Sunteți pe pagina 1din 28

Oraș Flămânzi, județul Botoșani

Nr. crt. 17.386/12.07.2019

CAIET DE SARCINI

Aprobat, Primar, Oloeriu Dan

aferent procedurii de achiziție a serviciilor de proiectare faza Proiect Tehnic, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții ”Măsuri integrate de investiții pentru o dezvoltare durabilă a mobilității urbane în cadrul orașului Flămânzi din județul Botoșani”

Tip achiziţie: Procedură simplificată conform Hotărârii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice modificată și completată

Beneficiar: Oraș Flămânzi, județul Botoșani Adresa: Oras Flamânzi, România, Str. Dumitru Iov nr. 284, județul Botosani Cod poştal: 717155 Telefon: 0231552351 Fax: 0231552626 Adresă email: orasflamanzi@yahoo.com

- 2019

CUPRINS

I.

Informaţii generale

II.

Date tehnice ale investiției

III.

Obiectul contractului de servicii și lucrări

IV.

Sursa de finanţare

V.

Termenul de finalizare a serviciilor

VI.

Modalităţi de plată

VII.

Modul de prezentare a ofertei

VIII.

Criterii de atribuire

IX.

Alte informaţii

I. INFORMAŢII GENERALE

Denumirea achiziţiei: Servicii de proiectare faza Proiect Tehnic, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru proiectul de investiții ”Măsuri integrate de investiții pentru o dezvoltare durabilă a mobilității urbane în cadrul orașului Flămânzi din județul Botoșani”.

Autoritatea contractantă: Oraș Flămânzi, județul Botoșani

Achiziția face parte dintr-un contract cu finanțare nerambursabilă ”Măsuri integrate de investiții pentru o dezvoltare durabilă a mobilității urbane în cadrul orașului Flămânzi din județul Botoșani”, având ca sursă de finanțare POR, axa prioritară 3: ”Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, prioritate de investiții 4 e – ”Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, obiectivul specific 3.2 ”Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”. În aceste condiții, toate achizițiile aferente proiectului se vor derula cu respectarea în totalitate a următoarelor aspecte:

Prevederile legislative naționale din domeniul achizițiilor publice:

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice modificată și completată;

H.G. nr. 395/2016 Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice modificată și completată.

Executarea contractului de prestări servicii și execuție lucrări ce va fi încheiat va începe după emiterea ordinului de începere de către autoritatea contractantă, oraș Flămânzi.

Plata se va face conform clauzelor contractuale, cu respectarea Instrucțiunilor de plăți pentru POR.

Facturile, ordinele de plată și documentele aferente decontării cheltuielilor vor trebui să respecte cerințele de formă și conținut prevăzute în Instrucțiunile de plată POR, inclusiv legislația națională în vigoare.

Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire a contractului de prestare a serviciilor de proiectare faza PT, asistenţă tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pe parcursul implementării proiectului al cărui scop este stabilirea elementelor/condițiilor esențiale care vor guverna contractul de servicii și lucrări şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Cerinţele impuse în caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale, operatorul economic interesat de prezenta procedură, urmand sa elaboreze propunerea tehnică detaliat, conform precizărilor din caietul de sarcini. Orice ofertă de bază prezentată care se abate de la prevederile caietului de sarcini va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din caietul de sarcini.

II. DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI

Conform prevederilor art. 133, alin. 2, din Hotărârea nr. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, modificată și completată „Propunerea tehnică trebuie să corespundă cu cerințele minime prevăzute în caietul de sarcini sau în documentul descriptiv”.

Proiectul tehnic va fi elaborat având la bază studiul de fezabilitate realizat pentru proiectul de investiţii ”Măsuri integrate de investiții pentru o dezvoltare durabilă a mobilității urbane în cadrul orașului Flămânzi din județul Botoșani”.

Principalele informații de natură tehnică şi economică, necesare pentru stabilirea soluției de proiectare, sunt următoarele:

Informații de natură tehnică

a) Descrierea amplasamentului:

Terenul ocupat de toate lucrările ce se propun a fi executate, prin prezentul proiect de investiții, face parte din domeniul public al orașului Flămânzi, entitatea responsabilă cu implementarea proiectului. Orașul este localizat din punct de vedere geografic în partea de

sud a județului Botoșani, pe cursul mijlociu al râului Miletin și se învecinează cu comunele:

- Nord și nord-est: comuna Copălău

- Est: comuna Lunca

- Sud-est: comuna Prăjeni și comuna Plugari (județul Iași)

- Sud: comuna Frumușica

Localitatea se întinde pe o suprafață de 10.884 ha, în care sunt cuprinse atât terenurile agricole, cât și peste 1.700 ha de pădure. Ca număr de locuitori, orașul Flămânzi este considerat a fi a treia localitate din județ, după municipiile Botoșani și Dorohoi.

b) Regimul juridic:

Terenul ocupat de toate lucrările ce se propun a fi executate, face parte din domeniul public al orașului Flămânzi; suprafața ocupată nu necesită exproprieri și nu face obiectul unor litigii în curs de soluționare în instanțele judecătorești.

c) Orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau construite:

Terenul ocupat de toate lucrările ce se propun a fi executate face parte din domeniul public al orașului Flămânzi; suprafața ocupată nu necesită exproprieri și nu face obiectul unor litigii în curs de soluționare în instanțele judecătorești. Traseul proiectat al străzilor se desfășoară în limitele amprizei existente, neafectând suprafețe noi de teren. În cazul trotuarelor și pistelor de bicicliști, acestea vor fi amplasate paralel cu străzile. Referitor la stațiile de autobuz, acestea vor fi amenajate în afara carosabilului. În cazul autobazei și a clădirii cu funcție administrativă, acestea vor fi poziționate pe strada Bazei la intersecția cu DJ 282B.

d)

Caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic:

În cazul obiectivului care presupune construcția autobazei și clădirii cu funcție administrativă, apa subterană s-a întâlnit la cca. 3,00 m, cu tendințe de urcare până la 2,00 m. În cazul modernizării străzilor de pe raza orașului Flămânzi, apa subterană se regăsește la adâncimi de cca 1.50 – 7.00 m. În perioadele cu ploi abundente/secetă, nivelul hidrologic prezintă fluctuații pe verticală imprevizibile.

Din punct de vedere hidrografic și hidrologic, orașul Flămânzi este străbătut de pârâul Miletin cu afluenții tulburea (Cordun) și Varnița, care provoacă inundații în perioadele ploioase. Aceste cursuri de apă formează văi cu versanți cu energie de relief mare și foarte mare (potențiali activi).

e) Soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico- economici propuși:

Obiectiv 1: Înființarea transportului public în comun

caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții: înființare a 3 linii de autobuz fiecare având o lungime de: 10,71 km (traseu 1); 7,68 km (traseu 2); 7,97 km (traseu 3);

varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia:

Se propune înființarea a 3 linii de autobuz pe care se vor realiza curse efectuate tur- retur, cu programe de transport prestabilite. În stabilirea rutelor s-a ținut cont de următoarele: - așezarea geografică și poziția față de zona centrală a orașului; - punctele de interes; - instituțiile publice; - instituțiile de învățământ, etc.

Obiectiv 2: Construire autobază, clădire cu funcție administrativă În cadrul acestui obiectiv, se propune o construcție cu structura de rezistență alcătuită din cadre de beton armat (stâlpi și grinzi din beton armat), cu închideri și compartimentări din zidărie de cărămidă. Clădirea va fi pe fundații din beton cu centuri din beton armat. Având în vedere că se vor achiziționa autobuze electrice, clădirea va fi dotată cu stații de încărcare pentru autobuze.

caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții: construcțiile propuse C1 și C2 au următoarele caracteristici: formă regulată, cu dimensiuni în plan:

Corp C1 latura lungă 33,60 m, latura scurtă 10,85 m; Corp C2 – latură lungă 24,65 m, latura scurtă – 10,85 m;

Corp C1: Înălțime atic: +7,30 m; Înălțime utilă parter: 2,80 m; Înălțime utilă etaj: 2,78 m; Arie construită parter – 364,56 m 2 ; Arie construită etaj – 162,21 m 2 ; Arie desfășurată – 526,77 m 2 ; Arie utilă – 451,80 m 2 ; Volum construit: aprox.: - 2440,24 m 3 .

Corp C2: Înălțime atic: + 5,30m; Înălțime utilă parter: 3,79 m; Arie construită – 267,45 m 2 ; Arie desfășurată – 267,45 m 2 ; Arie utilă – 241,73 m 2 ; Volum construit: aprox.: - 1069,80 m 3 .

varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia:

În cadrul acestui obiectiv, se propune construirea unei autobaze, care va fi prevăzut cu stații de încărcare speciale pentru autobuze electrice, cât și a unui corp cu funcții administrativă. Acestea vor fi poziționate la intersecția dintre strada Bazei cu DJ

282B.

Obiectiv 3: Achiziționarea de autobuze electrice/ecologice caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții: Pentru realizarea acestui obiectiv, se vor achiziționa 3 autobuze electrice, autobuze care vor deservi traseele din cadrul obiectivului Înființarea transportului public în comun.

