Sunteți pe pagina 1din 10

17

10 Expert

2019

1200 0
1200
0
17 10 Expert 2019 1200 0 Noul sistem de evidență și calculare a amortizării în scopuri

Noul sistem de evidență și calculare a amortizării în scopuri fiscale

Ministerul Finanțelor a propus spre consultări publice noul Regulamentul privind evidența și calcularea amortizării în scopuri fiscale (în continuare – Regulament). În continuare urmează să analizăm principalele modificări propuse la Regulament care au drept scop să aducă claritate și simplitate în procesul de evidență și calculare a amortizării în scopuri fiscale.

În rezultatul ultimelor modificări și completări operate la Codul fiscal nr.1163/1997 (CF), prin care s-a exclus clasificarea mijloacelor fixe pe categorii de proprietate, amortizarea urmând a fi calculată pentru fiecare obiect separat, prin utilizarea metodei liniare, s-a impus necesitatea elaborării unui nou sistem de evidență și calculare a amortizării în scopuri fiscale. Noul sistem de evidență și calculare a amortizării în scopuri fiscale vine să simplifice metodologia de calcul și, totodată, să faciliteze munca contabililor.

Proiectul Regulamentului propus aduce noi precizări pe următoarele aspecte:

— calcularea anuală a amortizării în scopuri fiscale;

— tranziția de la evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe pe categorii de proprietate la evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe pe fiecare obiect separat.

— metodologia de calculare a amortizării, inclusiv determinarea valorii amortizabile, definirea noțiunii de bază valorică;

— calcularea amortizării pentru mijloacele fixe utilizate sezonier și cele aflate în exploatare, dar neutilizate efectiv în activitatea de întreprinzător pentru o anumită perioadă de timp;

— determinarea duratei de funcționare utilă a investițiilor efectuate în mijloacele fixe care fac obiectul unui contract de leasing operaţional, locaţiune, concesiune, arendă, comodat, sublocaţiune;

— evidența și calcularea amortizării investițiilor efectuate în mijloacele fixe care fac obiectul unui contract de leasing operaţional, locaţiune, concesiune, arendă, comodat, sublocaţiune;

— structura și modul de completare a Registrului privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale în scopuri fiscale.

Tranziția de la evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe pe categorii de proprietate la evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe pe fiecare obiect separat

Baza valorică a fiecărui mijloc fix la începutul perioadei fiscale de tranziţie pentru care se aplică prevederile art.261 din CF se va determina conform prevederilor art.24 alin.(32) din Legea nr.1164/1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal şi va constitui:

1) pentru mijloacele fixe raportate la categoria I de proprietate – baza valorică determinată la data de 31 decembrie (ultima zi) a perioadei fiscale anterioare; 2) pentru mijloacele fixe raportate la categoriile II-V de proprietate – baza valorică determinată prin calcul, având în vedere ponderea procentuală a valorii de bilanţ (valorii contabile) a mijlocului fix respectiv în suma totală a valorii de bilanţ (valorii contabile) aferente mijloacelor fixe atribuite categoriei respective la data de 31 decembrie (ultima zi) a perioadei fiscale anterioare, aplicată la baza valorică a categoriei la care a fost atribuit mijlocul fix respectiv.

La calcularea bazei valorice la începutul perioadei fiscale de tranziţie, mijloacele fixe raportate la una din categoriile II-V cu durată de funcționare utilă expirată se exclud din calculul prevăzut mai sus, inclusiv din suma totală a valorii de bilanț (valorii contabile), fără micșorarea bazei valorice totale a categoriei, aceasta din urmă fiind utilizată la determinarea bazei valorice a mijloacelor fixe pentru care nu a expirat durata de funcționare utilă. Pentru mijloacele fixe cu durată de funcționare utilă expirată la începutul perioadei fiscale de tranziție, nu se mai ține evidența în scopuri fiscale, cu excepția cazurilor de efectuare a reparațiilor (costurilor ulterioare) capitale.

