Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. VICTOR TOTAL ELECTRIC S.R.L.

Nr.Reg.Com. : J29/871/1991
C.I.F.: RO 1355427
Prahova; Loc.Magurele, Str.Principala , nr.648

Către Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti


Facultatea de Inginerie Mecanica si Electrica

Raport de evaluare a stagiului de practică efectuat

Prin prezentul raport este evaluată și cuantificată activitatea pe durata stagiului de practică a
studentului/ masterandului ALEXE REMUS-CRISTIAN de la Universitatea de Petrol – Gaze
din Ploiesti, Facultatea de Inginerie Mecanica si Electrica, programul de studii ZI, anul / grupa
/ semigrupa III/ 10507/A care a efectuat stagiul de practică la partenerul de practică S.C.
VICTOR TOTAL ELECTRIC S.R.L. în perioada 08.07.2019-26.07.2019, un număr de 120
ore de practică.

Evaluarea nivelul de dobândire a competenţelor profesionale și transversale, a


comportamentului şi a modalității de integrare a practicantului în activitatea partenerului de
practică:

Nr Componenta Calificativ
. evaluată
1 Respectarea regulamentului de ordine interioară și disciplina la 5
locul de practică
2 Punctualitate 5
3 Gradul de îndeplinire a sarcinilor primite 5
4 Responsabilitate în rezolvarea sarcinilor 5
5 Nivelul calitativ al activității derulate 5

NOTĂ. Se acordă calificative de la 1 la 5, 5 reprezentând valoarea maximă (îndeplinirea


componentei evaluate), iar 1 valoarea minimă (neîndeplinire).

Data,
29.07.2019

Tutore din partea partenerului de practică Reprezentant legal partener de practică

Nume și prenume: Nume și prenume:

Semnătura: Semnătura

Ștampila partenerului de practică