Sunteți pe pagina 1din 33

ICS 77.140.10; 77.140.

50

SR EN 10025-5
,kl - _. '-"i:r'<
. ''',_.' .' 'llOi .-:,'

~.El.~. lunie 2005


STANDARD ROMAN Indice de c1asificare B 12

Prod use laminate la cald din oteluri pentru


constructii•
Partea 5: Conditii tehnice de Iivrare pentru
oteluri
•••
de constructii cu rezistenta
imbunatatita

la coroziunea atmosferica
.•..
.•..
Q
N
M
e
Hot rolled products of structural steels. Part 5: Technical
<t
u delivery conditions for structural steels with improved
i=
< atmospheric corrosion resistance
:!:
o
w
z Produits lamines a chaud en aciers de construction. Partie
urJ)
w
5: Conditions techniques de livraison pour les aciers de
.~ construction a resistance amelioree a la corrosion
l:ra atmospherique
E
o
~
l: APROBARE Aprobat de Directorul General al ASRO la 23 iunie 2005
:a
ell
•...
Standardul European EN 10025-5:2004 are statutul unui
ra
.!:!
standard roman
"0
•...
ra Tnlocuie~te SR EN 10155:1995
"0
-c:
ra
rJ)
Ql
"0 CORESPONDENTA Prezentul standard este identic cu standardul european
ra EN 10025-5:2004
~
oJ
tIl This standard is identical with the European Standard
< EN 10025-5:2004

La presente norme est identique a la Norme europeenne


EN 10025-5:2004

ASOCIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA (ASRO)


Adresa po~tala: str. Mendeleev 21-25, cod 010362, Bucure~ti
Director General: Tel. +40 21 3163296, Fax +40 21 3160870
DireC\ia Standardizare: Tel. +40213101730, +40 21 3104308 +40 213124744, Fax +40 21 3155870
Direciia Publicaiii - Servo Vanzari/Abonamente: Tel. +402131677 25, Fax +40213172514, +4021 3129488,
Serviciul RedaC\ie-Marketing, Drepturi de Autor +4021 3169974

© ASRO Reproducerea sau utilizarea integrals sau patiiala a prezentului standard In arice publica!ii ~i prin arice procedeu
(electronic,mecanic,fotocopiere, microfilmareetc.) este interzisedace nu exista acordul scris al ASRO
Ref.: SR EN 10025-6:2005 Editia 1
STANDARD EUROPEAN EN 10025-5
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE
EUROPAISCHE NORM Noiembrie 2004

ICS 77.140.10: 77.140.50 lnloeuie~teEN 10155: 1993

Versiunea romana

Produse laminate la cald din oteluri pentru constructii. Partea 5: Conditii


tehnice de livrare pentru oteluri de constructii cu rezistenta imbunatatita la
coroziunea atmosferica

•..
•..
o
N Hot rolled products of structural Produits lamines a chaud en Warmgewalzte Erzeugnisse aus
M steels. Part 5: Technical delivery aciers de construction. Partie 5: BausUihlen. Teil 5: Technische
o conditions for structural steels Conditions techniques de Lieferbedingungen fUr
with improved atmospheric livraison pour les aciers de wetterfeste Baustahle
u
<t."
corrosion resistance construction a resistance
i= amelioree a la corrosion
<t.
:::ii: atmospherique
o
z
w
U
(/) Acest standard reprezinta versiunea romana a standardului european EN 10025-5:2004. Standardul a
w
.!!!
fast tradus de ASRO, are acela~i statut ca $i versiunile oficiale ~i a fast publicat cu permisiunea CEN .
c::
ctI
E Prezentul standard european a fost adoptat de CEN la 1 aprilie 2004.
o
D::
.5 Membrii CEN au obligatia sa respecte Regulamentul Intern CEN/CENELEC care stipuleaza conditiile
"'C
ell
•.. Tn care acestui standard european i se atribuie statutul de standard national, fara nici 0 modificare.
ctI
.!::!
Listele actualizate §i referintele bibliografice referitoare la aceste standarde nationale pot fi obtinute pe
"'C
•.. baza de cerere de la Centrul de Management sau orice membru CEN.
ctI
"'C
c::
ctI
.•..
(/)
Acest standard european exista Tntrei versiuni oficiale (engleza, franceza, germana). ° versiunea In
oricare alta limba, realizata prin traducerea sub responsabilitatea unui membru CEN, Tn limba sa
Q)
"'C
nationala $i notificata la Centrul de Management, are acela§i statut ca $i versiunile oficiale.
~
V
Membrii CEN sunt organismele nationale de standardizare din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca,
t/l Elvetia, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Lituania,
<t.
Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, POlonia, Portugalia, Republica Ceha, Siovacia,
Slovenia, Spania, Suedia ::,;iUngaria.

CEN
COMITETUL EUROPEAN DE STANDARDIZARE
Committee for Standardization
Comite Europeen de Normalisation
Europaisches Komitee fUr Normung European
Centru de management: rue de Stassart 36, B-1 050 Bruxelles

© 2004 CEN Toate drepturile de exploataresub orieeforma ~i in ariee mod sunt rezervatemembrUorCEN.
Ref. EN 10025-5:2005 RO
SR EN 10025-5:2005

7.4.1 Sudabilitate """., . ................. 11

7.4.2 Aptitudine la formare ... ............................ """."" " 11

75 Starea suprafetei """""" ""'" , . ...............................................


"."".12
7.5.1 Benz! ", 12

7.5.2 Table, platbenzi " 12

7.5.3 Profile "." , 12

0
0N
"C
co
"-
'2
i=
Cf)
co
...J
-(0
N
«~.5z:E)
"-
'5
~()
w
co
.•....
C
"C
<CM
rJ)
E
0:: f)
c::
co
Q)
Ql
co"
87.5.4
8.3.1
9.2
8.2
9
8.3.2
9.1
8.3
8.3.3
9.2.2
8.4
8.1
9.2.1
Bare ~i sarma laminata 12
~
.•....

10.3
10.2
7.7
9.2.3
10.4
10.1
7.6
9.3 Defecte interne 12
10
11

Dimensiuni, tolerante la dimensiuni ~i la forma, mase 12

Inspectii 13

Generalitati 13

Documente ~i tipuri de inspectie 13

Frecventa Tncercarilor 13

Prelevare probe 13

Unitate de fncercare 13

Verificarea compozitiei chimice 13

Incercari care trebuie efectuate pentru inspeqia specifica 13

Pregatirea probelor ~i a epruvetelor 14

Prelevarea ~i pregatirea probelor pentru analiza chimica 14

Locul ~i pozitia probelor ~i epruvetelor pentru Tncercari mecanice 14

Generalitati 14

Pregati re probe 14

Pregatirea epruvetelor 14

Notarea probelor ~i epruvetelor 14

Metode de Tncercare 14

Analiza chimica 14

Incercari mecanice 14

Examinari cu ultrasunete 14

Contraprobe . ................................................................................................. 14

Marcare, etichetare, ambalare """ " 14


3
SR EN 10025-5:2005

Preambul

Acest document (EN 10025-1 :2004) a fost elaborat de Comitetul Tehnic ECISS/TC 10 "Oteluri pentru
constructii Prescriptii de calitate", al carui secretariat este detinut de NEN

Acest standard european trebuie sa primeasca statutul de standard national, fie prin publicarea unui
text identic, fie prin ratificare, cel tarziu pana In mai 2005, iar toate standardele nationale In
contradictie cu standardele nationale trebuie anulate pana In august 2005.

Acest standard Impreuna cu EN 10025-1 :2004 Inlocuie~te EN 10155: 1993, 0teluri de constructii cu
rezistenta ridicata la coroziunea atmosferica. Conditii tehnice de livrare

Titlurile celorlalte pal1i la acest standard european sunt urmatoarele:

Partea 1: Conditii tehnice generale de livrare


.•..
.•..
oN Partea 2: Conditii tehnice de livrare pentru oteluri de constructii nealiate
M
~ Partea 3: Conditii tehnice de livrare pentru oteluri de constructii sudabile cu granulatie fina In
stare normalizata/laminare normalizanta
<i
u
i= Partea 4: Conditii tehnice de livrare pentru oteluri de constructii sudabile cu granulatie fina In
« stare laminare termomecanica
:E
o
z
w
U Partea 6: Conditii de livrare pentru prod use plate de otel cu limita de curgere ridicata In stare
rJ)
w calita ~i revenita
.!f
c::
(\l
Prezentul standard a fast elaborate In cadrul mandatului M120 dat de CEN Comisiei Europene ~i
E Asocialiei Europene a Liberului Schimb ~i satisface cerintele esentiale ale Directivei europene
o
c:: Produse de constructii (89/106/CEE). Pentru legatura cu Directiva UE pentru produse de constructii, a
c:: se vedea anexa ZA din EN 10025-1 :2004.
"0
Ql
•..
(\l
N Tn conformitate cu Regulamentul Intern CEN/CENELEC, organismele nationale de standardizare din
'5
•.. urmatoarele tari sunt obligate sa aplice acest standard european: Austria, Belgia, Cipru, Danemarca,
(\l
"0 Elvetia, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Lituania,
-
c::
(\l
rJ)
Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Ceha, Siovacia,
Slovenia, Spania, Suedia, ~i Ungaria.
Ql
"0
~ ,
.J
III
«

5
SR EN 10025-5:2005

EN 10029 Hot rolled steel plates 3 mm thick or above. Tolerances on dimensions, shape
and mass.

