Sunteți pe pagina 1din 18
Podobiile celor opt glasuri C Glas 1 Πα e ea ce ești bu cu ri

Podobiile celor opt glasuri

C

Glas 1

Podobiile celor opt glasuri C Glas 1 Πα e ea ce ești bu cu ri ia

Πα

Podobiile celor opt glasuri C Glas 1 Πα e ea ce ești bu cu ri ia

e

ea

ce

ești

bu

cu

ri

ia

ce

te lor ce rești

și

pre

pă mânt

ce ești bu cu ri ia ce te lor ce rești și pre pă mânt oa

oa

a me

ni

lor

ta

re

fo

lo

si

toa

re

prea Cu

ra

Fe cioa

oa a me ni lor ta re fo lo si toa re prea Cu ra tă

mân tu

te ne

pre

noi

ce

ei

ce

că dem la

Ti

i

ne

mân tu eș te ne pre noi ce ei ce că dem la Ti i ne

dej di

le

du

u

Dum ne

zeu

ce că dem la Ti i ne că nă dej di le du u pă Dum

de

Dum ne

ze

eu le-a am pus

dej di le du u pă Dum ne zeu de Dum ne ze eu le-a am

în

tru

Ti

ne Năs că

toa re

P rea lă

ze eu le-a am pus în tru Ti ne Năs că toa re P rea lă

u

da

ți lor mu

ce

nici

pre voi

mân tul nu u v-au

lă u da ți lor mu ce nici pre voi pă mân tul nu u v-au

a

co pe rit

ci

ce rul v-au pri i mit

des

chi

su s-au vo

o

co pe rit ci ce rul v-au pri i mit des chi su s-au vo o

u

u

și

le

ra

iu lui

și

în

un

tru

fi

ind

de

lem nul vi

u u și le ra iu lui și în lă un tru fi ind de lem

e ții v-ați în dul cit

lui

Hris to

os ru

ga

ți

ru

ia

v-ați în dul cit lui Hris to os ru ga ți vă să dă ru ia

a

scă

ă

su

fle te lor noa stre

pa ce

și

ma

a

re

mi

291

Cântările Învierii

O

291 Cântările Învierii O o! prea slă vi tă mi nu u ne Iz vo rul

o! prea slă

vi

mi nu

u

ne

Iz

vo rul

Vi

e

ţii

în mor

O o! prea slă vi tă mi nu u ne Iz vo rul Vi e ţii

mânt se

pu

u

ne

şi

sca

ră că

tre

cer mor mâ

ân

tul se

fa

a

ce

pu u ne şi sca ră că tre cer mor mâ ân tul se fa a

ve

se

leş

te

te

e Ghe

tsi

ma

nii

a

Năs

toa rei de Dum

ve se leş te te e Ghe tsi ma nii a Năs că toa rei de

ne

ze

eu sfân tă

ca

a

stri găm cre din cio

o

o

şii

pre

eu sfân tă ca a să să stri găm cre din cio o o şii pre

Ga

vri

il

a vând în ce pă

tor

ce te lor

Cea pli nă

de

ha

a

ar

il a vând în ce pă tor ce te lor Cea pli nă de ha a

bu

u

u

u

cu

u

u

ă

ă

te

cu

ti

ne

es

te Dom nul

ha a ar bu u u u cu u u ră ă ă te cu ti

Cel ce

lu

mii prin

u ră ă ă te cu ti ne es te Dom nul Cel ce dă lu

i

i

i

ti

i

Glas 2

ne ma Πα
ne
ma
Πα

a

a

re

e

e

mi

i

i

C

prin i i i lă ti i Glas 2 ne ma Πα a a re e

a

sa

E

fra

a

tu

lui

ce

ta

a

te sfân tă

a

pro

o

e mi i i C a sa E fra a tu lui ce ta a te

ro

ci

lo

or mă ri

re

îm

po

do

beș te-ți ca

tă a pro o ro ci lo or mă ri re îm po do beș te-ți

ca

re

Cel Dum ne ze esc se e

na

aș te

a

a

sa

în tru

C

do beș te-ți ca ca re Cel Dum ne ze esc se e na aș te

â

ân de

e

pe

le emn mort

ce

e

el

din

A

ri

ma

Podobiile celor opt glasuri

292

Podobiile celor opt glasuri 292 te e ia Te-a po go rât pe Ti ne vi

