Sunteți pe pagina 1din 4

ACTIV ȘI PASIV

ACTIVUL

ACTIVELE sunt resurse controlate de entitatea economică, care provin din evenimente trecute și de la care
se așteaptă să genereze avantaje economice, viitoare beneficii, fluxuri de trezorerie.

Normele contabilității românești prevăd următoarea structură a activului bilanțier în ordinea crescătoare
a lichidității: Active imobilizate, Active circulante, Cheltuieli in avans.

A. ACTIVE IMOBILIZATE

Activele imobilizate sunt bunurile și valorile cu o durată de folosință mai mare de 1 an în activitatea
entității economice și care nu se consumă la prima utilizare.

Activele imobilizate cuprind 3 grupe: necorporale, corporale și financiare.

Activele imobilizate necorporale – active identificabile nemonetar fără formă fizică.

Categorii de active imobilizate necorporale:

a. Cheltuieli de constituire;
b. Cheltuieli de dezvoltare;
c. Cheltuieli de concesiuni cu brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare cu
excepția celor create intern de entitate;
d. Active necorporale de exploatare și evaluare a resurselor minerale;
e.
f. Alte imobilizări necorporale – se înregistrează avansurile acordate furnizorilor de imobilizări
necorporale, programelor informatice create de entitate sau achiziționate de la terți pentru
necesitățile proprii de utilizare precum și rețete, modele, formule, prototipuri, etc.

Imobilizările corporale sunt active fizice tangibile care îndeplinesc următoarele caracteristici:

- deținute de entitate pentru a fi utilizate în producerea sau furnizarea de bunuri sau servicii pentru
a fi închiriate terților sau pentru a fi utilizate în scopuri administrative;
- au durata de utilizare mai mare de un an.

Categorii de imobilizări corporale:

a. terenuri;
b. amenajări de terenuri;
c. construcții;
d. instalații tehnice și mijloace de transport (echipamente tehnologice, aparate și instalații de
măsurare, control și reglare, mijloace de transport);
e. mobilier, aparatură birotică;
f. echipamente de protecție a valorilor umane și materiale;
g. investiții imobiliare;
h. active corporale de exploatare și evaluare a resurselor minerale;
i. active biologice productive;

Page 1 of 4
j. imobile în curs de aprovizionare – acestea reprezintă imobilizări corporale cumpărate și facturate
de către furnizor pentru care s-au transferat riscurile și beneficiile aferente dar care sunt în curs
de aprovizionare (fie nesosite, fie sosite dar nerecceptionate).

Imobilizări financiare – cuprind valorile financiare investite de entitatea economică în patrimoniul altor
entități economice cum ar fi: titluri de participațiune, creanțe atașate participanților, ămprumuturi, etc.

Categorii de imobilizări financiare:

- acțiunile deținute la entități afiliate;


- împrumuturile acordate emitităților afiliate;
- acțiunile deținute la entități associate și entități controlate în comun;
- împrumuturi acordate entităților associate și entităților controlate în comun;
- investițiile deținute ca imobile;
- alte împrumuturi.

B. ACTIVE CIRCULANTE

Un activ se clasifică ca activ circulant atunci când:

a. se așteaptă să fie realizat sau este deținut cu intenția de a fi vândut sau consumat în cursul normal
al ciclului de exploatare al entității;
b. este deținut în principal în scopul tranzacționării;
c. se așteaptă a fi realizat în termen de 12 luni de la data bilanțului;
d. este reprezentat de numerar sau echivalente de numerar a căror utilizare nu este restricționată;

Categorii:

1. Stocuri de Active Circulante:


 deținute pentru a fi vândute pe parcursul desfășurării normale a activității;
 în curs de producție în vederea vânzării în procesul desfășurării normale a activității;
 sub formă de materii prime, materiale și alte consumabile care urmează să fie folosite în procesul
de producție sau pentru prestări de servicii;

În categoria stocurilor se cuprind:

a. mărfuri;
b. materii prime;
c. materii consumabile (materiale auxiliare, consumabile, materiale pentru ambalat, piese de
schimb, semințe și materiale de plantat, furaje și alte consumabile) care participă sau ajută la
procesul de fabricare sau exploatare fără a se regăsi de regulă în produsul finit;
d. materii de natura de obiectelor de inventar;
e. produse și anume semifabricate, produse finite, rebuturi, materii recuperabile și deșeuri, produse
agricole.
2. Creanțe – sumele de bani, lucrări sau servicii, avansate temporar altor persoane fizice sau juridice
și pentru care se așteaptă să se primească un echivalent sub forma unei sume de bani sau a unui

Page 2 of 4
sericiu, acestea pot fi: stocuri vândute clienților, avansuri în bani acordate salariațiilor care se
deplasează în interes de serviciu.

