Sunteți pe pagina 1din 104

CARTE ANUALA

TEXT6 ZlLllCE $1 COMEWTARll BIBLICE

SQCIETATEA DE BIBLIE $1 TRACTATE ,,MaD.

.

-

Soc. anonhi de edituri

Aceastti carte se

ggsegte in mai mdte limbi

qi este o traducere din limba engied.

Watch Tower Bible and Tract Society,

117, Adams Street Brooklyn, N, Y, U. S. A.

Year Book-Roamanian

Printed In Roumania

Oameni cinstifi, de mai rnulte secole au ciorit dup5 Pntemeierea unui guverli drept pe plmlnt, care va uc- liva spre blnele comun al poporului. Uru~lncl porunca Domnului Isus Christos, urmagii lui credinciogi s'au rugat pentru venirea unui guvel.11 de felul acesta, in wrc voillta lui Dumnezeu sl se Pnidnlple po p6milnt ca qi $11 ccr. Cu secob Puainte de venil-ea Ird isus pc plmlnt, oa- menit cari au crezut En Ieliova Du~nnezeu$ii-au sel-vit cu fncredere au fost $11 axgbptarca acelui timp, dnrt pa fi fniranat4 ,Re piknlnt Pragbiltia de clz'eptakc, N&- dejdaa lor em bazaa pa promisiunca .pe care Iellova a dat-o lui Avraam, tatiil credinciaqilcw, -anuinc ei la 1x11 anumit timp va l-idica o s3tmhiP oare va gtlverna iuL m$a In dreptate qi prin care toate neamtllile gi nati11- nile de pe pPrnlnt vor putea prin~ibinecuvtntilri veci-

nice - I. Maise 22:17,

18.

Iehova

a

trimis

pe

Isus

Fiul

slu

iubit

pe

plmfi~it,

pentruca sl pun8 mSirturie despre scopul lui Dutnnezeu, cu privil-e la rnhtuirea oinenirei.! In and 33 d. Chr. Isus Christos gi-a fnceput serviciul, pediclnct ascultl- iii~-~lors%: ,,Zrnp&ii5.1a mruriior esie aproape". Prin a-

ceasta* a Pnteles cii El $mug Isas, va

Sncepat lucrwea $5 fntsc

5-

*-

fi hp5ratrtI nns

al .luifDumaezeu, qi c#

El

:,

oanieni antlnrat "voinkei Cdui Prea Lnalt, Zsus a adunht la sine pe acegti bPbati credincioqi, id Eni;.@at.gi i-c\

folosit In aditate rEe martwi pentru

lea Pntlp&it fapt~d ci4 El trebuie sti ilioarii qi sii 'Invie* din morli, penhxca omenirea sl poatg avea vial& , qi c2 El a trebuit sP se suid in ccer, ca sii prirneascg dcla Ie-. hova dreptul pentru fmpkltia sau domnia &m~d.PC maidepai-te a Pnvllat pc uccnicii lui despw aceea cg El Isirs, la timpvl sstabilit a1 1 i Da~r~xnezeuse oa %-I

Indeosebi.

6

CARTE

ANUALX

loarce, 9i va

gi

apoi

39i

lua la

va

sine pe

ceice Ei

glisi credinciorji,

va

In

calitatc

de

Dom-

incope

clonlnin. sa

riitor suprem. Anumite plrfi a Bibliei au fost scrise de apostolii creclincio~iai Dornnului Isus Christos sub insuiratia si concluccr&t Spiritului Sfant. In scrierile apos~lilor se ~tccentuiazilin prim111 dnd Taptul ci;l Imptiratul Chris- los Isus se va tntoarce, va Pnterneia fmplirifitia lui Iehova Iluninczcu qi va executa scopul Celui Prea Inalt, pen- truca popoarele de pe pilmiint s$ poatii fi binecuvlintate. Apostolul Pave1 a identificat pe Chrlslus Isus ca pe siInlbnCa lui Avraanl dupl proinisiunea pe care Iehova

lui

Avraam

cu

z,

sec~lefnainte. (~alateni3 : 16)

a dat-o

Aslf-el praniisiuni.1~lui Iehova din vechiul testament suilt 3n clircct5 legiit~~rl.ctt adevtiri~rile testarncntului nou. A-

censla clovecleytc c& atAt testamcnlul vechiu cat $i cel qou csle CuvAntttl adevr;irulu~,care s'a dat omultli ce sii fie condus pe clrarea d.rep~tii. Aposloltlor li s'a rlat in $tire cii dela timpuI fnvierei lui Chrislos Isus qi suirea Lui in' cer, piing la Pnteme- - ierea Pniptil.Eitiei sa11 guvculnhi sale, qc va ,avea loc la lnloareerea so, treb&i@sii treacti un lung timp de aqtaptare. Ce urma sue fael in acmt timp cat timp oa~i~snkiau t~xbtdt s3 aetepte? Chiar peuh discutarea acestei imprejurtiri s'au adunat apostolii gi alti biirbati cxperientati In 1erus.aIirn. Ei au qtiut cB Dumiezeu s'a purtat au iadeii ca eu poporuul sgu ales, c3i insP Dum- ~iczcu ilin @ricizra uecredincipgiei. majoitiitii awstui po-

p!Jr

$;-a z~-&&s fa~~arcgzz

22?>

ez

=- -s:=---

dsic>

.-V=

VU

nun14 cdvva onmeni eredindopi ai aceski natiani s'aa I~uciirat dc iadtwwea sa. Ei ' au recw~oscut asemenea cP cercetgtorii sinctxi ai acIeviIrului cari nu erau iudei, nsrmetlca s'au IrnpBrt2git de favoaren lai Dumnezeu. Unii tjirltre aceqti brrbati oredincioqi, cu ocazfa Pntrullirei lor nuiintite au dat de gtire fratllor for 621 Dumizezeu a Egcut min~miEntre pgg9Lni (natlurri),' Pnfruc&t $1 lor le-a dgruit adevPrul. DonmuI a dat i~rdrtxmal%1zti Pe$ru cti sil dud evnngheIia Pn special lui Corneliu gi altox pii- gfrni. (Fapte 10 : 1-48) Astfel au ~.ecunoscut cifi Dum- ~~ezeunu caul8 la persoanEi, tji cl acurna urma s& se

I

I

s'au rugat dupg ea.

