Sunteți pe pagina 1din 29

ICS 77.140.10; 77.140.

50

SR EN 10025-6+A1
ill; "~.. "',' ~ ~ ,,-,
__
~...•. e~~) ,.:,/";1

STANDARD ROMAN Noiembrie 2009

Produse laminate la cald din oteluri pentru


constructii,
Partea 6: Conditii tehnice de Iivrare pentru
produse plate din otel cu Iimita de curgere
ridicata In stare calita §i revenita
•..
•..
o'" Hot rolled products of structural steels. Part 6: Technical
N
delivery conditions for flat products of high yield strength
o structural steels in the quenched and tempered condition
<i
u
i=
«:!: Produits lamines a chaud en aciers de construction. Partie 6:
o Conditions techniques de livraison pour produits plats des
zw aciers a haute limite d'elasticite a I'etat trempe et revenu
U
(J)
w
.!i'
s:::::

co
E
o
0::
s:::::
APROBARE IAprobat de Directorul General al ASRO la 30 noiembrie 2009
"'C Standardul European EN 10025-6:2004+A 1:2009 are statutul
Q)
•...
CO
unui standard roman
.!:!
"'C
•...
Tnlocuie~te SR EN 10025-6:2005
CO
"'C

-s:::::

CO

(J)
CORESPONDENTA IEN
Prezentul standard este identic cu standardul european
Q)
"'C 10025-6:2004+A 1:2009
to
'0 This standard is identical with the European Standard
o
«tn EN 10025-6:2004+A 1:2009

La presente norme est identique a la Norme europeenne


EN 10025-6:2004+A 1:2009

ASOCIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA (ASRO)


str. Mendeleev 21-25, cod 010362, Bucure~ti
Adresa po~tala:
Tel.: +4021 3163296, Fax: +40213160870
Director General:
Direc\ia Standardizare: Tel. +402131017 30, +40213104308, +40213124744, Fax: +40213155870
Directia Publicatii - Servo Vanzari/Abonamente: Tel. +4021 31677 25, Fax + 40 21 317 2514, +4021 3129488,
, 'Serviciul Redactie - Marketing, Drepturi de Autor + 40 21 3169974
© ASRO Reproducerea sau utilizarea integra Iii sau partia1ii a prezentului standard In ariee publieatii ~i prin ariee praeedeu
(electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc,) este interzisa daca nu exista acordul scris al ASRO

Ref.; SR EN 10025-6+A 1:2009 Edi~ia 1


STANDARD EUROPEAN EN 10025-6:2004+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE
EUROPAISCHE NORM Mai 2009

ICS 77.140.10; 77.140.50 inlocuiel?teEN 10025-6:2004

Versiunea romana

Produse laminate la cald din oteluri pentru constructii. Partea 6: Conditii


tehnice de livrare pentru produse plate din oteluri cu limita de curgere ridicata
In stare calita §i revenita
.•..
.•..
o Produits lamines a chaud en
'"'I Hot rolled products of structural Warmgewalzte Erzeugnisse aus
steels. Part 6: Technical delivery aciers de construction. Partie 6: Baustahlen. Teil 6: Technische
N
o conditions for flat products of Conditions techniques de Lieferbedingungen fOr
<i high yield strength structural livraison pour produits plats des Flacherzeugnnisse aus Stahlen
u steels in the quenched and aciers a haute limite d'elasticite a mit h6herer Streckgrenze im
i=
<l: tempered condition I'etat trempe et revenu vergOteten Zustand
:E
o
z
w
u
en
w Acest standard european a fost adoptat de CEN la 1 aprilie 2004 9i include amendamentul 1 aprobat
.!i de CEN la 17 aprilie 2009.
s::
~
E
o Membrii CEN au obligatia sa respecte Regulamentul Intern CEN/CENELEC care stipuleaza conditiile
0:::
s:: In care acestui standard european i se atribuie statutul de standard national, fara nici 0 modificare.
:c Listele actualizate 9i referin1ele bibliografice referitoare la aceste standarde na1ionale pot fi ob1inute pe
Ql
•..
~ baza de cerere de la Centrul de Management sau arice membru CEN .
.!:!
"0
•..
~ Acest standard european exista In trei versiuni oficiale (engleza, franceza, germana). 0 versiunea In
"0
s::
~ oricare alta limM, realizata prin traducerea sub responsabilitatea unui membru CEN, Tn limba sa
.•....
en na1ionala 9i notificata la Centrul de Management, are acela9i statut ca 9i versiunile oficiale .
Ql
-c
Membrii CEN sunt organismele na1ionale de standardizare din Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru,
<0
'u Danemarca, Elve1ia, Estonia, Finlanda, Fran1a, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia,
oIII Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica CeM,
<l: Romania, Siovacia, Slovenia, Spania, Suedia 9i Ungaria.

CEN
COMITETUL EUROPEAN DE STANDARDIZARE
Committee for Standardization
Comite Europeen de Normal/sat/on
Europaisches Komitee fUr Normung European
Centru de management: rue de Stassart 36, B-1 050 Bruxelles

© 2009 CEN Toate drepturilede exploataresub orice forma l?iTn Ref. EN 10025-6:2004+A 1:2009 RO
orice mod sunt rezervatemembrilornational!CEN.
SR EN 10025-6+A 1:2009

8.3.3 Verificarea compozi1iei chimice 11


8.4 incercari pentru efectuarea inspec1iei specifice 12
9 Pregatirea probelor ~i epruvetelor 12
9.1 Prelevarea ~i pregatirea probelor pentru analiza chimica 12
9.2 Locul ~i orientarea probelor ~i epruvetelor pentru Tncercari mecanice 12
9.2.1 Generalita1i 12
9.2.2 Pregatirea probelor 12
9.2.3 Pregatirea epruvetelor 12
9.2.4 Epruvete pentru Tncercarea de Tncovoiere prin ~oc 12
9.3 Identificarea probelor $i a epruvetelor 13
10 Metode de Tncercare 13
10.1 Analiza chimica 13
.,....

oN
.,....
10.2 Incercari mecanice 13
10.3 Examinari cu ultrasunete 13
N
o 10.4 Contraprobe 13
<i
u 11 Marcare, etichetare, ambalare 13
i=
<
:?i 12 Reclamatii 13
zwo 13 Optiuni (a se vedea 5.2) 13
uen
w Anexa A (informative) Lista simbolizarilor anterioare corespondente 21
.!i
c::
Anexa B (informativa) Lista standardelor nationale care corespund cu CECO IC 2 22
C\l

E Anexa C (informativa) 23
o
a::
c:: Bib Iiografie 24
"tl
~
.~
C\l

"tl
•..
C\l
"tl
-c::
C\l

en
CIl
"tl

3
SR EN 10025-6+A 1:2009

1 Domeniu de aplicare

Partea 6 a acestui document specifica Impreuna cu partea 1, condi1iile pentru produsele plate din
o1eluri aliate speciale cu Iimita de curgere ridicata. Marcile ~i calita1ile sunt prezentate In tabelele de la
2 pan a la 4 (compozitia chimica) $i de la 5 pana la 7 (caracteristicile mecanice) $i sunt livrate In stare
calita $i revenita conform 6.3.

