Sunteți pe pagina 1din 12

. Sub influenta caror tendinte a evoluat Dreptul roman succesoral ?

C) Tendinta ocrotirii rudeniei de sange si tendinta de inlaturare a formalismului in dobandirea


succesiunii

2. Care era modalitatea, prevazuta de Dreptul roman succesoral prin care se putea deschide
o succesiune (fara testament) atunci cand nu existau succesori testamentari , fie testamentul
nu a fost valabil intocmit, fie nu a fost lasat testament ?

B) Succesiunea legala (ab intestat)

3. In ce conditii se impunea deschiderea succesiunii ab intestat (legala sau legitima) ?

C) Decujus nu a lasat testament sau testamentul era lovit de o cauza de nulitate ,fie heredele
refuza sau devenea incapabil sa primeasca mostenirea

4. Care erau categoriile de mostenitori civili prevazute de Legea celor XII Table , lege ce
reglementa succesiunea legala sau legitima ?

C) Sui heredes, agnatus proximus si gentiles

5. Care erau clasele de mostenitori recunoscute de succesiunea legala creata prin formele
pretorului, denumita si bonorum possesio (posesiunea bunurilor succesorale sau mostenirea
pretoriana) ?

C) Bonorum possessio unde liberi, bonorum possessio unde legitimi, bonorum possessio
unde cognati si bonorum possessio unde vir et uxor

6. Din ce clasa de mostenitori faceau parte agnatii si gentilii, clasa de mostenitori


recunoscuta de succesiunea legala creata prin formele pretorului ?

B) Bonorum possessio unde legitimi

7. Care sunt clasele de mostenitori create prin reforma Imparatului Justinian, cel care a
revolutionat sistemul succesoral din dreptul roman ?
A) Descendentii, ascendentii colaterali, colateralii privilegiati si colateralii mai indepartati

8. Care este criteriul mostenirii care a stat la baza sistemului succesoral din timpul
Imparatului Justinian ?

C) Rudenia de sange
9. Care erau succesiunile extraordinare (successiones extraordinem) , stabilite in afara
claselor de mostenitori cunoscute (descendentii, ascendentii, colateralii privilegiati si
colateralii mai indepartati)?

C) Succesiunea vaduvei sarace , succesiunea copiilor naturali si Succesiunea statului

10. Care era caracterul testamentului , reglementat de dreptul succesoral roman ?

C) Era un act juridic irevocabil, pastrandu-si forma si continutul asa cum fusesera redactate

11. Care era caracterul testamentului , reglementat de dreptul roman?

Era un act juridic exclusive personal, vointa testatorului neputnadu-se manifesta prin
intermediary

12. Care era caracterul testamentului, reglementat de dreptul roman?

Era un act juridic formal, trebuiau respectate formele prevazute de lege pentru ca acesta sa
fie incheiat valabil

13. Care erau formele de testament cunoscute in epoca veche?

Testamentum calatis comitis, testamentum in procinctu si testamentum per aes et libram

14. Caresunt fazele pe care le-a parcurs testamentum per aes et libram, in evolutia sa?

Mancipatio familiae, testamentum per aes ei librarum publicum si testamentum per aes et
libram secretum

15. Ce se transmitea unui executor testamentar denumit emptor familiae in fazamancipatio


familiae?

Drepturile de proprietate asupra bunurilor succesorale

16.Care erau formele de testament cunoscute in epoca clasica?

Testamentul nuncupative, testamentul praetorian, testamentul military

17. Ce desemneaza testamenti factio ?

Reprezinta capacitatea unei personae de a-si face testamentul sau de a fi martora la


intocmirea unui testament, precum si capacitatea de a veni la succesiune in calitate de
successor sau legator

18. Ce desemneaza testament factio activa?


Reprezinta capacitatea unei personae de a-si face testamentul sau de a fi martora la
intocmirea unui testament

19. Ce desemneaza testamenti factio pasiva?

Capacitatea de a veni la succesiune in calitate de successor sau legato

20. Ce persoane nu aveau capacitatea speciala( testament factio pasiva) in sensul ca acstia nu
puteau dobandi mostenirea fara aprobarea expresa a lui pater familias?