Ar fi o nebunic din partea noash%

gi contrar vtlintei lui Dmnttezeu dacI rioi am face pa~b

, dintrk organizagt~ne politicI sau dacI re-am pune fn,

'

C'legiitririi cu ea. Societalea noastrr

<rlela evrei m&car un ban 4otm financinr. Dela thee-

putul societitii qi pan%3n ziua rle azi, banii pentm exe-

c~riarea activitfifii t.i a provenit din contributia loameni- lcr simpli, caz-i au f~stfnsuflcliti de dorinta e,s% rgs-

nicichnd nu ,a plrimit

CARTE AWUALA

11

I*ova, @ pentruca pe ' oam~ds4-i ahtl dela adevibatul Dumnezea. Bda 'atjest tinip ficeme religic p~acticatiipe pZim6Lnt a f& fqlo~igiif de LS.atag, ca s& ~urdkesrsc8 ~umeleDumttezdui Iebva. ,,lidigfefl la1 i31n@iesd ordiaar a1 c&vWdai, i&iynxl&' o form8 exterioara a fnahitk&ii prh cam 'Ii se .adbci? atloragune oamenilor qi unei pateri

nwhEB.

;H&p oameni. sinceri cred c# ei se 'fmbini lui

.Dm-,- phi4 chnd de fapt sunt amilgtfi dde Diavol

ca p@#i ale Bibliei sat fdosite de preotime pentru sprijinirea reS.igii2ur $4 amta este ua mij''~pe maidepartek pentru ~nl&&'6"d ~OITIIU~.Toate religiunile s'an dedat la po- litica lumci aeesbia, ceeace .sc cmtrazice cu .cuv&~tul

lui Drrmne~~u.- litcob 1:27.

Grqtinismnul ~deviirat inscaxilllii o uliiblarc In paqii lui Isus, a Unst~luiIni Duninezen. (1 htlt.u 2:21) Xu- seam8 un devoltammt des&vhrqit fafa de Iehova Dum- nemu qi nu RE& de vmun pm sau o organizatiune lu- messoti, cm esta cmdd ifti oamed. - Cu aceasta sq fn- telqjp eti craq&nlYp'a&%~ap sau umaqa' lui Christos Isas hbuie sii gie martori & if~twtilfii$$ SuveraniSZLtii It6 Iehova tji t-rebaio si m&tur.iseas& tdevilssll cuvh-:

ueain~tmscilnumde sfiiat a1 lui Dur~l~ezeu.Unele

tdui dnmnezeesc. (Ipm 18:37) Pentru a puka pule miirturio despre adevar este de lipslf ca sSE cmeam , $f sl blalegem CuvSntul lui Durrmezeu, Sffinta Scripturg.

csegtihc organiznte, au ' ignqrat

$i#eIesul Into~~eereis:tu prezexilci Domnului Isus Chris-

- Iastn ;17:17. '

Rqrem.ntan@i rcligiei

*-

L;tS

@,'

&-

e,,g,gi:,:cllrycu~iLbz

3Siii;.--?-

niw-*n,*s-r&q~.

T.*-irjiiliEei-.

desiji-s

este ,hqt&rStit, ant1mc cai usnirca DomntiInl isus Christos

g4 a i pC&&i sde fintegte justificaren nuniclui lui Ie- ' hova p'P.ia d~"@irea G& IeBdva e$b Cd ~rka.IdaIt qi adeaZ4sattll D'til~~w~a,gi d el este fzn Dwmnezcu al

fntelepoiunei, rrE dreptgfd, slZ 'il&fmi gl al 'puferei qi

cl

blia rn&t.~lrisegteinai d-eprte cg fmp%rittia Id Dw&~u ' . de sub Christos. esZe o rlttipgr#[ic ,dreapU, ,,care.Prnp%: '

rSf3.g; sau domie va justifim ni~~lzeleZui feh~m,. qi cme: . ,

orice viav gi bbiaecuvilntare sc pogomti dela d. Bi-

esk

sijingura nnld8ejrh g popoarelm.

In awsf thnp

c8hd

'

-natiilanile qi popoarzrelo <le pc %ntregpEim&ntd sf: afl8 %a

'

Y ,d

I

0

L

CARTE AM'UALII

tcnW@ sapiritttali d

aq

afirmat cBI wt.

,I

u4

Is,

I'

7,-

I

I'

.

:7

ir'

IF*':,

'

-,>

l%TaiIF@^, de tat8 pe IXavolltt $i

,s&$@pWfrpMeIa taahrr wostt-u. El deia hreeput

Q @srt u~igq$1 an bt&PnPadw&r,perrt~uez?$n el.ntrleste

r1mmpsm anienPea, qi e8ncl &a

wmtt $a .s% aIca@ din nafiruii tm ppb~CI DS~F~VPpeatru

SrP-cepM .Ia@Mrc8.~$1

I&okgL DOavqlu3 a- mmb&~&?cu ma coin$# fidcmti, p&e

a opwei @Ea

Ca ucsh accstei cItxp&ii

DiavoIuE & folostt

pe re;p~em~tatza/iisPi p%m&ate$ anume. pe npentmtii

re1igi~pJ iimpuiai actslui~,t,i ' Be1a awst tErnp f?m%tCe

tOt&~@l& star E~Indt

cl@~&t.

b

a

P~M

15

: lF4+%.

