Sunteți pe pagina 1din 105

Citate corespunz&toare

TURNUL DE VEGHERE

--
Fiecare zi din an.
L

r ;v;., I*

Fam iliei Cnciincisgilor . . , .


EA- z~mic..ib~ TImP

'4
a -

1, .
de ampmdta *3,:1:>1 3
G. W, S E Z B E R T :,d,*\a~ tiee lehma Du-rJ
w~ssh .-
wtuilor
ferestrele c 4 #
$dai&dcinu w o k ecirm

. @ ,@ aoi wa&t(pe~ i n & d . - Maiaehi 3: 10.


paste .

-
Tuturor celor ce in tof I d c h i a d 1

namele Domnaluiu.
flemtt din ri b zi devia mai rriafri qi ,,pew. loi numma~u''
.& inirua lor di loc ntaruhlwirei, can, cu t o a ~mu~~irncn binc-
.Punilnd voi eri ee s-p, hcefiIor gi rvsntajebr rrtlpci dg && tot lgii mult rn riis-
adloga$ la c d m p ? o m virmtu
(&a-statomlaa ; lar Ia \*te &deate h I-. $5 no W-d: fw
*Ze t4.b a l e tsle
cunogtinja; inr la cuxuqtjnp in- remnoyw-l q i El va face dreptc s&r&dictdeL. -
EIro~erbe356.
ffinarca !control asuprl[.ne); la S-mul primti editii a ,,&fed C e w t i Y a tntracut t o m
Inf-~c fibdare e t 4 p T e , raja1 mull cuvintele bune e prietsnilor
iar la abdarea stundome to qii. Sl*i au n d t - o ..prim me^*,
maeadeD-zeu (pi~tatea)~i=
la temerea de D-zcu iubi- e l a t , cum aa face & u i dim &with
far- iar la zedme de timp, petreoat xilaic cu
iubirea figteas- firimitudk rfetnlui ocrese afHtoam ha rceerti
RI-
1 de meditiiri, d m k r se U0
Cestea
avPn-
du-le
vqi ~i
pnso*
sind,
ele H fac nu
nelu-tori, nici ne-
*&tori spre cunostinp
de~finaa Domnului' nosm
Isus Christosa.-z p,k, p5.8.

r.
gurkm, r i ~tapastae ~ P Y D Inregtini ji nu eoafesimta1I. U a 0 pot
cfe" pa dar de ~iinbiitwi,Y m pentm ti de nastere, rep de m m t , Ctrgefal cel mui de dimineafa' ce eu doresc sd fiat
&a. .ufii, eoncEiqi. de :ndeauul a efectele ei bnne r i w riispill.
dsaaci tit mai mu?t, 0 vor cumpira paale in mai multe ex-.
,,Cumsii rispl&tesc fui Idma taate binefa&de
plare gi o vor vinde eu un minim de cgqtig, bumai ca s i li lui dtre mine? P & d m&d&rei vuiu lua qi voiu
i n t o ~ r dcera pentrn vrsmea *i o k a l a lor. Indem5m pe fie chesna mmexe 1u+I & m (dupii hap spre ajzktor]. Vo-
Em~ j in . parte l a lucrnrea dceasta a iubirii, duph iudemnal 4
brile mele le vdu plSti lui Iesma".- P d m 116:1214,
patin). ra. A d d u - m J amipte de &emarea dumnezeascii:
,,&atid pe &viqii d, cei cari au incheiat 1 5-
Cartea aerv&e pe vista htreagi vi se poatt f o l d w de
vestes s i sfatnzila slinte nu se .inveehesc - reg&&. m h t cu mine prin a' 'T
(Psalm 50:5), eu. o-
"7
pnrua ile. $rimin
/
i tntdranar n o r i 'tiresc, & ptin a DomnJn3 trar ,$ ajutor, voiu 'uap1in.i
astG - ca tm sfht a lui Dmmezeu - voturile mde:
contiauHnd lucrul jedflrii corptafui qi interesele lui p k
.

mintqti, ca sg ajmg la rnqhirea cereascii de b-


p ~ - m q ~ ort t Rmi b u m p i 3 r g l meu.
Eu mii vdu sili Hii fin drnplu qi sincer &re t@i.
Eu mii voiu 4 i a nu duta pliicerea nici onmea
m a , ci a Dunnului.
Etl &c s& fia cu &jii sii o n m a pe' D a u l .
p cu buzele mele: ca ctrvintele mele sa fie blade ~i
bineouvhtZtoare la t@L
Eu voesc sii fiu && Domnului, adeviiru-
lui, fr&$ilmy i ou tog cu care am afacete, nu n d
in l a d mari, dar qi in ludude mici ale vietii.
Inersdin-u-m& i n & j i d dhm-ti d d -
t o a ~ ea toate i~hreselevi#ii mele spre. binele meu
mai inalt, ~ J Umii v d u sili nu n!u!mai s3 fizl crorat in
inim5, dar votu respinge $i izgoni toate nedumeririle,

-"bb
toate nemultua;riIe, toate descwaj &mile.
Eu nu voiu munnura, nici nu mi% v d u aupka
ce providen@ Damndui p r e d e de bine vi
p d e , crarece
0 b;nocuu&atafi,popmelor, p harmezed mst*u*
. < , -. . . I . .. ,
faceti s f i =mud= Vocea laudei sale, u Cetni ce a
&lp?ui l l 0 ~ f r R@''n Idsat sd
s!
I . C1
ISM VQT DONNULUI..
- .-
perkat in "in#$
--
teas& p d & ' n e . Pmlm 66:8*9. ,
~ ~ l t g ld u '~afin*%
d am e z e u , ci bsrul dtr-t;
- n & a ' b i t de c ~ d ~-4in' - ca

-
din suntern inci cu D ti $hi pen-
rm + Sluib *. Dac&* g b h m . addrii" ~UJ~B-
nulai xi & b@duit r&-pi inar&
m p r a popor&j Domnd& COP^ a * fie
,,ti a d ce nu sunt d ~ .i*1 POW~ (2 ~
md\8&% trebU?e
TLal.
~ ~ 1 0 - 1 2-
) in adwad
=dace* Domnului pentru d b-utd mulvi b ne
statamid,cb pIetuim d~dmlpi Fa inte-
legerr dealing rn toatp.agcridntale d - e w t i prin
g, , ~1 ne-a scutit ae ciidere. - Z. '03-3,

2. IAWARIE
N~ snn*efj ai v o p ~i@~cT. Cici mpdr'ff CLti
tost err Prr*; mcri#id m pe Dumnezeu in corpul Uos- j
tm, +i in spirfiul vodru, uneh m e smt de ltd
-
Dumnereu. 1 C0rint. 6:19, 20-
carear pb fi opa mai potrivit5 ~i mi ?-em-
nata b p g t g ~ gp e noi ~b incepatd~ an~luiCa.-
ceca, =B, nd nu ~ ~ * t e rain n q f r i ti ai altuia? fid, nu
plgO(?reanonakg d a ld 0 ~ 5 1 1 t hn; ~ . a o e6+
.i sowim: nu wia noast<b, d a s'r kpriaim-
fwwta bsoamnz apdrfintenie in intelesd strict: ti
-
Rug4fcviS m i ~ ~ , t k & 1 T e d . 5:27..
orcaraarri-srroagfne-hpn-
u gi . -S 111 mgHchme, 4 n o i b . ~g
& silim u d g r i l e , inrtlltele ti b t j d e
l,,&,l i m , q 2maStre din Sf.SaiptdL &pa; h-
~ ~ ~ h r i s b r l l e p o t b y i s u
n F M W M w .
le. $-
&dhobaieagne:-omimpgre
- I d l e -tre aitba-
a n. tdtim arvintek: ..ctq@( f lltr ~
- fh drr ~ ~ l lpenttlll gai rii%ci#i,
~ da dae3
I h n e z e y le uir dk h k e a Pgcatdm; qi cu
mele m),$ mPprimi,
depiid'. (1-
buavia -I%
%:24). Pitrintele wesc are mdu
s2i fie , e j 4 socotkidu-le rr p.ideg3 d.a nc dove&
milotkke, b v b t a r e $ pttrt.re de H j e pntm dotarea n&ii fa#& de B a n d pk in&&d p u -
cosi, mri Ze vor w e trg in s&&td aiu a ad* anjopi. $1 q t t EH s&
.'. dl8 W ' o lume&-en rda #cat $
s%pbit.5 in mM pa* dr d & M 3zhmm%dui.
Chhr p t r o uzeas* e m plsgstit k W&I% W j d
4 IANUARIE 6 pmar$uni i toate b pmta m riiM.rr
Z?ttdre~&+te@ imbambarbcrteaza'
i n k fa, da. speri Zar idma-i irrbetoare mr a& &ie de sufeain$de sale
In Iehova.- P d m 37.94. 4 d era plinil da a x q 8 W r e hitems cztd
mtnr altii. -
2; '96-83-
6 Il@lum
I-&-na a nam&a d e l e &, ca 8& ~(ipa*&a
o inimii inteleapicr. - Psalin 90:12.
C ~ u o ~ t l n Q i w m W ~ fna oueoa ~ -
s i a c'a eim$ke Mstii gi f%& de *&Sere, d c;u tte*
I& lip&. nizm5r8 &e!e ca .totat&teab k s + S z f i 4 & &
ca tatatah h d ,Mat&teaocazii pent? ,,ap ! ~
E&da' d ; ~
caare ne-a s a di~m ' b- h m
sa -&an; pontrtl a ptea ijub=@i In p*-
grinaj? lor; p d r u . a put= d e s ~ l b(ot mai dult
~8~~ de-a fi priicut fnabtea Dummm%
apof *tat sg pat%d e d in a s h ~ e sFniPgu-
8 ,
lpti Fin a1 lui Dm-. - Z. -01:s.
9 MUARIE
7 S*~E
- Tif; 3:2. p e n m d .ch tr deosek#fe de dp? $i Ce **
ma. Diagiott. dd pin^,
mr fi ,,&it? -
d d d primif, dr ce h l ~ ~cuz i
1 Cor. 47.
i

~ T dviaate
W a~ntraa-

' ' 8 IANUARIE


Lua!i spame sd RU t ( i s p & t e a ~cineya
~ ~ ~ r6u &a
PQnfru ra'u* fofdearna ~ d ag f binel4 unii c d k d a[fii - m d r e a p t g e ~ ~ - i n g d ~
@ c*5 toti. - I Te-1. 5:~s.

- -
C
e e i g a Qi a ne
b l d t i i ( a smsfeniej detegg strbu*
"w d n t a Sf. S Q i p k d , g h 1"j C h r j s b as $i d m pe
mta are w sf* Si sbdars sau

-
beb fie ~ e mai
a sj in
hlktg, mula m a C M eu dt cBS-
~ l 5 a a$i apiritu,~d el lqai fatg de dare qopb
bgb d t & qi bizmawware sgi-k

sde
dtii
h b assto d b + pi rmi lo vin ispaele, idem-
"but sg fie in g d u lin-1IU- giat, pi liu numai a
a
nd apne ingee inc=iere pi 1 % ~ -
fM p UT ca~ m a, nif-~ -bil;b& gi dg*e $6 d t ns sidicgrn mri in d ( i *
aobktar ci a amabi1ibi.e $
izvoritd , wmw, w e pi slujib? Domad& a m& tare
b z i i wte prewreaspi&,lG D ~ ~ - , @ +te vrijm+ prin 4 SSa bpied- hn-
~ ~ +i a spl-
d e v 6 d u i , s p i d iu&i t.rm n-tr&,
#
,
bate
+ totZ.ap95-3.
- a ne b t j d $i v ~ W In
.(

-
11 L4NUkRIE +

Copiii mei, ace& vi S C T CU f i ,.


~ sd nu p d ~ 6 f ~ iSi
Dm -&ttul $ 6 e~m in S d n a m a ca ~n for
@ns, illchis in oitsefe mele;. @&hif~?m*aU&
pur&n- dW6 fi p w fg dneva,
ij avum, advocat (apdrdtm! la
mai pot. - ~ w e m i a20:8. T ~ ~ Zpa! , CMstas col drepf.-- I I w n 2:l. Diagloft.
@

duJe gi
Noi, grave am ajairtns la c u n o a ; r h a-
cari prin
D a d a f l u cii din fipsa de crsdinb&#su din d t
c al dur*,
e timp
~ binecuv2ntikii qi hm&rii,F;& &&mea trqului am H a t wa-a g r e y d l hpotriva
r iw i n a e sgre m g r h lui h n e z e u gi s& pe vdn@ bmmlui,sau ianpotriva bh-1~ m8ntul.ei
silh ca a p l e m iuM-,
1-
+
i$m vigoarea lui
& ~e maifesteze $ ip n&. Bhii &idel era
I
- noastro, & nui pierdm zlll mrrmenf ci imediat aa
ne etragtm p.?u Qi si% ne int(~ameancI.tra Damnd.
&&at, pe !&-a parte d &
,;ivii@dul iubitor" a A- utn dtaa Bntit prin sewup s$ngele D o m s u u ~
hti Isus, pe de ahii parte, uit~rnc& pentru h-
sii nu i.
n o s b z care altar st2 neasb&n&qi mai presus
d m u l Iui w e , zelul ~i energie sa,a fastnumit, ipz-. a1 lui X"trael, care a fost sfin* pi411 sbgde anima.&e-
pr-5 cu fmtele sgu bnwges, adicii ,,fid h e B . apostdul ne idem@&: ,,Si ne aprD
lar s ~ b t S c a$i
Ivi". Sg fim pgtruqi .$ nd de d,de dm:& mtrnc&, a piem ~0 ~ d e r e , deplin~cidit$& de tr011ul ba.
de spinid jertfirii, ca F& putem pieancgri pe &annul ! ntlui, ca 8$ I u m d i ~i SL ailam dar sgre aju* &a
in corpul si sufletul nostm, ax-isunt ale l&-Z.'01-151 -
kimpul cuvenitsl. EvTei 4:16. - 2. '01-a9

I 12 IANUARIE

I
Fmfgor, dm" I,& om va fi fasf Qpueat de vrco
gresai6,voi cei spirituali hdrepfa#ipe m ca acesfa
prin spin'&! bI&de#ei, lu6nd s e a asnpra ta insufi,
ca sci nn fii # fu fnncerd. -
Gal. 6:l.
SB ne i n s e r m n h bine acest text, care ne invat5
Eu aceurn a s t f d a l w , nu c m q alerga pe nqtiu-1
te, astfel md lupf cu purnnnl, nu cum a$ Gate a e d .
- 1 Cotinf. 9:26.
Se va d o d un
natinii &zute, a face
I
c5 totdeauna cu blhdete, cu nablet5 ~i binecumpgni%
%ii admcmiem pe al*; mai degra& ptin pil.duid de-
d t dired or~rHrrd$ arniinmiarud gre~ala;mi bine
cercetihd starea de acuma a i n h i $i sufletului, idedit
cea frecufa', in care noi ?tiam e i a fast, Mai putin5
grii5 s5 p d h do pdeapas ce trebue s5 urmae fap-
telm ~ l e decit
, de aceea ca sg intoarcern $din rgtii-
sa pe cel grqit. S5 nu ne lasbm t?ipifi spre ju-
pi %indirea altaa. pentru faptele lor pAca-
toase, ci & ne aducem amink cg sate sunt in mina t;nq,@$ni la moat& $i nid prin d ~ t nu-i
e p m k s&"
lui Durrmezeu. Noi nu avem wie in nid un inteies d t r ~6 se-~ qMgg
~ din ~
lup% gi sii inceteze
-bt.dui a ne r~~ a pedepsi, sau a riisplipldti un +a rfa p u e bpta bun5 a cradintii. - 2. '
p e n h riu. - Z. 'Ol-t500
f+ inwepte, voa fi
cil h w u w
se-ak pczn-
mils& Tdat$, h t a a-

, Iubiiea cere ca s& rm pur-

: Sti ne striiduim

a nici W ' o f o r d a le
e &p&. - 2. '02-172.
16 IANUARIE

ru@cium fipstatvrmci eu rcfbdme. - Rom 12:12.


Ce privil4u &necuv@tat este - iubiti invgtti-
ei ai Danmului - Qs a fi stiiruitori in rugiltiune. de
ne ruga tatdeauna, - h -me, ia d c e 100,
le a ne i d @ i n h a $i mintea &trg Duznnaeu $
&el sii sim* di zi de", or% de or&; Tatill*$1
)amnul nostvu 1s- mat cu nai. @ apai, &id &toria-
de dei sub ad& ~i ~ 0 1 . o ~ Uluii s'au sfk~itSau
le ori cam dt&d&&,&d & l e u simte lipsa,
~retiaueste privilegid de a te putea retrage in sin-
Euriitate # astfel, % d t i t e a lui Dumnezeu, sii-ti
bard.~ard& =&, - 2. '95.215.
a
19 IANUARE
C& kpa ~QJ' cu*ta@a m a
ede - P& 119:97.
avantaj 4 -1~ e~k Cg pot.&I-
& rmrm
-& d t e studii se fac fati
,-
,
.oop InvHtHtara
TO-
nw-8 Pn-
& o l d , e curati p*mro 6s t b ~ P. ~ p o r d
SK se foloseesc2 de tot prillejd po-
-w -

-
~ 6 t jertfiRa de sine p d r u a WOW-
b ua Dar
~ copilul lui Dumnezea tre-
*d mare M&wede seam5 si ~ r i i gdeo~e-

-
dl fie
1
bill, a d i a t e a $ mteresele sale si b
g 6 M # ale altm. Studiem Bibliei, d a d
m
r# fa^ in +
pe cheltuiah altora, e mai d"
grab& & egoism de& & iubire 'bogat24 ce be-
hue nge =- D~mnalnosh. -
2. '99-156.
ao IANUARIE
Spre in#ele* sztferifi, Damnezen sd pomtii eu
mi rrr cn f& ctid care IZrt a t e pe core rm-2 i n t e k p
Foifa tafil? - Evrd 123.
, Fie in ce fu gfzemaf, ftafilor, in aceasfa re- PC.-nu od ingdjf#i ziua de mc^me; cdci
mae la D u m e z a . - 1 Cotint. 7:24. de m&e se w M g
ri
j
m h . Mat. 6:34.-
Unh d ; t e t e i e noastre par a f i in inntrazi- 1 ,nu1 n o s h ne asigurii cii, d a d g ~ d u lde
a dar in rdtrite ele nu se c&razic
&tor&@ a crestinului este ca, in inima sa, ki
,al inimii ncastre este d c i d s b , inaintarea
tgtii ~i ajungerea 'n imp&ri#ie, pe care a f2gii-
toate cgile d e sg recunaasG pe D m n J $i Creato- d l o r ce-l i u W , atunci nu trebue sg avem
mi sgu, DacA ate so$ gi tat& a doua fui datolie este ,i fricg fat2 de viitm. Ca i n v 5 t H d s i i vom
fati de soga Qi copiii laxi; k c 5 este femee $i mamg, afie d~ destule boercitd si str"amttar5ri !jizi de
hi% rib blirbatul $copiiii ei. Contraotul de ciisritorie, retui s3 ne sprijintn pe bratul M i d u i llostrn
prh agezii-t dumnezeesc, a t e intsbulat in primd &=c, d a d wey s5 inaintzim pe d r a y InBustB.
r b d pe timpl fieciirei sotii, a fiec51-i sot - aceasta '5iajunge dec. fie&& J datatea ei" $ rnultumi&
i
e$%eo datorie, care inaintea ori&~ei alteia trebue 2faglui, IlgHduintH avem, ci indvrarea h d d ~n
#i ,cu noi in fiecare ?;it in misura ^la$estul&toa~e.-
?B

24 IANUARIE
,. 26 IANUARIE
u ie pcira'seasccf: leag211-I4
e pe tabla inimei tale. - -
Cdnd posfifi nu fi#ica fdfarnicii p o s o m ~ i f i .

t d cP drqtatea este eIementu1 ceI mai c i ~ : paporului lui DY;mne-


s i d e lips5 sufl2tea~-
t ~ h $ 3~ i f n s e m g sfdr~itul le gtele 1 9 ate
pretinde e, trecfind p a t e ,
ci postul diblnd pn-
dreptZfii, sd fim a;?.lecati, slngeros $i iritator ca
e. $i exercitbd &Ia, noi & controls. Credem c~ la
nezeeascb . , . Prjn umlrra este de aju* p a t d m-
~ t r i ,cari sunt decgzuti ~i moderare in mboate d a d
gdndim mai intiii Ia aceste ar postd*care ss
nu fim numai drepti fat$ ~i care il socatim ca s e d blb-
, ~ b i l i =hiar
, $i fa@ de post e pigubitor in a%rir ' gi ara-
todt Q astfel ~5 p u t e ~ lfj copii vred-
ceresc. - 2, '02-171, fic suflet-&. Pagubele lui ft~.trec
Ie ce s'ar argta pe uxma abmga-
s!&?
.&%sW s&g&fa
e@Ie vie@ -p a z e ~ f ehim4 fa; 'cdci cfin ear
Prwerbe 4:23.
I Aceash a t e singunt partare pOtriviG a meaturii
r+ti .& Creator, h#ide S,ys$dtonJ gi SUpsoitmal
fih#einba~trrI$ a d~etSmld5nhg. D& dad D m -
nal vorbeqte s ' a s c u l m cn hare-amink stimg cu-
ygotul &n gi din toat& puterea cu zor s6 imfidm po-
mca. Linigtea, £ericirea gi acea noblletg a caractera-
n i nodm prin care bucltrqi primim inviivtura $
porb hi ale ~tiintdqi in#ebp&d, a t m H de a-
dot.iiraa noash5 profun& fa#& de D d , Drept a-
ceea. D o m d 'agrijqte Qi & s d G mereu in nd dm-
tea ce se cade s'o d h ntrmelui s5u sfbt. - Z,
'96-155. x-
7 -+ at*
$ 0 30- ".
L