Obiectiv 4: Reabilitare străzi

consolidarea elementelor, subansamblurilor sau ansamblului structural: Pentru acest obiectiv vor fi necesare lucrări de terasamente. Astfel, pentru asigurarea stabilității drumului este necesară înlăturarea umpluturii necorespunzătoare existente și refacerea corpului drumului cu material corespunzător. Lucrările de terasamente constau în săparea, transportul, așternerea și compactarea materialului necesar umpluturilor. În cazul acestui obiectiv, modernizarea obiectivului studiat presupune refacerea sistemului rutier prin scarificarea îmbrăcăminții existente, completarea cu balast pentru aducerea la cotă prin lucrări de terasamente, așternerea straturilor de fundație și cele asfaltice. Totodată, în cadrul acestui scenariu se propun lucrări și pentru șanțuri, rețea canalizare, podețe, dren amenajare laterale, semnalizare rutieră.

Obiectiv 5: Reabilitarea rețelei de piste dedicate circulației bicicletelor Obiectiv 6: Realizare trotuare Obiectivele 5 și 6 se vor realiza prin intermediul pavelelor prefabricate din beton

caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții: Trotuarul va avea lățimea de 1,00 sau 1,50 m, iar pista de bicicliști de 1,00 sau 2,00, în funcție de strada pe care se amenajează.

varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia:

Trotuarul și pistele de bicicliști vor fi amplasate paralel cu străzile, asigurându-se totodată scurgerea apelor de pe trotuar înspre dispozitivele de colectare și evacuare ale străzilor, acestea fiind prevăzute cu panta unică în sens transversal de 1,0% înspre străzi.

Obiectiv 7: Politica de reglementare a parcărilor

varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia:

În contextul dezvoltării mobilității urbane prin înființarea unui sistem public de transport în comun, dezvoltarea infrastructurii pietonale și de tip velo, UAT orașului Flămânzi a instituit o politică a parcărilor, aprobată prin HCL nr. 8/31.01.2018, politică care vizează reglementarea parcărilor la nivelul orașului Flămânzi, dar mai ales la nivelul ariei de influență a proiectului prin aplicarea de măsuri concrete referitoare la: - dispozitive împiedicare parcării autovehiculelor pe trotuare; - standarde de parcare; - reducerea parcărilor neregulamentare; - utilizarea veniturilor din parcare; - reglementarea parcărilor. Politici tarifare; - sancțiuni.

Obiectiv 8: Amenajarea stațiilor de transport public în comun

caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții: Stațiile de transport public în comun se vor amplasa pe o platformă cu dimensiunea 2,00 x 5,00 m, structura platformei fiind: pavele prefabricate din beton h = 6cm; - strat de nisip cu grosimea de 5 cm; - strat de balast cu grosimea de 15 cm.

varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia:

În lipsa unui sistem public de transport în comun, în prezent, nu există stații de autobuz amenajate corespunzător, astfel încât să se asigure condițiile de siguranță și confort ale viitorilor călători. În acest context, se propune amenajarea de stații pe traseele destinate transportului public, prevăzute cu adăposturi de așteptare, mobilier stradal și panouri de informare, care vor asigura confortul, informarea și siguranța utilizatorilor. Stațiile vor fi amenajate pe partea carosabilă a străzilor și vor fi marcate corespunzător. Toate stațiile vor fi dotate cu spațiu de așteptare pentru călători; aceste spații se vor amenaja în afara carosabilului. Aceste spații vor fi așezate pe o platformă cu dimensiunea de 2,00 x 5,00 m, structura platformei fiind: pavele prefabricate din beton h = 6cm, strat de nisip cu grosimea de 5 cm, strat de balast cu grosimea de 15 cm. Totodată, spațiile de așteptare au fost proiectate având următoarele dimensiuni 4,50 x 1,50 x 2,50 m (L x l x h), acestea fiind realizate din pereți și acoperiș din material policarbonat transparent, fiind dotate cu câte o bancă având dimensiunile 4,00 x 0,50 x 0,50 m (L x l x h).

Obiectiv 9: Extinderea sistemului existent de management al traficului caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții: Se propune dezvoltarea sistemului de management al traficului prin montarea a 22 camere video în vederea extinderii sistemului de supraveghere video și prin montarea a 3 dispozitive GPS pe autobuzele electrice în vederea monitorizării acestora în trafic. varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia:

În vederea înființării serviciului de transport public în comun, prin crearea traseelor de autobuz, va fi necesară extinderea sistemului de management al traficului prin montarea a unui număr suplimentar de camere video. Sistemul de supraveghere video stradal are scopul de a asigura supravegherea permanentă și eficientă a zonelor de interes administrativ și infracționalitate ridicată a zonelor de trecere pietonale, intersecțiilor și zonelor stabilite de comun acord cu beneficiarul. Dreptul la intimitate și la viață privată a cetățenilor va fi deplin respectat de către modul de utilizare a sistemelor, acestea fiind programate în așa fel încât să nu permită vizualizarea sau focalizarea în spații private. Structura sistemului constă într-un ansamblu de camere fixe amplasate în orașul Flămânzi, conectate la dispeceratul orașului.

Obiectiv 10: Implementare sistem de tarifare în cadrul transportului public în comun varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia:

Se propune introducerea unui sistem de tarifare simplu, integrat pentru transportul public. Astfel, vor fi puse către achiziționare bilete și abonamente de călătorie. Biletele vor fi cu una sau două călătorii, iar abonamentele de călătorie vor putea fi achiziționate în regim de 15-30 de zile. Abonamentele și biletele se vor putea achiziționa folosind un spațiu special amenajat în cadrul autobazei ce va fi construită; biletele vor putea fi achiziționate și de la șoferii autobuzelor.

Obiectiv 11: Implementare sistem de informare a călătorilor

Pentru realizarea acestui obiectiv, se vor realiza și amplasa panouri în cadrul spațiilor de așteptare pentru călători aferente fiecărei stații de autobuz. Pe aceste panouri vor fi trecute orele de sosire ale autobuzelor, denumirea stației și localizarea acesteia în cadrul traseului, cât și întreaga infrastructură a transportului public în comun.

Soluția tehnică și constructivă a obiectivelor de investiții aferente proiectului ”Măsuri integrate de investiții pentru o dezvoltare durabilă a mobilității urbane în cadrul orașului Flămânzi din județul Botoșani” este detaliată în documentația tehnico-economică faza SF, anexă la prezentul caiet de sarcini.

III. OBIECTUL CONTRACTULUI DE SERVICII ȘI LUCRĂRI

Obiectul contractului vizează achiziția serviciilor de proiectare la faza proiect tehnic, a serviciilor de asistență din partea proiectantului și execuție de lucrări pe parcursul implementării pentru proiectul de investiții ”Măsuri integrate de investiții pentru o dezvoltare durabilă a mobilității urbane în cadrul orașului Flămânzi din județul Botoșani”.

Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile tehnice şi de calitate pentru execuţia lucrărilor de construcţii, cu scopul dezvoltării infrastructurii rutiere si de mobilitate urbana, care va conduce la îmbunătățirea condițiilor de trai și a accesibilității populației locale.

Ofertele care NU vor respecta integral cerințele prezentului Caiet de sarcini vor fi considerate neconforme şi, ulterior, pe cale de consecință, vor fi respinse.

A. În ceea cea privește achiziția serviciilor de proiectare la faza proiect tehnic și a serviciilor de asistență din partea proiectantului, operatorul economic contractat este obligat să pună la dispoziția autorității contractante următoarele servicii, structurate pe două etape:

a) Etapa 1 - servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului tehnic, detaliilor de execuție și documentațiilor necesare pentru obținerea autorizației de construire (Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire – P.A.C. și Proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor - P.O.E.) şi documentaţiilor pentru obţinerea avizelor, acordurilor; b) Etapa 2 - asistență tehnică din partea proiectantului oferită pe parcursul execuţiei lucrărilor de construcţii aferente proiectului de investiții.

a) Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului tehnic de execuție, a documentațiilor pentru obţinere avize, acorduri și a documentațiilor necesare pentru obținerea autorizației de construire (PAC şi POE).

Documentațiile ce vor fi elaborate în cadrul contractului sunt următoarele:

1. proiect tehnic de execuţie elaborat conform legislației în vigoare privind conținutul-cadru al

documentațiilor tehnico-economice faza Proiect tehnic aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate prin fonduri nerambursabile;

3.

documentaţiile pentru obţinerea avizelor, acordurilor finale prevăzute în certificatul de urbanism.

Proiectul tehnic de execuţie elaborat de operatorul economic contractat va respecta prevederile legislației în vigoare privind conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice faza PTh aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate prin fonduri nerambursabile și va fi întocmit pe baza studiului de fezabilitate aprobat de autoritatea contractantă şi în acord cu soluțiile din avizele obținute la faza PAC pentru obținerea autorizației de construire.

Atenție! Proiectul tehnic de execuţie va fi întocmit cu respectarea tuturor soluțiilor din avizele finale prevăzute în certificatul de urbanism pentru emiterea autorizației de construire, avize finale obținute în prealabil de achizitor pe baza documentațiilor pentru obținerea avizelor finale depuse. Prestatorul va fi responsabil de solicitarea acestor avize finale de la achizitor. Predarea proiectului tehnic către achizitor se va realiza numai după includerea în proiectul tehnic a prevederilor și soluțiilor impuse în avizele finale şi după obţinerea Autorizaţiei de Construire, astfel încât soluția proiectată să fie în totalitate în acord cu acestea.