.

2

d4

&%$f-&e ~a=sflt, 15% 2

rb

s%

krdn&vi

. kg d var SU-'

ftbi. a&elq TjP;yc@,

&tm rib

t@@ii -*+h+t&tOr%, .?S:,Iom

.

<,

.

,

.\

:

~entrarce~hgepe19e qtepta cti Sf@rnitta ig ~SP

llui. Iehava gt@cbe, brnznf1i eredindo*

ri Itti',Cltrisios

to&

INS, C& an agtepfat gi *au t~ifi~tarlslilo&iiiva Dom-

nald ;qi a ImpXrZLfifei'sale, wr atrage asttpsn Jar mhia

Diavsfului $i dusjnfInia fui eru86, Tsns a & us uW-

P

L: qU~r &&iwedlncicyi

4 11~1fl de

taste m#irn\&&n pricirra nmatwi sgu. Evenimentele,

d

RI

tat

timpl

TOP

,

?,Y:

.

'

cwi s'au hta~rmplat$11 anti. din turmi, dovedesc Pa mod

dos5vi2rqit Emplinii.ca

Cllristos a fnclvdintat unnugilar silk li.pe1.a dc a milr-

Lurisi pen-tru adevgr

cutati cu rlviata <2st c81r0 niavalul qi mprezcnkantii lui

p&nhteqti, . qi iinga eslc idJ& Pn ziua de hi. -

.At,ac, 13 : 17.

TRXDARE.

aeestci

El

profekii, (h4akei

24:0)

Isus.,

le-a explicat d vor fi perse

~nvinuiredfalsfi de tr5dare qi def&narca de Dmnezelz s'a riacat contra lui Isus de ciitre mp~aenthntii'reli- g"loqi, qi f&P dc nici o dovad3 rtrlevtiratI a fofost jadecat

14: ni~arb,pe ncdrept. Dill. p

ca~iwatt prigonilorii ,lui au fost aeeia cari au cPutat ca sl nimicedwii cji bvatle, fmjECrei sale, ~i'pr-Snaeoasta au

arPLat cg sunt uaeltdc Diavokllui. (Matei 27:82-66) Este

dcci sipr cg Diuvolul' gi rcprczmtuntii hli Tor combale

cn Pafoeare venirca ltli Chrisitos qi a hpiirgtiei sale,

tn zUele

oe%.wulIEiwmgn Colzslaaiin, Atunoi a

ierarhia r~mano-~ab1i&~Be3a acel llnlp p%ng ziua qe. mi hrw11ia ~mno-catoiicPa fwt cea mai puter-

nEc& argan'i:m$iei

pdtleipdg a Pkvdttftii fn tupltln sa colitr~Pinphiijiei tui hmnezeu & sub Cl1.ristos. Reeast$ institugme prabt- ti& nu qgmai r@ligune, d administmx~:Liqi o organiza-

icima

acestel crime, preotii,

cum vdean diiar cP sc Pnl%mplli azi.

,,Wigia

creqtinl

organi~tkiit'~a

luat

hceput

yenit Sn, existenti

relig-isasg dc pe pgrndnt, c&t qi ubalta

#iqw ptu~~mulcrciJI gi una

fa#&de hldev$r ash r1'ZiutiieioasiI # amggitoare, priii care

inulti omani sincwi nu fast m&gi$. I~rarIsiammSUKI- catolid mereu a apgrut 4naint.ea'poport cilrepreaentanta

lui

acelag

tar= hltt~ror,cari au veatit CuvBntul vade~kuluilui Zh_lm- nezeu. Ea a Sncercat ca st$ Iirzg pe pp~rPn ignoranfg cu privire la Bihk qi pe oa~ncni i-;p fndemnat, ca In lac sii asculte dc Slnla Seriipturg, s& 'mmpte Pnvlla- turilc organieatiei religioase papale. Zerarhia 'mmano-ca-

tcrlic2i a continuat sti se ocipe c'ii paliticg pi htat&mua

a c&iilntca sit cxercitc o stiipilairu usupi*~mna\iui~ilor.Pea-

pofitkl.

.Etu@&lla lor

Durnncxeu

timp

a

gi

a

lui

Cllristos vi

eu toate ace&

In

fost unealta principal% pentru pW8eCu-

.

gura splqran#i pnku

v&&&ile: tr&iiie .cl .

tsab k6tlect.t-

. Martorii

&Hi

~~rtl'&&%UGWS .pWWl& s& pt? dreptaf~. InXntsu&S .nd ne-&xu C-QnsBcrd I& h&ra Durn- IX~BIPni, ,@'aimpw ia~gdusesdull;m~aalmP$ ftda-

Iw~I'B~!a

p&

l,3sl&rtl,trhflsrn&mbr -gi p$omellue

(3~~ pa phhk. dwc rnall&, fd~o~agi bn@ri$$iy;~st. ]Wi. au .avprn .lapUI w ~re-un mn de pe- pllabt, dm htru indep&ik-b# 'Insii~~ink-iinoam @ a data* wastre

dwa vesli a4evlru?, cwa* es%e @up-pip~ba XItdalul luf

Dmnm~~bagem rsupm noasbg iamt reprezat~n$-

lor vizLbdr ai .Diava1uLai, Cu %ate amst6 mi acm#n&m

h~F&~@ttimoug

'

upzi-

picem Q P&h@lm. Wrri qtim

&xi la a~rtmancebDolnnkaM Bum-

gi noi

su3fa11 &@%&& &id* &apubie ha o vp

pute aimid, ei vo continua maidepmte w%m'numele

Id Jellova vti fi justificat @epli~.

-

kfa 54 r 17.

6.B

rcte:~'i111

P), cgylcuce

iik-

,;D+wqia~tb.,a$ti-

11~a13arE~pkcal% Val

'I.

