Sunteți pe pagina 1din 156

DENISE ROBINS

S` nu dai
niciodat`
totul
Traducerea [i adaptarea \n limba român` de
VIRGIL F~G~DARU

ALCRIS
M94
Capitolul 1

|mbr`cat` \ntr-un elegant costum de baie, Patricia


Fleming sta \ntins` pe verand` \ncercând s` a]ipeasc`.
Soarele trecuse de acea por]iune a verandei \n care se
afla ea [i ardea f`r` mil` straturile de flori, z`p`cea
palmierii, f`cea s` dogoreasc` terasele sau \nc`lzea
valurile m`rii, la care se putea ajunge coborând mai
multe trepte.
Pat Fleming nu f`cea nici o mi[care, nevrând s` se
\nc`lzeasc`.
Avea trupul ca de siren`, zvelt, sub]ire, picioarele
lungi, umerii [i bra]ele frumos bronzate, care contrastau
cu costumul de baie verde \nchis.
Acea vil` mare, cu obloanele albastre, terasa pavat` cu
dale albe de piatr`, era cufundat` \ntr-o lini[te nefireasc` \n
acea dup`-amiaz` torid`. Pat sim]ea o oboseal` pl`cut`
datorat` \notului prelungit \mpreun` cu Jay, \n apele m`rii.
F`cuser` asta pentru a-[i men]ine silueta [i condi]ia fizic`.

5
Jay era o fost` coleg` de [coal` [i bun` prieten`. Se
ocupau \mpreun` de aceast` vil`, aflat` \ntr-un paradis
turistic spaniol. De obicei pensiunea lor era ocupat` cam
tot timpul de englezi sau americani, sau chiar de oaspe]i
spanioli, c`rora le pl`cea c`ldura sudului. De fapt, aceast`
localitate \n care ne afl`m, Santa Rosca, se afla \n
vecin`tatea bine cunoscutului ora[ Malaga.
Pat nu regretase niciodat` acel impuls de moment
care o f`cuse s` se apropie de Jay Rotherford cu doi ani
\n urm` [i s`-i sugereze s` intre \mpreun` \n aceast`
aventur`. Nici una nu avea rude, \[i pierduser` p`rin]ii \n
ultimii ani. Aveau amândou` aceea[i vârst`, dou`zeci [i
doi de ani, erau dou` tinere capabile, pline de energie,
de via]`, dornice s` realizeze ceva. Pat era, f`r` \ndoial`,
mai lini[tit`. Jay era pu]in mai nes`buit`, mai dornic` de
pl`ceri, permanent nemul]umit` cu ce avea. Pat era cea
care asigura stabilitatea [i se \mp`cau destul de bine.
Fiecare avusese destul capital pentru a face posibil`
aceast` afacere.
Spania era un loc ieftin, unde merita s` investe[ti, dar
[i s` tr`ie[ti.
Pat reu[ise s` \nve]e spaniola comercial` [i ideea de a
veni lâng` Malaga, s` caute ceva interesant fusese a ei.
Descoperiser` Santa Rosca, un sat pesc`resc adorabil,
aflat pe drumul spre Gibraltar [i mai ales „La Flora“,
aceast` pensiune mare, cu ferm` proprie, care era goal`
pe atunci [i a[tepta pe cineva s-o \nchirieze [i s` se apuce
de treab`.

6
Jay [i Pat schimbaser` mobilierul, f`cuser` publicitate
pensiunii [i foarte curând La Flora se umpluse de oaspe]i.
|ncepuser` s` ob]in` profit chiar din primele s`pt`mâni [i
se puteau declara mul]umite. Dup` primele luni de
munc` asidu` pentru a face aceast` pensiune
competitiv`, mai sl`biser` ritmul.
Clopo]elul de la intrare o f`cu pe Pat s` ridice capul.
Era po[ta[ul, care sosea aici pe biciclet` [i care, ca de
obicei, \i spuse: „buenas tardes“ [i-i \ntinse o telegram`.
Pat o citi [i imediat se n`pusti \n interior, strigând
fericit`:
– Jay! Unde e[ti? M` auzi? Jay!
Jay Rotherford ie[i din salonul \n care func]iona aerul
condi]ionat, cu un [al cu ciucuri pe umerii frumo[i, plini,
fumând o ]igar`. Jay avea deja un aer spaniol, ar`ta
minunat, era foarte frumoas`, cu ochii ei negri languro[i,
p`rul negru, silueta f`r` cusur. Pat, \n contrast, avea ochii
alba[tri ca marea, p`rul castaniu deschis, un zâmbet dulce.
– De ce faci atâta zgomot, draga mea? \ntreb` Jay care
mai c`sca \nc`. Apoi oft` pentru c` fusese deranjat` din
lectura unui roman adus de unul din musafirii englezi.
Pat \i \ntinse telegrama.
– Vine Tim! exclam` ea fericit`.
Jay f`cu o figur` dispre]uitoare. Ridic` apoi indiferent`
din umeri, l`sând s`-i cad` [alul de pe umerii rotunzi.
– {i asta te face atât de fericit`?
Pat se trezi ro[ind ca o [col`ri]`. Apoi \ncepu s` râd`,
jenat`.

7
– Cred c` da.
– Tipul `sta este nebun, f`r` \ndoial`, zise Jay.
– Pentru c` m` place?
– Nu, l-ar \n]elege oricine pentru asta, draga mea. Dar
este un incon[tient, care n-are niciodat` bani, sau o
slujb`. Iar când r`mâne f`r` nici un sfan], aterizeaz` la
Santa Rosca [i te cere de nevast`. Iar tu vei face gre[eala
de a-l accepta, \ntr-o zi.
Pat nu zise nimic pe moment. Continua s` priveasc`
spre ie[irea \n acea gr`din` minunat` \n spatele c`reia
\ncepea muntele plin de liliac la vremea aceea.
Multe lucruri adev`rate! Da, era adev`rat tot ce
spunea Jay, dar ea sim]ea dragoste pentru acest Tim
Mallory, [i era convins` c` se va m`rita cu el. |i pl`cea tot
mai mult, \i descoperea alte [i alte calit`]i, de fiecare dat`
când se vedeau. Era f`r` slujb`, f`r` bani, nechibzuit, avea
o mul]ime de defecte, dar se sim]ea atras` de el, a[a cum
n-o atr`gea vreun alt b`rbat, [i \ntre ei se aprinsese acea
flac`r`, care nu apare de obicei \ntre b`rba]i [i femei la
\ntâmplare.
Pân` acum \l refuzase de dou` ori. {i asta pentru c` nu
era sigur` nici de ea, nici de el. Nu pentru c` el nu avea
bani [i perspectiv`. Nu-l mai v`zuse de trei luni, pentru c`
el se pare c` se angajase undeva de la Cr`ciun. |i sim]ise
lipsa, lipsindu-i mai ales felul lui de a fi, mereu vesel,
lipsit de griji.
Se gândea la el cu tandre]ea femeii care simte c` se
\ndr`goste[te tot mai mult pe zi ce trece; era o tân`r` care

8
\n pofida siluetei zvelte, a unei educa]ii moderne [i
elegan]ei, era de mod` veche. Pat era \ntotdeauna
predispus` la visare, la romantism. Jay râdea de ea,
spunându-i c` apar]ine epocii victoriene [i c`, o dat`
c`s`torit`, so]ul [i copiii vor fi totul pentru ea.
Jay, \n schimb, era modern` ca ]inut` [i ca gândire,
voia doar s` se distreze. Nu se va m`rita niciodat` cu un
b`rbat f`r` bani.
– Mai bine m` duc s`-i spun Mariei s` preg`teasc` o
camer`, pe cea verde, zise Pat. Mai bine c` nu avem prea
mul]i oaspe]i acum. De fapt, este doar familia Horley. Ar
trebui s`-l invit`m pe Chris, s` s`rb`torim evenimentul
mâine sear`. Tim ajunge \n Gibraltar mâine diminea]`. {i
de acolo vine cu autobuzul.
– Asta \nseamn` c` iar`[i n-are nici o le]caie, observ`
Jay, altfel ar avea m`car o ma[in`, cât de cât.
– Poate a pus ceva bani deoparte, zise Pat, vis`toare.
– Nu m` face s` râd, fu r`spunsul lui Jay.
Apoi, ea l`s` s`-i scape un strig`t [i-[i trase [alul pe umeri.
– Dumnezeule! A [i sosit Chris! Trebuie s` m` \mbrac
decent.
– {i eu, zise Pat, privindu-[i costumul de baie \n care
se sim]ea atât de bine.
Pentru câteva clipe, cele dou` tinere, bra] la bra],
privir` spre b`rbatul care se \ndrepta spre ele pe aleea
str`juit` de palmieri. Era un b`rbat \nalt, brunet, \ntr-un
costum gri cu c`ma[` alb` [i p`l`rie spaniol` de pai; se
mi[ca gra]ios [i avea o figur` foarte pl`cut`.

9
Cele dou` \l urm`reau cu emo]ii diferite. Pat, cu ochii
ei alba[tri, \i ura bun venit. |i pl`cea acest Christopher
Rudd. |l socotise un foarte bun prieten \n ultimele [ase
luni. Era un dramaturg de mare reputa]ie, care venise \n
aceas` vil` \n c`utare de lini[te, ca s` scrie [i pentru c`
s`n`tatea \i ridicase probleme.
Se \mprietenise foarte repede cu cele dou` tinere
englezoaice care aveau pensiunea. Dar era evident c` pe
Pat o prefera. Felul lui de a fi, t`cut, lini[tit, dragostea
pentru natur`, pentru o via]` lini[tit`, n-o f`ceau decât
s`-l accepte ca prieten, nimic mai mult, pentru c` inima
ei \i apar]inea lui Tim Mallory. Christopher era destul de
bogat, mai ales datorit` ultimelor dou` piese care-i
rotunjiser` considerabil veniturile.
Jay era intrigat` pentru c` el n-o iubea. El \i spusese,
de fapt, de vreo dou` ori c` era foarte frumoas`, dar peste
m`sur` de egoist` [i c` nici un b`rbat sensibil nu [i-ar
pune inima la picioarele ei. O trata ca pe un obiect
frumos, pe care nu trebuie s` pui prea mare pre].
Iar Jay \[i jurase s`-l fac` pe acest Christopher s-o ia \n
serios. Uneori era geloas` pe Pat. Observa c` el se purta
altfel cu ea, cu tandre]e, cu afec]iune.
Dac` lui Pat i-ar fi pl`cut Christopher, s-ar fi n`scut o
mare dragoste \ntre ei. Dar atâta timp cât Pat \l iubea pe
Tim Mallory, acest lucru nu era posibil.
Christopher se apropie de verand`. Cele dou` fugir`
spre camerele lor.
Lui Jay \i lu` destul de mult timp pentru a ar`ta a[a
cum voia. Astfel c` Pat, care se mul]umise s` \mbrace o

10
rochie simpl`, bleu [i \nc`l]ase sandale f`r` tocuri,
f`r` a-i p`sa prea mult c` nu era machiat`, se ar`t` prima.
Christopher \[i scoase p`l`ria de pai, \nclinându-se \n
fa]a ei.
– Buenos dias, donna Patricia.
Ea \i zâmbi b`rbatului cu figura obosit`, melancolic`.
P`rul negru era piept`nat spre spate iar la tâmple se
iviser` primii ghiocei. Christopher avea treizeci [i doi de
ani, dar ar`ta de patruzeci. Muncise mult \n via]`,
\ncepuse ca gazetar, [i nu se bucurase de o s`n`tate prea
bun`. Doar ultimii ani \i aduseser` succesul.
– Dore[ti cafea? \l \ntreb` Pat. Sau s` fumezi?
– Dar fumez deja, zise el, oferindu-i o ]igar` [i ei. Nu
vreau cafea, am venit doar s` te \ntreb dac` ai vrea s` m`
\nso]e[ti mâine la Rhonda.
– Mi-ar face mare pl`cere, Chris, dar vine Tim [i nu
pot p`r`si La Flora.
Christoher Rudd o privi dezam`git. A[adar, tân`rul
Mallory ap`rea din nou! Nu avea motive de bucurie. Anul
trecut, de Cr`ciun, când venise Mallory aici, Christopher
fusese gelos pentru prima oar` \n via]a sa. Urm`rise felul
\n care reac]iona Pat la vederea lui Mallory, con[tient c`
acesta nu merita aten]ia ei. Da, [tia c` Pat era \ndr`gostit`
de el [i c` acesta nu se ridica la nivelul ei. Pe când el, o
iubea [i o voia doar pentru el, sperând c` vor face curând
pasul urm`tor, c`s`toria.
Era a doua oar` \n via]` când iubea f`r` speran]` o
femeie. Prima oar`, o moarte nea[teptat` \i luase orice

11
speran]`. Iar de data asta, \ntre el [i aleasa inimii sale se
afla un altul. Christopher se sim]ea lipsit de speran]` \n
dragoste. Via]a \i d`ruise tot ce-[i dorea, dar dac` n-o
putea avea pe aceast` femeie, la ce bun totul?
O examin` atent, urmând-o \n salonul vilei. P`rea
foarte frumoas`, sau a[a o vedea el; avea o figur` cald`
deschis`, ochii mari melancolici, alba[tri, intensifica]i de
bronzul pielii. P`rul \i era dat dup` urechi.
Christopher \i admira curajul de a se fi lansat \n afacerea
cu aceast` pensiune. El era con[tient c` Pat se implicase
mai mult decât Jay \n managementul afacerii. Tân`ra avea
un farmec aparte, pe care-l sim]ea la nivelul inimii.
De ce trebuia ca o tân`r` ca Pat s`-[i d`ruie inima unui
b`iat frumos, care putea s-o fac` fericit` pentru foarte
pu]in timp?
– |mi pare r`u c` nu po]i veni la Rhonda, zise el. Am
acolo un amic, un scriitor, cu care am studiat la Oxford.
A[ fi vrut s` ]i-l prezint.
– |mi pare r`u, dar am un program foarte strict, Chris,
trebuie s` fiu preg`tit` pentru musafirii care vor sosi.
Poate alt` dat`, murmur` Pat.
El avu tendin]a de a se apleca spre ea, de a-i prinde
mâna \n palmele sale mari, de a [i-o duce la frunte [i a-i
spune:
– Oricând dore[ti, \]i stau la dispozi]ie.
Dar nu f`cu acest gest, ci continu` s`-[i fumeze ]igara
[i s` asculte povestirile ei. Se a[teptau ca la sfâr[itul
s`pt`mânii pensiunea s` fie ocupat` complet. Doctorul [i

12
so]ia acestuia se mai aflau la pensiune. Tereza,
buc`t`reasa, se certase cu iubitul ei [i plânsese tot
timpul... [i alte informa]ii care nu aveau cum s`-l
intereseze. Dar el o privea sorbind-o din ochi, chiar dac`
nu-l interesa nimic din toate astea.
Brusc, Pat observ` c` el ar`ta foarte obosit.
– De ce munce[ti atât de mult, Chris? \l \ntreb` ea. Nu
ar`]i prea bine.
– Nu sunt bolnav. Prefer s` lucrez noaptea, iar uneori
ziua nu pot s` dorm.
– Trebuie s` mai sl`be[ti ritmul, zise ea.
El fu fericit c` Pat \i f`cea recomand`ri, ceea ce
\nsemna c`-i p`sa de el. Pat putea fi uneori atât de
grijulie, matern` chiar, dar f`r` s` realizeze ce efecte avea
asta asupra lini[tii b`rbatului care o iubea.
El se ridic` brusc, \ndreptându-se spre fereastra de
unde se vedea marea.
– A[ vrea s`-]i citesc piesa la care lucrez acum, Pat, zise el.
– Ar fi grozav! S-o a[tept`m [i pe Jay.
– N-o vreau pe Jay, zise el aproape iritat [i se gr`bi s`
adauge: este o fat` bun`, dar n-o intereseaz` munca mea,
mai precis n-ar \n]elege-o ca tine.
Pat \l privi lung, apoi \i evit` privirea, pentru c` sim]i
\n clipa aceea c` Rudd era \ndr`gostit de ea. O deranja
asta, pentru c`-l admira [i nu voia ca nimic s` strice rela]ia
lor de prietenie. P`cat c` nu era atras de Jay!
– A[ vrea s` am o sear` liber` \n care s`-mi cite[ti piesa
ta, Chris.

13
– A[tept s`-]i respec]i promisiunea, Pat.
– Buenos! se auzi vocea grav` a lui Jay. Ea intr` \n
salon ar`tând superb \ntr-o rochie oranj de m`tase, cu
sandale cu tocuri \nalte, cu o floare la ureche.
Christopher o \ntâmpin` cu un zâmbet.
– Te-ai integrat foarte bine \n atmosfera spaniol` de
aici, Jay.
– Stai s` vezi cum pot folosi castanietele, se l`ud` ea,
venind spre el cu mâinile \n [olduri, fredonând un
tangou.
Scriitorul Christopher Rudd privi lung aceast` tân`r`
frumoas`, care de[i de o seam` cu Pat, p`rea mult mai
tân`r`. |i f`cu un compliment, apoi realiz` \nc` o dat` c`
b`rbatul Christopher Rudd nu reac]iona la frumuse]ea
care i se oferea [i plec`, scuzându-se c` are mult de lucru.
Poate mai târziu puteau ie[i la o cafea.
Dup` plecarea lui Christopher, lui Jay \i pieri tot cheful.
– Ce s-a \ntâmplat, Jay? o \ntreb` Pat.
– M` dezam`ge[te via]a, iar acest Christopher Rudd
arat` prea evident pe care dintre noi vine s-o vad`.
Pat ro[i.
– O, draga mea.
– Ce mai conteaz`? izbucni Jay. A, uite familia Horley,
trebuie s`-i spun Mariei s` le duc` ceaiul pe verand`, nu
bate vântul \n dup`– amiaza asta.
Pat o privi cu regret. Era o situa]ie atât de jenant`, de
dificil`... [tia prea bine c` prietena ei \l iubea \n secret pe
Chris, dar el venise s-o vad` pe ea. |i \ngreuna lucrurile \n

14
multe privin]e, pentru c` nu voia s` intervin` ceva \ntre
ea [i Jay. Fuseser` \ntotdeauna foarte bune prietene. Erau
diferite, dar ]ineau mult una la alta. Iar lui Pat \i displ`cea
c` Jay era geloas`.
Dar mai apoi, gândul la Tim [i apropiata lui sosire \i
alung` orice team`. Era grozav c` va fi din nou aici! |l
rev`zu cu ochii min]ii; era \nalt, zvelt, bine f`cut, cu ochii
de un albastru \nchis, cu o figur` de copil pus permanent
pe [otii, pu]in cam cârn.
Tim, un amestec de indolen]` [i de vitalitate, de
ghea]` [i foc, de sl`biciune, dar [i rezisten]`. Tim care [tia
cum s` se poarte cu o femeie, care era \ncânt`tor, \ncât \i
uitai defectele.
Iar ea \i iertase totul acestui Tim. Chiar [i faptul c` nu
putea niciodat` s`-[i p`streze slujba pentru c` nu putea fi
punctual, era cu capul \n nori, mereu visând aiurea, când
slujba \i cerea s` fie foarte atent.
La ultimul Cr`ciun petrecut \mpreun` cu Tim, el \i
ar`tase c` putea fi [i serios, c-o adora, c` era gata s` fac`
orice pentru ea [i \n]elegea tot ce poate o femeie s` cear`
de la iubitul ei.
Nici un alt b`rbat nu se mai purtase astfel cu Pat, cu
atâta deschidere. Pe Christopher Rudd \l admira, chiar \l
pl`cea, dar se temea pu]in de el. De Tim nu-i era
niciodat` team`. Era doar cu un an mai mare ca ea; cu toate
acestea, sim]ea mereu pornirea de a-l strânge la piept.
Amintirea lui Christopher, singur \n vila sa, a[teptând-o
pentru a-i citi piesa, o p`r`si complet pe Pat \n restul

15
zilei. Acum \l a[tepta pe Tim, numai la el se putea gândi.
Nici pe Jay n-o mai lu` \n seam`, cu toate nazurile ei.

***

Când Tim Mallory s`ri din autobuzul care-l adusese de


la Gibraltar la Santa Rosca, pe [oseaua care [erpuia
printre palmieri [i portocali, era o zi superb` de aprilie,
plin` de soare. Autobuzul \[i continu` drumul spre
Malaga, dup` ce sperie o turm` de capre.
Tim, care avea doar o valiz` mic`, porni spre drumul
[erpuit care urca spre por]ile de fier forjat ale pensiunii
La Flora.
Pat \l a[tepta la poart`. Era \mbujorat`, cu ochii
str`lucind de bucurie când veni \n \ntâmpinarea lui.
Avusese foarte mult` grij` de felul \n care ar`ta \n aceast`
dup`-amiaz`. Purta culorile care [tia c`-i plac lui Tim: o
salopet` bleumarin [i o jachet` alb`, f`r` mâneci, care
l`sa vederii bra]ele frumos bronzate. O p`l`rie de pai o
ferea de soare. Lui Tim \i pl`ceau femeile elegante [i
\ngrijite, a[a c` se rujase [i-[i f`cuse manichiura. Acum Pat
ar`ta total diferit de aceea tân`r` pe care Christohper
Rudd o admira pentru simplitatea ei.
Tim l`s` jos valiza [i-[i desf`cu bra]ele.
– Pat! Iubito!
Ea nu avusese inten]ia s`-l lase s` vad` c`-i lipsise
foarte mult, dar se trezi \n bra]ele lui s`rutat`. Tim \[i
scoase apoi p`l`ria pentru a o s`ruta mai \n voie.

16
– Doamne, de când a[tept s` te v`d, Pat! exclam` el.
Pat se trase o clip` \napoi, parc` ru[inat` de propria-i
lips` de re]inere. Apoi \ns` \l privi str`lucind de bucurie.
Irezistibilul Tim, care exercita o inexplicabil` for]` de
atrac]ie asupra ei, care-i provoca tr`iri de o intensitate [i
ardoare care o f`ceau uneori s` se sperie. Chiar dac` era
din nou f`r` bani, f`r` slujb`, ar`ta de parc` ar fi avut
milioane. Era foarte elegant \mbr`cat, \ntr-un costum gri
impecabil, cravat` asortat`, iar p`rul blond str`lucea de
briantin`. |l iubea pe acest tân`r cu tr`s`turi de copil.
El lu` valiza, o lu` [i pe ea de bra] [i pornir` spre vil`
printre palmieri.
– Aici e[ti ca \n paradis, dup` ce stai mai mult la
Londra. Am plecat de la Tillbury pe cea]` [i vreme rece.
Totul este superb aici, iar tu e[ti f`r` cusur, iubita mea.
– {i eu m` bucur s` te v`d! exclam` Pat.
– Jay ce face?
– Bine.
– Tot mai \ncearc` s`-l ademeneasc` pe dramaturgul
`la bogat?
– Nu.. nu [tiu.
– Sunt convins c` asta face, zise Tim; iar el n-are ochi
decât pentru tine, a[a este?
– Nu! exclam` Pat.
– {tiu c` n-are nici o [ans`, am sim]it asta când te-am
prins \n bra]e. Ai ceva pentru mine, nu?
– Cred c` mai mult decât \]i imaginezi, recunoscu Pat.
M` tem c` a[a este.

17
– De ce s` te temi de ceea ce sim]i? Eu te ador. }i-am
mai spus-o. {i ]i-am repetat-o \n fiecare scrisoare pe care
]i-am trimis-o. De data asta, nu m` \ntorc singur \n Anglia;
ne vom c`s`tori. Da, o vom face la Consulatul britanic din
Malaga, m-am interesat [i este foarte simplu. Dar te voi
lua de aici.
Pat \ncepu s` râd`.
– Dragul meu, planurile tale sunt \ntotdeauna cam
nebune[ti.
– Dar de data asta le vom realiza, nu?
– Tim, nu [tiu, trebuie s` m` mai gândesc. Nu pot s-o
las singur` pe Jay cu toate problemele de aici...
– Lui Jay nu i-ar p`sa. Iar \n ultima scrisoare \mi
spuneai c` domnul [i doamna Horley sunt dispu[i s` v`
ajute, chiar s` investeasc`. Las`-i s-o fac`. Pensiunea
poate exista f`r` tine, dar eu nu pot. {tii c` trebuie s` ai
grij` de mine...
|ntre timp, ajunseser` la vila aceea mare, cu obloanele
albastre, cu flori ro[ii de hibiscus pe verand`. Tim lu`
mâinile lui Pat \n palmele sale.
– De data asta nu-mi mai scapi, Pat. Ne iubim [i n-are
rost s` st`m desp`r]i]i.
Ea nu r`spunse nimic. I se p`rea grozav s` tr`iasc`
al`turi de Tim ca so]ia a lui, pentru c` era foarte
\ndr`gostit` de el.
– Vom mai discuta, dragul meu.
– Da, vom mai discuta detaliile, poate, admise el, dar
nu m` \ntorc singur acas`.

18
– Presupun c` nu... zise ea.
– Iubito, te ador! [opti el.
– Ce ve[ti \mi aduci? \l \ntreb` Pat. Din ce vom tr`i
dup` c`s`torie?
– Am o perspectiv`. Se va ivi ceva.
Pat \l privi, clipind des.
– Ai o slujb` \n acest moment?
– Nu, dar mi s-a promis una luna viitoare. Nu mi-a
pl`cut s` lucrez la firma la care am fost \n ultimul timp.
Am \ntâlnit un tip la club, acum dou` seri...
El se a[ez` pe marginea verandei, aprinse o ]igar` [i
\ncepu s`-i povesteasc`. O alt` versiune a unei vechi
povestiri despre felul \n care va ajunge s` aib` o slujb`.
Tim nu se \mp`ca niciodat` cu [efii s`i. Ideile lui nu erau
apreciate, iar el nu se n`scuse pentru a fi condus. Familia
nu-l \n]elegea niciodat` [i de aceea nu erau \n termeni
buni. Dar el a[tepta mereu s` se iveasc` ceva [i acum
tocmai se ivise ceva pentru care era gata s` ri[te orice.
Un b`rbat numit Forsett punea pe picioare o
companie... nu-i spuse numele, pentru c` oricum, nu
conta. Iar el, Tim, urma s` fie asistentul acestuia, cu un
salariu de o mie cinci sute de lire pe an pentru \nceput.
– O s` putem \nchiria un apartament mai mic pentru
\nceput, nu? Sper c` nu te deranjeaz` s` ri[ti cu mine?
Citi \n ochii ei c` era destul de \ndr`gostit` pentru a
accepta.
Tim era un actor \nn`scut. Era mereu \n c`utare de
auditoriu, pe care-l considera doar o mas` de manevr`,

19
un fel de p`pu[i de cârp` ale c`ror sfori urmau s` fie trase
de el. Dar de Pat Fleming era chiar \ndr`gostit. Pe lâng`
faptul c` era frumoas`, Pat era o femeie puternic`, plin`
de curaj. De aceea, sim]ea mereu nevoia s-o aib` al`turi,
[i-o ceruse \n c`s`torie. Iar când promisese s-o adore
toat` via]a, nu min]ise. Dar asta nu \nsemna c` va fi
capabil s-o [i fac`.
Când ie[i Jay, al`turându-li-se, Tim o salut` bucuros.
– Bun`, Jay! E[ti mai frumoas` ca oricând. }i-o prezint
pe viitoarea mea so]ie...
Jay \[i privi prietena.
– Ai convins-o?
– Tim, nu exagera!
– Nu e[ti viitoarea mea so]ie? o \ntreb` el
– Da, cred c` da, admise Pat.
– |n acest caz, ar trebui s` v` felicit, \ncepu Jay. Dar tu,
Tim, ai dat peste vreo comoar` din care s` \ntre]ii
viitoarea familie?
Tim r`mase pe moment f`r` replic`. Lui nu-i prea
pl`cea Jay, nu avea generozitatea [i puterea de \n]elegere
a lui Pat. Era o tip` cam materialist` [i el, dac` putea, o
evita.
– Nu, nu sunt milionar, dar sper c` voi avea \n curând
o slujb` bun`, iar pe Pat n-o deranjeaz` s` \nceap` cu
pu]in.
– A[adar, parteneriatul nostru ia sfâr[it aici, Pat? zise
Jay , v`dit nemul]umit`.

20
– Te-ar deranja, draga mea? o \ntreb` Pat.
– Sigur c` m-ar deranja.
Dar \n acela[i timp, se gândea c` plecarea lui Pat i-ar
l`sa drum liber cu Christopher.
|n seara aceea, Christopher Rudd veni la pensiune s`
s`rb`toreasc` logodna lui Pat Fleming cu Tim Mallory.
Veni cu inima strâns` la ceremonia prin care \[i vedea
spulberate toate speran]ele. O a[tepta, [tia c` va avea loc
curând, dar r`m`sese \n sufletul lui speran]a c` Mallory
nu va câ[tiga chiar a[a de u[or. Pat anun]` la cin` c`
urmau s` se c`s`toreasc` la Malaga peste trei s`pt`mâni.
Christopher se sim]i dintr-o dat` \nfrânt, obosit [i mai
b`trân decât era. Cu toate acestea, r`mase al`turi de cei
doi, chiar [i dup` ce familia Horley se duse la culcare.
Fusese o cin` festiv`; fetele se \mbr`caser` \n rochii de
sear`, iar Maria decorase masa cu flori, mai ales trandafiri
ro[ii, care-[i l`saser` capetele \n jos din cauza c`ldurii.
Era o noapte cald`, cerul plin de stele p`rea c` ia parte
la s`rb`toare al`turi de ei. Luminile ora[ului Malaga
luceau la distan]`. Iubitul Mariei cânta la mandolin`.
Christopher Rudd \i privi cu aten]ie pe cei al`turi de
care se presupunea c` s`rb`torea [i el, cu inima strâns`.
De ce naiba \l alesese Pat pe acest iresponsabil... când el
avea atât de mult de oferit? |n timp ce acest Mallory
n-avea nimic \n afar` de un fizic pl`cut.
Christopher era \ngrijorat de viitorul lui Pat; dup` ce
pasiunea se va mai domoli, ea va realiza c-a f`cut o
gre[eal`.

21
Era sigur c` Mallory era \ndr`gostit de ea... dar va [ti
el oare s` fie al`turi de ea \n fa]a greut`]ilor vie]ii? Slujba
despre care vorbea era doar o speran]` f`r` nici cel mai
mic suport. {i oare cât va rezista \n slujba asta?
Tim era \ntr-o form` teribil`, de invidiat. |i amuza pe
to]i. Christopher era t`cut, privind-o pe Pat de parc` ar fi
v`zut-o pentru ultima oar`. Era atât de frumoas` \n acea
rochie neagr` de m`tase cu garoafa ro[ie pe um`r. Iar
ochii \i str`luceau de dragostea pe care i-o purta lui
Mallory.
Jay era foarte elegant`, cu o floare \n p`r. {i ea p`rea
c` se simte foarte bine. Dar \i zâmbea doar lui
Christopher Rudd, acum când [tia c` va sc`pa de Pat.
Ea suger` o plimbare pe nisip, spre malul m`rii, acum
noaptea, când pescarii aruncau n`voadele. Tim [i Pat
considerar` ideea ca fiind grozav`. Dar Christopher se
scuz`, se sim]ea obosit. Era mai bine dac` se \ntorcea
acas`, la biroul care-l a[tepta. Mai putea lucra o or` sau
dou`, \nainte de culcare.
Jay insist`, dar el nu se l`s` convins. |i s`rut` mâna lui Pat.
– |]i doresc mult` fericire, draga mea, zise el.
Când sim]i buzele lui fierbin]i [i uscate atingându-i
mâna, dintr-o dat` Pat ie[i din acel nor de fericire care o
orbise \n ultimul timp, amintindu-[i c` acestui b`rbat \i
p`sa de ea.
– Dragul meu, Chris, \]i mul]umesc, vom r`mâne
\ntotdeauna prieteni.
Tim o prinse de umeri.

22
– A[a va fi! o second` Tim. Vei veni s` ne vizitezi \n
Anglia, sper?
Christopher \i r`spunse cu un gest scurt [i plec`. Acest
individ \l irita teribil, [i-[i dori s`-l fi putut agrea pe
Mallory, desigur de dragul lui Pat. Dar sim]ea o pierdere
ireparabil`.
Jay insist` s`-l \nso]easc`.
– Las`-i pe cei doi s` se duc` pe plaj`. Eu te voi
conduce pân` la vila ta.
Christopher n-o voia pe Jay. Voia s` fie singur... s`
lupte \mpotriva disper`rii care-l cuprinsese la aflarea
ve[tii c` Pat se m`rita cu altul. O l`s` pe Jay s`-l \nso]easc`
pentru c` n-avea puterea s` i se opun`.
Ea \i spuse:
– Presupun c` m` voi ocupa singur` de acum \nainte
de pensiune, sau poate m` va ajuta familia Horley. Pat ne
va lipsi tuturor. Nu-i a[a, Chris?
– Da, zise el printre din]i.
– Va trebui s` ne oferim sprijin reciproc.
– Eu m` \ntorc la Londra, imediat ce termin piesa, zise
el foarte rece.
Jay nu mai spuse nimic. Mai era pân` la terminarea
piesei, a[adar [i ea mai avea destul de ac]ionat. Nu
renun]a la nici o speran]`.
Pe plaj`, Pat [i Tim se plimbau mân` \n mân`.
– Individul `la, Rudd, era foarte afectat c` te-a pierdut,
iubito.

