Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educației și Științei

Colegiul de Construcții Hîncești

Referat
Tema: Rolul Agenției Relații Funciare și
Cadastru în evaluare.

Grupa: EI-161
Elaborat: Dubceac Ecaterina
Verificat: Cioară Olga 2019
Direcția Cadastru şi Evaluarea bunurilor imobile
Direcţia Cadastru Imobiliar şi Funciar este o subdiviziune a Agenţiei Relaţii
Funciare şi Cadastru cu funcţii de coordonare, colectare, păstrare a informaţiei şi
materialelor cadastrului funciar, imobiliar, evaluarea bunurilor imobile, care
asigură realizarea politicii de stat în domeniul respectiv.

În activitatea sa Direcţia se călăuzeşte de legile RM, decretele Preşedintelui RM,


hotărîrile Guvernului RM, Regulamentul Agenţiei, alte acte normative.
Direcţia este condusă de către şeful Direcţiei, care se numeşte şi se eliberează din
funcţie prin ordinul directorului general al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru.
În componenţa Direcţiei activează şi Secţia evaluarea bunurilor imobile.

Atribuţiile şi competenţele DCIF:


 Contribuirea promovării politicii şi strategiei statului în domeniile cadastrului
funciar, cadastrului şi evaluării bunurilor imobile.
 Identificarea problemelor prioritare ale cadastrului funciar şi cadastrului imobiliar
şi elaborarea planurilor de acţiuni în domeniu.
 Promovarea reformei organizaţional-economică în domeniile cadastrului, făcînd
propuneri de armonizare a actelor legislative şi normative din această sferă cu
standardele şi normele europene.
 Coordonarea lucrărilor ce ţin de crearea cadastrului şi evaluării bunurilor imobile.
 Promovarea implementării noilor tehnologii, echipamente şi aparate în domeniile
de activitate.
 Contribuirea la realizarea reformei funciare.
 Contribuirea la dezvoltarea pieţei imobiliare.
 Coordonarea activităţii privind pregătirea, instruirea, reciclarea, recalificarea şi
atestarea cadrelor în domeniul cadastrului.
 Contribuirea la colaborarea internaţională în domeniul cadastrului.
 Dirijarea metodologică a lucrărilor de ţinere a cadastrului funciar şi imobiliar.
 Elaborarea şi prezentarea autorităţilor administraţiei publice locale registrelor
deţinătorilor de teren pentru a fi completate, reieşindu-se din modificările curente,
şi exercită controlul asupra ţinerii lor.
 Sistematizarea cadastrelor municipale, raionale şi elaborarea cadastrului funciar la
nivel naţional.
 Stabilirea modului de efectuare a lucrărilor cadastrale, colectarea datelor pentru
cadastrele de specialitate, modului de elaborare, actualizare a planului cadastral, a
planului geometric şi modului de efectuare înscrisurilor în registrul bunurilor
imobile.
 Organizarea concursului pentru suplinirea funcţiei de registrator în Oficiile
Cadastrale Teritoriale (OCT).
 Elaborarea proiectelor de instrucţiuni şi de indicaţii metodice ce ţin de estimarea
bunurilor imobile.
 Contribuirea la aplicarea unor metodologii şi tehnologii unice în cadrul
inventarierii şi evaluării bunurilor imobile în OCT.
 Atestarea de stat a evaluatorilor bunurilor imobile.
 Elaborarea actelor legislative şi normative ce ţin de cadastru funciar, imobiliar şi
de evaluare a bunurilor imobile.
 Participarea la elaborarea, în comun cu asociaţiile obşteşti, a Standardelor
Naţionale de Evaluare.
 Asigurarea reglementării activităţii în domeniul evaluării bunurilor imobile.
 Organizarea procesului de instruire a cadrelor în domeniul evaluării bunurilor
imobile, inclusiv în scopuri de impozitare.
 Colaborarea cu ministerele şi departamentele cointeresate în implementarea
sistemului nou de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării.