te

e

ia Te-a po go

rât

pe

Ti

ne

vi

ia

ţa

tu

tu

ror

cu

292 te e ia Te-a po go rât pe Ti ne vi ia ţa tu tu

smir

nă şi cu giulgi Hris toa

a

se

e Te-au

în

gro

pat

şi

cu

nă şi cu giulgi Hris toa a se e Te-au în gro pat şi cu dra

dra gos te

s-au ne vo

it

cu

i

i

ni

ma

şi

cu

bu

ze

le

a

cu dra gos te s-au ne vo it cu i i ni ma şi cu bu

ru

tat prea cu

ra

at

tru

u

pul

Tău

în

fi ind cu prins de

tat prea cu ra at tru u pul Tău în să fi ind cu prins de

fri

bu cu

rân du se

a

stri

gat

Ţi

i

i

e

sla vă ple că

că bu cu rân du se a stri gat Ţi i i e sla vă ple

ciu

C

nii

Ta

a

a

le iu bi to ru le de e Vu ca de la Di
le
iu
bi
to
ru le de e
Vu ca de la Di

oa

a meni

Ta a a le iu bi to ru le de e Vu ca de la Di

u

ce

e

Cu

u

nu uni de e

la

a

a

a

u

u

u

u

la Di oa a meni u ce e Cu u nu uni de e la a

vom în

cu

nu

na

pe

Pe

e

tru u

u

și

i

i

pe

Pa

a

vel

u u dă vom în cu nu na pe Pe e tru u u și i

pe

cei des păr

ți

i

i iți cu

tru

u

u

pu

u

u

u

ri

i

i

i

le

pe cei des păr ți i i iți cu tru u u pu u u u

și

îm pre

u

na

ați cu

u

Du u

u

u

hul

pe mai ma

a

a

i i le și îm pre u na ați cu u Du u u u hul

rii

Pro

po vă

du

i

to

o

o

ri

i

lo

or

de

Du

u u

um ne

ma a a rii Pro po vă du i to o o ri i lo or

e

e

e

zeu

pe

a

ce

e

e

e

es

ta

a

de

ca

pe

o ri i lo or de Du u u um ne e e e zeu pe

o

pe

te

e

ni

e

a

a

A

po

o

os to

o

o

o

li

i

i

293

Cântările Învierii

293 Cântările Învierii lor ia a ră pe a ce e la ca pe cel ce

lor

ia

a

pe

a

ce

e

la

ca

pe

cel

ce mai mult de

cât

lor ia a ră pe a ce e la ca pe cel ce mai mult de

a

a

al

ții

i s-au

o

o

os

te

e

e

e

nit

pe

a

mult de cât a a al ții i s-au o o os te e e e

ceș tia cu

a

de

ra

at du

ă

ă

vre

e

ed ni

ci

i

e

a ceș tia cu a de vă ra at du pă ă ă vre e ed

cu

cu

nu

ni

le

Sla

a

a

a

a

vei

cei ne mu

ri

toa

re

î

ci i e cu cu nu ni le Sla a a a a vei cei ne

îi

î

în

cu

u

nu

u

nea a

a

a

Hris tos Dum ne

ze

ul

î îi î în cu u nu u nea a a a ză Hris tos Dum

no

o

o

o

o

os

tru

Cel

ce

nea a a a ză Hris tos Dum ne ze ul no o o o o

mi

i

i

i

i

ă

ă

Glas 3

a Γα
a
Γα

a

a

re

ma a

a

a

a

re e

M

mi i i i i lă ă ă Glas 3 a Γα a a re ma

a

re e

es

te

pu

te rea Mu ce

ni

ci lor Tăi Hris toa

se

e M a re e es te pu te rea Mu ce ni ci lor Tăi

în

mo mân turi zac

și

du

u

hu ri

i

le

go o nesc

și

au

în

mo mân turi zac și du u hu ri i le go o nesc și au

ce

tat

pu

te rea vrăj ma șu

u lui

cu

cre

di

in ța

Tre

i

mii

tat pu te rea vrăj ma șu u lui cu cre di in ța Tre i

ne

vo

in

du se pen

tru

bu

u

na

cre

di

i

i

in

ță

Î n chi pul Cru cii Mo i sii în mun te mâi ni le
Î
n
chi
pul
Cru
cii Mo
i
sii
în
mun
te
mâi
ni
le
în
tin

