Sunteți pe pagina 1din 21

Coordonator: Eugenia PARLICOV, Ministerul Educaţiei

DISCIPLINA EDUCAŢIE CIVICĂ


Autori: Eugenia PARLICOV, Ministerul Educaţiei
Violeta MIJA, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Rodica SOLOVEI, dr., conf. univ., Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei


Treaptă gimnazială
DOMENIUL: OMUL - FIINȚĂ SOCIALĂ
STANDARDUL: Elevul identifică şi aplică reguli şi norme de convieţuire în societate
Produse prin care se
Competenţa specifică va concretiza/măsura Criterii de evaluare a produselor respective Indicatori de competenţă
competenţa
1. Investigarea/aprecierea Răspuns oral/scris  Corespunderea răspunsului cu tema anunțată; 1.1. Recunoaște în comportamentul uman,
faptelor şi evenimentelor  Apărarea prin propriul punct de vedere a situației date; la general, şi în comportamentul propriu, în
sociale din comunitatea locală,  Argumentarea și structurarea logică a asociațiilor în corespundere cu materia studiată; particular, acţiunile social acceptate și cele
naţională, europeană  Utilizarea adecvată a termenilor specifici limbajului civic. neacceptate.
Investigaţia  Definirea şi înțelegerea problemei investigate; 1.2. Compară comportamentul uman acceptat în
 Folosirea diverselor procedee pentru obținerea datelor necesare; societate cu comportamentul uman dezaprobat /
 Colectarea şi organizarea datelor obţinute; deviant şi descrie efectele sociale ale acestora
 Formularea şi verificarea ipotezei cu privire la problema luată în studiu;
 Alegerea şi descrierea metodelor folosite pentru investigaţie;
 Prezentarea rezultatelor;
 Formularea concluziilor.
Studiu de caz realizat  Formularea problemei specifice cazului; 1.3. Explică necesitatea regulilor şi normelor în
 Capacitatea de documentare, de analiză și de sinteză a informaţiei, adaptarea conținutului; societate.
 Capacitatea de colaborare în echipă;
 Calitatea soluțiilor, ipotezelor propuse, argumentarea acestora;
 Oportunitatea soluțiilor, ipotezelor propuse pentru rezolvarea adecvată a cazului analizat;
 Corectitudinea formulărilor;
 Utilizarea adecvată a limbajului civic;
 Respectarea limitei de întindere.
Poster  Atractivitatea și corespunderea temei/subiectului anunțat;
 Designul: titlul, claritatea structurii, complementaritatea elementelor;
 Corelarea ilustraţiei posterului cu conţinutul acestuia;
 Utilizarea elementelor grafice (figuri, tabele), a caracterelor cu dimensiuni şi culori de fond
adecvate/potrivite
 Consistenţa informaţiei-cheie prezentate prin poster;
 Corectitudinea textului posterului;
 Prezentarea unei concluzii la tema posterului.
4. Cooperarea în realizarea unor Proiect de grup:  Descrierea situaţiei 1.4. Elaborează un cod de reguli și norme
proiecte la nivel de instituţie/ Reguli şi norme  Argumentarea necesităţii documentului comportamentale generale pentru respectare în
comunitate comportamentale  Relaţionarea, cooperarea în selectarea/prelucrarea/generalizarea propunerilor familie și în locuri publice (bibliotecă, instituție
 Raportarea proiectului la statutul în vigoare al instituţiei de ocrotire a sănătății, grădină publică, grădiniță
 Coerenţa logică a mesajului de copii, primărie, poștă, cafenea, discotecă etc.)
 Realizarea adecvată a sarcinii
 Respectarea limitei de întindere.
STANDARDUL: Produce acte de valorificare a calităților cetățenești în viața privată și publică

Produse prin care se


Competenţa specifică va concretiza/măsura Criterii de evaluare a produselor respective Indicatori de competenţă
competenţa

2. Ilustrarea prin fapte a Răspuns oral/scris  Corespunderea răspunsului cu tema anunțată; 1.1. Identifică însușiri umane proprii
apartenenţei la familie,  Apărarea prin propriul punct de vedere a situației date; oamenilor /comunității.
comunitate, statul Republica  Argumentarea și structurarea logică a asociațiilor în corespundere cu materia studiată;
Moldova, Europa.  Utilizarea adecvată a termenilor specifici limbajului civic.

Dezbaterea  Definirea problemei; 2.3.Compară comportamentele umane


 Argumentarea; constructive cu cele distructive și formulează
 Sinteza; judecăți de valoare.
 Considerarea punctelor de vedere opuse celor proprii;
 Managementul timpului.

Mesajul colectiv  Conţinutul mesajului (adecvanţa, coerenţa, logica); 2.6. Distinge comportamentul prosocial de
 Racordarea mesajului la cerinţa formulată; comportamentele umane obișnuite.
 Originalitatea prezentării;
 Relaţionarea, cooperarea în selectarea/prelucrarea/prezentarea informaţiei

4. Cooperarea în realizarea unor Interviul  Identificarea persoanelor/grupurilor ţintă 2.5. Exercită acțiuni de valorificare a
proiecte la nivel de instituţie/  Formularea întrebărilor cu referire la subiect. constructivismului în raport cu mediul.
comunitate  Claritatea exprimării
 Respectarea etichetei verbale
 Generalizarea informaţiei
 Formularea concluziilor

Prezentare orală  Structurarea mesajului; 2.2. Aduce exemple de strategii de dezvoltare


 Coerenţa şi logica expunerii; individuală și în grup pentru consolidarea
 Relevanţa subiectului (abordare axată pe exemple din cotidian); identității, respectului de sine și a respectului
 Argumentarea opiniei; față de ceilalți.
 Gestiunea suporturilor (tabla, transparente, postere, tabele etc.).
 Managementul timpului;

Acţiune de interes  Identificarea problemei; 2.5. Exercită acțiuni de valorificare a


comunitar: proiectul  Constituirea echipei; constructivismului în raport cu mediul.
 Formularea obiectivelor;
 Trasarea sarcinilor:
 Estimarea resurselor (buget, timp, parteneri...);
 Distribuirea /realizarea atribuţiilor;
 Prezentarea rezultatelor;
 Determinarea posibilităţilor de asigurare a durabilităţii proiectului.
DOMENIUL: SOCIETATEA DEMOCRATICĂ

STANDARDUL: Interpretează contexte uzuale, operând cu valorile general-umane, naționale și democratice

Produse prin care se


Competenţa specifică va concretiza/măsura Criterii de evaluare a produselor respective Indicatori de competenţă
competenţa

1. Investigarea/aprecierea faptelor Interviul  Identificarea persoanelor/grupurilor ţintă 3.4. Determină care dintre valori sunt
şi evenimentelor sociale din  Formularea întrebărilor cu referire la subiect. ignorate în comunitatea școlară și locală,
comunitatea locală, naţională,  Claritatea exprimării descrie situațiile și identifică cauzele
europeană  Respectarea etichetei verbale eventuale ale acestora.
 Generalizarea informaţiei
 Formularea concluziilor

Discursul /pledoaria  Raportarea la subiect 3.2. Formulează judecăți de valoare


 Fluenţa vorbirii referitoare la elementele ce constituie
 Claritatea şi coerenţa mesajului identitatea cetățeanului Republicii Moldova.
 Logica / validitatea argumentelor
 Formularea concluziei în baza argumentelor premiselor
 Corectitudinea lingvistică a exprimării

Miniproiectul  Definirea problemei 3.5. Proiectează algoritmul pașilor pentru


 Identificarea eventualelor soluţii soluționarea anumitor probleme identificate
 Elaborarea planului de acţiuni și argumentează oportunitatea acestora din
 Descrierea paşilor perspectivă axiologică.
 Formularea concluziilor şi recomandărilor
 Originalitatea prezentării rezultatelor
 Gradul de implicare în activitate

