Sunteți pe pagina 1din 14

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR.

2 GĂLĂTENI, TELEORMAN
ÎNVĂŢĂTOARE: PENA (MĂNTESCU) LUMINIŢA-DANIELA

PROIECT DIDACTIC
Abordare integrată

CLASA: I
ARIA CURICULARĂ: Limbă şi comunicare
DISCIPLINA: Limba şi literatura română (citit-scris-predare integrată)
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Propoziţia – unitate a comunicării
SUBIECTUL LECŢIEI: Sunetul şi litera „u”
TIPUL LECŢIEI: Predare- învăţare
DURATA: 2*45 min.
SCOPUL LECŢIEI:
- Familiarizarea cu litera „u” mic de tipar şi de mână prin analiza elementelor grafice din care sunt
formate ;
-Formarea deprinderii de a citi litere, silabe, cuvinte;
- Formarea deprinderii de scriere corectă a literei „u” mic de mână, prin îmbinarea elementelor grafice
din care este compus;
-Consolidarea deprinderilor de exprimare corectă;
-Exersarea gândirii şi a operaţiilor acesteia (analiza, sinteza, comparaţia, abstractizarea, generalizarea)
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
OBIECTIVE COGNITIVE:
O1-să asocieze sunetul”u”cu litera „u”, bazându-se pe imagini şi explicaţii, fiind puşi în situaţia de a
identifica sau pronunţa litera. Obiectivul se consideră realizat, dacă fiecare copil va asocia sunetul cu litera .
O2-să recunoască litera „u” după forma grafică, în diferite surse, bazându-se pe explicaţiile
învăţătorului, fiind puşi în situaţia de a citi, şi a scrie cuvinte care conţin litera”u”. Obiectivul este realizat
dacă fiecare copil va recunoaşte litera „u” în diferite surse.
O3-să dea exemple de cuvinte care conţin litera „u”, bazându-se pe cunoştinţele asimilate. Obiectivul
este realizat dacă fiecare copil va da exemplu de cel puţin două cuvinte care conţin litera „u”.
O4 – să citească corect şi conştient cuvintele formate din două- trei silabe, pe baza exerciţiului .
Obiectivul este realizat dacă fiecare copil va citi corect cuvintele din manual şi de pe fişe.
OBIECTIVE PSIHO-MOTORII:
O5 – să scrie corect litera „u” izolat şi în cuvinte, pe baza explicaţiilor învăţătorului. Obiectivul este
realizat dacă fiecare copil va scrie corect litera .
OBIECTIVE AFECTIVE:
-să participe activ la desfăşurarea lecţiei;

STRATEGII DIDACTICE:
MATERIAL DIDACTIC: Planşe cu litera „u” mic de tipar şi de mână ;
Alfabetar mare; alfabetar individual;
Planşe cu scene din povestea „Ursul păcălit de vulpe” de Ion Creangă ;
Fişe de lucru în clasă destinate recunoaşterii literei „u”;
Fişe de evaluare;
METODE ŞI PROCEDEE: metoda fonetică analitico-sintetică, exerciţiul, conversaţia, explicaţia,
demonstraţia, jocul didactic, observaţia
FORME DE ORGANIZARE:individual, frontal, pe grupe, în perechi.
FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE:
-observaţia sistematică;
-evaluare orală;
-proba scrisă;
-tema de lucru în clasă.
BIBLIOGRAFIE:
„Ghidul programului de informare / formare a institutorilor / învăţătorilor”- Curriculum pentru clasele
I-II – Bucureşti, 2003.
Şerdean Ioan – Metodica predării limbii romăne, manual pentru clasa a XI-a, a XII-a, E.D.P. Bucureşti,
1981.
Molan Vasile, Manolescu Marin – „Proiectarea şi evaluarea didactică în învăţământul primar-limba
română”, Editura Steaua Procion, Bucureşti, 1997
Peneş Marcela, Molan Vasile – „Îndrumător pentru folosirea Abecedarului”, Editura Aramis, 2001
DESFĂŞURAREA LECŢIEI:

Nr. Evenimentele lecţiei Ob. Conţinuturi Strategii didactice Evaluare


crt.
Partea I (prima oră)
1. Moment organizatoric. Se asigură condiţiile optime pentru începerea orei. Conversaţia

2. Reactualizarea Se verifică tema pentru acasă (calitativ şi Activitate frontală Evaluare


cunoştinţelor dobândite cantitativ). Conversaţia formativă,
anterior Sunt evidenţiaţi elevii care au rezolvat corect orală
tema, au scris caligrafic şi au un caiet îngrijit. Explicaţia
Joc didactic:”Recunoaşte litera şi găseşte
cuvântul!” Activitate pe grupe
Sarcina didactică: elevii vor extrage dintr-un Joc didactic
săculeţ un jeton pe care este scrisă o literă învăţată - recunosc
şi vor găsi un cuvânt care să înceapă cu litera Săculeţ cu jetoane litera, găsesc
respectivă. un cuvânt care
Desfăşurarea jocului: clasa va fi împărţită în trei începe cu
grupe . Pe rând, câte un copil de la fiecare grupă litera
va extrage un jeton, va recunoaşte litera scrisă pe respectivă şi
acesta şi va da exemplu de un cuvânt care să alcătuiesc un
înceapă cu litera respectivă, apoi un coleg de enunţ
grupă va alcătui un enunţ cu acesta. Grupele vor fi
punctate pentru fiecare răspuns corect.
Elevii grupei câştigătoare vor fi aplaudaţi şi vor
avea prioritate la citirea lecţiei .
Se deschid manualele şi se citeşte lecţia integral,
apoi selectiv.