$ Li ,ieu o pmbotii ctr aced scop, rZ n mde


a r2 raga rofdeama # a nu se descmaja.- I.rm 18:L
Adresadu-nc lui D m e @~ n'a- he I@*
teams el ar fi acrrpat cu alte l.rrpari dim-*
te, sau c5-i estc urIt d iarI gi i s&il mok!st;im
hcrurife noastre rn-te. Ca s5 ne =w in a-
' i h d h d o g i i InvinpHtori veghiazP .$i-$i $in hGne!e ceastg privintg, D o 4 a s p ~ambola? v H h ,
lor nepiitate de lume. Ei ,,a +-au luPnjit hainele"; Czre rnolestl memu pe j d d t ~ r care , h a fo~t
ei 6 Ie-au pHzit nepstate do lumr Ei n'ao perniis pd- cultat5 $i i-a dat rgsp- nmnai fiindd lea at&f
~swui ~ 8 - murdSreassS
i ji prin aceas!. sii-i dosp~i:Z Tinjse. Dacg \i nai facem d e l , prin a c e * @?i*
Dmnul, ci cu airl[uin#l s'au fclosi: do szuple m seric?zitatea dorintei noastre $i c o n w e a ce-o
SC-PI -re )krge orice patk Ei so fmpotrivesc pb- em, cs cer- n-sM desigur va fi ~sculfa:a. Dar
~~~~
4. nu 5s
atab insufletire, tmgt dqrnanul nici p r o -*-~ta.~nueaid d nu ne dkcmrj8m din t p s l de
apropkt do ei Spie a d in&. Teat9 m d n t a qi r&vng, vi d a d ntl ne pierdem rabdama
acesf= W 4 ( b 4 vch@ lor e tc!ul supusg vcia(ii and s'am8qii *pIinirea cererii -ire, ce adesea
C h r i h . ,.Au mvsit cu El"
vointa nu pot pacgtui, - -
Z, '97-161,
pzr.tm aceca r; atSmplfi, tjjnd timpui UI element+?Important in tot
l u d I~ Dmnezea - 2. '95-214
31 IAMJARIE
2 FEBRZTAaIE
81 c a n d m pe c d arnilifi cu drepfafe. $i inoafd
pe cQI amramrIi$i
.&a hi.- Psalm 259.
&debsurd eerinfe de neaptirata
vreau s Z ~ dab&d=s& ifite-
supmere trebue S P - ~r ie c . m -
Wsa de inkbpiune altfel nu poi
rtau9qi mtelepciunea p - c u e D m -
fora a &rm inimg e s h
& va mi vedca d sta-
h z i i a jucieciiG s3ngtoase e de mps-
cgci aitcum w se poate g k d i in*
dacii inaiote ck toate nu
iv trebue sg recunmqtem,
fii hi Christos es te umilinb,

1 FEBRUARIE

Si
mechile fate vor mzi cuvcintul inapoia fa, zi- 3 FEBRUARE
c M : aceasfa esfe cdea, umbtag in ea, f&& a ua" a-
Me 6m drmn, nici la dreapta. nici la sfany,- Isaia

"
mdLmr
@
CMaiu-
-
' = bmtm ~ ' 0
cu
:' 4
la inmcbarea dm-
la raspii~~tie,
mare sckimbare in viab noastrg $i
in dreapfa sau in stpnga, a-
ttmu ss x~ a ~ r i mpe m moment ~is ' a m l t ~ mplarul.
84 ne intoarcem &trg euvgatd lui
Dmnnuo. $i C ~ P principiile~ M $i pn'uncile gi in-
viitaMe sal*'c~nprivire la 1acruI in a r e ne-
d-i@v rP no s i a W a g t e voiofaDmnutui, a se.
re *ndum s-wtdlliS&U ou dliata ca rg ne pum
de ~ ~ ~ li&ire l ~ Si8 bcrederz
, de-
P I B ~in CO~QUCWZI *,_,2, '95-6"
-
--

4 FEBRUBRIE

ek -W~?Ensc2pr8:@C p d meu,
e & p c r r .
ca sd nu lua!l

T4i ,yad ~ d d SZ d pozuAe m e l e ,Pope-


mi DomnuEtli", &'s ~~ -
Su,s& se supunii
qi rl baa din B a b h ,,a sit nu luafi par& la pldgik
lui", esci obemiinit atarea ade~iiratga BabiIonului S;
b e d t a t ies din, d, aeasta d M e s c c;i niciclnd
n'aa fost in intele-. cu:pBcateIe hi Aoeia ori rg-
m3n in el 8i dupgce aa C U D O S ~p8cateIe ki, a k t e
c.5 in staiea lor I d & de actm 1e j a d d $i mi bi-
ne, vor fi socotiti at d , cari snnt dk acord cu eie,
cari subscrin aces+ blasfetcii q snnt mai vrednici
' de oshd5 d e M -dqsa ,,pIeaviiW- a ba'diilonenilm-
pentrue5 sr a d & de mai multil Ms. g
7 =BRUARIE
*
pm pm&& -
P3fift-s cci aceasfa esfs voia ltti h n e z e u , sfin-
1 T e d 4:3. nu lucreazd r&a aprcmpeld; de aceea iu-
-
E$nirea legii. Rom, 13:10.
Jh&BMUT~QH~la %. Scriptu~~, pentru a afla voia
1d api WMI affa & munca m e ce o cere
Dumuezerq @a .mi.na ate,aceea EO o facem pentru
'm LOU% ,aeeste de falos; nei trebue s2
l t l ~ d m!* s&jtt&rea, cacerirea gi pwrnarea noastrft,
TOPt. ceIdEm. mm e sarvidvl ncstru in osa crsdiniii
kpble noasfro b tme~Csdp menire, acasii si in mki-
. naw *
la stroin~2.sunt.c~mdare
in IhIde m ~ i 1 0 .$
&@hnz
fa@ de lucrarea interm-
ll.
principal. Cad d a ~ vorEw
..
r
r ab ingerilor $i dac2 qtim pro-
1 ~ $ 9 dad ~
.
Z hh~A* * '& d . a i ~ . d b
& i & ~ ' ~ ~ ;a-
tmtg rirae.
~ t Damndui,
r r t
fsri de ittbira p i rwtnl:~ d s pig ~ C M ~ : ~ ~ ,
%.*, h.Wd. v&re dunneressc,
~ 5 "i&ra~.&~01ht5 I.k& &+ ~6fie pr~cipivl
d w i 5 f w a1 +ie@ &stre -- I 13:1-7; ';
10 FEBRUARIE

sti h i m asupfa lip& de

,e6 1. nemtenit sL reaoim


tn rninte-ne f~@id@@Ie. dumnezeqfi $i sa le curmas-
t.em Itr cu-tul ldBt%tt-~~~~. 2. Tot ma: mult rnai
mdt ,o3 crede&-~& ' ~ 3 c h dleg5m3nt
' cu Domriul, a-

m i r e k&@BL*r@ k u d e sfinte. - 2. 'CO-170.

lui are intr'ad'eviir 11 FEBRUARIE


spiritual, deoarece s d f e f i cdnd va' vor must@ $i od vor goni
spirhale; ~i oercul g&4- f5f cuuainful-rdu min#ind penfru ntine. -
jire cultivat. Prin ,,cercul
ocuriIe b, care m i ~ t e asa re-
are riigaz, C&tii vrzme a +i persemfia sunt cons4 ai 1 ~ 5 1 %
els zilei qi ale victii, sun tan htistm qi noi t h e s& le qmrtlim in-
e: mdntii la lucru! w-l avern ~rnpo+rivLeaqi perseczuga nwqi
facem o facem in mod me- am atras, siirbgtmqte, abntk.
lJnintsa asupra !wrtlIwi, a- e wei sstfel de p r d u r i ,
Dar chiar si a&, pt",nclpinl eze mai deparb -lea qi noi - din
va Ingriji in mod iitcon- sanenilor rrqtri mhQ- In i p t r i -
a a d Domnd'parb gi in chipd cum
~ t wt efwq2iturii de mare pre perrtm a-
P supnqi acelomgi Pncerciiri.
'S62-!?6, '2 - 'zJq@ ~ ~ @ - G A F W ~fkBaUp s d g
ap elfa are IS aps a ~ p a n [ e a nqSrramwaa :qa q
aIqm FS !S %:?da-~p a p !D InvBAape a ~ ! pp s e o a
-rw zs e~fuq-e~a qsa ea q IZ&BB~IS apqux q
a
!
- qsa va~tqq~x -m?~mulwar a !s y33d
-nsas ma13 rw .mleFqTl ' ~ p s ~ a a ~ a u menm
p urase
-eiil~kpa e ~a~kasoqonu !S a~ianppqsws a$iJ a m u nr,
fS ~&mamo w p f q a l s !S ~ g z e p a d u;t-q!.rrip f HI*
- q s aund t! a l s a ~ sas a y g ~ a qa m eawz 2 ~ s aa:qxp~
~>-?J'I1af~f~ ~ P p m ~ z
q b'e~Jdsu! Q ,&$+$? 14 1FAapE !rr:
.FZ r! ':r~ympp! pmxmma ad p u t E? ?el%p ! p q S
na p ~j;m' !;JUI!~~-U~J~~ ? a m p ~ d1%a ap d e 333%
nu IS 9san.~Sam~np~.ralm.re~
I q s ~ , aq & p P S ap ~ a nu
atn* 0 pp I$ pz,pqg~-iinn~ap%;~$p&ti "-3~
?re3 a'ef89od as an al~qu!ea$ap s ~ dS F I ~ N .
18 ~ R U A R I E
a, Iltrrnnezad o o s h , t
4 caarcii pe voi, ca st3
Ptitl e i r a g b-, prin d s f U # I&&;
CQ arn~@rn*h" imWW do dm&.., rediind WTU
nimic d o d n f d & cu tQI ~hlfie det&inutg ins*
cinarea m e- 3 Chhi 6=& 3.
~ r n m c a s r s z + = i a x ~ & d a p i ~ e
dbpukri&~.tte,aW&esdsnnzo-
& a tbeamitntstra hri hmzmsen phneazli a m p
-8 6 a l w z u h d m deseori d'-%mPl%~
deodaiii vine tnftiuran, se ~WBC t r a m ptcllie
mhmeridai par a p a p e % *- gi pentta ?zn
maanent *'m vi.lmvafi "bailltaa clamdbs, gi
pax'& $i izdmms d y = ? e z ~n t s fi pgrsw
Astfade~en+Cd~folaritoaFc,~cicu
toate & &b. can, 51 i h c . p 6 mai
ace& p&sur de
,3rQibineammMaaDmMaevin'ml.tmetic,
m t a m e r e $ngm in l&nBU, pE '98-40,
Wsqi aceasta esC ntngsi o kdii gad& piing nu am
hecut prin astfJ de probe care s3i desvolte in nai o
erectin/& sau o *&miere ca $5 ma ne d lgsiim cb
haw D d u i $ sil fim fim "n cele mai iatunecate
ceasmi Lini~Wila pprvfares tie griie dnmnezeea~d.-
Z. '01314

h a # j ~ g darm -a wW&., &Gi jc@ m a


este -
bm, pi sarrino atea rrqeard. Bat. tkr29, 38.

-2 r&-A
Acei ae mest jag au f$igirMnb c x d n k -
hi duuu~meesc,c5 brk hpejtusrile oor k a m e
binere Iw: gi ca di-t Yncina lar este nrai ma, ctr cbf
mat I. a ifitzinecmat.rp.qir&~;cu
vd~y~fini
lucitor le m f i -iernl
~rezent,co
, cn atgt mai strg-
# ar attit d nzdrelag $
cdt

Wviti vor fi pentnt ' k p i ~ f i ac e r e d . Jtule&nd


d n acest prmd de vedere, o r b , sarcing eie qcrarg,
ciici &ui nostm este prewt, h g m n w b i l ; e
f ~ ~ ~ f $ ~ e n t ~ a - d i i d ~ n a n $ i e c u ~ i n a -
-
test jug.
- -
--
2. '00-137.
FrSrd sgdrcenie fie pmfarea vmstra'; sii fiH indes-
De'm F e ~ ' v i ad r e voiu a fi religios, gi nu-@ ftJafi cu cele ce me@ - &mi 13:s.
&&a, ci-# i q e d d inima, 'dujirea aces- Rngiicitmile egdste mstd mdt. Mdv din. &
I
@ e& d e w & -
lacob 1:26. , roagii e g d au d o b d t bogtitie, dar am pierht
~ e v d r u l.$ sinjba lai. Unii au primit W t a t e , dar
. Emba e v b z 5 h a inimii, ~i dewace in ciutarea ei s'au expus la ~~ cu mulf mai gre-
rSv
& pplizntl inhii d a t e " , &&a, care ~ r b q t e le ca boala. N#ii$-a r&p&tat dim gura mMii pe

a
a M S , hvidio~,egoist., amar, trufa~,defiiimiitor, a-
at,daredeqte &inima
i din a &rei plin curge m-
W, ale necurat5 Si, dureros, Iipsitg de sfi.enie
iubifii lor ca a p i sii doreascii, d mai
fi d t a t Dtmnezeu nzgM-;
intelepciunea de sus $ se fie primit &uiaIa
de nu le-ar
sau de-ar £

bare de griie a 1ui Ihwezw cn cradin#g, evlavie ~i


dii a t
ptlrtg-

mul+re!? Cqtinul d se E d o s e . , in mod cu-


mintel nlnnai de l n d e de cam este vrddc, gi sH
primeas& toate cu mmwqtinw ca dar &la Dunme-
m l e bacuri d,
ckii le &XI d q i i hdrumare, in- z e a Mai biae s8 se.roage penh d a d W t u a l e , $
Wcesu .$ vi- -
i n k amfirit&. Z. '99-215. fntrre albie p e n h rribdtzre ptuinirdi @ indestnlircro
hh~ii. - 2, '02-250.
Lir 21 FEWiUARIE
', Inva'fa-te-voiu, #-#i voiu ar6ta calea in care $6
Cdci stiima mea fi cetafea m a eqfi; deci pentru ambli; cu ochiul mea fe voiu imtlifa. - Psalm 32r8.
rurmefe t 6 a indreaptci-md, $ condu-mii.-- Psalm 31:4.
Una din invzi@turile. cele mai I m a m a t e p e n b
cregtini este c5 in toate lucnnile vi* s9a$teptecon-
DqxSce Dannul m a f b t parte de anumite in- ducetea dela Dumn- NicimhtZ & nu "map&la
vi%Sgturigi mperien*, din care unde au ajuas la n d oeva, fie lwurile vi* a+a, fie cele s p h i t d e , fi-
ha imprqur5x-i bnne $ liniqtite, proceded adesea se r"a a-qi da '&#a sii afle roia 1ui Durn- cu privire
scbi!uh&g- . _ . ioldurtirii Domnului duc la la ac&, ..Noi tofi inain- spre Canaan $ be-
iottemprerCea acestor impreidri favorawe - si to-
+i in unele fivinw nefavarabile - ~i produc stiiri
! bue sti gtim d in& alffel de erporiente ne agteapu
prh care trebrse sii trecem, inainte de;t ajw@ la
d. NU se clmine adevlirahdni crediIleios ca la ast- ; Wqtenirea fggzid&#dor, InvHwtwa. 9- cii m e -
fel de acazii sii rqmmma sau szi se plkgg, s ~ & u fie
i
: h t gi nemndi#i-t sH w supma ad-3 barn-

-
alegHtor. Din amtrii, trebue s'qtepte conduccrea nului n& nemul#t&tori ci diiar cu p1-e. hki'i-
l h m n d u i Ihci5 &i b e b i indrumarea dumnezeasc5,
chiar p h ea ajuege in stare be pustiu, mai pu- m a i dela aceia se p a t e qQptS
din exPBrientele de d nainte p mat d- la-
+ iv-
$inde a t dedt aceea in care se afla mai-'nainte, '
*tiimint& d i n t s $! rwedd in b u n t i b h
trebue sg urmae &IS ~ov&lg mducerea Dm-ului,
cgnt~ndcibtecul credintii $i a1 increderil.-Z '02-249.
bancw sj putere. m u l u i . - 2. *02-151; 2~9
m- 1 4 FEBRUARlE

C&i ceea ce era cu nepufinti in lege, penfrucci


26 FEBRUARIE

e m slabd in &up, a f & d Dumnezeu. %&fend pe Bucuraff-uci in Domnul tofdeauna; @ iar voi rice:
Fiul sifu Zn memiinarea trvpului pcicdtos si pentru pa- wafi-va. - Fil. 4:4.
cat, eondamncind p ~ ~ in&t ~ p ca ; dreptatea legii sci
se impiineasci in noi, can- umblam nu dupd fmp, ci
dupd @if. - Ram.. 8:3, 4.
C t a h e r i r e ~i d g i i e r e este in aceste cuvinte!
In adev& a v i a t e minunate de v i a g sunt acestea! m n d , b b u e sii aibg credwa puternicii in el -
Ne -113 & speranw. Dacg in loc de ~ e rectitmea f ne- - mfidenw, sperauw, S i r e . Aceastg bucurie nu e
, =
conditionatii a trupului, Dumnezeu primeste dela noi ;pnotoas&, gi nici amtrad. Ea insemneaza sauna-
intentiile d&vasite ale inimii - adevirat cfi pu- k,fericire, pa- W i , veselia sau pliicerea sufle-
t- area n5ciejde czi v o m ajunge @a ?us8 iminte:
perfe@unea... Nai putem unmMa dupa spirit, desi
in ce priveqte carp111 nostru muritor, nu ~ u t e majunge
p i n g la spirit; integtiile aeci ne pot fi d*i&vlr$te. Si
&ar aceasta o tau% Tat51 nostru ceresc in nui: per-
iecfiunea intentiei. - 2. '02-248

25 FEBRUARIE

Ntr n&ai ru pine va ttcii omul, ci cu fot cuvin-


t d ce iese rfm gma fui Dumnezeu. - Mafei 4:4. 21 FEBRUARIE
Trebue &iinvit%mcii viah mului nu st6 numai
din abundenp ceIor cesi smt & lqs5 s p trai, -
hrang, imnbrBc5minfe, etc. - a in inteles mai larg $i
mai inalt, via@ se bazeazi pe subordonarea deplina
a voin@i noastre lui Dumnezeu,' pe atentia incordat5
fat& de fiecam m v k t ce iese din gura hi. Sunt de
lips5 toate admanisrile, t-te ^tmkb~tirile.taate pro-
miside pentrs demtarea wlora pe care Dumnezeu
ia menit a primi viah de veci ca s@i mcqtenitori ai
Fiului siiu in imp&rirg$e. Prin urmare, ca inviitgcei ai
Domaulni Isus s$ ne b e m n i m tot nzai bine cuvin-
tele lui Si s& hw%m dup6 sfatul cuvintelor cuprinse
in textul de mai sus. -2. '02-246, 248.. . - . h " -q
-
Isus. - Fil. 4:P.
1 MARTJE
Si pacea lui Dumnezeu. care intrece tout5- -info- ---
legerea, v a p i z i inhire +i mgefele voastre in ~ h n s i o s

Nu d e paaea noastrii e vorba aci, ci de pacea lui


Dumnezeu - de asre~r care colbaarii w p r a noas-
trii din ghdirea la puterea qi W t a t e a lui Dumne-
zeu, din amvingerea cil h z e u ne e n e cu mim
sa ca p e fss%. Aceastg pace este ca un pazitor ca-
re tcrtdeauna sts I b g ~noi ca sg departeze toat2
frica nelinistitoare $i tot gfindul ptrivnic. Ea ajuU
pe crqtini s E $ pSstreze .in inimg pacea, prietenia
qi IegZmSntul cu h e z e u ; p@te mintea ~i facuI-
tatea lor de ghdire, ii hvatg qi W q t q t e cu privire
la puterea, ktelepciunea $i iubirea lui Dumnezeu. -
Z. 103-8.

c6te smf respedaoase . .. la acesteu s6 va' g&tdi#i.


- m.4Sd
Cine are atragem de i a penh neadeva, pen-
tru exagerare, acela mai mult sait mai putin sii mur-
diirqte pe sine. Cine ksii ig curiiteqte cugetele gi
incunjuri exageriirik, .acela in d s u a potrivitii Fqi
:urgte$te sufletul caracterd intreg. Mu e destul ca
numai siguranp lucnuilar adevtirate s'o a m , ci tre-
bue ss Ie gi' m-isim q i sg intelegem cg ia ce grad
sunt ele cinstite q i n d e . Cgci a toate cii lhnnul a
,
accrperit trssiiturife jasnice ale caracWui n o s h . $i
in mod definitiv vrea s4-re-ascundg prin meritul sgu, '
t ~ t u g inai nu putem simuatiza cu starea noastrs de-
dzutd, u dhcmtr?i,.'tr~biie sii ' d o h adeviirata no-
ble@ qi cea rnai idea%, cea mai ids demnitate in
h t in ghdurire ~i in, toate leggturile noastre cu
h n e z e u ~i Cu m e n i i noytri. - 2. '03-9. .-.
C i t e sunt drepte . .. h acestea sd vd gcindifi. -
Fg. 4;8.
Nu putem permite min@ noastre sg se o..ipe cu petioase yi in i n r e a r e grad hudabile ca ue sx&mplu: ,
iu& nf?dt*epte. Trebue sa invitam a aplica masura rnvintele noFlei g&du&e qi faptele d ~ ~ales d- e
%iatii la toate cugetele, vorbele $i faptele nnoastre, -(lg- ~i ca r e d t a t +win &a, incetd mr iwtul
g r d e a l t ~ r aa 12 privi din alt punct de vederee, ~i a- 8i nai ne drzsvQIt&rn#>e&&&a la aceste ideal*
nme, incat iarti%mintea siinitoasa, cu d s , cu iefia- &I care s'a h b i t m&ea $ naastrl neuii. Cur
rebou iadurare si a dorhta de-a le da m&,i tie aju- I $annoireit eag&elo~.mp +gi ti-b&l@m&.min q a
fel, cg din ce b ce ,t@E"w4
, Zbr. Ah. cum nu putem fi destul de precautl in jude-
w i
ea cugetelor si inh$ilor ce se coc in noi! Totuqi
' rjornnul gi 8nviTi4&t~r~1 q%w:'-m$2(?a m h a r e avem cu
Din pas in pas, din
s l Ir"avnim totdeauna ca masura dreptiitii nu cumva minut in &nut, in c b cw se $e$@',prmen%e,cu in-
I n m a privinG sii fie viXtFimat5 prin me-o apiecare wtul ne rk&ci%rnpa spifeie ~iGYiri4 a t s~ubrulaces.
adreapt2 a inimii noastre! - 2. '03-9, tei sigri $2 p i n ingri$rai I&&. &&stre 'cu DomnuI,
ne fa- p&rta$ la lain.& hSme, W R p~ veci Re va
4 MARTIE
I race
2. '03-9..
+
perfati in ~hipul u - b f e r t ~anrmiui.-
Cdte sunt cutafe, cdfe sunt de iubit, ecife sunt
Lmne de Iauda . . . la acestea sii vci gdnefi. - Fil.
I Am invdtaf in cele ce sunf sci fiu multumit cu
si sa faptuim Iucrurile curate
ce este nccurat s&ne cauzeze o du-
I-! eele ce am. $tiu sci figmen'f, gfiu sa" am p de prism.
Faip. 4:/1, f 2.
: Dac& vsd- oti @parh$eher vietii mastre s m t
a Ie skrge si di3 memorja ncastrg. dewbits, awasta k e b z 9% daducem (in-
as2 numai cqa 5e pot, daci mixtea noas- ) & I>llmnezev ?tie &t& li s& avem a t i t de
este idrepiat& nu- spre lucnrri a- le prorg~itetij&t si dc a h h f t i l e n$rllw-
m j u r a m ~ r ce
i necurstink. r care SP n w km@e gi kZi aa ~ciivred31.1d &B
ri pretuim amab11tatea curat&, cele
iubit. Dac.5 tut,deaunz gndim la lucrurile
, gbduI.ile noastre sufieteoii vor p k - '
area a&&
f %itor, §& Jnu@#t% d e i . ~ 4
A p ~ s t ~,lmuin tdehta sit prisciim: adid
a, ab+mdea bun&dq pttw&at.e@!si be a-
-

m a t e infiltimi ~i &t va fi cu putin!&


le de iubit ia firea desivhrsitii a
v a n
i@ .F" e amsti*i%nii mastre. B ~ $re-
inva m mqn s& stdm~m8i-tipsa;adieg s$'&I;
P
dd %=Q&Z@~ 6 a h i Isus ChTisi.os hzmnd nostru, nimica nuti mdP dec&t vede de -king in@?&-
a,$;~E1ita+o,aeye in parte se aratii in ufma$ii lui ea i infijit@ D&mt&i. @ fbf&&@&@@$.-,--
&risbs cari merg h o t g r i ~in urmele sale. -Z. '03-%
v
8 MAR'SIE
m m a plts membreEe pe Tifir care ds'nfte e
s+apdm&c ~ l n o . v d f . - 1 Caiat i2d&
-- a
' 13 MARTIE
11 MARTZE:
Deci c&# suntmn desiiodr~iti,sci cugefcin; aceasta;
Meat aceea mi m b d *PT-
+ti m d ~atcifa
-~ d a c ~eagetafi ceva- in olt ckp, Dumnezeu 06 (M(
new d~ nrrnfwi, sci lepcidh bat6 s n m k 9 @cafrrt. descopri @ aceusta. Dm8 s i umbla'm dupd aceeqj
he no w d ~ o c & ~we wSdd re nta' cu care am ajuns sd ctrgetcim aceeagi . . . -
Fif 3:15-17.
d~ e n t m Rocuftdi, - E t d 12:&
care mPli
te sGqti a aim* phfi h p&d
*
r
cbdxG tJe
*fic&l

mm;i id +tei,
' Acei ce au ajuns la seam11 iubirii desgviirsite au
datorinb ~i este de aeap5raQ trebuintd, ca sd intre
cu fapte in servicid iui Dwmnezeu, pmzbduc~iviafa
,
a-ti minkad, tt ~ r b H
o # d q i~e
pentrn frati A q t * nu stau a@ n m a i ca reprezen-
& m-.fi
btarirrr; tan$%lui Dtrmnezea $ ai prizidpiilor adeviirulni, ci
ta,
-
6
-hG
+- 'Bh iWi
Mdniap., lapi%& sarck griiilar
he: En
totdatii ca reprez&tanfi $i ai awlma cari sunt tari
in D-d, t&$4ld $i ln rnedinQ cuvln-
&* 'cr cd *
dtri'm tuld d u ; ei sunt gata, Mitori c3t vi indenndtori ai
di In ce celolalg alergiitori spre ,,wt~**,
oa asomenea sii poaG
an cu cea mii hotiritiperkitate mr d dmedeas- aiunge la - Z,
cii ca erte chemat $i ales. - 2. '03-34.
101-10,

. ?
fit ,. ,d
14 MARTIE
12 MARTIE '
A'? A
d
Cel tdtziu la m8nie este mas' mare deccif un 2-
*4
&#&
?#bar
*
& mdimdui ssfe id&- din hi^ ctb
!m5nqmZfZ i%tzqd*#din a
1 Dm. 1:s.
- VidfmL
fear, ~i cel ce gtie a sfip6ni s d e f u 2 siiu d e c a cel ce
ia.o cefate. - Prov. 16:32.

In tunp ce mbia cn &rader de urg, reacredintfi,


duqmiinie gi inddie .trehue s'o lapede dela sine wi
aceia cari se silesc sii imitae exempld Fiului iubit
a lui Dumnezeu, mbia, in fo- de reprobare dreap-
f2 faH de fapta re.gi de diferitek manifestw ale
pgcatuld, e foarte la 1.m. $ c t ~toate cii gi' aceasfa
m a i cu moderatie mare, inso$itg @ caritcbrizatil
de iubire e permis a o btre- Sunt knpjur5z-i
&d a fi foa& n a o c a w siw $i a nu aplica o
m h k dreapG. -
2. '%-279.
I

P
1 '
:-..
s
' ., ' ' 67 W T I E
dw:dda d Icrknbul &l
zece @en& (3 tat mlui
*as'; im de& a?-2 re
C&
are i se va da # pa
me pi ceeme me se. va w:;
3
-- Y@f.25:28, 29. I!, ,

16 MARTE Penfru areaa M n @ d eoapseb cug~fnluivostrg


fifI deptapfi, m%f16@1# d~sa'v6rqitin darul ce vi
Nqi @ cti ne'kn ~ m r d a din € rnoorte la via#ii, aduca 2n (la) desc~perireaIrd lsus Christos. -ite -a'
cd iabrm ~ a akafi.., pi noi 8Pcfmssgnfem sul' punem
deN wi - I !txtiz 3~14,<16.
Pefruf:13. ,, 1

z>tp$i w -eta$ heins , ; m i j W g&xi$isii YW&F


p~tm o lvpte lung& grea pi hot4dtii. ,;W
I 14sa#i s2i 3 Isrs&p&wascii esupa mstrii =Mitt $II
I sub lntti.rS&weain:&% in sgVt b p iatci~isL
I deg toata pteterea $ aria spirituhi pi snfMuIr*. &
apoi sii d d @ i din am in chealci & 1
cu h a hgdfb &a~4 ~ . ~ g wt#~parkr- i aq
d q a l o ~ i r ibi p i a an&@ $ pi d&+b& q
re qafsppmh C b s i r m b @ % k d r s eii aa d & p
wm
re wea Q &.mdai~ dea-d-
bwit~rululPe aloa ce m & Mn5e .myrs
.p&
fisp:kb
Ieesputuri pi 8fikqitw-i d.cu ,ztbiJIrH%d+
*
foare fn Jacers de bins". - 2, 'a-tEl., M ,q
4,
19 MARTIE v7 21 MARTIE
F l i n & ~ s ~ f e #fiii ui d f c i n ' i , noosemamindzr- ' lar eu ztc vouci, iubiti pe vrt?,vm# 009fri $.i MJ,
vB r. pdtple de mi lminfe in ne#zin#a v w h d , ci pfi-vci penfru cei care v 6 gonesc pe voi. - Mat, 9 &,
-SdnM v'a chemof fi#i $ voi rfi* in &
mers al vietji. - 1 Petm 1:M, 15.
kiea gfqitii d h t i ~ ~ *
Aki se oferg o bun2 &e'
rm S m i i tale. Oar@buouscw
Be a-#i csceta &a-
~dragosteafatg de
&tre aqt.hi ei ~i Ie ajuG dupg cea rnai bud pu.ti.nt3 a ta o s&
zeu faoe b t e f-ele -tedui lor, iar sopiii S3ii vadz CI le este $re@ drrmrul $ sgise intoarc&? Poti
nmai tredtori prin m h a sa; dar rm aceasla e ta sii te r ~ g pi e n h ei $ ca "dtuagiii riibdare 8%
S m t i a lui Pet, El,in* ~5 IW feri sl&biaunile,aegti; $ lipsa lor de desvoIta-
sP ne form5.m noi i*ne
*&
d q i i inviiwhde danuls-
Un lmru este de f 5 a t in nd Qi h i dI ) o ~ ~ u , T
re? Pafi tu prh exmp a n&il sii le ari#i o d e mai
bung? Dac5 da, ahmd McaM i1 +re#ue$ti
qi aazi oe an sunt treji s5-1 fa&, u . 9 4 gi qteapa aa
+ I&mnnl sH lucre miracrrfos pentru ei, se d g e s c
a r b qi dan dnjrnandm an mare avantaj asupra lor,
p pwtos, P ~ t &*I d In&$& pe p1cgtaS nicidta-
tii! Nu, p&nii-13 judetata nqpqitii a lui Dumnei~ear
va argta, cK pikaid 6 ptidtrwntf sunt legati md &
asre de sigm il vrt intrebuinb p t r u a Ee-lea mini- altul cg nu se mai pat deapiirfi, phi%at&
k gi pidonrele ca OP-i al!unce in in- a 1 m$
Ctin afar&,dacg ei nu voesc sii lucre spre desg-i-

-
mhtuirii lor cu frkii $ tanere. - Fiiipeni 2:12.
- 2. '0355.
20 MAPTIE Dacdi ne judecifm /examamr&) pe noi iqine, nu
Dacd r d d n e f i in cwcinfd.mea, suntefi nt ade- vom fi jndecufi; dm fiind judecofi de Domnui, noi
,&at ucenicii mei; i'vefi cpndtqfe adevtirni, @ a&- smtern coreciafi, a+a ca sa ma fim jzuieco# da d a i d
' va face It% - 1- 8:31, 32. . cu lnmea. -
1 Curinf. 11:31, 32,Diagtotf.
S . , i 8 $ k d e ~ eduxmezwti n-i pe G i l e a- DaG, fiind flptmi not+ ne diLm seama ds pier-
r&#a~e de DLmrnaen se pate a j l m e Aceste &rHd dede $ ~ t i g d e naastre cg mde, c i d $Icum
. h d ,apstolii $i profe* A riimhea la in- ne-au a j w fn hpta no&strii coPrtiw?i cu tntplrt, cu
v&k&tdledqwe in &ile lor impirate, inseamng diamlui si cu: tumea d i i mc&& ne este de ma-
.a b a medita sau cugeta asupra far, a d e re foIm b tog cari -o fa- p e n b ca o&id n o s h
iEl caai$maPrl lor qi a ne croi caracts+tlf exad &ii numai qi numqi pliicerea D d s'o
eie. lh& in felul acesta nu ne abatem dela cuviintd Istaelip spkitaaii tre$lce ,-- tn £kcam zi i$ 'a
ErriIbhW~y
;ba mai dt,
Wadev&r vom ,,cuma$e a&vgrUl";
m i vonn fi &bera$ & b t e 'dmtrinele
fiecare c e s - in apmpierm d u i as-
sii ~ u h s c 5
hiereu Isus. Shgele pretiosului aostru RSmanp&%W
mite gi bdiivitoaue; 6 fi tari b &@ si ne trebae cerut $najutot pentma a CIS%# 6 aea d d&
vbm prrtr&a 1- peatm &ta datii d8t5 sfintilor; pat3 fa caqtiintes; ca asffeI ka;na rtaa~ltri$de hank&
van 1-ta: 1llp-k brurg; wnn ptea m&turisi o mlrtu- dreptatea Domnultj, s& nu se Wine, dJrtepHzC l Asd
i de
rie h d k @ voan pies w t a orice atac ca ,,sddati peea~iceaCea&pa~,crala~s&p~temfi
b d ai lui Chrktas"' p b i i la sfiiqitul drumului ms-
tru. - Z. *mat.
,,fArs incretiM, fa5 pat& datr a h psemepea"'. -
rr
27 MIikTIE C

dccsu'a ma mi^... .
ca fofi zd dm LOM.+ ca ~3 liC dCIiiodrJIH
ze-&a&" b t r e W ,
fino21

42~.
.+,* ewa&Poa lummOdfrt... fimIIrrWZduad cym m'atfabifpe
k 1ISh3&
cum se poate aoeagta? D m - F W parte d&a naarmti omenesc cirzut, wn-
dbpash-a ks,s ChristQF tatdeauna a fast fn armo~ie 6em neZasbe a faae ~eun f m care &poaa i fl.
1 ceresc - ca mu,
cu sWEudre a lduq&d lai D g m m m ~?ria unnare, s b n&rg
fiintei I n i Dar au tot a!+a e s t eu pwent3 ca f S p M md, au este r e d tatul a ceva ce
noi; n& a&8 fasit p&c&@i$i n'am meritat s& fim k- a fM ar fi ptktfaat fSpkrra naastrfi vech,
bi& D& ~ B nd F am fast sp&ka$i.$i mititi gi m a t Aceas~stazeiure&~~ie&euadardeHI?urs-
de hprfecsbl ar fi sc- noastra p W b 9 , ini- xtezeu. S2i ne insemdm biPe aceas 3 invgt5tuT&,alt:
ma din ea esk p & ,in ocbii 116.. El ~b&ti in Eel meren vom fi expa$ h c&&e . . P e n h &e
inimi qi fii6dr6 wade Wd, ne vede h i d e curate, in- va d se paau d s a f&*a ca desVdht8
ten& pta carat&; oa & b i a twinge s l & W d l r b i a e e a v e c b e , a ~ M o ~ l a r a t & ~ O
~i nepttwele fxxxpddl a ram5 mam a face v&n- taeste~~ktr~aoltg~cutotdde~
@ lui; ca cei QB ~ ( supuners
1 fie i d - in aceh IVL N d s t t n ~ & E # i d i n n o r a . ? a I s t t s$a-
~~
tou& pe cam le-a r&nd.rtits p mhtuireac,noastrti, ceasta ate m i k s h k lui Ihmmme~preggtifi, ,,p
si v & M u - n e aga L)omrml eunoitqte gi aprekhzi in.
noi ce e vft& de itzbi= I&. - Z. 30-79. '\
1' tapte bud'. 6-rm ,*pinfrptc W. - Z. 03-90.

28 MARTIE
M 4 aL lul (=lu&m 1- - 9 rim. M. hctdlndd loade aamkmmt a&(&- lrr6uir
:$; punt& dismtie ouza si che-
e -
cu drept mvht c3 ina- -
cas&q., e.l a devenit in m a t
I
I
all.
a i B l Y d t a - - - - " - d p a d s & ~ I P ~ - & ~ - - P ~

Asemhare clr Thmmzeu.-eadude ori


ssldatdd sale. h p g acetea fe1 de v w r b gmb -4 & h dne-
el o sustine, o miirturis-b $ disprapqte m k Im- curate qi seciudib Si. oljre WXWds d Q # 4 gi
potrivire ca21zei ln s 6 u i ~ W ~ s:a T IW. a El llesup~.Deaioesteasg~pa~Iboc;ic,
gats. sa cheltd&& tat qi sFi fie cu btul ct.~s.fCrtifin ~ietate.$ cu sapmere isMI p e b w i e l r s r m e E g h d ~
Cbrisk $ 1 s ~ m s u i M l a P a a e f a s e b ~ ~ a r c o
tealacnI3amnulcas~figl~c~~a&ne-
sucotita, dci
0 ml&i &eds&nuILe
e e - - t p & - w w ~ e D d
-nu a ~ n , c a n ~ m a ' D q d & rlh-
-teafa :ma&& D d * c d basul
putere I$& miare dgr a-akmd ~ ~ ~ f
*-
I (deslega@] i)ina *d@
intea Tatad phin ckkstos, a
tului~hdmtemp~$&*@enaip-
tea a. -2-'96-33
-
$3 9am eta apuwi
dr&fi@&asS15ri
hut&Is lug8 bruld a
:b i3ikszd jr sf &iWun"JPf
J, sp*d date w&&d
&dnfmmuhrmarfori. -la fcum hl
Ti%.ai6:1% Dapa cum Wem tinap nintorit (ocadune), sd fa-
Fie, cg lu-Dta n&ii e de felul pblic sau psivat, cem Une d t r d fofi, dar mai ales co'frd ai noqtri de o
3 ea s& fie; qi md d t de& &it, sii se mdinfd. - Gal. 6:10.
&@pmgres qi .& se cZip.tEge v&&, $tern ni- Creqfinul. totdeatma trebue sii fir gat. s& f d
W a g w putem fi reclm~scu@ de R w d ,,in-
yWg:~*' b h a i r ~ ~ c h L r a i s a ~ i f i o r e a t ~ t
,
'
~mtpbaes~avem~rrnalt~&ntjk*baoa comoditiiti; d e ; & el ireboo s& fie gata $i la rsee;r
,&&: &d Dmmizl ne va trage la socoteat$ va tau- a pentxu fra$ sH-$ i d e a s & ddar pi viata; el t r a b
"' ~ i Q a i m J t l +dhl
a &cane am iostamdxqi de&t sii caute 4 - de a+i o f d via@ zi (dezi izx %n-
Id '&tatttl c3e a unnaf die asienelile -&. A-
tekml u sH-6?n&e t h p d pentru a r8spbdi a b -
measta in &e, ss fim atanti d nu a- ax
prrterile si4 faam ce m&& w & r e afh v1rul $ p e n h a ajuta h toate chipllrie pe fraw rii
nrf dar sl ne s i b ca f-e
*a j a ~ pea&~m ~ s n n m sii
,*a&% a $&XT~a b pdmi - s& fie f~cukdhiutri-
sau d
~ l L &cute cu W-, c.el ca sii paatti sta in dua tea ma -
illDonmJ,s.aim;bracetoagdhrralarj~2t
riua -5. -
,$ . g & w d e e l siaiaPi grmdkmbDdrie d m . -
2. '03=121.
q "03-91.
-1 APRILIE

Noapea a-inoinfaf,moo s'a q o + : r6 lepaddm


dm h m i d e infrmdeului, #86i imbra'cdm m e i e ZU-
-
mini& Rom 13:12..
L u d e ~ i u m d d u srmt
i b t e acela cari nu
arpoaN aitelror mbnun#i&; td oe n'af s u p k
pr&a in s a d zild nad. &cii e a ar l m b a in
m&surii &i,l'iasupra b.S nu upr&h P nd a-7
#inemn o d dispenza(il de lnmina pi nu de tea veche
d s d t r e k d ttgrn in :n&cu cek5-Wnoask*
qi cu reqomabiliWea &stti% fa.+& de Printul
%. D. ace- b b u e s& trdiim ine&a&qe
d d t o d I n t u n d l n i cu faptal. $ dmnofile
cu
sale.
. .
4 - APRILIE

Sd usn6Srim m s i n c i w (omsf) ca in 'timprrt zilei. Iar d ~ c 6suferd cineua eel un cacrgtin, sd nu se nr-
- &RE, 13:13.
Fiecve & se amaanviplgii e l el esfe oua &tit, $i
p z e , d sd mdromed p h e z e u . - 1 Pehu lr16.
Toate safaktele azeate dk ahdtitirea putarii
amash nu numai in Pn:vin#a bad-, d s& fie cin- *&e in d u I adev&ddts d Ing&ate & Tac
&tit&I tratarea qi amdumrea sa cu aproapeh s & q in tgl ceresc ca probe a aedhb+iei qi idM
parhea lui fat;i de fratele s 5 $~ mai.presus de toab fats de el; &ci d d dun fi sspcyi astdel &. n*
s& fie &stit in laiirt* c&h@ $ a Dwmrezert m u r i sau b e g momentas am fi s c q i din ele, c?
Iai Incercmea s face acum pe toab pua~tele prin o &aZiie, ~emkiulIhm~tLrinawbdumo IS-
de mai s;rs, .$ oai ce iubesc ma-malt favami1e we- &, near fi sudich; iar v - G i a ~ t r de
e
dot dec;it i d- lui Dmnezeu, mi Ce jijani- a s&ri pen- adevgr ar lip&. D a d Wii d d
cis ma si4 drk&eascii qi sii siifiptubssii mia* chinarile $i rane1e &re tnzmU 8i mfleteS%

-
