Sunteți pe pagina 1din 12

La chimie în clasa a VII-a

Tema:

20 9
Proiect didactic

Obiectul:Chimia

Clasa:a VII-a

Data

Subiectul:Sistemul Periodic al elementelor chimice.

Tipul lecției:mixtă

Durata:45 min

Subcompetențe: Să stabilească legătura dintre poziţia elementului în Sistemul Periodic, simbolul şi


denumirea elementului chimic.

Să utilizeze Sistemul periodic pentru identificarea informaţiei despre elementele chimice masa
atomică, coordonatele elementului (numărul de ordine, grupa, sub-grupa, perioada).

Obiective operaționale:La sfîrșitul lecției elevul va fi capabil:

O1.Să descrie istoricul descoperirii și tipurile de sisteme periodice;

O2.Să definească noțiunile:grupă,perioada,periodicitate;

O3.Să caracterizeze elementul chimic după poziția sa în SP;

O4.Să clasifice elementele în dependență de poziția lor în SP;

Strategia didactică:

METODE ŞI PROCEDEE : Ghicitori, lucru cu fișe,algoritmizare,călătorie în înpărația


chimiei, conversaţia, descoperirea, analiza, observaţia, comparaţia, Jocul didactic,
manuscrisul pierdut rebus, problematizare.

MIJLOACE DE ÎNVĂŢARE : Sistemul periodic, fişe de lucru,schema ,Jucărie Chimiduș.

FORME DE ACTIVITATE : individuală, frontală, în grup.

Bibliografia:
Etapele lecţiei Ob Conţinutul ştiinţific Strategii didactice
iec
- Activitatea profesorului Activitatea elevilor Forme de Metode şi Mijloace/
tiv organi- procedee Mater.did
e zare .
Asigurarea Salut elevii și îi surprind cu niște Elevii se salută și sunt curioși
conexiunii ghicitori: la ghicitori pentru a răspunde Individual
inverse 1.El stă la baza materiei corect.
(2 min) În lume fiind o puzderie.
Indivizibil îl consideră orice om, 1.Atom.
Iar Democrit l-a botezat.... Ghicitori
2.Doi atomi de hidrogen 2.Moleculă. Anexe
Fără armă, fără sculă
Formează împreună o....
3.Mulți Savanți le-au căutat
Și tot ei le-au botezat. 3.Elementele chimice.
Să nu fie încurcate,
Reactualizarea Cu simbol au fost redate.
cunoştinţelor Să le știe lumea toată
asimilate Chiar și voi elevi de clasa a VII-a.
anterior (Anexa 1)
(7 min) Jucăria
Pentru verificarea temei de acasă Elevii numiți primesc fișa și Chimiduș
trec trei elevi la tablă să rezolve orezolvă la tablă. Individual
însarcinarea din fișă, iar la ceilalți (Anexa 1)
Cartonașe
elevi le propun un joc cu un Lucru cu chimice
personaj nou numit Chimiduș, care fişa
are în spate un sac mic, și în el are
40 de cartonașe chimice pe 20 din descoperirea
ele sint reprezentate denumirea dirijată
elementului chimic-elevii numesc
simbolul ,iar 20cartonașe cu Frontal
simboluri chimice-denumirea Elevii fac cunoștință cu noul
Analiza
elementelor. personaj și sînt foarte atenți la SP
ridicarea cartonașului.
Le propun elevilor o călătorie în
împărăţia chimiei. La fiecare popas, Găsesc în sistemul periodic Jocul
elevii trebuie să indice în spaţiul simbolurile chimice şi didactic
liber simbolul chimic al elementului completează spaţiile libere.
întîlnit în istoioara propusă. (Anexa 3)
Capitala Chimiei este oraşul Sistemul
Periodic în care locuiesc cei mai distinşi locuitori ai
Captarea ţării - elementele chimice. Arhitectura oraşului este
atenţiei deosebită: clădirile înalte sunt numite grupe, strazile
drepte - perioade, apartamente de lux - căsuţe ale
(4 min) elementelor chimice.
În capitală locuieşte regele împărăţiei Chimia - Aurul,
individual Foaie de
într-un castel imens şi strălucitor. Aurul este un metal Au A3
nobil şi are simbolul chimic ....
Prim - ministrul statului este
domnul Oxigen, care asigură
respiraţia tuturor organiusmelor vii. Simbolul chimic al O
Oxigenului este...
Ministrul Sănătăţii este domnul Clor. Avînd
simbolul chimic ....., el distruge bacteriile, asigurînd un
mediu sănătos de viaţă.
O călătorie
Ministru al Educaţiei este domnul Fosfor.
Fiind elementul vieţii şi al raţiunii, el este absolut
P În împărăția
necesar creierului uman. Se notează prin ..... şi se Frontal chimiei
găseşte în peşte, pîine,etc.