Secţia de evaluare a bunurilor imobile

Activitatea de evaluare a bunurilor imobile

Evaluarea bunurilor imobile este un gen relativ nou de activitate în Republica


Moldova. Extinderea proceselor de privatizare şi demonopolizare a proprietăţii de
stat, restructurarea întreprinderilor industriale ar fi fost imposibilă fără reformarea
metodelor aplicate la evaluarea bunurilor şi drepturilor asupra acestora.
În condiţiile economiei planificate evaluare bunurilor imobile înseamnă
determinarea costului cheltuielilor de construcţie, a fertilităţii solului, recoltei
plantaţiilor multianuale.
Economia de piaţă necesită o cu totul altă atitudine faţă de activitatea estimatorie.
Orice obiect ce constituie un bun imobil este marfă şi trebuie evaluat în mod
corespunzător.
Evaluarea bunurilor imobile se efectuează de către întreprinderi de evaluare, care
dispun de licenţa pentru activitatea dată. În majoritatea cazurilor evaluarea
bunurilor imobile presupune determinarea valorii de piaţă a acestora.

În domeniul evaluării bunurilor imobile Agenţia are următoarele


atribuţii:
1. Elaborează acte normative privind organizarea şi dezvoltarea a activităţii de
evaluare;
2. Asigură implementarea sistemului nou de evaluare a bunurilor imobile, inclusiv
în scopul impozitării;
3. Creează baza metodologică şi metodică pentru evaluarea şi reevaluarea
bunurilor imobile, inclusiv în scopul impozitării;
4. Asigură crearea şi ţinerea bazei de date centrale privind valoarea bunurilor
imobile şi a bazei de date privind preţurile tranzacţiilor curente cu bunuri imobile;
5. Asigură aplicarea metodologiilor şi tehnologiilor unice în cadrul inventarierii
tehnice şi a evaluării bunurilor imobile;
6. Asigură, în limitele competenţei sale şi conform legislaţiei în vigoare aplicarea
prevederilor actelor normative în domeniul estimării valorii de piaţă a bunurilor
imobile de către întreprinderile de evaluare indiferent de tipul de proprietate şi
forma de organizare juridică;
7. Monitorizează dezvoltarea pieţei bunurilor imobil, dinamica preţurilor la
bunurile imobile pe teritoriul republicii;
8. Elaborează, în comun cu asociaţiile obşteşti ale evaluatorilor, Standardele
Naţionale de Evaluare;
9. Coordonează activitatea oficiilor cadastrale teritoriale în domeniul evaluării
bunurilor imobile;
10. Asigură ţinerea registrului de eliberare a certificatelor de calificare a
evaluatorilor bunurilor imobile.
Secţia Evaluarea Bunurilor Imobile este parte componentă a Direcţiei Cadastru
Imobiliar şi Funciar. Această secţie a fost creată nemijlocit pentru a îndeplini
funcţiile Agenţiei în domeniul evaluării.
Secţia Evaluarea Bunurilor Imobile duce lucrul de elaborarea actelor normative
privind organizarea şi dezvoltarea activităţii de evaluare.
Asigură implementarea noului sistem de evaluare a bunurilor imobile în scopul
impozitării în conformitate cu Programul de măsuri aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr.670 din 9 iunie 2003. Pentru aceasta:

 Stabileşte: cadrul juridic al evaluării bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor,


drepturile şi obligaţiile evaluatorilor, rolul statului şi al organizaţiilor obşteşti în ce
priceşte reglementarea activităţii de evaluare;
 Creează baza metodologică şi metodică pentru evaluarea şi reevaluare bunurilor
imobile
 Asigură crearea şi ţinerea bazei de date centrale privind valoarea bunurilor imobile
şi a bazei de date privind preţurile tranzacţiilor curente cu bunurile imobile;
 Asigură aplicarea metodologiilor şi tehnologiilor unice în cadrul inventarierii
tehnice şi evaluării bunurilor imobile.
În limitele competenţei sale şi conform legislaţiei în vigoare secţia asigură aplicare
prevederilor actelor normative în domeniul estimării valorii de piaţă a bunurilor
imobile de către întreprinderile de evaluare indiferent de tipul de proprietate şi
forma de organizare juridică.

Una din funcţiile secţiei este şi ţinerea registrului de eliberare a certificatelor de


calificate Această funcţie include organizare seminarelor, acordarea consultaţiilor,
examinarea cererilor depuse pentru obţinerea certificatelor de calificate şi
nemijlocit desfăşurarea examenelor de calificare.