Scalvii si fii de familie

21. Care erau formele pe care le imbraca substituirea de mostenitor?

Substituirea vulgara, substituirea pupilara si substituirea quasipupilara sau exemplara

22. In care dintre sistemele succesorale cunoscute de dreptul succesoral roman era
recunoscuta posibilitatea testatorului de a-si dezmosteni descendentii cu conditia respectarii
anumitor forme solemne?

Succesiunea deferita contra testamentului, in situatia dezmostenirii neregulate sau omisiunii

23. Cum se clasificau mostenitorii din punct de vedere alacceptarii succesiunii?

Heredes sui et necesari, heredes necesarii si heredes voluntarii

24. Care au fost formele sub care se putea accepta succesiunea, forme reglementate de
dreptul civil roman?

Cretio pro herede gestio si nuda voluntas

25. Care erau efectele juridice generate de acceptarea succesiunii?

Confuziunea patrimonilor, dobandirea dreptului de proprietate si raportul bunurilor

26. Care este procedeul juridic creat de pretor si ulterior de imparatul Justinian prin care s-a
remediat consecinta pagubitoare pentru creditorii defunctului, in conditiile in care
mostenitorii refuzau succesiunea incarcata de datorii?

Beneficium inventarii

27. Care este procedeul juridic creat de pretor, prin care s-a remediat consecinta pagubitoare
pentru creditorii defunctului, in conditiile in care mostenitorul era insolvabil?

Separation bonorum

28. Ce desemneaza ius adcrescendi, ca effect al repudierii mostenirii(repudiation hereditatis)


Daca existau mai multi mostenitori de acelasi grad, partea celui care renunta revenea
celorlati mostenitori care acceptasera succesiunea

29. Ce desemneaza deschiderea substitutiei vulgare, caefect al repudierii mostenirii?

Deschiderea succesiunii ab intestat in situatia in care unicul mostenitor instituit prin


testament renunta la mostenire si testatorul nu prevazuse un substituit

30. Care erau conditiile trecerii bunurilor in patrimonial statului, ca effect al repudierii
mostenirii?

Trecerea bunurilor succesorale in patrimonial statului atunci cand nu existau mostenitori si


statul mostenea intra vires hereditates

31.Ce presupunea legatul per vindications (, prin revendicare)?

Transmiterea dreptului de proprietate asupra unui bun individual determinat direct


legatarului, astfel incat in momentul acceptarii succesiuniide catre mostenitor, lagatarul lui
devenea proprietarul bunului

32. Ce presupunea legatul per damnationem (prin obligatie)

Legatul prin care testatorul il obliga pe mostenitor sa transmita un bun individual determinat
legatarului

33.Ce presupunea legatul sinendi modo( cu titlu de permisiune)

Testatorul il insarcineaza pe mostenitorul sau sa-I permita legatarului sa intre in stapanirea


bunului individual determinat

34. Care erau elementele obligatiei, asa cum rezulta din analiza originii si evolutiei acestei
notiuni?

Subiectii obligatiei, obiectul obligatiei si sanctiunea acesteia

35. Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca obiectul obligatiei pentru care
aceasta sa fie valida si valabila?

Sa fie licit, posibil de executat, sa constea intr-o prestatie clara si précis determinate sis a
prezinte interes pentru creditor

36. Ce categorie de obligatii, conform clasificarii facute in legislatia lui Justinian, din punct de
vedere al izvoarelor obligatiilor sunt cele care au ca izvor contractual, adica cele care se
intameiaza pe un accord?

Obligatiile contractual
37. Ce categorie de obligatii, …………………care au ca izvor faptele licite ce genereaza efecte
juridice similare celor alecontractelor?

Obligatiile quasicontractuale

38.Ce categorie de obligatii,……………care au ca izvor delictele , adica acte cauzatoare de


prejudicii?

Obligatiile delictuale

39.Ce categorie de obligatii,………..care au ca izvor faptele nepermise, similar delictelor, care


erau insa savarsite fara intentie?