Ministrul Securităţii de Stat, domnul


Plumb, element notat prin ......, utilizat la producerea Bb
gloanţelor, este un metal foarte greu.

Ministerul Construcţiilor este condus de Descoperire


Siliciu, care constituie 26% din scoarţa terestră. Se Si a
notează prin ...... şi se întîlneşte sub formă de argilă,
nisip, dar şi în păr, ficat, piele, sînge. Se conţine în
măsline, ridiche, coacăză neagră.

Medic-şef al Spitalului Central din împărăţia I


Chimia este Iodul. Are simbolul chimic ........ şi fortifică
imunitatea organismului, contribuie la procesul de Analiză
creştere şi asigură sănătatea unghiilor, a dinţilor.
SP
Bromul este şeful secţiei "Neurologie" a
Spitalului Central. Bromul ....... intră în componenţa Br
sîngelui, ficatului şi mai ales a creierului. În caz de
tulburări ale sistemului nervos, medicii recomandă
preparate cu brom.
Secţia de traumatologie este condusă de domnul Ca
Calciu. Se notează prin ..... şi asigură rezistenţă
oaselor.
În magazinul central din oraşul Sistemul Periodic ne
vom opri la obiectele din Argint. Are simbolul ...... şi în Ag
antichitate era considerat ca metal cu forţe
tămăduitoare.
Desfăşurarea Din această călătorie rezultă și tema Elevii își notează tema în Individual Manuscrisul
propriu-zisă a noua : caiete și analizează asupra pierdut Foaie în
lecţiei „Sistemul Periodic al elmentelor obiectivelor. formă de
(23 min) scrisoare
chimice,,
-La lecția de azi ne vom propune să
descoperim istoricul SP, și să ISTORIA DESCOPERII SISTEMULUI PERIODIC
Scriu aceste rînduri pentru că a venit
examinăm structura tabelului timpul să spun despre istoria Sistemului
Periodic la întraga lume. Povestire
În anul 1869 erau cunoscute 63 de
periodic. elemente chimice cu descrierea Frontal
Istoricul descoperii SP se prezintă proprietăților.
După multe nopți nedormite am reușit totuși să le aranjez după
ordinea crescătoare a masei atomice ,dar am descoperit că în mod
prin manuscrisul pierdut.(Anexa3) periodic apar elemente cu proprietăți asemănătoare, și atunci au
fost plasate unele sub altele și s-a obținut un tabel-pe care l-am
O1 În 2012, Tabelul lui Mendeleev numit Sistem periodic al elementelor.

număra 118 elemente chimice, Principiul de repetare ce stă la baza SP a fost numit Legea
periodicității. Din anul 1869, au mai fost descoperite 55 de

dintre care 90 în stare naturală elemente chimice și care și-au găsit locul în SP, deoarece l-am
elaborat astfel încît să permită copletarea lui cu noi elemente.
Observația
(două lichide, 11 gaze și 77 solide), Și pe final vă adresez niște sfaturi:
-Studiați în detalii elementele și simbolurile chimice;
-Păstrați acest tabel cu sfințenie ca să-l aibă și urmașii voștri;
iar alte 28 artificiale. Cândva, în -Contribuiți și voi la completare cu elemente în SP;