EN 10034 Structural steel I and H sections, Tolerances on shape and dimensions.

EN 10048 Hot rolled narrow steel strip. Tolerances on dimensions and shape

EN 10051 Continuously hot-rolled uncoated plate, sheet and strip of non-alloz steels.
Tolerances on dimensions and shape.

EN 10055 Hot-rolled steel equal flange tees with radiused root and toes. Dimensions and
tolerances on shape and dimensions.

EN 10056-1 Structural steel equal and unequal leg angles. Part 1: Dimensions.

EN 10056-2 Structural steel equal and unequal leg angles. Part 2: Tolerance on shape and
dimensions .
.•....

oN
.•....
EN 10058 Hot rooled flat steel bars for general purposes. Dimensions and tolerances on
M shape and dimensions.
~
EN 10059 Hot rooled square steel bars for general purposes. Dimensions and tolerances
-i
() on shape and dimensions.
i=
«:!: EN 10060 Hot rooled round steel bars for general purposes. Dimensions and tolerances
o
z
UJ
on shape and dimensions.
()
en EN 10061 Hot rooled hexagon steel bars for general purposes. Dimensions and
UJ
tolerances on shape and dimensions .
.!2
s::
ra
E EN 10067 Hot rolled bulb flats. Dimensions and tolerances on shape and mass.
o
0::
.:: EN 10162 Cold rolled steel sections. Technical delivery conditions. Dimensional and
"0
CIl
cross-sectional tolerances.
•..
ra
.!::!
"0
•..
EN 10279 Hot rolled steel channels. Tolerances on shape, dimensions and mass.
ra
"0
-s::
ra
en
2.3 Standarde de fncercari
<l>
"0 EN 10160 Ultrasonic testing of steel flat product of thicness equal to or greater than
~ 6 mm (reflection method).

EN 10306
>.J

III Iron and steel. Ultrasonic testing of H beams with parallel flanges and IPE
« beams.

EN 10308 Non destructive testing. Ultrasonic testing of steel bars.

EN ISO 643 Steels. Micrograpfic determination of the apparent grain size (ISO 643:2003).

3 Termeni §i definitii
In eadrul prezentului standard, se apliea termenii ?i defini~iile din EN 10025-1 :2004 ?i termenii §i
definitiile urmatoare:

3.1
laminare normalizanta

procedeu de laminare Tn care deformarea finala este efeetuata Intr-un interval de temperatura care
conduce la un material In stare echivalenta cu Gea obtinuta dupa normalizare asUel Tneat valorile
caracteristicilor mecanice specificate sunt mentinute aGelea~i dupa un tratament de normalizare.

7
SR EN 10025-5:2005

- indicarea limitei de curgere minime specificate pentru grosimi <; 16 mm, exprimate In Pal

- notarea calitatii (a se vedea 4.1.2) In funclie de valoarea specificata a energiei de rupere la


Incovoiere prin §oc;

- litera W care indica ca 0lelul prezinta 0 rezistenta Imbunatatita la coroziunea atmosferica;

- daca este cazul, litera P pentru clasa care are un continut mai ridicat de fosfor (numai In
cazul marcii 8355);

indicarea " +N sau +AR" cand produsele sunt comandate §i livrate In starea +N sau +AR (a se
vedea 3.1, 3.2 ~i 6.3). Indicatiile "+N sau +AR" trebuie adaugate dupa simbolizarea alfanumerica sau
numerica.

EXEMPLUO\el de construciie (S) cu rezistenia la coroziuneaatmosfericaimbunataiita (W) cu 0 limita de curgere


minima la temperatura ambianta de 355 MPa 1), cu 0 valoare minima a energiei de rupere la incovoiere prin :;;oc
de 27 J la 0 DC (JO):;;ilivrat in stare laminare normalizata(sau laminare brutal

O\el EN 10025-5-S355JOW+N(sau +AR)

sau

<i 0iel EN 10025-5-1.8959+N(sau +AR)


u
i=
«:!!: 5 Informatii furnizate de catre cumparator
o
z
w 5.1 Informatii obligatorii
u
(f)
w Informatiile furnizate de catre producator la momentul comandarii sunt specificate In EN 10025-1.
CIf
'2
ell
E Suplimentar fata de EN 10025-1, urmatoarele informatii trebuie furnizate de cumparator la momentul
o comandarii:
0::
s:::

"'C
g) daca produsui este supus unei inspectii specifice sau nespecifice ~i care document de inspectie
Ql
•.. este cerut (a se vedea 8.2);
ell
N
'E
ell
"'C
5.2 Optiuni
s:::
ell

ii5 Un numar de optiuni sunt specificate la articolul 13. in cazulln care cumparatorul nu specifica dorinta
Ql
"'C de a implementa una din optiuni, producatorul trebuie sa Iivreze conform specificatiilor de baza.
~ 6 Procedeu de fabricare

6.1 Procedeu de elaborare a 01elului

Procedeul de elaborare a otelului trebuie sa fie conform articolului 13. Procedeul de elaborare a marcii
de otel respective trebuie comunicat producatorului daca acest lucru este specificat In comanda.

A se vedea optiunea 1.

6.2 Dezoxidare sau marime de graunte

6.2.1 Metoda de dezoxidare trebuie sa fie cea din tabelul 2.

6.2.2 Metodele de dezoxidare sunt notate astfel:

a) FN - Otel necalmat nepermis

1) 1 MPa = 1 N/mm2

9
8R EN 10025-5:2005

NOTA - Rezultatele acestor incercari nu reprezinta caracteristicile produsului livrat dar poate indica nivelul
caracteristicilor ce pot fi obtinute printr-un tratament de normalizare corect.

7.3.1.4 Pentru produsele pl~te, grosimea nominala trebuie luata In considerare. Pentru produsele
lungi cu sectiune neregulata, grosimea nominala ~ sectiunii din care s-a prelevat proba trebuie lu~ta In
considerare (a se vedea anexa A din EN 10025-1 :2004)

7.3.2 Caracteristicile la lncercarea de Incovoiere prin §oc

7.3.2.1 Verifiearea valorii energiei la Incercarea de Incovoiere prin ~oc trebuie efectuata conform
EN 10025-1.

7.3.2.2 Caracteristicile Ineerearii la Ineovoiere prin ~oe pentru marca 8355, c1asa WP sunt verifieate
numai cand se speeifica la momentul eomandarii.

A se vedea optiunea 3.

.•.. 7.3.2.3 Daca se specifica la momentul comandarii, pentru prod useIe din calitati1e J2 ~i K2 cu grosimi
.•..
o
N nominale < 6 mm, marimea grauntelui de ferita trebuie sa fie ~ 6, verifieata prin metoda deserisa In
M EN ISO 643.
~
A se vedea optiunea 4.
<(
t..'l
i= Cand aluminiu este utilizat ca element de mic~orare a grauntelui, conditia referitoare la marl mea
ct
:!: grauntelui este eonsiderata ca satisfacatoare daca continutul de aluminiu a analizei chimiee pe otel
o
z lichid nu este inferioara de 0,020 % aluminiu total sau la alegere 0,015 % aluminiu solubilln acid. In
W
t..'l
aeest eaz, verificarea marimii grauntelui nu este ceruta, dar eontinutul de aluminiu trebuie indicat In
f/) documentul de inspectie.
w
ci
'i: 7.3.3 Caracteristici de deformare 1mbunatcWte pe directie perpendiculara pe suprafata
ctl
E
o
0:: Daca se convine la momentul comandarii, produsele din calitaWe J2 ~i K2 trebuie sa fie conform cu
.E una din conditiile prevazute In EN 10164 .
"'0
ell
•..
ctl
.!:! A se vedea optiunea 4.
"'0
•..
ctl
"tl 7.4 Caracteristici tehnologice
-c:
ctl

f/) 7.4.1 Sudabilitate


Cll
"'0
ctl
:;:; 7.4.1.1 0telurile specificate In prezentul standard european nu sunt apte nelimitat la sudare conform
..,
procedeelor diverse deoarece comportarea otelului In timpul ~i dupa sudare nu depinde numai de
material dar ~i de dimensiuni ~i de forma ~i de procesul de elaborare ~i de conditiile de utilizare a
elementelor.