a k a vcr d4ea praidii miaciunilor lor $i vsr fihgii- mai ~ 3 %b p i t a r e a naasks d & aau
iiaiam se
,
dui@ sEQi piadti intefesele lor vepice; unii ca acg- htdmpli5 pdrn adevdr, ac~lsvw ti a i d b w
tia vor £ i
judecav ca o , w i i t o r i pentru imp&-6- gi m I r M i a spinicullui $i d w d $ca 4 f i i d.
tie, fie ti mi Cfit dB cmespunzLtori aite Stiind aceasta trebllie s2i ae kskwrtjlla de hake wste
prrri sart - Z. '03-122. hwxc&ri, - dupZt spaas bnnd $i apmto;Id

5 APRILIE
Pad, -- 2.'96-166.
Aga &inecmhta in uiafa mea; in; numete
fe vuoi 7 APRZLIE.
fdu uoiu ridica mdnile m e t e . . . Gwa m a - t e imda' cu Si Dumncrozil meu va rrmpfe de mtirire in CMs-
baize de betcurie: &d im' Q ~ U C6m3fe de Cim in as-
fos Isus on' ce trebrrintd a uorslsh.ci pafn'uif cu bo&-
-
fia Id, Fifipem' 4:19.
Rugriciunea nu este n d m privilegiu ci o tre-
-b&@i, o plrund de neincunjurat p e a h int5ti-
pwkM -+tin&. Cel ce-qi pierde doriafa &a g k d i
lk~iamq&@, la a d o m qi la legatum sa nr Tatiil
ldad&~, d peak fi cmcwvins c& spbitd fiesc 1-a

rn@ .de
-a
5%
-
phdrt.t qi ttsetwle & se g x a dq&
din 4bm: lumea, ccrrpul qi diavolul. Fi-
~ h piedem
~
n o d da-
t ln& iiatii prin
o are ~ c m m ~~p
Ca: ne dtescopm earacted qi pl& sga, 2n.
d e i a qi ntg&ciude natstra djn-
adrii t a b sa-i-le ~~. Dad idma wasfrti
intm aoi, fauf ooue S
* ?cer.
inhc cdl sunteli adfast L r a h e

neprieOenoas5 fa%& pde noi nu

M w t , e n e
&&&$,w&t@ ded*
dere 'fag de DclmJmlg d:*m a
,,xd-maltritn6eptivqte:

I7 A P R ~

19 APRILIE
n pn'xosul im'tpii vorbegge gura. Omd din
bunci scortfe afw6 mle bune; ~i o m d ra'z
tea $mate dm5 cedd rela.- Muf. 12:34,35.
Daciiin-&cii,.careateo&- '

-
-
@ a fieciirui crqtin, d- c5 vontrele -Ere I:
in cva pa-ivin~au fost nmnsiztoare de Dummmw
s5 ne ad-
tru a-
aminte cii in nnmeie a p ~ t o d u zms-
ojil prin m ptom aprolpisr dc tmmrl
Wui, & recundagtenr htidea Tatdui mtru m
i
1
resc c& am dreqit, si eqniqxiim ad&nca noask& pi%-
lers de rZu & ='am &stit ~mnmlegi cams Y dupl
amr se c u b , + apoi s&4 'nigh a rrm2,lint3C Qa
$teargZi 6 d ierte aceet p&d d llostfi $ parin
tos s5 a i & x ~ u r a x e a ne -3% i , M cu sap*
nere&toat5'~nfa$-naetbereaIEoastr?iupanem
in shgele scamp a Iui Isas In fdd aaesb d b .sum-
&
+ peniru fiecam v&& *& stur sameaf;i $ i
ptin
merikrl Ini C h k b s Cggtigat prjn d n w gi pain de-
viirau @rere de t h fi desIega$ $ hnpiicati.
- z. '%-32
r .1
. p
21 APRILIE
-
l a t m c r h a ~ ~ b m . ~ c m , t E a c a r r d ~ a s m i n i ~
comfe dPun.4 Ho EPWR&JI rodaF m ndbdars krr &I*
Fiecare, cane voegte s& fie an j d t o p , e de liipS9"'
fihd in fade pofrivit asdmtinZrii m s f r e . &a' be sa" fie bind, d t qi cm a p b tipre imiI+ltari,
csf. DeCi su ne apropiiem cn i m d e r e . d e fronul durn- altcum repede v a pier& d r d d bun EJ behe sit
hi ra ai h d m n d d # stj d16m dar SF? qtrfur Ia invete c t r m . d - d d i e in sine dand D d n i in
kimp m d . - Eurei 1:15, 16. privinb r i i m in pace; dci se cere md% rfiWate
~i negare de de a te supuue .reotila aedrepfate,
a d nu satem ia stare a *hctmjtzmaceasta f h 8 de-a :
pricinui pagubs c a w D d u i sau dwa &,po '
&s31t.I&gr-eb.&$d-
tiy .a dragasiei Wi&ti, Cu alte &ate,
van@
mele, g@leteIe mu- tnim sii
o r n & e ~ ~ , b a c h i t s i i n r n'
a~acompletgicasucoesznunctt~~
sa&Fim naastre? - 2 '03-408.
- dd-
fine, a&I a ipbim'lui D m M m fjp, bi- '
cit+giim h
,
26 @Rim
'
F i e m e d t h e not' mdi
apmape#d sa'n r p C.ii+ - cine o ldraf in .re';epnrsuf hi, a;takr S'U i
pdm W W e . - Ram 153.
pIff&'
repad b tardo dapi .Ouraneon &

-
pontm h a w e msmlx.
I*~ii~&tura. a Fa& -
[Ie lai, Em&+4 9 1 '
bp&&h$, este ~5 A t+p&& a se&&& gi b'loc*il.kwsii nlxmi 0 Zi diP Sapt4'1egea i*i-
dwmiidi sale &.e j&)Sreu.. . 0 fma bd@
p m-pr- dwea nu. a in* ;ii cantmleazik 4 regu1eazf tot h p u l ~ 1 ~ t tIn' u .fie-
-2hsc;S
d ~*&nbi.i beibRlct i f iuh4rnLpDomnd
h g e ' b i k esk azzitmea & a renun@ h a, pi? ~-eze& ri01~ktx din ' toaf;i.&ZL. din tat d e t d ,
mrila
' deprkdde $i $& d gi a prJzni Q
noas- b a d a l . $ put- zsastrd; h fbdue d a s i i p b ~
rml ikce&A do+e!ie a h a , pzntru barla &@e- Lbui'dist* pe.-% W&XU ca pe n 4 hqh;
m-. F-te, & se intdeg nu- cazudle e&d e + iin Ecxzm *"a sSpi&n&& @+e $3 ne wpaus-
visfiia a d cbe al-ea noasttzi permud& gi - prin &@ %' I t u d deskwig af Id Christos,
'
l'hmnmm mr -?or 58 ne repam5m h i d h i %fa Dmtw2eu, in p q y
6 *&ate pzin aa%rsta. Sn rnkmzd pi& tot- lui, &areintxkw orix# $ t i @ d , d $i &-p&ne$je
dwmm putem j&
dbq d a d vedenr a din -t
d&$& amstre p i m Enele
pmcedeu d t z W-
inidle n w . - Z. 'Tn-205. '
f
9
d f "*t&&Iry
d- ~.a 2 f MRE@
25 BPREIE
Fdrci credinfd este m nepufinfir a pkima lui
penfta d cel m e se Upropie ie Dnmne
in.CIrrisfOg isus. - Fa
Simfifi in ood .~cB& [&pz@ef ' c e fn simf-iri
r2-r'$-4, ,
Singka &a+& n s&&aSei la &a nosski%,
zas frebae sd me& c6 este yi cii s?a face rbspliitiZ0~
, . m i t ce-l ccmfd.- Evrei tld. ests sii avem & e
t, g&- a-.*§kL
+ -
,Fie d w creche tau, acsasts'este meto- $re. ca in C ~ & ~ O A~eeai
S
y i credinN se supme &@&.lid
p e *$S
dap&
,

w l h t x d i in p m b ss h$Zt de hdpceii sG,


$dp ~bmq~ufnl d e r i i gi ecperienp.101 lar creqtine? qi ne a-s p w a-5 d v-kr -5
@&4a &iiqitttlc&i lor. Credias cere &la ei atmu a& spirit caw$ m e toat&W s pmbu i d 6 p b -
rea a~esteiv'o;12fe; pen% cfi pe$m$e-,in m d de-
! plin wqml am.@&. . .
: h & i o ~ k s t c h i p m y p h d e ~
de a g , , sbn$t.e! ae*, apll$ya:Cbbb
aea,jui 4exi Qi aI%mwa#W -U d w .
%tti-d~ I n d t e . p&Wtk& Ciare de d3
impbRd&$ a ne 7fdmiSofj h p d p~h; a&.-

.--.--
h d m e a lllmzze qm3 b d e n w h , dmmreoe oni st~n-
-
tem poporui &%a 2. WE@.
~i r a dari 6 n* ptme b&i @d-
gia ~ sb&&tat;~~& tn %d
k~fg
- . : w'
. .

7
8
-
.
30 APRLLIE
3tmMc e i W ~ r o ( i c .
a,poin:ef& - acorn 2 h t . ~ 4 C I b e ;

- - ~~ ~~~~
a

.X nu n- in d e f a k nci+d d ;A m-dr siifnd a &j&&. m a mmi a- a md m


i7mtnuctle SIWZRCU: IOT ~tdnrfncd incawre; ddde : M. ~Immi~caandruursa 1 ~ e ; ~ n r ~ .
,,&
+ I e d unu dd de ? u ~ t n e . ~ n f m ci da b h tui
2tln JZW&?# sJ-. C&C nc b d& norra - ark lomeld jn
5- adev&&
~cspd m t t e din inkme.
cste a noi s& i & b
Noi avem trebuintj, & rgbciare, 6 a pate fi t ad -&
1
-
S& mi nu 0 li3&11 rau rm 0
&*a& n d prin cer&ri.- Hoi av- b b t r i n w de
aed;ltg, qi ea poate fi dewo1'afii numai prin lip,rri, ,
?-t
~3 M l m , nd rtmtan n 4 a do = li
d p g o ~ m fi iuat dda nci q i vom 6 !%-
N& avem k-8 de exp&ex$e p t r u fwmi =a-
,ti . 3 h b m r i c . ~ a & intiadev* am @t 1-~ra 1
tm in viitor, on pot fi +f,ig& numai prin =tfel
ie hpr+m& cari ne per* a fi a&$ e~ slgbi&w .+ =-am -t cu hiid hi D ~ E SI W h-
heb&mfiecare: & fac C% p B D h a V~SG *utile
d e ( preut5tile ~i i
n- aceim -t in j u d
lui m'a b a t $rh i n f d k 7 M w ~a' a wh'
n- ciimra le ~ I fi servi
I ir e p r e ~ r n t a na~ d la rrnd d e ? GwcPJsez a &I-
v a n aimge In imp33tje. Pentru mi, d+ lec;tiunea
~ ~ e
ci cu bine.
n ptp
t me ~ s5
b este ~ mzisl&n r2ul,
- 2. '03-348.
- $ ;ru ,
a a p $el
p
+&jlde w
v&d q i
q &tto~mhd
pot~rotamai&t thnp ~i al~si-
afscdee
S t t d k ~ a * g ~ t % - ~~-
CLI tFiu
loace acestui 1-3

-
to~, f 3 c b & - a f& ou d e v t i d , a s& pot fi !
29 APRILlE adev&atf epi.tolg .vie, cuzl06~~pi a c e w de t@
r n e n i i ? Ah! dh & , ~ ~ & v* 4 gi Wwtg
Ff
2 0 f i m d n 1 s~f-( DO&
J1' a,ii
-od3rairn
rkr~mdein mime-
Pf:;s d~f i caiBaw,nn-i 6 n-ii prt"fini 0 aff;b!-Z.'03-165.
Privilegiul nastru ferieit este acela, cg ?utem du- 1MAI
ee inintea D&ui
noastre:
torte h e r i l e $ p-i
:h 1 -
~ ~ u l ~ u~i dnn h~ d d e d @ , d c s J d J I ~ s@S8.
C-aa Damndi la I d a n ca ran d f i d u
,@as'ascundg el ne ?tie, ~ u , a ~ t o a . t e : t s a ; ~ & p & ~ d 8,
VsimiJe h pribegie"
$i el face acest a&t&du-ne prin ispih de- d.A p e s & p i -kIe,.&e
a-=
e.d, o i d . f a l l p a m 4 h d . h
&a nb
5.i zild~
~~r~~~~ t n t u ~ (~~u d a pAmintqtir qi neputint~
Iw-de-a m d t ~ mdorinteie
i dlet&i $ pnne &;fa p~~ in~srul.cf-8abdd 9,'a'-Dfn#a
mj?gale si a e k -dhbIla t$ b q

inima r b i t g g i chinwa. . ~ p c fg&du-ne


i sa zre ddu- p a p lit is pad S Z L I I ~ d-*d i
CWJI amink on' d t de kre ne ~ c s i.spib[e,
ele S W ~ tnrrWoare; qi &c& si noi ne.vm
cetdsile SB tr&
=dele padnice ale drep&$ii;F
noi, wde v a

nQi m c k r b e $ do@, care&*esteregdat 9rirm


cliscivkii, .pin armpwre
dare a 4 ~ s
j ~
ca k-

dervo1h ~EI
~i~ p m r e a cJ
prh sapmere, medin&, rfrcgoste si
f ~ fsate
!U' -t
i
d m f4&
&og
lm#&&ki,
&%sendqi fawea a m l & ~ d e
mt -fie d.I2-d
rdbtul c % i w s ~ & ~
Ttp_b & &i.k& fm& ixkate
w G ~ ~ . & x I ~ ~ $ ~ ~ Je ~ $i
JS*-, -.
--
j e r @ w i Aent. s a d

a Bade
&

-+::pjEll~~~C.'zta~UMe
incredsre in h e z e u . - 2. '96-31, P4&.c,
*
wmifkii. - 'W. a a
.
.QB
4 5;ZPiIU e.

Ti fofi can' vuese d miascd femere da Dum- Iehoua nu stz uit& crrm se zzitd m u l ; o d ge &fa?
ochi, lehova se tdfd la inimd. - 1 Smu@€16:'2.
PI
nezeu in ChrisfosI-, petsemfi uor ti.-2 Tim.3rJ2.
D a d pierdem din &e faptul cii Dwmezea
hpokivirea @ incerdde nu se pot $namjura +i privqte dia p d de vdwe a1 d t i i ; 'W fn-
de.sigur vm confinaa sf*@ d e a noastrti a p m a w gandi d lhnmexm ne jud& qi a p r h
En m r t e . A se sup- cu r5bdax-e a&m p e m $ i ,
bseamnii a sacrifka lnteQesele n0;tstFe n a t d e qi
z& numai dlapB tnrp, atand p u h fi siw &treptat
i
sr:&cKim in iatuneric, h in~lrrdtufii,in tulburare $i
bui~viilevietii premnte, $ a p r b greattiti ca ade- dhperare. Pe & altii in&, a5 nu u i t h cii spi-
viimti sddati ai crucii pmtru o& cuzn ar fi titul, voin#a, 4 pe. barn fndreptiirii, a curtiwiei
. 5i ar veni e l e g r e d $ sau per-$ &d e wrba gi a armopid P &
. cu Ihnua- se scmtmc cii sunt
de-a iaplini d a D c a d d qi de-a l w m !a preg8ii- vii. SA nu fian dsci n i c i d d lSis&tariia priviab vdu*
rea intereselor imp&&#iei. tei, in privinp iatenw dea'idrepfa via@ aoastr&,
A fi a d e v b t tn dd D-d&, In-5: ci sg ne vinii b mi&? c5 ori w d
a
1 ) studia cu ingriibe $ in amtbm plrnd lui Dan- ta dace lg pied- &vi
g ia pd~;n#a
~
a v i e sufl~t-i,
ncckceu; 21 a bi a b b i t qi p&-s de spirhd adevgsu-
Iui care duce la a 33; un zd entuziast pent% fn-
deplinirea acestui pian a l& ~ I W Z ~ $i I Ila o ad- 5 MAW
&ate dup8 d s u r a abilit&#ii,n m h in aoest. ser-
Y&& & akfkii I R - ~ ate. - 2. '03-164. 165. Iar dacd in tH'rfuferr spMtutEd otnoriti ~ucrwile
-
rpului, uafi fi in viafa. Ron 8:13.
Cand3$die BiW& pe &ara p u k s 4 -
ne legatwile-nm&e ou D ~ ~ ~ qiP pe s cam
u dcEadim
Hraria f v e este a celor aesa'tt&@g, can' prin de- spsrank noaskg gutsii iQ gi& 6 p&i& in-
pridere au simarile dadoinice spn deosebirea Erine- vieri, sste asad cJar d & pm&d onmrtrea fapkbr
lqi, ,ia r&&. - Evrei 5314, trupegti. Deui,, fndhiigilczr 4 4 j e
C .

, A+i ce au o media#& &neer&,adevarat&~ ipu- . sarea Iw la mat& r&tignha qi mamcma h p e a -


tedc3 in l h m a e r t l , sant gab a prkd av&xtul s & ~ tru D o m d qi pentru servicd ouzei ga,li. N S & a
le mati. La a * ~ b i a&mu1 ~rincipiual invii- acestor dorin* a;le tniplui, aceasti& l+ bpkb
~~
&-*t,
stalk& de mdtf pe care tm;eIe din piiqile
~ & fSj petre SY:tUlzzpe deja s'w cfLdit 4i la-
sli%IriciuaillotIJ, a t e aneea dqre cate apuskdul m~
be@ e g ~ b a i r ~G'&: d ~i4&k% k X @ d B e
d e ~ p ~, ~
L oontinuu. ' Aceqtia,, d&& swt hpta donb +td& gi spidtd rn Id#.& ,k+
3n hmnnl, $tiu fam dwsebIxs p~rlui,dai q i i a , d d se * b p o4 ~ &bar
~ ~5
qi ~ u e h 5 rXatt
e trebue s4 ptim ce &.- cdptrari p a+a vor rihnbea pi&& la capitad +h@- @
d m & pmenS. a~ adem aaasta 9au aceea, gi a& da:S spiritid a awt %r&a vabafi qi a 1-k
p i 4 4 . $ ;i.&kmic s& vatim acleea.ce mi medem, mai s*i amha neajrmnuilor d 4.$$&
a d ,,dad YE fi Bat un ~ a mnehotirit,
t d- nd va s d W n @ camplea prirr 4 : ' W a n W -
ne se pa g5ti b Iuptii?" - 2. '03*367. ' dui - 2. 92-1?2.
10 WIU 12 MAW
Cu olen ms-ai capul meu, gi pa'hml p Deci, iubifilor, m a d m e t e t&gciduin#e,sii ne cu-
-
este p s t e mcisuril. Pscrlm 23:S. fim pe noi in@= de a n ce mtinjiturii a frupdui #
iPiriftl:izzidesduiirqind sfin~eniein .@mere de Dm-
ezeu. - 2 Cor. 7:1.

b;ciuni $ l
d in W-
T&f&ma--&desk

11 mru
Da, in foate tileie d e n t mi$ peRfnt fine, sa-
at oile hoa'frife la j u n g h . - Psalm #:w,

-
*
c 13 Mi9fU
Sg nu u i h cai fiecam & n
& o dnguri latci, ascu!farea esfe mctS ban5 dec@ sadfidd,
M a are, care zi de zi t m h e sb mistuim ps altar -
~i luarea uminfe decrlt gr6sirn.ea berbeciIor. IySan,
1
- a b & i , folosihdn-ne mereu & fie-
serpttd hi gi d m ce 5 t ai Id.Sg art uitgm d Tat21 mtnt c e r a d ~ t cae si4 fim fat*
in. 6imp * a3ast1 'm m t & dh m d t e s a a i cu lwre d n t e la cuvibtd &a3.$ s S ~ nu
nai putem t d ows la el, sau cii k&le $.i im-
prejurgrib .v;w sehhba mv&ta mask& SupYnere gi
ayultare fats de J. S& panem toa% ahtiiwlea a
*

--
vedem ce spm av&atdD ~ n l s l $i i de el.sP rn
depa.d&rn $i s& n'a- bid de d r i h as
din n~qasta,d s& avem medill@.d acela W
de r n h ~ cad@ oici na dearme, $ieme '. b t e l ~ t
sii greqeascg. El wte In sstaw a opri &a Pj
nea$tRptate ampfa mastrli, vaie ar -di,e *aasa
iisc~.lt&din-b -
fata da d. Z, '03218, 21% -
16 MAlU

C uo&i devditni ?TI :'&re. sd crestem in d e ~i te uei numi ca m e nm... Si vei fi cunund
-
ctSrt5 dhazd, core este mpd, C~kisfoisfo& Ef. 4:15. in mdna lu Dumnezea # diadem" regeoeit
Ce hmnsaz5 a ,-a in har?" fnsemmi a in palma Dmnnezeului fa'u. - Zsaia 62:2, 3.
in fizvoarea I h m m d i prin o k i t i d m q ~ a . Sg nu u i t h nidodafli di suntern ,,neam d m e -
psrscPnai5 g i s d d a t e el prin ,+it. T)ar aetjtenea t,itfi, st&xl d d i t de cqmrii#ia mare a c r e ~ f i n i k
in k fM de o q t e s e fn ~ m a ~ i i n t ssts
& imnosi- a&li $. & lame, a v d spemnte mai b i t e , SUP
Mt. 4 leg&* a -&@& sit- ~i donnte mai d~+, 6 privileegiul de-a vedea
cn el, esOe ca sii ne edi%im in ama$in@ -tot mai -at h d e adiinci ale lui Dumnezeu, che-
mai- d&v&qit% dsspre l h m d 6 in leggbrra noas- fihd din intun& de mai nainte la lumina cea
5 el; ca din ce in ce s5 ajrmgem td h mai sare
f ~ ar &mat&. $i fiind at3t de depWafi de massa mare
~ a r p J a P u l ~ ~ e s c $ i ~ n e ~ ~ g ~ p r i aV-tiniIor,
i - . sg nu ne miriim dacti pe cei din lume ii
le&d de a fi hra&mi cu ei" h ex-- &gm &. nu u ptrivesc ar noi, & nu ne'iau in
~ a ~ s t r r i . ~ I a ; t c E a d & p e D
d ~ d a k i ~ 1 ~ i e m i n d a n r i l ~ ~
~ ~ $ -
sm ne sunt vrHjmaqi. Z. '03-164.
miinid s h este- scris- pentru a
'
m
lor gi std5lar lxaastm zhie€! 17 MAIU
,. ' 1
tc?m w-in alnuqting $ -
kiu. 2. '03-200. Ei vci v~ da afrrr6 din sinagogi; infr'adeviir vine
un timp c~ ori cine care u'a ornotit sa' gindeascd cr5
15 NAlU aduce jerffa' 2ui Dumezeu. - loan 16:2.
PersecuGile de azi srmt mai dkak d d t la mi
CZd SIIIOCW no nim' fnflweqfe,@ hzpt nrr .mi+ I
care alt timp iminte. Credinciosul tie astiizi nu e M-
ade pe .if&fipepk Znadni divulsti. $ o g o d nu mm' tut cu pietre literale sau sggetat cu &.geatA sau libraf:
ddi k d e ; oile Epsesc & tcitl~,,si nici m ,5012 nu , sB i se taie c a d , dar e in& tot iidevikat d cel r&u
mat QQfQ in ~ * d m x m x . srr mci bucra in iehwa. ,
Dardi arunaii asupra d u i drept ,,cuvinb siigetgtoare", gi
wdf in h m t e z d mdnfrtlirii mIe- - Habakuk nul? pentnt d d o $ i e mtnt mustrag $ M t i si
3:17, 18, tl3ii arumti hJJs0x-i $i h i chiar nimici$i: alfii
Ncd.vedeanc& Dumnezen a ~ a u i t pe p ~ a ' Izi moderat tGati d e b librtate ,,pentnr martaria
e t e t n t ca m n i r e a pdmeasc~a n d t in-;:, u Isus". To9 w t i a sii h de exernpivl pe Stefan,
w t e dia -$de amare ce d& din r b q rimd martir cregtih Miirturia lor sB fie datii cu fab

?
si ~~
~
-a d+i
U Z $ In

--
I* kmas vedern cri acesta IndepIirt,m-a#r
$ &eazt
s i i f i e ~ - ~ , edd-
pd*

~ ~ m ; i r 4 e p e c a t e ~ b a r e '
Preggtifs P e I l h ~ e ca?dbd&
i -
~ ~
-
pe sfinti
*
2. '03-94.
pri&~'
6 astfel ii pattivq@''
=*.
qi a 1x6. 0 s credintei lor s& privests~
ta maies&$ii in in;il$me ca advoca-
la. far cwinf.de 1- & fie
i CII mu-
cwn au fost a iui Stefan, $i s$ fk
de el: ,,plini &.d;tt $1 pa-
sfht". - 2. '97-57.
-
rt3 &Q 20 MAN
f f i p o p r deosdif, rwniP01 de
apte bune. - Titus 2:14. -
d i e , n i u in f-
-
Un ,,popor decebit?" demebit nu in h h d -
nici IXI&i, & in wb-
sau idei absurde + iot& (neaqdite], d m deosejbit
idi
zu aceea d e separat de lume $ spiritul ei d-. EI
I

,
are spir%ui lui Christos - un spLlt de cfephii coa;-
sacrare Dompului, despiir#t de lume $i de s w p u r i L
ei eguiste. El e deosebit in aoeea c& $ne la,cuv&~tul
lhi Dumnezeu ca singura lui lee. El e deodit sau
~ a r t k d a rin aceea, cP r&l in@epcimea 1 -
'*

d n d ea vine in d c t cu deaeopRirea di+na.yte ;


b b i t in aceea, cii el e in lune, dar nu fafe parb
din eu El esie dsasebit fd am o c m h hotiiriu ~ $
.
.
I==.ri h arraonie cu ea -qi a zel. Este deosebit in
aceea ~5 el e jertfitor de aine .$ nu c u n ~ t alt&
e
&xiit vain@ Regelui s&u. El este deosebit in arzea
- .$ehsbres&dea-de
c 5 a r n ~ t e a d e v ~
spaan@ sa p M c h d al* nuanai q w a d e a z ~ ,se mi-
nun2 $ se bdaies~- Z. '97-95. i

21 MAm
on' CP ~ d p i ~ t r dimnflofd
i de 3umnezm. este
fdosito~rrespre invdfcifab, s p a s - e , r g - ~in-
, d r e p h , spre in#eleptrarecare esfe tnLdroptote. c.o-
mu1 hi Dmnnezeu sd fie des*@, gdN deplin spre ,
ori re'lncru bun. - 2 Tim. 3:16, 17.-
E biae sii ne amintim $i G @em in mink, cii
hate damrile spirilxdd $ orice Frog- sau -tare .
in magtinb ~ucrurilordumnaee& in cue mi am
a i a si ari n-u a& mai a-pe de D-ul qi
in *Wel neau venit pin Saiptmile T-ttl-
V& pi pdn 6 t e l e Daum&i g i ale Apost~liC
s5i inspirati; $ nu ate nid rm m 5 W t i i d
? P a~ merge la aite hoar= pntru in@e8pcdunea a f I
dms:a~ata,care sii a pregii- peatru mhtuirem
r - -Be - Z. '97-170, I
Ca& &nmezeu mr n e e dait +dzd fern&, ci
d # ai gi QI minfd scZruTfoase. -
2

--
ppf-
Tim. $7.
spaaIlm,kdtli -~mpiw@tpilpmltli s5u M *
m e t & t e w , iiarafd-~m* de*~
~h tel, ap@atde i p b ~ , ~dedafk
- wta M
$ 0 &rh#tde a 3 E b a Em; dev- iu-
d e b poprdd4, D m -
n&r.e\l$ o de-ai CL i $ stab% fn I d e

- -
$ a face bine fatarot aandrn a m a-
&=be,
4 *s - ,,&@.U*?i"' - o mink
esi;e f-a gi bmk% C m t n l i-cti Bmme-
in tat lanut qi prin mmare, dgi este a tdui f5-
rri .team5de am,.este in#ebp& a jdeca kpmi1e,
amt&npEnife$ mefodeie penSru n iknd nzkm em-
@&.$ iabirii, & = = foc in wma-
mte. - Z. '97-17Q*

I
2.8 m1u
26 MAIU

-
cii].
Cnnoq&nfa ingitdii, iclr iubirea intcire~fe(etiifi-
I Corint. 8:l. _ Deci whnd 3ndrasneala toideaur.a, ~tji.nd
i d d in ucest carp suntern instriinafi d s k
2 Corint. 5.6,
Dad triim i&aprsl,ierea Id,,,umblhd ma D-
~szeu",&d nu p u b . sbti cii am fi filtt~ngB&
rezultatde gi sWle g r ~ n t ci~ ne , vora sbti m
peregr;ni ca strgini, gi aors r & d la rnai .bun&
b mai bu$i pabie, pe , m e I D m e z m a p r 4
celo~ce-ll~tbesc".L3ar aceask mte adevarat numai .f42.
de ace& qwtw apostdul in versul 7 .d
uplblg ptin d t l t l i gi .nu prin-vederea oehilw. ' ,,I%-'
Wmib (p1b db hcmdve in Dopzmrl gi ne bwntf-
d putem p i t a crdatfi) . g i vaEm miti &ae
, fim, d&Pcu* da aoop -(& fim &rli gs~tsie,@be&.
striiinipa -t- pibink] gi. d f b gu D ~ u l , " ,
i petremze cui el.
form s p i d ~ y de -- 2. '97.305. ,.
2T NfLUU
m1u

I
29.
Cu smerenie unii pa at@ socothi mi presus de-
cit pe sins insugi, - FUipeni 23. .Pace v t las .vatii, pacetr-wea o dau mu68 .nu dir-
pii cum dg Itmwa vii dun,sw; st+ nu ui se f d W e inim;sa
, nid sa' se spede. - lonn .14:27,- . 3

Cu a t . &wingem m l t ampra l d ; . a oorp? ,


lui $
ni voia nest= cam. ash in
mult ne strliddrm.a £
e;
aidJad1ui, cu at$t mai m d t ne silim ;a tm.ph
cu a4iik IldlY,
inink$ie 6 u n v ~de bvgkicd ?
cu, Mantuitontl ncwtnr: cu atAt mai mdd as vmp.s.tt.2-
dui sii nu Jgptuisn d ~ ~ "lmwi & t pIGcttte d k m .r+ -
cu a&t 4 mdt vom avea ,bum& gi psrcera W e .
men- n'o p m t l a deh d gi pe care ham%r~h
greyt&$le $i persacu@k 'le fac lnai ddd $147 m"
VPe.
,,$I mi aveki 'imtxWe actrm, &r ~ P , V & ~ : V '
, L ,

~&e,dea $i ae va brrma inisla voaa5tra, $,-


tra &en- nu a. va Iw dela vai"; e 1- M m **
2. '97-306. . '.
Cine
1 IUNIE
pdhncik mele $i ie pZzesfe, acelo es#e
ate
-m
care mi iube9fe; im cine mi iirbegte pe mine. iu&t
Acestw euprind a parte insasmatif din lupta ma- ,,
fi de cZtre TafI meu, gi en il voi in& $imd y&
ardfa insunti hii. -- loan 14:21.
re a v$@iicregtine. Ckgfinztl k&ue S& se S Z ~ ~ S &
COP&& j~cf:ln&ilor inHscute ale vie@ -chi ki iirmainie
trdms sa se s e t 5 sigw de k&&dti prin puteltea Cg- Aceasti3 mi~cfi&e comuniune- $i aceastti i n t W
pim~htimare a1 m ;
i
n W naaske, Mu4 iertat sii
egZiurii cu Christ- sg ne fac4 parte tat d mare
csrpiweze inahtea adenenirilix $ infhenjdur i mai mare dm s p i d d siu, pentru ca lnnrea s6; ne
f 8 k e ale ban& mers ia alec Y&@, nici sii ingeman- uaoasc5 ca pe cei cs ,,amfost cu Isus". KugBciunea,
&me sub p o ~ i a r an e n o r o d d ~Nu
, ede i e r t t s& lase ioastr5 sii fie m t a :
ca bxrciirile I&@ sii-i tnke-aseg gi sB-i facg dur% Doamne I
s& duke baniitate,
f k a , sg-1 hcit inchis, c&~itar, desngdzjduit, grosolan. Vie stdtaci-a rditate.
Ka este i-t sii lase ca bfidana inghfMi, a I5u- .O&d credh$ii noashe aqa sii te vadi,
dlrwei qi a egcds~nulvis& rfsarii sii se nutteas05 Ca nMciind vre-o alti p-iint'eang podc&i4:
din- treo&toate pe care Dumnezeu i le-a dat Fii-ne mai s c a m p Si mdt mai aproap,
cu =opal ca prin ele si-i p r h e credinfa qi snpune- Declt a lumii dntc$+, cEar ceie mai bogate.
I rea sa ca slug&a ~ o a s - ~ 2.? '95-20.
I 31 MXU
Bin@wte Q RU mrfncu m e , rdci a h a oh, nin' 2
e #ace csoa de erne se poiiaagfa ft.rdde tdu sau se
swrn siGbqia.
mnrmnrnde$ie - R m . 14.21. .
Csf mai greu pikcat este a sca;pdaliza.pe fr_a\ii
nt'm hofdirrY s& nu $fiu nidca in
us Chrisfos + pei acesfa r h f i g n i f
a&ri contra EegS &Itid$.i c~tfrainvS@&wi.ii Domnu-
hli [Ma*, 1%:5.);6 .id -2Lsemenea este $&&at mare 93 Experien* noastrg, d unii dintre consacrati ~i-au
h d u i dac1 p a t i d m pe alp, dad-i gmpie- -pat timpul $i iuarea amink cu alte intrebgri bi nu
deed& si5 ne devie hati, &fac&
i pwk &a casa.oze- cu ,,evanghelia", ne iniieamrsi sZ-i facmn a t e i 3%-si
&@4 i4?L&#~leste &r, a4 d q i mw&st@ p o z t de- ' lntrebui~ltezeh p u l qi capacitatea pentru servicilni
evangheliei, iar alte intreuri, fie ele at de intere-
Sante. In grezent sii le laqaltora; sii le lase pe viiiar
' chna apoi toatg cuncqtinta va fi a ncrastrii. De muhie
*iflam abservat cii cei ce din carma rnotiv ce s'ae #i
p ~ k incunjura,
t s'au intors de la mica si ader~tira~h
eanghefie, nu peste m d t saa abgtut din caie, Szu @
W r2 m-stil.51 au fost i m p i d e a t i in inahtat- I o ~~5 " -

'J m
t,L
," .. ., .
f r ttrbl&plaQ;a
~ ckemsrii inalte". - 2, '95-116.
I 3 ltlWlE

4 m E
Pa* m a credin#& tmastre iGmmMtemai pre-
fiocr5e thd waol p & ~ , t h d Srsd' p h foc, sci

kv~ttrei1- asupfa voas


xidit h d b e n t u l cunostiatii

yW4 , r * y T f y \ -4,- -;-.=g-. 'm$!j!j:


-*t;+y<.':*f,5.2,y.i..! . 9 ,;
7 IUNIE
Damnezed oric&ui dar care oh chenrat pe 1, fume aueti sfrdrnio~are,dar indrasnl#i,, o p am
lo mij~reaiai oedRi& in ~ k s t mdupdcc
, o&i lumea. - I w n 26:33.
ferif pufin timp, et 716 va aduce lo desdvcir&e, u
impu$erni&, ad VQ interneia, - 1 Pefrn j:IO.
~ ~+n apmtareai suferinteior c;l riibdac,
bun a1 lui Christos, se posh ajunge a a s a S
re & an-: &&pIina perfects
deVarezish contra r&dui$-a a v e CF2d
ribdare gi viriuie stat&&, pace3 internekt
~hristos*i nsdejdea in cnvrintul £5g%dninfii
hdoialg aceasta a iod experien~proprie a aPo
imb&t-it in slujba bv5#5t0dG. Sg -facsm
aoi a c d a expet4Wg. S& ne ducg fiecare
aprwpe m i aproape de b i i l $ d e desl
2. '95-2E.

8 IUNIE
S& +tie cci eel care a infors ~4 pficZif
i oa scgpa snflefal lui de maarte
&ea c ~ i lui. si ya
copeti o mnltime de pdcafe. - Iacob 5:20. 10 IUNfE
Dacg vedem pe cineva umbl&d pe cgi write,
drmurile ce calcs porugw, sg Doamne, iwaf&-ne sa' RP rugcim. - LuCQ 11:l.
in acesiea spTe sczpa, ci sg-i a r % W
prin & r a h e m pe 4. si s&-1 i i l ~ i t as~al
urmeze. D a e vedem cii d i se i n m c a
tnv~tgtnrileoamenior, de cari no; s G ~ cu plmul divini su-
& femelia lor, *U h b u e sii urmam $ noi dnmnezesascg, inme-
fiovgtiituri pentru a sciipa pe cei rgtacii
pent ateneunea & ob.i&uin@ N astfel
,Can nu se unmc cn ,,bazaadkvgratz, nu este
p-derea timpului arnsacrat ~i a~tfef
lui, 4 dup&amvingerea noasirii este si
los a te ocupa de lueruri ctmoscute
cum perice1 este toat5 vgtg~zlaraCUDS
. , dgiilor. - 2. '95-203.
-,-. + F$-~--,
7 +T:4mA~r:r .,

1 ., -
' ' 7r l
' ,.\ 1 , .,,;- (
11 IUNIE
ooi s a t i s f ~(slif-f-1, &d w00i
h aamimwea fo; - P& 17:1& T r d , ' &

14 ZtTME
'12 IWIE
Aceasfa m a fac. - Fgipni 3:13.
15 ?UxE 17 IUNIE
Si woiu Incheia cu voi iegdm&tt e f m , Dm cine oa pdea suferi &a vem'rii lui, gi cine
cele adeu(irate ale Iui David. -
lsaia 553.

zeu: dints, ahega*,


meazg ciasa a -
curajul dzeptatea etc.
insuilegre, stat
-
acestia constitue
.a
etern" @ &mxa li se mvin ,,indur
ale lui David". - 2. '96-29.
curate ale d e v h l t j qi ale
oare cu stZiruint5, cu tenadtate qi in
oboseli ~i suferinfe a p k b ace&
:(S
principii ~i astfef lupt?im lupta bunti a medintii, 3%-
nH la cel mai amar capgt, piin5 la mode?-Z. '36-45.
16 IUNE 18 IUNIE
Ori ce in#depfire la b ~ u r i nespuse;
i ~i la dreap-
t+aderrcir cb' este de b u W e , fi d ra'de capif. - Psalm 16:13. Trad. din
in urmci dd celor deprirqi prin
&epfdfii. - Evrei 12:iL fi, in prezen#a D~mnuluie bucurie
v h deci cmqti~.@noastra cu
ia tot xnai mult cfe el. fn
ui ssu pretim, cage-
b g t q i i e lui, de i*irea-i pgzitm-
a indurgrii sale in cele indvidua!e
scllmpe, cari a t
In acest chip ,,sS ne
e Dumnezeu si el se va ap~opiade nd""
va face cnuroscut qi va locui ca nor'.
ta lui h e z w . este ca bti cqpiii
t d d w a & se hue h D m -
cele mai padnicz ale memcriei, ande steam di e lipsit de aceastg biatamvhtare,
str5luceste Sriliant. - Z. '95-44. privilegiilar sale, - Z. '96-5c
1Y W I E
-Pen&u cet dm#
g penftn
a?), cei nep.h&i#i in
o&soIiPm ade:oMt$). - Psalm 91:IJ.- 1 bltW gi liafgtit e s h &
Fiilok adev%ra$iai a diiva d a d rgb
P&,& .&* -t q& el*.. .
vh- +i amcase ~ a l o a r qei i;l 19preciazii
..
asupra id. a E i &: ,,Esie asemmaw ini
m, adicti fn *mprejur&rifaw,raMe sau nefavorabiie.
Reci bti fa iuw ai lui Dummmm s& se ~trBduiasG
a tot mai mdt stt itaiteze gi d &qtige geMW'bl&d
i gi riibdiitor a- lui Chrisb, p r h b d p z a 'Domnulai,
1 asm1thd d+ pwmcile qi oondtmma 16, inawiur- '
du-se ca acea putere care n d el o $ti qi o p a t e
lui i bvaG dsla el. - Z. .

22 . mIE
23 IUNIE
kf ce cazu pe p6rnBnf bun, sanr$iL rngdnicsc,vcghind i n f r ' i cor
~ mu@mire.-Cal. 43,
'
~ ~~i inteiege,
v $i ~ ~
care rodeS ~ l Fi- m e a d n i i i qi a r&b&iirii~ t tm e ,I
th, alful qasezeci, al*uZ treizeci. - &la:. 13.23, pnlei pntm r t l g ~ u n eprin a r e &3~b
paamis. Fiecare pierdere a biNint.5 este tll~ I

Deczebirea in mhura roadelor cg trdzeci, pr% & mga&m pmtru iertare, prscum gi de bL
zeci sau o sutii, pr- $i cele h c i talente Si aeC1lVwwea dumnezseascri, ca IMianea sZiikh-116
mine, aratti deosebirea in ioving btipgri&-w bine in- mintea noastrg, la ~ d t m -
necrdinta in iatrebuinbreg sau foi beer- sii recurgem k ,,aiuturul milei" de case SI
lor h d u i . Unii pat lucra m& Si stg ne f~losjun.Tot +at fiecare Znvhqpre ce 0 Wtigk
rezuitat. in vreme ce a!@ ppria aoeleqi
ruinie- fiindu-le voi?@ mi hotmtg -a noa&i%&t @lei de I I I U $ ~ ~ Si ~ fita
indepiinesc Iucnai mai d, - unii wn po J r;meri#i si dqtepfi fat5 de ah- "
rngreti $i imrez~ti(.
~i deciideri din care dup& a c e se *idi&i - d umiitor ce ne qteaptA dela d u f i ~d e ~ w~-
te, toat& dujba facut5 h1nrlui esk dc: mC
t h p ~i prilejuri cari niciodatii cium ca recu~)gtintiip m t ~ cii fi h
d e ~ isunt kfi iertag qi asezae Stgp&nuLui mare gi & putem
i mfd
zeeasczi ~i a p i saguintg ~i rsbda
la urmii. - 2, '96-99, lui T&a este gi d v &a ma TU& de '
priTeid pentm d c i u qi & folosire inkleapa a
24 IUNIE dwlui s 3 u --
Z. '96-163.'
Daci m f e m fii, pi mo~fm'torimnkem; 26 NNlE
tori lm' Dum~ereu imprermci-mqtenifononoi -a, p a p sfinti,&rtqainaai c h t i n ' i cercyii, irtdrecptuta-
Cfuisfos, dacd infr'adevcir suietim cu dhnsul ca l ~ a m
m a # ~crhimi& +$ ar/risrcui n&rlurisirei masfre* [rn
fim ji m a f i cu el. - R m . 8:17.
M b d planurile Ta%lui ceresc
c i m se prin purtarea sa
t d t k d i a t putem vedea d i Dumnezeu nu are
stop &-a ne scuti de pafimiri, de mmrcsri qi de
ferinte $ aine rid& pe patul c~moditatii.imzrc
de fld,la m&rirea sa. in adevgr calea mastrg t
hue s l fie cu tdal alifel dacg wem siiCchlc
nrmele aceluia pe care hunnezeu I-a trimis nu
