Sunteți pe pagina 1din 2

TEZĂ LA BIOLOGIE CLS.

A IX-A

Nume şi prenume:...........................................................
Clasa:............................................................................
Data:.................................................................................

10p oficiu

30p I. Complement simplu:

1. Formarea plăcii ecuatoriale are loc în:


a.metafază b.anafază c.telofază d.profază
2. Dispunerea cromozomilor la calotele polare are loc în:
a.profază b.anafază c.metafază d.telofază
3. La sfârşitul telofazei meiotice numărul de cromozomi ai celulei-mamă:
a. se reduce la jumătate b. creşte exponenţial c. creşte de două ori d. nu se modifică
4. La sfârşitul etapei reducţionale rezultă:
a. două celule diploide b.patru celule haploide C.doi gameţi D. două celule diploide
5. În anafaza I meiotică:
a. se dezorganizează fusul de diviziune b. cromozomii sunt monocromatidici
c. cromozomii sunt clivaţi d. cromozomii migrează către polii celulei
6. În metafaza mitozei: a.cromozomii bicromatidici se dispun în planul ecuatorial al celulei b.cromozomii bicromatidici au ajuns la polii
fusului de diviziune c.cromozomii monocromatidici se dispun în planul ecuatorialal celulei d.cromozomii monocromatidici se deplasează
către polii fusului de diviziune
7. Citochineza:
a.este primul proces din interfază b.presupune separarea citoplasmei şi a organitelor celulare în cele două celule fiice
c. se realizează simultan cu diviziunea nucleului; d. este întâlnită numai la celulele animale
8. Crossing-overul are loc în:
a.anafaza I b.profaza I c.metafaza II d.telofaza II
9 . Unul dintre procesele enumerate mai jos caracterizează telofaza mitozei:
a. dispariţia nucleolului b. reapariţia membranei nucleare
c. dispunerea cromozomilor în placa ecuatorială d. formarea fusului de diviziune
10. Celulele diploide:
a.sunt celulele somatice b.sunt celulele sexuale
c.sunt celule cu „n" cromozomi (1 genom ) d.au un număr de cromozomi egal cu al celulelor haploide

II. A. Asociati notiunile dintre cele 2 coloane: 20p


a) gameti 1) diviziune directa
b) celule tumorale 2) celule haploide
c) mitoza 3) diviziune indirecta
d) celule somatice 4) celule diploide

a) Cromatina 1) Regiune prin care cromozomul se ataseaza de firele fusului nuclear;


b) Cromatida 2) Subunitate structural longitudinala a unui cromozom;
c) Centromer 3) Organit celular care initiaza formarea fusului de diviziune;
d) Centrozom 4) Forma de existenta a cromozomului in perioada dintre 2 diviziuni;

B. Meioza este un tip de diviziune celulară indirectă. 10P


a.reprezentaţi schematic meioza pentru o celulă mamă cu 2n=6 cromozomi
b.precizaţi 2 asemanatari între profaza mitozei şi profaza I a meiozei
c. Precizati in ce celule care loc meioza.
d. Enumerati fazele succesive ale etapei reductionale a meiozei.
III. A. Rezolvaţi problemele de mai jos . Scrieţi toate etapele rezolvării acestora. 15P

1. Celula ou, rezultată în urma fecundării unui ovul cu n=24 cromozomi de către un spermatozoid cu acelaşi număr de cromozomi, suferă
diviziuni mitotice succesive. Stabiliţi următoarele:
a.numărul total de cromozomi ai celulei ou şi numărul total de cromatide din spermatozoidul care a participat la fecundaţie
b.numărul total de cromatide prezente în celula ou în profaza primei diviziuni
c.numărul de celule rezultate după trei diviziuni mitotice succesive ale celulei ou

2. La grâu, diviziunea mitotică a unei celule cu 2n=15 cromozomi durează 60 de minute din care: 10 minute revin metafazei, 6 minute
anafazei, 14 minute telofazei. Stabiliţi următoarele:
a.timpul necesar desfăşurării metafazelor din cadrul diviziunilor mitotice succesive prin care, pornind de la celula ou se obţin 8 celule
b.numărul de diviziuni mitotice prin care dintr-o celulă mamă 2n se formează 256 de celule şi timpul necesar pentru formarea acestora
c.timpul necesar desfăşurării tuturor profazelor din cadrul a cinci diviziuni mitotice succesive, pornind de la o celulă mamă 2n.

B. Alcătuiţi un scurt eseu (4-5 propoziţii) cu titlul ¨ Meioza şi mitoza – tipuri de diviziune indirect㨠în care sa prezentaţi principalele
asemănări şi deosebiri dintre meioză şi mitoză. În elaborarea eseului, folosiţi următorii termeni: celule haploide, celule somatice, crossing-
over, cromozomi omologi, anafază I, cromozomi monocromatidici, cromatide.

S-ar putea să vă placă și