11eatkr(f~~:UAM~

CARTE A%VALK

I>%l&&esm.'

Ecrll,ttira

t&vaP mni depaste cii

~iaiolhla provagat

pc lvJrora J~uti~nca~tes sl a;ig~%leun om pe piirnbt

in AEot litapt11 rn ~g.tn&i~d~~fii.&:ioq~i .dev&ht Id Burn-

rteAc4t1;

ricoarwe

§ah%a $fimat cif s&

amuwTte bg*

jrul-$1-'t lot1 or~mcnl rm- b1e~te.fna pc Ie'hova ~mne~u

im 5:1\6. (iov $ :2l-.9j I)dn heel tinip qi

a~isarnquii

nu Ps~t11#p9d%lide rnizerie, boli gi gtiw, i$i W ~d&;rit

311 C~IRI~ -~1.~mnii1jf.I?vdt"ire&area@na il

in ntod fnteligalrt cte

dwia k'iara .&e po@a& Bia~e.c!&bai%%~Eleviepi qi a f&cbei,

lib

mp&i%

stabifi cine. e&* C&

P~eaInalt,

si vine, ml@ mI dw~t

3@teFe-.''cpt

gi i~~bitm,f&om . sat1

.a %vmwts,ma a

in-+

intnrr, . nrar~ie ~~wn~iieimtk.11-15va

gilcl~~illui Snl:ln ca el d-qt d@& silii$a=*m@u dave;&t%

aiiniinji11ns.i sale t~clcgiuib. In

I$ &ckr& acop111 cP ir r\imp~ilatshiGk; introptgtl waa#-ilme

a&aq-

4imp :Dumneeu

s&@

j&&m

@

kcepntd Worbi

S'O

dcpi

Ia

clx~ra$t~l@ad&v@mhz8qi

Mdw@9:16]

I)#%

~1lettt.I (2*

5~~cnire;i$at&n r c~ndeso ap&sifir~mqaab@ mnWtt-

kii

1

gf omt~a'dmpkltii, 94 d confin$.&hi$ va

GW~fa& weasla pQnW el qf uorgmkafh lki vor

B $iI~migikett ~Qm4v&@re.

i

'h%?p14tkt Iw€@&ri '&~att&akDmnnmeu a prmlis I&

ditn&@&, ear&

hm~wh$3 .It&.va' .c&t~ttm?.I:\ iY&H 9

y@,,

patea

$g&pgq ez$H$&@$$$$ig a><$$&%,'%$ p&s cEe q&~

A-

#iJlhmraftnlatc lmic\: nean~~itcqi &#i@de.

ceaslal a:Im&314Ei ~~rtlmiMegtc C~~P~R~QS,.Uf~sufId IeB@va.

-- 1. h!(ikt I2:l--.Kti. 22:dD; Gal 3:d&29.

f.n ' iirnp~! Ilntg~H kliova Dtamllezeu a $rids l$B pll" tidnll jlta I,>ngos, Jiiti? . Sgu iuIAi, adad' ifirrtr" o~41lrti

1%

spkilsnli

FstsC

ir%~vsfomaf$a @@,I

A:?--fl;

pml&ut% S& w~l'g

n

i'i 14dtrt1tilt>;rnl amr.ni.r*ef qi JttstiFic&~tt@ulNizinW ?ti I@-

ircrva. --E-r:t3ci%:$#,

Ghtd ixuw era pe ~tiimdnt,el e1.n ruz om Pd&*Lr#it sf&%, fit% pHcat qi In catigaton acesz&$ a pabzlt d dscumpere wrncnii. ( AQtrki 1 : 88, 15; Gattdclli 4 : 4; Euca 1 :85) El

Ioan 3;'16;Frat,pi 23.-

qi-c

@c-eput sstujba la otntm de

iifl cfc 9ai qi

era

4111

$6;~vbwt 6., e&ligtlt

.%&atiik@,neiqitgitli tli51 parka

$idypt$.3ei

utril rll;l@lfrea

'ht

u@cgt,Lo;t~~xe%,ti

la er9uceSSirttfrlc

j)l*eb~Iclc

r~scurnf~&igtt'l.f~tilru

+ o;#-$~aci-4:I-Q; Iotlu 8210 ;--!4; 1 Tiiliulei 2:5, li;

26; 5 Pelni &:It$, 1%

fn&J$ltaF$R CCI*, fi dldti un

~luuw,crrrtc esb ttttri

~trctstis

d& *a&

p-nrl:

nudie, i-ik ~wrcllish@L toatti' puii.c~e34

34.%a @c~rL frpuzcebn;~t.ul sdu. 4:?hcr:@-l~:,

etet.rqi

1~11-

pe-

ti*&&.& &ied104. EP bfbtili&r(j .~CD~LLIs@ib,--84~smil;2E%,

G&d hs.=a pe 1?&r%?Ael1d a neo@lluh€, d ti \f~trli[

ci aunzni amea P

pc&-ttic& 6rc

i-a

pe~&acasii fh . zm mador pcmtru cuv&t&lulwleviirtrlui lui

3)orunt:il

s&

p~di@e+, .(fuas~r18:8Q,

Seil~l hrwihrtc

tic

ldip&a+-alrlrskCIclnllh

iavY&ibr

ST %uouril. tj-4 %& w- mi& 31% eer, aktkHIa&rq$@&kuP~~p&ri@tLnia, d

di as~tpt~

I rntwwe~r w w %1W*ce, Yi& Illla

1% sin& pe we~liwi'o~i8% g3 ?a' iful&c?SrY irny&*4tb sa,

Md depart@c& aceas18 flrkptir3tie va ser:rvi b 'jtks4.?l'icareia numelui hi Ieho~a$i $11 guctern;~1-&asu yoi. fi hincctr~ati-.

tab tozzte faluiliile # naflttniie. dc pe piimbil. El diir

u@& a owent~a9lie.$i Satan gi reprezce(alltii a1 at1 atlrts

dmrkri amjm hi, qi C& fofi i~rnla$ii wlev*3rrtW si siii

pa

miirlt~~ie- pmt.rm adevgr,

qi ,urt~q@j

@$

Eg $~2-~*~kUCILII

.@&F&$& ~~&-&$rg*2&31w2=*+2g,

& ad &#ik:&&i i:~ur p~mcutadin m~~thtlvtil@Lbd$~.#-

e

Make$ l@:&W%;l@aa

14:1-4~ 8:-l+&d;.'

