Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

Data:

Instituția: Liceul Teoretic „Alexei Mateevici”

Clasa: a VII-a

Studenta: Cojocari Victoria

Obiectul: Limba şi literatura română

Subiectul: Conjuncţia

Tipul lecției: însuşire de noi cunoştinţe

Competențe specifice:

1. Receptarea mesajelor orale în diverse contexte de comunicare, manifestând atenţie, interes şi


atitudine pozitivă în procesul de interacţiune verbală.

5. Utilizarea limbii ca sistem și a normelor lingvistice (ortografice, ortoepice, lexicale, fonetice, semantice,
gramaticale) în realizarea actelor comunicative, demonstrând corectitudine şi autocontrol .

Obiective operaționale:

O1-Să definească noțiunea de conjuncție;

O2-Să clasifice conjuncțiile, după rolul lor în enunț;

O3-Să identifice conjuncții în contextele date;

O4-Să alcătuiască un text utilizând conjuncții.

Metode didactice: conversaţia euristică, exerciţiul, explicația, problematizarea.


Mijloace de Învățământ: manualul, tabla, fișe de lucru .
Forme de Organizare: frontal, individual, în grup .

Repere bibliografice:
1.Limba și literatura română.Manual pentru clasa a VII- a,Ed.Știința,2012.

3.Curriculum național la Limba și literatura română Clasele V – IX,Chișinău,2019.


Scenariu didactic:

Etapele lecţiei Resursel Activitatea profesorului Activitatea Strategii


e elevului didactice
timpului/
Ob.
Evocare Salut elevii. Îi motivez să Elevii răspund Conversația
participe activ la lecţie: - tema: euristică
Fiţi activi şi pozitivi! Comenteză
Analizez tema pentru citatul propus.
acasă.
Părţi de vorbire
Propun elevilor întrebări flexibile:
referitoare la părţile de substantivul,
vorbire. adjectivul,
Care sunt părţile de pronumele,
vorbire flexibile? Dar cele numeralul,
neflexibile? verbul.
Părţile de
vorbire
neflexibile:
articolul,adverb
ul, prepoziţia,
conjuncţia,
interjecţia.

Realizarea Anunț că vom învăța Elevii noteză Conversația


sensului despre o parte de vorbire tema în caiete.
neflexibilă Conjunctia,
scriu tema pe tablă.

Conjuncţia este partea de


vorbire neflexibilă care
leagă două părţi de Elevii noteză în
propoziţie de acelaşi fel în caiete. Explicația
propoziţie (subiecte, nume
predicative, atribute şi
complemente) sau două
propoziţii de acelaşi fel
sau diferite (în frază).
Ex. Mama este
blândă şi generoasă.
Copiii citesc şi
se joacă în camera lor.
Menționez clasificarea
conjuncțiilor:
 După formă, acestea
sunt:
Simple: şi, dar, iar, sau,
că, să, de, ori etc.
Compuse: ca să, ci şi, dar
şi, cât şi, deci, aşadar,
deoarece, fiindcă, deşi,
încât etc.
Locuţiuni conjuncţionale
(grupuri unitare de cuvinte
care se comportă ca nişte
conjuncţii): prin urmare,
în concluzie, de aceea etc
După rolul lor în enunţ:
copulative: şi, nici, atât
etc.

adversative: dar, însă etc. Răspunsuri:


disjunctive: sau, ori, fie și,dar,ca să,și Exercițiul
etc.
concluzive: deci, aşadar,
prin urmare(anexa1
material informativ
,,Conjuncția,,) conjuncția să
Există și cuvinte
conjunctive:(adverbe și
pronume
relative:care,cine,ce,cât,câ
nd,
unde). și-conj. simplă
dar-
Din următoarele conj.adversativ
propoziiții trebuie să ă
extragă conjuncții(fișe de
lucru):
1)Dino e ciudat și
mătăhălos,dar n-are suflet
rău. Elevii extrag în Agenda cu notițe
2) „Ca să nu mai rămâie caiete: paralele.
repetent şi anul acesta,
mam-mare, mamiţia şi
tanti Miţa au promis Conjuncții:
tânărului Goe să-l ducă-n Să,și,care( ș.a)
Bucureşti de 10 mai.” (D-l Locuțiuni:ca
Goe...) și,ci și,dar
3) A venit spre mine să- și(ș.a)
mi arate că am greșit.

Rog să extragă
conjuncțiile și să identifice
tipul lor:

Am vrut să rămânem
acasă, dar trebuia să
mergem la doctor. Ne-am
întors acasă mai târziu și
am fost foarte fericiți.

