi şi viaţa şcolii prin radio-info ,,


Unitatea de învăţământ Şcoala cu clasele I-VIII,,Alexandru Vechiu,,
Localitatea Zăvoaia
Judeţ Brăila
1. Descrierea partenerilor
Această secţiune trebuie completată pentru fiecare organizaţie parteneră în parte.

Partener 3
Denumirea oficială completă Cabinet medical individual Doctor Mardare
Sebastian
(numele organizaţiei)
Statut juridic Cabinet medical individual
Adresa oficială Comuna Zăvoaia ; Judeţul Brăila ; Cod 817220

Persoana de contact Doctor Mardare Sebastian


Nr. telefon: 0239-638616
Nr. fax: -
Adresa e-mail -
Rolul şi implicarea în pregătirea - nu este cazul
proiectului propus

Rolul şi implicarea în - îndrumă activitate emisiunilor pe teme de


implementarea proiectului sănătate colectivă şi individuală
propus

Rolul si implicarea in etapa de - concursuri , pliante , ghiduri pe teme specifice


monitorizare şi evaluare a
proiectului propus

25
2. Parteneriat

Parteneriatul este o relaţie cu baze reale între două sau mai multe organizaţii, ce presupune
împărţirea responsabilităţilor în derularea proiectului finanţat de către Autoritatea Contractantă.
Pentru a asigura buna desfăşurare a proiectului, Autoritatea Contractantă solicită tuturor
partenerilor (inclusiv solicitantului principal care semnează contractul) să recunoască aceasta
împărţire a sarcinilor, consimţind la principiile de bună practică a parteneriatului, stipulate mai
jos:

Principiile de bună practică ale parteneriatului

13. Toţi partenerii trebuie să citească Formularul de Aplicaţie şi să înţeleagă care va fi rolul lor
în cadrul proiectului.

14. Toţi partenerii trebuie să citească Acordul de Grant - Contractul de finanţare nerambursabilă
şi să înţeleagă care vor fi obligaţiile lor contractuale în cazul acordării finanţării
nerambursabile. Partenerii autorizează solicitantul principal (beneficiarul grantului) să
semneze contractul cu Autoritatea Contractantă şi să-i reprezinte în toate relaţiile cu
Autoritatea Contractantă în contextul implementării proiectului.

15. Solicitantul/beneficiarul trebuie să se consulte în mod regulat cu partenerii săi şi să-i


informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluţia proiectului.

16. Toţi partenerii trebuie să primească copii ale rapoartelor – narative şi financiare – înaintate
Autorităţii Contractante şi să participe în toate etapele proiectului (proiectare, implementare,
monitorizare şi evaluare).

17. Propunerile de modificări majore ale proiectului (de exemplu: activităţi, parteneri, etc.)
trebuie să fie consimţite de parteneri, anterior înaintării acestora către Autoritatea
Contractantă. În cazul în care nu se poate ajunge la o înţelegere, solicitantul trebuie să
informeze Autoritatea Contractantă asupra acestui aspect în momentul înaintării spre
aprobare a propunerii de modificare.

18. Partenerii nu pot fi remuneraţi şi nu pot fi contractaţi pentru prestarea de servicii de


consultanta in cadrul proiectului.

26
Declaraţie de parteneriat*

Am citit şi aprobat conţinutul propunerii de proiect înaintate către Autoritatea Contractantă. Ne


angajăm să respectăm principiile de bună practică ale parteneriatului.

Nume: Mardare Sebastian

Cabinet medical individual Doctor Mardare Sebastian


Organizaţie:

Funcţie: Doctor

Semnătura şi ştampila
reprezentantului organizaţiei:

30.03.2007/Zăvoaia
Dată şi loc:

*
Declaraţia va fi făcută de către solicitant şi de către fiecare partener în parte, în cazul în care există un parteneriat.
Vă rugăm să păstraţi formatul acestei pagini şi să completaţi câte un exemplar pentru fiecare organizaţie semnatară.
Semnătura şi ştampila trebuie să fie în original.

