Sunteți pe pagina 1din 39

UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

SPECIALIZAREA: MANAGEMENT

LUCRARE DE LICENȚĂ

Coordonator ștințific:

Absolvent:

SIBIU
2018
UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

SPECIALIZAREA: MANAGEMENT

FIRMA ȘI MEDIUL AMBIANT

Coordonator ștințific:

Absolvent:

SIBIU
2018

1
CUPRINS

INTRODUCERE…………………………………………………………3
CAPITOLUL 1: Firma -organizație definitorie a
economiei………………………………………………………… 5

1.1 Concept,caracteristici………………………………………………………………………….5

1.2 Tipologia firmelor……………………………………………………………………….7

1.3 Loc și rol în economia contemporană………………………………………10

CAPITOLUL 2: Mediul ambiant al firmei și importanța acestuia pentru managementul


firmei……………………………………………………………………………………10

2.1 Necesitatea abordării mediului ambiant pentru managementul organizației………..10

2.2 Definiția mediului ambiant…………………………………………….11

2.3 Factorii mediului ambiant ………………………………………………………12

2.4 Componentele mediului ambiant…………………………………………………….16

2.5 Relațiile firmei cu mediul ambiant………………………………………….18

CAPITOLUL 3 : Studiu de caz la SC ODU ROMANIA MANUFACTURING


SRL…………………………………………………………….……..21

3.1 Scurtă descriere a firmei : Obiect de activitate, obiective…………………………………21

3.2 Resursele firmei………………………………………….22-24

3.3 Produse și soluții………………………………………………………………..25-29

3.4 Analiza mediului ambiant al firmei: …………………………………..30

1 Factorii economici,factorii de management, factorii tehnici și tehnologici,factorii


demografici,factorii socio-culturali, factorii naturali ………………………………..30-32

2 Micromediul………………………………………………………………..32-34

3 Relațiile firmei cu piața…………………………………………………………..34-35

3.5 Analiza swot a firmei SC Odu Romania Manufacturing SRL ………………..36

2
INTRODUCERE
Organizaţia are un rol foarte important în dezvoltarea economică a unei ţări.

Pentru a înţelege cum se obţin produsele şi cum se prestează serviciile ,ce costuri
sunt necesare pentru realizarea acestora ,ce calitate trebuie să îndeplinească pentru
a fi durabile pe piaţă , este necesar să înţelegem termenul de organizaţie ,după care
trebuie să înţelegem importanţa procesului de creare a unei organizaţii şi cum este
ea influenţată de mediul intern şi extern în care acţionează.

Organizaţia este reprezentată de persoane fizice sau juridice ,care,dispunând de


mijlocele necesare,concep şi realizează procese de muncă în concordanţă cu
tehnologiile stabilite, astfel încât să transforme factorii de producţie în bunuri
materiale ,servicii sau informaţii ,având ca scop satisfacerea unor nevoi umane ,în
paralel cu obţinerea unui profit cât mai ridicat.

Pentru a pune în funcţiune o companie , un întreprinzător trebuie să aibă dorinţa de


a o crea ,să aibă clar conturat obiectul de activitate al firmei şi să dispună de
resursele necesare.De asemenea, trebuie anticipate condiţiile ,favorabile sau
nefavorabile ,ce vor influenţa funcţionarea organismului economic ,amplasarea
optimă a firmei ,dotările ce se impun,precum şi calitatea factorului uman ce va face
parte din organizaţie.

În elaborarea lucrării de licenţă am avut în vedere urmatoarele obiective:

 Înţelegerea termenului de organizaţie


 Tipologia organizaţiilor –varietatea formelor sub care poate exista şi
funcţiona o organizaţie face necesară stabilirea unor criterii de clasificare
 Înţelegerea relaţiilor organizaţiei cu mediul său intern şi extern
 Exemplificarea factorilor mediului ambiant care au un impact major asupra
organizaţiei.

Importanţa acordată analizei organizaţiei derivă din faptul că ea este principala


formă prin care oamenii îşi satisfac nevoile şi îşi ating scopurile în societate ,este
principala structură prin care societatea îşi îndeplineşte funcţia sa economică
referitoare la producţia şi distribuţia bunurilor.

Adaptarea organizaţiei la cerinţele pieţei interne şi externe presupune dezvoltarea


activităţii de marketing, care înseamnă, în primul rand, acceptarea ideii de
orientare a activităţii firmei către piaţă, către nevoile de consum, în general către
ceea ce alcătuieşte mediul său înconjurător.

3
Eficienţa unei organizaţii depinde de abilitatea conducătorilor săi de a folosi
resursele interne disponibile (materiale ,financiare,umane şi informaţionale)
pentru a se adapta la tendinţele şi schimbările ce au loc şi de a exploata
oportunităţile mediului extern şi intern.

Prezenta lucrare ,care este structurată pe trei capitole ,îşi propune să analizeze
faptul că,fără a înţelege termenul de organizaţie şi fără a înţelege cum este ea
influenţată de mediul său intern şi extern ,nu putem înfiinţa o întreprindere.

În felul acesta ,în primul capitol voi prezenta firma-organizaţie definitorie a


economiei.Voi definii termenul de organizaţie şi conceptul de organizaţie;
tipologia firmelor şi implicaţii asupra managementului.

În cel de-al doilea capitol voi prezenta necesitatea abordării mediului ambiant
pentru managementul organizaţei ,componentele mediului ambiant , definiţia
mediul ambiant al organizaţiei.

Cel de-al treilea capitol reprezintă studiul practic privind organizaţia şi mediul
ambiant al acesteia .Pentru a analiza aceste elemente am ales compania SC ODU
ROMANIA MANUFACTURING SRL în care am prezentat tot ce presupune
firma şi mediul ei ambiant.

În încheierea lucrării am prezentat concluziile cu privire la aspectele dezbătute în


cadrul cercetării realizate la firma Sc Odu Romania Manufacturing Srl.

4
CAPITOLUL 1
Firma –organizaţie definitorie a economiei
1. 1 Organizaţia este un grup de persoane care desfășoară activităţi comune
orientate spre îndeplinirea unui/ unor obiective.

Conceptul de organizaţie este.unul de mare complexitate şi sferă de


cuprindere, în sensul că evidenţiază, practic, orice tip de activitate umană prestată
în domenii variate, de la cel industrial, agricol, bancar, sportiv, cultural la cel
militar, religios, civic.

Trăsăturile comune ale organizaţiilor au în vedere faptul că toate:


 urmăresc realizarea unor obiective;
 îşi elaborează un plan pentru realizarea obiectivelor;
 dispun de anumite resurse financiare, materiale şi umane;
 sunt conduse de către manageri.

Cele mai numeroase organizaţii din cadrul economiei sunt organizaţiile


economice.
Organizaţia economică e acea organizaţie care are drept obiectiv obţinerea
de profit, prin derularea de procese de natură economică ce implică apelarea la
mijloace economice – preţ, salariu, credit, dobândă, profit, dividend. Din categoria
organizaţiilor economice fac parte firma (care este cea mai raspandită), clusterul,
parcul industrial, incubatorul de afaceri, holdingul, spin-offul.

În esenţă, prin firmă sau întreprindere alegem un grup de persoane, organizate


potrivit anumitor cerinţe juridice, economice, tehnologice şi manageriale, care
concep şi desfăşoară un complex de procese de muncă, folosind cel mai adesea şi
anumite mijloace de muncă, concretizate în produse şi servicii, în vederea obţinerii
unui profit, de regulă, cât mai mare.

