Sunteți pe pagina 1din 4

ANEXA 10

LISTA DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE

Tipul cheltuielii Documentul justificativ Documentul care atestă


efectuarea plăţii
Fond de - Pentru acordarea de premii se va prezenta regulamentul -ordin de plată/filă
premiere pentru de desfășurare a concursului și acordare a premiilor, CEC/foaie de vărsămînt,
concursuri proces verbal de acordare a premiilor și componența registru de casă;
juriului, tabelul nominal cu beneficiarii premiilor, copii
după documentele de identitate. - dispoziție de plată ( în
cazul plăților în numerar)
- Dacă beneficiarul premiului va fi minor sub 14 ani, și registrul de casă;
premiul va fi ridicat de către reprezentantul legal.
- extras de cont din care să
- Declaratie conform careia, beneficiarul isi asuma rezulte viramentele și/sau
obligatia achitarii impozitului pe venit (pentru premiile extragerile;
care depasec 600 lei)

Consumabile - Pentru decontarea cheltuielilor privind materialele -ordin de plată/filă


consumabile se vor prezenta: contract (după caz), factura CEC/foaie de vărsămînt,
fiscală, NIR, bon de consum. registru de casă;

- Bonurile fiscale pot fi luate in considerare doar dacă se - dispoziție de plată ( în


identifică codul fiscal al beneficiarului sau dacă sunt cazul plăților în numerar)
însoțite de facturi. și registrul de casă;

- extras de cont din care să


rezulte viramentele și/sau
extragerile;

Închirieri -ordin de plată/filă


- Chirie pentru - Pentru decontarea cheltuielilor privind spațiile CEC/foaie de vărsămînt,
spațiul alocat închiriate: contract (dupa caz), factură fiscală. registru de casă;
acțiunii - În cazul deplasării cu mijloace de transport auto
- Chirie închiriate (microbuz, autocar, altele asemenea): factură - dispoziție de plată ( în
autoturism fiscală în care să fie menţionat clar: ocazia închirierii, cazul plăților în numerar)
- Alte tipuri de durata închirierii (de la …. până la….) precum şi o copie și registrul de casă;
contracte de a foii de parcurs semnată atăt de beneficiar cât și la
închieriere destinația deplasării; o copie a contractului de închiriere a - extras de cont din care să
mijlocului de transport; rezulte viramentele și/sau
extragerile;

Cazarea și masa -ordin de plată/filă


aferentă - Cazarea participanţilor se poate face fără a se depăşi CEC/foaie de vărsămînt,
persoanelor cuantumul de 100,00 lei / noapte / persoană. registru de casă;
implicate în
derularea - Pentru decontarea cheltuielilor de cazare se vor prezenta: - dispoziție de plată ( în
proiectului contract (dupa caz-atunci cand se depasesc şapte zile de cazul plăților în numerar)
servicii cazare, consecutive), factura fiscală, precum si și registrul de casă;
diagrama de cazare cu semnatura si stampila structurii de
primire turistica. - extras de cont din care să
rezulte viramentele și/sau
- Contractul sau factura trebuie să cuprindă detalierea: nr. extragerile;
pers x preț x nr. zile

Masa participantilor se poate deconta până la


60lei/zi/persoană.

- Pentru decontarea cheltuielilor de masă ale


participanților și/sau invitaților se vor prezenta:contractul
(dupa caz-atunci cand se depasesc trei zile de servicii de
masa, consecutive), factura fiscală, precum si diagrama de
masa, semnată de beneficiar și prestator.

- În cazul în care masa se prepară în cadrul cantinelor


proprii, se va prezenta fișa de alimente.

- Contractul sau factura trebuie să cuprindă detalierea: nr.


pers x preț x nr. zile

Cheltuieli cu - copie după biletele de


transportul 1.Deplasari cu mijloace de transport în comun călătorie
- dispozitie de plata
- bilete de calatorie pentru transportul in comun - registru de casă
intrajudetean si urban: tramvai, autobuz, microbuz si tren,
beneficiarul va prezenta pentru decontare:

- - tabelul continand datele de identificare ale


participantilor/ invitatilor (nume, prenume, semnatura),
semnat şi ştampilat de către beneficiar, pentru certificarea
realității informațiilor furnizate

2. deplasări cu mijloace de transport auto închiriate - bon fiscal, chitanţă sau


(microbuz, autocar, altele asemenea) ordin de plată

- copie a contractului de închiriere; - registru de casa (pentru


plăți în numerar)
- factură fiscală în care să fie menţionat clar: ocazia
închirierii, durata închirierii (de la …. până la….) - extras de cont (pentru
tranzacții bancare)
- copie a foii de parcurs semnată atât de beneficiar cât și
la destinația deplasării;

- - tabel nominal cuprinzând numele, prenumele şi


calitatea persoanelor beneficiare de transport, acest tabel
urmând să fie semnat şi ştampilat de către beneficiar
pentru certificarea realitîții informațiilor;