viitorul apropiat, un nou metal SP


alcalin va intra în Sistemul periodic
al elementelor, mai cunoscut sub
denumirea „Tabelul lui
Analiză
Mendeleev”. Este vorba despre
elementul cu numărul atomic 119,
creaţia chimistului german
Christoph Düllmann, Elementul cu
numărul 119 ar marca începutul Manualul
unui nou rând în tabelul lui
Mendeleev
Există mai multe forme ale
tabelului periodic.mai frecvent
însă sunt folosite 2 variante ale
SP:
1.SP prezentat în formă
compactă(cu perioade scurte)ex.pe
coperta manualului.
2.SP prezentat în formă
semidesfășurată(cu perioade lungi)
Din analiza sistemului periodic se
observă că acesta este alcătuit din
şiruri orizontale, numite perioade, SP
şi coloane verticale, numite grupe.
O2
Perioadele Jocul
Grupele se împart în: didactic
* in perioade numarul atomic Z * subgrupe principale –
creste de la stanga la dreapta; cuprind elemente din
* perioadele se clasifica astfel; perioadele mari și mici
-perioade mici – 1,2,3 – care * subgrupe secundare -
cuprind 2 sau 8 elemente; cuprind elemente doar din
-perioade mari - 4,5,6 – care perioadele mari
cuprind 18 sau 32 elemente; * în grupă,numarul atomic(Z) Frontal Explicație
* ultima perioada(a saptea) este crește de sus în jos.
incompleta În partea de jos a tabelului se
găsesc 2 familii a cîte 14
Observăm că fiecare element ocupă elemente: lantanidele(58-71)
o căsuță aparte în care sînt indicate: și actinidele(90-103)
-denumirea elementului
-simbolul chimic
-numărul de ordine 1 H
O3 -masa atomică relativă
Planșă
Hidrogen
Folosind sistemul periodic putem Individual
descrie orice element chimic după 1,008 Schemă
Carioci
poziția lui. Astfel deducem:
O4
Buletinul de identitate a
elementului Ex.la elem. oxigen
1.Denumirea elementului chimic 1.Oxigen
2.Simbolul chimic 2.O
3.Numărul de ordine(Z) 3.8
4.Perioada 4.II
5.Grupa(subgrupa) 5.VI,subgr.principală sau A
6.Masa atomică relativă(Ar) 6.Ar.(O)=16
Aplicații:
1.Numiți elementele care alcătuiesc Problemtiza
Asigurarea perioada I șiII. 1.Per.I-H,He re
conexiunii Per.II-Li,Be,B,C,N,O,F,Ne Fișe
2.Elementele din subgrupa
inverse 2.Subgr.principală a gr.VII-
principală a grupei a VII sunt:
(4 min) F,Cl,Br,I,At.
3.Citiți elementele chimice din 3.Subgr.secundară a gr.I-
subgrupa secundară a grupei I. Cu,Ag,Au.
4.Numiți elementele din grupa a II. Algoritmizar
4.Grupa a II-Be,Mg,Ca,Zn,Sr, Cd,
e
Împart fișele de lucru pe grupe. Ba,Hg,Ra,Cn.
Fișa 1
5. Scrieți denumirea elementelor Rezolvă însărcinările și explică
prouse și așezați-le în ordinea rezultatele obțnute. În grup Fișe de
creșterii numărului de ordine. lucru
Fișa2 Postere

Proun elevilor să rezolve următorul


rebus:
Evaluarea 1. Elementul al cărui simbol este Mn
2. Cupru,Fier, Sulf 1.Mangan
performanţei
3. Altă denumire a azotului 2.Elemente
(3 min) 4. Unul dintre prenumele marelui chimist 3.Nitrogen
rus care apare pe verticala AB
5. Be
4.Dimiri
6. Element cu numărul de ordine 3 5.Beriliu Explicație
7. Gaz rar cu numărul atomic 10 6.Litiu
8.Element situat în perioada4, grupa 8, 7.Neon
subgrupa secundară.
8.Fier Frontal
9. Element situat în SP cu numărul de Rebus
ordine101. 9.Mendeleviu.

Apreciez şi notez elevii prin ceva Conversaţie


Încheierea Notele: Feed-back
lecţiei şi tema mai deosebit, și anume cu numarul 6-C
pentru acasă de ordine a elementelor chimice. 7-N
(2min) Temă pentru acasă : de studiat 8-O
9-F Conversație
tema și ex.12,13,14 pag47
10-Ne
Fac notiţe în caiete.
Anexa 1

Ghicitori

1.El stă la baza materiei


În lume fiind o puzderie.
Indivizibil îl consideră orice om,
Iar Democrit l-a botezat....

2.Doi atomi de hidrogen


Fără armă, fără sculă
Formează împreună o....