%:IQ-23.

Uceaisii*~$@ttE e& ei' @HIVOP'%U!@B '$%'I%LM.

~ILLU-IP-

ecrm sa,euoat$$$hi ~t~%w&i,LQI'~akEei%-&TI fhtrcbtl~care

sunt dovezitc wvoniwi salc. El a sPtipiibs, @A sitmt~i~l51%-

toarww~isau preeoa{ei 'salt. u Qarra gi r exgreillrii tlotl~- nLi gale i:u fi tun ~%zl~oiamo~adial,cP "rn rgzt)c>iul uccstu se hr . qculn natiiine codlra nnlitine, ' l1~11lp(1"&!Ld coqtru

fmp&&f$e qi c41'eia fi rar uvma ftrari~cte, &Ii gl tnztt*c nerlutmrfre 8 nwfirrrlilor, Evulinlenfrt.fe ce ;ail avtrt fbc:

cr8 3301nlzr1lIsrtti hl an& '1921,,a tnm&t

'ex=-4

cilc patcrca, gi eii alt~nei.din ~~x"t:1~~~~ed11u;i%eboV"a$id6

EuccpixL do~~xrlii~.Itr mlui acasta ' n ekpbk.)lirn@J

iopkarp% $

a

s&sil,

+

tixrtpbl .l~entl+~luewWaa-atiox%~@B

,%I@: 1, 2; 2 : 6; ApM. 13.: 26-18:

cii

arnragii

n.t$u.Euri ai ld.8e&@m-

IFIJC. ~"~gi~tr;~-C'kalm

Sq~i&yn

at #i,f$&w Gf$rittqs:t~mt$m.:.plzas' seoqi pX1h -~)ii&*b

m@@l.nei@qi

~,&@,:pa.,~anI,idqgkrln

ltri Xd~ova$4 cil $j IrcImh fW@

-

#

taybwk: s& pit%:r;rl+~t$ictw.ie~~dwse . scaptd . . . a&$.: - Fafie

hp-uc, 12:17,

<

.

.,

P~ptoln tic: mai Pxx~ntI cfi

&n 1 ant$'

WE^@@ ; '&

I,

$318

14cX$--37;;.

+ $m.~jatt.ra:a qi

lJa~$*~rt~l-,ai &weytgt sl adtw la . sf 11m pe

;

c?itxairrt.$i m ,@i71 e~~k~tt~biepe891 &4 fa& ,~%p~mfitaw,s$ii

1~

plusiiqt, ,(,b

,%bmd2:l),,

iq-a: &wmis-.&&-

t-gz$:t,,~a .q4. a &T&&I'*., $a , &it ew~b&d&& &vam~gM a Pt%@lrglk&.(hpo& t$:Jf ; Uak4 Bb :I$) 3&d~Ebt ee#k &a

fqst RW~

ilir~trq 11afi8lii c9 t~tarlnt*ipelltru .nd *t 1d

Zcb,y.+ Ilehasn, B~stqi Ic ~$8 n~stxclo /NWst.ii

Pui

f*

Imv~~),cuv51lyL adcvlSnrfui U aqm& IDgm bw qb$

lrictl&e ~LQ 4

21 .ut&3tt~wgsa inaW

;~smedar.' Dh

m$>liYwl aqG& ~~ngg@$~LqI. G1f~klo~ifi6 I p ' @xx&x%~

nu111 iaglic&i

cg ,(&&~40qj7,&d $f:114v,4$.

.-- Isais CrBsll, a;

nlorf. Domnul Lcuriljcwrg pe bti-t~~agiisgi e**c(lificioqicii in cirlda tdttr~rawslor qpazifli lrbebuict s& vesfsascii liltti , dcpwte solia aP~yi(nibi(Lsspro, ii~ipi?irijic,qi aeraskl fiirii

fi*%

Be omdi-@laW .ES:2rTt82; hiarct~ 19;!1,

ag$l&i

10) hl Cm-

pljnirea

lui Iahnya, -;b.mit ucqx>nfi ttcu~ntl - 5;i ci ircbttic s3 fie

oc~pafi.~,-

depm ,hglr8tie. Din mr~livulnccsta tnnrljrii liti 1sliov:t

poruaci pmfeticc u I)Mnei~lui, niorlorii

s5 mlrtilriwwl

a(ia14irul ifti

Dualnezcit

k toate tgrile cregtiucilt((il vor fi pcssceulafi in mod

riut4cios gi viclenn cIe tiXE~*eSatmu @ pnriizallij

Itti.

Bihtia -*Invatg, amn?~kic3& .~t~art~i+ii1t)i ' ICLI~OV~f#i*ii a. sea@ de ger.swfi~mc fvdmia cn sX 'stiirrlius~i cP ptra ei viap ace;tsfn nu estc seurnj18,

nici au sc tew. dc aanteni d m~~x~aikicr clc IZLIJH~~.- eeu treky$e .s'o piisPcia. - AIalci lfi:2U--28.