Podobiile celor opt glasuri

294

Podobiile celor opt glasuri 294 zân du-și spre î năl ți me pe A ma lic

zân du-și spre î năl

ți

me

pe

A

ma

lic

a

bi ru

it

iar

Tu

du-și spre î năl ți me pe A ma lic a bi ru it iar Tu

Mân

tu

i

to

ru

le pa

al me le

în

tin

zân du-Ți

pe cin

sti

i

ta Cru

to ru le pa al me le în tin zân du-Ți pe cin sti i ta

ce

mai îm

bră

ți

șat mân tu

in

du

din

ro

bi

i

a vră ăj

îm bră ți șat mân tu in du mă din ro bi i a vră ăj

ma

a

șu

u lui

și

mi-ai dat se

e

e

em nul

vi

e

ții

a

fu

ma a șu u lui și mi-ai dat se e e em nul vi e ții

gi

de

a

a cul po

tri

ni ci lor mei

pen

tru

a

ceas

ta

Cu

vân

gi de a a cul po tri ni ci lor mei pen tru a ceas ta

tu

L

le

mă în

chin cin sti tei Cru

cii

Ta

a

a

a

te

Cu vân tu L le mă în chin cin sti tei Cru cii Ta a a

a

a

u

de

sea ră

a du cem

Ți

e

Hri

stoa

se cu

a te a a u dă de sea ră a du cem Ți e Hri stoa

â

â

ie

și

cu cân tări du

ho

o ov ni

i

ce ești

mi

lu

â â ie și cu cân tări du ho o ov ni i ce ești mi

ie

e

e

ște Mân tu

i

to

ru

le

su fle

te

le

noa

a

a

as

mi lu ie e e ște Mân tu i to ru le su fle te le

tre

P

ie e e ște Mân tu i to ru le su fle te le noa a

en

tru măr tu

ri

si

rea Dum ne

ze

tii

cre

din țe

tre P en tru măr tu ri si rea Dum ne ze eș tii cre din

râv

ni

tor

în

tre

pre oți

ca

un

alt

Pa vel

pre

Ti

i

ne

bi

295

Cântările Învierii

295 Cântările Învierii se ri ca Te- au a ră ă ta at pen tru a

se

ri ca Te- au

a

ă

ta

at

pen

tru

a

ceas ta

îm

pre

u

u

se ri ca Te- au a ră ă ta at pen tru a ceas ta îm

cu

Ti

ne

e

stri

i

și

A vel că tre Dom nul

și

sân

ge le

Ti ne e stri i gă și A vel că tre Dom nul și sân ge

cel dre ept al

Za

ha

ri

i

i

i

ei

rin te

e

cu

u

vi

oa

a

cel dre ept al Za ha ri i i i ei pă rin te e cu

se

pe

Hri

stos Dum ne zeu

roa

gă!