Proiectul tehnic va fi predat beneficiarului în termenul stabilit în contract pe bază de proces verbal de predare-primire și recepție calitativă, pentru înaintarea lui spre verificare către un verificator de proiect atestat în conformitate cu Ordinul MLPTL nr. 777 din 26 mai 2003, cu modificările și completările ulterioare. Sarcina privind verificarea proiectului de către un specialist atestat revine autorității contractante, conform prevederilor HG 742/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea și expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate.

Listele de cantități se vor întocmi la momentul elaborării proiectului tehnic (conform anexei nr. 10 din HG 907/2016 – secțiunea V), prezenta procedură având ca obiect serviciile de proiectare faza Proiect tehnic, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări.

Conform art. 6, alin. (2) din Regulamentul anterior enunțat, proiectantul va preciza în proiectul elaborat cerințele pe care acesta trebuie să le îndeplinească, pentru ca investitorul să poată contracta verificatorii tehnici atestați corespunzător.

Proiectantul are obligația de a prezenta proiectul elaborat în fața specialiștilor verificatori de proiecte atestați, stabiliți de investitor, dacă este cazul, precum și să soluționeze neconformitățile și neconcordanțele semnalate, conform art. 23, lit. c) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată în Monitorul Oficial nr. 765 din 30 septembrie 2016.

Documentațiile pentru obținerea autorizației de construire (PAC şi POE) vor fi elaborate de proiectant în baza legii nr. 50 din 29.07.1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată ulterior.

Proiectul tehnic de execuție trebuie să fie elaborat în conformitate cu materialele și tehnologia de execuție propusă, cu respectarea prevederilor inițiale, fără să fie necesară suplimentarea cantităților de lucrări și fără a se depăși costul lucrării stabilit în faza de studiu de fezabilitate.

Proiectul tehnic de execuție va fi întocmit în 3 exemplare originale.

Documentațiile pentru obținerea avizelor, acordurilor finale prevăzute în certificatul de urbanism vor fi predate în 2 exemplare originale.

Documentațiile pentru obținerea autorizației de construire (PAC şi POE) vor fi întocmite în 2 exemplare originale.

Având în vedere că proiectul de investiții este supus reglementărilor procedurale stabilite de instituția finanțatoare, operatorul economic responsabil cu prestarea serviciilor de proiectare a

documentațiilor necesare pentru obținerea avizelor, acordurilor şi autorizațiilor, va îndeplini această activitate astfel:

elaborarea documentațiilor necesare pentru obținerea autorizațiilor ce trebuie obținute la finalizarea proiectului de investiții, conform instrucțiunilor emise de instituția finanțatoare pentru depunerea cererii de plată finală (Instrucţiunii de plată aferente Programului Operațional Regional). Pe parcursul derulării contractului, autoritatea contractantă va înștiința prestatorul de autorizațiile finale ce se impun a fi obținute pentru depunerea spre decontare a cererii de plată finale (dacă este cazul).

b) Asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul implementării proiectului de investiții

Asistența tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuţiei lucrărilor de construcţii se efectuează în temeiul art. 23 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată în Monitorul Oficial nr. 765 din 30 septembrie 2016, şi va consta în principal, fără ca următoarele puncte să fie exhaustive, în:

- urmărirea aplicării pe şantier a soluțiilor adoptate prin proiect, conform reglementarilor tehnice în vigoare şi a celor mai bune tehnologiilor de execuţie existente;

- stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuție precum şi urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate după însuşirea acestora da către verificatorii atestaţi de proiecte;

- soluţionarea neconformităților şi neconcordanțelor semnalate de către verificatorii atestaţi, executanţi, etc. la soluţiile tehnice proiectate daca acest lucru se impune;

- participarea la toate fazele determinante stabilite împreuna cu Inspectoratul de Stat in Construcţii in cadrul programului de control al calităţii lucrărilor de execuţie;

- participarea la recepții parţiale, recepţii la terminarea lucrărilor, recepţii finale, la punerea in funcţiune a fiecărei lucrări cuprinse în proiect şi elaborarea punctului sau de vedere asupra modului de realizare a lucrărilor;

- elaborarea de soluţii tehnice prin dispoziţii de şantier, pe parcursul derulării execuţiei lucrărilor, în cazul modificării soluţiilor stabilite iniţial în proiect şi urmărirea aplicării acestora. Conform Instrucţiunii de plată aferente Programului Operațional Regional la contractul de finanțare, în situaţia în care pe parcursul execuţiei lucrărilor se impun modificări ale soluţiei din Proiectul Tehnic se vor întocmi şi prezenta următoarele documente:

- dispoziţii de şantier pentru execuţia lucrărilor întocmită de proiectant şi semnată de dirigintele de şantier, beneficiar şi constructor. Dispoziţia de şantier va fi însoţită de memoriu justificativ întocmit de proiectant şi verificat de verificatorul de proiect, acolo unde este cazul;

- liste de cantităţi pentru lucrările la care se renunţă întocmite de proiectant;

- listele de cantităţi pentru lucrări suplimentare întocmite de proiectant;

- note de renunţare;

- notă de comandă suplimentară care trebuie să fie semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al proiectului, de dirigintele de şantier, de proiectant;

- alte documente/justificari solicitate de autoritatea finantatoare a proiectului;

- avizarea/modificarea detaliilor de execuție realizate de antreprenori, numai după ce acestea au fost în prealabil aprobate de achizitor;

- avizarea lucrărilor suplimentare care pot interveni pe parcursul execuției lucrărilor, numai după notificarea în scris către achizitor şi obținerea aprobării din partea acestuia;

- toate soluțiile ce vor fi propuse pentru modificarea/adaptarea/optimizarea proiectului inițial vor avea în vedere încadrarea în bugetul prevăzut de către autoritatea contractantă în contractele încheiate (contractul de finanțare, contractele de lucrări, inclusiv cel ce vizează prezentul caiet de sarcini);

- pentru contractul de lucrări care urmează a fi supus procedurii de achiziţie publică se va asigura asistența tehnică pe parcursul derulării procedurilor prin răspunsuri la solicitările de clarificări din partea operatorilor economici interesați dacă sunt strâns legate de obiectul prezentului contract si specifice proiectantului (domeniu tehnic);

- participarea Proiectantului la elaborarea cărţii tehnice a construcţiei prin punerea la dispoziţia Antreprenorilor a tuturor documentelor de proiectare întocmite pe parcursul execuţiei lucrărilor;

- participarea Proiectantului la ședințele de management organizate de autoritatea contractantă pentru discutarea stadiului de execuție al lucrărilor şi al deficienţelor identificate pe parcursul execuției acestora;

- orice alte atribuții specifice calității de proiectant prevăzute de reglementările legale în vigoare.

a proiectului care poate prejudicia

continuarea, realizarea unui obiectiv sau a lucrării în ansamblu, va fi adusă la cunoștința autorității contractante, în scris, în termen de maxim 24 de ore de la constatare.

Orice neconformitate legată de adaptarea la teren

Proiectantul lucrării are obligația actualizării devizului general ori de câte ori este necesar, la solicitarea autorității contractante.

Contractorul/prestatorul are dreptul de a propune tipurile de echipamente și tehnologii specifice serviciilor de proiectare din cadrul contractului.

B. În ceea ce privește execuția lucrărilor, contractul va fi realizat în conformitate cu: propunerea tehnică și financiară. Graficul de execuție și orice alt document care face parte din contractul de lucrări semnat sau este solicitat de autoritatea finanțatoare.

Executantul va prezenta anterior execuției lucrărilor, contractul de asigurare a lucrărilor pe perioada execuției acestora. Orice prelungire a contractului de execuție va implica și prelungirea contractului de asigurare a lucrărilor cu aceeași perioada de timp.

Executantul este responsabil de realizarea Procesului verbal de predare-primire al amplasamentului şi planului de amplasare al investiției conținând pozițiile bornelor topografice. Aceste documente trebuie să fie datate, semnate (cu numele menţionat în clar) şi ștampilate conform Programului de urmărire şi control al calităţii lucrărilor.

Situațiile de lucrări vor fi însoțite de un centralizator al situațiilor de plată semnate de dirigintele de șantier și executant. Situațiile de plată pentru lucrările executate şi centralizatoarele situaţiilor de plată trebuie semnate cu numele menţionat în clar, ştampilate şi datate de reprezentantul legal al beneficiarului, de executantul lucrării și de dirigintele de şantier (pentru care s-a prezentat autorizaţia, în cadrul căreia se regăseşte domeniul care atestă capacitatea acestora de a verifica

categoriile de lucrări solicitate spre decontare) şi de executantul lucrării. Atât pe centralizator, cât şi pe situațiile de plată trebuie să apară scris numărul situației de plată, data şi perioada de execuție a lucrărilor.

Executantul este responsabil de stabilirea responsabilitatilor tuturor participantilor la procesul de executie factori de raspundere, colaboratori, subcontractanti in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare. Inceperea executiei lucrarilor se va realiza numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati.