Masa rotundă  Formularea temei/ problemei Aduce exemple de respectare a valorilor


 Capacitatea moderatorilor de a formula întrebări la subiect general-umane, naționale și democratice în
 Abilitatea de exprimare/argumentare a opiniei, inclusiv prin materiale familie, școală, comunitate.
documentare suplimentare la tema abordată
 Cultura discuţiei
 Respectarea limitei de întindere.
STANDARDUL: Recunoaşte în situaţii reale şi/sau modelate cazuri de încălcare a drepturilor și libertăților omului/copilului și promovează mecanisme legale de protecție a acestora

Competenţa specifică Produse prin care se va Criterii de evaluare a produselor respective Indicatori de competenţă
concretiza/măsura competenţa
4. Cooperarea în realizarea unor proiecte Discursul /pledoaria  Raportarea la subiect 4.1. Identifică și defineşte drepturile și libertățile
la nivel de instituţie/comunitate  Fluenţa vorbirii copilului și responsabilitățile asociate.
 Claritatea şi coerenţa mesajului
 Logica / validitatea argumentelor
 Formularea concluziei în baza argumentelor premiselor
 Corectitudinea lingvistică a exprimării
Acţiune de interes comunitar:  Actualitatea și oportunitatea temei . 4.2. Recunoaște în diverse contexte situații de
campanie de informare  Formularea obiectivelor. exercitare a drepturilor și libertăților omului /
 Relaţionarea, cooperarea în selectarea/prelucrarea/prezentarea informaţiei. copilului și a responsabilităților asociate.
 Coerenţa logică a mesajului.
 Capacitatea de argumentare.
 Realizarea adecvată a sarcinii.
 Respectarea limitei de întindere.
Interviul de grup  Formularea ipotezei 4.3. Clasifică, după unul sau mai multe criterii
 Utilizarea tehnicilor de intervievare explicite sau implicite, situațiile de încălcare a
 Intensitatea exprimării opiniilor drepturilor și libertăților omului /copilului.
Poster  Atractivitatea și corespunderea temei/subiectului anunțat;
 Designul: titlul, claritatea structurii, complementaritatea elementelor;
 Corelarea ilustraţiei posterului cu conţinutul acestuia;
 Utilizarea elementelor grafice (figuri, tabele), a caracterelor cu dimensiuni şi
culori de fond adecvate/potrivite
 Consistenţa informaţiei-cheie prezentate prin poster;
 Corectitudinea textului posterului;
 Prezentarea unei concluzii la tema posterului.
Discursul /pledoaria  Raportarea la subiect 4.4. Exemplifică și descrie instrumente și
 Fluenţa vorbirii mecanisme legale de protecție a drepturilor și
 Claritatea şi coerenţa mesajului libertăților omului /copilului la nivel local și/sau
 Logica / validitatea argumentelor național.
 Formularea concluziei în baza argumentelor premiselor
 Corectitudinea lingvistică a exprimării
Studiu de caz realizat  Formularea problemei specifice cazului; 4.5. Propune soluții /întreprinde acțiuni legale
 Capacitatea de documentare, de analiză și de sinteză a informaţiei, adaptarea și pertinente pentru situații de încălcare a
conținutului; drepturilor personale și ale altora.
 Capacitatea de colaborare în echipă;
 Calitatea soluțiilor, ipotezelor propuse, argumentarea acestora;
 Oportunitatea soluțiilor, ipotezelor propuse pentru rezolvarea adecvată a
cazului analizat;
 Corectitudinea formulărilor;
 Utilizarea adecvată a limbajului civic;
 Respectarea limitei de întindere.
DOMENIUL: VIAŢA ŞI SĂNĂTATEA – VALORI PERSONALE ŞI SOCIALE
STANDARDUL: Determină și descrie importanța Vieții și Sănătății din perspectivă personală și socială

Produse prin care se


Competenţa specifică va concretiza/măsura Criterii de evaluare a produselor respective Indicatori de competenţă
competenţa

2. Aplicarea strategiilor de prevenire Discursul /pledoaria  Raportarea la subiect 5.1 Identifică și descrie comportamentul
şi ameliorare a problemelor de  Fluenţa vorbirii specific modului sănătos de viață și al modului
sănătate  Claritatea şi coerenţa mesajului nesănătos de viață.
 Logica / validitatea argumentelor
 Formularea concluziei în baza argumentelor premiselor
 Corectitudinea lingvistică a exprimării

Referat  Formularea ipotezei 5.3. Argumentează valoarea sănătății pentru


 Analiza comparativă a surselor de documentare individ și societate.
 Rigurozitatea ştiinţifică demonstrată în abordarea temei
 Descrierea observațiilor
 Interpretarea personala a rezultatelor cercetării
 Realizarea de desene, grafice, diagrame, tabele
 Relevanţa concluziei (raportată la ipoteza inițială)
 Oportunitatea surselor bibliografice
 Originalitatea prezentării

Proiect de cercetare  Analiza situaţiei 5.4. Identifică relația cauză-efect pentru situații
 Definirea problemei din cotidian relevante stării de sănătate fizică și
 Determinarea surselor de documentare psihică.
 Analiza şi sinteza informaţiei
 Formularea concluziilor şi recomandărilor
 Validarea acestora prin consultarea persoanelor resursă
 Originalitatea prezentării rezultatelor
 Gradul de implicare în activitate

Masa rotundă  Formularea temei/ problemei 5.5. Formulează reguli și norme


 Capacitatea moderatorilor de a formula întrebări la subiect comportamentale de promovare a modului
 Abilitatea de exprimare/argumentare a opiniei, inclusiv prin materiale sănătos de viață.
documentare suplimentare la tema abordată
 Cultura discuţiei
 Respectarea limitei de întindere.
STANDARDUL: Recunoaște în cotidian bolile / riscurile asociate modului nesănătos de viață și selectează metode relevante de protecție a vieții și sănătății proprii și ale celorlalți

Produse prin care se va


Competenţa specifică Criterii de evaluare a produselor respective Indicatori de competenţă
concretiza/măsura competenţa
3. Cooperarea în realizarea unor proiecte Discursul /pledoaria  Raportarea la subiect 6.2. Exemplifică și descrie boli și alte riscuri
la nivel de instituţie/comunitate  Fluenţa vorbirii asociate modului nesănătos de viață (alimentație;
 Claritatea şi coerenţa mesajului violență; ignorarea abstenenței în relații
 Logica / validitatea argumentelor intime, în consumul de alcool, țigări, substanțe
 Formularea concluziei în baza argumentelor premiselor narcotice; utilizarea nelimitată a computatorului,
 Corectitudinea lingvistică a exprimării telefonului mobil etc.).
Investigaţia  Definirea şi înțelegerea problemei investigate; 6.3. Explorează diverse surse de informații
 Folosirea diverselor procedee pentru obținerea datelor necesare; pentru identificarea cauzelor îmbolnăvirilor și
 Colectarea şi organizarea datelor obţinute; determinarea metodelor eficiente de protecție
 Formularea şi verificarea ipotezei cu privire la problema luată în studiu;
 Alegerea şi descrierea metodelor folosite pentru investigaţie;
 Prezentarea rezultatelor;
 Formularea concluziilor.
Proiect  Precizarea temei 6.5. Identifică și aplică regulile de igienă
 Demonstrarea capacitatilor de organizare, planificare, valorificare a personală și norme de sanitărie în mediul de trai /
resurselor, creativitate si inventivitate, de analizasi sinteza de activitate și modalități individuale de protecție
 Capacitatea de a sintetiza si a structura informatiile, de a alege strategii, proce- a sănătății fizice și psihice.
duri, metode si mijloace adecvate necesare realizarii activitatilor preconizate.