pă rin te e cu u vi oa a se pe Hri stos Dum ne zeu

no

o

ma

re

mi

i

i

i lă Γα
i
Γα

ne

ru

ias

no o uă ma re mi i i i lă Γα să ne dă ru ias

ra

a

a

a

a stăzi

pe

Cel mai pre

sus de

fi

in

ță

na

F e cioa

a a a stăzi pe Cel mai pre sus de fi in ță na F e

a

a

ște

și

pă mân

tul

pe

e ște ra

Ce lui

ne

a

pro

pi

at

a a ște și pă mân tul pe e ște ra Ce lui ne a pro

a

du u

u

ce

î

în ge

e

rii

cu

sto

o

ri

ii slă vesc

at a du u u ce î în ge e rii cu pă sto o ri

și

ma

a

a

gii

cu

stea

a

a

ua

ă

to

re esc

vesc și ma a a gii cu stea a a ua că lă ă to re

pen

tru

noi S-a nă scut

Prunc tâ

â

că lă ă to re esc că pen tru noi S-a nă scut Prunc tâ â

ma

ai 'na

i

in

te de ve e

e

eci

â

năr

Dum

ne

zeu Cel

Podobiile celor opt glasuri

296

C

Glas 4

Podobiile celor opt glasuri 296 C Glas 4 a pe un vi teaz în tre Mu
Podobiile celor opt glasuri 296 C Glas 4 a pe un vi teaz în tre Mu

