Sunteți pe pagina 1din 4

TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ

Anul şcolar 2016-2017


Disciplina Limba si literatura română
Clasa a VII-a
Numele si prenumele elevului________________________________
Data susținerii testului_____________________________________
• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerințelor din Partea I si din Partea a II-a se acordă 78 de
puncte.
Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 12 puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
• Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

PARTEA I (48 de puncte)


Citeşte textul:
Frumoasă eşti, pădurea mea, Când strălucesc sub rouă grea
Când umbra-i încă rară Cărări de soare pline,
Şi printre crengi adie-abia Frumoasă eşti, pădurea mea,
Un vânt de primăvară… Şi singură ca mine…
(George Topîrceanu,
Când de sub frunze moarte ies *huceag=pădure mică, tânără și deasă
Cântec)
În umbră viorele,
Iar eu străbat huceagul* des
Cu gândurile mele…
Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat.
A.
1. Transcrie, din strofa a doua, două cuvinte ce conțin diftongi și un cuvânt ce conține vocale aflate în
hiat.
_______________________________________ _______________________________________
_______________________________________ 6
puncte
2. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:
Cuvintele primăvară şi strălucesc, din versurile: Un vânt de primăvară… şi Când strălucesc sub
rouă grea, s-au format, pe rând, prin:
a. derivare; compunere; b. conversiune; derivare; c. compunere; derivare 6
puncte

3. Alcătuiește un enunț cu omonimul cuvântului mine din textul citat.


________________________________________________________________________________ 6
puncte
4. Motivează folosirea cratimei în versul: Când umbra-i încă rară
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 6
puncte
5. Completează tabelul următor, precizând valoarea morfologică şi funcţia sintactică pentru fiecare dintre
cuvintele subliniate în versul: Iar eu străbat huceagul des.

Valoarea morfologică Funcția sintactică


eu
străbat
des

6
puncte
B.
1. Precizează felul rimei şi măsura primei strofe.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 6
puncte

2. Menționează o figură de stil și o imagine artistică identificate în ultima strofă a textului dat.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 6
puncte
3. Explică, în 3 rânduri, semnificația versului: Şi singură ca mine…
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 6
puncte

PARTEA a II-a (30 de puncte)

Redactează o compunere, de 80-150 de cuvinte (10 -15 rânduri), cu titlul Pădurea de atunci..., în care
să descrii imaginea unei păduri, pe care nu o poți uita.

_______________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (respectarea normelor de ortografie, de
punctuație şi de exprimare, respectarea limitelor de spațiu indicate).
BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE
Anul școlar 2016-2017
Disciplina Limba si literatura română
Clasa a VII-a

 Se punctează oricare alte formulări/ modalități de rezolvare corectă a cerințelor.


 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă
fracțiuni de punct.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a punctajului
total.
PARTEA I (48 de puncte)
A.
1. câte 2 puncte pentru transcrierea corectă a fiecărui cuvânt ce conține diftongi (moarte, ies, huceagul) și
a cuvântului ce conține vocale aflate în hiat (viorele). 3x2p=6
puncte
2. c. 6
puncte
3. construirea unui enunţ cu omonimul cuvântul indicat. 6
puncte
4. explicarea rolului cratimei din versul dat – 6p / explicare superficială, ezitantă – 2p 6
puncte
5. câte 1 punct pentru indicarea fiecărei valori morfologice şi a fiecărei funcţii sintactice pentru cuvintele
din coloana din stânga (de exemplu, eu-pronume personal, subiect; străbat-verb predicativ, predicat
verbal; des-adjectiv propriu-zis, atribut adjectival).
6x1p=6 puncte

B.
1. precizarea corectă a rimei versurilor citate: încrucișată, măsura 7/8 silabe 3x2=6
puncte
2. câte 3 puncte pentru menționarea corectă a figurii de stil identifică (Frumoasă ești, pădurea mea, / Și
singură ca mine... - personificare, epitet, comparație) și pentru menționarea corectă a imaginii artistice
identifică (Când strălucesc subt rouă grea / Cărări de soare pline - imagine vizuală) 2x3p=6
puncte
3. explicarea nuanţată a semnificaţiei versului dat – 6p / explicare superficială, ezitantă – 2p 6
puncte

PARTEA a II-a (30 de puncte)


• alegerea unui titlu sugestiv; 5
puncte
• prezentare întâmplării (reale sau imaginare) la care ai luat parte în timpul vizitei unei rezervații naturale
sau a unui parc – 10 puncte / prezentarea superficială a întâmplării (reale sau imaginare) la care ai luat
parte în timpul vizitei – 5 puncte;
10 puncte
• conţinut ideatic adecvat cerinţei (dezvoltarea celor văzute / imaginate în timpul vizitei rezervației
naturale sau a parcului ) – 10 puncte / tratare ezitantă, superficială a cerinţei – 5 puncte;
10 puncte
• coerenţă şi echilibru al compoziţiei; 5
puncte
sau
• folosirea descrierii, ca mod de expunere predominant; 5
puncte
• descrierea pădurii prin utilizarea a trei figuri de stil diferite și a două imagini artistice diferite – 10
puncte / descrierea superficială a pădurii fără utilizarea figurilor de stil și a imaginilor artistice – 5 puncte;
10
puncte
• conţinut ideatic adecvat cerinţei (dezvoltarea caracteristicilor descrierii, a figurilor de stil și a imaginilor
artistice prin descrierea pădurii) – 10 puncte / tratare ezitantă, superficială a cerinţei – 5 puncte. 10
puncte
• coerenţă şi echilibru al compoziţiei; 5
puncte
Redactarea întregii lucrări: 12
puncte
• respectarea limitelor de spaţiu indicate 3 puncte
• respectarea normelor de exprimare şi de ortografie 6 puncte (0-1 greşeli – 6p; 2-3 greşeli – 4p; 4-5
greşeli – 2p; peste 6 greşeli – 0p)
• respectarea normelor de punctuaţie 3 puncte 0-1 greșeli – 3p; 2-3 greșeli – 2p; 4-5 greșeli – 1p; peste 6
greșeli – 0p)