În acest sens, conform proiectului Regulamentului se propune ca mijloacele fixe care, la data tranziției, nu au durată de funcționare utilă să fie excluse din evidența și calculul amortizării în scopuri fiscale, fără a afecta suma totală a bazei valorice din care se va calcula în continuare amortizarea.

Exemplul 1. Determinarea bazei valorice la începutul perioadei de tranziție

Categoria de proprietate

Baza valorică a categoriei

II

12

000/2

III

48

000/5

IV

30

000/4

V

20

000/3

Total

110 000

 

Categoria la care a fost atribuit

Valoarea

Durata de funcționare utilă în scopuri fiscale rămasă

Baza valorică

Modalitatea de calcul a bazei valorice

contabilă

la începutul

Mijlocul fix

perioadei fiscale

de tranziție

 

1 2

 

3

4

5

6

1 II

 

4000

2

4800

(4 000/10 000) * 12 000

2

II

6000

3

7200

(6 000/10 000)

*

12 000

3

III

7000

3

7149

(7 000/47 000)

*

48 000

4

III

8000

4

8170

8 000/47 000)

*

48 000

5

III

12

000

6

12

255

(12 000/47 000)

   

*

48 000

6

III

9000

4

9191

(9 000/47 000)

*

48 000

7

III

11

000

5

11

234

(11 000/47 000)

   

*

48 000

8

IV

10

000

3

9375

(10 000/32 000)

 

*

30 000

9

IV

15

000

6

14

063

(15 000/32 000)

   

*

30 000

10

IV

7000

3

6563

(7 000/32 000)

*

30 000

11

IV

3500

0

0

Nu se ia în calcul

12

V

20

000

4

13

333

(20 000/30 000)

   

*

20 000

13

V

4500

0

0

Nu se ia în calcul

14

V

10

000

3

6667

(10 000/30 000) * 20 000

Total

V

127 000

-

110 000

-

   

Suma totală a valorii de bilanţ (valorii contabile)

   

Categoria

aferente mijloacelor fixe atribuite categoriei respective, necesare calculării amortizării în perioada de tranziție

 

II

10

000

III

47

000

IV

32

000

V

30

000

Total

 

119 000

Noul Registru de evidență și calculare a amortizării mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale

Noul Registru de evidență și calculare a amortizării mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale vine să optimizeze resursele de personal și timp necesare pentru completarea acestuia.

Registrul propus va servi ca o bază generalizată de evidență a amortizării permise spe deducere în scopuri fiscale nu doar a mijloacelor fixe, dar și a imobilizărilor necorporale, care, de asemenea, pot fi dezvoltate de către entitate.

Structura acestuia a fost gândită în așa fel, încât să fie ușor aplicabil atât pentru mijloacele fixe/imobilizările necorporale care au fost supuse procesului de reparație/dezvoltare, cât și pentru cele care nu au fost reparate capital/dezvoltate pe parcursul perioadei fiscale.

Astfel, noul Registru conține două secțiuni distincte: „Până la efectuarea reparației” și „După efectuarea reparației”. Pentru mijloacele fixe/imobilizările necorporale care nu au fost reparate/dezvoltate pe parcursul perioadei fiscale se completează doar prima secțiune „Până la efectuarea reparației”.

Pentru mijloacele fixe/imobilizările necorporale care au fost reparate/dezvoltate pe parcursul perioadei fiscale se completează ambele secțiuni în următorul mod:

a)pentru numărul de luni ale perioadei fiscale respective, pe parcursul cărora mijlocul fix/imobilizarea necorporală s-a amortizat până la capitalizarea cheltuielilor de reparație/dezvoltare – se completează secțiunea „Până la efectuarea reparației”; b)pentru numărul de luni de la capitalizarea cheltuielilor de reparație până la sfârșitul perioadei fiscale — se completează secțiunea „După efectuarea reparației”.

