Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE

DEPARTAMENTUL CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ

ECONOMICĂ

Lucru Individual
Studiu de caz TEMA 3: Analiza situației patrimoniale și eficienții utilizării
activelor (în baza datelor) la ,,FRANZELUȚA” SA
La disciplina : Analiza situatiilor financiare
Ciclul I , Licență

Conducător ştiinţific: Tcaci Natalia dr.,lect. Univ.


Elaborat :Balan Maria-Loredana , studentă , anul III ,
specialitatea contabilitate, grupa CON1702
Autorul:_________________
Nota:_________________

Chişinău – 2019
CUPRINS
1. Caracteristica nivelului economic de dezvoltare a întreprinderii ,,Franzeluța” SA................
2. Aprecierea generala a patrimoniului întreprinderii................................................................
3. Analiza patrimoniului la valoarea reala și netă. Calculul patrimoniului net.........................
4. Calculul activelor curente nete. Analiza factorială a acestora ...............................................
5. Analiza eficienței utilizării activelor prin metoda ratelor......................................................
6. Analiza duratei de rotatie a activelor dub aspect dinamic și factorial ...................................
7. Închiere..................................................................................................................................
8. Bibliografie............................................................................................................................
9. Anexe (Situații financiare anuale a ,,Franzeluța” SA pe anii 2017 -2018 )
1. Caracteristica nivelului economic de dezvoltare a întrprinderii ,,Franzeluța”
SA.
Societatea pe acțiuni ,,Franzeluța “ a fost fondata in 1947 si isi începe activitatea în primii ani
după cel de-al doilea război mondial. Anul 1947 marchează începutul campaniei de construcţie a
unor noi întreprinderi şi de modernizare a celor existente este dată în exploatare la Chişinău prima
fabrică de pîine, în baza unei brutării particulare renovate.
La 24 februarie 1960, prin asocierea organizaţiilor de profil din capitală, a fost creat Combinatul
de panificaţie.
La 1 iulie 1991, combinatul devine întreprindere de arendă, iar de la 15 august 1995, “Franzeluţa”
este transformată în societate pe acţiuni cu proprietate mixtă, 56 % din capitalul statutar constituind
aportul statului. Data inregistrarii 12.09.1995 i-a fost atribuit codul fiscal 1002600004030.
În prezent, Director general este Boris Andros ,societatea activează pe adresa juridică mun.
Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 30.
Genurile de activitate licenţiate ale ,,Franzeluta”SA sunt : extragerea substanţelor minerale utile
şi (sau) îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile , activitatea burselor de mărfuri .
Activităţile nelicenţiate pe care le practică întreprinderea sunt:
-Producţia energiei termice de centrele termice independente
-Închirierea bunurilor imobiliare proprii
-Fabricarea produselor de morărit
-Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete
-Fabricarea pesmeţilor şi biscuiţilor, a pişcoturilor cu termen de păstrare de lunga durată
-Fabricarea maşinilor pentru prelucrarea producţiei agricole
-Fabricarea gazului industrial
-Fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie
-Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
-Fabricarea de articole de îmbrăcăminte
-Fabricarea apei minerale şi a băuturilor răcoritoare
-Fabricarea altor articole din metal
-Cumpărarea şi vînzarea de bunuri imobiliare proprii
-Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie
Tab.1.Analiza dinamicii principalilor indicatori economico-financiari ai SA,,Franzeluta”
Anul Anul de Abateri Ritmul de
precedent gestiune absolute +/- creştere
Indicatori Metoda de calcul
2017 2018 %

1)rata imobilizărilor Total active imobilizate / 0,667 0,651 -0,016 97,6


Total active

2) rata activelor Total active circulante/ 0,333 0,349 +0,016 104,8


circulante Total active
3) rata creanţelor în Total creanţe / 0,112 0,101 -0,011 90,18
valoarea totală a activelor Total active
4) rata creanţelor curente Total creanţe curente/ 0,337 0,289 -0,048 85,76
în valoarea activelor Total active circulante
circulante
5) rata stabilităţii (Total Capital Propriu+Total 0,811 0,812 +0,001 99,88
financiare Datorii pe Termen Lung) /
Total Pasive