- în cazul transportului rutier, în ţară sau străinătate,


efectuat cu mijloc de transport auto închiriat, se va
deconta cheltuiala de transport raportat la numărul de km
parcurşi pe distanţa cea mai scurtă între municipiul
................. şi localitatea de destinaţie şi retur şi la preţul
per km prevăzut în contractul de închiriere; numărul de
kilometri se va calcula utilizând calculatorul electronic de
distanţe rutiere www.distanta.ro

3. Deplasare cu autoturismul propriu


- bon fiscal de combustibil, cu înscrierea pe verso a - bon fiscal
numărului de înmatriculare a autoturismului şi a persoanei
care efectuează deplasarea; - dispoziție de plată
- ordinul de deplasare completat în conformitate cu
prevederile OMFP - ordin de plată
nr.2634/2015 privind documentele
financiar-contabile. - registru de casa (pentru
Pentru deplasări se vor deconta 7,5 litri carburant la 100 plăți în numerar)
km parcursi pe distanta cea mai scurta, (Hotărârea
Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile și obligațiile
- extras de cont (pentru
personalului autorităților și instituțiilor publice pe
tranzacții bancare)
perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și
în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul
serviciului)
În interiorul localitatilor unde are loc activitatea, precum
și în cazurile în care nu există posibilitatea de vizare a
ordinului de deplasare ( ex: zone cu destinație finală în
care nu există instituții) beneficiarul va anexa un Referat
explicativ în care va detalia distantele parcurse (cf.
www.distanta.ro), consumul de combustibil și activitatea
aferenta pentru realizarea scopului proiectului
-Declarație pe proprie răspundere cu privire la nr. real de
kilometri parcurși
4. Deplasare cu autoturism de serviciu sau comodat
- foaie de parcurs completată corespunzător, atât la plecare, - bon fiscal, chitanţă sau
cât și la destinație. ordin de plată
- Pentru deplasari între localități și în interiorul unei
singure localități, în interesul proiectului, se vor deconta - registru de casa (pentru
7,5 litri carburant la 100 km parcursi pe distanta cea mai plăți în numerar)
scurta, (Hotărârea Guvernului nr. 1860/2006 privind
drepturile și obligațiile personalului autorităților și - extras de cont (pentru
instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă tranzacții bancare)
localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității,
în interesul serviciului
Pentru deplasarile in interiorul localitatilor unde are loc
activitatea, precum și în cazurile în care nu există
posibilitatea de vizare a foii de parcurs ( ex: zone cu
destinație finală în care nu există instituții) beneficiarul va
anexa un Referat explicativ în care va detalia distantele
parcurse (cf. www.distanta.ro, consumul de combustibil și
activitatea aferenta pentru realizarea scopului proiectului
-Declarație pe proprie răspundere cu privire la nr. real de
kilometri parcurși
Alte costuri, - Comandă, contract (dupa caz), factura fiscală, NIR. -ordin de plată/filă
servicii CEC/foaie de vărsămînt,
Publicații, - factura fiscală va fi elaborată în detaliu, fiind registru de casă;
studii, cercetări, menţionate în parte, toate produsele/serviciile
materale achiziţionate, (cantitate, preţ unitar şi valoare); - dispoziție de plată ( în
promoționale, cazul plăților în numerar)
traduceri, - Declarație conform căreia bunurile achiziționate prin și registrul de casă;
servicii foto, proiect nu au fost comercializate
servicii copiere, - extras de cont din care să
acțiuni de rezulte viramentele și/sau
- Bonurile fiscale pot fi luate in considerare doar daca se
vizibilitate extragerile;
identifica codul fiscal al beneficiarului sau dacă sunt
însoțite de facturi.

- Se atașează câte un exemplar din materialele realizate


(pliante, afișe, broșuri) prin proiect, copii după
comunicatele de presă, sau fotografii ale materialelor.

NOTĂ:
- În cazul plăţilor în numerar se va prezenta registrul de casă
- În cazul plăţilor prin Ordin de Plată se va prezenta o copie a acestuia în care să se evidenţieze viza
băncii şi o copie a extrasului de cont bancar care să ateste efectuarea plăţii.
- La finanul proiectului se vor prezenta balanţele de verificare pentru toata perioada de desfăşurare
a proiectului precum şi registrul jurnal
- Pe documentele de plată originale (facturi) se va menţiona „Proiect finantat de C.J. Neamţ”.
Documentele de plată în copie (facturi/chiţante/OP-uri/bonuri fiscale/, etc) vor avea specificate
următoarele: „Conform cu originalul”, semnate şi ştampilate de reprezentantul legal al
Beneficiarului/Managerul de proiect
- Pentru produsele şi serviciile achiziţionate în proiect se va prezenta o declaraţie pe proprie
răspundere din care să rezulte faptul că s-a prospectat piaţa.
- Documentele justificative vor fi prezentate la decontare in ordinea liniilor bugetare, pe fiecare
categorie de cheltuieli
- Raportul financiar final se va intocmi conform bugetului anexat la cererea de finantare