7.4.1.2 Informatii suplimentare referitoare la sudabilitate sunt prezentate In anexa D.

7.4.2 Aptitudine la formare

7.4.2.1 Generalita1i

NOTA - Recomandari referitoare la formarea la cald 9i la rece sunt prezentate in ECSC IC 2. Cu toate ca
ECSC IC2 trateaza 0ielurile cu granuiaiie fina, aeeste reeomandaripot fi apiieate,de asemenea,tuturor oieiurilor
din EN 10025-5.

7.4.2.2 Formare la cald

Numai produsele eomandate ?i livrate In stare normalizata sau laminare normalizanta trebuie sa
satisfaca toate prescriptiile din tabe/ele 4 ~i 5 daca formarea la cald se efectueaza dupa livrare (a se
vedea 7.312).

11
3R EN 10025-5:2005

7.7.2 Masa nominala trebuie sa fie conform EN 10025-1.

8 Inspeclii

8.1 Generalitali

Produsele trebuie livrate cu inspectii specifice sau nespecifice pentru a indica conformitatea cu
comanda ~i cu acest document.

8.2 Documente §i tipuri de inspectie

Tipul inspectiei ~i documentul de inspectie trebuie sa fie conform EN 10025-1.

A se vedea optiunea 9.

8.3 Frecventa, incercarilor

8.3.1 Prelevare probe

Verificarea caracteristicilor mecanice trebuie efectuata pe fiecare ~arja.

8.3.2 Unitate de fncercare


<i.
u
i=
<C 8.3.2.1 Unitatea de Tncercare trebuie sa contina produse de aceea~i forma, marca ~i calitate, acela~i
:i: interval de grosimi pentru limita de curgere din tabelul 4 ~i trebuie sa fie de 40 t sau fractiuni din
o
z
w
acestea.
U
en
w 8.3.2.2 Prin acord la comanda, pentru produsele plate din calitatile J2 §i K2, 0 Tncercare la Tncovoiere
.~ prin §oc sau 0 Tncercare de Tncovoiere prin ~oc ~i 0 Tncercare la tractiune trebuie efectuate pentru
c:
C'll fiecare tabla sau rulou mama.
E
o
a::
c: A se vedea optiunea 13.
"l;l
Ql
•..
C'll
A se vedea optiunea 14.
.!::!
"l;l
•..
C'll 8.3.3 Verificarea compozi1iei chimice
"l;l

-c:
C'll

en Verificarea compozitiei chimice trebuie efectuata conform EN 10025-1.


CIl
"l;l
C'll A se vedea optiunea 2.
~
,J 8.4 incercari care trebuie efectuate pentru inspectia specifica
1Il
<C

8.4.1 Incercarile urmatoare trebuie efectuate:

analiza chimica pe otellichid, pentru toate produsele;

Tncercare la tractiune, pentru toate produsele;

Tncercare de Tncovoiere prin §oc, pentru toate produsele din calitatile JO, J2 ~i K2 din marcile
de otel 3235 §i 8355, c1asaW.

8.4.2 Urmatoarele Tncercari suplimentare pot fi convenite la momentul comandarii:

a) incercare de incovoiere prin ~oc, pentru toate produsele din marca de otel 3355, clasa WP
(a se vedea 7.3.2.2);

A se vedea optiunea 3.

b) analiza chimica pe produs (a se vedea 8.3.3.2 din EN 10025-1:2004).

13
SR EN 10025-5:2005

13 OPliuni (a se vedea 5.2)


Urmatoarele optiuni din EN 10025-1 trebuie aplicate:

1) Procedeul de elaborare a o~elului trebuie comunicat (a se vedea 6.1);

2) 0 analiza chimica pe prod us trebuie realizata; numarul de probe ~i elementele care


trebuie determinate trebuie sa faca obiectul unui acord (a se vedea 7.2.2, 8.3.3 ~i
8.4.2);

3) Caracteristicile la Tncercarea de Tncovoiere prin ~oc ale marcii de otel 8355, clasa WP
trebuie verificate (a se vedea 7.3.2.2 !?i 8.4.2);

4) Produsele din calitatile J2 ~i K2 trebuie sa fie conform cu una din caracteristicile de


deformare Tmbunatatite pe directie perpendiculara pe suprafata produsului conform
EN 10164 (a se vedea 7.3.3);

.•... 6) Pentru produsele plate cu grosimi ;:::6 mm lipsa defectelor interne trebuie verificata
oN
.•...
conform EN 10160 (a se vedea 7.6 ~i 10.3);
?;
P 7) Pentru profile I cu laturi paralele ~i profile IPE lipsa defectelor interne trebuie verificata
conform EN 10306 (a se vedea 7.6 $i 10.3);
<i
()
i= 8) Pentru bare lipsa defectelor interne trebuie verificata conform EN 10308 (a se vedea
«
:i!: 7.6 $i 10.3);
o
z
w
() 9) Inspectia starii suprafetei $i dimensiunilor trebuie asistata de cumparator la uzina
en
w producatorului (a se vedea 8.2.2);
nf
'c 10) Felul marcarii solicitate (a se vedea 11.1).
C'Cl

E
o
0:: 8uplimentar fata de optiunile din EN 10025-1 :2004, urmatoarele optiuni se aplica produselor conform
s:::
EN 10025-5:
:c
~
C'Cl

N 11c) Tablele, tablele groase, benzile, benzile late $i laminatele comerciale (Iatime
:c
•.. < 150 mm), grosime nominala :<:; 20 mm trebuie sa fie apte la faltuire fara fisurare (a se
C'Cl

"C vedea 7.4.2.);


-s:::
C'Cl

en
13) Pentru produsele plate din calitatile J2 ~i K2, pentru fiecare tabla mama sau rulou
<l>
"C
C'Cl
mama trebuie verificate numai caracteristicile la Tncercarea de Tncovoiere prin $OC (a
~ se vedea 8.3.2.2);
..J

«IJI
14) Pentru produsele plate din calitatile J2 §i K2, pentru fiecare tabla mama sau rulou
mama trebuie verificate caracteristicile la incercarea de incovoiere prin $OC $i la
tractiune (a se vedea 8.3.2.2);

15) Pentru table groase $i produsele late groase discontinuitatile de suprafata admise §i
repararea defectelor de suprafata prin sablare $i/sau prin sudare se aplica pentru alte
clase decat c1asaA, subclasa 1 din EN 10163-2 (a se vedea 7.5.2);

16) Pentru profile discontinuitatile de suprafata admise §i remedierea defectelor de


suprafata prin polizare §i/sau prin sudare se aplica pentru alte c1ase decat c1asa C,
subclasa 1 din EN 10163-3 (a se vedea 7.5.3);

17) Pentru bare $i sarme laminate discontinuitatile de suprafata admise ~i remedierea


defectelor de suprafata prin polizare §i/sau prin sudare se aplica pentru alte clase
decat c1asaA din EN 10221 (a se vedea 7.5.4);

18) Pentru tablele laminate la cald se aplica alte tolerante decat cele din clasa A din
EN 10029 (a se vedea 7.7.1);

15
SR EN 10025-5:2005

Tabelul 2 - Compozitia chimica pe otellichid a otelurilor cu rezistenta imbunatatita la coroziune atmosferica

FN
SeSi
%S
de
%%
max.
N
0telul
0,50 --
=-dCu
max.
max.
max.
Simbolizare
elemente
%Mn
Alte
0,50
max.1,0
0,40
0,009
0,009
0,20 %
0,16
0,75
0,009
0,40
Adaugare
Valoarea %
... -produse
afixare
-dg%
Ptrebuie
poate
max.0,030
0,06
0,25
admite
Pentru
Ote1ul 0,030
0,035
1,50
0.80
max.0,035
0,60
dg
poateCr
9FN
FF
En
necalmat
efC
e...
... a
1.8945
10027-2
1.8965
%depa§irea
Conform
1.8967
1.8946
1.8961
0,15
0,55
0.55
ma~ima
a b valorii
Metoda
azotului
saneadmis;
1.8959
1.8958 un de
contina
prezenta un
pentru
lungi,
prezenta FF
cel
azot= nu
otelse
putin
eontinut complet
unul
de
specificate
continuturile
eontinut maxi
de din
max. calmat
urmatoarele
0,65
max.O,030
max.0,035
cu 0,30
apliea
me
max. 0,40
daca ...Ni.
conditia
de P
0,30 (a
1,25
0,80
§i se
0,035
ca0,030
0,030
0,035
%eompozitia
Spot
Mo vedea
element:
§ipentru 6.2.2).
chimica
fi mai
un AI total::>
fiecare
mari
continut indica
cu
de 0,20
un %; %
conti
b 0,15
depa§ire
0,005
max. de
%. Nb: 0,015
% N ...
nutZr.minim
0,001 de 0,060
AI total%; de
, continutul V: 0,02 de
0,020
maxim ...
%0,12c %;
sau Ti alte
daca
P trebuie :0,02 ...eu
0,10
reduselemente %.deDaca
0,005 fixare
%; aceste elemente
a azotului
totodata sunt
continutul
f9de
In
cb N utilizate
determinat
suntcantitati la analiza
In combinatie,
e suficiente.
d ehimiea
eelcaz,
In acest peunul
otellichid
putinelementele denu
din ele trebuie
trebuie
fixare sa fie continutul
asaazotului
aiba mai mare mention
trebuie de 0,012
minim ate%.
indicat.
In documentul de inspectie.