Executantul (constructorul) va avea următoarele responsabilități:

executantul va asigura cunoașterea proiectului de către toți factorii care concură la realizarea lucrării.

executantul va verifica existența autorizației de construire privind obiectivul de investiții și a procesului verbal de predare-primire a amplasamentului.

va respecta si urmări Programul pentru verificarea și recepția fazelor determinante. Executantul va solicita prezența proiectantului la recepționarea fazelor determinante cu minim 5 zile înainte.

la realizarea lucrărilor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice și standardele în vigoare la momentul execuției lucrărilor.

executantul va asigura prin mijloace proprii sau în colaborare cu unități specializate, efectuarea tuturor încercărilor și determinărilor de laborator efectuate, precum și a rezultatelor acestora.

executantul va sesiza proiectantului eventualele neconcordanțe, omisiuni apărute, pentru a putea fi analizate și a se lua măsuri înaintea execuției respective. În cazul în care se vor constata abateri de la prevederile proiectului, beneficiarul va dispune oprirea lucrărilor și luarea măsurilor pe care le va considera necesare.

executantul poate face propuneri de modificări față de soluțiile propuse prin proiect, care se vor aplica doar după însușirea loc către proiectant și numai cu acordul beneficiarului.

înainte de punerea în operă a finisajelor (pardoseli, placaje, zugrăveli, tavane false, etc.) executantul va prezenta mostre beneficiarului și proiectantului.

la punctul de lucru se vor găsi obligatoriu documentația completă de execuție, registrul cu procese verbale pentru lucrări ascunse, registrul de comunicări de șantier, principalele norme care guvernează execuția.

controlul execuției pe șantier va fi asigurat de constructor, proiectant și beneficiar cu supervizarea Inspectoratului de Stat în Construcții.

controlul execuției pe stadii fizice și la fazele determinante se va face în conformitate cu prevederile legale; se vor respecta prevederile proiectului la faza DE privind dimensiunile, culorile și calitatea materialelor, fișele tehnice și procedeele tehnologice de punere în operă a materialelor utilizate, conform datelor furnizate de producător, precum și toate celelalte prevederi expuse în documentație.

pentru diminuarea riscurilor de accidente pe parcursul execuției lucrărilor se vor respecta:

prevederile din normele de protecția și medicina muncii și PSI în vigoare (P118-99 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor; C300-94 Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții; C300-94 Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții; Regulamentul privind protecția și igiena muncii în construcții, Normele generale de protecția muncii, Norme de protecția muncii specifice – zidării, montaj prefabricate, finisaje, cofraje, etc, Normele de medicina muncii, Regulamentul muncii în construcții aprobat de MLPAT etc);

curățenia finală La finalizarea lucrărilor Executantul va asigura efectuarea curățeniei generale finale. Curățenia finală se va efectua înainte de recepția preliminară. Pentru curățenie se vor folosi echipamente și substanțe adecvate în concordanță cu specificațiile furnizorilor. Se vor evacua gunoaiele, surplusurile de materiale precum și construcțiile și instalațiile temporare de șantier.

reglaje: Toate echipamentele și instalațiile se vor regla înainte de recepția la terminarea lucrărilor pentru a se asigura funcționarea acestora în limitele parametrilor prevăzuți în documentații. Aceste operațiuni vor fi desfășurate de către producătorii echipamentelor respective, sau de către societățile care asigură garanția, prin grija Executantului.

documentația pentru cartea tehnică: Executantul va asigura întocmirea și păstrarea pe parcursul lucrărilor a tuturor documentelor necesare pentru Cartea Construcției, concomitent cu desfășurarea execuției. Prin grija sa vor fi convocate din timp toate persoanele implicate în întocmirea acestor documente. Documentele pentru cartea tehnică a Construcției se vor păstra separat de documentele folosite pentru execuție. Ele vor putea fi prezentate oricând beneficiarului, proiectantului general sau reprezentanților Inspecției de Stat pentru Construcții, sau celor ai Direcțiilor de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Atenție! Executantul va realiza lucrările de construcții în acord cu toate cerințele și specificațiile din proiectul tehnic menționate în partea scrisă, desenată, precum și în anexe. Astfel, chiar daca anumite cerințe/specificații nu sunt menționate în partea scrisă, dar apar menționate/ detaliate în planșe/desene tehnice ale proiectului tehnic, precum și invers, acestea vor fi realizate de executant ca parte integrantă a lucrării ofertate, ele constituind o continuare logică și responsabilă a specificațiilor deja existente în proiect, fiind necesare pentru a asigura terminarea lucrărilor și funcționalitatea obiectivului de investiții.

Executantul este responsabil de prezentarea pentru fiecare situație de plată în parte a documentelor de calitate (de exemplu: certificate de calitate/conformitate pentru bunurile puse în operă, buletine de analiză a materialelor încorporate, buletine de încercări, agremente tehnice, condică de betoane etc.) prevăzute în prevederile legale în vigoare și de predarea cărții tehnice a lucrării. Executantul este responsabil de utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a proceselor prevazute in proiect, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul beneficiarului. Este obligatorie respectarea proiectelor si detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor.

Atenție!

- situațiile de plată nu pot conține lucrări ce nu sunt executate sau care nu se regăsesc în oferta tehnică și financiară;

- lucrările executate trebuie să respecte întocmai Proiectul Tehnic;

- în situația în care se constată necesitatea executării unor lucrări ce nu au fost cuprinse în oferta financiară a constructorului, acestea trebuie notificate beneficiarului lucrării și dirigintelui de șantier desemnat și nu vor fi executate înainte de aprobarea acestora de către autoritatea finanțatoare a proiectului. Dacă se vor executa lucrări de construcţii ce nu au fost cuprinse în oferta financiară a constructorului înaintea emiterii în scris a ordinului de începere a lucrărilor de către orașul Flămânzi, beneficiarul nu îşi asumă răspunderea financiară pentru lucrările executate care nu au primit avizare din partea instituţiei finanţatoare.

Documentele ce trebuie prezentate pentru a depune spre aprobare documentația aferentă lucrărilor ce nu au fost cuprinse în oferta financiară a constructorului (în cazul în care acestea se impun a fi executate) sunt următoarele:

- dispoziția de şantier pentru execuția lucrărilor, întocmită de proiectant şi semnată de dirigintele de şantier, beneficiar şi constructor. Această dispoziție de șantier va fi însoțită de un memoriu justificativ întocmit de proiectant şi verificat de verificatorul de proiect, acolo unde este cazul;

- antemăsurătorile şi listele de cantităţi pentru lucrările la care se renunță întocmite de proiectant;

- antemăsurătorile şi listele de cantităţi pentru lucrările suplimentare întocmite de proiectant;

- notele de renunțare semnate şi ştampilate de reprezentantul legal al proiectului, de dirigintele de şantier şi de executant;

- notele de comandă suplimentară semnate şi ştampilate de reprezentantul legal al proiectului, de dirigintele de şantier şi de executant;

- situațiile de plată aferente notelor de comandă suplimentară vor fi semnate de către constructor, diriginte de șantier și beneficiar.

Termenul de garanție a lucrărilor Termenul de garanție a lucrărilor este de minim 36 de luni de la semnarea fără observații din partea beneficiarului a Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Garanția va acoperi orice defect al materialelor, manoperei și funcționării în timpul perioadei de garanție.

IV. SURSA DE FINANŢARE

Investiția este finanțată din Programului Operaţional Regional (POR), axa prioritară 3 – ”Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, prioritate de investiții 4 e – ”Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, obiectivul specific 3.2 ”Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”

V. TERMENE DE FINALIZARE

Proiectul tehnic de execuție, documentațiile pentru obținerea acordurilor, avizelor şi documentaţiile pentru obținerea autorizației de construire se vor realiza cu respectarea următoarelor termene:

- maxim 45 zile pentru predarea documentațiilor tehnice pentru obținerea avizelor, acordurilor

finale solicitate la nivelul certificatului de urbanism, de la emiterea ordinului de începere a serviciilor de catre achizitor;

- maxim 25 zile pentru predarea documentațiilor tehnice pentru obținerea autorizației de construire

(PAC şi POE) de la data primirii de catre prestator a tuturor avizelor finale solicitate la nivelul certificatului de urbanism;

- maxim 20 zile pentru predarea Proiectului tehnic de execuţie de la data primirii de catre prestator a Autorizaţiei de construire pentru lucrarile de constructii.

Pentru serviciile de asistenta tehnica din partea proiectantului perioada de prestare este pe toata durata de executie a lucrarilor de constructii (până la semnarea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor).

Durata contractului sau termenul pentru finalizare: maxim 90 de zile de la data emiterii ordinului de începere a prestării serviciilor de proiectare faza Proiect Tehnic (PT) și maxim 870 de zile de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor, urmând ca asistența tehnică din partea proiectantului să se asigure pe toată perioada de execuție a lucrărilor.

VI. MODALITĂŢI DE PLATĂ

Plăţile pentru serviciile de proiectare aferente proiectului, vor fi efectuate după cum urmează:

contravaloarea serviciilor de proiectare la faza proiect tehnic se va realiza după predarea proiectului tehnic inclusiv detaliile de execuție, a documentaţiilor necesare pentru obţinerea avizelor şi acordurilor şi a documentaţiilor necesare obţinerii autorizației de construire (PAC și POE) - în termenul convenit după emiterea facturii și încasarea contravalorii facturii;

contravaloarea serviciilor de asistenţă tehnică se va deconta proporţional cu valoarea lucrărilor executate sau integral după semnarea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de construcţii – în termenul convenit după emiterea facturii și încasarea contravalorii facturii.

Pentru execuția lucrărilor:

achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termenul convenit după emiterea facturii de către acesta. Termenul de plată de la emiterea facturii și acceptarea la plată de achizitor este de 30 zile calendaristice. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.