a

pe un

vi

teaz în

tre Mu ce

ni ici răb

to

ru

le

de

4 a pe un vi teaz în tre Mu ce ni ici răb dă to ru

chi nuri Ghe

o

or ghi

e

a

du

nân du ne

as

tăzi

te

ă

chi nuri Ghe o or ghi e a du nân du ne as tăzi te lă

u

ăm pe

Ti

ne

a

ler

ga rea Ți-ai să vâr șit

cre

din

ăm pe Ti ne că a ler ga rea Ți-ai să vâr șit cre din ța

ța

ai

zit

și

ai

lu

a

at de la Dum ne

zeu

cu

nu

cre din ța ai pă zit și ai lu a at de la Dum ne zeu

na

bi

ru

in

ței

Ta

le

pe

ca

re

le

roa gă-L

din

stri

nu na bi ru in ței Ta le pe ca re le roa gă-L din stri

ciu

u

ne

și

din

pri

me

ej dii să

iz

veas că

pre

cei

ciu u ne și din pri me ej dii să iz bă veas că pre cei

ce

vâr

și

pri me ej dii să iz bă veas că pre cei ce să vâr și ta

ta

a

a

im cu cre din

ță

pu

ru rea cin sti

tă po me

ni

rea

D

a a im cu cre din ță pu ru rea cin sti tă po me ni

a

t-ai se emn ce

lo

or ce

se tem

de

Ti ne Doam ne

cin

rea D a t-ai se emn ce lo or ce se tem de Ti ne Doam

sti

Cru cea

Ta

cu

ca

re a-I

sur

pat că pe

te

ni

i

le

sti tă Cru cea Ta cu ca re a-I sur pat că pe te ni i

în

tu

ne

ri cu lui

și

stă

ni

i

le

și

i ne-ai scos

pe

noi

tu ne ri cu lui și stă pâ ni i le și i ne-ai scos pe

la

fe

ri

ci rea cea din

tâi

pen

tru

a

ceas ta slă vi im rân

du

297

Cântările Învierii

297 Cântările Învierii ia la Ta a iu bi to ru le de oa meni I

ia

la

Ta

a

iu

bi

to

ru

le de

oa meni

I

i

su

se

a

Învierii ia la Ta a iu bi to ru le de oa meni I i su

tot

pu

ia la Ta a iu bi to ru le de oa meni I i su se

e

ter ni

i

ce

Mân tu

i

to

o rul

su

fle te lor noa

as

tre

e

C

ter ni i ce Mân tu i to o rul su fle te lor noa as

e

la

ce

e

ești che

e

mat

de

sus iar

nu

de la

oa meni

e C e la ce e ești che e mat de sus iar nu de la

când în tu

ne

ri cul

cel

pă mân tesc

Ți-a în

tu

ne

cat

o chii cei

ne ri cul cel pă mân tesc Ți-a în tu ne cat o chii cei tru

tru pești a ră tân du-Ți

stri

ciu nea pă gâ nă

ții

a

tun cea

tân du-Ți stri că ciu nea pă gâ nă tă ții a tun cea ce rea

ce rea sca

lu

mi

i

nă Ți-a lu mi nat

o

chii

cu

ge tu

lui de sco

sca lu mi i nă Ți-a lu mi nat o chii cu ge tu lui de

pe rin du-Ți

frum

se

e

țea bu nei cre din

țe

de

un de

ai cu nos

du-Ți frum se e țea bu nei cre din țe de un de ai cu nos

cut pe

Ce el ce

a

scos

din

în

tu

ne

ric

lu

mi nă

pe Hri stos

pe Ce el ce a scos din în tu ne ric lu mi nă pe Hri

Dum ne

ze

ul

no

o

stru

pe

ca

re

le

roa gă-L

mân

tu

Dum ne ze ul no o stru pe ca re le roa gă-L să mân tu

ia

a

a

scă

și

să lu mi

ne

ze

su

fle te

le

noa

a

stre e

e

A aș vrea cu

să lu mi ne ze su fle te le noa a stre e e A aș

la

lu mi ne ze su fle te le noa a stre e e A aș vrea

za

pi

sul

ca

a

crimi să șterg Doam ne

aș vrea cu la za pi sul pă ca a crimi să șterg Doam ne te

te lor me

le

și să-Ți pla

ac

Ți

e

în

cea

a

lal

tă vre me

a

Podobiile celor opt glasuri

298

Podobiile celor opt glasuri 298 vi e ții me e e le prin po că in

vi

e

ții

me

e

e

le prin po că

in

ță

dar vrăj

ma

șul

is

ții me e e le prin po că in ță dar vrăj ma șul mă is

pi

te

ște

și

cu

su

fle

tul meu se lup

Doa

am ne mai

'na

ște și cu su fle tul meu se lup tă Doa am ne mai 'na in

in

te de sfâr șit

nă ce nu pie

Glas 5

er mân tu Κε
er mân tu
Κε

ie

ște mă

D

șit pâ nă ce nu pie Glas 5 er mân tu Κε ie ște mă D

oa am ne pă

tu

ind

nu

în ce

tez

în vred

ni

cin du

D oa am ne pă că tu ind nu în ce tez în vred ni cin

iu

bi

rii Ta a

a

a

le

de

oa

meni nu

u

cu

nosc

ci

bi

du mă iu bi rii Ta a a a le de oa meni nu u cu

ru

ie

ște

în

tu ne

ca rea mea

Ce

meni nu u cu nosc ci bi ru ie ște în tu ne ca rea mea

și mă mâ

tu

ie

e

ște e

la ce ești

U

nul

bu

u

un

mea Ce și mă mâ tu ie e ște e la ce ești U nul bu

Πα

Ce și mă mâ tu ie e ște e la ce ești U nul bu u

u

cu ră

te

ma ra cea

cu

bun mi

ros

a pust

ni

ceș

B u

