Sunteți pe pagina 1din 4

Competențe specifice Competenţ Conţinuturi Nr Data Observaţii

e specifice de
ore
I. Omul – fiinţă socială Cartea mea de vizită
Investigarea/aprecierea
faptelor şi evenimentelor 1 1. Stiluri de comunicare. Lucrul în echipă. Luarea 1 Analiza intereselor și valorilor
sociale din comunitatea deciziilor. personale
locală, naţională, 1 2. Conflictele în limita normelor morale și juridice. 1
europeană; 2 3. Familia – prima mea aparență în grup. 1 Elaborarea unui plan de acțiuni
2 4. Funcțiile și responsabilitățile familiei. 1 pentru atingerea scopurilor personale
Ilustrarea prin fapte a 2 5. Părinți și copii.Rolul familiei în educația calităților 1
apartenenţei la familie, 2 de bun părinte. 1 Stabilirea ierarhiei priorităților
comunitate, statul 3 6.Valori sociale și personale.
Republica Moldova, 3 7. Comportamentul presocial. 1 Angajarea în acțiuni de voluntariat
Europa; 3 8. Laborator de creație. Articol de ziar. 1
9. Evaluare sumativă. 1
1,2,3 1
II. Societatea democratică Studierea materialelor tematice din
Investigarea/aprecierea mass-media despre perspectiva
faptelor şi evenimentelor 5 10. Analiza evaluării. Democrația și participarea civică 1 proeuropeană a RM
sociale din comunitatea în lume și în Republica Moldova.
locală, naţională, 6 11. Pluralismul și societatea civilă. 1 Discuții în grup pe probleme de
europeană; 5 12. Funcționarea în sistem a drepturilor, libertăților și 1 interes public
responsabilităților oamenilor. Restrîngerea unor
drepturi și libertăți. Masa rotundă ”Ce înseamnă a fi
4 13. Cetățenia Republicii Moldova. Cetățenia Uniunii 1 cetățean a RM?”
Europene.
Ilustrarea prin fapte a 4 14. Perspectiva europeană a Republicii Moldova. 1 Agenda faptelor bune
apartenenţei la familie, 4 15. Lumea multiculturală și păstrarea valorilor 1
comunitate, statul RM, 4,5,6 naționale. Tradiții și obiceiuri. Portul popular.
Europa; 16. Evaluare. 1

III. Viaţa şi sănătatea - valori personale şi sociale Analiza experiențelor locale în


situații de risc
1
Aplicarea strategiilor de 8,9 17.Analiza evaluării. Factorul uman, coeziunea 1
prevenire şi ameliorare a socială și diminuarea/ depășirea riscurilor. Analiza comportamentelor factotilor
problemelor de sănătate 8 18. Comportamentul inadvertent și consecințele lui. 1 de decizie, cetățenilor simpli in
9 19. Pasiuni și sentimente. Abstinența și importanța ei 1 cazuri de cataclism
Cooperarea în realizarea pentru un mod de viață sănătos și sigur.
unor proiecte la nivel de 9 20. Dreptul persoanei la ocrotirea sănătății. 1 Proiect de acțiuni a unui mod de
instituţie/comunitate 9 21. Polița de asigurare obligatorie de asistență 1 viață sănătos
medicală.
9 22. Primul ajutor premedical. 1 Masă rotundă
9 23. Laborator de creație. Primul ajutor medical. 1
8,9 24. Căi decente de depășire a barierelor, dificultăților, 1
stărilor de depresie, anxietate și stres.
8,9 25. Evaluare sumativă. 1
IV. Dezvoltarea personală şi ghidarea în carieră Joc de rol, stimulare ainterviului de
Ilustrarea prin fapte a angajare
apartenenţei la familie, 12 26. Analiza evaluării.Profesionalizarea în Republica 1
comunitate, statul Moldova. Exerciții de comunicare asertivă
Republica Moldova, 12 27. Cariera și factorii de decizie. 1
Europa; 12 28. Promovarea personală. 1 Discuții despre utilitatea informa-
12 29. Resursele personale și cariera. 1 țiilor cu privire la ofertele educațio-
10 30. Proiectul individual de carieră. 1 nale care pot fi alese după finalizarea
Valorificarea oportunităţilor 11 31. Producător și consumator. Drepturi și 1 clasei a –IX-a
de dezvoltare personală şi responsabilități.
integrare socio-profesională 11 32. Bunurile și serviciile publice. 1 Alternative ocupaționale
reuşită. 10,11,12 33. Evaluare finală. 1
1 Elaborarea unui mini-proiect despre
dezvoltarea personală și profesională

2
3
Subcompetențe specifice

1. Mnifestarea capacităților de comunicare eficientă

2. Aprecierea rolului de părinte și a responsabilităților asociate

3. Determinarea echilibrului dintre interesul personal și binele public

4. Justificarea necesității integrării europene a RM și a păstrării în acest proces a valorilor nașionale

5. Aprecierea nivelului de funcționare în sistem a drepturilor libertăților și responsabilităților omului

6. Proiectarea modelului unei societăți virtuale din perspecyiva valorilor fundamentale ale democrației și a normelor de convețuire
socială

7. Identificarea soluțiilor pentru dilemele morale cu care se confruntă în procesul de adoptare a deciziilor

8. Analiza eventualelor conseccințe ale comportamentului asociat riscurilor

9. Proiectarea strategiilor de ameliorare a propriei sănătăți și a celei colective

10.Modelarea comportamentelor de promovare personală

11.Proiectarea acțiunilor privind valorificarea în viața cotidiană a dreptului consumatorului

12.Adoptarea deciziilor argumentate pentru eventualul domeniu profesional