Sunteți pe pagina 1din 6

Competenţe specifice disciplinei

 Exprimarea identităţii personale prin explorarea sinelui şi resurselor sociale pentru relaţionarea constructivă cu familia şi ceilalţi.
 Demonstrarea libertăţii de acţiune şi autonomiei personale, în realizarea unui comportament orientat spre valorificarea optimă şi asigurarea
dezvoltării resurselor personale şi a mediului de viaţă
 Aplicarea unor acţiuni comportamentale de menţinere a sănătăţii proprii şi a celor din jur, demonstrând interes şi initiative
 Demonstrarea unui comportament axat pe autonomie personală, în determinarea traseului şcolar şi/sau profesional, din perspectiva
valorificării potenţialului personal şi oportunităţilor pieţei muncii
 Adoptarea comportamentului activ privind securitatea personală şi a celor din jur, demonstrând responsabilitate

Nr. domenilor Nr.


Statutul disciplinei Aria curriculară Clasa
educaționale de ore pe an
Consiliere şcolară şi 35
Disciplină obligatorie V-IX 5 module
dezvoltare personală 34
Dimensiunea Unităţi de competenţe Conţinuturi Nr. Data Metode şi Obs.
/o procedee
1.Aprecierea necesităţii 1.Elevul din perspectiva 1 *Exerciţii de reflectare asupra
schimbărilor pentru trecutului, prezentului şi propriilor puncte tari şi slabe,
evoluţia propriei viitorului. Realizări, succese, de autocunoaştere;
persoane. puncte tari, puncte slabe; *Povestea mea: „Eu ieri, azi şi
1.2.Recunoaşterea posibilităţi de perspectivă. mâine”
IDENTITATEA propriilor nevoi şi ale 2.Nevoile, dorinţele 1 *Proiect, carte, colaj, desen etc.
PERSONALĂ celorlalţi pentru personale şi ale celuilalt. *„Schimbările din viaţa mea”.
ŞI RELAŢIO- fortificarea încrederii în Încrederea în sine şi în celălalt. *Exerciţii de cunoaştere a unui spaţiu
NAREA sine. 1.3.Utilizarea 3.Ascultarea activă. 1 nou, a emoţiilor utilizând suporturi
ARMONIOASĂ diverselor modalităţi de Exprimarea şi argumentarea diverse: imagini, fotografii, poveşti,
exprimare şi opiniei. piese de teatru, secvenţe de film.
argumentare a ceea ce 4.Cercul relaţional al 1 *Exersarea exprimării trăirilor
gândeşte şi simte. elevului. Stabilirea şi afective. Joc de rol – perceperea
1.4.Analiza condiţiilor/ menţinerea relaţiilor. libertăţii şi flexibilităţii în
factorilor care 5.Relaţii de cooperare la 1 exprimarea emoţiilor şi a opiniilor.
contribuie la menţinerea şcoală şi în familie. Exemple de produse:
relaţiilor cu ceilalţi şi în Necesitatea cooperării, Prezentare „Povestea familie mele”.
familie. posibilităţi, depăşirea identificarea rolului şi locului
dificultăţilor fiecăruia în familie, pentru
6. Oră de sinteză şi evaluare 1 cunoaşterea istoricului familiei.
ASIGURAREA 2.1 Relatarea despre 7.Respectul. Situaţii, 1 *Elaborarea unor fişe personale care
CALITĂȚII normele etice şi modalităţi de manifestare, să includă paşii necesari pregătirii
VIEȚII comportamentul respect versus servilism. zilnice pentru şcoală şi realizării
respectuos în raport cu 8.Reguli de comportament sarcinilor propuse la lecţii;
sine, colegii, mediul din etic în clasă şi şcoală. 1 *Exerciţii de observare a
jur, pentru asigurarea Corectitudinea relaţiilor dintre comportamentelor persoanelor din
unei atmosfere de colegi, comportament la lecţii clasă, şcoală, comunitate, realizate în
colegialitate şi confort şi în afara lor mod individual sau în echipă;
emoţional şi fizic; 9.Ordinea şi curăţenia în 1 *Jocuri de rol/ scenete cu personaje
2.2 Demonstrarea unui clasă şi în şcoală. aflate în situaţii ce diverse: „Cum mă
comportament corect, Menţinerea,modalităţi de comport în cadrul unei lecţii, „Ș tiu
grijuliu şi respectuos, implicare, necesitatea şi să mă comport la şcoală, acasă, în
adecvat normelor importanţa menţinerii ordinii. localitate”;
prestabilite; 10.Respectul pentru muncă. 1 *Mesaje de recunoştinţă profesorilor
2.3 Aprecierea unui Munca adulţilor, părinţilor, şi colaboratorilor din instituţie;
comportament corect şi profesorilor, persoanelor care *Jurnalul dezvoltării personale prin
respectuos, faţă de sine, asigură condiţiile de viaţă şi imagini sau cuvinte;
colegi, clasă, şcoală, studii *Interviuri aplicate membrilor
mediul din jur; 11.Prietenul meu care nu 1 familiei despre importanţa
cuvântă. Atitudinea grijulie respectului faţă de muncă;
faţă de animale, păsări, natură. *Jocuri de exprimare a opiniilor
12. Oră de sinteză şi evaluare 1 personale: cetăţenii respectă/nu
respect normele morale în baza unor
situaţii din viaţă;
Exemple de produse :
Elaborarea programului de activitate
în şcoală ( pentru o săptămână) a
elevului de gimnaziu, în baza
respectării normelor etice, menţinerii
unei atmosfere favorabile în clasă şi
în şcoală, demonstrarea griji faţă de
natura din jur.