•...
•...
oN
M
o
N
o
u
<t.-

i=
<t.
:!:
zwo
urn
w
ci
c:
III
E
o
c:::
c:
"0
'-
Q)

III
.!::!
"0
'-
III
"0
c:
III
(;)
Q)
"0
III
:;:;
III 17
'u
o(/)
<t.
SR EN 10025-5:2005

Tabelul4- Caracteristicile mecanice la temperatura ambianta a produselor plate ~i lungi din olel cu rezistenla imbunata~ita la coroziune atmosferica a

CR
;;i ---
510
<3--EN
24 -80
Simbolizare
20 140
<:;40
<:;150
<:;63
<:;80
345
335
295
315
325
>2
21
17>3
22
10027-2
<:;63
23
18
19
18
20
25
21
26
<:;100
15
20
10027-
225
360
215
22
><:;
510
215
195
18
>
>63
22
19
16
<:;40 100
150
40
63
100
-
...<:;16
Pentru
cMPa
Pentru
<:;100
<:;2,52,5 <3
14
<:;150
c355
360
350
16
17
19 680
...
...
470
450
Rezistenta ...prod
=table,
c Conform
1.8945
::>100
1.8559
1.8961
510
1.8965
680...
1.8958
1.8967
1.8946
aI
1510
500
630
::>3
600
>16 epruvetelor
use
benzi
n/mm2. plate:
Alungirea
la ;;i
mm<:;2
>
Limita se
benzi
1,5 a late eu
apliea
minima
Grosimea
tractiune minima
Rm pana la
Grosimea
mmlungimea
procentuala
de
MPa curgere
aAmplasarea
nominala mm .rupere
b 12 nominala
::>600
la
ReH mm, a se apliea sensul transversal (t) fa~a detI direc~ia de laminare. Pentru celelalte produse valorile se aplica pentru sensul
1 Lo == S,6S.JS:: Grosimea
% Lo == 80 mm
nominala 470 ... 630
m paralel (I)bfala de diree~ia de laminare.
e - Pentru produse lungi: se apliea pan a la 40 mm.
S235JOW

.•....

o
.•....

N
M
o
N
o
<i
()
i=
«
~
zwo
()
(J)
w
.!i
l:
CO

E
o
r:r:
l:
"0
Q)
•...
CO

• !::!
"0
•...
CO
"0
l:
CO
...-
(J)
Q)
"0
CO
:;:;
'u
CO
19
o
«1Il
SR EN 10025-5:2005

Tabelul 6 - Valori minime recomandate pentru razele de curbura la faltuirea la rece a produselor plate din otel cu rezistenta imbunatatita la coroziunea
atmosferica

10
6:<:7
:<:12
28
>
:<:4
16
:<:
:<:16
5
>3
>6:<:6
:<:3
6
:<:5
:<:
:<:8
12
32,5
>10
>5
>4
>7
t:20
1>8
25
36
40
45
32
25
80 14
14
2
1 tII 10027-2
1.8959
404 transversal
12
16
:<:18
12
820
16
36
63
50 18
sens
2,5
Simbolizare
Valorile 1.8961
1.8958
1.8967
Conform
1.8946
EN
1.8965
sunt cu>minime
aplicabile
Valori
Direcliadirec\ia
pentru de
1,5 :<:
de2,5
laminare.
unghiuri
recomandate indoire :<:90°de curbura interioare pentru grosimi nominale, in mm
a razelor
rm a
b
CR 10260
de indoire
b I: sens paralel cu direc\ia de laminare.
a

.•..
.•..
o
N
oM
N
o
<t
t)
j:::
<C
:2:

zwo
t)
en
w
cO
'j;;
ro
E
o
0::
s:::

:0
Ql
•...
ro
.!:!
"0
•...
ro
"0
-s:::
ro
en
Ql
"0
ro
:;:;
ro
21
'u
oIII
<C
SR EN 10025-5:2005

Anexa B
(informativa)

Lista de standarde nationale corespondente cu standardele EURONORM

Pana la transformarea acestor standarde EURONORM Tn standarde europene, acestea pot fie utilizate , fie facand referire la standardele na1ionale corespondente
conform tabelului B.1.

NOTA - Standardele citate In tabelul B.1 nu sunt strict identice dar trateaza acela~i subiect.

Tabelul B.1 - Standardele EURONORM §i standardele nationale corespondente

EURONORM S--
-UNI5397
-Austria
S
M
NSS
BS43260
EW4
A06
UNI-EN
BS
Marea
NP-338
NF 1907
5135
NP-2116
Acest Portugalia
EURONORM
NBN A
NP-2117
UNE
SSItalia
Suedia
UNI
M
DIN
D 3262
IN
Belgia 21
Norvegia
Spania
4054
25este NS
36-525
45007
36
088
24-204
2750
000
45205
36-527
45
533
5398
633 201
36-526
2740
1026-1
1025
Fran~a T5
T2 1908
oficial anulat dar UNE
nu exista
36-529
36-528nici un SS 21 2752
2751
standard european corespondent.
Standarde na~ionale corespondente in
•...
oN
•... !

M
o
N
o
<t.-
u
i=
<t.
:E
zow
u
en
w
.~
s:::
III
E
o
a:
s:::
"0
Q)
•..
III
.!::!
"0
•..
III
"0
-s:::
III
en
Q)
"0
III
+::
III 23
·u
oIII
<t.
Anexa D
(informativa)

Note referitoare la asamblare

D.1 Sudabilitate

Daca un metal de adaos fara rezistenta Tmbunatatita la coroziunea atmosferica este utilizat, se
recomanda asigurarea ca sudura este rezistenta la intemperii.

Inainte de a proceda la sudare, se recomanda Tnlaturarea tuturor straturilor superficiale de oxizi care
sunt formati pe 0 distanta cuprinsa Tntre 10 mm ~i 20 mm de la marginile Tmbinarii .
.•...

oN
.•...

Se recomanda sa se ia precautii speciale la sudarea marcilor de otel S355JOWP ~i S355J2WP daca


M
o au un continut ridicat de fosfor.

Conditiile generale cu privire la sudarea cu arc a otelurilor specificate Tn prezentul standard european
u<i. sunt conform EN 1011-2.
j::
<
:E NOTA - 0 data cu cre~terea grosimii ~i a nivelului de rezisten\a, 0 fisurare la rece poate sa intervina. Fisurarea la
o
z rece este cauzata de urmatorii factori Tncombinaiie:
w
u
en
w con\inutul de hidrogen difuzibil Tnmetalul de adaos:
<If
'2 prezenia de constituen\i duri (martensita ~i/sau bainita) Tnzona afectata termic:
I1l
E
o
0:: concentra\ii importante de tensiuni de traC\iune TnTmbinarile sudate.
c:
"'0

~ D.2 Asamblare prin nituri ~i ~uruburi


I1l
,!:!
"'0
•... La asamblarea prin nituri ~i ~uruburi, se recomanda alegerea cu precizie a niturilor ~i ~uruburilor
I1l
"'0 pentru a preveni declan~area unui proces de coroziune.
c:
I1l

en
Ql
"'0

25
Anexa nationala
, NA
(informativa)

Corespondenta dintre standardele europene citate la referinte ~i standardele


romane

Coresponden1a dintre standardele europene citate la referinte ~i standardele romane este urmatoarea:

Standarde generale
EN 10020:2000 lOT SR EN 10020:2003
Oefinirea ~i c1asificarea marcilor de otel
EN 10025-1 :2004 lOT SR EN 10025-1 :2005
Produse laminate la cald din oteluri de constructii. Partea 1:
Conditii tehnice generale de livrare
EN 10027-1:1992 lOT SR EN 10027-1 :1996
Sisteme de simbolizare pentru oteluri. Partea 1: Simbolizarea
alfanumerica, simboluri principale
EN 10027-2:1992 lOT SR EN 10027-2:1996
<i
u Sisteme de simbolizare pentru oteluri. Partea 2: Sistemul numeric
i=
<l: EN 10163-1 :2004 lOT SR EN 10163-1:2005
::!:
oz Conditii de livrare privind starea suprafetei tablelor, platbenzilor §i
w profilelor de otellaminate la cald. Partea 1: Generalitati
U
fJ)
W EN 10163-2:2004 lOT SR EN 10163-2:2005
.~ Conditii tehnice de livrare privind starea suprafetei tablelor,
s:::
10 platbenzilor §i profilelor de otellaminate la cald. Partea 2: Table §i
E
o platbenzi
c::
s::: EN 10163-3:2004 lOT SR EN 10163-3:2005
:a
Ql Conditii de livrare privind starea suprafetei tablelor, platbenzilor §i
...
profilelor de otellaminate la cald. Partea 3: Profile
"
10
.!:!
EN 10164:2004 lOT SR EN 10164:2005
"...
10

s:::
10
Oteluri de constructii cu caracteristici de deformare imbunatatite
en
pe directie perpendiculara pe suprafata produsului. Conditii
"Ql

n:l CR 10260: 1998 lOT


tehnice de livrare
SR CR 10260:2000
~
Sisteme de simbolizare a ote1urilor. Simboluri suplimentare
Standarde de dimensiuni §i toleranle
EN 10017:2004 lOT SR EN 10017:2005
Sarme laminate din otel nealiat destinate trefilarii §i1sau laminarii
la rece. Oimensiuni §i tolerante
EN 10024:2000 lOT SR EN 10024:1998
Profile I cu aripi inclinate laminate la cald. Tolerante la forma ~i la
dimensiuni
EN 10029:1991 lOT SR EN 10029:1995
Table de otellaminate la cald, cu grosimi mai mari sau egale cu 3
mm. Tolerante la dimensiuni, de forma ~i la masa
EN 10034:1993 lOT SR EN 10034:1995
Profile I §i H de 01el pentru constructii. Tolerante de forma ~i la
dimensiuni
EN 10048:1996 lOT SR EN 100481998
Banda ingusta de otel laminata la cald. Toleranta la dimensiuni ~i
la forma

27
pagina alba

.•....

oN
.•....

M
o
<i
u
i=
<l:
:i:
o
z
w
u
CJ)
w
.~
s::
~
E
o
c::
s::
:a
Ql
"-
Cll

.!::!
1:::J
"-
ell

-~
1:::J
s::

CJ)
(l)
1:::J

29
Standardul european EN 10025-5:2004 a fost acceptat ca standard roman de catre comitetul tehnic
CT 42 "Oteluri 9i feroaliaje".

Membrii Comitetului De Lectura care au verificat versiunea romana a acestui standard european
EN 10025-5:2004

01 Mircea OOBRESCU ICEM SA Pre§edinte al comitetului


tehnic CT 42 0tel §i
feroaliaje

01 Mihai TEOOORESCU ICEM SA Inlocuie§te secretarul


comitetului tehnic CT 42
Otel 9i feroaliaje

01 Adrian MARINOIU Expert ASRO


.•....
.•....
Cl
N
M
Cl
N
Cl
Versiunea romana a fost elaborata de catre dna Cristina Anca Moldoveanu
<i.
u
j::
<l:
:::E
o
z
w
U
tI)
w
.!!!
c::
ro
E
o
0::
c::
-0
Ql
•...
ro
N
:s
•...
ro
-0
- c::
ro
tI)
Ql
-0
ro
:.;::;
ro
'(3
o
VI
<l:

Un standard roman nu contine neaparat totalitatea prevederilor necesare pentru contractare.


Utilizatorii standardului sunt raspunzatori de aplicarea corecta a acestuia.

Este important ca utilizatorii standardelor romane sa se asigure ca sunt Tn posesia ultimei editii §i a
tuturor modificarilor.

Informatiile referitoare la standardele romane (termenul de Incepere a aplicarii, modificarile etc.) sunt
publicate TnCatalogul standardelor romane §i TnBuletinul Standardizarii.
EN 10051:1991 IDT SR EN 10051+A1 :2000
Table, benzi late ~i benzi late fa~iate laminate continuu la cald, din
oteluri aliate ?i nealiate. Tolerante la dimensiuni ~i de forma
EN 10055:1995 lOT SR EN 10055:2000
Profile T cu aripi egale ~i cu muchii rotunjite laminate la cald din
otei. Oimensiuni ?i tolerante la forma ~i la dimensiuni
EN 10056-1 :1998 lOT SR EN 10056-1 :2000
Corniere cu aripi egale ?i inegale din otel pentru eonstrueiii. Partea
1: Oimensiuni
EN 10056-2: 1993 lOT SR EN 10056-2:1996
Corniere cu aripi egale !?i cu aripi neegale de aiel pentru
constructii. Partea 2: Tolerante de forma !?i la dimensiuni
EN 10058:2003 lOT SR EN 10058:2004
aiel lat laminat la eald pentru utilizari generale. Oimensiuni ?i
tolerante la dimensiuni ?i la forma
.•..
.•..
EN 10059:2003 lOT SR EN 10059:2004
o
N Otel pat rat laminat la cald pentru utilizari generale. Oimensiuni !?i
M
o toleranie la dimensiuni !?i la forma
N
o EN 10060:2003 lOT SR EN 10060:2004
<i
u Otel rotund laminat la cald pentru utilizari generale. Oimensiuni !?i
i= tolerante la dimensiuni ~i la forma
<l:
:z: EN 10061 :2003 lOT SR EN 10061 :2004
o
z
w 0tel hexagonal laminat la cald pentru utilizari generale.
u
CI)
Oimensiuni ~i tolerante la dimensiuni !?i la forma
w
EN 10067: 1996 lOT SR EN 10067:1999
~
c::
CIl
Otellat cu bulb laminat la cald. Oimensiuni ~i tolerante la forma, la
E dimensiuni !?i la masa
o
0:: EN 10162:2003 lOT SR EN 10162:2003
c::
"0 Profile de oiel formate la reee. Conditii tehnice de livrare.
~
"-
CIl
Tolerante la sectiuni transversale ~i la dimensiuni
N
::0 EN 10279:2000 lOT SR EN 10279:2002
"-
CIl
"0 Otel lat cu bulb laminat la cald. Oimensiuni ~i tolerante la forma, la
c::
ell dimensiuni !?i la masa
U5
~ Standarde de incercari
"0
CIl EN 10160:1999 lOT SR EN 10160:2001
:;::
CIl

'(3 Examinarea ultrasoniea a produselor plate de otel eu grosime


oIII egala sau mai mare de 6 mm (Metoda prin reflexie)
<l:
EN 10306:2001 lOT SR EN 10306:2002
Otel ~i fonta. Examinare ultrasonica pentru profile I cu tal pi late !?i
paralele I eu talpi paralele
EN 10308:2001 lOT SR EN 10308:2002
Examinari nedistructive. Examinare ultrasoniea a barelor de otel
EN ISO 643:2003 lOT SR EN ISO 643:2003
Oteluri. Oeterminarea mierografiea a marimii grauntelui aparent

Pentru aplicarea acestui standard se utilizeaza standardele internationale la care se face referire
(respectiv standardele romane identice eu acestea).

Simbolurile gradelor de echivalenia (lOT - identic), conform SR 10000-8.

28
Bibliografie

[1] EN 1011-2, Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 2: Arc
welding of ferritic steels.

[20] ECSC IC 2 (1983) 2, Weldable fine-grained structural steels - Recommendations for


processing, in particular for welding .

.-
.-
o
N
M
o
N
o
<t.-
()
i=
<t.
:!:
oz
w
()
tJ)
w
m-
'2
III
E
o
c::
l:
'5
~
ell
,~
"'0
"-
ell
"'0
l:
ell
.•..
tJ)
QI
"'0
ro
:;:;
III
'(3
o
VI
<t.

2 Pana la transformarea ECISS IC 2 in Raport Tehnic CEN, acesta poate fi implementat sau sa se faca referire la

standardele nationale corespondente conform listei prezentate Tnanexa C la prezentul standard european

26
Anexa C
(informativa)

Informatii suplimentare pentru utilizarea otelurilor cu rezistenta Ymbunatatita la


. coroziunea atmosferica ..

Efectul inhibitor al stratului de oxid autoprotector este de!erminat de natura constituentilor §i de


repartitia §i concentratia elementelor de aliere din ote!. Imbunatatirea rezistentei la coroziunea
atmosferica depinde de conditiile atmosferice care prezinta 0 succesiune de perioade uscate §i umede
pentru a permite formarea stratului de oxid auto-protector a metalului de baza. Protectia necesara
depinde de conditiile de mediu §i altele determinate de pozitia amplasarii constructiei.