ca rii~CUmpil.r&tcrrpentru p&catele
p e a k a fi un hodel bisericii, ca
Stdiiurd bke planul d u m n a e ~ , nelalao a **a-
=, & nu e p e d sii~ aqtepth $i sg term. scu ast de I* W"@
L c h i d $i Strhtor&ri, pe care kjelepciunea arhiedeu, nu s ~ '&t limg p d r
k e z e u le-a n3ndttit s l fis drarea ce duce la 2 cbgma#i ca impreung _cll,,dA-
ne.- 2. '96-151. sc& - 2. '%-2U8.
.
Umblafi ca copii ai luminii.. dovedind de bun
ce este bineplcicuf Donmnlui. - Efes. 5 8 , 10.
Dacg =-am sfinfit 1J Dumn~euprin adevgr, da-
cii y&* &n este moarti5 si in I o d ei asi pri-
mit pe a Dcmmald .'n cuget, c u v b t ~i fapt" atunci
am p i a s wPJ ce-l are Damnezeu cu noi $i$xn do-
bbdi premiul ca ,;inving&tori",&ar si dacs; nedh-
daz-aj-se &, n'am predicat -iiicidat&, n'am &at
-
nicic&d'. .'s&wdior $i rricichd n'am suferit martiriu
pentm ade*&rdtxi. Bine sii ne i n s e d m acest
pun&: kmta e voinia lui Dumnezeu, [cu privire la
mi) dinpea s 6 d r a " . Nici un nor, nici o d r g sg nu
intun- acest adevgr, niJ alte adeviXruri sau rzitsciri.
,,Aces&@ 99 domneasca' in caIea vie@ noastre, si d a d
vain6 id Dumnexeu in realitate este v&& naastr5,
at=& cihreii noastrg este bine aoitg, ceea oe este
cel nrari impartant lucru - Z '99-4.
2 IULIE
U
YI
pT
-
BdQrnafi b d ne nzga'm, pereautafi fiind riib-
d h . - - I Carif. 4:13..
DaS ' voi sgnfeti - bviitkicei credinjoSi in gcoala
lui WsLoa, rn peste mult vefr ama&te c&legea 1i-
twrtiim dkpba, -bgea h i Christos, d e a s e k t e g&-
d& q i i.nk@e iEJplii, Qi piin5 pe deoparte
t r e k s% ttriv ,aii ce *cat, cte d a l a park nu pn-
te@ uri pe p & S h qi d l khirea Id Duannezeu s2
indeplkqte in b b a voastrii. Nu mai mult, ci wmai
.an singra s m k t de am&r&&une,d a d se q t e -in
mi fat. de amzatorii Qi rbmritqrii vqtri, kebue sg
Iap2api Sn contra a ~ e ~ e sentiment
ai $i d cl$tiga#i o
b i d @ as- 116 ca fietare atem a1 fiintei voastre
si fie ir, d epw W cn Env5tiitura Dmnului
n o s h care zioe: ,,Iubi4i pe dqmmii voqtri, qi ruga-
@vH pentnz Qi ce vZi defaknZi qi rA perseeuta. Bine-
-
caviintag $i nu Mestema#ft. 2. '9-5.
hele noasbe smrf tnrpeqfi, ci putsr- lafe a tui Dnmezeu @bl. - loan 1:36.
"*D H a h e z e u spre dc?rdnutreade lo-. fntdrife; Fiecare semitor al Domnului S& indrepte atentiu
d & f w W ~d, on'Q ce se tidic* impofpiua cu- ,a asupra Domnului + i asupra sa. Sg hbriiciim
nu
n q t i ~ f i ide hnne~ozz.- 2 Con'nf. fo:4, 5. deci w t g pnterea spre a argta. omenirii pe lVIrkl~l1ui
S5 nu u i t b c ; i~taia
~ ce% mh a fi ~-ezeu ca m i n t u i t d ei, iar noi sii ne retinem
de h e z a este d f m e a de cuvbtu1 &q b- deb aceash ~ & t i a , smerenia, oriunde se afb, este
fpsiarea iabh-3 fa@ cEe ei 6 &b in d, sg ,,i- un -ggrib m p ; unul din podoabele sufletului,
t* mi d e p e e , 4 a d w d g e cmG la noi, din ha-le spirituiui, iar siinG DOmrIds tre-
e~~ iubirea f r g w , 6 # a de-a ir&, de-a hue sg se d-g ca west mgrgiiritar sii-1 d e ~ v d h
saferi $i mari p e s h aceia,.- adev&- d t de mulit, sg-1 f a d mare si strilluat $i b e lustdt.
rat 81 in i n w e d cli'ept a1 ~ ~ v h -ta dfiii lui h i d-rte sii nu u i t a cii a wma lui Isus in a-
. nezeu !$ cari se d k a mbla pe cgle de. -2 adevaatd jnteles a1 cuv&ntului, imeamng a pg$i in
-ele Iui, a da silinh sii fa- dupg a~abilitatea
noastrg oeeace ar face el in ziua de azi; si a soate
invgtgturile noastre din fapteie si cuviatele lui, si din
bcirlungrile ce ni le-a Issat @n apostoli pe cararea
6 IULIE sderin$i, care duce la m ~ r i r eqi domnie impreuna cu
Cine
el in impiiriiqe. - 2. '99-15,
omd cure se feme de lefrova, luj fi Q-
cdeu ce ffebue sti aleagii. P& - 25:fz.
8 IULIE
Biserica Dumnezedui cefui viu; . ~ f d pS i infdirire.
adev%&i. - 1 Tim. 3:15.
D-ului la care de fapi se poate a~lica
ecIe,&, =orpd lui C h r i s t ~sau
~ biserie, e
de modset& a&t de putin d'emo.nstrativ~~i atst de
sgrafi in lmeqti, cii din PUXIC~U~ de V & W ~
iumei nid nu e cunoscutii si nici nu se poate cUWW-
r te. Ea nu e f gcutg de om, nici nu e guvernau de . om;
memwi ei nu*s a t s&i pe piimht, ci in cewi. (E-
me 12:32) Cap ~i episcop ii este Domnul; leg= ei
este cuvbtul sgu. Ea are un Dmn, o czedinti si un
botez. Ea este clsditg sau ziditii pe mgrturiile sfinti-
Icr apostoli ~i profefi - vi Isus C k i s t ~ sii este p i a h
6 aghiularii. - Efes. 2:20. - 2. '99-37.
9mL
E 11 n n I E
Si dopa' re Q ntdnaf afar6 pe toate ale sale, mer- Ori cine care a fosf nciscut din Durnnezeu nu pa.
$e indnfea lor yi oik ii m e a z c i , pentru cdi Wnosc ..
cdfueSfe, ci . s6 piisfreazti pe sine gi i
d rdu nu-1 a
d a d Id.- Ioan 10:4. finge. - 1 Ioan 5:18.
Pe at8t c&t inima (mintea ~i vointa) este sfbu,
Cuv5ntx.d ~ ~ s t o r u hbun
r i este armonierea mdtor ede in armonie cu Dumnezeu $i cu dreptatea, adid
stmete btrlo melodie care nu p a t e fi asembats ou
alb, In .cnv&tul Iui sun5 csarda adeviimlui impreufi
nt coarda iubirii, $i toiul stma
1 p&ni ~ 2 n dsiimb* cwoepprii, spkitul sfinje& eate
-
in n ~ i mintea nouii, p d r i l e nevi nu p t incuviinb
pgat~l, ci hrebue sii i se impotrivea.sc4~iisew w-
ptrivi, Cu toate cii luptele nwstre, in cea mai mare
a spiritelor rele nu este araonia care este in vestea ce P d e , sunt contra nypbrelor naturii noadre degra-
ne-a trimis-o Taw ceresc prin F i i s h 3 cu &ti, slabii si deztrfii, contra pl5Cerilm $i pafklor
seam;i cmd ode tnrmei adevarate aud glasd bunului lar hripgrete, totuqi ,f2ipturile noui" stau h a b i t s
pgs*, a-ta
jnng in &wid
Ie hiqteqte. toate dorinteie. Nu mai a-
ca Ate m e t e , cuvinte, teorii +i sis-
+
de =orp, slgbiciuni ~i nede&viir$irile lui nu se a-
tribue f~pturiinoui in Christos, d se privesc ca fihd
tennvi S& Ie ademen-, ci grabnic riispund: acoperite, ascunse sub meritul sacrificiului r w p 5 -
,,Isus mirltmne$e, lsus e a1 men". &tor a1 Domnului. - 2. '99-58.

12 IULIE
De& dacd fid 06 va fi f&uf de sine sf6fdtoti (ti-
10 IU,E -
beri), oefi fi infr'udeucit de sine sfiiia'td (liberil.
$i fog miirtmisean pednr el #i sd mirau de cu- AdeVZfa#ii iav&t&cei, cari d# de c t l v b d
vinfele pta'cufece ie* din gura lui. - h c a 4:22. marelui Inviitiitor ~i in *
t l d e I~V~W&
AC&& hbae sZi fie deviirat despre t@i a d
ce ttlnbls pe d e Iui Chrbtos: wba 101 trebue
stgruituri, nu v m fi elibera#i nunmi de s d W .
aedinte dgarte - $ de necredine; ci vwr fi &b&
-
sS fie p l M , d e r ? t i i , i+ din i n i d pl'mii de in- rati qi de servihtea piicatuld; iar;ln schimb vor p ~ e
d e t i r e iditoare fawn & adeviir si fat& de toti acei mi o cungtin#ii adevgratl a s l 2 i W l m naturii lot
oe cauti ade6tnT $4 mbes Cuvintfe lor . trebue deciizutg qi d'egradaa &t 6 de vokta d ~
s;W- r h b 5 tohieam i s hotarele mmG s;ie?i&pase .yi
ale drepiA* qi in strict5 confurmitate cu'=euvtntd ,
- a adevgruld. Prin m a r e , a M likriate este
de felul care in luc sii-i p~gubeasclili binecuvh=
D d u i . Prezdarea .$ purtrea lor cfe asoymenea tre- care 14 d2i mnilinf3 in lax de rnbcprie, r- in lax
h e s5 fie ca nigte.episfofe vii q i in annode cu ustin- , de manic, noble* $ generozikte in loc de tuii Qi
f d e de mai st& aqa & Si d m a n i i Ior SS se mire ,is4 goism; bu-curie $I pace in lac de vultumire si a-
ei $isii & ~ ~ t a q t h s# ei an fast cu Christ- ~i a@,(, miirkjunea spirituld ln adedr, ' n d Fiul shorn A

invii#at dela eL A 2. '99-53. poate face liber, - 2. '99-57,


7
15 nnIE
Si dacd v o i fi
~ d& de mancafe Hirocilor loaid 01)et-a~
1nsqi safan igi ia drip de inger d imnimi. Dq'
na .*ste mare l m 3 dace i slujitorii iui iau chip 09
iar i&rf tau am, rrinrie nu fofosksc.- z C O W . r3.y
V o d a semi altora 6 w u i b cii bawl am
dnjifori ai dreptafii. - 2 Corint. 11:14, 15. e t e u n i d l u a u de care o a m d ctuc lipd dureroask
Dacti cineva ar intreba: ,,Ceinteres at putea avea cari nu an lips& de bani au Lpsi de iubire g i
satana ca si?i f a d bin,?" - noi r & p d m : ,,Satana simpatie. $i Domnul nostru a fostunul dhtre acegtia:
se imbracii in kaina i n g d u i de lumina, nu pentru c;z lui pIinii de iubire, in c o m w # i ea ailat pu#h&
sii ne condud la lumina lumii (Isus),n k i s5 ne dm5 ,rieienie in inimile gi minfle mdt sau mori pu+ in-
la crucea 1tJ Christos, sau la Biblie, ci a ssi ne d q S - tinak, chiar ~i a celor mi n0bil.i reprezedanti ai ra-
teze de acestsa. sa ne c m d la~o alt5 nr &q de a rzis- ~i omenegti, care era reprezeptati in a p t o l i i sii. Sa
cmnpaarii, la alt inetstor, ca ssi inSeie; dac5 se pirea cii in Maria Har fi aflat acea pmd- a iu-
p a t e $ pe cei dqi. Sa nu uit* cii cuvintele D m - birii qi d'evotamentuhi, care penttu d d d 116 era usr
nuhi ma1 spun di atunci dnd l d e vor ajunge parfum, reiaprospgtare, reinveselire, I n t S b . $i Ma-
aci: c b d satan va scoate afafi pe satan qi va vindeca ria a Stiut sii pre@ias& mai d d t ori care did
h i e , aeesta e un semo invederat cii trond 11li se inAl#imjEe @ prufunzimile caira&dui Inv&t5torul&
Athi si e e t a de-a se pribusi Aceasta e wzi&nd Ea nu s'a bucurat numai eii poab qedea la picioarele
, dtima fazii a incert5ri1or vriijmaqului de a amsgi.
Z. '99-62.
- lui qi paate invtib dela el, ci mai mult d-i poate da
un semn prefiss de iubirea, ascultarea .$ jertfirea srt,
- 2. '99-77.
Ori ce amiirtieiune gt uprindere ~i mink ~i sfriga- b 16 IULIE
re + def6imare
i inldtumte fie d e h vvi, impreunti cu Fifi p l i d de spitif.- Efeseni 5 1 8 .
on' ce rdutafe -.Efes. 4:31. Umplerea noastrti cu spirit $Hnt va fi in rngsura
Din acest inalt p e t de vedere a1 aprecierii le- golirii ncastre de win@ pmprie $ de wpletea noas-
gii dumneze4qti. cre$imd luminat vede, cii in ochii trti cu spiritul ascultiirii, s u p u n d . gi credintii. $i cu
Domnului ura esie omcu, hula, asusinare, rgpirea nu- toate cii supmmea trebue se arate in via@ de t";-
meld bun a1 aproapelui, jaf ~i pr~pcid.Dac5 in bise- te zilele, t o w D a d la poparl s&uoonsacrat cozW-
riczi, in popontl ales a1 D0mnulu.i se i n b p l s i carwa tier&mai d t intengrmea, voinfa Qi s a p w e a inimii.
- Prin mmam, cei ce pot plait& D a n n d 6 sunt eei
din aceste Iucrmi,
- acela e pgcat indoit: omor de
irate ~i jaf de Irate. De sub aceasts Iege: ,,sg nu vor-
biti rau de nhenea" numai o singura excepfie este:,
c h d necondivonat suntem conviqi, & este trebuinb
cu inims aedinciwsS fa@ de d; ca toate d nu pea
plac acelora cu cari vin in atinwe, De $tii m e ,
md#i cari sud ,,prea&i#' i *tea ~ ~ I O Tpea-
tru moralitatea lor exhioar& sunt uriw in & Dm-
" ,
neapziratii de-a adwe la cunovtinta publid oarecare
mlqiivenje: c h d d e s c o m a r i d u i - de+i este +
nului p(entru dceala necinsw inimii lor. C u ' b a k .
contra dorintii noastre - este de absolua trebuintI acestea, aceia in care lootlc~tesperantii ,$iqMt %
care ne indeamrdi s'o facem ctmoscut. pentm a f e i igi va da &hn@a ss curiiG nu numai"'m cagete d $1
. d n d in alt caz. -
pe dtii de-a fi piigubifi. Dar in vorbe ,$ fapte gi in toate l u d l e lai, aUtcMterne
Z.99-71. . nici cSt $i externe. - 2. '99-92.
-1 g
'
- rC rutE
<, s. - ' 8) I ,..I

Pe cei ce cu cugetare sfafornicd,f! vei pdri in pacc


-pa'had
-
-
w care mi ba daf Tatdl oare sd nu-'
Z O C 18:11.
~ ~
descivcir@fi?.caci in fine se zncrede. - Isaia 26:3. Cst de mult str$luce$te -vr& d l i n @ din
Aceasia nu e pacea lumzascii, nu e pacea indife- amiinuntele semichdrti srmmpdui n o s h Mh-
ren~ei,nici a heviei, nici a indulgentei, nici a incre- b t m . Nici ohiar tn mmeniul &-a se preda inad&
derii in voia soeii, ci este p c e a !ni Chistas, ,,*-a lar s5i nu se laud5 c5 slujba i-a f ~ voludar5,
t t$ nu
mead'. Pulam vedea, daca ciiutirn trecutul, c i Dom- glaria de martir. El m&ttuise$e ade~kulspu-
nu1 in h i e imprejur5rile si-a pzsirat pacea cu Dum- cg Tat51 cere d'eh el acest 8a~~ifici.uca dovadg
; mzeu. Aceasta pace cuprincie ip sine increderea in ia- a credintii: sale p e r d e fat5 de El. Miktdseste cli
jeiepciunea. cireptatea, iubirea' si puterea dumnezeeas- este sluga lui Dumnezeu, - FSui, care prin pgtimirile
cg, Aoeastii pace reaminteqte fiigaduintele pretioase sale a inv59t ascultare $i supmere.
, fiicute prin Domnul crdinciqilor s&: d nki c a d ni- Niu o invgt2iturii nu m t e fi mai de folos urma-
l l mic nu-i va s h j e n i , cii toate vor lucra apre bineie :or, .$lor Domnului d d t a& d ~ sta a gata qi supuqi la
, ; a ceior ce iubesc pe D m e z e u . Aceasta pace pcats aceea ce a foit supus Fiul: a gdii pgharul ce i-a fost
'
d o b c i i prin credintii totui ce permite prwidenta di- dat de Tat51 s3u. Prin aceastg prejegere InvSth cK
vina si p a t e privi si printre lacrimile sale spre in- TatZl ne idrum5 $i ne condhoe in lucnuile noasire,
3 duriirile finale, cari au fosi promise de Domnuf nostru pentruc5 suntern d r e ale corpului u s . - 2.
~i de care pacea qi b u m i l e de acuma sunt numai '99-41R.
I o pregustare. - 2. '99-95.
I - . C
En sulri via cca adcu~"rPf&
si.7afdlt mnr csic vierul- mi
18 IULIE
ce coardd care face d o wrdid ca S6 f ~ wd. d m d rod.
Ioan IJ:~,
-
Prekmn vi cele rm bune vi#e &. vie cnre .ax&,
In d e l e din urmd vor ueni firnpwi prim~jdioase. tg puterea Im de road$, -aulip& &-a ,fi scustate.
d fi m e n i i . .. ingkmiafi.
~ ~ o n t r u cor - - 2 Tim. 3:1,1. tot astfel .$ popcrnrl IhmuIui, azl lnai clnstit $i se-
Ciqtinui aicieviirai nu este incapiitinat. Dincon- '
I rios are lips5 cfe disciplina $i i n g r i j h buns a ?om-
trii este ca lipsit de eap, decapitat, -
simbolic - nului, altiel uqot d w h e lesmoa& $'a *uert
prin jertiirea sa Domnuiui. $i-a pierdut czpui, a ab- Copilul &v&at al Y Damnm. a c 5 . p nm+;s9a
zis de voinw sa proprie si de-a se c ~ ~ d u csingur,e gi contopit ca totuI In vain+ Domad&, -nici ,nuse &a-
. ca a~embma1 corpdui lui Christos s'a piecat apului m& nici nu se descurajeaz& de Werile gi scwtgde oe
~i damniei saie absoiute . . . Cresihui adevgrat in i se fac. Cgci desigur a Inv5pt ceva *re
, li~surile
toate afacerile vietii, a&t in ceie de bucurie, c t t ~i $ i
neajusurile sale $i are d e p w 'medere la We-
fn cele cie, greutii#i qi in,cerc2ri, cere conducere deIa lepciunea V i e d & mare Prin m m a d~a~d PA-
cap. El intreabii ce qi cum si lucreze, cun sb griiiasc~ b divid pune me-o pied- striid&@of sate, d
pentru ca ~i &tea qi cugetle sale sii fie in deplina e P
primeqte buctflos aceas%' s ~ j m i r a ~ S ~m R
armonie cu vuinfa iui Dumnezeu in Christos. -- 2. r i d convins c?i d n b gi d r u d D d t n S W ~
'99- 102. re mai tnme q i din acedea va r e d t a oea mai m e
-
L, AUI
I

..J I I I binecavhtare. 2, '99-109,


. *
- 23 RnIE
Iar dacd cine= nu poartd p y d dc ai s d i , a r
-
C s
g u U
&+,,fa, gi esfe m a raw * ~ d t un necredinci~s. z Tim. j:8.
'
i
md.

Credinfa" cuprmd~in sine iub~rea,s h p t i a , in-


-3 fati%de dgi $ sentimeatul ingrijirii, mai ales
te(a de cei ce svnt de o credhw cu Ce fmnms
privileiu w 6% Dmnd lk$nduaa Pil v d e m 111 P.-
lui simpatic5 pi plinilrde i n k 'pentru ale, ca-
m puria grija dton chias pi atmci dind el
era cuprins de ade mai strapice suferinte
a!Lupta sa cu mowtea nu 1-a potut bpiedeca de-a
-
pe cnt-

se @bdi la mamgsa qi de-a se ingriji do mBnga- gi


bunaptarea oi ...S3 ne insemniim ad pi alegerea-lui
loan. Fgrg indoial& auza aces* alegeri este inid
natma I& iu$itaare $i comp?itimid; a dbua, sir-
ugiop lui in slujba D d d pi a d!ev&Rtlzri., iar a
treia, curaj* s 8 q indos8ndu-se aprospe de invi#i%to-
d siiu ~ u T ~ ~ O 0
T , 99 fie cu el ~6x15la capilt, chiar
+a@ puindu-$i-o in priml: Biae s& ne imemah
aceste psrticulariE$, Endd a c e ~ t s .plat D ~ m n d u i .
Incrertgndu-le in minte, 3% le c u l t i ji
~ noi, ca prin
ele s.5 putem d o W d u n i speciale pentru slujba
Dmnnului 2. '99-127.
24 IULIE
M?tlf b ~ f ng&xdnnnea
Zacob j:16.-
6- deoaren sr tnCrcMd.
dnpf~~ixi. -
hpr-rea nosotri cu Domnd in r~gHdtmeM
ca rezultat incredere mai pu- qi mai mare h
Domnul ca supraveghetonrl l d m noasbe; d
puternid eredin$%tn f%g?iduin\elestump $i nem8aa-
rat de mari ale cgv2ntului s8u; mai p u t e d
npytere a Eonducerii sale din treat ~ g idin p ~ ~
mai patemica iubire fav de toti frP@ in F h
qi 'i'
' putemicg ingn ire de mbtuirea p i ixxamba
-- t

lorxfleteasd. Astfe rugsci-w st3 iin sk-3 k-


ggtur5. cu inaintarea in lucrulile spiritde, c~ WD-
gresul in roadele spifiiuiui fa$%de Dimnezeu. fafi
de fra\i pi fa#%de to#i cramed.,- 2 '00-2680
.'r-q=
Unnl esfe leginiiot gi judec5for, cd care poafe JyU oom afla L j m i c mpra acesfrri W i t , a f m ~

-
sa miniuiascti + siii +5; cine e@ fa, care judeci? rmd n u y m af1u ceos mvpra-i iafti cu Iogea D m ~ e
- I& 4:12. e&i sun. - Dmi2 6:s.
Cu a c e d 5 @ d i r e se aneq1 oeeace spune apos- NU to$ sud spmte condudtoare cum a fost 3a-
told P a d , cii nici lmnea aici fratii nn-l pot judeca
- d Damnd singnr e in stare a judeca - el
a, nici mt s d date fiecibh ved'eaii $ manib&
ci n iui Daniil. Dar fiecace poafe a c e e sptit
care citegte in himi qi cunoqie imprejur&le, incer- k d r i i pe b a a *+%. cam devotare, d in-
~~knperf~debiruitBad&&~ace-
ea, d ,a eu insloai raa mii judec". - 1 Cudrat 4:3
grijima duamezeea* pas de pas va fi + la in-
cetcare pe~Leaingttst& zum ne vom & a tmr-
~po~vitlmestearmmndarrmape~~ lda pe nrmele d t h care m a 1iisei.i exempia-pe ur-
Eari in mod- COXE$&X& pretind a fi wiii Domnurw, meb l3mmdui n t ~ t z nIsm Clnista De aceea. t@i
QiEdepotrivitanune
in*asemenea hprejmiri. =trebue
. @cichiar pe noi
Ei ne sbb
ace%% cari mtaneso nuatele I dc w , .sA se depdeprir-
+me d e la nedkeptate gi fiatate; fiecare & fie rm cre-
daim tot ixmhts $ mai inainte, silindu-ne sli facem Was Dad. ,,Idzwh& a firn Dad".-Z. ' 9 167
tot ae patcm d b k e pexltra cu1tivare;t induriiriior
@m#ca i, d p a k semi pukivit, 15&nd rezultatele 28 IULlE
ia grija D d u i . -- 2; '99-139.
Dacri safifi p e n h dfe#aie, fericip .sunfefi.
I Pefnt 3:14.
Nunr;ti. daaS s a n k m-9 pentru cre&d+a
..
B i n d d a i ii uoiu da o petri&& &a', si pe
p e e " nn nwne. nm &&s, pe care nime nu-I $tie
m s t r a .fa@ de aS@ - direct sau indirect - avem
c a d a ne bucnra, sian a ne giindi cii suferim wtrtl
de& m' primitoral. - A~poc.2:M. ca- drep.t&@ Dnpii ctnn aratit. apo~bhd,unii SU-
Tv+t kv5Wtorii h.ebae s& se dovedeascii c5 ei fwri ca d a d t o k , ca amestec5tori in treburile site
sunt de aneia cari srmt gab a-sauifkatotul pentru ra, ai$i p t r u p h e a lor durii-pentnr neciaplirea
h d ; de ads cari sasxSk5, dac5 e de lipsii, iu- si necttvli@a lor, saa pentru fipsa de inteiepciune
baea, prick $i recmo#h& ark%& die fiinjepen- a~oderati%, aut & d a t &in a r v ~ n t u llui Durn-
tma~ga&birea$tadurarea~rriNdcre neezeta.
dem d aceasti% se&a d tie zi tot maE Eatorkp noastii este ca nu n d 3% c e r c e t b
tare de consacrat a i Domndui $i privqte pe win+ Domnului, ci s5 $nem seam5 $i de imprejura-
fiecate sii #W seama cii # acesta &iz unaI din eie- rile $ coaditiunil~ce ne incunjnrli; si trehe $5 ne
mentek ince& noastre, Corespunziitor trebue deci sillp a &#@In cursul vie@ o astfel de moderatie,
sii h d q h iubirea noask5 spre lu- cergti qi care ifs a dobbdeasd a~roharea dumnezeeasG,
astfel sii invingem $ s5 ornorim in noi o& atragere 2 ) sa cauzeze alto3.a &t se pate de pu*5 confuzie,
q r e fiinb p5mimtene: sla spre astfei de larrnni ca- neplgcere si nedtumire. Afar5 de acgasta cu F e -
m i m p d m 3 a p l d l e .$ serviciiIe noastre pentru w
h ~ ~ ~ t Iin-
d e x sii ne T ~ . I u & ~pe ~ 4 2 1 e p ~ patoare
Domnd. - 2. '99-190. I
durarea Domnului. - Z '99-166, 167.
jm
-
s m ~ d
Fi4
nra'fa, cd in
MZ
& fie & r & z - b d
&*
&i!it& din aaar, ygiat $
31 IEDE
&mia c~noSCllf'seoh face; penfru
foc se deseopere, # ca fez ede.
im m 2nCerca.-1 Got. 3:f 3.
Vwbind. d w e f k q d &&ii
$ fapteteed@
prin foe; 6 a-
zelos cu o -6
i s m p e , a@1d
p+tw &-
&%
I cii fd din acead&$, a sf&r$tului veacdui
vg;RJtJ! namai d d t A obsentii,-ca cei be6 tined prezent, va incerea .in- W r u i a q i va mistui to-
evri3--c& fwd @ leggturih lor ~i sun* @libera$, ++ afari4 db.zidht ~ t i i $i caracte-
~ ~
# *d-deso rnai bogate ocadvai pentnr a mlitturisi 4 adetraiat Dar n u u
. . nn cmsc peste nrw-n
s& i t & ~ dasffel de &cierz
.
nrafirara I h z t m x m n m b & cum ar fi Q h d i t -rc &teva c e a s e ,
prh ori cam dt&labrsiturZi a pattii. in d i d Z& ci 8e desmit4 treptat, piat.& pe pia-
Prin tmmm, in & us e9.z nu p<rrzte fi cbemrea puternice $ frumaase ca o b l . , -
~ l a d r i de-a
i b&ab ema s& fie lngrijirea durn-
naeeas& fa@ d,e d; noi aii ne indbplinim datorin-
+aSL;Irg ski o c c d d k w e la resultate-inwezhdu-ne
cu toktl h d & - 2, '99-111. Modea + i surd 3n paferea l i d i i .
da#a - Pro-

. .
'99-172.
2 AUGFET 4 AUGUST
Ven* & ne imMndm $ sri ne *dm, d fnge- Un sluiifor al Dornnului mu frebue s6 se l ~ p t e ,
n m k inahfeu tui Zehopm, FiccTtontid nostnt - a# fie crittd fofi b l h d . inv&f&!or:bdemdnatic, d b -
P s I m 956 de rde, fhfeJeptincl cn blcindefe p e cei ce se
Pberea -tr8 este eii fiirirP de kg&iune nia ivesc. - ' 2 Tim 2:24, 25.
unrri crgtin nu4 esta ou pntix@ii a h c e o &at&creqti- d h p q o ~ .stump
~ l a lui Dwpnezeu fac ma-
--, conform &em& d e , 'gi a ridica u -Me1 de &dune ca influen@ lor asupra cauzei adevg-
prin aceea cii votibind altora-gi mai cu seam&
zidire a cre&$i $j a d d & care--dupii. , cum nilor inviibti--despre planul dumnezeesc, aratii
spune aposbkd iQ mod simbolk4 fie ,,cornpus2 din mare incredere in sine, prea mare aattoritate.
aur, argirtt gi pbtfe scumpe". Dar 6 mai pufin este fa este s~umpiirngqgea, este un rniirg5rit.r
aceasta mr p u w fib% de mggciune in'& reuht- unde se d i , gi este de neapiiratii trebuinw ca un

-
'
ba s h i f p k f i a zice:-&% de hrgonunchiere in fn cauza adevmui. AcleviiruI t e fi spus
mai mare putere oa m u 1 o are. totdeama
rug~dtfne.S m b siguri d cei mai adev&ra# gi cei
blgndete $i cu umilinf.5. Inoei-cbd d con-
brmi din ppmd Domnului, prin experientde $ cine= cu privire la adevsr, f m a itlt&?i-
mi%-kurile lor; vor deveri ~t.cea@ convingere a noa- dovedit totdeauna cu mare efect. - 2. '00-14.
str& - 2. '99-184.
1 .
5 AUGUST
ca' pexfvu mi ce iubesc pe Dumnezeu o n ce
...
spre bine d f c 6 mfru cei chemafi pofri-
puneri la cale. - Rom, 8:28.
&nd seamil de a a t a , fiecare din poporul
Dsasebifi-ud tie papoarele piim~iului.- Ezra 10:11. ui sri fiemdturnit cu part- ce i-a hotritit in-
dumnezeeasc& S5 nu fim indolenu, nepiisii-

te. !Ti%IZU at-mci


a judeca slgbiciu-
lipsurile noastre, qi de aceea neinstare a in@-
incercgri ne servesc rnai bine spre inainta-
l n casa in care uefi H infrd, h e f i mai t'nt&, pcac&
,sei ctcesteia SJ d a d ssfp d o gut Wi, va &a
,urpm lui paam v ~ ~ g t r di ;h ~de 'nu este, se va in-
-
Lnca 10:5, 6.
taarce spe dooi
- F
W h d t u r al s x a d q d u i & prezje~tb e
g-gi i,~~&@kpa D m h J din e t e versuri.
~ rdi a ai sdh" Ihmzntiui au ei trebtre sil
-ga gi IHI dini+tirea, hdburarea, iritatia
sau cearth; De fapt a d e y N se w d d cii este o
m e proma& hpdviri, bhq ad'evid t r e k
fie aceSa cam stSsnegtR Imp&& qi, fa? des-
pSrfire q i ni&d+tii asprhea abvintelor mu prnta-
d
- dfn partea reprezentantul& Domnu-
Iui. Sarnt destule lucrwri oari ingrez~ng$i w#rg via-
@ tnne&ii de ;tsiazi, iar tt ce au primit adevilrd
trebue sg-,, -@ti@ @M hi: , , d n d pace ptin
Ims Cbrhts". - 2. '04-108.
7 -4UGUST' 9 AUGUST
se 'a-iat. 6:23. (se stin

, , S e c r w i ~ este totodak qi timpul treeratuli


,,gr&ni&-tixp de oercare, & dkpwre, @ este da-
torin#a aoastti$ a t u t d r 6 d o d i m c a r d nos-
tnr: ,,Dupg ce ve$i' fi &iv&qit tuate, sg st&J" Cer-
&rile ,,sewriSdrriactual" h b u e ~5 fie in a s m b a -
re cu m&le semrigului eweesc, care a fost un
Lip la acesta. Una din probe ate a e c r , alta prezen-
ta lui Chri~tos,a treia tmrt*lin#aJ ,a patra i z l b i t a .E-
vreii au fost mustrati pentracii ,,n'au ctlno~cath z -
pul 7rcefW lor". Este indoit de intristiitoara'@-
tia acelora, care dupg ce aa c r a t m t aseV&rrtI de fa-
%a,ajung din nnu in , , i n t r m d dinafari". M d d
acestei d~aieris cre&tii esta: neuedirsci~ia din
Partea lor. - 2. '04-297.
n19id
10 AUGUST
dace esfe vreun indemn in @hrisPog,daC6 De gre+eEele cele ascwlse, ewnbte$fe-mi+ t;ere.de
vreo mdngdiere de iubire, dw= ~ sewut tdu de pdcafele mcindriei, ca d e sG ny
i r a cpe
we0 impciddSifp aslfpra mea... Fie pliicufe mvinfele
a spiritdui, daca esfe vreo i&d
niti-mi bucm'a ca sii m
@ idme,
iti am*, mdnd am-
impii- a i b ~domnie
,
RUni
& inainiea ta... 0,l e ova,
*Ie, @ ~ g e f a r e ~ ' h & mete
sfdnca mea @ dnhrifont: meu. - Psalm 19fI3-15.
iubire, intr'un cuget ghdind oceea&- Fit. 21,2
Trad. din ebmkfi.
Se pare j i m e mwtin inteligwt at trebui sB
~ k mereue amastil mgAciune inspirat%p e n h m-
rg+rea de pgcatele a-, ca +n aceasta fiecare
,+i Bregelele indrgznete., &
adb& imnii se magi%,acela st2 la pb&
cants bceputurilcx priuatelor gi aqa i ~ $be i
* idma
$i

curat& vi pTihan8, pentruc& in tot t h p d de lip-


s%aleargg du@ a j u b la L d m&ntuirii. Cei ce
viaw &lasfau
duciabfinere8
prin
Si aproape de Domnui
piicatele exferioare,
indr$mete, dar fnin& sa neglijeazg inceputurile @-
cat&& a&a i n c d a face un lucru h e @ si b,
hsg htr'un chip n m t i t 9 nemzcnabil. .- 2. 38-22.
11 AUGUST
13 AUGUST
Fa medincios pClntt 2h. poarte $-$
na uiefii, - Apoc. 2-10. da am- -
pmtru ~ M s t o gwntern soli. 2 Corinf 5.20.
D a d totdeaaa am a m inamtea ochilar a m -
& gadire, &U h n i k t e ar c@tiga aceash! &
mare: ajutor pentru fgpktra nauii "m lupk sa a P@-
n i d e f&pturiiveclhi, pe caxe o neggm si 0 credem
mart5 leile gi incliniirile ei asc.lunse! ,tGtgt&
n-trg esk in ="-=ice apostoiul. CU toate cfi trs-
im in& lme, s u n b dm lume ci ne-am schim-
bat cet&te- la "uapiir&#ia-SC&. Si toate ~5
+eSi ai iagfi@ei triGm in acsastci ca sya-
t.tpsi a lw@tmii qi trimigii ei trebue SL
tea +.i mgdrea pziw noastre .$ greutatea r g s ~ a -
invinsg dinmace gi va fi gi in , d t i d u - n e mvhtele apczstoluI~i:
Are apamntii n ~ m a i@&qte mgrira 5, face6 toab in o"-
z. '0443.
'
$

-
i
)rislu@z

Mat 10:25.

sa pnmxiim marhie
de ~~. - 2. 93-13.
14 AUGUST
Desid esfe wnicnlui su' fie ca i

$A ne ajurti sii -tern


raibctW. d d ca d t
n o rcis,~
ca stiipcimrt s e a Docs' pe dZp@d Wei id
nlani*ci BeZzebd, cu &i'IR(11' d f pe cnsnkii S i 3

O ~ t ~ e f r u m o g g i r J i n & k a i ~ &
- r H ; el este o sabie asm$iS, c;tre h i e in toltte di-
Wiile, e,i dn9a crrm a zis h d ~~ pane pc
pSiricti $ c$i ia@ 'n fa#& pe upii contra a2bra. ~515
ktmerecul. ur&$e hmba gi i se impoisive+te in bate
chipor3e. L a d k a m s i b 'uva-
hij cii gi cea mai inteleaptii prez-
Dompu-
a adev&uioi
poate S i n @ i d pqif, esh in i n k r e d 5esiru.k
care 9 t e s a ame& a d 4 u i aedidos. &
&t = poate cie a h t spre a iraczmjura orice *;e-
legere; pent&, ssi iie siint m) uade,d noi ma wm
+
fis

aici sii lu&m parte k astfei

Y2 i e m n a ' m fmglof, E#i tifidelmg ra'bddtotl


Grii fgi, - t T e d . 5:lk
Acest text araa & cei mai taS, cei mai st5ruitori
fii ai Domndui trebue sii fie ar buni aulecare si ca
riibdare iediitoare, cu i n g ~ c b bnu~ ~2-i

.yi sii sp&


'm&w
fk@ de
cei slabi, da-cei ce sunt k sfiiqitd curajdui, ci fag
de top - chiaf $ fa$&de cei mai mdrriPl4 si: im-
jwidmtori. Crpsierrea si Ent&hea noastrg in cuno~tin-
~iin 3cest dar d
mai h e a aprecia I$&-
&e;a TaMui oeresc fat5 de n& cupatAt mai bine
inv&#ha exerata $i nai ace- h f e fELt5 de 4-
F.G a u l c& TaGl ceresc ne-a chemat qi favoritat
a u t de mu& s& ne fad fmrk atenti h I
ca si putem lucra impremi%cu Domnd la chmrea
aoastrii $ a altora care knpregng cu noi vreau s%
alerge pe csrarea ingust& -2. '03-24.
L

-
'

I
d s5a,
I

.
~

r Bind deplin d
le, popom1 D
r e a la in-&

hprejurare Qi -be

p o ~ ~ r uDumndni,
l
16

+
AUGUST
-
S& mulfumifi in ad a~. 1 T e d . 5:18,
Fiindd isima d i i este in unire cu D o m d
d fa+&de Irnphkea vointii a-
d nu n d d cere binecuvhta-
fiechi zi Qi2.aamenea-i mdtumqte
la &rqitul 4 ci ci bate l u d l e vie@ si ia orice
d via* $-a consacrat-o
cu total D d u r deaceea co, credin+ se 'ntoarce
spre el in taate afacerile sale. Cel oe face parte 6x1
in a r e CII Amemn;itaieada&-
rinteior sale, remrmqk, prin ctedin& cri indurarea
itivina ii cupride inate jntereseh vie@ sale, Qi in:
conformitab ca a ~ a s t aii rnul#ume$ta ,Ace+
vciqlui Dunurezea cu privire la d:-El vrea ca noi
sg fim stat& in acgstai
re fatdeauna $ne seam&de m7UQrea $i 'mecuvfin-
h~easad $I toate acests mrmai in interesul no st?^ iz
>Tea+&a aceasta e t e
este
de inima, ca-

mai f a m a q d &c,ondi$une
in ?rogresd aostru pe drama iagustg qi eel mai pu-
ternio 6 mai insenmat ajutor peniru asiglvitrea ale*
rii ji chmgrii noasbe. - 2. '03-25.

17. AUGUST
flu siii~ge#ispbkd. - 1 Tesd. 519.
Spiritul D d d in poporul s&u se sseamBntL