01elurile specificate In acest document sunt aplicabile pentru produsele plate laminate la cald cu
grosimi nominale minime de 3 mm ?i grosimi nominale maxime ::; 150 mm pentru marcile S460, S500,
S550, S620 $i S690, cu grosimi nominale maxi me ~ 100 mm pentru marca S890 $i grosimi nominale
maxime ::; 50 mm pentru marca S960 ?i otelurile care au dupa calire ?i revenire 0 limita de curgere
minima de la 460 MPa 1) pana la 960 MPa 1).

2 Referinte normative
Urmatoarele referinte sunt necesare pentru aplicarea acestui standard. Pentru referintele datate se
.•...
aplica numai editia citata. Pentru referintele nedatate se aplica ultima editie la care se face referire
o
.•... (inclusiv amendamentele) .
""

2.1 Standarde generale


oN
<t.-
u EN 1011-2, Welding. Recommendations for welding of metallic materials. Part 2: Arc welding of ferrific
i= steels
<t.
:iE
o
z EN 10020:2000, Definition and classification of grades of steel.
w
u
rn EN 10025-1 :2004, Hot rolled products of structural steels. Part 1: General technical delivery
w
conditions. ,
.!i
t:
ell
E EN 10027-1, Designation systems for steels. Part 1: Steel names, principal symbols.
o
c::
t: EN 10027-2, Designation systems for steels. Part 2: Numerical system.
"0
'-
Gl
ell EN 10163-1, Delivery requirements for surface condition of hot-rolled steel plates, wide flats and
.~
'-
"'C sections. Part 1: General requirements
ell
"0
-t:
ell

rn
EN 10163-2, Delivery requirements for surface condition of hot-rolled steel plates, wide flats and
sections. Part 2: Plates and wide flats.
Gl
"0
EN 10164, Steel products with improved deformation properties perpendicular to the surface of the
product. Technical delivery conditions.

~ text §ters <51

2.2 Standarde de dimensiuni ~i tolerante (a se vedea 7.7.1)

EN 10029, Hot rolled steel plates 3 mm thick or above. Tolerances on dimensions, shape and mass.

EN 10048, Hot rolled narrow steel strip. Tolerances on dimensions and shape

EN 10051, Continuously hot-rolled uncoated plate, sheet and strip of non-alloz steels. Tolerances on
dimensions and shape.

EN 10162, Cold rolled steel sections. Technical delivery conditions. Dimensional and cross-sectional
tolerances.

1) 1 MPa = 1 N/mm2

5
SR EN 10025-6+A 1:2009

- simbolul S (pentru otel de constructii metalice);

- valoarea limitei de curgere mini me specificate pentru grosimi .s 150 mm exprimate Tn


MPa 1)

- stare a de livrare Q;

- literele L sau L 1 pentru calitaiile care au 0 valoare minima specificata a energiei de rupere
la Tncercarea de Tncovoiere prin 90C la temperaturi superioare sau egale cu - 40 DC sau - 60 DC.

EXEMPLU 0tel de constructie (S) care are 0 valoare minima specificatE! a limitei de curgere la temperatura
ambianta de 460 MPa 1), Tnstarea de livrare calita 9i revenita (Q) 9i de calitate L:

0tel EN 10025-6-S460QL

sau

0tel EN 10025-6-1.8906
.•...

oN
.•...

5 Informatii furnizate de catre cumparator


N
o
<i 5.1 Informalii obligatorii
u
i=
<C Informatiile furnizate de catre cumparator la momentul comandarii sunt specificate Tn EN 10025-1.
:E
o
z
w Suplimentar faia de EN 10025-1, urmatoarele informatii trebuie furnizate de cumparator la momentul
u
(/)
comandarii:
w
Ii
'2
a) tipul documentului de inspectie (a se vedea 8.2);
~
E
o
0::
5.2 OPliuni
r:::
"'C Un numar de opiiuni sunt specificate la articolul 13. In cazul Tn care cumparatorul nu specifica dorinia
Q.)
•.. de a implementa una din optiuni, producatorul trebuie sa livreze conform specificaiiilor de baza .
I1l
,!:!
"'C
•..
~ 6 Procedeu de tabricare
"'C

-r:::
~
(/)
Q.)
6.1 Procedeu de elaborare a olelului
"'C

,~ Procedeul de elaborare a otelului trebuie sa fie conform EN 10025-1. Procedeul de elaborare a marcii
'(3 de oiel respective trebuie comunicat producatorului daca acest lucru este specificat In comanda.
o
III
<C
A se vedea opiiunea 1.

6.2 Dezoxidare sau marime de graunte

Oielurile specificate Tn acest document trebuie calmate complet. 0telurile trebuie sa prezinte 0
structura cu granulaiie fina care contine elemente care fixeaza azotul Tn cantitati suficiente pentru
fixarea efectiva a azotului.

6.3 Stare de livrare

Produsele trebuie Iivrate In starea calita 9i revenita (Q), definita conform articolului 3.

NOTA - Tratamentul de calire directa dupa laminarea la cald urmata de 0 revenire este considerat ca un
tratament echivalent cu un tratament de calire 9i revenire conventional.

1) 1 MPa = 1 N/mm2

7
SR EN 10025-6+A 1:2009

7.3.2.2 0 alta temperatura (indicata Tn tabelele 6 ~i 7) poate face obiectul unui acord la momentul
cererii de oferta ~i al comandariL

A 5e vedea optiunea 3

7.3.2.3 Prin acord la momentul cererii de oferta !:;)ial comandarii, valorile energiei de rupere la
Tncercarea de Tncovoiere prin $OC pe epruvete transversale prezentate In tabelul 7 trebuie aplicate In
locul valorilor longitudinale.

A 5e vedea optiunea 30.

7.3.3 Caracteristici de deformare imbunatalite pe direclie perpendiculara pe suprafala

Daca se convine la momentul comandarii, produsele trebuie sa fie conform cu una din conditiile
prevazute TnEN 10164.

A se vedea oP1iunea 4 .
.•..
.•..
o
C'I
7.4 Caracteristici tehnologice

N 7.4.1 Sudabilitate
o
<t."
() 01elurile specificate Tn prezentul standard european nu sunt apte nelimitat la sudare conform
i= procedeelor diverse deoarece comportarea otelului Tn timpul §i dupa sudare nu depinde numai de
<t.
::a: material dar ~i de dimensiuni §i de forma §i de procesul de elaborare §i de conditiile de utilizare a
o elementelor.
z
w
()
CI)
w Conditiile generale referitoare la sudarea cu arc a otelurilor specificate Tn acest document sunt
ell
conform EN 1011-2.
'2
ro
E NOTA - Odata cu cre:;;terea grosimii :;;i a valorii rezistentei produsului se poate produce fisurarea la rece.
o Fisurarea la rece rezulta din combinarea urmatorilor factori:
It:
.E
"C
OJ
cantitatea de hidrogen difuzibil in metalul sudat;
•..
ro
.~
"C o structura fragila in zona influen\ata termic;
•..
ro
"C
l:ro concentratori importan\i de tensiuni de trac\iune in asamblarea sudata.
en
OJ
"C 7.4.2 Aptitudine la formare
<0
'u 7.4.2.1 Generalitali
o
tn
<t. NOTA - Recomandari referitoare la forma rea la rece, formarea
E.i) la cald :;;i indreptarea cu flacara sunt
prezentate in CEN/TR 10347. ®l

7.4.2.2 Formare la cald

Ei> Formarea nu se recomanda In cazul otelurilor calite §i revenite deoarece tratamentul necesar dupa
formarea la cald este foarte dificil de reprodus. ®.I

7.4.2.3 Aptitudinea la formare la rece

7.4.2.3.1 Generalita1i

NOTA - Formarea la rece conduce la 0 reducere a ductilita\ii. In plus, este necesar sa se aten\ioneze asupra
riscului rupturii fragile asociata cu zincarea la cald.