cu ră te că ma ra cea cu bun mi ros a pust ni ceș B

ti lor ne

vo

in

țe

cu

a

de

rat

Cru cea

pe

u

me re

u ti lor ne vo in țe cu a de vă rat că Cru cea pe

lu ând

și

Stă

nu lu

ui Hri stos

pe

Ti ne

în su-Ți prea

fe

ri

și Stă pâ nu lu ui Hri stos pe Ti ne în su-Ți prea fe ri

ci

i

te

gă du

in

du te

ai

căl

cat

mă ie

stri

a

tru

pu

299

Cântările Învierii

299 Cântările Învierii lui cea râv ni toa a re de ce e le de jo

lui

cea

râv ni toa

a

re de

ce

e

le

de jo

o

o

os

și

cu

lui cea râv ni toa a re de ce e le de jo o o os

fap

te

bu

u

u

ne

su

fle tul Ți-ai

lu

u

mi

nat

și

i spre Dum

te bu u u ne su fle tul Ți-ai lu u mi nat și i spre

ne ze ia

scă dra

a

gos

te

ai

zbu

rat

pen tru

a

cea sta prea sfânt

scă dra a gos te ai zbu rat pen tru a cea sta prea sfânt si

si

cri

i

ul

moa ște lor Ta

a

a

le

în

con

ju

râ ân du-L

prea

cri i ul moa ște lor Ta a a le în con ju râ ân du-L

u

da

te

Sa

a

a

vo

Dum ne

ze

ia

scă

iu

bi

re

de oa

prea lă u da te Sa a a vo Dum ne ze ia scă iu bi

meni ce

re

ca

do bân dim cu ru

ciu ni

le

Ta

a

le

oa meni ce re ca să do bân dim cu ru gă ciu ni le Ta

și

C

lu mii

să dă ru

ia

scă ma

re

mi

i

ă ă

Ta a le și C lu mii să dă ru ia scă ma re mi i

u

vi

oa

se

rin

te

de Dum ne

zeu pur tă

to

ru le

e

ă ă u vi oa se pă rin te de Dum ne zeu pur tă to

Te

o

do

o

si

e

foa

ar

te Te-ai ne vo

it

în

vi

ia

ța

le e Te o do o si e foa ar te Te-ai ne vo it în

a cea

as

ta

tre

e

ă

toa a

a

a

re

în

cân tări și

i

i

i

în

as ta tre e că ă toa a a a re în cân tări și i

po

o

os

tu u

uri

și

i

i

i

î

în

pri

i

i

i

ve

e

e gheri

în po o os tu u uri și i i i î în pri i i

chip fă

â

â

ân

du

u

u

te

e

e

u

ce

ni

i

i

ci

i

e gheri chip fă câ â â ân du u u te e e u ce

i

i

lo

o

or Tăi

iar

a

cum în

ce

ruri

dăn

țu

e

ești cu

u

Podobiile celor opt glasuri

300

Podobiile celor opt glasuri 300 î în ge rii mă rind ne în ce tat pe

î

în

ge

rii

mă rind ne

în

ce

tat

pe Hris to o

o

os

Du um

î în ge rii mă rind ne în ce tat pe Hris to o o os

ne

e

zeu

Cu vâ

ân

tul

ce

el di

in Du u

u

um ne

e

e

zeu

um ne e zeu Cu vâ ân tul ce el di in Du u u um

ca

re

le

ca

a

a pu

ul și-a

a

au ple

e

e

cat

Mer

to

o ru

ca re le ca a a pu ul și-a a au ple e e cat Mer

lui

î

în

na

a

in

te

și

au

sfin ți

i

it

fi

i

rea

a

a

o ru lui î în na a in te și au sfin ți i it fi

a

a

pe

e

e

lor

pe

A

ce

e

e

e

la

a roa

a

a

a gă-L

pe

rea a a a a pe e e lor pe A ce e e e la

A

ce

e

la

a

fă ă

ă-L

mult în du

ra

a

at prea cu

u

vi

oa

A ce e la a fă ă ă-L mult în du ra a at prea cu

a

a

a

se

ca să

ru

ia

a

as

bi

se

ri

i

ci

ii

u

un

oa a a a se ca să dă ru ia a as că bi se ri

gând

T

pa a ce și ma a re mi i i lă ă ă Glas 6
pa
a
ce
și
ma
a
re
mi
i
i
ă
ă
Glas 6
Vu

oa

a

tă nă

dej

dea

pu

in du-și în

ce

ruri

vis

ti

e

ri

Vu oa a tă nă dej dea pu in du-și în ce ruri vis ti e

e

ne fu

ra

lo ru-și sfin

ții

ș'a au

a

go ni sit

în

da

ar

ra tă lo ru-și sfin ții ș'a au a go ni sit în da ar au

au

lu

at

în

da

ar

dau

ce

lor

bol navi tă

mă du

i

i

da ar au lu at în da ar dau ce lor bol navi tă mă du

re

a

ur sau ar gint

e

van ghe

li

ce

te n'a au

a

go ni

i re a ur sau ar gint e van ghe li ce eș te n'a au

sit

și

oa

me

ni

lor

și

do bi

toa ce lor

fa

ceri de

bi

ne

301

Cântările Învierii

301 Cântările Învierii au dat ca prin toa a a te fi ind as cul tă

au dat

ca

prin toa

a

a

te

fi

ind

as cul

to ori Lui Hris

au dat ca prin toa a a te fi ind as cul tă to ori Lui

tos

cu în drăz nea

a

a

fi ind as cul tă to ori Lui Hris tos cu în drăz nea a a

le

e noa

a

a

a

stre e

lă se Δι
se
Δι

roa

a

pen

tru su fle

te

Î în ge re ști le pu teri mer geți î na i in te
Î
în
ge
re
ști
le pu
teri mer geți
î
na
i
in
te
cei din
re ști le pu teri mer geți î na i in te cei din Vi it