DOMENIUL: DEZVOLTAREA PERSONALĂ ŞI ORIENTAREA PENTRU CARIERĂ


STANDARDUL: Operează cu informații despre caracteristicile psihofizice /competențele proprii și cerințele pieței forței de muncă

Produse prin care se va


Competenţa specifică Criterii de evaluare a produselor respective Indicatori de competenţă
concretiza/măsura competenţa
5. Valorificarea oportunităţilor de Poster  Atractivitatea și corespunderea temei/subiectului anunțat; 7.1. Identifică și descrie aptitudinile, interesele
dezvoltare personală şi integrare socio-  Designul: titlul, claritatea structurii, complementaritatea elementelor; și preferințele proprii cu referire la domeniul
profesională reuşită  Corelarea ilustraţiei posterului cu conţinutul acestuia; carierei.
 Utilizarea elementelor grafice (figuri, tabele), a caracterelor cu dimensiuni şi
culori de fond adecvate/potrivite
 Consistenţa informaţiei-cheie prezentate prin poster;
 Corectitudinea textului posterului;
 Prezentarea unei concluzii la tema posterului.
Referat  Formularea ipotezei 7.2. Selectează din sursele existente și
 Analiza comparativă a surselor de documentare organizează informația cu referire la cerințele
 Rigurozitatea ştiinţifică demonstrată în abordarea temei pieței forței de muncă și competențele specifice
 Descrierea observațiilor profesiilor/ meseriilor.
 Interpretarea personala a rezultatelor cercetării
 Realizarea de desene, grafice, diagrame, tabele
 Relevanţa concluziei (raportată la ipoteza inițială)
 Oportunitatea surselor bibliografice
 Originalitatea prezentării
Miniproiect  Definirea problemei 7.3. Compară și apreciază propriile aptitudini,
 Identificarea eventualelor soluţii interese și competențe în raport cu oferta pieței
 Elaborarea planului de acţiuni de muncă și cerințele angajatorilor.
 Descrierea paşilor
 Formularea concluziilor şi recomandărilor
 Originalitatea prezentării rezultatelor
 Gradul de implicare în activitate
Masa rotundă  Formularea temei/ problemei 7.4. Elaborează pași eventuali de inserție
 Capacitatea moderatorilor de a formula întrebări la subiect în mediul profesional / antreprenorial și îi
 Abilitatea de exprimare/argumentare a opiniei, inclusiv prin materiale interpretează din perspectiva cadrului legal.
documentare suplimentare la tema abordată
 Cultura discuţiei
 Respectarea limitei de întindere.
Portofoliul  Descrierea conţinutului portofoliului(sumarul, care include titlul fiecărei 7.6. Elaborează și prezintă, oral şi în scris,
lucrări/ fişe) rezumatul portofoliului personal din perspectiva
 Informaţii, articole, referate, comunicări la subiect eligibilității pentru domeniul profesional de
 Înregistrări, fotografii care reflectă activitatea desfăşurată individual sau în grup referință.
 Reflecţiile proprii asupra proiectului de carieră.
Proiect de carieră  Descrierea resurselor individuale (interesul, cunoștințe, deprinderi, talent) 7.5. Elaborează propriul proiect de carieră.
 Identificarea calităților solicitate de ocupați/meseria/profesia dorită
 Descrierea oportunităților oferite de piața muncii
 Racordarea potențialului individual la cerințele pieții muncii
 Identificarea oportunităților de dezvoltare a resurselor individuale
 Elaborarea traseului profesional și aproiectului de carieră
4. Cooperarea în realizarea unor proiecte Proiect de cercetare  Analiza situaţiei 7.2. Selectează din sursele existente și
la nivel de instituţie/comunitate  Definirea problemei organizează informația cu referire la cerințele
 Determinarea surselor de documentare pieței forței de muncă și competențele specifice
 Analiza şi sinteza informaţiei profesiilor/ meseriilor.
 Formularea concluziilor şi recomandărilor
 Validarea acestora prin consultarea persoanelor resursă
 Originalitatea prezentării rezultatelor
 Gradul de implicare în activitate

Notă: Descriptorii pentru notele „1”, „2” şi „3” sunt comuni pentru orice produs.
Nota „1” se acordă elevului în cazul copierii / al stăpânirii produsului prin acţiuni ilicite.
Nota „2” se acordă în cazul lipsei produsului propriu-zis, a lipsei interesului /intenţiei de realizare.
Nota „3” se acordă în cazul lipsei produsului propriu-zis, dar în condiţiile existenţei acţiunilor simple de manifestare a intenţiei de realizare: solicitarea grupului de lucru /a ajutorului din exterior; enunţarea
subiectului, în formă orală sau scrisă, reproducerea a cel mult 25% dintre cuvintele-cheie referitoare la subiect.
DOMENIUL: OMUL - FIINȚĂ SOCIALĂ
STANDARDUL DE EFICIENŢĂ: 1. Identifică şi aplică reguli şi norme de convieţuire în societate