3. Captarea atenţiei -Vă voi spune o ghicitoare: Conversaţia Evaluare orală,


“ Ştiţi ? Eu am avut o coada Observaţia frontală
Lungă , mare si stufoasă …
Şi o mai aveam şi astăzi ,
Dacă nu mă lăcomeam
Să prind peşte mult din baltă ,
Precum vulpea m-a-nvăţat .
Şi … sunt tare … supărat ! “
-Despre ce personaj este vorba în aceste versuri? -recunosc
(Ursul) Din ce poveste este personajul? ( Ursul povestea şi
păcălit de vulpe, de Ion Creangă) personajele;
Se prezintă imagini cu scene din povestea „Ursul
păcălit de vulpe)
Elevii sunt solicitaţi să prezinte pe scurt povestea
şi personajele acesteia. -povestesc pe
Se va alcătui o poveste despre urs: scurt
Se analizează propoziţia: momentele
„Ursul pescuieşte.” Exerciţiul acţiunii;
Se analizează propoziţia ca număr de cuvinte.
Apoi se iau pe rând cuvintele, mai apoi silabele şi
sunetele iniţiale ale silabelor.
- Din câte cuvinte este alcătuită această Evaluare
propoziţie? (2 cuvinte) Exerciţiul formativă,
-Care este primul cuvânt? Dar al doilea? (elevii orală
răspund)
Se alege cuvântul „urs”.
Se analizează cuvântul, fiind alcătuit dintr-o Metoda fonetică
O1 singură silabă. Se precizează sunetul cu care analitico-sintetică
începe: sunetul „u”.Se repetă cuvântul „urs”.
4. Anunţarea temei şi a Elevii sunt anunţaţi că vor învăţa sunetul şi litera Explicaţia
obiectivelor „u”mic de tipar, vor citi cuvinte, propoziţii, vor
scrie litera, silabe care conţin această literă.
5. Dirijarea învăţării Se fac exerciţii de pronunţare corectă a sunetului Conversaţia Evaluare
„u”. Se alcătuiesc alte propoziţii legate de poveste. Explicaţia formativă,
Se analizează o altă propoziţie : orală
O2 „Vulpea fură peştele.”
Se analizează propoziţia ca număr de cuvinte. Metoda fonetică -alcătuiesc
Apoi se analizează pe rând cuvintele, mai apoi analitico-sintetică. propoziţii
silabele şi sunetele silabelor. Exerciţiul -analizează
- Din câte cuvinte este alcătuită această propoziţia şi
propoziţie? (3 cuvinte) fiecare cuvânt;
-Care este primul cuvânt? Dar al doilea? Dar al
treilea?
O1 Se despart în silabe cuvintele. Se analizează
fiecare silabă. Se precizează locul sunetului „u” în
cadrul cuvintelor. Exerciţiul
Joc pentru descoperirea sunetului nou Joc didactic
Localizarea sunetului O2 Învăţătorul spune mai multe cuvinte, iar elevii bat -identifică
„u” în cuvinte. din palme la recunoaşterea sunetului „u”. sunetul „u” în
O3 Elevii dau exemple de alte cuvinte care încep, se cuvinte şi
Prezentarea literei „u” termină sau conţin sunetul „u”. Elevii despart în Exerciţiul precizează
mic de tipar. silabe cuvintele şi localizează sunetul. locul acestuia;
Prezentarea literei „u” mic de tipar -despart în
Recunoaşterea literei „u” O2 Se prezintă planşa cu litera „u” mic de tipar. Elevii Planşă cu litera „u” silabe;
mic de tipar. observă litera.
Descoperirea literei „u” mic de tipar în Conversaţia
alfabetare şi în materiale tipărite. Explicaţia
Se cere elevilor să recunoască litera „u” mic de Exerciţiul
tipar printre alte litere ale alfabetului mare. Apoi, -recunosc
O2 individual, elevii caută în alfabetar litera. Alfabetar mare litera „u” în
Se cere elevilor să încercuiască litera „u” mic de Alfabetar individual alfabetare;
tipar în textul din fişa de lucru. -identifică
„Bunicul umblă prin curte . Eu îi spun bucuros: litera „u”
O2 - Bunicule, am adus mure şi două gutui.” într-un text
Intuirea imaginilor din manual. scris pe fişă;
Se denumesc obiectele din imagini: urs, iepure,
O1 cadou. Se analizează cuvintele (numărul silabelor, Observaţia
sunetele care compun fiecare silabă, poziţia
sunetului „u” în fiecare cuvânt). Metoda fonetică -analizează
Se alcătuiesc la stelaj cuvintele analizate. analitico-sintetică. cuvintele;
Citirea coloanelor de O4 Se citesc cuvintele formate cu toată clasa, pe
cuvinte. silabe şi apoi în întregime.
Se citesc coloanele de cuvinte mai întâi în şoaptă, -citesc
Prezentarea literei „u” de fiecare elev, în ritm propriu. Apoi se citesc cu cuvintele;
mic de mână. voce tare; fiecare cuvânt este citit de alt elev.