7~ ,,,flacSniubirii sacre" f a@ de Domaul si fat5 ue
orice persoan5 in legBtur5 cu c a m I u i Aceastzi fla-
cbr5 se aprinde priri vestea dumnezeeascg in fiecarc
individ c a d e enceceput de spiritd sibt, gi p%con-
d2cerp.i acelui spirij, aste -fgc~tm b m in ~ r p w a -
gunea iksericii. In mdsura in case biserica m ~ t sb
cmcstintg, iubire ~i cnim ci Domnd, in a-

psate ascmde. - 2. "53,-6.


dsy-
ri3 face ~i ,,flacdra iubiii sacre" ca biserlca s l
)umina lumii, o cetate iiditg pe munte. caie w se
18 AUGUST 20 AUGUST
cer&a#i f w f e $ fCirefr cem cs e& bun. 1. ~ e a-d e; voi dnstifi fomfe muit fri.rri. sd cu-
sad. 5~21. noofteg, .~ce"f" vd wstesc eu uou& - Fapie 17:23.
procedma ap&&h6 este vrednicg ds imitat.
~~t amd~ m i n f rdispRtuegte ce-i nou gi a t e apfr
,
I
t, a jW d este pretios exist5 de muk SH
facorn gi noi ca apostdul, sii ne striiduim a d b d i d -
adevaat5 nu e o bI&? noug d una ve-

-
?mqte cu mink3 &it de V+ Q deja lui Avr~ami-a fost vesti-
Scriptua, 8i idre ceca ce este nurnai' o presupm the,
t ~ aceea
; ce a fast vestitii de Isus Christos rii aposto-
Bosofie freqi% T& 6 -ae tot a jii s~ la m i i s 1 ~ in
. care pukm dowdi C% in ziua
'F" m m 4 - .
aruf, s .c p ~
&E ~
~~Wttd
a ~ prime-%
k- i
ce
si tot
de azi d m - adgiri gi sminteli a dror riidgcini
se aflg in ,,erain-dui", k b e S& ne str?idh
se a d m q t e cii &in ammz&, eu +il& dat; a dove& gi a- d noi' nu avem de scop a c l d i al-
de @ d WB a i c e I t l a ce w t, b t a e g+te, ci din contrii ne-am curiitit de
w d e aQst01 dove& .~nutzntului b a e e s c smhtelile ~ t u m z r d ~ u w i , a r n intors ki princyile
a m .n. i a spiritului sfht.
-,s7 - 2, '03-26. Gaamentale ale evanghelki, la pmmcile cum le-a
dat D-ul Christos @ cunz le-au adeverit trimisii
ZeAUGUST sgi, apostoliii.- 2. '03-29.
21 AUGUST
Cdutati mai id& ihpcitdfia 2lti Dumnezeu si
drepfofea tui, - M~rf.6:33.
si fie lgsate in

juriiri $i niciodafii nu vor


1 de $uectii sau dm@**
,*
poporul lor, h i a r
s& de lux si de ~ ~ ~ ~
24 AUGUST
AWUV
sd fib in T Tntd dinte. ;ocisfreaza"-iin nurnele . tdu pe awe
@
f!

mx? -&&z ~6249. cek


m noi suntern ma.

D a ne ~ uitgm mai de aproape la acemu admi-


'rabila manifestare de i d t e sentimente ds.h u -
lui fat8 de l&&ci%, vedem m u r e g unit8ti.i de fami-
lie d u m n a e e a ~ AAceasta este unitatea scopului, U-
nibtea b a & r i i , unitatea simpatiei, unitatea iub-
rii; unitatea cinstirii $unitatea
.i pogesiuni unii al-
to,. D m u l a arariitat acsasta; uaikb ca &ja d-
w d lntre Tau1 cerese; dar pentru invgtkeii sai,
aceash era atunci mmai in s p e r 6 5 gi tat *a esto
1 pi &i. ImpIinirea acestei onitiiti este 4 ideal pen-
tm care ne Iuptiim Qi aspirib.- 2. '03-77.

25 AUGUST
28 AUGUST

Preditd ~ d n f u lstrii
, de aproape la timp cuve-
df qi la timp necuvenit. - 2 Tim. 4:2.
Aceasta nu inseamnil c& vestind altora v a t e a
b&i trebue sii vgtimiim legile mintii s5niitoase gi ale
b e i cuviin* $i astfel s&-i incomodhm la timp ne-
potrivit qi la ocazii neplgcute lor; ci din contrg, in-
searmi c i noi trebue si iubiin adeviirul atht de muit,
incht s 5 ne putem falosi cu bucurie de toate oca-
ziunile ce ni se prezintii pentru vestirea lui, chiar qi
atunci &nd noug nu ne convine. C h i aceasta este
chemarea principalii a poprului lui Dumnezeu, ca el
sg 5e o lumini in tot locul $i la toti oa-menii, pentru
a sustine adeviird $i a-si dovedi slujba de evanghu-
-
fist piin5 la sfiir~it, 2. '03-189.

29 AUGUST

Cerefi ~i nu primifi, pentru ca' cerefi ra'u. - la-

S5 invgtsrn a ne ruga bine precum $ a lucra $3


a spera in modul cuvenit. In scopul acesta s& f i i re-
pezi, sprinteni la auzit, inceti qi precugetati la vorbs,
I
tratara. asp74 m
mat$ ori cer o gi totdeauna gata a asculta cu atentie cttvibtul D m -
+Cu toate acestea sii deosebim nului $i iectiunile 9 r e deja ni le-a comunicat; ase-
menea si fim gata a pirni invsitgtuta, conducerea q i
sa. S& firn t h i i in comunicarea pld-
I
ceri~d,ci mai bine s& ne silb a. ajuage la desvolta-
I p e a caracterului cre~tin,care nu cautii voia noasrrj
ci vointa qi drumul Tatiilui nostru ceresc. - 2.
4
Z. '03-
170. .''L
30 AUGUST 1 SEPTEMBRIE
-&a se IlIlninete lurnina voastrci inainfea Dar Domnul i-a zis: duie, fienfrrrca acesfa imi
este un ztas
spre a duct numele meu inaintea ncamun'lor ?i imp&rat;.
niior, pntru ca sd vadd iaptefe voastre cele bune gi lor p. fifiilor fui Israel. - Fapfe 9:15. .
sa' maeascd pe Turd vostru care esfe in cer,
Numele ce tvzbuia s k l duc&acest vas a fost ws-
5:16. tea bung a darului ~i a iubirii dumnez-ti A* este
Nu numai amasta este adevgrat d UIU cu toti membrii bisericii chematii. Nd suntern n d
nului va f i cu a p u i ~i umerii deasupra celorlalti, ,,a-
les b t r e zeci de mii, cu totul plgcut", vase. Excelenta, meritd, vrednicia este a D o m n d ~
s& trebue sb fie adevgrat qi aceea, cil Isns. Viizbd cii Isus este alesul Tatglui qi cli in el
slmt in Leggtu~iideaproape cu membsele se aratii caracterul sgu, nai l & h taate $4 urmiim
christos in via+ prwntii - inainte de-a lui. Tot aqa dacti cineva lucrii in d u l ~iplaad lui
mat impgratul lumii intregi - trebue s3 Dumoezw $i noi ii dam un ajutaf (ca in serviciul lui
a r-qte m ~ a qi a dbmniiatea acdom, Dumnezeu), acest ajutor tieibue sg fie fiicut numai @e
aoeastg baz& - $i nu din cauza magnetizmului
Domncl ii a l e e qi ridicii la treaota cinstd pentru io- favorifismului personal - ci pentrue inimile coastre
dreptarea lucnvilor cnneneqti. Trebue sb poata ve-
dea, sg poaG recunoaqte cli au fost cu Chri sunt atinse de Domnul pdn credinw d h w i D m -
hue sg mgrimea. inimii, ingltim nezeu alege qi se w t e de astfel de oameni. - Z.
'03-206. 1 gDgpm:
lor - trebt~es6 apreckze spirit111 . X".%
sinstoasfi. - Z. '03-206. 2 SEPTEMBRIE
31 AUGUST Dupti ce @ w d @ t sdlefele rrwstre in ascuZfcrea
adevritului prin spirit spre iubire frdfiascd fdrd fafii-
De estg q a , &.tmnezeul nartru, pre care no; il fie. iubifi-vd ddimdfor m'i pe alfii. - i Pet. 1:22.
semirn, so' ne scope din ~ p t o r u !CQ cr28 foe: Cuno$tin@ trebue foarte a u l t aprejat6 in bise-
di diln rnzna fa o rege, ne v'a scdpo; ~i chior d 2 . n ~ . tic& $i privitii ca o dovadii a inaintgrii. a c r e q t r i i
pfiut s&g fie, rego, co. pe zeti fdi nu-i Vom semi. ~i ' ciid nimnea nu p a t e deveai tare in Domnul sk: :IZ
chpdui de ma pe w e bai ridicof. nu ne uom inchi-
nu. - Lkrnlel 3:17, 18.
puterea t i i 6 sale - -
in has d a d nu sparqtza in
cunc~tinw. In d o r m i t a t e cu aceask punem mam
RgspunsuI evreilor ciitrg Nabucodonozor: ,9m- Ptet pe aceia, a clror iubire fat& cie D m u l ~i de a-
nezeul nostru, p care noi il servim" - este vrsdpic devarvll s&u s'a d d l t prin stiiruinta lcr desxrdtafa
de inwmna:. Nu numai c5 ei rec>nostr2au pe DUE. stmdiarea cuvtihtului &u, $i a c6ror stare de gra-
nezeu i - 1 &steau, dar ei il qi serveau ctlm ;i se da tie se adeverqte indntea lui Dumnezeu prin mea,
) m z i w e . . , ss ne hotiirim qi noi. iubi cii tot mai mult sunt c&liIuziti,h l u d l e ad&&
au fgcut a q t i emi, - c h numa nezeu..Cu t o a t acestea, cltm in fadm
m n e z d u i n o s h s&-iservim, c% nu vUm
servitorii ~i cinstitorii a nici unei erori, oric ne ?n@jim ctl &a'g de q i h $ 1
cei nedesvolta#i, tot aqa gi ir; casa wedint3 t~ehttr l
avea. Tot aqa s&hoarim ci5 noi nu ne .h8siim, d hbim 4 s2i ajutitm pe cei &ate$, a s&
nu voln & s e ~ ~ m u l u ni& i , ma
v&i) - cu rnundPria )i riispliitile 1
W in I ) w * ~ gi
'03-207.
l in pute-a t&rief'a1e. - 2.
Nci p*etenilcr rji nici nou5 invice. - 2. '
5 SEPTEMBRIE
Cdn' ina'urare voihsc 9. uu =-fi&u; # recunofti+d de Du-
-
rnncseg mai mult decdt o l o ~ ~ ~ &OSU& 6.6.
&l ce-si d5 v&n@ sau inifim D0mnd16,i$i d&ht
I Crudci csfe ca mormdnful gelasia; flacurile ei ca
-
s c d r i l e de foc. Cinf. c. 8:6. Ted. din evreicg,
ce are Domndui; oel ce nu jertfeqte voinb $I nu a-
b Gelosia esie una din vriijma~elecele mai mari cari
junge in starea s ~ p u n e ~ i inintti fw de Domnd,
din 1 ieqi cre+tinului in cale. Si t r e b e privitii ca inami-
a& nu p t e aduc?e lui Dmnneteu jettfg bine pri- , a lui Dumnezeu, a o,unen;lor ~i a tuturor principiilor
sgnZitoase; qi tn rngsura in care inima nmstrii a fost
d t g . ,,Ia& asarlta!rea este mai b u d de&f sac&-
eitrl", e invg@twa care fiecare consacrat a1 D m u - atins5 ~i murdgritg de ea - dacg qi nurnai pe un mo-
lui ar t r e k sH $-o graveze in inimii. SpirituI ascd- nrent - trebue sg recurgem Ia curgtire prin spiripd
arii esie de Epsii; @ dad c k a are- spLriW wed- sfinte~iei~i iubirii, Gelosia nu este ncmai un monstm
S r i i el se va supune vmnM Ini Dumezeu gi se va sili mud, dar piing qi v&ul ~ g h i i l o rii sunt veninoase
a cuz~oqteciit mai bine vain* d*rmnezeeascii, chiar ~i cu sigtrrantg aduce tulburare $i sufetintii $i in ur-
pen* a putea f i a d t i i t o r . Despre aceastg clasg ms durere gi nimicire totaIg celor ce o primesc. Ea
zice Scriptura: ,,Cuvh.tele tale cum le-am afalt, le-am este pXcat fcicut cu gtndul ~i rgutate in aget $ f c a ~ t e
sohit"; tot a ~ a $ avintele DomnuIui: , , I d place sH usor poate sii duc5 la piicatul ~i rgufatea faptei. Da-
far: voia ta, Dmnnezed meu, $ legea ta este in inima cri odatz a invwlinat sufletul cu miirgiivenia ei, atunci
me.". - 2. '03-220. n m a i cn mare greutate se poate cur&$ deplin, a@t
de repede zugrgveste tatul ce afli in juruE sgu, dupg
4 SEPTEMBRIE E r a qi culorile sale. - 2. '03-330.
Y
Ternere nu este 5s iubire, 15 ioul;iirasl des8v&r$fd drl. afard
femerea, f i i d ca tamerea are chin. - r 1o.m q:r&
In a h & , puternic, S t o r 6 insp5imht2t~r&e
efectul fricei; numai asupra acelora nu, cari & e x p e
rienteIe lor de mai nainte invii@t a cunoaqte pe
-
Nici un rciu nu fi se va inifimpla. Psalm 91:ZO.
Nici un riiu nu poate sb ni se intbple - aimic
Domnul qi a se increde in el ~iatunci c h d nu sunt nu poate fi spre striciiciunea noastrg. sidciuni in
insiare a cupride umbliirile Id.Uriqa fricg q i dies- privinb intcreselor si comodit8$10~ p a m b t e ~ t i ,pre-
niidejcie t r e h e prinmite in fa@i cu petricica din piiriiu: IC
U
I ~i in mersul afacerilor noastre pot sii ne ajungg.
..Esie scris!" Trebue ea prastia credintii sii a m - dar cgnd ne aditcem aminte cii noi nu suntem in corp
cuviintul fagiiduintii cu a& putere ca s& doboarc
pe contrar si sa ne ndntuiasd d.e domnia lui . Inar- .. ci in spirit, ~i cii nouii, ca fgpturi noui, Domnd ne-a
promis irnpsr5@ la timpul potrivit, atunoi intelegem
mati asGei numai cu cuviintd Dumnului, increziindu- -* licio influehw din afar5 nu p a t e aveayntiurire a-
rn pe toiagd iui, vom fi curajqi gi vom r
ruarei izlghiate precum David a r i i s p w
hi: .,Tu vii ascrpra mea ca sabie, lance
-"I devaratelor noastre interese; nimic nu pmte
sB ne i p i e h e ic a ajunge la d r i r e a imparbtiei, pe
care Domnul a' flgiiduit-o cuviogilm sgi. Numai pierA
&US eu vin ssrtpra ta in nmn& lui
Dumnezeul osiirilor lui Israil pe care tu I-ai
d ~ e aincrederii In Domcul, ne&b
m t e despgrti de iubirea $i promisiunile sale.
noastrs, ne!
- 2.
7
-- Z '03-329.
n?". '03-331.
7 SEPTEMBRIE P- 9 SEPTEMBRZ
C4 sOI fiti curati 8i fa'rci tautate copii ai lui Dum-
Dacd este cixteua in Chdstos, este fa'ptura (crea- * ; ~ u , des8oarsff.i in mijlocul unui neam strcimb &
fmd) no&; cele uechi ma frecuf, iOt6 toc-e s'aa f&cuf , sucit, intre cme vci nrtifati ca Iumincitort in Iumc
,
noi. - 2 Corint. 517. avcind la voi cuvbntul oiefii. - Fiiip 2:15, 16.
Fspturile noui in Irms Christos se cunosc unele Este datorinta tuturor fiilor lui Duannezeu sa
pe altele nu dup5 trup 4 dupg spirit. In inima lor, fie zelogi in r?isphdirea adevgrului, sZi faca s& strg-
a fiecgtuia, adicii m spiritul lor nou locnesc oelz mai lcceasca lumina lui, s'o tin6 totdeauna st5Junatii gi
nobile simw, c d e nzai sublime dorin#e, n d ce este aptins;! Ce inseamti aceasta? Aceea c5 intr'una s&
bun. drept, frumos qii curat--oridit de mare ar fi fim foarte atenti la cuvinteie vietii oa prin aceask
s1gbiciune.a lor coaparaf5. Se iubesc unii pe altii din sa aimgem ia cuno~tinta'deplinti a adevgrului. Cu
puncttd de vedere nou, al bunei intentii, ai vointii ri luare aminte $i cu wedinti trebue s i curifim $i cea -
a1 annoniei cu Dumnezeu; amicitia lor reciprdi cre- mai nicg urmg a greqelii, +datii ce se obsenrii-fie
~ t e ,vi%.z&d unii s i ~ g u h @ceImIal\i in lvpta dreap- aceea grewla inv&\iiturii, sau a cuv~ntului, sau a
ti% pentru credinN contra influentelor rele ale lumii, vie$i noastre de toate zilels--ca lumim curatg a
ale trupului qi ale vr&imaSului. Nici pearia, nici Iim- adevirului dumnezeesa s i str&luceasc6 fiirii cea mai
ba nu e in stare a exprima deplingtztea dragostei mici pidecii, prin caracterd nostru liapede ~i trans-
qi prieteniei care este intre fgpturile no16 in Isus parent. - 2. '03-358.
Christos, pentru care cele vechi au trecut si tcate
s'au fgcut noui. - 2. '03-333. C lo SEPTEMBRIE
Ori .ce cuvdnt ra'u nu iasti din gura ttoasfrZi, d
daca' este vre mid bun la clZdtrea &ebuin@, ca s6
8 SEPTEMBRIE dea un dar celor care a s d t d . - Efes. 429.
Nu stifi cZi ptietenic2 IumiZ este ortijmagci lzii Dum- Omul stricat, av-d gust s B d e f h , se acvpere
sub canatiint5 qi zice c i a spune adevgrul este tot-
?ereu? Deci cine se va fi hotdrit sd fie ptieten nl lu-
mii, se face vriiimq tui Durnnezea. - I ~ o 4:4. b deauna pe& + Dumnezeu nu p a t e socoti cii a
pronuntat adevintl ar fi ponegrire, d el &d o s b -
, D u m n a a intentionat a pus lucrul in felul aces- deste vorbele de rea credintg I def%miitoare ca fap-
ta, p e n b ca popod s i u sti aleagii: sau a fi in ami- tele trupului qi ale diavolului, intelege prin acests
ci*e cu I)umnezeu, a *ea cu ,el,sau In amidtie ~i numai afirmiirile nebazate, vorbele mincinoase. Dar
' lu,mea. CZu lucrurile ce-i swt pll-
in t o v g r ~ i e ctr. aceasta este o mare eroare. D e f h r e a r b h e d s
cute Domnului, nu pot sZ placg lumii, iar .cele ce-i fgimare ori este drept ori nu ceea ce spun@. g: -a-
sta aga t~ebpes'o iaelegem nu numai dupe legile id
sunt pI&cute l d - f a p t e l e rele, gkdurile hecmate, Dumnezeu, d gi dup5 legile omenkii tivifbte. D&
sunt o uriciune in ochii lui Dumnezeu, $i cei ce sii- fgimarea este aceea ce s unem cu soopul de-a stnca
vaqesc astfel de lucruri pierd amicitia lui Dunme; ' P
Mu plgubi pe altii. Si egile omenqti se unesc cu
zeu-nu suat dupii spiritul sgu. ,Jar cine nu are s+ k i l e d-ezeqti, a r i t h d cii artfal de r i W r i sau
ritui lui Christos, acela nu este al Iui". - 2. '90-70. ~aglibirisunt rniir~ave~i afar5 din a l e . - Z. '99-70.
13 SEPTElvEBRIE
11 SEPTEMBRIE
lafci, cdt de frumos ~i c i f tie pfdcut este cdnd
Qricine nu-gi p a r t 4 crucea sa, # vine &pa' mi-
ne. nu p a t e sii-mi fie ucenic. - Luca 1427.
hapi loc~iescin mire. -Psalm 133:l.
Asemenea Domnului sii ne sl?m $ noi a fi ffi-
Purtarea crucii D o r d u i n o s h a stat din aceza, cgtori de pace, a focui cu b w in mima spiiitului,
cii in uri ce Emprejware grea, el totdeauna a implinif in legstu~abunei-invoiri. Tmti advitatea gi apleca-
vow Tai6iui. Aceastli purtare a atras asupra sa toa- Pea noastrii spre luptii, sii fie bdreptat5 numai con-
te &ut;i@e: pinaa, ura, impotrivirea $i persecutiu- tra meltinlor pZicatul~i$i a miipna$ului, binehkles
nsa acelora crsui s'au crezut poporul lui D m e - +i in contra acelom care sii ascrunxf h mermbreie $i in
g m , despre o;ue Domnul nostru, care citeqte in i n i d , corpul nostru dsdzut. In acest chip fiecare hate poa-
a dkciarat CA ei sunt dela piirinteie lor-dela diavo- te sii dea term dk lucru potrivit iskclin~lor sale
1111. DeoaFew qi noi zanblbn pe acea crirama Ingust5 rgsboinice pe ciii plgcute Domnului, s& @ in lu-
pe care a umblat Domnul nostru, in mod intelept
t r e b s& a$e@iim ca $ ale mastre c& vor fi de
crare tmtH simtirea sa bung, iubiteare
spre edificarea semenilor s& fH&d bin. la btZi
+
ajuGtaare

iecare $i mai ales celm credi;lciosi. - Z.


patea face $5 striiluceascii fticlia adevadui, dupg
cum ne-a dat .omdin invZit3tcnul ~i conducii'ronrl nos-
-
tnt 2. '03-345. i
14 SEPTEMBRIE
Au&nd ntersul vietii v-tre bun intre n e a m t .
12 SEPTEMBRIE ca in aceea ce oii vorbesc de tau ca pe f6ca'fori de
Zntnr rcibdarea u o ~ s t r d vefi dobhnd sufletele rcle, penfru lumrile bune viizdndu-le ccr ocfiii $6
I.- voasfte. - h a 21:19, I Iaude pe Dumnezeu in zi de cercetare. Cii aceast4 esfe
,,Iar riibdama s& fie deplina, ca sii fiti desgvgr- pla'cuf, dac6 cineoa pentru qtiinfa ce Dumnezea me
gi htregi, fn nimic av*d Eps5",-zice apmtold. de d6nsul sufer& intristdin', pa'tim'ind pe d r e p f . -
Este cn totul limpede cii rgbdarea cuprinde in si?e si I. Petru 2:12, 19.
ce'lelalte daruri ~i insqiri bum ale aractzrultri $i Chiar de am fi defiiimati qi de s'ar rispa bt
presupune p i s u n e a lor in oa-re rn5surii. In po- felul de ytiri rele, despre noi,. t o t q i acek cari ne
pond b u i u i cu toat& sigtmm@ crsd'inta t r e h e cunosc $i cu care suntern in atingere, & rie c u n y ; i
sa iie fnaintea rtibdg+i $ ggradui rgbdiirii tie reg1118 din experienta lor c r e d h b n&tr& tare $i a ~ e e apan
w t & n-ilsura puierii de medinti. CrqfinuI f k r ~rsb- care se dovedeqle cii silinw m t r g , verbele oe ne
dare 6 liniste, de sigur $i in privinb kredintii sboar5 din gur&, cugeteb, simturile ce ne 1onrie;sc in
sale 2x1 Qmdeste slab, &ci altfel a r fi in stare a se i purtarea ce avem in aceas& via@, sttnt taa-
odihni hr prondsiunile pline de bdurare ale D m u i u i Comnului, d via$ noastrii este spre on--
$i a aqtepta tmpiinirea lor. Dup5 ce cu t w t l piu&ea i ~i cauzei sale ~i spre lauda lui Dupme-
s'a sdit sii indeglineasc3 cerinfele slrguinfi ~ist$- zeu prin Christos, care are mgrirea ~i irnpgrZitra in
ntintii, atunci cu l&te poate Iiisa rezultatd %ag&fa -
- ~ e c i ivecilor. Z. '03-365.
Domnului. - 2. '03-361.
Epti dm mijlOcuI lor $ fiti deosebiti, zice Dom-
nu!, @ nvcurai nu atingefi; Si eu va' voiu prirnr la
17 SEPTEMBRIE
in v d , nzdejdoo rndrin'i.
-
- Col. 1:Z.
mine. - 2 C o m t . 6:17. Fiecare fiu adeviirat a S Dunmeteu trebue sti
Ace! ce trgesc in mod conqtikcios deose'oifi de aib.ii caractetul s&u cqtinesc individual Ern iate-
lume in cele spirituale, qi care recunosc ca frau nu- rneiat, care in-firea lui s& nu a t a n e de via#a spi4-
mai pe acwa cari drturisesc circumcisiunea acieva- tualii a altui creqtin. Din cu~antuladevairului p -
rat& a inimii si primirea in familia durnnezeeascz, "aduit gi argtat de a l areqtini,
~ trebue sii scoati ace-
acestia se vor afla fats 'n fat5 cu libera&, cu invg- Ic principii de via45 care sH-i statorniceascii un =-
p@moralisti, cu adepfii criticei inalte, bibbe si tatter $i individ'wlitate spiritual5 a sa proprie. Dk
stiin$ifice, precum $i cu inassele populare, cari tofi ,tat de hotgrit5 g i definitid Wbue sii fie pws0d.i-
mgsc iumina, c5ci ea czsaodeqte intunecimea lor, To- tat& yi individvalitatea spirittbalfi a fiedrui cre.$h,
tu$i aceasta este singura cale de wmat. E numai prea . cg, d a r da& fratele sau s m ar citdea, (ceca ce du-
pi zisa apostalului nu e cu n utinti, E m 6:4. 6,
just ca nimeni altii d e d t adeviiratii cres5ni.
. . adevg-
ktii consacrati sii .fie recunoscuti & fra$, qi p r h a- 'P
Gal. 1:8),a ciirui via!& spiritoa ii in* a a S i t - o pe
ceasta sg s'aleagg grg~ticurat din pieavii. - 2. a nctastrg 6 ne-a ccndue spre hs5v&r$rea cat?&-
'99-203. rufoi, noi totugi sii putem tr&, d c i trebu3 sri fim in
stare a ne insqi qi singuri spiritul adev5ruIui. - Z.
1
R 18 SEPTEMBRIE ,
I
Iehova va d a putere poporahti sa'u. Zshova ua Fafa mea ua merge inoinfe, ~i eu ifi udu da #is
binecmtdnta pe poporul sku cu pace. - Psalm 2 9 : l l . h'
linigte.- 2 Moise' 33:14.
' D o m n d e tcstdeauna de fat& cu d d u *
I

Dacii ajunge* in ispite si ince~c515,pe care insii


Totdeauna cugeta ?a noi, sc ingrijqte de ~~~f~
!e puteti birui ~i cari rodesc in caracterul vostru rgb- noastre, ne pgzegte in primejdie, ne ~ r w d ecu ede
dare, smmnie, iubrre de frae, indurare qi dragoste, d'e trcbuinta pgmiinteqti gi sufletqti, ceteste in
bucurav-v&, daG multumire in ruggciunile voastre $i noastrri, ia seam%ia toate porairile noastire d e * h b
rmnoasteti mila ~i ajutaruI lui D m e z e u . Da&i 'wii iafg de el, reguleaz~i r n p r e j d r a e n w t m in imtare-
inerciiriie la care sunteti supug vi se par mai grele snl disciplingrii $ imb~gtgtiriinoasire, ascdtg $i
eel mai lin oftat a1 nostru prin care =ern sii ,grii.bim
de cum le-ati putea suporta, ba amenintg chiar cri v5 1 aiutorul gi mila sa; sau impreunarea n d B J
POI strivi, duceti cauza voastra W t e a rnarelui pur- Nit: un moment nu lipsiaste dela paza sa, ne aude
tiitor de greutgti, cere#i ajutorul lui spre a purta ce- dac#l cbem~miiin toiul muncii zilei, mu OQ k k b
le ce vii servesc spre biqe $i mhtuire, $i Wurare de vegherii noptii. Ce fericit e a#i adace a*nte de 4:
sub cele ce nu sunt spre bine ci spre viitiimare vou& ceast5 pazii binecuviintatii! $i nidupd %P~P
- 2. '96-163. T3~mnuluinu este lipsit de awsttl d c w ~ d ia p-1-
rii sale ca fiu a lui Durr,nezeu. - 2. 'a3-376-
19 SEPTEMBRIE
Sfinfe~fe-iin adevcirul tGu: cuvcintut t6u este a- De +i umblu in va4a umbrelor morfii, de nfci m
deodr. -.- loan f7:17. ,zu nu & tem; cdci ta ra .maneepfi. -
Psaim 23:4.
mid nu sa tem de d c h r&u&id ele

--
Damnu1 nastru tokdeauna aratg cti d e s v o l k oil@
Etauin famiarea Damnului, pentru cii el este ca el6
la,gi el $-a i-atat deja f a m r u pdn de-
*wetea
pre#ului de riiscumpHrare. El atp cu ele $
a cudtad fitggduinfl sale, b 4- ~2%
ta nu va ins- stiagerea vie* ci d adormi-
ranetulburat5 in Christ~~. NU e dk deci, a
oile tu-4 mici d l & c%at&d, iagW&:~ I o d i i b
i b i lor, prin valea wnbrelor moP-tii, dic3.d s d e -
a +
cu tot con#inutul lui spwekuda driea numdui
mare qi sfht a1 aceIda care ne-a ivbit gi d t u i t
stump e g e l e ssu, cu ca,re suntern chemaii a fi -h-
pwm5 mwtenitori -2. '03-413.
20 SEPTEMBXIE
7 2i.w zrce mi. Preaina?t ?a ZncZlfat, cei ce froseazd in erern, 22 SEPl"EMBRE
.iu:~ i ;c5rura esie Sfaniwl:" erc lonriesc iarru incfl/ime 2i in
ioc sfti:ti, dar yi nt celsdrobit pi tcmiiit la sufieti spre a re- Numai fericirea @ fndmrsa: utmciri-d-~ortoQte
insuj~efi ..
wfletui celw unziktfi ininta ceior sdrobifi.-Isaia 5 7 : ~ ~ . d e k vi@ mole, pi loc~i-V&in C Q ~ UIra' Zehwa ziie
Totdeauna sZi ne amintim c5 o inirng sdrobitg 6 idelungate. - P d m 23:6.
B-tatea qi awes Care o * t e P U db@10
de perdea deja aici se incepe $ Z+ t r e b s'o aPm-
Gel ce nu - q t e bucu& @i-f&- D m
nu1 in t'ungnd pre;cent, e chr ci5 nu va fi ~reggtitpen-

.
I ttu &c&& Dmnului in '+i%$e. & *-
$entru poporu~D - O ~ a t e multa b~& in a-
mo tinb cai ei sunt in IegHtd'de c o n s a m cu Dm-
*.

I
nu!, uui nu ra drginesc n w i k tn+
lor din partea 116, ci at&&timpdt ei I~III&Iin
leggturi. Fericirea $ bucuria in Domnd nu idmea~
privig inapi-ca lu& ale t r o c t t u i U t r e w

-
recu scute Q I-ri aL preE&ttg&d ~i v i i d o d d .
Indurarea Domnului & rtrmeaz& zi de zi ne In-
sufletqte, i;sthz$te, becu+inteaz&$ i-i-g---

-
2. '03-413. ...
-1 .I * 'dm
a

L m
23 -SWTEMBRIE 23 SEPTEfi8REE
Lu$tqff penfnr credin.i'a da& stipfilor o singurn' datd. - J, Care ni s'a fiicut dela Dumnezeu infeiepciung gi
hpk Wii a credintii In m e m&swg cons% f l f p f a t e 6findrepfhfire) si sfintire qi rgscumpqr~rk
din Z$CEWca trebue s5 agiirgm cuvbful D-&i (,:iberare). - 1 Corint. 1:30
~o$%.cwe f ~ p t a cuptin& 'n sine $i apgra~eacarat-
terul$ s&~.Aceasta insea- c& noi s~ r m a sta- eel ce ne-a mbtuit, a d b s ne-a rZscumpgrat
t o w p ~ t r uadeviir, cu o ~ o epret $i in contra ari jertfirea vietii sale, profetul si i n v ~ @ ~ ~ r ~
c i i d mare nrrmiir de wlzCrari ca~vrne a t a ~ g , + ~ k , hostru ne dg gi intelepciune prin evmghelia sa, ca 8%
tea91.m oamenilar qi mi;irturiGrilor.lor de cre&nte, vedm si s i ~cunoa$em starea n a a s M decazu!b $5
e8S &U im inteles grqit'vestei & hnuie-k,
re a'fost h a . proprviduitii prin apostoli 6 care-
ca- 1 5g-1 recunoqtem pe el ca s p r i j i n i t d nostru: a
preot ne indreaptli. apoi ne sfin(eyfe,adicl ne s o n s -
ti~ul#umitiiTatZilui -pa fi b& de ?- penh creazg lui ca preotie qi ia s f a ~ i tca rege M e l i h r z

*-6eairea iatre;igg. Apstolul zice: ,,Sunt r h & t


ap5rarea eYanf2heliei".
,, totul pe credinciqi de sub stiipiairea pgcatu*
mortii. inglthdufi la gloria, dnstsx~~i ne-
w putem fa- naturii dumnezeeqti! c8ci: ,,pe cei adomiti
mai Wfin decrit &apgdm i adevgr;uI. Adlev&,d
e* solul tlimiul lui CfitoL in 1Sus ii va aduce Dumrrezeu impreung cu el".
m e n o s h . si noGca a d e v h t i soldab- Aleiuiaf ce JQntuitor! In adevkr el este d'estd-
trebue sii apBriim piinii la mcmrte steagd - Voia a d n t u i . pe toti cari vin la Dumnezec
- Z,'03-440.
Z. '03-423. el,
24 SEPTEMBRIE 26 SEPTEMBRIE -$ -

Imr' ,ti@a s m meu gi-2 aserrtesr ( ~ i ~ j e s c ) , lsus Christos fiind piafra unghiulard. in care ori
nu cmnua... s i mmci fac netrehic. - 1 Carid. ~ ~ 2 7 . ce clddire bine impreunata' va spori spre k e m p l ~sf&
( k P u 1 are fndh- ca s6 invie din p-puss in Domnul, in care yi ooi sunfefi imprezlnci clddifi spre
moartet#,? - n ummre, fiiptura no^ ne&t~e&-U~t locuinfii a lui Dumnezeu in spin% - EEfes. 2:20-22.
t~*e S6,h . t r w a ca s l poatti susfinea sb&duinta In timp c e zilele se grtibesc ma dupg alta. noi
~*-binglfaas, sii 4% lupta a &fp zfp gg tinem in minte raporid m t r u ttdplu sau inireit
&id ~ b b d a - , r5splat.a un hyinggtor. fats de ternplu: I) Ca pietrii vii suntern numai in
* ~ & a .IUP a min$+i
~ Q& cu trttpul, ate o l u p t ~ . stadiul pregstirii. 2) Ca membrii ai ~reotirniiimuPr5-

=
d r e k in ,b*d C% .ea este o fuptri contra gte- hsti, ducdnd Iada legiimhtufui. iuaintim &ia &ye
9elilw #i~ i.jrtnsan'lari aa,turii dw*&. Lw& Pe;R-
tsu.;ldi?ltg - " cil de fapt t6t
cortuiui la starea templului. la care unii au ajyns ae-
ja si unii sunt in& pe cale, 3) Ca popor d ltu Dam-
~&PW n* me$ii, &, nehu a n ajuns la timpuI cind cunoagtem, fnt:fegw
945 noi &b prin wedint& qi pin. qi diql suflet chnt&m cgntarea nous a milei! a bepig-
*-$* " k ~ . k credintii se ~ e l cg~ &e fii si a iubirii d-mezeeqti. Sti fim statotn~ciin toatt:
poslte 8% aceastii lupU 2n&-qp%t& aceste. implinindu-ne &emarea, si nu peste malt vm
.-d@ &% contra apfechik qi cforitltel~ $far$ ca1ea noastrg ~i mgrirea D o m a d ~ iva unlplea
-let a t a*d eredints in fag~duin$& -@,
b DOtnmil ca a j u t d &in. - 2. ' 0 3 - e .
$: , '.m.~!d,- 2. '03-443.

.. .
27 SEPTEMEZIIE 29 SEPTEMBRIE
Sd nu ispitegfi pe Domnul Dtmnezeul f&u.-Maf. 4:7, Urcicrme este fui Z e b a tot otel a
x him-
Pcipod Domnului in continuu 2 cuprins de ispi- rd8 (mindtie). -Proverbe 16:s.
ie,-9optiri c;i tre'w sa fa& lucruri miradoase b Una. din oele .a& grele bcer& pentru f g p k
numele lui qi prin aceasta sii se adwereasci lor $i este, t n b a de h g e e iqi insqqte
a l t m c;I ei sunt favonti, pIkUti in ceruri. Inv5tE atragere qi i h pentnr d e lmneqti. Spkitul 56-
tura ce-o tragem din aceasta, este ca ~ucrurilece ne grnf51-G Iumegti c h i a d la duel d t a in Dumo~-
sunt incredinpte de Tatiil, nu ne sunt date cu swpd zeu $ ascultarea d'e el, f d aei naaiqi d
ca s& comingern lumea, sau si5 aritiim ciit de mare oe se inned deplit in Damnul pot sii bvingg pe
estc indurarea Tatiilui fat5 de noi, sau d t suntem de aced E de lips?i ca bhin#a s$; fie &H~&~itii,
6 importanti in ochii lui, d mai m d t ca scopul ca prin ca @miria si% fie d.efiJtiv subjugat.& omwtii, ca
ele cu smerenie $i lini~te,darg cu efed, c&t buna cu- dX-d & i se mai d
nu e spm p e r m noastrii.
viint5 va permit, sa iacem sa striluceascl Imina a- LupS p e ? d g este acleasta $ unica arm&turii aco-
celuia care ne-a chemat din intunerec la,minwlata sa modat& $ contra acestui u&g, este pletricica & p&-
i&a; sa ara- destcinicia noastrii de-a face mi- SU, adicii adev~tul.hmrndui, care ne a r a a ceeace
nuni ca semi ~i ca preog cuminti, pa$ in slujba ade- este pliinrt $ primit h mhii lui gi ne asigurii d
i cel
varului. - 2. '049. ce se umi1qte se va fiGl#a, ias tngimfahtt se va umG

1
li. Prewm ihe poetul: Unde mtidria 'heat5, ince-
28 SEPTEMBRIE pe demnlhtea adeviirat.5"
lmpofrivitorul vosihr, diavolul, ca un leu rclcnind C

u d l c l cciuthd pe cine sci ?nghifa';ciinria opuneti-ua', 30 SEPTEMBRIE


iari fiind in credintii. - 1 Pefru 5 8 , 9. CGci iubdrea Iui Chridos ne cmstr&ge.-2 C d d . 5.44.
Cugetul c& saiana es% impotrivitod nostru, ?i E apmape Impvsibl a a o a r a c t e a i z a iu$irea Unrid
cli noi trebue s& luptiim nu numai in contra corpulur, lucru a - I plutem face, este sg'descriem prvtarea h-
