Sunteți pe pagina 1din 2
OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ – secțiunea A Etapa locală , 1.02.2019 clasa a
OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ – secțiunea A Etapa locală , 1.02.2019 clasa a

OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ – secțiunea A

Etapa locală, 1.02.2019

clasa a VIII-a Barem de corectare și notare SUBIECTUL I - Lectura (50 de puncte)

a. Înţelegerea textului (12 puncte)

1.Se acordă 2p. pentru transcriere și 2p. pentru numirea oricărei figuri de stil identificate.

2. Explicarea corectă, coerentă şi nuanţată – 6 p./ explicarea corectă şi coerentă – 4 p./ încercarea de explicare, cu

unele ezitări de exprimare – 2 p.; respectarea limitei minime de spaţiu – 2 p. b. Scriere despre textul literar (30 de puncte)

(8 p.)

- explicarea relației dintre titlu și semnificațiile textului;

- precizarea temei poeziei; 2 puncte

3 puncte

- prezentarea nuanţată a mesajului și a semnificației textului / prezentare neconvingătoare, ezitantă/

explicarea superficială, fără referire la textul suport;

10p./5p./2p.

− susținerea ideilor referitoare la mesaj și semnificații prin exemple și explicații;

- interpretarea originală a ideilor transmise de text: abilitatea de a formula judecăţi de valoare şi capacitatea de interpretare critică) / valorificarea neconvingătoare a informaţiei / lipsa abilităţii de a formula judecăţi

10p./5p./2p.

de valoare

5p./3p./1p.

Redactarea răspunsului la punctul b - 8 puncte - unitatea compoziţiei – 1p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul – 1p.; coerenţa exprimării și a textului – 1p.; ortografie – 1p.; punctuaţia – 1p, aşezarea în pagină – 1p, respectarea numărului minim de cuvinte – 2p

SUBIECTUL al II-lea – Practica raţională şi funcţională a limbii (10 puncte) -Formularea opiniei: 2p /1 p

2 p

-Susţinerea opiniei prin 2 argumente, explicaţii, exemplificări etc

/

încercarea susţinerii, lipsa explicaţiilor,

exemplificărilor etc. : 4p. /2p

4 p

-Exprimare corectă, clară, nuanţată

1 p

-Respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie

1 p

-Respectarea structurii textului argumentativ: ipoteză, argumente pertinente, concluzie

1 p

-Respectarea numărului de rânduri

1 p

SUBIECTUL al III-lea Elemente de construcție a comunicării 40 de puncte

1.

Se acordă câte 1p. pentru fiecare sinonim contextual. 4x1p.=4p

2.

Se acordă câte 1 punct pentru numirea fiecărui mijloc intern de îmbogățire a vocabularului: neființa derivare, articulate conversiune, oarecum – compunere prin parataxă, înțelegătoare derivare. 4x1p = 4 puncte

3.

Se acordă câte 1 punct pentru extragerea corectă a cuvintelor cu sens figurat și câte 1 punct pentru construirea fiecărui enunț în care aceste cuvinte să aibă sens propriu. 1+1+1+1= 4 puncte

4.

Precizarea numărului de sunete existent în cuvintele: ochii (3 sunete), urechea (5 sunete), nici (3 sunete) poruncii ( 7 sunete) 1+1+1+1= 4 puncte

5.

Se acordă câte 1 p. pentru transcrierea celor 4 cuvinte 4x1=4p

6.

Se acordă câte 1 punct pentru precizarea corectă a valorii morfologice: meu adjectiv pronominal posesiv, nimic pronume negativ, e verb copulativ, oarecum – adverb nehotărât. 4x1p=4 p

7.

Se acordă câte 1 punct pentru precizarea corectă a funcției sintactice: rostită atribut adjectival, de

cineva complement de agent, își atribut pronominal, răsunetul complement direct. 4x1p=4p

8.

Se acordă 2 puncte pentru transcrierea corectă a propoziției subordonate și 2 puncte pentru numirea felului acesteia. 2+2=4 puncte

9. Se acordă 4 puncte pentru construirea corectă a frazei, câte 2 puncte pentru construirea
9. Se acordă 4 puncte pentru construirea corectă a frazei, câte 2 puncte pentru construirea

9. Se acordă 4 puncte pentru construirea corectă a frazei, câte 2 puncte pentru construirea fiecărei propoziții subordonate.

10. Se acordă 4 puncte pentru construirea corectă a frazei. Nu se acordă punctaj intermediar.