In momentul proiectarii §i asamblarii structurii se recomanda sa se prevada prescriptii care sa permita


formarea stratului autoprotector §i a se regenera fara piedica. Aceasta este responsabilitatea
•.. proiectantului sa prescrie Tn calcul coroziunea otelurilor neprotejate, Tn masura Tn care este necesar,
•..
o
N pentru a compensa aceasta prin cre~terea grosimii produsului.
M
o
N
o Se recomanda aplicarea unei protectii conventionale a suprafetelor cand aerul prezinta un conti nut
semnificativ de substante chimice particulare §i absolut necesara unde structura este Tn contact cu
<i
u apa pentru perioade mai mari de timp este permanent expusa la umiditate sau este folosita Tn
i= atmosfera marina. Produsele trebuie decapate Tnainte de aplicare de vopsea. In conditii comparabile ,
<C
:E susceptibilitatea la coroziune a otelului cu rezistenta Tmbunatatita la coroziunea atmosferica acoperit
o
z
w
cu vopsea este mai mica decat cea a otelurilor de constructii conventionale.
u
rn
w Suprafata structurilor care nu sunt expuse la intemperii dar pot fi subiectul de acumulare de
conden~are trebuie ventilate convenabil. In caz contrar este necesara 0 protectie corespunzatoare a
.!2
c:
ell
suprafetei. In masura Tn care ace~ti factori depind de conditiile climatice predo~inante Tn sens larg ~i
E detaliile constructive nu permit formularea de concluzii universal valabile pentru procesul de
o
c::: coroziune, se recomanda ca utilizatorul sa consulte producatorul de otel asupra modului Tn care
c: produsele corespund aplicatiei date.
'5
Ql
...
ell
.!:!
"'C
...
(l;l
"'C

-c:
(l;l

rn
Ql
"'C

,!!!
ro
'(3
o
11l

<C

24
SR EN 10025-5:2005

Anexa A
(informativa)

Usta simbolizarilor anterioare corespondente

Tabelul A.1 - Usta simbolizarilor anterioare corespondente

WTSt
Simbolizare
Cand
-- -----
WR50C
WR50A
E 36 -Franta
37-3
W
52-3
S355J2G1W
S355K2G1W
conform
un
Marea
S355JOWP BC
1.8945
S235J2W
S355J2WP
Germania -
a 4W
produs
1.8967
1.8961
1.8961
24
1.8946
1.8946
1.8959 W4 este
Conform livrat in starea N, la Simbolizari
simbolizarea anterioare
trebuie completata cu +N (a se vedea 4.2.2)
S355K2G2W
Fe WR50A
360
S355JOW
Fe510D1KI
Fe510C2KI
WR50B
E1.8945
1.8967
Fe510C1KI
S235JOW1.8965
1.8959
36
1.8958D
1.8963
1.8958
S355J2G2W
1.8965
Fe510D2KI1.8966KI A
A4
B
3EU
3 155-80
Britanie echivalente
Conform

.•..
.•..
o
N
M
o
N
o
<i
u
i=
«:i:
o
z
w
U
tJ)
w
ro-
't:
~
E
o
c:::
l:
"0
Cll
•..
~
N
:c
•..
~
"0
-~l:
tJ)
Cll
"0
~
~
:;::;

'(3
oII)
«

22
SR EN 10025-5:2005

Tabelul 5 - Caracteristicile mecanice - Energia de rupere KV la Incercarea de Incovoiere prin


~OGpe epruvete longitudinale pentru prod use plate ~i lungi din otel cu rezistenta Imbunatatita
la coroziune atmosferica

°c
AceastaSimbolizare
Pentru27
Va[ori[e 27
grosimi
-20
40
valoare2
c0
Energie
energie 1.8965
7Conform
Jnominale:O;
27 1.8967
1.8959
1.8958
1.8961
corespunde
ENde10027-2
minima 12acu
rupere mm, aJ se
[a -vedea
[a27incercarea
Temperatura
1.8945
1.8946 7.3.2.1
30 DC(a
de se din EN Eurocod
vedea
incovoiere 10025-1:2004
3) trebuie
prin :;;oc
c
b verificata prin acord la comanda.
A se vedea optiunea 3.
S235JOW

•..
•..
o
N
M
o
N
o
<i
u
i=
«
:!:
oz
w
u
U)
w
ro-
't:
C\l

E
o
a::
c
'5
Cll
•..
C\l
N
'5
•..
C\l
"'C

-C
C\l

U)
Cll
"'C
C\l
:;::;
C\l

'U
o
tJ)
«

20
SR EN 10025-5:2005

Tabelul 3 - Compozitia chimica pe produs bazata pe tabelul 2

Si
max.
%%
0te1ul
0,15
Se =-d
% -Cu
5%0,05
max.
de
max.
Simbolizare
FN Mn
elemente
N Alte
max.1,1
0,010
0,80
0,55
0,35
0,45
0,45
0,010dg
0,010dg
Adilugare
Pentru
Ote1ul %
0,19%anecalmat
admiteP -1,60
-...FN
fixare
0,040
0,20
0,035 Cr
En
9%
max.0,040
0,Q35
0.85
max.0,035
... 0,70 eC
Conform
FF
ef
trebuie
poate %
produse
poate 1.8965
1.8961
1.8946
1.8958
aa
0,16
... 0,60sane
10027-2
1.8959
1.8945
1.8967
depa:;;ireab valorii
admis;
azotului
Metoda
prezenta
contina
lungi,
prezenta unde
un FFspecificate
eel =nul
conti otelde
putin
continuturile
conti nut decomplet
unul
max.
din
max.O,040
maxi
max. calmat
0,70
urmatoarele
cu0,35
me 0,25
max.0,035 ...Ni.
...
conditia
de
0,35 P% 0,85 (a
1,35 se ufivedea
element:
0,040
0,040
0,035
ca0,035
:;;iSpot
Mo pentru
:;oi nmai 6.2.2).
AI total;::.
fiecare
mari
conti nut 0,20
depa:;;ire
cu
de 0,005
max. NbZr.: 0,010
%; %
%.de
b 0,17 0,001 % N ... 0,065 %; Vmaxim
, continutul : 0,01..de.0,14 %; Ti :0,01
P ctrebuie redus...cu
0,12 %. Daca
0,005 aceste continulul
%; totodata elemente
sunt
de
fc9 utilizate
e
d Tn combinatie,
Tncantita1i
b N delerminat suficiente.
la analiza eel
chimica putin
In acestuna din ele trebuie
caz, elementele
pe otellichid sa aiba
de fixare
nu trebuie continutul
sa fie amai azotului
mare deminim
trebuieindicat.
0,013mentionate
%. Tndocumentul de inspectie.
Valoarea ma~ima pentru azot nu se aplica daca compozitia chimica indica un conti nut minim de AI total de 0,020 % sau daca alte elemente de fixare a azotului sunt

..-
..-
<:)
N
M
<:)
(;;j
<:)

u
<t.-

i=
<t.
:2
o
z
w
u
en
w
.!i
c:
III
E
o
0:::
c:
:a
Q)
•..
III
.!::!
"tl
•..
III
"tl
-c:
III
en
Q)
"tl
III
:;:::
III 18
'u
ol/I
<t.
SR EN 10025-5:2005

19a) Starea de livrare +N sau +AR este ceruta (a se vedea 6.3);

19b) Starea de livrare +AR este ceruta cu verificarea caracteristicilor mecanice pe


epruvete normalizate (a se vedea 7.3.1.3);

21) Marimea grauntelui trebuie verificata pentru produsele din calitatile J2 ~i K2 cu grosimi
nominale < 6 mm (a se vedea 7.3.2.3).

Tablul1 - Forme de prod use pentru diferite marci de otel cu rezistenta Imbunatatita la
coroziunea atmosferica In functie de grosimea lor

xSarma
Simbolizare x Grosime mm mm
~Bare
~150
40
1.8945
Conform
EN xGrosime
10027-2
1.8965
60
1.8959
1.8946
1
1.8961
.8958
1.8967 nominal a
laminata
Prod x use sau diametru
plate
Produse lungi nominal
l?i CR 10260
Profile

.•...

oN
.•...

M
o
N
o
<{
U
i=
<
~
o
w
z
u
rn
w
.!i
c:
ctl
E
"o
c:
'C
C1l
•...
ctl
.!:::!
"t:I
•...
ctl
"t:I

-
rn
c:
ctl

C1l
"t:I
ctl
+:l
ctl
'u
o
<f/)

16
SR EN 10025-5:2005

A se vedea optiunea 2.

9 Pregatirea probelor §i a epruvetelor

9.1 Prelevarea ~i pregatirea probelor pentru analiza chimica

Pregatirea probelor pentru analiza chimica pe produs trebuie realizata conform EN 10025-1.

9.2 Locul ~i pozi1ia probelor ~i epruvetelor pentru lncercari mecanice

9.2.1 Generalitati

Locul §i pozitia probelor §i epruvetelor pentru Tncercarile mecanice trebuie sa fie conform EN 10025-1.

9.2.2 Pregatire probe

Suplimentar fata de EN 10025-1 probele trebuie prelevate astfel:


'P"
oN
'P"
- pentru produsele mai groase ale unitatii de receptie, exceptie fac produsele plate de calitate JO,
M probele sunt prelevate din oricare produs al unitatii de Tncercare.
o
N
o - din oricare produs al unitatii de Tncercare pentru produsele din calitatile J2 §i K2 §i pentru produsele
<i.
u Tn starea de livrare + N (a se vedea 3.1).
i=
<C
:!: 9.2.3 Pregatirea epruvetelor
o
z
w
U Pregatirea epruvetelor pentru Tncercari mecanice trebuie sa fie conform EN 10025-1.
II)
w
cd' 9.3 Notarea probelor §Oiepruvetelor
'2
ctl
E Probele §i epruvetele trebuie marcate conform EN 10025-1,
o
0::
c:
'5 10 Metode de incercare
~
ctl
.!::! 10.1 Analiza chimica
"'C
...
ctl
"'C
Analiza chimica trebuie efectuata conform EN 10025-1.
-c:
ctl

II)
Ql 10.2 incercari mecanice
"'C
ctl
:;:;
ctl Incercarile mecanice trebuie efectuate conform EN 10025-1.
'u
o
VI
<C 10.3 Examinari cu ultrasunete

Examinarile cu ultrasunete trebuie efectuate conform EN 10025-1.