În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul și/sau executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, într-o perioadă de 15 zile de la constatare, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% din valoarea serviciilor neprestate și/sau a lucrărilor neexecutate pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la primirea facturii și acceptarea de plată de către achizitor, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.

Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului și executantului fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia că această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator și executant. În acest caz, prestatorul și executantul au dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Conform legii 10/1995 art. 25, executantul lucrărilor de construcții are următoarele obligații principale:

a) sesizarea beneficiarului asupra neconformităţilor şi neconcordanţelor constatate în proiecte, în vederea soluţionării;

b) începerea execuţiei lucrărilor numai la construcţii autorizate în condiţiile legii şi numai pe bază şi în conformitate cu proiecte verificate de specialişti atestaţi;

c) asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor printr-un sistem propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuţia autorizaţi;

d) convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei şi asigurarea condiţiilor necesare efectuării acestora, în scopul obţinerii acordului de continuare a lucrărilor;

e) soluţionarea neconformităţilor, a defectelor şi a neconcordanţelor apărute în fazele de execuţie, numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;

f) utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerinţelor, precum şi gestionarea probelor-martor;

g) înlocuirea produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc condiţiile precizate şi numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectanţi cu acordul investitorului;

h) respectarea proiectelor şi a detaliilor de execuţie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor;

i) sesizarea, în termen de 24 de ore, a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuţiei lucrărilor;

j) supunerea la recepţie numai a construcţiilor care corespund cerinţelor de calitate şi pentru care a predat investitorului documentele necesare întocmirii cărţii tehnice a construcţiei;

k) aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepţie a lucrărilor de construcţii;

l) remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada de garanţie stabilită potrivit legii;

m) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor; stabilirea răspunderilor tuturor participanţilor la procesul de producţie - factori de răspundere, colaboratori, subcontractanţi - în conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calităţii adoptat şi cu prevederile legale în vigoare.

VII. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in caietul de sarcini. Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute in caietul de sarcini.

Este obligatorie intocmirea acesteia astfel incat in procesul de evaluare, informatiile si propunerea tehnica sa permita identificarea facila a corespondentei cu cerintele tehnice din Caietul de sarcini.

Servicii de proiectare la faza de Proiect Tehnic, asistenta tehnica din partea proiectantului:

Propunerea tehnica va avea un caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate stabilita de autoritatea contractanta.

Oferta tehnica va demonstra conformitatea cu cerintele Caietului de sarcini, prin intermediul urmatoarelor documente:

1. Metodologia de prestare a serviciilor, pentru fiecare etapa (Proiect tehnic de executie, PAC, POE, documentatii pentru obţinere avize şi acorduri, asistenta tehnica din partea proiectantului). In cadrul metodologiei, pentru fiecare etapa (Proiect tehnic de executie, PAC, POE, documentatii pentru obţinere avize, acorduri, asistenta tehnica din partea proiectantului) se vor descrie cel putin: activitatile ce se vor realiza, resursele umane alocate, resursele tehnice alocate;

2. Prezentare Grafic Gantt (pe zile) de prestare a serviciilor, detaliat pe fiecare etapa (Proiect tehnic de executie, PAC, POE, documentatii pentru obţinere avize şi acorduri, asistenta tehnica din partea proiectantului) si activitatile aferente fiecarei etape, precum şi accesul la persoanele propuse in cadrul factorilor de evaluare care sa desfasoare fiecare activitate in parte;

3. Se va prezenta la nivelul propunerii tehnice un tabel cu nominalizarea persoanelor propuse in cadrul factorilor de evaluare necesare pentru prestarea serviciilor. Se va descrie la nivelul propunerii tehnice prezentarea modalitatii de asigurare a persoanelor propuse in cadrul factorilor de evaluare. Se va prezenta un tabel cu resursele tehnice angajate in prestarea serviciilor (echipamente, programe informatice). Resursele umane si tehnice se vor dimensiona si corela, in conformitate cu specificul serviciilor de proiectare si durata de prestare a serviciilor. Se vor accepta certificari specifice, emise de un organism abilitat conform prevederilor legale de la nivelul tarii de rezidenta a persoanelor propuse pentru îndeplinirea serviciilor de proiectare. Pentru experții menționați se vor prezenta documente relevante pentru justificarea calificării fiecăruia: diploma de studiu/ adeverința de absolvire/ licență/atestări profesionale în conformitate cu legislația specifică în domeniul proiectării. De asemenea in propunerea tehnica se va descrie modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauza, fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective);

4. Se va face o prezentare tehnica a lucrarii prin care sa se demonstreze intelegerea solutiei tehnice prezentate la faza studiului de fezabilitate descrierea lucrarii;

5. Model de contract insusit, semnat cu semnatura electronica extinsa. Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari si de a formula amendamente cu privire la clauzele contractuale obligatorii pana la data limita de depunere a ofertei;

6. Lista detaliata cu fiecare factor de evaluare, respectiv cuantificarea acestora (numar de proiecte/contracte similare), insotita de documente suport relevante care sa faca dovada indeplinirii si asumarii acestora.

Toate documentele/ofertele depuse pe SICAP trebuie semnate si stampilate electronic cu semnatura electronica extinsa (conform art. 123, alin (3) din HG nr. 395/2016 modificată și completată).

In cazul in care oferta nu respecta cerintele prevazute in documentatia de atribuire, comisia de evaluare are dreptul de a o respinge.

Executie lucrari:

Propunerea tehnica va contine:

1. Programul de executie (diagrama Gantt) pe luni calendaristice, la nivel de categorie de lucrari (deviz), care sa ilustreze succesiunea tehnologica de realizare a lucrarilor, ordinea si derularea in timp a activitatilor pe care ofertantul propune sa le indeplineasca pentru realizarea lucrarilor, in special:

lucrarile permanente si temporare ce urmeaza sa fie executate,

activitatile de interfatare cu lucrarile existente si operarea acestora, dupa caz (daca este inclusa asemenea solicitare in caietul de sarcini);

secventierea, derularea in timp si durata testelor, cu evidentierea clara a activitatilor incluse in procesele de asigurare, respectiv de control al calitatii, conform legislatiei specifice corespunzatoare obiectului contractului;

denumirea activitatilor si subactivitatilor aferente, durata acestora, cu evidentierea punctelor cheie (jaloanele) in executia contractului;

drumul critic clar identificat in planificarea activitatilor.

2. Programul de control al calității; 3. Personalul disponibil și propus pentru executarea contractului. Prezentarea modalitatii de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in vederea verificarii nivelului de calitate

corespunzator cerinţelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi incidente. 4. Declaratie privind termenul de garantie acordat lucrarilor executate.

- In cazul asocierii sau subcontractarii, propunerea tehnica va cuprinde obligatoriu modul de

impartire a sarcinilor intre operatorii economici implicati, precum si nivelul de implicare din punct

de vedere al resurselor materiale si umane utilizate.

- Se vor prezenta Clauzele contractuale obligatorii, completate si semnate. Insusirea clauzelor

contractuale reprezinta conditie de acceptare a ofertei. Eventualele propuneri cu privire la clauzele contractului contractuale obligatorii se vor formula in scris sub forma de clarificari, inainte de data

limita de depune.

Ofertantul (ofertant unic, asociati, subcontractanti) vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca se vor respecta conditiile de mediu, sociale si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de indeplinire a contractului de lucrari și servicii (formularul nr. 6).

Informații detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național și se referă la condițiile de muncă și protecția muncii, securității și sănătății în muncă, se pot obține de la Inspecția Muncii sau pe site-ul http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html. Informații privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național și se referă la condițiile de mediu, se pot obține de la Agenția Națională pentru Protecția Mediului sau de pe site-ul:

Ofertantul poate să viziteze amplasamentul pentru a obține datele necesare pentru elaborarea ofertei, împreună cu o persoană desemnată din partea Autorității Contractante. Planificarea vizitei se va face la tel: 0231552351, fax: 0231552626, e-mail:

Potențialii ofertanți care intenționează să viziteze amplasamentul, trebuie să înștiințeze autoritatea contractantă cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru vizita amplasamentului.

Notă:

La nivelul propunerii tehnice, în secțiunea dedicată personalului contractantului/resurse si organizare, ofertanții urmează să includă o descriere a modului de acces la specialiștii atestați/ autorizați, care sunt strict necesari pentru îndeplinirea obiectului contractului, demonstrând astfel îndeplinirea cerințelor tehnice și contractuale precum și a reglementărilor, standardelor și normelor aplicabile în domeniul din care face parte obiectul contractului.

Modul de prezentare a propunerii financiare

Ofertantul va cripta în SICAP valoarea totală a propunerii financiare, în conformitate cu prevederile art. 60, alin (2) din HG 395/2016 modificată și completată. Documentele de fundamentare a valorii propunerii financiare vor fi semnate cu semnătura electronică extinsa, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii și vor fi depuse prin mijloace electronice, fiind încărcate într-o secțiune dedicată a portalului SICAP, iar conținutul acestora va fi vizibil comisiei de evaluare după decriptarea propunerii financiare.

Propunerea financiară va fi încărcată în SICAP în secțiunile specifice disponibile în sistemul informatic numai de către operatorii economici înregistrați.

