Sunteți pe pagina 1din 1

ACORD PRIVIND UTILIZAREA DATELOR PERSONALE

Subsemnatul/a ......................................................., CNP


............................., domiciliat/ă în ........................................., str.
...................................., nr. ........., bl. ......., sc. ........., ap. ........, tel. Fix
...................,e-mail............. ……....................................., ca beneficiar/ă al
proiectului “..............................”, îmi dau acordul pentru utilizarea şi prelucrarea
datelor cu caracter personal în interesul proiectului. Datele vor fi tratate confidential in
conformitate cu prevederile Regulamentului Parlamentului și Consiliului European privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și
privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 35/46/CE.

Confirm faptul că am fost informat(ă) cu privire la faptul că datele personale sunt


utilizate în vederea justificării eligibilității proiectului depus pentru acordarea unor fonduri
nerambursabile în baza Legii 350/2005.

Cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, conform


prevederilor Articolului 326 din Codul Penal, declar pe propria răspundere că datele
completate corespund cu realitatea.

Nume şi prenume:

Semnătura,

Data: