Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Str. Universităţii nr.16, 700115, Iași, România


www.umfiasi.ro

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GRIGORE T. POPA IASI
1.2. FACULTATEA MEDICINA/ DEPARTAMENTUL MEDICALE I
1.3. DISCIPLINA: SEMIOLOGIE GENERALĂ
1.4. DOMENIUL DE STUDII: SĂNĂTATE
1.5. CICLUL DE STUDII: LICENȚĂ
1.6. PROGRAMUL DE STUDII: MEDICINĂ - LIMBA ROMÂNĂ

2. Date despre disciplină


2.1. Denumirea disciplinei: SEMIOLOGIE GENERALĂ
2.2. Titularul activităților de curs: Prof.dr.Florin Mitu, Conf.dr.Laura Ciobanu, Sef lucr.dr.Răzvan
Constantinescu, Sef lucr.dr.Dimache Mihaela, Sef lucr.dr.Gologan Elena, Sef lucr.dr. Mihai Cătălina,
Sef lucr.dr. Salloum Cojocaru Eliza Camelia, Sef lucr.dr. Stefanescu Gabriela
2.3. Titularul activităților de seminar: Prof.dr.Florin Mitu, Conf.dr.Laura Ciobanu, Conf.dr. Leon-
Constantin Maria Magdalena, Sef lucr.dr.Răzvan Constantinescu, Sef lucr.dr.Dimache Mihaela, Sef
lucr.dr.Gologan Elena, Sef lucr.dr. Mihai Cătălina, Sef lucr.dr. Salloum Cojocaru Eliza Camelia, Sef
lucr.dr. Stefanescu Gabriela, Sef lucr.dr. Cojocaru Doina Clementina, Sef lucr.dr. Felea Maura
Gabriela, Sef lucr.dr. Negru Robert Daniel, Sef lucr.dr. Roca Mihai, As. dr. Jitaru Alexandra, As. dr.
Gavril Radu-Sebastian, As. dr. Maștaleru Alexandra, As. dr. Vasilcu Teodor-Flaviu, As. dr. Zota Ioana-
Mădălina
2.4. Anul de III 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de E1 2.7. Regimul Obligatoriu
studiu evaluare disciplinei

3. Timpul total estimat (ore/semestru de activitate didactică) – informaţiile se vor completa din
planurile de învăţământ
3.1. Nr ore pe 9 din care : 3.2. curs 3 3.3. seminar/ 6
săptămână laborator
3.4. Total ore 126 Din care : 3.5. curs 42 3.6. seminar/ 84
din planul de laborator
învățământ
Distributia fondului ore
de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 28
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe 28
teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 14
Tutoriat
Examinări 4
Alte activități 6
FACULTATEA DE MEDICINĂ
3.7. Total ore de studiu individual 80
3.8. Total ore pe semestru+40 232 301 615 tel / +40 232 301 633 fax 206
3.9. Numărul de credite Credite comune cu Semiologia Medicală 6

pagina 1 din 6
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum Notiuni de anatomie si fiziologie umana
Notiuni de neuroanatomie
Notiuni de genetica
Notiuni de microbiologie
Notiuni de imunologie
4.2. de competențe Masurarea valorilor tensiunii arteriale
Localizarea topografica a organelor
Localizarea sistemului arterial
Functiile sistemului nervos central si periferic

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfășurare a cursului Amfiteatru
5.2. de desfășurare a seminarului / laboratorului În saloane, la patul pacientului

