Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI

FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ ŞI ELECTRICĂ


MASTER AUTOMATIZĂRI AVANSATE ŞI STRUCTURI PROGRAMABILE

AGENŢI INTELIGENŢI
TEMĂ DE CASĂ
Sistem Multi Agent – aplicat în domeniul
transportului de persoane în regim de taxi

COORDONATOR:
Prof. dr. ing. MIHAELA OPREA

STUDENT:
MANEA IONUŢ
- 2006 -

CUPRINS

Introducere 2

1. Prezentare arhitectura sistemului multi agent 3


2. Ontologia sistemului multi agent 5
3. Diagrama de interacţiune 7
4. O scurtă descriere a instrumentului software pentru 8
dezvoltarea unui sistem multi agent : Zeus.
5. Sistemul Multi Agent implementat cu instrumentul 10
software Zeus
6. Concluzii 12

Bibliografie 13

2
INTRODUCERE

Agenţii inteligenţi (AI) – constituie unul din cele mai importante


domenii ale inteligenţei artificiale (IA), care se ocupă cu dezvoltarea unor
sisteme hardware şi software capabile să raţioneze, să înveţe, să recunoască
limbajul natural, să vorbească, să ia decizii, să recunoască obiectele din
mediul de lucru etc.

Un agent este o entitate care are capacităţi de percepţie şi de acţiune.


În mod ideal, un agent inteligent va lua cea mai bună decizie de acţiune
într-o situaţie dată.

Caracteristici ale agenţilor inteligenţi

- aceştia interacţionează şi cooperează cu alţi agenţi sau alte programe şi


entităţi din mediul lor de lucru;
- agenţii nu sunt obiecte – au autonomie, (au capacitatea de a lua decizii);
- structura agenţilor inteligenţi este de forma :
Agent = Arhitectura + Program
unde, programul agent implementează maparea între percepţii şi acţiuni, iar
arhitectura reprezintă dispozitivul de calcul pe care rulează acest program.

1. Prezentare arhitectura sistemului multi agent

3
Enumerare agenţi folosiţi în sistemul multi agent aplicat în domeniul
transportului de persoane în regim de taxi : agent Companie, agent Dispecer,
agent Monitorizare şi agent Autoturism-Taxi.

Fig. 1. Schema de principiu a sistemului multi agent aplicat în domeniul


transportului de persoane în regim de taxi.

Descriere PASM (Percepţii, Acţiuni, Scopuri şi Mediul)

1) Agent Companie (tip agent bazat pe scop)


- Percepţii: analizarea acţiunilor celorlalţi agenţi;
- Acţiuni: coordonarea celorlalţi agenţi;
- Scopuri: asigurarea unor servicii cât mai bune clienţilor;
- Mediul: într-o clădire (sediul central).

2) Agent Dispecer (tip agent bazat pe scop)


- Percepţii: analizarea informaţiilor primite de la agentul monitorizare cu
privire la locaţia agenţilor autoturism-taxi şi în funcţie de comenzile
clienţilor;
- Acţiuni: realizarea legăturii între clienţi şi agenţii autoturism-taxi;
- Scopuri: asigurarea unor servicii cât mai bune clienţilor;
- Mediul: într-o clădire (sediul central).

3) Agent Monitorizare (tip agent bazat pe scop)

4
- Percepţii: consultarea Bazei de Date ce conţine informaţii despre străzile
ale zonei de acoperire a agenţilor autoturism-taxi, generarea unei soluţii
optime de alegere a celui mai apropiat agent autoturism-taxi de locaţia
cerută de client ;
- Acţiuni: recepţia informaţiilor de la agentul dispecer pe baza carora să
poată genera alegerea unui agent autoturism-taxi şi emisia către agentul
dispecer a soluţiei optime pe care a gasit-o;
- Scopuri: alegerea unui agent autoturism-taxi într-un timp scurt;
- Mediul: atmosferă, (aer).

4) Agent Autoturism-Taxi (tip agent reflex simplu)


- Percepţii: camere video, vitezometru, microfon, sonar, GPS (sistem de
poziţionare globală prin satelit);
- Acţiuni: accelerează, frânează, viraj stanga, viraj dreapta, mers cu spatele
(înapoi), staţionare, oprire;
- Scopuri: asigurarea unor servicii cât mai bune clienţilor, asigurarea
siguranţei acestora, transport rapid, legal, călătorie confortabilă,
maximizarea profitului;
- Mediul: şosele, autostrăzi, pietoni, trafic, clienţi.

Tabel 1. Roluri agenţi


Nr. Crt. Denumire agent Rol
1. Agent Companie - coordonarea celorlalţi agenţi;
2. Agent Dispecer - informator, negociator;
3. Agent Monitorizare - informator;
4. Agent Autoturism-Taxi - prestare servicii de transport.