Extrageți într-o coloană


din următorul fragment
conjuncțiile și locuțiunile
conjuncționale(ex:19,pag.2
9 manual):
Sunt într-o asemenea
măsură incapabilă să
jignesc cu bună știinţă pe
cineva, încât,
când mi se întâmplă să fiu
jignită – cu violenţă, cu
voluptatea de a jigni – , nu Elevii noteză în
sunt în stare să răspund caiete.
decât printr-un fel de
stupoare. Este ca și cum aș
fi apostrofată într-o limbă
cu desăvârșire străină, în Explicația
care sunt conștientă că nu
pot înjgheba un dialog, nu
numai
pentru că nu reușesc să
formulez replica, ci și
pentru că din tot ce mi se
ţipă nu înţeleg
decât intoleranţa tonului.
De altfel, vocea care mă
insultă, scoasă din minţi,
îmi produce
oroare, repulsie, dar și o
milă care mă dezarmează.
Milă, acest dispreţ
îndurerat.

Menționez că avem Exercițiul


conjuncții
1)Coordonatoare leagă Răspunsuri:
între ele părți de propoziție Cartea și
sau propoziții cu aceeași caietul sunt pe
funcție sintactică, stabilind masă.(coordon
între ele raporturi logice. atoare,conj. și
Corespunzător acestor leagă 2
raporturi există mai multe subiecte)
tipuri de conjuncții.
Conjuncțiile disjunctive Am mâncat atât
(sau, ori, fie etc.) exprimă de
ideea de excludere mult, 1/ încât m
reciprocă a obiectelor, i-a fost
calităților, acțiunilor: Bei rău.(subordonat
bere sau vin?, Nici nu mă oare,conj.încât
duc la școală, nici nu stau leagă 2 popoz.)
acasă.
2)Subordonatoare – apar
numai la nivelul frazei
face legătura între 2
propoziții .
Ex: că, să, dacă, de = dacă,
deşi, încât, însă, căci,
fiindcă, deoarece, pentru
că, etc.
Ex: E clar că nu
știe, Orașul este cum îl
știi, L-a
făcut să înțeleagă, Întreab
ă dacă vine .

Rog să alcătuiască câte un


enunț cu conjuncție
coordonatoare și
subordonatoare.

a. „C
Reflecție Solicit să alcătuiască un Elevii scriu în Problematizare
dialog din 4 replici, în care caiete. Lucru în perechi
să utilizeze conjuncții de
diferite tipuri.
Extindere Tema pentru acasă: Elevii noteză Conversația
Ex.18,pag:29(manual). tema pentru
acasă.
Anexa1

Conjuncția este o parte de vorbire neflexibilă care face legătura între părți de propoziție de același fel sau două
propoziții. Conjuncția nu are funcție sintactică, este un cuvânt ajutător (instrument gramatical). Următoarele
conjuncții sunt cele mai des folosite: și, nici, de, sau, ori, dacă, fiindcă, iar, dar, însă, ci, deci, că, să, ca să, căci, deși,
încât, deoarece.

 După formă, acestea sunt:


 Simple: şi, dar, iar, sau, că, să, de, ori etc.
 Compuse: ca să, ci şi, dar şi, cât şi, deci, aşadar, deoarece, fiindcă, deşi, încât etc.
 Locuţiuni conjuncţionale (grupuri unitare de cuvinte care se comportă ca nişte
conjuncţii): prin urmare, în concluzie, de aceea, care va să zică, la urma urmelor, aşa că,
precum şi, numai că, pentru că, din cauză că, din pricină că, cu toate că, fără să, măcar că,
până să, pentru ca să, indiferent dacă, indiferent că, chiar dacă, odată ce, din moment ce,
de vreme ce, în vreme ce, de îndată ce, imediat ce, ori de câte ori, astfel încât etc.
 După rolul lor în enunţ:
Conjuncţii şi locuţiuni conjuncţionale coordonatoare (leagă părţi de propoziţie sau propoziţii de acelaşi
fel).
- copulative: şi, nici, atât...cât şi, nu numai...ci şi, atât...precum şi, nici...nici.
Elevul leneş nu învaţă nici la română, nici la istorie.

- adversative: dar, însă, iar, ci.


El a învăţat, dar n-a priceput nimic.

- disjunctive: sau, ori, fie, sau...sau, ba...ba etc.


Eşti student ori doctorand? Ori vii cu noi, ori stai acasă.

- concluzive: deci, aşadar, prin urmare, în concluzie, de aceea, aşa că,


vasăzică, care va să zică, la urma urmelor etc.
Mergeţi cu noi, prin urmare luaţi-vă bilete.

Conjuncții coordonatoare
Conjuncțiile coordonatoare leagă două părți de propoziție sau două propoziții, care nu depind una de alta (care stau
pe același plan).

Cartea este pe birou, 1/ dar caietul este în geantă.2/ (conjuncția dar leagă propozițiile principale 1 și 2)

Conjuncții subordonatoare
Conjuncțiile subordonatoare leagă două propoziții: una secundară și alta principală. Propoziția secundară se află
într-un raport de subordonare față de propoziția pe care o determină.

Am mâncat atât de mult, 1/ încât mi-a fost rău. 2/(conjuncția încât face legătura între propoziția secundară 2 și
principala 1)