Produse Note, descriptori


Competenţa Indicatori de pentru Criterii de evaluare a
curriculară 10 9 8 7 6 5 4
specifică competenţă măsurarea produselor
competenţei Elevul absolvent al treptei gimnaziale de învăţământ:
1. Investigarea 1.1 Numeşte Eseu  Relevanţa Utilizează de Utilizează, Utilizează, Utilizează, Utilizează, Utilizează, Utilizează
/aprecierea faptele şi eveni- structurat sine stătător, cu sprijin cu sprijin din cu sprijin din cu sprijin din cu sprijin din sintagme
faptelor şi mentele sociale distinct şi fără din exterior, exterior, fapte exterior, fapte exterior, fapte exterior, fapte referitoare
evenimentelor majore din viaţa ambiguităţi, fapte distinct şi fără şi evenimente şi evenimente şi evenimente şi evenimente la fapte sau
sociale din localităţii, ţării, şi evenimente ambiguităţi, fapte sociale; le sociale; le sociale; majore din evenimente
comunitatea comunităţiieuro- sociale; le şi evenimente identifică pe identifică pe cele comunitate nespecifice
locală, pene; identifică pe sociale; le cele majore şi reprezentative. (locală, naţională subiectului,
naţională, 1.2 Prezintă cele majore şi identifică pe reprezentative. / europeană), fără a se
europeană subiectele din reprezentative. cele majore şi inclusiv sociale, orienta
perspectiva cau- reprezentative. fără a le delimita în viaţa
ză-efect; distinct de socială.
1.3 Elaborează cele politice şi
judecăţi de va- economice.
loare şi concluzii
referitoare la  Corectitudinea Utilizează Utilizează Utilizează Utilizează Utilizează infor- Utilizează Utilizează
efectele respec- informaţii informaţii informaţii informaţii parţial maţii ambigue, informaţii informaţii
tării regulilor veridice; veridice; se veridice şi parţial veridice şi neverificabile, ambigue, incorecte;
şi normelor de se bazează pe bazează, cu verificabile; verificabile; depune efort neverificabile; Nu se ori-
convieţuire în date statistice, sprijin din pentru o parte din pentru o parte din pentru a explica Nu se orientează entează în
societate asupra studii /cercetări; exterior, pe date informaţie există informaţie există provenienţa în sursele de sursele de
faptelor şi eveni- numeşte sursele statistice, studii / date statistice, date statistice, acestora; uti- documentare; documenta-
mentelor sociale. de documentare, cercetări; date din studii / date din studii / lizează corect Utilizează corect re; Utilizea-
face numeşte sursele cercetări, fără cercetări, fără nu mai puţin de nu mai puţin ză nu mai
trimitere de documentare, raportare clară raportare clară 50% dintre cu- de 50% dintre puţin de
la acestea; face la sursele de la sursele de vintele-cheie. cuvintele-cheie. 25% dintre
Utilizează corect trimitere la documentare; documentare; cuvintele-
100% dintre acestea; utilizează utilizează corect utilizează corect cheie.
cuvintele–cheie. corect 100% nu mai puţin nu mai puţin
dintre cuvintele – de 75% dintre de 75% dintre
cheie. cuvintele-cheie. cuvintele-cheie.
 Coerenţa Analizează Analizează Analizează Analizează fapte Descrie Enunţă fapte Nu denotă
faptele şi faptele şi faptele şi şi evenimente, unele fapte şi şi evenimente, legătura
evenimentele evenimentele evenimentele neomogene, în evenimente, neomogene, logică, dar
sociale sociale sociale legătura sa unele neomogene, din intenţia de reuşeşte să
în legătura sa în legătura sa în logica cu celelalte; fără a puncta a le eşalona eşaloneze
internă şi după internă, dar cu decurgerii unora Comite erori legăturile dintre din punct de sintagmele
principiile mici abateri în din altele, dar în ordonarea ele; vedere temporal referitoare
temporal (pe ani, aspect temporal comite eroare acestora în Ordonează în (numerotarea prin la fapte sau
etape) şi spaţial sau spaţial. nesemnificativă funcţie de mod confuz cigre sau litere evenimente
(localitate / în eşalonarea timpul sau locul faptele şi etc.) sau spaţial din punct
raion /municipiu, acestora în timp producerii. evenimentele prin încercarea de vedere
republică, sau spaţiu. descrise în de a le separa temporal
Europa). aspect temporal pe categorii: (numero-
sau spaţial. locale, naţionale, tarea prin
europene. cigre sau
litere etc.)
sau spaţial
prin încer-
carea de a
le separa
pe catego-
rii: locale,
naţionale,
europene,
dar nu
reuşeşte să
realizeze.
 Concludenţa Se referă Se referă Depăşeşte limita Analizează Abordează Abordează Încearcă,
nemijlocit nemijlocit subiectului subiectul enunţat unilateral şi subiectul cu dar nu
şi direct la şi direct la enunţat, în general, fără superficial abateri, la detalii reuşeşte să
subiectul enunţat; subiectul enunţat; referindu-se şi a-l ajusta la subiectul, nesemnificative. formuleze
Analizează în Analizează la alte subiecte – contextul specific. fără a-l ajusta un mesaj la
mod semnificativ cauzele şi politice, la contextul subiect.
cauzele şi efectele faptelor economice etc.; specific.
efectele faptelor şi evenimentelor Analizează
şi evenimentelor sociale asupra confuz cauzele şi
sociale asupra comunităţii locale efectele faptelor
comunităţii locale / naţionale / şi evenimentelor
/ naţionale / europene, fără a sociale asupra
europene. pune accentele pe comunităţii locale
demonstrativitate / naţionale /
şi expresivitatea europene.
mesajului.
 Completitudinea Selectează şi Selectează, Selectează, Comentează Comentează Se străduie să Încearcă să
comentează spijinit de spijinit de opinii generale, unilateral / comenteze / comenteze
opinii din sursele profesor, şi profesor, şi preluate din reproduce nişte reproducă /reproducă
de documentare; comentează comentează mediul său de opinii generale, nişte opinii nişte
Formulează opinii din sursele opinii din sursele viaţă, asupra preluate din provenienţa opinii, dar
opţiunii proprii; de documentare; de documentare; faptelor şi mediul său de cărora este dovedeşte
evenimentelor
Enunţă condiţii Formulează Formulează din societate, viaţă, asupra neclară; înţelegere
sociale (reguli, opţiunii proprii; opţiunii proprii; fără a le puncta faptelor şi Manifestă eronată a
norme de Enunţă condiţii Enunţă condiţii pe cele sociale, evenimentelor incertitudine subiectului;
convieţuire sociale (reguli, sociale (reguli, şi manifestă din societate; atitudinală; Opinia
socială etc.) norme de norme de atitudine proprie; Manifestă Enunţă reguli şi exprimată
pentru producerea convieţuire convieţuire Enunţă condiţii incertitudine norme generale nu
faptelor şi socială etc.) socială etc.) sociale (reguli, atitudinală; de conduită cadrează cu
evenimentelor pentru producerea pentru producerea norme de Enunţă reguli socială; Nu subiectul;
sociale aşteptate; faptelor şi faptelor şi convieţuire şi norme formulează Enunţă, la
socială etc.)
Formulează evenimentelor evenimentelor pentru producerea generale de concluzii. general,
concluzii sociale aşteptate; sociale aşteptate; faptelor şi conduită socială; reguli şi
relevante. Formulează Formulează evenimentelor Formulează norme de
concluzii concluzii pozitive în concluzii conduită în
relevante. relevante. societate; generale. cotidian;
Formulează Nu formu-
concluzii lează
generale. concluzii.