23
– Bietul Chris, zise Pat. Nu suport s`-l v`d trist,
sim]indu-se p`r`sit. Dar n-am f`cut nimic pentru a-l \ncuraja.
Tim se opri [i o prinse \n bra]e.
– Orice b`rbat s-ar \ndr`gosti de tine. Singurul lucru
pe care nu-l \n]eleg este de ce ai ales un individ f`r` bani,
\n locul acestui dramaturg bogat [i foarte cunoscut.
– C`s`toria trebuie s` se bazeze pe sentimente, nu pe
bani, fu replica lui Pat.
– Nu ]i-e team` c` te voi dezam`gi?
– {tiu c` n-o vei face, dragul meu.
Tim o s`rut`.
– A[a este; nu te voi dezam`gi niciodat`.
{i credea pe atunci ceea ce-i spunea. Iar ea era sigur`
de el. Cât despre bani... ea mai credea c` Tim va ob]ine
acea slujb`, iar atâta timp cât aveau din ce s` tr`iasc`,
totul era bine pentru ea. Probabil c` la Londra via]a nu va
mai fi la fel de pl`cut` a[a cum fusese aici. Dar era cu
Tim... [i familia Horley urma s` cumpere partea ei din La
Flora.
– Ace[ti bani vor fi de– ajuns pentru \nceput [i vom
face economii.
– Da, draga mea, zise Tim vag.
Dar mintea \i era ocupat` cu planurile pentru
petrecerea pe care o vor da imediat ce vor \nchiria un
apartament, la invita]i, la felul \n care se va mândri cu Pat.
Va avea o nevast` foarte dr`gu]` [i capabil`. Se vor duce
la spectacole, vor merge la dans. Cât despre economiile
la care visa ea...

24
Nici nu se obosi s` se gândeasc` la copilul despre care
vorbea Pat. Era minunat c` avea deja instincte materne,
dar el nici nu se gândea la copii. Nu suporta ideea!
Pat, foarte vis`toare \n acea noapte luminat` de lun`,
nu [tia mai nimic din visurile celui cu care urma s` se
m`rite. Dar \l vedea ca pe cel al`turi de care destinul ei de
femeie se va \mplini. Se duse la culcare dup` o lung`
conversa]ie cu Jay [i dormi f`r` vise.
Dar Christopher nu \nchise un ochi pân` diminea]a,
torturat de disperare, temându-se pentru Pat. Nu avea
\ncredere \n Tim Mallory.
Veni [i ziua \n care f`r` voia lui deveni martor la
c`s`toria celor doi, la consulatul britanic din Malaga.
Era mijlocul lui mai, când toate florile erau \nflorite [i
p`mântul se preg`tea s` rodeasc` sub soarele fierbinte.
Pat era o mireas` foarte frumoas` [i fericit`. Purta o
rochie bleu cu alb la gât, m`nu[i albe [i p`l`rie cu voal,
a[a cum voise Tim.
Chris tânjea dup` acea Pat care venea \ntr-o rochie
simpl` [i sandale f`r` toc s`-l \ntâmpine la La Flora.
Perechea de tineri c`s`tori]i urma s` p`r`seasc` ora[ul \n
acea dup`-amiaz` cu un vas care pleca din Malaga spre
Anglia. Era luna lor de miere, o s`pt`mân` pe mare, apoi
Tim se apuca de munc`, iar Pat de decorarea primei lor case.
Luar` prânzul la hotelul Miramar, to]i [ase.
Pat era acum doamna Mallory, Jay \l sorbea din ochi
pe Christopher, iar cei doi Horley, care cump`raser`
ac]iunile lui Pat, participau [i ei cu bucurie.

25
Tim comand` un prânz sofisticat. Era \mbujorat i se
citea fericirea \n ochi; triumfa. Pat era foarte \ndr`gostit`
de el [i se \ntreba de ce nu se m`ritase cu el cu [ase luni
\n urm`, când o ceruse prima oar` de nevast`.
Rudd \i privea cu durere, gândindu-se c` b`rbatul
care-i luase iubita trebuia s-o fac` fericit`.
Tim pl`ti prânzul cu mi[c`ri foarte sigure, convins c`
reu[ise. Avusese bani doar cât s` ajung` la Santa Rosca [i
se \ntreba cum va reu[i s` conving` banca la \ntoarcere c`
era solvabil pentru un \mprumut.
|i c`zu \n clipa aceea o scrisoare din portofel. O privi
f`r` a-i da importan]`. Sosise de diminea]`, dar fusese
prea ocupat pentru a o deschide. Acum o citi rapid [i-i
pieri toat` buna dispozi]ie. Era informat \n termeni foarte
conci[i c` firma de la care a[tepta s`-l angajeze avea
nevoie de cineva cu mult` experien]`. A[adar, perspectiva
de a câ[tiga o mie cinci sute lire pe an se spulberase,
acum când avea o so]ie [i o cas` de pl`tit.
Tim deveni dintr-o dat` con[tient de privirea
insistent` a lui Rudd. Mototoli scrisoarea, o puse la loc \n
buzunar [i ridic` paharul cu [ampanie.
– La naiba! Dar n-am s` las vestea asta proast` s`-mi
strice ziua. |i voi spune lui Pat când vom fi pe vas. Va
ap`rea desigur, altceva mai bun!

26
Capitolul 2

Soarele apunea, sc`ldând ora[ul Malaga \n nuan]e de


purpuriu [i auriu când vasul de coast` \i scotea pe Tim [i
Pat din Spania.
Pat se afla al`turi de so]ul ei, aplecat` peste
balustrad`, cu bra]ul lâng` al lui, urm`rind cum portul
r`mâne \n urm`. Nu putea s` cread` c` totul era aievea,
c` era deja so]ia lui Tim, c` pleca pentru totdeauna din
Spania, c`-i l`sa \n urm` pe Jay [i Chris, fostul lor
parteneriat [i \ncepea o via]` nou`.
Era prea fericit` pentru a-[i face probleme de viitor.
A[tepta ziua \n care ea [i Tim se vor putea \ntoarce la
Santa Rosca, \n vizit`. Tim va face bani pân` atunci, vor
avea tot ce le va trebui, iar via]a lor va fi minunat`.
Oricum, va avea ea grij` s` nu duc` o via]a prea „a[ezat`“
s` devin` un cuplu de oameni plicitisi]i de via]` [i lipsi]i
de imagina]ie. Se vor iubi \ntotdeauna.

27
Ridic` fa]a spre Tim. Deodat`, observ` c` el era
\ngrijorat, sau poate doar preocupat de ceva.
– Ce este, dragul meu? Ai devenit brusc foarte serios.
El \ncerc` s`-i zâmbeasc`, doar nu era s` lase
necazurile s` le \ntineze prima zi de c`s`torie. Nu, n-avea
de gând s`-i spun` despre refuzul primit de la compania
Forsett. Nu trebuia s` strice momentul fericit pe care-l
traversau.
Sigur c` era \ngrijorat. Nu mai avea nici un ban. Dar
[tia c` Pat nu i-ar repro[a asta, cel pu]in nu imediat. Dac`
i-ar spune acum c` n-are nici m`car perspectiva unei
slujbe [i nici m`car un \mprumut nu poate lua de la
banc`...
– Nu este nimic, draga mea. Spune-mi, cum ]i s-a
p`rut diminea]a asta? Perechea aceea, Horley, mi se pare
un cuplu cam plictisitor. Rudd este un individ decent [i
interesant, dar nu este genul de b`rbat care s`
\nsufle]easc` o petrecere.
Pat sim]i nevoia s`-i ia ap`rarea lui Chris.
– Chris este un b`rbat deosebit [i un foarte bun
prieten.
– Nu-]i pare r`u c` te-ai m`ritat cu mine [i nu cu el?
– Cum po]i pune o \ntrebare atât de absurd`, Tim,
dragul meu?
– M` iube[ti, Pat?
– Dac` n-a[ face-o, atunci de ce m-a[ fi m`ritat cu tine?
– Pentru c` sunt un b`rbat atr`g`tor, de exemplu.
Ea \ncepu s` râd`.

28
– Dar n-ai v`zut cabina, \i spuse Tim. Vino s` ]i-o ar`t.
Intrar` mân` \n mân` \n primul compartiment. Pat nu
mai v`zuse o astfel de ambarca]iune de lux. Cabina lor
era cea mai frumoas` surpriz` care o putea a[tepta; era de
fapt, o camer` mare, luxoas`, cu baie. Era plin` cu flori.
Trandafiri [i garoafe erau peste tot, \n vaze frumoase de
cristal.
Pat l`s` s`-i scape o exclama]ie când Tim aprinse lumina.
– Tim, totul este minunat!
El era \ncântat de efectul produs de cabina pe care o
\mpodobise cu flori. {i ce conta c` trebuia s` \mprumute
bani pentru ca s` pl`teasc` totul?
– Nimic nu mi se pare \ndeajuns de bun pentru tine,
iubito.
Pat \l privi cu ochii plini de lacrimi.
– E[ti atât de bun cu mine!
– Tu e[ti cel mai bun lucru din via]a mea, iubito! Nici
nu-mi vine s` cred c` e[ti so]ia mea!
– Pentru motivul pe care l-ai mai spus, pentru c` e[ti
foarte atr`g`tor.
– Indiferent cum a[ fi, te ador [i lucrurile nu se vor
schimba niciodat`, Pat!
– Totul este atât de minunat \ncât nici nu pot s` cred
c` este adev`rat, murmur` ea. Cu câteva s`pt`mâni \n
urm` nici nu m` gândeam c` m` voi m`rita cu tine [i voi
renun]a la afacerea mea cu Jay.
– M` tem c`-]i va lipsi atmosfera [i soarele Spaniei. {tii
cum este vremea la Londra, \n mai!

29
– Cui \i pas`? râse ea. Va fi grozav s` avem propria
noastr` cas`, s` te a[tept \n fiecare zi când te vei \ntoarce
de la slujb`. Când vei \ncepe s` lucrezi?
– Nu.. nu [tiu \nc`, zise el, apoi \ncerc` s` schimbe
subiectul. Cred c` Jay \]i va sim]i lipsa. Dar pe de alt`
parte este fericit` c`-l are pe Rudd doar pentru ea.
Pat nu putea s` se gândeasc` la Rudd f`r` o strângere
de inim`. Pe Jay o [tia prea bine, dar o eventual` c`s`torie
\ntre cei doi n-ar merge.
– Chris nu este b`rbatul care s` se \nsoare, s` duc` o
via]` normal` de familie.
– Ei uite c` pân` [i eu am f`cut-o! glumi Tim cu
zâmbetul lui irezistibil.
– Iubitule! murmur` Pat fericit`.
Tim \i d`du un s`rut lung. Erau doi \ndr`gosti]i afla]i
\n pragul fericirii.
Ceva mai târziu, când se \mbr`cau pentru mas`, Pat
\ncerc` s` fie mai practic`.
Tim ie[ea din baie fredonând o melodie, proasp`t
b`rbierit.

„Nu mai am un sfan] \n cont, ce s`-i faci...


Mai bine s` stingem lumina...“

Pat \i arunc` o privire cam ciudat`, \n timp ce-[i


piept`na p`rul bogat.
– Sper c` totu[i mai avem ceva. Ai cheltuit cam mult,
dragul meu, pe aceast` cabin` de clasa \ntâi, florile [i tot
restul...

30
– Iubito, nu te po]i zgârci \n luna de miere!
{i luna de miere a lui Pat, care dur`, de fapt, [ase zile
de croazier`, fu aproape perfect`. Perfect` pentru c` Pat
se afla permanent \ntr-o lume de vis, \n care Tim era
iubitul cel mai atent [i mai \ncânt`tor. Nu voia s` se
trezeasc` din acest vis, decât dac` era absolut necesar.
Nu-[i permise s` fie practic` \n timpul acestui voiaj. El
comanda orice, f`r` nici o limit`. Iar dac` ea protesta, \i
acoperea gura cu s`rut`ri. Nu aveau voie s` discute
probleme financiare \n aceast` c`l`torie minunat`. Aveau
destul timp pe urm`. Aceste [ase zile trebuia s` fie
perfecte. El nu se putea bucura cu atâta senin`tate de
acest voiaj, [tiind ce-l a[tepta la \ntoarcere, dar se
consola, ca \ntotdeauna, cu gândul c` va ap`rea ceva...
F`r` ca Pat s` [tie, trimisese dou` telegrame \n Anglia,
ceea ce de fapt constituia o extravagan]`. Le adresase
unor buni prieteni cu care fusese coleg la Oxford [i care
de]ineau acum pozi]ii foarte importante. Le spunea c` se
c`s`torise [i c` avea nevoie de o slujb`.
Pat se am`gea c` vor avea o situa]ie oarecum stabil`,
\ntrucât Tim urma s` \nceap` o nou` slujb`. |[i f`cuse
nenum`rate planuri de viitor, mai ales legate de
apartamentul \n care vor locui. |i spusese lui Tim c`
prefera la \nceput un hotel lini[tit, modest, pân` vor g`si
ceea ce le trebuia. Tim, \ntotdeauna un tovar`[ pl`cut [i
gata s`-i pun` \n practic` fiecare dorin]`, o aproba \n
totul, iar ea era convis` c` nu gre[ise m`ritându-se cu el.
Era evident c` Tim o adora. Nu mai avea ochi pentru
alt` femeie aflat` la bord. Iar când \i spunea c` era cea mai

31
frumoas` femeie, credea \n ceea ce spunea. O iubea cu
adev`rat [i voia din toat` inima s` mearg` bine c`s`toria
lor. Problema banilor era ceva ce se va rezolva. Vasul opri
o singur` zi la Lisabona când coborâr` pe uscat, moment
\n care Tim se v`zu nevoit s` se confeseze c` nu mai avea
bani lichizi.
Desigur, trebuia s`-[i duc` so]ia la cel mai bun hotel,
s`-i cumpere ceva care s`-i aminteasc` toat` via]a luna de
miere, dar... ea va trebui s`-i \mprumute ni[te bani,
deocamdat`.
Pat \i oferi banii imediat, f`r` ezitare. |nainte de
plecarea din Malaga ea schimbase to]i banii spanioli \n
lire engleze[ti. De aceea, putu s`-i ofere lui Tim suma
cerut` pentru o zi minunat` la Lisabona.
Când Tim \i aduse o po[et` foarte elegant`, s`rutând-o,
ea \i mul]umi [i aproape uit` c` era pl`tit` cu banii ei. Tim
nici nu ]inu minte acest am`nunt, c`ci \i pl`cea s` fac`
daruri scumpe iubitei sale.
|n cele din urm` ajunser` la Southampton, \n draga ei
Anglie, pe care o p`r`sise cam de mult timp. Era rece [i
b`tea un vânt t`ios, ca \n luna mai pe aceste ]inuturi. Pat
tremura de-a binelea, de[i \mbr`case o jachet` de
c`l`torie cu guler de blan`, [i-[i dori s` se fi bucurat mai
mult de soarele din Spania. Dar se \ntorcea \n Anglia, cu
un so] \ncânt`tor. Zilele petrecute cu Tim o f`cuser` s` se
\ndr`gosteasc` [i mai mult de el. Era aproape sigur` c`
vor avea o via]` minunat` [i c` fericirea viitoare merita
orice sacrificiu.

32
Luar` trenul spre Londra, iar Pat aproape c` \ncepu s`
ignore vremea \nnorat`, cerul plumburiu, vântul t`ios,
a[a cum sta cu capul pe um`rul so]ului ei.
Tim \[i \ntinsese picioarele, fuma o ]igar` [i p`rea [i el
foarte fericit.
– }i-a pl`cut luna de miere, iubito? o \ntreb` el. A fost
cam scurt`, din p`cate.
– Eu refuz s` cred c` s-a terminat; s` sper`m c` va
dura toat` via]a.
El \i [opti:
– Ai merita s` te s`rut pentru vorbele astea... dar la
naiba cu acel domn din col]ul compartimentului!
– Bietul om, murmur` Pat. Via]a lui este pe sfâr[ite, iar
a noastr` abia \ncepe!
Tim \ncepu s` fredoneze:
„ Ar`]i mai bine cu fiecare zi ce trece
N-ai fost nicicând a[a frumoas`...“
Dar se opri imediat. Era mai bine s` nu ajung` la
versul \n care spunea „nu mai am nici un ban \n cont“.
– Unde vom sta noaptea asta? o \ntreb` el.
– Tu unde ai vrea?
– La Ritz, zise el.
Pat \l privi dojenitor.
– Din acest moment, preiau eu administrarea
cheltuielilor, dragul meu. Vom c`uta un hotel ieftin, chiar
dac` nu ne va conveni.
– Foarte bine, m` conformez, zise el. Pentru mine
oriunde va fi minunat dac` te am al`turi, ca \nger p`zitor.
Fericirea lui Pat fu umbrit` o clip`. R`mase cu mâna \n
palmele lui Tim, privind pe fereastr` \n timp ce trenul

33
gonea. |l adora pe Tim, dar nu voia s` devin` \ngerul lui
p`zitor , nici m`car s` accepte c` so]ul ei avea defecte,
sl`biciuni [i c` avea nevoie de cineva mai puternic s` aib`
grij` de el. Nici o femeie nu vrea s` accepte aceste lucruri
legate de b`rbatul pe care-l iube[te. El trebuie s` fie
puternic, stâlpul casei.
Pat se \ntreb` dac` va trebui s` aib` grij` de Tim \n
timpul c`s`toriei lor. Iar când el \i [opti:
– Totul va fi minunat, iubito. Dumnezeule, nici nu [tii
cât de fericit sunt c` ai acceptat s` te m`ri]i cu mine.
Declara]ia lui risipi norul care \ntunecase un moment
fericirea ei.
– {i eu sunt fericit`, Tim, m`rturisi ea.
|n gara Victoria, \nc`rcar` bagajele \ntr-u taxi [i Tim o
\ntreb`:
– Unde mergem, iubito?
– La un mic hotel de pe Cromwell Road, unde am stat
de câteva ori cu mama. Este ieftin, dar curat [i dr`gu].
Tim f`cu o grimas`.
– Atunci, s` mergem acolo.
– Mie [i mamei ne-a pl`cut s` locuim acolo, continu`
Pat. Era dup` moartea tatei.
– Era broker, parc`.
– Da, pân` când am \mplinit [aisprezece ani a câ[tigat
foarte bine, apoi a murit [i eu a trebuit s`-mi iau o slujb`.
– Nu mi-ai spus asta niciodat`, iubito. Ce slujb` ]i-ai luat?
– Ceva legat de catering, \ntr-o cafenea din ora[. Apoi
a murit mama [i am cunoscut-o pe Jay, am pus bani
\mpreun` [i am \nceput ceea ce [tii.

34
– Poate c` n-am f`cut bine smulgându-te de acolo,
iubito. Era o afacere de succes.
Pat \l privi cu ochii mari.
– Ce mai conteaz`, acum? Tu vei avea o slujb` bun`,
pe care n-ai fi g`sit-o \n Spania.
Tim nu spuse nimic.
Era tot mai t`cut, pentru c` nu se putea decide s`-i
spun` lui Pat adev`rul despre slujba promis`. Opri taxiul
la clubul din care f`cea parte, s` vad` dac` primise cumva
vreo scrisoare, dar nu g`si nici una. Se sim]i deprimat
când la hotel o l`s` pe so]ia sa s` discute pre]ul camerelor
cu proprietarul. El cuno[tea prea bine acest hotel!
|n via]a sa fusese for]at de câteva ori s` se restrâng`
foarte mult [i s` locuiasc` [i \n hoteluri mai ieftine ca
acesta. Ura acel bec chior atârnat \n holul hotelului,
sc`rile [i coridoarele \nguste. Ura femeile b`trâne,
s`r`c`cios \mbr`cate, care tricotau \n col]uri, b`rba]ii \n
vârst` care citeau ziarele. Peste tot domnea s`r`cia. El
care o iubea nebune[te pe Pat, sim]ea nevoia s-o duc`
altundeva, la Ritz sau Berkeley, s`-i umple camera cu
flori, s` comande tot ce era mai bun pentru ea.
Cu toate acestea, ea ar`ta foarte fericit`. O salut` pe
doamna Skelton ca pe o veche prieten`. Aceasta,
bucuroas` de fericirea lui Pat, \l \ntâmpin` cu drag pe
Tim.
Urcar` la etajul \ntâi, unde \nchiriaser` o camer`
dubl` pentru numai zece lire, iar Tim \i spuse:
– Doamna Skelton era foarte slab`. Oaspe]ii nu sunt
hr`ni]i ca lumea aici?

35
– Nu te prosti, Tim! zise Pat.
– Trebuie s` m`rturisesc: nu-mi place acest hotel.
– Este de \n]eles, dragul meu. Dup` La Flora, unde
predomina culoarea, soarele, acest loc ]i se pare meschin.
Ai gusturi de milionar, dragul meu.
Pat trecu \n revist` \nc`perea cu mobil` veche de
mahon, scorojit`, cu tapetul albastru cu alb, paturile
acoperite cu ni[te carpete vechi g`lbui.
Pat \[i readuse \n fa]a ochilor camera ei de la La Flora.
Avea gresie ro[ie, pere]ii proasp`t zugr`vi]i, mobil` nou`,
modern`, multe flori. Sim]i nostalgia ]inuturilor pe care
le l`sase \n urm`. Dar se uit` la Tim [i nostalgia \i disp`ru.
Chiar [i acest hotel de categoria a treia i se p`rea un
paradis al`turi de so]ul ei.
|[i scoase p`l`ria o arunc` pe pat [i \ntinse bra]ele
spre Tim.
– Iubitule!
El o prinse \n bra]e.
– M` simt r`u c` a trebuit s` renun]i la tot pentru a te
m`rita cu mine, zise el.
– Nu fi absurd, Tim, am mai locuit aici.
– Chiar ai putea fi fericit` \n camera asta?
– Dragul meu, vorbe[ti de parc` asta va fi casa noastr`,
de acum \nainte. Nu vom avea apartamentul nostru, a[a
cum am vorbit?
Tim o l`s` din bra]e [i se a[ez` pe marginea patului,
cu ochii \n jos. |[i aprinse o ]igar` [i nu zise nimic. Pat \l
prinse dup` umeri.
– Tim, ce este cu tine? Ce te fr`mânt`?
El se gândi c` era mai bine s`-i spun` adev`rul.

36
– Nu m` simt bine \n aceast` camer`, draga mea.
– Tim, ce se \ntâmpl` cu tine?
– Draga mea, la club am g`sit o scrisoare de la Forsett.
Nu-mi dau slujba aceea.
Pat l`s` bra]ele s`-i cad` pe lâng` corp.
– Dar erai sigur de ea...
– A[a am crezut... nu m-a[ fi \nsurat dac` nu eram sigur.
Pat \[i scoase jacheta cu mi[c`ri lente. C`ut` \n po[et`
dup` o ]igar`. Tim \i oferi una. Fumar` \n t`cere câteva
clipe. Era foarte confuz`. Tim iar`[i nu avea slujb`, lucru
foarte grav. Dar desigur, nu era vina lui. Respinse acea
voce interioar`, care-i [optea c` el n-ar fi trebuit s` se
\nsoare dac` nu avea o slujb`.
– Ce nenoroc, dragul meu, zise ea, nu [tii cât \mi pare
de r`u!
– Asta schimb` lucrurile complet, nu?
– Ce bani avem? \ntreb` ea.
– Nu [tiu, pân` nu m` duc la banc`.
– Dac` a[ fi [tiut, puteam veni cu clasa a doua,
renun]ând la acele extravagan]e de la Lisabona.
Tim ro[i. |i era chiar ru[ine c` nu-i spusese lui Pat despre
scrisoarea lui Forsett chiar de la \nceput. |[i g`si [i scuza c`
nu voise s`-i spun` ca s` nu strice bucuria lunii de miere.
– Acum, nu se mai poate face nimic, zise Pat, dar
m`car am avut o lun` de miere frumoas`!
Tim o prinse \n bra]e.
– Iubito, \mi pare atât de r`u! Dar te iubesc ca un
nebun, de[i n-am ce s`-]i ofer. Oricum, voi face totul ca s`
nu-]i lipseasc` nimic. M` crezi, iubito?

37
Pat \[i lipi obrazul de al lui. Apoi \l privi [i se l`s`
impresionat` de acea figur` copil`reasc`, de copil trist de
data asta. |[i dori s`-l protejeze.
– Nu conteaz`, Tim, vom trece [i prin asta. Vei vedea
c` vei g`si o slujb`. Eu nu-mi fac probleme. Iar când vom
avea propriul nostru apartament, \l vom mobila pe placul
nostru.
El o strânse la piept.
– E[ti o femeie deosebit`, Pat, [opti el. Nici nu [tii cât
te iubesc! Voi face totul s` te [tiu fericit`.
{i asta avea \n gând! Va munci pentru ea, pentru ca s`-i
pun` totul la picioare, s-o conving` de dragostea lui.

***

|n urm`toarele s`pt`mâni, Pat r`mase \n acea stare de


fericire [i mul]umire pe care o simte orice tân`r` recent
c`s`torit` cu b`rbatul pe care-l iube[te. Având atâta
dragoste [i \ncredere \n Tim, putea s` priveasc` viitorul \n
fa]`. Pat d`ruia totul cu mare bucurie [i pl`cere. |i d`rui
lui Tim compania ei, curaj, afec]iune, râsul ei, tandre]e.
Iar el primi toate acestea d`ruindu-i foarte mult, la rându-i.
Tim era un iubit fermec`tor. Bani n-avea de unde s` dea,
dar \i putea fi foarte devotat [i asta f`cea din plin.
Avuseser` momente de fericire intens` \mpreun`,
chiar \n acel hotel umil din Cromwell Road. Pat vedea
lucrurile \n roz. {tiind c` trebuia s` economiseasc`
fiecare b`nu], se putea mul]umi cu pu]in, atâta timp cât
Tim r`mânea iubitul ei.

38
Pe de alt` parte, Tim accepta cu greu restric]iile
impuse de Pat. Pentru el aveau valoare obiectele de lux;
ma[ini, ]ig`ri bune, b`uturi. Era \nconjurat de foarte mul]i
prieteni, \i pl`cea s` ias` la teatru, la dans, voia s-o prezinte
prietenilor lui. Pat era foarte dr`gu]` [i se mândrea cu ea.
Era mândru c` reu[ise s` aib` o astfel de so]ie. {i tocmai
de asta era foarte iritat c` nu putea s` fac` ce-i pl`cea.
De fiecare dat` când Pat pl`tea, \i ar`ta c` nu suporta
asta. {i \ntr-adev`r asta sim]ea, nu suporta ca femeia s`
pl`teasc` pentru el. Dar n-avea slujb`, iar Pat nu-l l`sa s`
simt` c` i-ar face vreo favoare oferindu-i bani. A[a c` Tim
alterna momentele de nefericire [i dezam`gire cu cele de
intens` bucurie.
Pat \ncepu c`utarea unui apartament, iar Tim a unei
posibile slujbe.
Avea de gând s`-i returneze to]i bani \mprumuta]i. Ar
fi vrut s-o fac`, dar de la banc` nu mai putea scoate nimic.
Inten]ionase s` vând` ni[te ac]iuni, dar un prieten broker
\l sf`tuise s` mai a[tepte.
Pân` \n acest moment, Pat fusese cea care suportase
cheltuielile familiei. Ea era plin` de tact ca \ntotdeauna [i
avea grij` ca Tim s` g`seasc` bani \n portmoneu.
G`si un apartament deasupra unui garaj, pe
Brompton Road. Consta dintr-un dormitor mare, o
camer` de zi, o chicinet` [i baie. Dar cartierul nu era prea
grozav, pentru c` acolo se jucau mul]i copii care f`ceau
zgomot [i se organizau curse de motociclete. Dar
apartamentul era ieftin [i Pat \l aranj` atât de frumos \ncât
Tim uit` de celelalte inconveniente.

39
Pat nu-l l`s` s`-l vad` pân` ce nu termin` de aranjat.
Apoi, \l duse acolo, ar`tându-i cu mândrie ce f`cuse. Era
foarte obosit` dar [i fericit` de rezultatele muncii ei.
Tim tocmai se \ntorcea de la un interviu pentru o slujb`
posibil`, dar f`r` rezultat. Era deprimat pentru c` i se cerea
acela[i lucru pe care el nu-l avea; experien]a. Dar f`cu fa]`
situa]iei [i o felicit` entuziast pe Pat pentru ce f`cuse.
Pat adusese pu]in din atmosfera Spaniei \n acest loc....
pere]ii dormitorului erau albi, covorul ro[u, un divan la
cap`tul c`ruia pusese un [al spaniol alb cu ro[u. Vechiul
dulap g`sit \ntr-u magazin de mobil` de mâna a doua
care avea [i dou` fotolii cu acela[i element decorativ fu
bine lustruit, pe el a[ezat` o vaz` cu garoafe ro[ii, draperii
alb -ro[ii.
Camera de zi, \n contrast, era foarte proasp`t`, ca o zi
de prim`var`, cu flori de primula; pere]i galbeni, covor
verde, draperii galben cu verde. A[ezase ni[te perne
decorative foarte vesele pe sofa, ni[te vase spaniole de
lut, un bol imens cu margarete [i un tablou reprezentând
marea [i palmierii de la Malaga. {i c`r]ile ei.
Era un c`min adev`rat; chiar [i chicineta ar`ta bine.
Pat era foarte priceput` \n a cump`ra lucruri dr`gu]e cu
bani pu]ini.
– Iubito, tu [tii s` faci minuni! exclam` Tim fericit,
a[ezându-se s` fumeze.
– Chiar \]i place?
– Este grozav!
– {i mie mi se pare minunat dup` acel hotel sordid!
– Nici m`car nu le po]i compara!

40
– {i nici m`car nu cost` mult. M-am temut c` n-o s`-]i
plac` pozi]ia.
– Este minunat totul, draga mea, când ne putem
muta?
– Mâine diminea]`, dac` vrei.
– Sigur c` da. Ai g`sit o femeie de serviciu?
– Dumnezeule, Tim, nu ne putem permite una! Voi
face totul singur`.
El se \ncrunt`, nu voia ca so]ia lui s` munceasc`.
– {tiu s` g`tesc destul de bine, glumi ea.
Tim o mai privi o dat`, \ntrebându-se de ce o astfel de
femeie acceptase s` se m`rite cu el.
– Dar tu ai avut noroc? \l \ntreb` ea.
– Nu, deocamdat` nu, zise el cu am`r`ciune.
– Nu-i nimic, dragul meu. |n acest caz, o s`-mi g`sesc
eu o slujb`.
El ro[i.
– Te rog, draga mea, nu mai spune asta, m` sup`r`
foarte tare.
Pat \l privi lung. Bietul Tim! Cum credea c` ar putea s`
tr`iasc` dac` nici unul nu avea slujb`? De mâine, vor
\ncepe via]a \n noua lor cas`.
|n noaptea aceea, aflat` \n bra]ele lui Tim, care-i
repeta c` o ador`, ea \i spuse:
– O s` m` iube[ti \ntotdeauna a[a ? Nu te vei plictisi?
– Dumnezeule, cum s` m` plictisesc?
Diminea]`, Pat primi scrisori din Spania. Una era de la
Jay, care \i ducea dorul, cealalt` de la Christopher Rudd.
Scrisoarea \i readuse chipul trist, melancolic; nu se

41
sim]ise prea bine \n ultima vreme [i r`masese mai mult \n
pat. Repeta vorbele lui Jay; f`r` Pat, La Flora nu mai era la
fel. Nimic nu mai era la fel f`r` Donna Patricia. Spera c`
ea se sim]ea bine [i c` via]a \i d`ruise tot ce-[i dorea.
– Ce-i vei r`spunde bogatului [i cunoscutului
scriitor? o \ntreb` Tim. C` so]ul t`u nu are nici bani, nici
slujb`?
– Iubitule! Chiar trebuie s` repe]i asta?
– Nu [tiu de ce m-ai ales pe mine când acest b`rbat
putea s`-]i dea totul...
– Te-am ales pentru c`... te iubesc, spuse Pat cu
simplitate.
Diminea]a se mutar` \n noul apartament. Pat pl`ti
factura de la hotel, bucuroas` c` va putea s`-i g`teasc` un
prânz bun lui Tim.
Iar el \[i demonstr` din plin dragostea.
– Mâine trebuie s` invit`m ni[te prieteni, s` d`m o
petrecere de inaugurare a casei. Prietenul meu Graham,
cu care am studiat la Oxford, este acum \n ora[ cu so]ia
sa, Paula. Am mai putea invita [i al]i prieteni.
– Bine, zise Pat, ne permitem aceast` extravagan]`;
dar asta tot.
|n seara aceea, \n timp ce Tim se odihnea, Pat, ca o
so]ie bun`, perie haina so]ului, a[ezat` pe spatele
scaunului. La un moment dat, o bucat` de hârtie c`zu din
buzunar. O ridic` [i o privi. Era scrisoarea de la Forsett \n
care-i spunea c` slujba nu mai este valabil`. Fusese
trimis` la Malaga.