Abordată ca sistem, firma prezintă anumite componente şi caracteristici


definitorii:

 Obiective: Obţinerea unui anumit profit şi rată a profitului, realizarea unui


anumit volum de producţie (bucăţi, tone, lei) sau cifră de
afaceri,diversificarea producţiei,acoperirea unui segment de piaţă cu o
pondere .
 Elemente (Resurse):
a. Materiale: mijloace de muncă, obiecte ale muncii;
b. Umane: persoane, colective (compartimente);
5
c. Financiare: numerar şi disponibilităţi la bancă;
d. Informaţii: juridice, economice, tehnice
 Variabile (ale elementelor):
a. capacităţi, parametri de funcţionare, potenţial, conţinut caloric,
randament (pentru cele materiale);
b. specialitate, nivel de pregătire, motivare (pentru cele umane);
c. valoare, viteză de rotaţie (pentru cele financiare);
d. cantitate, realism, operativitate (pentru informaţii);
 Relaţii: : om-maşină (precizate prin instrucţiunile de lucru); interpersonale;
rezultând din structura de producţie (şi determinate fiind de funcţia firmei,
de profilul şi mărimea ei, de tipul producţiei);
 Transformări: Reprofilarea; specializarea ; privatizarea; retehnologizarea;
creşterea capacităţilor; modificarea structurii de producţie; modernizările
informatice; restructurările organizatorice.
 Intrări: materii prime, materiale, utilaje, energie, forţă de muncă, informaţii;
 Parametrii: prevederile legislaţiei privind firma; norme de consum de
materii prime, muncă; norme de calitate;
 Ieşiri: produse, servicii, bani, lucrări, informaţii.

Abordată ca sistem, organizaţia prezintă mai multe dimensiuni sau trăsături


definitorii:

 Organizaţia este un sistem complex deoarece,încorporează.resurse umane,


materiale, financiare şi informaţionale, fiecare dintre acestea fiind alcătuită
dintr-o varietate apreciabilă de elemente:
a. resursele umane sunt compuse din ansamblul salariaţilor firmei
b. resursele materiale sunt compuse din ansamblul materiilor prime,
materialelor, combustibililor împreună cu utilajele, clădirile şi
celelalte concretizări ale factorilor de producţie, fiecare prezentând
anumiţi parametri dimensionali, funcţionali şi economici, constituie
c. resursele financiare sunt compuse din disponibilităţile băneşti, în
numerar şi la bancă, aflate la dispoziţia firmei
d. resursele informationale sunt compuse din informaţiile exogene şi
endogene concretizate în previziuni, tehnologii, norme de consum sau
calitate, evidenţe contabile.

 Organizatia este un sistem socio-economic, în sensul că, în cadrul său,


grupele de salariaţi, ai cărei componenţi se află în strânsă interdependenţă,
desfăşoară procese de muncă generatoare de noi utilităţi;
6
 Organizaţia este un sistem deschis în sensul că se manifestă ca o
componentă a numeroase alte sisteme cu care se află în relaţii continue pe
multiple planuri;

 Organizaţia este un sistem organic adaptiv, adică se schimbă permanent,


sub influenţa factorilor exogeni şi endogeni, adaptându-se atât la evoluţia
pieţei, cât şi la cerinţele generate de dinamica susţinută a resurselor
încorporate; firma nu este un sistem pasiv ci, la rândul său, influenţează prin
ieşirile sale unele din caracteristicile sistemelor cu care intră în contact;

 Organizaţia este un sistem tehnico-material în sensul că între mijloacele de


muncă, materiile prime şi materialele utilizate în cadrul său există anumite
legături care se manifestă prin dependenţa tehnologică dintre subdiviziunile
sale.

1.2 Tipologia firmelor şi implicaţii asupra managementului:

Din punctul de vedere al managementului, deosebit de importantă este cunoaşterea


diferitelor tipuri de firme, ale căror particularităţi necesită abordări diferenţiate pe
anumite planuri. În consecinţă, este utilă cunoaşterea clasificării întreprinderilor în
funcţie de principalele variabile de management, care le imprimă particularităţi
semnificative:
a. În funcţie de forma de proprietate se pot delimita mai multe tipuri de
firme:

1.1.1. Private – se caracterizează prin faptul că patrimoniul lor aparţine unei


persoane sau unui grup de persoane.

În funcţie de numărul posesorilor de capital, firmele private pot fi


individuale şi de grup:

-individuale – aparţin, din punctul de vedere al patrimoniului, unei


singure persoane;
Este forma cel mai larg utilizată, mai ales pentru firmele mici şi mijlocii;

-de grup – aparţin, din puntul de vedere al patrimoniului, la cel puţin 2


persoane; pot îmbrăca, la rândul lor, o serie de forme:

- firma familială – al cărui patrimoniu se află în coproprietatea


membrilor unei familii. Cel mai adesea, membrii familiei sunt nu
numai proprietarii săi, ci şi lucrători efectivi.

7
Acest tip de firmă se bazează pe o pronunţată solidaritate şi colaborare
a persoanelor înrudite, ce sunt proprietarii săi, şi îşi are originea în
tradiţia familiei din evul mediu;

- întreprinderea cooperatistă – constituie o formă de firmă privată


înfiinţată care urmare a dorinţei colaborării libere, pe baza participării
în condiţii egale a mai multor persoane, ce desfăşurau înainte activităţi
similare în calitate de mici producători.
Specific ei este dreptul de proprietate asupra patrimoniului de către
mai multe persoane care, prin actul de constituire devin şi
coparticipanţi la managementul său. Fiecare cooperator are dreptul, pe
lângă salariul aferent, şi la o parte din venitul final corespunzător cotei
sale de părţi de capital şi muncii depuse;

- societatea pe acţiuni – este întreprinderea privată cel mai des întâlnită


în societatea contemporană. Definitorie pentru ea este împărţirea
patrimoniului în acţiuni. Posedarea acestora din urmă este temeiul
dreptului de proprietate asupra unei cote-părţi corespunzătoare din
patrimoniul firmei;

1.1.2. De stat – rostul lor este de a permite statului să controleze anumite


evoluţii economico-sociale pe termen lung.
Viitorul lor este adeseori contestat, în baza constatării că, de regulă,
profitabilitatea lor este mai redusă comparativ cu cea a firmelor private;

1.1.3. Mixte – “mariaje” între firmele de stat şi cele private, luând cel mai
adesea forma societăţilor pe acţiuni.

b. În România, potrivit prevederilor legislaţiei, firmele se divid în două


categorii principale:
- regii;
- societăţi comerciale
Regiile se.organizează şi funcţionează în principal în ramurile strategice ale
economiei naţionale - industria de armament, energetică, exploatarea
minelor şi a gazelor naturale, poştă şi transporturi feroviare.

Cea mai mare parte a întreprinderilor de stat s-a transformat în societăţi


comerciale. Cea mai mare parte a agenţilor economici îşi desfăşoară
activităţile economice tot prin firme comerciale. Acestea se înfiinţează în
vederea efectuării de acte economice, fiind persoane juridice şi îmbrăcând
următoarele forme:

8
 societatea în nume colectiv – obligaţiile sociale sunt garantate cu
patrimoniul social şi cu răspunderea nelimitată şi solidară a tuturor
asociaţilor

 societatea în comandită simplă – obligaţiile sociale sunt garantate cu


patrimoniul social şi cu răspunderea nelimitată şi solidară a asociaţilor
comanditaţi. Comanditarii răspund numai până la concurenţa
aportului lor;
 societate în comandită pe acţiuni – capitalul social este împărţit în
acţiuni, iar obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social şi cu
răspunderea nelimitată şi solidară a asociaţilor comanditaţi,
comanditarii fiind obligaţi numai la plata acţiunilor lor;
 societate pe acţiuni – obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul
social; acţionarii sunt obligaţi numai la plata acţiunilor lor;
 societatea cu răspundere limitată – obligaţiile sunt garantate cu
patrimoniul social; asociaţii sunt obligaţi numai la plata părţilor
sociale.

