Sunteți pe pagina 1din 2

Şcoala Nr.

13 Ştefan cel Mare Galaţi


Str. Constructorilor, nr.9 – Galaţi
Telefon: 0236 452 072
E-mail: scoala13galati@yahoo.com
Nr. Inreg. ..........................................

Convenţie de parteneriat

Art. 1. Pãrţile de convenţie :


Şcoala Gimnazialã Stefan cel Mare, reprezentatã prin Prof. Chiriac
Luminita, în calitate de director, cu sediul in Galaţi, str. Constructorilor, nr.9
Şi,
________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Art. 2. Obiectul Convenţiei


 Obiectul convenţiei îl constituie desfăşurarea de activităţi educative
comune în cadrul Programului National Scoala Altfel de cãtre elevii
Şcolii Gimnaziale Stefan cel Mare şi Biroul Poliţiei Rutiere Galaţi,
reprezentat prin ________________________________.

Art.3. Obligaţiile Pãrţilor :


Şcoala Gimnazialã Stefan cel Mare:
 Asigurã derularea activitãţilor ;
 Faciliteazã accesul partenerilor educaţionali pentru a sprijini
desfãşurarea activitãţilor ;
 Asigurã logistica necesarã în procesul de informare
 Promoveazã, împreunã cu Şcoala, activitãţile, în relaţia cu
mass-media, partenerii şi colaboratorii ;
 Asigurã materiale de afişaj ;
 Sprijinã derularea activitãţilor.
Art. 4. Durata Convenţiei :
Prezenta Convenţie este valabilã pe parcursul unui an şcolar de la
data semnãrii sale, cu prelungire automatã pentru noi perioade de câte un an,
dacã nici una dintre pãrţi nu notoficã în scris celeilalte pãrţi, cererea expresã
de încetare a valabilitãţii sale.

Art. 5. Modificãri ale convenţiei :


Modificarea acestei convenţii va fi fãcutã numai cu acordul scris al
Pãrtilor, prin Act Adiţional, semnat si datat de ambele pãrţi.

Art. 6. Rezilierea Convenţiei :


Aceasta Convenţie poate fi declaratã nulã şi neavenitã numai cu
acordul scris al Pãrţilor.
Prezenta Convenţie, încheiatã astãzi,___/___/201 , în douã exemplare,
câte unul de fiecare parte, intrã în vigoare de la data semnãrii.

Şcoala Gimnazialã Stefan cel Mare


Director,
Prof. Chiriac Luminita

Inspectoratul Judetean de Poliţie Galaţi


Reprezentant,