3.1. Descrierea 13.Sănătatea. Importanţa 1 *Elaborarea unui regim al elevului
regimului personal de sănătăţii pentru viaţă. Regimul pentru o zi obişnuită şi una de
MOD activitate, odihnă şi de activitate şi odihnă. Igiena odihnă. *Joc didactic:Norul
SĂNĂTOS DE alimentar utilizând şi anotimpurile. Modalităţi de cuvintelor.(pe tablă/ flipchart se scriu
VIAŢĂ noţiuni specifice prevenire a bolilor prin amestecat 10 beneficii ale modului
normelor sanitaro- respectarea normelor de sănătos de viaţă şi 10 riscuri. Copiii
igienice de menţinere şi igienă. desenează un soare în dreptul
fortificare a sănătăţii. 14.Organismul elevului şi 1 beneficiului şi un nor în dreptul
3.2. Practicarea pubertatea. Procese riscurilor.) *Recunoaşterea pe planşe
acţiunilor de menţinere fiziologice, stări emoţionale. a principalelor organe vitale.
a stării de sănătate, 15. Sportul. Rolul exerciţiilor 1 *Comunicare: Ș tiu că sportul îmi
respectând normele fizice asupra dezvoltării ajută să mă dezvolt.
sanitaroigienice. armonioase a copilului. *Prezentarea şi analiza piramidei
3.3. Acceptarea 16.Alimentaţia corectă acasă, 2 alimentare. *Discuţie: Cum poţi fi
schimbărilor din 17.la şcoală. Acţiuni în caz de sigur că te alimentezi sănătos?
organismul propriu, intoxicaţie alimentară. *Studiu de caz: de ce trebuie să
manifestând atitudine 18. Oră de sinteză şi evaluare 1 respect normele de igienă?
pozitivă. * Elaborarea unor reguli de igienă
personală. *Alcătuirea unui poster cu
fotografii le personale de la vârsta
grădiniţei până în prezent.
Exemple de produse Realizarea unui
filmuleţ ”Ș tiu să mă alimentez
corect” Concurs: Cel mai bun eseu ”
Ș tiu să respect igiena personală în
diferite anotimpuri”
PROIECTARE 4.1.Identificarea 19.Profesia de vis. Factori de 1 *Crearea bazelor de date cu exemple
A CARIEREI informaţiilor de bază influenţă, utilitatea şi de oameni, pentru care muncă este o
PROFESIO- despre muncă, meserii importanţa unor profesii, plăcere.
NALE ŞI şi profesionişti din profesia de vis *Elaborarea Posterelor la diferite
DEZVOLTA- diferite domenii, ca 20.Munca şi vocaţia. teme (individual sau împreună cu
REA parte a mecanismelor Noţiunea de muncă, modalităţi 1 colegii, prietenii). De
SPIRITULUI de cunoaştere şi de implicare în activităţile exemplu:„Munca din vocaţie –
ANTREPRE- înţelegere a lumii reale casnice, profesiile, plăcere şi creaţie”
NORIAL Profesia de vis. Factori îndeletnicirile părinţilor, * Prezentări a profesiilor prin diverse
de influenţă, utilitatea şi munca de vocaţie şi modalităţi:Poster, Proiect Personal
importanţa unor beneficiile. de Performanţă, arborele profesiei,
profesii, profesia de vis 21.Prima impresie contează. 1 text coerent, versuri, colaj etc.