Ofertanții vor avea în vedere ca necriptarea valorii totale a propunerii financiare în SICAP și încărcarea documentelor de fundamentare a valorii propunerii financiare în altă secțiune decât cea exclusiv dedicată de SICAP pentru această operațiune atrage după sine neînregistrarea lor ca ofertanți în secțiunea "Detalii procedură - Evaluare" și la imposibilitatea realizării evaluării ofertelor acestora. Propunerea financiară trebuie să fie prezentată în lei, valorile fiind exprimate cu maxim două zecimale.

Prețul încărcat în SICAP va include toate lucrările stabilite precum și cele implicite ce decurg din executarea contractului în privința proiectării, construcției, testării și finalizării lucrărilor. Acesta include toate responsabilitățile constructorului pentru obținerea avizelor, aprobărilor și autorizațiilor, instalațiile de construcție, forța de muncă, supravegherea, materialele, montajul, asigurările, profitul, costuri indirecte, taxe, împreună cu toate riscurile generate, răspunderi și obligații ce decurg din contract.

Propunerea financiară va cuprinde formularul de ofertă (formularul nr. 7) care va avea în anexă:

- centralizatorul categoriilor de lucrari și servicii.

Propunerea financiara a operatorului economic va fi defalcata pe servicii și lucrări potrivit centralizatorului categoriilor de lucrari și servicii.

Propunerea financiara se va prezenta in lei, cu si fara TVA.

Lipsa formularului de ofertă reprezintă lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract. Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate. Propunerea financiară trebuie să se încadreze în limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de lucrări și servicii. Prezentarea în propunerea financiară, a unui preț superior valorii fondurilor ce pot fi disponibilizate conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabilă.

Nu se va permite nicio modificare a valorii ofertei sau a conținutului acesteia după expirarea termenului limita de depunere.

Propunerea financiara va fi prezentata numai in SICAP si numai pana la data limita de depunere a ofertelor prevazuta in anuntul de participare. Valoarea totala a propunerii financiare se cripteaza in SICAP, reprezentand pretul total fara TVA al contractului de achizitie. Toate documentele de fundamentare a valorii totale a propunerii financiare criptate in SICAP se depun prin mijloace

electronice, fiind incarcate intr-o sectiune dedicata a portalului SICAP, iar continutul acestora este vizibil comisiei de evaluare dupa decriptarea propunerii financiare.

In cazul asocierii si/sau subcontractarii, centralizatorul de preturi va contine si partea/partile din lucrare in exprimare valorica pentru fiecare asociat si/sau subcontractant si va fi semnat de catre fiecare asociat si subcontractant. Oferta va fi respinsa ca inacceptabila în condițiile nedepunerii centralizatorului in forma solicitata.

Elaborarea propunerii financiare in alta forma decat cea stabilita mai sus, va avea ca efect respingerea ca neconforma a ofertei. Daca pretul ofertat nu rezulta clar din formularul de oferta, oferta va fi respinsa ca neconforma. Oferta care nu contine formularul de oferta, va fi respinsa.

Oferta va considerata neconforma în condițiile neprezentarea propunerii financiare in forma solicitata. Nu se accepta oferte alternative. Lipsa formularului de oferta reprezinta lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare in contract.

VIII. CRITERII DE ATRIBUIRE

Autoritatea contractantă a ales ca și criteriu de atribuire ”cel mai bun raport calitate/preț”, oferta stabilită ca fiind câștigătoare fiind oferta care întrunește punctajul cel mai mare rezultat din însumarea punctajului obținut pentru fiecare dintre următorii factori de evaluare.

Factorii de evaluare pentru serviciile de proiectare la faza de Proiect Tehnic (PT), asistenta tehnica din partea proiectantului și execuție lucrări, pentru proiectul de investiții ”Măsuri integrate de investiții pentru o dezvoltare durabilă a mobilității urbane în cadrul orașului Flămânzi din județul Botoșani”, sunt:

1. Prețul ofertei: 75%

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat 75 de puncte; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x 75.

2. Componenta tehnica 1 Capacitatea profesionala a sefului de proiect (inginer proiectant C.F.D.P.), evaluata prin:

Cerințe minime obligatorii:

experienta specifica a sefului de proiect (inginer proiectant C.F.D.P.) - exprimata in numar de proiecte similare – în domeniul proiectării pentru construire și/sau modernizare și/sau reabilitare drumuri sau infrastructura similara din punct de vedere al complexității si/sau utilității contractului ce urmează a fi atribuit la care a participat expertul desemnat - în care a avut poziția de coordonator/șef de proiect;

calificarea expertului desemnat: absolvent de studii superioare tehnice, specializarea cai ferate, drumuri si poduri sau echivalentul acesteia (studii absolvite cu diplomă de licență, diplomă de absolvire sau echivalent).

Componenta tehnică 1 – Capacitatea profesionala a sefului de proiect (inginer proiectant C.F.D.P.) ponderea factorului de evaluare este de 5%.

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul

a) pentru participarea sefului de proiect (inginer proiectant C.F.D.P.) la realizarea unui numar de la 2 la 5 proiecte în domeniul proiectării pentru construire și/sau modernizare și/sau reabilitare drumuri sau infrastructura similara din punct de vedere al complexitatii si/sau utilitatii contractului ce urmeaza a fi atribuit, se acorda 2 puncte;

b) pentru participarea sefului de proiect (inginer proiectant C.F.D.P.) la realizarea unui numar de la 6 la 10 proiecte în domeniul proiectării pentru construire și/sau modernizare și/sau reabilitare drumuri sau infrastructura similara din punct de vedere al complexitatii si/sau utilitatii contractului ce urmeaza a fi atribuit, se acorda 3 puncte;

c) pentru participarea sefului de proiect (inginer proiectant C.F.D.P.) la realizarea unui

numar mai mare de 10 proiecte în domeniul proiectării pentru construire și/sau modernizare și/sau reabilitare drumuri sau infrastructura similara din punct de vedere al complexitatii si/sau utilitatii contractului ce urmeaza a fi atribuit, se acorda 5 puncte.

Capacitatea profesionala a sefului de proiect (inginer proiectant C.F.D.P.) se va dovedi prin prezentarea urmatoarelor documente:

diploma de studiu/adeverinta de absolvire/licenta și

recomandari din partea achizitorului/ autoritatii contractante/beneficiarului, din care sa reiasa implicarea expertului desemnat in elaborarea proiectelor si calitatea/funcția indeplinita, numarul si tipul proiectului, însoțite de paginile cu colectivul de elaborare pentru proiectele realizate si/sau

procese verbale de predare primire a serviciilor însoțite de paginile cu colectivul de elaborare pentru proiectele predate, din care sa reiasa implicarea expertului desemnat in elaborarea acestora si calitatea/functia indeplinita si/sau

orice alte documente din care reiese implicarea expertului în respectivul proiect, contrasemnate de beneficiar (de exemplu decizii de numire interne pe pozitia ocupata in cadrul proiectului aprobate de beneficiarul proiectului însoțite de pagina cu colectivul de elaborare pentru fiecare din proiecte, din care sa reiasa implicarea expertului desemnat in elaborarea acestora si calitatea/functia indeplinita etc.).

3.

Componenta tehnica 2 Capacitatea profesionala a inginerului proiectant instalatii electrice, specializarea instalatii pentru constructii sau echivalentul acesteia evaluata prin:

Cerințe minime obligatorii:

experiența specifica a inginerului proiectant instalatii electrice exprimata in numar de proiecte similare - in domeniul proiectarii de instalatii electrice la care a participat expertul desemnat;

calificarea expertului desemnat: absolvent de studii superioare tehnice specializarea instalații pentru construcții sau echivalentul acesteia (studii absolvite cu diplomă de licență, diplomă de absolvire sau echivalent).

Componenta tehnică 2 – Capacitatea profesională a inginerului proiectant instalații electrice, specializarea instalații pentru construcții sau echivalentul acesteia – ponderea factorului de evaluare este de 3%.

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul

a) pentru participarea inginerului proiectant instalatii electrice la realizarea unui numar de la 2 la 5 proiecte in domeniul proiectarii de instalatii electrice, se acorda 0,5 puncte;

b) pentru participarea inginerului proiectant instalatii electrice, la realizarea unui numar de la 6 la 10 proiecte in domeniul proiectarii de instalatii electrice, se acorda 1,5 puncte;

c) pentru participarea inginerului proiectant instalatii electrice, la realizarea unui numar mai mare de 10 proiecte in domeniul proiectarii de instalatii electrice, se acorda 3 puncte;

Capacitatea profesionala a inginerului proiectant instalatii electrice, specializarea instalatii pentru constructii sau echivalentul acesteia se va dovedi prin prezentarea urmatoarelor documente:

diploma de studiu/adeverinta de absolvire/licenta și

recomandari din partea achizitorului/ autoritatii contractante/beneficiarului, din care sa reiasa implicarea expertului desemnat in elaborarea proiectelor si calitatea/funcția indeplinita, numarul si tipul proiectului, însoțite de paginile cu colectivul de elaborare pentru proiectele realizate si/sau

procese verbale de predare primire a serviciilor însoțite de paginile cu colectivul de elaborare pentru proiectele predate, din care sa reiasa implicarea expertului desemnat in elaborarea acestora si calitatea/functia indeplinita si/sau

orice alte documente din care reiese implicarea expertului în respectivul proiect, contrasemnate de beneficiar (de exemplu decizii de numire interne pe pozitia ocupata in cadrul proiectului, aprobate de beneficiarul proiectului, însoțite de pagina cu colectivul de elaborare pentru fiecare din proiecte, din care sa reiasa implicarea expertului desemnat in elaborarea acestora si calitatea/functia indeplinita etc.).