6. Competenţe specifice acumulate


Competențe profesionale  Intocmirea foii de observaţie clinică – efectuarea anamnezei si
(exprimate prin cunoștințe și examenului obiectiv general, și pe aparate.
abilități)  Recunoasterea modificarilor patologice de atitudine, fizionomi,
statura, tip constituţional.
 Recunoasterea modificarilor patologice a starii de nutriţie.
 Recunoasterea modificarilor patologice a tegumentelor, fanerelor,
tesutului celular subcutanat.
 Recunoasterea modificarilor patologice a ochilor.
 Recunoasterea modificarilor patologice de la nivelul gâtului.
 Recunoasterea modificarilor patologice a sânilor.
 Examinarea stării mentale.
 Efectuarea examenului obiectiv neurologic.
 Recunoasterea modificarilor patologice a endocrinologice de baza.
 Recunoasterea modificarilor patologice de baza a sistemului osteo-
articular.
 Recunoasterea modificărilor patologice clinice ale aparatului
respirator.
 Recunoasterea modificărilor patologice clinice ale aparatului
cardiovascular.
 Recunoasterea modificărilor patologice clinice ale aparatului
digestiv.
 Recunoasterea modificărilor patologice clinice ale aparatului renal.
 Recunoasterea modificărilor patologice clinice hematologice.
 Cunoasterea indicatiilor, contraindicatiilor metodelor
complementare de investigare a aparatului respirator (ex.
radiologic, puncţie pleurală, bronhoscopie, pleuroscopie,
scintigrafie pulmonară, probe ventilatorii).
 Interpretarea de radiografii toracice pentru afectiunile studiate.
 Cunoasterea indicatiilor, contraindicatiilor metodelor
complementare de investigare a aparatului cardio-vascular.
 EKG – interpretare, tehnica de efectuare.
 Masurarea tensiunii arteriale.
 Cunoasterea indicatiilor, contraindicatiilor metodelor
complementare de investigare a aparatului renal.
 Interpretarea unui buletin de analiza pentru afectiunile renale
studiate.
 Cunoasterea indicatiilor, contraindicatiilor metodelor
complementare de investigare a sistemului digestiv.
 Interpretarea unei radiografii corespunzatoare afectiunilor digetive
studiate.

pagina 2 din 6
 Interpretarea unui buletin de analiza pentru afectiunile digestive
invatate.
 Interpretarea unui buletin de analiza pentru afectiunile
hematologice invatate.
Competențe transversale (de • Dobandirea abilitatilor de comunicare cu pacientul
rol, de dezvoltare profesională, • Dezvoltarea capacitatilor de lucru pe echipe
personale) • Realizarea de prezentari la cercuri stiintifice/ congrese studentesti

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general 1.Evaluarea clinică a unui bolnav (examenul clinic general și pe
aparate) și redactarea foii de observaţie.
2.Evaluarea clinică a bolnavului cu alterarea stării de conștienţă.
3.Examenul fundului de ochi: indicaţii și semnificaţia relaţiilor
obţinute.
4.Cunoașterea semnelor sindromului meningean și a metodelor de
identificare ale acestora.
5.Recunoașterea urgenţelor medicale și a criteriilor de gravitate ale
acestora:
•criza de astm bronșic și starea de rău astmatic;
•embolia pulmonară;
•pneumotoraxul;
•pneumonia și bronhopneumonia;
•pleurezia marii cavităţi pleurale;
•criza hipertensivă;
•criza anginoasă și infarctul miocardic acut;
•edemul pulmonar acut;
•hemoragia digestivă superioară;
•pancreatita acută;
•glomerulonefrita și pielonferita acută;
6.Recunoașterea semnelor clinice și a criteriilor de gravitate în
insuficienţa circulatorie periferică acută (șocul).
7.Recunoașterea semnelor sindromului de iritaţie peritoneală.
8.Recunoașterea semnelor clinice în sindromul de ischemie periferică
acută (embolia arterială).
9.Recunoașterea semnelor clinice ale trombozei venoase profunde.
10.Recunoașterea semnelor clinice de insuficienţă cardiacă.
11.Recunoașterea retenţiei acute de urină (identificarea globului
vezical).
12.Recunoașterea insuficienţei renale acute.
13.Recunoașterea semnelor clinice ale sindromului ocluziv.
14.Cunoașterea parametrilor de supraveghere a evoluţiei bolnavului și
semnificaţiei acestora: temperatură, puls, TA, respiraţie, diureză,
scaun, vărsături, spută.
15.Evaluarea clinică a bolnavului cu sindrom febril.
16.Evaluarea clinică a bolnavului cu sindrom icteric.
17.Evaluarea clinică a bolnavului cu sindrom de retenţie hidrosalină.
18.Evaluarea clinică a bolnavului cu sindrom anemic.
19.Evaluarea clinică a bolnavului cu deficit ponderal.
20.Evaluarea bolnavului cu sindrom disfagic.
21.Evaluarea bolnavului cu insuficienţă evacuatorie gastrică.
22.Evaluarea bolnavului cu tulburări de tranzit.
23.Cunoașterea indicaţiilor, contraindicaţiilor, tehnicilor de execuţie,
normelor de supraveghere postprocedurală și semnificaţiei relaţiilor
diagnostice în puncţia pleurală, pericardică și peritoneală.
24.Cunoașterea posibilităţilor de explorare prin analiza produselor