6) rata datoriilor curente Total Datorii Curente/ 0,188 0,189 +0,001 99,47
Total Datorii
7) rata de îndatorare (Total Datorii pe Termen 0,248 0,214 -0,034 86,29
totală Lung+Total Datori Curente) /
*coeficientul de atragere a Total Pasive
surselor împrumutate (0-0,5)
8) rata solvabilităţii Total Pasive / 4,035 4,679 +0,644 115,96
generale ≥ 1 Total Datorii

9) rentabilitatea Profit brut (Pierdere brută) 18,51 19,36 +0,45 104,59


veniturilor din vînzări x100% /
Venituri din vînzări
10) rata pîrghiei Total Pasive / 1,329 1,272 -0,057 95,71
financiare Total Capital Propriu
11) coeficientul corelaţiei Total Datorii / 0,329 0,272 -0,057 82,67
dintre sursele Total Capital Propriu
împrumutate şi sursele
proprii
12) rata autonomiei Total Capital Propriu/ 0,752 0,786 +0,034 104.52
globale ≥ 0,5 Total Pasive
(coeficientul de
autonomie)
13) Numărul de rotaţii ale Venituri din Vînzări / 90,268 98,587 +8,319 109,22
creanţelor curente Valoarea medie a creanţelor
curente totale
14) Fondul de rulment net Total Active Circulante - 53945395 58396160 +4 450 765 108,25
Total Datorii Curente

15) Lichiditatea curentă > Total Active Circulante / 1,764 1,848 +0,084 104,76
1-2,5 Total Datorii Curente

16) rentabilitatea Profit (Pierdere) pînă la 3,815 2,540 -1,275 66,58


activelor (economică) Impozitare sau Profit Net
(Pierdere Netă) a perioadei de
gestiune x100% /
Valoarea medie a activelor
totale
17) durata de colectare a Valoarea medie a creanţelor 3,988 3,652 -0,336 91,57
creanţelor curente curente x360 zile /
Venituri din Vînzări
18) Numărul de rotaţii ale Venituri din Vînzări / 1,711 1,635 -0,076 95,56
activelor Valoarea medie a activelor

19) Numărul de rotaţii al Venituri din Vînzări / 9,067 8,663 -0,404 95,54
datoriilor curente Valoarea medie a datoriilor
curente

20) Perioada de achitare a Numărul zilelor în perioada 39,71 41,56 +1,85 104,66
datoriilor curente de gestiune(360) /
coeficientul de rotaţie al
datoriilor curente
21) Rata de acoperire a Fluxul net de numerar din 0,190 0,158 -1,032 13,28
datoriilor cu numerar activitatea operaţională /
(Total Datorii pe termen
lung+Total Datorii Curente)

22) Rentabilitatea [Profit net (Pierdere netă) al 4,962 3,303 -1,659 66,57
capitalului propriu perioadei de gestiune sau
Profit (Pierdere) pînă la
(financiară) impozitare]x100% /
Valoarea medie a capitalului
propriu

Conform calculelor efectuate în Tabelul 1, la calculele ratelor activelor imobilizate şi activelor