Legea prevede pentru fiecare tip de SC modalitatea şi filiera de constituire,


dimensiunile minime ale capitalului de înfiinţare, drepturi şi obligaţii ale
fondatorilor, administratorilor.
Managementul fiecărui tip de firmă prezintă apreciabile elemente specifice
referitoare atât la organismele manageriale, cât şi la organizarea şi desfăşurarea
activităţii lor.
Astfel, în managementul SNC(societăţii cu nume colectiv), rolul decisiv îl
au administratorul / administratorii desemnaţi de asociaţi. SCS (societăţile în
comandită simplă) încredinţează conducerea unuia sau mai multor asociaţi
comanditaţi. SA (societăţile pe acţiuni) şi SCA (societăţile în comandită şi pe
acţiuni) posedă un mecanism de management sensibil mai complex: se organizează
adunări generale ale acţionarilor.care adoptă principalele decizii privind existenţa,
dezvoltarea şi încheierea activităţii lor, cum ar fi: aprobarea bilanţului, alegerea
administratorilor şi cenzorilor, stabilirea bugetului de venituri şi cheltuieli, mărirea
capitalului, fuziunea; în conducerea tactică şi curentă a activităţilor, rolul decisiv îl
au administratorii şi consiliul de administraţie.

c. În funcţie de mărimea firmei, criteriul cel mai des utilizat este numărul de
salariaţi, clasificarea făcându-se în:

microîntreprinderi – 1-9 salariaţi;


întreprinderi mici – 10-49 salariaţi;
întreprinderi mijlocii – 50-249 salariaţi;
întreprinderi mari – peste 250 salariaţi

d. În funcţie de apartenenţa naţională a firmei, aceasta poate fi:


9
 naţională – totalitatea bunurilor pe care le posedă se află integral în
proprietatea unei persoane fizice/juridice din statul respectiv;
 multinaţională – unităţile componente îşi desfăşoară nemijlocit activităţile în
cel puţin 2 ţări, fiind proprietatea unui grup economic privat cu caracter
internaţional;
 mixtă – la a căror constituire participă firme sau persoane fizice din 2 sau
mai multe ţări, veniturile împărţindu-se în funcţie de ponderea.contribuţiei
fiecăreia la constituirea capitalului social.

1.3 Loc.și.rol.în.economia.contemporană:

Indiferent de categorie, întreprinderile sau firmele constituie cadrul juridic şi de


management pentru desfăşurarea celei mai mari părţi din activităţile economico-
sociale din cadrul fiecărei ţări. Având în vedere că în cadrul lor se produce cea mai
mare parte a venitului naţional şi că ele asigură locuri de muncă pentru majoritatea
populaţiei, este îndreptăţită teza că firma, întreprinderea reprezintă celula
economică de bază a fiecărei societăţi. De aici importanţa deosebită a
managementului şi funcţionării profitabile nu numai pentru cei care-şi desfăşoară
munca în cadrul firmelor, dar şi pentru întreaga populaţie a fiecărei ţări, pentru
viitorul său economic şi politic şi locul deţinut în comunitatea internaţională.

2. Mediul ambiant a firmei si importanţa acestuia pentru managementul


firmei:

1. Necesitatea abordării mediului ambiant pentru managementul


organizaţiei:

Evoluţia întreprinderii moderne este marcată, în prezent, de amplificarea


interdependenţelor cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea; expresia acestei
evoluţii o reprezintă accentuarea caracterului deschis al organizaţiei concepute ca
sistem, reflectat atât pe planul „intrărilor” - factori de producţie şi informaţii -, cât
şi pe cel al „ieşirilor” - bunuri materiale, informaţii şi servicii - prin care se
integrează în mediul ambiant naţional şi internaţional şi care cunoaşte o varietate şi
intensitate cu mult sporite faţă de perioada anterioară.

10
Cunoaşterea în detaliu de către firmele de stat, private şI mixte prin organismele
lor de management, a caracteristicilor şi mutaţiilor intervenite în mediul ambiant
este foarte necesară în actuala etapă dacă avem în vedere cel puţin următoarele
elemente:

luarea în considerare a evoluţiilor mediului ambiant reprezintă o condiţie


fundamentală a satisfacerii, cantitative şi calitative, a unei anumite categorii
de nevoi de către întreprinderea respectivă.
pe baza cunoaşterii componentelor mediului ambiant şi a modului în care
acestea influenţează activitatea firmei, se asigură elaborarea de strategii şi
politici realiste, cu un grad ridicat de fundamentare ştiinţifică.
asigurarea resurselor umane, materiale, financiare şi informaţionale de care
organizaţia are nevoie pentru funcţionarea şi dezvoltarea sa nu este posibilă,
cantitativ şi calitativ, fără luarea în considerare a factorilor de mediu,ori
servicii prin care organizaţia răspunde necesităţilor economiei naţionale,
societăţii în ansamblul său şi chiar mondosistemului.
evoluţiile factorilor de mediu constituie o importantă premisă atât pentru
asigurarea unor subsisteme organizatorice şi informaţionale eficace, cât şi
pentru adoptarea şi aplicarea de decizii şi acţiuni care să reflecte necesităţile
şi oportunităţile prezente şi de perspectivă ale mediului ambiant .

2. Definirea mediului ambiant al organizaţiei:

Mediul ambiant include toate elementele exogene organizaţiei, de natură


economică, tehnică, politică, demografică, culturală, ştiinţifică, organizatorică,
juridică, psiho-sociologică, educaţională şi ecologică ce marchează stabilirea
obiectivelor acesteia, obţinerea resurselor necesare, adoptarea şi aplicarea
deciziilor de realizare a lor.El exercită o gamă variată de influenţe asupra
organizaţiei, printr-un complex de factori, a căror cunoaştere facilitează înţelegerea
mecanismului de funcţionare a firmei, a rolului şi locului său în cadrul sistemului
economiei naţionale.

Abordarea mediului ambiant si a interdependentelor dintre acesta si organizatia


romaneasca, in contextul tranzitiei spre economia de piata, constituie o problema
de maxima importanta, la a carei rezolvare managementul stiintific este chemat sa
aiba un rol decisiv. Aceasta cu atat mai mult cu cat cunoasterea in detaliu a
multitudinii de variabile exogene si endogene ce influenteaza organizatia este de
natura sa-i asigure o functionalitate eficienta, intr-un mediu concurential din ce in
ce mai acerb.

11
Prima şi cea mai importantă categorie de factori ai mediului ambiant, cu impact
semnificativ asupra organizaţiei, o reprezintă factorii economici.

Factorii economici reprezintă ansamblul elementelor de natură economică din


mediul ambiant cu acţiune directă asupra activităţilor microeconomice:

 piaţa internă,
 piaţa externă,
 pârghiile economico-financiare,
 sistemul bancar,
 bursa de valori,
 regimul investiţiilor

Factorii economici - ce determină mediul economic în care îşi desfăşoară


activităţile organizaţiile - influenţează decisiv atât constituirea, cât şi funcţionarea
şi dezvoltarea acestora. Punctul de plecare în abordarea unor asemenea stadii
specifice „vieţii” unei organizaţii îl reprezintă studiul pieţei, care furnizează
informaţii relevante referitoare la nivelul şi structura cererii, nivelul preţurilor,
concurenţă . Pe această bază, conducerea organizaţiei fundamentează deciziile de
aprovizionare, producţie şi vânzare, alături de alte elemente ale strategiilor şi
politicilor generale ce-i sunt specifice.

Astfel, adaptarea firmelor la cerinţele pieţei interne şi externe necesită dezvoltarea


corespunzătoare a activităţii de marketing, care presupune prioritar acceptarea ideii

12
de orientare a activităţilor microeconomice către piaţă, către nevoile de consum,
către mediul ambiant.

Abordarea funcţionării şi dezvoltării firmelor într-un mecanism specific


economiei de piaţă şi valorificarea informaţiilor oferite de studiile de piaţă în
strategii şi politici realiste trebuie să ţină cont de particularităţile sistemului
economiei de piaţă şi de tipologia mecanismelor concurenţiale proprii, precum şi
de riscurile pe care atât mediul naţional, cât şi cel internaţional le generează
agenţilor economici.
Sistemul economiei de piaţă presupune o anumită intervenţie a statului prin
pârghiile economico-financiare care să asigure promovarea pluralismului economic
şi înfăptuirea unui mecanism economico-financiar adecvat, centrat pe principiile
economiei de piaţă. În cadrul lor se cuvin a fi menţionate: cointeresarea materială
(realizată în principal prin intermediul sistemului de salarizare şi profitului şi care,
ca factor de mediu, este concepută şi se operaţionalizează cu ajutorul unor acte
normative); preţurile şi tarifele; creditele; taxele şi dobânzile; impozitele.