DOMENIUL II: SOCIETATEA DEMOCRATICĂ


STANDARDUL DE EFICIENŢĂ: Interpretează contexte uzuale, operând cu valorile general-umane, naţionale şi democratice
Produse Note, descriptori
Competenţa Indicatori de Criterii de evaluare a
curriculară pentru 10 9 8 7 6 5 4
specifică competenţă măsurarea produselor
competenţei Elevul absolvent al treptei gimnaziale de învăţământ:
Investigarea/ Determină care Discursul / Relevanţă Selectează în Selectează, asistat Selectează, asistat Selectează, asistat Încearcă, asistat Încearcă, cu Formulează
aprecierea dintre valori Pledoaria mod autonom de profesor, şi de profesor, şi de profesor, şi din exterior mare efort, /reproduce
faptelor şi sunt ignorate (cuvântare şi prezintă prezintă materiale prezintă materiale prezintă materiale (profesor, colegi asistat /ne asistat enunţuri
evenimentelor în comunitatea rostită în materiale / /informaţii /informaţii /informaţii etc.) şi cu suport din exterior care nu au
sociale din școlară și locală, apărarea, informaţii reprezentativeşi reprezentative, specifice scris, să producă (profesor, tangenţă
colegi etc.) şi
comunitatea descrie situațiile susținerea reprezentativeşi esenţiale, la temă; la temă; Nu subiectului; o pledoarie /un cu /fără suport cu subiec-
locală, și identifică unei cauze, esenţiale, Nu foloseşte foloseşte Utilizează discurs, conform scris, să susţină tul abordat.
naţională, cauzele eventuale idei) la temă; Nu suporturi scrise. suporturi scrise. suporturi scrise cerinţelor, dar o pledoarie /
europeană ale acestora. foloseşte (schiţă, notiţe nu reuşeşte să un discurs; Se
suporturi scrise. etc.). se refere doar la referă tangenţial
subiectul indicat, la subiect, prin
ci implicând exemple de
conţinuturi nerespectare a
relevante altor drepturilor
omului /
subiecte. copilului în
comunitatea
şcolară.
Corectitudine Utilizează infor- Utilizează infor- Utilizează infor-
Se bazează pe un Se bazează pe un Utilizează Utilizează
maţii veritabile, maţii veritabile, maţii veritabile,
număr redus de număr redus de informaţii ne- informaţii
verificabile şi/sau verificabile şi/sau verificabile; dovezi, prepon- dovezi, prepon- verificabile; Co- neveri-
corecte/pertinen- corecte/ pertinen- comite unele derent extrase derent extrase mite numeroase ficabile;
te din punct de te din punct de inexactităţi ne-din Internet; Co- din Internet; inexactităţi şi Nu face
vedere ştiinţific; vedere ştiinţific; mite inexactităţi
semnificative din Comite erori erori de ordin trimitere
Face Face punct de vedere semnificative din de conţinut din ştiinţific; Nu face la sursă;
trimitere la sur- trimitere la sur- ştiinţific; Trimi-
punct de vedere punct de vedere trimitere la sursă; Utilizează
sele credibile de sele credibile de terea la surseleştiinţific; Trimi- ştiinţific; Nu face Se sprijină pe o nu mai
documentare; Se documentare; Se de documentare terea la sursele trimitere la sursă; parte a cuvinte- puţin de
sprijină pe toate sprijină pe toate este ambiguă; Sede documentare Se sprijină pe o lor-cheie propuse 25% dintre
cuvintele-cheie cuvintele-cheie sprijină pe cea este ambiguă; Se parte a cuvinte- (mai puţin de cuvintele-
propuse; Uti- propuse; Utilizea- mai mare parte asprijină pe cea lor-cheie propuse 50%); /locală; cheie.
lizează în mod ză în mod adecvat cuvintelor-cheiemai mare parte a (nu mai puţin de Utilizează limbaj
adecvat limbajul limbajul verbal, propuse (nu mai cuvintelor-cheie 50%); Utilizează verbal, nonverbal
verbal, nonverbal nonverbal şi para- puţin de 75%); propuse (nu mai secvenţial limbaj şi paraverbal
şi paraverbal. verbal. Utilizează limbaj
puţin de 75%); verbal corect, inadvertente pen-
verbal adecvat, Utilizează limbaj cel nonverbal şi tru un discurs /
cel nonverbal şiverbal adecvat, paraverbal fiind pledoarie.
paraverbal fiindcel nonverbal şi inadvertente pen-
uşor inadvertente
paraverbal fiind tru un discurs /
pentru un discurs
inadvertente pen- pledoarie.
/pledoarie. tru un discurs /
pledoarie.
Coerenţă Urmăreşte con- Urmăreşte conse- Urmăreşte conse- Încearcă să ur- Nu urmăreşte Nu urmăreşte Produce
secutivitatea cutivitatea logică cutivitatea logică mărească conse- consecutivitatea consecutivitatea mesaje
logică a celor a celor expuse; a celor expuse; cutivitatea logică logică a celor logică a celor alogice şi
expuse; Deduce Argumentează Argumentează a celor expuse; expuse; Numeşte expuse; Nu se detaşate de
şi argumentează cauzele apariţiei cauzele apariţiei Numeşte cauzele cauzele apariţiei referă la cauzelecerinţele
cauzele apariţiei problemei. problemei. apariţiei proble- problemei. apariţiei proble-faţă de
problemei. mei. mei. pledoarie /
discurs.
Completitudine Abordează Abordează Abordează Abordează Abordează Abordează Încearcă să
nemijlocit nemijlocit nemijlocit şi subiectul enunţat unilateral şi subiectul cu abordeze
şi direct, în şi direct, în direct subiectul într-un mod superficial abateri, la detalii subiectul,
totalitate, totalitate, enunţat, cu o general, fără subiectul, fără nesemnificative; dar nu
subiectul enunţat, subiectul enunţat, uşoară abatere a-l ajusta la a-l ajusta la Se străduie, reuşeşte să
raportându-l la raportându-l la de la specificul contextul specific contextul specific dar reuşeşte respecte
contextul specific contextul specific comunităţii; comunităţii; al comunităţii; doar parţial să structura
comunităţii; comunităţii; Respectă Respectă în Respectă respecte structura / volumul
Respectă Respectă în totalitate linii generale parţial structura / volumul / /limita
în totalitate în totalitate structura, structura, / volumul / limita de timp de timp
structura, structura, volumul şi volumul şi limita de timp prestabilite. prestabilite.
volumul şi volumul şi limita de timp limita de timp prestabilite.
limita de timp limita de timp prestabilită. prestabilită.
prestabilită. prestabilită.
Treapta liceală
DOMENIUL: OMUL - FIINȚĂ SOCIALĂ

STANDARDUL

Identifică şi aplică reguli şi norme de convieţuire în societate

Competenţa specifică
Aplicarea achiziţiilor intelectuale Produse prin care
Criterii de evaluare
specifice domeniului civic pentru se va concretiza/măsura Indicatori
a produselor respective
investigarea/aprecierea unor fapte competenţa
evenimente, procese din viaţa cotidiană
Dezbatere  Utilizarea adecvată a termenilor specifici 1.1. Evaluează importanţa demnităţii personale şi a conştiinţei naţionale în
limbajului civic procesul de autodezvoltare şi autorealizare.
 Prezentare argumentată a propriilor judecăţi 1.2. Analizează modalităţile de menţinere a relaţiilor interpersonale durabile.
de valoare

Poster  Claritatea mesajului posterului 1.3. Apreciază, în limbaj verbal şi grafic, instituţia familiei.
 Corectitudinea textului şi a concluziilor 1.4. Prezintă soluţii clare şi pertinente pentru menţinerea relaţiilor interpersonale
posterului durabile.
 Corelarea imaginilor cu conţinutul şi mesajul 1.5. Argumentează importanţa respectării regulilor de convieţuire în grupurile
textului sociale de refertinţă.
 Creativitate la nivelul limbajului verbal şi a
celui grafic

Acţiune de interes comunitar:  Definirea problemei de cercetare 1.10. Cercetează, în baza unui număr relevant de surse:
Proiect de cercetare asupra  Surse de documentare - modul de exercitare a calităţii de cetăţean de către membrii comunităţii locale;
unor probleme din comunitate  Structurarea şi organizarea informaţiei - modalităţile de aplicare a acţiunilor legale privind valorificarea drepturilor şi
obţinute intereselor personale şi comunitare;
 Analiza informaţiei şi a datelor colectate - persistenţa valorilor naţionale şi europene în comunitatea locală.
 Formularea recomandărilor şi a concluziilor 1.11. Elaborează un plan de cercetare coerent şi valorifică diverse metode de
 Prezentarea rezultatelor cercetare (studierea surselor scrise, observaţia, ancheta etc).
1.12. Prezintă rezultatele cercetării într-un text coerent şi argumentativ.
DOMENIUL: LEGEA - INSTRUMENT DE PROTECŢIE A PERSOANEI