42
Pat r`mase un moment privind-o, cu un sentiment
oribil. Tim o min]ise. |i spusese c-o g`sise la club. Dar el
[tiuse chiar din ziua c`s`toriei lor c` nu va primi aceast`
slujb` [i o min]ise.
Lui Tim, care ie[i foarte vesel din baie, \i pieri zâmbetul.
Pat era foarte t`cut`, iar \n ochii ei citi doar repro[. Pat
se a[ez` pe marginea patului, pe care el v`zu haina \n
care ]inea scrisoarea de la Forsett [i se sim]i vinovat. Dar
\ncerc` s` zâmbeasc`.
– Ce este, iubito?
Pat \i \ntinse scrisoarea.
– De ce m-ai min]it, Tim? Ai [tiut c` nu vei primi slujba
\nc` de la Malaga.
Tim ro[i.
– Iubito, n-am deschis-o atunci. Apoi, am uitat de ea
pân` la Miramar. Când am citit-o, cred c` \n]elegi cum
m-am sim]it; eram proasp`t c`s`torit, f`r` perspectiva de
a avea o slujb`. Am vrut s` ai o lun` de miere minunat`,
s` nu-]i faci probleme...
– A[adar, ai aflat doar dup` ce ne-am c`s`torit?
– |]i jur.
– A[ fi vrut s` nu m` fi min]it, Tim. Asta m` face s` n-am
\ncredere \n tine.
Tim \i prinse mâinile \n palmele sale.
– Pat, iubito, te ador. Sper c` nu te \ndoie[ti de asta!
– Nu, Tim, dar ar fi fost mai bine s` aflu adev`rul. De
ce s` fi cheltuit banii s` venim pân` aici? {i de ce m-ai
min]it c` ai g`sit scrisoarea la club? Nu era necesar s-o faci.
Tim era de acum foarte iritat de atâtea \ntreb`ri.

43
– |mi pare r`u, dar altceva nu pot s`-]i spun. Am vrut
s` ai o lun` de miere fericit`.
Pat n-ar fi vrut s`-i aminteasc` faptul c` din banii ei se
pl`tise totul. Clipi de multe ori [i dintr-o dat` sim]i c`
\ntre ei se ridic` o barier`. Nu mai avea \ncredere \n Tim.
Era furios c` fusese descoperit.
– V`d c` nu m` crezi, continu` el. Cred c`
dramatizezi!
– Nu-mi vorbi a[a, Tim!
El ridic` din umeri, aprinzându-[i ]igara.
– Scuze, e[ti cam irascibil` \n seara asta.
Pat \l privi lung [i-[i mu[c` buzele pentru a nu
continua cearta cu Tim. Nu suporta r`ceala dintre ei. Se
\ntoarse spre el [i i se arunc` \n bra]e.
– Iubitule, este absurd, nu ne putem certa. Este prima
noastr` noapte \n noua cas`. S` d`m uit`rii cearta!
Tim o strânse la piept.
– Este vina mea, iubito. Pat, ar trebui s` fiu \mpu[cat!
Nu te voi min]i niciodat` de acum \nainte. {tii c`-mi caut
\n continuare o slujb`... dar uneori nu mai suport...
Pat \l strânse la piept cu pasiune [i-l iert` pentru toate.
Chiar \i ceru iertare. Dar nu putu s` adoarm` gândindu-se
la viitor. Dar \l iertase, de[i \ncrederea \n el nu se putea
redobândi.
Diminea]`, Tim se scul` devreme pentru a se \ntâlni
cu prietenul s`u Graham, director la o companie care
vindea piese de automobil [i care-i promisese o slujb`.
Pat \mbr`c` o salopet` [i se apuc` de cur`]enie. La un
moment dat, sun` soneria.

44
– Doamna Mallory? \ntreb` comisionarul.
– Da, eu sunt, zise Pat primind un buchet superb de
trandafiri, \nso]it de o carte de vizit`.

„Cu toat` dragostea mea. Iart`-m`, Tim.“

F`r` s` [tie de ce, Pat puse buchetul pe mas` [i \ncepu


s` plâng`.

***

Pat \i scrise lui Christopher Rudd.


„ Drag` Cris,
M-am bucurat s` primesc scrisoarea ta [i ve[tile despre
La Flora. Sper c` acum te sim]i mai bine. Noi ne-am a[ezat
cumva, \ntr-un apartament micu], dar \ncânt`tor. Te rog
s` treci pe la noi, când vii la Londra. M` \ntrebi dac` sunt
fericit`. Sigur c` da! Tim este minunat [i via]a noastr`
foarte bun`.

Hasta la vista!

Pat“

O scrisese cu bucurie, dar când o puse la po[t` sim]i


o strângere de inim`. Nu-i spusese chiar totul lui Chris.
Nu-i spusese c` Tim n-avea \nc` serviciu [i c` problema
banilor se punea foarte acut. Dar nu voia ca el s`
gândeasc` a[a cum nu trebuia despre Tim. Dar o voce
interioar` continua s-o sâcâie: nu este vina lui? Nu?

45
Nu era el genul de b`rbat care nu prea st`tea mult
\ntr-o slujb`, indiferent care era aceasta?
Dup` ce aranj` trandafirii, r`mase cu ochii a]inti]i pe
fereastr` la soarele de mai, care se filtra prin perdea [i
sc`lda \nc`perea \n auriu. Era fericit`, a[a cum fusese [i \n
Spania.
La cinci [i jum`tate ap`ru [i Tim, fericit, fluierând, plin
de pachete. Pat se gr`bi s`-i deschid` u[a.
– Tim, ce este cu astea toate?
– Avem ce s`rb`tori, iubito. Am adus un pui de la rotisor,
[unc`, o sticl` de vin, coniac [i lichior. Cafea avem...
– Dragul meu Tim! \l \ntrerupse Pat. }i-ai pierdut
min]ile? Ce s`rb`torim?
El l`s` pachetele pe mas`, apoi o prinse \n bra]e.
– Iubito, am o slujb`!
– Ce slujb` [i unde?
– Graham mi-a g`sit-o. Voi fi asistent de director la o
firm` de cauciucuri auto. |ncep cu nou` sute cincizeci de
lire pe an; dac` m` descurc, vom mai vedea. De aceea i-am
invitat pe Graham cu Paula, [i al]i câ]iva prieteni. Ce zici,
iubito, nu e[ti fericit`?
Pat n-a putut s`-i repro[eze extravagan]a. Nu voia s`-i
strice entuziasmul [i micul triumf. Dar acele facturi
nepl`tite... le vedea mereu \n fa]a ochilor...[i cu noua
slujb` a lui Tim, cu un venit de 18 lire pe s`pt`mân`, nu-[i
vor putea permite astfel de petreceri.
Numai dac` ar fi putut avea firea nep`s`toare a lui Tim!
Dar nu spuse nimic cu voce tare. R`spunse la
s`rut`rile lui, apoi zise:

46
– Ce bine c` s-a rezolvat cu slujba, iubitule. Abia
a[tept s`-]i cunosc prietenii!
Pat nu mai avu vreme s`-[i fac` probleme, ci \ncepu s`
se preg`teasc` pentru invita]i. F`cu toate preg`tirile, pe
care le puse deja pe o mas` aflat` \n col]ul \nc`perii, pe
una dintre cele mai frumoase fe]e de mas`, adus` din
Gibraltar, pe care a[ez` vasul cu trandafirii de la Tim.
Tim f`cu baie, \mbr`c` o c`ma[` curat` [i preg`ti
cocteilurile.
Deodat`, el ap`ru \n dormitor.
– |mbrac` cea mai frumoas` rochie, iubito, vreau ca
amicii mei s` se \ndr`gosteasc` de tine.
– Chiar a[a? \ntreb` ea.
{i desigur, ea f`cu totul pentru a-i fi pe plac. |mbr`c`
o rochie neagr`, de m`tase, cu un trandafir pus la ureche,
a[a cum se obi[nuia \n Spania. La gât puse un colier de
cristal primit de la Christopher Rudd de ziua ei, care-i
punea \n eviden]` gâtul lung.
Petrecerea fu un succes din punctul de vedere al lui
Tim, pentru c` to]i prietenii \l complimentar` pentru
frumoasa lui so]ie.
Dar ea fu dezam`git` de cei care-i trecuser` pragul.
Graham, cel care-i g`sise slujba era cel mai dr`gu] dintre
ei; era scund, vesel, purta ochelari. Avea ceva bani [i o
companie. Dar Paula, so]ia lui, nu-i pl`cu lui Pat. Era o
blond` insipid`, prostu]`, cu gura vopsit` \ntr-un ro[u
provocator. P`rea s` aib` foarte mult` experien]` de
via]`, de[i mai tân`r` ca Pat. Nu [tia s` discute decât
despre muzic`, filme [i stelele de cinema. Totul pentru ea

47
era divin sau extraordinar. Flirta pe fa]` cu Tim care
\ncepu s`-i r`spund` [i se luar` de mân` a[ezându-se pe sofa.
Pat era uluit`. Nu numai c` era geloas`, c`ci de fapt
era sub demnitatea ei s` fie geloas` pe o femeie ca Paula,
dar era suprins` de comportamentul lui Tim. Iar Graham
nu reac]iona.
Ceilal]i doi b`rba]i erau [i mai dezagreabili. Nu se l`s`
impresionat` de \ncerc`rile lor de a o flata [i cuceri.
Ace[tia nu discutau decât despre Freud [i sexualitate, sau
cursele de cai.
Se retrase \n cele din urm` \ntr-un col] f`r` a mai
scoate o vorb`.
Paula adusese un gramofon portabil. |ncepu s`
danseze cu unul dintre invita]i, apoi se retrase cu acesta
\n alt` \nc`pere.
Tim [i Gerald Orme terminar` o sticl` de whisky, iar
Graham se \ntinse pe sofa, anun]ând c` vrea s` se culce.
Pat \[i spuse \ntr-un târziu, c` trebuia s` se integreze
\n aceast` atmosfer`, dar nu se putea l`sa p`truns` de
spiritul acestei petreceri. Sim]ea c` nu avea nimic \n
comun cu ace[ti oameni. Gândurile \i zburar` spre Spania
[i petrecerile pe care le organizau \n La Flora. Nimeni nu
consuma b`utur` \n exces acolo. Iar atmosfera era cu
totul diferit`. O, acea verand` plin` de soare! Iar noaptea,
mirosul florilor te \mb`ta. Mirosul m`rii ajungea pân`
acolo, iar Christopher \i vorbea despre nuvelele sale... o,
totul era atât de diferit de ceea ce avea acum!
Seara care \ncepuse foarte pl`cut, se transforma \ntr-o
corvoad` [i se termin` prost. Fu chiar fericit` când plec`

48
[i ultimul invitat. Era dou` noaptea [i musafirii nu
plecaser` pân` nu b`user` [i ultimul strop de b`utur`.
Pat r`mase \n camera de zi, privind \ngrozit` \n jur;
mucuri de ]ig`ri, fum, pete de alcool, sticle [i pahare
goale. Deschise larg ferestrele, s` p`trund` aerul curat.
Se sim]i dintr-o dat` foarte deprimat`. Tim avea o
slujb`, dar acest fapt n-o mai bucura deloc.
Tim ap`ru vesel, fredonând o melodie.
– S` mergem la culcare... a fost o petrecere de nota
zece! exclam` el.
Pat \l privi cu gravitate.
– M` bucur c` ]i-a pl`cut!
– Nu te-ai distrat deloc? zise el.
– Se pare c`-mi este mai bine doar cu tine.
– Iubito! exclam` el. S` mai bem un p`h`rel \nainte de
culcare.
– Nu mai este nimic de b`ut.
– Atunci s` meregm la culcare, asta-i tot ! zise el la fel
de vesel.
Se culcar`, el fu la fel de tandru ca \ntotdeauna, dar ei
nu-i mai pl`cu felul \n care f`cur` dragoste. Observ` chiar
c` pe unul dintre obraji avea o pat` de ruj ro[u, evident
al Paulei Graham.
Pat [tia prea bine c` s`rut`rile ei nu \nsemnau nimic
pentru Tim. F`r` s` vrea, gândul \i zbur` la Cristopher
Rudd, care n-ar fi f`cut asta pentru nimic \n lume.
Dar de ce se gândea tot mai des la el?

49
Capitolul 3

Slujba lui Tim dur` exact o lun`.


|n luna aceea, Tim munci din r`sputeri; p`r`sea
apartamentul la ora nou` [i se \ntorcea acas` la [ase,
epuizat. Pat nu se putea plânge c` Tim era lene[ sau lipsit
de entuziasm. P`rea c` face totul de dragul ei.
– Totul merge bine, iubito, o asigura el \n fiecare
sear`, Graham zice c` lucrurile merg foarte bine, c-o s`
facem avere...
Pat ar fi vrut s` ob]in` de la el mai multe detalii
despre firma la care lucra, dar el prefera s-o trateze ca pe
un copil.
– Nu-]i chinui c`p[orul `sta frumos cu problemele
mele, \i spunea el.
Iar s`rut`rile \i opreau orice ini]iativ` de a afla ceva.
S`rut`rile erau \n accep]ia lui Tim panaceu universal.
Era de-ajuns s-o ]in` \n bra]e [i s` uite de tot. Pat sim]ea

50
nevoia de mai mult decât s`rut`rile lui, voia s` discute cu
el. Adesea, \[i amintea de discu]iile cu Rudd... acesta
\ncepu s`-i lipseasc` tot mai mult.
Luna trecu \ntr-un amestec de fericire [i dezam`gire,
pe fondul lipsei de bani. Tim avea salariu acum [i ar fi
vrut s` i-l dea pe tot, dar avea datorii atât de mari c`tre
banc` [i prietenii s`i.
– Nu-]i face probleme, iubito, o s` lu`m un credit, [i
atunci o s` avem bani, o lini[tea el.
Pat realiz` pe m`sur` ce trecea timpul c` pe Tim nu-l
putea convinge s` economiseasc`, s` duc` o via]`
cump`tat`. Dar avea gusturi de milionar [i o generozitate
care putea fi considerat` deja sl`biciune.
Pat nu l-ar fi vrut meschin, pentru c` [i ea era o femeie
generoas`. Dar era [i inteligent`.
Nici nu apuca s` spun` c` [i-ar fi dorit ceva, [i Tim, cu
sau f`r` bani, se gr`bea s`-i \ndeplineasc` dorin]a. Nu
conta cât costa asta. Pe zi ce trecea, Pat se sim]ea tot mai
mult ca o mam`, care trebuia s` ierte \n permanen]` un
copil iresponsabil [i fermec`tor.
Veni [i o diminea]` de iunie \n care sim]i c` nu mai
putea s` tr`iasc` astfel. Tim plecase devreme la slujb`, iar
ea, obosit` dup` una dintre petrecerile so]ului s`u, se
sim]i dintr-o dat` golit` de orice sentimente, cu
am`r`ciune \n suflet, \ntre multele sticle goale [i fum de
]igar`.
Tim nu era b`rbatul de care avea nevoie, la care visase
acolo \n Spania. Dorea ceva mai simplu, mai rafinat, dar

51
mai durabil. Tânjea dup` seri lini[tite \n familie, al`turi
de so]ul ei, cu care s` fac` schimb de idei. Nu mai putea
continua via]a al`turi de Tim. Când, la \nceput, \i vorbise
despre dorin]a de a avea un copil, Tim o s`rutase,
spunându-i:
– N-ar fi mai bine s` mai a[tept`m s` facem bani,
iubito?
Era o diminea]` \nsorit`, care-i aminti de Spania, [i s`
se \ntrebe cu disperare dac` \l va putea face vreodat` s`
gândeasc` serios asupra problemelor vie]ii.
Dup` ce termin` treburile casei se schimb` \ntr-o
rochie f`r` mâneci.... care-i aminti de La Flora, se privi \n
oglind` [i nu-i pl`cu felul \n care ar`ta. Era palid`, trist`.
Nu suporta s` piard` nop]ile.
Probabil, dup` felul \n care ar`ta, nici Tim n-o va mai
iubi.
|n seara aceasta, va discuta serios cu el, cerându-i s`
\nceteze petrecerile s` fac` economii...
– Dar iubito, sunt atât de fericit când prietenii vin s`
vad` ce nevast` frumoas` am, ce cas`, sunt atât de
mândru...
Dar \n clipa aceea se auzi soneria.
Pat se duse s` deschid` [i fu uimit` c` \n fa]a ochilor
ei se afla chiar Christopher Rudd. Chris pe care [i-l
imaginase la zeci de kilometri dep`rtare. Era foarte
elegant \ntr-un costum gri deschis, cu m`nu[i [i p`l`rie
gri. Pat \ntinse bra]ele spre el.

52
– Dragul meu! exclam` ea fericit`.
– Donna Patricia! Cât m` bucur s` te v`d!
– {i eu, Chris! zise ea cu ochii str`lucind de bucurie.
Chris o urm` \n cas`, r`spunzându-i la \ntreb`ri. Pat
era \mbujorat`, fericit`, a[a c` el nu observ` schimbarea
la \nceput, dar dup` ce discu]ia intr` pe f`ga[ normal,
Chris remarc` ceva ce nu-i pl`cu.
I se p`rea c` Pat este foarte slab` [i palid` [i c` \n ochi
i se citea \ngrijorare. Nu-i mergea bine \n c`s`torie, era
evident. Dar ea nu spusese nimic \n acest sens.
V`zând-o din nou, Chris Rudd deveni [i mai con[tient
de faptul c-o iubea.
– Santa Rosca nu mai este aceea[i f`r` tine, Pat, \i
spuse el. Mi-ai lipsit teribil. {i Jay simte la fel.
– {i eu v-am sim]it lipsa, spuse ea cu oarecare
nervozitate. Nici nu-]i pot spune ce urât` mi se pare
Londra, dup` ce am tr`it \n Spania. A fost atât de rece
pân` acum, dup` soarele cu care m` obi[nuisem.... dar
spune-mi ce face Jay, cum se \n]elege cu famila Horley?
– Nu prea bine. Doctorul a avut probleme de s`n`tate
[i s-a \ntors \n Anglia.
– {i Jay?
– |]i simte lipsa. Nimic nu mai este ca \nainte; se
ocup` singur` de La Flora. Crede c` va trebui s` g`seasc`
alt partener pentru la Flora.
– O, cât mi-a[ dori s` m` pot \ntoarce! exclam` Pat.
Christopher o privi melancolic.
A[adar, \[i dorea s` revin`! Acum era [i mai sigur c`
nu-i mergea bine aici.

53
– Voiam s` spun c` dac` Tim n-ar avea o slujb` aici,
ne-am putea \ntoarce acolo....
– La Flora nu ofer` genul de via]` care-i place lui Tim,
observ` Chris Rudd.
– Nu, sunt con[tient` de asta.
– {i Tim?
– Munce[te din greu, \l inform` ea cu mândrie.
– A[adar, nu-]i face nici un fel de probleme? {i totul
pare destul de pl`cut pe aici...
– Da, am grij` de casa mea.
Dar lumina din ochii ei muri numaidecât. Dintr-o
dat`, p`ru foarte palid`.
– Te sim]i bine, Pat?
– Da, nu am probleme.
– Dar nu ar`]i prea bine.
– M` simt bine, dar Londra nu-mi prie[te.
Chris se ridic` [i porni spre fereastr` dorindu-[i s`
aud` de la ea c` lucrurile nu mergeau bine, c` nu este
fericit`. {tia asta pentru c` o iubea [i \n]elegea mai mult
decât voia ea s` lase s` se vad`.
– De ce te-ai \ntors la Londra, Chris? \l \ntreb` ea
deodat`.
– Am terminat piesa, draga mea. Iar Santa Rosca
nu-mi mai place vara, probabil m` voi \ntoarce la iarn`
acolo. Am vrut s`-]i fac o surpriz`, de aceea am venit f`r`
s` te sun.
– A fost o surpriz` minunat`!
– Chiar te bucuri s` m` vezi Pat?

54
– Sigur c` da!
Ea râse nervos. Privirea ei spunea mai multe. Era
con[tient` c` el nu \ncetase s`-[i fac` probleme din cauza
ei, s-o iubeasc`. Iar ea reac]iona surprinz`tor. |n Spania,
declara]iile lui de dragoste nu-i f`cuser` o impresie, ba
chiar \i p`ruse r`u pentru el, deoarece ]inea la Chris. Dar
acum simpla lui privire o f`cu s` se simt` dintr-o dat`
foarte bine, de parc` ar fi fost un elixir magic care-i
lipsise. Era dintr-o dat` incredibil de fericit` c`-l vedea!
– Ce zici, Pat, iei masa cu mine?
– Tocmai voiam s`-mi fierb un ou, râse ea. Desigur,
accept cu bucurie.
Chris se gândi c` Tim nu era omul care s` aib` grij` de ea.
– Vom merge la un restaurant spaniol, \i spuse el,
pentru a retr`i atmosfera care ne lipse[te ,Pat.
Ea vru s` se duc` \n camera ei s` se schimbe, dar auzi
zgomotul unei chei introduse \n u[`.
– O, cred c` este Tim...
Chris ridic` din sprâncene. Asta stricase tot. Ce rost
mai avusese s` fie singur cu ea, s-o priveasc`, s` simt` c`
era mai \ndr`gostit ca oricând de ea. N-avea rost; Pat era
m`ritat`, apar]inea altui b`rbat.
Pat alerg` \n hol. Era Tim, cu un zâmbet tâmp. P`rea
afectat de ceva. |[i puse p`l`ria \n cui. Ea [tiu imediat
despre ce era vorba.
– Tim, nu-mi spune c` este vorba despre slujba ta...
– Exact, s-a terminat.
– Dar, Tim...

55
– Da, tot spectacolul a \nceput [i s-a sfâr[it f`r` s`-mi
dau seama...
– N-ai prev`zut ceea ce urma? Nu mi-ai spus decât c`
mergea foarte bine...
– Ce rost avea s`-]i spun? S`-]i faci probleme...
Pat ridic` mâinile exasperat`.
– Tim, când vei \n]elege c` nu sunt un copil, care
trebuie ferit de probleme? Sunt so]ia ta, trebuie s` [tiu
totul. Am cheltuit bani [tiind c` ai salariu...
– {tiu, zise el trist.
– Cum s-a \ntâmplat? Domnul Graham a fost aici
asear`, p`rea f`r` probleme...
– Spera s` nu se \ntâmple nimic [i eu la fel. Compania
nu mergea bine; a fost \nchis` azi diminea]`, am primit
salariu pe o s`pt`mân` \n avans.
– {i contractul?
– Mi-ar trebui mul]i bani s` dau compania \n judecat`.
Sunt un norocos, nu-i a[a ?
Pat \l prinse \n bra]e, de[i vedea numai facturi
nepl`tite zburând \n jurul lor.
– Bietul de tine, dragul meu....
– O s` g`sesc altceva, iubito. O s` fac totul pentru tine.
– {tiu, zise ea printre lacrimi.
|n clipa aceea, Tim z`ri m`nu[ile [i p`l`ria de pe cuier.
– Avem oaspe]i?
– Dragul meu, am uitat complet, a venit Christopher
Rudd!

56
– Ce caut`? De ce a p`r`sit Spania?
– A venit pentru a-[i pune piesa \n scen`.
Tim \[i trecu o mân` prin p`r.
– Bine c` a venit s` te vad`, morm`i el.
– Tim, sper c` nu te sup`r` ....
– Nu, deloc.
Dar ea [tia c` so]ul ei era gelos pe Christopher.
Totul mergea anapoda. Tim nu mai avea slujb`, aveau
datorii, dar nu voia ca musafirul s` afle toate astea.
– Dragul meu, \i spuse ea \ncet, vino s`-l vezi pe
Chris, este un prieten bun... nu-i vom spune nimic
despre slujb`....cel pu]in nu acum.
Tim ar`ta mizerabil.
– Nu-]i face probleme, iubitule, vom trece \mpreun`
prin acest necaz... suntem amândoi...
– Voi face tot ce dore[ti, \i r`spunse el.
Tim intr` \n camera de zi salutându-l cu pl`cere
simulat` pe Rudd.
– Ce surpriz`, Rudd! Ce-]i face piesa?
– Am terminat-o, de aceea sunt aici, \l inform` el.
– Cum ]i se pare c` arat` Pat? De parc` a[ bate-o de
dou` ori pe zi?
– Ce idiot! exclam` Pat doar pentru sine.
Figura lui Christopher se crisp` deodat`. Nu suporta
s-o vad` pe Pat \n bra]ele acestui neghiob, [tiind c` era
so]ul ei. Era greu s` iubeasc` o femeie care apar]inea
altuia!

57
Tim \i oferi imediat ceva de b`ut [i atmosfera se mai
destinse. {i asta nu pentru c` i-ar fi pl`cut Rudd; privirea
lui spunea mult [i nu-l l`sa s` se simt` \n largul s`u. Dar
dac` Pat voia ca el s` se poarte frumos, o va face.
Desigur, Rudd \i invit` la mas` pe amândoi. Totul
decurse \n lini[te, iar Rudd \l \ntreb` pe Tim cum mergea
slujba lui, moment \n care Pat schimb` discu]ia.
Rudd era acum mai sigur ca oricând c` Pat era
nefericit`. Se \ntreb` dac` aveau m`car bani de mâncare...
Pat continua s` se \ntrebe ce vor face de acum, când
Tim era din nou f`r` slujb`.
Ea \[i dori s` fie din nou \n Spania, cu Jay [i Chris [i se
trezi privindu-l cu regret pe acesta. Chris era b`rbatul
care-i inspira \ncredere, de care putea depinde.... numai
dac` [i Tim ar fi fost ca el!
Pat sim]i cu disperare c` nu trebuia s` aib` astfel de
gânduri, nu era frumos fa]` de Tim.
Christopher \[i lu` r`mas bun [i se \ndrept` spre
agentul s`u literar. Ie[it \n strad`, el se mai uit` o dat`
spre locul \n care Pat r`m`sese cu so]ul ei, \ngrijorat. Nu
putea face nimic pentru a o ajuta, pentru c` ea nu i se
dest`inuise.
– {tii unde m` g`se[ti, \i spuse el la desp`r]ire.
– Desigur, Chris, a fost o mare bucurie s` te rev`d.
– Da, mare bucurie, zise [i Tim.
Cei doi se \ndreptar` spre sta]ia de metrou. Acum,
Tim redeveni t`cut, deprimat.

58
– Ce facem acum? \ntreb` el.
– Cau]i altceva, zise Pat.
– U[or de zis!
– Trebuie f`cut ceva, sunt o mul]ime de facturi
nepl`tite!
– O s`-mi vând ac]iunile, chiar dac` va fi \n pierdere.
– Eu nu prea mai am bani.
– Poate era mai bine s` te fi m`ritat cu acest
dramaturg. Te iube[te, \nc`.
Pat ro[i.
– Tim!
– |mi pare r`u, iubito, nici nu \n]elegi cum m` simt s`
[tiu c` el \]i poate oferi totul, iar eu nimic.
Pat se uita la trec`tori,.
– Tim, n-ai avut noroc de data asta! |mi voi g`si eu o
slujb`.
– Pat, nu te prosti! |n acest caz, chiar c` ai tras o carte
nenorocoas`!
– Tim, chiar trebuie s` repe]i asta?
– Ce crezi c` gânde[te Rudd?
– Ce conteaz`? Suntem c`s`tori]i, trebuie s` ne
gândim ce vom face.
– Nu voi fi prea fericit s` constat c` ]i-ai g`sit o slujb`
din care m` \ntre]ii, iar Rudd m` va privi ca pe un ratat,
ceea ce [i sunt, probabil.
Ea f`cu un gest de disperare.
– Numai dac` nu l-ai mai men]iona mereu pe Chris....
Se apropiau de cas` când Pat \[i pierdu r`bdarea.

59
– Pentru Dumnzeu, nu-mi mai repeta c` am f`cut o
alegere proast`! M-am s`turat s` tot aud asta! Vrei s` te
aprob?
Tim p`li.
– V`d c-o spui din toat` inima.
Apoi, ie[i din apartament.
Pat se duse \n dormitor. Auzi cum se trânti u[a.
Temura, se sim]ea r`u, avea frisoane, cu toat` c`ldura de
afar`. Era prima lor ceart` adev`rat`. Stricase totul. Era
con[tient` c` niciodat` nu vor mai ajunge a[a cum
fuseser` la \nceputurile c`s`toriei lor. {i era [i mai
con[tient` c` prezen]a lui Chris la Londra va fi o surs`
permanent` de iritare pentru Tim. Era mai bine s`-l
evite, oare? Dar nu era normal s` se \ntâmple a[a. De ce
trebuia s` rup` o prietenie atât de frumoas` doar pentru
gelozia lui Tim?Ea nu-i d`duse nici un motiv s` fie gelos
pân` acum; dar oare lucrurile vor fi la fel de acum
\nainte?
O femeie poate iubi un b`rbat pe care nu-l respect`?
Oare ea \l mai respect` pe Tim? fu teribila \ntrebare pe
care [i-o puse.
Pat str`b`tu micul apartament cu pa[i mari, mai bine
de o jum`tate de or`, \ncercând s` identifice r`ul \n
rela]ia ei cu Tim, care intrase pe un f`ga[ ce nu ducea
nic`ieri. Se trezi c` simte nevoia de a-i telefona lui Chris.
Era singurul cu care putea discuta. El \n]elegea via]a mai
bine... era un \n]elept... bun...va putea s-o ajute, s`-i dea
un sfat m`car.

60
Dar \[i alung` imediat din minte ideea, ca imposibil`.
El era ultimul c`ruia trebuia s` i se adreseze cu necazurile
ei matrimoniale.... pentru c` el o iubea. Da, v`zuse
dragostea care-i \nsufle]ea mereu chipul. Indiferent cât`
nevoie avea de el, nu putea s`-i telefoneze.
Izbucni \n lacrimi de neputin]`.
Desigur Tim se \ntoarse dup` ce-i trecu sup`rarea,
sim]indu-se ru[inat de felul \n care reac]ionase, \ntinzându-i
un buchet superb de flori, pe care \n situa]ia lui nu [i-l
putea permite.
|i d`rui florile, o s`rut`, \[i recunoscu gre[eala.
Cearta [i momentul acela periculos trecur`. Pat nu
putea fi sup`rat` pe el, pentru c` Tim nu mai [tiu \n ziua
aceea ce s` spun` sau s` fac` pentru a-i fi pe plac din nou.
Nici unul nu rosti numele lui Christopher Rudd.