9
SR EN 10025-6+A 1:2009

7.7 Tolerante la dimensiuni §i la forma, mase

7.7.1 Dimensiunile, toleranlele la dimensiuni §i la forma trebuie sa fie conform Gonditiilor din
Gomanda conform 22 §i 7.7.1 din EN 10025-1:2004.

in lipsa unui acord la comanda, pentru toleraniele tablelor laminate la cald, condiiiile de baza trebuie
sa fie conform EN 10029 inclusiv tolerantele la grosime a c1asei A

A se vedea optiunea 18.

Pentru tablele obtinute din benzi laminate la cald continuu, tolerantele la grosime trebuie sa fie
conform EN 10051.

7.7.2 Masa nominala trebuie sa fie conform EN 10025-1.

8 Inspectii
.•..
8.1 Generalitati
o
.•..

~
Produsele trebuie livrate fie cu inspectii specifice sau nespecifice pentru a confirma conformitatea cu
N
o comanda §i acest document.
<i
u
i= 8.2 Documente §i tipuri de inspec1ie
«
::i!:
oz Tipul documentului de inspectie trebuie sa fie conform EN 10025-1.
u
UJ

en A se vedea optiunea 9.
UJ

.~
c: 8.3 Frecven1aTncercarilor
ell
E
o 8.3.1 Prelevare probe
0:::
c:
'5
Q.)
Verificarea caracteristicilor mecanice trebuie efectuata pe fiecare §arja.
"-
ell
N
'5
"-
8.3.2 Unitate de Incercare
ell
'tl
-c:
ell

en
8.3.2.1 in lipsa unei specificatie contrare (a se vedea 8.3.2.2) pentru verificarea caracteristicilor
mecanice, unitatea de Tncercare trebuie sa fie de:
Q.)
-C

,0
- 40 tone sau fraciiuni din acestea.
·U
ol/l
Unitatea de Tncercare trebuie sa cuprinda prod use de aceea§i forma §i marca §i din acela§i interval de
<I:
grosimi ca eel specificat Tn tabelul 5 pentru limita de curgere. Grosimea nominala a produselor
cuprinse In unitatea de Tncercare nu trebuie sa difere cu mai mult de 5 mm fata de produsul proba.

8.3.2.2 Daca la momentul cererii de oferta §i al comandarii se specifica numai caracteristicile la


Tncovoiere prin §oc sau caracteristicile la Tncovoiere prin §oc §i caracteristicile la tractiune acestea
trebuie verificate pe fiecare unitate de tratament termic.

A se vedea oPiiunea 13a.

A se vedea optiunea 14a.

8.3.3 Verificarea compoziliei chimice

Verificarea compozitiei chimice trebuie efectuate conform EN 10025-1.

A se vedea optiunea 2.

11
SR EN 10025-6+A 1:2009

- pentru table cu grosimi nominale ~ 40 mm, epruvetele pentru incercarea de incovoiere prin ~oc
trebuie prelevate la un sfert din grosimea tablei.

9.3 Identificarea probelor ;;i a epruvetelor

Identificarea probelor ~i a epruvetelor trebuie sa fie conform EN 10025-1.

10 Metode de incercare

10.1 Analiza chimica

Analiza chi mica trebuie sa fie conform EN 10025-1.

10.2 Incercari mecanice

Incercarile mecanice trebuie sa fie conform EN 10025-1 .

.•..
.•..
o"l Suplimentar fata de EN 10025-1 se aplica urmatoarele nota:

NOTA - Otelurile calite ~i revenite sunt excluse din domeniul de aplicare a EN ISO 2566-1. Tn practica se pot
N
o utiliza valorile din EN ISO 2566-1.
<i
u 10.3 Examinari cu ultrasunete
i=
<I:
:t
oz Examinarile cu ultrasunete trebuie efectuate conform EN 10025-1.
w
u
en 10.4 Contraprobe
w
cO
'2 Contraprobele trebuie efectuate conform EN 10025-1.
ell
E
o
tt::
l::
11 Marcare, etichetare, ambalare
"'C
CIl
•...
ell
Marcarea, etichetare §i ambalarea trebuie sa fie conform EN 10025-1.
.!:!
"'C
•...
ell A se vedea optiunea 10.
"'C

-l::
ell

en Suplimentar fata de EN 10025-1, daca se specifica la momentul cererii de oferta ~i al comandarii,


CIl
-.:J
marcarea trebuie facuta fara poansonare sau numai prin poansonare Tn locurile indicate de catre
cumparator.

A se vedea optiunea 31.

12 Reclamatii
,
T oate reclamatii1e trebuie rezolvate conform EN 10025-1.

13 Op~iuni (a se vedea 5.2)


Urmatoarele optiuni din EN 10025-1 trebuie aplicate:

1) Procedeul de elaborare a otelului trebuie comunicat (a se vedea 6.1);

2) 0 analiza chimica pe produs trebuie realizata; numarul de probe §i elementele ce trebuie


determinate trebuie sa faca obiectul unui acord (a se vedea 7.2.2,8.3.3 §i 8.4.2);

3) Temperatura la care caracteristicile la Tncercarea de Tncovoiere prin §oc trebuie verificate (a se


vedea 7.3.2.2 1?i 8.4.2).

13
SR EN 10025-6+A 1:2009

Tabelul 2 - Compozitia chimica pe otellichid pentru otelurile calite l?i revenite a

max.
Marcamax.max,
SN
% max,
max.
Mn
Cr
Si
%Cu
%
%
P max.
max,
%
Ti
M
%
Nb
Ni
0,020
0,80 V
Z%
0,05oCalitate
r C
0,0050
1,50
0,06
B
1,700,12
0,010
0,015
0,015
0,0500,15
0,70
2,0
% max. b max,
max.
0,20minim max, b
in bLmax, bde
func~ie
Continutul grosimea produsului
de elemente §i0,025
pentru0,020
de condi~iile
marimea de elaborare,
grauntelui trebuieproducatorul poate0,015
sa fie de minim adauga unul sau este
%. Aluminiul mai multe elemente
unul din aceste de aliere pentru
elemente, obtinerea
Continutul minimcaracteristicilor
de 0,015 % sespecificate. (a
aplica pentru
b determinat
aluminiu
se vedea solubil,
L1 aceasta valoare se considera atinsa daca continutul de aluminiu total este de minimum 0,018 %; in caz de litigiu, con~inutul de aluminiu solubil trebuie
7,2.2).