2. Ontologia sistemului multi agent

5
- reprezintă o conceptualizare a unui domeniu de expertiză; defineşte
termeni de tip concepte, relaţii, proprietăţi, instanţe, precum şi axiome care
includ şi restricţii asupra proprietăţilor unor termeni.
Termeni folosiţi în dezvoltarea sistemului agent aplicat în domeniul
transportului de persoane în regim de taxi :

- companie, dispecer, dispozitiv_monitorizare, autovehicul, indicativ,


bon_client, aparat_de_taxat, lampa_taxi, sofer, client, cursa, etc.

Explicarea anumitor termeni:

- dispecer – (dispecerat radio) – activitate conexă transportului în regim


de taxi, care realizează legătura între clienţi şi autovehiculele “taxi”;
- client – persoană care a angajat, direct sau prin dispecer, executarea
transportului unor persoane sau a unor bunuri, după caz, în numele
căreia se execută transportul şi care plăteşte, după efectuarea acestuia,
întreaga contravaloare a prestaţiei sau cota parte convenită, conform
datelor înscrise în bonul client;
- bon_client – bonul fiscal emis numai de aparatul de taxat cu ocazia
finalizării cursei privind transportul de persoane sau bunuri, care
cuprinde detalierea datelor referitoare la acest transport şi care
constituie singurul document justificativ pe baza căruia clientul
execută plata prestaţiei respective;
- aparat_de_taxat - aparat de marcat electronic fiscal, montat la loc
vizibil, care, împreuna cu un taximetru, calculeaza automat si indica
permanent sumele datorate de client, pentru care, la sfârsitul cursei,
emite un bon client, pe baza tarifelor care au fost programate.
Aparatul de taxat trebuie sa fie dotat cu o memorie electronica fiscala
care sa asigure înregistrarea, controlul activitatii si veniturilor
realizate si sa poata emita alte documente, conform reglementarilor în
vigoare;
- costul transporturilor de persoane şi bunuri în regim de taxi se
determină prin însumarea tarifelor pe distanţa parcursă şi/sau timpul
de staţionare, măsurate de un aparat de taxat aflat în dotarea
autovehiculului respectiv, la care se adaugă, dupa caz, şi alte tarife;
- cursa - deplasarea executata cu taxiul pe un traseu comandat sau
acceptat de client, la care punctul de început este locul îmbarcarii sau
locul acceptat, dupa caz, iar punctul de finalizare este locul destinatiei;
- lampa taxi - caseta luminata, montata pe cupola taxiului, pe axa
longitudinala, la care pe laturile fata si spate, alaturi de înscrisul

6
central TAXI, contine si alte lampi, ale caror indicatii privind regimul
de functionare si de tarifare a taxiului trebuie sa fie vizibile de la o
distanta minima de 100 metri;
- loc asteptare clienti - spatiu special amenajat si semnalizat de catre
administratia locala, cu numar de locuri prestabilite, pentru stationarea
taxiurilor în asteptare în pozitia LIBER.
- raportul soferului - raport de control nefiscal, parte a raportului fiscal
de închidere zilnica, continând date corespunzatoare activitatii unui
taximetrist, în conditiile în care în perioada de 24 de ore a unei zile, au
activat pe taxi si alti taximetristi;
- taxi - autovehicul din categoria autoturisme pentru transportul de
persoane sau de 3,5 tone capacitate maxima totala autorizata pentru
transportul de bunuri, care, pe baza licentei de executie pe vehicul, pot
executa transporturi în regim de taxi;
- taximetru - componenta a aparatului de taxat prin intermediul caruia
se masoara timpul si distanta parcursa, care calculeaza automat si
afiseaza sumele datorate de client;
- tarif de pornire - tarif unic, exprimat în lei, înregistrat automat de
aparatul de taxat, la începutul cursei, care apare pe afisaj client o data
cu activarea dispozitivului de control din pozitia de operare LIBER în
pozitia de operare OCUPAT;
- Tarif de stationare - tarif exprimat în lei pe ora aplicat automat de
aparatul de taxat, pentru perioada cât taxiul a stationat la dispozitia
clientului, la cererea acestuia.

3. Diagrama de interacţiune

7
- fiecare agent este reprezentat printr-o bară, iar între aceşti agenţi sunt
reprezentate interacţiunile prin săgeţi orientate într-un sens, de la stânga la
dreapta sau invers).

Fig. 2. Diagrama de interacţiune a SMA


– aplicat în domeniul transportului de persoane în regim de taxi

4. O scurtă descriere a instrumentului software


pentru dezvoltarea unui sistem multi agent : Zeus.

8
Sistemul Zeus, (ZEUS Agent Toolkit), constituie o sinteză a
tehnologiilor agent, completate cu anumite soluţii noi. Acesta furnizează o
bibliotecă de componente software şi instrumente care facilitează
dezvoltarea rapidă a aplicaţiilor agent colaborative.
Zeus, utilizează componente Swing GUI şi poate rula pe orice
platformă care are instalată o maşină virtuală JDK 1.2, fiecare maşină gazdă
(host) trebuie să poată comunica TCP/IP.
Acest instrument a fost testat cu succes sub Windows 95/98/NT4 şi
platforme Solaris.
Zeus Agent Toolkit constă dintr-un set de componente scrise în
limbajul de programare Java, care pot fi grupate în 3 biblioteci funcţionale:
1) biblioteca componentelor tip agent (Agent Component Library);
2) un instrument de dezvoltare a agenţilor (Agent Building Software);
3) un set de agenţi utilitari (Utility Agents).