pagina 3 din 6
biologice (sânge, urină, spută, lichid pleural, pericardită, cupe
bioptice): hematologice, umoral-biochimice, bacteriologice,
histopatologice (semnificaţia modificărilor parametrilor evaluaţi).
25.Cunoașterea posibilităţilor de explorare imagistică, indicaţiilor,
contraindicaţiilor și pregătirea bolnavului pentru examenul radiologic,
ecografic, CT, RMN.
26.Cunoașterea posibilităţilor de explorare endoscopică, indicaţiilor,
contraindicaţiilor și principiilor de pregătire a bolnavului pentru
aceste investigaţii.
7.2. Obiective specifice 1.Cunoașterea normelor tehnice de recoltare a produselor biologice.
2.Cunoașterea criteriilor și metodelor de identificare a semnelor
clinice pentru încadrarea etiologică a unei stări comatoase.
3.Cunoașterea indicaţiilor, contraindicaţiilor, tehnicii puncţiei
lombare și semnificaţiei rezultatelor analizei umoral-biochimice,
citologice și bacteriologice a LCR.
4.Conduita de urgenţă în coma hipoglicemică.
5.Recunoașterea hepatitei acute virale.
6.Cunoașterea tehnicii de execuţie a EKG, interpretarea unui traseu și
recunoașterea modificărilor electrice în TPSV, fibrilaţia și flutter-ul
auricular și ventricular, infarct miocardic acut, tulburărilor de
conducere, ischemia miocardică cronică, hipertrofiile auriculare și
ventriculare.
7.Cunoașterea normelor de atitudine în urgenţele medicale (obstrucţia
acută a căilor aeriene superioare, astmul bronșic și starea de rău
astmatic, criza hipertensivă, sindromul coronarian acut, edemul
pulmonar acut).
8.Pregătirea și tehnica tratamentului cu administrare injectabilă
(intradermică, subcutanată, intramusculară, intravenoasă, perfuzii,
transfuzii).
9.Efectuarea tușeului rectal: metodă, semne.

8. Conţinuturi
8.1. Curs Metode de predare Observații
Curs 1. Semiologia – termeni si definitie. Anamneza. PPT 3 ore
Examen clinic obiectiv
Curs 2. Foaia de observatie clinica. Semne si simptome PPT 3 ore
generale
Curs 3. Examenul clinic general PPT 3 ore
Curs 4. Starea de nutritie. Examenul tesutului celular PPT 3 ore
subcutanat
Curs 5. Examenul tegumentelor, mucoaselor si fanerelor PPT 3 ore
Curs 6. Sistemul muscular. Sistemul osteo-articular PPT 3 ore
Curs 7. Semiologia sistemului limfo-ganglionar. Semiologia PPT 3 ore
neurologica. Semiologia functiilor psihice si a starii de
constienta.
Curs 8. Semiologia aparatului respirator. PPT 3 ore
Curs 9. Semiologia aparatului respirator. PPT 3 ore
Curs 10. Semiologia aparatului cardiovascular. PPT 3 ore
Curs 11. Semiologia aparatului cardiovascular. PPT 3 ore
Curs 12. Semiologia aparatului digestiv. PPPT 3 ore
Curs 13. Semiologia aparatului renal. PPT 3 ore
Curs 14. Semiologia sistemului hematopoetic PPT 3 ore