.•..
o
.•..
N
o
C;;

N
o Tabelul 3 - Compozitia chimica pe produs bazata pe tabelul 2 a
<t.-
C,)
j:: Marca SNmax.
max,
max,
%
Si
%%max,
max.
Cr
Mn%
Cu
%
Pmax,
max,
%
Ti
M
B
%Nb
Ni
0,017Zr
%
Vo
%Calitate
bC
0,17b
<t.
0,012
0,025
1,80
0,055
0,016
0,07
0,0060
1,60
0,07
0,74
2,1
0,860,14
max.
Tnfunctie
Con~inutul0,22minim
Lmax. bbde
max. grosimea produsului
de elemente §i 0,030
pentru 0,025
de conditiilegrauntelui
marimea de elaborare,
trebuieproducatorul poate0,010
sa fie de minim adauga unul sau este
%. Aluminiul mai multe elemente
unul din aceste de aliere pentru
elemente. ob~inerea
Con~inutul minimcaracteristicilor
de 0,010 % sespecificate, (a
aplica pentru
:2b determinat
aluminiu
se vedea solubil,
L1 aceasta valoare se considera atinsa daca continutul de aluminiu total este de minimum 0,013 %; in caz de litigiu, continutul de aluminiu solubil trebuie
7,2.2).
zwo
C,)
en
w
.~
l::
C1l

E
o
0:::
l::
"'0
Q)
•...
C1l

.!::!
"'0
•...
C1l
"'0
l::
C1l
...-
en
Q)
"'0
C1l
:;:::
C1l

'(j
16
o
VI
<t.
SR EN 10025-6+A 1:2009

Tabelul 5 - Caracteristicile mecanice la temperatura ambianta pentru 0telurile calite §i revenite

S; -...
940
980 -11
100 110
10
115
-100
-- -620 minima la 0
Simbolizare
1 MPa770650
560
830
490
400
440
>>480
630
580
530
=50>710
760
150
...
880
150
02'3
s; 1.8916
940690
550
1.8933
500
1.8987
1.8986
1.8914
890
1.8984
960
1.8906
460
1.8927
1.8931
%...
1.8940
1.8904
640
1.8925
550
590
100 14
17
1.8988
700
1.8983
16
1.8941930
900
Conform
1.8924
1.8909
EN
150
1.8928
1.8926
1.8908
15
5,65 590
...
..
500
110
540
650 820
.720
770
890
10027-2 770
...procentuala mm minima
670 de curgere
720
830 Grosime
MPa
Alungirea nominala
50 Limita
S; S; 2'3
La
::>: N/mm2
=
50::>:
Rezisten\a
a la trac\iune, Rm
ReH
-JSo
S690QL rupere
S890Q 1
8620QL
8550QL
8500QL
a8460QL
S550Q
8960Q
S690Q
S620Q
8500Q 8460Q

•..
•..
o
"l

N
o
~
u
i=
«
:!:
o
z
w
U
en
w
~
'2
ctl
E
o
0::
c:
'C
Ql
•..
ctl
,!::!
"'C
•..
ctl
"'C
c:
ctl
.•..•
en
~Ql

18
SR EN 10025-6+A1:2009

Tabelul 7 - Valori minime ale energiei de rupere la incovoiere prin §oc pe epruvete transversale
cu crestatura In V pentru oteluri calite ~i revenite, cand incercarea la incovoiere prin iOC pe
epruvete transversale este convenita la momentul comandarii

A se vedea optiunea 30

--
Simbolizare
- -27
20
30
35401.8925
1.8914
1.8941
1.8933
60EN
Conform
1.8940
1.8906
1.8909
1.8926
1.8927
1.8916
1.8984
1.8986
1.8983
1.8987
1.8988
1.8908
1.8924
1.8904
1.8931 30
35
10027-2
1.8928 Valorile minime ale energiei de rupere, in J, la
0
40
EN 10027-1
S550QL
S890Q
S500Q
S550Q
S620Q
S500QL
S620QL
S690QL
S890QL
S960QL 1 Tncercarea
~ters <5Jde Tncovoiere prin ~oc la temperaturi de °C
m S960Q
S460QL1
S460QL S460Q

.•..
.•..
CI
'"'l

N
CI

u
<t.-

i=
<t.
:E
oz
w
U
CJ)
w
.!i
l::
ell
E
o
0::
l::
'5
Q.)
"-
Cll
N
'5
"-
ell
"'C
l::
ell
.•..
CJ)
Q.)
"'C

.~
.(3
o
VI
<t.

20
SR EN 10025-6+A 1:2009

Anexa B
(informativa)

Lista standardelor nationale care corespund cu CECa IC 2

P;'~lna la transformarea CEca IC 2 Tn raport tehnic CEN, 5e poate face referire la standardele
nationale corespondente conform tabelului B.1.

Tabelul 8.1 - Standardele nationale corespondente cu CECa IC 2

EURONORM Suedia
SS
NF BS
064025
Marea
A
Franta 5135
36000 Standarde nationale corespondente in
SEW 088
Britanie
Germania
.•..
.•..
o"l
N
o
<i
u
i=
<C
:!:
o
z
w
U
II)
w
.!2
s:
C'Cl

E
o
c:::
s:
"0
Ql
•..
C'Cl

.!::!
"0
...
C'Cl

"0
-s:
C'Cl

II)
Ql
"0

.1l
.(3
o
111

<C

N1) v v
NOTA NATIONALA - Transformat in CEN/TR 10347

22
SR EN 10025-6+A 1:2009

Bibliografie

~c
C
u
0z0U0
•...
".•..
"0
'u
w
VJ
"-
co
c::
E
Vl
<t.
V
"0
i"E
'I
cQl
=J:l
.!::!
:E Q
c:
co
<t.
[1] EN ISO 1461, Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles - Specifications
<t.-
.!2
.•.. <0N and test methods (ISO 1461:1999).

[3]
[2]
[4J EN ISO 2566-1, Steel - Conversion of elongation values - Part 1: Carbon and low alloy steels
(ISO 2566-1:1984).

EN ISO 14713, Protection against corrosion of iron and steel structures - Zinc and aluminium
coatings - Guidelines (ISO 14713:1999).

15> CEN/TR 10347, Guidance for forming of structural steels in processing <5J

24
(pagina alba)

.•..
.•..
o
"l

N
o
<i
(..)
i=
<1:
:!iE
o
z
w
(..)
fJ)
w
.~
t:
1Il
E
o
~
.5
"t:l
Ql
•...
1Il
.!::!
"t:l
•...
1Il
"t:l
t:
1Il
•...
(/)
Ql
Tl

<1l

·0
o
III
<1:
Standardul european EN 10025-6:2004+A 1:2009 a fast acceptat ca standard roman de catre comitetul
tehnic CT 42 "Oleluri 9i produse de olel".

Membrii CT 42 care au verificat versiunea romana a acestui standard european


EN 10025-6:2004+A 1:2009

Pregedinte ICEM SA dl Mircea Dobrescu

Secretar ICEM SA dna Cristina Anca Moldoveanu

Membri ASRO dna Camelia Negrila

ICEM SA dl $tefan Stan

..-
..-
o
N
M
oN
o
<i
u
i=
«
:!:
oz
w
u
rn
w
,!ff
S;;
III
E
o
a::
c:
'5
Ql
"-
III
,!::!
"t:l
"-
III
"t:l

-c:
III
rn
Ql
"t:l
III
:;:;
III
'(3
oVI
«

Un standard roman nu coniine neaparat totalitatea prevederilor necesare pentru contractare.


Utilizatorii standardului sunt raspunzatori de aplicarea corecta a acestuia.