a siingelui qi a c k d , dar si impotriva dOmnitodoi, birii. In cine este i u b k o\t i n q i d e ei, aoela e ca-
: a puterilor, a spiritelor rele din aer, cari ciispm de pabil a o aprecia, dar dtfrrl nu e in stare a a eap&
mare for#%,ar plrtea & ne inspiimhnte, daca in ma. Ea esta dela Dumneza; ea esfe awnbare ni
scijmb nu ne-am lin@ti cu aceea, cii prin hot8Sre hunnezeu b sim$re, vorbii, fapa $iw e t t suprave-
pczitivg dobiindim maFe ajutcr si sprijin din partea gh-5 toate ingqj.de m e a q t i gi l e . d k i i ~ .
aitor puteri nev8ntte. Rezistenlga noastrii fermii ce Q Ca hvi%#itceiisau elevii ltri Chns.tos smht
punem in f a b ispiiek>r, ~i inroIarea poastri hotArit5 @a sa, $ tavPtgkPa iubirii este I~~~
in: cauza Domdtti, ne fac din primu! moment maic ae-0 fine n' de zi, $ i tern- h b u e sTa
hri, mai increziitati: in f* Domrmfui. $i mai pu-
ternic este aceh ce st& db partea noastr5, dwiit to$
'lb,
Stre
&& cam
man s& +tig@prenjtll cbdi*
Ite. I u b k #he s d st9 fat h g k a g
acei ce stau contra noastrg. Dacg qi dupii ce -J- f a t e vorbele, cngetele # detii I#lrsstre A-
noa~temrtid st5m nedecisi, aceasta numai sporqfb &. Poehtl spMe: ,,L& & &fflucire aulori1or,
pu- +it&. - 2. '00-32. 8 .Y'W I* ~ i a dgb f&rlpWarl" - 2. Ca3-55. S8. w ~ a - b t

h: I 7
L 3 OCTOMBRIE
1 OCTOhagME Mulfd parc au c k ce iubesc tegca fa $ Peste nici o pidid nu
dm. - Psoim I I ~ : X ~ J ~
Piiri-uoiu caite mele, ca sa' nu pdcdtuesc cn lint-
ba ma; pm-uoia it& g.uris' mZe, ccif va sfa mlegiad- Noi trebue St ne ~~ tot mai mult $i s M t m
id Jnaint5a mea. - P d m 39:2. idmare, welepciune, pentru roadele spiritu-
lui, pentru d e de-a semi Dumndui qi frawa gi
Probald c5 fiecare om ca experkat$ va red- in pentru ca tot mai m d t si mai mdt sii spo-
ndagte pe deplin adevand acelei aser+uni, & &&a
are mai mare influen58 ca olricrtre .dt m b m a1 a-
rim in asemhare cu Fiul scump a lui Dumnezeu ...
puiuj at&t in w pri-te binde, &t ~i I%&Esperien-
In astfel de coedijiuni cine s'ar indoi ca ,,a lui Dum-
nezeu pace, care este mai presus de orice minte" nu
$a ne invat5 cii cei & mul$ oameni qur ?$i va p k i ,jnimile" qi ,,@ddle" nx>astre? Aoeastli
Wriimazii &re Jt organ d d t limb% Limba e
'pace de sigm va izgoni orice dufate ce apasii inimile
at&t de gata Za s e m i u a hat tuatil ambigunea, pasiu- d t o r a . Egdsmd gi ambimea pu* loc vor afla in
ma qi inekarea saturii cieiimte, lrmmai pe ea vrea asffei de inimi. P- lui Dumn- poate 1 6 h
s'o ai~iis&- sau.cand al riiului. Prin ummm,
& parka crqtiidd bun se recw mai putchi& iniPlile noastre ~i pate d m u i aga it W de-
trezvie, in+iepcirme + h e d t e , ca s5 pa% parte de ele diniqtea $i gdceava lumii, chiar $i a-
tunu 4 cu totul ne-3mpnjoariX f u d piigubibare,
dam6 ; s s n p acesit6 m e m h 81 axpdui sgu; &I - cln;at $ d a d mgjrniqd ne stri3m-g prin slu-
in slujba n a t d noui En. Christos, ca ea sii nu
mai fie pkdecii Iui ~i &bra, c i din eontrEi, a j u h pe
dile sale St3cite. - 2. '04-24.
ciirarea ingust5 's 6 u m b i h - Z. '97-156,
V&ti dupir rmrmne
4 OCTOMBRIE
Mat. -4:rg.
$ vd voiu,face w a n ' dd oarnd)~~,
Toate afaceri vie@ &u inviiwturi folositoare
2 OCTOMBRIE ax privire la viifor, numai kebue sil le pdmirn $i sg
-
UitiSnd pe ceke 'dn4. Fil: 3:14. le intele.gem. A fost paate ceva dwebit & falositar
in meseria pe!scuitului, ceva ce se p p o a t a a s d n a foar-
Nai uitiim Iuonuile & &m& in urma maskg te mult cu &emarea w u 5 gi mare la care emu pter
deoarece e bixte sii fa- aga, Cgci ~i b e z a fe
dtfi qi jice Cjj sl&Wasifenoastre nu le mai adrife$- ggti$ apostolii pentm t d via@lor unngtaare. I)um-
te qi Wcil s l i b i c i d e bate sunt aooperite inahha nezeu a fHcut sii se o h ar~aastain chematea sa.
sa ptin meritul lui Isus,. care ne-a rubit .$ a murit
Megtqugui pesdritului cere s-tg $i istefime, sr
p3mfrud pe care .$ d fl mbii qi ne I E n d ' e r n"m are lips2 de milzlzc tri* iar pescarii sii stea as-
d~plurmele~filianesilimaumbfacumai p"
an$. AcesC patau ucruri stmt de lips5 ~i pentslr
mi d ddvgrqire, dup5 miisma slgbici ~escuitulsufletpc, ce ni-i incrdhteaz8 Dompd ba
mq%dteh cnrpd nostru. Nu vrem d &em ca favor. Sii a u - m t h & ptecam pegtii se sperie ?i sli
& p b ~ # d t e Y s & rmfim d o g i $ d b a s o w upr, &c& v&d cH &eva vtea sg-i- pqnd5;
aiia @e, &umtr& acele tiebne sP 1e tot a+ e spgrioasii qi ~menireaabd d e CSm v a
itup& gsadd nostnr de i & # b qi zi de vrea s'o ptindg, mai aIes c a d are d t de puSia p-
simt c3 si-ar pub. pierde lhtiifile. Astfel i se pa-
-em ier&e &Ia Taw'cemm pentru
Z."04-23. ,. ..
. , re lumii consacrarea. - Z. '04-26, 27.
5 OCTOMBRIE
Qri cine care aude aceste clntinfe ale meie 6i nrz
1, face, va fi asemenea bcitbafulni f i r i minte, care
?i-a cliidii casa dui p nisip. - @at. 7:26.
Speraote ziciite pe pmuisiunile Dokului, care
sunt intovkggite de fapte, sun% zidite pe aisip. E
*urn& intrehare de k p , p b i va veni incercarea
sea mare, gi se va b e d i cii aceste sperante sunt mai
rele d e d t nefoIdtaare. Se va d d E cii ele au in-
$elat pe cei ce le-an nufrit, pe cei ce se credean si-
guri de irnpgrtg~irealor In 'mptir?Ga Damsului. Dar
acei ce s a t ziditori ascultiitori, a ciiror inimg qi lim-
bti mlrtunsesc pe D m u l $1 cinstesc, cari prin
fapte i$i aratg credinta, gi roadele spiritului lor dau
dovadg de legtitura lor vie cu Domnul - w t i a sunt
care rgzbesc prin toate vijdiile vie@, nu se +cii
nicicrind din Iw, si nicichd nu se clatinii dci au te-
melie. - 2. '04-46.
8 OCTOMBRIE
6 UCTOMBRIE .
Nu v2 amUgifi.. cel ce seamnZn& penfru cot-
Nn qfifi id ccirui spitif sunteti voi; ciici Fiul omu- pui sciu, din cbrpul s& va secera sfrica'cime; iar re1
Ird n'a v d t s6 plmda' adlete de oameni, ci sa" is ce searnunti pnfrn spirit, din spirit va secera viatii
mrintue. - LlECO 9.55, 56, eferna'. - Gal. 6:7,8.
&a este cu .t@i Inviitilmii Domnului; toatg skii- Pentru carp s h 8 n i b totdeama &d d h ,in-
imbue sg la lie ind?eptaacont.rd aplecddor fiiietatea dreptul asupla fnimii gi vie* noastre, la
de-a judeca prea sever, prea aspru, si m t r a idGi de dorintele egaiste, nedemne gi nedrepte ale trupdd
a pikrde pe altii, cari as dori sii d i e m i k Regula f t ~i fiecare s&&nare de f e l d acesta aduoe pe e a ur:
cut5 de D d este aceea, cii numai in a- mbsur& mgtoare $i face mai sigur s f ~ q i t t t lacelei p c e d u n
care este rnwrtea a doua. Dar din contri4, d c e re-
zistentg fats db dorintele egokte ale corpului, orice
exereitare a filii ncwi in I n m r i curate, nobile si bu-
ne, ins -5 a 'gaiina pentru, spirit, care desv0lt5
t-dele d yi darurile s p i r i W , gi da& d m b m ~ *a-
t ~ l c i la
, arm3 ne fac(rconformfgg5duintelor $3 inten-
tlxlor mifostive ale Domnului - &#a de d si jsn
P4rStia. --Z. '0457. .
9 0CTC)MBRIE 11 OCTOMBRIE
Cma'fifi-va' voi tofi, cari ptrrfafi rmeifele lui Ie-
P e h ce &e#i Mcopi, pet* ~e6ido#l~F hooa. - lsaia 52:11.
-- Afd.8:26. Meto& d m e z e e a s c g - aqa se vede - face o
Fi- immcare ne este de folos. Dad &r b deosebire limpede intre servitor& lui Dumnezeu qi a
bceput am fast fricqi pi am s t r i g l t U. w t Un a- celui . r g u Privilegiul de-a putea m5rturisi pentru
jutor mai int.&zkG dsr se p0ab cSSonaoeaa nmptra- Dumnezeu, sau dea fi soli ai adevgrului, este un dar
mt ,Ah, pu$n & c i d l " Dar dupii cam am a- *ezervat numai poporului Domnului. hunnezeu nu
vnt p u t e de invi+i%tarS.hp5 i m S ( i l w qi Domnui cautii spiritele dechute, nici b3rbatii riii $i nici fe-
apteapta-i &iar d trobvs + *
's* wi meile reIe p e n h a fi vestitorii vegtilor bumv Popo-
d mare credinv, d mare &ere, m a i mare pa- rul Domnului bine sg-gi insemne acest lmru gi sfi se
ce .$ mai mate bttavie ia d; mai miwe b c m k e cg fereasd de s d d tutufor acelora cari nu doveclesc
a t e & fa#&' @ c5 se Ingdjegte de n& qi ci are pu- unire din inimii cu Domnul. Celui rgu ii zike Durn-
brea de-a ne e l b r a de m t r a r qi dk tot . I d rgu nezeu: ,,Ce a .tu sii prochemi qziimintele mele $i in
gi &-a ne amdace ca s3-w in portd spre care ne gura ta sK iei leg3mbtul meu? Cgci urilqti inviitg-
silim-in impiirg*, - o e m d
. .,...1

.
- 2. '04-60. tura, $ lapezi cuvintele mele iipoia ta". - Psalm
I '
t:t v
.
I!
50:16, 17.
12 OCTOMBRIE
UCTOMBRIE
10
Uifati-va' cu bdgare de seama' la crinii ccimpu2ui
V'afi desbricaf de o d ce? n e c k impreuna' m cum cresc. - Maf. 6:28.
fapfele Ltd $ a'ap frnbra'cat in eel nou, care se in- Domnul ne face aten#i c8 trebue sS obseroa'm qi
fe spre crmqifnft?, dnpf cidpd eel& ce 1-a fa'&. - sb studiem bine $i cels mai m i i m t e lucruri ale natu-
Col. 3:9, 111. rii, Experientele *tigate prin intG.mpl5rile mici ale
??umai in d t e , in d n @ nnastri a u b c u t viefii sunt foarte folositoare, f i i c g prin ele putem
cade vechi qi s'a innoit totul. De fapt numai atunc sii ne apropiem mai uqor .$ si studiem in mod drept
se'lindeplineSte a c d sc6-e ~2nd.m w i t o d a. credinta in Creator, $i a.p putem s& ne b g i n i i m
testa tl vom pune j ~ s6 varn imbrgca nemurirea mai bine $i sii ne intgrim in ghdul, cg el ate perso-
&d skid* se ridid in ws-une, in mgrin nificarea qi ktrtparea celor mai'inalte ~i mai sublime
$i putere gi d&e fh#5 spifitualt Dar pin' a calitjrfi ce gi le poate inchipui mintea cmeneasc3; cii el
t u d ca sZi fkn p r i v i ~de vredbici spre a avea paitc este perfect in dreptate, pe5fect in intelepciune, pet-
de in* Inviere, se cere s5 ne ariitiim aplecarea in ..
feet in putere $ perfect in lubire , Inima care ast-
terns, serioa* de a deveni deplin astfel precun eaz3 $i piitrunde l u k d l e , creqte in ha& in
Dcnnnal vma s& ne fad. kasasta ins& & intr'w $i in dragoste. Dar inima care nu i u d d
chip nu am putea-o d t a mai bine Donrnului $ MEtti $i cele mgrunte ale vietii, nu poate fi in stare a pre-
inqine, $ nimic n'ar putea sii ne fie de mai mare aju tui nici ceIe mari gi a$a ii va fi inchis5 caIea de-a p i -
tor d d t a sub control aspru inha gi augetek trunde IucruriIe I d Dumnezeu, &a pretui drept pla-
noastre. - Z.. '04-25. nu1 s5ul de aceea nu poate cumpiini c l ~ mtrebue n s
Cgraderul siiu. - 2. '04-373.
15 OCTOMBRIE
En ifi ooiu d t a din fapte c r e d i ~ a-
. lacob 2:12. Avefi credinta' in Dumnezea - dlopca 11:22.
Cu toate d ?oporul Damndui din prezent nu-i De c&nd am devenit urma$ii Domnului, se par=
permis $ juaeca dup5 faptele saie. ci dup& credinza .g lucruriie naastre zibice sunt p W gi condue a-

-
sa, totpi ~i iapteie sunt de Lips& 3rin Lpteie noas- k e $nt& de o putere nevih~ttipentru ca, fiind! ~BV&-
tre ne ar6tim credinh $-muiturnit5 TatiiIui-+i in scoda ltd Christw, sd. f h t~@ bi4@ki de el
fapiels z~oastre' m e pi atesia ?&'tea iui 3umnc- sg desvolt& tat mai mnlt madele gi d d l e spi-
zeu $i.ndbi qi voinja noastrg m t 5 $i creaiacicasa... $tuiui, mai des =dine C2t L im- el-t
Dacl fapieie zaast~e&u d v v a d ~Ze skicerihiea me- ~ s t ecredinfa, ast&i poate nici nu putem spune in
dintii awtre. credkft va n primif5 ae Zom- misur5 depling. Aqa se pare cri ar fi suricul l m pe
2111.$ noi vom fi soco.ti$ perfec$i, gi vom avea. ?ark care Domnul il m e mai cu seam5 dela cei cs s u d
de 5rqZiriitie ~i cTe toate lucrurile pretioasa pe care =hemati s3-i fie urmaqi. Pdn trrmare, dupB &ra
Dmezm le p&treazil pentnr cei ce-i iubesc ~n nu- eredintei ncsstre vom fi fn stare a ne lxszura qi in
mai tru a - d n h i ci ~i cu 5pta; p n t r u cei cari prin str6mtorare. E drept cii tn suferinte nu putem avea
hpte se sii- 3 adta ~ ia-adeveri &agosAkaior sat2 pliicere, dar avem mhngHiere si b r a u i e In gi%ndulle-
& 3md. - 2. '34-45. gat d'e ele gi a n m e , c3 suferintele sunt n d niqte
mici n e p l 5 d m e n e v a adwe ca r a u 1 h t riisplata
abundena ~i veciniG a mi4ririi. - Z. '04-59.
16 BCTOM13RIE
2i ,=ace dreprde 9 jadecaf; mai p l ~ c dssfe r ...
Istiova dsc6f sacn'Eriile. - Prou. 21:3.
Noi repre~ent&ha s t M cauza C o m n u i ~ia mii-
Trek* $5 crqtem iubire; $i iubirea a t e un
iuW2 ioarie %semnat. Dar @ai?ztsd e a Iace pmgrzse ioal furtunii pasiunilor .$ impotrivirilot cmenqti ce
prea man b dtivarea iubirii, tre'bue SZ invgt5rn a ii bgntuie. Sunt maruente &d desn3dejdea m a r
iabitori de adeviir, echitabil aj drepG. In Pmvefbe prinde inima pi credin@ nu ne-ar ajuta s& vedem pe
e s b zis, cii inainte-de-a B miinnimqi, s& Sm drepd Domnul hpreung cu noi in corabie, dkd dam fi in
Prin *armare se a m e ca Comnuli, fiiptde stare a tines la mnvingerea t.5 st& in vuterea n e d r -
n o u i s i i studieze statornic subiectul dreptgtii ~i s5 gin33 a Domnului ea la timpul qi 31 kld SKU, s2i vor-
se sileascg a practica prIncipid pe care s& pune qe. .
beasca lumii p a c e Cu toate acest*. s8 nu ne mi-
mare'^~empZitaieb cucuv6nid Bomnului Acei ce f&n dacii ne st% lnainte o or% intunecat& && va
inainte d e a in- edificarea iubirii s9apu&sii p i i . veni vnemea c b d vbturile viforului vur B ast de
fundamentd ptrivit caractzruZui lor, de sigur vor putmi(e c?L multi vor striga de s+i pi gmadk 5%
e;sperknb iaainbrea -rut%. Toat3 iubirea intemeiatii ne insupim V i e experiatde p~$aaurale fimdd
pe neadevgr $ pe p k i p i i l e grqite i& adevZitului, 1 Wezent, ca atunci sZ nu ne p%rZseasd -dintat Q

este '3qdPtoanz-nu este inbirea ce o cere Domnd a fim Pn stare gi fn a 1 md fntunec~ceas a -fa
ca d d g &-i suntern bvii@d. - 2. '04-56, 57. seli in acela care n e a ivbit $ ae-a riiwm;
ScUmp .*dele s%u,- a ccdb .*I la
Melului - Z. '04-60.
17 OCTOMBRIE 19 OCTOMBRIE
Cu mipole s d oo doperit pi s a n i d se In dm afi I&, in dmsda#i.- M a t d 10:8.
ie oei ad6psti. - PSafm 91:4.
Sg iim apiecap a da din beIpg, a da ar dou5
Atiit de aptoape d" inima sa adm& Iehw ~,~atofiaQiacarlducf~ama~s&&hranaLi
copiii s;ii supqi yi credindqi, d ei sin* cgldur -&rttlirii, care ne-a impmqitat $i nwa miW$&t
iulbirii lui $i din inima lor d riispunsul: ,,Fii-mii s g p ntd a t u de mtllt D.d einu sevur im@-i do
locuesc in cortd tiiu", sub paza ta-pmea ,,Sgafl amst+ l a m r ~ c E a sever t ~ ~ o b o s e s ~ r
adiipost sub scutrtl aripilor tale, d c i tu ai ~ f m t ~ m d u - s edupi al& hrani Nui avem daFui de care
postul meu, turnul meu cel tare ingintea neamicului Gpsg fiecam d m din casa*TC fati &
tu, Dumnweule, ai ascultat votmie me&?-sfinfi .~prrnu-$ pot men- starea, nu pot ~@ $ eu
ma- mi-ai dat mqtenirea c e l ~ rce se tern de ,slg-5 se vor descuraja. Dad ciispmm de mij-
mele Uu". [Psalm 61:4, 3, 5). , , k g eu voi c
8

'loace W q t i pntru a fa& ca +ea view s& ajun-


puterea ta. Cbineata vcri lguda indurara ta; c a a
+
tu mi-ai fost arie siSpare in ziua strbtorgrii me- 68 la dl#% sau d a d a- amogtinta adev5&
&-i iertat sii le ?ngr&&idii in mod egoist, nici si%
b". (Psalm 59:17). - 2. '04-75. .,. ne facem parte numai mail din de. T h e sii le con-
r 8
sacriim Domnufm ca el sii fad sii ajtmgii binecuviku-
TL ' . tzri $ supra altora,.$i iad mai mari binecuvbtZri
I8 OCTOMERIE
m p r a inimri $ i
mingi -
noastre. 2. '04-78.
20' OCTOMBRIE
CeI Penq la I
- Proverbe 18:9.
d sdiu, esfe frafe cu risipiforul.

N i d nu putem vedea pe careva din poporul


1 Fifi dar infelepfi cu yerpii yi f&Z r6ufide ca pa-
rumbii. - .Matex 10:16.
Cs bine ar fi dac5 fiecare din ppornl Domndui
amsacrat a1 Domnului fiickd risip5 ca sd nu sirnfim, ar Welege vdoarea intelepcid in strridjntele in-
ci d g i in unele privinte a f5at mari progrese in pri- dreptate spre slujba adev&duil Nu ammi 65 Dom
ceperea spiritului Domnului, totug in acest punct deo- d ne-a h~5#at si fim in+dep#i.ca ~erpii$ bl-1
i
sebit el este hczi slab. Pretuirea darului qi respec- ca pommbeii, dar ne-a dht exemplu in aoeastg invti-

1
tul fat2 rle dgtiltor Inseamu3 si fim cu mare grije $is ttiturg grin via@ sa proprie, c z i d la un prilej a grtiit
" n p & t in toate ltlcrurile ce primirn &la Tatdl nos- apostolilor siii: ,,iMulte mai am de-a y& spme VOU&
dar acum ma le pute$ purta". Din aceasta trebue sB
tnr wresc-fie 1 u d h-eciitoare, sau lucruri spiri
f d e . Cormform parabolei Domnuliai, el mSsurS iubl
" b v $ $ h C& suxii mmente potrivite $ alteb oepoCri-
d este

I1
vite pentru a spune oarecari adedruri,
fea tji i n d d m trn dupii gradul de care ne &p inhlept d e a cornmica adev&rd. Nu e destul cti
sim sau abuzzim de talente, de binecuvharile nu d v o r b n e a d e m , dat 6 adwiiru.1 tre
meInice $3 d e spirituale, de care ne-a f5mt par
h e sB-li vmbim in iubire. Iar i u k a bine exsrcita~
intrebuint-i inteleuciunea, sa d poatl ksa sit mai
- 2. '04-77.
- .
21 dCTZJPqmfE 23 OCTOmRIE
Id6i nostm, cme.e$ti in ee-, sfcinf sa' fie
me!& fdu. - Euca If:2. ce inire a& urea ~ a 'fie m e ,
Aceasta exprim5 adorare, ,d'
~i
sem. - Matd 20:27.
tarii sunt &d care u~
fie

qi miiririi lui Dumnezeu ~i cinsti


re. IndrepQnd ruga noastrii citre Domull
get nu trebue sii fie indreptat este intoarsii:. cel ca va set-
le, ale nuastre sau d e altora, ci i presns. (3% fntmltseh este
in ghurd~l,S C O qi~ socateala nos lor d ~ = = q t i l Cei se ghdesc
mic ce nu este in armonie cu cimti avea cea mai mare akagere c g h
Glui ~losh -c, nu e a ne stabgite, Ch* cfe intele~te
mis SG cetem nimic, nici pentru acesteal ~iin ce mtrazicere s k u cu spiritd h G j In
bitii noski, ee n'ar putea fi a p r o h t n-n&eonat Si adevzr, -9ii Domrilrlui $i in a-h sunt
rbduit de ~~td n o s h . Cinstirea lui D m e Z e a .apopcrr dmebit; cu g&dd mereu indrepht SPre
este 0 ~ k ' l expus6
~t pericolului mai muit toate *Ie de f&s, =mind fra#ilot $ fzdind' bins h-m'~
=lelalte p ~ ~ t ar ufispgrea din in- acelora care se -
la toate 4 8 ce li se prezina. Z. '04-140-
pretind crqfini. - 2. '04-118.
22 OCTOMERE
i pa'harul pe cure am sii-l beau eu?
P ~ e f bea
M d e i 20:22.
- 24 OCTOMBm
$i tend il duswa', pm&d &nu pe rm m e care
. Curaid D ~ u l pe~ cgrarea i ingus6 ne m p l e Simian ... puseri pe el CQ S'O in
de admirare. Ce caracter ferm a m el! Nu i-a h
cut un moment prin minte sii se intoarG indgrst; a
ld Ism.
~d-*
-Lacs 23:26.
ne-am m i a t c i ~unde emu Petru, 1-
fast sktothic in a implini voia Tag1& sgq in a se 4i lamb de n'au v;3nrt s a t ~ b care do* PW-
j d f i pe s h e pedru dqi. Nobil gi mgr4 model a v m Mui pe ~bttJtonJ,ca &-i fi alergat intnt ajutofl
aposblii imintea lor, - exemplu viu a{ maririi in Dacg ne vine sg invidiem pe Simon penbu f a d
milinfii, a1 hvingerii pfin slujbg. E bine sg tinem
t ~ k k u n aIn minte, d,&cii nu ne i m p & t g S h de
c i a putut ajuta h d u i nostru Ia d ~ m -&.
sg ne a&- &te cii muI$ dbke fra#ii D ~ U l r n
1 si nu ne c u b d g m 2n moart- sal nu pu-
~ g h m 1u.i isi p d g zilnh &le .
simbolice.. Iar

-
tern dbbsncli nici parte in impgrgtk lui s g socotim
aaastrg e s h s?i le ajutiim, g i Doirwd . V w~4 toatg
orice alt lucru ca pierdere, ca netre&c, n-i
a
sg d u j k --a, fa- urmaqilor lm credina~i,a va *
p u b dchtindi snferin~treb*&xioasg. $i
sg nu
vine
spe&em de ea, s i nu ae u i t h la wcsrge:
c ~ t cat$
i cum face-o petsoand sale. Wg
a
cum
wUo
infocak ce ne ispitesc, ca la un -a lde 1- n'a fost cea naai giea
n&$eies, Din hi, tot ass pi urmafii so8i au cmci p. m e 1-e~ nu
contrs, chiar
scum a h n u i '
aoeasta s a t e m chemafi, sg pgtimiin
mai t 3 ~ &SS fim .$ glori&a@ cu
!e v&, dar ,,fig@' trebue sii le bteleagg. ,b?s
ei.- 2. '04-138, 139, arcina unui altraia QT ap indephiti l e ~
-
h". Z. '04-155.
. ..* .
LI
- --
25 OCTO- 27 BCTOMBRIE
. i@t&@~vritgi d l 4 Eus* & .i@hot)asa fi a c , In mdna fa mt timpUFi!e meIe. - Psalm 31:15
ban. - 2 C m , 19:ll. .
n Fiecare servibr consacrat d.D ~ m ~ $i-a l d of@
'st via+a ca jertfg &cl a devenit q u l Melu14 $1
dacr n m t e n i t ar putea. *ea inahtea ucMlor m-
,crarea lor, ar fi gata ip orice moment pentm oan-
m e a jertfei in serviciul DmuIui fn mice chip
rnit ds indrumarea diving, Sfinti Domadui ,din,cla-
sa-Ilie ss-$ adu& aminte cii nici un fir de p& nu
le poaie &idea fgr5 gtirea $ voia lui Dtunsezeu qi
zii dispozi* inimii lat h b u e sg fie asemenea aceleia
care a ma6festai-o scumpul ndstrn M b t u i t o r ~ p d
cmpului-Ilie-&nd a griiit astfel: ,,Au dears nu miu
bea p h m l pe care Tau1 mi 1-a dat?" Cuvilntul ini-
mii lor sii fie ceeace zice poetul:
,,D-d Dumnezeu rns conduce
In orice soarte sunt ferice". - 2. '04-237.
28 OCTOMBRIE
Spitiful lzd Iehwa Domul este asupta m a , fi-
.
indcz Ie'ehova m'a u n s . . ca st3 e g d i pe tbfi c d
..
pldng . cn'ci li se va da podoaba' 3n Z m!cenrs$ei, O-
leid b d e i in Z m I pliingerii. - Isah 61:1, 3;
Datorin@ noask& este sii cgu%im pe cei b b i ,
pe cei inbistati, care qtiu judecata, neajunsurile qi
sl5biciunile lor qi care aqieaptii mhtuire qi sciipfara.
0 parte a datorinfei noastre este sii atragem a h -
$a lor asupra MeldJ Iui Dumnezeu, care ~tergep3-
tatele lumii; sii ar5% frumusew 'nvidi in locd
cenugei mortii, qi m & M e care dupg promkdmea
D-lui vor oclrpa i d spiritului g r d a1 *.Ltld
desnldejdii, intristgrii qi tnllmrgrii de azi. Data-in@
"?astraeste ca astiel s&i . ;
,,Vine dMl~eai;rbu-
riei", sg a]& a l b a sg .se scaale qi tcrtodaa s&
~brlicgmhafina laudei $i d imqem a mbla b in-
oirea view, ,,cu&tare noui pe buze, m e Dam*
ezeului nostru". - Z. '04-295.
29 OCTOMBRIE 31 OCTOMBRIE
In o&e cEp suntem impresmati, ddm nu fa'ra' Cdd md bun& esfe indurarea [ f a u ~ a r e d )
j; in nedumerire, dm nn lipsi@ de sperantci; ur cst viafa. - Psalm 63:4.
e i f i , dm nn pdra'sifi; suprr+, dm nu prdpiiditi; in A& ce au gustat indutar& Domnului,
fimpai p ~ r r f h din corp moarfea D o m d u i Isus. .juns la ccmvingerea d indurarea lui este
2 Codnf. 4.49. declt via* Qi care cu plgare au pus pe a1
Cei ce pentru voia Damnului interesal piimhtesc, spews $i ambitia,
tgt;; s u f d & bacurie si cea mai mare +B, bucurie czT pat imp&rti@ialtora vqtile bune;
mare ocarg, ~ l mai e grde iaceteri, cele mai cutti cii pot vesti mgrirea a d & care ne-a
prigoniri in via@ prezentg .$ a dela intme~icla lumina + mimaat%. Vest&
i m b ~ ~ ~ ~ ~ Sca a toe pgstriim numai pe
t osg
de @erintele Dcunndui ~i a modeIului nwtru, numai cii nu poftesc p l a a pentru vestirea vegtilw
t a t 5 siguranw vor primi rhisplatain m5sura in bune, ci dincmtrii, ei d i ca pl3cerea $i bumria I

s'a manifestat aedint;i in sacrificiile lor; ce-i ^mote$te in vastirea indwgrii lui Dumnezgu &I-i
apostoiul: ,,Steade stea se d-te in m t e o a r e d ~acrificii-strhtorare~bani, pierdercra
-. '01-55. - prieteniilor p%mSntgti, mperea 1egiXturiIor omenesti
dacg nu char nimickea lw, d t gi priviri ostile dis
30 OCTOMBRIE
-
avilor lumeqti qi b i s e r i ~ t i . Z.
-
-
Nu puteft slu# lo bid domni, Mafei 6.24. 1 NOWRIE
"NU put+ semi deodafii lui Dumnezeu qi M Pnne, Iehova, stmi6 gurei mele, pdreqfe uqa bu-
d'. Acest adevsr este btsrii atat de experie zePor mele. - Psalm 141:3.
$e &t 6 de obsetvafii $i de sau. a sentinelelor,--care-;.
cii d Tn cele snfletgti nu s a t nici red, supra faptelor gi .cuvintelcs
...
& Noi ,,%n&te de toate tra'bue sii Czcuttgm pe mSsurii ae .se va intar;
ti; ~i a g h d t d l o t n w t r e . 1-
Pgrii#ia 116 Dunhead"' Aceasta trebue sii fie ti
s% f i mai cu seam5 de~tepf
n08stri prhcipalii, acawta inimii vorbgte gura. Amtui adeviir
thpd, toat5 aten* toat3 te ca exemplu mai ales fgptura n ~ g ,
orbs esfe relativ h i derschisg
la -% Se tnfelege dela sine cii I p l i ~
de simfiri drepte, sw
penha via@ pmzkntg. fac excep pu$n precauti in exprimarea lor ca mar
r cu aBt mai !$ne trebue sg-qi insemne
d@ se d f e s * $ stolului: ,,Denu grgeqte cineva in cu-
care s u n b gab a jertfi voio$ tebiirbat &gv&~it". - Iamb 3:2. -
-pentru l u d l e ceqti. -- Z
", , rn
6 NOVEMBRIE 8 NOVEMBRIE
Vii rug day, frallor, prin indrrcirile tni Ditnanezew, ''a sd a- Sd nn iei nurnele Domnului Dumnezeului
voastre sacrificiu viu, sfditt binepldnrt lui Dtcrza-
d ~ c c l cDrp~rrile
i in
:eu. ce dste sacrzficiul uostrrc inielept. Roin 12:z. I desert. - 2 Marse 2 0 3 .
A subordona tot ce avem swvicitllui D w u l t i i ,
k&este numai on Lucru intelept, dar este c w n prea
put8, jertfii prea modestii fat5 de ceea ce am vrea
sa ducem aceluia, care a argtat attta indurare ji
I
I
Dqi aoeasfii poruncii nu s'a clat Israetului spiri-
b i , este u$or de bbservat ciit de mult ne prive~te
spiritill ei... Noi w- am ales ca nume numele lui Chris-
tos. Ntrmelp s f b t ai cnpului este totodatii numele fie-
j
id15 fat5 de noi. Ayi ar trebui s5 simtim chir si a- cgrui membru al corpului. Numele onorat a1 Mire$&
tunci clnd nici o riisplatii nu am avea pentru "Jrta iotodatg $ nireasa. Cltii precautiune tre-
jertfirea noastrii. Dar fiindd Damnul n e a p:; inainte bue sii ne inspire acessta! Cbt de motivat este t a
un premiu, ca o r5sp!atii. ~i binemvatare, tretue sg astfel sg zicem in inima nclzistrs: ,,Sii bag de s
recunoastem c5 respiwrea acestora ar i n s e m nu oaie n*am luat in d e p r i n-ID D-ului; a p r a #
n - a i dispretuirea ~i nesoiritirea m i t o s t i ~ ~d~mi - deajuns Jnstea, demni%tq $i r5spundere.a care-@&
nezee~ti,ci .$i slgbficiuma spiritului si judedtii noa- revine din ace= cii sunt wgrezentantul qi sclul sZu;
sire. care nu sunt in stare a pune in cumpan5 abne- vreau sg mii port cu bung judecatg, silindu-mi dupd .,
a de d t i v a ani a bucuriiim mici ~i posibilitatea ca sii nu aduc nici o a r 5 ~i w i n e aces-

I
trecatoare f*
ga L ie bucuriile vecinice in armonie cu Domnul, a bi- tui nrtme, d din umtr2, s5-i &C Jnste in t ~ a t e@in-
necuviintiirilor ~i miiririlcr d e eterne. - 2. '00-170. d'urile, cuvintele ~i fapiele nele",. - 2. '04-73.
7 NOVEMBRIE 9 NOVrnBRIE
Si v&wi sufi'efefe celor tdiati cu securea pmtru mdrtun'a
' lrri b u s yi peufru cuvdntu2 lui Dumneseu. - rfpoc. 2o:q. P~nnfruc5 catnea paftegfe impoftiva spiriiulrai,
Cu toate cg aceastH tiliere e s h numai simklici im spidhrl impoftiua ~ n ' ~ca'd i ; acesfea sfau impoc
gi nu aievea, t o t q i arf?un inteIes ad'tnc ... Inseamnii f r i v ~m a alfeia, ca m ceea ce afi uoi aceea s~ fa-
nu numai moartea ooLnfii individuale, ci aierea de cefi. - Caf. 517.
ciitrg ori care d t cap, de d t r i ori care 1egiui)or sau Aceasta e o I u p a mure $i cmtinuii! CZci deqi
guverrzator, $ ~irecunoaqterealui Isus cs ~ncyurul vointa nous se apsrii, subjug2 corpul si in aceastii
.,cap" pa care Dumnezeu 1-a rinduit de cap bise- stare il ,sileqte &tr3 spiritd nou, cu toate acestea
iiei, care este corpul g u ; capul. fiecgrui membru a1 cnpul muritor nefiind inc5 de fapt mort, vine in coni
'tliserid. inseaan& mai deparie nu numai ruperea de tima atingeri: cu lumea $i cu duqmanul, si acestia
ciitre cap111 mi cZrei instituiii sau autoritgti, ci si necontenit 11 invie ~ i - insuflgi cugete lumeqti, ambitii,
incetarea rtap-inirii vomfii noastre proprii, ~i +mi- metode, lupte. irnpotrkhi $i revolte fati de vointa
rea in locd ei vain@ l d fsus Domnul nostru, Acieasta nnua. Ntci rn consacrat nu este curat de astiel de
este ideea fa w e $i apostolul ne trade atenjia i-n 1 -rcFiri-lupte interne qi externe. Lupta pin& la
R m . 6:3, c h d de& ci5 nai ne-am botezat in COY- s t t h i t t r e h e s 1 fie aceasta, altfel rlsplab mare pm-
pui lui Christos ca membre a 'aoestui carp, sub un tru a r e IupiHm nu se va putea ciiqtiga. G 6 ,cu tea:
cap, sub Christos-botezadu-ne in moartea sa, adi- te c5 fiiptum noug prin gratis qi puterea Damnulul
ci4 ~ r e d i n dvainfa uoastrii I$, neam predat vkta fnvinge C O : ~ U ~ iarH qi iarii, t o t q i pan& nu unneazg
noastri pentru serviciul siiu piing la r2eoartc. - 2. moattes, nu poate fi vorba de incetarea completii'a
hptei - 2. '03-424. -
12 NOVEMBRIE T1
Nu fi mcredincios, ci credidos. loan 20:27. - '
Znbirea, no se btlcmip de dmpfata,se burnt3 '

ins6 inipr-1 cm d d . -
Cortd. 13:& Este cu neputintfi s& ne apropiem de Dmnnezen,
Oare staa at&* de limpede prh4jGi.i binefui ~i a dacg nu suntem cu credinw qi incredem L 4, in
ddui haintea j a d w & # srmt eu in deplinil bungtab lui, 'h puterea, ?n@lepcim qi i&ka id.
%woeJecnceeste biDe gi i a d e p h & d t q d & c u r i i d , Crg$En@ bbue c~ltivati%@ devoltat5. A&i a-
ca peamsta sg nu-1 sprifheac, ba ~ 5 - 1resping c h k qi- postd$ fare pe mama Galileii la,apmpierea fmhd
a&ud Wmmnii a-bj pentrunhe? A+ arre afAt an stngat de frieii, cu incetul $-an d e s d t a t o e -
&sber b l e 6 &kt& b&t mi5 bncrv de drep- dint5 p u b m i d cam i-a ajutat s&-ereadti ?n D d
& abzk de dra- $i A d nu-i putea da de urmii. Tot aqa o parte a
iateresele mele lecfiunii nuastre &Inice, tiebue & fie cultivarea ?ur
pe aue aposblul o crederii 3.n DomnJ. Sii ne ad'ucem
a;cr ca f & & d park & qirW popodd get3.m asupra eqmienfelor ttecuhzlui nos
I h d d , esie a i d h care stii asap= egoismulm fel d 6 se inriidticineze $i statorniceascg
gi cam estarbazatil pe prhipii soG& & prin- 2. '04-89. ,- ,'
, - -.- .-,
% I

, $>.<,,&c ' '


upii zi de z i tot mirai curat t r e b sg ne k W0.tea