61
Capitolul 4

Aten]iile lui Tim, dragostea pe care i-o ar`ta, o f`cur`


s` r`mân` \ntr-o stare pe care ea, \n mod gre[it, o
identifica cu fericirea. Dar era doar un narcotic, pentru c`
Pat putea s` se deta[eze tot mai des de el de prezen]a lui,
s` devin` con[tient` c` exista [i reversul st`rii de fericire.
Tim nu-[i mai putea g`si o slujb`. Tr`iau din datorii,
cu facturi neachitate, iar Pat \ncepu s` se gândeasc` foarte
serios s`-i scrie lui Jay, s` reintre \n afacerea de la La
Flora, bine\n]eles aducându-l [i pe Tim. Dar astfel trebuia
s` se recunoasc` \nfrânt` \n fa]a prietenei sale.
Din dragoste pentru Tim, voia s`-l vad` stând pe
propriile-i picioare. Iar dac`-l lua \n Spania era ca [i cum
i-ar fi refuzat aceast` [ans`.
A[a c` se lupt` \n continuare s` tr`iasc` la Londra.
F`cea economii la sânge; Tim renun]` la petreceri, la
cocteiluri... dar se ura pentru faptul c` Pat trebuia s` duc`

62
o via]` meschin`, de priva]iuni din cauza lui. R`mânea
acas` când nu umbla dup` slujb`, [i-[i pierdea
optimismul cu fiecare zi care trecea. Erau zile \n care-i
spunea c` este imposibil s` nu apar` ceva, dar mai apoi,
pe m`sur` ce trecea timpul \n defavoarea sa, \ncepu s`-[i
piard` \ncrederea.
Pat \[i g`si o slujb`, cu toate protestele lui. Cu doi sau
trei ani \n urm`, pe când \i mai tr`ia mama , ea mai lucrase
\ntr-o ceain`rie. F`r` a-i spune nimic lui Tim, se duse \ntr-o
zi acolo [i afl` c` miss Neilson mai avea \nc` afacerea.
Era o ceain`rie amenajat` deasupra unor birouri, \n
stil englezesc, cu grinde, mese joase, scaune rotative,
chinez`rii [i draperii chineze[ti. Era \ntotdeauna plin`
dup` ora patru, de dactilografe [i func]ionari care serveau
acolo un ceai, o cafea sau sandvi[uri.
Miss Neilson avea probleme acas`, a[a c` i-ar fi prins
foarte bine s` aib` un ajutor. |i oferi lui Pat dou`zeci [i
cinci de [ilingi pe s`pt`mân` [i ea \i accept` bucuroas`.
Tim se \nfurie, dar ea nu-l lu` \n seam`.
– Dragul meu, trebuie s` ne câ[tig`m existen]a cumva,
asta este.
Iar el accept` imediat situa]ia, pentru c` nu avea ce
face. Dar nu putea s` nu-l afecteze faptul c` so]ia lui
presta o astfel de munc`, pe un asemenea salariu. Se
\ntoarcea cu dureri de picioare, s`tul` de c`ldura torid`
de afar`, palid`, cu dureri \n tot corpul. Atât de obosit`
\ncât nu voia decât s` doarm`.
Iar ea care visase la o alt` via]`!

63
|n zilele acelea din iulie, Pat sim]i c` este tot mai
lipsit` de \ncredere de sine, de dorin]` de via]`. Nici Tim
n-o ducea mai bine. Se dispre]uia pentru c` era
r`spunz`tor de via]a rea pe care o duceau [i c` nu putea
s` schimbe nimic.
Rela]ia lor se deprecie [i mai mult. Ea era prea obosit`
[i deprimat` pentru a face vreun efort s-o \ndrepte, iar
Tim \ncepu s` sufere de cel mai r`u lucru cu putin]`: de
complexul de inferioritate.
Christopher Rudd afl` ce se \ntâmpla pe la sfâr[itul lui
iulie. Fusese ocupat cu punerea \n scen` a noii sale piese,
care avea premiera \n septembrie. O sunase odat` sau de
dou` ori pe Pat dar neg`sind-o acas` nu mai insistase. {tia
c` nu trebuie s` intervin` prea mult \n via]a ei de femeie
c`s`torit`.
Din \ntâmplare, afl` c` Tim \[i pierduse slujba, c` ea
era sus]in`toarea familiei.
Trecu pe la micul ei apartament \ntr-o dup` amaiz`. |i
displ`cea locul \n care tr`ia Pat. {tia c` ei \i pl`ceau
decorurile frumoase [i lini[tite; probabil c` ura acest
apartament aflat deasupra unui garaj unde era mereu
zgomot, miros de benzin`, copii care urlau tot timpul.
Urc` la acest apartament [i sun` la u[`. |i deschise chiar
ea. O privi uluit o secund`; era cu p`rul l`sat pe umeri,
\n papuci, de parc` s-ar fi culcat, cu toate c` era doar ora
nou`. Se sim]i jenat c-o deranjase.
– Ar fi trebuit s` telefonez mai \ntâi...
Pat ro[i.

64
– Chris! Nu m-am gândit c`...
– Ar fi trebuit s` telefonez, dar am sim]it dintr-o dat`
nevoia s` te v`d...
– Te rog, intr`, zise ea.
– Nu, cred c` este mai bine s` plec...
– Chris, te rog intr`, abia a[tept s` st`m de vorb`.
Intrând \n camera de zi, el realiz` imediat cum st`teau
lucrurile; Pat abia se \ntorsese de la slujb` [i fiind foarte
obosit` se dusese direct la culcare. Chris fu [ocat de felul
\n care se schimbase. Era tras` la fa]`, livid`, p`rea c` nu
are putere nici s` stea \n picioare, dar repeta mereu c` se
va obi[nui.
– Nu fac altceva decât s` duc t`vile la mas`, zise ea; am
avut noroc s` g`sesc ceva.
– Draga mea! zise Chris [ocat.
Ideea c` Pat lucra \ntr-o ceain`rie \l \ngrozea. Pat,
draga lui Pat, era o simpl` chelneri]`. Munca aceasta o
ucidea fizic [i psihic, nu mai era Pat cea cu ochii
str`lucitori, radiind de bucurie, care plecase acum un an
din Malaga cu Tim.
– A[adar, Tim nu mai are slujb`, zise el.
Pat \ncuviin]` [i \ncepu s`-i explice c` nu fusese vina
lui Tim.
Chris o ascult` din polite]e, admirându-i loialitatea [i
curajul. Nu accepta s` se spun` ceva urât la adresa so]ului
ei. Tim \ncercase totul dar nu mai g`sise nimic. |n seara
asta, ni[te amici \l invitaser` la o petrecere, iar ea insistase
ca Tim s` se duc`. Era prea deprimat, avea nevoie de
pu]in` distrac]ie.

65
– Nu s-a mai distrat de mult, zise ea.
– Cred c` nici tu, Pat...
Ochii ei mari, care p`reau [i mai mari, de când sl`bise
cumplit de tare, \l privir` o secund`, apoi ea l`s` privirea
\n jos.
– Poate o s` apar` ceva, repet` ea ce-i spunea Tim
mereu.
Pat \[i aminti c` atunci când plecase la petrecere, Tim
nici m`car n-o s`rutase; a[a ajunsese rela]ia lor. Erau prea
obosi]i, prea sup`ra]i [i deprima]i, ca s` se mai s`rute.
Visurile pe care [i le f`cuser` cu privire la via]a frumoas`
pe care aveau s-o duc`, se spulberaser`.
Pat se bucur` s`-l revad` pe Chris, s`-i aud` vocea
cald`, realizând ce mult \i lipsise.
– Da, trebuie s` apar` ceva, nu vreau s` te v`d
muncind astfel, Pat.
– N-o s` mor, zise ea nervoas`, aprinzându-[i o ]igar`.
Chris observ` c` mâna \n care ]inea ]igara \i tremura.
Ce ciudat! Pat care era atât de calm`, de st`pân` pe
sine!
– Nu voi a[tepta pân` ce o s` cazi din picioare, spuse
Christopher. Uite ce este, draga mea. Situa]ia mea este
foarte delicat`, nu am dreptul s` intervin, Tim ar trebui s`
aib` grij` de tine, dar ca prieten insist s` te odihne[ti mai
mult. Nu-mi place cum ar`]i. Ai sl`bit prea mult.
– Este la mod` s` fii slab`, glumi ea.
Chris se sim]ea total neputincios \n fa]a dorin]ei ei de
a ascunde faptul c` se m`ritase cu un netrebnic. Ar fi vrut

66
s-o prind` \n bra]e, s-o duc` undeva departe de aceste
locuri sordide, s` aduc` pacea \n via]a ei... dar nu putea
face nimic. Singura solu]ie....
– Nu pot face altceva decât s`-i g`sesc eu o slujb`
acestui so] al t`u...
Ea ro[i.
– Ar fi grozav, dar nu v`d de ce...
– Din prietenie, Pat.
– E[ti un prieten grozav, trebuie s` recunosc!
– Cunosc câ]iva oameni influen]i \n acest ora[
prosper; pe mul]i i-am cunoscut la club. O s` \ncep s`
\ntreb... draga mea, n-a]i vrea s` ie[i]i cu mine
mâine?Dac` a[ vei s` v` iau dup` micul dejun? Vom
merge pe malul râului, la un picnic. }i-ar prinde bine
pu]in aer curat...
Ea l`s` capul \n jos, s` nu se vad` c`-i d`duser`
lacrimile.
– E[ti atât de bun cu mine, Chris...
– Prostii, veni]i!
– Eu vin cu cea mai mare bucurie, [i cred c` [i Tim va
reac]iona la fel.
Dar nu era prea sigur` de reac]iile lui Tim. |ns` gândul
la aerul curat, la cântecul p`s`rilor, la cerul albastru, din
care aici \n acest apartament putea s` vad` foarte pu]in
prin fumul de e[apament, o f`cu s`-i bat` inima ca la o
mare speran]`.
Chris se ridic`.

67
– Voi pleca acum. |ntoarce-te \n pat se vede c` e[ti
foarte obosit`. Voi veni diminea]` la zece.
– Chris, de ce e[ti atât de bun cu mine? Dar ]ie cum \]i
merge? Ar`]i mult la bine ca la La Flora.
– Da, sunt satisf`cut de munca mea, asta este
explica]ia.
Chris se \ntoarse s` plece, iar ea \[i aminti felului \n
care se \mbr`ca el la Santa Rosca, p`l`ria spaniol` neagr`,
costumele lui gri...
Dup` ce Chris plec` se duse la fereastr` [i-l ur`ri pân`
disp`ru pe Brompton Road.
Ce trist evoluase via]a ei de femeie c`s`torit`! Se a[ez`
pe marginea patului, acoperindu-[i fa]a cu mâinile.
Era prea târziu acum s` mai regrete pasul f`cut, dar [i
mai trist s` con[tientizeze c` avea nevoie de Chris. Chris
pe care \l refuzase. Preferase s` se m`rite cu Tim, iar acum
suporta consecin]ele.
Adormi \ntr-un târziu.
Tim sosi pe la dou` diminea]a beat, zgomotos. O trezi
f`r` a ]ine seama c` avea nevoie de odihn` pentru munca
epuizant` de peste zi.
– Bun` iubito, murmur` el. M-am distrat teribil, a fost
o petrecere grozav`...
– M` bucur, r`spunse ea somnoroas`.
– A[ fi vrut s` vii cu mine. Dar ai putea m`car s` te
\ntorci [i s`-mi dai un s`rut, s`-mi spui c` te bucuri c`
m-am \ntors.

68
– Scuz`-m`, dar sunt atât de obosit`...
– De ce? Doar ai dormit toat` noaptea!
Pat se trezi de-a binelea. O durea teribil capul când
Tim o prinse \n bra]e. |ncepu s` se zbat`, s` scape.
– Iubito, ce este cu tine?
– Nimic! zise ea. Numai dac` ar fi l`sat-o \n pace! Era
atât de obosit`, de s`tul` de via]a lor urât`! Nu putea
\n]elege c` nu avea chef s` fac` dragoste cu el?
Tim \i d`du drumul.
– |mi pare r`u c` te-am trezit.
Pat \[i \ngrop` fa]a \n pern`. Ar fi vrut s`-i r`spund`
s`-i spun` ceva pl`cut, dar nu putea vorbi. |i era team` s`
nu izbucneasc` \n plâns. Tim n-ar fi \n]eles-o, n-o
\n]elegea niciodat`.
Tim se culc` al`turi de ea, cu spatele spre ea, pentru
a-[i exprima astfel dezaprobarea [i adormi imediat. Dar
ea nu mai \nchise un ochi pân` diminea]a.
Când ap`rur` zorii, o durea capul la fel de tare. Cu
toate acestea, preg`ti cafeaua, fierse ou`le [i \i duse micul
dejun lui Tim. Ea nu mânc` decât o felie de pâine pr`jit`
[i b`u cafea.
Tim se trezi [i el \ntr-un târziu vesel [i binedispus.
|ncepu s`-i descrie petrecerea.
– Au venit Graham [i Paula; n-am v`zut femeie care s`
bea atât! Graham a avut noroc, va \ncepe o afacere nou`
luna viitoare. Dac` a[ fi avut [i eu norocul lui!
Pat \ncerc` s` nu lase s` se vad` ce simte. |n cele din
urm`, Tim observ` c` era foarte palid` [i obosit`.

69
– Nu te sim]i bine, iubito? La naiba cu slujba asta! Ce
rost are s` ajungi a[a pentru un salariu de mizerie?
Ea zâmbi.
– Din salariul de s`pt`mâna trecut` am pl`tit gazele,
l`pt`ria [i brut`ria.
Tim f`cu o grimas`. Se s`turase s` tot aud` acelea[i
lucruri, despre datoriile pe care le aveau de pl`tit.
– Apropo, \ntreb` Pat, ]i-ai vândut ac]iunile?
– Mda, r`spunse el, le-am vândut ieri.
– Trebuie s` pl`tim chiria, altfel vom fi evacua]i.
– Bine, bomb`ni Tim.
Pat \[i reaminti de Chris, de zâmbetul lui cald.
– A trecut asear` Chris pe aici.
Tim o privi \ncruntat.
– Ce spui?
– A stat câteva minute, pentru c` eu eram foarte
obosit`, dar ne-a invitat s` ne petrecem ziua de ast`zi
\mpreun`. A spus c` vine s` ne ia pe la zece la picnic. Eu
trebuie s` fiu la ora trei la slujb`.
– Nu cred c` pentru mine a venit el... iar s` merg cu
voi s` v` deranjez, mul]umec dar n-am chef s-o fac.
– Nu fii ridicol, Tim! Ne-a invitat pe amândoi.
– Te-ar prefera pe tine singur`.
– Dac` nu mergi, nu voi merge nici eu.
– Acum e[ti ridicol`. Chris este prietenul t`u, nu al
meu. Las`-l s` te scoat` undeva.
– Tim, Chris este un om cu rela]ii [i spunea c` ar vrea
s` te ajute cu o slujb`. Vrea s` discute cu tine.

70
– N-am nici cea mai mic` inten]ie s`-mi discut
probleme cu Rudd. Nici s` accept vreo slujb` de la el.
– De ce nu?
– O face doar pentru c` este \ndr`gostit de tine.
Pat \ncerc` s`-[i p`streze calmul.
– Te rog Tim, Chris vrea s` ne ajute pe amândoi.
– Prostii! Graham m` va ajuta din nou \n câteva zile.
Mul]ume[te-i dar prefer s` m` descurc singur.
Pat \l privi dezn`d`jduit`, apoi l`s` mâinile s`-i cad`
de-a lungul trupului.
– Foarte bine, Tim, dac` a[a vrei.
– Sper c` i-ai dest`nuit toate greut`]ile prin care
trecem! N-ai uitat nimic!
– {tie c` nu ne merge prea bine.
– Cred c` triumf`!
– Gre[e[ti \n privin]a lui Chris, nu este omul care s`
se bucure de r`ul altuia.
– Uite ce este, Pat, las`-m` s` m` descurc singur, n-am
nevoie de Rudd al t`u! Am [i eu mândria mea!
– |n acest caz, o s`-i spun c` ai g`sit ceva.
– M` \n]elegi iubito, nu? {i nu e[ti sup`rat`?
– Nu, nu sunt sup`rat`.
– Vei vedea c-o s` apar` ceva cât de curând, spuse el,
dar f`r` acel surâs cu care-[i \nso]ea de obicei aceste
vorbe.

***

71
Pat nu putu s` petreac` ore de lini[te pe malul râului
cu Christopher \n ziua aceea. La sfâr[itul discu]iei cu Tim,
se sim]ea atât de r`u, \ncât se duse s`-[i ia temperatura.
– M` tem c` am luat grip`, Tim, spuse ea, de la
nepoata doamnei Neilson, care era foarte bolnav` acum
dou` zile.
– Dar nu ]i-ai g`sit momentul potrivit, iubito.
Pat \i \ntinse termometrul.
– Asta este, va trebui s` stai \n pat.
Tim ura boala, indiferent sub ce form` se manifesta.
Debordând de s`n`tate, nu-i \n]elegea pe cei care
sufereau. |i p`rea r`u pentru so]ia lui, dar habar n-avea ce
putea face pentru ea. Iar Pat [tia c` va trebui s` se
\ngrijeasc` singur`. Cu toate acestea, \[i f`cea probleme
pentru hrana lui Tim.
– Va trebui s` g`tesc, nu cred c` voi putea sta \n pat.
Oricum, dac` voi lipsi de la slujb` risc s-o pierd. Ar trebui
s`-l sun`m pe Chris s` nu mai vin`.
– Nu putem, ne-au t`iat telefonul pentru c` n-am
pl`tit factura.
– |n acest caz, va trebui s` te duci la ceain`rie s-o
anun]i pe miss Neilson c` nu pot veni.
– Da, sigur.
Tim era u[or disperat. Pe lâng` faptul c` aveau foarte
mari datorii, c` el nu avea serviciu, acum se \mboln`vise
[i Pat!
|ncepu s` frunz`reasc` facturile nepl`tite. G`si acolo
un bilet la cursele de cai, cam scump, ce-i drept, pe care

72
n-ar fi vrut s`-l vad` Pat, apoi o factur` pentru costumele
comandate \nainte de plecarea \n Spania. |[i spuse c`
oricum costumele fuseser` cam scumpe a[a c` plata
putea s` mai \ntârzie. Recunoscu faptul c` f`cuse o
tic`lo[ie, dar fiind foarte tân`r [i obi[nuit cu via]a
colorat` nu suporta s` tr`iasc` a[a, ca Pat, f`r` nici o
pl`cere.
La ora zece sosi Chris.
Tim \l \ntâmpin` cu vestea despre boala lui Pat. Chris
fu foarte dezam`git, nu pentru el, ci pentru Pat. {tia c`
i-ar fi pl`cut teribil s` ias` la aer curat.
– |mi pare teribil de r`u pentru ea. A]i chemat un
doctor?
Tim \i evit` privirea.
– O [tii pe Pat, nu suport` doctorii. Ea sus]ine c` este
doar o r`ceal`. Intr`, s` fum`m o ]igar`!
Christopher intr` de[i nu avea nici un chef s` stea de
vorb` cu Tim.
– Sper ca Pat s` se simt` bine diminea]`, zise el.
Christopher se afla \n camera de zi, fa]` \n fa]` cu so]ul
lui Pat, exact pe sofaua pe care st`tuse cu ea o sear` \n
urm`, când figura ei chinuit`, obosit`, \l pusese pe
gânduri. Se \ntreb` dac` Tim realiza ce se \ntâmpla cu
so]ia sa. El nu putea interveni \n vreun fel pentru a o
ajuta s`-[i revin` din boala care o doborâse.
– Este bine totu[i c` Pat a sc`pat de munca aceea la
ceain`rie, spuse Chris.

73
Tim fu de acord. Chris aprinse o ]igar`, mai con[tient
ca oricând c` de[i tân`rul din fa]a sa era un b`rbat
agreabil nu vor putea fi niciodat` amici. Ar fi vrut s`-l
ajute pe Tim, fiindu-i astfel de ajutor lui Pat, dar nu [tia
cum s` \nceap` pentru a nu-l ofensa.
Tim fu cel care deschise subicetul.
– Pat, biata de ea, abia f`cea fa]` la ceain`rie...
– Da, din nefericire, peste tot afacerile merg cam
prost. Cred c` \]i este destul de greu s` g`se[ti altceva.
– Eu nu am probleme. De fapt, \i spuneam asear` lui
Pat c` am discutat cu un prieten care \ncepere o afacere
nou`, luna viitoare.
– Dac`-]i pot fi de ajutor prezentându-te cuiva, te rog
s`-mi spui, se oferi Christopher.
– E[ti foarte amabil. Dar cred c` nu trebuie s` te
deranjezi, pentru c` am promisiuni ferme.
Chris se retrase. Tim nu voia s` primeasc` ajutorul lui.
Bietul incon[tient! De ce naiba trebuia s` fie atât de
mândru \n loc s`-[i scuteasc` so]ia de o munc` prea grea
pentru ea?
Dar Christopher nu era omul care s` insiste s` fac` un
serviciu cuiva, dac` acesta nu-l voia. Nici m`car de dragul
lui Pat.
Ar fi vrut s-o vad` câteva minute, s`-i spun` c` putea
apela la ajutorul lui; \i repetase asta de multe ori, a[a c`
ea ar fi trebuit s` [tie c` se poate baza pe el de acum.
Mai r`mase câteva minute s` discute cu Tim, care se
dovedea un partner agreabil. Acesta \i puse \ntreb`ri
despre pies`, dar \ntre ei nu se \ncheg` o conversa]ie.

74
Cu un accentuat regret, Chris se \ntoarse la ma[in`,
temându-se [i mai mult pentru Pat. Nimeni nu putea tr`i
doar din farmecul partenerului s`u. F`cu singurul lucru
posibil \n situa]ia dat`, s`-i trimit` flori lui Pat, \nso]ite de
o carte de vizit` pe care scrise:
„|ns`n`to[ire grabnic`.
Hasta la vista.
Chris“
Tim nu era acas` când sosir` florile, re\ncepuse
vân`toarea de slujbe. Nu era sigur c` Graham \i va oferi o
nou` slujb`. De peste tot primise doar promisiuni vagi.
Pat lu` florile \n camera sa \ngropându-[i fa]a \n ele,
dar când citi cartea de vizit` [i v`zu c` erau de la Chris
r`mase cam dezam`git` pentru c` sperase c` erau de la
Tim.

***

Christopher lu` masa de prânz la club cu


produc`torul s`u, apoi se \ntoarse acas`. Era deprimat.
Cu toate acestea lucrurile mergeau bine. Ultima sa pies`
„Candlelight“ p`rea s` aib` la fel de mult succes ca prima,
care-l consacrase. O aduseser` pe Gertrude Marley, o
renumit` actri]` berlinez`, pentru rolul principal. Totul
mergea bine, \n afar` de starea femeii pe care o iubea.
Moartea \l privase de prima sa iubire, iar c`s`toria de
a doua. Nu va mai putea iubi pe nimeni de acum. Cu
toate astea, erau atâtea femei frumoase \n lume! Le vedea

75
zilnic pe scen`, \n societate, printre prieteni. Unele ar`tau
foarte deschis c` le-ar face pl`cere s` aib` o rela]ie cu el.
Chris mai avea foarte multe de oferit, fiind \nc` tân`r.
F`r` s` vrea, \[i aminti de Jay, cea care \n Spania f`cuse
orice pentru a-l consola, dup` plecarea lui Pat. El \i spusese
clar c` nu avea rost s` insiste [i c` \ncerc`rile ei nu vor
avea rezultat. Dar Jay nu se d`dea b`tut` prea u[or. Chiar
când plecase din Santa Rosca, ea se oferise s`-l conduc`.
Lui Chris \i pl`cea Jay; era frumoas`, inteligent`, atras`
de el. Se \ntreba adesea de ce naiba nu putea s` r`spund`
sentimentelor ei. C`ci de fapt, dragostea unei femei este
factorul esen]ial \n via]a unui b`rbat.
Când se \ntoarse acas` g`si un mesaj de Jay, pe care-l
citi cu zâmbetul pe buze. Tocmai se gândise la ea! Iar ea
sosise la Londra!
Locuia la o m`tu[` din Notting Hill Gate, unde el o
putea suna.
Peste câteva clipe vorbea cu ea.
– Como esta, Chris? Nu te surprinde c` m` aflu aici?
– Ba m` surprinde teribil, recunoscu el. Dar ce te
aduce aici, Jay?
– Diverse motive pe care ]i le voi explica atunci când
ne vom \ntâlni.
– M` bucur s`-]i aud din nou glasul, Jay, zise Chris.
– Abia a[tept s` te v`d!
Nu avea chef s-o vad` pe Jay, dar ea f`cea parte din
La Flora [i atmosfera de acolo, pe care o iubea. Nu
putea s-o refuze.

76
– A[ vrea s` te v`d, Jay, dar sunt ocupat dup`-amiaz`.
– |n acest caz, m` po]i invita la cin`.
– Draga mea, \mi pare r`u dar am primit deja
invita]ie la cin`. Dup` cum ]i-am spus, nu am nici o clip`
liber` pân` la premier`. Totu[i, voi \ncerca mâine s` te
sun.
– O, a[ fi vrut s` te v`d disear`, insist` Jay. N-a[ putea
trece pe la tine câteva minute, \nainte s` pleci la cin`? Pat
ce face? N-am vorbit cu ea \nc`.
– A[ vrea s`-]i vorbesc despre ea, este bolnav`, are
grip`.
– O, biata Pat! Dar Tim? Sunt ferici]i?
– Bine, ne vedem mai târziu, zise Christopher.
{i desigur, Jay ap`ru f`r` prea mare \ntârziere.
Era la fel de frumoas` [i bronzat` ca \ntotdeauna. Jay
[tia s` -[i pun` trupul \n valoare [i se \mbr`ca foarte
elegant, cu mult bun gust.
– Ar`]i extraordinar! exclam` Chris.
– |mi merge foarte bine. Am avut un sezon plin, dar
nu m` pot plânge, n-am muncit prea mult pentru c`
lucrurile au \nceput s` mearg` de la sine.
Chris \[i aminti c` acum un an [i Pat ar`ta la fel. Dar
acum, biata de ea, pus` al`turi de Jay ar`ta probabil
b`trân`, uzat`. Oftând, \i \ntinse un scaun lui Jay.
– Tu ce faci, Chris? \l \ntreb` ea. Pari obosit. M` bucur
teribil s` te v`d din nou; mi-ai lipsit mult!
– Cum de ]i -ai adus aminte de mine, cu to]i tinerii
care roiau \n jurul t`u?

77
– Nu-mi plac tinerii, admise ea, \i prefer pe cei maturi.
– Jay, draga mea, eu sunt destul de b`trân...
– Nu e[ti de ajuns de b`trân, pentru a-mi fi tat`. {i
mi-ai lipsit mult, Chris, `sta este ade`vrul. Doamna
Horley m` plictise[te, so]ul ei s-a \ntors \n ]ar` pentru c`
nu-i prie[ete clima. Am venit aici s-o fac pe Pat s` se
\ntoarc`. Dar [i s` te v`d pe tine. Chris, \ntotdeauna va fi
a[a? Nu m` vei lua \n serios?
– Este mai bine a[a, Jay. {tii ce ]i-am spus \n Spania...
Erau cuvinte care-i aminteau de o scen` umilitoare
pentru ea. Dup` plecarea lui Pat, Jay petrecuse o noapte
\n vila lui Chris, ar`tându-i c`-l iubea. El \i spusese c` nu
era defel \ndr`gostit de ea, c` o iubea pe Pat, [i chiar dac`
o pierduse o va iubi toate via]a.
Acest Christopher Rudd era singurul b`rbat care-i
rezistase [i n-o luase \n serios. Nici ea nu [tia prea bine
din ce cauz`, dar sim]ea nevoia s` insiste, s` primeasc`
dragostea lui.
Era sigur` c` acesta o va iubi \n cele din urm`.
– Mai e[ti \ndr`gostit de Pat?
– Nu am chef s` discut asta, Jay.
– |ncep s` regret c-am venit, zise ea dezam`git`, am
crezut c` te vei bucura s` m` vezi. Dar m-am \n[elat. Nici
nu [tiu de ce naiba m` tot fac de râs...
Chris o privi cu triste]e. Fata aceasta \l iubea cu
disperare, iar el... nu se gândea decât la Pat. Ce
\ncurc`tur`!
|ncerc` s`-i zâmbeasc`.

78
– Nu mai face gre[eli, draga mea. |mi pare foarte bine
c` te v`d, dar vreau s` fim doar prieteni, a[a cum am fost
\n Spania.
– La naiba! exclam` Jay. A[ fi vrut s` nu te iubesc atât!
– Nici nu cred c` m` iube[ti. Ai f`cut o fixa]ie pentru
mine, atâta doar. E[ti foarte tân`r`, vei g`si alt b`rbat
foarte repede. Nu l`sa dezam`girea s` te cuprind`. Eu
sunt prea b`trân pentru tine, cu s`n`tatea [ubred`, iar tu
str`luce[ti de s`n`tate, ca un mac.
– Ce compara]ie potrivit`! Petalele macului se distrug
foarte u[or.
{i acum, Jay era geloas` pe Pat, cu toate c` acesta se
m`ritase [i disp`ruse cu so]ul ei la mare distan]`. Cu
toate acestea, Chris tot pe ea o iubea.
Jay ]inea la prietena ei, dar acum...
– Nu e[ti prea u[or de dezam`git, Jay, observ`
Christopher. Pariez cu tine c` \n scurt timp te vei c`s`tori [i
te vei amuza teribil de fixa]ia pe care ai f`cut-o pentru mine.
– Nu este adev`rat. Doar pe tine te voi iubi.
– Oh, Jay!
– De ce nu m` crezi capabil` de sentimente profunde?
O iube[ti atât de mult pe Pat?
– Dac` o iubesc? O divinizez!
– {i vrei s` continui? Nu are rost!
Chris ar fi vrut s` replice: n-a[ fi atât de sigur...
– Chris, dragul meu, dac` amândoi suntem foarte
neferici]i, de ce s` nu \ncerc`m s` aducem pu]in` fericire
unul \n via]a celuilalt?

79
– Draga mea, te asigur c` ]in mult la prietenia ta.
– Doar atât? [opti ea.
– Nu are rost, Jay. S` nu facem ceva care s` ne
sporeasc` nefericirea... s` l`s`m lucrurile a[a cum sunt.
|mi e[ti o prieten` drag`... dar n-a[ putea avea alte
sentimente fa]` de tine...
Inima lui Jay \ncepu s` bat` repede.
– Chiar [i a[a, a[ fi foarte fericit` [i te-a[ face s` ui]i
orice altceva.
El \nchise ochii o clip`, apoi \i deschise din nou.
– Nu, frumoaso, n-ar merge.
– Chris, [opti ea, lipindu-se de el. Am venit de la mare
distan]` doar ca s` te v`d... [tiu c` sunt penibil` c` insist
atât...
– Te \n]eleg, Jay.
– {tiu c` m` \n]elegi [i poate chiar de asta te iubesc
atât de mult.
– Nu trebuie s` m` iube[ti, Jay, nu am ce-]i d`rui. S`
fim prieteni \n continuare, nu vreau s`-]i r`nesc
sentimentele... a[ putea veni s` te scot undeva...
Ea nu-i r`spunse. Chris observ` c` fata din fa]a lui se
lupta cu lacrimile care-i ap`ruser` pe genele lungi.
Sim]ea mult` mil` pentru ea, pentru Pat [i chiar pentru
el. Ce p`cat c` nu-i putea r`spunde lui Jay cu dragoste!
– Vreau s` fii fericit`, Jay, continu` el, s`rutând-o pe
frunte. Dar Jay profit` de ocazie [i-l s`rut` pe gur`.
– Chris, nu m` iube[ti nici un pic? \ntreb` ea dup` ce
s`rutul lor se sfâr[i.

80
Chris se sim]i ru[inat c` se l`sase sub imperiul
s`rutului ei, pentru c` observase cât o afectase. Se
desprinse cu blânde]e din \mbr`]i[area ei [i-i spuse:
– Te rog s` m` ier]i.
– De ce?
– Pentru c` nu te pot iubi a[a cum ]i-ai dori, Jay.
Ea \[i mu[c` buzele.
– {tiu asta... dar dac` m-ai iubi m`car un pic...
Chris refuz` s-o priveasc` [tiind c` plângea. Fusese
brutal cu ea, cu toate c` n-o \ncurajase \n vreun fel.
Christopher avusese scene de acest gen \n piesele
sale, dar acum când se trezi c` este protagonistul uneia se
sim]i penibil. Se uit` la ceas [i r`sufl` u[urat constatând
c` era timpul s` plece. O v`zu pe Jay care plângea \n
batist` [i nu putu s` nu i se adreseze:
– Jay, mica mea prieten`, nu te prostii astfel.
Crede-m`, a[ putea s`-]i spun multe lucruri care s` te
fac` s` te sim]i bine, dar asta n-ar face decât s`
\nr`ut`]easc` lucrurile. Dup` cum ]i-am mai spus, eu sunt
teribil de \ndr`gostit de Pat. Ea este c`s`torit` acum, a[a
c` nu poate avea \n mine decât un prieten; iar eu nu voi
mai iubi pe nimeni altcineva. Tu ai impresia c` e[ti
\ndr`gostit` de mine, dar e[ti foarte tân`r` [i ai toat` via]a
\nainte. Vei sc`pa de aceasta obsesie. Vei vedea atunci c`
am avut dreptate.
– Ei bine, m` duc acas`, zise ea, p`cat c` n-am g`sit
nici acum ecou \n inima ta.