Este important ca utilizatorii standardelor romane sa se asigure ca sunt Tn posesia ultimei editii 9i a
tuturor modificarilor.

Informatiile referitoare la standardele romane (termenul de Tncepere a aplicarii, modificarile etc.) sunt
publicate TnCatalogul standardelor romane 9i TnBuletinul Standardizarii.
SR EN 10025-6+A 1:2009

Anexa nationala NA
(informativa)

Corespondenta dintre standardele europene citate la referinte §i standardele


romane

Corespondenta dintre standardele europene citate la referinte §i standardele romane este urmatoarea:
EN 1011-2:2001 lOT SR EN 1011-2:2002
Sudare. Recomandari pentru sudarea materialelor metalice.
Partea 2: Sudarea cu arc electric a otelurilor feritice
EN 10020:2000 lOT SR EN 10020:2003
Oefinirea §i clasificarea marcilor de otel
EN 10025-1 :2004 lOT SR EN 10025-1:2005
Produse laminate la cald din 0teluri de constructii. Partea 1:
Conditii tehnice generale de livrare
.•...

oN
.•...
EN 10027-1 :2005 lOT SR EN 10027-1:2006
M Sisteme de simbolizare a otelurilor. Partea 1: Simbolizarea alfa
o numerica
N
o
<i EN 10027-2: 1992 lOT SR EN 10027-2:1996
(,)
i= Sisteme de simbolizare pentru oteluri. Partea 2: Sistemul numeric
<C
:iE
EN 10163-1:2004 lOT SR EN 10163-1:2005
oz Conditii de livrare privind starea suprafetei tablelor, platbenzilor §i
w
(,) profilelor de otellaminate la cald. Partea 1: Generalitati
tJ)
w EN 10163-2:2004 lOT SR EN 10163-2:2005
.!2
t: Conditii tehnice de livrare privind starea suprafetei tablelor,
~ platbenzilor §i profilelor de otellaminate la cald. Partea 2: Table §i
E
o platbenzi
0::
t: EN 10164:2004 lOT SR EN 10164:2005
"C
Q)
•.. 0teluri de construct" cu caracteristici de deformare Tmbunatatite
~
N pe directie perpendiculara pe suprafata produsului. Conditii
:0
•.. tehnice de livrare
~
"C EN 10029:1991 lOT SR EN 10029:1995
-t:
~
tJ) Table de otel laminate la cald, cu grosimi mai mari sau egale cu 3
Q)
"C
mm. Tolerante la dimensiuni, de forma §i la masa
~ EN 10048: 1996 lOT SR EN 10048:1998
:;:::
~
"(3
oII) Banda Tngusta de otel laminata la cald. Toleranta la dimensiuni §i
la forma
<C
EN 10051:1991 lOT SR EN 10051+A1:2000
Table, benzi late §i benzi late fa§iate laminate continuu la cald, din
oteluri aliate §i nealiate. Tolerante la dimensiuni §i de forma
EN 10162:2003 lOT SR EN 10162:2003
Profile de otel formate la rece. Conditii tehnice de livrare.
Tolerante la sectiuni transversale §i la dimensiuni
EN 10160:1999 lOT SR EN 10160:2001
Examinarea ultrasonica a produselor plate de otel cu grosime
egala sau mai mare de 6 mm (Metoda prin reflexie)

Pentru aplicarea acestui standard se utilizeaza standardele europene la care se face referire
(respectiv standardele romane identice cu acestea).
Simbolurile gradelor de echivalenta (lOT - identic), conform SR 10000-8.

25
SR EN 10025-6+A 1:2009

Anexa C
(informativa)

Valori minime ale razelor de curbura interioare pentru faltuire

Tabelul C.1 - Raze de curbura interioare minime recomandate pentru faltuire

Simbolizare
EN
Valorile sunt10027-2
10027-1 Conform
Axa
1.8927
1.8933
1.8916
1.8987
1.8931
1.8984
1.8926
1.8941
1.8988
1.8914
1.8983
1.8924
1.8909
1.8986
1.8925
1.8904
1.8928
1.8908
1.8940
1.8906
direqie
Axa
aplicabile de indoire
5,Ot
4,Ot
3,Ot
4,Ot
Raze
de
pentru in in direc\ie
longitudinala
interioare
transversala
indoire
unghiuri dede curbura
indoire minime pentru grosimi
::;900
mma nominale
3 ::; t::; 16
(t)S4600

.•..
.•..
o
N
M
o
N
o
<i
u
j::
«
:1!:
o
z
w
U
CJ)
W
ra
'2
ra
E
o
0::
i::
"0
CIl
•..
ra
.!:!
"0
•..
ra
"0
-i::
ra
CJ)
CIl
"0
ra
~
'0
o
«
en

23
SR EN 10025-6+A 1:2009

Anexa A
(informativa)

Lista simbolizarilor anterioare corespondente

Tabelul - Lista simbolizarilor anterioare corespondente

E460T
Simbolizarea
Suedia
1.8906
1.8908
1.8925
1.8941
1.8924
1.8916
1.8926
1.8904
1.8909
1.8986
1.8914
1.8931
1.8933
1.8933
1.8908
1.8906
S9600
2615 1.8941
1.8925
S5000L
1.8984 -460
960T
conform
1.8914
StE
1.8988
1.8983
1.8926
1.8984
1.8904
1.8909
1.8924
1.8916
S5500L
S6200
1.8927
2625 1.8927
1.8987
1.8928
1.8988
1.8940
1.8987
1.8931
S9600L
S4600
S4600L
S8900L550T
500T
1.8986
1.8940
S500QL1
S5500
S5000
1.8983
S620QL1
S6900L
S8900
S6900
S6200L 550
620
550
500
E 690T
620T
TStE
1.8928
FeE V- 2624
Germania
1 620
500
690
Franta 500
550
690
620 KT
2614 TStE
137
- VVanterioare echivalente in
500
VV EU Simbolizari
StE
EStE690
690
960
890
550
620
(1983)
TStE 460 V Conform EN 10137-2:1995

.•..
.•..
C>
N
M
C>
N
C>

u
<t."

j::
<t.
:a:
o
z
w
u
fJ)
w
.!i
c:
C1l

E
o
a::
c:
"'C
Ql
•..
C1l

.!:!
"'C
•..
C1l
"'C

-c:
C1l

fJ)
Ql
"'C
C1l
:;:;
C1l

"(3
o
tIJ
<t.

21
SR EN 10025-6+A 1 :2009

Tabelul 6 - Valori minime ale energiei de rupere prin ~oc pe epruvete longitudinale cu
crestatura in V pentru o~eluricalite ~i revenite

-
40-60
- Simbolizare
-50
20
3040 1.8933
1.8941
50
1.8925
EN60
400 10027-2
1.8914
1.8924
1.8983
1.8909
1.8927
1.8906
1.8916
1.8984
1.8986
1.8987
1.8988
Conform
1.8904
1.8931
1.8940
1.8928
1.8908
1.8926 Valorile minime ale energiei de rupere, in J,
EN 10027-1
S620Q
S690Q
S550QL
S620QL
S690QL
S550Q
S960QL
S890Q
S960Q 1 DC temperaturi
la incercarea de incovoiere
de prin ~oc la
S890QL
S460QL 1 S460Q

.•...

o
.•...