STANDARDUL
Elevul recunoaşte în situaţii reale şi/sau modelate cazuri de încălcare a drepturilor și libertăților omului/copilului și promovează mecanisme legale de
protecție a acestora.
Competenţa specifică
Valorificarea în cotidian a respectului faţă Produse prin care
Criterii de evaluare
de valorile naţionale şi europene, faţă de se va concretiza/măsura Indicatori
lege a produselor respective
competenţa
Dezbatere  Utilizarea adecvată a termenilor specifici 2.1. Analizează normele de drept civil şi norme morale.
limbajului juridic 2.2. Reflectează asupra compatibilizării legilor naţionale cu cele europene.
 Prezentare argumentată a propriilor 2.3. Compară contravenţiile administrative cu infracţiunile.
judecăţi de valoare 2.4. Estimează oportunităţi de angajare în anumite relaţii sociale reglementate
juridic.
2.5. Prezintă modalităţi de soluţionare, prin prisma legii, a situaţiilor din domeniul
dreptului familiei, al muncii şi fiscal.
Studiu de caz  Identificarea şi formularea cazului 2.6. Selectează/descoperă studii de caz relevante tematicii abordate:
 Surse de documentare asupra cazului - valori naţionale şi europene;
 Analiza informaţiei asupra cazului - acţiunea legii pe plan naţional şi european;
 Argumentarea soluțiilor asupra cazului şi - aspecet legale ale integrării economice europene a Republicii Moldova;
a concluziilor - persoana şi exercitarea calităţii de cetăţean.
2.7. Selectează şi analizează surse de documentare variate, care permit abordarea
cazului din mai multe perspective.
2.8. Prezintă argumente concludente în susţinerea soluţiilor propuse pentru
rezolvarea cazului.
Interviu  Selectarea persoanelor pentru interviu 2.9. Identifică persoane din comunitate - specialişti în domeniul dreptului sau
 Informarea prealabilă despre persoana persoane care, în virtutea funcţiilor, operează cu legislaţia Republicii Moldova.
care va fi intervievată 2.10. Se informează în prealabil asupra specificului activităţii persoanelor
 Redactarea întrebărilor pentru interviu identificate pentru interviu.
 Desfăşurarea interviului 2.11. La redactarea întrebărilor respectă structura interviului (introducere; conţinut,
 Analiza şi comunicarea rezultatelor încheiere).
2.12. Formulează întrebări vizând exersarea dreptului la asociere, la vot; respectarea
principiului egalităţii tuturor în faţa legii; valorile pe care le protejează/ promovează
dreptul penal, dreptul de procedură penală, dreptul administrativ.
2.13. Stabileşte cu persoana intervievată relaţii interpersonale bazate pe încredere,
deschidere şi sinceritate.
2.14. Transcrie textul interviului şi completează fişa de interviu, conform structurii:
I. Date despre persoană (nume, prenume, data naşterii, locul naşterii, profersie,
studii); II. Rezumatul interviului; III. Locul şi data desfăşurării interviului).
2.15. Prezintă fişa de interviu într-un limbaj clar, concis şi cursiv.
DOMENIUL: VIAŢA ŞI SĂNĂTATEA – VALORI PERSONALE ŞI SOCIALE
STANDARDUL
Determină și descrie importanța Vieții și Sănătății din perspectivă personală și socială.
Competenţa specifică
Soluţionarea de probleme individuale, de Produse prin care
grup, comunitare Criterii de evaluare
se va concretiza/măsura Indicatori
a produselor respective
competenţa
Discuţie pe o temă de interes  Cunoaşterea şi valorificarea conţinutului 3.1. Demonstrează cunoştinţe exacte cu referire la tematicile aflate în discuţie: Viaţa
personal şi comunitar  Prezentare argumentată a opiniei şi conflictul de valori. Aspecte bioetice; Sănătatea şi cultura; Probleme stringente
personale ale societăţii contemporane; Raportul dintre sănătatea mediului ambian şi sănătatea
 Abilităţi de discuţie în grup populaţiei.
3.2. Propune mecanisme legale de protecţie a sănătăţii şi a serviciilor specializate de
informare în domeniu.
3.3. Argumentează rolul sănătăţii personale şi sociale pentru calitatea genofondului.
3.4. Manifestă atenţie şi respect faţă de participanţii la discuţie.
Studiu de caz  Identificarea şi formularea cazului 3.5. Formulează studii de caz relevante tematicii abordate.
 Surse de documentare asupra cazului 3.6. Selectează şi analizează o gamă variată de surse de documentare care permit
 Analiza informaţiei asupra cazului abordarea a cazului din mai multe perspective.
 Argumentarea soluțiilor asupra cazului şi 3.7. În funcţie de specificul cazului, propune norme juridice pentru rezolvarea
a concluziilor situaţiei.
3.7. Prezintă raţionamente, însoţite de exemple concludente, pentru rezolvarea
cazului şi concluzii relevante.
Eseu  Documentare bibliografică 3.8. Colectează şi evaluează diferite tipuri de surse relevante subiectului.
 Structură şi organizare 3.9. Elaborează planul eseului şi stabileşte o legătură logică între părţi.
 Relevanţa concluziei (raportată la ipoteza 3.10. Compară şi sintetizează materialul din mai multe surse.
inițială) 3.11. Prezintă interpretări şi judecăţi de valoare personale şi stabileşte legături logice
 Prezentare cu alte interpretări.
3.12. Există o legătură logică între argumente şi concluzii.
3.13. Prezintă eseul într-un limbaj clar, convingător, coerent.
Acţiune de interes comunitar:  Identificarea problemei 3.14. Analizează şi selectează probleme pentru proiectele de grup relevante şi
Proiect de grup  Structura proiectului specifice tematicii generale: Promovarea unui mod sănătos de viaţă.
 Conţinutul proiectului 3.15. Respectă structura proiectului: denumirea proiectului; rezumatul proiectului
 Prezentarea rezultatelor (problema abordată şi posibile soluţii); scopul proiectului; obiectivele; argumentarea
 Cooperarea în echipă necesităţii rezolvării problemei; descrierea activităţilor; planul operaţional de
activitate; rezultatele aşteptate ca urmare a implementării proiectului; impactul
proiectului; durabilitatea proiectului.
3.16. Proiectul este scris corect, clar, accesibil.
3.17. Echipa de proiect cooperează la toate etapele proiectului: de elaborare, de
desfăşurare şi de prezentare a rezultatelor.
3.18. Prezintă rezultatele proiectului, demonstrând evidenţe convingătoare atât
cantitative cât şi calitative.
DOMENIUL: CREŞTEREA PERSONALĂ ŞI ORIENTAREA PENTRU CARIERĂ
STANDARDUL
Elevul operează cu informaţii despre caracteristicile psihofizice/competenţele proprii şi cerinţele pieţei forţei de muncă
Competenţa specifică
Valorificarea oportunităţilor de creştere Produse prin care
Criterii de evaluare
personală, dezvoltare pentru carieră şi se va concretiza/măsura Indicatori
a produselor respective
de încadrare în câmpul muncii competenţa
Portofoliu  Diversitatea materialelor 4.1. Include în portofoliu cel puţin un material pentru fiecare din tematicile: Modalităţi de
 Organizarea conţinutului realizare şi creştere personală; Relaţia succes şcolar – reuşita personală şi profesională;
 Prezentare eficientă Modele de reuşită în afaceri; Cadrul legal al activităţii antreprenorilae; Proprietatea şi
libera iniţiativă. Factori de creştere economică într-o afacere.
4.2. Organizează logic şi sistematizează conţinutul: ideile principale le marchează ca
subtitluri; utilizează organizatori grafici; prezintă concluzii pertinente.
4.3. Reliefează actualitatea temei şi autoritatea ştiinţifică a surselor utilizate.
4.4. Evidenţiază conţinutul într-un cuprins, care include titlul fiecărei lucrări şi numărul
paginii la care se găseşte.
4.5. Redactează argumentaţia care explică ce lucrări sunt incluse în portofoliu, de ce este
importantă fiecare şi cum articulează între ele.
4.6. Prezintă portofoliul convingător, clar şi concis, utilizând tehnici adecvate de
exprimare, limbaj nonverbal şi contact vizual.
4.7. Demonstrează că deţine cunoştinţe şi capacităţi raportate la tematicile abordate în
portofoliu.
Proiect de dezvoltare  Respectarea algoritmului de 4.8. Completează PDP în baza algoritmului:
personală (PDP) elaborare a PDP -analiza personală SWOT;
 Caracterul coerent şi realist -misiunea sau declaraţia de viziune personală;
 Corespunderea PDP cu realitatea -direcţii strategice (stabilirea obiectivelor personale);
 Prezentarea produsului si a -planul de acţiune.
progresului atins 4.9. Redactează PDP, urmărind ca între etapele acestuia să fie o legătură logică.
4.10. Elaborează PDP ţinând cont de potenţialul propriu şi posibilităţile/ oportunităţile
reale de dezvoltare.
4.11. Ilustrează în manieră atractivă şi argumentativă produsul realizat şi progresul
obţinut.
Interviul (cu oameni de succes  Selectarea interlocutorilor 4.12. Identifică persoane din comunitate care au obţinut performanţe pe plan profesional.
din comunitate)  Informarea prealabilă despre 4.13. Desfăşoară o documentare care să-i ofere o imagine de ansamblu asupra persoanei.
persoana care va fi intervievată 4.14. La redactarea întrebărilor respectă structura interviului (introducere; conţinut,
 Redactarea întrebărilor pentru încheiere).
interviu 4.15. Stabileşte cu persoana intevievată relaţii interpersonale bazate pe încredere,
 Desfăşurarea interviului deschidere şi sinceritate.
 Analiza şi comunicarea rezultatelor 4.16. Transcrie textul interviului şi completează fişa de interviu conform structurii: I.
Date despre persoană (nume, prenume, data naşterii, locul naşterii, profersie, studii); II.
Rezumatul interviului. III. Locul şi data desfăşurării interviului).
4.17. Prezintă fişa de interviu într-un limbaj clar, concis şi cursiv.
Acţiune de interes comunitar:  Formularea obiectivelor expoziţiei 4.18. Elaborează obiective care să stipuleze convingerea tinerilor de a obţine o profesie
Expoziție foto Profesii  Conceptualizarea expoziţiei solicitată pe plan naţional şi local.
solicitate în R. Moldova şi în  Relevanţa expoziţiei 4.19. Întocmeşte un plan de acţiuni pentru elaborarea/desfăşurarea expoziţiei care să
comunitate  Prezentarea a expoziţiei cuprindă:
perioada de desfăşurare;
localul unde va fi amplasată;
conţinutul fotografiilor pentru ca acestea să fie relevante temei expoziţiei;
realizarea fotografiilor;
modul în care va fi promovată expoziţia în comuniate.
4.20. Redactează textul pentru prezentarea expoziţiei într-un limbaj clar şi cuprinzător.
4.21. Prezintă expoziţia în manieră atractivă şi convingătoare.
Notă: Descriptorii pentru notele „1”, „2” şi „3” sunt comuni pentru orice produs.
Nota „1” se acordă elevului în cazul copierii / al stăpânirii produsului prin acţiuni elicite.
Nota „2” se acordă în cazul lipsei produsului propriu-zis, a lipsei interesului /intenţiei de realizare.
Nota „3” se acordă în cazul lipsei produsului propriu-zis, dar în condiţiile existenţei acţiunilor simple de manifestare a intenţiei de realizare: solicitarea grupului de lucru /a ajutorului din exterior; enunţarea
subiectului, în formă orală sau scrisă, reproducerea a cel mult 25% dintre cuvintele-cheie referitoare la subiect.