,-8
r 4

ochilor $ W @- de & ca orice p r e t . 4 . '0-57. , - is'<&


-i
I *

13 NOVEMBRIE

l*+th#tW t d e t a , udciaga@& credin#a i 'm-


$fie T a f d vostr?rr de ce w e e trebuinfdi m
d d &ea ffddah -
2 Pebu 1:5 de a cere voi dela d&nsd. - Mat. 6:8.
te
Ad- l d papod& Domnului .este hgreu- Ruggciunile, *h$or&rile, striggtele noastre cii-
nat pria aisxa, cil dsgi se decid sau hotbir5sc la dku- tre D m u l sit Ie facem pentnr sfintirea inimii, pen-
d m a i l i r m g i ~ ~ t i i ~ r a r s e d e c i d c t t tru umplerea cu spiritul s f b t , pentru hrana $i pregl-
desSalil ldwre. M* raspand ispititodor: ,,warn tirea sufleteasci4. In ce Pr;vqte lucnuile naturale, el
W &.nit ce&x a~ma".Dar fn g h d u l lor prin ) qtie os drum h b u e & alegem qi ca la hpturi oaj
ce nefste interesui. Sg le l u c r e d i n e acestea numai
aceash tasg &a -4 d ispita poab s% intre din
D&ai in paivin#a aceasta a fost hi. EI nu p a t e avea pllcem dad vede cg income-
cea mai ban#: a akqjpt ispiia odatii p e n h fotddaa- ,
dhdu-l fi qrem l u m r i ce el nu este hotsfit sii ni
n a @ a a i t e e h s&fim&&t&statorrrij,caawirarttl le dea. Cgci d a d acesta a r fi c a d , atunci nu numai'
s l C x m ~ o y e h t ~ i m S o d a ~ h a ~ q
d , & q t e sateno, nnmnai Donudtrl Dumnpr
z d u i mea vreau J-i semesc, gi .pe el meau sai-1
'' e
c?i u ne-at cregte -din@ in el, ci din eontrii, ne-ar
spo i nurnai indotla qi grija, & da dae5 d a nifat
de nai gi neglijeazii prbdsianea sa de-a ne da lu-
adorf" - Z. 'Wt0. . , smile ce ne sunt de lips%.- 2.
, .-
14 NOmgRE
De arpec /dl[arnrnto Ja om in$-vsi... UOT infra
inkre v d lypi -at, nerrufknd t t j t ~ Si
~ ~dinfre
. voi am avut prilejd sii , njungem in contact
i n ~ i - 0se~ r $ i ~bdrbafi vorbind lmrd sucite ca p u l Miintuitor, dar nqi,a v
m ~ ~ ~ nostru ~
s&&tg~ sine ncenici. - Fapie 20:28-30. cu mireasma a
Din p c M de d e r e al discipline& a1 Iricerc5- $i pgciit cu at ne
tii $ ispi&-& finale a bis& Id l h n n & ? u ; este ut~soareTzl privinb abnega#iei
& lips%Q ea g fie expusg efectelur conWii, cfiei egoas%va fi in: whii h t e E i J
ad& m e b&esc ace&of efede li prods5 mama a declatat CSceea ce iacem,
r5splat& D;rcC 'aem s2i t r i h impremii ,u Christos, ii facem, sau nu-i fa-
t&e sg d d i r n d snntem vrednici a stgpZi~iin
pa- crd$a@i mastre faw da hmnezett, a in:
cfederii pe aHem in ctrvhtui sgn, a zelului ce a v e a
p e a h cgoza deviidtri, a supa%rii in pace-neb-
%cap niei chiar 'de moarte-a def~imikilurt$ prigo-
a l w ; mai departe,. in pub acelei bcrsderi ne-
miirgiaik ce am pus in pnterea $ intentia lui Durn- .asqra &rom trebue s&
nezen, i n a h ne & sigurane c;?. Dumnezeu iubirii qi smereniG tin nu-
va ell'bera $ va pr.eam5ri Irismica ,.sa la timpul sZiu ui stmiem. - 2. '99-78:
Acestor aedincicqi sant menite m&n@ierile fericite
ale Psa, 91. - 2. '04-34. r9 NOVEMBRIE

J
tine ingetilor siii, ca 3n
15 NOVEMBRIE dzeascdi: - P d m 91:I I.
CaE ce zice ca'(Chiistos) r&rn&e inft'insd, da- c?i Dumnezeu va puae piistori
tore$?so' d I e ap-prenrm el a amblaf.--1 loan 2 6 . -suflet& v-
Und c;a a-ta t r e b d se poarte aqa precum E drept cg se
s'a pdat Dammrl. in toas peirea qi legiitura sa fa- cuv&ntul Domnu-
#Z de bke cat'$ fa+%de r%* pe care kebue sii-1 in- e filozofii kzlfsurii
cunjnre. El hb s& ~QQESC& in unnele 1u.i Isus cAt c@ii Domnului In.S4mPHcit?t%
'se poate de a-p. Toate ac& nu inseamnii & ufa penta fi~carerpmM a credtab
fiid in h p raed&vtirqit trebae san puate-sii a- l h m d ' , qi cu ajutsnil cuviW.ului
jmgS p&Z t &add & perfeee al Dcmalui. Asta oa Me,ei vur fi capablli sii dm-
&meand nstn4ai siAf d t spnn cuvintele, ~i amme, cg ce este drept de ceea ce este
t r e k sg ne a ne pmrta agi cvtm s'a purtat el: aseel, apostolul PaveI. ne sfti-
trebue si ina;nt&zn pe a-
+,
cale, in aceeag direc-
spre acela$ scap yi spre acela$ semn ee ni 1-a pus
$ I-a intemeiat bintea noastrz. - 2. '02-345.
s*BP;~S Incred-. Donmull P%v
se fngrijeqte be turma sa aclevbt&. -
bged Id l o b a f a W e # e k! jmd celor n so
tern de d a d , d-i m W a - P d m 34:7.
at de wrlt se k g + increderea cre~jkddio Nu st4 fa puterea naastrii ca acestea sii le f w
paiema dumnwsc$i prin a d - f&gSdain& d& ded-t, fB;ig a s o d dreptdea lui Chrisb care
ne &.copere g-zile gi rmplineqte s l ~ d u n i l esi smin-
&Ie pknPdepti mnt COLI* Ird. $ d sin@^ BQ Uile masbe dnioe; a oa ua adaus al aedina
. u pufa tmpDtrioi, qi afar2 h impot.ri.ir;rm cor-
' roastr re in dreptab $i &tul lui Christos, s5 mai
pdui pi o s&qplui, ai trebue d & Ittpte 4 m

-
cnl- q i aoeste hamn-i-6 gradd puW nos-
put& d e mi s t r p e h , a satan $i a h @ fntu- a W ruz ne +om poticai. Chiar *ciC am
d n i , totagi pe de altii parte, ,d mate este @cut fob ce patem face, tot servi netrebnici
amh a i c.noi, dedt a& cei i m p o h noasM". mtem, cgci nu pe p u h tnarede h dreptatea naa-
sM,ci numai in acea~ hahi$ largii care o avem
Si aP0; sg + cii toate . q f i -ti
dmmezeeqti 6 nmt r&n&hp e n h d d d
~ r m tsupuse prin credi* in Christos. Deci aa wlrinw stator-
nidl, ca $ cukewtr SS ne lacrhn mttntuima,
t~&w* mazer" lui Dumnezet~ dupii in#el@ea qthi bine & meritui lai Chrktog-iertarea-se &
wmai acelosa care doresc $ chiar lapidg pdcatd
qi dtrtg ,,&@miit, fiirii de a m nianenea nu va ve-
d k pe UU - .
2. '97-148.

.F* msi, d f i dtepf Wee b n w e , c h d


Sd pioeghem $ sii fim tred. - 1 Tesd. 5 6 . .an#i fi c c i d in fdtwfte is#@. -
Zmb 1:2.
Sii prinhm in in$desuldc a fi foart. atenti la Fiirg i n & U 4 adeseori fieare doragte c2i ba-
tmie l d k ce le-am primit dela Domnd, cercet5nd n de-ar tmce odat3 beer&& gi de-ar aiuuge in-
care este s e n k i d Q-i este biine-$gat. S5 fim foar- Be bvingatori. Dar riibihma, udiu#a $ W e d a m
te a@ pi s& n. s i b a pllti dt se p t e de strict
p mmele 1pa1e1ui arhierea Sd fim N b8gare de sea-
bebue indephea&i an lucrn de d w
in ini-
1
mile naastre, fikhdu-ne smeri$, b W $ q u $ fa-
'mii cq sii atl tim s-d pi nepiisiitori d fericis f.K de Dcmmd. S3 inabtteze deci mmca buniit Sii ne
b u d , ves~liIn Domnul 4 in acelap timp nefg- k r t v b d a d * l l ~ e d au
e ca redtat ind#&hoi
1 &dm-ne pma mari gri$ eari nu fdmesc, ba mai care ne sunt de mare f o b ; chi ete au fost metrite
mult, bgr~llljlpe cei op tteleg grepit caracted ~i s& ne davolte un c a r a c k ferm, fisn tari in sta-
: ' , l dTaSltri, d d apreciern su M e ocariile qi bmicia n0as.M ldngii a d h e tji &tuirs. P dew-
I
'privilegiile pmzenk tn legittujl cu servidul Domnu- $im 4.sin& In reanoqterea &bijunilor noas-
, Lid, did sH nu f
#'

h nquratid # indolen* pi astfel s5 ke gi mai p~.ecau#ifat3 de ele! Chiar 6 ltrpteb ca-


*'piedem prikjurile $ f a r o d e pentru w e apoi 56 pe 3tn avut invingeri numai par#iale m ~ bi- ~
e spre
ne par3 rriu. -- Z. '02-239. d e n o s h co toat5 sigtvank - z.
'02-133.
a2 MOV3DGBW2, 24 NOVEMBIiIE
De. aceea 9i eu md osfenesc sii am t o t d e a z l ~0~
ron~tiin#Zneuinaratd fufd de Dumnezeu gi fafe &
mmeni. - Fapte 24:16.
F '-,
Si conqtiinta noastrii oere regdare, ca oricare
d t element al naturii deedzute. Dac5 e vorba s a ne
r e g u i h coqtiin@, trebue s'avem o a s u r g d u p ~
a r e s'o facem. Ccmqtiin* este ca ceasul, pe cadra-
nu! cgruia sunt notati numerii, dar a ciirui punctuo-
' sitate-ca &t&tor sigur a1 timpului-se bazeazs pe
.' a sstfel de intoanire, astfel de regulare a resortului
principal, incht mgsura aratg exact uarefe. Si can-
#hfas gata a ne a r g b binele $i r g d , dar numai
at-ci ne putem increde in ea, dacii spune bine $i nu
SageaIg; d a d este regulat $i aranjat bine $i potrivit
'
msortul nou, adicii inima nouii, prin wintg noug,
m a t % , care a fost ad"us2 in armmie depling cu le-
&a iubirii, care ni se descqme in cuvbtul lui D m -
S ~ Z ~ U- . Z. '00-360.
25 NOVEMBRIE
Ninzenea ispitindu-se sci nu zica': srmf ispitif de
cZci Dumnezeu este neispitif de rele, ~i
pe nimeneu. - lac: 5 1:13.
deosebire intre ispitele care T a a l ceresc
sii qi acelea ee 8in de& adtremr. Cele
2rile eredin* de Dumnaeu qi fafii
ept?i#ii qi sunt menite ca 0 binecu-
tuturur d o r ce raistg acestor is-
desc credi* lor fatti de adeviir.
dupg fires lor sunt
tel* s l a b , seduceri
eelor .bune, a vedea -
tunenenc in loc de lu-
st&Imgdrii $i a In-
, Dumnezen pe ni-
*
28 NOVEMBRTE
Dacd J dd /in+ cincpoafe sd o hlbure 7 - loo ~ 4 . 2 ~ .
Cine altul declt numai , , ~ k e i e ut ~ u ~ ~
m&ngiiierilor" p a t e da finiskin miiiocui tdbGr8ri-
lor, care cad asupra sufletului>cum se iscii oijelia
naqteptatg pe mare? Ca qi marinarii ce p:aUte~ in
ice pericole pe +re, sii striggm $i noi 4 D m
nu1 qi el ne va ajuta sii ajungem la h a n d dorit, in
,portul binecuvdntat a1 1inhte.i qi a pS& lui Dumnezeu,
Care este aoel strigiit a1 c&mi riispuns sa fie
aceastii pace? Nu rugguunea ca orice wazie de id-
burare sg fie dep5rt.a dela mi, cgci nu totdeama
este voinb Iui Dumnezeu ca in acest chip sii afle pa-
ce sufletul omenesc, $i ac~stanidi nu este totdeauna
cel mai bun mijloc Este ins5 un atriggt care cu si-
gurantg totdeauna va aduce pacea pe care ,,nimeni
nu o poate tulbura'!, Acest strigzit este ~piiciunea
dupii Iiniqtirea dulce, mulipdrea incragtoare $i il
bitoare in vointa lui Dumnezeu. - 2. '06-259.
29 NOVEMBRIE
Sa' finem mcirfmMsireasperanfei n w t r e neetin-
fifa', c6ci credincios esfe eel ce a promis.-Evrei 10:23.
Promisiunea lui Dumnezeu este temelia pe care
trebue s& se ridioe tot ce s p e r h , atit In privinb ca-
ui, &t ~ia miiririi noastre viitaare. Sii apre-
st adeviir ca s5 nu fim @re rtqinea lui, nici
in cea ma,i micg miisurii. Nu numai litera d $i spi-
ritul adeviirului sH-1 pgzim; nu numai pentruck e
drept sg-1. iubim, c, pentrucg e ~i fnunos q i s u b b .
Sii ne imprimzim pe veci in memorie hsemniitatea,
indelung riibd'iirii, ca nti numai sil cultivh'gi sEi
executgrn virtutile crqtinegti, oi cu bucurie sti pri-
mirn($ ispitelel prigonirile gf greufiigle pe care Dom-
nu1 le vede de bune a le trimite spde ckrcarea noas-
- tr5 $ spre desvoltarea caraderulrti, cie cam Domnul
ziee cii a t e de insemn8tate hotgritoare, si f&r&de
J a r e iubirea perfect&nici nu se poate ajunge, nici
L
pu se poate pgstra. - 2. '01-119. '
Fiind cd ai +#it cwv&nhrf rdbddrii melc stdmitoare gi cu
. 1 DECEMBRZE te voiu p#zi de a1 incerccfn' atas, c6 are sd vie Peste lumea in-
treaga, ca s# tncera pe locuiton'i dr @ $dm&?@Apoc. 3:xo:
Aceasta es& rZisplaia deosebitii a acelora cate
cu rcibdare al-5 spre got5 in timpul de fa#&im
era ladceang. Pe deoprte wbeneficiind de fa-
v m l ca sg sdpiim d e oara ;Spit&,. pe de altK par-
te, am dobiidit ins@a& privilegiu ca sii ne imp&-
de binecuv&tarea; deosebitii, despiigubitoare,
ca rezultat al faptului ci% putem triii in h ~ u panr-l
siei [prezenw) Dornnului. Pu- dab&i4i amici*
hi, iavgtiitura sa $ lngrijirea pentru pbi ou hang
suf!eteascs, care este o - h i la$ ,,tkppnl c d t ' ' ; .
htrir, rnssutii aun nici xm d din vr;ednicii sau credio-.
ciqu v r e m d o r trecute n'a putut, avaa parte de.ea;
. Dar dupg cum trebue sg fim pregii'titi, aceastg mate-
mil3 este contrabalnsatg in mod corespunziitor cn a-
le mai aspre fncerc&i care vin asW asupm fd
..
fntregi. Dacg a fost dndva lips5 de indeIung6 rdb-
" dme, a- de sigur a- mare lip& de ea.-Z;'O1-118:
Ded dacci voi fihd i.&, *ti@ st3 dczfi ba- bane
uo@, cn cbt mai d t T u f a u w h c d din
c~)~iilop
cet rn da s p i d sf* ce$w ce cer deda d h ! . - este cea mi grbtavg l u p ~
&ma 11:13. atvintele Domnului spun:
Da&i g~ponrlcsmswat al Domnd.ni ar putwr etul (internul, v&@ sa).e
s*ajtin@i in uumk i t $ e t la punchd & q d prin- e $i cuprinde o mtatet'
Gpal ai vie*, c2i oea nkai mare *WamBbb a O n t ~ - a h v 5 b t a exert& do-
ror rugaJmiIor & ar itlll(? penh insqirea in m&- nobJl in dir& po-
5=35S kit mai mare a s+tdui h d & , a apkitdtti ale. Niunai c i i q t i g a ~
siiDteniei, a spirihd-rri &v&& a sp.irWui 1ui lupta cu piiatul qi
ChrisQs, a spiritttlai h t % &ltoase,
, cca mare bin- 15twarea k n e i .&=
, cuviiafare ar insenma aceastat Dacg s'ai Iupta a& mhiei 41 d sxl
tr5esc ascunse in ininta gi c o r d m t r u , num;ri dupf
aceea, cu armele acestei lapte $i mperiente grele, wi
£ i
posibil sii ajutiim fraflor gi wnenilor nqtri ia d-
cazuriIe lor, pentru a - ~ iputea h i d sigGunile qi
neajunsurile. - Z. '01-295.
sE W R I E
dlegefi-u6 ustdzi cai aoifi a am'... Im& pentm , 7 DECEMBRIE
d n e cast m a , neiDWR m'pe ~ e ~ . - ~ o s u24:15.o
. gi semawd a1@ d vor v r a ; eoi ca-
re am ga&i d a d Damauf&+xm 1-am a i 9 c u t -
Care iiind' a~pminfmnfat rm rrispundee imp+
trivii prin aspre infnm#a'r& 1 P e t m 223. ,
Nu wtru & vrZtjnia$i ar fi pxht afla '-a En
c m r W t 4 gi prin sa ~i pria pterea spiritu:
f-
a,prfn am fosf -fi
nu patem fa- a l h m ckdt d &s
la o via#& nd-nqi
Damnulu~.
el ce putea fi' de huls gi ~ r l *nu ; pentxu Q& vriijc
~ i s&i iar fi fost sat de perfeei-ca nimio t& say
Setsindu-i t t e b 4 avem ~i kcredere in el, In-- de hulit sii nu se f i putut afla la J;:difPndcPe1 atM
d g t e in 'el b s e m d i d vom merge ~ t bl u d e pe de mult s'a. subordonat vointii d~lsmczegtihat a-
d w g cab x w va increzadu-ne astfel gi ceasta l a f l l d in s h a szrpotta batjixurU~$i ds-
umblgnd pe amst &ma, ae mnl$brdm cu orice soarkg fgimarea popanrlui' qi. a se g n d i c& d .tocmai.'spm
de atwe a~na~.@, &ci miha sa ne conduce. $5 fim a c y t a a fost cfiemaf. $i de acem Isus acwferitb
a@ dguri CS Ptmand cmdwerea twluhii pgstoir pace qi rKbdare, a supmiat in~it5turile& w m ~ ~
a dovedit crdinciu$in sa penhu adkvBr pi a &5~61-
7mm ajm@ h sfrgit Pa staulal amsc. In aceastii
incredere a m baaxrie., pace $ d a d l e inimii
i tat qi dwedit adadratd s5u cwacter, a +tit Si
si h aceasa lwme a per@&aiului noatru, Encg %xi-
ints dea ajange in atatea dttmng:zeeascL--Z.'a1-286 1 priceput -
manifatat milii qi iubire fat3 de popo*ul &t #-IMP
2..'01-298.
8 DECEMBRE

*,
&d
intcii j e
P
lumea vd w+tc pc uoi, cu*oa$e?C cd #'a u d nrai

q a sg fie
cam se va viirsa
'
-
mime d d k voi. loan z/:18.
m pe I ^~tuitotrJn o s h 1-au
mka noask&, sil fie c&t se p t e
utit fgrirg de
nai: ura, riufatea qi v i t w e a
r pe cei ce mir onoreazt3 I voi mma- 1 Sam ;c:m
Domnul Qiafli p~iiaeioa0 pe toab 4 l e sex--
&lui sau si ne deschia larg uga dlferitelw. oca&
a& cu tragere de inimri $i zel s& intriim pe ea, p h i
nemetitate, Viafa noastrii trebue s& iie atilt tie cu; de rbn4 qi sti4ruht3 penku 1 u d la care ne-a che-
tag d t e cu putiatg, pe d t sunfern in stare, age- -t. Aceasta e una din cmditiile primirii noas.tre.
tele, cuvinkle gi faptele noastre s& exprime l a u h D a d s & p h din ved-nu suntem atenti la pd-
I)omnului, sg vorbeasci de iubirea aoastrg fat5 de lejurilt ce ni se d a u - d e fiirirg indoiali vm fi luab
oameni, ~i mai ales fat8 de credinch& Chd apoi
g e e d va ajllpe $ va Bieni noua eliberare $ m8n-
dela noi yi date a h a , c3ei Domnul e h stare a s-
dica pe unul sau aItul pentru d c i d sLu, f&& de-a
tuire, & ce ne nthc acum;s, m i cu seami p e n h se Wgui cu el, sau de a-1 stbjeni in activitatea-i li-
cii diavolul La &it gi sedw, se vor ~ I e c ainahtea berg mmlg. Tot mai bine d d sii apreciem p r i d e
noastra Q haintea uasdui Domnulni $i noi vam a- gid c5 suntern coducrgtwii Damnului, mai ales in
veil bucurie di vom putea ri&ca, bnecu~&xia$ bgBturii cu serviJu1 mare. cars-1 indqlingte D m -
imbiirtdta, ii van i& $i-i v m p u h conduce iar5 la nul si Milntuitarul nostru Isus si mtru care a m fat;
&pul qi asasemiinarea J i Dumnaeu. -
2. '01-300.
9 DECEMBRIE
Fericif esk bdr&aUcarrramdd ispito, cd ldmrrif Find va
Jua a vietii cunund, pe care o fdgcdtn' Domu1 cdor cure-i iu-
bcsc. - 1:z2-
D a d totdeatrna am putea #he in minte f;sp%
I
11.DECEMBRIE !I
c2 toat3 ispita, toat& prigonirea, tmt5 gre~fatea we- D&-mi M e idma fa g oichii fa'i sa' ia seama' la
@, care cad asupra acelora ce au fgcut nn f e g h b t cZiIe melei - Prov. 23:26.
de jertfi a Dommti, m t de fapt menit a-i pro&, Inima $ vain@ predatg astiel lui Drtmnmeu, se
ca s3 fie ceratii iubtea lor pentru a stabili oare esle ~ 8 z u e ~ s5
t e ctsnaaaclr vohtg drtmnezeeascii, s i a-
e~mcterul,l a ienn qi b h e irrri&&at $i intemeiat prinds cugetul Iui Dumezeu d ss-i fie asnsl%tom
h adevgr, mi *-bate aceste: ispitele, greutgtjle in c u v h t &.fapig; in mgsura in care ajunge la am@-
9; Inoercgrile W t e s'ar pune in IuminZi noui st5 stare a spiritului, in aceeaq nn&surii se iacepe $
imi-tutea 3oastrg .yi as-ar ajuta mult in purbma I u p
hi b a qi dabbdirea birniatei. Atunci am zice: da-
naua viatii in toate mersurile ei - in d&@# spe-
rante, sin+i g bdemnuri. In acest inteles se cmu-
eirg &mnd pfin aceste mici inoerdii, vrea s& pun5 nicg medincioSilor Minh $i pknul damnem- $i a-
pe &tar i d r e a , h t a t i a qi sacrificiul m a , atwid numi, crescbd in c~10+tinti,medikind (mgekhd)
Be ele mi&t de mziri, sau oriciit de mid, eu sbgthin- asupfa acestor lucruri, umplandu-$i &tea, de pk-
cios mii vcn^ biosi de ele ca de mijloay ca ele n d ~i vointa dumnezeeascg,-efe&d transformaw
$&--miarat taatg deplidtatea. iubiraap demtamenr
tul pentru cauza ld. -2. '(9841.
a1 acestora $5 pgtntndg la tbate hlriirile vi4ii.
Z- '01-324.
-
1'4 DECEMERIE
Precam und cngefZ in idmtz so, q a esfe el.
qti&
-
sdi ei vor fi #*Irrifi. mar, 5:7,
egte si$ur---c%oea 4 su-
PFCW&M 237. T d . e b d oe o p t e avea d, Si care d&h e -
Se ade:alor a fac
eate ex~raitamkvidutii a
$ bus&&+& D d pune mare
em-gt.ate pe mil~ptiivirsca o calitate, gi spyns cii
~ d t de lnaintgti arn fi in cunqtintli si k,
,
, do~~tivh-e, nicidad nu putern fi plgcuti
-tea m. Dacg nu m t e m milmtivi fa#$ de dvi,
Taal tlt~ktrcerew 8u ne milwqte. $ci a sii fie
$igar d nui nu socotim mila $i indurarea fat&de al-
g nd ca +1& form3 exterioaril, ca o xnanifes-
are f d H a Mrii qi bunilv-it Dumnd nosku
$i m d tem+nic explicq zic2yrd:. ,,Dadnu v4i ierh
din inimd muI alttda, nici Tatiil aeresc nu vii va ierL
vou&..". Ntrmai milostid are parte db mil& si d a d
nu este mill $ hdurare p d m n d Snaintea Taalui,
am gtierdut told. C h i dupii naturil $3 n d ~untenr
13 DECEMBRIE fii a rn&niei $i asffel supqi *dei -
drepte, 2.
'01-332; 00-70.
15 DEC-RIE
Zehwa este P d d d m a . - P ~ i m23; '1.
C b d Doannul $i,nrmtegh. ca oi, vrea s&
arate o ~ ~ t tr&&ttvH
i r de caractes, ,pe care
m a s'o vadli dfest$n&-se in noi. Im~+raaam
mai biitiitaare la o&i a ailor este blhcb#ea, d-
tarea Igr de phtor, h a oikui: pazii m la& cu to-
...
tul Adevarata tunnH pszndegte cu mare atentie eu-
v h t d piis-ui, gi ea nxii nxzdnaemaatg slttanfli a
lui; adid Qi ingribntideqte in h i& invli#5turile,stu-
diazli dispoaifiilvs purtiirii lui de grije qi dtivit uni-
rea $i arpo& ou Doarnul, care sunt pre-
mgativele ei. Nicicand nu got-sii r & t H d oai oe
s k u sub paza sa bung.
amW& nici sg btjmumascg pe satan sau pe sen% ,,Ei nu pat, nu pot,
- 2. '01-331,
lui. Niciodatii pierde calea lot".
- 2. '02-365.
8 DECEMBRE
~ o m n u lirn? este ajufor, nu mri voiu feme: ce-nj
zra face omul? - E ~ r a13:6.
a sii tretxrn bine prin viaF, sii primim incer
cgrile $ greutiipie & q a cum -&I, $i cu spirituf ce
&-1 pomce$te Domnul-vesel in strbtoriiri ~i 2ri-
dnd s u f e n t d e ca huuii-k aceasta sg a r e sii
fnceta de cqmeni, cam ad- totdeiuna curski.
Sfatul Domnului e s t ca numai cle Dumnezeu sG ne
temm qi nu de oameni muritori,-ds s m n i i no$-
ca leul, dar s qi pig-
combinatie curiwsii
trebue & fie in fiecare crqtin, $i nai ne indoim ci
aceasta s'ar afla gi la al#k - Z. '02-45.

19 DECEMBRIE
17 DECEMBRIE
Cel ce incinge armek sa' nu se mcin'dreascd ca
cel ce le scoafe. - 1 Regs' 20:11.
Incercarea bcklung-riibdtii la tot cazul a t e u-
na din cele mai severe incer& ciirwa biserica, cor-
pul lui Chrisfos, este supus&.'Aceasta e inoercarea
care mGsur3 sau inregistreazg puterea tuturor celor-
lalte virtuti, ~i niJ miicar unul din sddatii crudi nu

uit prin m a r e unica


dtaninte $i sg paralize-
26 DECEMBRIE

ea gi inteiepciunea sa-

25 DECEMBRIE
Z? DECEMBRIE
-
Fiii mei, $ziti-va' de idoli. 1 loan 5-21. ":" 1
Nu in conduc5td trebue sii ne punem incdere-
=a, ci in D o d h i a mt inseamn5 c5 noi riu

m y"'-F":!.
kl e'
Z. '03-457. .
' . 22-

L Z
8 I'
28 D E m R E 30 DECEMBRIE
Pe d r m din piira'a ve h a , -.de aceea ifi oup tau' anul crr bwnaite f d e . - Psalm 65:l'J.
dfca caPd.- Psaim 110:7. " &u~~ibo d pvire asupra conducerii indurg&
2iyipe in decursd anului trecut, sg ne intiireascg btl-
*&btaa~i indurarea lui Durnnaeu credinb $i hw-
in el gi pentru acul ce vine. Reprivirea ingrijitg
face in stare pe fid ltb Dumnezeu a aduce mul-
. finpite zn_numai pentru trecut, ci $i de a-$i ridica a-
pui, a ridica privirea -zic&du-$i cii eliberarea noas-
trii este mai aproape decgt atunci c b d am crezut; 6i
& el ce a inceput in noi ~ucrulbun, este capabil $1
ci
gatii a-I duce la bun sf&$, - d a d noi $i pe de-
p r t e vOm supune vointa naastrii, viab si tmte
noadre h@fepciunii~i ingrijirii sale iubitoare. - 2.

31 DECEMBRXE
Cum sd tcisp16fesc lrei Iehuva f a d e birtefacerz~e
tk c-frz &ne? Pihard minfra'rii ooi ha, $i voi chi@-
ma numeje lrri, V o ~ k d emete U& pta'ti Id I e h w a
-
Znainfea fnfregzdtd sdin e p ~ . 116:12 114.
Incheerea anului este o ocazie dkosebitii p t r u a
lua hotgriri noui cu privire la anul ce vine.
Iubiti frag $i surorj sii facem o md* de VO-
turi cu privire h tee% ce s5 5 ce =ern 8%
fgptuim, ce =ern sii suferim in unmea nwstr2 cu
~ o m n u l .S2 ne h & r b c& prin gra#ia lui anul ce vi-
ne if v m fa& sg £ie cel mai bun d vieti noashe
dc p h g a m , s5 fie anul celm mai bogate sperante,
a celor mi putemice sfor#* $i dad5 imdutarea DO^:
ndui va fi cu noi $1vom face s5 fie $ 4 c d ~
se in jertfirea de sine, in bvlngerea l u m
d u i ei, in supunerea nozski4 gi in z5da~-
oftelor trupeqti, in impotivire d t a in--
miirirea Domnului, $i in b i n e c u v i i n ~ - p +
Ponrfui &u. - 2. '99-256.
,-
.
RUGACIUNE
Pe l&gd acecrsta qi noi in#-ne, ccm' aYom pine Dumnezeu i&e$e pe d&dfonrl voios. -2 Ca-
seie spiritulni. suspincim @ noi, a$ ept hnd inf ierea,
dim rdsclmrpcirmea corpdrri nod* - Rom 8: 1
. rat-
Nu n h in privinw bador este aceash adw3
de edit se titlmiiceqte acest t e x t - 4 gi
PO@ Domnului nu-$ descopere greuswe
privinta misitor jertfe $i oferte ce se aduc lui 3*m-
are & dus .$ nu-$ deplinge soarta. Din c?ntr;X, a
este trmul darului gi c u v h t d lui D t l ~ ~ & eiiu nezeu gi aauzei sale. D a d vrem sg fin pliicuti D m -
wgi c i stiirile rele de auuu sunt permise spre un nului, d a d wem s& cregtem in' b r u l s5u qi sii fim
re fdos;.qi c& nu peste multii vreme va sosi u mai aproape de el, tr&e sii \desvait&m iaima noa-
c h d h+le vor fi $terse de pe fiecare fati5 gi strs tot mai plgcut inaintea sa, a d i a in starea sme-
. M m d ti suspin, strigat, durere ei moarte. $i .de
reniei, voiqiei gi a aplecgfi gi promptitudinei pentru
*ceca, in loc de a suspina ^maintea lumii, mai bne orice servidu ni s'ar da, Mule crqtini sunt in incur-
se veseleascii $i s5 aducH l a d e aoeluia car e 5 t d ~inu weleg m a d e plivilegiu de care ne bu-
. ohemat din intuneric la lumina sa minunat5, Mi cur- noi care t r h In aoeastg v*&i a evangheliei, -.
noastrg fa@ de biata lume, care e lipsit5 de cii ne este iertat a oferi D m u l u i mi& jertfe ~i G-
avantaje, ne deqte la vesttea evangheliei cii gi5duire de sine cu asigurarea .cb faptele noasire im-
pe toate durerile noastre sunt o inniibqire $ m p perfecte sunt bine primite prin Christos. - 2. '02-42.
te chis?. gi ui& de ele. - 2. "02-40. -

$inu lmtfi p a r t la lucram-Ie nerodifwre ale in-


funerecului, ci mai bine mustrafi-le. - Efes. 5:11. ,
RABDARE Dacg m u s t r h qi condamniim piiatul, sii fie a-
-
+

Fasefi f o t d f&ii nawnuume. Fil. 2:14. ceasta :totdeauna un exemplu $i a view noastre de
. toate zilele, gi prin ea sg ne silim, ca d cu o luminP
To$ putem avea apleciiri naturale spre a ne stri5lucitoare, cu bun2 d e r i 5 , cu Gte-o ,=&mare
tTista, e ne revolt+ a ne amiiri pentru loviturile I
blbdii sau altfd, si5 ne hnpotrivim la toate lucrurile
,primim in slujba adevgnrlui. Dar desvolGindu-se ce trag spre i n t t m a $ pgcat. ,,&a sii str5.Iuceas-
mai d t firea n d cereasc;I, de sigur Dornnul a ci5 lumina vaastrg inaintea oamenilor, ca v k b d fap-
tele voastre s&r n i r e a e Tatgl vostru cel eresc".
teapt.5 d'ela noi ca tot mai tare sg ne insugim mii '
I

P
OcaJona.1 este foarte la oc qi in mdte'canui 'este
care t r e k s'o aimgem, DuP5 aceasti5 miisurii s5 & dston'n@ naastrg sii g r h S$ sii l u c r b con-
plZ-c i n d i e gi greut~ifileprezente $i se tra kntunericului. Cu toab acest+, lumiaa vie@ su-
trabalansd prin fgggduintele Domnviui $i PUS% care miirturiseqte pentru adeviir $i in atre se
rn&-tda spiritaiui siiu cii toate acestea lucrsaz5 mznifestg spiritul s f h t , este cea mai cu efect con-
bineie mtru, dqtighdu-ne o mai mare glorie damnare, cea mai mare mustrare a p;icatului, ce se
c a d pin asffei & experiente. - 2. '02-40. poate da. - 2. '02-74.
,,~ilgte-teca lui Dumnezeu sii tr: infiitigezj bun"^ 2 0 & 0 ~
Modertie 7 I n k ; 4 Augtlllt.
Tserea vitelor U) Iulie. i I

,privi;i la el* 5 Octombrie. 2,


&edvirgi$i cu frici y i cq , ai miptoire pa?st$?' 27 Deg
Smdierea Biblid 19 Xanuari~.
A riimlnea in cuvkktd lui D-ezeu 40 Marne;
Mul
Presupuneri rele 13 Febnurie; f Deeqmbrie.
Vorbirea de r i a 7 Ianuariq; qO &far+; -19 April; 25 Maiu 14.:

Invingerea riiului 28 A p d ; 25 k q u , .
T:--;i-vl
, , , .

d e b a h dela - t i t fel! d* r i u Y J9 AT----$


:q
Iulie; 1 A n p t ; 10 Septembrie; 1 bctolabrie. 1 Noembries .
1 Dccwnbrie.
(
T

Caracter ' ~k
Independeqa gi indiriduditate? caracterului cregtin 1
v:,..L- cuacterului -tin 8, 15, 24 Ianuaria; 10 Feorua
12, 26, 30 Martie; Z, 4, 29 April; 23, & 26 ,lid .
15 M e ; 10 Infie; 4 6, 24 ~ u ~ m 14 t ; Septembrie; 6
uctombrie, 10 Noembrift .
16 AWS~. 31 n*todti'j$+..b .
I -

Multumiti I, 9 Imuarie; 25 I--,


28 Decembrie. .r L:.I

.rCele vwhi .p tr&mtNl a O c t o m b d ~ - .s 81 .rq=wvllTb


l,
1*
Functin~ea PlegIor 28 ~cto-e.
Carnea mu corpd 2 Fcbruuid; 6, 11 W u ; 11 Iulie;
21 Septernbriei 8 Oetombrie; 9 ItwInbrie. ' 1%: 4 *F .
Ak &
-a i&
Jagal )? Febmaris 8 .A

preotimea Relleuci 2 4 30 April; 15 Blaiu; 30 A r y u a t ; a g $ p t .


scintarer nopin, t h p l i i c n t . ,.
Cuv3ntul Domnalui 19 Iaooaic; 25 Febnzar;e+ 2%
Tinla sau t e l ~ l11 ,gartie; 30 S e p t c m b s i ~ , ~ ~ ~ e : ~ ; =
''! ' - "
.hneraliune (-a 29 Imuarie; 3 Zuaiej 21
brie; 5 Decembria
Gelode 5 Septcmbrle.
\En pop- propdam 16; 20 IYI.io. .
intentia eimpl3 gi how& 5 11'Iuaie; 5 Decembrie.
&capitat' 18 Irrlie; 7 Noambria
indoiali (dnbietate) 3, 22 Inlie.
Cunogtin*
Vaiouer cunoqtintei 25 Febrairie; 3, 26 Main; 2 Septembrie.
Seeeriq
'In atentimer lncritorilor in se&eriq4, 7, 8, 14, 20, 28 Anpat;
A h u n l 28 Sept-bris. 4 20 Oetombrie: 30 Noemvrie; 2, 23 Decemvrie.
. V.int. 4 Bb.ip, 1, 11, 16 hdkq 3 Sep- 11 Daesrhbrk Ineerciri in timpul seee+lni 9 Angart.
--mj~+, I& .q AM zi, n -i 1 ~ 1 %~8 Pea 26 Iannarie.
19 *I, 9 -A 29 Ssptembric; 22 D e d r i e . F o a l incerdrii 16 Ftbnurie; 18, 29 Aprilie; 17 Iunie; 31 In-
' B s p d Qe@mdmi 26 ApriEq m.Mai~. lie; 9 Septembrie.
CiM Dcrm0al.i I2 P Apaili..
=ha=- . .
tSD@ud&.
Bneurie 26 Febmarie: 10 Main; 2 Noembrie; 18 Decembrie.
-

Pacea
atpdeaortrsiEwJi3IApkrc Pace. lai Dmnnexen gi-a Iai Chricltor 1 Martie; 29 Main; 17
~fsrmiliddrmassaftiz4A~ I hlie; 3 Octombrie, 28 Noembric
- bwqaaith M
,Sembrde oorpPfni sh'8
*
Qrirtor -111~' hp.il5c; 11* 23 Illlie.
16 Aprilie; 18 Idie( 2 SepL Condacitori. rinduiG de Dtlmnezeu 1 Septembrie; 27 Decembrie.
. Ihnit.tu ihdamma hd I ) n e m n It Saptambrio. Temere 18 Decembrie.
- AjagenBdhIis .-Sniritnl teuierii 4 Seotembrie.
! Rngicinne 3, 14 30 Ianaarie; 22, 28 Februaris; 1, 5, 7, 21 Apri-
h t u m nod 29 Ilbptis; I? Apriiiq 11 Iolia; 21 Augna1; 2,
'Wassop& lie; l, 10, 22 hnie; 24- I&; 2, 29 Angnat; 3, 21 Octom.
M h -
, S'nmmbris-w I brier 3, !3, 27 ~oembrie;4 Decembrie.
rz ~ p a i e ;n xillid
V m ,,PbtorrJPi Bud' P Idc; 17
~ & i d e n t r b iDummmu a Islie;
~~~
5 A-tr 24 Decembrie.
I Cugete
Nobletea cugetnlui 5 Martie; 3, 13 Iunie.
Vcgherea cugetelor 10 (.;tombrie; 1 Noembrie; 1, U, 13 D e c
1 Obidnninta engetului 9 Febrnarie .
. .v M
A&
, J w a m m m pcntrn .dairy21 ma. Rfbdare 12 Febrnarie; 23, 28 A~rilie; 2 Main; 15. Ang.; 12 Sept.
Fmmmmep fi infimmk . a d d d d E9 f d e ; 31 Oetonrbrie. '
& u 4 Pn-dui" 3 Aprilic I Rfbdare s t h i t o a r e 7 Innie; 29 Octombrie; 23, 29 Noemhie; 37
1 7, 19 Decembrie.
-Urft ffr5 canziY ( f i r i euvint) 8 Decembrie.
Limb. , .tIe$iti afar% popornl menY 4 Febmarie.
0 SimM WrhmtP 20 lircbnmrie; 25 Mum; l, 1.J u p a t . I