N
M
o
N
o
<i
u
i=
<C
::!:
o
z
w
u
en
w
cti
'2
co
E
o
0::
,5:
"'C
C1l
"-
co
,~
"'C
"-
co
"'C

-c:
co

en
C1l
"'C

.~
1U
'(3
o
IJl
<C

19
SR EN 10025-6+A 1:2009

Tabelul 4 -CEV maxim determinat pe baza analizei chimice pe otellichid pentru otelurile calite
~i revenite a

--
>-100
Simbolizare
Pentru>0,83
5150
50
0,77
0,48
0,50
0,82
0,70 1.8914
1.8931
1.8928
1.8927
1.8933
1.8925
1.8986
1.8904
1.8926
1.8908
1.8906
1.8916
Conform
1.8987
1.8988
1.8940
1.8983
1.8941
1.8984
1.8924
1.8909
0,65
EN
0,72
0,475010027-2
CEVamaxim,
<; 100 in %, pentru produse cu
<;
cre;;terea facultativa continutului elementelor cu influenta asupra CEV,
a a se vedea 7.4.3.nominala, in mm
grosimea
0027-1 S6200L
S550QL
S4600L
S6900L
S5000L
S890Q
S890QL
S960Q
S6200
S5500
S5000
S6900 0,82

.•..
.•..
o
N
M
o
N
o
<t.-
U
i=
<t.
:!!E
oz
w
U
f/)
w
.~
l::
ctI
E
o
~
l::
"0
Ql
...
ctI
.!:!
"0
...
ctI
"0
-l::
ctI

f/)
Ql
"0
ctI
:;:::
ctI
'u
o
III
<t.

17
SR EN 10025-6+A 1:2009

4) Produsele trebuie sa fie conform cu una din caracteristicile de deformare imbunat3~ite pe


directie perpendiculara pe suprafa~a din EN 10164 (a se vedea 733).

5) Produsul sa fie apt pentru zincare la cald (a se vedea 7.4.3).

6) Pentru produsele plate cu grosimi ~ 6 mm lipsa defectelor interne trebuie verificata conform
EN 10160 (a se vedea 7.6 ~i 10.3);

9) Inspec~ia starii suprafe~ei ~i dimensiunilor trebuie asistata de cumparator la uzina producatorului


(a se vedea 8.2);

10) Felul marcarii solicitate (a se vedea articolul11).

Suplimentar fata de optiunile din EN 10025-1 :2004, urmatoarele optiuni se aplica produselor conform
EN 10025-6:

11a) Tablele;;i platbenzile cu grosimi nominale :s: 6 mm trebuie sa fie apte la fal~uire fara fisurare
•... (a se vedea 7.4.2.2.1);
•...
oN
M 13a) Pentru fiecare unitate supusa unui tratament termic, verificarea numai a caracteristicilor la
o
N
o incerearea de Tneovoiere prin ;;oc (a se vedea 8.3.2.2);

u
<t."
14a) Pentru fieeare unitate supusa unui tratament termie, verificarea earacteristieilor la Tncerearea
i= de ineovoiere prin ;;oe ;;i eele la traqiune (a se vedea 8.3,2.2);
<t.

oz:E 15) Pentru table ;;i platbenzi, discontinuita~ile de suprafata admise ;;i remedierea defectelor de
w
u
en
suprafata prin polizare ;;i/sau prin sudare, se apliea 0 alta elasa decat c1asa A, subclasa 1 din
w EN 10163-2 (a se vedea 7.5.2);
.!f
s:::
ell 18) Alte tolerante decat clasa A din EN 10029 se aplica (a se vedea 7.7.1);
E
o
et:: 29) Producatorul trebuie sa informeze cumparatorul la momentul cereri de oferta ;;i al comandarii
c
"0 care elemente de aliere sunt adaugate intentionat pentru produsele care trebuie Iivrate (a se vedea
<Il
... 7.2.1 );
ell
.!::!
"0
...
ell
30) Caracteristieile la Tncercarea de incovoiere prin ;;oc determinate pe epruvete cu erestatura in
"0 V trebuie determinate (a se vedea 7.3.2.3 ~i 8.4.2).
s:::
ell

en
<Il
31) Marcarea prin poansonare a otelului nu este admisa sau trebuie executata sau pozitia sau
"0
III
locul de marcare prin poansonare trebuie sa fie cel indicat de catre cumparator (a se vedea
:;::
III artieolul 11).
'(3
o
tIJ
<t.

14
SR EN 10025-6+A 1:2009

8.4 Incercari pentru efectuarea inspectiei specifice


8.4.1 Urmatoarele Tncercari trebuie efectuate

- pentru toate produsele, analiza chimica pe otellichid;

- pentru toate produsele, incercarea la traciiune;

- pentru toate produsele incercarea la incovoiere prin ~oc.

8.4.2 La momentul cererii de oferta ~i al comandarii pot fi convenite urmatoarele incercari


suplimentare:

a) pentru toate produsele, Tncercarea la Tncovoiere prin la alte temperaturi sau pe epruvete
transversale (a se vedea 7.3.2.2 ?i 7.3.2.3);

A se vedea optiunea 3.
.•..
.•..
o
N A se vedea optiunea 30.
M
o
N
o b) analiza chimica pe produs (a se vedea 8.3.3.2 din EN 10025-1 :2004).
<i
u A se vedea optiunea 2.
i=
<:!
:iE
o 9 Pregatirea probelor §i epruvetelor
z
w
u
(J) 9.1 Prelevarea §i pregatirea probelor pentru analiza chimica
w
.!i
c: Pregatirea probelor pentru analiza ehimiea pe produs trebuie sa fie conform EN 10025-1.
ell
E
o 9.2 Locul §i orientarea probelor §i epruvetelor pentru incercari mecanice
l:t:
c:
:.c
~ 9.2.1 Generalit.W
ell
.~
"'0
"-
Locul ?i orientarea probelor ?i epruvetelor pentru Tneereari meeaniee trebuie sa fie conform
ell
"'0
EN 10025-1.
c:
ell

en
CIl
9.2.2 PregiWrea probelor
"'0
ell
:;::;
III
Suplimentar fata de EN 10025-1, probele trebuie prelevate:
'(3
o
VI - din orice parte a produsului din unitatea de Tncercare.
<:!

9.2.3 Pregatirea epruvetelor

Pregatirea epruvetelor pentru Tncercari mecaniee trebuie sa fie conform EN 10025-1

Suplimentar fata de EN 10025-1 se apliea urmatoarele:

Pentru epruvete supuse la Tncercarea la traciiune se poate utiliza fie toata grosimea produsului, fie
jumatate din grosimea produsului, dar trebuie pastrata 0 singura suprafata de prod us. Pentru produse
eu grosimi peste 30 mm se poate utiliza 0 epruveta eu seetiune cireulara eu axa situata la un sfert din
grosimea produsului. In caz de litigiu grosimea total a a tabiei se Tmparte Tngrosimi egale de epruvete
plate. Media rezultatelor individuale a Tncerearilor meeaniee trebuie validata.

9.2.4 Epruvete pentru incercarea de incovoiere prin §oc

Suplimentar fata de EN 10025-1 se aplica urmatoarea conditie:

12
SR EN 10025-6+A1:2009

7.4.2.3.2 Aptitudine la falluire

Daca se specifica la momentul cererii de oferta ?i al comandarii, tablele ?i platbenzile coman date ?i
livrate Tn stare calita ~i revenita cu grosimi nominale s: 16 mm trebuie sa fie apte la faltuire, fara
fisurare, cu valori ale razelor interioare de Tndoire la formare la rece conform anexei C.