10.4 Contraprobe

Contraprobele trebuie efectuate conform EN 10025-1.

11 Marcare, etichetare, ambalare

Marcarea, etichetarea §i ambalarea trebuie efectuate conform EN 10025-1.

A se vedea optiunea 10.

12 Reclama~ii
T oate reclamatiile trebuie rezolvate conform EN 10025-1.

14
SR EN 10025-5:2005

7.4.2.3 Aptitudinea la faI~uire

Daca se specifica In comanda, tablele ,benzile, §i platbenzile (Iatime < 150 mm) cu 0 grosime
nominala ~ 20 mm trebuie sa fie apte pentru faltuire fara fisurare cu 0 raza de curbura minima indicata
In tabelul 6. Marcile !?icalitatile la care acestea se aplica sunt prezentate In tabelul 6.

A se vedea optiunea 11c.

NOTA - Formarea la rece conduce la 0 reducere a ductilitatii.

7.5 Starea suprafetei


7.5.1 Benzi

Starea suprafetei nu compromite utilizarea respectiva a marcii de otel daca se aplica un proces de
punere In opera adecvat.

•.. 7.5.2 Table, platbenzi


•..
C
N
M EN 10163 par\ile 1 ;;i 2 se aplica pentru discontinuitatile de suprafata admise §i la remedierea
cN defectelor de suprafata prin polizare sau/;;i sudare. In lipsa unui acord contrar la comanda, trebuie sa
c se aplice c1asaA, subclasa 1 din EN 10163-3.
-i
u
i= A se vedea optiunea 16.
<I:
:E
o
z 7.5.3 Profile
w
U
(I)
w EN 10163 par\ile 1 !?i 3 se aplica pentru discontinuitatile de suprafata admise !?i la remedierea
.!i defectelor de suprafata prin polizare sau/§i sudare. In lipsa unui acord contrar la comanda, trebuie sa
c:
nl
se aplice clasa C, subclasa 1 din EN 10163-3.
E
o
0:: 7.5.4 Bare §i sarma laminata
.!:
1j
~ EN 10221 se aplica pentru discontinuitatile de suprafata admise §i la remedierea defectelor de
nl
.!::!
suprafata prin sablare sau/;;i sudare. In lipsa unui acord contrar la comanda, trebuie sa se aplice clasa
1j
•.. AdinEN10221.
nl
1j
c:
nl
•.. A se vedea optiunea 17
(I)
ell
1j 7.6 Defecte interne
nl
+-
nl
'u Nivelul admis de defecte interne trebuie sa fie conform EN 10025-1.
o
rJ)
<I:
A se vedea optiunea 6 (pentru prod use plate).

A se vedea optiunea 7 (pentru profile I cu aripi paralele ~i profile IPE).

A se vedea optiunea 8 (pentru bare).

7.7 Dimensiuni, tolerante la dimensiuni ~i la forma, mase

7.7.1 Dimensiuni, tolerante la dimensiuni §i la forma trebuie sa fie conform conditiilor din comanda
prin referire la standardele europene aplicabile conform 2.2 §i conform 7.7.1 din EN 10025-1:2004.

In lipsa unui acord contrar la momentul comandarii, pentru tolerantele tablelor groase laminate la cald,
conditiile de baza trebuie sa fie conform EN 10029, inclusiv tolerantele la grosime, c1asaA.

A se vedea optiunea 18.

Pentru tablele obtinute din benzi laminate la cald continuu, tolerantele la grosime trebuie sa fie
conform EN 10051.

12
SR EN 10025-5:2005

b) FF - Otel calmat complet conti nand elemente pentru fixarea azotului in cantitati sufiGiente
pentru fixarea azotului (de exemplu continut minim de aluminiu total de 0,020 %). In mod
obi~nuit se recomanda minimum un raport de 2:1 intre aluminiu ~i azot daca nu sunt alte
elemente de fixare a azotului. Celelalte elemente trebuie indicate Tn documentul de
inspectie.

6.3 Stare de livrare

Starile de livrare ale produselor lungi ~i ale produselor plate laminate pe laminoare continue sunt
lasate la alegerea producatorului. Starile de Iivrare ale produselor obtinute pe laminoare quatro pot fi
numa! +AR sau +N, la alegerea producatorului.

Starile de livrare +AR sau +N pot fi convenite la momentul comandarii.

A se vedea optiunea 19a.

Daca este cerut un document de inspectie (a se vedea 8.2) , starile de Iivrare trebuie indicate Tn
•....
acesta cu specificarea simbolului (+N, +AR sau +M). In cazul produselor comandate Tn starile de
oN
•....
livrare +N sau +AR, simbolul specific (+N sau +AR) trebuie adaugat la notare (a se vedea 4.2.2) .
M
o 7 Conditii,
N
o
<-
Co) 7.1 Generalita1i
i=
<
:!E Urmatoarele conditii se aplica cand prelevarea, pregatirea epruvetelor §i incercarile sunt efectuate
o
zw conform articolelor 8,9 §i 10.
Co)
en
w 7.2 Compozi1ie chimica
.~
!:
ra 7.2.1 Compozitia chim!ca determinata prin analiza chimica pe otel lichid trebuie sa fie conform
E valorilor din tabelul 2.
o
0::
!: 7.2.2 Pentru analiza chimica pe produs se aplica abaterile din tabelul 3.
"tl
ell
...
ra
N Analiza chi mica pe produs se efectueaza daca este specificata la momentul comandarii.
'5
...
ra
"C A se vedea optiunea 2.
-!:
ra
en
ell
7.2.3 Valorile maxime ale carbonului echivalent (CEV) determinat pe baza analizei chimice pe 0tel
"C
ra
lichid trebuie sa fie de 0,44 % pentru marca de otel S355 ~i de 0,52 % pentru marca de otel 8235,
:;::;
ra
pentru toate grosimile. Pentru formula de calcul a valorii carbonului echivalent, a se vedea 7.2.3 din
'(3 EN 10025-1 :2004.
oIn
< 7.3 Caracteristici mecanice

7.3.1 GeneralitcW

7.3.1.1 Pentru produsele livrate conform conditiilor de inspectie mentionate Tnarticolele 8,9 §i 10 §i Tn
starile de Iivrare specificate la 6.3, caracteristicile mecanice trebuie sa fie conform valorilor indicate Tn
tabelele 4 ~i 5.

7.3.1.2 Pentru produsele comandate §i livrate Tn stare normalizata sau laminare normalizanta (a se
vedea 6.3), caracteristicile mecanice trebuie sa fie conform tabelelor 4 ~i 5 Tn stare normalizata sau
laminare normalizanta precum ~i la normalizare dupa un tratament termic dupa livrare.

7.3.1.3 Pentru produsele din calitatile J2 ~i K2 Iivrate Tn stare laminare bruta pentru normalizare la
cumparator, probele trebuie supuse unui tratament de normalizare daCE! s-a cerut la momentul
comandarii. Valorile obtinute pe probe normalizate trebuie sa fie conform prezentului standard
european. Rezultatele trebuie raportate Tndocumentul de inspectie.

A se vedea optiunea 19b (in legatura cu +AR).


10
SR EN 10025-5:2005

Notarea abreviata a acestei stari de livrare este +N.

NOTA - In publicatiile internationale, laminarea normalizanta :;;i lamina rea termomecanica pot fi notate cu
expresia" laminare controlata ". Avand in vedere diferen\ele de utilizare a produselor. este neeesar sa se faea 0
distinctie Tntre ace:;;ti termeni.

3.2
laminare bruta

stare de livrare fara conditii speciale de laminare ~i!sau de tratament termic.

Notarea abreviata a acestei stari de livrare este +AR.