pagina 4 din 6
Bibliografie
1. Stanciu C, Balan Gh- Curs de Semiologie Medicală, Semiologie generală Editura Junimea Iași, 2002.
2. Stanciu C, Stan M, Curs de Semiologie medicală. Aparatul respirator, Editura Junimea, Iaşi, 2002.
3. Stanciu C, Stan M, Curs de Semiologie Medicală, Aparatul cardio-vascular Editura Junimea Iaşi,
2002.
4. Stanciu C, Trifan A, Ionescu D. Curs de Semiologie Medicală, Aparatul digestiv Editura Junimea Iaşi,
2002.
5. Mitu F. Semiologie medicală generală, Editura Gr. T. Popa Iași, 2009.
6. Mitu F. Semiologie Medicală. Aparat renal, digestiv, sistemul hematopoietic. Editura Gr. T. Popa
Iași, 2009.
7. Mitu F. Semiologie Medicală. Aparat respirator și aparat cardiovascular. Editura Gr. T. Popa Iași,
2005.
8. Ciobanu L. Semiologie medicală. Semne și cazuri clinice. Editura Viaţa Medicală Romaneasca 2008.
8.2. Seminar / laborator Metode de predare Observații
Seminar 1+2. Intocmirea foii de observatie clinica. Prezentare cazuri clinice 6 ore
Semne si simptome generale.
Seminar 3+4. Examenul clinic general. Prezentare cazuri clinice 6 ore
Seminar 5+6. Starea de nutritie. Examenul tesutului Prezentare cazuri clinice 6 ore
celular subcutanat.
Seminar 7+8. Examenul tegumentelor, mucoaselor si Prezentare cazuri clinice 6 ore
fanerelor.
Seminar 9+10. Sistemul muscular. Sistemul osteo- Prezentare cazuri clinice 6 ore
articular.
Seminar 11+12. Semiologia sistemului limfo- Prezentare cazuri clinice 6 ore
ganglionar. Semiologia neurologica. Semiologia
functiilor psihice si a starii de constienta.
Seminar 13+14. Recapitulare. Semiologia aparatului Prezentare cazuri clinice 6 ore
respirator.
Seminar 15+16. Semiologia aparatului respirator. Prezentare cazuri clinice 6 ore
Seminar 17+18. Semiologia aparatului cardiovascular. Prezentare cazuri clinice 6 ore
Seminar 19+20. Semiologia aparatului cardiovascular. Prezentare cazuri clinice 6 ore
Seminar 21+22. Semiologia aparatului digestiv. Prezentare cazuri clinice 6 ore
Seminar 23+24. Semiologia aparatului digestiv. Prezentare cazuri clinice 6 ore
Semiologia aparatului renal.
Seminar 25+26. Semiologia aparatului renal. Prezentare cazuri clinice 6 ore
Semiologia sistemului hematopoetic.
Seminar 27+28. Semiologia sistemului hematopoetic. Prezentare cazuri clinice 6 ore
Recapitulare.
Bibliografie
1. Stanciu C Semiologie medicală de bază, vol.1, Editura Junimea, Iaşi, 1989
2. Stanciu C Semiologie medicală de bază, vol.2, Editura Junimea, Iaşi, 1990
3. Stanciu C, Balan Gh- Curs de Semiologie Medicală, Semiologie generală Editura Junimea Iaşi, 2002
4. Curs de Semiologie medicală. Aparatul respirator, Editura Junimea, Iaşi, 2002
5. Stanciu C, Stan M, Curs de Semiologie Medicală, Aparatul cardio-vascular Editura Junimea Iaşi, 2002
6. Stanciu C, Trifan A, Ionescu D. Curs de Semiologie Medicală, Aparatul digestiv Editura Junimea Iaşi,
2002
7. Stanciu C A Guide to Clinical Examination, Editura Gr. T. Popa, Iaşi, 2002
8. Stanciu C Clinical Examination, Editura Gr. T. Popa, Iaşi, 2002
9. Macleod's Clinical Examination, 12 th edition: Churchill Livingstone, Elsevier 2009.
10. Barbara Bates, Lynn S. Bickley (Revised by), Robert A. Hoekelman (Revised by) Guide to Physical
Examination and History Taking (Lippincott Williams and Wilkins), Hardcover (1999)
11. Mitu F. Semiologie medicală generală, Editura Gr. T. Popa Iași, 2009
12. Mitu F. Semiologie Medicală. Aparat renal, digestiv, sistemul hematopoietic. Editura Gr. T. Popa
Iași, 2009.
13. Mitu F. Semiologie Medicală. Aparat respirator și aparat cardiovascular. Editura Gr. T. Popa Iași,