Vi

it

le

e

em gă tiți ie es

lea

Cu

vân

tu

ul

se naș

te

în

le e em gă tiți ie es lea că Cu vân tu ul se naș te

țe

lep

ciu nea î

na

i

in te mer ge

pri

i

me ște în

chi

lep ciu nea î na i in te mer ge pri i me ște în chi

ciu ne bi

se

ri

ca

spre bu

cu

ri

a

Nă scă toa rei de Dum ne

zeu

bi se ri ca spre bu cu ri a Nă scă toa rei de Dum ne

no roa

de lo or

zi

i cem

bi

ne ești cu

vân

tat Cel ce vii

Dum

de lo or să zi i cem bi ne ești cu vân tat Cel ce vii

ne

ze

ul no stru sla

ă

Ți

i i Δι
i
i
Δι

i

e

e

A

vii Dum ne ze ul no stru sla vă ă Ți i i Δι i e

a

tre

ia

zi

ai

în

vi

at

Hri stoa

se

din groa

a

i e e A a tre ia zi ai în vi at Hri stoa se din

pre

e cum

e ste scris

și

îm

pre

u

nă ai scu

lat

pe stră mo

pre e cum e ste scris și îm pre u nă ai scu lat pe stră

șul

no os

stru

pen

tru

a

cea

as

ta

Te

și

slă

ve eș

te

Podobiile celor opt glasuri

302

Podobiile celor opt glasuri 302 nea a mul o Ta a me nesc și la Glas

nea

a mul

o

Podobiile celor opt glasuri 302 nea a mul o Ta a me nesc și la Glas

Ta

a

me

nesc

și

la

Glas 7

a

opt glasuri 302 nea a mul o Ta a me nesc și la Glas 7 a

u

Γα

În

vi

i

e

e rea

a

N

Ta a me nesc și la Glas 7 a u Γα dă În vi i e

u vom mai fi

o

pri

iți de lem

nu

ul

vi

e

e

ții

a

e rea a N u vom mai fi o pri iți de lem nu ul vi

vând

dej

dea Cru cii

iți de lem nu ul vi e e ții a vând nă dej dea Cru cii

Ți

i

e

Ta

le

Doa

a

am ne

e

sla

a

C

nă dej dea Cru cii Ți i e Ta le Doa a am ne e sla

e

la ce pen tru mi

ne

ai

răb

dat

pi ro

ni

i

re pe Cru

u

C e la ce pen tru mi ne ai răb dat pi ro ni i re

ce

pri

i

meș te

la

u da mea

a

cea

cu pri ve ghe

re

Hri stoa

ce pri i meș te la u da mea a cea cu pri ve ghe re

se Dum ne

ze

u

le

e

e

e

și

ân tu

ie

te

M ai

se Dum ne ze u le e e e și mă mâ ân tu ie eș

lu

mi

na

at

de

cât

fo cul

și

mai

lu

cră

tor

te M ai lu mi na at de cât fo cul și mai lu cră tor

de

cât

pa

ia

s-au

a

tat lem nul Cru

ci

ii

Ta

a

tor de cât vă pa ia s-au a ră tat lem nul Cru ci ii Ta

le

e Hris

toa

a

se

ar zând pă

ca

te

le

ce

e

lor

ce

gre

a le e Hris toa a se ar zând pă ca te le ce e lor

șesc

și

lu

mi nând

i

ni mi le

ce

lor ce

la

u

dă ă

cea de bu nă

303

Cântările Învierii

303 Cântările Învierii vo ie ră ă stig ni rea Ta sla a vă Ți i

vo

ie

ă

stig

ni

rea Ta

303 Cântările Învierii vo ie ră ă stig ni rea Ta sla a vă Ți i

sla

a

Ți

i

e

Glas 8

vo ie ră ă stig ni rea Ta sla a vă Ți i e Glas 8
Hri stoa se Dum ne Νη Vu
Hri stoa se Dum ne
Νη
Vu

