Sunteți pe pagina 1din 2

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea sistemul de acces control „Turnichet”


prin procedura de achiziție: Valoare Mică

1. Denumirea autorității contractante: IP Compania „Teleradio-Moldova”


2. IDNO: 1004600050558
3. Adresa: str. Miorița 1, mun. Chișinău
4. Numărul de telefon/fax: 022406935, 022723352
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: trm@trm.md, www.trm.md achizitii@trm.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:
www.trm.md compartimentul ACHIZITII sau la adresa de e-mail:achizitii@trm.md
7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la
procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:
Lot unic.

Unitatea
Nr. Cod Descrierea bunurilor și specificarea tehnică
Denumirea bunului Cant. de
d/o CPV (cerințe minime tehnice)
măsură
Turnichet trepied cu două benzi (echivalent ZKTeco TS2211)
- Semi-automat, bidirecțional cu 3 brațe
- Funcționare lină și silențioasă a brațelor
- Carcasa și brațe din oțel inoxidabil
- Indicator vizual pentru accesul acordat cu direcția de mișcare sau
refuzat
- Posibilitate de blocare a sensurilor de rotație, precum si posibilitate de
deblocare mecanică a unui sens de rotație pentru accesul liber al
persoanelor într-o direcție (de la buton, instalată lingă postul
gardianului). În mod de urgentă, brațul coboară pentru a permite trecerea
Turnichet
1 35125200-8 - Include controler și 4 cititoare RFID (acceptă carduri Em-Marine) 1 Buc.
(cu două benzi)
- Comunicație: TCP\IP
- Alimentare: 220~240V
- Dimensiuni (mm) L=1120, W=315, H=985
- Lățimea brațului minim 520 (mm)
- Poartă pietonală, din oțel inoxidabil, cu o înălțimea la nivelul
turnichetului, care va oferi acces, la necesitate, persoanelor cu nevoi
speciale / cu handicap. Dimensiunile porții pietonale va fi pe toată
lățimea suprafeței ramase libere ca acces, după instalarea turnichetului.
Lățimea suprafeței totale unde va fi instalat turnichetul cu două benzi
este de 3400 mm.
Turnichet trepied cu o singură bandă echivalentul la ZKTeco
TS2111
- Semi-automat, bidirecțional cu 3 brațe
- Funcționare lină și silențioasă a brațelor
- Carcasa și brațe din oțel inoxidabil
- Indicator vizual pentru accesul acordat cu direcția de mișcare sau
refuzat
- Posibilitate de blocare a sensurilor de rotație, precum si posibilitate de
deblocare mecanică a unui sens de rotație pentru accesul liber al
persoanelor într-o direcție (de la buton, instalat la postul gardianului). În
Turnichet
mod de urgentă, brațul coboară pentru a permite trecerea
2 35125200-8 (cu o singură bandă) 1 Buc.
- Include controler și 2 cititoare RFID (acceptă carduri Em-Marine)
- Comunicație: TCP\IP
- Alimentare: 220~240V
- Dimensiuni (mm) L=1120, W= 180, H=985
- Lățimea brațului minim 520 (mm)
- Poartă pietonală, din oțel inoxidabil, cu o înălțimea la nivelul
turnichetului, care va oferi acces, la necesitate, persoanelor cu nevoi
speciale / cu handicap. Dimensiunile porții pietonale va fi pe toată
lățimea suprafeței ramase libere ca acces, după instalarea turnichetului.
Lățimea suprafeței totale unde va fi instalat turnichetul cu o singură
bandă este de 1440 mm.
Cititoare RFID
Două cititoare vor fi instalate la intrare/ieșire de pe teritoriul companiei,
în fața unei porți metalice, cu posibilitatea conectării la software
ZKAccess. Cititoarele vor servi pentru statistică și monitorizare a
Cititoare RFID
3 35125200-8 accesului personalului cu automobile pe teritoriul companiei. Va fi 2 Buc.
inclusă la controler o sonerie pentru a semnaliza gardianul că personalul
are acces sau nu (în baza regulilor stabilite în ZKAccess). Poarta se va
deschide manual de către gardian, cabina gardianului se află la
aproximativ 5m de locul unde trebuie instalate cititoarele.

1
- acceptă carduri Em-Marine, distanța de identificare până la 10 cm;
-cititor rezistent la ninsoare/ploaie;
- iluminare de fundal;
- semnal sonor și indicator vizibil care oferă feedback pentru personal;
- include sonerie;
- include suportul pe care va fi instalat cititorul și protecția contra
ninsorii/ploii;
Controler
Controler cu posibilitatea de conectare la 2 cititoare minimum,
Controler
4 35125200-8 compatibil cu cititoarele din poziția 3; 1 Buc.
-posibilitatea de conectare la ZKAccess pentru statistică și monitorizare
pin intermediul rețelei TCP/IP
Controler+Cititor RFID
Controler + Cititor cu posibilitatea conectării la software ZKAccess va fi
5 35125200-8 Controler+Cititor RFID 1 Buc.
folosit în birou, pentru înregistrarea cartelelor noi de către inginerul
responsabil.
Poe Switch
Cerințe minime:
- Supports 200meters Long-Range PoE transmit;
6 32413100-2 Poe Switch 2 Buc.
- 8 PoE auto-negotiation RJ45 ports (10/100Mbps);
- Supports PoE IEEE 802.3af/at;
La aceste switchuri vor fi conectate turnichetele și controlerele.
Instalarea și punerea în funcțiune a sistemului de acces control
Materialele și elementele pasive/active necesare pentru interconectarea
echipamentelor și punerea în funcțiune a acestora;
Lucrările de montare, precum și operațiunile de instalare, ajustare,
7 Instalare testare; 1 Buc.
Programele de înregistrare a utilizatorilor, monitorizare, setare;
Integrarea cu sistemul actual de model ZKAccess 3.5
Garanția hardware minim 3 ani;
Sistemul va fi predat la cheie.

8. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.


9. Termenul de livrare și instalare 35 zile de la semnarea contractului.
10. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31 decembrie 2020
11. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea
acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse:

N Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii Nivelul


r. criteriului/cerinței: minim
d/ Obligativitat
o ea
1 Oferta Formularul ofertei F3.1, F4.1, F4.2 DA
2 Certificat/decizie de înregistrare a Copie confirmată prin aplicarea semnăturii și DA
întreprinderii eliberat de Camera ștampilei ofertantului.
Înregistrării de Stat
3 Lista fondatorilor sau Extras din Copie confirmată prin aplicarea semnăturii și DA
Registrul de Stat al persoanelor ștampilei ofertantului.
juridice
4 Informații generale despre ofertant Original, confirmat prin aplicarea semnăturii și DA
ștampilei ofertantului.
5 Certificat de atribuire a contului Eliberat de banca deținătoare de cont-copie DA
bancar confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului.

12. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut pe lot
13. Termenul de garanție 36 luni.
14. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 29.11.2019, ora 14:00
15. Adresa la care trebuie transmise ofertele:
str. Miorița 1, mun. Chișinău, Casa Radio, et.5 Cancelaria sau la adresa de e-mail: achizitii@trm.md
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
16. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile
16. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: De stat
2