Tot aga aratli Scri@tulaaCg 6~ndtre4lorii i%ligioqi vor

splau~ ppordui

nati~i~milar:&; pe

cii

qoe~tiifiledc a~

u- p&p&arclor gi

~~~~&Lswat . n s& tt4ribul dipsci lor

.clc. w&n@ogia .'&$ti ~pganiatJlli~lnll&-reli@aasc, li el

&

D#nules@~zdl's .~~Mlue.lajomskC.tei :, p&pe@. Ea ~i)tttic @ acoca c& asr;tEel ddc ~'@4c%tlj din l&&@a, eonthieiitot*Elo.r-

religi-i sunt ahs~lulfalse gi tilb=otM o 'ktjcrcorli a lrllnlelui lui Iehova, Evident cil Satan it%tfw6d wcsin kisii sa ae defaime numole lui Ichova, ca sii nbata pc ineni dela el. In cantraziccre cu afinnaiiutlile lui Sa- tan Scriptura aratg CS st~ferinJlleloqi del~rcsiunca nc- tualai a lurnei srint urn~lirilenclegifit~irei liri Sillan, curl1 sli scris: ,,Vai de plimbnt gi dc marc, cgci niauolul s'a

ilm~nai

oa-

.pogorIt la

voi

cu

mAnic. 'marc

Ap;r.

fiinclci

12:12.

gtic

cg

?u@n,Ump mni

are." -

Du % nimicirea organizatici satanice, popor111 va ti

liberaSd~ orice aplswe. nonluio cirsapl$ a I~iiChristas

Isus va deschide apoi calea tltturora, pentruca sll poalii iuhi pe Iehom Dudlnezeu, sEi-i servcascl qi s3 lznal3

Bhi vlaflr vecinieg 211 fericirc. To(i cari vur asculta 1~ Domnul vor tri veciiric j~e plm&~tgi mowto nu. va

 

mai fi.

(Ionn

17:3; 8:fil;

11:25,

213)

,,Tchova plzerite,

pe top

cei oe-1 iuhesc,

iar pe toii cci ~tclqiuitifi slAr-

,

pegte." -

Psalm

145:20.

 

kceste sunt PnvgfPOurile principulc ulc Scripiurei, tji

I

to$

fat:

rrri eo sank ~icoe&$i

BCIIZ.E~~SIC

f%i% flc? purttnrsa

hi'

jzmfu wrbi tic io lucl-am dt: 'propgant92E. (~aki,l0:k7~33)

Urasagil, CESL~~ID E$ "btnnalui d lui C%pi&w,Is& dwew 01% mtr~bwu~ie&li[pi't nfmgeirea nt+lntM;i%a

$I dm-

M~CY~) &reflu ! 8

gsfeqC8w ;Iw dbf ~'ib@f&tzWh&&$Irilp.k b.hgzib; pe

rare .Ir\Txf$r;taardc ctc?altwl+ibza pwin~.~oWWeari Ili aer-'

@taga@&@ai. &%nta&E't~i,, frn~-@hea

I[dCIwGW,

$i

&&vQ$tti

' amrar9u' oammE3br de &b

vcw

yi $4 , ftkl~e~.Dm* ~kr@xaos& .a hh vd@~hrt4

e*:m ,1~~,~$16211 new? t2c -a faee Nme :0aw&hB~&$$ric&t

It fro. t&lrftwBL~I@E~EW&~zat~p~aIngrifl~ia?P~Zir&'$

d*p

&i

dcsiil tcrrm[ii-em~iw~: gil! intWipW p~tWt~kzeolfid ,di&

g. SCI*@~B ,wit &@Em Bwmri& &$F

ea,

IE~L 6peah.u

a: eimti

f PIPWL cPn$a3da ~~taalaezh .! Ed@ 0- Eu-rn

W. 1mtf~],e,.8prnric.hhasa. '&b

a

litCP'BC& dr

d*p'

bk clmmc~. ss ewcut8 Bn. pcik.~& Id

~acu.gi gjgwci

~31tirirm &ixtlttnli8f &[I.

I@oY&Dum-

.MM &oe&tk cup

$l~c?xiet:$p~&ne~~t-$a.! vs&t?.ze, knhmif?q- bafadbr etr .

ah&! gttpkda. frl~~ktedb gW9~8,$1 'd![+#rn'' ts.5%

s.!eip

tlq papten trwl E.ek@~;a,$i grS,,';iqpaw la jbt&fewea

13pla~ell%i&t1~ sE&sk,

.

L,

I

1'

.

I

/.

'

))

,I

iiiai&i:w-:

zilnice

comentarii biblice

Comentariile nrintitoare textelor zilnice sunt luate

din Vestiforul (Vj,

Iclzooa,

Ielzava, atnirztirea ta

din generafianc PIZ genaratiune. - Pmlm 13593. Numele 'lui Iebova esl'ie cd md mare nurne.de arnin-

nu~nelefdu esie

En

etc1.n;

lire, cc a jest dat vro-oclalif samellilos. ;,Acestat .cslc

Numele mew pe~xtru vecildcie, acmla ate Numele taeu din .nw g11 neam." (2. Rfoise 3:15) fehova a trimis un - @ga! din cer cu sopul ho-t6rit, ca sii vesteascii game- llilos numele acesla. (2. hIdse 32-5) In fata aceskui Etlrue sfEIllt d& aminti~-e,clziar qi F~araan cel mai in-

gBmfst. gi pi~ternic dmaitor depe. pitmlnt

se fnjoseascl ad&iic, .;~is& rdcnkioast=dl cii Numele Iebovn,