81
– Nu vorbi prostii Jay! Nu te subestima. E[ti o tân`r`
minunat`, ]in la tine ca la o prieten`; numai c`...
– Numai c` nu \ndr`zne[ti s` mi-o ar`]i, conchise ea.
Chris \i oferi o ]igar`.
– Ia te rog una; pentru mine ]igara este un refugiu \n
clipele de depresie.
– Nu, mul]umesc.
– Pot s`-]i ofer ceva de b`ut?
– Nici atât!
– Nu te purta a[a, Jay! A[ vrea s` r`mânem prieteni!
Observ` c` tinerei \i tremurau buzele. Se sim]i jenat c`
provocase astfel de reac]ie unei prietene, c`ci a[a o
considera el pe Jay. Ce tân`r` era aceast` fat` din fa]a lui,
dar cât de neechilibrat`!
Jay se piept`n`, se ruj`, [i-[i pudr` nasul. Apoi se
\ntoarse spre el.
– Ei bine, r`mas bun, Chris. M-am f`cut de râs \n fa]a
ta [i cred c` nu vei vrea s` m` mai vezi.
– Draga mea, ]i-am spus c` vreau s` r`mânem prieteni!
Când m` voi \ntoarce la Santa Rosca o s` ne vedem mai des.
Culoarea reveni \n obrajii tinerei.
– E[ti foarte bun cu mine, Chris.
– {i tu cu mine. Continu` s` zâmbe[ti, draga mea. {i
aminte[te-]i c` prietenia pe termen lung este mai
valoroas` decât iubirea.
|nainte de a se desp`r]i, Jay \[i reg`sise zâmbetul. Ea \i
promise chiar s`-l \nso]easc` la un spectacol a doua zi.
Dar prima promisiune pe care i-o smulse Chris fu s`
mearg` la Pat s` vad` cu ce putea s-o ajute.
Lui Pat nu-i mergea bine deloc.

82
Christopher se duse la cin` \ntr-o stare foarte ciudat`,
de parc` tot sângele i s-ar fi scurs din corp. Era obosit [i
\ncerca mereu s` uite momentul \n care Jay se aruncase
la pieptul lui [i-l for]ase s-o s`rute. Gândurile reveneau la
femeia de care era \ndr`gostit. {i-o imagin` \n bra]ele
sale, a[a cum fusese Jay, a[teptând s` fie s`rutat`.
Dumnezeule ce grozav era s` fii iubit de Pat! Dar acum,
din nefericire, ea \i apar]inea acelui nimic, Tim Mallory;
acesta era \nceputul [i sfâr[itul visului s`u.
Prietenii cu care cina observar` c` nu ar`ta prea bine.
– Sunt doar obosit, le explic` el [i ceru o b`utur` tare,
pe care o savur` ca niciodat`.

***

|n urm`toarele dou`zeci [i patru de ore, se sim]i prea


r`u pentru a primi pe cineva, nici m`car pe Jay. Când
aceasta sosi, \l g`si pe Tim care p`rea \ngrijorat pentru
starea so]iei sale.
– Ar`]i extraordinar, frumoaso, \i spuse el remarcând
tenul ei bronzat. Intr` s` st`m pu]in de vorb`, dar Pat este
prea bolnav` [i nu trebuie s` vad` pe nimeni.
– Chiar a[a r`u este? \ntreb` Jay privind curioas` \n
jur.
– Am chemat doctorul azi noapte pentru c` avea febr`
prea mare. De diminea]` mai sc`zuse dar nu sim]ea bine
de loc. {tie c` e[ti \n Londra?

83
– Nu, zise Jay, am sosit f`r` s-o anun]. Vreau s` discut
cu ea despre La Flora. Familia Horley vrea s` plece,
doctorul nu se simte bine. Voiam s-o rog pe Pat s` se
\ntoarc`.
Tim l`s` ochii \n jos. Toate noaptea se chinuise pe
sofaua din camera de zi [i se trezise de câteva ori pentru
a-i da so]iei sale medicamentele. V`zuse c` ar`ta foarte
r`u.
V`zând-o pe Jay vesel`, s`n`toas`, bronzat`, cu ochii
str`lucind, el se sim]i nesigur. {tia c` nu f`cuse bine
cerându-i lui Pat s` se m`rite cu el, luând-o din Spania,
unde totul \i mergea bine [i era fericit`. Iar acum Jay o
voia \napoi! Dar nu era a[a de u[or cum credea ea.
Jay \ncepu s`-i pun` \ntreb`ri. Nu el nu avea slujb` \n
momentul acesta. Da, avusese una dar o pierduse din
nefericire. Cu banii, aveau probleme. Da, era de acord c`
Pat s` revin` la Santa Rosca, pe el nu-l deranja s-o
\nso]easc`. Puteau aduce multe \mbun`t`]iri acelei
pensiuni, apoi s` ridice [i pre]urile. Dar cu ce bani? A, da,
Pat \[i luase partea de bani când plecase dar nu mai avea
nimic din banii aceia.
Jay realiz` c` lucrurile mergeau chiar foarte prost pentru
biata Pat. Ea \l considerase \ntotdeauna un iresponsabil pe
acest Tim. Se \ntreb` cum se f`cea c` Pat, care era o
femeie inteligent`, cu mai mult discern`mânt ca ea se
\ncurcase cu acest pierde– var`, \n loc s`-l ia pe Rudd!
Desigur, Tim era un b`rbat \ncânt`tor, dar lui Jay \i
pl`ceau caracterele puternice, a[a ca Rudd.

84
Când \[i aminti de el, sângele i se urc` \n obraji [i
respira]ia \i deveni greoaie. Chris voia s`-i r`mân`
prieten, dar ea era \ndr`gostit` de el. Nu mai era nici o
[ans` s`-l fac` s-o vad` cu al]i ochi?
Apoi, renun]` la aceste gânduri amintindu-[i c` dac`
Pat s-ar fi \ntors la Santa Rosca, Tim va veni cu ea, iar
Chris n-ar avea nici o [ans`. Cât despre ea....
Ar fi fost bine ca Pat s` se \ntoarc` la pensiune.
Avusese multe probleme cu servitorii, mâncarea,
conducerea, imediat ce plecase Pat. Cu familia Horley
nici nu se putea \n]elege.
Lui Jay \l pl`cea via]a de la Santa Rosca.
– Trebuie s-o v`d pe Pat imediat ce se va sim]i mai
bine; avem multe de vorbit.
– „Nu mai am bani \n banc`...“ \ncepu Tim refrenul
preferat.
– Am putea discuta [i despre asta, \l lini[ti Jay. Acum
trebuie s` plec. Transmite-i lui Pat dragostea mea [i
spune-i c` locuiesc la m`tu[a Grace; ea [tie adresa. Mai
trec mâine diminea]` pe aici.
Dup` ce Jay plec`, Tim intr` plin de gânduri \n camera
so]iei sale. Aceasta z`cea f`r` puteri, livid` \n pat, iar aerul
din \nc`pere nu era curat, a[a cum \i pl`cea ei.
– Cine a venit, Tim? \l \ntreb` ea.
El se a[ez` pe marginea patului.
– Nu cred c-ai ghici. Jay.
Pat se \nsufle]i dintr-o dat`.

85
– Jay! Cum? Este \n Londra?
– Va veni mâine diminea]` s` discute cu tine, \n
speran]a c` te vei sim]i mai bine. Vrea s`-]i propun` s`
revii la Santa Rosca.
– Abia a[tept s` vorbesc cu Jay! Cât despre \ntoarcerea
la Santa Rosca... nu mai sunt banii necesari.
– Pat, nu accentua faptul c` eu te-am l`sat f`r` ei! M`
simt [i a[a destul de prost!
Ea ar fi vrut s`-i spun` ni[te vorbe frumoase, de
dragoste, dar nu g`si cuvintele necesare. Gândurile \i
zburar` f`r` s` vrea spre Spania, se imagin` stând la soare
pe veranda vilei. Rev`zu cu ochii min]ii vila cu gr`dina
\nsorit`, eucaliptul, l`mâiul, palmierii. Le putea auzi pe
Tereza [i Maria cântând \n timp ce munceau. Amintirile \i
erau atât de vii, \ncât parc` sim]ea razele soarelui
s`rutându-i pielea [i-l auzea pe Christopher salutând-o pe
donna Patricia.
O, ce grozav ar fi s` se \ntoarc` acolo, s` fie din nou
Pat cea vesel`, s` stea zilnic la soare; totul era un vis f`r`
speran]`. Dar atât de puternic` era dorin]a de a se
\ntoarce \n acea camer` cu specific spaniol! Acum când
nu mai aveau bani, totul era un vis ireal.
– Nu e[ti vinovat de nimic, dragul meu, zise ea \ncet.
Am p`r`sit Spania de bun`voie, pentru a m` m`rit cu tine
[i nu regret nimic.
Acesta era adev`rul? Nu prea; trebuia s` spun` ceva.
Tim \i acoperi mâinile cu s`rut`ri.

86
– E[ti un \nger, Pat. |ntotdeauna ai fost.
– Atunci du-te afar` la aer curat, [opti ea. F` o
plimbare. Eu voi dormi.
– Oricum, trebuie s` ies zise el, s` caut ceva, o slujb`
oarecare.
Pat nu-i mai puse \ntreb`ri despre slujba pe care i-o
oferise Graham, pentru c` sim]ise c` nu era sigur de ea.
Se pare c` fiecare zi care trecea, \i reducea speran]ele.
{i a[a cum se a[teptase pierdu [i ea slujba, dar nu din
cauza bolii, ci din cauz` c` tân`ra al c`rui loc \l ocupase,
se \ntoarse pe nea[teptate. Asta \nsemna c` nu le mai
soseau bani de nic`ieri.
Dup` ce plec` Tim, ea \ncepu s` se r`suceasc` de pe
o parte pe alta, chinuit` de gânduri. |l [tia a[a cum era el
\n realitate: \ncânt`tor, dar foarte slab. Nu se va putea
a[tepta niciodat` la ceva bun de la el, la for]`, la putere.
Cum se vor termina toate acestea? Era con[tient` c` nu va
putea continua s`-l iubeasc` pe Tim cu pasiunea oarb` a
primelor zile. L-ar putea iubi a[a cum face o mam` cu un
copil r`zgâiat; dar nu asta voia el. El cerea totul;
r`spunsuri pasionate, tandre]e, aten]ie...
Pat oft` lung din adâncurile inimii, \ntrebându-se cum
va continua via]a ei de femeie c`s`torit`. Iar ea care
\ncepuse s` viseze la copii...

Pu]in mai târziu, un comisionar \i aduse un co[ cu


fructe din partea lui Chris. Se ridic` \ntr-un cot
examinând ca un copil fl`mând con]inutul: v`zu
portocale aurii, nectarine, piersici, struguri.
Cât de atent era Chris!

87
Iar ea nu avea voie s` stea acolo \n pat s` se gândeasc`
la gre[elile f`cute, când avea astfel de prieteni minuna]i!
|ncepu s` m`nânce struguri, care-i f`cur` o real` pl`cere.
De fapt, de când \ncepuse febra nu mâncase nimic.
Curând se sim]i mai bine [i \ncepu s`-i scrie lui Chris,
mul]umindu-i pentru fructe [i flori. Din acel moment, ar
fi vrut s` se ridice din pat, dar Tim n-o l`s` preferând
s`-[i petreac` timpul singur \n camera de zi.
Diminea]a sosi Jay. Nici nu trecur` cinci minute [i
ap`ru Christopher. Tim era plecat a[a c` discutar` \n
lini[te. Pat vorbi cu ei, râser` ca alt`dat`, voind s`-l induc`
\n eroare pe Christopher; dar el \n]elese \n ce scop f`cea
ea toate astea. Gripa o l`sase f`r` vlag`, palid`, cu
cearc`ne [i o triste]e pe care \ncerca din greu s-o
ascund`.
Nu era deloc fericit`.
– Mi-a f`cut foarte bine c` te-am rev`zut, draga mea
Jay!
Jay prinse mâna ei \ntins`, cu un sentiment de
vinov`]ie. Pat era atât de schimbat`, bolnav`, iar ea nu-[i
putea st`pâni gelozia legat` de Chris.
Cu o sear` \n urm`, Jay \l \nso]ise la o pies` de succes,
apoi cinaser` la Savoy, unde ea cunoscuse câ]iva critici [i
al]i dramaturgi. |n felul s`u minunat de a fi, el n-o l`s` s`-[i
aminteasc` de scenele penibile din prima zi la Londra.
Jay realiz` \nc` o dat` c` atâta timp cât Chris era
\ndr`gostit de Pat, nu avea nici o [ans`. Cu toate acestea
ea \[i spuse c` prietenia lor trebuia s` primeze:

88
– M` bucur c` te-am rev`zut, Pat, mi-ai lipsit mult. A[
fi avut nevoie de tine la La Flora.
– {i mie mi-ai lipsit, tu [i Spania, draga mea.
– Tu cel pu]in, l-ai avut pe Tim...
– Dar admiratorii t`i, studen]ii la Oxford? o \ntreb`
Pat.
Christopher o urm`rea printre rotocoalele de fum ale
]ig`rii. Observase c` Pat ignorase remarca lui Jay: tu l-ai
avut pe Tim...
Pat, cea de acum câteva luni, de dinaintea c`s`toriei,
ar fi f`cut imediat observa]ii pline de dragoste la adresa
lui. Chris era tot mai sigur c` Pat nu-l mai iubea pe
so]ul ei.
– Mai spune-mi despre Flora, \ncepu Pat.
Jay \ncepu s`-i spun` cu ce probleme se confrunta.
Doctorul Horley nu suporta clima, a[a c` so]ia \i sugerase
s` renun]e la pensiune [i s` se \ntoarc` \n Anglia. Jay avea
din nou nevoie de Pat.
– De ce nu te \ntorci, draga mea?
– Nici nu [tii cât m-am gândit la tine, la Flora, la
Spania, \ncepu Pat, dar este imposibil.
– De ce? \ntreb` Jay. Doar \l iei [i pe Tim, c` doar nu
are slujb`, ca de obicei.
Pat ro[i, lucru care nu-i sc`p` lui Chris.
– {tiu, dar tot nu se poate.
Jay se \ntoarse spre Christopher.
– Parc` spuneai asear` c` i-ar face foarte bine s` se
\ntoarc`, de ce nu spui nimic acum?

89
– Este imposibil, zise Pat.
– Eu din contr`, cred c` s-ar putea, spuse Christopher.
Dac` vei voi s` m` ascul]i, \ns`.
El se oferi cu mult` delicate]e s`-i \mprumute banii
necesari. Nu se oferea s` le dea banii lui Pat [i Tim, ci
devenea chiar el ac]ionar al`turi de Jay, iar Tim [i Pat
urmau s` primeasc` salariu.
– V-a]i putea face folositori atât tu cât [i so]ul t`u. El te-ar
putea ajuta cu contabilitatea, cu ma[ina pentru vizitatori.
Pat \l ascult` cu viu interes, sim]ind devotamentul lui
Chris [i nu o dragoste egoist`. Voia s-o ajute ajutându-l [i
pe so]ul ei. Chris era un om minunat. De ce oare era atât
de bun cu ea dup` ce-i refuzase cererea \n c`s`torie?
– Ar fi minunat, Chris, dar m` tem c` nu se poate.
Dezam`git, Christopher nu mai zise nimic. |n]elegea
c` nu se putea concretiza nimic din cauza lui Tim.
Dar Jay exclam` revoltat`:
– De ce, Pat? De ce nu se poate?
– Dintr-o mie de motive, printre care faptul c` Tim nu
suport` via]a de acolo.
– Mai gânde[te-te, Pat, fur` ultimele cuvinte ale lui
Chris.
Apoi, el plec`, l`sându-le pe cele dou` prietene s` mai
discute.
– Sunt la fel de \ndr`gostit` de el, Pat, m`rturisi Jay.
Dar m` tem c` dragul nostru Chris nu este genul de
b`rbat care dore[te s` se c`s`toreasc`.
Pat zâmbi.

90
– Chris este un b`rbat \n]elept. Uit`-te la necazurile
bietului Tim de când s-a \nsurat!
Jay o privi curioas`.
– Probleme financiare, nu? Dar \n rest sunte]i ferici]i?
– Da, zise Pat, cam f`r` chef.
– Mai gânde[te-te atunci, [i \ntoarce-te la Santa Rosca,
draga mea, zise Jay.
– Nici nu \ncape discu]ie, Jay, iubito.
Jay se ridic`; era con[tient` c` Pat nu trebuia s` se
oboseasc` din prima zi.

***

Tim fusese pe drumuri toat` ziua.


Pe la [ase, Pat \[i lu` temperatura; era normal`, a[a c`
se hot`r\ s` se ridice din pat, f`cându-i astfel o surpriz`
pl`cut` lui Tim. Era convins` c` nici el nu se sim]ea \n
largul lui [tiind-o bolnav`.
Seara aceea de var` era mai cald` ca de obicei [i
ridicându-se din pat se sim]i complet devitalizat` de gripa
care abia trecuse. Era [i ridicol de deprimat`. F`cu un
efort s` se \mbrace. Dup` ce-[i perie p`rul, \[i spuse c` ar
trebui s`-l taie [i \ncepu s` se \nvârteasc` f`r` rost prin
micul apartament. I se p`rea c` lucrurile nu sunt la locul
lor, dar dup` câteva minute, când \ncepu s` le ordoneze,
\ncepu s` transpire, inima s`-i bat` prea tare.
|[i aprinse o ]igar`. Ce cumplit era s` se simt` astfel
doar din cauza unei gripe! Spera ca Tim s` se \ntoarc`

91
aducând ve[ti bune. De când vorbise cu Jay se gândea
numai la propunerea acesteia, de a reveni la Santa Rosca,
lucru imposibil, din p`cate.
Pe la [apte f`r` un sfert, Tim reveni.
– Iubito, am venit! A, dar v`d c` te-ai ridicat!
– Ur`sc s` stau \n pat, r`spunse ea.
Tim o privi o clip`. |ncerca s` zâmbeasc` dar ar`ta
foarte r`u, nu avea pic de culoare \n obraji, ochii \i erau
\nfunda]i \n orbite, sl`bise forate mult.
Lui \i era foarte cald, se s`turase de umblat [i de
cer[it o slujb`. Nu crezuse c` va fi atât de greu. Nu avea
ve[ti prea bune pentru Pat [i se temea s` i le dea atâta
timp cât nu se sim]ea bine. Sim]ea c` \[i pericilitase
c`s`toria dar nu [tia cum s` rezolve problema. Cu
fiecare zi care trecea i se p`rea tot mai imposibil, iar
ceea ce se \ntâmplase ast`zi fusese pic`tura care
umpluse paharul.
Sim]i c` Pat \l prive[te lung.
– Este teribil de cald, \ncepu el. Avem ceva la rece?
– Ap`, dragul meu.
– Am nevoie de ceva tare!
– Ce ]i s-a mai \ntâmplat?
– Iubito, ur`sc s` m` umilesc \n fa]a celor care mi-ar
putea oferi o slujb`. Directorul cut`rei firme, secretara de
nu [tiu unde... [i tot a[a, numai indivizi scor]o[i pentru c`
au o situa]ie [i un salariu! To]i \]i vorbesc frumos, pân`
afl` pentru ce ai venit la ei. Dac` Graham nu m` ajut` [i
nu are cum s-o fac` prea curând... m-am s`turat...

92
Pat se a[ez` pe sofa ascultându-l cu inima strâns`.
Realiz` c` so]ul ei \[i pierduse speran]ele. Bietul ei Tim!
|[i imagin` cât era de marcat de aceste drumuri dup` o
slujb`. Dar ocazii avusese [i le pierduse. Cândva, tat`l lui
\l sprijinise foarte mult, dar acum...
– |mi pare teribil de r`u, dragul meu. Mai ales c` nici
Graham nu te poate ajuta pe moment...
– Nu crezi c` tat`l t`u...
– Scoate-]i acest gând din cap, iubito. Nici nu vrea s`
m` vad`! De fapt, am \ncercat acum dou` s`pt`mâni, dar
nici nu m-a primit. Când tr`ia mama, lucrurile st`teau
altfel dar acum... cred c` la moarte va l`sa totul bisericii
sau unei ac]iuni de caritate.
– Cred c` [i noi vom depinde de aceste ac]iuni de
caritate...
– Nu pot ob]ine nici un ban de la familia Mallory.
M`tu[ile mele m` conider` oaia neagr` a familiei. Pat,
lucrurile s-au complicat foarte mult, zise el foarte serios.
– Ce s-a mai \ntâmplat, Tim?
– M` a[tepta o surpriz` foarte nepl`cut` la club, ni[te
soma]ii.
Pat ro[i.
– Soma]ii, Tim? Pentru ce?
– Am datorii mari, dup` cum [tii.
– Dar mi-ai spus c` le-ai achitat!
– Nu le-am putut achita. Banca n-a vrut s`-mi mai
dea \mprumut [i n-am g`sit pe nimeni care s`-mi dea

93
ni[te bani. Cei mai buni prieteni sunt pleca]i din ora[
acum, pe timpul verii [i creditorii nu vor s` m` a[tepte.
– {i nu mai ai nici un ban?
– Foarte pu]ini.
– Dar banii pe ac]iuni?
– I-am cheltuit de mult!
– Tim, chiar nu ai nici o rezerv`?
– {tiu c` ai dreptate s` fii revoltat` c` am cheltuit prea
mult, dar am sperat, draga mea, c-o s` apar` ceva.
– De unde sunt soma]iile?
– Una de la croitor [i alta de la un c`m`tar. Am jucat
pocher \n ultima vreme, sperând c-o s` câ[tig...
– Tim! Cât ai luat cu cam`t`?
– Peste o sut` de lire.
Pat nu mai scoase o vorb`, ro[ie la fa]`. I se p`rea c`
se sufoc` \n acest apartament. Ferestrele erau deschise [i
abia se mai auzeau din cauza traficului intens [i a
zgomotului de la garaj. Se sim]i strivit` de via]`. |ncercase
din r`sputeri ca via]a ei [i c`s`toria cu Tim s` fie ceva
frumos [i trainic, dar sfâr[ise lamentabil...
Tim avea datorii o sut` patruzeci de lire! Nu era o
sum` pe care s-o poat` pl`ti prea u[or. Iar acum ei nu
aveau nici o perspectiv`.
Tim \[i scoase cravata.
– A[a da orice pentru o t`rie, murmur` el.
Ea nu spuse nimic.
Dup` câteva clipe, el continu`:
– Haide Pat, nu-mi spui c` m-am comportat ca un
idiot f`r` minte?

94
– La ce bun?
– Dac` sim]i nevoia s-o faci, m` po]i insulta oricum,
nu voi scoate o vorb`!
– Nu m-ar ajuta cu nimic.
– Dac` te-ai s`turat de mine, vei avea curând pl`cerea
s` auzi c` sunt la \nchisoarea datornicilor, pentru câteva
luni.
– Tim, nu exagera!
– Nu exagerez deloc, dac` nu pl`tesc poli]ele voi fi
arestat.
Pat tremura din cap pân` \n picioare.
– Este ridicol!
– Nu este chiar a[a ridicol, te asigur. La \nchisoare sunt
destui domni printre care-mi voi face imediat prieteni.
– {i ce vrei s` faci? S` a[tep]i s` te ridice de acas`?
– Nu am nici cea mai mic` speran]` s` fac rost de
ace[ti bani.
Tim se ridic` [i \ncepu s` str`bat` \nc`perea cu pa[i
mari. Dintr-o dat`, toat` mânia lui Pat \mpotriva
nes`buin]ei cu care el arunca banii, atunci când \i avea,
se risipi. Important era doar s`-l poat` ajuta cumva.
– Foarte bine, zise ea. Dac` tu nu ai nici o posibilitate
de a g`si ace[ti bani, eu am. {i voi face uz de ea.
El se opri [i o privi.
– Cum? Ce po]i face?
– Voi accepta ajutorul unuia dintre prietenii mei, zise
ea r`suflând greu. S` nu te mai aud vreodat` spunând
ceva \mpotriva lui Chris. D`deai vina pe mândria ta

95
personal` [i sentimentele pentru mine. Dar acestea nu
te-au oprit s` ne ruinezi via]a. Acum, trebuie s` te la[i \n
mâinile mele.
Deodat` figura lui deveni stacojie.
– A[adar apelezi la Rudd!
Pat \[i dori s` nu mai tremure a[a cum o f`cea.
– Exact. {i dac`-i cer sprijinul n-o fac pentru c` a[
vrea. Este ultimul om din lume la care a[ apela dar este
un prieten bun, care [tiu c` nu m` va refuza. {i mai [tiu
c`-[i poate permite s`-mi dea banii [i c` o va face. El [i Jay
mi-au f`cut azi diminea]` o ofert`, pe care am refuzat-o
sperând c` vei reu[i s` te descurci cumva. Dar acum [tiu
c-o voi accepta.
– Despre ce este vorba?
– Jay mi-a propus s` ne \ntoarcem la La Flora. {tiind
c` nu mai am bani s` investesc, Chris s-a oferit s`-mi
cumpere p`r]ile [i s` ne angajeze cu salariu, s` avem grij`
de pensiune al`turi de Jay.
– |n]eleg. Domnul [i doamna Mallory, angaja]ii lui
Rudd.
– M` mir c` ai tupeu s` comentezi! Chris nu ]i-a f`cut
nimic r`u niciodat`.
– Rudd te iube[te [i de asta este atât de generos!
Pat ro[i dar nu capitul`.
– Nu pot s` m` simt decât onorat` c` Rudd a vrut s`
m` ia de nevast`. M` onoreaz` [i prietenia pe care
continu` s-o manifeste. Nu te po]i plânge, Tim. M-am
m`ritat cu tine [i...

96
– Da, iar eu te-am f`cut s` regre]i!
Tim \[i prinse capul \n mâini, cu trupul zguduit de
convulsii.
Mânia ei se risipi \ntr-o clip`. |[i uit` propria sl`biciune,
se ridic` de pe canapea, veni spre el [i-l prinse u[or de
umeri. Avea aceea[i atitudine protectoare fa]` de el.
Acela[i instinct matern care o f`cea s` vrea s`-l consoleze.
– Tim, dragul meu, s` nu ne cert`m, s` nu ne spunem
cuvinte grele. {tii doar c` nu ai nici un motiv s` fii gelos
pe Chris.
– {tiu c` \mi e[ti loial`, c` e[ti o femeie minunat` [i c`
nu te merit, zise el.
– Nu te prostii, Tim. Hai s` judec`m lucrurile cu
deta[are. Acele facturi trebuie pl`tite, nu?
– Da.
– Atunci s` facem ceea ce trebuie f`cut!
– Nici nu [tii cum m` simt, iubito...
– N-a fost numai vina ta, Tim.
– Ba a fost [i sunt con[tient de asta. Mai [tiu [i c` a[ fi
vrut s`-]i ofer tot ce este mai bun pe lume [i c` n-am f`cut
decât s` distrug rela]ia noastr`. Cum m` mai po]i iubi?
Tim \i lu` mâinile [i i le s`rut`.
– E[ti o sfânt`!
Pat \nchise ochii un moment. De fiecare dat` când avea
câte o ie[ire de acest gen, \i era tot mai greu s` se controleze.
|[i pierduse \ncrederea \n el. {i mai ales, se temea c`
\ntr-o zi \i va spune deschis c` regret` c`s`toria cu el.
Tim continu` s` se auto\nvinov`]easc`. Era felul lui de
a \ncheia scenele de genul acesta.

97
– Tim, \]i cer ca de dragul meu s` accep]i oferta lui
Chris [i s` mergem \n Spania.
– Dac` tu vrei asta, draga mea.
– Nu avem alternativ`.
– Nu suport s` depind de Rudd. {tiu c` este un tip de
treab`, dar...
– Nu ne putem permite acum s` fim mândri, zise ea
cu un zâmbet.
– Nu, constat` el trist.
– {i cum vei considera via]a la pensiune?
– Ca vacan]` ar fi acceptabil`, dar pe termen lung va
fi plictisitor. {i ce perspectiv` am avea?
– Cel pu]in am avea asigurat un acoperi[ deasupra
capului. Ce altceva ]i-ai mai dori?
– Nimic, doar s` scap de poli]ele acelea.
– Poate Chris ne va avansa ni[te bani.
– Doar cu condi]ia ca dac` g`sesc o slujb` sigur` \n
Anglia,iar Rudd s`-[i primeasc` to]i banii pe care ni i-a
\mprumutat.
– Sigur c` da. |ntre timp, Jay o va considera o favoare,
pentru c` are mare nevoie de mine acolo.
Ar fi mai bine s` plec`m o dat` cu ea s`pt`mâna
viitoare, iar Chris s`-[i re\nnoiasc` propunerea. Va trebui
s` mergem imediat mâine diminea]` s` g`sim o firm`, s`
sub\nchiriem apartamentul [i mobila.
Pat privi \n jur nu f`r` o umbr` de regret pentu tot ce
l`sa \n urm`, amintindu-[i cât muncise s` fac` locuibil

98
apartamentul. De fapt, era mai bine c` renun]au la el,
pentru c` devenise mormântul viselor ei de femeie
c`s`torit`.
– Sunt atât de sl`bit`, se plânse ea.
Tim o prinse \n bra]e.
– Iubita mea, nu ]i-am putut oferi nimic \n afar` de
probleme...
– Te rog s` nu-]i faci probleme din cauza mea. |i voi
scrie lui Chris, apoi m` voi culca.
Privindu-[i so]ul, Pat sim]i c` trebuia s` ia asupra ei
toate problemele, s`-l lase pe el doar cu ru[inea. El nu
putea s` nu considere c` este umilitor s` cear` bani de la
Rudd. Chris Rudd care o iubise [i o mai iubea \nc`. De
aceea \i scrise:

„Drag` Chris,
Po]i veni s` m` vezi mâine? Este urgent.

Siempre,
Pat“

Astfel \[i \ncheia Chris scrisorile c`tre ea, scriindu-i


siempre( \ntotdeauna)

Dar chiar când scria aceste rânduri se temea c` Tim o


va dezam`gi [i \n Spania. |[i pierduse \ncrederea \n el [i
n-o va mai reg`si vreodat`.

99
***

Chris \i r`spunse lui Pat c` va fi la ea la ora zece


diminea]a. O g`si sortând acte. De cum o v`zu realiz` c`
se sim]ea mai bine. |i pl`cu foarte mult cum ar`ta acum,
pu]in \mbujorat`, \mbr`cat` \ntr-o salopet` albastr`. Era
ca un copil.
– Te sim]i atât de bine ca s` te apuci de treab`?
– Mult mai bine, Chris. Am o mul]ime de treburi.
– Am primit biletul t`u, draga mea. Dore[ti ceva?
Pat \l privi cu ochii ei frumos[i.
– Da. V`d c` ai venit imediat, Chris, [i trebuie s`-]i fiu
recunosc`toare pentru asta.
– Sigur c-am venit, dac` mi-ai scris c` este urgent.
Pe moment, ea nu mai scoase o vorb`. Apoi, dup` ce
trase aer \n piept \i spuse:
– A[ vrea s` discut cu tine [i \n prezen]a lui Tim. Va
veni [i el imediat. Chris, \]i aminte[ti c` mi-ai f`cut o
propunere? Spuneai c` ne-am putea \ntoarce \n Spania
chiar dac` situa]ia s-a schimbat. A[ vrea, de fapt amândoi
vrem s` accept`m oferta ta legat` de La Flora. Dac` este
\nc` valabil`.
Chris scoase o ]igar` f`r` a-[i lua ochii de la ea. Se
\ntreb` ce anume o f`cuse s` se schimbe atât de repede.
– Sigur c` este \nc` valabil`. Iar Jay este hot`rât` s` nu
plece de aici f`r` tine. Dar acum spune-mi tot ce trebuie [tiut.
Pat \i spuse câte ceva; desigur, nu totul. Era imposibil
s`-i spun` toate extravagan]ele [i nebuniile lui Tim. |i era
ru[ine s`-i spun` c` luase bani cu dobând`, de exemplu.