pagina 5 din 6
2005.
14. Ciobanu L. Semiologie medicală. Semne și cazuri clinice. Editura Viaţa Medicală Romaneasca 2008.
15. Bruckner I. Semiologie Medicală. Editura Medicală, București, 2002.
16. Cecil – Textbook of internal medicine WB Saunders, 2000.
17. Epstein IE. Cardiac auscultation, Butterworth Heinemann, 1991.
18. Georgescu M, Georgescu E. Semiologie Medicală, Editura didactică și pedagogică, București, 2003.
19. Gherasim L. Medicina Internă, vol. I-IV, Editura National, 1997-2002.
20. Harrison – Principles of Internal Medicine, Ed. Mc Graw Hill, 15-th edition, 2004.
21. Kumar Clark – Clinical Medicine, Bailliere Tidall, 2000.
22. Negoita IC. Clinica Medicală, Editura didactică și pedagogică, București, 1995.
23. Pandele GI. Semiologie Medicală, vol I, Editura Cantes,Iași, 2007.
24. Pandele GI. Semiologie Medicală, vol II, Editura Cantes, Iași, 2005.
25. Swartz MH. Textbook of physical diagnosis – history and examination. WB Saunders Company, 2002.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,


asociaţiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Cunoştinţele şi deprinderile sunt stabilite ca obiective didactice şi precizate ca atare în programe analitice
revizuite anual. După analiza în cadrul disciplinei, acestea sunt discutate şi aprobate în cadrul Biroului
Curricular, în sensul armonizării cu alte discipline. Pe tot acest parcurs este evaluată sistematic, pe cât
posibil direct, corespondenţa dintre conţinut şi aşteptările comunităţii academice, a reprezentanilor
comunitatii, a asociatiilor profesionale si angajatorilor. Ca scop primar, disciplina urmăreşte să ofere
studenţilor premise optime pentru următorii ani de studiu din cadrul programului de Licenţă în Medicină, în
perspectiva angajării cu succes, imediat după absolvire, în programe de rezidenţiat din România şi din alte
ţari din UE.

10. Evaluarea
Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 10.3. Pondere
evaluare din nota finală
10.4. Curs Nota de la grila unica examen grila tip 50%
unic
10.5. Seminar / Media notelor examinarilor pe parcurs evaluare pe parcurs 10%
laborator Nota de la examinarea practica examen practic 40%
Standard minim de performanță: Promovare cu nota minima 5

Data: Semnătura coordonatorului de activitate didactica


27.09.2018 Prof. Univ. Dr. Mitu Florin

Semnătura directorului de departament


Prof. Univ. Dr. Trifan Anca

pagina 6 din 6