DOMENIUL: LEGEA - INSTRUMENT DE PROTECŢIE A PERSOANEI


STANDARDUL DE EFICIENŢĂ: Elevul recunoaşte în situaţii reale şi/sau modelate cazuri de încălcare a drepturilor și libertăților omului/copilului și promovează mecanisme legale de protecție a acestora

Produse Note, descriptori


Competenţa Criterii de 10 9 8 7 6 5 4
Indicatori de pentru
curriculară evaluare a
competenţă măsurarea
specifică produselor Elevul absolvent al treptei gimnaziale de învăţământ:
competenţei
Soluţionarea Elaborează şi Proiectul Relevanţă Formulează Formulează corect, Formulează corect, cu Formulează, Formulează, în baza Formulează, în Formulează
de probleme implementează elaborat corect, în mod cu ajutorul / la ajutorul / la sugestia cu ajutorul / la sugestiile orientative baza sugestiile enunţuri
individuale, de proiecte vizând independent, sugestia cuiva, cuiva, problema de sugestia cuiva, ale profesorului, orientative ale greşite cu
grup, comunitate promovarea problema de problema de referinţă; în linii generale, problema de profesorului, referire la
mecanismelor referinţă; referinţă; Utilizează informaţii corect problema referinţă; Utilizează problema subiect.
legale de Utilizează Utilizează veridice referitoare la de referinţă; în proiect informaţii de referinţă;
protecţie a informaţii veridice informaţii veridice subiect; Formulează, Utilizează ca răzleţe pe subiectul Utilizează
drepturilor referitoare la referitoare la cu ajutorul / la sugestia suport informaţii drepturilor omului / nişte sintagme
şi libertăţilor subiect; subiect; cuiva, soluţii legale neverificate; din diferite domenii; referitoare la
omului/ Formulează, în Formulează, adecvate/specifice Formulează, Enunţă, la general, încălcări ale
copilului mod independent, cu ajutorul / la pentru rezolvarea în cu ajutorul / la căi legale pentru drepturilor
soluţii legale sugestia cuiva, ansamblu a problemelor sugestia cuiva, rezolvarea omului /copilului;
adecvate /specifice soluţii legale din domeniu, inclusiv soluţii legale problemelor din Enunţă, la
pentru rezolvarea adecvate /specifice valabile pentru pentru rezolvarea domeniu. general, căi legale
problemei. pentru rezolvarea problema abordată. în ansamblu a pentru rezolvarea
problemei. problemelor din problemelor din
domeniu. domeniu.
Corectitu- Se bazează pe Se bazează pe Se bazează pe dovezi Se bazează pe Utilizează Utilizează Utilizează
dine dovezi tangibile: dovezi tangibile: tangibile: demersuri; un număr redus informaţii veridice informaţii informaţii
demersuri; procese demersuri; procese procese verbale, de dovezi, din domeniu, dar neverificabile; neverifi-
verbale, date verbale, date date statistice, preponderent nespecifice situaţiei Nu face trimitere cabile; Nu
statistice, studii statistice, studii studii în domeniul extrase din de referinţă; Nu face la sursă. face trimite-
în domeniul în domeniul respectării drepturilor / Internet; trimitere la sursă. re la sursă.
respectării respectării libertăţilor oamenilor; Ttrimiterea
drepturilor / drepturilor / Ttrimiterea la sursele la sursele de
libertăţilor libertăţilor de documentare este documentare este
oamenilor; Face oamenilor; Face ambiguă. ambiguă.
trimitere la sursele trimitere la sursele
de documentare. de documentare.
Coerenţă Se referă, Se referă, Se referă, pe parcursul Se referă, Se referă tangenţial Se referă Exemplifică
pe parcursul pe parcursul proiectului, nemijlocit pe parcursul la problemă; tangenţial la cazuri
proiectului, proiectului, şi direct la problemă; proiectului, Descrie legătura problemă; răzleţe, fără
nemijlocit şi direct nemijlocit şi direct Analizează situaţia nemijlocit internă dintre cazuri, Numeşte cazuri, să fie legate
la problemă; la problemă; în legătura internă şi direct la fapte, evenimente fapte, evenimente între ele
Analizează situaţia Analizează situaţia dintre unele cazuri, problemă; etc., fără a analiza etc. care denotă
în legătura internă în legătura internă fapte, evenimente etc.; Analizează situaţia în ansamblu; existenţa
dintre cazuri, dintre cazuri, fapte, Argumentează cauzele situaţia Numeşte cauzele problemei, fără a
fapte, evenimente evenimente etc., apariţiei problemei. în legătura apariţiei problemei. face referinţă la
etc., din din perspectiva internă dintre legăturile dintre
perspectiva cauză- cauză-efect; unele cazuri, ele;
efect; Deduce şi Argumentează fapte, evenimente Nu se referă la
argumentează cauzele apariţiei etc.; Numeşte cauzele apariţiei
cauzele apariţiei problemei. cauzele apariţiei problemei.
problemei. problemei.
Completitu- Exprimă opinii Exprimă opinii pro- Exprimă opinii proprii Exprimă opinii Reproduce opinii Încearcă să Încearcă
dine proprii, idei ori- prii, idei originale vizavi de problemă proprii vizavi vizavi de problemă; exprime opinii să expri-
ginale vizavi de vizavi de problemă şi formulează de problemă, Încearcă să vizavi de me opinii
problemă şi for- şi formulează con- concluzii; Numeşte fără a formula numească avantaje problemă, dar vizavi de
mulează concluzii; cluzii; Descrie im- câteva avantaje concluzii; teoretice şi practice acestea sunt problemă,
Descrie impactul pactul implementă- teoretice şi practice Numeşte câteva ale implementării ambigue şi vagi; dar cu eşec;
implementării pro- rii proiectului asu- ale implementării avantaje teoretice proiectului; Nu Încearcă să Nu reuşeşte
iectului asupra de- pra democratizării proiectului; Se sprijină şi practice ale face legătura între numească nişte să numeas-
mocratizării clasei/ clasei/şcolii/comu- pe exemple din implementării subiect şi alte avantaje ale că avantaje
şcolii/ comunităţii, nităţii, a creşterii celelalte discipline proiectului; discipline de studiu; implementării ale imple-
a creşterii persona- personale etc.; Se de studiu; Oferă Încearcă să facă Oferă proiectului proiectului; mentării
le etc.; Se sprijină sprijină pe exemple proiectului legătură între munimum de Nu face legătura proiectului;
pe exemple din din celelalte dis- structură completă, cu subiect şi alte elemente structurale. între subiect şi Nu respectă
celelalte discipline cipline de studiu; mici abateri, şi ţinută discipline de alte discipline structura
de studiu; Oferă Oferă proiectului finită. studiu; Oferă de studiu; Oferă proiectului.
proiectului structură completă proiectului proiectului
structură completă, şi ţinută finită. structură munimum
detaliată şi o ţinută apropiată de cea de elemente
finită. solicitată. structurale.
DOMENIUL: CREŞTEREA PERSONALĂ ŞI ORIENTAREA PENTRU CARIERĂ
STANDARDUL DE EFICIENŢĂ: Elevul operează cu informaţii despre caracteristicile psihofizice/competenţele proprii şi cerinţele pieţei forţei de muncă