A se vedea optiunea 11 a.

7.4.3 Aptitudine la zincare la cald

Conditiile referitoare la zincarea la cald trebuie sa faca obiectul unui acord Intra producator §i
cumparator.

Pentru definirea acestor conditii se recomanda utilizarea standardelor EN ISO 1461 ?i EN ISO 14713.
Definirea c1aselor de aptitudine bazate pe limitarea compozitiei chimice conform tabelului 1 poate fi
utilizata numai cu titlu informativ.

.•.. Tabelul1 - Clase de aptitudine la zincarea la cald bazate pe analiza chimica pe olellichid (cu
.•..
oN titlu informativ)
M
o - -- -
N
o Glase Si"50,035P "50,030
+"50,090
2,5
0,14 Elemente, % masice
"5Si"50,25
"50.35
<{
u
je de zinc speciale Si
i=
«:!:
o
zw
u
t/)
w
Ii
'2
co
E
o
0::
r:::
"0
Q)

~ Pentru clasa 1, valoarea maxima a carbonului echivalent din tabelul 4 trebuie marita cu 0,02. Pentru
'E clasa 3, valoarea maxima a carbonului echivalent din tabelul 4 trebuie marita cu 0,01 (a se vedea
~ 7.2.4).
r:::
co

en
Q)
A se vedea optiunea
,
5.
"0
1i NOTA 1 - Se recomanda sa se tina seama de forma produselor, compozitia baii de zinc, alte reglaje eventuale
.~ ale tratamentului prin imersie la cald §>ialti factori cand sunt convenite conditiile acoperirii cu zinc la cald.
ol/l
« NOTA 2 - Produsele calite In apa pot fi susceptibile la fisurare la coroziune sub tensiune dupa zincare la cald.

7.5 Stare suprafala

Partile 1 ?i 2 ale EN 10163 se aplica pentru discontinuitatile de suprafata ad mise pentru table §i
platbenzi §i pentru remedierea lor prin sablare. Clasa A, subclasa 1 din EN 10163-2 trebuie aplicata Tn
lipsa unei indicatie contrare la comanda. Clasa B referitoare la sablare sau sub clasa 2 §i 3 referitoare
la remedierea prin sudare pot face obiectul unui acord la momentul comandarii.

A se vedea optiunea 15.

7.6 Defecte interne

Nivelul admis de defecte interne trebuie sa fie conform EN 10025-1.

A se vedea optiunea 6 (pentru produse plate).

10
SR EN 10025-6+A 1:2009

7 Conditii
7.1 Generalita1i

Urmatoarele condilii se aplica cEmd prelevarea, pregiHirea epruvetelor l?i incercarile sunt efectuate
conform articolelor 8,9 §i 10.

7.2 Compozitie chimica

7.2.1 Compozi~ia chi mica determinata prin analiza chimica pe o~el lichid trebuie sa fie conform
valorilor din tabelul 2. La cerere speciala, praducatorul trebuie sa informeze cumparatorulla momentul
cererii de oferta l?i al comandarii care elemente de aliere potrivite marcii de o~el solicitate vor fi
adaugate inten~ionat in materialul ce urmeaza a fi livrat.

A se vedea op~iunea 29.

7.2.2 Umitele aplicabile pentru analiza chimica pe pradus sunt prezentate in tabelul 3. Producatorul
.•... trebuie sa informeze cumparatorul la momentul cererii de oferta §i al comandarii care elemente de
.•...
Cl aliere potrivite marcii de olel solicitate vor fi adaugate inten~ionat in materialul care urmeaza a fi Iivrat.
N
M Analiza chimica pe pradus se efectueaza daca este specificata la momentul comandarii.
Cl
N
Cl
A se vedea op~iunea 2.
<i
u
i= 7.2.3 Valorile maxime ale carbonului echivalent (CEV) determinat pe baza analizei chimice pe o~el
<C
:!E Iichid §i prezentate in tabelul 4 se aplica. Pentru formula de calcul a valorii carbonului echivalent, a se
oz vedea 7.2.3 din EN 10025-1:2004.
w
u
CJ)
w 7.2.4 Daca produsele sunt Iivrate cu condilii speciale pentru continutul maxim de Si, de exemplu
.~ pentru aptitudine la zincare la cald, poate fi necesara 0 crel?tere a con~inutului altor elemente precum
c
CIl
C sau Mn pentru obtinerea caracteristicilor de tractiune specificate, valorile carbonului echivalent
E maxim din tabelul 4 trebuie marite astfel:
o
D::
c pentru Si :::;0,030 %, CEV se mare§te cu 0,02 %;
"tl
QI
"-
CIl

.!:! pentru Si :::;0,25 %, CEV se mare§te cu 0,01 % .


"tl
"-
CIl
"tl 7.3 Caracteristici mecanice
-C
CIl

CJ)
QI
"tl
7.3.1 Generalitali
CIl
+::
CIl 7.3.1.1 Pentru produsele Iivrate conform conditiilor de inspectie mentionate in articolele 8, 9 §i 10 §i in
'0 starea de Iivrare specificata la 6.3, caracteristicile mecanice trebuie sa fie conform valorilor indicate in
o
VI
<C tabelele 5, 6 §i 7.

7.3.1.2 Pentru produsele specificate in prezentul standard se aplica grasimile nominale.

7.3.2 Caracteristicile la Incovoiere prin ~oc

7.3.2.1 Verificarea valorii energiei la incercarea de incovoiere prin §oc trebuie efectuata conform
EN 10025-1.

Tn lipsa unui acord contrar, valoarea energiei la incercarea de incovoiere prin §oc trebuie verificata, (a
se vedea 7.3.2.2 §i 7.3.2.3) pe epruvete longitudinale:

la - 20 DC pentru calitatea Q;

la - 40 DC pentru calitatea QL;

la - 60 DC pentru calitatea QL 1.

8
SR EN 10025-6+A 1:2009

2.3 Standarde de incerdlri

EN 10160, Ultrasonic testing of steel flat product of thickness equal to or greater than 6 mm (reflection
method)

3 Termeni ~i definitii
Pentru scopul acestui standard, se aplica termenii ?i definitiile din EN 10025-1 :2004 ?i urmatoarele:

3.1
calire
operatie care consta in racirea unui produs feros mai rapid decat in aer lini?tit.

3.2
revenire
tratament termic aplicat produselor feroase in general dupa durificarea prin calire sau alt tratament
termic pentru obtinerea caracteristicilor la nivelul cerut.
.•..
.•..