Pentru comoditate, noul Registru va conține o secțiune destul de utilă „Indicatori de bază pentru următoarea perioadă fiscală”, care vor fi preluați (copiați) în următoarea perioadă fiscală, astfel asigurându-se continuitatea și disponibilitatea informației în fiecare perioadă fiscală.

Noua metodologie de calculare a amortizării în scopuri fiscale

Conform noului Regulament, se propune trecerea de la calcularea amortizării lunare la calcularea amortizării anuale, proporțional perioadei (lunilor) de utilizare a mijlocului fix pe parcursul perioadei fiscale, ceea ce va determina optimizarea timpului necesar pentru evidența și calcularea amortizării în scopuri fiscale.

Mărimea anuală a amortizării ce urmează a fi dedusă se determină prin înmulţirea valorii amortizabile a mijloacelor fixe sau imobilizărilor necorporale cu norma de amortizare respectivă,

care se raportează la 12 luni și se înmulțește cu durata efectivă de utilizare (luni) în decursul perioadei fiscale:

A = [(V * Na)/12]*D, unde:

A

– amortizarea anuală calculată în scopuri fiscale, proporțional lunilor de utilizare;

V

– valoarea amortizabilă, care poate fi valoarea de intrare sau baza valorică;

Na – norma amortizării;

D – durata efectivă de utilizare în decursul perioadei fiscale respective (luni).

Este important de menționat că metodologia de calculare a amortizării mijloacelor fixe/imobilizărilor necorporale care au fost supuse procesului de reparație/dezvoltare pe parcursul perioadei fiscale diferă esențial de metodologia de calculare a amortizării mijloacelor fixe/imobilizărilor necorporale care nu au fost supuse procesului de reparație/dezvoltare pe parcursul aceleiași perioade.

La punerea mijlocului fix/imobilizării necorporale în funcțiune, amortizarea urmează a fi calculată de la valoarea de intrare, care se determină în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate sau IFRS, care nu contravin prevederilor CF.

În cazul efectuării reparației capitale, amortizarea urmează a fi calculată de la baza valorică, care

reprezintă valoarea de intrare/capitalizată micșorată cu suma amortizării acumulate până la capitalizarea cheltuielilor (costurilor ulterioare) capitale de reparație/dezvoltare și majorată cu suma cheltuielilor (costurilor ulterioare) capitale suportate în procesul de reparație sau de dezvoltare a mijloacelor fixe sau imobilizărilor necorporale.

ASTFEL, NOȚIUNEA DE BAZĂ VALORICĂ IA O NOUĂ ABORDARE.

Valoarea capitalizată reprezintă valoarea de intrare majorată cu suma tuturor cheltuielilor (costurilor ulterioare) capitale acumulate până la efectuarea reparației capitale nemijlocite.

până la efectuarea reparației capitale nemijlocite. La punerea mijlocului fix/imobilizării necorporale în

La punerea mijlocului fix/imobilizării necorporale în funcțiune, norma amortizării se determină ca raportul dintre 100% şi durata de funcționare utilă stabilită de entitate, conform normelor prevăzute de Guvern. În cazul majorării valorii amortizabile (capitalizării cheltuielilor de reparație), amortizarea se calculează pentru durata de funcționare utilă rămasă. În acest sens, norma amortizării se determină ca raportul dintre 100% şi durata de funcționare utilă rămasă.

Conform noilor reglementări, amortizarea mijloacelor fixe în scopuri fiscale se calculează pentru perioada integrală în care mijlocul fix este pus în funcțiune, indiferent de faptul dacă acestea se utilizează sezonier (tehnica agricolă etc.), sau nu se utilizează în activitatea de întreprinzător (se conservează) pentru o anumită perioadă de timp.