Persoanele care datorează sume de bani unei entități economice se numesc debitori.

3. Investiții pe termen scurt – sunt cuprinse acțiunile deținute la entități afiliate și alte investiții pe
termen scurt.
4. Casa și conturi la bănci – sunt incluse depozitele în lei și în valută ale entității păstrate în casierie
sau în conturi la bănci, acreditive și alte valori.

C. CHELTUIELI ÎN AVANS – sunt sumele achitate în cursul exercițiului curent dare care se referă la
servicii ce vor fi primite abea în exercițiul următor când vor fi recunoscute drept cheltuieli
(abonamente sau chirii plătite în avans).

PASIVUL

Pasivul reflectă sursele de finanțare a bunurilor economice adică a Activelor.

1. Capitaluri proprii

Capitalul – reprezintă aportul în numerar sau și în natură al asociaților sau acționarilor la constituirea
societății comerciale. Capitalurile proprii cuprind: capital subscris ce se divid în capitaluri subscrise
nevărsate și capital subscris vărsat.

Capitalurile subscrise nevărsate – capitaluri pe care proprietarii s-au angajat să îl pună la dispoziția entității
conomice (promisiunea contabilă).

Capitalurile subscrise vărsate – partea de capital subscris care a fost fizic depusă de către proprietar la
dispoziția entității economice.

2. Prime legate de capital – se referă la capitalul adițional creat prin primele de emisiune, fuziune,
aport și de conversie.
3. Rezerve de reevaluare – plusurile de valoare create prin reevaluarea activelor imobilizate ca
diferență dintre valoarea mai mare rezultată în urma acestei operațiuni și valoarea înregistrată în
contabilitate mai mică a elementelor de acitv.
4. Rezerve – surse constituite anual din profitul entității economice în limitele prevăzute de
reglementările în vigoare de statutele entității economice sau conform deciziei AGA.

Constituirea rezervelor se ține pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare, alte rezerve.

5. Rezultatul exercițiului financiar poate fi favorabil caz în care reprezintă un profit și o sursă de
finanțare până în momentul repartizării lui pe destinații legale sau statutare. Sau poate fi negativ
caz în care reprezintă o pierdere ce trebuie acceptată în această ultimă situație rezultatul este
prezent în bilanț, cu semnul ”-” micșorând capitalul propriu.

Rezultatul exercițiului se determină ca diferență între: veniturile și cheltuielile exercițiului.

Page 3 of 4
1. Rezultatul raportat – rezultatul financiar sau parte din rezultat a cărei afectare financiară a fost
amânată de către AGA.

Rezultatul raportat poate fi pozitiv în cazul beneficiilor nerepartizate sau negative (adică pierderi
constatate la închiderea exercițiilor anterioare neacoperite încă din punct de vedere financiar).

2. Datorii – se referă la credite bancare, împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, datorii comerciale față
de furnizori, datorii fiscale salariale, datorii către asociați din operații de capital, dividende, etc. În general
persoanele fizice sau persoanele juridice față de care entitățile economice au datorii se numesc creditori.

3. Provizioane – destinate să acopere datorii a căror natură este clar definită și care la data bilanțului este
probabil să existe sau este cert că vor exista dare care sunt incerte în ceea ce privește valoarea sau data
la care vor apărea.

Se constituie pentru elemente cum sunt:

a. Litigii, amenzi, penalități, despăgubiri, daune și alte datorii incerte;


b. Cheltuieli legate de activitatea de service în perioada de garanție și alte cheltuieli privind garanția
acordată clienților;
c. Dezafectarea imobilizărilor corporale și ale acțiunilor similare legate de acestea;
d. Acțiuni de restituire;
e. Pensii și obligații similare;
f. Impozite;
g. Terminarea contractului de muncă;
h. Prime ce urmează a se acorda personalului în funcție de profitul realizat potrivit provizioanelor
legale sau contractuale;
i. Provizioane în legătură cu acorduri de cesiune;
j. Provizioane pentru contracte cu titlu oneros;
k. Alte provizioane.

5. Venituri în avans - Acele valori care asigură alocarea pentru fiecare exercițiu financiar, numai a
veniturilor care sunt proprii, ele se referă la subvenții pentru investiții și venituri înregistrate în
avans.

Subvenții – în categoria subvenții se cuprind subvențiile aferente activelor și subvenții aferente veniturilor,
acestea pot fi primite de la guvernul propriu zis, agenții guvernamentale și alte instituții guvernamentale
naționale și internaționale.

Veniturile înregistrate în avans – sumele încasate în cursul exercițiului în contul unor servicii care vor fi
prestate în cursul exercițiului următor când vor fi recunoscute ca venituri cum ar fi chirii sau abonamente
încasate în avans.

Legea contabilității

Ordinul 1802/2014

Page 4 of 4