~ Aceasta consta in incalzirea la 0 temperatura determinata « Ac1) cu 0 mentinere la aceasta


8N temperatura urmata de 0 racire cu 0 viteza corespunzatoare.
o
~ 4 Clasificare §i notare
i=
c:(
:2 4.1 Clasificare
o
z
~ 4.1.1 Clase principale de calitate
en
w
.~
s::
Marcile de otel specificate in acest standard trebuie c1asificate ca oteluri speciale aliate, conform
III EN 10020
E
o
t:t:
l: 4.1.2 Marci §i calitati
"tl
Ql
"-
III
Acest document specifica ?apte marci de otel. Ele difera prin valoarea minima specificata a limitei de
. !::! curgere la temperatura ambianta .
"tl
"-
III
"tl
l:III
-
en
Toate marcile de otel pot fi livrate in urmatoarele calitati, specificate la momentul cererii de oferta ?i al
comandarii:
Ql
"tl
III (fara simbol) cu valorile minime specificate a energiei de rupere la incercarea de incovoiere
:;:J
III prin ?oc la temperaturi superioare sau egale cu - 20 °C;
'()
o
tJ)
c:( L, cu valorile minime specificate a energiei de rupere la incercarea de incovoiere prin ?oc la
temperaturi superioare sau egale cu - 40 DC;

L1, cu valorile minime specificate a energiei de rupere la incercarea de incovoiere prin ?oc la
temperaturi superioare sau egale cu - 60 DC (exclusiv marca 3960).

4.2 Notare

4.2.1 Notarea trebuie sa fie conform EN 10025-1.

NOTA - Pentru 0 Iista a corespondentei notarilor anterioare i?ia notarilor din EN 10137-2:1995 a se vedea anexa
A, tabelul A.1.

4.2.2 Notarea este formata din:

- numarul acestui document (EN 10025-6);

- simbolizarea alfanumerica sau numerica; simbolizarea alfanumerica consta din:

6
SR EN 10025-6+A 1:2009

Preambul
Acest standard (EN 10025-6:2004+A 1:2009) a fast elabarat de Camitetul Tehnic ECISS/TC 10
"Oteluri pentru canstructii. Marci §i calitate", al carui secretariat este detinut de DIN.

Acest standard european trebuie sa primeasca statutul de standard national, fie prin publicarea unui
text identic, fie prin ratificare, eel tarziu pana in naiembrie 2009, iar taate standardele nationale in
contradictie cu standardele nationale trebuie anulate pima in noiembrie 2009.

Acest document include amendamentul 1, aprobat de CEN la 2009-04-17.

Acest document Inlocuie~te 15> EN 10025-6:2004 (SI.

Tnceputul ~i sfar~itul textului adaugat sau modificat prin amendament se indica prin 15> (SI.

15> text ~ters (SI.

Titlurile celorlalte par\i la acest standard european sunt urmatoarele:


.•....

o
.•....

N Part 1: General technical delivery conditions;


oM
N
o Part 2: Technical delivery conditions for non-alloy structural steels;
<i:
u Part 3: Technical delivery conditions for normalized/normalized rolled weldable fine grain structural
i=
« steels;
:iE
o
zw Part 4: Technical delivery conditions for thermomechanical rolled weldable fine grain structural steels;
u
en
w
Part 5: Technical delivery conditions for structural steels with improved atmospheric corrosion
.!i
c: resistance
(tl
E
o Prezentul standard a fast elaborate In cadrul mandatului M120 acordat CEN de catre Comisiai
a:::
c: Europeana ~i Asociatia Europeana a Liberului Schimb ~i satisface cerintele esentiale ale Directivei
"'0
ell
europene Prod use de constructii (89/106/CEE). Pentru legatura cu Directiva UE pentru prod use de
•..
(tl constructii, a se vedea anexa ZA din EN 10025-1 :2004 .
.!::!
"'0
•..
(tl
"'0
Tn conformitate cu Regulamentul Intern CEN/CENELEC, organismele nationale de standardizare din
-c:
(tl
en
urmatoarele tari sunt obligate sa aplice acest standard european: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru,
Oanemarca, Elvetia, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia,
ell
"'0 Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Glanda, Polonia, Portugalia, Republica Ceha,
(tl
:;::
Romania, Siovacia, Slovenia, Spania, Suedia ~i Ungaria.
(tl
.(3
o
(fl
«

4
SR EN 10025-6+A1:2009

Cuprins
Pagina

Preambul 4

Domeniu de aplicare 5
-00
(/j
E
=
0
l::
w0
l::
<i
III
"-
Cj u
"0
<I:N
0zu
N
"0 .•...
tJ)
0M
III
E
c:::l::
0QlQl
"-
t<I:
J)
,!::!
m
7.1
2
4.1.2
6.1
7.3.2
6.3
5
7.2
6
7.3.3
5.1
7.3
6.2
7.3.1
7.4
7
4.2
5.2 Referinte normative 5
•...
.!i 7.4.1
88.3
8.2
7.4.2
3
8.3.1
.1
7.5
7.6
7.4.3
2.3
2.2
4.1.1
2.1
7.7
4
8.3.2 Standarde generale " .. " , ", , , , , ,. , ,..5

Standarde de dimensiuni?i tolerante (a se vedea 7.7.1) 5


Standarde de Tncercari " .. ,,.".", ,." 6

Termeni ?i definitii 6

Clasificare ;ii notare 6


Clasificare 6

Clase principale de calitate 6

Marci ?i calitati 6
N otare 6

Informatii furnizate de catre cumparator 7

Informatii obligatorii 7

Optiuni 7
Procedeu de fabricare 7

Procedeu de elaborare a otelului 7

Dezoxidare sau marime de graunte 7


Stare de Iivrare 7

Conditii 8

Generalitati 8

Compozitie chimica 8
Caracteristici mecanice 8

Generalitati 8

Caraeteristieile la Tneovoiere prin ;ioe 8

Caracteristici de deformare Tmbunatatite pe direqie perpendiculara pe suprafata 9

Caracteristiei tehnologiee 9
Sudabilitate 9

Aptitudine la formare 9

Aptitudine la zineare la cald 10

Stare suprafata 10
Defecte interne 10

Tolerante la dimensiuni?i la forma, mase 11

Inspeetii 11

Generalitati 11

Documente?i tipuri de inspectie 11

Frecventa Tncercarilor 11

Prelevare probe 11
Unitate de fncercare , ,." """ "" , " ,.11

2
Preambul national
Acest standard reprezinta versiunea romana a textului standardului european
EN 10025-6:2004+A 1:2009. Standardul a fost tradus de A8RO, are acela~i statut ca ~i versiunile
oficiale ~i a fost publicat cu permisiunea CEN.

8tandardul reprezinta revizuirea SR EN 10025-6:2005 pe care-Ilnlocuie;;te.

Otelurile specificate In standard sunt aplicabile pentru produsele plate laminate la cald cu grosimi
nominale minime de 3 mm §i grosimi nominale maxime ~ 150 mm pentru marcile S460, 8500, 8550,
8620 §i 8690, cu grosimi nominale maxime ~ 100 mm pentru marca S890 ~i grosimi nominale maxime
~ 50 mm pentru marca S960 §i otelurile care au dupa calire §i revenire 0 Iimita de elasticitate minima
de 460 MPa 1 pana la 960 MPa.

Corespondenta dintre standardele europene citate la referinte ~i standardele romane este prezentata
In anexa nationala NA.

.•...

o
.•...

N
M
o
N
o
<i
u
i=
<l:
:E
oz
w
u
(J)
w
.~
c:
n:l
E
o
0::
c:
"C
e
n:l
N
:c
"-
ell
"C
c:
n:l
.•...
(J)
41
"C
n:l
+::
ell
.~
o
111

<l:

1) 1 MPa = 1 N/mm2

S-ar putea să vă placă și