Alături de factorii economici, factorii de management exogeni organizaţiei


au o influenţă considerabilă asupra acesteia.

Prin factori economici desemnăm totalitatea elementelor manageriale ce


influenţează direct sau indirect unitatea economică

Din categoria factorilor de management fac parte:


 strategia naţională economică (ce stabileşte reperele dezvoltării economice
favorizând sau inhibând anumite comportamente),
 sistemul de organizare a economiei naţionale (prin volumul şi structura
atribuţiilor, responsabilităţilor şi competenţelor ce revin diverselor
componente structurale ale economiei, prin natura deciziilor adoptate de
fiecare eşalon organizatoric, prin numărul verigilor intermediare situate între
firmă şi Guvern),
 modalităţile de coordonare,
 mecanismele de control ale suprasistemelor din care face parte firma
respectivă,
 mecanismele motivaţionale,
 calitatea studiilor, metodelor şi tehnicilor manageriale furnizate de ştiinţă

Maniera de concepere şi operaţionalizare a factorilor de management influenţează


apreciabil atât constituirea organizaţiilor, cât mai ales funcţionalitatea şi
eficacitatea acestora.

13
Alături de aceştia, factorii tehnici şi tehnologici exercită o influenţă
importantă asupra firmelor şi managementului acestora. Această categorie de
factori îşi pune amprenta, în principal, pe gradul de înzestrare tehnică şi pe şi pe
ritmul modernizării produselor şi tehnologiilor. Din această categorie fac parte:
nivelul tehnic al utilajelor disponibile pentru cumpărare,
calitatea tehnologiilor ce pot fi achiziţionate,
calitatea cercetărilor tehnice la care firma are acces,
numărul şi nivelul licenţelor şi brevetelor înregistrate,
capacitatea creativ-inovativă a sistemului de cercetare-proiectare

O altă categorie de factori de mediu, cu impact sporit asupra firmei, o


reprezintă factorii demografici:
 numărul populaţiei,
 structura socio-profesională a acesteia,
 ponderea populaţiei ocupate,
 populaţia activă,
 rata natalităţii şi mortalităţii,
 durata medie a vieţii.

Factorii demografici includ totalitatea elementelor demografice ce acţionează


asupra firmei, direct sau indirect.

Factori socio-culturali:
Totalitatea elementelor de natură socio-culturală din mediul ambiant
structura socială a populaţiei,
ocrotirea sănătăţii,
învăţământul,
cultura,
ştiinţa,
mentalitatea - cu influenţă directă sau indirectă asupra firmei reprezintă
factorii socio-culturali

Factori politici:

Factorii politici din mediul exogen organizaţiei cuprind ansamblul


elementelor de natură ce influenţează direct sau indirect funcţionalitatea şi
performanţele sale.

Factorii politici de influenţă se regăsesc în :


 politica economică,
 politica socială,
 politica ştiinţei,
14
 politica învăţământului,
 politica externă;
 politica altor state
 politica organismelor internaţionale

Concomitent cu factorii mai sus-menţionaţi, în categoria factorilor politici se


include şi politica altor state care, alături de politica organismelor politice
internaţionale, exercită o influenţă apreciabilă asupra activităţilor microeconomice.

O categorie aparte de factori ai mediului ambiant o reprezintă factorii naturali


(ecologici) din care fac parte:
resursele naturale,
apa,
solul,
clima,
flora şi fauna, esenţiale pentru populaţie şi economie.

În păstrarea echilibrului ecologic, în asigurarea unor condiţii favorabile dezvoltării


economice, firmele şi, îndeosebi, managementul acestora au un rol important

O ultimă categorie de factori externi generali o reprezintă factorii juridici.

Factorii juridici, constituie din ansamblul reglementărilor juridice cu influenţă


directă sau indirectă asupra firmei şi managementului său.

Cei mai semnificativi factori juridici sunt:


legile,
decretele,
hotărârile de guvern,
ordinele miniştrilor,
deciziile prefecturilor şi primăriilor – care cuprind o serie de norme de drept
de a căror respectare sunt responsabili agenţii economici.

Toţi factorii de mai sus dau conţinutul mediul extern general al firmei /
macromediului. Componentele acestuia influenţează firma în mod indirect.
Cei care influenţează însă firma în mod direct şi imediat sunt factorii de
mediu extern specific / ai mediului ramurii / micromediului.

Michael Porter consideră ca determinanţi majori ai deciziilor strategice :

furnizorii şi cumpărătorii – ambele categorii prin puterea lor de negociere;


potenţialii nou veniţi pe piaţă, concurenţii din cadrul industriei şi
producătorii de produse substituibile – toate aceste 3 categorii prin
ameninţarea pe care o reprezintă

15
Sarcina managementului firmei este de a găsi cele mai adecvate modalităţi
organizatorice, informaţionale, decizionale, de a concepe şi promova un
instrumentar managerial eficace pentru adaptarea permanentă a acestora la
cerinţele mediului, aflat într-o permanentă transformare şi evoluţie. Abordarea
duală a raporturilor firmă – mediu facilitează eforturile ce se depun în prezent
pentru construirea unui sistem economic competitiv, eficient, în cadrul căruia firma
este o componentă activă şi dinamică.

Componentele mediului ambiant:

Mediul ambiant al întreprinderii poate fi divizat în Micro si Macromediu.

Micromediul cuprinde acele elemente ale mediului cu care întreprinderea intra în


relaţii directe. Ca exemplificare, putem evidenţia:

1. Furnizorii, care în baza contractelor asigura întreprinderea cu


materie prima, materiale, echipamente, resurse energetice, forţă de
muncă. Pentru încheierea contractelor cu furnizorul, întreprinderea
are nevoie de informaţii referitoare la dimensiunile si calitatea ofertei,
preţurile practicate, politicile comerciale utilizate, cunoaşterea unor
aspecte privind climatul intern al întreprinderii furnizoare (stabilitatea
economica, disciplina tehnologica).
2. Prestatorii de servicii. Ultimii pot fi firme sau persoane particulare,
care ofera o gama larga de servicii necesare pentru activitatea
întreprinderii. Printre prestatorii de servicii putem numi firmele de
comerţ, de transport, agenţiile de publicitate, băncile.
3. Clienţii. Această categorie include: consumatorii, utilizatorii
industriali; întreprinderile comerciale, agenţiile guvernamentale.
4. Concurenţii. Acestea sunt firmele sau persoanele particulare care îi
deservesc pe aceeaşi clienţi şi au aceeaşi furnizori sau prestatori de
servicii.
5. Organismele publice reprezentate de asociaţiile profesionale,
asociaţiile consumatorilor, mediile de informare în masă, organele de
stat (financiare, fondul social, vamele) faţă de care întreprinderea are
obligaţii legale.

Macromediul cuprinde elementele structurale ale mediului cu acţiune indirectă şi


pe termen lung asupra activităţii întreprinderii.

Macromediul include:

Mediul demografic :
16
Mediul demografic caracterizat de numărul populației, structura pe vârstă și
sex, dimensiunea medie a unei familii, repartizarea teritorială, populația urbană
și rurală. Analiza indicatorilor mediului demografic permite o evaluare corectă
a dimensiunilor cererii la producția întreprinderii.

Mediul economic:

Mediul economic reprezintă spațiul în care activează întreprinderea: structura


pe ramuri a economiei, nivelul de dezvoltare a economiei naționale în ansamblu și
pe fiecare ramura în parte, gradul de ocupare a forței de muncă, situația financiar -
valutară.

Mediul tehnologic:
Mediul tehnologic se evidențiază prin invenții și inovații, mărimea și orientarea
fondurilor destinate cercetării - dezvoltării, asimilarea de produse noi și
modernizarea produselor tradiționale, reglementării orientate spre eliminarea sau
restrângerea efectelor poluante ale proceselor de producție.