27
Anexa 2: Parteneri ai solicitantului implicaţi în proiect

Titlul proiectului,,Eu, tu, noi şi viaţa şcolii prin radio-info ,,


Unitatea de învăţământ:Şcoala cu clasele I-VIII,,Alexandru Vechiu,,
Localitatea: Zăvoaia
Judeţ: Brăila
1. Descrierea partenerilor
Această secţiune trebuie completată pentru fiecare organizaţie parteneră în parte.

Partener 4
Denumirea oficială completă Parohia Zăvoaia
(numele organizaţiei)
Statut juridic Parohie
Adresa oficială Comuna Zăvoaia ; Judeţul Brăila ; Cod 817220

Persoana de contact Preot Ciutacu Gheorghe


Nr. telefon: 0239-663487/0239-638712
Nr. fax: -
Adresa e-mail -
Rolul şi implicarea în pregătirea - nu este cazul
proiectului propus

Rolul şi implicarea în - îndrumă activitate emisiunilor pe teme religioase


implementarea proiectului
propus
Rolul si implicarea in etapa de - popularizarea acţiunilor specifice sărbătorilor
monitorizare şi evaluare a tradiţionale (concursuri de pictură pe
proiectului propus sticlă,popularizarea itinerariilor a unor excursii la
mănăstiri etc)

28
2. Parteneriat

Parteneriatul este o relaţie cu baze reale între două sau mai multe organizaţii, ce presupune
împărţirea responsabilităţilor în derularea proiectului finanţat de către Autoritatea Contractantă.
Pentru a asigura buna desfăşurare a proiectului, Autoritatea Contractantă solicită tuturor
partenerilor (inclusiv solicitantului principal care semnează contractul) să recunoască aceasta
împărţire a sarcinilor, consimţind la principiile de bună practică a parteneriatului, stipulate mai
jos:

Principiile de bună practică ale parteneriatului

19. Toţi partenerii trebuie să citească Formularul de Aplicaţie şi să înţeleagă care va fi rolul lor
în cadrul proiectului.

20. Toţi partenerii trebuie să citească Acordul de Grant - Contractul de finanţare nerambursabilă
şi să înţeleagă care vor fi obligaţiile lor contractuale în cazul acordării finanţării
nerambursabile. Partenerii autorizează solicitantul principal (beneficiarul grantului) să
semneze contractul cu Autoritatea Contractantă şi să-i reprezinte în toate relaţiile cu
Autoritatea Contractantă în contextul implementării proiectului.

21. Solicitantul/beneficiarul trebuie să se consulte în mod regulat cu partenerii săi şi să-i


informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluţia proiectului.

22. Toţi partenerii trebuie să primească copii ale rapoartelor – narative şi financiare – înaintate
Autorităţii Contractante şi să participe în toate etapele proiectului (proiectare, implementare,
monitorizare şi evaluare).

23. Propunerile de modificări majore ale proiectului (de exemplu: activităţi, parteneri, etc.)
trebuie să fie consimţite de parteneri, anterior înaintării acestora către Autoritatea
Contractantă. În cazul în care nu se poate ajunge la o înţelegere, solicitantul trebuie să
informeze Autoritatea Contractantă asupra acestui aspect în momentul înaintării spre
aprobare a propunerii de modificare.

24. Partenerii nu pot fi remuneraţi şi nu pot fi contractaţi pentru prestarea de servicii de


consultanta in cadrul proiectului.

29
Declaraţie de parteneriat*

Am citit şi aprobat conţinutul propunerii de proiect înaintate către Autoritatea Contractantă. Ne


angajăm să respectăm principiile de bună practică ale parteneriatului.

Nume: Ciutacu Gheorghe

Organizaţie: Parohia Zăvoaia

Funcţie: Preot Paroh

Semnătura şi ştampila
reprezentantului organizaţiei:

Dată şi loc: 30.03.2007/Zăvoaia

*
Declaraţia va fi făcută de către solicitant şi de către fiecare partener în parte, în cazul în care există un parteneriat.
Vă rugăm să păstraţi formatul acestei pagini şi să completaţi câte un exemplar pentru fiecare organizaţie semnatară.
Semnătura şi ştampila trebuie să fie în original.

30