4.

Componenta tehnica 3 Capacitatea profesionala a inginerului proiectant instalatii termice, specializarea instalatii pentru constructii sau echivalentul acesteia evaluata prin:

Cerințe minime obligatorii:

experienta specifica a inginerului proiectant instalatii termice, exprimata in numar de proiecte similare - in domeniul proiectarii de instalatii termice, la care a participat expertul desemnat;

calificarea expertului desemnat: absolvent de studii superioare tehnice, specializarea instalatii pentru constructii sau echivalentul acesteia (studii absolvite cu diplomă de licență, diplomă de absolvire sau echivalent).

Componenta tehnica 3 Capacitatea profesionala a inginerului proiectant instalatii termice, specializarea instalatii pentru constructii sau echivalentul acesteia ponderea factorului de evaluare este de 3%.

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul

a) pentru participarea inginerului proiectant instalatii termice, la realizarea unui numar de la 2 la 5 proiecte in domeniul proiectarii de instalatii termice, se acorda 0,5 puncte;

b) pentru participarea inginerului proiectant instalatii termice, la realizarea unui numar de la 6 la 10 proiecte in domeniul proiectarii de instalatii termice, se acorda 1,5 puncte;

Capacitatea profesionala a inginerului proiectant instalatii termice, specializarea instalatii pentru constructii sau echivalentul acesteia se va dovedi prin prezentarea urmatoarelor documente:

diploma de studiu/adeverinta de absolvire/licenta și

recomandari din partea achizitorului/ autoritatii contractante/beneficiarului, din care sa reiasa implicarea expertului desemnat in elaborarea proiectelor si calitatea/funcția indeplinita, numarul si tipul proiectului, însoțite de paginile cu colectivul de elaborare pentru proiectele realizate si/sau

procese verbale de predare primire a serviciilor însoțite de paginile cu colectivul de elaborare pentru proiectele predate, din care sa reiasa implicarea expertului desemnat in elaborarea acestora si calitatea/functia indeplinita si/sau

orice alte documente din care reiese implicarea expertului în respectivul proiect, contrasemnate de beneficiar (de exemplu decizii de numire interne pe pozitia ocupata in cadrul proiectului aprobate de beneficiarul proiectului însoțite de pagina cu colectivul de elaborare pentru fiecare din proiecte, din care sa reiasa implicarea expertului desemnat in elaborarea acestora si calitatea/functia indeplinita etc.).

5.

Componenta tehnica 4 Capacitatea profesionala a inginerului proiectant instalatii sanitare, specializarea instalatii pentru constructii sau echivalentul acesteia evaluata prin:

Cerințe minime obligatorii:

experienta specifica a inginerului proiectant instalatii sanitare, exprimata in numar de proiecte similare - in domeniul proiectarii de instalatii sanitare, la care a participat expertul desemnat;

calificarea expertului desemnat: absolvent de studii superioare tehnice, specializarea instalatii pentru constructii sau echivalentul acesteia (studii absolvite cu diplomă de licență, diplomă de absolvire sau echivalent).

Componenta tehnica 4 Capacitatea profesionala a inginerului proiectant instalatii sanitare, specializarea instalatii pentru constructii sau echivalentul acesteia ponderea factorului de evaluare este de 3%.

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul

a) pentru participarea inginerului proiectant instalatii sanitare, la realizarea unui numar de la 2 la 5 proiecte in domeniul proiectarii de instalatii sanitare, se acorda 0,5 puncte;

b) pentru participarea inginerului proiectant instalatii sanitare, la realizarea unui numar de la 6 la 10 proiecte in domeniul proiectarii de instalatii sanitare, se acorda 1,5 puncte;

c) pentru participarea inginerului proiectant instalatii sanitare la realizarea unui numar mai mare de 10 proiecte in domeniul proiectarii de instalatii sanitare, se acorda 3 puncte.

Capacitatea profesionala a inginerului proiectant instalatii sanitare, specializarea instalatii pentru constructii sau echivalentul acesteia se va dovedi prin prezentarea urmatoarelor documente:

diploma de studiu/adeverinta de absolvire/licenta și

recomandari din partea achizitorului/ autoritatii contractante/beneficiarului, din care sa reiasa implicarea expertului desemnat in elaborarea proiectelor si calitatea/funcția indeplinita, numarul si tipul proiectului, însoțite de paginile cu colectivul de elaborare pentru proiectele realizate si/sau

procese verbale de predare primire a serviciilor însoțite de paginile cu colectivul de elaborare pentru proiectele predate, din care sa reiasa implicarea expertului desemnat in elaborarea acestora si calitatea/functia indeplinita si/sau

orice alte documente din care reiese implicarea expertului în respectivul proiect, contrasemnate de beneficiar (de exemplu decizii de numire interne pe pozitia ocupata in cadrul proiectului aprobate de beneficiarul proiectului însoțite de pagina cu colectivul de elaborare pentru fiecare din proiecte, din care sa reiasa implicarea expertului desemnat in elaborarea acestora si calitatea/functia indeplinita etc.).

6. Componenta tehnica 5 Capacitatea profesionala a arhitectului, evaluata prin:

Cerințe minime obligatorii:

experienta specifica a arhitectului exprimata in numar de proiecte similare in domeniul proiectarii pentru construire/reabilitare/modernizare/extindere clădiri (cuprinse cel puțin în categoria de importanță C conform prevederilor H.G. nr. 766/1997 modificată și completată), la care a participat expertul desemnat;

calificarea expertului desemnat: absolvent de studii superioare tehnice - arhitectură (studii absolvite cu diplomă de licență/diplomă de absolvire sau echivalent).

Componenta tehnică 5 – Capacitatea profesionala a arhitectului ponderea factorului de evaluare este de 3%.

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul

a) pentru participarea arhitectului la realizarea unui număr de la 2 la 5 proiecte in domeniul proiectării pentru construire/reabilitare/modernizare/extindere clădiri (cuprinse cel puțin în categoria de importanță C conform prevederilor H.G. nr. 766/1997 modificată și completată), se acorda 0,5 puncte;

b) pentru participarea arhitectului la realizarea unui numar de la 6 la 10 proiecte in domeniul proiectării pentru construire/reabilitare/modernizare/extindere clădiri (cuprinse cel puțin în categoria de importanță C conform prevederilor H.G. nr. 766/1997 modificată și completată), se acorda 1,5 puncte;

c) pentru participarea arhitectului la realizarea unui numar mai mare de 10 proiecte in domeniul proiectarii pentru construire/reabilitare/modernizare/extindere clădiri

(cuprinse cel puțin în categoria de importanță C conform prevederilor H.G. nr. 766/1997 modificată și completată), se acorda 3 puncte.

Capacitatea profesională a arhitectului se va dovedi prin prezentarea următoarelor documente:

diploma de studiu/adeverinta de absolvire/licenta și

recomandari din partea achizitorului/ autorității contractante/beneficiarului, din care sa reiasa implicarea expertului desemnat in elaborarea proiectelor si calitatea/funcția indeplinita, numarul si tipul proiectului, însoțite de paginile cu colectivul de elaborare pentru proiectele realizate si/sau

procese verbale de predare primire a serviciilor însoțite de paginile cu colectivul de elaborare pentru proiectele predate, din care sa reiasa implicarea expertului desemnat in elaborarea acestora si calitatea/funcția îndeplinita si/sau

orice alte documente din care reiese implicarea expertului în respectivul proiect, contrasemnate de beneficiar (de exemplu decizii de numire interne pe pozitia ocupata in cadrul proiectului aprobate de beneficiarul proiectului însoțite de pagina cu colectivul

de elaborare pentru fiecare din proiecte, din care sa reiasa implicarea expertului desemnat in elaborarea acestora si calitatea/functia indeplinita etc.).

7. Componenta tehnica 6 Capacitatea profesionala a inginerului proiectant structurist, specializarea constructii civile, industriale si agricole sau echivalentul acesteia evaluata prin:

Cerințe minime obligatorii:

experiența specifica a inginerului proiectant structurist, exprimata in număr de proiecte similare - in domeniul proiectării pentru construire/reabilitare/modernizare/extindere clădiri (cuprinse cel puțin în categoria de importanță C conform prevederilor H.G. nr. 766/1997 modificată și completată), la care a participat expertul desemnat;

calificarea expertului desemnat: absolvent de studii superioare tehnice, specializarea constructii civile, industriale si agricole sau echivalentul acesteia (studii absolvite cu diplomă de licență/diplomă de absolvire sau echivalent).

Componenta tehnică 6 – Capacitatea profesionala a inginerului proiectant structurist, specializarea constructii civile, industriale si agricole sau echivalentul acesteia ponderea factorului de evaluare este de 3%.