Prezentarea literei „u” mic de mână
Se prezintă litera „u” mic de mână. Se analizează
O2 elementele grafice din care este compusă. Se scrie
la tablă model litera „u” , mai întâi întreagă, apoi Observaţia
descompusă în elementele grafice componente şi Exerciţiul
iarăşi întreagă. Evaluare
O5 Se scrie în aer, cu stiloul închis, pe carte, în palmă formativă
şi pe bancă.
Doi elevi vor scrie la tablă litera „u” mic de -analizează
Încălzirea muşchilor fini mână. elementele
ai mâinii. Se recunoaşte litera „u” mic de mână pe planşă. grafice
Se fac exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai componente;
mâinii (stoarcem rufele, cântăm la pian, ploaia).
Jocuri ritmice sau cu cânt:
Scrierea literei „u” mic „Vine trenul, vine, vine
de mână. Vine şuierând pe şine: Uuuuuuuuuu!!!”
Scrierea literei „u” mic de mână.
Se reaminteşte poziţia corectă în timpul scrierii.
Se reactualizează cunoştinţele referitoare la Explicaţia
încadrarea corectă în pagină: titlul, alineatul, Exerciţiul
spaţiul dintre litere. Evaluare
O5 Elevii scriu trei litere. Se verifică modul de scrisă
scriere, cei care au scris corect continuă, ceilalţi
sunt ajutaţi.
Elevii vor scrie trei rânduri cu litera „u” mic de
mână. Propunătoarea va verifica permanent modul -scriu litera”u”
cum scriu elevii. în caiete;
6. Aprecieri asupra Se fac aprecieri verbale asupra modului de lucru a
modului cum s-a fiecărui şi se evidenţiază şi premiază cele mai
desfăşurat prima parte frumoase şi ordonate caiete.
a lecţiei.
Partea a II-a (ora a II-a)
7. Dirijarea învăţării Elevii citesc în ritm propriu, în şoaptă cuvintele Evaluare
O4 din abecedar. Exerciţiul frontală
u-•u (u-nu), u_ (u-şă), u_ (u-ţa), u•_ (ur-me), mu_
(mu-re), •a-mu-•a (ra-mu-ra).
Citirea cuvintelor şi a Elevii citesc în ritm propriu, în şoaptă propoziţia
propoziţiei din abecedar.
A-u-•a a-•• mu-••. (A-u-ra a-re mu-re.)
Demonstraţia
Se realizează citirea model de către învăţătoare.
Citire în lanţ. Fiecare elev va citi câte un cuvânt şi
propoziţia.
Exerciţii de dezvoltare a vorbirii. Conversaţia
Explicaţia Evaluare
O3 Se alcătuiesc propoziţii folosind cuvintele Exerciţiul formativă,
întâlnite: unu, uşa, uţa, urme, mure, ramura. orală
Joc didactic: „Eu spun una, tu spui multe” Joc didactic
Elevii sunt împărţiţi în perechi, unul extrage
jetonul, spune cuvântul , iar celălalt trece la plural.
Sarcina didactică: extragerea unui jeton din
săculeţ, denumirea obiectului, apoi trecerea la
plural a cuvântului care denumeşte obiectul.
Scrierea silabelor şi a
cuvintelor O5 Elevii vor scrie în caiete silabele şi cuvintele. „au,
mu, uu, um, ua, amu”
8. Se va verifica permanent modul cum scriu elevii.
Evaluarea -scriu silabele
Elevii primesc o fişă (vezi anexa).
performanţei O1 Exerciţiul şi cuvintele;
O2 Elevii vor scrie după dictare următoarele litere,
O4 silabe şi cuvinte:
O5 A, m, u, a, M .
Au, mu, ma, am, mama. Evaluare
Elevii vor completa independent fişa de evaluare, formativă,
apoi se va face o evaluare orală imediată. scrisă

9. Asigurarea retenţiei şi O3 Se va reaminti litera învăţată, se vor da exemple Exerciţiul


transferului de cuvinte care conţin litera „u”. Conversaţia
Se precizează tema pentru acasă: citirea lecţiei. Explicaţia
O5 Elevii vor scrie acasă două rânduri cu litera „u”
O2 mic de mână şi vor decupa din ziare fragmente ce
cuprind literele învăţate, încercuindu-le.
10. Încheierea activităţii Se fac aprecieri generale asupra comportamentului Explicaţia
elevilor în lecţie, se evidenţiază elevii care au fost
activi pe tot parcursul lecţiei.
Activitate transdisciplinară:
Desenarea unei scene din povestea „Ursul păcălit
de vulpe”.
Fişă de lucru

1. Încercuieşte litera “u”!

Bunicul umblă prin curte .


Eu îi spun bucuros:
- Bunicule, am adus mure şi două gutui.

2. Citeşte!
ma mu
am au
m-au
ma-ma a-mu
FIŞĂ DE EVALUARE

1. Realizează corespondenţa dintre imagine şi cuvântul care denumeşte obiectul din imagine:

____-mu-___

u-___

u-___-___

mu-___

2. Dictare.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------