apar#ine Acelt~ia, care cste at~tpule~uicqi e?l CtrvBntul S&U define cea mai PnaIt5' au.toritake qi nu se poate trage la hdoidil fl combate cu I-eugit3. Fri~navestire a ace- slui nwle a cauzat astfcl de Xmprcjuribi, mi au fgcut aeceswi?i o jusEificare grfibiti a acestui Nume de amin- tire. Justiiicaria definitivii a acestui Mtilne de anlintire, ce va avea loc Pncur&~ui,ua caitza cii el va fi pitrat, gi cultitat veci de wci & aininfirea cel~rvii, - V. I. 4.33.

a

trebuit

s%

t bnuarie

(3231

Iehom

i-a zis: Cc ai in nrt?n&P2El 'a riispun-5: Un ioiag. khova a zis: Aruncci-1 la piimdnf. El 1-a arrr~zcat

la pdrndnt. - 2. Moisc 4.3,. 3.

In

aiiul 1914 a sosit timpiil

lui Idlova, ca

d -b-

slrcincze .pe Fiul silu iublt prefigural prin hloise, ca facg mn Nunle Ir~Iclrova $1 ssY 'domneaseg Pn mijldc~~l dugnxaniior sZ. Ahtunci era cei mai .potrivit timp penQu lel~ovh itlkebc go Christos: .Ce ai i~ rnhgqC' El a f'osi. fns~cillatsg plgunexe ~~earumile*,gi se haedqte

c8 toi;rgul sgu qste un ,,secplru ctr: fier". (Ps.2:Q) 'Scep-

trul este -ifu s-i~flbul,a1 autoritiilii qi a put~r&'pe care.

Iehova le-% Lrizus~njs. ampra tui Cl~ristw- ISUS,

qeIrt~ca

sg execute scopul lui

Iehova.

.hloige, arunciind,.tolagul )a

ptirnibt, a argtat 9n icohrij; mi Cbsistos Istls qi-a Pnd*tat sap qi-a lbgit putcren nsrtpra li~cr\i~ilorPQ legKt~r%.MI. -pllmiintul. Aceasta a fgcut, peefind a avut loc rbboiul

db cm ,$ at& a Lost. clruncat 30s po pin;rBiit.* I- %,.'

Proftef clin rnijlocitl ta"zr, ilinfre fratii

t&i, avemenea mie,

ua scula tie lehswa, 1)tclrrnezeril Idtr; pe acesta 88-1 ascal-

lati. Irtfnclnai clrm ui ccrirl tir de,ln Ichovn, Durn- nezenl tiru In IIor'eli.c-= 5. Hais& 18rl5, I&.

Xcllova a rostit cr~viniclcacesl~ahti Moise apmapc cu

, pcrtruu~c-i& ani f!laiiitrc, gi 1. tot timbul nc&a

.

.i:,:.hl+g~ 1- p&&al polrtnt sine. I Sipni, Iehova a @cut

d6. CI~IM&SCU.~lui Biaise ~scbgrul stiu, cle a scnla po marere larafct. Cuvintelc lui &Ir)isedcsj~re vcrrirea mai inirelui profet, an fosk rotitite Izraeli~ilorca 9et1.rt inainte de fn-

trarea

nicat Izi=aeli/,ilorsolia lui Iehovtl, a .trimsn$s prevestiea 8 . Egiplulni qi ~omnitoz~iluiaccst-ain, Eucrmea profetid cr

+:,I ltri Maiw a canstart ha aceea. ca si deq fn .$tire voia .{:!$ lni DUI~II~PNI,hiLlf'~ic&fa tkanvmis ndrturia hi Iehova.

'

,*,.

lor

111

ma

Camnnului. ,-Dupii&e M0:j:se a

mmu-

'

,a r+'#L~cmrealtPi Chsi$L;e~,hxc&;ruulclomrrioi {la 0 mie de ani 1111 VB

~leonstain aoeos, ca d den poportlltli ~niirtnrialui Iohovn

- b? - $i &pai si4 j~reve~;teas&luinea ltri Satan. Toate acestea

"

tx'&ub

Bldeplinite

omenkoi.

hmidrca

ae-uma, P~aintc cc

-

V.

IS.

7.

83.

va

Sncepe

resta-

Llaru'el

a

irzcepzit $i a ris:

Ilk

verle~tianrrr de noapte am

Mzui oum cde @rrr

vdfiCurl,ale ccrizrilar au izbucnit

fia1.e

nzari atz ieqif

pe mare@ ccvi riznre. $i pat&

din mare, deosebiie tzrza cite alto. - Daniel Y:2,3.

.P&%eanei3zaltS: a ;organiaathmn+eiltxi &tan se (lustreaz1

pipi wle .patru. vi%ntti&PI& cerclui Aceitstti PU&B ne- vSzti% a lost; &r$tatii asttgra omenirei instreht~-d& (Bela Dfl"l%&czeu:.'Rez.ulIat~d 'a '&sf clt gatru .fia~emi s%u 'r*ldictiedin 1dht.z. heeste sun&'pqtsu stgphiri mondiale, imep&ltl cu BabiZan dal=e esLe prima gi au urmwt Liedo-Per- sia, Grecia qi Roma, car1 taate erau deose&tte wa de alEa, cari SnsX loate .puf~stp~pz'tatc sji sprijiuite de rngssel~;eelor Pnsir-clsit~ide1.a Dirrnneze~~93 caibiau stat gyfa stfpi5nirea lui Salozn. hqa prcfig1rreaz4- Lhava sltip@nFiZc,rnondiak Bubllori papi4 la Imperial Brilal~Ic,cu wpul vddit, ca gi% dbcx>peri aceea pzt.i.le a organizafiunei lui Satan, wq pmfancaz% Sanctuarul lui IehoIra. &c.ca&a o Iiaiuregk

Wuma Iqhova credhldogilor sli, - V. I

6, 33.

Im@rcT{ia rerprilor se a,wunt&t@.an lltl gospadsxr, care- a