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul Punctarea experienței specifice a inginerului proiectant structurist desemnat:

a) pentru participarea inginerului proiectant structurist la realizarea unui numar de la 2 la 5 proiecte in domeniul proiectării pentru construire/reabilitare/modernizare/extindere clădiri (cuprinse cel puțin în categoria de importanță C conform prevederilor H.G. nr. 766/1997 modificată și completată) se acorda 0,5 puncte;

b) pentru participarea inginerului proiectant structurist la realizarea unui numar de la 6 la 10 proiecte in domeniul proiectării pentru construire/reabilitare/modernizare/extindere clădiri (cuprinse cel puțin în categoria de importanță C conform prevederilor H.G. nr. 766/1997 modificată și completată) se acorda 1,5 puncte;

c) pentru participarea inginerului proiectant structurist la realizarea unui numar mai mare de 10 proiecte in domeniul proiectării pentru construire/reabilitare/modernizare /extindere clădiri (cuprinse cel puțin în categoria de importanță C conform prevederilor H.G. nr. 766/1997 modificată și completată) se acorda 3 puncte.

Capacitatea profesionala a inginerului proiectant structurist se va dovedi prin prezentarea urmatoarelor documente:

diploma de studiu/adeverinta de absolvire/licenta și

recomandari din partea achizitorului/ autoritatii contractante/beneficiarului, din care sa reiasa implicarea expertului desemnat in elaborarea proiectelor si calitatea/funcția indeplinita, numarul si tipul proiectului, însoțite de paginile cu colectivul de elaborare pentru proiectele realizate si/sau

procese verbale de predare primire a serviciilor însoțite de paginile cu colectivul de elaborare pentru proiectele predate, din care sa reiasa implicarea expertului desemnat in elaborarea acestora si calitatea/functia indeplinita si/sau

orice alte documente din care reiese implicarea expertului în respectivul proiect, contrasemnate de beneficiar (de exemplu decizii de numire interne pe pozitia ocupata in cadrul proiectului aprobate de beneficiarul proiectului însoțite de pagina cu colectivul

de elaborare pentru fiecare din proiecte, din care sa reiasa implicarea expertului desemnat in elaborarea acestora si calitatea/functia indeplinita etc.).

8.

Componenta tehnica 7 Capacitatea profesionala a inginerului proiectant C.F.D.P. evaluata prin:

Cerințe minime obligatorii:

experiența specifica a inginerului proiectant C.F.D.P. (exprimata in numar de proiecte pentru construire și/sau modernizare și/sau reabilitare drumuri sau infrastructura similara din punct de vedere al complexitatii si/sau utilitatii contractului ce urmeaza a fi atribuit la care a participat expertul desemnat), ca inginer proiectant C.F.D.P.;

calificarea expertului desemnat: absolventi de studii superioare tehnice C.F.D.P. (studii absolvite cu diploma de licenta/diploma de absolvire sau echivalent).

Componenta tehnică 7 Capacitatea profesionala a inginerului proiectant C.F.D.P. ponderea factorului de evaluare este de 5%.

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul Punctarea experienței specifice a inginerului proiectant C.F.D.P. desemnat:

a) pentru inginerul proiectant C.F.D.P. desemnat, care a participat la realizarea unui numar de la 2 la 5 proiecte pentru construire și/sau modernizare și/sau reabilitare drumuri sau infrastructura similara din punct de vedere al complexitatii si/sau utilitatii contractului ce urmeaza a fi atribuit se acorda 2 puncte;

b) pentru inginerul proiectant C.F.D.P. desemnat, care a participat la realizarea unui numar de la 6 la 10 proiecte pentru construire și/sau modernizare și/sau reabilitare drumuri sau infrastructura similara din punct de vedere al complexitatii si/sau utilitatii contractului ce urmeaza a fi atribuit se acorda 3 puncte;

c) pentru inginerul proiectant C.F.D.P. desemnat, care a participat la realizarea unui numar mai mare de 10 proiecte pentru construire și/sau modernizare și/sau reabilitare drumuri sau infrastructura similara din punct de vedere al complexitatii si/sau utilitatii contractului ce urmeaza a fi atribuit se acorda 5 puncte.

Capacitatea profesionala a inginerului proiectant C.F.D.P. se va dovedi prin prezentarea urmatoarelor documente:

diploma de studiu/adeverinta de absolvire/licenta și

recomandari din partea achizitorului/ autoritatii contractante/beneficiarului, din care sa reiasa implicarea expertului desemnat in elaborarea proiectelor si calitatea/funcția indeplinita, numarul si tipul proiectului, însoțite de paginile cu colectivul de elaborare pentru proiectele realizate si/sau

procese verbale de predare primire a serviciilor însoțite de paginile cu colectivul de elaborare pentru proiectele predate, din care sa reiasa implicarea expertului desemnat in elaborarea acestora si calitatea/functia indeplinita si/sau

orice alte documente din care reiese implicarea expertului în respectivul proiect, contrasemnate de beneficiar (de exemplu decizii de numire interne pe pozitia ocupata in cadrul proiectului aprobate de beneficiarul proiectului însoțite de pagina cu colectivul de elaborare pentru fiecare din proiecte, din care sa reiasa implicarea expertului desemnat in elaborarea acestora si calitatea/functia indeplinita etc.).

Un expert poate ocupa una sau mai multe poziții în cadrul proiectului, cu condiția respectării cerințelor în ceea ce privește, atât studiile în domeniu, cât și experiența profesională dovedită pentru fiecare poziție ocupată.

IX. ALTE INFORMAŢII

Interacțiunea cu următoarele reguli:

ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după

Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate în SICAP, operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizarii fișierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatură electronică).

Reguli de comunicare și transmitere a datelor: solicitările de clarificări referitorare la prezenta documentație de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SICAP la Secțiunea ”Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SICAP la Sectiunea ”Documentatie, clarificări și decizii” din cadrul anunțului de participare simplificat.

Pentru transmiterea solicitarilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SICAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 modificată și completată și vor transmite solicitările avand în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art. 160- 161 din Legea nr. 98/2016 modificată și completată precum și cele de la art. 103 (2) din HG 395/2016 modificată și completată. Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilităților tehnice disponibile în SICAP (Secțiunea “Întrebari”).

Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificari și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SICAP (Sectiunea “Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatură electronică, conform Legii nr. 455/2001. Operatorii economici vor respecta modelul de contract de proiectare si executie.

Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelație cu cerințele stabilite prin fișa de date a achiziției. Comisia de evaluare va analiza și verifica fiecare ofertă din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică.

Autoritatea contractantă informează fiecare ofertant cu privire la deciziile luate în ceea ce priveşte rezultatul procedurii, respectiv atribuirea/încheierea contractului de achiziţie publică, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oricărei decizii de a nu atribui contractul, ori de a relua procedura de atribuire, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile de la emiterea deciziilor respective.

In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, autoritatea contractanta va departaja oferta câștigătoare după punctajul cel mai mare obținut la criteriul – Prețul ofertei. În situația în care și după această departajare, există egalitate ofertele se vor departaja după, punctajul maxim obținut la criteriul – Capacitatea profesională a șefului de proiect. Dacă și după aceasta există egalitate, ofertele vor fi departajate după, punctajul maxim obținut la criteriul –

Capacitatea profesională a inginerului proiectant instalații electrice. În situația în care și după această departajare, există egalitate ofertele se vor departaja după, punctajul maxim obținut la criteriul – Capacitatea profesională a inginerului proiectant instalații termice. În situația în care și după această departajare, există egalitate ofertele se vor departaja după, punctajul maxim obținut la criteriul – Capacitatea profesională a inginerului proiectant instalații sanitare. În cazul în care se păstrează egalitatea ofertelor, departajarea se face după, punctajul maxim obținut la criteriul – Capacitatea profesională a arhitectului. În cazul în care și după aceasta există egalitate, ofertele vor fi departajate după, punctajul maxim obținut la criteriul – Capacitatea profesională a inginerului proiectant structurist. Dacă și în această situație va continua să există egalitate, ofertele vor fi departajate după, punctajul maxim obținut la criteriul – Capacitatea profesională a inginerului proiectant C.F.D.P. Dacă și după această departajare, există egalitate între ofertele prezentate, Autoritatea contractantă va solicita ofertanților în cauză, noi propuneri financiare, care vor fi actualizate de către aceștia cu noi prețuri – situație în care Autoritatea contractantă va alege câștigător ofertantul cu prețul cel mai mic.

Durata de realizare a proiectului tehnic de execuţie, a documentatiilor pentru obtinerea acordurilor şi avizelor şi a documentaţiilor necesare obţinerii autorizaţiei de construire (PAC şi POE) este de maxim 90 de zile, durata formata din:

- maxim 45 zile pentru predarea documentaţiilor tehnice pentru obţinerea avizelor, acordurilor

finale solicitate la nivelul certificatului de urbanism, de la emiterea ordinului de incepere a serviciilor de catre achizitor;

- maxim 25 zile pentru predarea documentaţiilor tehnice pentru obţinerea autorizaţiei de construire

(PAC şi POE) de la data primirii de catre prestator a tuturor avizelor finale solicitate la nivelul certificatului de urbanism; - maxim 20 zile pentru predarea Proiectului tehnic de execuţie de la data primirii de catre prestator a Autorizaţiei de construire pentru lucrarile de constructii.

Durata contractului sau termenul pentru finalizare: maxim 90 de zile de la data emiterii ordinului de incepere a prestarii serviciilor de proiectare faza Proiect Tehnic si maxim 870 de zile de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor, urmand ca asistenta tehnica din partea proiectantului sa se asigure pe toata perioada de executie a lucrarilor.

ATENȚIE! Toate informațiile, mențiunile și cerințele din cadrul acestui document, vor fi citite ca echivalent în cazul operatorilor economici străini.

Întocmit, Responsabil achiziții publice, Dan Rebenciuc