3.Mulți Savanți le-au căutat


Și tot ei le-au botezat.
Să nu fie încurcate,
Cu simbol au fost redate.
Să le știe lumea toată
Chiar și voi elevi de clasa a VII-a.

Fișa1

Să determine masa atomică a următoarelor elemente:

Cl

Ni

Fișa2

Să determine masa atomică a următoarelor elemente:

Azot

Sodiu

Mercur

Fier

Fișa3

Să determine masa atomică a următoarelor elemente:

Fosfor

Ca

As

Aluminiu
Anexa 2

Capitala Chimiei este oraşul Sistemul Periodic în care locuiesc cei


mai distinşi locuitori ai ţării - elementele chimice. Arhitectura oraşului
este deosebită: clădirile înalte sunt numite grupe, strazile drepte -
perioade, apartamente de lux - căsuţe ale elementelor chimice.
În capitală locuieşte regele împărăţiei Chimia - Aurul, într-un castel
imens şi strălucitor. Aurul este un metal nobil şi are simbolul chimic ....
Prim - ministrul statului este domnul Oxigen, care asigură
respiraţia tuturor organiusmelor vii. Simbolul chimic al Oxigenului este...
Ministrul Sănătăţii este domnul Clor. Avînd simbolul chimic ....., el
distruge bacteriile, asigurînd un mediu sănătos de viaţă.
Ministru al Educaţiei este domnul Fosfor. Fiind elementul vieţii şi al
raţiunii, el este absolut necesar creierului uman. Se notează prin ..... şi
se găseşte în peşte, pîine,etc.
Ministrul Securităţii de Stat, domnul Plumb, element notat prin ......,
utilizat la producerea gloanţelor, este un metal foarte greu.
Ministerul Construcţiilor este condus de Siliciu, care constituie 26%
din scoarţa terestră. Se notează prin ...... şi se întîlneşte sub formă de
argilă, nisip, dar şi în păr, ficat, piele, sînge. Se conţine în măsline,
ridiche, coacăză neagră.
Medic-şef al Spitalului Central din împărăţia Chimia este Iodul. Are
simbolul chimic ........ şi fortifică imunitatea organismului, contribuie la
procesul de creştere şi asigură sănătatea unghiilor, a dinţilor.
Bromul este şeful secţiei "Neurologie" a Spitalului Central. Bromul .......
intră în componenţa sîngelui, ficatului şi mai ales a creierului. În caz de
tulburări ale sistemului nervos, medicii recomandă preparate cu brom.
Secţia de traumatologie este condusă de domnul Calciu. Se notează
prin ..... şi asigură rezistenţă oaselor.
În magazinul central din oraşul Sistemul Periodic ne vom opri la
obiectele din Argint. Are simbolul ...... şi în antichitate era considerat ca
metal cu forţe tămăduitoare.
Anexa3
ISTORIA DESCOPERII SISTEMULUI PERIODIC
Scriu aceste rînduri pentru că a venit
timpul să spun despre istoria Sistemului
Periodic la întreaga lume.
În anul 1869 erau cunoscute 63 de
elemente chimice cu descrierea
proprietăților .
După multe nopți nedormite am reușit totuși să le aranjez după
ordinea crescătoare a masei atomice ,dar am descoperit că în mod
periodic apar elemente cu proprietăți asemănătoare, și atunci au
fost plasate unele sub altele și s-a obținut un tabel-pe care l-am
numit Sistem periodic al elementelor.
Principiul de repetare ce stă la baza SP a fost numit Legea
periodicității. Din anul 1869, au mai fost descoperite 55 de
elemente chimice și care și-au găsit locul în SP, deoarece l-am
elaborat astfel încît să permită copletarea lui cu noi elemente.
Și pe final vă adresez niște sfaturi:
-Studiați în detalii elementele și simbolurile chimice;
-Păstrați acest tabel cu sfințenie ca să-l aibă și urmașii voștri;
-Contribuiți și voi la completare cu elemente în SP;
Fișa de lucru 1.

Fișa de lucru 2
Unsprezece elemente chimice alcătuiesc 99,99% din masa corpului uman:

H-
C-
O-
N-
P-
S-
Cl-
Na-
Mg-
K-
Ca-
Scrieți denumirea acestor elemente așezați-le în ordinea creșterii numărului de
ordine.