Baza valorică la începutul perioadei fiscale de tranziție, determinată conform exemplului 1, va servi drept valoare amortizabilă, care se va include în Registrul privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale în scopuri fiscale, pentru care se va calcula amortizarea conform metodologiei descrise.

se va calcula amortizarea conform metodologiei descrise. Registrul privind evidența și calcularea amortizării

Noile reglementări aferente investițiilor efectuate în mijloacele fixe care fac obiectul unui contract de leasing operaţional, locaţiune, concesiune, arendă, comodat, sublocaţiune

Un aspect practic destul de sensibil și important, dar insuficient reglementat de actele normative în vigoare, este metodologia de evidență și calculare a amortizării investițiilor efectuate în mijloacele fixe care fac obiectul unui contract de leasing operaţional, locaţiune, concesiune, arendă, comodat, sublocaţiune.

Noul Regulamentul aduce precizări pe aspectele respective. Astfel, suma excedentului cheltuielilor de reparație peste cele 15% admise în conformitate cu art.26 , alin.(11) din CF, a mijloacele fixe care fac obiectul unui contract de leasing operaţional, locaţiune, concesiune, arendă, comodat, sublocaţiune, la finisarea lucrărilor de reparație se recunoaște ca o unitate de mijloc fix separat.

1

În cazul în care reparația mijlocului fix care face obiectul unui contract de leasing operațional,

concesiune, arendă, comodat, sublocațiune se efectuează pe parcursul mai multor perioade fiscale, la sfârșitul fiecărei dintre ele se va determina și se va deduce suma cheltuielilor permisă

spre deducere în conformitate cu art.26

arendei sau redevenţei (plăţii pentru concesiune), suportată pe parcursul perioadei fiscale), iar suma rămasă din totalul cheltuielilor de reparație suportate pe parcursul perioadei fiscale respective se va reflecta într-un cont de evidență extrabilanțier. La finisarea lucrărilor de reparație, suma cheltuielilor nededuse pe parcursul perioadelor fiscale în care s-a efectuat reparația va forma un mijloc fix, pentru care se va calcula amortizarea începând cu luna următoare lunii în care acesta a fost creat.

Concomitent, proiectul Regulamentului propune norme de stabilire a duratei de amortizare a

mijloacele fixe constatate în conformitate cu art.26

pentru mijloacele fixe constatate în conformitate cu art.26

mijloacele fixe care fac obiectul unui contract de leasing operaţional, locaţiune, concesiune, arendă, comodat, sublocaţiune) reprezintă durata contractului sau durata estimativă de utilizare a mijlocului fix la entitate, dar care nu poate fi mai mică decât durata contractului încheiat.

1 alin.(11) din CF (15% din suma calculată a locaţiunii,

1 alin.(3) din CF. Astfel, durata de amortizare

1 alin.(3) din CF (investiţiile efectuate în

În cazul în care durata de funcționare utilă a mijloacelor fixe care fac obiectul unui contract de locațiune/leasing operaţional, sublocaţiune, arendă, comodat, concesiune, stabilită în modul

prevăzut de Guvern, este mai mică decât durata contractului încheiat, durata de amortizare pentru

mijloacele fixe constatate în conformitate cu art.26

mijloacele fixe care fac obiectul unui contract de leasing operaţional, locaţiune, concesiune, arendă, comodat, sublocaţiune) reprezintă durata de funcționare utilă a mijlocului fix, cu posibilitatea revizuirii acestui termen în condițiile modificării clauzelor contractuale și/sau modificării schemei de obținere a beneficiilor economice.

1 alin.(3) din CF (investiţiile efectuate în

În cazul rezilierii contractului, investițiile efectuate în mijloacele fixe, care fac obiectul unui asemenea contract, neamortizate la data rezilierii contractului, se exclud din Registrul privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale în scopuri fiscale, iar valoarea neamortizată a acestora nu se permite spre deducere în scopuri fiscale.