3.3
otel cu rezistenta Imbunatatita la coroziunea atmosferica

otel Tn care un numar de elemente de aliere ca P, Cu, Cr, Ni, Mo, ..... au fast adaugate cu scopul maririi
rezistentei la coroziunea atmosferica prin formarea unui oxid autoprotector pe matul de baza sub
.•..
influenta conditiilor atmosferice .
o
.•..
C'\l
M
o NOTA 1 - Olelul cu rezistenla Imbunatatita la coroziunea atmosferica este adesea numit aIel patinabil sau otel
N
o auto protector.
<
u NOTA 2 - Informalii suplimentare referitoare la utilizarea olelurilor cu rezistenla Imbunatatita la coroziunea
i=
« atmosferica sunt prezentate In anexa C.
:iE
oz
w
4 Clasificare ~i notare
U
en
w 4.1 Clasificare
~
c:
I'll 4.1.1 Clase principale de calitate
E
o
0::
c: Marcile de otel specificate in acest standard trebuie clasificate ca oteluri speciale aliate, conform
"tl EN 10020.
~
I'll
.!::!
"tl
4.1.2 Marci §i calitati
"-
I'll
"tl
c: Prezentul standard specifica marcile de otel S235 §i S355 (a se vedea tabelul 5) care difera prin
I'll
caracteristicile lor mecanice.
en
CIJ
"tl
I'll Marcile de otel pot fi livrate Tn calitatile JO, J2 ~i K2. Calitatile difera prin valorile energiei de rupere la
••
I'll Tncovoiere prin ~oc.
'(3
o
VI
« Marca de 0tel S355 este subdivizata Tn c1asele W ~i WP, care difera Tn principal prin continutullor de
carbon ~i fosfor (a se vedea tabelele 2 ~i 3) ~i disponibilitatea lor (a se vedea tabeluI1).

4.2 Notare

4.2.1 Notarea trebuie sa fie conform EN 10025-1.

NOTA - Pentru 0 lista a corespondenlei notarilor anterioare :;;i a notarilor din EURONORM 155 (1980) ~i
EN 10155:1993 a se vedea anexa A, tabelul A.1.

4.2.2 Notarea trebuie sa contina:

numarul prezentului standard european (EN 10025-5);

simbolizarea alfanumerica sau numerica; simbolizarea alfanumerica care consta din:

- simbolul S (pentru otel pentru constructii metalice);

8
SR EN 10025-5:2005

1 Obiect ~i domeniu de aplicare

Partea 5 a prezentului standard specifica Tmpreuna cu partea 1, Gonditiile tehnice de Iivrare a


produselor plate ~i lungi din otel laminate la cald cu rezistenta Tmbunatatita la coroziunea atmosferica
pentru marcile $i calitatile prezentate in tabelele 2 ~i 3 (compozitia chimica) ?i 4 ?i 5 (caracteristici
mecanice), Tnstare de livrare obi$nuita, conform 6.3.

Grosimile Tn care pot fi livrate produsele executate din marcile ~i calitatile de otel specificate Tn
prezentul standard sunt prezentate Tntabelul 1.

Suplimentar fata de EN 10025-1 :2004, otelurile specificate in prezentul standard sunt destinate in
special la utilizarea elementelor sudate, ~uruburilor §i niturilor componente care trebuie sa aiba 0
rezistenta la Goroziunea atmosferica imbunatatita pentru lucru la temperatura ambianta (sub rezerva
restrictiilor de la 7.4.1).

0telurile specificate Tnaceasta parte 5 nu sunt destinate a fi supuse unui tratament termic cu exceptia
produsele livrate in stare +N. ° recoacere de detensionare este permisa (a se vedea nota de la
7.3.1.1 din EN 10025-1:2004. Produsele livrate Tn starea +N pot fi formate la cald ~i/sau normalizate
.•....

o
.•....

N
dupa livrare (a se vedea articoluI3) .
M
o 2 Referinte
, normative
N
o
c{
u UrmiHoarele referinte sunt necesare pentru aplicarea acestui standard. Pentru referintele datate se
i= aplica numai editia citata. Pentru referintele nedatate se aplica ultima editie la care se face referire
« (inclusiv amendamentele).
::!:
o
z
w 2.1 Standarde generale
u
en
w
EN 10020:2000 Definition and classification of grades of steel.
.!2
r::
~
E EN 10025-1 :2004 Hot rolled products of structural steels. Part 1: General technical delivery
o conditions.
c:::
r::
"C
Q) EN 10027-1 Designation systems for steels. Part 1: Steel names, principal symbols.
...
~
.!::!
"C
... EN 10027-2 Designation systems for steels. Part 2: Numerical system.
~
"C

-~
r::

en
EN 10163-1 Delivery requirements for surface condition of hot-rolled steel plates,
wide flats and sections. Part 1: General requirements
Q)
"C
~
~~ EN 10163-2 Delivery requirements for surface condition of hot-rolled steel plates,
'(3 wide flats and sections. Part 2: Plates and wide flats.
oIII
« EN 10163-3 Delivery requirements for surface condition of hot-rolled steel plates,
wide flats and sections. Part 3: Sections.

EN 10164 Steel products with improved deformation properties perpendicular to


the surface of the product. Technical delivery conditions.

EN 10221 Surface quality classes for hot-rolled bars and rods. Technical delivery
conditions

CR 10260 Designation systems for steels. Additional symbols

2.2 Standarde de dimensiuni §i tolerante (a se vedea 7.7.1)


EN 10017 Steel rod for drawing and/or cold rolling. Dimensions and tolerances

EN 10024 Hot rolled taper flange I sections. Tolerances on shape and dimensions.

6
SR EN 10025-5:2005

12 Reclamatii , ,"""""", "" "." 14

13 Optiuni (a se vedea 5,2) "."." "" . ................................ " """, 15

Anexa A (informative) Lista simbolizarilor anterioare corespondente , """." 22

Anexa B (informative) Lista de standarde nationale corespondente cu standardele EURONORM ....23

Anexa C (informative) Informatii suplimentare pentru utilizarea otelurilor cu rezistenta Tmbunatatita la


coroziunea atmosferice ,." ,., , " 24

Anexa 0 (informative) Note referitoare la asamblare" ..""""""" """""""" .."."".""""" """.25

Bibliografie " ,.., , ,., ,26


.•...

oN
.•...

M
o
N
o
<i
(,)
i=
<I:
::!:
o
z
w
(,)
en
w
.!2
l:
co
E
o
0::
l:
"'0
Q)
•...
CO

.t!
"'0
•...
CO
"'0

-l:
CO

en
Q)
"'0
CO
+<
CO

'y
o
Vl
<I:

4
SR EN 10025-5:2005

Cuprins
Pagina

Preambul _. 5

Obiect §i domeniu de aplicare 6

«
l:
00N
:0
"C
'y
UJ
«0
Nz0l:.0..
u::i:
...
:;;
:0N
0
ell
3
2
4.1
55.1
6.1
6.2
4.2
5.2
6.3
4.1.2 Referinte normative __ __ 6
u
.•..
ell '2
"C
enM
E
tIl
ell
Cell
0::
UJ/)
i=
ell
<i.
Q)
Cll
4
6
4.1.1
7.4
7.3
7.3.1
7.3.2
2.1
7.1
2.3
7.2
2.2
7.3.3 Standarde generale ._ 6
.•.. 7

Standarde de dimensiuni l?i tolerante (a se vedea 7.7.1) 6

Standarde de Tncercari 7

Termeni l?i definitii. 7

Clasificare l?i notare 8

Clasificare 8

Clase principale de calitate 8

Marci l?i calitati 8

Nota re 8

Informatii furnizate de catre cumparator 9

Informatii obligatorii 9

Optiuni 9

Procedeu de fabricare 9

Procedeu de elaborare a otelului 9

Dezoxidare sau marime de graunte 9

Stare de livrare 10

Conditii 10

Generalitati 10

Compozitie chimica 10

Caracteristici mecanice 10

Ge ne ra Iitati 10

Caracteristicile la Tncercarea de Tncovoiere prin l?oc --- 11

Caracteristici de deformare Tmbunatatite pe directie perpendiculara pe suprafata 11

Caracteristici tehnologice __ 11

2
Preambul na~ional
Acest standard reprezinta versiunea romana a textului Tn limba engleza a standardului european
EN 10025-5:2004

Standardul reprezinta revizuirea SR EN 10155: 1995 pe care-I inlocuie§te.

Acest standard specifica impreuna cu SR EN 10025-1 :2005, conditiile tehnice de livrare a produselor
plate §i lungi din oiellaminate la cald cu rezistenia imbunatatita la coroziunea atmosferica.

0telurile specificate in prezentul standard sunt destinate in special la utilizarea elementelor sudate,
§uruburilor §i niturilor componente care trebule sa alba 0 rezistenta la coroziunea atmosferica
imbunataiita pentru lucru la temperatura ambianta.

0ielurile specificate Tn acest standard nu sunt destinate a fi supuse unui tratament termic cu excePiia
produsele Iivrate in stare +N.° recoacere de detensionare este permisa. Produsele Iivrate in starea
+N pot fi formate la cald §i/sau normalizate dupa livrare
.•...

c Corespondenta dintre standardele europene citate la referinte §i standardele romane este prezentata
~ in anexa nationala NA.
Cl
N
Cl
<i.
u
i=
<C
:!:
o
z
w
U
(J)
w
.~
c:
~
E
o
ct::
c:
"tl
CIl
•...
~
.~
"tl
•...
~
"tl
c:
~
en
CIl
"'C

;:~~
'u
o
III
<C

S-ar putea să vă placă și