Mediul cultural:

Mediul cultural caracterizează sistemul de valori, obiceiurile, tradițiile și


normele de conviețuire în societate. Mediul cultural are o influență substanțială
asupra compartimentului consumatorilor, asupra segmentării piețelor, asupra
comunicării întreprinderii cu piața.

Mediul politic:

Mediul politic influențează asupra activității întreprinderii prin structura societății,


forțele politice și raporturile dintre ele, prin gradul de implicare a statului în
economie, gradul de stabilire a climatului politic intern, zonal, internațional.

Mediul juridic:

Mediul juridic îmbină reglementările de natură juridică prin intermediul cărora


este vizată în direct activitatea întreprinderii.

Mediul natural: climă,relief,zăcăminte.

17
În condiţiile economiei de piaţă principala componentă a mediului în care
apare firma, atât în calitate de producător cât si de consumator, este piaţa. Aceasta
din urmă, fiind un sistem de coordonare a activităţii economice a agenţilor
economici, mijloceşte legăturile multiple ale întreprinderii cu mediul ambiant.
Mecanismul pieţei reprezintă pentru întreprindere terenul de realizare a fluxului
aprovizionare - producţie - desfacere.

Relațiile firmei cu mediul ambiant:

 Relațiile fimei cu furnizorii:

În calitate de furnizor si client , firma dezvoltă relații complexe permanente ,


ferme si echitabile în general . O firma poate avea si trebuie sa aibă mai mulți
furnizori aleși corespunzător criteriilor care satisfac propriile obiective .

Pentru depistarea celor mai potriviți furnizori , firmele apelează la diverse surse
de informare cum sunt :cataloage de firme și produse editate periodic de instituții
sau firme specializate ;serviciile unor firme specializate in consultanță și
intermediere ;materiale informative elaborate de camerele de comerț și industrie
nationale,locale ;publicații economice și ziare sau reviste cu spațiu publicitar ;
târguri și expoziții .

Pentru a obtine informații mai detaliate asupra unor produse care intereseaza , de
la unul sau mai multi furnizori potențiali , se poate trimite acestora o cerere de
ofertă.

Cererea de ofertă poate fi redactată în termeni generali, solicitându-se o listă de


prețuri , un catalog , sau o vizită a unui reprezentant al firmei furnizoare.Cererea
de ofertă se poate referi , concret , la un anumit produs , care trebuie specificat ,
de obicei , cu codul furnizorului sau identificat prin monstră , schită.

 Relațiile firmei cu clienții :

Relatiile cu clienții au in vedere :

 cadrul de dialogare :poate însemna trecerea de la actul izolat de cumpărare


la sisteme de consum , sau de la cumpărarea unui produs la achiziționarea
optimizată în cadrul unui ansamblu de produse , ținându-se seama de
următoarele :
18
1. consumatorul este omniprezent ;
2. consumatorul este sau nu satisfăcut de sortimentul de bunuri si
servicii oferit si de serviciile anticipate ;
3. deciziile de consum depășesc domeniul comercial , afectând
domenii largi ;
4. bunurile si serviciile se adaptează la cererea consumatorilor ;
5. formulele de dialogare diverse.
 raporturi corespunzătoare între personalul comercial si cumpărători ca o
componentă esențială în procesul.de achiziționare a mărfurilor și
serviciilor.

 Relațiile firmei cu piața :

In calitatea sa de componentă a mediului, întreprinderea se află într-un contact


permanent cu diferite componente. Întreprinderea intra într-un ansamblu de relații
prin care își orientează și finalizează activitatea economică.

Aceste relații dintre întreprindere și componente ale mediului său extern sunt prin
natura și conținutul lor de două feluri: relații de piață și relații de concurență.

Relațiile întreprinderii cu piața sunt reflectate și de fluxul aprovizionare


producție, desfacere. De asemenea, această relație se reflectă și în orientarea
activității întreprinderii către obiective prioritare cum sunt satisfacerea în condiții
superioare a nevoilor consumatorilor prin produsele create și oferite, crearea
rentabilității și eficienței economice pe baza sporirii vânzărilor totale și a profitului
unitar.

Relațiile întreprinderii cu piata vizeaza 3 mari componente și anume:

- Piața mărfurilor
- Piața capitalului
- Piața forței de muncă.
Natura și dimensiunile relațiilor întreprinderii depind de o serie de factori generali
și specifici, obiectivi si subiectivi, interni sau externi întreprinderii, cei mai

19
importanți fiind: cadrul economico-social, specificul pieței și caracterul
întreprinderii.

Relațiile întreprinderii cu piața cunosc astfel o mare diversitate și se pot grupa după
mai multe criterii:

 dupa obiectul relațiilor. Potrivit acestui criteriu, relațiile întreprinderii cu


piața sunt de două feluri:
- relații de vânzare-cumpărare
– relații de transmitere, recepție de informații.

Relațiile de vânzare-cumpărare pot lua forme diferite și anume livrarea de


mărfuri, achiziționarea de mărfuri și servicii, prestarea de servicii, închirierea,
împrumutul precum și activitățile de intermediere.

Principalele forme pe care le îmbracă succesiv relațiile de vânzare-


cumpărare sunt : relații precontractuale,relații contractuale,relații postcontractuale.

Relațiile precontractuale se realizeaza în principal prin negociere, comandă,


cerere de ofertă si oferta fermă.

Relațiile contractuale au ca instrument principal contractul la care se adaugă


o serie de activități ca: facturarea, livrarea, transportul, recepția și decontarea.

Relațiile de transmitere de informații au ca scop susținerea și concretizarea


relațiilor de vânzare-cumpărare, realizându-se prin publicitate, relații publice și alte
forme de promovare.

- dupa profilul agenților de piață, relațiile pot fi: cu furnizorii și prestatorii


de servicii, cu beneficiarii și cu instituțiile și cu mecanismele de stat;
- dupa frecventă, relațiile sunt permanente, periodice sau ocazionale;

20
Studiu de caz : SC ODU ROMANIA
MANUFACTURING SRL

Scurtă descriere a firmei :

De peste 75 de ani ,ODU oferă soluţii pe piaţa internaţională a sistemelor de


conectică ,dezvoltând departamente de proiectare ,producţie , vânzări şi marketing
pe pieţele importante ale lumii. Ca urmare a creşterii cifrei de afaceri în ultimul
deceniu , pe lângă centrul principal de producţie din Mühldorf am Inn ,Germania,
în anul 2001 s-a înfiinţat ODU Shanghai Manufacturing ,în Shanghai China ,şi 5
ani mai târziu ,s-au pus bazele ODU ROM Manufacturing in Sibiu,România . Fără
conectori, telefoanele noastre sau frigiderele nu ar funcționa, mașinile nu ar porni,
avioanele nu ar putea decola și aparatele de menținere a vieții nici nu ar începe să
pompeze. O simplă privire asupra acestor exemple de aplicații fac totul clar: mai
mult ca orice, tehnologia conectorilor trebuie sa fie sigură.

Dezvoltarea noastră continuă este baza consecvenței în ceea ce privește calitatea


înaltă și siguranța tehnologiei. Să nu mai amintim despre expertiza angajaților
noștri, orientați spre provocările în continuă creștere date de clienții noștri și
aplicațiile acestora.

21
Obiect de activitate :

ODU ROM Manufacturing a fost înființată în Februarie 2006 ,în Sibiu România
,incepându-și activitatea în luna Martie cu primii 15 angajați . Un an mai târziu
,Februarie 2007 ,ODU ROM Manufacturing înregistrează 100 de angajați.

Organizată pe departamente specializate de Producție ,Asigurarea Calității


,Aprovizionare, Vânzări /Marketing , Logistică , IT, Tehnic, ODU ROM produce și
livrează conectica de cea mai înaltă calitate pe piața tehnologiei medicale , a
telefoniei mobile și telecomunicațiilor , electronică și automatică industrială
,tehnologie de măsurare și testare , industrie grea și altele .