Obligatiile quasidelictuale

40. Care sunt obligatile care sunt sanctionate printr-o actiune in cazul neexecutarii obligatiei
de buna voie de catre debitor pentru obtinerea unei sentinte de condamnare care ii permite
creditorului sa-l execute silit?

Obligatiile civile de drept strict si obligatiile civile de buna credinta

41. Care sunt obligatiile care nu sunt sanctionate printr-o actiune in czul neexecutarii
obligatiei de catre debitor, creditorul nu dispune deo actiune pentru a-l urmari in justitie?

Obligatii naturale

42. Ce desemneaza notiunea de obligatie coreala sau solidara?

Faptul ca oricare dintre creditori poate pretinde intreaga creanta sau oricare dintre debitori
poate fi obligat pentru intreaga datorie

43. Ce desemneaza notiunea de obligatie conjuncta?

Fiecare dintre creditori va putea sa ceara numai partea din creanta care I se cuvine iar, fiecare
dintre debitori va fiobligat numai la plata partii sale de datorie

44.Ce dezemneaza error in negation?

Constituia eroarea asupra naturii actului juridic incheiat

45. Ce desemneaza error in corpora?

Constituia eroareaasupra lucrului

46. Ce desemneaza error in substantia sau error in materia?

Constituia eroarea asupra substantei, calitatii lucruluice constituia obiectul contractului.

47. Ce desemneaza error in persona?


Constituia eroarea asupra identitatii persoanei

48. Ce erau viciile de consimtamant?

Teama si dolul

49. Care erau principalele elemente accidentale ale contractului?

Termenul si conditia

50.Ce desemneaza mora(intarzierea) in material neexecutarii obligatiilor?

Este intarzierea debitorului, de natura sa produca pieirea lucrului datorat

51. Ce desemneaza dolus (dolul)?

Actiunea sau abtinerea intentionata a debitorului, de natura sa produca pieirea lucrului


datorat

52.Ce desemneaza forta majora ( casus major)?

Este faptul sau evenimentul caruia nimic nu I se poate opune si nimeni nu i-ar fi putut rezista

53. Ce desemneaza us minor, cazul fortuit ( casus minor, fortuitous casus)?

Constituia evenimentul care s-a produs fara vina debitorului desi acesta luase toate masurile
obisnuite pentru ca evenimentul san use produca

54 Ce desemneaza custodia?

Reprezinta forma speciala de raspundere , raspundere obiectiva in cadrul careia debitorul


este tinut sa plateasca daune interese si in situatia in care lucrul a pierit dintr-un caz fortuit

55. Ce reprezinta plata (solutio), ca mod voluntary de stingere a obligatiilor?

Modalitatea cea mai uzualade stingere a obligatiilor si consta in indeplinirea prestatiei ce


reprezenta obiectul obligatiei

56.Ce desemneaza darea in plata (datio in solutum)?

Opratia juridical prin care debitorul stingea obligatia, eliberandu-se de aceasta prin plata cu
consimtamantul creditorului a unui alt lucru datorat

57. Ce desemneaza novatiunea (novatio)?

Consta in inlocuirea unei obligatii vechi cu o alta noua, inlocuire ce avea loc printr-un
contract

58. Ce reprezinta compensatia?


Era operatia juridical prin care se stingeau doua obligatii reciproce panala concurenta celei
mai mici dintre ele, executarea facandu-se numai asupra diferentei dintre ele

59. Ce inseamna comparatia voluntara, ca forma a compensatiei…?

Era compensatia recunoascuta de catre judecator la cererea ambelor parti

60. Ce desemneaza renuntarea la datorie pactum de non petendo?

Renuntarea de catre creditor la creanta

61. Ce inseamna compensatia judecatoreasca, ca forma a compensatiei…?

Era compensatia pronuntata la cererea unei singure parti, chiar daca cealalta parte se
opunea

62. Ce inseamna compensatia legala, ca forma a compensatiei…?

Era compensatia proclamata de judecator, de la sine putere in virtutea legii

63. In ce conditii contraries consensus sau mutuus dissensus era un mod de stingere a unei
obligatii, ce se aplica numai in anumite circumstante si se realize printr-o conventie prin care
partile renuntau la un contract consensual?