100
A[a c` ea accentu` dificult`]ile pe care le \ntâmpinase
Tim \n a-[i g`si o slujb`, apoi gre[eala de a cheltui prea
mult \n dorin]a de a-i oferi ei totul. Iar acum, Chris nu-[i
mai g`sea o slujb` [i creditorii \ncepuser` s`-l
urm`reasc`.
Chris o ascult` f`r` a o \ntrerupe. {tia prea bine c` Pat,
fiindu-i foarte loial` lui Tim, f`cea ca totul s` sune \n
favoarea acestuia. Mai [tia c` ea era foarte afectat` de
gre[elile so]ului ei, dar c` n-ar fi recunoscut acest lucru.
– Mda, se pare c` a fost urm`rit de ne[ans`, draga
mea. De fapt, este cam greu pentru un tân`r s` se apuce
de treab` \n zilele noastre. Dar lucrurile se vor aranja, iar
Jay abia a[teapt` s` v` \ntoarce]i \n Spania. {tiu c` acolo
vei fi fericit`, iar Tom se va pune pe picioare. Are multe
de f`cut. Acum, c` v-a]i hot`rât s` v` \ntoarce]i, voi
\ncheia un contract cu Jay [i vom l`rgi afacerea cu
ajutorul vostru. Cu Tim voi ajunge la o \n]elegere. S`
zicem c` ve]i \ncepe cu un salariu de dou`sute cincizeci de
lire pe an. Iar [ederea la pensiune nu va va costa nimic.
– E[ti prea generos, murmur` Pat. Asta \nseamn`
dou` sute de pesetas pe s`pt`mân`, nu, este prea mult...
– Las` oferta financiar` pe seama mea, Pat.
– E[ti prea bun, Chris.
Cine n-ar fi bun cu tine iubito, e[ti cea mai frumoas`
[i mai curajoas` f`ptur` l`sat` de Dumnezeu...
Dar cu voce tare el spuse:
– Dac` ai nevoie de bani \nainte de plecare \]i voi scrie
un cec imediat. S` zicem cincizeci de lire?

101
Era mai mult decât s-ar fi a[teptat! Deodat` Pat \[i
pierdu controlul [i izbucni \n plâns. Plângea cu fa]a
ascuns` \n mâini. Pat plângea... ea care era \ntotdeauna
atât de calm`, de practic`, lini[tit`... Se vedea c` suferise
mult. Chris \i mul]umi lui Dumnezeu c` Pat hot`râse s` se
\ntoarc` \n Spania, acolo unde soarele \i f`cea mult bine.
Nu suporta s-o vad` plângând. |i era team` c` \i va
spune cât de mult o iubea [i astfel va strica totul. Stinse
]igara pentru a nu-[i tr`da emo]iile [i-i puse o mân` pe
um`r.
– Draga mea, te rog, nu mai plânge! Am \n]eles c` ai
trecut prin momente grele, dar sunt de domeniul
trecutului acum.
Pat continua s` suspine. Ar fi l`sat totul \n seama
lui, f`r` a-[i mai face probleme. Avea \ncredere deplin`
\n el.
|n diminea]a aceasta, ca niciodat`, apelase la el pentru
ajutor.
Reu[i s` se calmeze.
– Iart`-m`, Chris, m-am comportat proste[te...
– Nu trebuie s` te scuzi, Pat. Te-am \n]eles.
– |ntotdeauna m-ai \n]eles [i mi-ai fost aproape, Chris.
O alt` femeie \i spusese acelea[i vorbe. Frumoasa [i
impulsiva Jay, care nu ascundea faptul c` era \ndr`gostit`
de el. Pentru Jay sim]ea mil`. Dar pentru Patricia ardea
flac`ra unei dragoste pe care n-o va uita niciodat`.
– Trebuie s` m` sp`l pe fa]`, zise ea zâmbind printre
lacrimi.

102
Pat ie[i repede \ndreptându-se spre baie, pentru a-[i
sp`la [i pudra fa]a, pe care Christopher o considera cea
mai frumoas` din lume, \n timp ce inima \i b`tea puternic.
Chris era cel mai grozav b`rbat! Era prietenul perfect.
Patricia nu putu s` nu se gândeasc` la faptul c` ar fi fost
[i un iubit minunat.
La gândul acesta, ea sim]i cum ro[e[te, c`ci m`ritat`
fiind nu avea voie s` se gândeasc` la alt b`rbat.
|[i aminti acea sear` din Spania, când Chris \[i
manifestase sentimentele fa]` de ea. |n lumina lunii, cu
un milion de stele deasupra capului, \n mijlocul florilor
de portocal.
Christopher venise dinspre vila \n care locuia [i se
a[ezase al`turi de ea privind valurile m`rii. |i citise primul
act al piesei care urma s` aib` premiera la Londra.
|ncepuser` s` discute, când deodat`, \n ochii lui, citi mai
mult decât prietenie. Era privirea unui b`rbat \ndr`gostit...
– Donna Patricia, [optise el, e[ti cea mai frumoas`
femeie...
|i prinsese mâna \n palmele sale, iar ea, dac` ar fi vrut,
s-ar fi putut afla \n bra]ele lui \n clipa urm`toare. Dar ea
era \ndr`gostit` de Tim, pe atunci. A[a c` rupsese vraja
momentului, retr`gându-[i mâna.
– Nu, te rog, nu, Chris... trebuie s` intru \n
cas`...spusese ea.
F`r` o vorb` el o condusese la vil`. Pat consider` c`
atunci f`cuse ceea ce era mai bine pentru amândoi. Dar
el insistase, o prinsese din nou de mân`:

103
– A[a vrea s` [tii c` nu exist` alt` femeie pe lume pe
care s` mi-o doresc drept nevast`, draga mea.
|nainte ca ea s` poat` r`spunde, Christopher plec`.
Niciodat` nu mai f`cu referire la acel moment.
Dar \[i aminti acum clipa aceea. Acum când dragostea
pentru Tim p`lise, \ncepu s` vad` lucrurile cu al]i ochi.
Ea \l iubise [i alesese pe Tim. Iar acum, oricât de
dezam`git` ar fi fost, nu trebuia s` se gândeasc` la Chris
decât ca la un bun prieten.
Se \ntoarse \n camera de zi, unde o a[tepta Chris,
fumând. El, care o iubea cu disperare nu suporta s-o vad`
suferind.
|n urm`toarele zece minute, discutar` \mbun`t`]irile
pe care le puteau face la pensiune, avantajul c` era [i Tim
acolo, [i multe altele. Christopher li se va al`tura [i el \n
septembrie.
– Vor mai fi momente pl`cute, Pat, zise el. |]i aminte[ti
de drumul acela pe m`g`ru[?
– Când a c`zut Jay!
– {i picnicurile la lumina lunii!
– Sau ziua când ne-am dus to]i la Malaga, la carnaval.
Tim, care se \ntoarse tocmai atunci \i g`si \ntr-o dispozi]ie
bun`. Nu mai era atât de deprimat, pentru c` lucrurile
intraser` pe un f`ga[ bun. Se gândi c`-[i va aduce to]i
prietenii acolo, c` vor da petreceri zgomotoase,
\nsufle]ind astfel via]a la pensiune, c` vor sc`pa astfel de
atmosfera aceea de babe care tricoteaz`. {i de ce s` nu
accepte un salariu de la Rudd, dac` tot nu era gelos pe el?

104
– Iubito, am avut noroc! exclam` el. Firma Willow and
Honey este dispus` s` \nchirieze apartamentul cu câteva
lire \n plus peste pre], având \n vedere c` am f`cut [i
modific`ri. Apoi, se \ntoarse spre Rudd. Am \n]eles c`
ne-a]i ajutat foarte mult, domnule.
Chris, care ar fi vrut s`-i spun` ce credea cu adev`rat
despre el, \[i aminti lacrimile lui Pat [i de dragul ei
\ncerc` s` se ab]in`.
– Am f`cut ce am putut, zise el. Consider c-a]i putea
s` v` ocupa]i de pensiune, ca reprezentan]i ai mei.
– Sincer s` fiu, la \nceput mi-a displ`cut ideea, dar
acum privesc lucrurile cu al]i ochi.
Chris \[i plimb` privirea de la Pat la Tim, \ntrebându-se
cum st`teau oare lucrurile \ntre ei. |n nici un caz bine. Iar
el nu putea suporta s-o [tie nefericit`.
Pat \i l`s` singuri s` discute detaliile. Când se \ntoarse,
Tim avea deja un cec de cincizeci de lire, pentru \nceput,
din care s`-[i pl`teasc` o parte din datorii. Apoi, când vor
lua banii pe cas`, va putea pl`ti [i restul.
Ap`ru [i Jay, fericit` c` nu va mai fi singur` la Santa
Rosca.
– Va fi grozav! se entuziasm` ea, iar dac` vom face
modific`rile despre care spunea Chris, vom avea o
pensiune grozav`.
Tim era [i el entuziasmat de \ntors`tura pe care o
luaser` lucrurile. Pat \l privi curioas`, ne[tiind cum
reu[ise s` ias` din starea aceea de deprimare atât de

105
repede. Curând, el \ncepu s` glumeasc` la adresa lui Pat,
care se sim]i ofensat`. Ea se \ntreba când oare va \nv`]a
Tim o lec]ie de la via]`?
– Hai, zâmbe[te, dragostea mea, \i spuse Tim urmând-o
la buc`t`rie. Ar trebui s` fii fericit`, tot tânjeai dup` Spania!
Pat nu putu s` r`spund` \mbr`]i[`rii pe care i-o d`du
Tim. Dar era prea obosit` s` protesteze, s` \ncerce s`-l
fac` s` vad` realitatea lor financiar`.
– Nu fii nesuferit`, Pat, zise Tim, ridicând din umeri.
Sper c` nu te-a deranjat ce-am spus \n prezen]a lui Jay.
– Unul din noi trebuie s` fie mereu cu picioarele pe
p`mânt.
– A, sigur c` da, dar nu trebuie s` repe]i asta ca o
moar` stricat`. Iar acum spune-mi, am voie s` m` duc s`-mi
cump`r bere?
– Nu cred c` este cazul s`-mi vorbe[ti a[a, Tim, zise ea.
– Dar simt c` trebuie s`-]i cer voie s` cheltuiesc chiar
[i o sum` infim`...
Pat nu suporta s` i se vorbeasc` astfel.
Tim vru s` plece, apoi realiz` c` dep`[ise m`sura [i se
\ntoarse:
– |mi pare r`u c` te-am sup`rat! Sper c` vom petrece
a doua lun` de miere \n Spania, nu?
Pat morm`i ceva. Ce u[or era pentru el s` fac` aceast`
propunere! Probabil va \ncerca s-o [i pun` \n practic`
non[alant, cum f`cea el totul.
Pentru ea nu avea cum s` existe o a doua lun` de
miere. Ea \l iubise [i respectase dar nu mai r`m`sese
aproape nimic din acel respect.

106
Curând sosir` reprezentan]ii firmei care urma s`
sub\nchirieze apartamentul [i se declarar` \ncânta]i de
felul \n care era aranjat. Dup` o or`, discutaser` toate
am`nuntele.
Tim era entuziasmat. O lu` \n bra]e.
– Norocul s-a \ntors la noi, iubito; totul va fi bine de
acum \ncolo.
Pat \ncerc` s` fie vesel`.
-Da, este grozav!
Dar \n sinea ei se temea de ce va urma.

***

{i astfel, Pat se \ntoarse \n Spania.


Voiajul fu lipsit de evenimente. Se mai relax` pentru
câteva zile, cât dura drumul, ne[tiind ce o va a[tepta la
destina]ie.
Abia \[i mai revenise dup` boal` [i dup` acea ultim`
s`pt`mân` \n care se ocupase de tot ce trebuia rezolvat.
Cuplul care sub\nchirie apartamentul lor cump`r` [i
mare parte din lucruri, iar restul \l vândur` pe nimic. Reu[ir`
s` pl`teasc` datoriile lui Tim. Când urc` la bordul vasului
care o ducea spre Spania, Pat oft` u[urat`. Se sim]ea atât de
bine [tiind c` nu mai datora nim`nui bani \n afar` de
Christopher, c`ruia \i vor pl`ti muncind pentru el. Numai
cuvântul factur` sau chitan]` o f`cea s`-i tresar` inima...
Voia s` dea uit`rii experien]a nefericit` de la Londra,
care o marcase pentru toat` via]a.

107
Tim se lep`d` de trecut ca de o hain` uzat`,
bucurându-se de prezent.
Christopher \i conduse la Southampton, ba chiar le
comand` [i o lad` cu [ampanie, pe care sta scris „pentru
familia Mallory“.
– Ne \ntâlnim luna viitoare, nu? \l \ntreb` ea.
– Da, m` \ntorc \n Spania la mijlocul lui septembrie.
– Nu [tiu cum s`-]i mul]umesc pentru tot, Chris, fur`
ultimele ei cuvinte.
– N-am f`cut mare lucru. Ave]i grij` de voi!
Pat se gândi cu tandre]e [i gratitudine la el \n timpul
voiajului. Era bucuroas` c` Jay venise o dat` cui ei, a[a c`
nu se putea pune problema unei a doua luni de miere,
dup` cum sugerase Tim.
Nu voia decât s` se odihneasc`.
Jay, care abia a[tepta s`-[i exercite farmecele asupra
oric`rui b`rbat, \l lu` \n primire pe Tim. Dintr-un motiv
inexplicabil, nici unul nu sim]ea atrac]ie pentru cel`lalt.
Poate pentru c` sem`nau prea mult, dar se \n]elegeau [i
se amuzau \mpreun`.
Pat z`cea pe punte citind sau odihnindu-se \n timp ce
ei dansau, se amuzau. Pat se sim]ea foarte b`trân` \n
compara]ie cu ei. Dar [tia c` totul va trece, iar soarele
Spaniei \i va reda s`n`tatea [i buna dispozi]ie.
Nu era singur` cu Tim decât noaptea, când se
retr`geau \n cabin`. Uneori el pleca din nou v`zând-o c`
doarme. Iar când f`ceau dragoste, ea nu-i mai r`spundea
la \mbr`]i[`ri. Cu toate acestea, Tim nu observ` c` flac`ra
pasiunii murise pentru ea.

108
Pentru a-i face o pl`cere Tim nu mai juc`, nu parie,
nici nu b`u prea mult.
– M` simt ciudat, i se confes` Jay, c` stau cu so]ul t`u mai
mult decât tine. {i asta pentru c` tu nu te sim]i \n putere.
– Prostii, r`spunse Pat. Bine c` are cu cine s` mai stea
de vorb`, nu suport` bolnavii, \l deprim`. Iar eu nu mi-am
revenit \nc` de pe urma gripei.
– {i a problemelor.
– S` sper`m c` au trecut!
– Chris a fost omul minunat pe care l-am cunoscut.
– A[a este, \ncuviin]` Jay, a[ da orice s` fie al meu!
– Ce rost are s` dore[ti ceea ce nu po]i avea?
– Fiecare dore[te ce nu \i este oferit, Pat!
– Cu toate astea n-a[ putea continua s` doresc un
b`rbat care nu m` vrea!
– Tu e[ti altfel, Pat [i ai avut noroc. L-ai vrut pe Tim [i
l-ai avut!
– Mda, morm`i Pat.
– E[ti tot a[a de \ndr`gostit` de el?
Pat r`spunse repoede.
– Sigur c` da.
– El este teribil de \ndr`gostit de tine. {tiu din
confesiunile pe care mi le face.
– Dragul de el! exclam` Pat ne[tiind ce era mai bine s` spun`.
Jay oft` in nou. Se bucura de timpul petrecut pe vas \n
compania lui Tim, dar trebuia s` vegheze ca dragostea lui
Pat pentru el s` nu se sting`. Altfel, cine [tie, Pat s-ar
\ndr`gosti de Chris!

109
– Draga mea, Chris te admir` mult, zise Jay. De aceea,
m` gândeam c` atunci când se va \ntoarce la Santa Rosca,
i-ai putea sugera s` se \nsoare cu mine.
– Nu sunt o bun` pe]itoare, dar s` v`d ce pot s` fac,
zise Pat, cu inima strâns`, f`r` \ns` a [ti din ce motiv.
Chris c`s`torit cu Jay! Nu-i f`cea pl`cere acest gând. Iar
de la Chris [tia c` nu-i place Jay. Cu toate astea Jay era o
fat` grozav`, plin` de via]`, poate \n cele din urm` \l va
atrage \n mreje. {i dac` ar face-o? Ea ar fi geloas`?
Momentele de singur`tate ca acesta o f`ceau s` intre
\n panic`... dar indiferent cât o dezam`gise Tim, nu
trebuia s` aib` astfel de gânduri. Hot`r\ s` termine cu
gândurile negre, a[a c` se \mbr`c`. Iar când Tim intr` \n
cabin` se \ntoarse spre el:
– Tim, iubitule...
– Ce este? Ce s-a mai \ntâmplat? o \ntreb` el. O privi [i
observ` c` era neobi[nuit de palid` [i sub ochi avea
cearc`ne negre.
– Nimic...
– Ne apropiem de Spania, zise el. Ai fost cam
indiferent` cu mine \n ultimul timp.
– |mi pare r`u...
– Prive[te-m`, iubito, vreau s` te s`rut. {i tu vrei asta,
nu?
Ea ridic` \ncet capul, ascult`toare. Nu [tia dac` s` râd`
sau s` plâng`. {tia doar c` nu sim]ea nimic pentru el. Era
con[tient` c` el nici n-o putea \n]elege, de aceea nici nu
\ncerc` s`-i explice. F`cuse un apel disperat la \n]elegerea

110
lui, dar acesta r`m`sese f`r` ecou. Tim continua s` cread`
c` so]ia lui este \nc` foarte \ndr`gostit` [i c` l-ar ierta,
indiferent cât va dezam`gi-o.
Ajunser` la Gibraltar a doua zi diminea]`. Pat era
extrem de fericit` \n timp ce treceau de La Linea,
Marbella, Estapona, Malaga. Era o adev`rat` minune s`
vad` Spania din nou \n acest anotimp, când toate fructele
erau coapte.
Pornir` la mijlocul zilei spre Santa Rosca, iar când
v`zu vila aceea pe care o [tia atât de bine, Pat sim]i c` s-a
\ntors acas`. To]i s`tenii \i \ntimpinar` bucuro[i.
– Ah! Senorita! Buenas Tardes! se auzir` saluturile
s`tenilor.
Pat le r`spunse cu bucurie, iar inima \i tres`lt` de
fericire când v`zu pensiunea [i lumea adunat` acolo.
Oamenii mâncau, beau, discutau; \i f`cu bine s` le vad`
chipurile bronzate. La fel [i m`g`ru[ii [i caprele care
coborau dealul. Sim]i c` prinde aripi când rev`zu
palmierii, m`slinii [i l`mâii, sc`lda]i \n soare.
Tereza, buc`t`reasa, Maria [i Salvadora, dou` tinere
frumoase, care lucrau la pensiune, venir` s`-i \ntâmpine
[i s` le duc` bagajele. Nu uitar` s` se \ncline \n fa]a
tân`rului chipe[ care era so]ul senoritei.
Pat, care abia a[tepta s` vorbeasc` spaniola, se
\mbujor`, ochii \ncepur` s`-i str`luceasc` bucurându-se
de decorul atât de cunoscut, mai ales de veranda pe care
luau masa vara. Totul era neschimbat. Iar ea d`duse acest
loc rupt din rai pe Londra!

111
Familia Horley urma s` plece a dua zi. So]ia
doctorului se desp`r]ea cu regret de locurile frumoase,
de oamenii primitori, dar trebuia s`-[i duc` so]ul acas`
pentru a fi operat.
|n momentul acela se aflau patru oaspe]i la La Flora:
un cuplu de spanioli [i dou` americance. S`pt`mâna
urm`toare erau a[teptate mai multe persoane.
|i preg`tiser` vechea camer` lui Pa, de data asta cu
dou` paturi.
Pat era prea fericit` c` se \ntorsese. V`zu pe mas` un
vas cu garoafe ro[ii, privi pe fereastr` la terasele care
duceau spre mare. Se sim]ea pu]in obosit` dup`
c`l`torie, dar aici oboseala n-o mai afecta ca la Londra.
– Nu este grozav c` ne-am \ntors? \l \ntreb` pe Tim.
– Ba da, dar trebuie s` beau ceva, mi-e sete.
– O s-o rog pe Maria s`-]i aduc` o bere.
– Am observat c` acum nu sunt decât b`trâni aici. Va
trebui s` schimb asta, zise el cu aerul unui proprietar. O
s` scriu la Oxford, s`-mi vin` prietenii, s` nu m`
plictisesc. Mi se pare un loc lipsit de via]`.
Pat nu-i r`spunse. Nu suporta aerele pe care [i le luase
Tim. La Flora fusese un loc foarte lini[tit \ntotdeauna [i a[a
trebuia s` r`mân`. Nu voia petrecerile cu prietenii lui Tim.
– Trebuie s` fac asta... trebuie s` fac aia... continua el.
Pat \ntoarse privirea spre un loc unde [tia sigur c`
poate vedea ceva pl`cut. Era vila lui Christopher. Chris va
fi din nou aici peste o lun`. Acum, Chris era [eful lui Tim
[i nu-l va l`sa s` fac` nimic f`r` permisiunea lui.

112
***

Pe la sfâr[itul lui august, Pat \[i rec`p`tase s`n`tatea


complet. Se bronzase, fa]a \i era acum mai destins`,
relaxat`. Revenise la vechiul stil de via]`, care i se
potrivea. |nota, mânca bine, dormea.
Desigur, muncea foarte mult. Reintr` repede \n
vechiul stil de lucru, eliberându-le chiar [i pe femeile de
serviciu de multe sarcini, \n timp ce Jay st`tea [i se uita cu
]igara \n gur`, privind-o admirativ.
Pat \[i suflec` mânecile [i ajut` la preg`tirea hranei
pentru num`rul mare de musafiri care sosise la pensiune.
Ea rearanj` camerele, aduse flori zilnic \n vaze, se ocup`
de acele elemente de decor care f`ceau La Flora un loc
unic.
Dac` n-ar fi existat Tim, ar fi fost deplin fericit`. |[i
revenise fizic, dar mul]umirea de a fi revenit la Santa
Rosca fu de scurt` durat`. Vechile-i temeri revenir` [i
sporir`.
Ca director al pensiunii, Tim era un e[ec. Cu toate
acestea, \i pl`cea s` se considere foarte eficient [i era
chiar mul]umit de sine. Iar via]a de aici \ncepu s` i se
potriveasc`. Era o existen]` neamenin]at` de nici o
perspectiv` sumbr`, avea un program lejer... nu prea avea
ce face, de fapt, pân` la sosirea lui Chris care anun]ase c`
vrea s` aduc` \mbun`t`]iri.
Pe de alt` parte, el f`cu ni[te schimb`ri \n ideea
transform`rii pensiunii dintr-un loc pentru b`trâni, cu

113
doamne vârstnice care tricotau [i domni suferind de
lumbago, \ntr-un loc destinat tinerilor, vie]ii
tumultuoase. |n accep]ia sa, acest lucru ar fi f`cut s`
curg` valuri de b`utur` [i ar fi adus profit \nsemnat.
|n acest scop, instal` un bar, cu toate protestele lui
Pat. Iar Jay, care ar fi putut s` opreasc` ini]iativa lui Tim,
n-o f`cu pentru c`-i pl`cu ideea.
Pat era \ntr-o situa]ie imposibil`. Jay, care era frivol`,
nu putea vedea lucrurile la fel ca ea, iar \n privin]a lui Tim
nu-i putea cere s` nu-l sprijine.
Nu voia s-o lase pe Jay s` \n]eleag` c` f`cea asta pentru
c` se temea de sl`biciunile lui Tim.
Dar curând, dup` instalarea barului, \ncepur` s` vin`
[i amatorii de petreceri [i implicit de b`utur`, din satele
\nvecinate.
Acum, când familia Horley plecase definitiv nu mai
avea cine s`-l mai opreasc` pe Tim \n afara so]iei, desigur.
Iar pe ea o punea imediat la loc spunându-i c` f`cuser`
foarte mul]i bani prin modific`rile aduse de el [i Chris va
fi foarte \ncântat. Pat se \ntreba cu o strângere de inim`
cum putea fi profitul atât de mare când Tim bea al`turi de
fiecare invitat.
Invita]ii o considerau frumoas` [i amuzant` pe Jay,
care l`s` totul \n seama lui Pat.
Acum, Tim nu mai era satisf`cut de hrana simpl`, dar
s`n`toas` care se servise pân` atunci. Nu putea depinde
doar de pe[tele localnicilor sau de fructe.
|ncepu s` cumpere pui la un pre] foarte mare, aduse
carne de vit` tocmai din Gibraltar.

114
Pat sim]i c` vechiul paradis, care fusese La Flora
disp`rea \ncetul cu \ncetul. Acum, pensiunea devenise
locul de popas al be]ivilor [i scandalagiilor. Personalul de
serviciu \ncepu s` se plâng`.
Dar cei care veneau acolo s` bea stricar` frumuse]ea [i
ineditul locului. Pentru ei Pat modific` gr`dina, terasele,
plaja chiar. Muzica de gramofon se auzea ziua [i noaptea,
f`r` \ncetare.
Pat nu putea s` cread` c` locul se schimbase radical \n
timp atât de scurt.
Iar \n aceasta diminea]`, când cobor\, g`si ceea ce
obi[nuia s` g`seasc` \n micul lor apartament, lucruri pe
care le ura din toat` inima: sticle goale, pahare sparte,
mucuri de ]ig`ri, scrumiere pline...
Urma sosirea unei gloate zgomotoase care voia micul
dejun. Dup` o or` sau dou` la plaj`, reluau b`uturile [i
muzica, iar Tim era \n mijlocul lor.
Pat nu avea cu cine s` discute dintre musafiri. Era
acolo un cuplu de americani, care f`cea turul Europei, o
frumuse]e din \nalta societate englez` care fusese de
curând implicat` \ntr-un divor] zgomotos [i care venise
aici cu urm`torul so]. Ace[tia nu puteau fi v`zu]i f`r`
b`utur` \n mâini.
Noaptea se juca pocher, iar Tim era nelipsit. Pat
trebuia s` participe [i ea pentru a-l putea ]ine sub
observa]ie.
Mijlocul lui septembrie o g`si cam nefericit` [i nu \n
cei mai buni termeni cu so]ul ei. Iar parc` pentru a

115
\ngreuna lucrurile, Chris scrise c` nu putea veni decât la
sfâr[itul lunii, pentru c` piesa sa avusese mare succes [i
fusese invitat la New York.
Tim se sim]ea perfect. Pat era sigur` c` el se considera
indispensabil \n aceast` pensiune.
Pat \i r`spunse lui Chris, spunându-i c` totul era sub
control. Cum i-ar fi putut spune c` nu-l mai putea
controla pe Tim care bea \n permanen]` \ncât \nghi]ea
astfel tot profitul?
Chris va descoperi singur; se \ntreb` cum va
reac]iona, ce-i va spune, lui care era un iubitor de pace,
lini[te, pl`ceri simple.
Pat abia \l a[tepta. Niciodat` nu avusese mai mult`
nevoie de el. |i era ru[ine de acest om care-i d`duse lui
Tim o [ans`. Ea [tia prea bine c` lucrurile nu puteau
continua la fel dup` sosirea lui Chris. |ncepuser` s`
piard` bani.
Jay era prea nes`buit` [i-l sprijinea pe Tim \n toate
ac]iunile sale.
Dar cel mai tare o \ngrijora c`-[i pierduse influen]a
asupra lui Tim. Cândva, acesta se temea s` n-o supere,
dar acum devenea foarte irascibil când ea \ncerca s`-l
readuc` pe drumul bun.
Tim declar` c` Pat era o nesuferit`, care strica [i cheful
altora. Certurile lor se \nmul]ir`.
Nu se mai putea bucura nici de via]a aici, \n Spania.
Iar Jay \l sprijinea \n toate. Ba chiar \n ziua \n care Tim
o f`cu „bocitoare“ Jay fu de acord cu el.
De atunci, Pat se \nchise \n sine.

116
Cu toate acestea, avur` \ntr-o noapte o ceart` memorabil`.
Tim organizase o alt` petrecere \n timpul c`reia
musafirii consumau foarte mult` b`utur` [i f`ceau
zgomot.
Pat \l enerv` pe Tim chiar de la \nceput declarând c`
nu va participa.
– {tii c` nu-mi plac aceste petreceri; sunt foarte
obosit`.
– |ntotdeauna e[ti obosit`, \i repro[` el.
– Dar am muncit toat` ziua, replic` Patricia, am g`tit
\n locul Terezei, pentru c` nu se sim]ea bine.
Tim ridic` din umeri [i nu mai f`cu alte comentarii.
Petrecerea dur` pân` la trei diminea]a, iar Pat nu
\nchise un ochi toat` noaptea. Auzea glasurile
petrec`re]ilor, muzic`, u[i trântite. |n cele din urm`,
renun]` la somn de[i o durea capul de oboseal` [i
aprinse o ]igar`. Pacea [i frumuse]ea locului erau
pierdute de acum.
Se sim]i dintr-o dat` foarte nefericit` [i \ncepu s`
plâng`. Se uit` spre vila lui Christopher, unde era lini[te.
Sim]i dintr-o dat` o nevoie acut` de el, de siguran]a pe
care i-o oferea.
Tim stricase totul de acum. N`ruise mariajul lor, \i
spulberase speran]ele \ntr-o c`snicie fericit`, dorin]a de a
avea copii. Pat \[i spuse c` decizia de a se c`s`tori cu el
fusese lipsit` de maturitate.
Termin` ]igara [i se duse la culcare \ntrebându-se ce
datorii o fi f`cut Tim la Malaga.

117
Curând \ncepur` s` se aud` ur`ri de noapte bun`, u[i
trântite [i Tim \[i f`cu apari]ia.
– Ce faci? o \ntreb` el.
– N-am putut dormi din cauza zgomotului.
– |mi pare r`u, dar nu po]i pretinde ca o petrecere s`
aib` loc \n lini[te.
Pat \l privi cum se dezbrac`, observând c` se \ngr`[ase
[i se buh`ise. Ar`ta mult mai matur acum [i mai pu]in
atr`g`tor.
Ar fi vrut s` poat` \ntinde o mân` spre el, s`-l roage s`
\n]eleag` c` se ducea de râp` c`s`toria lor dac` el nu-[i
schimba comportamentul.
El nu-i d`du ocazia s` spun` ce gândea. Dar era ca
\ntotdeauna gata s` fac` dragoste cu ea. Nu asta ar fi vrut
Pat de la el.
– Am terminat cele dou` cutii de whisky, zise el.
Trebuie s` cump`r altele mâine.
– A[ vrea s` n-o faci, Tim.
– Acest loc nu poate exista f`r` b`utur`, Pat.
– Dar a[a a fost dintotdeauna! ripost` ea.
– Lucrurile s-au mai schimbat, iubito.
– Da, am observat.
– Dar b`ie]ii care beau pl`tesc, nu \n]eleg care este
problema.
– Oare? \ntreb` Pat. Nu sunt sigur` c` s-a \nregistrat
vreun profit de când am venit aici.
– Las` asta \n seama mea, zise el impacientat.
– Pot s-o fac, desigur, dar se va \ntoarce Chris [i n-o
s`-i plac` ce va g`si.

118
– {i Jay este proprietar, nu? Iar ea este de acord cu ce
am f`cut.
– Jay nu este o tip` foarte practic`.
– Iubito, \]i faci prea multe probleme [i visezi doar la
economii [i uite cum ai ajuns... e[ti ca o...
– Bocitoare? {tiu c` asta ai vrut s` spui a[a c` nu te
jena...
Tim ridic` din umeri.
– Cic`leala ta m` scoate din s`rite.
– Numai Dumnezeue [tie c` n-a[ vrea s` fie a[a, dar eu
simt c` am ni[te responsabilit`]i, \n timp ce tu... Iar dac`
lui Jay nu-i pas`, este problema ei. Jum`tate din tot ce
este aici \i apr]ine. Dar noi doi suntem angaja]ii lui Chris
[i va trebui s` d`m socoteal`.
– Te rog nu-l mai aminti acum pe Rudd!
Pat sim]i c` \ncepe s` tremure.
– N-ar fi mai bine s` ne culc`m [i s` \ncet`m discu]ia?
– Po]i s` continui s` vorbe[ti cât vrei, eu nu te mai
ascult. M-am s`turat de predicile tale.
– Nu crezi c` le meri]i?
– Ce-ai vrea, Pat? S` aduc lapte [i limonad` aici \n loc
de b`utur`?
– |nainte câ[tigam destul de bine f`r` to]i ace[ti
indivizi care toarn` neâncetat pe gât orice b`utur`
alcoolic`.
– Dac` nu-i va conveni lui Chris s`-[i caute pe
altcineva s` conduc` locul `sta!