Munca şi vocaţia. Comportamente care *Realizarea interviurilor cu buneii,
Noţiunea de muncă, influenţează stabilirea unor părinţii, prietenii, alte persoane
modalităţi de implicare relaţii eficiente cu persoanele apropiate, consăteni etc. privind
în activităţile casnice, la prima prezentare. decizia lor de a alege o anumită
profesiile, 22.Reguli de prezentare 1 profesie, specificul acestei profesii şi
îndeletnicirile personală reuşită. Importanţa dezvoltarea carierei lor în domeniu.
părinţilor, munca de producerii unei bune impresii *Proiecte de cercetare pentru
vocaţie şi beneficiile. la prima prezentare. identificarea profesiilor necesare în
Prima impresie 23.Calităţi specifice unui comunitate, dinastiilor profesionale
contează. lider şi unui membru de 1 din comunitate, etc. şi prezentarea
Comportamente care echipă. Calităţile unui lider, creativă a rezultatelor.
Crearea bazelor de date distribuirea rolurilor în echipă. *Identificarea calităţilor unui lider în
cu exemple de oameni, 24. Decizia în proiectarea 1 baza poveştilor şi/sau istoriilor reale
pentru care muncă este carierii. Noţiunile de decizie, din comunitate. *Elaborarea Cărţilor
o plăcere. Elaborarea tipuri, factori care influenţează de vizită pe o foi A4.
Posterelor la diferite decizia; proiectarea carierei. *Descrierea viitorului profesional
teme (individual sau 25.Proiectul de carieră. 1 după un algoritm dat.
împreună cu colegii, Profesii, ocupaţii descrise; Exemple de produse:
prietenii). De calităţi şi abilităţi specifice Proiectul de carieră. În proiect se va
exemplu:„Munca din relevante diferitor profesii; indica profesia de vis şi cel puţin o
vocaţie – plăcere şi acţiuni de dezvoltare personală acţiune pe care o pot face pentru a
creaţie” Prezentări a etc. face visul realitate.
profesiilor prin diverse 26. Oră de sinteză şi evaluare 1
modalităţi:Poster,
Proiect Personal de
Performanţă, arborele
profesiei, text 9
4.2. Valorificarea
oportunităţilor oferite
de comunitatea şcolară
pentru lansarea
iniţiativelor şi
dezvoltarea personală
4.3. Aprecierea
beneficiilor proiectării
carierei în baza unor
decizii informate pentru
dezvoltarea personală
5.1. Receptarea textelor 27.Securitatea în spaţiul 1 *Discuţii dirijate despre importanţa
SECURITATE orale şi scrise privind şcolar şi casnic. securităţii vieţii personale în spaţiu
PERSONALĂ recomandări securitatea 28.Spaţii periculoase în 1 şcolar şi casnic;
personală, manifestând comunitate şi situaţii de risc * Exerciţii de analiză a situaţiilor de
interes. la drum. risc la drum şi spaţii periculoase în
5.2. Aplicarea 29.Acţiuni în caz de 1 comunitate; *Activităţi practice:
acţiunilor de precauţie incendiu. Planul de evacuare. Traficul rutier în preajma şcolii,
recomandate de diferite 30.Traseul elevului şi 1 *Semnalele agentului de circulaţie;
instituţii despre intersecţiile. Disciplina pe * Utilizarea TIC şi a diverselor
securitatea personală în drum, selectarea corectă a tehnici educaţionale de manifestare a
mulţime şi în reţele drumului spre şcoală, casă, comportamentelor şi atitudinilor cu
online. bibliotecă, magazin etc. referire la securitatea personală;
5.3. Implicarea în 31.Instituţiile publice ce 1 *Vizite în instituţiile publice care
rezolvarea studiilor de asigură protecţia copilului. asigură protecţia; dialog cu
caz tematice, 32.Siguranţa copilului în 1 reprezentanţii instituţiilor respective;
manifestând locurile publice şi în * Mini-dezbateri despre siguranţa în
comportament adecvat. mulţime. Profilul on-line şi locurile publice, înmulţime;
siguranţa copilului. dispozitive explozive etc.
Exemple de produse
33. Oră de sinteză şi evaluare 1 Activitate de grup. Reprezentare
grafică (tabel, schemă) a propriilor
34Autoevaluarea 1 achiziţii la tema: Securitatea mea în
portofoliului personal şcoală şi acasă/ Acţiuni în caz de
incendiu./ Instituţiile publice care ne
protejează./ Regulile de circulaţie etc