Sa existe un contract consensual sa existe reciprocitatea consimtamantului extinctive si


neexecutarea obligatiei sa existe macar in parte

64. Ce desemna confuziunea(confusio) ca modalitate nevoluntara de stingere a obligatiilor?

Consta in intrunirea asupra aceleiasi persoane atat a calitatii de creditor cat sic ea de debitor

65. Ce desemna prescriptia extinctive ca modalitate nevoluntara de stingere a obligatiilor?

O modalitate de stingere a obligatiilor prin efectul curgerii timpului

66. Care erau elementele esentiale ale contractului, asa cum au fost definite in dreptul
roman?

Consimtamantul, capacitatea si obiectul

67. Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca obiectul contractului, ca element
esential al acestuia?

Sa fie posibil din punct de vedere juridic si fizic, sa fie licit, safie determinat sau determinabil

68. Cum se defineau contractele formale sau solemne?

Erau acele acte care pt alua nastere, aveau nevoie de acordul de vointa a partilor si trebuiau
respectate- forma
69.Cum se defineau contractile in forma religioasa?

Erau acele contracte care imbracau o forma religioasa

70.Cum se defineau contractele in forma verbala?

Contractual formal care presupunea folosirea anumitor cuvinte solemne, fara a mai necesita
prezenta magistratului

71. Cum se defineau contractele in forma autentica?

Erau contractile care se intocmeau in prezenta magistratului

72. Cum se defineau contractile in forma scrisa(contraxctele litteris)?

Erau contractile incheiate in forma scrisa si luau nastere doar printr-o incheiere sau
consemnare acreditorului in registrul sau, confirmata in acelasi registru de catre debitor

73. Ce desemnau garantiile personale formale, ca mijloace juridice ce aveau ca scop punerea
la adapost a creditorului de consecintele insolvabilitatii debitorului?

Erau acele procedee sau mijloace juridice prin care debitorului principal I se alaturau unul
sau mai multi debitori accesori, numiti garanti

74.Ce desemnau garantiile reale,……?

Garantarea se realize prin atribuirea efectiva a unui lucru din patrimonial debitorului,
creditorului cu scopul garantarii unei creante

75.Ce desemnau garantiile personale neformale,…….?

Acele garantii care nu uzitau de moduri formale de a garanta unele obligatii?

76.Ce insemna fiducia cum creditoare( fiducia cu creditor) ca si modalitate a garantiilor


reale?

Contractul incheiat intre creditor si debitor, prin care creditorul se oblige se retransmita
debitorului proprietatea bunului transmisa lui cu titlu de garantie prin mancipatio sau iure
cession

77. Ce insemna gajul ca si modalitate a garantii reale?

Renuntarea la posesia unui lucru de catre de debitor creditorului sau, la momentul incheierii
contractului

78.Cum se definea ipoteca ca si modalitate a garantiilor reale?


Este o garantie reala prin care un lucru este lasat in posesia debitorului si numai daca acesta
nu plateste la termen, creditorul ipotecar are dreptul de a intra in posesia bunului si de a/l
vinde, valorificand-si astfel creanta

79. Ce se transmitea, in mod gratuit prin mutuum?

Proprietatea unor lucrurifungibile

80. Care erau partile subiectii imprumutului de consumatie?

Imprumutatorul sau creditorul si imprumutatul sau debitorul

81. Care erau conditiile esentiale pe care trebuia sa le indeplineasca imprumutul de


consumatia( mutuum), pentru existenta sa valabila?

Transmiterea proprietatii asupra lucrurilor imprumutate si conditia incheierii unei conventii


intre creditor si debitor, prin care cel din urma se oblige sa restituie, la un anumit termen alte
lucruri decat cele imprumutate , dar de acelasi gen, in aceiasi cantitate si de aceeasi calitate
cu cele primate

82. Care erau trasaturile ce caracterizau imprumutul de consumatie (mutuum)?

Era un contract real si unilateral

83.ce cuprindea obiectul imprumutului de folosinta ,comodatul(commodatum)?