În continuare vom prezenta metodologia de completare a Registrului pentru un mijloc fix pe parcursul întregii durate de funcționare, pentru diferite situații posibile:

— cazul în care mijlocul fix nu este reparat;

— cazul în care mijlocul fix este reparat pe parcursul perioadei fiscale, fără majorarea duratei de funcționare utilă;

— cazul în care mijlocul fix este reparat pe parcursul perioadei fiscale, cu majorarea duratei de

funcționare utilă;

— cazul în care mijlocul fix este supus reparției capitale (cu finisarea lucrărilor și capitalizarea cheltuielilor) de două ori în decursul perioadei fiscale.

În baza exemplului propus se prezintă completarea Registrul privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor

În baza exemplului propus se prezintă completarea Registrul privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale în scopuri fiscale pentru toată durata de funcționare utilă stabilită de entitate (7 ani).

de funcționare utilă stabilită de entitate (7 ani). Registrul privind evidența și calcularea amortizării

Este de menționat faptul că, doar în anul de tranziție urmează a fi completate rândurile 1 — 8, iar în următorii ani aceștia vor fi preluați din tabelul anilor precedenți din compartimentul ,,Indicatori de bază pentru următoarea perioadă fiscală”.

În anii următori, pentru mijloacele fixe care au intrat în perioadele precedente, va fi necesar de

completat manual doar în cazul în care se efectuează reparație capitală și doar rândurile 13, 14, și

15, restul indicatorilor pot fi calculați automat prin aplicarea formulelor.

De asemenea, în cazul mijloacelor fixe intrate în perioada fiscală de raportare va fi necesar de

completat manual rândurile 1 — 8, 10, și în cazul efectuării reparației capitale rândurile 13, 14, 15,

restul indicatorilor pot fi calculați automat prin aplicarea formulelor.

Precizăm faptul că, actualmente Regulamentul privind evidența și calcularea amortizării în scopuri

fiscale se află la etapa de consultări publice, urmând a fi recepționate propuneri de perfecționare a

acestuia.

De asemenea, în scopul evitării ambiguităților și dificultăților în calcularea amortizării în scopuri

fiscale pentru anul 2019, intenția autorului este de a aplica prevederile Regulamentului începând

cu perioada fiscală 2019.

Exprimăm convingerea că, prin implicare și efort comun, vom reuși să asigurăm o legislație fiscală

comprehensivă în vederea evitării ambiguităților existente, concomitent cu reducerea la minim a

costului suportat de mediul de afaceri în procesul de aplicare a normelor fiscale.

Articole recomandate

, regulament Articole recomandate Practica fiscală Întrebări şi răspunsuri 14:52 - 12.04.19 2494 0
recomandate Practica fiscală Întrebări şi răspunsuri 14:52 - 12.04.19 2494 0 Aplicarea metodei liniare privind

14:52 - 12.04.19

2494 0
2494 0

Prima parte Modul de trecere de la metoda valorii rămase la metoda liniară privind calcularea amortizării mijloacelor fixe pentru 20191 sunt

reglementate de

13:25 - 19.06.18

541 0
541 0

În conformitate cu prevederile art. 26 și 261 din Codul fiscal, mijloacele fixe pe care se calculează amortizarea este proprietatea materială reflectată în bilanţul Detalii

Practica fiscală Evenimente 09:46 - 23.01.17 Uzura mijloacelor fixe în scopuri fiscale - 5 4096 0
Practica fiscală Evenimente 09:46 - 23.01.17 Uzura mijloacelor fixe în scopuri fiscale - 5 4096 0

09:46 - 23.01.17

4096 0
4096 0

SRL „T” a primit mijloacele fixe de la fondatorul său care au fost incluse în capitalul social al entității. Trebuie în acest caz întreprinderea să calculeze Detalii

14:08 - 04.10.19

224 0
224 0

În urma reformei fiscale din 2019, toate entitățile trebuie să utilizeze noua metodă de calcul a uzurii în scopuri fiscale. Astfel, la ProactiveConsulting primiți Detalii

să utilizeze noua metodă de calcul a uzurii în scopuri fiscale. Astfel, la ProactiveConsulting primiți Detalii