Competenţa Produse pentru Criterii de Note, descriptori


Indicatori de
curriculară măsurarea evaluare a
competenţă 10 9 8 7 6 5 4
specifică competenţei produselor

Valorificarea Dezvoltă Portofoliu Relevanţa Selectează de Selectează, Selectează, Selectează, Selectează Selectează Include în
oportunităţilor de portofoliul de prezentat sine stătător, cu sprijin cu sprijin cu sprijin cu sprijin din cu sprijin portofoliu cel
creştere personală, creștere personală informații și din exterior, din exterior, din exterior, exterior și include din exterior puţin un material
dezvoltare pentru și dezvoltare date statistice cu informații și date informații și date informații, în portofoliu cel și include în (articol, referat,
carieră şi de pentru carieră referire la piața statistice cu statistice cu articole, referate, puţin un material portofoliu cel comunicarei)
încadrare în câmpul și realizează muncii, evoluția referire la piața referire la piața comunicări, (articol, referat, puţin un material la cel puțin una
muncii prezentarea proceselor muncii, evoluția muncii, evoluția cu referire la comunicarei) (articol, referat, din tematicile
publică a acestuia economice, proceselor proceselor piața muncii, pentru fiecare comunicarei) studiate.
din perspectiva personalități economice, economice, personalități de din tematicile pentru fiecare
eligibilității de succes personalități de personalități de succes din lumea studiate. din tematicile
pentru domeniul din lumea succes din lumea succes din lumea profesiilor. studiate.
profesional de profesiilor, profesiilor, profesiilor,
referință. le identifică le identifică le identifică
pe cele mai pe cele mai pe cele mai
reprezentative reprezentative reprezentative
pentru propria pentru propria pentru propria
persoană. persoană. persoană.
Corectitudine Organizează Organizează Sistematizează Sistematizează Sistematizează Depune efort, Depune,
logic şi logic şi și structurează și structurează și structurează dar conţinutul efort, însă
sistematizează sistematizează parţial corect parţial corect parţial corect este structurat conţinutul nu
corect și de corect dar cu (elementele (elementele (elementele incorect, este structurat,
sine stătător ajutor din partea corecte fiind corecte fiind incorecte fiind incluzând conține materiale
materiale și profesorului, majoritare), la paritate cu majoritare), materiale pentru întâmplătoare.,
informaţii materiale și dar cu ajutor cele incorecte), incluzând un număr minim informaţii
veridice, informaţii din partea dar cu ajutor materiale pentru de subiecte incorecte,
bazate pe date veridice, profesorului, din partea majoritatea studiate; neverificabile;
statistice, studii bazate pe date materiale și profesorului, subiectele se orientează nu se orientează
/cercetări pentru statistice, studii / informaţii materiale studiate. vag în surse de în sursele de
toate subiectele cercetări pentru veridice, materiale și informaţii documentare documentare.
studiate; indică toate subiectele bazate pe date informaţii ambigue,
sursele de studiate; indică statistice, studii / veridice, bazate neverificabile,
documentare, sursele de cercetări pentru pe date statistice, depune efort
face trimitere la documentare, toate subiectele studii /cercetări pentru a explica
acestea. face trimitere la studiate; indică pentru toate provenienţa
acestea. sursele de subiectele acestora;
documentare, studiate; fără a
face trimitere la indica sursele de
acestea. documentare.
Coerență Prezintă Prezintă Prezintă Prezintă Prezintă Prezintă Depune efort,
portofoliul portofoliul, portofoliul portofoliul portofoliul într- portofoliul dar prezintă
clar şi concis, cu ajutor într-un limbaj într-un limbaj un limbaj parţial într-un limbaj portofoliul
într-un limbaj din partea preponderent parţial coerent coerent şi parţial incoerent într-un limbaj
coerent şi profesorului, coerent şi şi parţial convingător şi lipsit de irelevant,
convingător; într-un limbaj convingător, convingător (elementele convingere. incoerent şi
utilizând coerent şi utilizând (la paritate). de incoerenţă neconvingător.
tehnici convingător, tehnici şi lipsă de
adecvate de utilizând adecvate de convingere fiind
exprimare, tehnici exprimare, majoritare).
limbaj non- adecvate de limbaj non-
verbal şi exprimare, verbal şi
paraverbal. limbaj non- paraverbal.
verbal şi
paraverbal.

Completitu- Comentează Comentează Comentează Comentează Comentează Comentează Încearcă, dar


dinea materialele din materialele materialele unele materiale unele materiale cel puțin un nu este în stare
portofoliu; din portofoliu; din portofoliu; din portofoliu; din portofoliu, material din să comenteze
enunță propria enunță propria enunță propria formulează, demonstrând portofoliu, cel puțin un
opinie; formu- opinie; opinie; cu asistență înţelegerea demonstrând material din
lează concluzii formulează, formulează, din exterior, unilaterală a înţelegerea portofoliu.
argumentate cu asistență cu asistență concluzii subiectului eronată a
cu referire la din exterior, din exterior, generale cu sau înţelegerea acestuia; opinia
oportunităţile concluzii concluzii referire la eronată a exprimată nu
de creştere argumentate generale cu oportunităţile acestuia; opinia cadrează cu
personală, cu referire la referire la de creştere exprimată nu subiectul;
dezvoltare oportunităţile oportunităţile personală, cadrează cu formulează
pentru carieră. de creştere de creştere dezvoltare subiectul; concluzii, dar
personală, personală, pentru carieră formulează acestea nu sunt
dezvoltare dezvoltare concluzii valide.
pentru carieră. pentru carieră. nerelevante.
MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI
INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

REFERENŢIALUL DE EVALUARE A
COMPETENŢELOR SPECIFICE FORMATE
ELEVILOR

Chişinău, 2014