Bunurile mobile si immobile, de regula neconsumptibile

84.Cum era denumit in dreptul roman, comodatul?

Contractual real prin care o persoana, lua un lucru in folosinta de la o alta persoana,
obligandu-se sa-l restituie la o data stabilita de comun accord

85.Cum era denumit in dreptul roman gajul (pignus)?

Contractual real in baza caruia o persoana transmitea posesiunea bunului mobil sau imobil
catre o alta persoana,in baza unei conventii

86. Cum era denumit in dreptul roman , depozitul(depositum)?

Contractual real prin care o persoana incredinteaza unei alte persoane un lucru,de regula un
bun mobil spre a-l pastra si inapoia cand il va solicita

87. Care erau elementele vanzarii( emptio- venditio) definitive, fundamentate in timpul
imparatului Augustus?

Consimtamantul, obiectul si pretul


88. Care sunt conditiile pe care trebuia sa le indeplineasca pretul( pretium) ca element al
vanzarii?

Sa fie echitabil, real, determinat, saconstea in bani

89. Cum era definite in dreptul roman societatea (societas)?

Contractul prin care doua sau mai multe persoane se obliga sa puna in comun activitatea sau
anumite bunuri in vederea obtinerii unui castig

90. Care erau principalele elemente constitutive ale contractului de societate , in dreptul
roman?

Un interes comun, un aport reciproc, un scop licit si intentia de a constitui o societate

91. Cum sedefinea in dreptul roman, permutation (schimbul), contract nenumit?

Este contractual nenumit din categoria do ut des, prin care partile transmit una catre alta,
proprietatea asupra unor lucruri

92.Cum se definea in dreptul roman aestimatum (contractual estimator), contract nenumit?

Este contractual nenumit din categoria facio ut des sau facio ut facias, prin care o persoana
remite alteia posesiunea

93. Cum se definea in dreptul roman, donation sub modo(donatia cu sarcini), contract
nenumit?

Este un contract nenumit din categoria do ut facias prin care una dintre partile contractante
transmite proprietatea unui lucru cu obligatia celeilalte parti de a efectua o prestatie in
favoarea primului

94.cum se numea in dreptul roman , precarium, contract nenumit?

Este contractual nenumit care se formeazaprin remiterea in mod gatuit a posesiunii unui
lucr……

95. Cum se numea in dreptul roman, tranzactia, contractual nenumit?

Este conventia prin care partile renunta reciproc la pretentiile lor pentru a evita un process

96. Cum se defineau pactele alaturate, ca o categorie a pactelor sanctionatoare(pacta


vestita)

Reprezinta acorduri de vointa ale partilor anexate unui contract principal, pentru a adduce
modificari in continut

97. Cum se defineau pactele pretoriene, ca o categorie a pactelor sanctionatoare?


Reprezinta conventii sanctionate de pretor prin actiuni de fapt si prin acte unilaterale

98.Care erau cele mai importante delicate cunoscute in dreptul roman, in epoca veche?

Furtum, iniuria si damnum

99. Care erau cazurile de iniuria, conformLegii celor XII Table?

Membrum ruptum, os fractum si iniuria propriu zisa

100. Care erau categoriile de delicate de drept praetorian, cunoscute in epoca clasica?

Rapina, metus, dolus malus si fraus creditorum

101. Cum era definite gestiunea de afaceri(negotiorum gestio)?

Reprezinta administrarea bunurilor unei persoane fara a avea acordul acesteia

102. Cum se definea plata lucrului nedatora(solution indebiti) in dreptul roman?

Reprezinta actul juridic prin care o persoana, care din greseala se considera debitor, remite
proprietatea unui bun sau osuma de bani in faavoarea unei alte persoane, presupusa creditor

103. Cum se denumea gestiunea tutorelui pentru pupil?

Reprezinta administrarea bunurilor unui pupil de catre o persoana autorizata saexercite


tutela acestuia

104. Cum se definea indiviziunea(communion incidens)?

Reprezinta starea de fapt prin care mai multe persoane sunt proprietarea asupra aceluiasi
bun

105