ze

e

u

u

le

e

O

Ți i e Glas 8 Hri stoa se Dum ne Νη Vu ze e u u

o! prea slă

vi

tă mi

nu

u

ne

o

în

fri co

șa

a

a

tai

o! prea slă vi tă mi nu u ne o în fri co șa a a

Ce

la

ce

e

e

e

ste din

fi

re

ră de moa ar

te cum

nă Ce la ce e e e ste din fi re fă ră de moa ar

spân zu ră pe lemn

cum gus tă

a cum moar te

cum

se

o sân

de

e

zu ră pe lemn cum gus tă a cum moar te cum se o sân de

eș te

Cel

ne

vi

no

vat

as cun de-ți lu

mi na

a Ta

și

te

în

te Cel ne vi no vat as cun de-ți lu mi na a Ta și te

fri

co

șea

a

ă Soa

a

a

re

â

ând

î

în drăz

fri co șea a ză ă Soa a a re vă zâ â ând î în

ni

i

i

re

Fe

cioa

ra sus pi nând gră ă

ând î în drăz ni i i re Fe cioa ra sus pi nând gră ă

vă zând

pre

ca

a re le L-au nă scut

ia

pre Hris tos ră stig nit

C

pre ca a re le L-au nă scut ia pre Hris tos ră stig nit C

e

vă vom nu

mi

pe

e

voi sfin ți lor

He

ru

vimi

în

nit C e vă vom nu mi pe e voi sfin ți lor He ru vimi

tru

voi S-a

a

o

o

dih

nit Hri stos

Se

ra

fimi

că ne

în

ce

Podobiile celor opt glasuri

304

Podobiile celor opt glasuri 304 tat L-a ați prea a slă vit pe El Î î

tat

L-a

ați prea a slă vit pe El Î î î î î în geri
ați prea
a
slă
vit
pe
El
Î
î
î
î
î
în
geri
prea a slă vit pe El Î î î î î în geri că ă de

ă

de

tru

up v-ați le

pă dat

Pu

te

e

e

eri

lu cra

a

ați

de tru up v-ați le pă dat Pu te e e eri că lu cra a

cu

u

mi

nu

ni

le

mu ul

te

sunt nu

mi

i

ri

le

voa stre

și

cu u mi nu ni le mu ul te sunt nu mi i ri le voa

mai mul te

da

ru

ri

le

ru

ga

ți

i

se

mân

tu

ia

și mai mul te da ru ri le ru ga ți i vă să se mân

a

scă ă

M

su

fle te

le

noa stre

i vă să se mân tu ia a scă ă M su fle te le noa

u

ce

ni

cii Tăi

Do am ne

ui tând ce

e

le

din

vi

noa stre u ce ni cii Tăi Do am ne ui tând ce e le din

a

ță

și

ne

bă gând sea a mă de munci

moș

te

ni tori

s-au

și ne bă gând sea a mă de munci moș te ni tori s-au a ră

a

tat

vi

e

ți

ii

cei veș ni ce

pen

tru

a

cea

a

a

a

a ră tat vi e ți ii cei veș ni ce pen tru a cea a

a

a

ta

și

cu

în ge

e

ri

ii

se

bu

cu ră

cu

ru

a a a a a ta și cu în ge e ri ii se bu cu

ciu

u

u

ni

le

lor

ru

ieș

te

no

ro

o du lui Tău

ru gă ciu u u ni le lor dă ru ieș te no ro o du

ma

a

re

mi

R

le lor dă ru ieș te no ro o du lui Tău ma a re mi

a

iul cel din

E

de

e

en oa

re

când

pe

lem

nul în

țe

lă R a iul cel din E de e en oa re când pe lem nul

le

ge rii

au

rit prin mi ij

lo

o

cul

po mi lor

iar

Bi

305

Cântările Învierii

305 Cântările Învierii se ri i ca Ta Hri stoa se Cru u cea Ta au

se

ri

i

ca

Ta

Hri stoa

se

Cru

u

cea Ta

au în flo rit