htema IiEW I &tdb?i6 Supunere


B ~ o s i t a t m4 Apdie. ' ' 15 Februarie; 8, 13 Main; 5 Iuliei 3 Septembrie; 7 Oet.
, . Ip Api.5 12 MGU; 8 imie; 10 %tombrio; 1 NQew
Sap- 8aomsntaah f 16, 16 ~ecsntbsiZ,
brie; 12 Dec~mbric
SpiFitnl &
fmt;iw ca apiritd lumii 11 i$prilie; !& I dIa ; 8 Saptembric, ~ ~ ~ n f l impr(.Pts
hai pen- cma credintii 1 Feb&e; ~ 6 ,
,&u s h g c $ +tdY 17 Awpet. Aprilie; 8 ranis; 4 8, 21 A-t; 9 Septembrie; ", 5,
Spiriml tmDsrii 4 S e p t e m h h
*r
19 19* btomb&; 1, 11 14, 19 Nov.; 1, 2,, 23 pea
gpiritai ragii (+d+ Z7 N m c . w a \ 2 8 ~ w ~ i e29; Septembrie. '..
,,Spiritnl ansi &ti sinito.cwY 6 Imaarie; 22 Blaiq ,NU lerri qi iai Damnelren gi lni ~ a m b n "30 O c t ~ ~ b c i s
Bugscilw pwttml rpirit sfant -4 rhwmlbrie. 4Noed.uk -
Mermirea upM&& 1% %' W i 8 Aprilie. Lupt. CrsttiDplpi 28. 21 1Y[uiie; 9 &&is; 5, 2% 30 Main, 6 Xu.
A n d d a ,dupi spiritY 24 FebrPuie; 6 Maiu; 20 Iunic. &, 23 Ssptadmie; 6 Dsoembrie.
plini de spirit'' l6 I& ,,In@lcp(i u (erpii pi blind ca porambeiiY 20 Octombrie.
r n d f @ e 8 il'l F h a r i e . Sderinte ,pcotm drept.teY 6 Aprilie, 24 hnie, 28 Inlie, 29 Oat,
(hw&ataa dp Domad 18 1 6 . Iubii
Drsptate 24 I.nnaria, 3 Mutie; 14 O a o m b r k 17.Ianuarie; 7, 29 Febmarie; 7, 12 Martie; 9 Aprilie; 21
,+W~mtadori[&) p e e ehristcw 13 A u p t ; 8 Noembrie. M.is 2, 15 Iulie; 9, 23, 26 Aryart; 2, 30 Septembrie; 14
A lupm conform I+ (repdm7 7 Art- Octombrie; 10 Nasmbrie; 1 Dacembrie.
.Ghctrcm.w 14 ,*A 19 I*. ,Cegaa libertie deuvirqiti' 24 Aprilie; 31 Maiu; 2, 12 Inlie.
Coqtiinti 24 & Tr Manifutuca tripli MU M t 3 a spiritdui iubirii 27 Iannarie.
Gedind . Jmbifi-ri unii pe a1wY 16, 22 Martie; 2 Aprilie; 5 Iulie, 2
8 F e h m d s ; 29 Martie? Aprib: 5 Idie; 4 Septemb Septsmbria
I
q l s , X Oetu*, l.2, l3 U d b .. J u b i t i pe d q m d vottriY 21 Mutie; 2 Ialie; I 3 Decembrie.
-,,I~t&it tm cmdiati$' 9 Hiu. Zel inbitor 1l. 18 Innnuie; 9, 31-Martie; 7, 30 Apdie; 2, 7
Tm@ ++ii 15 Martie, 26 Octombris; 29 ~oembrie, Muu; 2 Noembrie; 10, 29 Deaembria.
,,Dapi credipta tan 25 A e u ; I5 QctomW.c. &pnaere iuhituue 18, 21. 25 Febrnarie; 9 Aprilie; 16 Iunie; 3,
b & r i &' &ti 16 Felrmrriq 4, 7, 25 Iuniq 6, 31 1 6, 9 Inlie; 26 Octombrie.
, 2, 2 l Noembrie; 9 kmmbrie. Cint da lam& 31 Octombrb.
, D c p h s i p r a m t i a me&@'' 15, 25 Aprilie; 5 Noembrie. ,,Peacari de o.meniY 4 Octombrie.
-5 + fa* '8 Main;, 7, 13 Octombrie.
Metode pentru vestirea adeviirului
Assmensr cu 38 &%rti& Metodde lai Inu 7 A n p t .
&pa@ 19 Main; 17 Ianie; 27 lalie; 10 Noembr Metodele lui Pawl 20 Auguat.
Dodrimui mu hot- b o w 31 D ~ m b r i c Cornpitimire OII creator. gtmPndl 26 Iunie.
,&el+ ce BQntuitorY 25 Septembnc. Munnur. Supliient.
,#buer)te 1. timp $ f i r i timpY 28 August; 23 decembrie. Cmfj, 26 Decembria
§ & M e 5 Febrnaie; 1 I& "Imitatorii lui Dnmnezeua 10. 11 ~ e b r u a r i i ;7, 10 21 Iulie; 7,
Eldm8 22, 30 Aogart; 22 Octombrie; 15 Noembrie.
4 ?K.io: 11,' 16 1 ~ 011, Deo Datorinte 23 I.nuaris
Idma c m c obnerri a m eomidszi 12 Octombrie.
*Cereeta:i toateY 18 A u p L .
Clulitenia inimii 27 fmallie; 3, 19 Februarie; 2, 4, 12 Ma
Iacerc~ri eiuruiri ran treeriri 14 Noembrie
,Cd@fi-vi.
A jud- 25 I&
It+- 28 N d n e
a p r i r i ~-i
tbi,

,&wthl ermaar M*b M


w-&&e6Jkambrio.
h e t a m de *a
cari

e"
perta* uusltelL lai Damaesso* 1i O&

30 D c d a .
.

.
" .
B l i n M e 4 8 I a u d c , 23 ApdEs; 26 l a i n ; 21 '1tlnic; 4 hue
gmt ,p&t fo 'hpr da luuiWm 13 I&

22 Ildutk%I2 116du; 9 Sapz&h


-.
i

'
' .

, -
,$iand ad. di. Wrn 2 Oawria.
(ririg)18 O s t o ~

27 Ssp- 3,
b p i m p m momemtad
~
~ ~
-
#
~
*
q ~
Zl, 4!i! N o d r i e ; 9 ,D

~ t i % Z I A d p .
b a d k i i 6 A-t.
~ a N
a-.
- w
'1

..
*

~
(

,& %en ca putpY 35 I d a ; 16 NoMmbria " Hwbm 1 ApriUw 25 1uai~iU) QEt@rie; l, 3,19 Notrpbria,
,&ombiti-*i pe dm 3 Alyrutq 15 S c p d r i ~
'
~ ~ f u t # ~ ~ r i 3 5 M . r t b + 1 4 2 6 M . i d
&drfimw a a a0 P&dN* 82 I d i s
pii ifieah a&ngBcrii 3a- Sian 16 Amg'lW.
Peaapre psatru gt.t. SPplimc1)f
&a
A-w
*- 10pbtr dbcipdi. u mein p M y rZ I d e .
(h me)?, 4 Febmarie; 26 Martie; 8 &pri&; &
26 W : 9.11 Alymr; 14.-OP
Coau&ra.l4 Ianua&: 2 12, 30 1rmfAi 6 N d ; 11 Rae.
"Cid Msnw tla&dm 24) .N*a.
,ciMJ a t e rrsdnlo" Z ~ , ~ r i c
! A ~ t r t , W- ~ ~
ssp- . aei RIptmW"' Supbeat.
-68 b p* 20 w b ; 30 I&
A,, be. din pITioY 28 D e d r i a .
."Ua cmhtela tfPpY 29 Dbeernbtis .
.
Promiaiani (i I U h g S t ~ r m4, Z2 Iannlri:; 24, 27 Jdar- Cdntals noubre 14 Fsbrppia; 2, 30 Mu&; 1%22 A~&C; 2&
tiq 4 6 Main; 9 S Ids;, l, 4 16, 22 Inlie; 25 A u p t ; y.k.
& 16, 18, 20 Sspumbrh; 17, 26, 27 Octombrie; 17, 18, 21, mai? M w e .
30 Nosmbde; 30 Dewpbrie. todostdare, satida6;ii
J8U m
u- 6, 22 Fobmadsf 6, #
htriSt8re . iwuab; 6 Mirrist 28 -0; 5, 16 h a m
Valoaea h S 28, 29 Aprilie Dhaiplinue 20 I.npa&; I4 I d a .
Btlcaria fa fntrirtus 10 M&; 15 Oetombrie$ 21 Noembrie; 18
DecslnbaLa
*er..e (a trace parts d m z r 5 ) 2' Martis.
A birai. 28 Imuuie; 9 ApriEe; 26 Iulie; 14 Noembrie; 6 Dec.
Jo d.r aM lust Pa d u dati* 19 Octombrie.
Intrebuiulwm fiLi folos r numelai lai Dumnczeu 8 Noembris.
Jcrtfa nduM 23, 24 Aprilis 1, 11, 19 MPiu; Sapliment.
Picate wume q i rburdalmca 12 Angust.
Pemetm@tie 5 Ianerrie; 11 Febmarie; 2, 17 Maia; 9 Iunie; 8 Dee
W e do picate l3 Ianuaris
. Indexul ~ltaflunitarscrfpbrale la MamS
EXODUL: MANA* PSAJ+Ilt: MANA
B:7 .... Nev. '8 31:I : .,,. 1-e 9
.... Nor. 26 3113 . . . . Febr. 21,
4:2
35% .
DEUTONORO~:
.b .. Sept. 1$
1
W.15
31:2d
. : . , 'o#: 27
. .- . . Ian.
.... ; . . , Fe$. ' 9
v

13:3 kebr. 18 . 8
"

IOWA: 7 : NQV.
(

...
1:7 .... pc.'26 3$:18,119 ., I d e 2$ .*.
21:15 . ..
. b . 5 "39~1' Ock"; . . . .-
L SAMUEL:
#

- 40:s
& ,

AUdenda ... .
290 .. .
3:18.. .. .,I
.. ,
, Die. 10 :
.Nw. 2 , 56:1&,1?.
b
,
Oct. ,il
. .
11
..
1 : ... , a 3 5916 .' . ..
" ~ c t . 17

16:7 . Ihia 4
. . plk3,;. Oet.. . 17 ..
. .'
,
L BE6II:
I .
65:s ,. . Oet. 31
. 18321. .... h c . 16 . 63$6 . , .' b r .
1 , , A .

..
5
...
' a:11
IL CRONICA:
19:11.. ...
, Dec, 19 6:ll'
O&. 25
66:&9.
694
- .'."NOV-
% a
. fa. ' 1
. .. ..
..22
EZRA: 7 . , hbr., 6 ..
...
,
*:a . . .
t

a 0:ll t , At,& 3 ' " till. 5


IOY: - 1 . , $ 0 ~ . 1% .
34:29 .... NOT. 28 91:W ' Septg 6 . .. .. .
9 1 , Eov, 17
.
16:s . . .,.
=AL$QI: 1 k ,
3 ' 91:15, ' A$ : .-. .
'£9
161
17:15 . ...
, ' Ianic 18
. . Iunie 13 97:11
95:6' '. "
Iairie
. ..
2
....
19:l-4 .... I d e 3 1M:29 Oct. ....
16
19:~-14 . .. u . l~o:? , .. .
Dee. 28
s:1 .... k.15 9L:4 ....
OEC. 17
s:4 ... , LSapt. 21 111m ran. ....
P:5
W.6 ,
. .. . ..M a i m 10 116:1
Sspt. 22 116zlZ-14..
Febr. 9
Ik. 3%.
. . . ..
. ... ... .
1:9
25:U
n:14 .
.
Ian. 31, 1X9:W
. .. .. . we
Ian.
6 11I:165.
4 153:1
,
I-.
Oet.
Sept 23
3. .
....
29:ll ... : sept. 16 141:s 30'. .... z
MANA LCOl€aWENI: .
ItO-:
....
8-a Aug. 5 IS:5 . . . . Feb*u.-u
b
12:1 . . . . . . . . . MUII
. Brll ....
u : .~. . .
Fbv
lur,
L.e
6
18
16
U:5
Q:6
13 : s
. . . . . . ROT. $0
, . . . .Aug.
BrE! . . . . Main 38 ILCOR-:
'22:n . . . . 'Mnia 25 1 : 3 ~ 2 2 . . . I- M
l3:lb . . a . Feh . 7 4:4 9 . . . . Oe. 29
W:12 .... AP~ . 3 5.67. ... M.im 28
I3.u . . . . 4- 5.14 .... Sept.30
u:l!l . . . . AW- 11 5 : * . A+ 27
Mt21 . . . . . Ebb 31 5:17 ...: Sep+ 7
.... ....
15:l
152
153
. . . . ~4
....
SII

I*
19
. 5:a
6.8.)
6.17
....
....
Aug. 13
.
Febr 16
SepL 15
I.C O ~ M T E P ~ :
....
i
7:l .. .. .. .. Maim 12

fd . . . . /Id
. . . . 'Illie
%pi 25
2
g:7
iO.QS ...
...
Add&
I& . 5
t
* .. .. .. .. I&e
l 3
'4:3 Ionic
31
22
25
I :
1:8 * . .
Inlie IS
.
Sept 17
.....
.. .. .. ..
4.7 1- 9
2:5, ll Maiu 19
. . .
6.19.m . . .
: IPlia
1.e 2
5:17 Nor .9
7:24 . . . .

6:l 1.e 12
8:l . . . .
1.a 23
678 .... Oct 8
9:16 . . . .
Mdu 36
MUu 7
6:lO .... Apr .$
9:24 . . . .
936 . . . .
Apr .9 EFESEN1:
14 2:8 .... lYkrtie29
g:n . .. septa a 2~20-22 . Ssp+ a6
10.16. 17 . . . Apr U . 4:15 .... j4
I1:l .... .
Febr 1Q '4:s .... lo
. .. .. ..
%

.
1
1 .
12.26* . . . .
Martie22
Mutie 8
Addenda
4 1
5 1 0
5:ll . ....
I*
Zdie
Addend*
4
14

b 1323 .... Idie 15 5:18 .... Inlie 46


13:4 .... A q 26. 6:18 .... 27
W k 2. PETRU: W A
10:38 . .
M u t l5 ....
4:16 Apr . 6
F Z I F ~ :
.
3UNA LTESALOMCEBI:
.....
W A
. I?O'sl Apr. 8 ....
5:s irmie 14
2
....
10 S:U Aug W 11:6 .
1

.
Apr zs
>

. .
5:6 : Apr . 10
3
....
Xaio 27 IL'l'EsALoNICENI: s.1 . . .
M u t 11 .....
5:7 0c.t 26
2:s Apr. 2T
.....
1 2 ...
isa 12:3 * oct.
.
5 ....
5:&9
....
Sept . 28
&7 N
...
4 3 . m o m .
.... u:7 . Im 20 5.10 IPnie .7
.
. 2.12,13
....
Dtf; 17 . 1:s
......
Muitel% ]2':23 . . idie 8 IL PETRU:
p :
.
Add& 3
.
I 8
. t : u:11 . W e 16 .... .
.;.. 1 1 6
.
Sept 9 . 4%
....
Febr It) s:5 . Febr 22. 1:s
....
1:10
Nor 11
.
Nor -20
3
....
InniQ 11 . 5sS
.
I d i e 23 135 . Mart. 24 . 3 1 1 . . .
M u t 30
3:B
. ..
I d s It- E MuitsSl 13:4 . Dee 28 ...
3.17. 18 Mart 25.
313
3-17 . .
Oo+
Y.&.tis18
2' B-TIM-:-
13 22
13:17 . .
Nor 17
.
I IOAN:
.... .
.

...
. . a
ACOB :
1:2 . . ....
2:1 lUr. 13
4:4
4:s ....
FeSr 26
Feba 27
....'
. .. 23
225.....
....
Maiite28
Aug. 7
. 1:4 - .
Nor 21
.
Febr 12
....
2:s
....
Feba
.
15
4:6
....
Febp 28 235
....
Dee 20 1:12 . Dea. 9 2:6
....
Nor 15
4:7
....
Martie 1 2:21
...
Dea 22
. 1:13 . .
Nor 25
2:s
....
Iunie 20
4:8 #artit# 2
.....
2.24, 25 Ang 4 126 . .
Febr 20 2.25
....
Main
.. 17
8
4:8 dartis 5 . m . 9 . . 2:18 . 0et. 13 2:2?
....
Apr
4:8 ....Nde 4 1 ... : Febr 19 . m 33 . Nor. 1 3'2 Aug . 2$. .'
4:8 ....X d e 5 ....
.2.14 Maiu 20 4:3 . . ...
3:1416 m 1.6 ..
: . .
2 Narite 6 ....
3:2 ,. Ian. . 7 4:4 . h 3
Sspt.
29
8 . . . . . Mart. 7
4:U
4:19 .....4 pr* 7 EBm: 4:7 . Aug. 6 . . . . Febr. 29
4:16
COLOSEM: . 3 :. . . Iunie 26 . r l i n i ~ la . . . . Sept. 4
429
1:s ....ssp; 17 313 .. .. .. ..
Marite10
4:8
. . . . . Iulie 11
5:18
. 2547 .... . Maim 9 ikl4 Muite 10
4:u
5:lO .
I&; 25
.
I.n 10 . . . . Dee. 27
5:21
...
3.9. 10 Oct. 10 . 4:s .... M J u 18 .
4:2 ,. . . .
1 6 25 . . . 49-11 ... Main 18
5:16
5:20 .
I&
Iunie 8
24 IUDA:
3 . . . . Sept. 23
.
. I l'EULON1~: a10.... Apr 26 . .
I PETBU: 21 . . . . Ian 17
.... Febr.. 5 ... . . . . . . Apr. 9
3
6 . .
....
Marite26
.
4:1& 16
1 6 .. Apr 21
Ian 13 . 1:7
1:13 .
Iunie 4
.
21
Mart 18 A P O W S U L : . .
h 5:6 Nor 19
.....
1
....
Main 3 1.14, 15 Mart 19. . . . . Ang. 11
2:lO '
5 4 A 1 6:M -%pt 17 1:q . Sept. 2 . . . . Inlie 26
2 :
535
5.11
....
....
Iam.
Ian..
8
3
6:iO
10:2b 22
.....
....
....
Mart
Nm 5
9
... 2:9 .
2 .12, 19
.
Apr 30
Sept. 14
. . . . Ian. 28
3:s
. . . . Dec. 3
330
5 : . A n 6 16 10:s Nor 29 b . . . . . Uec. 21
5:L9 .... Aur, 17 1032, 33 ...
Mart 23 . 2%
.
Dec. 7 5:2
. . . . Febr. 4
18:4
5.21 .... 4uo 18. 1 0 : Nor 23 . . 3:14
4:lf 13
I d i e 28
.
Apr 18 20:4 . . . . Nor. 7
I
SCRIPTURA NE IN'4ATA CLAR
Cj: biserica e ,,TempIul vidui Dumnezeu"
cieosebi ,,hucrul mbelor sale: d oonstruirea ei a fost
- in prilej vor f i puse inahtea tirturor czamenilor , ? ,

in progrqs in decrnsul v h t e i evanghelice, de c a d 0 restatomicire a tuturor ~ucruriIorpierdute dc A&rn


I in Eden, pentru t@i care le wrr primi p baza N w -
Ch&~tos a. devenit rhaunpilriitml lumii $i piatra '
m&iular& a templului s5u, prin care va veni bi- I lui LegAm$nt din m b Dcrmndui n m t r ~Ises Chis-
neambtarea ld Dumnaeu asupra tukww popcw~e- ios qi mireasa sa glotificat&; iar oei impotrivitori 4
lor". - I Ccsrint 3:16-17; Efeseni ,2:20-22; Fs1cere nesupuqi vor f i toti clistru~iin moartea aa doua. -
28:14; GaIateai 3:29, Fapte 3:19-23; Isaia 35.
Cii in timpd p&mt S? iYldqiiXh?$te Cioptire8,
fonmarea gi lustdra crediaj@lm cansacrati; iasi
c h d ultima din aoesie ,,piebe vii; .. alese ~i pre- Aceasta este taina cea mate a lui h m n a e u oare
goase" va fi g&, atunci m r e l e ~Maesttule va adwdj a f,ost ascun,di in toate vbstele qi de toate nearnu-
na laolaft% pria la& inviere, qi templul se va umple ril$ afara de a clasii spe&dK-&ktii sau credincio-
-
de ploria Iui Dmmmeu qi astfel va fi I d de in-
tblnke ifitre Dumnezeu qi omenire. -
A p o ~15:5, 84
Cii $pietan@ bisericii este & fie ,,asemenea D m -
sii oonsacra$. Dar ce se btelage prin ,,CI:ristos in
voi", Noi am vizut cti Isus a fost uns eu spirit sfgnt
(Fapte lo:%), qi astfel wi il recun0aqt.m cli este
este in fa$ul & ,,Isus chis to^^ prin darn1 Durn- C3ristos - cei lms - pentmcii cu.v&-tul Christ05 fn-
nezezu a. gustat mqrte pentru fiecare' om", .,a T ~ S - seamn3 uns. Iar apostolul Ioan spun.e c 5 1:ngerea a t
cumpaare p e n h boji", $ va fi ,,l&na adev&atil. 1 a m primit-o r h i n e in noi. (1 Ioan 2 2 7 ) Astfel, sfin-
care va l u m b pe an w i t in l-", ,,latim- tii din v b t a evanghelicii sunt o conpanie unsg pen-
p d s&u c u d t " . -
Eviei 2:9; Iaan 1.9; 1 Timotei tru a fi regi qi'preog zi lui Durnnezeu (2 Curint. 1:2f;
2 5 , 6. 1 Petru 2:9); 71 impreung cu Isus, capul $i D w u l
CI speran$a b i d este sti fie ,,asemlenea D m - lor, ei formeaza pe Unsd lui 1 e h ; ~ ~ i b C h r i s t m d .
.
nuld e i . . G-1 d 3 cum este s;I fie ,,pgrta$ la - Vol. I pag. 79. -
natura diving", oa &£el si mqteneascii impreunti
cu b u l $i &ea sa - 1 roan 3:2; Ioan ,
17:24; R ~ m a n i8:17; 2 Petm 1:4.
CI Iaml bisericii din prezent este, pregstirea
qi perfectionarea sfintilor pentru l u c d qi wm*ciul
lor in viitor; sii devolts danaile qi madele spir;itu-
lui sfbt; sii fie mkirturia' lui Dumnezm in 1-e, ~i
a d e l s i 5e p a e g ~ h Bp e n h a fi regi $i pr*i 3
lui D U I M ~ Zin~vbsta
~ milenidui. -
E f d 4:12;
ivhtei 24:14; Apocalips 1:6; 20:4, 6.
C3 spermfa hmii este in impiir&#iamilenarti a
id Chrktas, c b d toate h o : p e c u v ~ W t-e~ ~ ~ . c u r + % ti.it i i