119
– Pari s` fi uitat c`-i dator`m mult.
– O, m-am s`turat de numele `sta!
– Tim, nu te \n]eleg, chiar nu crezi c` datorezi nimic
nim`nui?
Tim o privi cu ur`.
– Vrei s`-mi aminte[ti neap`rat c`-]i sunt dator [i ]ie?
Pat \[i trecu disperat` o mân` prin p`r.
– Tim, te rog, a[ vrea s` \ncet`m discu]ia asta; este
patru diminea]a [i sunt foarte obosit`.
– Nu a[a cum m` obose[te pe mine cic`leala ta.
– Te rog s` nu-mi vorbe[ti astfel, Tim.
– Vorbesc cum vreau.
Asta era prea mult pân` [i pentru Pat. R`bdarea ei
ajunsese la o limit`; mintea [i sufletul ei se revoltau
\mpotriva acestui b`rbat, care nu se maturizase, care avea
tupeul s-o repead` dup` tot ce f`cuse pentru el.
– Dac` vei continua astfel, Tim, povestea noastr` se
termin` aici. Nu mai suport.
Erau acum fa]` \n fa]`, privindu-se cu ur`. Iar dac` el
ar fi fost treaz ar fi pus cap`t discu]iei \nainte de a
degenera. Dar gândurile lui zburau doar spre americanca
aceea \nalt`, care-l s`rutase.
Se sim]ea foarte important [i plin de farmec. Ce
importan]` avea ce gândea so]ia lui?
– Sfânt` Patricia! Nu vrei s` dai un anun] \ntr-un
ziar local, s` spui c` transform`m pensiunea \ntr-un
sanatoriu, c` vom aduce butoaie cu lapte \n loc de
bere?

120
Ea nu mai r`spunse nimic. Era livid`. |n clipa aceea
ceva muri \n interiorul ei, ceva ce nu va mai re\nvia
vreodat`.
Deodat` Tim realiz` c` \mpinsese lucrurile prea
departe.
– |mi pare r`u, dar tu ai \nceput, murmur` el.
Ea nu mai zise nimic. Se culc` \ntorcându-se cu
spatele la el.
Realiz` c` Tim era pornit pe panta autodistrugerii, c`
nu-i mai putea \ntinde mâna s`-l salveze.
Cândva, \l iubise mult, dar acum totul ]inea de
domeniul trecutului.
Ar fi vrut s` poat` pleca departe de acest loc, chiar de
a doua zi. Acum nici m`car acest paradis la care visase tot
timpul nu mai \nsemna nimic pentru ea. Se va strecura
neobservat` undeva \ntr-un loc unde s` aib` lini[te s` uite
totul.
Dar nu se gândea s`-l p`r`seasc`. Se \ntreba chiar [i \n
acest moment cum l-ar putea ajuta.

***

Diminea]a Tim \[i ceru scuze. Nu mai fu o scuz`


generoas`, plin` de peniten]` ca alt` dat`. Vechiul Tim ar
fi c`zut la picioarele ei [i i-ar fi jurat pasiune ve[nic`. Dar
acest nou Tim care \i evita privirea, murmura c` voia s` fie
iertat pentru c` fusese prea dur cu ea.

121
Dormise foarte bine, f`r` probleme, dar ea nu
\nchisese un ochi. V`zuse zorii ivindu-se deasupra m`rii,
\mbr`case costumul de baie [i pornise spre mare; sim]ea
nevoia s` \noate s`-[i limpezeasc` mintea [i s`-[i
stimuleze corpul.
Se sim]i mai bine dup` baie, chiar avu curajul s`-l
priveasc` dispre]uitor.
|i \nfrunt` privirea. I se p`ru foarte palid dup` b`utura
de peste noapte. Dar ea nu mai era furioas` \n diminea]a
asta. Nu mai sim]ea nimic pentru el, de fapt.
– Ai de gând s`-mi ar`]i \n continuare c` e[ti sup`rat`
pe mine? o \ntreb` el.
– Nu, Tim dar nu am inten]ia s` merg astfel \n
continuare.
– Ce vrei s` spui?
– Nu-mi place cum este condus` acum La Flora, nici
ce se \ntâmpl` aici. Lucrurile trebuie s` se schimbe
\nainte de \ntoarcerea lui Chris. Gre[e[ti teribil dac`-]i
\nchipui c` el va aproba ce ai f`cut aici. |i suntem datori
[i nici nu ne putem permite s` renun]`m la slujb`.
– Chiar trebuie s` discut`m acum? Simt c`-mi crap` capul...
– |mi pare r`u; ia o aspirin`.
– Bine, Pat hai s` auzim ce este mai r`u, ce vrei s` faci?
– O s`-i spun lui Jay ce ]i-am spus [i ]ie. La Flora nu
mai poate fi condus` astfel. Tu ai devenit tovar`[ de
b`utur` cu oaspe]ii. Ai adus aici numai oameni
reprobabili. Jay nu [tie cum trebuie s` reac]ioneze. Dar
eu cred c` ai ruinat La Flora ca [i fericirea noastr`.

122
Tim \[i mu[c` buzele [i nu r`spunse. Era pu]in
speriat de vorbele lui Pat [i de felul \n care \ncepuse
diminea]a asta, dar nu mai era capabil s-o \mbuneze ca
alt` dat`. Era prima oar` când ea declara deschis c` este
nefericit`.
– Ascult`, continu` ea, \ndreptându-se spre fereastr`.
Chiar [i la ora asta când lumea se mai odihne[te, aici mai
url` muzica. Eu nu sunt un om c`ruia \i place s` le
distrug` bucuria altora. {i mie \mi place via]a, dansul,
muzica, dar totul \n ni[te limite pe care tu nu le cuno[ti.
|mpingi lucrurile prea departe. O, dar la ce bun s` repet
toate astea?
El \ncepu s` tu[easc` \ncurcat.
– Dar [tiu c` e[ti plin` de amabilit`]i ast`zi, Pat!
– Am crezut c` toat` lumea va fi a mea când m-am
c`s`torit cu tine, Tim.Te consideram un b`rbat minunat,
vesel, dr`gu] [i bun. Aveai foarte mult farmec [i
vitalitate...dar nu mai ai nici un fel de control..
Pat se opri din nou. |[i sim]ea gâtul foarte uscat. I se
p`rea \ngrozitor s`-i spun` tocmai lui astfel de lucruri.
|ncercase s` le ascund` mult timp, dar acum nu mai
putea, trebuia s` i le spun` \n fa]`.
– Cred c` vrei s` spui, cu alte cuvinte, c` nu-]i mai
pas` de mine, zise el. Te-ai s`turat de mine, Pat?
– M-am s`turat de atmosfera pe care ai creat-o \n acest
loc [i de iresponsabilitatea ta. {i Jay are partea ei de
r`spundere, dup` cum i-am spus.

123
– {i care a fost r`spunsul ei?
– {tii cum este ea; mi-a zâmbit fermec`tor,
spunându-mi c` din punct de vedere financiar eu sunt
mai nimerit` ca ea. Dar a trebuit s` las lucrurile s`
evolueze a[a cum le vedeai tu. Ce-i ve]i ar`ta lui Chris
la \ntoarcere?
– Trebuie s` admit c` am cam neglijat eviden]ele
contabile, recunoscut Tim aparent stânjenit.
– Dac` vine chiar ast`zi cum te descurci?
– Crezi c-o s` vin` direct aici s` ne cear` registrele?
Pat se \nfurie din nou.
– Tim, po]i aduce orice argumente, dar nu po]i
continua la fel toat` via]a. Vei sfâr[i prost. {tim prea bine
asta. Te-am f`cut de nenum`rate ori s` m` ascul]i. Eu nu
pot asista pasiv` la felul \n care distrugi afacerea lui Jay [i
Chris.
Pat nu-i mai vorbise astfel. Tim [tia prea bine c` dac`
Pat \ncepea s` cerceteze cu aten]ie afacerea barului
lucrurile nu st`teau prea bine. De aceea \ncerc` s-o
calmeze.
– Bine, Pat, o s` renun]a la b`utur` [i petreceri [i o s`
schimb`m profilul pensiunii, dup` ce pleac` invita]ii de
acum.
– R`ul s-a produs deja. {i de data asta nu este vorba
de banii no[tri ci ai lui Jay [i Chris. Unde este profitul? Te
l`udai c` ai schimbat locul `sta, l-ai f`cut s` fie foarte
solicitat. M` \ntreb câte facturi au r`mas nepl`tite. Când

124
]i-am cerut s` m` la[i s` ]in eviden]ele contabile te-ai
sim]it ofensat. Ar fi trebuit s` insist atunci, acum este cam
târziu, i-ai furat [i lui Chris banii!
Tim \[i [terse fruntea cu dosul palmei.
– Recunosc, exist` ni[te datorii, dar avem [i de
\ncasat. Cuplul acela de americani, care abia a plecat,
mi-a promis c`-mi trimite banii de la Madrid.
– Ce naiv e[ti, Tim! câ]i dintre oaspe]i [i-au achitat
facturile?
– O vor face.
– {i prietenii t`i care-mi displac teribil, pl`tesc ni[te
tarife foarte mici; la fel [i admiratoarea ta care nu te scap`
din ochi, dar nu are niciodat` paharul gol.
Tim nu mai r`spunse, con[tient c` nu reu[ise s` se
achite nici de slujba oferit` cu generozitate de Chris.
Pat nu se gândea decât la \ntoarcerea lui Chris [i la
momentul \n care va trebui s`-i spun` adev`rul.
Se auzi o b`taie \n u[`.
– Entrada, zise Pat \n spaniol`.
Americanca despre care tocmai \i repro[ase lui Tim,
st`tea \n prag, \mbr`cat` \ntr-un minuscul costum de
baie, machiat` cam strident.
– Tim, nu vii cu noi la plaj`, iubitule? \l \ntreb` ea
ignorând-o pe Pat.
Tim nu avea acum chef de ea. Devenise brusc
con[tient de faptele alarmante din ultima vreme [i poate
pentru prima oar` \n via]` avea probleme de con[tiin]`.

125
– Sunt ocupat, \i spuse el dur.
Fata ridic` din umeri, o privi cu neru[inare pe Pat [i
ie[i.
Tim ridic` privirea spre Pat.
– Pat, m-ai f`cut s` v`d cum stau lucrurile \n diminea]a
asta. Presupun c` iar`[i m-am f`cut de râs. Nici nu [tiu ce
s`-]i spun...
Pat \i puse o mân` pe um`r. Era primul gest spontan
din partea ei dup` o lung` perioad`. Era semn c` ea era
acolo al`turi de el, pentru c` era so]ia lui; dar nu-l mai
iubea sau respecta.
Cu o sear` \n urm` ajunsese s`-l urasc`. Dar diminea]a
el luase din nou acel aer de copil care-[i recuno[tea
gre[eala [i cerea iertare.
– Tim, scap` de toate persoanele astea; minte-i,
spune-le c` \nchidem o vreme, numai ca s` scapi de ei
pentru ca s` transform`m La Flora \n ceea ce a fost o dat`.
– Bine, zise el cam f`r` chef, dac` asta vrei...
– Tu nu vrei acela[i lucru? Trebuie s` readucem
pensiunea \n starea dinainte. Chris nu trebuie s` ne
g`seasc` a[a.
– Bine, Pat; dac` tu consideri c` am dat gre[ din nou,
preia tu conducerea. Po]i face ce vrei, mie nu-mi mai
pas`.
Pat sim]i din nou c` so]ul ei avea o atitudine
necorespunz`toare, lipsit` de recuno[tin]`.
– Foarte bine, Tim, dac` nu vrei s` colabor`m, s` fim
amici...

126
– Se pare c` nu fac nimic bine, se lament` el.
Privindu-l, Pat \[i spuse c` \n clipele acelea ar`ta ca un
copil r`zgâiat, c`ruia i se luase p`pu[a preferat`.
– Tim, nu-]i pierde \ncrederea de sine. Nu este bine.
El ridic` ochii.
– E[ti atât de bun` cu mine, Pat, iar eu te fac
nefericit`.
Lacrimile \i \mp`ienjenir` ochii. Erau lacrimi de mil`
nu pentru el, ci pentru dragostea lor pierdut`.
– O, Tim s` \ncerc`m m`car acum s` repar`m
lucrurile, s` avem o via]` frumoas`. M`car acum, te rog!
– S` \n]eleg c`-]i mai pas` de mine un pic, Pat? Dup`
ce m-am purtat a[a? Dar te-am iubit mereu, asta [tii. Voi
face totul dac` spui c` m` mai iube[ti.
Vechiul apel la generozitatea ei.
– Ajut`-m`, Pat!
– {tii c-o voi face! zise ea. Dar acum s` ne apuc`m de
treab` la modul serios, s` mai repar`m ceva \nainte de
sosirea lui Chris.
El \ncuviin]` [i-[i aprinse o ]igar`. Nu mai reac]ion`
violent la auzul numelui lui Chris.
– Nu mai comanda whisky. Spunem c` desfiin]`m
barul pentru c` nu este profitabil.
Pat \ncepu s`-i spun` cum vedea ea lucrurile.
Dup` ce cercetar` documentele contabile, ajunser` la
concluzia c` lucrurile st`teau mai prost decât \[i
imaginase ea. Aveau un deficit de trei sute de pesetas \ntr-o
singur` lun`!

127
Actele erau \ntr-o dezordine de nedescris sau lipseau.
– Avem de pl`tit peste trei mii de pesetas, pe care nu-i
avem, conchise Pat sub privirile ru[inate ale lui Tim [i Jay.
– Nu \n]eleg ce s-a \ntâmplat, zise Jay, v`dit disperat`.
Tim era atât de sigur c` avem un profit destul de mare.
Iau eu m-am luat dup` el.
Tim nu scotea o vorb`. Pat, care ro[ise pân` la
r`d`cina p`rului \ncerc` un r`spuns.
– Tim a avut inten]ii bune, dar rezultatele sunt
dezastruoase.
Jay nu era nici ea prea fericit` c` lucrurile st`teau
astfel. Ea preferase \ntoatdeauna s` nu se implice \n
actele contabile, care-i d`deau dureri de cap. Iar luna
care trecuse cu schimb`rile f`cute de Tim fusese cu
adev`rat pl`cut` pentru ea.
– Nu [tiu ce vom face, conchise ea. Eu tr`iesc din
veniturile acestei pensiuni. Dar lui Chris va trebui s`-i
d`m socoteal`.
Pat sim]i o strângere de inim`. Nu [tia cum va face fa]`
acelui moment. Va trebui s` dezv`luie nes`buin]a
propriului ei so], la sosirea lui Chris. Deja se \ndatoraser`.
– Va trebui s`-i spunem adev`rul lui Chris, decise ea.
Tim o privi cu ur`.
– Iar eu voi fi concediat, nu? Ei bine, am f`cut o
gre[eal` nu \ncerc s`-mi g`sesc scuze. Asta este.
Gata, Tim g`sise rezolvarea. Ie[i din \nc`pere
l`sându-le pe cele dou`; Pat cu inima strâns`, Jay
nevrând s` cread`.

128
– Jay, m` tem c` asocierea noastr` n-a mai fost
profitabil` ca pe vremuri.
– Dar n-a fost vina ta, Pat!
– Fiind vorba de Tim, este acela[i lucru. Suntem so]i.
– E[ti prea bun` pentru el, Pat!
– Te rog, nu spune asta! exclam` ea.
– |mi pare r`u c` trebuie s` te r`nesc, dar astfel stau
lucrurile. Chiar te admir pentru loialitatea fa]` de el. Tim
este pierdut, nu trebuie s` mai aib` bani pe mân`.
Singurul care m` \ngrijoreaz` este Chris, continu` ea. Nu
[tiu cum \i vom spune. Are bani destui, dar nu va accepta
explica]ia noastr`.
Pat nu mai suporta. Se scuz` [i p`r`si \nc`perea. Ie[i
din vil` cu gândurile r`t`cite, urm`rit` de regrete, durere,
gânduri negre.
Regreta din tot sufletul alegerea f`cut`. Tim nu merita
s`-i fie so].

F`r` s` realizeze, se \ndrept` spre vila lui Chris,


deschise poarta [i intr` \n gr`din`, \ndreptându-se spre
casa care p`rea acum p`r`sit`. |[i aminti de lungile ei
discu]ii cu Chris de pe verand`, ascultându-l cum \i citea
piesele.
Ce oarb` fusese, se gândi ea cu lacrimi \n ochi. Nu
realizase c` de dragoste avusese nevoie, dragostea
adev`rat`, cea care ducea la fericire. Acum, regretele erau
tardive. R`mase cu capul pe genunchi plângând lacrimi
amare.

129
***

Când ajunse Christopher Rudd \napoi \n Spania,


lucrurile se schimbaser` din nou la pensiunea La Flora.
Tim nu mai conducea nimic, frâiele fuseser` luate de
so]ia lui. Schimbarea era \n bine dar venise prea târziu.
F`cuser` datorii mari.
Toat` lumea nu vorbea decât despre petrecerile
s`lbatice care avuseser` loc la pensiune [i barul inaugurat
de Tim. Nu mai venir` vizitatori [i pe la sfâr[itul lui
septembrie vila era aproape goal`.
La Flora redevenise paradisul de alt` dat`, chiar dac`
majoritatea camerelor erau goale. Imediat ce tinerii adu[i
de Tim constataser` c` nu mai exista b`utur`, disp`ruser`
f`r` s` pl`teasc`. Ei nu aveau nevoie de frumuse]ea
locului, a m`rii. Dup` ce-[i exprimaser` regretul c` bietul
Tim avea o nevast` ciufut`, disp`ruser`.
Dar acum, cel pu]in, nu mai urla muzica, nu se mai
auzeau strig`te [i voci stridente; revenise acea atmosfer`
patriarhal`. Se folosea din nou pe[tele din mare, fructele
aduse de la Malaga, apa mineral` de la Torremolinos.
Tim cutreiera locul plicitisit dar nu f`cea comentarii.
Jay \ncerca s` se deta[eze de cei doi Mallory, vrând ca
vina s` fie doar a lor.
Christopher sosi cu oarecare \ntârziere, pe la sfâr[itul
lui octombrie. |i telefonase lui Pat s` trimit` pe cineva s`
aranjeze vila, lucru pe care Pat \l f`cu bucuroas`. Se
temea de clipa \n care-l vor \ntâmpina pentru c` ea nu va

130
putea s` r`spund` cu sufletul deschis \ntreb`rilor lui
legate de pensiune. Va trebui s`-i spun` ce f`cuse so]ul ei
din La Flora.
Jay se duse s`-l \ntimpine [i fu chiar \ncântat` pentru
c` el o salut` cu bucurie. Dar bucuria \i fu de scurt`
durat` pentru c` el \ntreb` numaidecât de Pat.
– Ce face Pat? {i... Tim?
Jay ridicase din umeri. Apoi, pe drumul spre Santa
Rosca, \ncepu s` vorbeasc` despre ei. Chris remarc`
imediat c-o f`cea cu oarecare re]inere.
Ca de obicei, el nu se sim]ea prea bine din cauza
oboselii, dar era mul]umit de felul \n care merseser`
lucrurile. Abia a[tepta via]a lini[tit` de la Santa Rosca.
Abia a[tepta s-o vad` pe Pat. Fusese dezam`git c` nu
venise s`-l \ntâmpine, dar ce putea face. Era femeie
m`ritat`.
– Ce este r`u, Jay? Ce-mi ascunzi?
– Este prea devreme ca s` te sup`r. Pat \]i va explica.
{i desigur sosi [i clipa \n care Pat, cu am`r`ciune,
trebui s` dea explica]ii.
Dup` ce-l l`s` pe Chris la vil`, Jay reveni la pensiune
spunându-i lui Pat c` trebuia s` mearg` la Christopher.
– Mergi cu mine, Tim?
Tim, care nu era \n apele sale de vreo câteva zile,
refuz` moroc`nos.
– Nu, te las pe tine s` rezolvi partea mai grea. O s` m`
duc [i eu dup` asta.
Pat ar fi vrut s`-l vad` comportându-se ca un b`rbat,
dar nu Tim nu putea s` fie a[a.

131
Se \ndrept` spre Christopher cu un gol \n inim`. Când
\l v`zu \ncepu s` tremure.
Chris o a[tepta pe verand`. Dragul ei Chris, \mbr`cat
ca de obicei, \n costum gri cu c`ma[` alb` [i sombrero
negru, cu privirea lui melancolic`.
– Buenas, donna Patricia! o \ntâmpin` el.
Pat \i \ntinse ambele mâini.
El le prinse \n palmele sale mari, [i o privi cu tandre]e.
– Ce frumos te-ai bronzat! }i-ai rec`p`tat s`n`tatea [i
str`lucirea!
– Da, m` simt mai bine.
– M` bucur mult s` te rev`d, Pat.
– {i eu Chris.
– Santa Rosca este la fel de frumoas`, are lini[tea dup`
care am tânjt la Londra sau New York. Am v`zut [i florile
frumoase cu care m-ai \ntâmpinat. |]i mul]umesc.
Pat se a[ez` pe prima treapt` a verandei, iar Chris
lâng` ea.
|i oferi o ]igar` [i când i-o aprinse, observ` c` lui Pat \i
tremurau mâinile. O privi cu \ngrijorare mai ales dup` ce
sim]ise ceva ciudat \n glasul lui Jay.
– Ei bine, draga mea, vorbe[te-mi.
Ea \l privi o secund` apoi l`s` ochii \n jos.
– Ce ]i-a spus, Jay?
– Nimic. Dar a f`cut o remarc` ciudat`, pe care n-am
\n]eles-o.
– Chris, n-am fost prea sincer` cu tine \n scrisorile pe
care ]i le-am scris.

132
– Am [tiut asta, Pat.
– De unde? Cum?
– Am sim]it. N-ai fost prea fericit` nici aici, nu?
Ea \l privi lung, apoi l`s` privirea \n jos.
– Nu, n-am fost.
– De ce, Pat? Nu vreau s` intru \n sufletul t`u, sau \n
afacerile tale.
– Ai tot dreptul, Chris, sunt afacerile tale, de fapt.
Acum el [tiu c` se \ntâmplase ceva r`u. {i ghici \nainte
ca ea s` spun` c` Tim era cauza.
– Nu-]i fie team`, spune-mi totul, Pat, o invit` el.
– |mi este foarte greu s-o fac, zise ea cu privirea \n
p`mânt. Ai fost foarte bun cu noi, ne-ai acordat \ncredere,
iar noi... o, mi-e atât de ru[ine...
– Draga mea, nu-]i face probleme, spune-mi despre ce
este vorba.
Ea \ncepu cu dificultate, dar cu mult` onestitate,
pentru c` nu avea sens s`-i ascund` nimic lui Chris. Ea [i
Tim \i erau atât de obliga]i. Tim nu \ndr`znea s` se arate,
s`-[i recunoasc` vina, dar ea nu putea face la fel. Sim]ea
c` nu trebuie s`-l ofenseze pe Chris ascunzându-i nimic
din ce f`cuse Tim.
El ascult` cu sombreroul pe ochi [i \n timpul acesta
avu o strângere de inim`, v`zând cum ea \[i face
probleme pentru suma care lipsea. Era convins c` Tim
nu-[i f`cea atâtea probleme, c` doar ea suferea. Pat \i
vorbi despre lipsa de responsabilitate a lui Tim,
ignoran]a, dorin]a de risip`, barul care accentuase
pierderea, reputa]ia pensiunii.

133
Ascultând-o, Chris \n]elese c` Pat nu-[i mai iubea
so]ul. Ea care-l iubise, care voise s` fie mama fiilor lui, \[i
v`zuse dragostea c`lcat` \n picioare.
De dragul ei, Chris se \nfurie pe Tim. El ar fi putut
foarte u[or s` achite datoriile pensinii [i s` re\nceap`
lucrul. Dar fericirea lui Pat nu se putea rezolva cu bani.
Sim]i pentru un moment c` ar fi trebuit s`-l fac` s`
sufere pe acest Tim, care c`lcase \n picioare sentimentele
lui Pat. C`ci Pat cu tot curajul de care d`duse dovad` era
\nfrânt`.
Pat r`mase cu ]igara \n mân` dup` ce termin` de
vorbit.
Chris \ntrerupse momentul de t`cere.
– Nici nu [tiu ce s`-]i spun, draga mea.
– Ce-ai mai putea spune? I-ai dat [ansa lui Tim s`
\nceap` o via]` nou`, s`-]i pl`teasc` datoriile, iar el astfel
a considerat c` trebuie s`-]i mul]umeasc`.
– Nu mai conteaz`. Tu nu trebuie s` te superi. Starea
ta m` interesaz`. {tiu cât de dureros este pentru tine.
– Am \ncercat totul, dar Tim este pierdut pentru
totdeauna.
– Prefer s` nu-]i spun ce gândesc despre el, Pat. Cred
c` este un individ josnic [i egoist, dar nu mai suport s`
v`d cum te r`ne[te prin tot ceea ce face, Pat.
– Chris, a[a este el. Nu cred c` face ceva cu bun`
[tiin]`. Sunt convins` c-a vrut s` scoat` profit din La
Flora, dar atâta l-a dus capul. Dar mie mi-e prea ru[ine. Ai
dreptul s` ne dai afar` imediat.

134
– Pat, cum po]i spune asta?
Ea \l privi cu ochi tri[ti.
– Dragul meu, e[ti atât de bun cu mine! Dar nu este
normal s` arunci banii pentru ca Tim s` aib` ce risipi.
– Nu te sup`ra din cauza banilor, Pat, sunt bogat. Pe
mine m` \ngrijoreaz` c` te face s` suferi. Pat, de ce te-ai
m`ritat cu el?
Pat ro[i violent. |ncepu s` murmure:
– Am crezut c`... c`-l voi putea aduce pe drumul
bun...
– Nu este demn de tine, draga mea, nici un b`rbat nu
este. E[ti o femeie minunat`.
– Nu este chiar a[a, Chris.
– Eu a[a te v`d [i mi-a[ da ani din via]` s` am ocazia
s`-mi manifest grija fa]` de tine.
Chris o privi cu ochii lui mari, tri[ti. Inima ei \ncepu s`
bat` mai tare la o astfel de declara]ie. Pat se gândi c`
avusese ocazia s` se c`s`toreasc` cu el, nu cu Tim, s`
iubeasc` un b`rbat minunat. Dar apoi se gândi cu
vinov`]ie la Tim, spunându-[i c` indiferent ce ar fi f`cut
acesta, ea era so]ia lui [i nu avea dreptul s` ridice privirea
la alt b`rbat.
– Pat, draga mea, continu` Chris, te iubesc atât de
mult. Nu suport s` te v`d nefericit`. Mi-a[ da [i via]a s` ai
o soart` mai bun`.
Chris \i s`rut` mâna, iar ea l`s` s`-i scape un strig`t de
uimire. Realiz` dintr-o dat` c` avea sentimente foarte

135
puternice pentru acest b`rbat de[i nu voia s` recunoasc`.
Se sim]i foarte apropiat` de el, de parc` l-ar fi cunoscut
de o via]`.
– Chris, \mi e[ti mai drag decât oricine.
– O, Doamne, am tr`it clipa s` aud declara]ia asta din
partea ta! Dac` vrei sunt la dispozi]ia ta, Pat. Tot ce am \]i
apar]ine.
– Chris, dragul meu...
– Spune-mi ce vrei s` fac [i voi face, murmur` el.
Pat sim]i lacrimile care i se rostogoleau pe obraji. |i
[opti:
– Continu` s`-mi fi prieten, nici nu [tii cât` nevoie am
de tine...cât contez pe tine...
– |]i mul]umesc mult, draga mea. Dar dac`-]i pas` de
mine....[i a[a cred c` este....
– Nu mai este nevoie s` m` \ntrebi, fii sigur.
– Draga mea, sunt gata s` m` duc la pensiune, s`-i
spun so]ului t`u c` te ador, s`-l rog s` te lase liber`
pentru a te c`s`tori cu mine.
– Nu, Chris asta ar fi o nebunie, murmur` ea. Chiar
dac` am f`cut o gre[eal` este prea târziu, mult prea
târziu. Nici nu m` gândesc s`-l p`r`sesc pe Tim.
Chris l`s` ochii \n jos.
– Asta \nseamn` c` nu-]i pas` de mine cu adev`rat.
Ea evit` r`spunsul la aceast` \ntrebare, cu toate c`
sim]ea o nevoie acut` de a se arunca la pieptul lui. Cu el
putea ajunge pe t`rmul fericirii. Dar era prea târziu acum.
F`cuse gre[eala cu luni \n urm` când se m`ritase cu Tim.

136
Nu credea c` un divor] ar fi \ndreptat lucrurile. Indiferent
cât [i-ar fi dorit dragostea lui Chris, n-o putea avea cu
pre]ul nefericirii lui Tim. Atâta timp cât avea nevoie de ea,
trebuia s`-i fie al`turi.
– Nu se pune problema c` nu ]in la tine, Chris. Ai fost
un prieten minunat [i-]i voi purta recuno[tin]` toat`
via]a. Dar sunt so]ia lui Tim [i trebuie s`-i stau al`turi.
El o privi cu admira]ie.
– Ce femeie minunat` e[ti, Pat!
– Nu, trebuie doar s`-l ajut pe Tim; dac`-l p`r`sesc
acum, nu voi mai putea face nimic, va fi pierdut.
– Dumnezeule, doar nu vrei s`-]i sacrifici via]a pentru el!
– Am ales, Chris, trebuie s` suport consecin]ele.
– Sper doar ca el s` realizeze cât este de norocos. Ce
mult a[ vrea s` fiu \n locul lui!
– Nu, dragul meu, e[ti cel mai bine \n al t`u!
– |]i voi p`stra \ntotdeauna un loc special \n inima
mea, Pat.
– Tu e[ti un b`rbat special, Chris.
– Te ador! murmur` el.
R`maser` privindu-se. Fu un moment care-i apropie [i
mai mult, moment care pe ea o f`cu s` realizeze ce mare
gre[eal` era c`s`toria cu Tim. Apoi, ea \i spuse:
– Trebuie s` discu]i acum cu Tim.
Chris oft`. |i fusese foarte greu s-o vad` m`ritat` cu
Tim, dar acum parc` \i era [i mai greu [tiind c` Pat l-ar fi
putut iubi dac` n-ar fi existat so]ul ei.

137
– Donna Patricia, murmur` el, s`rutându-i mâna. Fii
binecuvântat`...
– {i tu, Chris... iar acum, s` mergem la pensiune, s`
discut`m cu el. Te rog, Chris, nu fii prea dur...
– Voi \ncerca, zise el, de dragul t`u.

***

Chris nu-[i pierdu prea mult` vreme s` discute cu


Tim.
– Am \n]eles c` \n absen]a mea lucrurile n-au mers
prea bine, \ncepu el. Mare nenoroc s` ai o idee lipsit` de
inspira]ie, mai ales cu barul acela. Eu insist s` se p`streze
spiritul \n care a fost creat` pensiunea [i mai ales pacea [i
lini[tea locului.
Tim \ncepu s` se bâlbâie \ncercând o explica]ie, dar
Chris i-o retez`:
– Da, mi-a spus Pat, dar o vom lua de la \nceput.
Trebuie s` construim o buc`t`rie, o sufragerie mai mare
[i ni[te terenuri de tenis. S` discut`m asta, da?
– E[ti un b`rbat deosebit, Rudd, m` mir de ce nu m`
dai afar`.
Chris nu r`spunse. Cu toate acestea, bun`tatea lui
Chris nu-l impresion` cu adev`rat pe Tim. Nu suporta
gândul c` va trebui s` fac` ce spunea el.
Pat sim]i c` Tim nu era mul]umit de felul \n care se
rezolvase situa]ia. Cu toate acestea \ncerca s` fie
apropiat` de el, s`-i dovedeasc` afec]iune.

138
Din clipa \n care avusese acea discu]ie cu Chris, [i el \i
declarase c-o iube[te la fel de mult, multe se schimbar`
pentru Pat. Ea [tia c` este iubit` de Chris, dar acum avu
revela]ia faptul c` \l iubea [i ea. {i era un gând disperat,
pentru c` ea era so]ia lui Tim.
|n seara aceea, cinar` cu Chris. Privindu-i pe cei doi,
Pat realiz` c` dragostea pentru Tim se stinsese, \n timp ce
pe Chris \l iubea, \l sim]ea cu toat` fiin]a ei. Dragostea lui
Chris nu se alterase ,trecuse testul timpului.
Jay se schimbase [i ea. Era mereu nervoas` [i-[i
pierdea cump`tul. Abia mai vorbea cu Pat. Pentru
Chris p`stra cele mai minunate zâmbete, la fel pentru
Tim...
|n seara aceea, Chris o ivit` pe Pat s`-l conduc`
pân` la ie[irea din vil`, lucru pe care ea \l f`cu
bucuroas`.
– Buenas noche, donna Patricia, \i spuse el.
– Buenas noche, r`spunse Pat zâmbindu-i, apoi porni
\napoi spre vil`, iar el r`mase privind silueta aceea
sub]ire, atât de drag` lui. Ajunse la vila sa [i primul lucru
pe care-l v`zu fu vasul cu garoafe aduse de Pat. Sim]i o
durere acut` la gândul c` femeia iubit` nu-i va apar]ine
niciodat`.
|ntoarcându-se la pensiune, Pat o g`si pe Jay \n
verand`.
– De ce te-ai mai obosit s` te \ntorci? De ce n-ai r`mas
acolo s` ai grij` de Chris?