iegit dis de dimirxeat6, s4qt 3nfas'mmccZ Ittdtori

la

eia,

-

Iliatefcl 20 :I.

.

Par&ola ek $ '&i13~.si FB~;I~$ IB aoeia, mri' BU fast

yy3'lit .~ir:cfn21reci"la Imp&r%&io;' la acxia,

gyimiti

in

leggm&&tpl pentra

Xnrp&i%#ie.'

Umiii dm ei s*att' facut murmuriftari, p%nZe&? dtii b$fdc exacut5 tot cccaca la-a i~~crditl#atDaxritwl, Goslt;odarul aminlt aid cste Idlovq, ,,Qis de di1nitwz#&', dnd a icgit gosq~daitti, ca sP frrtoun~scil lucr%E~rj,

este t$mp.ul @tre zati1c; ~ileiqi rfs$r.It~l,,soaPt$ni. (M~cH

13 13E1) 1g.hova ~ &i Blcfpa

111mrea tlc

ca

vr-B,

.p-.

trruca' fiectp 1tac.rheLpr sii gaatti: luorhr d zi dip&&%.In anul fP18 a vedt Christos Itits, ck iyprezentantd oiicial

a1 lui IcIiova la Teinpl~i;.$ *,$is cle d~rnktxtaCtputt= 8% fie tnd~tldup& qmafa, a&ca 'In 1019 d,wl Christos

ceeqce de'fa@

nem%$WX Ingfntc cte apst? a .lost7un tiq $~kunec6~de

persaujlbI:

qn &s

iie dimi~data.gild

no?'.

Chiar

--' V, E$~TI@I~,

'1-934;-

$i i-a slrdns la iocre4 w Qe chiap& ebw&& Arm-

ghedon. - Apoc

.

Celui ctr izkilzn [ape, Ttz-r"eha~ciglize~tipaccta, dd pacea,

' c4ci se inercrfe fin

the. -

Isuia 26 :3.

,,SCiIl)dnirile fnalle" sxtnt aeeia din organizatiunea 1ui Dumnekczi, dzora Ic-Rdal Pmput6ruici?.e, $a d fad o h~crwc .in nuli~clc Lni. Ichorrt gf Chsist~s, Iais sun1 ,gb315&11irBciu-altd', ifitrIi*e wci Icliuva ~ingwme $a-

v.ezx26td-ka &soIrtfl, )In partea perlzutif a orgdza#uaei.

lui .P&hpva.at~ztfsi'iiilii mqdftxdo& cnri ail fosf'.bvia#i la

w&i~em'Cfrrisbs Isgts; 136 pBmbp lad se

v4mtP a oi*ga@zafiunei sde, egrc mast8 klin rttari, cari

sniit pe depliiU devotati lui Dknmekw rgi PmpWjiei sa16 kccgti &-M, urn35 sa namesc ,,r&mlgitPLpi ei trehuir: sii

o paste

pqse&P

sin?l;5ni&nt~llui Cfiistos, dad 4oresc :ca ta st&

@a a fie aprobqft &e XZkbilcze~r, Toate' instritcfilinile a~gdkqh&I+& 131mlp6zd~tt'c'Istl.ic $4 'We r?liqoukb de

.c&ke!dm$$t%, wi, pealruca sl plad oametllibr, ci ca

ti&

onoreke pc

Durnaeze~t #

s'o

fucii. -

V.

$5-i pI.acil. I,ui,, Smv,~l.S@

16,

4.

--

-. I

-

. ,,

&YE EnkIrepPtt ct~gclnl,spr: accca', cz d cuuoase%voh hi

I)umnezeu,

8

~&ri&Oje

<+',

.

.

.

*-L

-'

u

.,

\-

. l(18)

%'

Tu vet )ti buearki cdforcc! itrbiese NuwcIc fc?lt.--Psalm 5:11.

Nimeeas nu * d&

sg po;ulc nq~eielui l&o't"a,a-

qe %~urii g~kuhp%1 d~

fd & icefa, Ar3 i@e8c ps Dtimez~u. Mtorq.'X--e ru-

qine '@# gmdi-te Nulneld 'Pri Ieliova. &east& se dav&k*

'#t&'. ibPeUa e# aecla, dart

a

h

f3- crxrkqscpti ca martokli Ibi f.cbovr, @1E

' Q~~P~GIU~&

f&niiilipi .$spa[ a. aeel~q,cwi a i i r rn 5, c& sun t

gq .&xiis @g'& realitate i?k mnt. P&A. dC

ca ispravniql iuf

Ie,

laipp -9Iui' nou, $@is. G&&@,

hdva, plltegte s&m&r&, 8i m&hiri%gte, Qaintea lui &e

pav?, pe ayia,. carom a.u.lia q$nc d se. ~umaWGU N~qeleQu% ,Cld .eqcl cineya se mMg.w&Eta aaiae

qi de' cuvi.rMqle meb, der awla se.bvqm&a.

ei FiuZ Omp;

lui, chid ir vkd( Pn rn2trirca +q+ a Tktglul &u." Nurnni

aeai qy$'iukse pe gospodartzl viCi,i~91: $5 rndtumiti

a? plala ~h~ii&,gi ge vor ht~cttrscii pot 1.imi Hats

ackstp. *Ace+gasun€ nccia, ,iari scl]i.4-.-debucyrie acuma, cEci paarlil nrttttelc ,,&ii\.larfdriii lui' Ichovarc. - V. I* nuarie 1934. t

I

;"a'2

'<

sq! ~&$;'

(1.70)

.

dindcd nn'rrucdutat sd pdktrc~epe Bun~nez~sin e~n~oltin{a

lor, Dtrms~ezetz+a lrisni tji vob rt$tnt$ lor DleslenttzCc,

rn 8i' facd Zucruri ndrigddtrtle, -"Ronzmi

1 :28.

Cu toatecg gatail % tx~~~~saurpe I3otanr11 qi porun- cila mle, Mu$, .lt~~iCj~Utit1&3&iII'It& 'Idzovn a lasat sSi sct-latlqple gl'wbislsd s&11i-a PqpieWit inima. &a; staw. tryhurik