Obiective :

ODU a început anul 2018 pe o poziție excelentă. Cu o forță de muncă la nivel


global de 1.850, ODU a generat o cifră de afaceri totală de circa 170 de milioane
de euro în anul 2017 - un succes mare pentru compania tehnologică din Mühldorf
în Bavaria (Germania). ODU se află într-o situație excelentă, din care își poate
realiza obiectivele: “Vom lucra din greu ca să introducem sisteme noi și
inovatoare de conectori pe piață și să ne deservim clienții în cel mai bun mod
posibil,” spune Dr.-Ing. Kurt Woelfl, Administrator delegat al grupului ODU.

ODU se îngrijește, de asemenea, să genereze talente noi calificate. În prezent,


specialistul în conectori instruiește circa 110 tineri ucenici în Mühldorf.
Programele de ucenicie sunt personalizate pe cerințele companiei și sunt de
asemenea introduse în locurile de producție ODU, în România și China. În acest
mod, compania se poate asigura că are întotdeauna un număr suficient de
specialiști ODU care lucrează pentru a menține calitatea de top a produselor ODU
peste tot în lume. Compania oferă în prezent programe de ucenicie în nouă domenii
de specializare diferite: tehnician mecatronică, operator mașină de tăiat, lăcătuș,
mecanic industrial, mecanic tehnologic, vopsitor, designer produse tehnice și
funcționar industrial. Cel mai nou program de ucenicie care va fi introdus este cel
de expert în tehnologia metalelor, cu o specializare pe tehnologia de asamblare.
Alte programe de ucenicie în domeniile logistica depozitelor și comerț exterior vor
fi oferite începând cu anul 2019.

Construirea unui nou loc de producție a început la amplasamentul ODU din


România, în Sibiu, în ultimul trimestru. Până acum, producția ODU din Sibiu a
fost găzduită în două clădiri separate în centrul Sibiului. Noua clădire va reuni
întreaga producție sub un singur acoperiș. În jur de 440 de angajați lucrează în
prezent pentru ODU Romania Manufacturing. În ultimii zece ani, locația a crescut
22
și a devenit un centru de excelență de succes pentru asamblare de cabluri și
conectori.

Resurse materiale:

Prestarea serviciilor necesită în primul rând utilizarea de către întreprindere a


unor bunuri ( de echipamente, materii prime și materiale) care în combinație cu
resursele umane si financiare asigură satisfacerea nevoilor societății. Totalitatea
acestor bunuri formează resursele materiale, componentă esențială a capitalului
social.

Resursele materiale se constituie, în momentul înființării întreprinderii, fie prin


aportul în natură al întreprinzătorului, fie prin cumpărare ca urmare a utilizării
resurselor financiare .Ele se înlocuiesc și amplifică în cadrul procesului de
acumulare și extindere a activității întreprinderii. După modul specific în care se
consumă și se înlocuiesc, componentele se grupează în capital fix și capital
circulant.

Resurse umane :

Criteriile de selecție care au stat la baza angajării personalului au fost: pregătirea și


experiența acestuia.

Incadrarea în muncă se face în funcție de condițiile de studii și pregătire


profesională cerute de post. În vederea obținerii unor rezultate sporite și superioare
calitativ, firma va asigura cuprinderea tuturor categoriilor de salariați în programe
de formare, perfecționare și specializare, care să corespundă nevoilor societății.

Pentru munca prestată în condițiile contractului colectiv de muncă, fiecare salariat


are dreptul la un salariu în bani, convenit la incheierea contractului individual de
muncă, pe bază de negociere.
Salariul cuprinde: salariul de bază, sporurile și adaosurile.
Societatea se obligă să asigure condițiile necesare realizării de catre fiecare salariat
a sarcinilor ce ii revin în cadrul programului zilnic de muncă stabilit.

Sporurile salariale sunt:


Spor de vechime
Spor pentru condiții periculoase,grele
Alte sporuri

23
Adaosurile la salar sunt:
Primă de excelență
Primă de prezență
Primă de productivitate

ANUL BĂRBAȚI FEMEI TOTAL


2016 100 200 350
2017 150 260 410
2018 200 300 500

Resurse financiare :

Analiza situației economico-financiare a întreprinderii are la bază studierea


veniturilor și cheltuielilor sale care apar ca elemente fundamentale ale determinării
eficienței economice a activității.

Veniturile și cheltuielile firmei sunt reflectate prin situația veniturilor,


cheltuielilor și rezultatelor. Indicatorii financiari constituie instrumente de analiză
ce asigură o mai bună întelegere a rezultatelor și poziției financiare a unei firme,
precum și a modului în care patrimoniul acesteia a fost folosit.

24
25
Produse și soluții:

1.CONECTOR CIRCULAR PUSH-PULL


Prin intermediul blocarii Push-Pull, aceasta conexiune este asigurata si astfel
ramane protejata la demufari nedorite. Se demufeaza doar atunci cand este cazul,
prin simpla tragere a mansonului exterior al conectorului. Si datorita constructiei
robuste si a experientei ODU in tehnologia contactelor, performanta si calitatea
sunt mentinute de-a lungul mai multor mii de cicluri de mufare.

1. CONTACTE SINGULARE
Alegerea tehnologiei de contacte potriviă este de o importanţă majoră. Cu
contactele singulare de la ODU obţineţi soluţii optime pentru cerinţele
dumneavoastră individuale: totdeauna calitate perfectă de la unul din cei mai
experimentaţi producători de conectori din lume.

2. ODU-MAC CONECTORI MODULARI


Sisteme de conectare modulare
Un sistem modular prin care se crează o interfață pentru aplicații diferite: Sistemul
de conectare ODU-MAC este un sistem modular multi-functional și configurabil
într-o varietate aproape nelimitata - astfel încât conectorul este creat pe masura
aplicației dumneavoastră.
Modul flexibil în care este construit, permite combinarea a unor moduri de
transmisie diferite in interiorul unui conector. Fie ele semnale, current, date, medii
precum aer sau lichid, sau unde de lumină – variantele de transmisie pot fi alese
dintr-un modul și integrate in conector . La fel de variate sunt si opțiunile de
mufare. Pentru aplicații diferite în domeniul industriei sau medicinei sunt
disponibile o multitudine de opțiuni: de exemplu instalat într-un cadru robust
pentru aplicații rack și panou, sau andocare automata, dar și în carcase robuste.
26
3. ANDOCARE SI SISTEME ROBOT
În tehnica automatizării sunt indispensabile sisteme de andocare și robotizare
functionale și în același timp flexibile: Roboți industriali, seturi de calburi, sisteme
de schimbare sau depozitare a uneltelor și stații de testare automatizate sunt doar
unele dintre multele aplicații a căror performanță depinde de calitatea sistemului de
conectori.
Producători cu renume din toată lumea aleg, din motive foarte bune, sistemele de
andocare si robotizare ODU: acești conectori cilindrici au fost dezvoltați special
pentru utilizare automată la sisteme cu cuplare rapidă sau pentru cuplarea
sistemelor de cabluri robotizate.

Asamblare:
ODU vă oferă nu numai conectori de înaltă calitate ci și service cuprinzător pentru
întreaga confecționare. De la conectori, cablu, injecție cablaje până la turnare
impermeabilă – vă livrăm un sistem complet unic.
Consultanță, analiza cerințelor, dezvoltare, construire prototip, confecționare,
documentație tehnică: preluăm toate activitățile pe care le implică o soluție de
sistem. Acest pachet complet este cea mai bună garanție pentru un rezultat perfect
în toate privințele.

27
4. Conectori robuști:
Ploaie, vânt, apă, zăpadă sau îngheț – acești conectori rotunzi robuști rezistă fără
problem la toate intemperiile. Fie că sunt folosiți la macarale sau furnale, carcasele
lor masive sunt produse sa reziste celor mai precare condiții. Ca și elemente de
contact pentru transmiterea de semnale și chiar și curent de înaltă tensiune se
folosesc conectori ODU SPRINGTAC cu tehnologia cu arcuri. Acestea asigură,
chiar și în caz de vibrații, o conectare sigură și fără întreruperi .

