Sunteți pe pagina 1din 2

„Sobieski şi românii” de Costache Negruzzi

Momentele subiectului

 Stabilește, în funcție de textul din fiecare căsuță a tabelului, momentul


subiectului la care se referă, iar apoi numerotează-le în chenarul colorat, astfel
încât să fie în ordine.

_____________________ fixează momentul _____________________ nuvelei o constituie


istoric: „pe la sfârşitul lui septemvrie 1686” şi locul apariţia Cetăţii Neamţu în faţa oştirii polone şi
acţiunii: „drumul ce duce către Cetatea Neamţu”, hotărârea regelui de a o cuceri.
în imediata apropiere a fortăreţei. Descrierea Acum se înfruntă două poziţii.
primului personaj colectiv al naraţiunii, „oastea Hatmanul Iablonovski îşi sfătuieşte stăpânul să
polonă”, se face prin multe arhaisme, ceea ce nu atace şi să-şi continue drumul, iar Potoţki,
introduce cititorul în atmosfera epocii. Polonezii linguşitor, stimulează orgoliul regelui
sunt prezentaţi gradat şi în plină mişcare: „un trup încurajându-l.
de lănceri ce deschidea marşa”, „o ceată de ofiţeri
călări în fruntea cărora erau trei”, „duiumul oştei”,
„şleahtă pospolită”. Starea sufletească a armatei, _____________________ o constituie atacul
deznădejdea, oboseala şi foamea sunt redate asupra cetăţii şi lupta ce se dă între poloni şi
printr-o înşiruire de epitete: „cu steagurile strânse”, moldoveni. Se schimbă şi perspectiva din
„cu capul plecat, cu armele răsturnate, cu exterior în interiorul cetăţii, unde se află
întristarea pe faţă şi cu durerea în inimă”. optsprezece plăieşi -personaj colectiv- care
În fruntea armatei se aflau hatmanii înlocuiesc garnizoana trimisă la Fălcii, în tabăra
Iablonovski, Potoţki şi regele Ian Sobieski, care lui Cantemir, cărora li se adaugă un al
era foarte frământat, deoarece fusese rănit în nouăsprezecelea, proaspăt întors de la Iaşi,
orgoliul său de cuceritor de rezistenţa hotărâtă a unde fusese „să iscodească”. În timp ce ultimul
moldovenilor care-i vlăguiau armata, distrugând venit povesteşte că leşii au luat drumul
totul în calea lor. Cotnarului, se aude buciumul străjerului ce
anunţă sosirea marii armate. În ciuda
mijloacelor reduse de apărare, pe care unul
______________________ al naraţiunii îl dintre tineri încearcă să le evidenţieze, bătrânul,
constituie scena în care sunt descrişi plăieşii privind „de care se videa că ascultă toţi”, hotărăşte
cu demnitate şi calm pregătirile ce se făceau rapid apărarea cetăţii: „Să nu zică leahul c-au
pentru moartea lor. Intervenţia hatmanului intrat într-o cetate românească ca într-o ţarină
Iablonovski, plină de curaj şi demnitate, este cea pustie”. Solul polonez care cere supunerea
care aduce iertarea românilor. El îi explică regelui cetăţii în schimbul vieţii şi libertăţii garnizoanei
că „aceşti viteji n-au făcut decât datoria lor, este întâmpinat cu înţelepciune şi demnitate
datorie patriotică şi vrednică de toată lauda”. În de bătrânul plăieş, care refuză propunerea şi
faţa argumentului, Sobieski le evocă admirativ îşi exprimă cu fermitate hotărârea de a o
vitejia şi are o uşoară izbucnire de orgoliu, apăra: „Cetatea n-avem de gând să i-o dăm cu
îndemnându-i să spună tuturor că au avut „cinstea una cu două... Tot ce-i putem da este plumbul
de a se împotrivi cinci zile regelui de Polonia”. din puşce pre care i-l vom trimite noi de pe
ziduri...”. Lupta înverşunată, care durează patru
zile, aduce pierderi în ambele tabere şi,
deoarece rămăseseră fără muniţie şi merinde,
______________________ este melancolic. plăieşii hotărăsc să închine cetatea „cu
Moldovenii pleacă spre munţi, iar leşii coboară tocmeală”, adică cer să fie lăsaţi să plece unde
„încet la vale” spre ţara lor. Cetatea „rămase vor voi. Acceptând condiţiile românilor, a doua
singură”, „purtând pe zidurile sale urmele zi leşii au văzut ieşind din cetate numai şase
boambelor duşmăneşti”, ca un vestigiu al plăieşi, care purtau în spate trei răniţi. Orgoliul
patriotismului românilor. regelui, care află că cei care i s-au opus erau în
număr mic, se dezlănţuie şi, plin de mânie, el
hotărăşte să-i ucidă prin spânzurare.

S-ar putea să vă placă și