circulante, se evidenţiază o pondere mai mare a activelor imobilizate în activele totale ale entităţii
atât în anul precedent de 66,7% cât şi în anul de gestiune de 65,1%, ceea ce constituie un dezavantaj
pentru entitate în cazul necesităţii de a achita datoriile curente în termeni constrânşi. Prin urmare,
cresterea în dinamică a ratei activelor circulante precum şi scaderea ratei activelor imobilizate cu
0,016 p.p se apreciază pozitiv, la fel si cota sporită a activelor circulante în total active faţă de cota
activelor imobilizate se apreciază pozitiv deoarece acestea pot contribui la accelerarea rotaţiei
patrimoniului întreprinderii.
Rata creanţelor curente în valoarea activelor circulante constituie 0.337 puncte în anul
precedent şi 0.289 în anul de gestiune, ceea ce arată că în structura activelor circulante o pondere
mai puţin importantă revin creanţelor.
Durata de colectare a creanţelor curente în anul 2018 a constituit 3,625 zile, care a diminuat
faţă de anul 2017 cu 0,336 zile (3,988 zile – 3,625 zile) situaţie apreciată pozitiv deoarece aceasta
înseamnă că clienţii în anul 2018 achită valoarea serviciilor prestate într-o perioadă de timp mai
scurtă cu 0,336 zile faţă de anul precedent.
Entitatea a înregistrat un indice al nivelului stabilităţii financiare mai mare cu 1 % în anul 2018
(cînd a constituit 81,2%) faţă de anul 2017 (când a constituit 81,1%), situaţie ce se apreciază ca
favorabilă pentru entitate.
Coeficientul de atragere a surselor împrumutate în anul 2017 constituie 0,248 p.p iar în anul
2018 constituie 0,214 p.p, care se menţine în ambele perioade în limita normelor de la 0 pînă la
0,5. Diminuarea acestuia în dinamică cu 0,034 p.p se apreciază pozitiv.
Rata solvabilităţii generale a înregistrat valori mai mari decât 1 în ambele perioade de gestiune,
iar creşterea în dinamică de la 4,035 p.p pînă la 4,679 p.p, adică cu 0, 644 p.p sau se apreciază
pozitiv, deoarece aceasta confirmă că la întreprindere este un grad înalt de acoperire a surselor
împrumutate cu activele totale de care dispune.
Rata generală de acoperire a capitalului propriu sau rata pârghiei financiare a alcătuit 1,329 p.p
în 2017, fapt apreciat pozitiv deoarece arată că Franzeluta SA se finanţează în mare parte din
sursele proprii. Pentru anul 2018 această rată alcătuieşte 1,272 p.p, iar scăderea în dinamică cu
0,057 p.p este apreciată favorabil, deoarece semnifică că în mare parte întreprinderea se finanţează
din sursele proprii (100%) şi o parte neînsemnată din sursele împrumutate.
Nivelul rentabilităţii veniturilor din vânzări în anul 2017 a constituit 18,51% iar în 2018 s-a
majorat , alcătuind 19,36%, situaţie apreciată pozitiv deoarece la fiecare leu din vânzări Franzeluta
SA a obţinut cu 0,45 p.p sau cu 104,59% mai mult profit brut în 2018 decât în anul precedent.
După indicatorul sintetic nivelul rentabilităţii activelor observăm că acesta a diminuat
considerabil de la 38,15% pînă la 25,4%, adică cu 1,275 puncte procentuale ceea ce înseamnă că
la întreprindere se constată un grad înalt de ineficienţă a resurselor disponibile.
Rentabilitatea capitalului propriu arată eficienţa cu care întreprinderea gestionează
capitalul/patrimoniul fondatorului. Se consideră că întreprinderea are performanţe bune dacă
această rentabilitate este semnificativ mai mare decât dobânda unui depozit bancar. Prin urmare,
micsorarea acestui indicator în dinamică cu 1,659 puncte procentuale se apreciază negativ.
Diminuarea în dinamică a rentabilităţii capitalului propriu se datorează faptului că profitul net al
perioadei de gestiune în anul 2018 sa micsorat considerabil, de la 14 101 405 lei pînă la 9 387 393
lei.
Mărimea coeficientului lichidităţii curente a alcătuit 1,764 puncte procentuale în 2017 şi 1,848
p.p în perioada de gestiune 2018, şi depinde de viteza de rotaţie a activelor curente. Se apreciază
că valoarea minimă admisă în dependenţă de sectorul de activitate poate varia între 1,0-2,5 puncte.
La Franzeluta SA acest indicator este cuprins intre valoarea 1,0 si valoarea 2,5, ceea ce semnifică
capacitatea întreprinderii de a-şi achita obligaţiile curente pe măsură ce acestea devin scadente,
fiind consecinţa unui fond de rulment pozitiv.
Luînd în considerare indicatorii analizaţi ai activităţii economico-financiare ale
S.A.FRANZELUTA , constatăm că activitatea sa economico-financiară e nestabila în anul 2018
faţă de anul precedent.
2.Aprecierea generala a patrimoniului întreprinderii