139
– Nu \n]eleg ce vrei s` spui, Jay, murmur` Pat, uluit`.
– {tiu foarte bine de \n]elegerea dintre voi. Chris
te-a iubit dintotdeauna, iar acum pentru c` ai dat gre[ cu
Tim, ]i se pare c`-l iube[ti [i tu.
Pat r`mase f`r` cuvinte.
– Cred c` ]i-ai pierdut min]ile, Jay...
– {tii c` eu \l iubesc pe Chris, spuse Jay. Mi-ai
promis \n Anglia c-o s` m` aju]i, dar v`d c` tu te
pretinzi \ndr`gostit` de Chris. |mi n`rui toate
speran]ele. Am gre[it rugându-te s` vii \napoi. Nu-mi
spune c` nu-l \ncurajezi pe Chris, nici nu [tii cât te
ur`sc pentru asta!
Jay izbucni \n plâns, \ngropându-[i fa]a \n mâini.
Pat o privea uluit`. Jay o acuza c` se \ndr`gostise de
Chris [i era adev`rat! |l iubea, dar nu avea o rela]ie cu el
a[a cum sus]inea Jay. O rela]ie ar fi stricat frumuse]ea
leg`turii de prietenie dintre ei. Pat era m`ritat`, a[adar
era bine s` pun` cap`t lucrurilor neclare. |[i prinse
prietena de umeri.
– Draga mea, te rog nu plânge. N-am vrut s` te r`nesc
prin nimic. Nu vreau s` m` ur`[ti, n-a[ suporta asta. Am
fost prietene mult` vreme. N-am vrut s` stric rela]ia ta cu
Chris [i nici nu aveam cum s-o fac pentru c` din câte [tiu
n-a fost niciodat` nimic \ntre voi.
– Dar tu e[ti m`ritat` cu Tim, [i nu \n]eleg ce mai vrei
de la Chris.

140
– Noi suntem doar prieteni.
– Dar [tii c` el te iube[te.
– Da, [tiu, zise Pat.
– Când te-am chemat \napoi, \n Spania, eram sigur`
c`-l iube[ti pe Tim. Dar nu este a[a, nu? A[ fi vrut s` nu te
fi chemat.
– |n acest caz, cred c` este mai bine ca eu [i Tim s`
plec`m imediat.
Jay \ncepu s` cedeze.
– O, Pat, sunt atât de nefericit`! A[ fi vrut s` nu m` fi
n`scut!
– Jay, draga mea, nu crezi c` to]i trecem prin
momente mai proaste? Crezi c` eu sunt fericit`? Dac` asta
]i-ar aduce mul]umire, a[ pleca imediat \n Anglia...
– Iart`-m`, Pat, mi-am pierdut cump`tul, sunt stupid
de geloas`.
– Draga mea, crezi c`-l pot face pe Chris s` te
iubeasc`?
– Nu, dar cel pu]in stai departe de el.
– Nu este tocmai u[or, [tii c` lucr`m \mpreun`!
– L-ai putea l`sa s` lucreze cu Tim. Nu trebuie s`-l
\nso]e[ti pân` la vil`, \l po]i evita, dac` vrei.
– Nu-]i mai face gânduri negre, Jay, o s`-l evit cât pot
de mult.
– Pat, e[ti aceea[i prieten` bun`, iart`-m` pentru
ie[irea pe care am avut-o!

141
{i Pat o iert`. Jay \i amintea foarte mult de Tim.
Amândoi aveau nevoie de iertare, dar \[i f`ceau de cap,
nici unul dintre ei nu lua \n considerare opinia ei...
Pat o l`s` pe Jay [i se duse \n camer`, unde-l g`si pe
Tim citind. |ncerc` s`-i zâmbeasc`.
– Mâine pleci la Malaga cu Chris?
– Probabil, morm`i Tim.
– Nu e[ti \ncântat de noul lui proiect?
– Nici vorb`, nu-mi place cum merg lucrurile.
– Nici faptul c` ai fost iertat de suma mare de bani
lips` nu te face fericit?
Tim nu r`spunse nimic [i \n t`cere se culcar`,
spunându-[i doar noapte bun`. Erau doi str`ini. Pat \[i
aminti vorbele duioase spuse de Chris, pasiunea din ochii
lui: te ador, Pat. Sunt gata s` te duc oriunde, dac` Tim
te-ar l`sa liber`...
Inima \ncepu s`-i bat` mai tare la acest gând.

***

S`pt`mânile urm`toare au fost cele mai nefericite din


via]a lui Pat. Ie[irea necontrolat` a lui Jay, propria-i
pasiune, f`cur` ca lucrurile s` fie [i mai grele pentru ea.
|[i respect` promisiunea [i-l evit` pe cât posibil pe Chris,
motiv pentru care se sim]ea mereu trist` [i nefericit`.
Cu Tim nu se mai certa, dar atmosfera dinte ei era
mereu \nc`rcat`. Nu mai r`masese nimic din vechea lor
camaraderie. Existau desigur [i clipe \n care pasiunea lui

142
p`rea c` re\nvie, dar ea r`mânea inert` \n bra]ele lui.
Când Tim o acuz` c` este foarte rece [i indiferent`, Pat nu
[tiu ce s`-i r`spund`; \ntre doi oameni poate fi iubire, sau
nimic. Iar s` pretind` c`-l iube[te ar fi fost un act de
ipocrizie. A[adar, pr`pastia dintre ei se adânci.
La Flora \ncepu s` redevin` ce fusese. Revenir` unii
din vechii clien]i. Sub grija lui Pat, \ncepur` s` ob]in`
profit.
Chris f`cea progrese cu planurile de \mbun`t`]ire a
pensiunii.
Tim executa ce-i spunea Chris, fiind foarte politicos
cu el.
De fiecare dat` când \l vedea pe Chris, [tiind c`
trebuie s`-l evite, Pat sim]ea un gol \n inim`. Erau nop]i
când nu putea s` doarm`, se ducea la fereastr` [i privea
spre vila lui unde ardea lumin` adresându-i aceea[i rug`:
– O, Chris...pentru numele lui Dumnezeu, ia-m` de
aici! Te iubesc [i nu mai suport s` tr`iesc f`r` tine.
Jay nu mai f`cu nici o \ncercare de a intra \n sufletul
lui Chris cu toate c` observ` c` Pat \l evita, dup` cum \i
promisese.
Trecur` vreo trei s`pt`mâni \nainte ca el s`
reac]ioneze.
Pat se \ntreba \n acest timp de ce era atât de greu s`
stea departe de el.
Chris din iubire [i respect pentru Pat era \n stare s`
accepte orice din partea ei; dar nu \n]elegea de ce \l evita.
Se gândi c` trebuia s` cear` o explica]ie.

143
Ea se temea de acest moment. Când Chris nu era prin
preajm` Pat putea fi foarte puternic`, [i conving`toare,
dar \n apropierea lui curajul \i pierea [i locul lui \l luau
emo]iile.
|ntr-o sear` pe la sfâr[itul lui noiembrie, Chris ap`ru
la pensiune. |ncepuse sezonul ploios. Pe moment nu
ploua, iar vântul care b`tea, mai uscase p`mântul.
Pat era singur`.
– Pat! Ola!
Se \ntoarse [i ro[i brusc.
– Ola, Chris!
– Pentru tine am venit pân` aici, zise el.
Pat \ncerc` s` g`seasc` o scuz` pentru a pleca, dar
Chris o opri.
– Nu accept nici o scuz` de la tine \n seara asta, draga
mea, vreau s` [tiu de ce m` evi]i de trei s`pt`mâni. Nu te
sim]i bine?
– Ba da, zise Pat cu jum`tate de gur`. Uite ce bronzat`
sunt...
– {i eu sunt bronzat, dar asta nu \nseamn` c` m` [i
simt bine! Pat, ce este cu tine, de ce nu vrei s`-mi mai
vorbe[ti?
– Dar nu este a[a, Chris!
– M` evi]i! Te-am sup`rat spunându-]i ce simt pentru
tine?
Ea ro[i.
– Nu, sigur c` nu.
– Atunci, ce s-a \ntâmplat, draga mea? De ce m` evi]i,
Pat? Am crezut c` vom fi prieteni \ntotdeauna.

144
– Este foarte greu de explicat.
– |ncearc` s-o faci, Pat.
– Numai dac` ai putea \n]elege....
– Tim? El ]i-a interzis?
– Nu.
– Atunci?
– |mi este greu s`-]i explic.
– |ncearc`, Pat. Nu suport s` fiu ignorat de tine.
– N-ar fi mai bine s` ne spunem noapte bun` [i s`
mergem fiecare pe drumul s`u?
– Nu, pân` nu m` faci s` \n]eleg.
Lui Pat \i era imposibil s`-i explice c` Jay \i ceruse asta,
c` gelozia prietenei ei o f`cuse s` nu-l mai \ncurajeze.
Christopher o urm`rea foarte atent.
– Unde este Tim, Pat?
– La Terremolinos. Petrece seara cu ni[te prieteni.
– {i Jay?
– Ea este la Malaga, cu americanul acela.
– }ie cum \]i merge, Pat? E[ti tot nefericit` cu Tim?
– Tim s-a schimbat... dar nu-i place noua lui stare [i d`
vina pe mine. Cred c-ar fi preferat s` se afunde tot mai
mult \n datorii [i probleme...
– Este ridicol. Doamne, nu realizeaz` c`-]i datoreaz`
]ie totul? Draga mea, de ce m-ai evitat \n ultimul timp? Ce
am f`cut ca s`-]i pierd prietenia? Nu ai \ncredere \n mine?
– Poate c` \n mine nu mai am \ncredere, Chris...
El trase aer \n piept, privind-o lung. Realiz` c`, de fapt,
Pat ]inea la el, ea femeia pe care o adora.

145
– Pat, dac` sim]i ceva pentru mine trebuie s`-l
p`r`se[ti pe Tim.
– Nu pot, Chris, nu-l pot dezam`gi astfel.
– El a f`cut-o de nenum`rate ori. Nu te apreciaz` [i
nu te face fericit`. De aceea, nu-mi fac scrupule [i-]i cer
s` vii cu mine. Dac` ar fi fost un b`rbat decent n-a[ fi
\ndr`znit.
– Sunt sigur` c` dac` l-a[ p`r`si ar ajunge la
pierzanie.
– Dar tu de ce trebuie s` te sacrifici?
– Pentru c` i-am f`cut ni[te promisiuni când m-am
m`ritat cu el.
Chris f`cu un gest de dezn`dejde.
– Bine, draga mea. |]i respect voin]a. Cu toate astea
nu pot asista la nefericirea ta. Voi face ceva.
– Ce vrei s` spui, Chris?
– O s` renun] la vila asta pentru a pleca \n alt` parte.
Maroc, Tanger... nu suport s` locuiesc atât de aproape
dar s` nu m` \ntâlnesc cu cu tine. De ce oare nu te-ai
m`ritat cu mine Pat?
– Pentru c` am fost oarb`, Chris.
– Nu [tiu cum voi continua via]a far` tine, draga mea.
Voi \ncerca s` discut mâine cu Tim, s` las afacerea pe
mâinile lui, apoi s` plec departe de aceste locuri. }ie
ce-]i mai pot spune? Te iubesc [i te voi iubi mereu. Iar
dac` nu vei mai putea suporta, vei [ti unde s` m` g`se[ti.
Te voi a[tepta.

146
Pat \l urm`ri cum pleac` spre vila sa, unde luminile
erau aprinse. De mâine când se va uita spre casa lui Chris
nu va mai fi nici o lumin`. Nu-l va mai vedea.
Oare Tim merita sacrificul ei? Avea nevoie de ea cu
adev`rat?
|n sfâr[it se \ntoarse [i Tim acas`, bine dispus a[a cum
nu-l mai v`zuse de mult` vreme. O salut` voios.
– Ce faci, drag`?
– Bine. }ie, cum ]i-a mers?
– A fost foarte pl`cut s`-mi rev`d prietenii. Am b`ut
câte ceva.
– Tim, va trebui s` munce[ti mai mult, cu mai mult`
responsabilitate la pensiune de acum.
– De ce?
– Chris p`r`se[te Santa Rosca.
– Unde se duce?
– Cred c` la Tanger, la un prieten pictor. Pat sim]i o
mare durere \n suflet când spuse acestea.

A doua zi, vila lui Chris fu \nchis`. Nu mai str`luceau


luminile printre palmieri ca un far, iar ochii lui dragi nu
mai erau aproape s-o consoleze. Chris plecase, iar Pat se
sim]ea teribil de singur`.
Jay v`rs` lacrimi la desp`r]ire, recunoscându-se
definitiv \nvins`.
Cu toate acestea, \[i reveni destul de repede al`turi de
americanul care p`rea s-o intereseze.

147
Pat era con[tient` c` gelozia lui Jay fusese sfâr[itul
prieteniei dintre ea [i Chris. Ei \i lipsea teribil de mult. O
durea desp`r]irea de el, a[a cum n-ar fi crezut c` se va
\ntâmpla. Fuseser` de acord c` era mai bine s` nu-[i scrie.
Cu toate acestea, curând primir` o scrisoare din
Maroc de la el, iar ea o citi \nfrigurat`; nu g`si decât o
urare de bine adresat` ei.
Christopher se sim]ea bine, \i pria clima de la Tanger.
Pat nu [tia dac` \i simte lipsa sau nu. Nu avea dreptul s`
se gândeasc` la el, de[i c`s`toria ei era o mare fars`.
Tim revenise la vechile-i obieiuri. Re\ncepur` certurile
privitoare la schimb`rile pe care el voia s` le fac` la
pensiune, iar ea nu f`cea altceva decât s`-l mai
domoleasc`.
El \i repro[a c`-i strica mereu cheful, c` se sim]ea
\nsurat cu o cic`litoare, cu o moroc`noas`.
Trecuser` dou` luni de la plecarea lui Chris. Veni
Cr`ciunul iar Tim se str`dui \n felul s`u s` organizeze
totul pentru ca distrac]ia s` fie maxim`.
El petrecea tot timpul \n compania unei v`duve
braziliene care venise la pensiune \nso]it` de mama ei.
Mercedes Guttirez, care vorbea engleza destul de bine, \l
sorbea din priviri. Mama lui Mercedes, o femeie lene[`,
masiv`, care purta ni[te bijuterii de prost gust, st`tea
mereu pe teras` \n timp ce fiica ei se amuza pe plaj` cu
Tim.
Desigur, Mercedes o includea [i pe Pat \n invita]iile ei.
Dar ea [tia din instinct c` nu este dorit` [i urm`ri cum

148
atrac]ia lui Tim pentru frumoas` brazilian` cre[te pe zi ce
trece. Dac` l-ar fi iubit ar fi trebuit s` simt` gelozie, dar nu
era a[a.
De[i era cu cinci ani mai mare decât Tim, Mercedes
p`rea mai tân`r`. Era \mbr`cat` cu bun gust [i foarte
volubil`.
Veni [i ziua \n care Jay se logodi cu americanul ei.
De acum, pensiunea func]iona doar prin grija lui Pat,
c`ci Tim ap`rea doar spre diminea]` [i disp`rea din nou
pe la prânz.
Pat se sim]ea teribil de singur`. I se p`rea c` au trecut
ani [i nu trei luni de la plecarea lui Chris \n Maroc.
|ntr-una din seri, Tim bea pe teras` \n compania
lui Mercedes; tocmai se \ntorseser` de la Malaga. Pat
care fusese foarte ocupat`, c`ci pensiunea era plin`,
nu-i v`zuse toat` ziua. Sim]ea o durere cumplit` \n
suflet amintindu-[i de Chris, c`ruia \i pl`ceau atât de
mult apusurile de soare la Santa Rosca. Se duse pe
teras` s`-l caute pe Tim pentru c` avea nevoie de
ajutorul lui.
– Tim, colonelul Boyson vrea s`-l duci mâine la
Ronda. Vrei s` vorbe[ti cu el despre asta?
Tim nu se obosi s-o priveasc`. Iar când o f`cu observ`
c` Pat ar`ta cam r`u. Era \mbr`cat` \n salopet`, cu p`rul
legat c`ci f`cuse cur`]enie toat` ziua.
Mercedes ar`ta impecabil, ca de obicei.
– Spune-i individului c-o s` discut cu el dup` cin`,
morm`i Tim.

149
– Nu se poate, Tim, te a[teapt` \n birou chiar acum.
– Nu pot acum, am treab`.
Pat se \nfurie.
– Te rog s` vii, Tim.
Brazilianca \l privi lung pe Tim apoi \i [opti:
– Ar fi mai bine s` te duci.
Tim deveni dintr-o dat` impertinent.
– Pentru Dumnezeu, nu m` mai cic`li, Pat, zise el
dând paharul peste cap.
Pat p`li, apoi plec` f`r` o vorb`, iar cei doi \[i
continuar` idila.
Tim n-o c`ut` decât la miezul nop]ii când v`zu c` nu
era de g`sit pe nic`ieri.
Pat se dusese la vila lui Chris, vechiul refugiu \n clipele
de triste]e.
Vila era goal`. Pat se retr`sese \n locul preferat de ea
\ntotdeauna, printre florile de hibiscus.
Tim o r`nise de multe ori, dar \n seara asta o ofensase
peste m`sur`, nu putea trece peste faptul c-o insultase \n
fa]a altei femei. O femeie care-i cucerise aten]ia \n ultima
lun`. |ncerc` s`-[i aminteasc` zilele de la \nceputul
dragostei lor, când Tim o adora. Acum, f`cea acela[i lucru
cu Mercedes, iar pe ea o d`duse uit`rii.
Pat nu-l mai voia nici pe el nici iubirea lui. O deranja
\ns` lipsa lui de devotament [i fidelitate. De dragul lui, ea
renun]ase la iubirea acelui b`rbat minunat care era Chris.
Sim]ea c` nu mai poate continua f`r` dragostea lui,
[tiindu-l atât de departe.

150
Mai apoi, \[i spuse c` trebuia s` g`seasc` puterea de a
merge mai departe. Probabil c` mii de femei treceau prin
acelea[i necazuri ca ale ei.
Se sim]i teribil de obosit` [i pustiit` când se ridic`
dintre flori [i porni spre la Flora. Parc` se mai lini[tise
pu]in. Se duse direct \n camera lor unde adormi imediat,
de parc` ar fi vrut s` evite gândurile de orice fel.
Tim, care abia se rupsese de fascinanta brazilian`
pentru a veni la culcare o privi lung pe Pat, observând c`
so]ia lui chiar [i \n somn era foarte trist`. Biata Pat! Ce
urât se purtase cu ea \n seara asta! Tim [i-ar fi dorit s-o
poat` iubi \n continuare, dar acum, Pat \l plictisea teribil.
|[i dorea vechii s`i prieteni, pe Mercedes, petrecerile.
Pat deschise ochii sim]indu-se privit`. Ce expresie
ciudat`!
Tim se a[ez` pe marginea patului.
– Te rog s` m` ier]i, Pat, murmur` el. M-am purtat
incalificabil \n seara asta, iart`-m`, dac` po]i. N-am f`cut
altceva decât s` te r`nesc \n ultimul timp. Am ajuns la
concluzia c` ai f`cut o mare gre[eal` m`ritându-te cu
mine. E[ti o femeie minunat`, Pat, numai c` nu ne
potrivim, asta este.
– Presupun c` nu! Bietul de tine!
– Biata de tine, Pat! Culc`-te la loc, acum, eu plec din nou.
– Tim... \ncepu ea, dar el plecase deja.
Pat realiz` c` \mpotriva gesturilor ei de acceptare se
aflau acum mai \ndep`rta]i ca niciodat`. |ncerc` s`
r`mân` treaz` a[teptându-l.

151
Diminea]a când se trezi Tim, Pat era deja obosit` de
atâta munc`.
Un po[ta[ \i aduse o scrisoare; era adresat senorei
Mallory.
O citi. Dup` o clip`, inima \ncepu s`-i bat` tare, p`li [i
chipul ei c`p`t` un aer disperat.
Era de la Gordon Challis, prietenul din Tanger la care
locuia Chris. Acesta \i scria c` prietenul lui fusese operat
[i ceruse s-o mai vad` o dat` pe Pat.
Pat r`mase cu scrisoarea \n mâini, incapabil` s` scoat`
o vorb`.
– Ce s-a \ntâmplat? o \ntreb` Tim care ap`ruse din
senin.
– Chris... r`spunse Pat cu buzele uscate.
El citi scrisoarea. O privi [i observ` figura ei
transfigurat`.
– |nseamn` mult pentru tine, Pat?
– Este cel mai bun prieten al meu, [tii bine. A[ vrea s`
m` duc la el, dac` nu te superi.
– Sigur c` da, du-te numaidecât. |mi pare r`u c` are
probleme, dar el n-a fost niciodat` prea s`n`tos, nu?
Nu, nu fusese, de asta ar`ta mereu obosit. Ce opera]ie
f`cuse? Nu se spunea \n scrisoare. Probabil c` se sim]ea
r`u, altfel n-ar fi trimis dup` ea. Pat nu era capabil` s` ia
o hot`râre, ea care le rezolva mereu pe toate.
Iar acum, \n mod foarte ciudat, Tim o ajut`. O
conduse spre sofa, o f`cu s` se a[eze, apoi \i c`ut` o

152
valiz`. Telefon` la Malaga s` anun]e ca autobuzul s`
opreasc` la Santa Rosca, apoi \i trimise o telegram` lui
Jay, cerându-i s` se \ntoarc`, s` aib` grj` de pensiune \n
lipsa lui Pat.
– Cred c` n-o s` stai mai mult de o zi sau dou` la
Tanger, zise Tim. Pân` vine Jay m` descurc singur. Nu-]i
face probleme pentru mine sau pensiune, voi avea mult`
grij`, \]i promit.
Pat \ncerc` s` se ridice [i-[i adun` hainele. |ncepuse s`
se calmeze. |l privi plin` de gratitudine pe so]ul ei.
– E[ti nea[teptat de amabil, Tim.
El \ncepu s` râd`.
– Era timpul s` fac [i eu ceva pentru tine.
Ea se opri din \mpachetat [i-l prinse cu ambele bra]e
dup` gât.
– O, Tim, sper c` la \ntoarcerea mea vom face
amândoi eforturi s` nu ne mai cert`m!
El o s`rut` pe frunte cu duio[ie.
– E[ti foarte bun` cu mine, \ntotdeauna ai fost. Du-te
[i vezi ce po]i face pentru bietul Rudd.
– Chiar nu te superi c` plec, Tim?
– Nu, du-te lini[tit`, draga mea.
Tot el \i duse bagajul la ma[in`, iar Pat sim]i c` Tim
abia a[tepta s-o vad` plecat`. Ultima oar` \l v`zu f`cându-i
semne cu mâna, cu chipul str`lucind \n soare.
Chris era foarte bolnav, altfel n-ar fi trimis dup` ea. |i
era team` ca nu cumva s` ajung` prea târziu, f`r` a-[i
putea lua r`mas bun de la el.

153
C`l`toria i se p`ru interminabil`. Era o zi frumoas`,
plin` de soare, cu migdalii \n floare. Dar acum, peisajul
superb n-o mai \ncânta, nu se gândea decât la Chris,
con[tient` c`-l iubea. |l iubea din toat` inima.
|n sfâr[it, autobuzul lu` ultima curb`, cea spre
Algeciras, de unde lu` vaporul, care \n dou` ore [i
jum`tate o va duce pe coasta Africii.
Nu mai fusese \n Maroc, dar era prea \ndurerat` [i
\ngrijorat` s` se poat` bucura de frumuse]ea peisajului.
Tangerul. O mul]ime de case \n stil maur, ridicate pe
o teras` deasupra nivelului m`rii. Era ca o imagine din
„O mie [i Una de Nop]i“.
B`tea un vânt destul de rece, sau a[a i se p`ru ei.
|ncepu s` tremure, stând pe punte cu bagajul \n
mân`, a[teptând s` coboare, s` ajung` mai repede la
Christopher. Dup` ce vasul ancor`, ap`ru un alt autobuz
care ducea pasagerii la ]`rm.
Trecu repede prin vam`, printre to]i arabii care
gesticulau [i strigau câte ceva, \ncercând s`-i care valiza,
dar din fericire g`si imediat un taxi care s-o duc` la vila
lui Gordon Challis.
Un tân`r arab \i deschise. Pat fu fericit` s` se trezeasc`
dintr-o dat` dup` o c`l`torie atât de lung` \n care nu
cunoscuse pe nimeni, \ntr-un salon primitor, mobilat \n
stil maur. |ntreb` imediat cum se sim]ea Chris, dar arabul
o f`cu s` \n]eleag` c` nu vorbe[te engleza.
Pat \[i scoase jacheta, [i scotoci \n po[et` dup` pudr`
[i un pieptene.

154
Când intr` Gordon Challis, care abia a[tepta s-o vad`
pe femeia dup` care tânjea prietenul s`u [i pe care o
chemase când se credea pe patul mor]ii, artistul fu destul
de dezam`git. Tân`ra aceea \nalt` \n costumul bleumarin
de c`l`torie, era o englezoaic` obi[nuit`, nicidecum
frumuse]ea la care se a[tepta.
Dar când Pat se apropie de el [i-i \ntinse mâna,
zâmbindu-i cu cei mai alba[tri [i mai frumo[i ochi, el o
asem`n` Madonei.
– Cum se simte Chris? \l \ntreb` ea \ngrijorat`.
– Destul de r`u, doamn` Mallory, dar...
– Ce vre]i s` spune]i...
– C` evolu]ia postoperatorie n-a fost chiar atât de rea...
Pat r`sufl` u[urat`.
– Mul]umesc lui Dumnezeu!
– Voia s` v` vad`, mai precis, s` fie \n via]` când ve]i
veni. Asear` s-a sim]it mai r`u ca oricând.
– Dar unde este acum?
– Aici, \n casa mea. I-am angajat o asistent` s`-l
\ngrijeasc`, iar asear` doctorul ne-a propus s`-l opereze
din nou. Dar diminea]` temperatura i-a sc`zut, iar cel`lalt
medic ne-a spus
c` primejdia a trecut. A]i vrea s`-l vede]i, nu?
– Sigur c` da!
Pat se l`s` condus` \ntr-o \nc`pere mare frumoas`, cu
ferestrele care d`deau spre port. Asistenta \i citea lui
Chris. Acesta era foarte slab, cu ochii mari, palid... dar nu
era muribund, a[a cum \[i \nchipuise ea.

155
– Donna Patricia... reu[i s` spun`.
Pat \ngenunche la patul lui.
– Draga mea! Ce bine c` ai venit!
– Nu puteam sta departe dac` aveai nevoie de mine.
Am crezut c`...
– C` sunt pe moarte? {i doctorul care m-a v`zut asear`
spunea la fel. Oricum, n-a[ fi murit f`r` s` te mai v`d o
dat`.
– Iar acum, cred c` te sim]i mai bine, nu?
– Faptul c` te-am v`zut m` face s` vreau s` zbor,
iubito.
– O, Chris, murmur` ea.
– Iubita mea, frumoasa mea doamn` Patricia... iart`-m`
c` mi-am c`lcat jur`mântul de a nu te mai vedea...dar doar
din mila Domnului n-am murit azi noapte...dac` voi reu[i
s` trec [i peste aceste momente f`r` opera]ie, sunt sc`pat.
– Cred c` nu este bine s` stau prea mult aici, zise ea,
e[ti foarte sl`bit. Ne vedem din nou diminea]`, da?
– Va fi extraordinar s` m` trezesc [tiindu-te la
c`p`tâiul meu, Pat. Nu-]i pot spune acum decât c` te
iubesc la fel de mult [i c`-]i sunt recunosc`tor c-ai venit.
Pat \l s`rut` pe frunte [i ie[i.
Dup` ce cin` cu Gordon [i avur` o discu]ie prelungit`,
Pat \[i aminti c` nici unul din ei nu men]ionase numele
lui Tim. Nici m`car faptul c` trebuia s` se \ntoarc` la el.
Pat era epuizat` fizic dar era \ntr-o stare bun` de spirit.
Era sub acela[i acoperi[ cu omul pe care-l iubea.
Petrecu apoi toat` diminea]a cu el.

156
Tangerul radia sub soarele puternic. Minaretele,
moscheea, cl`dirile maure p`reau desprinse din basmele
ar`be[ti. Stând la c`p`tâiul lui Chris, discutând cu el, Pat
\nv`]` s` iubeasc` ora[ul f`r` a fi apucat s`-l vad`, pentru
c` i-l descrise Chris [i pentru c`-l va lega mereu de
amintirea acestei zile.
Deodat`, servitorul arab intr` \ncet [i-i aduse o
telegram` lui pat. Era de la Tim. O citi dar nu \n]elese
nimic, a[a c` o reciti de câteva ori.
„}i-am trimis telegrama ca s` nu te \ntorci pân` nu
prime[ti o scrisoare de la mine“
|i \ntinse telegrama lui Chris, care se sim]ea mult mai
bine, [i chiar prinsese o culoare s`n`toas` \n obraji.
– Nu \n]eleg ce vrea. Ar fi bine totu[i s` a[tep]i
scrisoarea de care vorbe[te. Dar cum era Tim când ai
plecat?
Pentru prima oar` vobir` despre el, despre La Flora, Jay...
A[adar ap`ruse o femeie \ntre ei, acea brazilian`
atr`g`toare...
– Biata mea, Pat! gândi Christopher. Nu exist` femeie
mai dezam`git` decât tine. Iar eu nu pot face nimic s` te
ajut!
Pat [i Chris fur` de acord ca ea s` r`mân` \n Maroc s`
a[tepte scrisoarea. Aceasta sosi cu dou` zile \ntârziere [i
con]inea nout`]ile la care se a[tepta Pat. Era o scrisoare
lung`, plin` de explica]ii, scuze, un amestec de ru[ine [i
bravad`, egoism. Pat afla c` Tim fugise cu Mercedes
Guttirez, \n Brazilia.

157
„ O iubesc la nebunie, scria Tim. {i ea m` iube[te... [i
am vrea s` ne c`s`torim, dac` mi-ai acorda divor]ul. {i
cred c-o vei face, pentru c` \ntotdeauna ai fost bun` cu
mine...
Cred c` ne potrivim eu [i iubita mea Mercedes. Din
nou \mi este ru[ine c` m` \nsor cu o femeie bogat` [i vom
duce genul de via]` care ne place amândurora. Pat, ]i-a[ fi
recunosc`tor dac` ai \nainta cererea de divor] chiar acum.
Rudd te iube[te [i dac` vei fi cu el va fi un so] a[a cum
meri]i tu, draga mea. Iart`-m` c` te-am dezam`git. R`mas
bun, Pat.“

Pat o citi de dou` ori, apoi i-o \ntinse lui Christopher.


Era uluit`.
Dup` ce citi scrisoarea Chris o privi cu ochii unui om
care a v`zut por]ile raiului deschizându-se \n fa]a sa.
– Dumnezeule, [opti el.
Pat sim]i o durere greu de exprimat \n cuvinte.
– Iubita mea, a[ fi un ipocrit dac` a[ spune c` nu m`
bucur...
Ea nu r`spunse.
– Iubito, spune-mi c` nu te doare c` Tim te-a p`r`sit.
– Nu, nu m` doare min]i ea. Poate va fi fericit, dar m`
tem pentru el. L-am iubit cândva, Chris, [i [tiu c` este un
iresponsabil, dar nu este un om r`u.
– Sunt sigur c` brazilianca \l va face fericit. Spuneai c`
seam`n` unul cu altul. Tu meritai totul, mult prea mult
fa]` de ce putea el s`-]i ofere.

158
– Voiam doar un c`min [i copii.
– Te \n]eleg, iubito. Cel mai bun lucru pe care l-a f`cut
Tim pentru tine a fost s`-]i redea libertatea. Scrie c` este
sigur c` eu voi avea grij` de tine de acum. {tii c` asta a
fost dorin]a mea cea mai mare. {i mai spune c-a sim]it
mereu c` ]ii mai mult la mine decât vrei s` recuno[ti. Este
adev`rat, iubito?
Pat ridic` privirea spre el, cu ochii plini de lacrimi.
– Este adev`rat, dragul meu.
– |n acest caz, iubito, \ntoarce-te câteva luni la Santa
Rosca [i când vei termina divor]ul m` vei l`sa s` am eu
grij` de tine? Te voi putea lua de acolo ca so]ie mea?
– Da, [opti ea printre lacrimi.
– Donna Patricia! murmur` el, s`rutându-i mâna.
Mai apoi, Gordon Challis intrând \n \nc`pere constat`
c` prieteneul s`u ar`ta considerabil mai tân`r.
– |ntr-o zi, spuse el, voi \ncerca s` pictez Madona cu
pruncul \n bra]e [i o voi ruga pe Patricia s`-mi pozeze.

Sfâr[it

159