5. Conectori Pcb:
PCB-urile sunt miezul aproape tuturor echipamentelor industriale – în special în
domeniul automatizărilor. Fiabilitatea tehnologiei este în acest caz de o importanță
crucială pentru siguranța transferurilor de date, semnale și putere. Cu un conector
PCB versatil produs de ODU optați pentru flexibilitate maxima în proiectarea
aplicațiilor dumneavoastră și pentru durabilitate optima în utilizare. Conectorii
PCB ODU conving la nivel mondial în aplicațiile industriale datorită calității
excelente a transferului și integrității semnalului, toate acestea, desigur,
functionând 24/7.

Soluții:
Vă desfaşuraţi activităţile pe o piață dinamică și doriţi să exploraţi noi perspective
cu tehnologia dumneavoastră - atunci aveţi nevoie de sisteme de conectare
inovatoare pentru a transpune ideile dumeanvoastră în cel mai bun mod posibil în
aplicații sigure din punct de vedere funcțional. Odată cu noile evoluții din
domeniul high-tech conectorii standard işi ating imediat limitele.
ODU vă ajută să le depășiţi cu succes: ca şi specialist în sisteme electrice de
conectare dezvoltăm soluții în funcţie de cerinţele şi specificaţiile dumneavoastră.
În urma unei colaborări strânse rezultă exact sistemul conectare, de care aveți
nevoie pentru aplicația dumneavoastră: un rezultat optim din punct de vedere

28
tehnic și economic. Specialiștii noștri din echipele de dezvoltare și producție
aşteaptă cu nerăbdare această provocare profesională.

Domenii de aplicabilitate :
Tehnica medicală:
Eficienţa permanentă și protecția maximă împotriva defectării sunt esenţiale în
domeniul medical. Prin urmare conectorii ODU sunt utilizaţi în sistemele de
menţinere a vieţii cum ar fi aparate cardio-respiratorii. Componente fiabile și
rezistente sunt necesare și în cabinetele medicale sau la intervenţiile mobile, fie că
este vorba de EKG sau sisteme tip bloc operator, masă operații în chirurgia
ambulatorie. În paleta ODU se regăsesc conectorii adecvați pentru aceste
tehnologii vitale: eficiență dovedită de multe ori într-o industrie cu cele mai stricte
reglementări și cele mai exigente cerinţe.

Industria de măsurare și testare :


În industria de măsurare şi testare precizia este totul. Pentru testări fiabile și
rezultate sigure sunt necesare echipamente și proceduri de măsurare de înaltă
calitate – precum și conectori performanți, pentru pentru a asigura în orice moment
transferul corect al datelor măsurate: cerințele pentru interfețele dintre piesa supusă
testării, aparatul de măsurare și unitatea de evaluare sunt extrem de ridicate. Acesta
este motivul pentru care producători de renume apelează în mod constant la ODU.
Ca specialist în contacte extrem de exigente ODU conectează de mulţi ani cu
succes interfețe în tehnica de testare și măsurare.

Tehnica militară și de securitate:


Indiferent de factorii de mediu extremi sau solicitările mecanice: pentru conectica
utilizată în domeniul militar buna funcţionare chiar şi în cele mai dificile condiţii
reprezintă o condiţie primară. Conectorii ODU asigură de exemplu în sistemele de
comunicaţii o semnalizare rapidă a deficiențelor și un flux constant de informaţii.
La cel mai înalt nivel de securitate, subînțeles ca regulă, ODU asigură prin
produsele sale rezistente şi fiabile high-tech o conexiune de succes.
Electronica industrială:
Indiferent dacă acestea se utilizează în tehnica de control, monitorizarea
instalațiilor sau sistemele de transport: pentru industria electronică disponibilitatea
mare a utilajelor și instalațiilor reprezintă un factor economic esențial.
Conectorii ODU formează conexiuni sigure – acoperind multe domenii și un
spectru larg de cerințe. Aceștia lucrează la 400 °C în dispozitivele de dezaburire la
fel de fiabil ca şi în dispozitivele mobile de programare pentru controlul
29
instalațiilor sau unitățile de cântărire ale camioanelor în condiții de iarnă siberiană.
Prin articole sigure și flexibile ODU asigură un produs economic important al
industriei: disponibilitatea ridicată.

Industria energetică:
Furnizarea energiei constituie unul din elementele fundamentale ale societăţii și
industriei moderne - întreruperile atrag rapid după sine un efect grav de domino.
De aceea în producerea energiei electrice precum și la transformarea și distribuţia
energiei este necesară o tehnică de conectare performantă aplicabilă în condiții de
flexibilitate ridicată, odată cu transformarea mondială a mixului energetic
rezultând noi cerințe tehnologice. Prin conectori de înaltă performanță ODU oferă
conexiuni sigure și diverse în proiecte majore de infrastructură.

Electromobilitate:
Producătorii de automobile renumiți la nivel mondial dezvoltă modele de
autovehicule cu propulsie alternativă. Fie că este vorba de autovehicule hibride sau
electrice – la fiecare model inovator de propulsie sistemele performante de
conectică ODU sunt indispensabile. Cerințele de interfață a autovehiculelor hibride
și electrice sunt numeroase dar şi diverse. Acestea cuprind atât rezistența la vibrații
și diverși factori de mediu cât și greutatea mică.
Prin produsele sale inteligente și aplicarea materialor speciale ODU oferă pentru
industria auto soluții convingătoare și durabile pentru contacte, în special pentru
transmiterea curentului de putere.
Aplicații tipice reprezintă de exemplu contactele la bateria HV, invertoare și grup
propulsor, la echipamentele auxiliare precum compresorii electrici pentru aer
condiționat sau contactele de încărcare pentru autovehicule electrice și plug-in –
cu peste 10.000 cicluri de mufare garantate.
Viteza viitorului beneficiază de experiența îndelungată ODU.

30
Mediul ambiant al firmei:
Factorii economici:

Cifra de afaceri Odu :

Profit si pierdere :

31
Cotă de piață:

Factorii de management:

Activitatea firmei este influențată direct și exclusiv de managementul practicat la


nivelul firmei . Factorii de management exprimă gradul de
previziune,organizare,coordonare,evaluarea mediului ambiant,masura în care
cadrul organizatoric și de gestiune creat stimulează personalul societății S.C. Odu
România Manufacturing S.R.L să folosească posibilitățile respectivului
mediu.Funcționarea societății este influentată puternic de sistemul de management
practicat la nivelul si in cadrul mediului național și internațional în care aceasta
functionează.

Factorii tehnici și tehnologici:

ODU este lider global în dezvoltarea și producerea contactelor de înaltă


performanță pentru tehnologia conectorului electric. Persoanele care, în funcție de
aplicație, pot finaliza cu succes până la un milion de cicluri de împerechere, fără a
pierde fiabilitatea sau capacitatea de transmisie, continuă să stabilească cele mai
înalte standarde posibile. Același lucru este valabil și pentru capacitatea de
antrenare a curentului la temperaturi ridicate sau pentru optimizarea specifică a
aplicării forțelor de împerechere și dezasamblare. ODU posedă abilitățile necesare
pentru adaptarea perfectă a sistemelor de contact pentru a satisface cu precizie
nevoile clienților.

32
Tehnologia de contact fiabilă este întotdeauna rezultatul combinației potrivite a
proprietăților de contact: rezistența la contact, forță de contact, securitatea
contactelor, ciclurile de împerechere și forțele de împerechere și de dezmembrare.
Aceste aspecte trebuie adaptate în mod specific în funcție de fiecare aplicație și
concepute astfel încât să respecte specificațiile respective. Acesta este tocmai unul
dintre punctele forte ale ODU bazat pe experiența și expertiza profundă de
dezvoltare și de producție în jurul tehnologiei de contact.
Contactele fiabile sunt la baza fiecărui conector. Provocarea pentru
dezvoltatori constau în crearea unui design specific aplicației, luând în considerare
diferitele proprietăți de contact. Este vorba despre crearea unui echilibru stabil
între
care se opun uneori valorilor fizice și transferă acest echilibru către
realitatea tehnologiei de producție.