Scopul proiectării acestui instrument software a fost acela de a facilita


dezvoltarea rapidă de noi aplicaţii multiagent, (construirea de SMA-uri
funcţionale), urmărind 4 principii:
- delimitarea clară a rezolvării unei probleme la nivelul domeniului de
funcţionalitatea necesară la nivelul agenţilor;
- respectarea paradigmei “programării vizuale”;
- extensibilitatea;
- utilizarea de tehnologie standardizată.

Aplicaţii tipice pentru instrumentul software Zeus :


- Domenii orientate pe task-uri
- Furnizare de servicii;
- Managementul resurselor/proceselor;
- Managementul lanţurilor de fabricaţie.

Caracteristicile ale acestor domenii de aplicaţie


- Planificarea: Agentul creează un plan de acţiune pentru realizarea
unui anumit scop.
- Cooperarea: cu alţi agenţi.
- Rolul agentului: este de a raţiona despre cum şi când să configureze,
să activeze sau să dezactiveze sistemele externe care execută munca
reală.

Concepte ZEUS

9
1. Agent – organizare, senzor, efector şi ciclu de viaţă;
2. Scop – poate fi îndeplinit prin executarea unei anumite acţiuni, restricţii,
tip, motivaţie şi ciclu de viaţă;
3. Task – precondiţii bazate pe cunoaştere descrisă sub formă de fapte,
descompunere în sub-task-uri.

Metodologia ZEUS
1. Analiza domeniului – modelarea rolului;
2. Proiectare – identificarea ontologiei, a agenţilor, serviciilor;
3. Realizare – definirea agenţilor, coordonarea agenţilor şi organizarea
lor;
4. Suport la momentul rulării – depanare, vizualizare.
Instrucţiuni de instalare a lui ZEUS
- fisierul .zeus.prp trebuie copiat în directorul home, (de obicei acesta este
c:\documents and settings\YOUR_USER_NAME);
- se actualizează classpath pentru a include

.\lib\zeus.jar
.\lib\gnu-regexp.jar
.\lib\icu4j.jar
.\lib\sl.jar

şi

.\lib\jaxb-rt-1.0-ea.jar
.\lib\jaxb-xjc-1.0-ea.jar
.\lin\xerces.jar

iar dacă vrei să construieşti Zeus, de asemenea trebuie adăugat

.\lib\ant.jar

Generatorul de agenţi ZEUS


Se lansează prin comanda:
java zeus generator.AgentGenerator, dupa care se execută zeus.bat.
5. Sistemul Multi Agent implementat cu
instrumentul software Zeus

Etapele realizării aplicaţiei în sistemul ZEUS:

10
a) Crearea ontologiei;
b) Crearea agenţilor:
- definirea agenţilor;
- descrierea task-urilor;
- organizarea agenţilor;
- coordonarea agenţilor;
c) Implementarea agenţilor;

Fig. 3. Fereastra principala a generatorului de agenţi ZEUS, în care se definesc agenţii


sistemului multi agent aplicat în domeniul transportului de persoane în regim de taxi.

11
Fig. 4. Fereastra de editare a ontologiei în sistemul ZEUS, în care se stabileşte atât
ierarhia termenilor folosiţi, cât şi atributele specifice fiecăruia dintre acestea.

12
6. Concluzii

₪ Tehnologia agenţilor inteligenţi reprezintă o soluţie eficientă pentru


modelarea şi implementarea sistemelor distribuite, dinamice, care
lucrează eventual, în medii deschise.

₪ Realizarea nu numai a sistemului multi agent aplicat în domeniul


transportului de persoane în regim de taxi, ci şi a oricărui sistem multi agent
aplicat într-un alt domeniu, este foarte dificil de dezvoltat, deoarece trebuie
să se aibă în vedere mult mai multe entităţi şi atribute asociate acestora faţă
de numărul mic de entităţi al sistemului multi agent prezentat în paginile
anterioare.

₪ Implementarea sistemului multi agent cu ajutorul instrumentului software


ZEUS este uşor de realizat, acesta impunând anumite etape pentru realizarea
implementării sistemului agent aplicat în domeniul ales.

13
Bibliografie

1. Curs “Agenti Inteligenti” – Facultatea IME, master AASP, Prof. Dr.


Ing. Mihaela Oprea.
2. M.Wooldridge, N.R. Jennings, Intelligent Agents: Theory and
Practice, Knowledge Engineeering Review, 1995, vol. 10, nr. 2, pp.
115-152.
3. M. Wooldridge, Introduction to Multiagent Systems, Jhon Willey and
Sons, New York, 2002.
4. G. Weiss, Multiagent Systems: A Modern Introduction to Distributed
Artificial Intelligence, Cambridge, MA, MIT Press, 1999
5. S. Russel, P. Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach ,
Prentice Hall, 1995 (1st edition), 2000 (2nd edition).

14