Factorii demografici:

Din punct de vedere al structurii socio-profesionale, un procent de 20% au studii


superioare, 40% au studii medii, iar restul personalului este reprezentat de
absolvenți ai școlii profesionale .

Factorii socio-culturali:

Problemele de sanatate ale personalului și cele de protecția muncii, protecția


mediului și de prevenire și stingere a incendiilor vizează eficiența resurselor umane
din preocupările de maximă importanță a conducerii organizației. Activitatea de
protecția muncii asigură aplicarea criteriilor ergonomice pentru îmbunătățirea
condițiilor de muncă și pentru reducerea efortului fizic, precum și măsuri adecvate
pentru munca femeilor și a tinerilor.

De asemenea, anual, întreg personalul este examinat medical de comisii de


specialiști, cheltuielile fiind suportate de firmă. Continua preocupare a conducerii
pentru asigurarea unor condiții de lucru adecvate a condus la stabilirea unei
orientări ferme privind extinderea activităților sociale.

Factorii naturali :

Protecția mediului are o importanță deosebită la ODU. Fabricile noastre moderne


de producție au fost concepute pentru a garanta o producție ecologică și durabilă,
în scopul de a conserva resursele în toate etapele de producție. Aspectele de mediu
constituie, de asemenea, un element central al tuturor proceselor și îmbunătățirii
produselor, încă de la selectarea materiei prime pe considerente de reciclabilitate.
ODU este certificat ISO 14001 – standard de managementul mediului.

33
Micromediul:

Furnizorii:

Furnizorii ODU sunt riguros selectați și contribuie cu competențele speciale ale


fiecăruia la procesul nostru de dezvoltare.

Aceștia sunt reprezentați de diverși agenți economici, care în baza relațiilor


contractuale de vânzare-cumpărare asigură întreprinderii resursele necesare pentru
desfăsurarea activității ( materii prime, materiale, echipamente):

Avnet emg
Hew kabel
Mde converting
Weidinger
Ernst&engbring
Tti
Heilind
Sigerom
Telegartner
Thonauer automatic
Cinch connectivity
Hellwig
Huber suhner
Erni electronics
Knowles ipc
Albis plastic
Farnell
Cable&tubing solutions
Mc technologies
German electronics
Medewo

Clienții:

Webasto
Honeywell
Daimler
Drager medical

Conform clientilor nostri, conectorii ODU continua sa lucreze, pastrandu-si


nealterate caracteristicile fizice si electrice, pentru mai mult de un milion de cicluri
de mufare.

34
Concurenții:

Competitorii firmei se numără printre celelalte societăți care își desfășoară


activitatea în același domeniu.

Aceștia sunt:

Automotive Complete Systems SRL


T&T Cable Systems SRL
Diadari Cable SRL
Nicprem Impex SRL
Ekr Elektrokontakt Romania SRL
Compustar SRL
Vidd Cable Tech SRL

Relațiile firmei cu piața:

 STUDIUL PIETEI:

Piața este considerată un spațiu economic, cel în care se desfășoară activitatea


economică și în care acționează aceleași persoane fizice și juridice care
formează agenții economici.Piața este considerată ca locul de întâlnire a
agenților economici, care se împart în două mari categorii : cumpărători și
vânzători.

Pe piață se exprimă și se întalnesc cererea și oferta de bunuri și servicii, iar tot


aici se formează prețul la care se vând și se cumpără bunurile economice;
regulatorul pieței fiind concurența.

Studiul pieței reprezintă punctul de plecare al oricărui agent economic.În cazul


firmei SC ODU România Manufacturing SRL acesta are o mare importanță și se
face prin studii de marketing.Aici se urmăresc mai multe coordonate :

Capacitatea efectivă a pieței

Cota de piață

Structura pieței

35
Relațiile firmei cu furnizorii:

În relațiile cu furnizorii ,pe lângă respectarea angajamentelor contractuale trebuie


respectate și principii de etică în afaceri (seriozitate,punctualitate).

Furnizorii ODU oferă condiții avantajoase sub aspectul calității superioare ,al
siguranței livrării la timp și al prețului . Este necesară păstrarea bunelor relații cu
furnizorii ,deoarece aceste relații ce definesc cooperarea dintre client și furnizor au
un impact major asupra realizării obiectivelor.

Furnizorii firmei sunt evaluați periodic , pentru a vedea dacă relația trebuie
continuată.În evaluare sunt folosiţi următorii indicatori: livrarea la timp, numărul
de întârzieri, procentul comenzilor expediate, defecte de calitate, servicii tehnice,
costul livrării.

Evaluarea furnizorilor se realizează prin elaborarea unei scale pentru fiecare


furnizor, în funcţie de variantele de aprovizionare. Prima etapă constă în
determinarea criteriilor cele mai importante de selecţie a furnizorilor (preţ,
calitate).Următoare etapă o constituie atribuirea de „ponderi” fiecărui criteriu,
pentru a reflecta importanţa lui relativă. A treia etapă presupune elaborarea unei
scale gradate pentru compararea furnizorilor în funcţie de criteriile alese. În final
trebuie calculat scorul total pentru fiecare furnizor .

Relațiile firmei cu clienții:

Orientarea spre client înseamnă că tot ceea ce face un manager trebuie să se


întemeieze pe grija de a-i îndeplini acestuia toate exigențele, indiferent dacă este
un client intern sau extern.Acest lucru ar trebui să însemne că în tot ceea ce se face:
stabilirea priorităților, elaborarea deciziilor, participarea la întâlniri sau discuții cu
conducerea, să se aibă în vedere solicitările și pretențiile clienților.

Firma SC Odu Romania Manufacturing SRL are numeroși clienți care sunt fideli
companiei,în sensul că , aceștia sunt foarte mulțumiți de produsele și serviciile
oferite de ei.

Informațiile detaliate despre fiecare client permit întreprinderii să proiecteze și să


ofere acestora produse și servicii personalizate.

36
Analiza Swot a firmei SC Odu Romania Manufacturing
SRL

Puncte forte Puncte slabe

-calitatea serviciilor oferite; -vulnerabilitate la presiunile


concurenței;
-amabilitatea și pregătirea profesională a
angajaților; -deficienţă de comunicare între
departamente
-încrederea clienților;
- lipsa unor abilități sau competențe
-existența unui sistem bine organizat și deosebite
eficace de planificare strategic;

 -disponibilități bănești suficient de mari,


pentru desfășurarea activității în condiții
optime;

 -echipamente noi și moderne;

 -gamă largă de produse;

Oportunități Amenințări

-acordarea unei importanţe mai mari -concurenţa internă sau externă;


publicităţii;
-vulnerabilitate la fluctuațiile mediului
-extinderea volumului de producţie şi a de afaceri;
capacităţii de producţie;
-adoptarea unor reglementări legislative
-program de investiţii de amploare sau normative restrictive cu impact
nefavorabil;

- schimbări demografice nefavorabile

37
CONCLUZII
Indiferent de categorie, întreprinderile sau firmele constituie cadrul juridic şi
de management pentru desfăşurarea celei mai mari părţi din activităţile economico-
sociale din cadrul fiecărei ţări.
Având în vedere că în cadrul lor se produce cea mai mare parte a venitului
naţional şi că ele asigură locuri de muncă pentru majoritatea populaţiei,
întreprinderea reprezintă celula economică de bază a fiecărei societăţi. De aici
importanţa deosebită a managementului, a mediului ambiant în special şi a
funcţionării profitabile nu numai pentru cei care-şi desfăşoară munca în cadrul
firmelor, dar şi pentru întreaga populaţie a fiecărei ţări, pentru viitorul său
economic şi politic şi locul deţinut în comunitatea internaţională.
Aşadar, este necesară analiza mediului ambiant al unei firme în vederea
obţinerii unor rezultate cât mai bune.

38